ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012"

Transkrypt

1 Kraków, Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, Kraków Tel./Faks: WYKONAWCA: ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Usługi -hotelowo-restauracyjne Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi hotelarskie Hotelarskie usługi noclegowe Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pod tytułem Małopolska Akademia Menedżera, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zamówienia według poniższej specyfikacji. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług hotelowo-restauracyjnych, związanych z organizacją szkoleń językowych według poniższej specyfikacji. 1.2 W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 3-dniowych szkoleń (piątek-sobota-niedziela) dla 15 grup łącznie 45 dni szkoleniowych o tematyce : Business English, w następującej lokalizacji do 20 km od Dworca PKP w Zakopanem, w terminach : I termin ( 2 grupy) II termin ( 2 grupy) III termin ( 2 grupy) IV termin ( 2 grupy) V termin (2 grupy) VI termin (2 grupy) VII termin (2 grupy) VIII termin (1 grupa) Terminy rezerwowe : Każde szkolenie zorganizowane zostanie dla maksymalnie 2 grup szkoleniowych lub minimum 1 grupy, jedna grupa składa się z 8-12 uczestników kursu i trenera. 1.4 Czas trwania jednego szkolenia to 3 dni. 1.5 Jeden dzień szkoleniowy dla jednej grupy obejmuje 8 godzin lekcyjnych szkolenia oraz przerwy; łącznie 8 godzin zegarowych. 1.6 Termin organizacji każdego szkolenia zostanie zarezerwowany z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzony nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu. 1.7 Hotel/ośrodek musi oferować wysoki standard zakwaterowania i wyżywienia. 1.8 Hotel/ośrodek musi zapewnić : a/ zakwaterowanie uczestników szkolenia w komfortowych pokojach 2-osobowych z łazienkami z możliwością zakwaterowania 1-osobowego, z następującym wyposażeniem : -pokój : szafa, dwa oddzielne łóżka (pokój 2-osobowy), pościel, mała szafka, szafki nocne i lampki, TV, radio - łazienka: kabina prysznicowa, toaleta, lustro, wieszaki, umywalka z szafką, ręczniki, mydło, żel pod prysznic, szampon, suszarka do włosów b/ zakwaterowanie trenera w pokoju 1-osobowym z łazienką (wyposażenie pokoju i łazienki j.w.)

3 c/ pełne wyżywienie uczestników kursów i trenera (3 posiłki dziennie : śniadanie, obiad, kolacja, a na życzenie dania wegetariańskie), napoje do posiłków, przerwy kawowe w trakcie trwania kursu (poczęstunek + napoje ciepłe i zimne); d/ bezpłatne miejsca parkingowe na terenie przy hotelu/ośrodku 1.9 Wykonawca musi zapewnić następującą formę wyżywienia podczas każdego dnia szkolenia: Śniadanie: kawa, herbata, woda, soki, dania w formie bufetu (pieczywo, sery, wędliny, musli, dżemy, mleko, owoce); trzy przerwy kawowe (jedna na powitanie): kawa, herbata, soki, woda, ciastka; obiad w formie bufetu lub obiadu zasiadanego. Na każdy dzień szkolenia menu obiadu musi być inne i składać się przynajmniej z: a) 1 zupy, 2 ciepłych dań, z czego jedno wegetariańskie - do wyboru, b) deseru, c) napojów zimnych (woda, soki) i gorących (kawa, herbata), kolacja, składająca się przynajmniej z: 2 ciepłych dań głównych do wyboru, 2 deserów do wyboru oraz pieczywa, kawy soku, wody. Kolacja powinna być przygotowana w formie bufetu. Menu będzie ustalane z Zamawiającym przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega, aby przerwy kawowe, kolacja i obiady były podane w sali restauracyjnej hotelu, z wyraźnie wyodrębnionym obszarem dla uczestników szkolenia lub odpowiednio oznaczonym pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników szkolenia. Wykonawca musi zapewnić obsługę kelnerską Hotel/ośrodek musi mieć możliwość przyjęcia jednorazowo 2 grup szkoleniowych ( min. 30 miejsc noclegowych) oraz zapewnić 2 sale szkoleniowe Każda sala szkoleniowa musi pomieścić w komfortowych warunkach co najmniej 15 osób oraz musi być wyposażona w krzesła, stoły (ustawione w formie podkowy, z przejściem w środku, tak aby trener mógł swobodnie podejść do każdego uczestnika szkolenia), białe tablice sucho-ścieralne, pisaki do tablic, osobno biurko dla trenera, możliwość zaciemnienia sali, oświetlenie i nagłośnienie w każdej sali wraz z mikrofonem bezprzewodowym, rzutnik multimedialny wraz z ekranem, zaplecze sanitarne; szatnię Sala szkoleniowa musi być dostępna dla organizatorów szkolenia co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku szkoleń kilkudniowych, Wykonawca umożliwi pozostawienie zainstalowanego sprzętu na kolejny dzień szkolenia w zamkniętej sali szkoleniowej Planowany termin pierwszego cyklu szkoleniowego to : POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do: 2.1 Informowania uczestników o współfinansowaniu realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz stosowania odpowiednich oznaczeń w obiekcie, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dostępnymi na stronie ww.efs.gov.pl);

4 2.2 Udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z zamówieniem - Zamawiającemu oraz organom dokonującym kontroli Projektu - na każde ich żądanie, w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia złożenia takiego żądania, w tym w szczególności umożliwienie wglądu do dokumentów finansowych, przez okres wynikający z przepisów prawa krajowego. Dokumentacja związana z realizacją projektu powinna być przechowywana i udostępniana przez Wykonawcę przez okres do dnia 31 grudnia 2020 roku. 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3.1 Usługi będą świadczone w okresie od kwietnia do listopada 2012 roku w planowanych terminach wymienionych w punkcie Okres od podania terminu wykonania usługi do dnia jej wykonania będzie nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji usług bez konieczności wypłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania nie później niż na 3 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu usług (zmiany liczby jednostek) bez konieczności wypłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania nie później niż na 1 dzień przed terminem jego rozpoczęcia. 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: Posiadają odpowiednie zaplecze do świadczenia usług hotelowo-restauracyjnych w standardzie nie niższym niż wskazany w pkt. 1 powyżej, a także doświadczenie w zakresie świadczenia usług hotelowo-restauracyjnych oraz organizacji szkoleń Dysponują kadrą umożliwiającą prawidłowe wykonanie zamówienia i zapewniającą wysoką jakość usług Nie są powiązani (osobowo lub kapitałowo) z Zamawiającym ani z Liderem projektu firmą : ITS Education Sp. z o.o., ul. Zeusa 81, Warszawa 4.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 4.1, należy złożyć: Oświadczenie (Załącznik nr 2) o braku powiązań z Zamawiającym i Liderem projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Lidera projektu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego lub Lidera projektu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, osobowych lub kapitałowych, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5 4.2.2 Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, lub inne dokumenty konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zapytaniem do składania ofert, wystawione nie wcześniej niż sześć (6) miesięcy przed terminem składania ofert; Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik 3), w których zapewni, iż: a) w ciągu ostatnich trzech lat wywiązywał się należycie z udzielonych mu zamówień, b) posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności będących przedmiotem oferty, c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w branży, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e) nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości, a także nie wszczęto wobec Wykonawcy postępowania naprawczego, f) żaden z członków władz Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (dotyczy osób prawnych), g) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (dotyczy osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych), h) żaden z pracowników Wykonawcy nie zaoferował pracownikom Zamawiającego korzyści majątkowych, i) jest związany ofertą przez okres 120 dni od daty ostatecznego składania ofert, j) w przypadku wyboru oferty Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania zobowiązuje się on do podpisania umowy w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania umowy do podpisu, Wszystkie oświadczenia muszą być złożone w oryginale, powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w sposób wynikający z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: a) W przypadku spółki cywilnej wymagane są podpisy wszystkich wspólników lub jednego, umocowanego odpowiednim pełnomocnictwem szczególnym (prosimy o załączenie pełnomocnictwa w oryginale), b) W przypadku spółek prawa handlowego, wymagane są podpisy osób uprawnionych do reprezentowania spółki, w sposób wynikający z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub podpisy odpowiednio umocowanych pełnomocników (prosimy o załączenie pełnomocnictwa w oryginale). 4.3 Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, zgodnie z opisem w Części IV, metodą spełnia/nie spełnia. Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione nie później niż na dzień ostatecznego terminu składania ofert. 4.4 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jednokrotnego uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień do złożonej oferty.

6 4.5 Zamówienie musi być wykonane przez Wykonawcę składającego ofertę i nie może podlegać dalszemu zleceniu. 5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 5.1 Ofertę należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie do BIURA PROJEKTU na adres: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Armii Krajowej Kraków Z dopiskiem Usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie szkoleń Business English (MAM) 5.2 Termin składania ofert upływa w dniu o godz , co oznacza, że z upływem powyższego terminu oryginał oferty powinien fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. 5.3 Dopuszcza się złożenie oferty w formie skanu załączonego do poczty elektronicznej. Oryginały dokumentów (oferta wraz z załącznikami) muszą być dostarczone do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 5.4 Oferty złożone albo otrzymane przez Zamawiającego po ostatecznym terminie ich składania, będą odrzucone. 5.5 Oferta i wszelkie załączone do niej dokumenty powinny być sporządzone czytelnie w języku polskim. 6. KRYTERIA I OPIS SPOSOBU OCENY OFERT 6.1 Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: Lp. KRYTERIUM WAGA (w%) 1 Cena brutto za wykonanie wszystkich usług w ramach szkoleń (w tym zapewnienie usług hotelowych, restauracyjnych i sali szkoleniowej) 2 Gotowość do akceptacji zmian terminów szkoleń przez Zamawiającego Maksymalnie można zdobyć 100 punktów. 1. Ocena kryterium nr 1 będzie dokonywana w oparciu o najniższą zaoferowaną cenę brutto za wykonanie wszystkich usług w ramach zapytania (cena minimalna). Oferty będą badane w stosunku do ceny minimalnej, za którą Wykonawca otrzyma 90 punktów. Dalsze oferty tj. oferty droższe od najniższej zaoferowanej ceny brutto będą oceniane wg wzoru: Ilość punktów = cena minimalna/cenę badaną * 90. Punkty będą przyznawane po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 90% 10%

7 2. Ocena kryterium nr 2 (Gotowość do akceptacji zmian terminów szkoleń przez Zamawiającego) nastąpi na podstawie oświadczenia według metody spełnia/ nie spełnia. Akceptacja kryterium oznacza, że Zamawiający będzie miał nieograniczoną możliwość zmiany terminów szkoleń bez ponoszenia żadnych opłat, kar itp. z tego tytułu. Za spełnienie tego kryterium Wykonawca otrzyma 10 punktów. 3. Wymagane jest podanie ceny brutto wg poniższej specyfikacji w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania : Usługa Wyżywienie uczestnika(1 osoba) Nocleg uczestnika (1 osoba) Nocleg trenera ( pokój 1-osobowy) Wyżywienie 1 trenera Wynajęcie sali szkoleniowej Jednostka Prognozowana ilość jednostek Cena kosztorysowa brutto w PLN Kwota Brutto w PLN I II III IV V Dzień Doba Doba Dzień Dzień RAZEM (całkowita cena brutto) 6.2 Rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane wg cen kosztorysowych brutto podanych w powyższej tabeli oraz ilości wykonanych na rzecz Zamawiającego usług. Zamawiający zapłaci cenę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości jednostek wykonanych usług. Rozliczenia będą prowadzone w okresach miesięcznych po wykonaniu usługi. 6.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia zamówienia, jeśli cena oferty będzie wyższa od kwoty środków przeznaczonych na realizację zamówienia przez Zamawiającego. 6.4 Zamówienie może być zwiększone do 50% jego wartości, co nie wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania. 6.5 Zmiana stawki podatku VAT nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8 6.6 Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zweryfikowania zgodności oferty z przedmiotem zamówienia w miejscu realizacji zamówienia. 7. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI 7.1 Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury. 8. PYTANIA I ODPOWIEDZI 8.1 W istotnych sprawach związanych z zamówieniem, Wykonawcy mają prawo do zwrócenia się do Zamawiającego z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących zamówienia. 8.2 Wniosek o przekazanie dodatkowych informacji musi wpłynąć do biura projektu do 3 dni kalendarzowych od dnia wszczęcia postępowania. 8.3 Odpowiedzi na pytania (bez podania źródła pytania) przekazywane są wszystkim wykonawcom zaproszonym do składania ofert oraz zamieszczane są na stronie internetowej Zamawiającego. 9. INFORMACJE DODATKOWE 9.1 Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów projektu Pana Aleksandra Litwica lub Pawła Rudka pod numerem telefonu: lub via Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 10. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik 1 - Formularz cenowy 2. Załącznik 2 Wzór oświadczenia, o którym mowa w punkcie Załącznik 3 Wzór oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4.2.3

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo