SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia Opis funkcjonalności systemu WMM Założenia wstępne: Przewidywana funkcjonalność Repozytorium WMM Przewidywana funkcjonalność oraz zawartość informacyjna Portalu WMM Główne założenia dot. charakteru oraz treści Portalu WMM: Założenia dotyczące treści Portalu WMM Założenia dot. sposobu nawigacji Założenia dotyczące komunikacji i aspekty społecznościowe Funkcjonalności interaktywne Prototyp Portalu WMM (Architektura informacji) Zarządzanie użytkownikami portalu Wirtualnych Muzeów Małopolski Wymagania Systemu WMM Wymagania Funkcjonalne Wymagania pozafunkcjonalne Wymagania bezpieczeństwa oraz wydajności Usługi Gwarancyjne Systemu WMM Szkolenia dla Administratorów Systemu WMM Kampania upowszechnienia Portalu WMM w Internecie...27 Załącznik nr 1 do SOPZ Koncepcja Portalu...32 Załącznik nr 2 do SOPZ Założenia Projektu...39

2 SKRÓTY I DEFINICJE ZASTOSOWANE W TEKŚCIE Beneficjent, Wnioskodawca, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego UMWM GUS Główny Urząd Statystyczny Metadane Dane opisujące właściwości obiektu muzealnego, cyfrowego modelu obiektu muzealnego lub obiektu medialnego. MIK Małopolski Instytut Kultury Muzea 35 muzeów z terenu Województwa Małopolskiego zaangażowanych w projekt na mocy trójstronnych porozumień podpisanych w dn. 4 marca 2010r. MRPO Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Obiekt muzealny, obiekt Fizyczny obiekt dziedzictwa kulturowego Plan Projektu Dokument kontrolny dla zarządzania projektem. Definiuje organizację oraz procesy zarządzania oraz techniczne niezbędne do spełnienia założeń projektu. Podmiot Zarządzający, Partner Małopolski Instytut Kultury Projektu Projekt, przedsięwzięcie, projekt Wirtualne Muzea Małopolski kluczowy Portal, Portal WMM Planowany do stworzenia portal Wirtualnych Muzeów Małopolski pod adresem Regionalna Pracownia Digitalizacji Regionalna Pracownia Digitalizacji projektu Wirtualne Muzea Małopolski usytuowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ul. Rajska 1 w Krakowie, lokal nr 217, 2 piętro odpowiada za digitalizację 3D obiektów, które będą zamieszczane na Portalu Repozytorium, Repozytorium WMM Komponent Systemu WMM, planowany do stworzenia repozytorium zawierający zdigitalizowane obiekty. RG Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Beneficjent System, System Wirtualnych Muzeów Małopolski, System WMM System będący przedmiotem niniejszego zamówienia, obejmujący m.in. repozytorium (w tym: system do zarządzania wirtualnymi ekspozycjami i oprogramowanie bazodanowe) oraz portal (w tym: utworzenie strony internetowej) wraz z instalacją, pomocą techniczną i szkoleniami Upowszechnianie Portalu WMM Upowszechnianie informacji dot. portalu Wirtualne Muzea Małopolski (WMM) w Internecie, zgodnie z wcześniej opracowaną Strategią WMM Wirtualne Muzea Małopolski Wystawa wirtualna Wystawa cyfrowych modeli obiektów muzealnych zrealizowana przy wykorzystaniu technologii informacyjnych, w tym wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości oraz technologii WWW strona 2 z 42

3 1. Komponenty przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Wirtualne Muzea Małopolski w ramach projektu Wirtualne Muzea Małopolski, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Założenia realizacji projektu stanowią załącznik nr 2 do SOPZ Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: A. Budowa i wdrożenie Systemu Wirtualnych Muzeów Małopolski (System WMM, składającego się z Repozytorium WMM oraz Portalu WMM), w tym: 1) Opracowanie dokumentacji przedwdrożeniowej (Etap I), zawierającej: Plan Projektu; Analizę przedwdrożeniową; Projekt Techniczny Systemu WMM (zawierający prototyp systemu WMM: Repozytorium i Portal; Prototyp Systemu WMM: Interaktywne Prototypy Repozytorium i Prototyp Portalu. 2) Opracowanie Systemu WMM (Etap II), w tym: Opracowanie Systemu WMM; Dostarczenie odpowiedniego oprogramowania bazodanowego (wraz z wymaganymi licencjami); Instalacja oprogramowania Systemu WMM; Konfiguracja oprogramowania Systemu WMM; Przeprowadzenie testów przez Wykonawcę oraz Zamawiającego; 3) Zatwierdzenie ostatecznej wersji Systemu WMM: Portalu WMM i Repozytorium WMM, Uruchomienie produkcyjne systemu WMM (Etap III), w tym: Uzupełnianie treści Portalu WMM; Przeprowadzenie testów Systemu WMM przez Wykonawcę oraz Zamawiającego; Przekazanie do odbioru Systemu WMM: wolne od wad oprogramowanie obejmującego oprogramowanie Systemu WMM, licencje na dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie (w tym licencje dla bazy danych); Dostarczenie kompletnej dokumentacji Systemu WMM; B. Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów Systemu WMM (Etap IV); C. Świadczenie usług upowszechniania Portalu Wirtualne Muzea Małopolski w Internecie (Etap V); D. Usługi gwarancyjne Systemu WMM (w okresie 2 lat po podpisaniu protokołu odbioru Systemu WMM) System zostanie zrealizowany na podstawie przedstawionych w niniejszym dokumencie założeń, obejmujących: Opis Funkcjonalności Systemu WMM rozdział nr 2 pt. Opis Funkcjonalności Systemu WMM; Usługi gwarancyjne systemu WMM- rozdział nr 3 pt. Usługi gwarancyjne Systemu WMM ; Szkolenia dla Administratorów Systemu WMM rozdział nr 4 pt. Szkolenia dla Administratorów Systemu WMM ; Kampania upowszechniania Portalu w Internecie rozdział nr 5 pt. Kampania Upowszechniania Portalu WMM w Internecie Przy konstruowaniu rozwiązań dla Systemu, należy brać także pod uwagę intencję projektowanego rozwiązania, wyrażone w Koncepcji Portalu Wirtualne Muzea Małopolski, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i stanowiącej jego integralną część. strona 3 z 42

4 1.4. System WMM będzie realizowany w 5 Etapach. Poniższa tabela przedstawia czas realizacji poszczególnych Etapów. Tabela 1. Czas realizacji Systemu Lp. Etap Czas realizacji 1. Etap I analiza przedwdrożeniowa i projekt techniczny Systemu WMM 2 miesiące 2. Etap II opracowanie Systemu WMM 4 miesiące 3. Etap III uruchomienie produkcyjne Systemu WMM 3 miesiące 4. Etap IV szkolenia dla Administratorów Systemu WMM 1 miesiąc 5. Etap V usługi upowszechniania Portalu WMM w Internecie 3 miesiące Etapy I, II oraz III realizowane są sekwencyjnie. Realizacja etapu IV rozpoczyna odbywa się równolegle po zakończeniu etapu III. Etap V składa się z dwóch części. Realizacja etapu V: część 1 musi zostać zakończona wraz z II etapem część 2 realizacja kampanii upowszechniania- rozpocznie się pod koniec etapu III. Całość prac musi zostać zrealizowana w 10 miesięcy. I. W ramach I Etapu zostaną zrealizowane minimum następujące zadania: a. Opracowanie Planu Projektu, zawierającego m. in.: 1) Struktury Projektowe; 2) Plan komunikacji; 3) Analiza Ryzyka; 4) Procedury przekazania oraz odbioru produktów; 5) Opis Produktów w podziale na etapy; 6) Szczegółowy Harmonogram Projektu. Dokument Planu projektu powinien zostać opracowany przez Wykonawcę w ciąg 30 dni, od daty podpisania umowy, a zatwierdzony ostatecznie przez Zamawiającego nie później niż na zakończenie I etapu. b. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, uszczegóławiającej wymagania opisane w niniejszym dokumencie, w wyniku analizy zostanie opracowany dokument Projekt Techniczny Systemu WMM, który będzie zawierał: 1) Szczegółowe wymagania funkcjonalne Systemu WMM; 2) Szczegółowe wymagania pozafunkcjonalne Systemu WMM; 3) Przypadki użycia (ang. Use Case); 4) Prototyp Systemu WMM: Prototyp Repozytorium i Prototyp Portalu. c. Opracowanie 2 interaktywnych Prototypów (w postaci HTML, z odnośnikami) Portalu WMM i Repozytorium. W celu opracowania Prototypów Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia serii warsztatów (minimalnie 3 warsztaty z Zamawiającym) w celu uszczegółowienia Prototypów powinien zawierać m in.: 1) Rozmieszczenie i zasady działania poszczególnych elementów tworzonego systemu; 2) Mechanizmy działania systemu; 3) Interakcje użytkownika z systemem. d. Opracowanie kluczowych wytycznych, dotyczących wymogów dla grafiki Portalu WMM, w tym pomieszczeń wirtualnych, które zostaną zlecone w ramach osobnego zamówienia publicznego. e. Przekazanie dokumentu Projekt Techniczny Systemu WMM oraz opracowanych Prototypów do weryfikacji Zamawiającego. Warunkiem przystąpienia do realizacji dalszych zadań będzie akceptacja przekazanego dokumentu Projekt Techniczny Systemu WMM i zaakceptowanie Prototypów Portalu WMM i Repozytorium WMM. strona 4 z 42

5 II. W ramach II Etapu zostaną zrealizowane minimum następujące zadania: a. Opracowanie i utworzenie Systemu WMM (Repozytorium WMM oraz Portal WMM) zgodnie z wykonanymi prototypami; b. Racjonalizacja, uszczegółowienie i wprowadzenie koniecznych zmian do opracowanych w ramach Etapu I Prototypów Portalu WMM i Repozytorium WMM; c. Dostarczenie odpowiedniego oprogramowania bazodanowego Systemu WMM (w tym odpowiednich licencji) wraz z instalacją na platformie testowej Wykonawcy d. Instalacja oprogramowania Systemu WMM na platformie testowej Wykonawcy; e. Konfiguracja oprogramowania Systemu WMM na platformie testowej Wykonawcy; f. Przeprowadzenie testów Systemu WMM przez Wykonawcę i Zamawiającego na platformie testowej Wykonawcy, w tym: 1) Przygotowanie założeń i scenariuszy testów; 2) Przeprowadzenie testów 3) Opracowanie rezultatów wykonanych testów; 4) W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i przeprowadzi ponownie proces testowania według scenariuszy testowych, aż do zniwelowania zaistniałych błędów; g. Dostarczenie odpowiedniego oprogramowania bazodanowego Systemu WMM (w tym odpowiednich licencji) wraz z instalacją na platformie produkcyjnej Zamawiającego; h. Instalacja oprogramowania Systemu WMM na platformie produkcyjnej Zamawiającego i. Konfiguracja oprogramowania Systemu WMM na platformie produkcyjnej Zamawiającego; j. Przeprowadzenie testów Systemu WMM przez Wykonawcę i Zamawiającego na platformie produkcyjnej Zamawiającego, w tym: 1) Przygotowanie założeń i scenariuszy testów; 2) Przeprowadzenie testów; 3) W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i umożliwi ponowne przeprowadzenie procesu testowania, aż do zniwelowania zaistniałych błędów; k. Zatwierdzenie ostatecznej wersji Systemu WMM: Portalu WMM i Repozytorium WMM. III. W ramach III Etapu zostaną zrealizowane minimum następujące zadania: a. Uzupełnianie treści Systemu WMM (Portalu WMM oraz Repozytorium WMM), w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego. Materiały dostarczone przez Zamawiającego zawierają treść portalu, zdigitalizowane obiekty 3D oraz 2D, filmy oraz pliki audio, grafikę dla pomieszczeń 3D oraz grafikę dla całości portalu, w tym: 1) do 500 fotorealistycznych modeli 3D; 2) do 300 obiektów zdigitalizowanych w formie 2D; 3) do zdjęć (każdy ze zdigitalizowanych obiektów będzie posiadał dodatkowo zdjęcie oraz konieczne są zdjęcia do prezentacji treści portalu, w tym materiały jako kontekstowe); 4) Informacje dla każdego z prezentowanych zdigitalizowanych obiektów 3D i 2D (do 800 obiektów): minimum 2 poziomy opisów do każdego obiektu zdigitalizowanego w formie 3D i 2D, w tym: jeden z nich to dostarczona metryka eksponatu zawierająca informacje bazowe o obiekcie, drugi natomiast tekst opisowy dotyczący obiektu (w tym odpowiednie wyjustowania i układ graficzny tekstów); otagowanie dla każdego z obiektów (na podstawie informacji dostarczonej w metryce eksponatu); wprowadzenie metadanych do każdego z obiektów(na podstawie informacji dostarczonej w metryce eksponatu); umieszczenie przy każdym z obiektów do 6 materiałów dodatkowych, w tym: ścieżek audio, filmów, dodatkowych materiałów zdjęciowych, aplikacji na urządzenia przenośne, gier, materiałów edukacyjnych; strona 5 z 42

6 podlinkowanie i powiązanie każdego z obiektów zdigitalizowanych w formie 3D i 2D z innymi elementami portalu, w tym powiązanie: ze ścieżkami edukacyjnymi, prezentacjami tematycznymi, galeriami każdego z muzeów i portalu); 5) Uzupełnienie pozostałych treści portalu, w tym: tekstów, materiałów graficznych i multimedialnych o charakterze wprowadzającym; tekstów, materiałów graficznych i multimedialnych wyświetlanych na każdej z podstron 35 muzeów; tekstów, materiałów graficznych i multimedialnych każdej z 36 wystaw tematycznych; tekstów, materiałów graficznych i multimedialnych każdej z min. 5 ścieżek edukacyjnych. Powyższe treści Portalu WMM mają być uzupełniane, z uwzględnieniem m.in. wyjustowania tekstu i układu graficznego, zgodnie z sugestiami Zamawiającego. b. Integracja wykonanych w ramach osobnego zamówienia elementów graficznych z Portalem WMM - nałożenie grafiki na opracowany portal i każdą z wirtualnych prezentacji; c. Przeprowadzenie testów systemu WMM przez Wykonawcę i Zamawiającego na platformie produkcyjnej Zamawiającego, w tym: 1) Przygotowanie założeń i scenariuszy testów; 2) Przeprowadzenie testów; 3) Opracowanie rezultatów wykonanych testów; 4) W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i przeprowadzi ponownie proces testowania według scenariuszy testowych, aż do zniwelowania zaistniałych błędów; d. Przekazanie do odbioru Systemu WMM: wolne od wad oprogramowanie obejmującego oprogramowanie Systemu WMM, licencje na dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie (w tym licencje dla bazy danych); e. Dostarczenie kompletnej dokumentacji Systemu WMM w postaci elektronicznej oraz papierowej, w tym: 1) Dokumentację analityczną; 2) Dokumentację projektową; 3) Dokumentację eksploatacyjną (dla administratorów oraz użytkowników); 4) Dokumentację powykonawczą Systemu WMM. f. Wsparcie przy uruchomieniu produkcyjnym. g. Przekazanie praw autorskich oraz kodu źródłowego systemu; h. Opracowanie procedury zgłaszania nieprawidłowości działania Systemu WMM w okresie gwarancji. IV. W ramach IV Etapu zostaną zrealizowane minimum następujące zadania: Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów Systemu WMM; V. W ramach V Etapu zostaną zrealizowane minimum następujące zadania: Świadczenie usług upowszechniania Portalu Wirtualne Muzea Małopolski w Internecie. VI. Usługi gwarancyjne Systemu WMM (w okresie 2 lat po podpisaniu protokołu odbioru Systemu WMM). strona 6 z 42

7 2. Opis funkcjonalności systemu WMM 2.1. Założenia wstępne: System WMM służyć będzie do przechowywania zdigitalizowanych obiektów, zarządzania informacją związaną z tymi obiektami przez pracowników merytorycznych MIK oraz przez uprawnionych pracowników muzeów (w zakresie własnych podstron/zbiorów), udostępniania treści oraz multimediów na Portal WMM, udostępnienie wirtualnych galerii 3D oraz obiektów 3D i 2D, materiałów dodatkowych, wirtualnych prezentacji tematycznych (wirtualne spacery ) czy ścieżek edukacyjnych, a także dostarczenie mechanizmów społecznościowych zwiedzającym. System podzielony jest na 2 główne części/moduły logiczne: Repozytorium WMM Portal WMM. Poniższy rysunek przedstawia główne funkcjonalności dostarczane przez poszczególne moduły: Rysunek 1 Główne moduły Systemu WMM Repozytorium (zwane dalej Repozytorium WMM)- będzie bazowym elementem systemu zawierającym obiekty 3D, 2D, oraz metadane opisujące obiekty wraz z materiałami towarzyszącymi/dodatkowymi (takimi jak zdjęcia, mapy, pliki audio, multimedia oraz dokumenty). Oprócz przechowywania zdigitalizowanych obiektów system umożliwi zarządzanie danymi dotyczącymi obiektów (np. poprzez dodawanie informacji, aktualizację informacji oraz dodawania plików uzupełniających). Ponadto w repozytorium znajdować się będą treści wprowadzające, dotyczące regionu, muzeów, zwiedzania i inne dane kontekstowe, wraz z ewentualnymi materiałami towarzyszącymi. Portal Wirtualne Muzea Małopolski - będzie głównym elementem systemu, widocznym dla użytkowników zewnętrznych, który będzie miał charakter interaktywny i będzie najbardziej widocznym i upowszechnianym produktem. Planuje się, że portal będzie powszechnie dostępny strona 7 z 42

8 z domeny publicznej o adresie w uzasadnionych przypadkach będzie także możliwe stworzenie innych aliasów adresu strony internetowej. Portal Wirtualne Muzea Małopolski będzie strukturą otwartą i rozwojową, która będzie mogła być bezustannie poszerzana o nowe treści, a także zwiedzana i odwiedzana przez użytkowników na różne sposoby. Portal internetowy będzie prezentował obiekty kulturowe z Małopolski w formie fotorealistycznych modeli 3D + 2D oraz będzie zawierał autonomiczne strony internetowe (galerie) podmiotów (muzeów) biorących udział w projekcie. Prezentowane będą również wystawy tematyczne (forma wirtualnych spacerów po wystawie) oraz ścieżki edukacyjne tym również narzędzia interaktywne. Portal ten zintegrowany będzie z portalem Wrota Małopolski z wykorzystaniem hotelingu serwerów. Portal będzie dostępny przede wszystkim w języku polskim, lecz zakłada się, że zastosowane rozwiązanie technologiczne będzie wspierać wielojęzyczne wersje serwisu: poszczególne obszary portalu lub obiekty zostaną przekazane do utworzenia w innej wersji językowej. Portal będzie zgodny ze strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata na poziomie promowania idei społeczeństwa informacyjnego. W okresie realizacji projektu, przed utworzeniem docelowego portalu zawierającego prezentacje zdigitalizowanych obiektów muzealnych, Małopolski Instytut Kultury w ramach pracy merytorycznej uruchomił pod adresem roboczą stronę projektu bloga Wejdź Między Muzea. Strona tworzona w oparciu o identyfikację wizualną projektu, realizowana zgodnie z ideą transparentności działań, jest narzędziem upowszechniania idei projektu i informowania opinii publicznej o postępach prac, a także kontekstach digitalizacji. Po utworzeniu ostatecznego produktu projektu, jakim będzie Portal internetowy zawierający prezentacje zdigitalizowanych zabytków i udostępnieniu go pod adresem blog stanie się jedną z integralnych części portalu, wykorzystywaną głównie do działań społecznościowych. Spełniając swoją funkcję upowszechniania, będzie wsparciem rozwiązań interaktywnych i aktywizujących społeczność wokół portalu. Oprócz stworzenia funkcjonalności portalu oraz przygotowania układu logicznego, Portal zawierać będzie 35 podstron muzeów, 36 prezentacji tematycznych wirtualnych pomieszczeń 3D (których grafika zostanie opracowana w ramach osobnego zamówienia), 5 ścieżek edukacyjnych, narzędzia do samodzielnego tworzenia prostych aplikacji na podstawie Point-and-click oraz aplikację pozwalająca na przestrzenną prezentację na podstawie relacji pomiędzy obiektami np. w postaci chmury tagów wraz ze zdjęciami. Elementy graficzne (np. logotypy, tapety pomieszczeń, itd.) zostaną opracowane w osobnym zamówieniu. Przewiduje się integrację wykonanych elementów graficznych z Portalem WMM, w czasie trwania realizacji przedmiotowego Zamówienia. Szczegółowe założenia związane z Portalem WMM, zgodnie z Koncepcją Portalu WMM stanowią załącznik nr 1 do SOPZ Przewidywana funkcjonalność Repozytorium WMM Zasadniczą funkcjonalnością Repozytorium WMM jest praca z obiektami (eksponatami muzealnymi), w tym przede wszystkim: ich ewidencjonowanie, zarządzanie nimi, przechowywanie ich wizerunków zarówno w 3D oraz 2D oraz gromadzenie wiedzy na ich temat w celu późniejszego upowszechnienia. Repozytorium WMM musi zatem być utworzone specjalnie na potrzeby portalu, gromadzącego bazowo obiekty muzealne (gromadzenie, ochrona i upowszechnianie obiektów zabytkowych). W szczególności program służyć ma do efektywnego katalogowania obiektów i zarządzania zbiorami, udostępniania informacji pracownikom, nie zajmującym się bezpośrednio opracowywaniem obiektów, udostępnianiem tych informacji poprzez Portal WMM, szybkie przeszukiwanie zgromadzonych zbiorów, strona 8 z 42

9 grupowe opracowywanie merytoryczne obiektów w sytuacji fizycznej odległości pracowników od siebie, ujednolicenie dokumentacji papierowej poprzez jej wydruk z systemu oraz generowanie statystyk i raportów na podstawie informacji w systemie. Oprócz tego Repozytorium WMM powinno pozwalać na: Dokonywanie operacji na danych osobowych (wg wskazań Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) tj. przetwarzania w Systemie, udostępniania i zmieniania informacji na żądanie osoby, której dane znajdują się w Systemie; Zarządzanie metadanymi (oglądanie, wprowadzanie oraz modyfikacja pól metadanych); Eksport danych do wielu formatów min.: pdf, rtf, csv, XML; W zakresie ewidencjonowania zbiorów Repozytorium WMM umożliwia co najmniej spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dziennik Ustaw z dn. 16 września 2004 r., nr 202 poz. 2073) Przewidywana funkcjonalność oraz zawartość informacyjna Portalu WMM Główne założenia dot. charakteru oraz treści Portalu WMM: Zgodnie z założeniami, portal będzie miał charakter otwarty, stworzone zostaną rozwiązania umożliwiające wzbogacanie dostępnych zasobów o nowe treści poprzez zastosowanie otwartego API do portalu. Poniżej przedstawiono poszczególne założenia dotyczące treści portalu w czterech kluczowych obszarach: Założenia dotyczące treści Portalu WMM; Założenia dot. sposobu nawigacji; Założenia dot. komunikacji i aspekty społecznościowe; Funkcjonalności interaktywne. Szczegółowe założenia, zgodnie z koncepcja portalu stanowiącą załącznik nr 1 do SOPZ Założenia dotyczące treści Portalu WMM Kluczowe jednostki portalu, dla prezentacji jego treści: Eksponaty, jako główna jednostka Portalu, będą prezentowane poprzez wizualizacje 3D (fotorealistyczne modele) oraz jako obiekty 2D. Wszystkie zaplanowane eksponaty będą posiadały opisy na minimum 2 poziomach oraz materiały dodatkowe: Opis skrócony: podstawowe informacje, np. czas i miejsce powstania, miejsce przechowywania, zastosowanie; Rozwinięty opis zawierający informacje o charakterze popularno-naukowym (zawierające kontekst historyczny i regionalny) oraz informacje specjalistyczne dla potrzeb dydaktycznych, czy naukowych np.) materiały dodatkowe: nagrania audio, video, zdjęcia, rysunki, mapy, materiały do pobrania. Każdy z eksponatów dostępny będzie dla użytkownika zewnętrznego z poziomu: Galerii wszystkich muzealiów prezentowanych na Portalu; Wirtualnych wystawy (galerii) zdigitalizowanych w ramach projektu zbiorów z danego muzeum; Wirtualnych wystaw tematycznych(wirtualnych pomieszczeń 3D) Dlatego też, po kliknięciu na konkretny obiekt, użytkownik zostanie przekierowany na podstronę danego eksponatu, gdzie prezentowane będą dostępne o eksponacie informacje (wszystkie obiekty prezentowane będą w sposób analogiczny, dla utrzymania przejrzystości i spójności Portalu). 36 prezentacji formie tematycznych wirtualnych pomieszczeń 3D. Pomieszczenia wirtualne w konwencji 3D przygotowane zostaną przez Wykonawcę, na potrzeby ekspozycji obiektów 3D i 2D, które stanowić będą przestrzeń wystaw tematycznych),. Dla opracowania wnętrz wirtualnych pomieszczeń zostanie opracowanych 36 indywidualnych szablonów, które będą zarządzane w oparciu o System WMM (wykonanie szablonów jest przedmiotem odrębnego zlecenia, natomiast integracja gotowych szablonów z Portalem obejmuje przedmiotowe zamówienie). strona 9 z 42

10 Oprócz 36 prezentacji w formie tematycznych wirtualnych pomieszczeń 3D, przewidywane jest wykonanie 5 ścieżek edukacyjnych, o przekrojowym charakterze pomagających użytkownikom w interpretacji treści portalu i przygotowaniu do wizyty w muzeum. Każde z 35 muzeów początkowo objętych Systemem WMM będzie posiadać swoją indywidualną podstronę w serwisie. W niektórych przypadkach planowane jest opracowanie odpowiedniego komentarza słownego, odczytanego przez lektora. Portal WMM zawierać będzie funkcjonalność związaną ze zróżnicowanymi ścieżkami zwiedzania, o których w sposób aktywny będzie decydował sam użytkownik portalu. Szerszy opis zawiera opis koncepcji Portalu WMM, stanowiący załączniki nr 1 do SOPZ Założenia dot. sposobu nawigacji Zakładana będzie otwarta formuła nawigacji oraz różne poziomy nawigacji w serwisie. Najważniejszym kryterium jest fakt, że serwis będzie strukturą otwartą dla użytkowników, wskazanych na różnych poziomach. Użytkownicy będą mogli tworzyć własne kolekcje ze zgromadzonych na portalu eksponatów Wirtualnych Muzeów. Ważnym elementem nawigacji będą takie rozwiązania jak: Przeglądanie eksponatów, ich opisów i materiałów dodatkowych, poprzez galerię wszystkich obiektów na portalu, galerie poszczególnych muzeów, pomieszczenia wirtualne; Wyszukiwanie i zestawianie poszczególnych eksponatów wg określonego klucza (metadane obiektu), poprzez rozbudowaną wyszukiwarkę; Przeglądanie wirtualnych pomieszczeń wystaw tematycznych, z możliwością przechodzenia z jednego pomieszczenia do drugiego; Przeglądanie ścieżek edukacyjnych; Tworzenie własnych zbiorów eksponatów i przechowywanie autorskich kolekcji w schowkach ; Prezentowanie wyników wyszukiwania wg różnych kluczy poprzez tematyczne katalogi, tagowanie, Wykorzystanie bloga Wejdź Między Muzea, jako wsparcia rozwiązań interaktywnych i aktywizujących społeczność wokół portalu Założenia dotyczące komunikacji i aspekty społecznościowe Na poziomie treści przewidywane jest wykorzystanie ogólnodostępnych narzędzi i usług internetowych, takich jak: Udostępnianie informacji na portalu Wrota Małopolski i na Wikipedii, jak również na innych kluczowych dla użytkowników serwisach internetowych; Lokalizowanie muzeów poprzez mapy Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej i/lub mapy Google czy Open Street Map i/lub; Udostępnienie API, tak, aby użytkownicy mogli tworzyć własne aplikacje współpracujące z systemem WMM; Możliwość wykorzystania portali społecznościowych (np. lubię to ); Dystrybucja wybranych informacji poprzez własne kanały użytkowników np. przesyłanie danych związanych z poszczególnymi eksponatami; Komentarze online, dotyczące eksponatów i poszczególnych treści z nimi związanych; Funkcja związane z podzieleniem się interesującym miejscem w sieci, właściwe dla portalu, np.: poleć ten eksponat, wyślij mailem ten eksponat Funkcjonalności interaktywne Bardzo ważnym fragmentem portalu WMM będzie szeroka gama funkcjonalności interaktywnych, związanymi z obiektami 3D oraz multimediami. Dla uatrakcyjnienia portalu zastosowane zostaną różnorodne narzędzia interaktywne. Wśród tych narzędzi można wyszczególnić: 5 przekrojowych ścieżek edukacyjnych mających charakter interaktywny; strona 10 z 42

11 36 prezentacji w formie wirtualnych pomieszczeń 3D, w który będzie można zobaczyć wystawy skomponowane z obiektów 3D i 2D, wraz z materiałami kontekstowymi (ścieżki audio/video, pliki tekstowe); Możliwość oglądania obiektów 3D i manipulowania nimi (zoom, swobodne obracanie obiektu, itp.); Funkcjonalność Point&Click, w kontekście obiektów 3D i 2D oraz dla definiowalnych fragmentów wirtualnych pomieszczeń. Administrator (bądź użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami) będzie posiadał możliwość samodzielnego tworzenia stref point-and click i na ich podstawie zdefiniowanie w prosty sposób uruchomienie jednej z co najmniej 6 możliwych akcji. Jako minimalne przykładowe akcje należy wymienić: przejście do innego pomieszczenia/strony/obiektu, zbliżenie/oddalenie, uruchomienie pliku multimedialnego (np. filmu bądź ścieżki dźwiękowej), przedstawienie dodatkowych informacji / komentarzy, uruchomienie aplikacji (np. JAVA, Flash); przedstawienie wersji alternatywnej (np. z przezroczystością pozwalającą ujrzeć wnętrze). Aplikacje pozwalające na przestrzenną prezentację obiektów (np. obiektów wybranych do autorskiej kolekcji użytkownika) na podstawie relacji pomiędzy obiektami np. w postaci chmury tagów z miniaturkami minimum 2 aplikacje; WmMM WIRTUALNA mapa MUZEÓW MAŁOPOLSKI mapa Małopolski, na której w pierwszej kolejności zostaną umiejscowione muzea objęte projektem i ich obiekty, a następnie będzie ona uzupełniana o pozostałe muzea znajdujące się w Małopolsce wraz z kluczowymi informacjami o dostępności muzeum Prototyp Portalu WMM (Architektura informacji) Serwis WMM powinien zostać skomponowany tak, by zapewniał maksymalną czytelność treści. Układ stron powinien ułatwiać orientację w zawartości, umożliwiając szybkie i sprawne dotarcie do poszukiwanych informacji przy pomocy dedykowanych narzędzi i udogodnień zaprojektowanych w ramach architektury Portalu. Poszczególne obszary i elementy portalu WMM otrzymują odpowiednią hierarchię podkreśloną elementami graficznymi, a dodatkowe poziomy nawigacji będą łatwo odnajdowane przez użytkowników. Istotne jest, aby zaproponowana architektura Portalu: uwzględniała kluczowe zasady budowy jakościowego portalu/strony, np. zasada 3 kliknięć była adekwatna do zakresu tematycznego Portalu WMM. Dlatego też, możliwe jest wykorzystanie:. Układu systematycznego - encyklopedycznego służącego wyszukaniu konkretnego eksponatu lub typu eksponatów np. w formie drzewka katalogów i folderów. Pole to ma dawać możliwość wykorzystania wyszukiwarek i filtrów (wyszukiwanie wg metadanych, np.: nazwy, daty, typu obiektu, jego lokalizacji). Ta część posłuży odbiorcom mającym potrzebę zdobycia konkretnej wiedzy na temat eksponatów. Układu w formie mapy myśli, który pozwala na tworzenie oryginalnych i nieoczywistych związków między eksponatami, także przez użytkowników portalu Zarządzanie użytkownikami portalu Wirtualnych Muzeów Małopolski. Ponieważ funkcje/aplikacje portalu wiążą się bezpośrednio z rolą jaką ma on pełnić dla określonej grupy użytkowników, zdefiniowano następujące grupy użytkowników: A. UŻYTKOWNICY ZEWNĘTRZNI Użytkowników zewnętrznych portalu, w zależności od charakteru aktywności i zaangażowania na portalu podzielić będzie można na dwie grupy: 1. Goście odwiedzający portal jeden lub więcej razy korzystają w ograniczonym zakresie z określonych treści i funkcjonalności oraz rozwiązań interaktywnych. Wśród funkcjonalności dostępnych dla użytkowników niezalogowanych, można wyszczególnić: strona 11 z 42

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI KONCEPCJA PORTALU

WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI KONCEPCJA PORTALU Załącznik D Koncepcja Portalu WMM do Załącznika nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu konkursu na opracowanie koncepcji interpretacji graficznej działu Portalu Wirtualne Muzea Małopolski WIRTUALNE MUZEA

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zapytania 15/PN/D/Jab/2015 Zestaw aplikacji do promocji Centrum Badawczego PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne W związku z realizacją projektu pt. Centrum Badawcze Polskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Symbiotic Site. Symbiotic Site. podręcznik użytkownika. Symbiotic Business Solutions 1

Symbiotic Site. Symbiotic Site. podręcznik użytkownika. Symbiotic Business Solutions 1 podręcznik użytkownika Symbiotic Business Solutions 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Opis...3 1.2. Użytkownicy...3 1.3. Moduły...4 1.4. Cechy...4 1.5. Słownik...5 2. Rejestracja i logowanie...6 3. Moduł

Bardziej szczegółowo

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody.

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Słowniczek pojęć Badanie

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59951-2012 z dnia 2012-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Budowa strony internetowej promującej Projekt Strategiczny pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla...

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Spis treści 1 Informacje ogólne...1 1.1 Obsługiwane przeglądarki...1 1.2 Technologia wykonania...1 1.3 Wersje językowe...2

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl

Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl Projekt i wykonanie Dominika Marzec dominika.marzec@poczta.fm Spis treści 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Domena i hosting... 3

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013.

Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013. Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013 Spis treści Wprowadzenie 11 1. Audacity - program do edycji i obróbki

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 20 listopad 2013 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Konto Google: Gmail, YouTube.

Konto Google: Gmail, YouTube. Konto Google: Gmail, YouTube. Samouczek dla Pracowni Orange Samouczek powstał na potrzeby szkolenia Komunikacja i promocja z wykorzystaniem nowych technologii. Platforma internetowa dla Pracowni Orange,

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo