OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy w ramach swoich obowiązkow służbowych mają kontakt z osobami, które doznały przemocy seksualnej. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez opracowanie i przeprowadzenie serii specjalistycznych szkoleń. Celem przedmiotowego cyklu szkoleniowego jest doskonalenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli instytucji i służb zajmujących się, w ramach swoich obowiązkow służbowych, sprawami osób, które doznały przemocy seksualnej. Wzrost kompetencji w tym zakresie przyczyni się nie tylko do umiejętnego zastosowania przepisów wynikających zwłaszcza z ostatniej zmiany kodeksu karnego oraz umiejętnego zapobiegania wtórnej wiktymizacji osób, które doznały przemocy seksualnej, ale również do polepszenia jakości ich pracy na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko wolności seksualnej oraz współpracy z nimi przy rozwiązywaniu ich problemów. Ponadto jak wynika z badań pod tytułem Odmowy wszczęcia i umorzenia postępowań w sprawach o zgwałcenia popełnione po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania,przeprowadzonych na zlecenie Biura Pelnomocnika Rzadu do Spraw Równego Traktowania, aż w 22 % przebadanych spraw zgwałceń popełnionych po dniu 27 stycznia 2014 r. funkcjonariusze Policji oczekiwali od osoby pokrzywdzonej złożenia oświadczenia w zakresie wniosku o ściganie. Istnieje zatem wyraźna potrzeba podnoszenia świadomości w kwestii przemocy seksualnej. W ramach cyklu szkoleniowego zostanie przygotowanych i przeprowadzonych 12 dwudniowych sesji szkoleniowych, w ramach, których planuje się przeszkolenie 192 przedstawicieli instytucji mających w swojej codziennej pracy kontakt z osobami, które doznały przemocy seksualnej, w tym zwłaszcza funkcjonariuszy policji, prokuratorów, sędziów wydziałów karnych, pracowników socjalnych. Szkolenia powinny być adresowane przede wszystkim do osób sprawujących funkcje kierownicze lub decyzyjne. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1. Obowiązki Wykonawcy Do zadań Wykonawcy należeć będzie organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowego pt. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej - nowe podejście systemowe. Organizacja i realizacja cyklu szkoleniowego będzie prowadzona w porozumieniu i za akceptacją Zamawiającego. Poprzez przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleniowego rozumie się w szczególności obowiązki Wykonawcy w zakresie: 1) opracowania programu cyklu szkoleniowego oraz harmonogramu sesji szkoleniowych; 2) określenia form szkoleniowych (dydaktycznych); 3) ustalenia terminów i miejsca (lokalizacji) poszczególnych sesji szkoleniowych; 1

2 4) zapewnienia klimatyzowanych sal dydaktycznych dostosowanych do wielkości grup szkoleniowych; 5) zapewnienia sprzętu umożliwiającego sprawne przeprowadzenie sesji szkoleniowych; 6) zapewnienia zespołu realizującego zamówienie, w tym wykwalifikowanych trenerów, którzy przeprowadzą sesje szkoleniowe; 7) przeprowadzenia rekrutacji i naboru uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych; 8) opracowania materiałów szkoleniowych i zapewnienia ich profesjonalnej korekty edytorskiej i oprawy w drukarni; 9) przeprowadzenia sesji szkoleniowych i wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia; 10) zapewnienia wyżywienia uczestnikom sesji szkoleniowych;, 11) zapewnienia noclegu w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania; 12) zapewnienia osobom wykonującym w imieniu Zamawiającego zadania związane z reprezentowaniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz prowadzeniem nadzoru na miejscu szkolenia dwóch miejsc szkoleniowych, w takich samych warunkach, jakie przygotowano dla uczestników cyklu szkoleniowego; 13) powielenia, w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia, przekazanego przez Zamawiającego wzoru Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) i przedłożenia go do wypełnienia każdemu uczestnikowi szkolenia na zakończenie każdej sesji szkoleniowej; 14) sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji zamówienia wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego, wraz z wnioskami i rekomendacjami dla Zamawiającego Warunki dotyczące organizacji cyklu szkoleniowego i przeprowadzenia sesji szkoleniowych Obowiązki Wykonawcy Program cyklu szkoleniowego i harmonogram sesji szkoleniowych Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi cykl szkoleniowy pt. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej - nowe podejście systemowe. Szkolenia będą realizowane na terenie całej Polski, w miastach siedzibach 11 sądów apelacyjnych (tj. Białymstok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódz, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław), przy założeniu, że w Warszawie odbędą się dwie sesje szkoleniowe. Przez cykl szkoleniowy rozumie się całość szkolenia tj. 12 sesji szkoleniowych dla w sumie 192 osób, każda sesja szkoleniowa dla 16 osób (w wyjątkowych sytuacjach grupa szkoleniowa może liczyć nie więcej niż 17 osób). Sesja szkoleniowa obejmuje 2 dni szkoleniowe, odbywające się od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), po 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut), w proponowanych godzinach i obejmować będzie dwie przerwy kawowe oraz przerwę obiadową. Odbiorcami szkolenia są wybrani przedstawiciele instytucji mających w swojej codziennej pracy kontakt kontakt z osobami, które doznały przemocy seksualnej, w tym zwłaszcza funkcjonariusze policji, prokuratorzy, sędziowie, pracownicy socjalni. 2

3 Termin i miejsce rozpoczęcia poszczególnych sesji szkoleniowych zostanie ustalony z Zamawiającym przez Wykonawcę po przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu programu cyklu szkoleniowego i uszczegółowionego harmonogramu sesji szkoleniowych. Przez ustalenie terminu i miejsca rozpoczęcia poszczególnych sesji szkoleniowych rozumie się uszczegółowiony program cyklu szkoleniowego, w którym Wykonawca musi wskazać dzienną datę realizacji każdej sesji szkoleniowej oraz godzin jej realizacji wraz z danymi trenerów oraz pisemnym potwierdzeniem z hotelu lub obiektu, w którym odbywać się będzie sesja szkoleniowa. Program cyklu szkoleniowego i harmonogram sesji szkoleniowych będzie obowiązywał do końca realizacji przedmiotu zamówienia, a jego ewentualne zmiany będą uzgadniane na bieżąco w trybie roboczym z Zamawiającym i każdorazowo wymagają zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania każdej sesji szkoleniowej w sposób określony przez Zamawiającego oraz wyłącznie na wzorach dokumentów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest: prowadzić listy obecności uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych potwierdzone, przez co najmniej jedną osobę prowadzącą sesję szkoleniową i przekazać je Zamawiającemu po zakończeniu cyklu szkoleniowego wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w pkt Opisu Przedmiotu Zamówienia. Każdy z uczestników cyklu szkoleniowego zobowiązany będzie złożyć własnoręczny podpis na przygotowanej wcześniej liście obecności, prowadzić listy uczestników z potwierdzeniem odbioru przez nich materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe będą przekazywane uczestnikom przez Wykonawcę wyłącznie po podpisaniu listy obecności, prowadzić listy osób korzystających z noclegów wraz z ich podpisami potwierdzającymi korzystanie z przednoclegu i/lub noclegu. wydrukować, rozdać i zebrać od uczestników cyklu szkoleniowego ankiet ewaluacyjnych (AIOS) i przekazać je Zamawiającemu, sporządzić listę osób z ich własnoręcznym potwierdzeniem, które otrzymały zaświadczenie o ukończeniu sesji szkoleniowej, przygotować dokumentację fotograficzną każdej sesji szkoleniowej, dostarczyć na własny koszt sprawozdanie końcowe wraz z kompletem dokumentacji do Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu ostatniej sesji szkoleniowej upływie miesiąca, w którym odbyło się ostatnie szkolenie. stworzyć bazę elektroniczną uczestników zawierającą dane kontaktowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa pracodawcy, adres pracodawcy, stanowisko, adres elektroniczny do kontaktu i numer telefonu kontaktowego oraz jej aktualizować i udostępniać Zamawiającemu na jego każdy wniosek Zakres merytoryczny cyklu szkoleniowego oraz materiały i metody dydaktyczne Zakres merytoryczny szkolenia (program szkoleniowy) 3

4 W celu organizacji szkolenia, na zasadach określonych w umowie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie później niż do 10 dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy, do przedstawienia Zamawiającemu 2 wersji autorskiej koncepcji szkolenia, odpowiadającej zakresowi tematycznemu szkolenia oraz zapewniającej podczas sesji szkoleniowych różnorodne metody dydaktyczne, w szczególności w formie aktywizującej uczestników szkolenia. Program szkoleniowy oraz informacje przekazane w trakcie sesji szkoleniowych powinny służyć uwrażliwieniu na szczególne i specyficzne potrzeby osób, które doznały przemocy seksualnej, uświadomić rodzaj i skalę tych potrzeb oraz konieczność traktowania ich w sposób bezstronny, z szacunkiem i profesjonalnie. Szkolenie obejmować ma, co najmniej kwestie dotyczące wpływu przestępstwa na osoby pokrzywdzone, zagrożenia zastraszeniem i wtórną wiktymizacją oraz tego, jak można ich uniknąć. Szkolenie ma sprzyjać dostępności i wsparciu dla osób, które doznały przemocy seksualnej. Szkolenie powinno zawierać następujące elementy: 1) Część teoretyczna (maksymalnie 20 % szkolenia): Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wybrane przepisy odnoszące się do przestępstw przeciwko wolności seksualnej, w szczególności wprowadzone nowelizacją z 13 czerwca 2013 r. (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka), Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego - wybrane przepisy odnoszące się do pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym również w zakresie obejmującym zmianę, która wejdzie w życie 1 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 1556), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w zakresie jakim dotyczą one ochrony i wsparcia dla osób, które doznały przemocy seksualnej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/EU z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW oraz przepisy prawa polskiego implementujące ją do porządku prawnego Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 2) Część warsztatowa (80 % szkolenia): metodologia oraz techniki przesłuchiwania osoby pokrzywdzonej minimalizujące ryzyko wtórnej wiktymizacji praca psychologiczna z pokrzywdzonymi na różnych etapach postępowania psychologiczne aspekty postępowania z pokrzywdzonymi w toku rozprawy i posiedzenia w sprawach karnych przy uwzględnieniu zasady równości traktowania wszystkich stron procesu. 4

5 Zaproponowany przez Wykonawcę program szkolenia winien odzwierciedlać wyżej opisane założenia, a także odnosić się do zagadnień: społeczno kulturowych uwarunkowań przemocy seksualnej, jako jednej z form przemocy ze względu na płeć danych statystycznych dotyczących płci osób, które doznały przemocy seksualnej oraz sprawców takiej przemocy, technik przesłuchania osoby pokrzywdzonej przestępstwem przemocy seksualnej (w zależności od fazy przesłuchania w jakiej się znajduje postępowanie), psychologicznych aspektów, mechanizmów przemocy seksualnej, perspektywy osoby pokrzywdzonej i sprawcy, sposobów przekazywania informacji z poszanowaniem potrzeb zainteresowanych, ich prawa do informacji i udziału, usystematyzowania istniejącego systemu wsparcia dla osób, które doznały przemocy seksualnej (wykaz instytucji, organów i ich zadań). Treść merytoryczna programu musi uwzględniać kwestię równouprawnienia mężczyzn i kobiet. Szkolenia muszą być prowadzone w języku polskim i zrozumiałym dla uczestników. Koncepcja szkolenia przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu musi zawierać, co najmniej: 1) opis z wyjaśnieniem, w jaki sposób szkolenie według przedstawionych przez Wykonawcę dwóch koncepcji przyczyni się do realizacji celu zamówienia; 2) skrócony opis poszczególnych metod oraz form pracy w szczególności metod pracy warsztatowej opartych na słowie, na oglądzie oraz na działaniu; 3) opis środków dydaktycznych, które będą wykorzystane podczas cyklu szkoleniowego; 4) scenariusz szkolenia, który zawierać będzie wypowiedzi trenera, zadawane pytania, komentarze, sposób moderowania szkolenia przez osobę prowadzącą szkolenie. Na podstawie wybranej przez Zamawiającego koncepcji szkolenia Wykonawca opracuje program szkolenia. W czasie szkolenia w części warsztatowej muszą być odgrywane scenki w oparciu o case study, quizy, burza mózgów itp. Również wskazane są inne metody aktywizujące, takie jak filmy i prezentacje multimedialne. Każda sekwencja szkolenia musi opierać się na case study. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stosowania w każdej grupie szkoleniowej ujednoliconego programu szkoleniowego zarówno w części merytorycznej, jak i w części warsztatowej Materiały szkoleniowe i metody dydaktyczne Szkolenia będą obejmowały część teoretyczną i część warsztatową. Jedno szkolenie musi być prowadzone przez co najmniej 2 trenerów minimum jeden trener dla części teoretycznej oraz minimum jeden trener dla części warsztatowej. 5

6 Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych formach, przy czym zakłada się, że najbardziej pożądanym modelem realizacji szkolenia będzie model warsztatowy zajęcia praktyczne będą stanowiły, co najmniej 80% wszystkich zajęć. Planowane formy to: wykład, warsztat, ćwiczenia, dyskusja oraz analizy studiów przypadku. Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego, nie później niż 7 dni roboczych od akceptacji przez Zamawiającego programu cyklu szkoleniowego, projekt materiałów szkoleniowych w wersji Pdf (na płycie CD/DVD), a następnie przystąpi do wykonania materiałów szkoleniowych, zgodnie z etapem III w części III Opisu Przedmiotu Zamówienia, która stanowi Harmonogram Realizacji Przedmiotu Zamówienia Materiały szkoleniowe obejmują w szczególności: program sesji szkoleniowej; skrypt dotyczący omawianych zagadnień (preferowana forma: nie mniej niż 10 stron formatu A4, wydruk dwustronny, kolorowy, oprawa w profesjonalnej drukarni); prezentacje wykorzystywane podczas szkolenia (druk dwustronny w formie umożliwiającej sporządzenie notatek, np. 3 slajdy na stronie); nie mniej niż 4 studia przypadku (case studies); inne dodatkowe informacje i materiały ( np. wykaz zalecanej literatury, obowiązujące akty prawa krajowego i międzynarodowego); Treść materiałów szkoleniowych musi być zgodna z kwestią równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz być wrażliwa na płeć. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego odebrać od Zamawiającego wybrane przez niego dodatkowe materiały szkoleniowe. Wykonawca oznaczy materiały szkoleniowe zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego pocztą elektroniczną i uzyska pisemną akceptację Zamawiającego. Wykonawca skonsultuje z Zamawiającym wygląd graficzny materiałów szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania na każdą sesję szkoleniową dla każdego uczestnika sesji szkoleniowej kompletów materiałów w wersji papierowej (format A4, wydruk dwustronny, wydrukowane i oprawione w profesjonalnej drukarni) oraz w elektronicznej w wersji Pdf (nośnik CD/DVD) w teczce na materiały szkoleniowe, w których znajdą się następujące elementy: program sesji szkoleniowej z podziałem na formy wykładowe i warsztatowe, pozostałe materiały szkoleniowe ( w tym skrypt, case study, prezentacje itp.), długopis; notatnik (preferowana forma: format A4, nie mniej niż 25 kartek, papier w kratkę, klejony po krótszym boku, okładka karton, nadruk na okładce i kartkach kolorowy) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania odpowiedniej ilości teczek na materiały i długopisów zgodnie ze wzorem nadruków przekazanych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. 6

7 Powyższe materiały szkoleniowe wraz z materiałami piśmienniczymi zostaną przekazane w jednym egzemplarzu każdemu uczestnikowi/uczestniczce danej sesji szkoleniowej, w pierwszym dniu sesji szkoleniowej przed jego rozpoczęciem po podpisaniu listy obecności. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć, w komplet materiałów szkoleniowych, analogicznie jak pozostałych uczestników cyklu szkoleniowego, osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego zadania związane z reprezentowaniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz prowadzeniem nadzoru na miejscach sesji szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego 5 egzemplarzy materiałów szkoleniowych w teczkach wraz z notatnikiem i długopisem w formie, jakiej otrzymają uczestnicy sesji szkoleniowych w terminie nie później niż do 5 dni od dnia akceptacji przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych w wersji Pdf. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszelkich uwag (odnoszących się zarówno do kwestii merytorycznych, jak i szaty graficznej) Zamawiającego przy opracowywaniu powyższych materiałów. Materiały szkoleniowe muszą odpowiadać swoim standardem wysokim normom jakościowym, przy zachowaniu staranności wymaganej dla tworzenia tego rodzaju dzieł tj. zgodnie z wyżej opisanymi wymogami Rekrutacja i nabór uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych Rekrutacja na szkolenia zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę z uwzględnieniem zasad równych szans i równości płci. Zamawiający wyśle do kierowników instytucji oraz urzędów objętych szkoleniami, pismo informujące o wyborze Wykonawcy szkolenia wraz z zasadami uczestnictwa w cyklu szkoleniowym w terminie nie później niż do 5 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy. Wykonawca rozpocznie rekrutację na szkolenia nie później niż 20 dni roboczych po zawarciu Umowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego terminu oraz terminu poszczególnych sesji szkoleniowych w ramach bieżących ustaleń z Wykonawcą. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy listę instytucji, wśród których należy rekrutować uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych. Wykonawca skieruje - nie później niż 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - do kierowników instytucji i urzędów po akceptacji treści przez Zamawiającego pismo informujące o organizowanym cyklu szkoleniowym i kryteriach naboru na szkolenie wraz z formularzem zgłoszeniowym zgodnym ze wzorem określonym przez Zamawiającego, z prośbą o przekazanie danych osób mogących wziąć udział w szkoleniu. Przyjmuje się, że z każdego urzędu/instytucji zrekrutowane zostaną po 3-4 osoby spełniające kryteria udziału w szkoleniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w sytuacji mniejszego zainteresowania/zapotrzebowania na szkolenie w jednej z instytucji) dopuszcza się przydzielenie danej instytucji większej liczby miejsc szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć, co najmniej jednego pracownika Wykonawcy odpowiadającego za rekrutację, którego dane (numer telefonu komórkowego, ) będą podane 7

8 uczestnikom cyklu szkoleniowego. Osoba ta nie może łączyć tej funkcji z innymi funkcjami w projekcie. Osoba odpowiedzialna za rekrutację będzie udzielała, w godzinach pracy urzędów, informacji o statusie zgłoszeń i innych informacji związanych z rekrutacją. Na potrzeby rekrutacji zostanie uruchomiona dedykowana skrzynka mailowa, na którą będą przychodziły zgłoszenia oraz inne maile związane z kwestiami organizacyjnymi, na które nadawcy będą otrzymywali na bieżąco odpowiedzi. W ramach rekrutacji i naboru Wykonawca: zobowiązany jest do: zbierania oryginalnych formularzy zgłoszeniowych oraz oryginalnych deklaracji przystąpienia do projektu, sporządzania list uczestników w podziale na profil zawodowy, udzielania pełnej informacji na temat projektu w imieniu Zamawiającego, w tym zwłaszcza na temat organizacji warsztatów, lokalizacji, sposobu dojazdu oraz programu, możliwości korzystania z noclegu i przednoclegu. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od każdego z uczestników oryginał zgłoszenia na szkolenie. W trybie roboczym dopuszczalna jest korespondencja między uczestnikami a Wykonawcą, prowadzona drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, jednak Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania oryginału pisma formularza zgłoszeniowego od każdego uczestnika cyklu szkoleniowego. Integralną częścią formularza zgłoszeniowego jest oryginał deklaracji przystąpienia do projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W wyniku weryfikacji formularzy zgłoszeniowych pod kątem formalnym, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia naboru do poszczególnych grup szkoleniowych z uwzględnieniem zasady równego dostępu, tj. roześle drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faksem do osób spełniających kryteria udziału w szkoleniu, zaproszenie będące jednocześnie ostatecznym potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika/uczestniczki na szkolenie oraz program szkolenia, zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaproszona osoba nie będzie mogła uczestniczyć w sesji szkoleniowej lub w przypadku nie wykorzystania wszystkich wolnych miejsc, Wykonawca zobowiązany jest do zaproszenia na szkolenie kolejnej osoby z listy rezerwowej, spełniającej warunki uczestnictwa w szkoleniu. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przeprowadzenie rekrutacji i naboru osób kwalifikujących się do udziału w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzyma każda osoba, która będzie uczestniczyła w danej sesji szkoleniowej w jej pełnym wymiarze i potwierdzi swoją obecność na liście obecności każdego dnia danej sesji szkoleniowej, w której bierze udział oraz własnoręcznie potwierdzi odbiór zaświadczenia Zakres technicznej i logistycznej organizacji szkoleń Wymogi dotyczące obiektu, w których odbywać się będą sesje szkoleniowe 8

9 Sesje szkoleniowe zostaną zorganizowane w salach konferencyjnych w hotelach standardu minimum trzygwiazdkowego 1 lub centrum/ośrodku konferencyjnym o analogicznym standardzie zlokalizowanym w promieniu maksymalnie 3 km od głównego dworca kolejowego w miejscowości, w której odbywa się szkolenie. Szkolenia powinny odbywać się w tym samym hotelu lub centrum/ośrodku, w którym zapewniony będzie nocleg zgodnie z opisem w pkt Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu, co najmniej 3 lokalizacje, spośród których Zamawiający dokona wyboru. Hotel lub centrum/ośrodek, w którym będzie się odbywać sesja szkoleniowa powinien być dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami (w szczególności osób niepełnosprawnych ruchowo) tj. wyposażony w szczególności w: podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami oraz windę/-y, (jeśli ich użycie jest uzasadnione ze względu na lokalizację sal), a także miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz toalety w pobliżu (w odległości maksymalnie 50 metrów, na tym samym piętrze) sal szkoleniowych dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Hotel lub centrum/ośrodek, w którym odbędzie się sesja szkoleniowa musi zapewnić nieodpłatne miejsca parkingowe, dla co najmniej 50% uczestników sesji szkoleniowej. Wykonawca zapewni uczestnikom sesji szkoleniowych klimatyzowane sale szkoleniowe przystosowane do wielkości grup (dla ok. 16 osób (+/- 1 osoba)) oraz rodzaju zajęć (wykładu i warsztatu). Sale szkoleniowe muszą posiadać oświetlenie dzienne oraz muszą być wyposażone w niezbędny sprzęt szkoleniowy: laptop wraz z pakietem MS Office umożliwiający odtworzenie prezentacji w Power Point, rzutnik multimedialny z pilotem, tablica typu flipchart i flamastry, ekrany (w liczbie dostosowanej do wielkości sali i sposobu ustawienia krzeseł), mikrofony stacjonarne i przenośne w ilości odpowiedniej do liczby osób szkolących, dostęp do Internetu, niezbędne meble biurowe (stoły, krzesła) oraz sprawne nagłośnienie. Część teoretyczna dla ok. 16 osób (+/- 1 osoba) odbywać się będzie w jednej sali. Część warsztatowa będzie odbywać się w dwóch salach dla grup około 8-osobowych (+/- 1 osoba). Uczestnicy szkoleń muszą mieć zapewniony, w bezpośrednim sąsiedztwie sali, w której będzie odbywać się szkolenie dostęp do zaplecza sanitarnego adekwatnego do ilości uczestników oddzielnie damskie, męskie. Wykonawca zapewni bezpłatną szatnię dla wszystkich uczestników cyklu szkoleniowego. Oznaczenie sali, w której odbywać się będą sesje szkoleniowe oraz informacja o spotkaniach muszą zostać wykonane według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego oraz zawierać informację o współfinansowaniu projektu z programu PROGRESS. Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć pomieszczenia, w których odbywać się będą sesje szkoleniowe zgodnie z wytycznymi przekazanymi pocztą elektroniczną, na papierze w formacie A-3 w minimum 2 miejscach w sali szkoleniowej, 1 na drzwiach wejściowych do pomieszczenia oraz w miejscach wskazujących drogę do sali szkoleniowej. Oznaczenie pomieszczeń musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. 1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz. U Nr 22, poz. 169) 9

10 W ramach cyklu szkoleniowego Wykonawca zapewni odpowiednie warunki uczestnikom, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i bieżącymi ustaleniami podczas realizacji zamówienia, w tym wyżywienie zgodnie z opisem w pkt dla wszystkich uczestników cyklu szkoleniowego każdego dnia szkolenia oraz dodatkowo kolację dla osób korzystających z przednoclegu i noclegu z opcją dania wegetariańskiego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analogiczne warunki osobom wykonującym w imieniu Zamawiającego zadania związane z reprezentowaniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz prowadzeniem nadzoru na miejscach sesji szkoleniowych (2 miejsca szkoleniowe). Wykonawca wyposaży te osoby w komplet materiałów szkoleniowych, analogicznie jak pozostałych uczestników cyklu szkoleniowego i zapewni przerwy kawowe i obiad każdego dnia. Wszelkie zmiany dotyczące lokalizacji miejsca szkolenia muszą być uzasadnione przez Wykonawcę czynnikami siły wyższej i brakiem winy Wykonawcy. Propozycje zmiany lokalizacji miejsca szkolenia muszą być zgłoszone Zamawiającemu wraz z wyczerpującym uzasadnieniem wykazującym brak winy Wykonawcy lub wystąpienie czynników siły wyższej nie później niż 5 dni roboczych przed dniem szkolenia w godzinach pracy Zamawiającego. Zmiana lokalizacji miejsca szkolenia musi uzyskać akceptację przez Zamawiającego. Powiadomienie uczestników o zmianie lokalizacji oraz uzyskanie od nich potwierdzeń udziału w szkoleniu w nowej lokalizacji musi zostać przeprocedowane przez Wykonawcę, na jego koszt i w terminie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Zapewnienie noclegów uczestnikom cyklu szkoleniowego Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia, w tym samym hotelu lub centrum/ośrodku, w którym będzie odbywać się sesja szkoleniowa po maksimum 2 noclegi (przednocleg i/lub nocleg) dla uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych, którzy na etapie rekrutacji zgłoszą taką potrzebę. W sytuacjach absolutnie wyjątkowych, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się, aby nocleg był zapewniony w innym hotelu lub obiekcie, spełniającym wymagania dotyczące hotelu lub centrum/ośrodka, w którym odbywać się będzie sesja szkoleniowa, w odległości nie większej niż 200 metrów od miejsca szkolenia. Hotel lub ośrodek, w którym zapewniony będzie nocleg musi dysponować, co najmniej jednym pokojem dostosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo. Wykonawca zapewni uczestnikom sesji szkoleniowych noclegi w pokojach jednoosobowych lub pokojach dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania ze śniadaniem wliczonym w koszt pokoju. Noclegi będą zapewnione tylko uczestnikom sesji szkoleniowych, którzy dojeżdżać będą spoza miejscowości, w których będą prowadzone sesje szkoleniowe i którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Na każdą sesję szkoleniową Wykonawca zapewni minimum 1 pokój dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (przede wszystkim niepełnosprawnych ruchowo). Łącznie skorzysta z noclegu nie więcej niż 153 osoby. Maksymalna liczba osobodób noclegowych wynosi 307. Koszt noclegu nie może przekroczyć równowartości kwoty 350,00 zł brutto za noc na 1 uczestnika. Ceny zagwarantowane przez Wykonawcę są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami za pokój za jedną noc, obejmującymi śniadanie, a także podatek VAT. W rozliczeniu 10

11 noclegów z Wykonawcą Zamawiający przyjmie cenę brutto za jeden nocleg jednej osoby podaną w ofercie Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego oraz faktyczną liczbę wykorzystanych noclegów na podstawie listy uczestników, którzy potwierdzili własnoręcznie korzystanie z przednoclegu i/lub noclegu. Wszelkie zmiany dotyczące lokalizacji miejsca noclegu muszą być uzasadnione przez Wykonawcę czynnikami siły wyższej i brakiem winy Wykonawcy. Propozycje zmiany lokalizacji miejsca noclegu muszą być zgłoszone Zamawiającemu wraz z wyczerpującym uzasadnieniem wykazującym brak winy Wykonawcy lub wystąpienie czynników siły wyższej nie później niż 5 dni roboczych przed dniem szkolenia w godzinach pracy Zamawiającego. Zmiana lokalizacji miejsca noclegu musi uzyskać akceptację przez Zamawiającego. Powiadomienie uczestników o zmianie lokalizacji noclegu oraz uzyskanie od nich potwierdzeń udziału w szkoleniu z założeniem noclegu w nowej lokalizacji musi zostać przeprocedowane przez Wykonawcę, na jego koszt i w terminie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Zapewnienie wyżywienia dla uczestników cyklu szkoleniowego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia dla uczestników cyklu szkoleniowego, w tym zapewnienia: a) serwisu kawowego bez ograniczeń dla wszystkich uczestników konferencji i każdej sesji szkoleniowej, na bieżąco uzupełnianego: świeżo parzona gorąca kawa i herbata (co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach), cukier, cytryna do herbaty, mleko do kawy; soki 100%, butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana; min. 3 rodzaje kruchych ciasteczek, paluszki. b) obiadu w formie bufetu (podany w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych, odrębnym od sali szkoleniowej lub w pomieszczeniu z wyraźnie wyodrębnionym obszarem dla uczestników), obejmującego: dania ciepłe (rybne, mięsne i wegetariańskie); sałatki (min. 3 rodzaje); zakąski zimne (rybne, mięsne, warzywne); desery (wyroby cukiernicze, owoce); soki 100%, butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana; c) stolików koktajlowych; d) serwisu gastronomicznego (przygotowanie, obsługa kelnerska, nakrycie stołów/obrusy, zastawa porcelanowa i szklana oraz sprzątanie). W zakresie wyżywienia Wykonawca zobowiązany jest do: terminowego przygotowania posiłków, zgodnie z ramowym planem spotkań; zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowaniu posiłków; przygotowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego wyżywienia, urozmaiconych, z pełnowartościowych świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia; 11

12 zapewnienia ilości potraw adekwatnej do liczby przewidzianych uczestników; przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji menu nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem każdego ze spotkań, które Zamawiający zaakceptuje lub zwróci z uwagami lub własnymi propozycjami. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag lub propozycji Zamawiającego i ponownego przedłożenia menu w terminie 3 dni roboczych. Obiad i przerwy kawowe zostaną zapewnione w hotelu lub centrum/ośrodku, w którym odbywać się będą sesje szkoleniowe w oddzielnym pomieszczeniu niż sale szkoleniowe. Kolacja zostanie zapewniona w hotelu lub centrum/ośrodku, w którym będzie zapewniony nocleg. W ramach cyklu szkoleniowego Wykonawca zapewni dodatkowo kolację dla osób korzystających z przednoclegu i noclegu z opcją dania mięsnego i wegetariańskiego Zapewnienie transportu materiałów informacyjno-promocyjnych oraz konferencyjnych i szkoleniowych Wykonawca zapewni transport wskazanych przez Zamawiającego materiałów informacyjnopromocyjnych i szkoleniowych na miejsce organizacji sesji szkoleniowych oraz transport materiałów, które nie zostaną wykorzystane po wykonaniu przedmiotu Umowy lub na każdy wniosek Zamawiającego do siedziby Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za rozładowanie, składowanie (w bezpiecznym miejscu) oraz dystrybucję materiałów w czasie spotkań. Wszystkie niewykorzystane materiały Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego do 14 dni po zakończeniu ostatniego dnia ostatniej sesji szkoleniowej Zapewnienie dokumentacji fotograficznej Wykonawca zapewni dokumentację fotograficzną przebiegu każdej z sesji szkoleniowych. Wykonawca wykona przynajmniej 20 zdjęć z każdej sesji szkoleniowej o rozdzielczości nie mniejszej niż 12 mpix, w tym 1 zdjęcie trenera i wizualizacji sali szkoleniowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały także na nośniku CD/DVD wraz ze sprawozdaniem z realizacji zamówienia Obowiązki Wykonawcy w zakresie AIOS Do obowiązków Wykonawcy należy powielenie, w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników każdej z sesji szkoleniowej, przekazanego przez Zamawiającego wzoru kwestionariusza Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) i przedłożenie go do wypełnienia każdemu uczestnikowi/uczestniczce szkolenia na koniec każdej sesji szkoleniowej. Wykonawca odbierze od uczestników szkolenia wypełnione kwestionariusze AIOS, które dołączy do sprawozdania końcowego, i opracuje na ich podstawie raport zbiorczy, zawierający analizę danych zawartych w AIOS, obrazujący stopień zadowolenia uczestników oraz użyteczność przeprowadzonych szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zwrotności ankiet (AIOS) na poziomie co najmniej90%. Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w Opisu Przedmiotu Zamówienia. 12

13 Sprawozdawczość Nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia ostatniej sesji szkoleniowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie końcowe, w którym uwzględniony będzie przebieg realizacji zamówienia wraz z kompletem dokumentów w uporządkowany sposób, w segregatorach dwuzapięciowych w twardej oprawie. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie poszczególnych sesji szkoleniowych będą listy obecności uczestników, potwierdzone własnoręcznymi podpisami uczestników oraz akceptacją minimum jednego trenera prowadzącego daną sesję. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór sprawozdania końcowego. Sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotu zamówienia zawierać będzie w szczególności: a) szczegółowy opis zrealizowanych zadań, b) opis problemów związanych z realizacją zamówienia, c) wnioski i rekomendacje. Do sprawozdania końcowego dołączone będą dodatkowo w formie załącznika: a) listy obecności z każdego z zadań z podpisami obecnych uczestników, b) listy osób korzystających z noclegów wraz z ich podpisami, c) lista osób, którym zostało wydane zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wraz z potwierdzeniem odbioru zaświadczenia przez uczestnika, d) lista instytucji i ich pracowników, którzy uczestniczyli w sesjach szkoleniowych, e) dokumentacja zdjęciowa każdego spotkania w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD, f) opracowane przez Wykonawcę materiały w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD, g) wszystkie kwestionariusze AIOS uzyskane od uczestników cyklu szkoleniowego wraz z wnioskami i rekomendacjami dla Zamawiającego, h) wszelkie materiały wytworzone przez Wykonawcę w ramach zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie dostarczenia produktów projektu. Ponadto, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania, w każdym czasie, dodatkowych informacji o stanie realizacji zamówienia lub sprawozdań, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przekazania. Dane osobowe muszą być gromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie mogą być przesyłane pocztą elektroniczną Informacja o współfinansowaniu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania loga Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Unii Europejskiej oraz informacji o finansowaniu projektu w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS ( ) we wszystkich dokumentach, prezentacjach, zawiadomieniach, 13

14 formularzach, zaproszeniach i innych formach przekazu powstałych w ramach projektu, w szczególności w końcowych produktach, takich jak publikacje, sprawozdania, komunikaty prasowe, materiały informacyjne itp. W odniesieniu do programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS należy używać następującej formułki: Niniejszy projekt (publikacja, konferencja, szkolenie itd.) został sfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS ( ). Program ten jest realizowany przez Komisję Europejską. Został ustanowiony w celu finansowego wspierania realizacji celów Unii Europejskiej w obszarze zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans i przyczynia się tym samym do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 w tych dziedzinach. Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w ukształtowaniu odpowiednich i skutecznych przepisów i polityki w zakresie zatrudnienia i spraw społecznych w całej UE-28, na obszarze EFTA-EOG oraz w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących do UE. Więcej informacji można uzyskać na stronie: W publikacjach wymagane jest również zamieszczenie następującego zastrzeżenia: Informacje zawarte w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej Zespół realizujący zamówienie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu realizującego zamówienie, składającego się z osób posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie, dających gwarancję realizacji przedmiotu zamówienia na wymaganym przez Zamawiającego poziomie, spełniającego poniższe wymogi. W skład zespołu realizującego zamówienie będzie wchodzić, co najmniej 7 osób, w tym: 1) 1 osoba pełniąca funkcje kierownika projektu, która będzie odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i kontakty bieżące z Zamawiającym, która w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert, pełniła funkcje kierownika projektu w ramach 3 usług, których przedmiotem były szkolenia, w tym każda z usług została zrealizowana na podstawie odrębnej umowy oraz w każdej z tych usług zostało przeszkolonych, co najmniej 100 osób; 2) 1 osoba odpowiadająca za rekrutację, której dane (numer telefonu komórkowego, ) będą podane uczestnikom cyklu szkoleniowego. Osoba ta nie może łączyć tej funkcji z innymi funkcjami w projekcie. Osoba odpowiedzialna za rekrutację będzie udzielała, w godzinach pracy urzędów, informacji o statusie zgłoszeń i innych informacji związanych z rekrutacją. Na potrzeby rekrutacji zostanie uruchomiona dedykowana skrzynka mailowa, na którą będą przychodziły zgłoszenia oraz inne maile związane z kwestiami organizacyjnymi. 3) 1 osoba pełniąca funkcję metodyka/eksperta, która będzie odpowiedzialna za merytoryczne opracowanie programu szkolenia i materiałów szkoleniowych. Osoba ta będzie posiadać 14

15 autonomiczną pozycję w zespole realizującym zamówienie. Osoba ta powinna spełniać, co najmniej następujące wymagania: wykształcenie wyższe z zakresu prawa na poziomie co najmniej magistra prawa; być autor/ką/współautor/ką co najmniej 3 publikacji na temat funkcjonowania systemu karnego w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy wobec kobiet lub przemocy seksualnej. 4) Co najmniej 4 trenerów do przeprowadzenia sesji szkoleniowych. Jedno szkolenie musi być prowadzone, przez co najmniej 2 trenerów minimum jeden trener dla części teoretycznej oraz minimum jeden trener dla części warsztatowej. Warunkiem jest, aby w skład każdej, co najmniej 2 trenerów wchodziła, co najmniej: 1 osoba legitymująca się wykształceniem prawniczym na poziomie, co najmniej magistra, która w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert, przeprowadziła szkolenia w zakresie prowadzenia wykładów i/lub szkoleń z zakresu funkcjonowania systemu karnego w zakresie przeciwdziałania przemocy (łącznie min. 80 godz. zajęciowych po 45 min. w tym minimum 40 godzin warsztatów/szkoleń z zakresu przemocy wobec kobiet lub przemocy seksualnej). Jednocześnie osoba ta musi być autorem/ka/współautorem/ka co najmniej 2 publikacji na temat funkcjonowania systemu karnego w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy wobec kobiet lub przemocy seksualnej, - 1 osoba legitymująca się wykształceniem psychologicznym na poziomie co najmniej magistra lub/i uprawnieniami terapeutycznymi potwierdzonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz minimum 2-letnim doświadczeniem w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, zwłaszcza w obszarze przemocy w rodzinie i/lub w obszarze przemocy seksualnej. Dojazd na miejsce szkolenia, nocleg i wyżywienie dla trenerów/trenerek zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem osób wchodzących w skład zespołu trenerskiego wykazanego w ofercie. W przypadku zastępstw osób wchodzących w skład zespołu, w trybie określonym przez umowę Zamawiający zastrzega, że każdorazowo zastępstwo wymaga zgody oraz osoby zastępujące muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone powyżej. Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec pozyskanych trenerów. Wykonawca będzie zobowiązany do nabycia praw, w tym autorskich praw majątkowych oraz wszelkich upoważnień do wykorzystania praw zależnych od trenerów i trenerek Klauzula społeczna 1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni osobę lub osoby z niepełnosprawnością, stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dotyczącego klauzuli społecznej. 15

16 2. Wykonawca w terminie określonym w umowie zatrudni na podstawie umowy o pracę, co najmniej 1 osobę z niepełnosprawnością, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami i powierzy tej osobie czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia. 3. Wykonawca zatrudni wyżej wymienioną osobę w okresie wykonania zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym w OPZ, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę z niepełnosprawnością lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej. 4. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia, zobowiązuje się w terminie określonym w umowie do przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy o pracę z osobą z niepełnosprawnością, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie osoby z niepełnosprawnością do ZUS oraz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność osoby zatrudnionej w okresie realizacji zamówienia Szczegółowe wymagania dotyczące współpracy z Zamawiającym: Wykonawca w złożonej ofercie wskazuje szczegółowe dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefony, faks, , itp.) oraz kierownika projektu, który w ramach współdziałania będzie odpowiadać za kontakty robocze z Zamawiającym oraz nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca ma obowiązek monitorowania na bieżąco przebiegu realizacji Umowy, kontrolując przebieg realizacji poszczególnych działań. Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pojawią się jakiekolwiek przeszkody, utrudnienia bądź inne czynniki mogące utrudniać lub uniemożliwiać osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu, Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, oraz przedstawienia propozycji podjęcia działań naprawczych. Wykonawca ma ponadto obowiązek upoważnić wybraną przez siebie osobę do reprezentowania Wykonawcy, w tym do nadzoru realizowanych warsztatów oraz przedkładania Zamawiającemu raportów z wizytowania przebiegu warsztatów. W trakcie realizacji zamówienia wszelkie wiążące obie strony ustalenia (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pozostałe informacje) przekazywane są przez strony Umowy wyłącznie w formie pisemnej (listownie, pocztą kurierską, faksem) i elektronicznej. Uwaga: za moment dostarczenia jakiegokolwiek dokumentu / materiału Zamawiającemu przyjmuje się moment wpływu danego dokumentu / materiału do biura podawczego Zamawiającego w budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Warszawa, lub moment uzyskania potwierdzenia odbioru w przypadku dokumentów / materiałów przekazywanych za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (w sytuacjach, gdy dostarczenie dokumentów / materiałów drogą faksową i / lub elektroniczną jest dopuszczone przez Zamawiającego), przy czym Wykonawca nie komunikuje się z Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy oraz rozliczania Umowy w żaden z wymienionych wyżej sposobów poza dniami tygodnia od poniedziałku do piątku oraz poza godzinami 08:15-16:15. Wpływ dokumentu / materiału do Zamawiającego w dniach od poniedziałku do czwartku po godzinie 16:15 oznacza wpływ dokumentu w dniu następnym. Dostarczenie dokumentu / materiału w piątek po godzinie 16:15 oznacza dostarczenie dokumentu / materiału w poniedziałek. 16

17 Odstępstwa od wyżej wymienionych warunków współpracy w zakresie godzin i dni komunikowania się z Zamawiającym oraz przepływu dokumentów czy egzemplarzy publikacji mogą wystąpić każdorazowo tylko za zgodą Zamawiającego na zgłoszony wcześniej wniosek Wykonawcy. 17

18 LP. III. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TERMIN WYKONANIA KOLEJNYCH ETAPÓW ETAP - OPIS CZYNNOŚCI/OBOWIĄZKI WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 1. Termin zawarcia Umowy Zawarcie Umowy z Zamawiającym. Podpisanie Umowy z Wykonawcą / przekazanie Wykonawcy w formie elektronicznej wzorów formularzy zgłoszeniowych, deklaracji przystąpienia do projektu, zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, korzystania z noclegu, lista instytucji wśród których należy zrekrutować uczestników, wzory sprawozdań, ankiet i innych. I ETAP OPRACOWANIE PROGRAMU CYKLU SZKOLENIOWEGO i HARMONOGRAMU SESJI SZKOLENIOWYCH 2. Nie później niż do 5 dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy. 3. Nie później niż do 10 dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy Opracowanie / dostosowanie wzorów dokumentów przekazanych przez Zamawiającego w dniu podpisania Umowy. Dostarczenie do Zamawiającego do wyboru 2 autorskich koncepcji szkolenia Zamawiający wyśle do kierowników instytucji oraz urzędów objętych szkoleniami, pismo informujące o wyborze Wykonawcy szkolenia wraz z zasadami uczestnictwa w cyklu szkoleniowym Wybór przez Zamawiającego jednej wersji koncepcji szkolenia i zgłoszenie ewentualnych uwag. 4. Nie później niż do 3 dnia roboczego od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wyboru jednej wersji koncepcji szkolenia. 5. Nie później niż do 3 dni roboczych od przekazania koncepcji szkolenia po uwzględnieniu uwag 6. Nie później niż do 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 7. Nie później niż do 3 dni robocze od przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionego harmonogramu sesji Uwzględnienie przez Wykonawcę zgłoszonych uwag i przekazanie skorygowanej koncepcji szkolenia do ostatecznej akceptacji. Przedstawienie Zamawiającemu uszczegółowionego harmonogramu sesji szkoleniowych według wytycznych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z potwierdzeniami z hoteli, w których będą odbywać się szkolenia. Ostateczna akceptacja przez Zamawiającego koncepcji szkolenia Akceptacja przez Zamawiającego uszczegółowionego harmonogramu sesji lub zgłoszenie uwag do uwzględnienia przez Wykonawcę 18

19 szkoleniowych w trybie bezzwłocznym. II ETAP REKRUTACJA UCZESTNIKÓW CYKLU SZKOLENIOWEGO 8. Nie później niż do 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 9. Nie później niż do 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 10. Nie później niż do 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 11. Nie później niż do 20 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 12. Nie później niż do 20 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 13. Nie później niż do 50 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Opracowanie informacji o szkoleniach wraz z prośbą o wytypowanie pracowników danej apelacji; podział uczestników na pracowników sądów, prokuratur i posterunków policji oraz uzgodnienie jej ostatecznej wersji z Zamawiającym. Uwzględnienie ewentualnych uwag Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego i przedstawienie projektu informacji do ponownej akcepcji. Powielenie i wysyłka ww. informacji w formie papierowej i elektronicznej do prezesów sądów apelacyjnych, Prokuratury Generalnej, Komendanta Głównego Policji, do dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, oraz koordynatorów wszystkich Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Utworzenie konta mailowego dedykowanego do rekrutacji uczestników szkoleń oraz utworzenie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego z możliwością elektronicznej rezerwacji udziału w szkoleniu i powiadomienie Zamawiającego. Złożenie Zamawiającemu szczegółowego raportu z wykonanego zadania określonego w pkt 8-9 Rozpoczęcie rekrutacji uczestników. Przekazywanie Zamawiającemu minimum raz w tygodniu oraz na każde jego żądanie sprawozdań z postępu w rekrutacji oraz zgłaszanie na bieżąco każdego problemu. Maksymalny czas rekrutacji wynosi 40 dni. Zakończenie rekrutacji uczestników przekazanie Zamawiającemu listy uczestników oraz listy rezerwowej Akceptacja przez Zamawiającego projektu treści informacji w terminie 1 dnia roboczego lub zgłoszenie uwag. Monitorowanie przez Zamawiającego postępu. Monitoring i weryfikacja przez Zamawiającego. Monitoring i weryfikacja przez Zamawiającego. 19

20 (maksymalnie 30 osób). Przekazanie raportu na temat stanu udokumentowania zgłoszeń kompletność oryginalnych formularzy zgłoszeniowych i deklaracji przystąpienia do projektu. III ETAP OPRACOWANIE I WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH 14. Nie później niż do 7 dni roboczych od akceptacji przez Zamawiającego programu cyklu szkoleniowego. 15. Nie później niż do 5 dnia roboczego od dnia dostarczenia Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w wersji PDF. 16. Nie później niż 5 dnia roboczego od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do materiałów szkoleniowych. Opracowanie przez Wykonawcę materiałów szkoleniowych w oparciu o zatwierdzony program cyklu szkoleniowego oraz przedstawienie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w wersji PDF. Uwzględnienie przez Wykonawcę zgłoszonych uwag i przekazanie skorygowanej wersji materiałów szkoleniowych w wersji PDF do ostatecznej akceptacji. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag do materiałów szkoleniowych w wersji PDF. 17. Nie później niż do 3 dni roboczych od zgłoszenia materiałów szkoleniowych w wersji PDF Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji. 18. Nie później niż do 5 dni roboczych od akceptacji przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych w wersji PDF. Wydruk materiałów szkoleniowych i dostarczenie 5 egzemplarzy do siedziby Zamawiającego w formie, w jakiej otrzymają uczestnicy sesji szkoleniowych wraz z notatnikiem i długopisem. Akceptacja przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych. Protokolarny odbiór tego etapu realizacji przedmiotu Umowy. IV ETAP REALIZACJA SZKOLEŃ WEDŁUG HARMONOGRAMU SZKOLEŃ ZATWIERDZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO nie dłużej niż do 30 października 2015 r. V ETAP ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 19. Nie później niż do 10 dni roboczych od zakończenia ostatniego dnia ostatniej sesji szkoleniowej 20. Nie później niż do 10 dni roboczych od przekazania kompletu dokumentów 21. Nie później niż do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia ewentualnych uwag Zamawiającego Przekazanie Zamawiającemu sprawozdanie końcowe wraz z kompletem dokumentów, w uporządkowany sposób, w segregatorach dwuzapięciowych w twardej oprawie. Uwzględnienie uwag Zamawiającego, w tym uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie Weryfikacja dokumentów i akceptacja lub ewentualne uwagi Zamawiającego 20

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 20 Spis treści Projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Cel zamówienia... 5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa organizacja pikników integracyjnych. 1. Warunki ogólne realizacji pikników integracyjnych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch pikników

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo