Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków CPV Usługi podawania napojów CPV Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w imieniu Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów S. C., zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej dotyczącej usługi wynajmu sali szkoleniowej / sali komputerowej oraz świadczenia usługi wyżywienia Uczestników/czek oraz Trenerów/ek. 1. Zamawiający: Centrala: Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów S. C. ul. Karmelicka 28/9A Kraków Tel. (12) fax: (12) Biuro Projektu Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ul. 1-go Maja 39/ Katowice Tel Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sali szkoleniowej/sali komputerowej oraz świadczenie usługi wyżywienia Uczestników/czek oraz Trenerów/ek w ramach projektu Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

2 Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia poniższa tabela: Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis zamówienia 1 Liczba dni wynajmu ogółem 1120 godzin dydaktycznych (140 dni szkoleniowych) 2 Liczba grup szkoleniowych 10 grup 3 4 Liczba uczestników/czek w 1 grupie szkoleniowej Liczba trenerów podczas jednego dnia szkoleniowego Średnio 12 osób, łącznie w projekcie weźmie udział 120 osób 1 Trener/ka 5 Miejsce realizacji szkoleń 6 Termin realizacji szkoleń Katowice, ośrodek mający bezpłatne miejsca parkingowe. Szkolenia odbywać się będą w dni robocze (poniedziałek-piątek). Dzień szkoleniowy liczy 8 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od , zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Zamawiającego. 7 Szczegółowy zakres świadczenia usługi wynajmu sali szkoleniowej Zajęcia będą się odbywać w terminach od marca 2013 r. do sierpnia 2014 r. Sale szkoleniowe winny spełniać wskazania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), tzn. spełniać poniższe warunki: powierzchnia odpowiednia do liczebności grupy (min. 2m2 na uczestnika, nie mniej niż 25m2) dostęp do światła dziennego i oświetlenia sztucznego temperatura powietrza w granicach C nasilenie hałasu poniżej 40 decybeli utrzymanie w czystości dostęp do zaplecza sanitarnego umeblowanie (krzesła, ew. stoły) umożliwiające aranżację przestrzeni w sposób odpowiednio do specyfiki szkolenia. ułożone w podkowę wyposażona w rzutnik, flipchart wraz z wymaganymi artykułami piśmienniczymi, laptop dla

3 trenera/ki, Internet bezprzewodowy Warunkiem realizacji usługi jest posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego, technicznego oraz personelu. 8 Szczegółowy zakres świadczenia usługi wynajmu sali komputerowej Liczba dni wynajmu sali szkoleniowej ogółem: 124 dni Sale komputerowe winny spełniać wskazania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), tzn. spełniać poniższe warunki: powierzchnia odpowiednia do liczebności grupy (min. 2m2 na uczestnika, nie mniej niż 25m2) dostęp do światła dziennego i oświetlenia sztucznego temperatura powietrza w granicach C nasilenie hałasu poniżej 40 decybeli utrzymanie w czystości dostęp do zaplecza sanitarnego umeblowanie (krzesła, ew. stoły) umożliwiające aranżację przestrzeni w sposób odpowiednio do specyfiki szkolenia. wyposażona w rzutnik, flipchart wraz z wymaganymi artykułami piśmienniczymi Sala komputerowa ma być wyposażona w minimum 13 stanowisk wyposażonych w: Komputery wyposażone w monitory LCD o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali lub laptopy, Komputery z zainstalowanym systemem Windows oraz Systemem Płatnik i Symfonia (Kadry i Płace, System finansowo księgowy w firmie, System sprzedaży i ewidencji materiałowej w firmie) Komputery z zainstalowanym pakietem MS Office Komputery ze stałym dostępem do sieci Internet Warunkiem realizacji usługi jest posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego, technicznego oraz personelu. Liczba dni wynajmu sali komputerowej ogółem:

4 16 dni 9 Szczegółowy zakres świadczenia usługi związanej z wyżywieniem uczestników i trenerów Wykonawca powinien zapewnić dostarczenie i wydanie w miejscu realizacji szkolenia posiłków dla Uczestników/czek i Trenerów/rek, przez które rozumiane są: obiad oraz 2 przerwy kawowe lub całodzienna przerwa kawowa. a) Dwudaniowy obiad każdy składający się zupy oraz dania głównego np.: ziemniaki zamiennie z ryżem, makaronem, kaszą (każde po 200 gram), sztuka mięsa (150 gram bez sosu, z sosem 170 gram), kotlet schabowy (150 gram), ryba ( 150 gram), drób (150 gram), warzywa gotowane, zestaw surówek z warzyw sezonowych (200 gram) i napoju. Podane gramatury są już po obróbce termicznej. b) Przerwa kawowa powinna składać się minimum z różnorodnych napoi: świeżo parzona, gorąca kawa, gorąca woda, herbata w torebkach jednorazowych, sok, woda mineralna gazowana i niegazowana, kruchych ciasteczek, tartinek lub kanapeczek. Warunkiem realizacji usługi jest posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego, technicznego oraz personelu zapewniającego wykonanie usługi z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Liczba kompletów wyżywienia (obiad + przerwa kawowa) ogółem dla Uczestników/czek i Trenerów/ek 1820 kompletów 3. Zasady wyboru Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów: Lp Kryterium Liczba punktów. Cena 1 W kryterium Cena najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, za każdą z ocenianych pozycji, tj

5 1.Cena wynajmu Sali szkoleniowej (dzień) 2. Cena wynajmu Sali komputerowej ( dzień) 3. Dzienny koszt wyżywienia 1/os Zastosowany zostanie następujący wzór: cena pozycji najtańszej x 33,33* = liczba punktów za pozycję cena pozycji badanej * znaczenie pozycji w punktach Suma ocena za pozycję 1, 2 oraz 3 da końcowy wynik, który wyłoni oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową RAZEM Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z oferentami w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, skontaktuje się z Oferentami mailowo lub telefonicznie, zamieści informację na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od zakończenia postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 4. Termin i miejsce składania ofert Termin składania ofert upływa w dniu roku o godz Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul Karmelickiej 28/9A, Kraków, w biurze projektu ul. 1-go Maja 39/4, Katowice lub ofertę w wersji elektronicznej przesłać na adres mailowy Zamawiającego, tj. Wybór wykonawcy nastąpi w dniu roku w siedzibie Zamawiającego przy ulicy ul. 1-go Maja 39/4 w Katowice (40-227). 5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

6 Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, na załączonym wzorze (wg. załącznika nr 1) Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie. 6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Pani Aneta Dudek, adres mail: tel Zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym Suprema Lex. S. C. nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

7 Załącznik nr (pieczątka nagłówkowa oferenta) (miejscowość i data) OFERTA WYKONAWCY Zapytanie ofertowe nr 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia Uczestników/czek i Trenerów/ek CPV Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków CPV Usługi podawania napojów CPV Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... ;... nr NIP... nr REGON... Osoba do kontaktów roboczych (imię i nazwisko, , tel. kontaktowy).. Dane dotyczące zamawiającego Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów S. C.; Karmelickiej 28/9A, Kraków, Biuro Projektu Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ul. 1-go Maja 39/4, Katowice. Zobowiązania wykonawcy W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia Uczestników/czek i Trenerów/ek

8 oferujemy wykonanie usługi na warunkach określonych przez Zamawiającego za łączną cenę ryczałtową w złotych w wysokości: Lp. Przedmiot zamówienia Opis Oferenta 1 Opis sal szkoleniowych i posiadanego zaplecza.* 2 Opis sal komputerowych i posiadanego zaplecza.* 1. Cena brutto za wynajem sali szkoleniowej za jeden dzień (8 godzinny dzień szkolenia)..pln Słownie:.. 3 Cena wynajmu sali * 2. Cena brutto za wynajem sali komputerowej za jeden dzień (8 godzinny dzień szkolenia)..pln Słownie:.. 3. Cena całkowita brutto (124 dni wynajmu sali szkoleniowej oraz 16 dni wynajmu sali komputerowej..pln Słownie:. `4 Usługa wyżywienia proponowane menu (obiad + przerwa kawowa)* 5 Cena usługi wyżywienia* 1. Cena brutto za wyżywienie dla 1 osoby (komplet: obiad + przerwa kawowa)..pln Słownie:.. 2. Cena całkowita brutto (1820 kompletów ogółem)..pln Słownie:.

9 6 Zakres oferty Niniejsza oferta jest/nie* jest ofertą częściową. *niewłaściwe skreślić 1. Oświadczamy, że zaproponowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i jest ceną ostateczną. 2. Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczam, że: posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie, w terminie do 12 godzin, odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w ofercie, wszystkie informacje są zgodne z prawdą (Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) (Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

10 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Działając w imieniu., oświadczam, że, nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Firmą Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów S. C, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Suprema Lex. S.C. lub osobami wykonującymi w imieniu Suprema Lex. S.C. czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności: - uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika; - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... (Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo