OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy w ramach swoich obowiązkow służbowych mają kontakt z osobami, które doznały przemocy seksualnej. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez opracowanie i przeprowadzenie serii specjalistycznych szkoleń. Celem przedmiotowego cyklu szkoleniowego jest doskonalenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli instytucji i służb zajmujących się, w ramach swoich obowiązkow służbowych, sprawami osób, które doznały przemocy seksualnej. Wzrost kompetencji w tym zakresie przyczyni się nie tylko do umiejętnego zastosowania przepisów wynikających zwłaszcza z ostatniej zmiany kodeksu karnego oraz umiejętnego zapobiegania wtórnej wiktymizacji osób, które doznały przemocy seksualnej, ale również do polepszenia jakości ich pracy na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko wolności seksualnej oraz współpracy z nimi przy rozwiązywaniu ich problemów. Ponadto jak wynika z badań pod tytułem Odmowy wszczęcia i umorzenia postępowań w sprawach o zgwałcenia popełnione po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania,przeprowadzonych na zlecenie Biura Pelnomocnika Rzadu do Spraw Równego Traktowania, aż w 22 % przebadanych spraw zgwałceń popełnionych po dniu 27 stycznia 2014 r. funkcjonariusze Policji oczekiwali od osoby pokrzywdzonej złożenia oświadczenia w zakresie wniosku o ściganie. Istnieje zatem wyraźna potrzeba podnoszenia świadomości w kwestii przemocy seksualnej. W ramach cyklu szkoleniowego zostanie przygotowanych i przeprowadzonych 12 dwudniowych sesji szkoleniowych, w ramach, których planuje się przeszkolenie 192 przedstawicieli instytucji mających w swojej codziennej pracy kontakt z osobami, które doznały przemocy seksualnej, w tym zwłaszcza funkcjonariuszy policji, prokuratorów, sędziów wydziałów karnych, pracowników socjalnych. Szkolenia powinny być adresowane przede wszystkim do osób sprawujących funkcje kierownicze lub decyzyjne. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1. Obowiązki Wykonawcy Do zadań Wykonawcy należeć będzie organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowego pt. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej - nowe podejście systemowe. Organizacja i realizacja cyklu szkoleniowego będzie prowadzona w porozumieniu i za akceptacją Zamawiającego. Poprzez przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleniowego rozumie się w szczególności obowiązki Wykonawcy w zakresie: 1) opracowania programu cyklu szkoleniowego oraz harmonogramu sesji szkoleniowych; 2) określenia form szkoleniowych (dydaktycznych); 3) ustalenia terminów i miejsca (lokalizacji) poszczególnych sesji szkoleniowych; 1

2 4) zapewnienia klimatyzowanych sal dydaktycznych dostosowanych do wielkości grup szkoleniowych; 5) zapewnienia sprzętu umożliwiającego sprawne przeprowadzenie sesji szkoleniowych; 6) zapewnienia zespołu realizującego zamówienie, w tym wykwalifikowanych trenerów, którzy przeprowadzą sesje szkoleniowe; 7) przeprowadzenia rekrutacji i naboru uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych; 8) opracowania materiałów szkoleniowych i zapewnienia ich profesjonalnej korekty edytorskiej i oprawy w drukarni; 9) przeprowadzenia sesji szkoleniowych i wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia; 10) zapewnienia wyżywienia uczestnikom sesji szkoleniowych;, 11) zapewnienia noclegu w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania; 12) zapewnienia osobom wykonującym w imieniu Zamawiającego zadania związane z reprezentowaniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz prowadzeniem nadzoru na miejscu szkolenia dwóch miejsc szkoleniowych, w takich samych warunkach, jakie przygotowano dla uczestników cyklu szkoleniowego; 13) powielenia, w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia, przekazanego przez Zamawiającego wzoru Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) i przedłożenia go do wypełnienia każdemu uczestnikowi szkolenia na zakończenie każdej sesji szkoleniowej; 14) sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji zamówienia wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego, wraz z wnioskami i rekomendacjami dla Zamawiającego Warunki dotyczące organizacji cyklu szkoleniowego i przeprowadzenia sesji szkoleniowych Obowiązki Wykonawcy Program cyklu szkoleniowego i harmonogram sesji szkoleniowych Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi cykl szkoleniowy pt. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej - nowe podejście systemowe. Szkolenia będą realizowane na terenie całej Polski, w miastach siedzibach 11 sądów apelacyjnych (tj. Białymstok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódz, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław), przy założeniu, że w Warszawie odbędą się dwie sesje szkoleniowe. Przez cykl szkoleniowy rozumie się całość szkolenia tj. 12 sesji szkoleniowych dla w sumie 192 osób, każda sesja szkoleniowa dla 16 osób (w wyjątkowych sytuacjach grupa szkoleniowa może liczyć nie więcej niż 17 osób). Sesja szkoleniowa obejmuje 2 dni szkoleniowe, odbywające się od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), po 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut), w proponowanych godzinach i obejmować będzie dwie przerwy kawowe oraz przerwę obiadową. Odbiorcami szkolenia są wybrani przedstawiciele instytucji mających w swojej codziennej pracy kontakt kontakt z osobami, które doznały przemocy seksualnej, w tym zwłaszcza funkcjonariusze policji, prokuratorzy, sędziowie, pracownicy socjalni. 2

3 Termin i miejsce rozpoczęcia poszczególnych sesji szkoleniowych zostanie ustalony z Zamawiającym przez Wykonawcę po przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu programu cyklu szkoleniowego i uszczegółowionego harmonogramu sesji szkoleniowych. Przez ustalenie terminu i miejsca rozpoczęcia poszczególnych sesji szkoleniowych rozumie się uszczegółowiony program cyklu szkoleniowego, w którym Wykonawca musi wskazać dzienną datę realizacji każdej sesji szkoleniowej oraz godzin jej realizacji wraz z danymi trenerów oraz pisemnym potwierdzeniem z hotelu lub obiektu, w którym odbywać się będzie sesja szkoleniowa. Program cyklu szkoleniowego i harmonogram sesji szkoleniowych będzie obowiązywał do końca realizacji przedmiotu zamówienia, a jego ewentualne zmiany będą uzgadniane na bieżąco w trybie roboczym z Zamawiającym i każdorazowo wymagają zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania każdej sesji szkoleniowej w sposób określony przez Zamawiającego oraz wyłącznie na wzorach dokumentów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest: prowadzić listy obecności uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych potwierdzone, przez co najmniej jedną osobę prowadzącą sesję szkoleniową i przekazać je Zamawiającemu po zakończeniu cyklu szkoleniowego wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w pkt Opisu Przedmiotu Zamówienia. Każdy z uczestników cyklu szkoleniowego zobowiązany będzie złożyć własnoręczny podpis na przygotowanej wcześniej liście obecności, prowadzić listy uczestników z potwierdzeniem odbioru przez nich materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe będą przekazywane uczestnikom przez Wykonawcę wyłącznie po podpisaniu listy obecności, prowadzić listy osób korzystających z noclegów wraz z ich podpisami potwierdzającymi korzystanie z przednoclegu i/lub noclegu. wydrukować, rozdać i zebrać od uczestników cyklu szkoleniowego ankiet ewaluacyjnych (AIOS) i przekazać je Zamawiającemu, sporządzić listę osób z ich własnoręcznym potwierdzeniem, które otrzymały zaświadczenie o ukończeniu sesji szkoleniowej, przygotować dokumentację fotograficzną każdej sesji szkoleniowej, dostarczyć na własny koszt sprawozdanie końcowe wraz z kompletem dokumentacji do Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu ostatniej sesji szkoleniowej upływie miesiąca, w którym odbyło się ostatnie szkolenie. stworzyć bazę elektroniczną uczestników zawierającą dane kontaktowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa pracodawcy, adres pracodawcy, stanowisko, adres elektroniczny do kontaktu i numer telefonu kontaktowego oraz jej aktualizować i udostępniać Zamawiającemu na jego każdy wniosek Zakres merytoryczny cyklu szkoleniowego oraz materiały i metody dydaktyczne Zakres merytoryczny szkolenia (program szkoleniowy) 3

4 W celu organizacji szkolenia, na zasadach określonych w umowie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie później niż do 10 dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy, do przedstawienia Zamawiającemu 2 wersji autorskiej koncepcji szkolenia, odpowiadającej zakresowi tematycznemu szkolenia oraz zapewniającej podczas sesji szkoleniowych różnorodne metody dydaktyczne, w szczególności w formie aktywizującej uczestników szkolenia. Program szkoleniowy oraz informacje przekazane w trakcie sesji szkoleniowych powinny służyć uwrażliwieniu na szczególne i specyficzne potrzeby osób, które doznały przemocy seksualnej, uświadomić rodzaj i skalę tych potrzeb oraz konieczność traktowania ich w sposób bezstronny, z szacunkiem i profesjonalnie. Szkolenie obejmować ma, co najmniej kwestie dotyczące wpływu przestępstwa na osoby pokrzywdzone, zagrożenia zastraszeniem i wtórną wiktymizacją oraz tego, jak można ich uniknąć. Szkolenie ma sprzyjać dostępności i wsparciu dla osób, które doznały przemocy seksualnej. Szkolenie powinno zawierać następujące elementy: 1) Część teoretyczna (maksymalnie 20 % szkolenia): Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wybrane przepisy odnoszące się do przestępstw przeciwko wolności seksualnej, w szczególności wprowadzone nowelizacją z 13 czerwca 2013 r. (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka), Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego - wybrane przepisy odnoszące się do pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym również w zakresie obejmującym zmianę, która wejdzie w życie 1 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 1556), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w zakresie jakim dotyczą one ochrony i wsparcia dla osób, które doznały przemocy seksualnej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/EU z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW oraz przepisy prawa polskiego implementujące ją do porządku prawnego Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 2) Część warsztatowa (80 % szkolenia): metodologia oraz techniki przesłuchiwania osoby pokrzywdzonej minimalizujące ryzyko wtórnej wiktymizacji praca psychologiczna z pokrzywdzonymi na różnych etapach postępowania psychologiczne aspekty postępowania z pokrzywdzonymi w toku rozprawy i posiedzenia w sprawach karnych przy uwzględnieniu zasady równości traktowania wszystkich stron procesu. 4

5 Zaproponowany przez Wykonawcę program szkolenia winien odzwierciedlać wyżej opisane założenia, a także odnosić się do zagadnień: społeczno kulturowych uwarunkowań przemocy seksualnej, jako jednej z form przemocy ze względu na płeć danych statystycznych dotyczących płci osób, które doznały przemocy seksualnej oraz sprawców takiej przemocy, technik przesłuchania osoby pokrzywdzonej przestępstwem przemocy seksualnej (w zależności od fazy przesłuchania w jakiej się znajduje postępowanie), psychologicznych aspektów, mechanizmów przemocy seksualnej, perspektywy osoby pokrzywdzonej i sprawcy, sposobów przekazywania informacji z poszanowaniem potrzeb zainteresowanych, ich prawa do informacji i udziału, usystematyzowania istniejącego systemu wsparcia dla osób, które doznały przemocy seksualnej (wykaz instytucji, organów i ich zadań). Treść merytoryczna programu musi uwzględniać kwestię równouprawnienia mężczyzn i kobiet. Szkolenia muszą być prowadzone w języku polskim i zrozumiałym dla uczestników. Koncepcja szkolenia przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu musi zawierać, co najmniej: 1) opis z wyjaśnieniem, w jaki sposób szkolenie według przedstawionych przez Wykonawcę dwóch koncepcji przyczyni się do realizacji celu zamówienia; 2) skrócony opis poszczególnych metod oraz form pracy w szczególności metod pracy warsztatowej opartych na słowie, na oglądzie oraz na działaniu; 3) opis środków dydaktycznych, które będą wykorzystane podczas cyklu szkoleniowego; 4) scenariusz szkolenia, który zawierać będzie wypowiedzi trenera, zadawane pytania, komentarze, sposób moderowania szkolenia przez osobę prowadzącą szkolenie. Na podstawie wybranej przez Zamawiającego koncepcji szkolenia Wykonawca opracuje program szkolenia. W czasie szkolenia w części warsztatowej muszą być odgrywane scenki w oparciu o case study, quizy, burza mózgów itp. Również wskazane są inne metody aktywizujące, takie jak filmy i prezentacje multimedialne. Każda sekwencja szkolenia musi opierać się na case study. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stosowania w każdej grupie szkoleniowej ujednoliconego programu szkoleniowego zarówno w części merytorycznej, jak i w części warsztatowej Materiały szkoleniowe i metody dydaktyczne Szkolenia będą obejmowały część teoretyczną i część warsztatową. Jedno szkolenie musi być prowadzone przez co najmniej 2 trenerów minimum jeden trener dla części teoretycznej oraz minimum jeden trener dla części warsztatowej. 5

6 Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych formach, przy czym zakłada się, że najbardziej pożądanym modelem realizacji szkolenia będzie model warsztatowy zajęcia praktyczne będą stanowiły, co najmniej 80% wszystkich zajęć. Planowane formy to: wykład, warsztat, ćwiczenia, dyskusja oraz analizy studiów przypadku. Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego, nie później niż 7 dni roboczych od akceptacji przez Zamawiającego programu cyklu szkoleniowego, projekt materiałów szkoleniowych w wersji Pdf (na płycie CD/DVD), a następnie przystąpi do wykonania materiałów szkoleniowych, zgodnie z etapem III w części III Opisu Przedmiotu Zamówienia, która stanowi Harmonogram Realizacji Przedmiotu Zamówienia Materiały szkoleniowe obejmują w szczególności: program sesji szkoleniowej; skrypt dotyczący omawianych zagadnień (preferowana forma: nie mniej niż 10 stron formatu A4, wydruk dwustronny, kolorowy, oprawa w profesjonalnej drukarni); prezentacje wykorzystywane podczas szkolenia (druk dwustronny w formie umożliwiającej sporządzenie notatek, np. 3 slajdy na stronie); nie mniej niż 4 studia przypadku (case studies); inne dodatkowe informacje i materiały ( np. wykaz zalecanej literatury, obowiązujące akty prawa krajowego i międzynarodowego); Treść materiałów szkoleniowych musi być zgodna z kwestią równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz być wrażliwa na płeć. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego odebrać od Zamawiającego wybrane przez niego dodatkowe materiały szkoleniowe. Wykonawca oznaczy materiały szkoleniowe zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego pocztą elektroniczną i uzyska pisemną akceptację Zamawiającego. Wykonawca skonsultuje z Zamawiającym wygląd graficzny materiałów szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania na każdą sesję szkoleniową dla każdego uczestnika sesji szkoleniowej kompletów materiałów w wersji papierowej (format A4, wydruk dwustronny, wydrukowane i oprawione w profesjonalnej drukarni) oraz w elektronicznej w wersji Pdf (nośnik CD/DVD) w teczce na materiały szkoleniowe, w których znajdą się następujące elementy: program sesji szkoleniowej z podziałem na formy wykładowe i warsztatowe, pozostałe materiały szkoleniowe ( w tym skrypt, case study, prezentacje itp.), długopis; notatnik (preferowana forma: format A4, nie mniej niż 25 kartek, papier w kratkę, klejony po krótszym boku, okładka karton, nadruk na okładce i kartkach kolorowy) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania odpowiedniej ilości teczek na materiały i długopisów zgodnie ze wzorem nadruków przekazanych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. 6

7 Powyższe materiały szkoleniowe wraz z materiałami piśmienniczymi zostaną przekazane w jednym egzemplarzu każdemu uczestnikowi/uczestniczce danej sesji szkoleniowej, w pierwszym dniu sesji szkoleniowej przed jego rozpoczęciem po podpisaniu listy obecności. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć, w komplet materiałów szkoleniowych, analogicznie jak pozostałych uczestników cyklu szkoleniowego, osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego zadania związane z reprezentowaniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz prowadzeniem nadzoru na miejscach sesji szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego 5 egzemplarzy materiałów szkoleniowych w teczkach wraz z notatnikiem i długopisem w formie, jakiej otrzymają uczestnicy sesji szkoleniowych w terminie nie później niż do 5 dni od dnia akceptacji przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych w wersji Pdf. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszelkich uwag (odnoszących się zarówno do kwestii merytorycznych, jak i szaty graficznej) Zamawiającego przy opracowywaniu powyższych materiałów. Materiały szkoleniowe muszą odpowiadać swoim standardem wysokim normom jakościowym, przy zachowaniu staranności wymaganej dla tworzenia tego rodzaju dzieł tj. zgodnie z wyżej opisanymi wymogami Rekrutacja i nabór uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych Rekrutacja na szkolenia zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę z uwzględnieniem zasad równych szans i równości płci. Zamawiający wyśle do kierowników instytucji oraz urzędów objętych szkoleniami, pismo informujące o wyborze Wykonawcy szkolenia wraz z zasadami uczestnictwa w cyklu szkoleniowym w terminie nie później niż do 5 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy. Wykonawca rozpocznie rekrutację na szkolenia nie później niż 20 dni roboczych po zawarciu Umowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego terminu oraz terminu poszczególnych sesji szkoleniowych w ramach bieżących ustaleń z Wykonawcą. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy listę instytucji, wśród których należy rekrutować uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych. Wykonawca skieruje - nie później niż 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - do kierowników instytucji i urzędów po akceptacji treści przez Zamawiającego pismo informujące o organizowanym cyklu szkoleniowym i kryteriach naboru na szkolenie wraz z formularzem zgłoszeniowym zgodnym ze wzorem określonym przez Zamawiającego, z prośbą o przekazanie danych osób mogących wziąć udział w szkoleniu. Przyjmuje się, że z każdego urzędu/instytucji zrekrutowane zostaną po 3-4 osoby spełniające kryteria udziału w szkoleniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w sytuacji mniejszego zainteresowania/zapotrzebowania na szkolenie w jednej z instytucji) dopuszcza się przydzielenie danej instytucji większej liczby miejsc szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć, co najmniej jednego pracownika Wykonawcy odpowiadającego za rekrutację, którego dane (numer telefonu komórkowego, ) będą podane 7

8 uczestnikom cyklu szkoleniowego. Osoba ta nie może łączyć tej funkcji z innymi funkcjami w projekcie. Osoba odpowiedzialna za rekrutację będzie udzielała, w godzinach pracy urzędów, informacji o statusie zgłoszeń i innych informacji związanych z rekrutacją. Na potrzeby rekrutacji zostanie uruchomiona dedykowana skrzynka mailowa, na którą będą przychodziły zgłoszenia oraz inne maile związane z kwestiami organizacyjnymi, na które nadawcy będą otrzymywali na bieżąco odpowiedzi. W ramach rekrutacji i naboru Wykonawca: zobowiązany jest do: zbierania oryginalnych formularzy zgłoszeniowych oraz oryginalnych deklaracji przystąpienia do projektu, sporządzania list uczestników w podziale na profil zawodowy, udzielania pełnej informacji na temat projektu w imieniu Zamawiającego, w tym zwłaszcza na temat organizacji warsztatów, lokalizacji, sposobu dojazdu oraz programu, możliwości korzystania z noclegu i przednoclegu. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od każdego z uczestników oryginał zgłoszenia na szkolenie. W trybie roboczym dopuszczalna jest korespondencja między uczestnikami a Wykonawcą, prowadzona drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, jednak Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania oryginału pisma formularza zgłoszeniowego od każdego uczestnika cyklu szkoleniowego. Integralną częścią formularza zgłoszeniowego jest oryginał deklaracji przystąpienia do projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W wyniku weryfikacji formularzy zgłoszeniowych pod kątem formalnym, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia naboru do poszczególnych grup szkoleniowych z uwzględnieniem zasady równego dostępu, tj. roześle drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faksem do osób spełniających kryteria udziału w szkoleniu, zaproszenie będące jednocześnie ostatecznym potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika/uczestniczki na szkolenie oraz program szkolenia, zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaproszona osoba nie będzie mogła uczestniczyć w sesji szkoleniowej lub w przypadku nie wykorzystania wszystkich wolnych miejsc, Wykonawca zobowiązany jest do zaproszenia na szkolenie kolejnej osoby z listy rezerwowej, spełniającej warunki uczestnictwa w szkoleniu. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przeprowadzenie rekrutacji i naboru osób kwalifikujących się do udziału w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzyma każda osoba, która będzie uczestniczyła w danej sesji szkoleniowej w jej pełnym wymiarze i potwierdzi swoją obecność na liście obecności każdego dnia danej sesji szkoleniowej, w której bierze udział oraz własnoręcznie potwierdzi odbiór zaświadczenia Zakres technicznej i logistycznej organizacji szkoleń Wymogi dotyczące obiektu, w których odbywać się będą sesje szkoleniowe 8

9 Sesje szkoleniowe zostaną zorganizowane w salach konferencyjnych w hotelach standardu minimum trzygwiazdkowego 1 lub centrum/ośrodku konferencyjnym o analogicznym standardzie zlokalizowanym w promieniu maksymalnie 3 km od głównego dworca kolejowego w miejscowości, w której odbywa się szkolenie. Szkolenia powinny odbywać się w tym samym hotelu lub centrum/ośrodku, w którym zapewniony będzie nocleg zgodnie z opisem w pkt Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu, co najmniej 3 lokalizacje, spośród których Zamawiający dokona wyboru. Hotel lub centrum/ośrodek, w którym będzie się odbywać sesja szkoleniowa powinien być dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami (w szczególności osób niepełnosprawnych ruchowo) tj. wyposażony w szczególności w: podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami oraz windę/-y, (jeśli ich użycie jest uzasadnione ze względu na lokalizację sal), a także miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz toalety w pobliżu (w odległości maksymalnie 50 metrów, na tym samym piętrze) sal szkoleniowych dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Hotel lub centrum/ośrodek, w którym odbędzie się sesja szkoleniowa musi zapewnić nieodpłatne miejsca parkingowe, dla co najmniej 50% uczestników sesji szkoleniowej. Wykonawca zapewni uczestnikom sesji szkoleniowych klimatyzowane sale szkoleniowe przystosowane do wielkości grup (dla ok. 16 osób (+/- 1 osoba)) oraz rodzaju zajęć (wykładu i warsztatu). Sale szkoleniowe muszą posiadać oświetlenie dzienne oraz muszą być wyposażone w niezbędny sprzęt szkoleniowy: laptop wraz z pakietem MS Office umożliwiający odtworzenie prezentacji w Power Point, rzutnik multimedialny z pilotem, tablica typu flipchart i flamastry, ekrany (w liczbie dostosowanej do wielkości sali i sposobu ustawienia krzeseł), mikrofony stacjonarne i przenośne w ilości odpowiedniej do liczby osób szkolących, dostęp do Internetu, niezbędne meble biurowe (stoły, krzesła) oraz sprawne nagłośnienie. Część teoretyczna dla ok. 16 osób (+/- 1 osoba) odbywać się będzie w jednej sali. Część warsztatowa będzie odbywać się w dwóch salach dla grup około 8-osobowych (+/- 1 osoba). Uczestnicy szkoleń muszą mieć zapewniony, w bezpośrednim sąsiedztwie sali, w której będzie odbywać się szkolenie dostęp do zaplecza sanitarnego adekwatnego do ilości uczestników oddzielnie damskie, męskie. Wykonawca zapewni bezpłatną szatnię dla wszystkich uczestników cyklu szkoleniowego. Oznaczenie sali, w której odbywać się będą sesje szkoleniowe oraz informacja o spotkaniach muszą zostać wykonane według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego oraz zawierać informację o współfinansowaniu projektu z programu PROGRESS. Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć pomieszczenia, w których odbywać się będą sesje szkoleniowe zgodnie z wytycznymi przekazanymi pocztą elektroniczną, na papierze w formacie A-3 w minimum 2 miejscach w sali szkoleniowej, 1 na drzwiach wejściowych do pomieszczenia oraz w miejscach wskazujących drogę do sali szkoleniowej. Oznaczenie pomieszczeń musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. 1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz. U Nr 22, poz. 169) 9

10 W ramach cyklu szkoleniowego Wykonawca zapewni odpowiednie warunki uczestnikom, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i bieżącymi ustaleniami podczas realizacji zamówienia, w tym wyżywienie zgodnie z opisem w pkt dla wszystkich uczestników cyklu szkoleniowego każdego dnia szkolenia oraz dodatkowo kolację dla osób korzystających z przednoclegu i noclegu z opcją dania wegetariańskiego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analogiczne warunki osobom wykonującym w imieniu Zamawiającego zadania związane z reprezentowaniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz prowadzeniem nadzoru na miejscach sesji szkoleniowych (2 miejsca szkoleniowe). Wykonawca wyposaży te osoby w komplet materiałów szkoleniowych, analogicznie jak pozostałych uczestników cyklu szkoleniowego i zapewni przerwy kawowe i obiad każdego dnia. Wszelkie zmiany dotyczące lokalizacji miejsca szkolenia muszą być uzasadnione przez Wykonawcę czynnikami siły wyższej i brakiem winy Wykonawcy. Propozycje zmiany lokalizacji miejsca szkolenia muszą być zgłoszone Zamawiającemu wraz z wyczerpującym uzasadnieniem wykazującym brak winy Wykonawcy lub wystąpienie czynników siły wyższej nie później niż 5 dni roboczych przed dniem szkolenia w godzinach pracy Zamawiającego. Zmiana lokalizacji miejsca szkolenia musi uzyskać akceptację przez Zamawiającego. Powiadomienie uczestników o zmianie lokalizacji oraz uzyskanie od nich potwierdzeń udziału w szkoleniu w nowej lokalizacji musi zostać przeprocedowane przez Wykonawcę, na jego koszt i w terminie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Zapewnienie noclegów uczestnikom cyklu szkoleniowego Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia, w tym samym hotelu lub centrum/ośrodku, w którym będzie odbywać się sesja szkoleniowa po maksimum 2 noclegi (przednocleg i/lub nocleg) dla uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych, którzy na etapie rekrutacji zgłoszą taką potrzebę. W sytuacjach absolutnie wyjątkowych, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się, aby nocleg był zapewniony w innym hotelu lub obiekcie, spełniającym wymagania dotyczące hotelu lub centrum/ośrodka, w którym odbywać się będzie sesja szkoleniowa, w odległości nie większej niż 200 metrów od miejsca szkolenia. Hotel lub ośrodek, w którym zapewniony będzie nocleg musi dysponować, co najmniej jednym pokojem dostosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo. Wykonawca zapewni uczestnikom sesji szkoleniowych noclegi w pokojach jednoosobowych lub pokojach dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania ze śniadaniem wliczonym w koszt pokoju. Noclegi będą zapewnione tylko uczestnikom sesji szkoleniowych, którzy dojeżdżać będą spoza miejscowości, w których będą prowadzone sesje szkoleniowe i którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Na każdą sesję szkoleniową Wykonawca zapewni minimum 1 pokój dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (przede wszystkim niepełnosprawnych ruchowo). Łącznie skorzysta z noclegu nie więcej niż 153 osoby. Maksymalna liczba osobodób noclegowych wynosi 307. Koszt noclegu nie może przekroczyć równowartości kwoty 350,00 zł brutto za noc na 1 uczestnika. Ceny zagwarantowane przez Wykonawcę są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami za pokój za jedną noc, obejmującymi śniadanie, a także podatek VAT. W rozliczeniu 10

11 noclegów z Wykonawcą Zamawiający przyjmie cenę brutto za jeden nocleg jednej osoby podaną w ofercie Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego oraz faktyczną liczbę wykorzystanych noclegów na podstawie listy uczestników, którzy potwierdzili własnoręcznie korzystanie z przednoclegu i/lub noclegu. Wszelkie zmiany dotyczące lokalizacji miejsca noclegu muszą być uzasadnione przez Wykonawcę czynnikami siły wyższej i brakiem winy Wykonawcy. Propozycje zmiany lokalizacji miejsca noclegu muszą być zgłoszone Zamawiającemu wraz z wyczerpującym uzasadnieniem wykazującym brak winy Wykonawcy lub wystąpienie czynników siły wyższej nie później niż 5 dni roboczych przed dniem szkolenia w godzinach pracy Zamawiającego. Zmiana lokalizacji miejsca noclegu musi uzyskać akceptację przez Zamawiającego. Powiadomienie uczestników o zmianie lokalizacji noclegu oraz uzyskanie od nich potwierdzeń udziału w szkoleniu z założeniem noclegu w nowej lokalizacji musi zostać przeprocedowane przez Wykonawcę, na jego koszt i w terminie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Zapewnienie wyżywienia dla uczestników cyklu szkoleniowego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia dla uczestników cyklu szkoleniowego, w tym zapewnienia: a) serwisu kawowego bez ograniczeń dla wszystkich uczestników konferencji i każdej sesji szkoleniowej, na bieżąco uzupełnianego: świeżo parzona gorąca kawa i herbata (co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach), cukier, cytryna do herbaty, mleko do kawy; soki 100%, butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana; min. 3 rodzaje kruchych ciasteczek, paluszki. b) obiadu w formie bufetu (podany w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych, odrębnym od sali szkoleniowej lub w pomieszczeniu z wyraźnie wyodrębnionym obszarem dla uczestników), obejmującego: dania ciepłe (rybne, mięsne i wegetariańskie); sałatki (min. 3 rodzaje); zakąski zimne (rybne, mięsne, warzywne); desery (wyroby cukiernicze, owoce); soki 100%, butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana; c) stolików koktajlowych; d) serwisu gastronomicznego (przygotowanie, obsługa kelnerska, nakrycie stołów/obrusy, zastawa porcelanowa i szklana oraz sprzątanie). W zakresie wyżywienia Wykonawca zobowiązany jest do: terminowego przygotowania posiłków, zgodnie z ramowym planem spotkań; zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowaniu posiłków; przygotowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego wyżywienia, urozmaiconych, z pełnowartościowych świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia; 11

12 zapewnienia ilości potraw adekwatnej do liczby przewidzianych uczestników; przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji menu nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem każdego ze spotkań, które Zamawiający zaakceptuje lub zwróci z uwagami lub własnymi propozycjami. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag lub propozycji Zamawiającego i ponownego przedłożenia menu w terminie 3 dni roboczych. Obiad i przerwy kawowe zostaną zapewnione w hotelu lub centrum/ośrodku, w którym odbywać się będą sesje szkoleniowe w oddzielnym pomieszczeniu niż sale szkoleniowe. Kolacja zostanie zapewniona w hotelu lub centrum/ośrodku, w którym będzie zapewniony nocleg. W ramach cyklu szkoleniowego Wykonawca zapewni dodatkowo kolację dla osób korzystających z przednoclegu i noclegu z opcją dania mięsnego i wegetariańskiego Zapewnienie transportu materiałów informacyjno-promocyjnych oraz konferencyjnych i szkoleniowych Wykonawca zapewni transport wskazanych przez Zamawiającego materiałów informacyjnopromocyjnych i szkoleniowych na miejsce organizacji sesji szkoleniowych oraz transport materiałów, które nie zostaną wykorzystane po wykonaniu przedmiotu Umowy lub na każdy wniosek Zamawiającego do siedziby Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za rozładowanie, składowanie (w bezpiecznym miejscu) oraz dystrybucję materiałów w czasie spotkań. Wszystkie niewykorzystane materiały Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego do 14 dni po zakończeniu ostatniego dnia ostatniej sesji szkoleniowej Zapewnienie dokumentacji fotograficznej Wykonawca zapewni dokumentację fotograficzną przebiegu każdej z sesji szkoleniowych. Wykonawca wykona przynajmniej 20 zdjęć z każdej sesji szkoleniowej o rozdzielczości nie mniejszej niż 12 mpix, w tym 1 zdjęcie trenera i wizualizacji sali szkoleniowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały także na nośniku CD/DVD wraz ze sprawozdaniem z realizacji zamówienia Obowiązki Wykonawcy w zakresie AIOS Do obowiązków Wykonawcy należy powielenie, w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników każdej z sesji szkoleniowej, przekazanego przez Zamawiającego wzoru kwestionariusza Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) i przedłożenie go do wypełnienia każdemu uczestnikowi/uczestniczce szkolenia na koniec każdej sesji szkoleniowej. Wykonawca odbierze od uczestników szkolenia wypełnione kwestionariusze AIOS, które dołączy do sprawozdania końcowego, i opracuje na ich podstawie raport zbiorczy, zawierający analizę danych zawartych w AIOS, obrazujący stopień zadowolenia uczestników oraz użyteczność przeprowadzonych szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zwrotności ankiet (AIOS) na poziomie co najmniej90%. Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w Opisu Przedmiotu Zamówienia. 12

13 Sprawozdawczość Nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia ostatniej sesji szkoleniowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie końcowe, w którym uwzględniony będzie przebieg realizacji zamówienia wraz z kompletem dokumentów w uporządkowany sposób, w segregatorach dwuzapięciowych w twardej oprawie. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie poszczególnych sesji szkoleniowych będą listy obecności uczestników, potwierdzone własnoręcznymi podpisami uczestników oraz akceptacją minimum jednego trenera prowadzącego daną sesję. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór sprawozdania końcowego. Sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotu zamówienia zawierać będzie w szczególności: a) szczegółowy opis zrealizowanych zadań, b) opis problemów związanych z realizacją zamówienia, c) wnioski i rekomendacje. Do sprawozdania końcowego dołączone będą dodatkowo w formie załącznika: a) listy obecności z każdego z zadań z podpisami obecnych uczestników, b) listy osób korzystających z noclegów wraz z ich podpisami, c) lista osób, którym zostało wydane zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wraz z potwierdzeniem odbioru zaświadczenia przez uczestnika, d) lista instytucji i ich pracowników, którzy uczestniczyli w sesjach szkoleniowych, e) dokumentacja zdjęciowa każdego spotkania w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD, f) opracowane przez Wykonawcę materiały w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD, g) wszystkie kwestionariusze AIOS uzyskane od uczestników cyklu szkoleniowego wraz z wnioskami i rekomendacjami dla Zamawiającego, h) wszelkie materiały wytworzone przez Wykonawcę w ramach zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie dostarczenia produktów projektu. Ponadto, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania, w każdym czasie, dodatkowych informacji o stanie realizacji zamówienia lub sprawozdań, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przekazania. Dane osobowe muszą być gromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie mogą być przesyłane pocztą elektroniczną Informacja o współfinansowaniu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania loga Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Unii Europejskiej oraz informacji o finansowaniu projektu w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS ( ) we wszystkich dokumentach, prezentacjach, zawiadomieniach, 13

14 formularzach, zaproszeniach i innych formach przekazu powstałych w ramach projektu, w szczególności w końcowych produktach, takich jak publikacje, sprawozdania, komunikaty prasowe, materiały informacyjne itp. W odniesieniu do programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS należy używać następującej formułki: Niniejszy projekt (publikacja, konferencja, szkolenie itd.) został sfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS ( ). Program ten jest realizowany przez Komisję Europejską. Został ustanowiony w celu finansowego wspierania realizacji celów Unii Europejskiej w obszarze zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans i przyczynia się tym samym do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 w tych dziedzinach. Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w ukształtowaniu odpowiednich i skutecznych przepisów i polityki w zakresie zatrudnienia i spraw społecznych w całej UE-28, na obszarze EFTA-EOG oraz w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących do UE. Więcej informacji można uzyskać na stronie: W publikacjach wymagane jest również zamieszczenie następującego zastrzeżenia: Informacje zawarte w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej Zespół realizujący zamówienie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu realizującego zamówienie, składającego się z osób posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie, dających gwarancję realizacji przedmiotu zamówienia na wymaganym przez Zamawiającego poziomie, spełniającego poniższe wymogi. W skład zespołu realizującego zamówienie będzie wchodzić, co najmniej 7 osób, w tym: 1) 1 osoba pełniąca funkcje kierownika projektu, która będzie odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i kontakty bieżące z Zamawiającym, która w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert, pełniła funkcje kierownika projektu w ramach 3 usług, których przedmiotem były szkolenia, w tym każda z usług została zrealizowana na podstawie odrębnej umowy oraz w każdej z tych usług zostało przeszkolonych, co najmniej 100 osób; 2) 1 osoba odpowiadająca za rekrutację, której dane (numer telefonu komórkowego, ) będą podane uczestnikom cyklu szkoleniowego. Osoba ta nie może łączyć tej funkcji z innymi funkcjami w projekcie. Osoba odpowiedzialna za rekrutację będzie udzielała, w godzinach pracy urzędów, informacji o statusie zgłoszeń i innych informacji związanych z rekrutacją. Na potrzeby rekrutacji zostanie uruchomiona dedykowana skrzynka mailowa, na którą będą przychodziły zgłoszenia oraz inne maile związane z kwestiami organizacyjnymi. 3) 1 osoba pełniąca funkcję metodyka/eksperta, która będzie odpowiedzialna za merytoryczne opracowanie programu szkolenia i materiałów szkoleniowych. Osoba ta będzie posiadać 14

15 autonomiczną pozycję w zespole realizującym zamówienie. Osoba ta powinna spełniać, co najmniej następujące wymagania: wykształcenie wyższe z zakresu prawa na poziomie co najmniej magistra prawa; być autor/ką/współautor/ką co najmniej 3 publikacji na temat funkcjonowania systemu karnego w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy wobec kobiet lub przemocy seksualnej. 4) Co najmniej 4 trenerów do przeprowadzenia sesji szkoleniowych. Jedno szkolenie musi być prowadzone, przez co najmniej 2 trenerów minimum jeden trener dla części teoretycznej oraz minimum jeden trener dla części warsztatowej. Warunkiem jest, aby w skład każdej, co najmniej 2 trenerów wchodziła, co najmniej: 1 osoba legitymująca się wykształceniem prawniczym na poziomie, co najmniej magistra, która w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert, przeprowadziła szkolenia w zakresie prowadzenia wykładów i/lub szkoleń z zakresu funkcjonowania systemu karnego w zakresie przeciwdziałania przemocy (łącznie min. 80 godz. zajęciowych po 45 min. w tym minimum 40 godzin warsztatów/szkoleń z zakresu przemocy wobec kobiet lub przemocy seksualnej). Jednocześnie osoba ta musi być autorem/ka/współautorem/ka co najmniej 2 publikacji na temat funkcjonowania systemu karnego w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy wobec kobiet lub przemocy seksualnej, - 1 osoba legitymująca się wykształceniem psychologicznym na poziomie co najmniej magistra lub/i uprawnieniami terapeutycznymi potwierdzonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz minimum 2-letnim doświadczeniem w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, zwłaszcza w obszarze przemocy w rodzinie i/lub w obszarze przemocy seksualnej. Dojazd na miejsce szkolenia, nocleg i wyżywienie dla trenerów/trenerek zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem osób wchodzących w skład zespołu trenerskiego wykazanego w ofercie. W przypadku zastępstw osób wchodzących w skład zespołu, w trybie określonym przez umowę Zamawiający zastrzega, że każdorazowo zastępstwo wymaga zgody oraz osoby zastępujące muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone powyżej. Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec pozyskanych trenerów. Wykonawca będzie zobowiązany do nabycia praw, w tym autorskich praw majątkowych oraz wszelkich upoważnień do wykorzystania praw zależnych od trenerów i trenerek Klauzula społeczna 1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni osobę lub osoby z niepełnosprawnością, stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dotyczącego klauzuli społecznej. 15

16 2. Wykonawca w terminie określonym w umowie zatrudni na podstawie umowy o pracę, co najmniej 1 osobę z niepełnosprawnością, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami i powierzy tej osobie czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia. 3. Wykonawca zatrudni wyżej wymienioną osobę w okresie wykonania zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym w OPZ, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę z niepełnosprawnością lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej. 4. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia, zobowiązuje się w terminie określonym w umowie do przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy o pracę z osobą z niepełnosprawnością, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie osoby z niepełnosprawnością do ZUS oraz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność osoby zatrudnionej w okresie realizacji zamówienia Szczegółowe wymagania dotyczące współpracy z Zamawiającym: Wykonawca w złożonej ofercie wskazuje szczegółowe dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefony, faks, , itp.) oraz kierownika projektu, który w ramach współdziałania będzie odpowiadać za kontakty robocze z Zamawiającym oraz nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca ma obowiązek monitorowania na bieżąco przebiegu realizacji Umowy, kontrolując przebieg realizacji poszczególnych działań. Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pojawią się jakiekolwiek przeszkody, utrudnienia bądź inne czynniki mogące utrudniać lub uniemożliwiać osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu, Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, oraz przedstawienia propozycji podjęcia działań naprawczych. Wykonawca ma ponadto obowiązek upoważnić wybraną przez siebie osobę do reprezentowania Wykonawcy, w tym do nadzoru realizowanych warsztatów oraz przedkładania Zamawiającemu raportów z wizytowania przebiegu warsztatów. W trakcie realizacji zamówienia wszelkie wiążące obie strony ustalenia (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pozostałe informacje) przekazywane są przez strony Umowy wyłącznie w formie pisemnej (listownie, pocztą kurierską, faksem) i elektronicznej. Uwaga: za moment dostarczenia jakiegokolwiek dokumentu / materiału Zamawiającemu przyjmuje się moment wpływu danego dokumentu / materiału do biura podawczego Zamawiającego w budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Warszawa, lub moment uzyskania potwierdzenia odbioru w przypadku dokumentów / materiałów przekazywanych za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (w sytuacjach, gdy dostarczenie dokumentów / materiałów drogą faksową i / lub elektroniczną jest dopuszczone przez Zamawiającego), przy czym Wykonawca nie komunikuje się z Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy oraz rozliczania Umowy w żaden z wymienionych wyżej sposobów poza dniami tygodnia od poniedziałku do piątku oraz poza godzinami 08:15-16:15. Wpływ dokumentu / materiału do Zamawiającego w dniach od poniedziałku do czwartku po godzinie 16:15 oznacza wpływ dokumentu w dniu następnym. Dostarczenie dokumentu / materiału w piątek po godzinie 16:15 oznacza dostarczenie dokumentu / materiału w poniedziałek. 16

17 Odstępstwa od wyżej wymienionych warunków współpracy w zakresie godzin i dni komunikowania się z Zamawiającym oraz przepływu dokumentów czy egzemplarzy publikacji mogą wystąpić każdorazowo tylko za zgodą Zamawiającego na zgłoszony wcześniej wniosek Wykonawcy. 17

18 LP. III. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TERMIN WYKONANIA KOLEJNYCH ETAPÓW ETAP - OPIS CZYNNOŚCI/OBOWIĄZKI WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 1. Termin zawarcia Umowy Zawarcie Umowy z Zamawiającym. Podpisanie Umowy z Wykonawcą / przekazanie Wykonawcy w formie elektronicznej wzorów formularzy zgłoszeniowych, deklaracji przystąpienia do projektu, zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, korzystania z noclegu, lista instytucji wśród których należy zrekrutować uczestników, wzory sprawozdań, ankiet i innych. I ETAP OPRACOWANIE PROGRAMU CYKLU SZKOLENIOWEGO i HARMONOGRAMU SESJI SZKOLENIOWYCH 2. Nie później niż do 5 dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy. 3. Nie później niż do 10 dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy Opracowanie / dostosowanie wzorów dokumentów przekazanych przez Zamawiającego w dniu podpisania Umowy. Dostarczenie do Zamawiającego do wyboru 2 autorskich koncepcji szkolenia Zamawiający wyśle do kierowników instytucji oraz urzędów objętych szkoleniami, pismo informujące o wyborze Wykonawcy szkolenia wraz z zasadami uczestnictwa w cyklu szkoleniowym Wybór przez Zamawiającego jednej wersji koncepcji szkolenia i zgłoszenie ewentualnych uwag. 4. Nie później niż do 3 dnia roboczego od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wyboru jednej wersji koncepcji szkolenia. 5. Nie później niż do 3 dni roboczych od przekazania koncepcji szkolenia po uwzględnieniu uwag 6. Nie później niż do 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 7. Nie później niż do 3 dni robocze od przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionego harmonogramu sesji Uwzględnienie przez Wykonawcę zgłoszonych uwag i przekazanie skorygowanej koncepcji szkolenia do ostatecznej akceptacji. Przedstawienie Zamawiającemu uszczegółowionego harmonogramu sesji szkoleniowych według wytycznych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z potwierdzeniami z hoteli, w których będą odbywać się szkolenia. Ostateczna akceptacja przez Zamawiającego koncepcji szkolenia Akceptacja przez Zamawiającego uszczegółowionego harmonogramu sesji lub zgłoszenie uwag do uwzględnienia przez Wykonawcę 18

19 szkoleniowych w trybie bezzwłocznym. II ETAP REKRUTACJA UCZESTNIKÓW CYKLU SZKOLENIOWEGO 8. Nie później niż do 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 9. Nie później niż do 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 10. Nie później niż do 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 11. Nie później niż do 20 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 12. Nie później niż do 20 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 13. Nie później niż do 50 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Opracowanie informacji o szkoleniach wraz z prośbą o wytypowanie pracowników danej apelacji; podział uczestników na pracowników sądów, prokuratur i posterunków policji oraz uzgodnienie jej ostatecznej wersji z Zamawiającym. Uwzględnienie ewentualnych uwag Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego i przedstawienie projektu informacji do ponownej akcepcji. Powielenie i wysyłka ww. informacji w formie papierowej i elektronicznej do prezesów sądów apelacyjnych, Prokuratury Generalnej, Komendanta Głównego Policji, do dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, oraz koordynatorów wszystkich Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Utworzenie konta mailowego dedykowanego do rekrutacji uczestników szkoleń oraz utworzenie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego z możliwością elektronicznej rezerwacji udziału w szkoleniu i powiadomienie Zamawiającego. Złożenie Zamawiającemu szczegółowego raportu z wykonanego zadania określonego w pkt 8-9 Rozpoczęcie rekrutacji uczestników. Przekazywanie Zamawiającemu minimum raz w tygodniu oraz na każde jego żądanie sprawozdań z postępu w rekrutacji oraz zgłaszanie na bieżąco każdego problemu. Maksymalny czas rekrutacji wynosi 40 dni. Zakończenie rekrutacji uczestników przekazanie Zamawiającemu listy uczestników oraz listy rezerwowej Akceptacja przez Zamawiającego projektu treści informacji w terminie 1 dnia roboczego lub zgłoszenie uwag. Monitorowanie przez Zamawiającego postępu. Monitoring i weryfikacja przez Zamawiającego. Monitoring i weryfikacja przez Zamawiającego. 19

20 (maksymalnie 30 osób). Przekazanie raportu na temat stanu udokumentowania zgłoszeń kompletność oryginalnych formularzy zgłoszeniowych i deklaracji przystąpienia do projektu. III ETAP OPRACOWANIE I WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH 14. Nie później niż do 7 dni roboczych od akceptacji przez Zamawiającego programu cyklu szkoleniowego. 15. Nie później niż do 5 dnia roboczego od dnia dostarczenia Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w wersji PDF. 16. Nie później niż 5 dnia roboczego od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do materiałów szkoleniowych. Opracowanie przez Wykonawcę materiałów szkoleniowych w oparciu o zatwierdzony program cyklu szkoleniowego oraz przedstawienie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w wersji PDF. Uwzględnienie przez Wykonawcę zgłoszonych uwag i przekazanie skorygowanej wersji materiałów szkoleniowych w wersji PDF do ostatecznej akceptacji. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag do materiałów szkoleniowych w wersji PDF. 17. Nie później niż do 3 dni roboczych od zgłoszenia materiałów szkoleniowych w wersji PDF Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji. 18. Nie później niż do 5 dni roboczych od akceptacji przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych w wersji PDF. Wydruk materiałów szkoleniowych i dostarczenie 5 egzemplarzy do siedziby Zamawiającego w formie, w jakiej otrzymają uczestnicy sesji szkoleniowych wraz z notatnikiem i długopisem. Akceptacja przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych. Protokolarny odbiór tego etapu realizacji przedmiotu Umowy. IV ETAP REALIZACJA SZKOLEŃ WEDŁUG HARMONOGRAMU SZKOLEŃ ZATWIERDZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO nie dłużej niż do 30 października 2015 r. V ETAP ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 19. Nie później niż do 10 dni roboczych od zakończenia ostatniego dnia ostatniej sesji szkoleniowej 20. Nie później niż do 10 dni roboczych od przekazania kompletu dokumentów 21. Nie później niż do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia ewentualnych uwag Zamawiającego Przekazanie Zamawiającemu sprawozdanie końcowe wraz z kompletem dokumentów, w uporządkowany sposób, w segregatorach dwuzapięciowych w twardej oprawie. Uwzględnienie uwag Zamawiającego, w tym uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie Weryfikacja dokumentów i akceptacja lub ewentualne uwagi Zamawiającego 20

Program pilotażowy. pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program pilotażowy. pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik nr 1 do SIWZ Program pilotażowy AKADEMIA ZARZĄDZANIA MUZEUM pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usług szkoleniowych

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usług szkoleniowych i Strona znajduje się w archiwum. Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usług szkoleniowych W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW Warszawa, 7 maja 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi Łódź, dnia 27 grudnia 2011 r. Zapytanie ofertowe Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje wstępne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły,

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 11 września 2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 27.09.2011 Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I.

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I. Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. Podmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia l.p. Wymagania. Opis wymagań. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (OSÓB Minimum 99 osób: 1. SZKOLONYCH) do przeszkolenia/ilość

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI)

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 30.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.51.2013 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: 1.1. warsztatów umiejętności psychospołecznych - część I przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

Informacja w zasięgu ręki

Informacja w zasięgu ręki Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do umowy nr. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 30 kwietnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 30 kwietnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NFOŚiGW na temat: Mobbing i dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/97/Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 11.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 30.04.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług: gastronomicznej, hotelowej (w tym zapewnienie miejsc parkingowych), wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą, a także zapewnienie transportu zbiorowego na trasie

Bardziej szczegółowo

Usługi hotelarskie i restauracyjne kod CPC 64 numer CPV 55100000 1, 55300000-3

Usługi hotelarskie i restauracyjne kod CPC 64 numer CPV 55100000 1, 55300000-3 Związek Miast Polskich Ul. Robocza 46A 61-517 Poznań Poznań, 19.10.2011 Zapytanie ofertowe nr 4/2011 Przedmiot zapytania dotyczy usługi hotelarsko restauracyjnej w ramach realizacji komponentu pn. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE Warszawa, 01 październik 2009 r. UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i w załączonym dokumentach stanowią informacje

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej «1 Informacje ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Lębork, dnia 29.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji informacyjno-uzgodnieniowej dla konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 394576-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6a Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie z dnia 9 kwietnia 2015r. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt.:

Bardziej szczegółowo

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia: SZKOLENIE CENTRALNE PN. PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ REALIZOWANE W RAMACH PLANU SZKOLEŃ CENTRALNYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ NA 2014 R. Zapraszamy do udziału w szkoleniu centralnym pn.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11.

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11. Wałbrzych 2011.10.14 Zapytanie ofertowe na organizację usługi obejmującej nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego dn. 7-8.11.2011 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Bliżej Klienta II realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ I. Zasady ogólne Podstawą organizacji szkoleń jest Plan Szkolenia. W terminie 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 58979-2014;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu:

Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu: Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w formie szkoleń zamkniętych w zakresie: 1. Event jako skuteczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/98/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 15.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły: GWI.271.60.2011 Tychy, dnia 20-10-2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanego ze środków UE - Program

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji podsumowującej projekty epuap2 i SIPR w hotelu lub ośrodku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest blok szkoleniowy Profesjonalna Obsługa Klienta dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach ww. bloku zrealizowane

Bardziej szczegółowo

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/48/Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 23.01.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Część I Język angielski kursy grupowe. Załącznik nr 1

Część I Język angielski kursy grupowe. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia Część I Język angielski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Numer sprawy: KZp.2730.12.14 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie praktycznych szkoleń grupowych wspierających wdrażanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bartosik Robert Józef Bartosik, 73-108 Morzyczyn, ul. Sosnowa 6D

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bartosik Robert Józef Bartosik, 73-108 Morzyczyn, ul. Sosnowa 6D ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Zachodniopomorski Aktywny Abstynent, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ STACJONARNYCH z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE na PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ STACJONARNYCH z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź, dnia 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ STACJONARNYCH z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nr postępowania: 5/08/2013, data: 19.08.2013r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Fundacja Pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Bezpieczna rodzina" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt Bezpieczna rodzina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Ręczno, dnia 17-04-2012 r. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza się nabór na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szkolenie wraz z egzaminem PRINCE2 - poziom Fundation 2. Szkolenie wraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: Strona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2011/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2011/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.: Strona 1 z 6 Warszawa, dn. 30 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2011/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.:, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Rozdział I. Dwudniowe spotkanie w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres mailowy: k.gorska@nfosigw.gov.pl, w terminie do 19 listopada 2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres mailowy: k.gorska@nfosigw.gov.pl, w terminie do 19 listopada 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Poniżej przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zamkniętego doskonalącego technikę jazdy dla pracowników NFOŚiGW kierujących samochodami

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia DOPS/ZP/252-9/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie według

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i obsługę logistyczną trzydniowego szkolenia wyjazdowego do Parku

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia i zakres usługi: Usługa przygotowania i przeprowadzenia Obozów Innowacji w ramach Projektu pn. SPINqbator ZDolnego Śląska współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/109/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 4.08.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ DOPS/ZP/252-26/2013 DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5a i/lub 5b i/lub 5c i/lub 5d do SIWZ Przedmiot zamówienia jest: Zadanie 1 - Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa 22 grudnia 2011 r. Przedmiot zamówienia: organizacja konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. nr WUP/OZP/ /2016

3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. nr WUP/OZP/ /2016 3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY nr WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale Przedmiejskie

Bardziej szczegółowo