RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ. Szkoły Sobotnie jako wyraz troski Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii o polskich emigrantów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ. Szkoły Sobotnie jako wyraz troski Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii o polskich emigrantów."

Transkrypt

1 1 Ks. dr hab. em. prof. UAM Bernard Kołodziej TChr ul. Panny Marii Poznań Tel. kom RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ Ks. mgr lic. Ryszard Zalewski: Szkoły Sobotnie jako wyraz troski Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii o polskich emigrantów. Pisanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jarosława Różańskiego. Sytuację geopolityczną Europy, a właściwie całego świata zmienił wybuch II wojny światowej w 1939 roku. Polska została zaatakowana przez dwóch potężnych sąsiadów: hitlerowskie Niemcy i bolszewicki Związek Radziecki. Polska, mimo iż była w sojuszu wojskowym z Francją i Wielka Brytanią, osamotniona podjęła jednak nierówną walkę. Wspomniane państwa sojusznicze 3 września wypowiedziały wprawdzie wojnę Niemcom, jednak na polu militarnym nic nie zrobiły, aby wspomóc samotnie walczącą Polskę. Dodatkowo, 17 września, wschodnią granicę Polski przekroczyły wojska sowieckie. Było to zgodne z wcześniejszym układem Ribbentrop-Mołotow. Wtedy to rząd polski i ówczesne dowództwo opuściło kraj udając się do Rumunii. Nie poddał się polski żołnierz, który masowo przedostawał się do Francji, gdzie pod nowym dowództwem gen. Władysława Sikorskiego tworzyła się armia polska, walcząca dalej z Niemcami. We Francji powstał też nowy polski rząd wraz z nowym prezydentem. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Francji, Polacy walczyli w obronie tegoż kraju. Po klęsce Francji polski rząd, armia wraz z dowództwem, przedostała się do Wielkiej Brytanii, jedynego kraju, który nadal stawiał opór zaborczym Niemcom. Polacy brali też bardzo skuteczny udział w obronie Wielkiej Brytanii zwłaszcza polskie lotnictwo i marynarka wojenna. Tak rozpoczął się wojenny exodus Polaków - najpierw wojska i rządu polskiego, a potem i ludności cywilnej, która została wywieziona z kraju na Daleki Wschód do Wielkiej Brytanii.

2 2 Po zakończeniu w 1945 roku II wojny światowej, z której Polska wyszła wprawdzie zwycięsko, ale było to zwycięstwo okupione utratą wschodnich rubieży kraju oraz zmianą opcji politycznej narzuconej przez Związek Radziecki. Kraj został wyniszczony wojną przez wymordowanie milionów obywateli, deportacjami polskiej ludności zwłaszcza z kresów wschodnich, wielkim zniszczeniem majątku narodowego, a szczególnie stolicy Warszawy. Polacy w wyniku wojny ponieśli największe straty fizyczne i materialne, walcząc przy tym z okupantem hitlerowskim na wszystkich frontach, z aliantami zachodu i wschodu. Powojenna zmiana granic kraju oraz opcji politycznej była przyczyną, iż wysiedleni z kresów wschodnich na Sybir Rodacy oraz żołnierze powstałej tam armii gen Władysława Andersa, która zapisała bohaterski szlak bojowy w wyzwalaniu spod niemieckich faszystów krajów Europy Zachodniej nie mieli dokąd wracać. Do tych tułaczy dołączyli jeszcze Polacy wyzwoleni z niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów pracy przymusowej. Nieliczni, którzy wracali do kraju, byli represjonowani i skazywani wyrokami sądowymi. Polacy rozproszyli się po całym świecie, powiększając liczbę emigrantów największą ich ilość przyjęła Wielka Brytania. Mimo iż w nowej rzeczywistości politycznej w kraju powstał rząd uznany wkrótce przez wszystkie kraje świata, nadal istniał w Wielkiej Brytanii rząd emigracyjny, który wraz z Polakami w tym kraju, starali się przedłużyć istnienie wolnej Ojczyzny. Polacy w Wielkiej Brytanii nie tworzyli emigracji polskiej, byli oni, jak sami się określali: Polakami w Wielkiej Brytanii, była to namiastka niepodległej Polski. Oprócz rządy polskiego istniały stronnictwa polityczne, organizacje społeczne, polskie wydawnictwa i prasa polska, szkolnictwo polskie, a także polskie duszpasterstwo rzymsko-katolickie istniejące niezależnie od struktur brytyjskiego Kościoła rzymsko-katolickiego. Polscy duszpasterze zorganizowani w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii istniejącej już od początki XX wieku oraz nowo powstałej Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji, tworzyli polskie parafie terytorialne, a rektor Polskiej Misji Katolickiej posiadał nad nimi władzę jurysdykcyjną. Istniała również łączność z strukturą Kościoła katolickiego w kraju, gdyż rektorzy mianowani byli przez Prymasa Polski. W pierwszym okresie pobytu w Wielkiej Brytanii Polacy żyli nadzieją szybkich zmian politycznych w świecie i możliwością powrotu do kraju, starając się nie asymilować do miejscowego społeczeństwa. Wraz z upływem czasu i wzrostem nowego pokolenia Polaków urodzonych już na emigracji, które coraz bardziej wrastało w miejscowe społeczeństwo, dostrzegano możliwość zapominania przez nich tradycji i wartości narodowych. Przyczyniała się to tego miejscowa szkoła, zdobywanie zawody, studia i stopniowy awans społeczny w społeczeństwie brytyjskim. Niewątpliwie przyczyną był też realny brak łączności z krajem. Ten sam problem istniał również w innych krajach osiedlenia się Polaków po II wojnie światowej, wszędzie jednak dostrzegano, iż polskie parafie, szkoły i misje duszpasterskie oraz polscy duszpasterze - są centrami polskiej tożsamości narodowej i nośnikami polskiej kultury. Polskie duszpasterstwo emigracyjne zostało zorganizowane po II wojnie światowej na innych zasadach. Po powrocie prymasa Polski kard. Augusta Hlonda w lipcu 1945 roku do kraju, w Rzymie pozostał biskup polowy Józef Gawlina, który najpierw był ordynariuszem wszystkich Polaków w Niemczech, a potem z nominacji papieskiej protektorem, czyli opiekunem wszystkich Polaków na całym świecie. W Rzymie przy kościele św. Stanisława

3 3 biskupa i męczennika powstała centrala duszpasterstwa polonijnego obejmująca cały świat. Po śmierci abpa J. Gawliny duszpasterstwem polonijnym kierowali delegaci prymasa Polski, kard. Władysław Rubin, a po nim żyjący jeszcze abp Szczepan Wesoły. Szczególne znaczenie miało oprócz polskiego duszpasterstwa, polskie szkolnictwo zorganizowane prze polskich parafiach w tym tzw. szkoły sobotnie. W Szkołach Przedmiotów Ojczystych, duszpasterze i nauczyciele świeccy budowali w następnych Polakach urodzonych już na brytyjskiej ziemi silna polska świadomość narodową. Dodać trzeba, że obok Polskiej Misji Katolickiej wielką pomocą był też Polski Rząd na Uchodźstwie oraz Polska Macierz Szkolna. Przedmiot i tytuł rozprawy Głównym przedmiotem zainteresowania Autora rozprawy doktorskiej ks. mgr. Ryszarda Zalewskiego pt. Szkoły Sobotnie jako wyraz troski Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii o polskich emigrantów, ss. 302.; jest - zgodnie z tytułem rozprawy - ukazanie roli Polskiej Misji Katolickiej w powstawaniu i kształtowaniu polskich szkół sobotnich na terenie Anglii i Walii. Jest to bowiem teren działania tejże Polskiej Misji Katolickiej. (Odrębna jest Polska Misja Katolicka w Szkocji). Celem podjęcia się opracowania tegoż tematu przez Autora, jest chęć włączenia się do dalszych badań nad strukturami polskiego, powojennego Kościoła katolickiego w Anglii i Walii. Autor posiada szczególny tytuł do podjęcia się opracowania tegoż tematu, gdyż od 1998 roku pracuje czynnie w tamtejszym polskim duszpasterstwie poczynając od polskiej parafii w Swindon, Ipswich, Coventry, a od 2007 roku w parafii Bolton-Bury. Bierze więc czynny udział m.in. w działalności polskich szkół sobotnich. Autor stwierdza, że mimo istniejących już licznych artykułów dotyczycących tegoż tematu, drukowanych zwłaszcza w katolickich periodykach wciąż brak jest w polskiej literaturze ważniejszej syntezy, dotyczącej całościowego opracowania tegoż tematu. Dobrze więc, że powstaje kolejna monograficzna prac naukowa, pozwalająca na coraz bardziej syntetyczne ujmowanie tematu życia Polaków i polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Doktorant prezentuje też swój warsztat naukowy przedstawiając jakimi posłużył się metodami przy kwerendzie oraz opracowaniu zebranego materiału źródłowego. Przedmiot i tytuł rozprawy nie budzi więc wątpliwości, jest to kolejna próba ukazania życia duchowego, polskich parafii rzymsko-katolickich oraz zaangażowania się polskiego duchowieństwa na rzecz Polaków na terenie Anglii i Walii po II wojnie światowej. Dzięki pracy polskich duchownych oraz całego personelu ludzkiego oraz organizacji polskich stworzono w Wielkiej Brytanii namiastkę polskiego życia narodowego. Wielu badaczy życia Polaków w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej stwierdziło nawet, że Polacy w Wielkiej Brytanii, którzy byli skupieni przy polskich parafiach wchodzących w skład Polskiej Misji Katolickiej, Polskiej Macierzy Szkolnej, Kołom SPK (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów) bardziej żyli i żyją polskim kulturowym dziedzictwem narodowym niż rodacy w kraju.

4 4 Bibliografia i metoda pracy Autor rozprawy doktorskiej zebraną bibliografię podzielił na następujące działy (bez numeracji): Pismo Święte i Dokumenty Kościoła Uwagi krytyczne: Jedynie poprawnie przedstawione jest Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego i Kodeks Prawa Kanonicznego (tytuł, miejsce i rok wydania). Następne pozycje, jak Dekrety Soborowe, Listy Apostolskie, Przemówienia Papieskie, Listy Papieskie, Listy Episkopatu itd. należałoby zaprezentować jedynie tytułami, autorami i miejscem oraz rokiem wydania. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystanych stron należy stosować w konkretnym przypisie (co Autor zresztą czyni). W ten sposób wydłuża się prezentowany fragment bibliografii i czyni się ja mniej przejrzystą. Źródła Uwagi krytyczne: Ta część bibliografii jest najliczniejsza, stanowi bowiem 14 stron. Znowu uwaga jak do poprzedniego działu. Autor do tego działu włożył wszystkie materiały źródłowe z których korzystał. Poczynając od zbiorów archiwalnych np. parafii w Coventry, s.202 i inne, poprzez artykuły encyklopedyczne (np. Słownik polskich teologów katolickich s. 201), druki wydawane przez Misję Katolicką, liczne czasopisma krajowe i zagraniczne, wydawnictwa jednorazowe, Statuty Stowarzyszeń aż do cytowanych stron internetowych. Cytuje przy tym nawet wykorzystane strony! Błędem jest zamieszczanie w źródłach wiele opracowań np. opracowanie ks. A. Romejki dotyczące Wielkiej Brytanii, s.208! Wszystko to sprawia, że ta część bibliografii, choć zasadnicza jest trudno czytelna i mało przejrzysta. Proponowałbym to podzielić na: Archiwa parafialne Źródła drukowane Czasopisma polsko i angielskojęzyczne, podawać tylko tytuły w cudzysłowie oraz lata wydania. Szczegóły ze stronami tylko w przypisach (Autor to tak czyni czyli jest to dublowane!) Strony internetowe Opracowania źródłowe Literatura pomocnicza Uwagi krytyczne. Generalnie takie same, jak do działu powyższego pt. Źródła. Autor podaje 11 stron literatury pomocniczej wśród której są cytowane też te same co wyżej czasopisma oraz inne, encyklopedie, źródłowe wydania jubileuszowe i inne, oraz tutaj słusznie zamieszczone opracowania.

5 5 Tak jak wyżej: w bibliografii nie trzeba cytować stron, tylko autorów, tytuły, miejsca i lata wydania. Wydaje się, co wynika z powyższych uwag krytycznych, iż całą bibliografię przygotowując pracę do druku - należałoby przepracować, według sprawdzonego już schematu jest to propozycja: np.: Bibliografia: I Źródła: A. Archiwa Kościelne Poczynając od centralnego Archiwum w Laxton Hall, dalej przedstawić alfabetycznie wszystkie wykorzystane archiwa kościelne poczynając od Polskiej Misji Katolickiej, zakonne oraz archiwa parafialne (w tym i stowarzyszeń działających w parafiach) w kolejności alfabetycznej. Archiwa Szkół Katolickich B. Archiwa Państwowe (m.in. archiwa POSK czy kół SPK) II Źródła drukowane Tutaj należałoby umieścić wszystkie pozycje drukowane poczynając od Pisma Świętego i Dokumentów Papieskich, schematyzmy, przeprowadzone ankiety oraz wszystkie urzędowe druki wydawane poprzez instytucje kościelne i państwowe, podając jedynie tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, ewentualne autorów. III. Czasopisma, Encyklopedie i Słowniki W tym dziale zaprezentować wszystkie cytowane czasopisma, gazety itd. tylko tytułami (tytuły czasopism obowiązkowo w cudzysłowie ) oraz wykorzystanymi rocznikami, czy latami np. Duszpasterz Polski Zagranicą , Gazeta Niedzielna itd. wszystkie wykorzystane czasopisma. Natomiast szczegóły cytowane są w przypisach wraz z podanymi stronami. IV. Opracowania Wszystkie cytowane opracowania, według normalnego schematu: Autor, Tytuł opracowania kursywą, miejsce i rok wydania. V. Strony internetowe Mimo tych uwag krytycznych, podkreślić należy wnikliwą i drobiazgową kwerendę w poszukiwaniu źródeł do tej pracy oraz istniejących już opracowań, czy też literatury poszerzającej ten opracowywany temat. Autor dotarł nawet do pracy magisterskiej pisanej na WT UAM w Poznaniu. Nie ulega wątpliwości, iż Autor zebrał bogatą literaturę dotyczącą postawionego sobie celu określonego w temacie pracy.

6 6 Układ i konstrukcja pracy Konstrukcja tej pracy oraz jej układ odpowiada postawionym przez Autora celom i zamierzeniom. Zebrany i opracowany materiał źródłowy oraz wykorzystane opracowania recenzowanej pracy został podzielony na pięć rozdziałów. W pierwszym rozdziale, zatytułowanym: Wkład Polskiej Misji Katolickiej w tworzenie polskiego systemu oświaty po II wojnie światowej Autor przedstawił zagadnienie w pięciu paragrafach (niektóre jeszcze z podziałami), prezentujących: Charakterystyką angielskiego systemu nauczania; początki polskiego systemu oświaty w Wielkiej Brytanii; Powstanie Polskiej Macierzy Szkolnej; Polskie Szkoły Katolickie w Wielkiej Brytanii oraz Geneza powstania polskich szkół Sobotnich w Wielkiej Brytanii. Drugi rozdział, zatytułowany: Rozwiązania Logistyczne i funkcjonowanie Polskich Szkół Sobotnich zawiera cztery paragrafy: Ilość i lokalizacja Polskich Szkół Sobotnich; Kadra pedagogiczna; Komitet Rodzicielski oraz Uczniowie objęci nauczaniem Polskich Szkół Sobotnich. Trzeci rozdział, zatytułowany: Rola edukacyjna i wychowawcza Polskich Szkół Sobotnich, zawiera cztery paragrafy i przedstawia: Cel i założenia Polskich Szkół Sobotnich; Program nauczania i formacja intelektualna; Formacja patriotyczna oraz Formacja kulturowa. Czwarty rozdział, zatytułowany: Formacja religijna Polskich Szkół Sobotnich zawiera trzy paragrafy i prezentuje: Katecheza jako element formacji teologicznej i duchowej; Pielęgnacja tradycji religijnych oraz Promocja chrześcijańskich wartości etycznych. Piaty rozdział, zatytułowany: Oddziaływanie Polskich Szkół Sobotnich na rozwój polskich wspólnot parafialnych, zawiera cztery paragrafy: Przyszłość wiary polskiej młodzieży w Wielkiej Brytanii; Analiza ankiet przesłanych do dyrekcji szkół w Anglii i Walii; Analiza ankiet przesłanych do poszczególnych duszpasterzy PMK oraz Wyzwania pastoralne. Wszystkie rozdziały i paragrafy dotyczą istotnych spraw duszpasterskich, naukowych i wychowawczych, jakie były podejmowane na terenie Anglii i Walii. Trzeba dodać, iż dzieci i młodzież wychowana i wykształcona w tych emigracyjnych wprawdzie warunkach a oni tam tworzyli namiastkę Polski korzystniej prezentowała się od wychowania i kształcenia młodzieży w kraju. Dotyczy to także i duszpasterstwa parafialnego i rodzinnego. Pracę ubogaca zamieszczenie w tekście tabel i wykresów oraz dodanie przez Autora aneksu, który zawiera: Statut Polskiej Macierzy Szkolnej Zagranicą; Program nauczania religii w polskich szkołach sobotnich, Londyn 1970; Formularze z Ankiet do Szkół i Ankiet do Duszpasterzy oraz Lista Polskich szkół Sobotnich, zarejestrowanych w PMSZ. Konkludując: Zebrany i opracowany materiał źródłowy oraz konstrukcja rozprawy jest poprawna, a rozdziały i paragrafy wyczerpują zasadniczy problem postawiony w tytule rozprawy doktorskiej. Mogą też stanowić postawę do prowadzenia dalszych badań naukowych prowadzonych nad polską emigracją na terenie Anglii i Walii, zwłaszcza

7 7 dotyczycących kształcenia młodzieży polskiej, coraz liczniejszej obecnie na terenie całej Wielkiej Brytanii. Analiza treści i wnioski krytyczne Zebrany materiał źródłowy i treść rozprawy doktorskiej ks. mgr. lic. Ryszarda Zalewskiego są adekwatne do tytułu pracy oraz do tematów kolejnych rozdziałów, a także do poszczególnych paragrafów zamieszczonych w rozdziałach. Cenne jest również dla polskiego czytelnika przedstawienie i charakterystyka angielskiego systemu nauczania odrębnego od innych europejskich wzorców. Autor wspomina zasługi nowo mianowanego w 1938 roku rektora PMK w Londynie ks. Władysława Staniszewskiego oraz prorocze słowa, które usłyszał od ówczesnego Prymasa Polski, który go tam posyłał. Warto by dodać w tym miejscu, że prymasem tym był kard. August Hlond. (s.26) Jeszcze jedna uwaga krytyczna: Autor w temacie pracy podał, że opracowanie dotyczy terenu Anglii i Walii więc terenu należącego do Polskiej Misji Katolickiej w Londynie. W poszczególnych rozdziałach i paragrafach mówi natomiast o systemie oświaty i szkolnictwie w Wielkiej Brytanii jest to słuszne, gdyż takie same prawa były w całej Wielkiej Brytanii, a nie tylko Anglii czy Walii to samo było w Szkocji, która posiadała własną Polską Misję Katolicką. Dlatego może w paragrafach też zawęzić tylko do Anglii i Walii. Autor dobrze i swobodnie posługuje się techniką pisania pracy naukowej, dotyczy to całości konstrukcji pracy oraz do stosowania przypisów. W pracach historycznych, do których ta rozprawa też się zalicza w przypisach cytuje się głównie źródła z których Autor czerpie wiadomości. Dlatego też rzadko używa się (Por. porównaj), chyba że dotyczy to kilku niespójnych źródeł. Autor cytując jedno źródło stawia przed przypisem (Por.) z czym to porównać? Inne uwagi krytyczne do całości spisu treści zostały zamieszczone bezpośrednio przy jej omawianiu. W pracy tej można zauważyć wielkie zaangażowanie się Autora w podjęciu opracowania tego tematu. Źródłem i inspiracją są zapewne duszpasterskie lata spędzane wśród Rodaków w Anglii i Walii i posługa duszpasterska dla nich. Dodatkowym atutem w tej pracy jest swoboda, z jaką Autor porusza się po wszystkich stowarzyszeniach i organizacjach używając w tym języka polskiego oraz języka angielskiego, przy dobrej znajomości angielskich realiów. Praca ta jest rzetelnym opracowaniem szkolnictwa polskiego prowadzonego przez Polskie Szkoły Sobotnie w Anglii i Walii dla polskich emigrantów - od momentu ich powstawania.

8 8 Uważam również, iż praca ta, po uzupełnieniu krytycznych wniosków oraz proponowanych sugestii powinna ukazać się drukiem i służyć dalszemu badaniu przeszłości i historii powojennych dziejów naszych Rodaków, których losy pozostawiły na Obczyźnie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, dokąd emigracja Polaków jest ciągle aktualna. Wniosek końcowy Wyrażam przekonanie, że rozprawa ks. mgr. lic. Ryszarda Zalewskiego spełnia wszystkie wymagania stawiane rozprawie doktorskiej, które uzasadniają postawienie wniosku o dopuszczenie go do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Poznań, rok

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Terytorium współczesnej Ukrainy zamieszkały przez liczne grupy nieukraińców Radziecki spadek - to spadek niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski Ludność polska

Bardziej szczegółowo

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC POWOJENNEJ EMIGRACJI ( )

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC POWOJENNEJ EMIGRACJI ( ) JAN ŻARYN ARYN ARYN,, BEP IPN WARSZAWA KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC POWOJENNEJ EMIGRACJI (1945 1989) Przez długie powojenne lata Kościół katolicki był najważniejszą instytucją, która systematycznie podtrzymywała

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

ROLA RUCHU WYDAWNICZEGO W FUNKCJONOWANIU POLAKÓW NA ZAOLZIU (1945 1992)

ROLA RUCHU WYDAWNICZEGO W FUNKCJONOWANIU POLAKÓW NA ZAOLZIU (1945 1992) Leokadia Drożdż PIN Instytut Śląski w Opolu Streszczenie wystąpienia na zebraniu pracowników PIN Instytutu Śląskiego w Opolu w dniu 22 maja 2013 r. Temat rozprawy : ROLA RUCHU WYDAWNICZEGO W FUNKCJONOWANIU

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

KRONIKA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA BADAŃ NAD POLONIA I DUSZPASTERSTWEM POLONIJNYM KUL ZA ROK 2013

KRONIKA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA BADAŃ NAD POLONIA I DUSZPASTERSTWEM POLONIJNYM KUL ZA ROK 2013 K R O N I K A O Ś R O D K A STUDIA POLONIJNE T. 35. Lublin 2014 WITALIJ ROSOWSKI KRONIKA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA BADAŃ NAD POLONIA I DUSZPASTERSTWEM POLONIJNYM KUL ZA ROK 2013 I. SKŁAD PERSONALNY OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2011 Recenzenci tomu Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks.

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Tytuł IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Kan. 822-1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa I wojna światowa II wojna światowa 1901 1914 1918 1939-1945 1945-1989 2000 Odzyskanie przez Polskę Niepodległości Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa GRANICE POLSKI WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach 216 Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Opracowanie rzeczowe zbiorów w Bibliotece Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Klasyfikacja piśmiennictwa

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice (stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk Księgarnia św. Jacka Katowice Drukarnia Archidiecezjalna Katowice SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Słowo wstępne I. MIEJSCE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe.

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku GRUPA A 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Po upadku powstania styczniowego rząd rosyjski nadał Polakom autonomię. Celem działań

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ Zawarte w dniu 19 października 2000 r. 19 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 listopada 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY (20) IMIĘ I NAZWISKO (14) I PODTYTUŁY (16) (czcionka Times New Roman; interlinia 1,5 wiersza; tekst pogrubiony, kapitaliki)

TYTUŁ PRACY (20) IMIĘ I NAZWISKO (14) I PODTYTUŁY (16) (czcionka Times New Roman; interlinia 1,5 wiersza; tekst pogrubiony, kapitaliki) Załącznik do Zarządzenia nr 10/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne Współorganizatorzy Programu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz INSTYTUT TRADYCJI RZECZYPOSPOLITEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w imieniu Komitetu Organizacyjnego Programu Historyczno

Bardziej szczegółowo

1. Wymień państwa,,trójporozumienia...

1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 2. Dlaczego konflikt 1914-1918 nazwano I wojną światową? Jaki był charakter walk i rodzaje zastosowanej broni? 3. Wymień państwa powstałe po I wojnie światowej. 4.Kiedy

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Stanisław Majewski "Oświata polska Wybór źródeł. Część 1: "Lata ", oprac. S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 1999 : [recenzja]

Stanisław Majewski Oświata polska Wybór źródeł. Część 1: Lata , oprac. S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Majewski "Oświata polska 1944-1956. Wybór źródeł. Część 1: "Lata 1944-1948", oprac. S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 1999 : [recenzja] Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 8, 183-187

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940 Bitwa o Anglię 10 lipca 1940 31 października 1940 Historia Bitwa o Anglię kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF,

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne)

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust.

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) 1. W związku z wejściem w życie Konkordatu między Stolicą

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Nb. Rozdzia³ I. Wiadomoœci wstêpne... 1 1 1. Wprowadzenie do prawa wyznaniowego... 1 1 I. Pojêcie prawa wyznaniowego... 1 1 II. Prawo wyznaniowe

Bardziej szczegółowo

-w Wprowadzenie 12 Wstęp

-w Wprowadzenie 12 Wstęp Spis treści -w Wprowadzenie 12 Wstęp str. 12 str. 20 str. 21 Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

POLSKA MISJA KATOLICKA

POLSKA MISJA KATOLICKA POLSKA MISJA KATOLICKA 1 Polska Misja Katolicka w Argentynie. Wkład Kościoła Polskiego w ewangelizację Argentyny. Wykład na 100-lecie przybycia pierwszych osadników polskich do Apostoles- Misiones. 2.

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych.

Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych. Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych. Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach.

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przedmiot: HISTORIA Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. ETAP WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Sobotnia im. Tadeusza Czuchnickiego w Milford, Surrey, UK

Polska Szkoła Sobotnia im. Tadeusza Czuchnickiego w Milford, Surrey, UK Polska Szkoła Sobotnia im. Tadeusza Czuchnickiego w Milford, Surrey, UK Ave Maria, Milford, Portsmouth Road, GU8 5AU, United Kingdom autorzy tekstu: Zofia Łuklińska i Marek Plaskota Nasza Szkoła pod tym

Bardziej szczegółowo

Ocena integracji środowiska żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych 2013

Ocena integracji środowiska żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych 2013 por. rez. dr inż. Paweł Żuraw adiunkt Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Świdnicy, żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej Wyniki ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Anna Gościmska Antonina Telicka - Bonecka

Anna Gościmska Antonina Telicka - Bonecka Anna Gościmska Antonina Telicka - Bonecka Wiedza z zakresu historii jest wymagana w zadaniach nieliterackich Brak wiedzy z zakresu historii może obniżyć ocenę z egzaminu Znajomość historii Polski w okresie

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Formowanie Armii Andersa

Formowanie Armii Andersa Michał Bronowicki Formowanie Armii Andersa Gdy 1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie rozpoczęły inwazję na Polskę, atak ten przyniósł śmierć tysięcy niewinnych ludzi, a dla wielu innych rozpoczął

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział I Historia szkół salezjańskich w Toruniu... 18 1. Szkoły salezjańskie na tle szkolnictwa katolickiego w Polsce... 18 1.1. Zarys historii szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku ZBIGNIEW ŁUCZAK Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku Czego się chcesz nauczyć, napisz o tym dzieło. Joachim Lelewel Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu Sieradz 2007 NADZÓR

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów...

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... 1. Podaj dokładną datę powstania Służby Zwycięstwu Polski oraz imię i nazwisko komendanta

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa 14.01.2015 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława 6 01-494 Warszawa RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Tadeusza MIKUTELA p.t.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia tekstu umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania

Bardziej szczegółowo

Ks. ROMAN DZWONKOWSKI SAC

Ks. ROMAN DZWONKOWSKI SAC Ks. ROMAN DZWONKOWSKI SAC Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2008, t. 41, z. 1, s. 5 9 LAUDACJA KSIĘDZA ARCYBISKUPA SZCZEPANA WESOŁEGO, LAUREATA NAGRODY LUX EX SILESIA, WRĘCZONEJ Z OKAZJI MIĘDZYUCZELNIANEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły /placówki Imię i nazwisko dyrektora Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Publiczne Gimnazjum w Bogatem Piotr Sekuna szkoły / placówki Adres Bogate 11 Tel.

Bardziej szczegółowo

e) W przypadku stosowania nowych wzorów zaświadczeń możemy spotkać się dwiema sytuacjami: w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

e) W przypadku stosowania nowych wzorów zaświadczeń możemy spotkać się dwiema sytuacjami: w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. Informacja o zmianie przepisów dotyczących zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi (tzw. małżeństwa konkordatowe) Zmieniona i uzupełniona w dniu 16 marca 2015 roku (zmiany i uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Anna Jaskóła SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ

STATUT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ STATUT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ Rozdział pierwszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Legnickiej powołane jest do istnienia decyzją

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Opracowała: Dorota KONDRATIUK 1. Wprowadzenie historyczne. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Kraków 25 kwietnia 2013 r. o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Grabskiej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza.

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. SCENARIUSZ LEKCJI Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. Cele lekcji: Na lekcji uczniowie: poznają przyczyny i skutki

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 24 listopada 2015 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

Edyta Wolter "Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956", Romuald Grzybowski, Toruń 2010 : [recenzja] Forum Pedagogiczne 1, 261-265

Edyta Wolter Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956, Romuald Grzybowski, Toruń 2010 : [recenzja] Forum Pedagogiczne 1, 261-265 Edyta Wolter "Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956", Romuald Grzybowski, Toruń 2010 : [recenzja] Forum Pedagogiczne 1, 261-265 2012 [261] RECENZJA KSIĄŻKI: ROMUALD GRZYBOWSKI... 261 Forum

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia

Tytuł: Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia Tytuł: Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia Autor: Małgorzata Dubis ISBN: 978-83-7587-469-3 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość

Bardziej szczegółowo

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Od kolczugi do battle dressu Uczestnicy zajęć skupią się na wojskowości średniowiecza i nowożytności, poznając w kilku płaszczyznach przebieg wojen, które Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji:

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji: Zgłoszenie uczestnictwa w XI Sesji Studenckich Kół Naukowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 26 maja 2011r. Dane Uczestnika Imię i nazwisko Adres e-mail Nazwa koła naukowego Opiekun

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Środowisko rodzinne Ks. Bonawentura Metler urodził się 7 lipca 1866r. we wsi Ciążeń w powiecie słupeckim w ziemi kaliskiej. Był synem Bernarda i Marii z domu

Bardziej szczegółowo

POLSKI LONDYN. Pamięci Ryszarda Kaczorowskiego

POLSKI LONDYN. Pamięci Ryszarda Kaczorowskiego POLSKI LONDYN Pamięci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenci i rząd WYBIERZ UKŁAD Seria znaczków Poczty Polskiej upamiętniająca prezydentów RP na Uchodźstwie Władysław Raczkiewicz (prezydent RP od 30 września

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W PRZEKAZYWANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU

ROLA TURYSTYKI W PRZEKAZYWANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU WyŜsza Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: ROLA TURYSTYKI W PRZEKAZYWANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU Komunikat nr 1 Termin Konferencji:

Bardziej szczegółowo

Migracje w demografii

Migracje w demografii Migracje w demografii ze szczególnym uwzględnieniem emigracji i repatriacji Wykład z 14 lub 21 stycznia 2015 roku Definicje Migracja wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przyczyny migracji

Bardziej szczegółowo

Literatura. Źródła. Dokumenty Publikowane

Literatura. Źródła. Dokumenty Publikowane 1. 2. 3. Źródła Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. Prawda Białej Podlaskiej. Organ Tymczasowego Zarządu Miasta i Powiatu Białej Podlaskiej. Rozkaz nr 1 do garnizonu

Bardziej szczegółowo

342 Re c e n z j e [16]

342 Re c e n z j e [16] [15] 341 w terminologii można także dostrzec wpływ prawa anglosaskiego i japońskiego. Lektura pracy może być interesująca w szczególności jako wstęp do zapoznania się ze strukturą i organizacją chińskiej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały,

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. prawo kanoniczne

KUL. Lubelski Jana Pawła II. prawo kanoniczne KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prawo kanoniczne 2 prawo kanoniczne Tryby studiów stacjonarne jednolite magisterskie, studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne i niestacjonarne dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ

INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ Jedną z form troski proboszcza i jego współpracowników o wspólnotę parafialną, tym samym jedną z form pracy duszpasterskiej jest posługa w kancelarii parafialnej. I.

Bardziej szczegółowo

Marek Stępień "Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998", Józef Kowalczyk, Płock 2013 : [recenzja]

Marek Stępień Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998, Józef Kowalczyk, Płock 2013 : [recenzja] Marek Stępień "Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998", Józef Kowalczyk, Płock 2013 : [recenzja] Warszawskie Studia Pastoralne 19, 332-338 2013 Arcybiskup Józef Kowalczyk,

Bardziej szczegółowo