SZKOLENIE JAKO METODA ROZWIJANIA KOMPETENCJI. DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE JAKO METODA ROZWIJANIA KOMPETENCJI. DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI."

Transkrypt

1 Mgr Agnieszka Pieczyńska Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński SZKOLENIE JAKO METODA ROZWIJANIA KOMPETENCJI. DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI. Wstęp Sukces rynkowy przedsiębiorstwa uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Zasoby ludzkie współcześnie uznawane są za jeden z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej. Z tego powodu coraz więcej przedsiębiorstw jest zainteresowanych metodami i narzędziami pomocnymi w kierowaniu rozwojem pracowników. W potrzeby te wpisuje się zarządzanie kompetencjami, jako kompleksowa metoda zarządzania zasobami ludzkimi oraz popularność róŝnego rodzaju szkoleń, jako metody podnoszenia kompetencji pracowników. Mając na uwadze powyŝsze, warto przeanalizować jakie elementy determinują sukces szkoleń, gdy ich zasadniczym celem jest kształtowanie kompetencji personelu. 1. Istota kompetencji Zagadnienie kompetencji pracowniczych analizowane jest na gruncie wielu dyscyplin. Zajmuje się nim m.in. psychologia, prakseologia, socjologia, równieŝ nauki o zarządzaniu, a nawet prawo. To interdyscyplinarne zainteresowanie kompetencjami skutkuje brakiem jednoznacznej definicji tegoŝ pojęcia. Jako, Ŝe kompetencje są określeniem wielowymiarowym trudno rozstrzygnąć jakie elementy naleŝy uwzględnić opisując kompetencje. Z tego teŝ powodu definicje traktują to zagadnienie w ujęciu zarówno bardzo wąskim, jaki i bardzo szerokim. Jedną z bardziej obszernych definicji, podał T. Oleksyn. Elementami wchodzącymi w skład kompetencji mają być wewnętrzna motywacja, uzdolnienia i predyspozycje, wiedza, doświadczenie i praktyczne umiejętności. Dodatkowo, zdrowie, kondycja i inne cechy psychofizyczne waŝne z punktu widzenia procesów pracy. Włączyć równieŝ naleŝy postawy i zachowania w miejscu pracy, a takŝe formalne umocowania 1. W kontekście tak ujętej 1 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s

2 definicji powstaje pytanie o róŝnicę pomiędzy kompetencjami a kapitałem ludzkim. Autor dopuszcza traktowanie obu pojęć jako toŝsamych 2. Częściej formułowane są definicje określające kompetencje w węŝszym ujęciu. Bardzo jednoznacznie do definicji odniósł się J.P. Kotter. Twierdzi on, Ŝe aktualnemu rozumieniu pojęcia kompetencji odpowiada wcześniejsze rozumienie pojęcia umiejętności 3. MoŜna przyjąć, Ŝe wszelkie zachowania pracowników da się rozpatrywać w kontekście ich wpływu na realizację wyznaczonych celów czy standardów. W związku z tym powtarzające się zachowania mogą zostać ocenione jako manifestacja konkretnych umiejętności lub ich brak. Najintensywniejsze dyskusje toczą się wokół sporu, czy zaliczać do składowych kompetencji cechy osobowości. Przeciwnicy tego włączenia wskazują na brak jednoznacznej definicji osobowości oraz na dylematy etyczne związane z próbami ingerowania w nią w trakcie procesu rozwijania kompetencji 4. Wprawdzie zarówno charakter jaki i osobowość człowieka mają oczywisty wpływ na efektywność zawodową 5, jednak są względnie stałe i nie zmienne 6. Włączanie ich do kompetencji było by niezgodne z załoŝeniem, Ŝe immanentną cechą kompetencji jest ich zmienność, co implikuje moŝliwość ich rozwijania 7. Definicję, która wydaje się być najbardziej uŝyteczna ze względu na działania rozwojowe kierowane do pracowników, przyjęły M. Kossowska i I. Sołtysińska opisując kompetencje za pomocą trzech elementów: 8 1. wiedza deklaratywna (wiem co ), 2. umiejętności (wiedza proceduralna, wiem jak ) 3. postawy (chcę wykorzystywać swoja wiedzę i umiejętności). Jako, Ŝe zasadniczym tematem niniejszego artykułu jest zagadnienie rozwoju kompetencji z wykorzystaniem szkoleń, autorka przyjęła, Ŝe kompetencje manifestują się poprzez zachowania warunkowane umiejętnościami człowieka, a te moŝna kształtować 2 Ibidem, s J. P. Kotter, The general managers za: A. Rakowska, Kompetencje współczesnego menedŝera w: E. Masłyk- Musiał (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WyŜszej Szkoły MenedŜerskiej, Warszawa 2005, s. 93, 4 M. Sidor-Rządkowska (red.), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdraŝanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer sp. z o.o., Kraków 2006, s M. Kossowska, Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Akade, Kraków 2001, s G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s Ibidem, s M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s

3 poprzez dostarczanie odpowiedniej wiedzy i oddziaływanie na postawy, rozumiane jako gotowość do korzystania z własnego potencjału. 2. Szkolenie jako metoda kształtowania kompetencji. Szkolenia są jedną z najczęściej wykorzystywanych metod kształtowania kompetencji pracowników. Przy odpowiednim podejściu, a przede wszystkim zrozumieniu istoty szkoleń, umoŝliwiają kształtowanie postaw, dostarczają wiedzę i pozwalają na opanowanie umiejętności. W najszerszym ujęciu proces szkoleniowy jest utoŝsamiany z procesem rozwojowym. W tradycyjnym, powszechnym podejściu w ramach działań szkoleniowych wyszczególnia się cztery etapy: 1) badanie potrzeb, 2) projektowanie szkolenia, 3) szkolenie, 4) ewaluację procesu. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe w praktyce szkoleniowej upowszechniło się podejście, w ramach którego szkolenia są traktowane jako sytuacja, w czasie której grupa dorosłych uczy się razem pod okiem trenera 9. Takie szkolenia L. Rea nazywa kursami szkoleniowymi lub sesjami szkoleniowymi 10. W takiej sytuacji nie następuje faza efektywnego wdroŝenia w praktykę pracy; implementacja nowej wiedzy i zamiana jej na umiejętności. Trudno bowiem przyjąć załoŝenie, Ŝe proces ten moŝe być skuteczny będąc jedynie wynikiem inicjatywy i działania samego tylko uczestnika. Dla swej efektywności wdroŝenie wymaga zorganizowanego działania wszystkich podmiotów zaangaŝowanych w szkolenie: trenera, uczącego się i jego bezpośredniego przełoŝonego. RównieŜ w polskiej praktyce, szkolenia przyjmują formę sesji szkoleniowych, poprzedzonych lub teŝ nie, ankietowym badaniem potrzeb szkoleniowych i zakończonych ewaluacją przeprowadzoną najwyŝej na dwóch poziomach: reakcji i rzadziej, zmian w obszarze wiedzy 11. Takie podejście uniemoŝliwia wykorzystanie szkolenia do kształtowania kompetencji, jako Ŝe jedną z ich składowych są umiejętności, a te z definicji są trwałą zmianą w zachowaniu człowieka. Mając więc, na uwadze powyŝsze oraz specyfikę uczenia się dorosłych, oczywiste jest, Ŝe do ich nabycia niezbędne jest wielokrotne ćwiczenie nowych procedur postępowania. 9 A. Kozak, M. Łaguna, Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik trenera, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009, s L. Rea, Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s Najczęściej opisywana metoda ewaluacji autorstwa D. Kirkpatricka opiera się na badaniu efektywności szkoleń na czterech poziomach: reakcji na szkolenie, wiedzy, zachowań, efektów biznesowych. 3

4 Trzeba wyraźnie zaznaczyć, Ŝe szkolenie ma potencjał oddziaływania na kompetencje, jednak tylko w przypadku, gdy traktowane jest jako kompleksowy proces i spełnia szereg waŝnych warunków. 3. Determinanty skuteczności szkoleń. O skuteczności szkoleń w doskonaleniu kompetencji decyduje wiele elementów. Zasadniczo moŝna je pogrupować według: czynników zaleŝnych od podmiotów zaangaŝowanych w proces (organizacja, trener 12, uczący się), czynników związanych z poszczególnymi etapami procesu. Wśród elementów determinujących skuteczność szkoleń w kontekście organizacji, w której uczestniczy uczący się, wymienić naleŝy: systemowe podejście do procesu kształcenia pracowników oraz zaangaŝowanie menedŝerów liniowych w rozwój podległego personelu, a w konsekwencji takŝe kulturę organizacyjną. W odniesieniu do pierwszego, powiedzieć naleŝy, Ŝe szkolenie nie jest celem samym w sobie. Winno być narzędziem polityki personalnej, dzięki któremu, poprzez rozwój kompetencji swoich pracowników, organizacja zwiększa szanse na realizowanie przyjętej strategii 13 ; kompetentni pracownicy skuteczniej realizują stawiane przed organizacją cele. W ramach systemowego podejścia plany szkoleniowe są elementem przyjętej strategii funkcjonalnej, permanentnym procesem planowanym w perspektywie zarówno krótko jak i długookresowej 14, dzięki czemu szkolenia nie są sprowadzane do interwencyjnych akcji 15. Aby moŝna było planować efektywny proces rozwoju, organizacja musi jasno określać wymagania co do kompetencji poszczególnych pracowników. W praktyce formułowane one są za pomocą zakresów obowiązków, profili kompetencyjnych, a takŝe celów biznesowych. W wyniku oceny okresowej określane powinny być ewentualne deficyty kompetencyjne, które są podstawą tworzenia planów rozwojowych. Fundamentalne znaczenie w procesie kształtowania kompetencji podwładnych mają bezpośredni przełoŝeni. To oni bowiem określają wymagania wobec pracowników. To oni powinni zapewnić warunki organizacyjne do wdraŝania zmian związanych z nabywaniem 12 trener, szkoleniowiec terminy te mogą być traktowane zamiennie. 13 S. Borkowska, Strategia rozwoju firmy a szkolenie pracowników, w: Szkolenia i rozwój pracowników a sukces firmy, A. Ludwiczyński (red.). Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999, s Ibidem. 15 A. Mayo, Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s

5 przez pracowników nowych umiejętności 16. Jak dobrze ujęli to P. Honey i A. Mumford, kierownik, który skutecznie wspiera rozwój swoich podwładnych 17 : jest wzorem dla osoby uczącej się, świadomie tworzy liczne okazje i moŝliwości do uczenia się, włącza uczenie się w proces codziennej pracy, jest orędownikiem uczenia się w całej organizacji. Jak zaznaczają autorzy, organizacja moŝe stymulować pracowników do rozwoju lub teŝ rozwój ten wstrzymywać 18. Właściwa kultura organizacyjna, wspierająca procesy kształcenia, tworzy i promuje klimat rozwoju 19. Jej budowanie powinno rozpocząć się poprzez uwzględnienie odpowiednich wartości juŝ na etapie określania misji organizacji 20, a w konsekwencji angaŝowanie w realizowanie przyjętych w tym zakresie załoŝeń odpowiednich zasobów, zarówno finansowych, organizacyjnych jaki i ludzkich. W praktyce najwaŝniejsze będzie tworzenie środowiska, w którym uczący się pracownik moŝe, a nawet powinien wdraŝać i trenować procedury wypracowane w trakcie szkoleń. Determinanty związane z organizacją mają bezpośrednie przełoŝenie na uczącego się. Wszystkie one wpływają na motywację pracownika. Jak za P. Tamkinem przytacza M. Sloman, motywacja warunkuje stopień wykorzystania wiedzy i ćwiczenia wypróbowanych w trakcie szkolenia umiejętności. Jeśli ze strony pracownika brak jest zaangaŝowania, moŝe on być nawet najlepiej wyszkolonym, a i tak będzie wykonywał swoją pracę mniej skutecznie 21. Motywacja do rozwoju powinna być u pracownika na tyle silna, aby pozwoliła na przeniesienie do codziennej praktyki poznanych w trakcie sesji szkoleniowej nowych procedur działania 22. Jak podkreśla Sloman i inni autorzy, uczenie się zaleŝy w największym stopniu, od samego ucznia 23 24, jednak organizacja moŝe aktywnie wpływać na poziom 16 S. Borkowska, Strategia rozwoju firmy, op. cit., s A. Mayo, Kształtowanie strategii, op. cit., s G. Bartkowiak, Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999, s J. Penc, Kreowanie zachowań w organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s H. Król, Efektywny system szkoleń pracowników, w: Szkolenia i rozwój pracowników a sukces firmy, A. Ludwiczyński (red.). Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999, s M. Sloman, Nowe zjawiska w świecie szkoleń, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2010, s.32, za: P. Tamkin, Measuring the Contribution of Skills to Buisness Performanece, Institute for Employment Studies, Brighton 2005, s Ch. Galloway, Psychologia uczenia się i nauczania, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s M. Sloman, Nowe zjawiska w świecie szkoleń.., op. cit. s TJ. Maurer, BA. Tarulli Investigation of perceived environment, perceived outcome, and person variables in relationship to voluntary development activity by employees, Journal of Applied Psychology, n.79, , s

6 zaangaŝowania pracownika w rozwój m.in. poprzez tworzenie odpowiednich procesów, kultury uczenia się 2526, a takŝe inne zachęty. Podmiotem zaangaŝowanym w proces szkoleniowy i istotnie wpływającym na jego skuteczność jest trener. W praktyce ujawnia się dwojakie podejście do jego roli w całym procesie. W węŝszym rozumieniu, trener to osoba, której zadaniem jest przekazywanie wiedzy proceduralnej, w odróŝnieniu od deklaratywnej 27. W ekstremalnym przypadku jego rola moŝe sprowadzać się, tylko i wyłącznie, do przeprowadzenia sesji szkoleniowej. Nawet bez skontrolowania efektów swojej pracy 28. Rosnące wymagania firm powodują, Ŝe odchodzi się od roli trenera-instruktora 29, czy trenera-nauczyciela 30, choć jak twierdzi L. Rea, nadal jest to, przypuszczalnie, największa grupa szkoleniowców i prawie na pewno największą pozostanie w przyszłości 31. Widać jednak, Ŝe rola trenera ewoluuje w kierunku trenera-konsultanta 32. Jak zauwaŝa ten sam autor pojawił się typ trenera profesjonalisty, który pomaga w kształtowaniu kompetencji, równieŝ doradza, a w konsekwencji tylko niekiedy robi to, co zazwyczaj rozumiane jest pod pojęciem szkolenia 33. Podobnie widzi to M. Sloman. UwaŜa bowiem, Ŝe nadchodzą czasy trenerów developerów, których zadaniem jest nie tylko przekazywać wiedzę na sali szkoleniowej. Będą oni współodpowiedzialni za całościowy efekt procesu szkoleniowego 34. Dlatego tak waŝne stają się ich kompetencje merytoryczne, które w dotychczasowym podejściu, zdominowanym przez szkoleniowców psychologów 35, traktowane były jako drugorzędne, w porównaniu do umiejętności dydaktycznych i interpersonalnych S. Borkowska, Strategia rozwoju firmy, op. cit., s M. Sloman, Nowe zjawiska w świecie szkoleń, op. cit., s S. JarmuŜ, T. Witkowski, Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń, Biblioteka Moderatora, Wrocław 2004, s W. K. Buśkiewicz, Na tropie trenera, Personel i Zarządzanie, nr 1/2010, A. Andrzejczak, Projektowanie i realizacja szkoleń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników..., op. cit., s L. Rea, Ocena pracy szkoleniowca, op. cit., s M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników..., op. cit., s L. Rea, Efektywne szkolenie., op. cit., s M. Sloman, Nowe zjawiska w świecie szkoleń,op. cit., s szkoleniowcy - psychologowie stanowią ok. 30% trenerów w Polsce i jest to najliczniejsza grupa zawodowa wśród trenerów (na przykład, trenerzy z wykształceniem w obszarze zarządzania stanowią 10% i są drugą grupą co do liczebności). Źródło: A. Broda, A. Lenart, Projekt badawczy Diagnoza luk kompetencyjnych trenerów, Raport dla PARP, luty P. Berłowski, Szkolić nie kaŝdy moŝe, Personel i Zarządzanie, nr 11/2007, S. JarmuŜ, T. Witkowski, Podręcznik trenera..., op. cit. s

7 Rola trenera w procesie szkoleniowym zaczyna się juŝ na etapie planowania działań. Od jego kompetencji zaleŝy czy zrozumie specyfikę pracy uczestników, pozna ich moŝliwości i w tym kontekście będzie potrafił zaprojektować i poprowadzić sesję. Od niego równieŝ, w duŝej mierze zaleŝy efektywność działań wdroŝeniowych. Kolejną grupę czynników determinujących skuteczność szkolenia moŝna mówić w kontekście jego poszczególnych etapów. Szkolenie nie będzie skuteczne jeśli nie zostanie właściwie przeprowadzone badanie potrzeb szkoleniowych. Na tym etapie pozyskiwane są wszelkie informacje, będące podstawą do tworzenia programu szkolenia i jego ewaluacji. W trakcie badania trener nawiązuje relacje z przyszłymi uczestnikami, przez co moŝe rozpocząć proces wzmacniania ich motywacji, a takŝe poznać ich preferencje co do przyszłego szkolenia. Dzięki prowadzonym wywiadom z kierownictwem, analizie danych i dokumentów, trener zyskuje moŝliwość poznania szerszego kontekstu i dostosowania planowanych interwencji do celów, a takŝe charakteru organizacji. To co warto uwzględnić na poziomie badania potrzeb szkoleniowych, to diagnoza stylu uczenia się poszczególnych uczestników. Jak wskazuje Ch. Galloway w procesie uczenia waŝne jest stworzenie takich warunków, aby kaŝdy uczeń mógł uczyć się w optymalny dla siebie sposób i w optymalnym dla siebie tempie 38. Jest to zadanie niezmiernie trudne, jednak uwzględniając w procesie szkoleniowym styl w jakim poszczególni uczący się przyswajają nowe informacje i umiejętności, moŝna podnieść efektywność powziętych działań. Kolejne determinanty sukcesu szkolenia związane są z etapem projektowania właściwych działań. Tutaj kluczowe znaczenie ma wyznaczenie celów projektu. WaŜne, aby dotyczyły one wszystkich obszarów związanych z kształtowaniem kompetencji, a więc postaw, wiedzy i umiejętności. Tylko w kontekście tak wyznaczonych celów, trener moŝe zaplanować odpowiedni przebieg sesji szkoleniowej i dobrać skuteczne metody. Ponadto precyzyjne określenie miar poszczególnych celów pozwoli na dokładne przeprowadzenie ewaluacji. WaŜne jest równieŝ to, aby trening był przygotowywany w oparciu o faktyczne problemy, z którymi zmagają się uczestnicy, a takŝe odnosić się wprost do ich codziennej pracy 39. Skuteczność szkolenia zaleŝy od tego jaką grupę tworzą uczestnicy. Najistotniejsze jest odpowiednie określenie jej liczebności i poziomu kompetencji uczących się. Gdy grupa 38 Ch. Galloway, Psychologia uczenia się i nauczania, PWN, Warszawa 1988, s R.K. Samanta, Training Methods for Management and Development, M.D. Publications PUT LTD., New Delhi, 1993, s. 2. 7

8 będzie zbyt liczna, nie moŝliwe będzie stosowanie aktywnych metod szkoleniowych, a w konsekwencji ćwiczenie umiejętności. Gdy uczestników będzie zbyt mało, nie nawiąŝe się proces grupowy. Gdy uczący się w ramach jednej grupy mają silnie zróŝnicowany poziom kompetencji, trudno w trakcie procesu utrzymać ich jednoczesne zainteresowanie; to co ciekawi jednych, nudzi innych lub pozostaje dla części niezrozumiałe. Efektywność uczenia w trakcie szkolenia zaleŝy od zastosowanych metod oraz przyjętej kolejności prezentowania wiedzy. Aby móc skutecznie wesprzeć w uczeniu się uczestników o róŝnych stylach przyswajania wiedzy, trener powinien stosować zróŝnicowane techniki szkoleniowe. Ponadto kaŝda metoda w określony sposób wspiera realizację poszczególnych celów; gdy wykład pomaga osiągnąć cele w obszarze wiedzy, case study dodatkowo oddziałuje na postawy, a symulacje, czy gry na umiejętności. Procesem, który warunkuje nabywanie umiejętności jest implementacja nowej wiedzy do działań zawodowych. Jak piszą teoretycy dydaktyki, uczymy się tego, co ćwiczymy w praktyce 40. Szkolenia dla pracowników muszą być związane z praktycznym kształtowaniem umiejętności. Ponadto, aby mogły być skuteczne, konieczne jest aplikowanie nowej wiedzy i umiejętności niezwłocznie. W innym przypadku efekty zostaną zaprzepaszczone 41. NaleŜy podkreślić, Ŝe w trakcie sesji szkoleniowej uczący się bierze udział w tworzeniu nowej wiedzy na poziomie deklaratywnym i proceduralnym. Ten ostatni nie powinien być utoŝsamiany z umiejętnościami te, aby mogły się pojawić, wymagany jest często długi trening, najlepiej w warunkach realnej pracy. Podsumowanie Szkolenie spełnia swoją rolę, jako narzędzie kształtowania kompetencji, gdy skutecznie niweluje deficyty w trzech obszarach będących składowymi kompetencji: postawach, wiedzy i umiejętnościach. Pojedyncza sesja szkoleniowa najczęściej dostarcza wiedzy, moŝe w pewnym stopniu wpłynąć na postawy uczestników. Jednak jeśli postawy mają być kształtowane w dłuŝszym okresie, konieczna jest świadomość, Ŝe dzieje się to głównie w środowisku pracy. W trakcie treningu na sali szkoleniowej moŝna wypracować procedury nowych zachowań, ale nie naleŝy oczekiwać, Ŝe staną się one od razu nawykami. Nabywanie umiejętności, wymaga czasu i treningu, a w trakcie, informacji zwrotnej, która z kolei, jest najbardziej kompetentna gdy pochodzi wprost z organizacji i codziennej praktyki. 40 Ch. Galloway, Psychologia uczenia się i nauczania, op. cit., s S. Borkowska, Strategia rozwoju firmy, op. cit., s

9 W konsekwencji powyŝszego, konieczne jest odejście od utoŝsamiania szkolenia z samą tylko sesją szkoleniową, co łączy się wprost z projektowaniem i wdraŝaniem działań implementujących wypracowane w trakcie sesji szkoleniowej procedury nowych zachowań. To z kolei wiąŝe się z koniecznością realnego zaangaŝowanie w proces kompetentnych trenerów, bezpośrednich przełoŝonych uczących się pracowników oraz ich samych. STRESZCZENIE Głównym celem artykułu, jest wskazanie na czynniki determinujące sukces szkolenia jako narzędzia doskonalenia kompetencji pracowniczych. Bazując na dostępnych badaniach i przeglądzie literatury, autorka wskazuje jak poszczególne elementy procesu, a takŝe podmioty zaangaŝowane w proces wpływają na jego ostateczny wynik jakim ma być podniesienie kompetencji uczestników. Słowa kluczowe: kompetencje, szkolenia, rozwój, zasoby ludzkie SUMMARY The main aim of this article is to demonstrate the factors determining the success of a training, which is a tool for developing employees competences. Basing her knowledge on the research available and literature overview, the author demonstrates how particular elements of a process, as well as the entities involved, influence the results, which should be gaining higher level of the participants competences. Key phrases: competence, training, development, human resources. Bibliografia: 1. A. Andrzejczak, Projektowanie i realizacja szkoleń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa A. Rakowska, Kompetencje współczesnego menedŝera w: E. Masłyk-Musiał (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WyŜszej Szkoły MenedŜerskiej, Warszawa G. Bartkowiak, Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań

10 4. S. Borkowska, Strategia rozwoju firmy a szkolenie pracowników, w: Szkolenia i rozwój pracowników a sukces firmy, A. Ludwiczyński (red.). Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa Ch. Galloway, Psychologia uczenia się i nauczania, PWN, Warszawa G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa S. JarmuŜ, T. Witkowski, Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń, Biblioteka Moderatora, Wrocław M. Kossowska, Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Akade, Kraków M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków A. Kozak, M. Łaguna, Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik trenera, GWP, Gdańsk H. Król, Efektywny system szkoleń pracowników, w: Szkolenia i rozwój pracowników a sukces firmy, A. Ludwiczyński (red.). Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa TJ. Maurer, BA. Tarulli Investigation of perceived environment, perceived outcome, and person variables in relationship to voluntary development activity by employees, Journal of Applied Psychology, n.79, A. Mayo, Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków J. Penc, Kreowanie zachowań w organizacji, Placet, Warszawa L. Rea, Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków R.K. Samanta, Training Methods for Management and Development, M.D. Publications PUT LTD., New Delhi, M. Sidor-Rządkowska, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdraŝanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer sp. z o.o., Kraków M. Sloman, Nowe zjawiska w świecie szkoleń, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa

11 Netografia: 1. P. Berłowski, Szkolić nie kaŝdy moŝe, Personel i Zarządzanie, nr 11/2007, 2. A. Broda, A. Lenart, Projekt badawczy Diagnoza luk kompetencyjnych trenerów, Raport dla PARP, luty W. K. Buśkiewicz, Na tropie trenera, Personel i Zarządzanie, nr 1/2010, 11

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 386 Efektywność rozważania nad istotą i pomiarem Redaktorzy naukowi Tadeusz Dudycz Grażyna Osbert-Pociecha

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W

SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W Mgr inż. Olga Sobolewska SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W PROCESIE DOSKONALENIA KADRY MENEDŻERSKIEJ ANALIZA UŻYTECZNOŚCI Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Specjalność: Organizacja i zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

2015, nr 3 (60) A. Marszałek, Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach?, e-mentor 2015, nr 3(60), s. 64 73, http://dx.doi.org/10.15219/em60.1189.

2015, nr 3 (60) A. Marszałek, Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach?, e-mentor 2015, nr 3(60), s. 64 73, http://dx.doi.org/10.15219/em60.1189. 2015, nr 3 (60) A. Marszałek, Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach?, e-mentor 2015, nr 3(60), s. 64 73, http://dx.doi.org/10.15219/em60.1189. kształcenie ustawiczne Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach?

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Skład i łamanie: anatta.pl

Skład i łamanie: anatta.pl 2012 SKiTZ MATRIK. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK and individual authors, Kraków 2012. SKiTZ MATRIK ul. Pawlikowskiego 6/7, 31-127 Kraków

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYBRANE ASPEKTY

EFEKTYWNOŚĆ SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYBRANE ASPEKTY STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 3 MAREK KUNASZ Uniwersytet Szczeciński EFEKTYWNOŚĆ SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYBRANE ASPEKTY Wprowadzenie Ocena efektywności szkolenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008

Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008 Katarzyna Szumowska - absolwentka studiów podyplomowych "MenedŜer Jakości" studentka I roku msu, specjalność ekonomia menedŝerska i doradztwo finansowe I roku msu, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Employer i internal branding w bibliotece naukowej budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy

Employer i internal branding w bibliotece naukowej budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy Mgr Agata Bożek Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie a.bozek@bg.ajd.czest.pl Mgr Lena Kamińska-Mazur Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie l.kaminska@bg.ajd.czest.pl

Bardziej szczegółowo

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy Autor raportu dr Anna Kozłowska Warszawa 2014 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Reklamy Potrzeby jako system klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Podręcznik mentora Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. Wrzesień 2009 r.

Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. Wrzesień 2009 r. Raport końcowy Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wrzesień 2009 r. Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WARUNKUJĄCYCH SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WARUNKUJĄCYCH SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 67 Nr kol. 1900 Martyna MICHALAK Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Zarządzania Kadrami MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO

Bardziej szczegółowo