UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 marca 2012 r. Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1. W załaczniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 19 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1. w pozycji gimnazja : 1) w kolumnie 4 w miejsce wpisuje się , 2) w kolumnie 5 wpisuje się , 3) w kolumnie 9 w miejsce wpisuje się , 4) w kolumnie 12 w miejsce wpisuje się Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł i wynosi: 1) Dochody zł 2) Wydatki zł 5. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi: zł. 6. Ustala się przychody w łącznej wysokości zł, w tym: 1. kredyt długoterminowy w wysokości zł 2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości zł 7. Ustala się rozchody w łącznej kwocie zł, w tym: 1. spłata rat pożyczki z WSSE w wysokości zł, 2. spłata rat kredytów z PKO BP SA w wysokości zł, 3. spłata rat kredytu z ING Bank Śląski w wysokości zł, 4. spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao SA w wysokości zł, 5. spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości zł. 8. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr Wykaz planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2012 r. po zmianie stanowi załacznik nr 5.

2 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia Zmiana planu dochodów Dział Rozdział Treść Kwota 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z różnych dochodów , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 3 656, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 107,00 549, Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 433, Pomoc społeczna 7 591, Ośrodki wsparcia 283, Wpływy z różnych dochodów 283, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 000, Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 108, Wpływy z różnych dochodów 108, Zasiłki stałe 1 200, Wpływy z różnych dochodów 1 200,00

4 Dział Rozdział Treść Kwota 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Internaty i bursy szkolne ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Muzea , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Kultura fizyczna 4 487, Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 487, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 487,00 Razem ,00

5 Kwota , , , , , , , , ,00 549, , , , , , ,00 283,00 283, , , ,00 108,00 108, , ,00

6 , , , , , , , , , , , , , , , ,00

7 Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia Zmiana planu wydatków Dział Rozdział Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Podatek od towarów i usług (VAT) , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, Ochotnicze straże pożarne 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 7 025, Wynagrodzenia bezosobowe 283, Wynagrodzenia bezosobowe 50, Zakup usług pozostałych 3 369, Zakup usług pozostałych 2 824, Zakup usług pozostałych 499, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00

8 Dział Rozdział Treść Wartość 4120 Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300, Pozostała działalność , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800, Pomoc społeczna 7 591, Ośrodki wsparcia 283, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 283, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 108,00 108, Zasiłki stałe 1 200, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 200, Edukacyjna opieka wychowawcza , Internaty i bursy szkolne ,00

9 Dział Rozdział Treść Wartość 4220 Zakup środków żywności , Zakup usług pozostałych , Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2 750, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna 9 309, Obiekty sportowe 9 309, Zakup usług pozostałych 9 309,00 Razem: ,00

10 Wartość , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 283,00 50, , ,00 499, , , , ,00

11 200, , , , , , , , ,00 800, ,00 283,00 283, , , ,00 108,00 108, , , , ,00

12 , , , , , , , , , , , , ,00

13 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan na Planowane dochody Planowane wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe Wynik I Przychody (źródła sfinansowania deficytu) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt długoterminowy Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) II Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Spłata rat pożyczek z WSSE Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW

14 Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2012 l.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - remont dróg wojewódzkich Plan na r. + - Plan po zmianie Remont ul. Krasickiego z odcinkiem ulicy Kilińskiego Budowa parkingu przy ul. Radiowców Remont ulicy Spacerowej w Dzierżoniowie Remont zatok parkingowych na os. Różanym Zakupy inwestycyjne - Droga- ul. Pieszycka Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr D (ul. Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384. Lokalny Program Rewitalizacji adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej Regulacja stanu terenowo-prawnego Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie Udział Miasta w budowie budynku DTBS przy ul. Kopernika 25ab w Dzierzoniowie Realizacja programu p.n.: Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Zagospodarowanie terenu wokół SP nr

15 Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2012 l.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej - Szkoły podstawowe Plan na r. + - Plan po zmianie Remont kuchni wraz z zapleczem w PP Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej - Gimnazja Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - I etap Lokalny Program Rewitalizacji - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129 Program Małych Ulepszeń - zmiana sposobu ogrzewania, tworzenie terenów zielonych przy budynkach oraz likwidacja istniejących szamb Renowacja fontanny przy ulicy Świdnickiej Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego - budowa "Miasteczka ruchu drogowego" Lokalny Program Rewitalizacji Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury -Dzierżoniowski Ośrodek Kultury Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Muzeum Miejskie Centrum treningowo pobytowe Euro 2012 przy ulicy Strumykowej 1 w Dzierżoniowie Razem

16 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty PRZYCHODY KLASYFIKACJA W TYM: WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY W TYM: NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWA DOTACJE BUDŻETOWEGO LUB PRZYCHODY Z POZOSTAŁE DOCHODÓW WŁASNYCH DOSTAW ROBÓT I PRZYCHODY POCHODNE OD Dział Rozdział RAZEM USŁUG WŁASNE PRZEDMIOTOWE PODMIOTOWE RAZEM WYDATKI NA WYNAGRODZENIA WYNAGRODZEŃ PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH OŚRODEK SPORTU I REKREACJI , , , ,00 0, , , ,00 RAZEM , , , ,00 0, , , ,00 DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY SZKOŁY PODSTAWOWE , , ,00 0,00 0, , , ,00 PRZEDSZKOLA , , ,00 0,00 0, , ,00 200,00 GIMNAZJA , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 RAZEM , , ,00 0,00 0, , , ,00

17 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty TY W TYM: POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE , , , , , ,00

18 Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2012 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę zł, w tym : a) o zł jako dotacja celowa przekazywana na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadań bieżących obejmujących remonty dróg wojewódzkich nr 382 (ul. Piastowska i Świdnicka) i nr 384 (ul. Wrocławska i Bielawska). Udział stron w finansowaniu zadania wynosi po 50%. b) o zł stanowiących zobowiązanie wykonawcy (Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane, Instalatorstwo Elektryczne Adam Pitera, Dzierżoniów) wobec Miasta z tytułu nie usunięcia ujawnionych usterek w wyniku realizacji robót budowlanych. Gmina wystąpiła do Ubezpieczyciela Wykonawcy robót o dokonanie zapłaty wymagalnej należności. c) o zł jako wpłaty od zobowiązanych należnego podatku VAT z lat ubiegłych, które to należności stanowić będą dochód gminy. d) o zł jako zwiększenie dochodów związanych z realizacją projektu pn. "Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów". Korekta planu wynika ze zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie projektu, który został zaakceptowany przez instytucję pośredniczącą. e) o zł jako dotacja z gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziału specjalnego w Przedszkolu Publicznym nr 2 i w przedszkolach niepublicznych w Dzierżoniowie. f) o zł jako wpływy środków z placówek oświatowych na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania biura Związku Nauczycielstwa Polskiego i kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP. g) o zł w ramach projektu pn. "Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu". Korekta obejmuje środki niewykorzystane w 2011 r. i przekazane w roku bieżącym. h) o 283 zł jako zwrot wydatku dotyczącego nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne naliczonych i przekazanych w 2011 r. i) o zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992) oraz zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7). j) o 108 zł jako zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. k) o zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362). l) o zł w związku z przyznaniem środków w ramach realizowanego programu pn. "W TPD każdy znajdzie to co chce buduj z nami swoją przyszłość" zgodnie z umową zawartą z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Gmina na realizację programu w 2011 r. otrzymała środki w wysokości zł. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Gmina winna otrzymać transze w łącznej kwocie zł. Środki te - transza w wysokości zł zostanie przekazana w 2012 r. po rozliczeniu złożonych wniosków o płatność. m) o zł jako darowizna od Spółki Kaufland Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Akt Notarialny z dnia r. Repetytorium A numer 1004/2012 z przeznaczeniem na budowę "Miasteczka ruchu drogowego" zlokalizowanego na międzyosiedlowym placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Dzierzoniowie. n) o zł w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanych w 2011 r. przez jednostki podległe oraz organizacje pozarządowe. 2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę zł, w tym:

19 a) o zł w związku ze zmianą sposobu przekazania środków finansowych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej na prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego zgodnie z zawartym porozumieniem. Związek środki te może przekazać jedynie na podstawie faktur wystawianych przez Zespół Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie, w którym z dniem 1 września 2011 r. utworzono Szkołę Mistrzostwa Sportowego. W związku z tym, że ZG-3 jako jednostka budżetowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty posiada rachunek dochodów, na który dokonuje się przekazywania dochodów, zmniejsza się plan dochodów Gminy o Jednocześnie zwiększa się plan dochodów na rachunku dochodów w ZG-3 o zł (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały). 3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o zł w związku z porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji zadań bieżących obejmujących remonty dróg wojewódzkich nr 382 (ul. Piastowska i Świdnicka) i nr 384 (ul. Wrocławska i Bielawska). W ramach zawartego porozumienia Gmina przyznaje dla Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej stanowiącej 50% wartości szacunkowej zadań. b) o zł tytułem wpłat zaliczek na podatek VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług należny podatek VAT wynikający z umów cywilno-prawnych m.in. umów dzierżawy, najmu, wieczystego użytkowania należy przekazać do Urzędu Skarbowego w określonym przepisami ustawy terminie bez względu na to, czy został wpłacony czy też nie. Różnica pomiędzy podatkiem vat należnym a uregulowanym przez zobowiązanych będzie kredytowana przez gminę i stanowić będzie wydatek Gminy. c) o zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej środki przeznaczone na bieżącą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Trudności jakie wystąpiły w związku z fakturowaniem wydatków ponoszonych na bieżącą działalność OSP poprzez konieczność płacenia gotówką za paliwo czy regulowania składek OC za samochód OSP spowodowały, że w celu umożliwienia OSP regulowania takich należności w formie gotówki i pobierania faktur przekazywanie środków finansowych dla OSP nastapi w formie dotacji celowej. Udzielenie dotacji będzie poprzedzone zawarciem umowy z OSP. d) o zł w ramach projektu pn. "Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów". W związku ze zmianami dokonanymi we wniosku o dofinansowanie projektu zwiększa się wydatki w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej. e) o zł jako zwiększenie planu wydatków SP 6 stanowiących środki zgromadzone i niewykorzystane na dzień r., które zostały zwrócone przez szkołę do budżetu miasta. Niniejsza kwota pozwoli na zaplanowanie wydatków związanych z modernizacją systemu monitorującego szkołę. f) o zł stanowiących dotację dla PP2 i przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z gmin sąsiednich. g) o zł przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania biura ZNP i kosztów wynagrodzeń pracacownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP. h) o zł w ramach projektu pn. "Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu" w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej z budżetu krajowego w 2011 r. przeznaczonej na wydatki związane z projektem. Środki planuje się wykorzystać w br. i) o zł stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustaw. j) o zł w ramach realizowanego programu pn. "W TPD każdy znajdzie to co chce buduj z nami swoją przyszłość". Korekta spowodowana jest przewidywanym wykorzystaniem w 2012 r. niezrealizowanych środków na realizacje programu w 2011 r. k) o zł tytułem zastępczego wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem usterek powstałych na budynku socjalno-szatniowym na Stadionie Miejskim w Dzierżoniowie. Wykonawca nie wywiązał się wobec Gminy ze swoich zobowiązań z tytułu gwarancji jakości dotyczących usunięcia wad i usterek w ramach udzielonej gwarancji na roboty budowlane. w zadaniach inwestycyjnych:

20 l) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych remont dróg wojewódzkich. Zadanie obejmuje remont ul. Piastowskiej wraz z przebudową skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, budowę ścieżki rowerowej od ul. Złotej do ul. Kasztanowej oraz remont ul. Bielawskiej i ul. Wrocławskiej od granic miasta do DZBM. W minionym roku zaplanowaliśmy rozpoczęcie realizacji tych zadań. Wyłoniliśmy wykonawcę robót na remont ul. Piastowskiej natomiast nie został wybrany wykonawca robót na remont ul. Bielawskiej i ul. Wrocławskiej. DSDiK Wrocław wystąpiła o zmianę technologii wykonania robót budowlanych w odniesieniu do przekazanego nam projektu budowlanego. W chwili obecnej trwają uzgodnienia w tym zakresie. Z uwagi na to, że na miniony rok zaplanowano przerób ,- zł, który z przyczyny j.w. nie mógł być wykonany konieczne jest zwiększenie budżetu o te kwotę na ten rok. Planowany wydatek na remont ul. Bielawskiej i ul. Wrocławskiej to ,- zł z udziałem stron w finansowaniu zadania po 50%. m) o zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384. Zadanie zaplanowane do realizacji z 85% udziałem środków zewnętrznych z UE. Dla potrzeb aplikowania konieczne jest wyodrębnienie z dokumentacji projektowej ul. Staszica (projekt obejmuje także ulice przyległe) oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. n) o zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. LPR - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Zmiana dotyczy przeniesień kwot wydatków objętych umową o dofinansowanie projektu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. o) o zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego - budowa "Miasteczka ruchu drogowego". Na ten cel otrzymaliśmy darowiznę w wysokości ,- zł od Spółki Kaufland Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o zł w związku z dokonaniem przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału Dotychczasowa klasyfikacja dotycząca planowanych wydatków bieżących OSP ulega zmianie na rzecz dotacji dla stowarzyszenia. b) o zł jako zmniejszenie planu wydatków w ZG-3. Z dniem 1 września 2011 r. utworzono przy ZG-3 Szkołę Mistrzostwa Sportowego. W związku ze zmianą sposobu przekazywania środków przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego dla placówki, środki finansowe będą przekazywane na rachunek dochodów ZG-3, która jako jednostka działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty utworzyła rachunek dochodów. w zadaniach inwestycyjnych: c) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont ul. Krasickiego z odcinkiem ulicy Kilińskiego. Wstępny szacunek kosztów na wykonanie robót remontowych tej ulicy pozwala nam na określenie oszczędności w wysokości zł. d) o zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie w wyniku oszczędności po przeprowadzonym zamówieniu publicznym. e) o zł związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Lokalny Program Rewitalizacji - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej ) Dokonuje się zmiany załacznika nr 2 do Uchwały Budżetowej w związku dostosowaniem kwot obejmujących dochody i wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2011 r., w tym gimnazjów. Zmiana wynika z planowanego na 2012 rok wzrostu dochodów z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3. Wpłaty Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej dotyczą usług świadczonych w zakresie kształcenia i wychowania w tym wyżywienia, zakwaterowania, transportu, wynajmu obiektów sportowych, rehabilitacji i odnowy biologicznej uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Za usługi te Zespół Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie będzie wystawiał faktury dla Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. W związku z powyższym plan dochodów i wydatków ZG-3 zostaje zwiększony o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

21 6) Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji zaplanowanej w budżecie miasta na 2012 rok (Dzial Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednstkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych). Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2012 r. dotacja dla Fundacji Beiteinu Chaj 2004 w Dzierżoniowie została zaplanowana na projekt techniczny dot. remontu i modernizacji Synagogi. Natomiast we wniosku złożonym przez Fundację w dniu r. w planowanym zakresie rzeczowym wpisano projekt i wykonanie ogrzewania Synagogi. Zapewnienie dostawy gazu oraz miejsce i sposób podłączenia do sieci gazowej stanowi jeden z wymogów decyzji o warunkach zabudowy. Niniejsza zmiana przeznaczenia dotacji będzie dostosowaniem do faktycznego jej przeznaczenia zgodnie z wnioskiem Fundacji. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: - wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów; Wydział Inwestycji; Wydział Infrastruktury Społecznej; Wydział Rozwoju Gospodarczego; Wydział Finansowo-Budżetowy Referat Dochodów; Wydział Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami; Biura Projektów: "W TPD Każdy znajdzie to co chce buduj z nami swoją przyszłość"; "Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu"; "Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów". - zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Ośrodek Pomocy Społecznej.

c) o 44 974 zł jako wpłaty od zobowiązanych należnego podatku VAT z lat ubiegłych, które to należności stanowić będą dochód gminy.

c) o 44 974 zł jako wpłaty od zobowiązanych należnego podatku VAT z lat ubiegłych, które to należności stanowić będą dochód gminy. Uzasadnienie Uzasadnienie U z a s a d n i e n i e do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok PROJEKT UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 4 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII / 125 / 2012 RADY GMINY WADOWICE GÓRNE z dnia 20 września 2012 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXIII / 125 / 2012 RADY GMINY WADOWICE GÓRNE z dnia 20 września 2012 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok UCHWAŁA NR XXIII / 125 / 2012 RADY GMINY WADOWICE GÓRNE z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

uchwala co następuje:

uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2014r. Sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa 25 maja 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2014r. Sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa 25 maja 2015 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2014r. Sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa 25 maja 2015 r. Wykonanie syntetyczne budżetu za 2014 rok w stosunku do planu Wyszczególnienie Plan Wykonanie % DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014

UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d, pkt. 10 oraz art. 51

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005r.

Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005r. Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015 OA.0007.1.34.2015 Uchwała VIII/55/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 3681 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo