SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia Opis funkcjonalności systemu WMM Założenia wstępne: Przewidywana funkcjonalność Repozytorium WMM Przewidywana funkcjonalność oraz zawartość informacyjna Portalu WMM Główne założenia dot. charakteru oraz treści Portalu WMM: Założenia dotyczące treści Portalu WMM Założenia dot. sposobu nawigacji Założenia dotyczące komunikacji i aspekty społecznościowe Funkcjonalności interaktywne Prototyp Portalu WMM (Architektura informacji) Zarządzanie użytkownikami portalu Wirtualnych Muzeów Małopolski Wymagania Systemu WMM Wymagania Funkcjonalne Wymagania pozafunkcjonalne Wymagania bezpieczeństwa oraz wydajności Usługi Gwarancyjne Systemu WMM Szkolenia dla Administratorów Systemu WMM Kampania upowszechnienia Portalu WMM w Internecie...27 Załącznik nr 1 do SOPZ Koncepcja Portalu...32 Załącznik nr 2 do SOPZ Założenia Projektu...39

2 SKRÓTY I DEFINICJE ZASTOSOWANE W TEKŚCIE Beneficjent, Wnioskodawca, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego UMWM GUS Główny Urząd Statystyczny Metadane Dane opisujące właściwości obiektu muzealnego, cyfrowego modelu obiektu muzealnego lub obiektu medialnego. MIK Małopolski Instytut Kultury Muzea 35 muzeów z terenu Województwa Małopolskiego zaangażowanych w projekt na mocy trójstronnych porozumień podpisanych w dn. 4 marca 2010r. MRPO Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Obiekt muzealny, obiekt Fizyczny obiekt dziedzictwa kulturowego Plan Projektu Dokument kontrolny dla zarządzania projektem. Definiuje organizację oraz procesy zarządzania oraz techniczne niezbędne do spełnienia założeń projektu. Podmiot Zarządzający, Partner Małopolski Instytut Kultury Projektu Projekt, przedsięwzięcie, projekt Wirtualne Muzea Małopolski kluczowy Portal, Portal WMM Planowany do stworzenia portal Wirtualnych Muzeów Małopolski pod adresem Regionalna Pracownia Digitalizacji Regionalna Pracownia Digitalizacji projektu Wirtualne Muzea Małopolski usytuowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ul. Rajska 1 w Krakowie, lokal nr 217, 2 piętro odpowiada za digitalizację 3D obiektów, które będą zamieszczane na Portalu Repozytorium, Repozytorium WMM Komponent Systemu WMM, planowany do stworzenia repozytorium zawierający zdigitalizowane obiekty. RG Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Beneficjent System, System Wirtualnych Muzeów Małopolski, System WMM System będący przedmiotem niniejszego zamówienia, obejmujący m.in. repozytorium (w tym: system do zarządzania wirtualnymi ekspozycjami i oprogramowanie bazodanowe) oraz portal (w tym: utworzenie strony internetowej) wraz z instalacją, pomocą techniczną i szkoleniami Upowszechnianie Portalu WMM Upowszechnianie informacji dot. portalu Wirtualne Muzea Małopolski (WMM) w Internecie, zgodnie z wcześniej opracowaną Strategią WMM Wirtualne Muzea Małopolski Wystawa wirtualna Wystawa cyfrowych modeli obiektów muzealnych zrealizowana przy wykorzystaniu technologii informacyjnych, w tym wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości oraz technologii WWW strona 2 z 42

3 1. Komponenty przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Wirtualne Muzea Małopolski w ramach projektu Wirtualne Muzea Małopolski, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Założenia realizacji projektu stanowią załącznik nr 2 do SOPZ Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: A. Budowa i wdrożenie Systemu Wirtualnych Muzeów Małopolski (System WMM, składającego się z Repozytorium WMM oraz Portalu WMM), w tym: 1) Opracowanie dokumentacji przedwdrożeniowej (Etap I), zawierającej: Plan Projektu; Analizę przedwdrożeniową; Projekt Techniczny Systemu WMM (zawierający prototyp systemu WMM: Repozytorium i Portal; Prototyp Systemu WMM: Interaktywne Prototypy Repozytorium i Prototyp Portalu. 2) Opracowanie Systemu WMM (Etap II), w tym: Opracowanie Systemu WMM; Dostarczenie odpowiedniego oprogramowania bazodanowego (wraz z wymaganymi licencjami); Instalacja oprogramowania Systemu WMM; Konfiguracja oprogramowania Systemu WMM; Przeprowadzenie testów przez Wykonawcę oraz Zamawiającego; 3) Zatwierdzenie ostatecznej wersji Systemu WMM: Portalu WMM i Repozytorium WMM, Uruchomienie produkcyjne systemu WMM (Etap III), w tym: Uzupełnianie treści Portalu WMM; Przeprowadzenie testów Systemu WMM przez Wykonawcę oraz Zamawiającego; Przekazanie do odbioru Systemu WMM: wolne od wad oprogramowanie obejmującego oprogramowanie Systemu WMM, licencje na dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie (w tym licencje dla bazy danych); Dostarczenie kompletnej dokumentacji Systemu WMM; B. Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów Systemu WMM (Etap IV); C. Świadczenie usług upowszechniania Portalu Wirtualne Muzea Małopolski w Internecie (Etap V); D. Usługi gwarancyjne Systemu WMM (w okresie 2 lat po podpisaniu protokołu odbioru Systemu WMM) System zostanie zrealizowany na podstawie przedstawionych w niniejszym dokumencie założeń, obejmujących: Opis Funkcjonalności Systemu WMM rozdział nr 2 pt. Opis Funkcjonalności Systemu WMM; Usługi gwarancyjne systemu WMM- rozdział nr 3 pt. Usługi gwarancyjne Systemu WMM ; Szkolenia dla Administratorów Systemu WMM rozdział nr 4 pt. Szkolenia dla Administratorów Systemu WMM ; Kampania upowszechniania Portalu w Internecie rozdział nr 5 pt. Kampania Upowszechniania Portalu WMM w Internecie Przy konstruowaniu rozwiązań dla Systemu, należy brać także pod uwagę intencję projektowanego rozwiązania, wyrażone w Koncepcji Portalu Wirtualne Muzea Małopolski, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i stanowiącej jego integralną część. strona 3 z 42

4 1.4. System WMM będzie realizowany w 5 Etapach. Poniższa tabela przedstawia czas realizacji poszczególnych Etapów. Tabela 1. Czas realizacji Systemu Lp. Etap Czas realizacji 1. Etap I analiza przedwdrożeniowa i projekt techniczny Systemu WMM 2 miesiące 2. Etap II opracowanie Systemu WMM 4 miesiące 3. Etap III uruchomienie produkcyjne Systemu WMM 3 miesiące 4. Etap IV szkolenia dla Administratorów Systemu WMM 1 miesiąc 5. Etap V usługi upowszechniania Portalu WMM w Internecie 3 miesiące Etapy I, II oraz III realizowane są sekwencyjnie. Realizacja etapu IV rozpoczyna odbywa się równolegle po zakończeniu etapu III. Etap V składa się z dwóch części. Realizacja etapu V: część 1 musi zostać zakończona wraz z II etapem część 2 realizacja kampanii upowszechniania- rozpocznie się pod koniec etapu III. Całość prac musi zostać zrealizowana w 10 miesięcy. I. W ramach I Etapu zostaną zrealizowane minimum następujące zadania: a. Opracowanie Planu Projektu, zawierającego m. in.: 1) Struktury Projektowe; 2) Plan komunikacji; 3) Analiza Ryzyka; 4) Procedury przekazania oraz odbioru produktów; 5) Opis Produktów w podziale na etapy; 6) Szczegółowy Harmonogram Projektu. Dokument Planu projektu powinien zostać opracowany przez Wykonawcę w ciąg 30 dni, od daty podpisania umowy, a zatwierdzony ostatecznie przez Zamawiającego nie później niż na zakończenie I etapu. b. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, uszczegóławiającej wymagania opisane w niniejszym dokumencie, w wyniku analizy zostanie opracowany dokument Projekt Techniczny Systemu WMM, który będzie zawierał: 1) Szczegółowe wymagania funkcjonalne Systemu WMM; 2) Szczegółowe wymagania pozafunkcjonalne Systemu WMM; 3) Przypadki użycia (ang. Use Case); 4) Prototyp Systemu WMM: Prototyp Repozytorium i Prototyp Portalu. c. Opracowanie 2 interaktywnych Prototypów (w postaci HTML, z odnośnikami) Portalu WMM i Repozytorium. W celu opracowania Prototypów Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia serii warsztatów (minimalnie 3 warsztaty z Zamawiającym) w celu uszczegółowienia Prototypów powinien zawierać m in.: 1) Rozmieszczenie i zasady działania poszczególnych elementów tworzonego systemu; 2) Mechanizmy działania systemu; 3) Interakcje użytkownika z systemem. d. Opracowanie kluczowych wytycznych, dotyczących wymogów dla grafiki Portalu WMM, w tym pomieszczeń wirtualnych, które zostaną zlecone w ramach osobnego zamówienia publicznego. e. Przekazanie dokumentu Projekt Techniczny Systemu WMM oraz opracowanych Prototypów do weryfikacji Zamawiającego. Warunkiem przystąpienia do realizacji dalszych zadań będzie akceptacja przekazanego dokumentu Projekt Techniczny Systemu WMM i zaakceptowanie Prototypów Portalu WMM i Repozytorium WMM. strona 4 z 42

5 II. W ramach II Etapu zostaną zrealizowane minimum następujące zadania: a. Opracowanie i utworzenie Systemu WMM (Repozytorium WMM oraz Portal WMM) zgodnie z wykonanymi prototypami; b. Racjonalizacja, uszczegółowienie i wprowadzenie koniecznych zmian do opracowanych w ramach Etapu I Prototypów Portalu WMM i Repozytorium WMM; c. Dostarczenie odpowiedniego oprogramowania bazodanowego Systemu WMM (w tym odpowiednich licencji) wraz z instalacją na platformie testowej Wykonawcy d. Instalacja oprogramowania Systemu WMM na platformie testowej Wykonawcy; e. Konfiguracja oprogramowania Systemu WMM na platformie testowej Wykonawcy; f. Przeprowadzenie testów Systemu WMM przez Wykonawcę i Zamawiającego na platformie testowej Wykonawcy, w tym: 1) Przygotowanie założeń i scenariuszy testów; 2) Przeprowadzenie testów 3) Opracowanie rezultatów wykonanych testów; 4) W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i przeprowadzi ponownie proces testowania według scenariuszy testowych, aż do zniwelowania zaistniałych błędów; g. Dostarczenie odpowiedniego oprogramowania bazodanowego Systemu WMM (w tym odpowiednich licencji) wraz z instalacją na platformie produkcyjnej Zamawiającego; h. Instalacja oprogramowania Systemu WMM na platformie produkcyjnej Zamawiającego i. Konfiguracja oprogramowania Systemu WMM na platformie produkcyjnej Zamawiającego; j. Przeprowadzenie testów Systemu WMM przez Wykonawcę i Zamawiającego na platformie produkcyjnej Zamawiającego, w tym: 1) Przygotowanie założeń i scenariuszy testów; 2) Przeprowadzenie testów; 3) W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i umożliwi ponowne przeprowadzenie procesu testowania, aż do zniwelowania zaistniałych błędów; k. Zatwierdzenie ostatecznej wersji Systemu WMM: Portalu WMM i Repozytorium WMM. III. W ramach III Etapu zostaną zrealizowane minimum następujące zadania: a. Uzupełnianie treści Systemu WMM (Portalu WMM oraz Repozytorium WMM), w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego. Materiały dostarczone przez Zamawiającego zawierają treść portalu, zdigitalizowane obiekty 3D oraz 2D, filmy oraz pliki audio, grafikę dla pomieszczeń 3D oraz grafikę dla całości portalu, w tym: 1) do 500 fotorealistycznych modeli 3D; 2) do 300 obiektów zdigitalizowanych w formie 2D; 3) do zdjęć (każdy ze zdigitalizowanych obiektów będzie posiadał dodatkowo zdjęcie oraz konieczne są zdjęcia do prezentacji treści portalu, w tym materiały jako kontekstowe); 4) Informacje dla każdego z prezentowanych zdigitalizowanych obiektów 3D i 2D (do 800 obiektów): minimum 2 poziomy opisów do każdego obiektu zdigitalizowanego w formie 3D i 2D, w tym: jeden z nich to dostarczona metryka eksponatu zawierająca informacje bazowe o obiekcie, drugi natomiast tekst opisowy dotyczący obiektu (w tym odpowiednie wyjustowania i układ graficzny tekstów); otagowanie dla każdego z obiektów (na podstawie informacji dostarczonej w metryce eksponatu); wprowadzenie metadanych do każdego z obiektów(na podstawie informacji dostarczonej w metryce eksponatu); umieszczenie przy każdym z obiektów do 6 materiałów dodatkowych, w tym: ścieżek audio, filmów, dodatkowych materiałów zdjęciowych, aplikacji na urządzenia przenośne, gier, materiałów edukacyjnych; strona 5 z 42

6 podlinkowanie i powiązanie każdego z obiektów zdigitalizowanych w formie 3D i 2D z innymi elementami portalu, w tym powiązanie: ze ścieżkami edukacyjnymi, prezentacjami tematycznymi, galeriami każdego z muzeów i portalu); 5) Uzupełnienie pozostałych treści portalu, w tym: tekstów, materiałów graficznych i multimedialnych o charakterze wprowadzającym; tekstów, materiałów graficznych i multimedialnych wyświetlanych na każdej z podstron 35 muzeów; tekstów, materiałów graficznych i multimedialnych każdej z 36 wystaw tematycznych; tekstów, materiałów graficznych i multimedialnych każdej z min. 5 ścieżek edukacyjnych. Powyższe treści Portalu WMM mają być uzupełniane, z uwzględnieniem m.in. wyjustowania tekstu i układu graficznego, zgodnie z sugestiami Zamawiającego. b. Integracja wykonanych w ramach osobnego zamówienia elementów graficznych z Portalem WMM - nałożenie grafiki na opracowany portal i każdą z wirtualnych prezentacji; c. Przeprowadzenie testów systemu WMM przez Wykonawcę i Zamawiającego na platformie produkcyjnej Zamawiającego, w tym: 1) Przygotowanie założeń i scenariuszy testów; 2) Przeprowadzenie testów; 3) Opracowanie rezultatów wykonanych testów; 4) W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i przeprowadzi ponownie proces testowania według scenariuszy testowych, aż do zniwelowania zaistniałych błędów; d. Przekazanie do odbioru Systemu WMM: wolne od wad oprogramowanie obejmującego oprogramowanie Systemu WMM, licencje na dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie (w tym licencje dla bazy danych); e. Dostarczenie kompletnej dokumentacji Systemu WMM w postaci elektronicznej oraz papierowej, w tym: 1) Dokumentację analityczną; 2) Dokumentację projektową; 3) Dokumentację eksploatacyjną (dla administratorów oraz użytkowników); 4) Dokumentację powykonawczą Systemu WMM. f. Wsparcie przy uruchomieniu produkcyjnym. g. Przekazanie praw autorskich oraz kodu źródłowego systemu; h. Opracowanie procedury zgłaszania nieprawidłowości działania Systemu WMM w okresie gwarancji. IV. W ramach IV Etapu zostaną zrealizowane minimum następujące zadania: Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów Systemu WMM; V. W ramach V Etapu zostaną zrealizowane minimum następujące zadania: Świadczenie usług upowszechniania Portalu Wirtualne Muzea Małopolski w Internecie. VI. Usługi gwarancyjne Systemu WMM (w okresie 2 lat po podpisaniu protokołu odbioru Systemu WMM). strona 6 z 42

7 2. Opis funkcjonalności systemu WMM 2.1. Założenia wstępne: System WMM służyć będzie do przechowywania zdigitalizowanych obiektów, zarządzania informacją związaną z tymi obiektami przez pracowników merytorycznych MIK oraz przez uprawnionych pracowników muzeów (w zakresie własnych podstron/zbiorów), udostępniania treści oraz multimediów na Portal WMM, udostępnienie wirtualnych galerii 3D oraz obiektów 3D i 2D, materiałów dodatkowych, wirtualnych prezentacji tematycznych (wirtualne spacery ) czy ścieżek edukacyjnych, a także dostarczenie mechanizmów społecznościowych zwiedzającym. System podzielony jest na 2 główne części/moduły logiczne: Repozytorium WMM Portal WMM. Poniższy rysunek przedstawia główne funkcjonalności dostarczane przez poszczególne moduły: Rysunek 1 Główne moduły Systemu WMM Repozytorium (zwane dalej Repozytorium WMM)- będzie bazowym elementem systemu zawierającym obiekty 3D, 2D, oraz metadane opisujące obiekty wraz z materiałami towarzyszącymi/dodatkowymi (takimi jak zdjęcia, mapy, pliki audio, multimedia oraz dokumenty). Oprócz przechowywania zdigitalizowanych obiektów system umożliwi zarządzanie danymi dotyczącymi obiektów (np. poprzez dodawanie informacji, aktualizację informacji oraz dodawania plików uzupełniających). Ponadto w repozytorium znajdować się będą treści wprowadzające, dotyczące regionu, muzeów, zwiedzania i inne dane kontekstowe, wraz z ewentualnymi materiałami towarzyszącymi. Portal Wirtualne Muzea Małopolski - będzie głównym elementem systemu, widocznym dla użytkowników zewnętrznych, który będzie miał charakter interaktywny i będzie najbardziej widocznym i upowszechnianym produktem. Planuje się, że portal będzie powszechnie dostępny strona 7 z 42

8 z domeny publicznej o adresie w uzasadnionych przypadkach będzie także możliwe stworzenie innych aliasów adresu strony internetowej. Portal Wirtualne Muzea Małopolski będzie strukturą otwartą i rozwojową, która będzie mogła być bezustannie poszerzana o nowe treści, a także zwiedzana i odwiedzana przez użytkowników na różne sposoby. Portal internetowy będzie prezentował obiekty kulturowe z Małopolski w formie fotorealistycznych modeli 3D + 2D oraz będzie zawierał autonomiczne strony internetowe (galerie) podmiotów (muzeów) biorących udział w projekcie. Prezentowane będą również wystawy tematyczne (forma wirtualnych spacerów po wystawie) oraz ścieżki edukacyjne tym również narzędzia interaktywne. Portal ten zintegrowany będzie z portalem Wrota Małopolski z wykorzystaniem hotelingu serwerów. Portal będzie dostępny przede wszystkim w języku polskim, lecz zakłada się, że zastosowane rozwiązanie technologiczne będzie wspierać wielojęzyczne wersje serwisu: poszczególne obszary portalu lub obiekty zostaną przekazane do utworzenia w innej wersji językowej. Portal będzie zgodny ze strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata na poziomie promowania idei społeczeństwa informacyjnego. W okresie realizacji projektu, przed utworzeniem docelowego portalu zawierającego prezentacje zdigitalizowanych obiektów muzealnych, Małopolski Instytut Kultury w ramach pracy merytorycznej uruchomił pod adresem roboczą stronę projektu bloga Wejdź Między Muzea. Strona tworzona w oparciu o identyfikację wizualną projektu, realizowana zgodnie z ideą transparentności działań, jest narzędziem upowszechniania idei projektu i informowania opinii publicznej o postępach prac, a także kontekstach digitalizacji. Po utworzeniu ostatecznego produktu projektu, jakim będzie Portal internetowy zawierający prezentacje zdigitalizowanych zabytków i udostępnieniu go pod adresem blog stanie się jedną z integralnych części portalu, wykorzystywaną głównie do działań społecznościowych. Spełniając swoją funkcję upowszechniania, będzie wsparciem rozwiązań interaktywnych i aktywizujących społeczność wokół portalu. Oprócz stworzenia funkcjonalności portalu oraz przygotowania układu logicznego, Portal zawierać będzie 35 podstron muzeów, 36 prezentacji tematycznych wirtualnych pomieszczeń 3D (których grafika zostanie opracowana w ramach osobnego zamówienia), 5 ścieżek edukacyjnych, narzędzia do samodzielnego tworzenia prostych aplikacji na podstawie Point-and-click oraz aplikację pozwalająca na przestrzenną prezentację na podstawie relacji pomiędzy obiektami np. w postaci chmury tagów wraz ze zdjęciami. Elementy graficzne (np. logotypy, tapety pomieszczeń, itd.) zostaną opracowane w osobnym zamówieniu. Przewiduje się integrację wykonanych elementów graficznych z Portalem WMM, w czasie trwania realizacji przedmiotowego Zamówienia. Szczegółowe założenia związane z Portalem WMM, zgodnie z Koncepcją Portalu WMM stanowią załącznik nr 1 do SOPZ Przewidywana funkcjonalność Repozytorium WMM Zasadniczą funkcjonalnością Repozytorium WMM jest praca z obiektami (eksponatami muzealnymi), w tym przede wszystkim: ich ewidencjonowanie, zarządzanie nimi, przechowywanie ich wizerunków zarówno w 3D oraz 2D oraz gromadzenie wiedzy na ich temat w celu późniejszego upowszechnienia. Repozytorium WMM musi zatem być utworzone specjalnie na potrzeby portalu, gromadzącego bazowo obiekty muzealne (gromadzenie, ochrona i upowszechnianie obiektów zabytkowych). W szczególności program służyć ma do efektywnego katalogowania obiektów i zarządzania zbiorami, udostępniania informacji pracownikom, nie zajmującym się bezpośrednio opracowywaniem obiektów, udostępnianiem tych informacji poprzez Portal WMM, szybkie przeszukiwanie zgromadzonych zbiorów, strona 8 z 42

9 grupowe opracowywanie merytoryczne obiektów w sytuacji fizycznej odległości pracowników od siebie, ujednolicenie dokumentacji papierowej poprzez jej wydruk z systemu oraz generowanie statystyk i raportów na podstawie informacji w systemie. Oprócz tego Repozytorium WMM powinno pozwalać na: Dokonywanie operacji na danych osobowych (wg wskazań Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) tj. przetwarzania w Systemie, udostępniania i zmieniania informacji na żądanie osoby, której dane znajdują się w Systemie; Zarządzanie metadanymi (oglądanie, wprowadzanie oraz modyfikacja pól metadanych); Eksport danych do wielu formatów min.: pdf, rtf, csv, XML; W zakresie ewidencjonowania zbiorów Repozytorium WMM umożliwia co najmniej spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dziennik Ustaw z dn. 16 września 2004 r., nr 202 poz. 2073) Przewidywana funkcjonalność oraz zawartość informacyjna Portalu WMM Główne założenia dot. charakteru oraz treści Portalu WMM: Zgodnie z założeniami, portal będzie miał charakter otwarty, stworzone zostaną rozwiązania umożliwiające wzbogacanie dostępnych zasobów o nowe treści poprzez zastosowanie otwartego API do portalu. Poniżej przedstawiono poszczególne założenia dotyczące treści portalu w czterech kluczowych obszarach: Założenia dotyczące treści Portalu WMM; Założenia dot. sposobu nawigacji; Założenia dot. komunikacji i aspekty społecznościowe; Funkcjonalności interaktywne. Szczegółowe założenia, zgodnie z koncepcja portalu stanowiącą załącznik nr 1 do SOPZ Założenia dotyczące treści Portalu WMM Kluczowe jednostki portalu, dla prezentacji jego treści: Eksponaty, jako główna jednostka Portalu, będą prezentowane poprzez wizualizacje 3D (fotorealistyczne modele) oraz jako obiekty 2D. Wszystkie zaplanowane eksponaty będą posiadały opisy na minimum 2 poziomach oraz materiały dodatkowe: Opis skrócony: podstawowe informacje, np. czas i miejsce powstania, miejsce przechowywania, zastosowanie; Rozwinięty opis zawierający informacje o charakterze popularno-naukowym (zawierające kontekst historyczny i regionalny) oraz informacje specjalistyczne dla potrzeb dydaktycznych, czy naukowych np.) materiały dodatkowe: nagrania audio, video, zdjęcia, rysunki, mapy, materiały do pobrania. Każdy z eksponatów dostępny będzie dla użytkownika zewnętrznego z poziomu: Galerii wszystkich muzealiów prezentowanych na Portalu; Wirtualnych wystawy (galerii) zdigitalizowanych w ramach projektu zbiorów z danego muzeum; Wirtualnych wystaw tematycznych(wirtualnych pomieszczeń 3D) Dlatego też, po kliknięciu na konkretny obiekt, użytkownik zostanie przekierowany na podstronę danego eksponatu, gdzie prezentowane będą dostępne o eksponacie informacje (wszystkie obiekty prezentowane będą w sposób analogiczny, dla utrzymania przejrzystości i spójności Portalu). 36 prezentacji formie tematycznych wirtualnych pomieszczeń 3D. Pomieszczenia wirtualne w konwencji 3D przygotowane zostaną przez Wykonawcę, na potrzeby ekspozycji obiektów 3D i 2D, które stanowić będą przestrzeń wystaw tematycznych),. Dla opracowania wnętrz wirtualnych pomieszczeń zostanie opracowanych 36 indywidualnych szablonów, które będą zarządzane w oparciu o System WMM (wykonanie szablonów jest przedmiotem odrębnego zlecenia, natomiast integracja gotowych szablonów z Portalem obejmuje przedmiotowe zamówienie). strona 9 z 42

10 Oprócz 36 prezentacji w formie tematycznych wirtualnych pomieszczeń 3D, przewidywane jest wykonanie 5 ścieżek edukacyjnych, o przekrojowym charakterze pomagających użytkownikom w interpretacji treści portalu i przygotowaniu do wizyty w muzeum. Każde z 35 muzeów początkowo objętych Systemem WMM będzie posiadać swoją indywidualną podstronę w serwisie. W niektórych przypadkach planowane jest opracowanie odpowiedniego komentarza słownego, odczytanego przez lektora. Portal WMM zawierać będzie funkcjonalność związaną ze zróżnicowanymi ścieżkami zwiedzania, o których w sposób aktywny będzie decydował sam użytkownik portalu. Szerszy opis zawiera opis koncepcji Portalu WMM, stanowiący załączniki nr 1 do SOPZ Założenia dot. sposobu nawigacji Zakładana będzie otwarta formuła nawigacji oraz różne poziomy nawigacji w serwisie. Najważniejszym kryterium jest fakt, że serwis będzie strukturą otwartą dla użytkowników, wskazanych na różnych poziomach. Użytkownicy będą mogli tworzyć własne kolekcje ze zgromadzonych na portalu eksponatów Wirtualnych Muzeów. Ważnym elementem nawigacji będą takie rozwiązania jak: Przeglądanie eksponatów, ich opisów i materiałów dodatkowych, poprzez galerię wszystkich obiektów na portalu, galerie poszczególnych muzeów, pomieszczenia wirtualne; Wyszukiwanie i zestawianie poszczególnych eksponatów wg określonego klucza (metadane obiektu), poprzez rozbudowaną wyszukiwarkę; Przeglądanie wirtualnych pomieszczeń wystaw tematycznych, z możliwością przechodzenia z jednego pomieszczenia do drugiego; Przeglądanie ścieżek edukacyjnych; Tworzenie własnych zbiorów eksponatów i przechowywanie autorskich kolekcji w schowkach ; Prezentowanie wyników wyszukiwania wg różnych kluczy poprzez tematyczne katalogi, tagowanie, Wykorzystanie bloga Wejdź Między Muzea, jako wsparcia rozwiązań interaktywnych i aktywizujących społeczność wokół portalu Założenia dotyczące komunikacji i aspekty społecznościowe Na poziomie treści przewidywane jest wykorzystanie ogólnodostępnych narzędzi i usług internetowych, takich jak: Udostępnianie informacji na portalu Wrota Małopolski i na Wikipedii, jak również na innych kluczowych dla użytkowników serwisach internetowych; Lokalizowanie muzeów poprzez mapy Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej i/lub mapy Google czy Open Street Map i/lub; Udostępnienie API, tak, aby użytkownicy mogli tworzyć własne aplikacje współpracujące z systemem WMM; Możliwość wykorzystania portali społecznościowych (np. lubię to ); Dystrybucja wybranych informacji poprzez własne kanały użytkowników np. przesyłanie danych związanych z poszczególnymi eksponatami; Komentarze online, dotyczące eksponatów i poszczególnych treści z nimi związanych; Funkcja związane z podzieleniem się interesującym miejscem w sieci, właściwe dla portalu, np.: poleć ten eksponat, wyślij mailem ten eksponat Funkcjonalności interaktywne Bardzo ważnym fragmentem portalu WMM będzie szeroka gama funkcjonalności interaktywnych, związanymi z obiektami 3D oraz multimediami. Dla uatrakcyjnienia portalu zastosowane zostaną różnorodne narzędzia interaktywne. Wśród tych narzędzi można wyszczególnić: 5 przekrojowych ścieżek edukacyjnych mających charakter interaktywny; strona 10 z 42

11 36 prezentacji w formie wirtualnych pomieszczeń 3D, w który będzie można zobaczyć wystawy skomponowane z obiektów 3D i 2D, wraz z materiałami kontekstowymi (ścieżki audio/video, pliki tekstowe); Możliwość oglądania obiektów 3D i manipulowania nimi (zoom, swobodne obracanie obiektu, itp.); Funkcjonalność Point&Click, w kontekście obiektów 3D i 2D oraz dla definiowalnych fragmentów wirtualnych pomieszczeń. Administrator (bądź użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami) będzie posiadał możliwość samodzielnego tworzenia stref point-and click i na ich podstawie zdefiniowanie w prosty sposób uruchomienie jednej z co najmniej 6 możliwych akcji. Jako minimalne przykładowe akcje należy wymienić: przejście do innego pomieszczenia/strony/obiektu, zbliżenie/oddalenie, uruchomienie pliku multimedialnego (np. filmu bądź ścieżki dźwiękowej), przedstawienie dodatkowych informacji / komentarzy, uruchomienie aplikacji (np. JAVA, Flash); przedstawienie wersji alternatywnej (np. z przezroczystością pozwalającą ujrzeć wnętrze). Aplikacje pozwalające na przestrzenną prezentację obiektów (np. obiektów wybranych do autorskiej kolekcji użytkownika) na podstawie relacji pomiędzy obiektami np. w postaci chmury tagów z miniaturkami minimum 2 aplikacje; WmMM WIRTUALNA mapa MUZEÓW MAŁOPOLSKI mapa Małopolski, na której w pierwszej kolejności zostaną umiejscowione muzea objęte projektem i ich obiekty, a następnie będzie ona uzupełniana o pozostałe muzea znajdujące się w Małopolsce wraz z kluczowymi informacjami o dostępności muzeum Prototyp Portalu WMM (Architektura informacji) Serwis WMM powinien zostać skomponowany tak, by zapewniał maksymalną czytelność treści. Układ stron powinien ułatwiać orientację w zawartości, umożliwiając szybkie i sprawne dotarcie do poszukiwanych informacji przy pomocy dedykowanych narzędzi i udogodnień zaprojektowanych w ramach architektury Portalu. Poszczególne obszary i elementy portalu WMM otrzymują odpowiednią hierarchię podkreśloną elementami graficznymi, a dodatkowe poziomy nawigacji będą łatwo odnajdowane przez użytkowników. Istotne jest, aby zaproponowana architektura Portalu: uwzględniała kluczowe zasady budowy jakościowego portalu/strony, np. zasada 3 kliknięć była adekwatna do zakresu tematycznego Portalu WMM. Dlatego też, możliwe jest wykorzystanie:. Układu systematycznego - encyklopedycznego służącego wyszukaniu konkretnego eksponatu lub typu eksponatów np. w formie drzewka katalogów i folderów. Pole to ma dawać możliwość wykorzystania wyszukiwarek i filtrów (wyszukiwanie wg metadanych, np.: nazwy, daty, typu obiektu, jego lokalizacji). Ta część posłuży odbiorcom mającym potrzebę zdobycia konkretnej wiedzy na temat eksponatów. Układu w formie mapy myśli, który pozwala na tworzenie oryginalnych i nieoczywistych związków między eksponatami, także przez użytkowników portalu Zarządzanie użytkownikami portalu Wirtualnych Muzeów Małopolski. Ponieważ funkcje/aplikacje portalu wiążą się bezpośrednio z rolą jaką ma on pełnić dla określonej grupy użytkowników, zdefiniowano następujące grupy użytkowników: A. UŻYTKOWNICY ZEWNĘTRZNI Użytkowników zewnętrznych portalu, w zależności od charakteru aktywności i zaangażowania na portalu podzielić będzie można na dwie grupy: 1. Goście odwiedzający portal jeden lub więcej razy korzystają w ograniczonym zakresie z określonych treści i funkcjonalności oraz rozwiązań interaktywnych. Wśród funkcjonalności dostępnych dla użytkowników niezalogowanych, można wyszczególnić: strona 11 z 42

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo