Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego."

Transkrypt

1

2 Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, Kraków II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami), zwana dalej Ustawą Pzp. Zamówienie prowadzone w procedurze uproszczonej przewidzianej dla zamówień o których mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów nadzór nad projektem i dokumentacją 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa parteru w budynku B Oddziału ZUS w Krakowie na potrzeby Sali Obsługi Klienta, zgodnie ze standardami ZUS. Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. 2. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa powinna zawierać następujące opracowania: a) koncepcja programowo przestrzenna; b) projekt budowlany wraz z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę do organu właściwego do wydawania pozwoleń w celu uzyskania pozwolenia na budowę; c) projekt Wykonawczy wraz z kosztorysami i pozostałymi składnikami dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 3. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z wymienionymi wytycznymi zawartymi w załącznikach do niniejszej Specyfikacji: a) Zasady obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zał. nr 8 do SIWZ; b) Wytyczne techniczne dla obiektów i działek ZUS Budynki nowoprojektowane i Rozbudowy zał. nr 9 do SIWZ; c) Druk Zbiorczego Zestawienia Kosztów zał. nr 10 do SIWZ; d) Rzut parteru budynku Oddziału ZUS w Krakowie przy ul. Pędzichów 27 zał. nr 11 do SIWZ. 4. Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1) Wytyczne do projektowania: a. Zakres realizacji Dostosowanie całości parteru budynku B Oddziału ZUS w Krakowie do standardów i wytycznych obowiązujących w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wiąże się to z przebudową konstrukcyjną części parteru znajdującą się po prawej stronie od wejścia głównego przy ul. Pędzichów, oraz z dostosowaniem Sali Obsługi Klienta po lewej stronie z uwzględnieniem standardów ZUS i potrzeb osób niepełnosprawnych, przy niezmienionym układzie. Sale powinny być otwarte z wydzielonymi stanowiskami obsługi klienta, strefą oczekiwania oraz kącikiem malucha. Na załączonym rzucie parteru (zał. nr 11 do SIWZ) budynku B zaznaczono graniczny podział poszczególnych części merytorycznych. 2

3 b. Układ funkcjonalny - Po prawej stronie od wejścia głównego trzeba rozmieścić 10 stanowisk obsługi dla płatników składek i ubezpieczonych oraz jedno stanowisko rezerwowe. W tej części sali powinien się również znaleźć Kącika malucha. Bezpośrednio przed wejściem na salę części dochodowej powinno być połączone stanowisko Informacja Ogólna/ Dziennik Podawczy. Po lewej stronie od wejścia głównego należy rozmieścić 12 stanowisk, które zabezpieczą obsługę świadczeniobiorców (emerytury i renty oraz zasiłki) oraz jedno stanowisko rezerwowe. c. Założenia techniczno budowlane przebudowa całej części parteru istniejącego budynku wiąże się z wykonaniem następujących prac: Roboty konstrukcyjne i wyburzeniowe - likwidacja i przebudowa wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz istniejących pomieszczeń biurowych; Wymiana posadzki w całości oraz roboty tynkarskie i malarskie; Przebudowa instalacji wewnętrznych elektrycznej, przeciwpożarowej, komputerowej, systemu telewizji dozorowanej, wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnoklimatyzacyjnej; Przebudowa instalacji systemu kierowania ruchem (SKR); Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; Remont pozostałych pomieszczeń biurowych, socjalnych oraz sanitariatów na parterze; Zaprojektowanie wyposażenia stanowisk obsługi klienta w meble zgodne ze standardami obsługi klientów w ZUS (projekt wnętrza, kolorystyka i oszacowanie kosztów). d. Standard wykończenia - zgodny z wytycznymi w zał. nr 9 do SIWZ oraz na podstawie bieżących uzgodnień z Zamawiającym. e. Wyposażenie - wyposażenie stanowisk Sali Obsługi Klienta zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ. Przewiduje się dodatkowy monitoring sal obsługi oraz czujki przeciwpożarowe, instalację oświetleniową (określenie ilości lamp i oświetlenia stanowisk obsługi), instalację elektryczną, instalację logiczną, instalację centralnego ogrzewania, instalację SKR. 2) Skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a. KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA powinna zawierać: - dane ogólne, - opis techniczny, - propozycje (rysunki) rozwiązań funkcjonalnych określające w szczególności: ilość wymienianej stolarki, wyburzenia, rozmieszczenie oraz wyposażenie stanowisk. Koncepcja w zakresie przyjętych rozwiązań powinna być konsultowana z Zamawiającym, a jej ostateczna forma wymaga zatwierdzenia przez Departament Zarządzania Nieruchomościami Centrali ZUS w Warszawie. b. PROJEKT BUDOWLANY winien być opracowany na podstawie zatwierdzonej przez Departament Zarządzania Nieruchomościami w Warszawie koncepcji programowo przestrzennej. Zakres projektu budowlanego stanowiącego podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę winien być zgodny z art. 34 Prawa budowlanego, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz z późn. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zakres i forma informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanych prac oraz warunki prowadzenia robót powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126). 3

4 c. PROJEKTY WYKONWCZE i pozostałe elementy dokumentacji projektowo kosztorysowej opracowane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany w celu sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego zawierające szczegółowe rysunki z wyjaśnieniami opisowymi. Koncepcja, projekt budowlany oraz projekty wykonawcze w trakcie opracowywania muszą być konsultowane z Zamawiającym a przyjęcie wspólnych ustaleń wymaga formy pisemnej. 3) Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej a. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w taki sposób aby jednocześnie mogła służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, które w pełnym zakresie mają być realizowane na jej podstawie; b. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Dotyczy to w szczególności: technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń; c. Dokumentacja projektowa przy określaniu parametrów technicznych i funkcjonalnych przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn czy urządzeń nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne, tj. dopuszczające rozwiązania równoważne opisywanym; d. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z treścią art. 30 Ustawy Pzp; e. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz lub badań, wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych opracowań niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu; f. Dokumentację projektowo kosztorysową należy wykonać: w wersji papierowej - 3 egzemplarze koncepcji programowo-przestrzennej; - 5 egzemplarzy Projektu Budowlanego (4 egz. do zatwierdzenia decyzji pozwolenia na budowę) oraz Projektów wykonawczych; - 3 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych; - po 2 egz. przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich i Zbiorczego Zestawienia Kosztów; w wersji elektronicznej na nośniku CD - po 2 egzemplarze koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, Zbiorczego Zestawienia Kosztów w formacie PDF (z prawem do kopiowania); g. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać w formacie Norma-Pro. 5. Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski oraz stawić się na miejsce budowy na każde wezwanie Zamawiającego. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2010 Nr 243 poz z późn. zm.) oraz na podstawie umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego, której wzór załącza się do niniejszej Specyfikacji (zał. nr 12 do SIWZ), podpisania której na warunkach w niej przedstawionych Wykonawca nie może odmówić. Nadzór autorski będzie realizowany w trakcie wykonywania robót budowlanych za cenę określoną w formularzu ofertowym. W razie przesunięcia się terminu wykonania robót budowlanych związanych np. z usuwaniem błędów, nieścisłości w taki sposób aby umożliwić należyte wykonanie prac, Wykonawcy nie przysługuje prawo do wyższego wynagrodzenia z tego tytułu. 4

5 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji całości zamówienia: do dnia r., z uwzględnieniem poniższych terminów: 1. Wykonanie koncepcji programowo przestrzenna do 21 dni od dnia podpisania umowy; 2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę do organu właściwego do wydania pozwoleń w celu uzyskania pozwolenia na budowę do 28 dni od zatwierdzenia koncepcji (przez Departament Zarządzania Nieruchomościami Centrali ZUS w Warszawie); 3. Wykonanie projektu wykonawczego (z kosztami i pozostałymi składnikami dokumentacji kosztorysowo-projektowej) do dnia r.; 4. Decyzja pozwolenia na budowę do 56 dni od dnia złożenia wniosku do organu właściwego do wydania pozwoleń w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 5. Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia (zmiany) wymaganych terminów w okolicznościach niezależnych od Wykonawcy w szczególności nie wydania pozwolenia na budowę przez organ administracji. 6. Nadzór autorski należytego wykonania zadania pn. Przebudowa parteru w budynku B Oddziału ZUS w Krakowie na potrzeby Sali Obsługi Klienta, zgodnie ze standardami ZUS będzie realizowany w terminie trwania całości robót budowlanych. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 1. Spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi projektowe tego samego rodzaju co przedmiotowe zamówienie o wartości nie mniejszej niż 50 tyś. zł brutto; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. wykonawca winien dysponować: a) Projektantami, którzy będą wykonywać zamówienie posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 1 osoba konstrukcyjno budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 1 osoba instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 1 osoba instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 1 osoba którzy są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego b) Projektantami sprawdzający dokumentację projektową, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, odpowiadające uprawnieniom osób wymienionych w pkt. a), którzy są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wniosą wadium w wysokości 1 300,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium "spełnia nie spełnia", w oparciu o dokumenty załączone do oferty oraz w oparciu 5

6 o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i treść SIWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE A. Dokumenty wykazujące, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); 2. wykaz wykonanych usług (co najmniej dwie usługi projektowe tego samego rodzaju co przedmiotowe zamówienie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości (nie mniejszej niż 50 tyś. zł brutto), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (według załącznika nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); 3. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia określone w dziale V ust. 1 pkt 3) niniejszej Specyfikacji (według załącznika nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); B. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); 5. aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, zamiast odpisu z rejestru o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (według załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); C. Pozostałe dokumenty 6. formularz ofertowy (według załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); 7. pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) określające zakres umocowania dla osoby/osób podpisujących ofertę - jeżeli umocowanie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez podanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych; 8. pełnomocnictwo - określające zakres umocowania - dla pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy w szczególności spółek cywilnych i konsorcjów); VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: - pisemnie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, ul. Pędzichów 27, Kraków, pok. 127; 6

7 - lub faksem nr: ; - lub drogą elektroniczną na adres: W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: w sprawach proceduralno - prawnych osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Monika Chmielewska Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, nr tel , w dniach: pon. - pt. w godz w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Bożena Luzar Wieloosobowe Stanowisko Inwestycji i Remontów, nr tel./fax lub tel. kom , Jadwiga Burzyńska - Wieloosobowe Stanowisko Inwestycji i Remontów, nr tel , - w dniach: pon. - pt. w godz VIII. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI 1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 6. W przypadku gdy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7. Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.zus.pl). IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są wnieść wadium w wysokości 1 300,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100). Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w: 1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A Przed upływem terminu składania ofert pieniądze winny znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 7

8 Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających wypłatę Zamawiającemu wadium. Wszelkie ograniczenia wypłaty wadium zawarte w dokumentach gwarancyjnych lub poręczeniach - niezgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych - mogą być ocenione przez Zamawiającego jako nie spełnienie warunku wniesienia wadium przez Wykonawcę i skutkować wykluczeniem z postępowania. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu winno obejmować cały okres związania ofertą, tj. od dnia otwarcia ofert do upływu terminu związania ofertą włącznie ( 30 dni). Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt od 2 do 5 należy złożyć w oryginale w Kasie Oddziału ZUS (ul. Pędzichów 27, Kraków, parter). GODZINY OTWARCIA KASY: pon. - pt Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy (Przetarg nieograniczony nr ZAP-370/4/12 na wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa parteru w budynku B Oddziału ZUS w Krakowie, na potrzeby Sali Obsługi Klienta, zgodnie ze standardami ZUS. ) Jeśli wadium wnoszone jest w formie poręczeń lub gwarancji - w treści tych dokumentów winien znajdować się zapis, z którego wynika, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1. zobowiązany do odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku braku wskazanego zapisu - wadium nie zostanie uznane za prawidłowo wniesione. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. X.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, lub odręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem. 2. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby 8

9 uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty, w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialne. 3. Zamawiający wymaga aby dokumenty sporządzone przez Wykonawcę i wymienione w dziale VI SIWZ były podpisane przez Wykonawcę, tj. przez osoby umocowane do reprezentowania go w postępowaniu. Jeżeli dokument posiada więcej niż jedną stronę - każda strona powinna być zaparafowana. 4. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych, wymagane jest dołączenie tłumaczenia dokumentów na język polski poświadczonego przez Wykonawcę. 5. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie oferty. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. 7. Wykonawca, który złoży nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji pod rygorem jej odrzucenia (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIII. ZAWARTOŚĆ, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony nr ZAP-370/4/12 na wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa parteru w budynku B Oddziału ZUS w Krakowie, na potrzeby Sali Obsługi Klienta, zgodnie ze standardami ZUS. Nie otwierać przed dniem r. godziną Zaleca się podanie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy, numeru telefonu, faksu. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach naruszonych, mogą być traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania. XIV. TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w pokoju Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (I piętro) w, ul. Pędzichów 27 lub przesłać na adres:, ul. Pędzichów 27, Kraków (z dopiskiem oferta - pok. 127) do dnia r. do godz Nie dostarczenie oferty do pokoju 127 do wskazanego wyżej terminu, będzie traktowane jako jej złożenie po terminie. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania (obowiązuje data i godzina wpływu do, pok.127). XV. OTWARCIE OFERT Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie ul. Pędzichów 27, w pokoju 127, w dniu r. o godz W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert - Zamawiający wywiesi na drzwiach pokoju 127 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert. 9

10 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informację wynikającą z art. 86 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas otwarcia ofert zostaną podane informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert jest jawne. XVI. WYNIK POSTĘPOWANIA 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1 lit. a), również na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 3. Ogólne warunki umowy zawiera wzór umowy załącznik nr 7 stanowiący integralną część niniejszej Specyfikacji. 4. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz umieści je na własnej stronie internetowej. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w PLN. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym. Cena wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej winna obejmować niżej wymienione elementy: - cenę koncepcji programowo-przestrzennej; - cenę projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku do właściwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowę; - cenę projektu wykonawczego wraz z kosztorysami i pozostałymi składnikami dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; - aktualną stawkę podatku VAT na dzień składania ofert. Formularz ofertowy winien zawierać: - cenę brutto wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (cyfrowo i słownie); w tym: a) cenę brutto wykonania koncepcji programowo-przestrzennej oraz projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku do właściwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowę (cyfrowo) b) cenę brutto wykonania projektu wykonawczego wraz z kosztorysami i pozostałymi składnikami dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (cyfrowo) - cenę brutto sprawowania nadzoru autorskiego (cyfrowo i słownie); - aktualną stawkę podatku VAT na dzień składania ofert. Ceny brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny zawarte w formularzu ofertowym są stałe i nie będą podlegały zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 10

11 XVIII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT ZASADY OGÓLNE: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz z art. 90 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta będzie odrzucona, na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli: 1. jest niezgodna z ustawą; 2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zgodnie z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych. ZASADY SZCZEGÓŁOWE: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: KRYTERIUM OCENY ZNACZENIE Cena brutto wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (C) 70% Cena brutto za sprawowanie nadzoru autorskiego (N) 30% Ocena ofert będzie dokonana według następujących wzorów: C min. C =... X 70 C bad. gdzie: C min. - najniższa cena brutto wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w PLN) C bad. - cena brutto wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej badanej oferty (w PLN) oraz gdzie: N min. N =... X 30 N bad. N min. - najniższa cena brutto za sprawowanie nadzoru autorskiego (w PLN) N bad. - cena brutto za sprawowanie nadzoru autorskiego badanej oferty (w PLN) Punkty w podanym kryterium wyliczone będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w Specyfikacji wybrana zostanie oferta która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryteria uzyska największą sumę punktów spośród badanych ofert. 11

12 XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji. Zamawiający przewiduje dokonanie zapłaty za usługi projektowe w dwóch częściach- zgodnie z 7 ust. 3 wzoru umowy stanowiącej zał. nr 7 do niniejszej umowy. XX. ZAWARCIE UMOWY I FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia z wybranym w przetargu Wykonawcą zawarta będzie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. 3. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 4. Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na warunkach, które określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący łącznie odpowiedzialność cywilną, na sumę ubezpieczenia odpowiadającą cenie oferty brutto, jednak nie mniej niż na sumę ,00 zł. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowód opłacenia składek na ubezpieczenie. Dokument ten musi pozostać w mocy przez cały czas trwania umowy. 6. W przypadku gdy Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, winien przedłożyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, treść umów z podwykonawcami w celu uzyskania zgody na zawarcie tych umów. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 1. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej określone w tym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Podstawowym środkiem ochrony prawnej jest odwołanie. Stosownie do postanowień art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający 12

13 powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 8. Odwołanie wnosi się w terminach przewidzianych dla zamówień o wartości poniżej progu unijnego, w szczególności określonych w art. 182 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 13

14 Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 1... Zamówienie nr ZAP-370/4/ /2 REGON... NIP... tel.... faks Numer konta bankowego ul. Pędzichów Kraków FORMULARZ OFERTOWY 1. Oferujemy wykonanie zamówienia nr ZAP-370/4/12, obejmującego wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa parteru w budynku B Oddziału ZUS w Krakowie, na potrzeby Sali Obsługi Klienta, zgodnie ze standardami ZUS w sposób i w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Cena za wykonanie całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynosi: brutto:...zł; słownie brutto:...zł w tym: a) cena wykonania koncepcji programowo-przestrzennej oraz projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku do właściwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowę wynosi:.. zł brutto Ww. cena stanowi zapłatę za I etap wykonania dokumentacji; b) cena wykonania projektu wykonawczego wraz z kosztorysami i pozostałymi składnikami dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wynosi:.. zł brutto; Ww. cena stanowi zapłatę za II etap wykonania dokumentacji. 3. Cena za sprawowanie nadzoru autorskiego wynosi: brutto:...zł; słownie brutto:...zł 4. Stawka podatku VAT...% 5. Ceny zawierają wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 6. Zamówienie zobowiązuję/-emy się wykonać w terminach określonych szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Oświadczam/-y, że uważam/-y się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 8. Oświadczam/-y, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy. 9. Oświadczam/-y, że zamierzam/-y / nie zamierzam/-y* powierzyć podwykonawcy niżej wymieniony zakres robót (wypełnić w przypadku gdy Wykonawca powierzy Podwykonawcy całość lub część zamówienia) *niepotrzebne skreślić... podpisy osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy 14

15 Załącznik nr 1 Zamówienie nr ZAP-370/4/12 2/2 10. Oświadczam/-y, że wraz z wykonaną dokumentacją prawa autorskie do niej zostaną przeniesione na Zamawiającego. 11.Oświadczam/-y, że zobowiązuję/-emy się do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2010 Nr 243 poz z późn. zm., za cenę ryczałtową określoną w pkt Wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wadium wniosłem/ wnieśliśmy* w dniu w formie... W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zwrotu wadium należy dokonać na konto nr... (wypełnić jeśli dotyczy) Miejscowość i data podpisy osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy *niepotrzebne skreślić 15

16 Załącznik nr 2 Zamówienie ZAP-370/4/12 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych artykułem 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na: wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa parteru w budynku B Oddziału ZUS w Krakowie, na potrzeby Sali Obsługi Klienta, zgodnie ze standardami ZUS Ja/My (imię i nazwisko): w imieniu reprezentowanego Wykonawcy (firma): Oświadczam/y, że spełniam /y warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Miejscowość i data podpisy osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy 16

17 Załącznik nr 3 Zamówienie nr ZAP-370/4/12 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa parteru w budynku B Oddziału ZUS w Krakowie, na potrzeby Sali Obsługi Klienta, zgodnie ze standardami ZUS. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejscowość i data podpisy osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy 17

18 Załącznik nr 4 Zamówienie nr ZAP-370/4/12 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ prowadzącej działalność gospodarczą, ubiegającej się o zamówienie publiczne o nazwie: wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa parteru w budynku B Oddziału ZUS w Krakowie, na potrzeby Sali Obsługi Klienta, zgodnie ze standardami ZUS. Ja, niżej podpisany.., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (nazwa):..., podlegający wpisowi pod numerem.. do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez...., niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którego brzmieniem z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Miejscowość i data podpisy osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy 18

19 Załącznik nr 5 Zamówienie nr ZAP-370/4/12 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) WYKAZ WYKONANYCH USŁUG w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Lp. Przedmiot zamówienia Data Wykonania (od do) Wartość (w zł brutto) Nazwa odbiorcy na rzecz którego wykonywane było zamówienie W załączeniu dokument/y potwierdzający/e, że ww. usługi zostały wykonane należycie. Miejscowość i data podpisy osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy 19

20 Załącznik nr 6 Zamówienie nr ZAP-370/4/12 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) OŚWIADCZENIE dot. uprawnień osób wykonujących zamówienie na wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa parteru w budynku B Oddziału ZUS w Krakowie, na potrzeby Sali Obsługi Klienta, zgodnie ze standardami ZUS. Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności określone w dziale V ust. 1 pkt 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: a) Projektanci, którzy będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; konstrukcyjno budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego; b) Projektanci sprawdzający dokumentację projektową, posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, odpowiadające uprawnieniom osób wymienionych w pkt.1, którzy są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego. Miejscowość i data podpisy osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy 20

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo