2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Adres pocztowy: ul. Wspólna 30 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa Osoba do kontaktów: Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) Fundacja PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 25

2 I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) Rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz bankowości spółdzielczej I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 25

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : 38/KSOW/PN-U/2014 Zakup usług polegających na zapewnieniu kompleksowej organizacji czwartej międzynarodowej konferencji Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Kupno Kategoria usług: nr: 26 Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Zob. kategorie usług w załączniku C1 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Kraków, województwo małopolskie Kod NUTS: PL213 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 25

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na zapewnieniu kompleksowej organizacji czwartej międzynarodowej konferencji Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy, której program obejmuje: 1) w dniu r. szkolenie warsztatowe dla maksymalnie 25 uczestników, 2) w dniu r. konferencję dla maksymalnie 300 uczestników, 3) w dniu r. wyjazd studyjny, który zapewnia Zamawiający. Wykonawca zapewni: a) Nabór: - maksymalnie 25 uczestników szkolenia warsztatowego w dniu r. oraz konferencji w dniu r. (5 z Polski oraz 20 z co najmniej 4 państw UE). Wykonawca dokona naboru spośród młodzieży (w wieku lat) oraz osób reprezentujących instytucje działające na rzecz młodzieży na obszarach wiejskich, - maksymalnie 275 uczestników konferencji w dniu r., w tym młodzież (w wieku lat) oraz osoby reprezentujące krajowe i zagraniczne podmioty i instytucje działające na rzecz młodzieży na obszarach wiejskich w tym izby rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, parlamentarzystów, przedstawicieli świata nauki, agencje rządowe, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, jednostki badawcze i naukowe. b) Transport: w dniu r. : - transfer dla maksymalnie 25 osób - uczestników szkolenia warsztatowego: z dworca PKP Kraków Główny do miejsca zakwaterowania lub z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice do miejsca zakwaterowania, w dniu r.: - transport dla maksymalnie 25 osób - uczestników szkolenia warsztatowego z miejsca zakwaterowania do sali szkoleniowej oraz z powrotem po zakończeniu szkolenia warsztatowego do miejsca zakwaterowania, jeżeli miejsce zakwaterowania jest inne niż miejsce szkolenia warsztatowego, - transfer dla maksymalnie 30 osób - uczestników konferencji i wykładowców: z dworca PKP Kraków Główny do miejsca zakwaterowania lub z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice do miejsca zakwaterowania, w dniu r.: - transport dla maksymalnie 25 uczestników szkolenia warsztatowego: z miejsca zakwaterowania na miejsce konferencji oraz z powrotem po zakończeniu konferencji do miejsca zakwaterowania, jeżeli miejsce zakwaterowania jest inne niż miejsce konferencji, - transport dla maksymalnie 30 osób - uczestników konferencji i wykładowców: z miejsca zakwaterowania na miejsce konferencji oraz z powrotem po zakończeniu konferencji do miejsca zakwaterowania, w dniu r.: - transport dla maksymalnie 25 uczestników szkolenia warsztatowego: z miejsca kolacji, w formie grilla biesiadnego, do miejsca zakwaterowania, - transport dla maksymalnie 30 osób - uczestników konferencji i wykładowców: z miejsca kolacji, w formie grilla biesiadnego, do miejsca zakwaterowania, w dniu r.: - transfer dla maksymalnie 55 osób - uczestników szkolenia warsztatowego oraz uczestników konferencji i wykładowców : z miejsca zakwaterowania na PKP Kraków Główny lub PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 25

5 z miejsca zakwaterowania na Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice. Samochody/busy powinny być wyposażony co najmniej w klimatyzację. Pojazd/pojazdy powinny być sprawne technicznie oraz posiadać odpowiednia ilość miejsc siedzących, z miejscem na bagaże podręczne. Liczba i miejsce transferów zostaną dostosowane przez Wykonawcę do przeprowadzonego naboru uczestników. Czas oczekiwania na transfer nie może przekroczyć 2 godzin od czasu przybycia osób na PKP Kraków Główny lub Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice. c) Zakwaterowanie: - w dniach od r. do r. dla maksymalnie 25 osób - uczestników szkolenia warsztatowego, noclegi ze śniadaniem w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym lub innym równoważnym obiekcie, w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, w granicach administracyjnych miasta Krakowa, dzielnicy Stare Miasto, - w dniach od r. do r. dla maksymalnie 30 osób - 6 wykładowców i 24 uczestników konferencji, noclegi ze śniadaniem w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym lub innym równoważnym obiekcie, w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, w granicach administracyjnych miasta Krakowa, dzielnicy Stare Miasto. d) Sale wykładowe, w tym: - w dniu r., sale szkoleniowe w granicach administracyjnych miasta Kraków zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1 salę szkoleniową dla minimum 25 osób, w godz , 2 sale warsztatowe dla minimum 15 osób każda, w godz , Każda z sal wyposażona będzie co najmniej w laptop, rzutnik, ekran, nagłośnienie, minimum 2 mikrofony, stały oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu, klimatyzację oraz miejsca siedzące przy stolikach w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników. - w dniu r., sale konferencyjne w granicach administracyjnych miasta Kraków, zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1 salę konferencyjną dla 300 osób w godz , 2 sale konferencyjne dla minimum 170 osób każda, w godz Każda z sal wyposażona będzie co najmniej w miejsca siedzące w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników, laptop, rzutnik, ekran, nagłośnienie, minimum 2 mikrofony, stały oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu, klimatyzację. Wykonawca zapewni oznakowanie sali logotypami i sloganami zgodnymi z załącznikiem nr 8 do SIWZ, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie e) Tłumaczenia, w tym: - w dniu r. tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na angielski i odwrotnie podczas warsztatów pt. Propozycje rozwiązań problemów społecznych ekonomicznych młodzieży w Europie, według następującego harmonogramu: co najmniej 1 tłumacz w godz , co najmniej 2 tłumaczy w godz , - w dniu r. tłumaczenie symultaniczne - zapewnienie tłumaczy i niezbędnego sprzętu dla maksymalnie 300 uczestników konferencji zgodnie z poniższymi wymaganiami: tłumaczenie symultaniczne z jęz. polskiego na jęz. angielski i odwrotnie od godz.9:00 do godz. 14:00 w miejscu: sali konferencyjnej dla 300 osób tłumaczenie symultaniczne z jęz. polskiego na jęz. angielski i odwrotnie, od godz. 14:00 do godz. 18:00 w miejscu: w dwóch salach konferencyjnych każda dla minimum 170 osób. - w dniu r. tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na angielski i odwrotnie podczas wyjazdów studyjnych zapewnienie 4 tłumaczy dla grupy 60 osób, w godz. od 9.00 do PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 25

6 f) Ekspertów i wykładowców zgodnie z poniższymi wymaganiami: - w dniu r. - 2 ekspertów z wykształceniem wyższym z zakresu nauk ekonomicznych, rolniczych lub socjologicznych, każdy z nich posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dotyczących kreatywności i innowacyjności w rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków UE. Eksperci powinni posiadać doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 warsztatów z wykorzystaniem technik animacyjnych w okresie ostatnich 2 lat. Zadaniem ekspertów będzie przeprowadzenie warsztatów pt. Propozycje rozwiązań problemów społecznych ekonomicznych młodzieży w Europie oraz przygotowanie wybranych uczestników do przedstawienia podsumowania prac warsztatowych na konferencji międzynarodowej pt. Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy podczas sesji plenarnej konferencji w dniu r. Tematy warsztatów szkoleniowych: o wprowadzenie w tematykę szkolenia warsztatowego - zarys problemowy obszarów wiejskich w Europie i w Polsce, o przedstawienie sytuacji młodzieży na obszarach wiejskich w Polsce, przedstawienie organizacji zajmujących się młodzieżą w Polsce i przedsięwzięć przez nie realizowanych, o ćwiczenia warsztatowe dotyczące problematyki rozwoju obszarów wiejskich, innowacyjnych działań na rzecz młodzieży, problemów wyludniania się obszarów wiejskich, o ćwiczenia warsztatowe dotyczące przedstawienia problemów i ich rozwiązań przez uczestników warsztatów w ich krajach przynajmniej 4 kraje UE. o ćwiczenia warsztatowe pokazujące problemy społeczne i ekonomiczne dotykające młodzież w UE oraz sposoby ich rozwiązania na szczeblu UE, w aspekcie działań w nowej perspektywie finansowej o przygotowanie wybranych uczestników do zaprezentowania wyników prac z warsztatów na konferencji międzynarodowej Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy. - w dniu r. minimum 6 wykładowców, w tym przynajmniej 4 wykładowców polskich i 2 zagranicznych z wykształceniem wyższym (rolniczym, ekonomicznym, socjologicznym lub pokrewnym w uzasadniony sposób związanych z tematyką konferencji), którzy brali udział w przynajmniej dwóch konferencjach naukowych jako wykładowcy. Wykładowcy powinni posiadać dorobek naukowy w zakresie problematyki społecznej i ekonomicznej drobnych gospodarstw rolnych. Zadaniem wykładowców będzie realizacja programu konferencji podczas sesji plenarnej (godz. 9:00 13:30) oraz wykładów na dwóch równoległych sesjach tematycznych (godz. 15:00 18:00). Wykładowcy zagraniczni zaprezentują politykę wobec drobnych gospodarstw rolnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej podczas sesji plenarnej oraz sytuację społeczno-ekonomiczną drobnych gospodarstw rolnych w innych państwach europejskich podczas sesji tematycznych. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy, szczegółowy program konferencji oraz listę proponowanych wykładowców, przygotowane w oparciu o program ramowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Program szkolenia warsztatowego i konferencji a także prezentacje i/lub treści/abstrakty/konspekty przygotowane przez ekspertów i wykładowców muszą być opatrzone logotypami i sloganami wskazanymi w załączniku nr 1 zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie g) Powołanie Komitetu Naukowego Konferencji w związku z konferencją, złożonego z minimum 5 członków. Przynajmniej dwóch członków Komitetu będzie posiadało tytuł profesora, pozostali przynajmniej tytuł doktora, z dziedzin w uzasadniony sposób związanych z tematyką konferencji (głównie ekonomia, rolnictwo, socjologia lub z dziedzin w uzasadniony sposób związanych z tematyką konferencji). Rolą komitetu będzie praca nad szczegółowym programem konferencji oraz opieka merytoryczna nad przebiegiem całości konferencji. Komitet Naukowy odpowiada za realizację oficjalnej części konferencji, zapewni wystąpienia na rozpoczęcie konferencji i zaprosi do udziału i zabrania głosu przedstawicieli administracji centralnej, w tym: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 25

7 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli samorządu Województwa Małopolskiego. h) Wyżywienie, w tym: w dniu r. - dla maksymalnie 25 uczestników szkolenia warsztatowego: kolacja (w odległości nie większej niż 2 km od miejsca zakwaterowania) składająca się z gorącej przystawki oraz zimnej płyty w formie stołu szwedzkiego zawierająca co najmniej zestaw wędlin, serów, warzyw, pieczywa, masła, sałatek, napoje zimne i gorące, deser, w dniu r.: - dla maksymalnie 25 uczestników szkolenia warsztatowego: obiad dwudaniowy z napojem oraz deserem, składający się co najmniej z dwóch dań gorących, w tym zupy i drugiego dania (do wyboru danie mięsne i danie wegetariańskie), gotowanych jarzyn i surówek, napojów (kompot lub soki, woda), w miejscu prowadzenia warsztatów, kolacja uroczysta składająca się z polskich potraw regionalnych minimalnie z przystawki, dwóch dań gorących, w tym zupy i drugiego dania (do wyboru dwa rodzaje mięs, ryba i danie wegetariańskie z dodatkami), gotowanych jarzyn i surówek, napojów zimnych, kawy, herbaty, deseru w granicach administracyjnych miasta Krakowa, dzielnicy Stare Miasto. przerwy kawowe w godz oraz w godz , składające się z kawy, herbaty, wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, 2 rodzajów soków, ciastek i owoców, w miejscu prowadzenia warsztatów, - dla maksymalnie 30 osób: kolacja (w odległości nie większej niż 2 km od miejsca zakwaterowania) składająca się z gorącej przystawki oraz zimnej płyty w formie stołu szwedzkiego zawierająca co najmniej zestaw wędlin, serów, warzyw, pieczywa, masła, sałatek, napoje zimne i gorące, deser, w dniu r.: - dla maksymalnie 300 osób w miejscu realizacji konferencji: obiad dwudaniowy w godz z napojem oraz deserem, składający się co najmniej z dwóch dań gorących, w tym zupy i drugiego dania (do wyboru danie mięsne i danie wegetariańskie), gotowanych jarzyn i surówek, napojów (kompot lub soki, woda), przerwę kawową w godz , oraz , składającą się z kawy, herbaty, wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, 2 rodzajów soków, ciastek i owoców. w dniu r. - dla maksymalnie 55 osób - uczestników i wykładowców szkolenia warsztatowego i konferencji: kolacja, w odległości nie większej niż 7 km od miejsca zakwaterowania każdej z grup uczestników i wykładowców szkolenia warsztatowego i konferencji, w formie grilla biesiadnego, składająca się z co najmniej trzech ciepłych potraw grillowych do wyboru, ciepłej zupy, stołu z potrawami regionalnymi w formie bufetu oraz napoi zimnych i gorących. i) Zapewnienie materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji przeznaczonych do dystrybucji podczas i w związku z konferencją: 300 długopisów, z zachowaniem poniższych wymagań: - długopis plastikowy w kolorze białym, - wyposażony w niebieski wkład, - wymiary: min. 140x10x10 mm, 300 notesów, z zachowaniem poniższych wymagań: - notes minimum 45- kartkowy w kratkę, - papier offset 80g/m², - full kolor jednostronnie, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 25

8 - klejony na górnej krawędzi, - z tyłu twarda kartonowa oprawa, - format A5 (210 mm x 148 mm), 300 toreb, z zachowaniem poniższych wymagań: - torba papierowa biała, -wymiary: 330 mm x 230mm x 75 mm (dopuszczalna tolerancja +/- 5 cm), - rączki: sznurek poliestrowy biały, długość 35 cm (tolerancja +/- 5 cm), - podstawa usztywniona kartonem, - papier: 170 g/m², papier kredowy, laminat błyszczący, - zadruk 4+0 CMYK, 300 teczek, z zachowaniem poniższych wymagań: - teczka tekturowa w kolorze białym, - gładka, - format A4 x 2, - karton 300 g/m², - zadruk 4+0 CMYK, - powierzchnia laminowana, Wszystkie materiały promocyjne muszą zawierać logotypy i slogany wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie przy czym długopisy będą zawierać jedynie logotypy. Materiały promocyjne nie mogą zawierać reklam komercyjnych. Projekty graficzne wszystkich ww. materiałów promocyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca poda w ofercie: a) adres obiektu, w którym odbędzie się szkolenie warsztatowe, b) adres obiektu, w którym odbędzie się konferencja, c) nazwy i adresy obiektów, w których Wykonawca zapewni zakwaterowanie. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 25

9 II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na zapewnieniu kompleksowej organizacji czwartej międzynarodowej konferencji Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy, której program obejmuje: 1) w dniu r. szkolenie warsztatowe dla maksymalnie 25 uczestników, 2) w dniu r. konferencję dla maksymalnie 300 uczestników, 3) w dniu r. wyjazd studyjny, który zapewnia Zamawiający. Wykonawca zapewni: a) Nabór: - maksymalnie 25 uczestników szkolenia warsztatowego w dniu r. oraz konferencji w dniu r. (5 z Polski oraz 20 z co najmniej 4 państw UE). Wykonawca dokona naboru spośród młodzieży (w wieku lat) oraz osób reprezentujących instytucje działające na rzecz młodzieży na obszarach wiejskich, - maksymalnie 275 uczestników konferencji w dniu r., w tym młodzież (w wieku lat) oraz osoby reprezentujące krajowe i zagraniczne podmioty i instytucje działające na rzecz młodzieży na obszarach wiejskich w tym izby rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, parlamentarzystów, przedstawicieli świata nauki, agencje rządowe, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, jednostki badawcze i naukowe. b) Transport: w dniu r. : - transfer dla maksymalnie 25 osób - uczestników szkolenia warsztatowego: z dworca PKP Kraków Główny do miejsca zakwaterowania lub z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice do miejsca zakwaterowania, w dniu r.: - transport dla maksymalnie 25 osób - uczestników szkolenia warsztatowego z miejsca zakwaterowania do sali szkoleniowej oraz z powrotem po zakończeniu szkolenia warsztatowego do miejsca zakwaterowania, jeżeli miejsce zakwaterowania jest inne niż miejsce szkolenia warsztatowego, - transfer dla maksymalnie 30 osób - uczestników konferencji i wykładowców: z dworca PKP Kraków Główny do miejsca zakwaterowania lub z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice do miejsca zakwaterowania, w dniu r.: - transport dla maksymalnie 25 uczestników szkolenia warsztatowego: z miejsca zakwaterowania na miejsce konferencji oraz z powrotem po zakończeniu konferencji do miejsca zakwaterowania, jeżeli miejsce zakwaterowania jest inne niż miejsce konferencji, - transport dla maksymalnie 30 osób - uczestników konferencji i wykładowców: z miejsca zakwaterowania na miejsce konferencji oraz z powrotem po zakończeniu konferencji do miejsca zakwaterowania, w dniu r.: - transport dla maksymalnie 25 uczestników szkolenia warsztatowego: z miejsca kolacji, w formie grilla biesiadnego, do miejsca zakwaterowania, - transport dla maksymalnie 30 osób - uczestników konferencji i wykładowców: z miejsca kolacji, w formie grilla biesiadnego, do miejsca zakwaterowania, w dniu r.: - transfer dla maksymalnie 55 osób - uczestników szkolenia warsztatowego oraz uczestników konferencji i wykładowców : z miejsca zakwaterowania na PKP Kraków Główny lub PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 25

10 z miejsca zakwaterowania na Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice. Samochody/busy powinny być wyposażony co najmniej w klimatyzację. Pojazd/pojazdy powinny być sprawne technicznie oraz posiadać odpowiednia ilość miejsc siedzących, z miejscem na bagaże podręczne. Liczba i miejsce transferów zostaną dostosowane przez Wykonawcę do przeprowadzonego naboru uczestników. Czas oczekiwania na transfer nie może przekroczyć 2 godzin od czasu przybycia osób na PKP Kraków Główny lub Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice. c) Zakwaterowanie: - w dniach od r. do r. dla maksymalnie 25 osób - uczestników szkolenia warsztatowego, noclegi ze śniadaniem w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym lub innym równoważnym obiekcie, w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, w granicach administracyjnych miasta Krakowa, dzielnicy Stare Miasto, - w dniach od r. do r. dla maksymalnie 30 osób - 6 wykładowców i 24 uczestników konferencji, noclegi ze śniadaniem w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym lub innym równoważnym obiekcie, w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, w granicach administracyjnych miasta Krakowa, dzielnicy Stare Miasto. d) Sale wykładowe, w tym: - w dniu r., sale szkoleniowe w granicach administracyjnych miasta Kraków zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1 salę szkoleniową dla minimum 25 osób, w godz , 2 sale warsztatowe dla minimum 15 osób każda, w godz , Każda z sal wyposażona będzie co najmniej w laptop, rzutnik, ekran, nagłośnienie, minimum 2 mikrofony, stały oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu, klimatyzację oraz miejsca siedzące przy stolikach w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników. - w dniu r., sale konferencyjne w granicach administracyjnych miasta Kraków, zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1 salę konferencyjną dla 300 osób w godz , 2 sale konferencyjne dla minimum 170 osób każda, w godz Każda z sal wyposażona będzie co najmniej w miejsca siedzące w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników, laptop, rzutnik, ekran, nagłośnienie, minimum 2 mikrofony, stały oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu, klimatyzację. Wykonawca zapewni oznakowanie sali logotypami i sloganami zgodnymi z załącznikiem nr 8 do SIWZ, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie e) Tłumaczenia, w tym: - w dniu r. tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na angielski i odwrotnie podczas warsztatów pt. Propozycje rozwiązań problemów społecznych ekonomicznych młodzieży w Europie, według następującego harmonogramu: co najmniej 1 tłumacz w godz , co najmniej 2 tłumaczy w godz , - w dniu r. tłumaczenie symultaniczne - zapewnienie tłumaczy i niezbędnego sprzętu dla maksymalnie 300 uczestników konferencji zgodnie z poniższymi wymaganiami: tłumaczenie symultaniczne z jęz. polskiego na jęz. angielski i odwrotnie od godz.9:00 do godz. 14:00 w miejscu: sali konferencyjnej dla 300 osób tłumaczenie symultaniczne z jęz. polskiego na jęz. angielski i odwrotnie, od godz. 14:00 do godz. 18:00 w miejscu: w dwóch salach konferencyjnych każda dla minimum 170 osób. - w dniu r. tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na angielski i odwrotnie podczas wyjazdów studyjnych zapewnienie 4 tłumaczy dla grupy 60 osób, w godz. od 9.00 do PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 25

11 f) Ekspertów i wykładowców zgodnie z poniższymi wymaganiami: - w dniu r. - 2 ekspertów z wykształceniem wyższym z zakresu nauk ekonomicznych, rolniczych lub socjologicznych, każdy z nich posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dotyczących kreatywności i innowacyjności w rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków UE. Eksperci powinni posiadać doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 warsztatów z wykorzystaniem technik animacyjnych w okresie ostatnich 2 lat. Zadaniem ekspertów będzie przeprowadzenie warsztatów pt. Propozycje rozwiązań problemów społecznych ekonomicznych młodzieży w Europie oraz przygotowanie wybranych uczestników do przedstawienia podsumowania prac warsztatowych na konferencji międzynarodowej pt. Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy podczas sesji plenarnej konferencji w dniu r. Tematy warsztatów szkoleniowych: o wprowadzenie w tematykę szkolenia warsztatowego - zarys problemowy obszarów wiejskich w Europie i w Polsce, o przedstawienie sytuacji młodzieży na obszarach wiejskich w Polsce, przedstawienie organizacji zajmujących się młodzieżą w Polsce i przedsięwzięć przez nie realizowanych, o ćwiczenia warsztatowe dotyczące problematyki rozwoju obszarów wiejskich, innowacyjnych działań na rzecz młodzieży, problemów wyludniania się obszarów wiejskich, o ćwiczenia warsztatowe dotyczące przedstawienia problemów i ich rozwiązań przez uczestników warsztatów w ich krajach przynajmniej 4 kraje UE. o ćwiczenia warsztatowe pokazujące problemy społeczne i ekonomiczne dotykające młodzież w UE oraz sposoby ich rozwiązania na szczeblu UE, w aspekcie działań w nowej perspektywie finansowej o przygotowanie wybranych uczestników do zaprezentowania wyników prac z warsztatów na konferencji międzynarodowej Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy. - w dniu r. minimum 6 wykładowców, w tym przynajmniej 4 wykładowców polskich i 2 zagranicznych z wykształceniem wyższym (rolniczym, ekonomicznym, socjologicznym lub pokrewnym w uzasadniony sposób związanych z tematyką konferencji), którzy brali udział w przynajmniej dwóch konferencjach naukowych jako wykładowcy. Wykładowcy powinni posiadać dorobek naukowy w zakresie problematyki społecznej i ekonomicznej drobnych gospodarstw rolnych. Zadaniem wykładowców będzie realizacja programu konferencji podczas sesji plenarnej (godz. 9:00 13:30) oraz wykładów na dwóch równoległych sesjach tematycznych (godz. 15:00 18:00). Wykładowcy zagraniczni zaprezentują politykę wobec drobnych gospodarstw rolnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej podczas sesji plenarnej oraz sytuację społeczno-ekonomiczną drobnych gospodarstw rolnych w innych państwach europejskich podczas sesji tematycznych. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy, szczegółowy program konferencji oraz listę proponowanych wykładowców, przygotowane w oparciu o program ramowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Program szkolenia warsztatowego i konferencji a także prezentacje i/lub treści/abstrakty/konspekty przygotowane przez ekspertów i wykładowców muszą być opatrzone logotypami i sloganami wskazanymi w załączniku nr 1 zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie g) Powołanie Komitetu Naukowego Konferencji w związku z konferencją, złożonego z minimum 5 członków. Przynajmniej dwóch członków Komitetu będzie posiadało tytuł profesora, pozostali przynajmniej tytuł doktora, z dziedzin w uzasadniony sposób związanych z tematyką konferencji (głównie ekonomia, rolnictwo, socjologia lub z dziedzin w uzasadniony sposób związanych z tematyką konferencji). Rolą komitetu będzie praca nad szczegółowym programem konferencji oraz opieka merytoryczna nad przebiegiem całości konferencji. Komitet Naukowy odpowiada za realizację oficjalnej części konferencji, zapewni wystąpienia na rozpoczęcie konferencji i zaprosi do udziału i zabrania głosu przedstawicieli administracji centralnej, w tym: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 25

12 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli samorządu Województwa Małopolskiego. h) Wyżywienie, w tym: w dniu r. - dla maksymalnie 25 uczestników szkolenia warsztatowego: kolacja (w odległości nie większej niż 2 km od miejsca zakwaterowania) składająca się z gorącej przystawki oraz zimnej płyty w formie stołu szwedzkiego zawierająca co najmniej zestaw wędlin, serów, warzyw, pieczywa, masła, sałatek, napoje zimne i gorące, deser, w dniu r.: - dla maksymalnie 25 uczestników szkolenia warsztatowego: obiad dwudaniowy z napojem oraz deserem, składający się co najmniej z dwóch dań gorących, w tym zupy i drugiego dania (do wyboru danie mięsne i danie wegetariańskie), gotowanych jarzyn i surówek, napojów (kompot lub soki, woda), w miejscu prowadzenia warsztatów, kolacja uroczysta składająca się z polskich potraw regionalnych minimalnie z przystawki, dwóch dań gorących, w tym zupy i drugiego dania (do wyboru dwa rodzaje mięs, ryba i danie wegetariańskie z dodatkami), gotowanych jarzyn i surówek, napojów zimnych, kawy, herbaty, deseru w granicach administracyjnych miasta Krakowa, dzielnicy Stare Miasto. przerwy kawowe w godz oraz w godz , składające się z kawy, herbaty, wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, 2 rodzajów soków, ciastek i owoców, w miejscu prowadzenia warsztatów, - dla maksymalnie 30 osób: kolacja (w odległości nie większej niż 2 km od miejsca zakwaterowania) składająca się z gorącej przystawki oraz zimnej płyty w formie stołu szwedzkiego zawierająca co najmniej zestaw wędlin, serów, warzyw, pieczywa, masła, sałatek, napoje zimne i gorące, deser, w dniu r.: - dla maksymalnie 300 osób w miejscu realizacji konferencji: obiad dwudaniowy w godz z napojem oraz deserem, składający się co najmniej z dwóch dań gorących, w tym zupy i drugiego dania (do wyboru danie mięsne i danie wegetariańskie), gotowanych jarzyn i surówek, napojów (kompot lub soki, woda), przerwę kawową w godz , oraz , składającą się z kawy, herbaty, wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, 2 rodzajów soków, ciastek i owoców. w dniu r. - dla maksymalnie 55 osób - uczestników i wykładowców szkolenia warsztatowego i konferencji: kolacja, w odległości nie większej niż 7 km od miejsca zakwaterowania każdej z grup uczestników i wykładowców szkolenia warsztatowego i konferencji, w formie grilla biesiadnego, składająca się z co najmniej trzech ciepłych potraw grillowych do wyboru, ciepłej zupy, stołu z potrawami regionalnymi w formie bufetu oraz napoi zimnych i gorących. i) Zapewnienie materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji przeznaczonych do dystrybucji podczas i w związku z konferencją: 300 długopisów, z zachowaniem poniższych wymagań: - długopis plastikowy w kolorze białym, - wyposażony w niebieski wkład, - wymiary: min. 140x10x10 mm, 300 notesów, z zachowaniem poniższych wymagań: - notes minimum 45- kartkowy w kratkę, - papier offset 80g/m², - full kolor jednostronnie, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 25

13 - klejony na górnej krawędzi, - z tyłu twarda kartonowa oprawa, - format A5 (210 mm x 148 mm), 300 toreb, z zachowaniem poniższych wymagań: - torba papierowa biała, -wymiary: 330 mm x 230mm x 75 mm (dopuszczalna tolerancja +/- 5 cm), - rączki: sznurek poliestrowy biały, długość 35 cm (tolerancja +/- 5 cm), - podstawa usztywniona kartonem, - papier: 170 g/m², papier kredowy, laminat błyszczący, - zadruk 4+0 CMYK, 300 teczek, z zachowaniem poniższych wymagań: - teczka tekturowa w kolorze białym, - gładka, - format A4 x 2, - karton 300 g/m², - zadruk 4+0 CMYK, - powierzchnia laminowana, Wszystkie materiały promocyjne muszą zawierać logotypy i slogany wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie przy czym długopisy będą zawierać jedynie logotypy. Materiały promocyjne nie mogą zawierać reklam komercyjnych. Projekty graficzne wszystkich ww. materiałów promocyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca poda w ofercie: a) adres obiektu, w którym odbędzie się szkolenie warsztatowe, b) adres obiektu, w którym odbędzie się konferencja, c) nazwy i adresy obiektów, w których Wykonawca zapewni zakwaterowanie. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 25

14 Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 02/07/2014 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 06/07/2014 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 25

15 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, z uwagi na treść art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) Konsorcjum lub spółka cywilna III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) co najmniej 2 ekspertami z wykształceniem wyższym z zakresu nauk ekonomicznych, rolniczych lub socjologicznych, każdy z nich posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dotyczących kreatywności i innowacyjności w rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków UE. Eksperci powinni posiadać doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 warsztatów z wykorzystaniem technik animacyjnych w okresie ostatnich 2 lat. b) co najmniej 6 wykładowcami, w tym przynajmniej 4 wykładowcami polskimi i 2 zagranicznymi z wykształceniem wyższym (rolniczym, ekonomicznym, socjologicznym lub pokrewnym w uzasadniony sposób związanym z tematyką konferencji), którzy brali udział w przynajmniej dwóch konferencjach naukowych jako wykładowcy. Wykładowcy powinni posiadać dorobek naukowy w zakresie problematyki społecznej i ekonomicznej drobnych gospodarstw rolnych Załączając do oferty wykaz osób. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) III.2.3) Kwalifikacje techniczne: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 25

16 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz wykonanych jak również wykonywanych głównych usług, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy) Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), z których każda polegała na kompleksowej realizacji konferencji lub szkolenia/warsztatów. Wykonanie jednej usługi jest równoznaczne z wykonaniem jednej umowy (jednego zamówienia na rzecz jednego Zamawiającego) III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 25

17 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców: albo Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 25

18 Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy) 38/KSOW/PN-U/2014 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: _ (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: _ Godzina: Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Waluta: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05/06/2014 Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: _ IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 25

19 IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : _ albo Okres w miesiącach : albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data : 05/06/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina10:30 (jeżeli dotyczy)miejscowość: Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 25

20 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Schemat III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) VI.4) Procedury odwoławcze: VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: Adres internetowy: (URL) Faks: Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Tel.: Adres internetowy: (URL) Faks: VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3) Informację zawiera art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 25

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 67 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-665. E-mail: marta@szpitalnowowiejski.pl Faks: +48 22 825 20 31 w. 355

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-665. E-mail: marta@szpitalnowowiejski.pl Faks: +48 22 825 20 31 w. 355 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_technika 22/04/2011- ID:2011-057762 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o podwykonawstwie

Ogłoszenie o podwykonawstwie Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_UMKATOWICE - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo