Strona znajduje się w archiwum.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona znajduje się w archiwum."

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. Kopalnia Soli Wieliczka S.A. ogłasza publiczną licytację na sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie-Podgórzu przy ul. Krzemienieckiej oraz w Wieliczce przy ul. Górsko Licytacje odbędą się w dniu r. w Sali Szkoleniowej Kopalni Soli Wieliczka Spółka Akcyjna w Wieliczce, Park Kingi 1, Budynek C OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PUBLICZNYCH LICYTACJI I. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES SPÓŁKI ORGANIZUJĄCEJ ORAZ PROWADZĄDZEJ LICYTACJĘ Kopalnia Soli Wieliczka Spółka Akcyjna Wieliczka, ul. Park Kingi 1 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS , NIP , Kapitał zakładowy: zł Kapitał zakładowy wpłacony: zł telefon centrala: (12) telefon sekretariat: (12) fax.: (12) I. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA LICYTACJI Licytacje odbędą się w dniu r. w Sali Szkoleniowej Kopalni Soli Wieliczka Spółka Akcyjna w Wieliczce, Park Kingi 1, Budynek C. Licytacja nr 1 - rozpoczęcie licytacji o godz Licytacja nr 2 - rozpoczęcie licytacji o godz.10.30

2 Licytacja nr 3 - rozpoczęcie licytacji o godz Licytacja nr 4 - rozpoczęcie licytacji o godz Licytacja nr 5 - rozpoczęcie licytacji o godz Licytacja nr 6 - rozpoczęcie licytacji o godz I. PRZEDMIOT LICYTACJI 1. Przedmiotem licytacji nr 1 jest prawo własności nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych: 338/8 i 338/9 o łącznej powierzchni 3761 m 2 położonych w obrębie 97 Kraków-Podgórze po południowej stronie ulicy Krzemienieckiej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/ /7. 2. Przedmiotem licytacji nr 2 jest prawo własności nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych: 339/6 i 339/7 o łącznej powierzchni 5555 m 2, położonych w obrębie 97 Kraków Podgórze po południowej stronie ulicy Krzemienieckiej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/ /6. 3. Przedmiotem licytacji nr 3 jest prawo własności nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych: 341/6 i 341/7 o łącznej powierzchni 2899 m 2, położonych w obrębie 97 Kraków Podgórze po południowej stronie ulicy Krzemienieckiej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/ /0. 4. Przedmiotem licytacji nr 4 jest prawo własności nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną: 343/17 o powierzchni 7899 m 2, położoną w obrębie 97 Kraków-Podgórze po południowej stronie ulicy Krzemienieckiej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/ /4. 5. Przedmiotem licytacji nr 5 jest prawo własności nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną 38/2 o powierzchni 5933 m 2, położoną w obrębie 98 Kraków Podgórze po północnej stronie ulicy Krzemienieckiej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/ /9. nr 2 do ogłoszenia. 6. Przedmiotem licytacji nr 6 jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych: 986/9 o powierzchni 199 m 2, 986/12 o powierzchni 2997m 2 oraz 1798/1 o powierzchni 460 m 2, położonych w obrębie 1 Wieliczki, po południowej stronie ul. Górsko, stanowiących własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Kopalni Soli Wieliczka Spółka Akcyjna. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1I/ /3.

3 nr 3 do ogłoszenia. 7. Nieruchomości można obejrzeć po uprzednim umówieniu telefonicznym w godzinach od 7.00 do 15.00: 1) licytacje nr 1-5 tel , 2) licytacja nr 6 tel II. WYSOKOŚĆ CENY WYWOŁAWCZEJ Ceny wywoławcze przedmiotów poszczególnych licytacji wynoszą: 1) licytacja nr ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące), 2) licytacja nr ,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy), 3) licytacja nr ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy), 4) licytacja nr ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy), 5) licytacja nr ,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy), 6) licytacja nr ,00 zł (trzysta czterdzieści osiem tysięcy). III. WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA 1) licytacja nr 1 - wysokość postąpienia wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc), 2) licytacja nr 2 - wysokość postąpienia wynosi 1 100,00 zł (słownie: tysiąc sto), 3) licytacja nr 3 - wysokość postąpienia wynosi 570,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt), 4) licytacja nr 4 - wysokość postąpienia wynosi 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset), 5) licytacja nr 5 - wysokość postąpienia wynosi zł (słownie: tysiąc dwieście), 6) licytacja nr 6 wysokość postąpienia 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset). IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości: 1) licytacja nr zł, (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych) 2) licytacja nr zł, (słownie: jedenaście tysięcy złotych) 3) licytacja nr zł, (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych) 4) licytacja nr zł(słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych) 5) licytacja nr zł(słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych) 6) licytacja nr ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia r. do godziny Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę uznania rachunku Kopalni Soli Wieliczka S.A.

4 2. Wadium należy wpłacić w gotówce przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao Spółka Akcyjna Oddział w Wieliczce, nr konta: z dopiskiem wadium w sprawie licytacji nieruchomości. 3. Wadium przepada na rzecz Kopalni Soli Wieliczka S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. 4. Wadium złożone przez uczestników licytacji, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji. 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 6. Wadium przepada na rzecz Kopalni Soli Wieliczka S.A., jeżeli uczestnik licytacji, któremu udzielono przybicia, w terminie do 14 dni, licząc od daty udzielenia przybicia nie zapłaci ceny. W takim przypadku nabywca traci prawa wynikające z przybicia. V. PRZEBIEG LICYTACJI VI. 1. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, gdy inny uczestnik licytacji zaoferuje cenę wyższą. Po ustaniu postąpień, licytator prowadzący licytację po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia uczestnikowi licytacji, który zaoferował najwyższą cenę. 2. Ceny podlegające licytacji są cenami netto. W przypadku licytacji nr 1-5 przedmiot licytacji zwolniony jest z podatku od towarów i usług VAT zgodnie z art.43 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a zatem cena uzyskana na licytacji jest ceną sprzedaży. W przypadku licytacji nr 6 do ceny uzyskanej w toku licytacji zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT obliczony według stawki obowiązującej w dniu licytacji. Ceną sprzedaży przedmiotu licytacji nr 6 będzie zatem cena uzyskana w toku licytacji powiększona o podatek od towarów i usług VAT obliczony według stawki obowiązującej w dniu licytacji. 3. Z uczestnikiem licytacji, któremu dokonano przybicia spisany zostanie protokół z przebiegu licytacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4-9 do niniejszego ogłoszenia. W ciągu dwóch tygodni od daty przybicia podpisana będzie umowa w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi kupujący. Podatek od czynności cywilnoprawnych uiszcza kupujący zgodnie z Art.4 Ustawy z 9 września 2000 roku O podatku od czynności cywilnoprawnych. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Każdy uczestnik licytacji powinien przedłożyć następujące dokumenty: 1) dokument tożsamości. 2) dowód wpłaty wadium. 3) aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w formie oryginału lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika licytacji jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli uczestnik licytacji działa przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Do

5 pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty z których wynika, że osoba/osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika licytacji. VII. WARUNKI ORAZ INFORMACJE DODATKOWE 1. Informacji o licytacji udziela: 1) Robert Lorenc (Dział Organizacyjno-Prawny) w zakresie organizacji licytacji, nr tel ) Kinga Pamuła (Dział Zarządzania Nieruchomościami) w zakresie przedmiotu licytacji nr 1-5, tel ) Krystyna Windak (Dział Zarządzania Nieruchomościami) w zakresie przedmiotu licytacji nr 6, tel Treść niniejszego ogłoszenia oraz załączników może być w każdym czasie w całości lub w części zmieniona lub odwołana przez spółkę prowadzącą licytację. Informacja o ewentualnej zmianie lub odwołaniu ogłoszenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kopalni Soli Wieliczka S.A.: 3. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Kopalni Soli Wieliczka S.A. w gablocie ogłoszeń Kopalni Soli Wieliczka S.A., gazecie Dziennik Polski w dniu r. Załączniki do strony Załącznik nr 1 (pdf, 3.59 MB) Data publikacji : :00 Załącznik nr 2 (pdf, 3.38 MB) Data publikacji : :00 Załącznik nr 3 (pdf, KB) Data publikacji : :00 Załącznik nr 4 (pdf, KB) Data publikacji : :00 Załącznik nr 5 (pdf, KB) Data publikacji : :00 Załącznik nr 6 (pdf, KB) Data publikacji : :00 Załącznik nr 7 (pdf, KB) Data publikacji : :00 Załącznik nr 8 (pdf, KB) Data publikacji : :00 Załącznik nr 9 (pdf, KB) Data publikacji : :00 Opublikowane przez: Aleksandra Sierpińska Autor: Kopalnia Soli Wieliczka S.A. Ostatnia zmiana: Aleksandra Sierpińska Rejestr zmian

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 9/13

Sygn. akt XIV GUp 9/13 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania nieograniczonego przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2012 r.o godzinie 14.00

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku Sygn. akt V GUp 5/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2013 roku Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy SSR Zbigniew Miczek po rozpoznaniu w dniu 4.12.2013 roku, w Tarnowie na

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A.

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Termin składania ofert upływa

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP )

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Lipiec 2014 r. Przedmiotem działań opisanych w Warunkach Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 11/12

Sygn. akt XIV GUp 11/12 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ZBYCIE WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCI TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ZBYCIE WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCI TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ZBYCIE WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCI TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo