Sbor dobrovolných hasičů / Ochotnicza straż pożarna Darkovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sbor dobrovolných hasičů / Ochotnicza straż pożarna Darkovice 1911 2011"

Transkrypt

1 Sbor dobrovolných hasičů / Ochotnicza straż pożarna Darkovice Spolupráce a přátelství hasičů Darkovic a Raszczyce Współpraca i przyjaźń strażaków z Darkovic i Raszczyc 1

2 obsah: Spis treści: Úvod... 3 Počátky hasičské činnosti v Darkovicích Spolupráce s OSP Raszczyce výročí založení SDH Darkovice Seznam starostů hasičů v Darkovicích ( )...27 Wstęp... 3 Początki działalności strażackiej w Darkovicach Współpraca z OSP Raszczyce lecie założenia OSP Darkovice Lista starostów strażaków w Darkovicach ( )...27

3 Tato publikace vznikla při příležitosti oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Darkovice a spolupráce s hasiči z družební OSP Raszczyce za významného finančního přispění Evropského fondu pro regionální rozvoj. Je zde nastíněn pohled do stoleté historie darkovického hasičstva, stručná bilance úspěchů i obtíží budování vzájemnosti a sousedské pomoci bližním. Publikace rovněž zachycuje oslavy, které se svou velikostí i účastí hostů zařadily mezi největší akce pořádané naším sborem. Michaela Dudková kronikářka SDH Darkovice Publikacja wydana z okazji 100 rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej Darkovice oraz dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy ze strażakami z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Raszczyce. Publikacja opisuje 100-letnią historię straży pożarnej w Darkovicach, bilans jej sukcesów oraz problemów w ramach budowania wzajemnych sąsiedzkich kontaktów a także wspomnienia na uroczystości strażackie, które dzięki swojej popularności i udziału wielu gości zaliczane są do największych imprez. Michaela Dudková kronikarz SDH Darkovice Úvod / Wstęp 3

4 Počátky hasičské činnosti v Darkovicích Dle hasičské kroniky se dovídáme, že obec měla až do založení sboru, tj. do roku 1911 v držení starou dřevěnou kůlnu umístěnou na místě nynější hasičské zbrojnice. Uvnitř kůlny se nacházely dvě dvojkoly podobající se dnešním ručně taženým dvoukolovým vozíkům. Na každé z nich byly upevněny dřevěné sudy většího objemu naplněny vodou. Toto byl první primitivní hasičský přístroj. Mimo to byly v kůlně umístěny dva delší závěsné žebříky, dvě trhací háky a několik delších tyčí omotaných hadry k tlumení ohně, tzv. Feuerpatschen čili tlumic. Deset jutových džberů doplňovalo tuto hasičskou výzbroj. A tu vyšel od učitele br. Maxe Porschkeho impuls, založit v obci hasičský sbor. Na jeho pokyn a přání pozval starosta obce br. Augustin Kalvar do zasedání obecního výboru okrskového velitele, Kreisbandmeistra Holušu. Tento schválil návrh řídícího a nařídil bezpodmínečné založení hasičského sboru. Sbor neexistoval, majetek shora uvedený náležel obci. Hašení a lokalizování požárů se provádělo čistě z pohnutek křesťanských, tj. pomoci bližnímu. Vždyť láska k bližnímu a sousedská výpomoc byla v oné době dokonalejší a oddanější než je tomu dnes. Nastal rok 1911, rok sucha a neúrody. Onoho, pro hasičstvo v Darkovicích významného roku, vypukl v hostinci p. Halfara požár. Haťský hasičský sbor, tehdy Freiwillige Feuerwehr Haatsch, účinně zasáhl a po velké námaze zdolal požár. Zdejší primitivní hasičská výzbroj se skoro vůbec neuplatnila. Haťský sbor byl již tehdy na vysoké úrovni a Darkovice byly povinny naň přispívat podporou ve výši 200 marek ročně. Stará hasičská zbrojnice / Stara remiza strażacka 4 Počátky hasičské činnosti v Darkovicích

5 Początki działalności strażackiej w Darkovicach Zkroniki straży pożarnej można dowiedzieć się, że gmina do momentu założenia jednostki strażackiej, tzn. do 1911 roku, posiadała starą drewnianą szopę znajdującą się w miejscu, gdzie dzisiaj stoji remiza strażacka. W szopie stały dwa wozy dwukołowe podobne do dzisiejszych ręcznie ciągniętych wózków dwukołowych. Na każdym wozie przymocowane były dwie duże drewniane beczki z wodą. Był to pierwszy prymitywny sprzęt przeciwpożarowy. Oprócz tego w szopie można było znaleźć wiszące dwie długie drabiny, dwa bosaki oraz kilka długich tyczek owiniętych szmatami do tłumienia ognia tzw. Feuerpatschen - naganiacze pożaru. Do wyposażenia tej prymitywnej remizy należały również jutowe cebry. wysiłkiem udało się jej zgasić pożar. Miejscowa straż pożarna nawet nie miała okazji skorzystać ze swojego prymitywnego wyposażenia. W tym okresie jednostka z Hati należała już do jednostek o wysokim poziomie a Darkovice były zobowiązane do wsparcia finansowego jednostki z Hati w formie 200 marek rocznie. Wówczas po raz pierwszy nauczyciel Max Porschke przedstawił pomysł założenia własnej jednostki strażackiej. Starosta gminy Augustin Kalvar, na jego życzenie, zaprosił na posiedzenie rady gminy dowódcę powiatowej straży pożarnej Kreisbandmeistra Holušu. Ten potwierdził propozycję starosty i nakazał bezwarunkowe założenie jednostki straży pożarnej. W tym okresie jednostka jeszcze nie egzystowała, w/w majątek należał do gminy. Gaszenie oraz lokalizowanie pożarów oparte było przede wszystkim na chrześcijańskim poczuciu niesienia pomocy bliźnim. Miłość do bliźniego oraz pomoc sąsiedzka w tych czasach zdecydowanie różniła się od kontaktów sąsiedzkich w czasach współczesnych. Rok 1911 był rokiem suszy i nieurodzaju. Właśnie w tym roku, bardzo ważnym dla historii straży pożarnej w Darkovicach, wybuchł pożar gospody p. Halfara. Jednostka straży pożarnej z miejscowości Hať, wówczas Freiwillige Feuerwehr Haatsch, odniosła duży sukces, z ogromnym Hasičská zbrojnice Darkovice / Remiza strażacka Darkovice Początki działalności strażackiej w Darkovicach 5

6 Na obecní schůzi byl roku 1911 ustanoven výbor sboru. Sbor nesl název: Feuerwehr-Verein zu Gross Darkowitz a spadal pod vedení okresu Hlučín. Sbor čítal celkem 18 činných a 20 přispívajících členů. V obci v té době žilo 960 lidí a stálo zde 152 domků. Sbor byl sice formálně založen, ale rozvoj jeho činnosti narážel na finanční problémy. Sbor nevlastnil zhola nic. Starosta br. Porschke tedy podal žádosti o poskytnutí podpory na rozvoj sboru okolním statkům a dolům, kde byli mimo jiné zaměstnáni obyvatelé Darkovic. Ze strany Rotschildů a šachet se skutečně podařilo získat značné subvence. Tak se povedla realizovat stavba zbrojnice. Z úspor a obdržených peněz byla rovněž zakoupena ruční stříkačka, hadice, přilby a cvičné černé obleky. V roce 1914 vypukla I. světová válka. Členové sboru oblékli vojenský stejnokroj a sbor zůstal nečinný. Jedině br. starosta Porschke zůstal v obci po celou dobu války. V roce 1918 se v Darkovicích chopil moci Arbeiterausschussrat, který šikanoval diktátorsky každého, kdo s ním nesouhlasil. Br. starosta Porschke se stal terčem vyhrůžek a proto na vlastní přání odešel. V témže roce se prováděly ve sboru nové volby. Sbor nesl německé pojmenování až do roku Tehdy se konala valná hromada, na níž bylo jednohlasně usneseno přejmenování sboru Freiwillige Fuerwehr na Sbor dobrovolných hasičů v Darkovicích. Tímto okamžikem se zapojuje sbor do velké rodiny slezského hasičstva. Sbor v těchto letech vzkvétal. V roce 1928 vychází od br. starosty Horáka podnět k zakoupení hasičského praporu. Br. jednatel Rozehnal je mu nápomocen. Prapor je zakoupen a v témže roce slavnostně posvěcen. Br. Vávra ze statku Karlův Dvůr a jeho manželka přebírají kmotrovství nad praporem. První hasičský povoz v Darkovicích r / Pierwszy wóz strażacki Darkovice 1929 rok

7 Na posiedzeniu Rady Gminy w 1911 roku została powołana rada straży pożarnej. Jednostka otrzymała nazwę: Feuerwehr-Verein zu Gross Darkowitz, stała się jednostką kierowaną przez powiat Hlučín. Jednostka składała się z 18 członków aktywnych oraz 20 członków wspierających działalność jednostki. Gminę w tym okresie zamieszkiwało w 152 domach 960 obywateli. Jednostka została założona formalnie, potykała się jednak z dużymi problemami finansowymi. Nie posiadała żadnego wyposażenia, właściwie nie miała nic. Starosta Porschke wniósł wniosek o wsparcie rozwoju jednostki do gospodarstw i kopalni znajdujących się w bliskiej okolicy, w których z reguły zatrudnieni byli mieszkańcy Darkovic. Rodzina Rotschild oraz pobliskie kopalnie rzeczywiście wsparły projekt znacznymi dotacjami. Umożliwiło to realizację budowy remizy strażackiej. Oszczędności oraz otrzymane dotacje umożliwiły zakupienie sikawki ręcznej, węża, hełmów oraz czarnych ubrań koszarowych. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej wstąpili do wojska a jednostka przerwała swoją działalność. Tylko starosta Porschke przez cały okres trwania wojny pozostał w gminie. W 1918 roku władzę w Darkovicach przejął Arbeiterausschussrat, który sprawował dyktatorską władzę zastraszając każdego, kto miał inne poglądy. Starosta Porschke stał się celem gróźb i na własne życzenie opuścił swoje stanowisko. W tym roku zorganizowano nowe wybory w OSP. OSP swoją niemiecką nazwę posiadała aż do 1923 roku. Wówczas to na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jednogłośnie zatwierdzono zmianę nazwy Freiwillige Fuerwehr na Ochotnicza Straż Pożarna w Darkovicach ( Sbor dobrovolných hasičů v Darkovicích ). W tym momencie jednostka zostaje włączona do dużej rodziny strażaków śląskich. W tym okresie OSP dynamicznie rozwijała się. W 1928 roku starosta Horák wpadł na pomysł zakupienia własnego sztandaru. Pomógł przy realizacji tego projektu zarządzający Rozehnal. Sztandar w tym roku został zakupiony oraz uroczyście wyświęcony. Patronami sztandaru stali się Vávra z gospodarstwa Karlův Dvůr wraz z żoną. Hasičská slavnost / Uroczystości strażackie

8 Dne 1. února 1938 byly Darkovice poprvé osvětleny elektrickým proudem. Pro hasičstvo měla tato elektrifikace velký význam, jelikož nebezpečí požárů zaviněných svícením petrolejovou lampou se výrazně snížilo. Sbor v tomto období čítá 54 činných a 30 přispívajících členů. Svou výzbrojí i výstrojí je na vysoké úrovni. Nastává 4. říjen Darkovice jsou okupovány Německem. Sbor byl přejmenován na Feuerwehr, jemuž čeští funkcionáři předali výstroj, výzbroj a Kč v hotovosti. Za okupace utrpěla Feuerwehr četné ztráty na životech, a to r ve válce Německa s Polskem, r ve válce proti Francii a r ve válce proti Rusku. Sbor z doby předokupační se chápe ihned své činnosti. Mění se název z Feuerlöschpolizei na Sbor dobrovolných hasičů. Na pokyn OHJ Hlučín ujímají se funkcionáři z roku 1938 opět svých funkcí. I sbor pocítil ve své činnosti válečnou dobu. Hasičský prapor, přilby i hasičská kronika byly odcizeny. Jedinou památkou na okupaci je tak motorová stříkačka zakoupena německou Feuerlöschpolizei. Pro nepřesnou a ledabylou docházku do cvičení zavádí německé úřady v Darkovicích v r Feuerlöschpolizei, v níž byl účast mužů i žen povinná. Absence na cvičení se trestala pokutou 50 RM. Tento diktátorsky sbor však dlouho netrval. Dne 26. dubna 1945 byly Darkovice opět přiděleny k ČSR. Po válce byly Darkovice ze 75% zničeny. Ze 182 domků jich bylo 179 poškozených, z toho 43 úplně zničených. Fronta si vyžádala i několik lidských obětí, vždyť Darkovice měnily třikrát majitele. Výšivka ze starého praporu / Wyszywanka ze starego sztandaru strażackiego

9 dniu 1 lutego 1938 Darkovice zostały po raz W pierwszy oświetlone prądem elektrycznym. Elektryfikacja miała duże znaczenie również dla tutejszej straży pożarnej, niebezpieczeństwo pożaru spowodowanego stosowaniem lamp naftowych wyraźnie spadło. W tym okresie w skład jednostki wchodziło 54 członków aktywnych oraz 30 członków wspierających działalność OSP. Poziom wyposażenia straży jest w tym okresie bardzo wysoki. Nadchodzi dzień 4 października 1938 roku. Rozpoczyna się dla Darkovic okres okupacji niemieckiej. Jednostka straży otrzymuje nazwę Feuerwehr, wyposażenie oraz gotówkę w kwocie CZK Czesi oddają okupantowi. W czasie okupacji Feuerwehr poniosła znaczne straty, jej członkowie zginęli w 1939 roku w wojnie Niemiec przeciwko Polsce, w 1940 roku przeciwko Francji oraz w 1941 roku w wojnie przeciwko Rosji. Darkowice były w 75% zniszczone. Z całkowitej liczby 182 domów 179 było uszkodzonych a 43 całkowicie zniszczone. Na froncie zginęli także mieszkańcy Darkovic, miejscowość ta w czasie wojny 3 krotnie zmieniała właściciela. Jednostka w składzie jeszcze z czasów przed okupacją natychmiast rozpoczyna działalność. Zmienia nazwę z Feuerlöschpolizei na Ochotnicza Straż Pożarna ( Sbor dobrovolných hasičů ). W oparciu o rozporządzenie OHJ Hlučín funkcjonariusze z 1938 roku natychmiast powracają na swoje stanowiska. Również jednostka straży pożarnej odczuła skutki II wojny światowej. Ukradziono sztandar, hełmy strażackie oraz kronikę strażacką. Jedyną pamiątką po okupacji była motopompa kupiona przez niemiecką Feuerlöschpolizei. Z powodu zbyt częstej nieobecności na ćwiczeniach, urzędy niemieckie w Darkovicach wprowadzają w 1944 roku Feuerlöschpolizei, obowiązek udziału w ćwiczeniach dla mężczyzn i kobiet. Nieobecność karana była grzywną 50 marek. Dyktatorska sytuacja w jednostce strażackiej nie trwała jednak długo. W dniu 26 kwietnia 1945 roku Darkowice zostały ponownie włączone do terytorium CSR. Po wojnie Stuha ze starého has. praporu věnována p. Klárou Vavrovou r / Wstęga ze starego sztandaru strażackiego wyświęcona przez p. Klarę Vavrovą 1929 rok

10 Sbor v poválečné době začíná opět dýchat a povstává k novému aktivnímu životu. Věž skladiště poškozena válkou se opravuje a cvičiště se urovnává. Sbor si sjednal i kmotra a to hasičský sbor Ostrava Přívoz I. Místní jednota Československého svazu hasičů dále pracuje dle dobové terminologie v lidově demokratickém duchu, při obraně budovatelských úspěchů pracujícího lidu. V roce 1948 požádal sbor milosrdné sestry z Kravař o zhotovení nového hasičského praporu. Při letní slavnosti dne 13. června1948 byl prapor slavnostně posvěcen. V roce 1950 zakupuje hasičský sbor od br. Aloise Mikety nákladní vůz a odvádí jej k přestavbě na hasičské auto. Při letní hasičské slavnosti dne 25. června 1950 je automobil slavnostně posvěcen. V tomto roce se přistoupilo k reorganizaci hasičských sborů. Hasičstvo se stává první a nejdůležitější složkou v obci. MNV je povinen pečovat řádně o hasičstvo. V obci je ustanoven z občanů hasičů, kteří jsou nepřetržitě doma, požární sbor neboli požární pohotovost. Název hasičský sbor se nahrazuje názvem Místní jednota Čsl. svazu hasičstva. Dne 6. května 1951 se vzdal jednatelství v místní jednotě br. Antonín Dudek zakladatel nové hasičské kroniky. V červnu roku 1951 s konala jubilejní slavnost u příležitosti čtyřicetiletého trvání hasičského sboru. Oslavy byly bohužel přerušeny bouřkami, a tak se připravená oslava musela přesunout do sálu. Hasiči s požární stříkačkou / Strażacy z sikawką strażacką

11 Jednostka w okresie powojennym rozpoczyna nową erę, budzi się do aktywnej działalności. Wieża magazynów uszkodzona w czasie wojny zostaje naprawiona a plac ćwiczeń wyrównuje się. Jednostka dostaje się pod patronat OSP Ostrava Přívoz I. W 1948 roku jednostka wystąpiła z prośbą do sióstr zakonnych z Kravar o uszycie nowego sztandaru. Sztandar ten został uroczyście wyświęcony w ramach uroczystości 13. czerwca 1948 roku. W 1950 jednostka straży pożarnej kupuje od Aloisa Mikety wóz ciężarowy i poddaje go rekonstrukcji na wóz strażacki. W ramach letnich uroczystości, w dniu 25 czerwca 1950 roku wóz strażacki zostaje uroczyście wyświęcony. W tym roku rozpoczęto reorganizację jednostek strażackich. Straż pożarna dostaje się na pierwsze miejsce wśród organizacji na terenie gminy. Urząd gminy zobowiązany jest do odpowiedniej troski o jednostkę OSP. W gminie powstaje jednostka straży pożarnej lub jednostka pogotowia przeciwpożarowego składająca się z mieszkańców strażaków pozostających bez przerwy w domu. Nazwa jednostka straży pożarnej zostaje zastąpiona nazwą Lokalna jednostka czechosłowackiego związku straży pożarnej. W dniu 6 maja 1951 roku zrezygnował z funkcji przedstawiciela lokalnej jednostki Antonín Dudek założyciel nowej kroniki strażackiej. W kwietniu 1951 roku odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 40 lecia istnienia jednostki OSP. Uroczystości przerwała jednak burza i impreza musiała być przesunięta do sali. Lokalna jednostka Czechosłowackiego Związku Strażaków nadal pracuje zgodnie z ówczesną terminologią w ludowo demokratycznym duchu, broniąc twórczych sukcesów ludu pracującego. První hasičský automobil r / Pierwszy samochód strażacki 1951 rok

12 Vroce 1961 se konaly oslavy 50 let od založení sboru. Místní jednota Českého svazu požární ochrany, započala oslavy na již tradičním plese požární jednoty. Samotné oslavy se pak konaly 25. června V roce 1981 se v měsíci červenci konaly oslavy 70. jubilea našeho sboru. Po slavnostní schůzi následovala letní hasičská slavnost. V roce 1964 byla zahájena výstavba nové požární zbrojnice. Započalo se s demolicí staré zbrojnice, která sloužila místním občanům celých 50 let. Byla to sice trochu tesklivá chvíle, kdy se občané loučili s něčím, co nerozlučně patřilo k obecnímu životu. Ale doba si žádala modernější zařízení. Projekt požární zbrojnice patřil ve své době k nejmodernějším v okrese. Zbrojnice byla dostavěna v roce Bylo to vskutku překrásné dílo. 70. léta v ČSPO byla odrazem své doby. Z hasičské kroniky se dozvídáme o splňování budovatelských cílů a pracovitosti našich hasičů. V roce 1979 s konala slavnostní schůze u příležitosti 50. Výročí trvání družby mezi ZO SPO Darkovice a ZO SPO Přívoz I. Stavba nové hasičské zbrojnice / Budowa nowej remizy strażackiej V roce 1980 zemřel dlouholetý člen br. Jan Kalvar, který stál v čele jednoty celých 17 let. K jeho největším zásluhám patří vybudování nové hasičské zbrojnice. Byl také zakladatelem družby mezi naším a Přívozským sborem. Jeho největším snem bylo vybudování požární nádrže s koupalištěm

13 roku odbyły się uroczystości 50 lecia założenia W OSP. Miejscowa jednostka Czeskiego Związku Straży Pożarnej rozpoczęła uroczystości tradycyjnym balem wspólnoty strażackiej. Główna część uroczystości odbyła się 25 czerwca 1961 roku. W 1964 roku rozpoczęto budowę nowej remizy strażackiej. Najpierw zburzono starą remizę, którą wykorzystywali mieszkańcy przez okres 50 lat. Była to chwila trochę smutna, moment pożegnania z czymś co towarzyszyło długie lata ich życiu. Czasy nowoczesne wymagają jednak wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań. Projekt remizy strażackiej należał w tym okresie do najnowocześniejszych realizowanych na terenie województwa. Budowę remizy ukończono w 1965 roku. Rzeczywiście było to dzieło przepiękne. również założycielem przyjaźni pomiędzy jednostkami w Darkovicach i Přívoze. Jego największym snem było wybudowanie zbiornika przeciwpożarowego połączonego z pływalnią. W 1981 roku w lipcu odbyły się uroczystości z okazji 70 rocznicy powstania naszej ochotniczej straży pożarnej. Po uroczystym posiedzeniu rady kontynuowano zabawę na festynu letnim. Lata 70-te w historii straży pożarnej są odbiciem ery. Z kroniki straży pożarnej dowiadujemy się o wyjątkowych sukcesach budowniczych oraz o pracowitości strażaków. W 1979 roku odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji 50-lecia przyjaźni pomiędzy ZO SPO Darkovice a ZO SPO Přívoz I. W 1980 zmarł długoletni członek Jan Kalvar, który dowodził jednostką przez okres 17 lat. Największym jego osiągnięciem jest wybudowanie nowej remizy. Był Udělování vyznamenání r / Wręczanie wyróżnień i odznaczeń 1979 rok

14 Toto období je pro Darkovické hasiče spojeno se starostováním br. Zdeňka Jaroše, který nahradil br. Aloise Kalvara. V lednu roku 1985 začala výstavba stavidla a můstku u požární nádrže za kravínem. Nad stavbou si vzal sbor patronát s cílem vybudovat zde celý požárnický areál. Hasičům se v těchto letech dařilo. V roce 2001 uspořádal sbor úspěšné oslavy 90 let trvání. Začala se však poněkud projevovat únava a úbytek elánu dlouholetých členů výboru sboru. Vždyť měli za sebou pěknou řádku let organizování, zařizování a obětování volného času. V roce 1986 po velkém úsilí starosty sboru jsme dostali sic starší, ale provozuschopný hasičský automobil zn. IFA. V roce 1989 byla dokončena výstavba požárnického areálu na hrázi. Po slavnostním otevření následovaly oslavy. 17. listopadu vypukla tzv. Sametová revoluce. Po politických proměnách byla zrekonstruována vláda a zvolen nový prezident. V prosinci vzniklo občanské fórum i v Darkovicích. Na činnost našeho sboru neměly tyto politické změny velký vliv. Výbor pracoval nadále ve stejném složení. Se vzrůstajícím významem areálu na hrázi nastaly i problémy mezi obecním úřadem a hasičským sborem. Napětí vzrůstalo především kvůli nevyřešenému vlastnickému vztahu k pozemkům, když stavidlo, pozemní úpravy, drobné stavby, zalesnění a zatravněni provedli hasiči ve vlastní brigádnické činnosti a z vlastních prostředků. Příprava žáků na hru PLAMEN r / Przygotowania uczniów do gry PŁOMIEŃ 1983 rok

15 Okres ten jest dla strażaków z Darkovic ściśle związany ze starostą Zdeňkiem Jarošem, który zastąpił Aloisa Kalvara. W styczniu 1985 roku rozpoczęto budowę śluzy i mostu nad zbiornikiem przeciwpożarowym za oborą. Patronat nad budową całego areału straży pożarnej objęła jednostka OSP. W 1986 roku w wyniku wielu starań starosty nasza jednostka otrzymała, co prawda starszy, ale zdolny do eksploatacji wóz strażacki marki IFA. przygotowali teren, wybudowali drobne budynki, przeprowadzili zalesienie tego terenu oraz pokryli teren trawą z własnych środków finansowych. W tym okresie strażakom powodziło się wyśmienicie. W 2001 roku jednostka zorganizowała tradycyjne uroczystości z okazji 90 lecia powstania OSP. Zaobserwowano jednak znaczne zmęczenie oraz ubytek wigoru długoletnich członków jednostki zarządu OSP. Za nimi już był szereg lat, które poświęcili organizacji imprez czerpiąc z własnego czasu wolnego. W 1989 dokończono budowę areału straży pożarnej na tamie. Po uroczystym otwarciu kontynuowano obchodami zwycięstwa 17 listopada tzw. aksamitnej rewolucji. Po przeprowadzeniu zmian politycznych doszło do zmiany władzy oraz do wyboru nowego prezydenta. W grudniu powstało Forum Obywatelskie także w Darkovicach. Działalność naszej jednostki nie odczuwała zbyt dużego wpływu tych politycznych zmian. Zarząd pracował nadal w tym samym składzie. Wzrastające znaczenie areału na tamie wywołało problemy pomiędzy Urzędem gminnym a jednostką OSP. Napięcie wzrastało przede wszystkim ze względu na nierozwiązane spory majątkowe dotyczące własności terenów, na których powstał areał straży, gdzie strażacy w ramach czynu społecznego zbudowali śluzę, Hasiči na soutěži r / Strażacy na zawodach 1987 rok

16 Slavnostní průvod na areál na hrázi u příležitosti oslav 85. výročí založení sboru r / Uroczysty pochód do areału na tamie w ramach uroczystości 85 lecia założenia Ochotniczej Straży pożarnej 1996 rok

17 Školení výjezdové jednotky r / Szkolenie jednostki ratowniczej

18 Rok 2006 byl v historii našeho sboru dalším důležitým mezníkem. Po volbách, které proběhly na Výroční valné hromadě v lednu roku 2006, se výrazně obměnil výbor Sboru dobrovolných hasičů Darkovice. Do jeho řad zasedli mladí lidé plní elánu a nápadů. Nový výbor měl šanci ukázat své schopnosti již na oslavách 95 let od založení sboru. Tuto příležitost si nenechal proklouznout mezi prsty. Oslavy byly oproti předešlým vedeny v zcela jiném duchu. Hasiči zajistili ukázky moderní techniky i ukázky hasičských zásahů. Výjezdová jednotka se během posledních let vyvíjela k lepšímu. Díky dotacím obce a sponzorským darům se výstroj a výzbroj modernizovala. Jednotka disponuje moderní technikou. Toto je pouze malý výčet z akcí, které jsme pod vedením nového výboru uspořádali. Do budoucna si jen přejme, aby entuziasmus našich hasičů dále přetrval. Noví funkcionáři mají spoustu nápadů i v společenské oblasti. Každým rokem se v hasičské zbrojnici pořádá zabijačka. Občané si jí velmi oblíbili. Zabijačky probíhají vždy v prosinci a o výrobky je velký zájem. V roce 2009 jsme společně s Českým svazem zahrádkářů uspořádali Přátelské odpoledne v prostorách za hasičskou zbrojnicí. Pro občany bylo nachystáno pohoštění, hry, hudba. Náš sbor začal sklízet úspěchy také na poli soutěžním. Mladí hasiči se začali zajímat o soutěže typu TFA (Toughest Firefighter Alive nejtvrdší hasič přežívá) a věděli proč. Již několikrát si přivezli nejcennější trofeje. Vítězové Hlučín CUPu r / Zwycięzcy CUP Hlučín 2009 rok

19 Rok 2006 był dla naszej jednostki przysłowiowym kamieniem milowym. Po wyborach, które odbyły się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w styczniu 2006 roku doszło do wyraźnych zmian w Zarządzie OSP Darkovice. Członkami stali się ludzie młodzi, pełni siły, pomysłów i wigoru. Nowy Zarząd miał okazję udowodnienia swoich zdolności już w ramach uroczystości 95-lecia powstania jednostki. Takiej okazji nie mógł puścić płazem. Uroczystości w porównaniu z wcześniejszymi były zorganizowane w zupełnie innym duchu. Strażacy zaproponowali pokazy nowoczesnej techniki przeciwpożarowej oraz ćwiczenia i przykład interwencji jednostki straży pożarnej. interesować się zawodami typu TFA (Toughest Firefighter Alive najtwardszy strażak przeżyje) i wiedzieli dlaczego. Już kilka razy przywieźli najcenniejsze nagrody. Jednostka operacyjna rozwijała się w ciągu wielu lat istnienia OSP. Dotacje oraz darowizny sponsorów pozwoliły na modernizację wyposażenia. Jednostka dysponuje nowoczesnym sprzętem ratowniczym. Opisane zostały tylko małe fragmenty działalności OSP Darkovice, które zrealizowane zostały pod kierownictwem nowego Zarządu. W przyszłości pragniemy zachować entuzjazm naszych strażaków. Nowi działacze mają dużo pomysłów również w sferze życia towarzyskiego. Corocznie w remizie strażackiej organizowane jest świniobicie. Mieszkańcy tę imprezę bardzo lubią. Świniobicie organizowane jest zawsze w grudniu, produkty cieszą się dużym zainteresowaniem. W 2009 roku wraz z Czeskim Związkiem Działkowicza zorganizowali Przyjacielskie popołudnie na terenie za remizą strażacką. Dla mieszkańców przygotowano poczęstunek, zabawę i muzykę. Nasza jednostka zaczęła również odnosić sukcesy w zawodach strażackich. Młodzi strażacy zaczęli Mše svatá u příležitosti 90. let dobrovolných hasičů v Darkovicích / Msza święta z okazji 90 lecia Ochotniczej Straż Pożarnej w Darkovicach

20 Oslavy 95. let od založení sboru / Uroczystości 95-lecia założenia OSP pokaz akcji ratowniczej 20

21 Netradiční soutěž r / Nietradycyjne dyscypliny 2009 rok 21

22 Spolupráce s OSP Raszczyce Družba mezi naším sborem a sborem z OSP Raszczyce nemá zatím dlouhého trvání, ale můžeme říci, že si s našimi kolegy velmi dobře rozumíme. je dobrý předpoklad dalšího rozvoje naší spolupráce i v následujících letech. První větší akcí, na které jsme se začali poznávat, byly oslavy 100 let od založení OSP Raszczyce, které se zúčastnili zástupci našeho sboru. Oslavy měli naší přátelé z Polska překrásné. Naši hasiči přijeli plní zážitků, dojmů a inspirace. Nedlouho na to se konala v obci Lyski hasičská soutěž. My jsme si ještě netroufli soutěžit, protože pravidla jsou odlišná od těch našich, ale vyrazili jsme podpořit naše přátelé z Polska. Byli jsme vskutku vstřícně přijati. V létě 2010 jsme pořádali letní hasičskou slavnost, na kterou se přijeli podívat také polští přátelé. Polští hasiči si vyzkoušeli náš český útok a ukázali nám polský útok. Našim klukům se jejich styl velmi zamlouval, a tak si jej také vyzkoušeli. Diváci byli nadšeni, protože tento styl soutěžení u nás není znám. Letní hasičská soutěž v Darkovicích / Letnie zawody strażackie w Darkovicach V tomto roce se již naší hasiči odhodlali vyzkoušet soutěžení v Polsku a vyrazili do Rudyszwaldu. Při letošních oslavách založení našeho sboru jsme opět dostali naše přátelství a družbu na vyšší úroveň. Po tolika společenských, sportovních i odborných kontaktech 22 Spolupráce s OSP Raszczyce

23 Współpraca z OSP Raszczyce Przyjaźń pomiędzy jednostkami OSP z Darkovic i Raszczyc nie ma jeszcze zbyt długiej tradycji ale z naszymi kolegami świetnie się rozumiemy. Pierwszą większą imprezą, na której zaczęliśmy się poznawać a w której wzieli udział wszyscy nasi członkowie, były uroczystości z okazji 100-lecia powstania OSP Raszczyce. Uroczystości przyjaciół z Polski były przepiękne. Nasi strażacy powrócili pełni nowych wrażeń, przeżyć i inspiracji. W ramach tegorocznych uroczystości z okazji założenia naszej jednostki znów podnieśliśmy poziom naszej przyjaźni i współpracy. Wspólne imprezy kulturalne, sportowe i specjalistyczne są gwarancją dalszego rozwoju naszej współpracy. Niedługo potem w gminie Łyski odbywały się zawody strażackie. Jeszcze nie mieliśmy tyle odwagi, by wziąć udział, ponieważ regulamin zawodów różni się od naszego regulaminu, wyruszyliśmy jednak kibicować drużynie z zaprzyjaźnionej jednostki w Raszczycach. Przyjęto nas bardzo serdecznie. Latem 2010 roku zorganizowaliśmy uroczystości strażackie, na które zaprosiliśmy naszych przyjaciół z Polski. Goście mieli możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach czeskich strażaków i pokazali nam interwencję polskich strażaków. Styl interwencji polskich strażaków bardzo podobał się naszym strażakom. Publiczność była zachwycona, taki styl zawodów jest u nas nieznany. Společná fotka na letní hasičské soutěži v Darkovicích / Wspólne zdjęcie w ramach letnich zawodów strażackich w Darkovicach W tym roku nasi strażacy postanowili wziąć udział w zawodach w Polsce i wyruszyli do Rudyszwałdu. Współpraca z OSP Raszczyce 23

24 100. výročí založení SDH Darkovice Byla to událost, kterou snad každý Darkovický hasič netrpělivě očekával. Nebyly to pouhé oslavy vzniku, byly to oslavy 100 let pilné práce, osobní invence, úspěchů, ale i zklamání, proher a potíží. Především to však byla oslava 100 let soudržnosti a přátelství. Oslavy začaly v sobotu 18. června 2011 ráno, kdy jsme vypravili autobus, pro naše přátelé z polských Raszczyc. O půl deváté se shromažďovali před obecním úřadem nejen sestry a bratři z našeho sboru a ze sborů okolních obcí, ale také další spoluobčané a hosté. V 9 hodin vyrazil průvod směrem k nově zrekonstruované hasičské zbrojnici. P. Mgr. Jan Svoboda vysvětil zbrojnici. Zástupce polské strany nám slavnostně předal nejvyšší polské vyznamenání. Průvod se dal opět na pochod směrem ke kostelu sv. Hedviky, kde proběhla slavnostní mše. Po mši svaté se celý průvod odebral do kulturního domu, kde se konala slavnostní schůze a poté slavnostní oběd. Venku byla pro občany zahájena výstava hasičské techniky a ukázky zásahu hasičů při dopravní nehodě. V červeném salónku kulturního domu se po oba dva dny konala výstava, která lidem přiblížila historii i současnost hasičů. Večer se konal karneval. První den oslav zakončil velkolepý ohňostroj. Druhý den ráno započali oslavy naší nejmenší hasiči a hasičky, kteří se utkali mezi sebou v požárním útoku. Na tuto soutěž navázala soutěž mužů a žen. Mezi sebou se utkalo mnoho družstev. Zahanbit se nenechali ani naší polští přátelé, kteří si vyzkoušeli útok sami a poté vytvořili společné družstvo s našimi hasiči. Odpoledne pak nastoupili na startovní dráhu nejstarší hasiči konala se soutěž veteránů. Toto utkání patřilo, co se rychlosti týče, mezi nejpomalejší, zato sklidilo největší úspěch. Diváci jásali a fandili všem družstvům. Během dne mohli návštěvníci shlédnout hasičskou techniku a zásah hasičů při požáru dopravního prostředku. Večer jsme rozloučením s našimi polskými přáteli uzavřeli dvoudenní oslavy stého výročí trvání našeho sboru. Soutěž starých pánů / Zawodych weteranów Ochotniczej Straży Pożarnej výročí založení SDH Darkovice

25 100-lecie założenia OSP Darkovice Było to wydarzenie, na które niecierpliwie czekał każdy strażak z Darkovic. Nie były to uroczystości tylko z okazji 100-lecia założenia jednostki, były to uroczystości podkreślające 100-letnią tradycję pilnej pracy, pomysłów, sukcesów i również rozczarowań, strat i trudności. Głównie jednak było to święto przyjaźni i solidarności. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę 18 czerwca 2011 rano, kiedy to wysłaliśmy autobus po naszych przyjaciół z polskich Raszczyc. O godzinie zaczęli zbierać się przy Urzędem Gminy członkowie naszej jednostki oraz jednostek z najbliższej okolicy, mieszkańcy i goście. O godzinie 9 pochód wyruszył w kierunku zrekonstruowanej remizy strażackiej. Ksiądz Mgr. Jan Svoboda wyświęcił remizę. Przedstawiciel strony polskiej uroczyście wręczył nam najwyższe polskie odznaczenie. Pochód kontynuował swoją drogę w stronę kościoła św. Hedviky, gdzie odbyła się uroczysta msza św. Po mszy pochód skierował się do Domu Kultury, tam odbyło się uroczyste posiedzenie członków straży oraz uroczysty obiad. Dla gości i mieszkańców przygotowano na zewnątrz wystawę sprzętu ratowniczego oraz pokaz interwencji strażaków z symulacją wypadku samochodowego. W czerwonym salonie Domu Kultury można było obejrzeć trwająca 2 dni wystawę związaną z historią i współczesnością straży pożarnej. Pierwszy dzień uroczystości zakończono wspaniałym pokazem sztucznych ogni. Uroczystości drugiego dnia rozpoczęli najmniejsi strażacy, chłopcy i dziewczynki, którzy zaprezentowali swoje umiejętności w pokazie zawodów strażackich. Kontynuowano zawody w dyscyplinach na poziomie mężczyzn i kobiet. Dużo drużyn uczestniczyło w tych zmaganiach. Oczywiście również nasi przyjaciele z Polski spróbowali wziąć udział w zawodach wg czeskich reguł. Najpierw sami, później w drużynie mieszanej składającej się z polskich i czeskich strażaków. Po południu odbyły się zawody najstarszych strażaków, na linii stratu ustawili się weterani sportu strażackiego. Zawody te nie należały do najszybszych, jednak z pewnością cieszyły się największym zainteresowaniem i odniosły największy sukces wśród publiczności. Publiczność była zachwycona i kibicowała wszystkim drużynom. W czasie trwania zawodów publiczność miała również okazję obejrzenia sprzętu ratowniczego oraz pokazów interwencji strażaków przy wypadkach samochodowych. Uroczystości 100-lecia powstania OSP Darkovice zakończyło pożegnanie z polskimi gośćmi. 100-lecie założenia OSP Darkovice 25

26 Ukázka vyprošťování z havarovaných vozidel / Pokaz interwencji strażaków z symulacją wypadku samochodowego 26

27 Seznam starostů hasičů v Darkovicích v letech Lista starostów strażaków w Darkovicach w latach Max Porschke Jan Kalvar Augustin Horák Augustin Badaj Augustin Horák Jan Kalvar Alois Paloch Jan Kalvar Eduard Smolka 1977 František Mruzek Alois Kalvar Zdeněk Jaroš Dalibor Halfar Loučení při odjezdu Polských návštěvníků / Pożegnanie przed odjazdem polskich gości 27

28 Vydal/Wydawca: SDH Darkovice Zpracování/Zlecający: Lektiko, s.r.o. Grafika/?: Mgr. Ondřej Kotinský

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej Historia Grono poważnych mieszczan odczuło potrzebę założenia Straży Pożarnej celem ochrony obywateli od łuny pożaru, gdyż tylko wspólną i ochotną pracą można dojść do celu. Myśl tę jak notatki wskazują,

Bardziej szczegółowo

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych.

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. Na zebraniu podjęto uchwałę o budowie garażu dla samochodu pożarniczego,

Bardziej szczegółowo

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku.

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. ********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. Na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Węgrzynowo zapadła decyzja o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

Wtorek, 29 grudnia Gostwica. Gostwica

Wtorek, 29 grudnia Gostwica. Gostwica Wtorek, 29 grudnia 2015 Gostwica Gostwica Gostwica była początkowo wsią królewską, którą w 1257 roku otrzymała żona Bolesława Wstydliwego, św. Kinga. W 1280 roku została własnością klasztoru Klarysek.

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach Rys historyczny powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach: Sołectwo Jejkowice w 1908 roku było wioską rolniczą. Sposób zabudowy domostw i obór oraz usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Komisję Rewizyjną w składzie: Rzeźniczek Roman, Garnczarek Jan, Matyl Wilhelm.

Komisję Rewizyjną w składzie: Rzeźniczek Roman, Garnczarek Jan, Matyl Wilhelm. Historia OSP Kamienica Śl. Nasz Ochotnicza Straż Pożarna została założona 22 kwietnia 1938r w Kamienicy Śl. W lokalu p. Misia w obecności Naczelnika Gminy Jana Wojsyk. Założycielami byli: Cogiel Adolf,

Bardziej szczegółowo

100 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu Referat na 18 sierpnia 2012 r.

100 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu Referat na 18 sierpnia 2012 r. Wiadomości Poniedziałek, 14 stycznia 2013 Obchody 100-lecia OSP w Grojcu 100 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu. 1912-2012 Referat na 18 sierpnia 2012 r. Początki powstania pierwszych zalążków

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 80-letnia historia Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Sikawa to pasmo sukcesów zarówno strażaków jak i osób nam pomagającym.

Szanowni Państwo, 80-letnia historia Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Sikawa to pasmo sukcesów zarówno strażaków jak i osób nam pomagającym. Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu współpracę z jedną z najlepszych i najbardziej utytułowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Łodzi. Ochotnicza Straż Pożarna Łodź Sikawa,

Bardziej szczegółowo

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Gminne zawody sportowo-pożarnicze Gminne zawody sportowo-pożarnicze Na boisku w Masłońskim kilkudziesięciu strażaków ochotników dostarczyło wszystkim widzom sporą dawkę emocji. W niedzielę 5 czerwca odbyły się tam gminne zawody sportowo-pożarnicze,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem)

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Załącznik nr 4 do Protokołu walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego* RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Druk należy wypełnić i przekazywać co roku po zebraniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence I. Prezes OSP Reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu. Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP. Przewodniczy posiedzeniom

Bardziej szczegółowo

- Spotkanie z Marszałkiem Województwa str. 6

- Spotkanie z Marszałkiem Województwa str. 6 nr XII(164) GRUDZIEŃ 2013 r. - Kolejny wóz strażacki sprowadzony dzięki współpracy z Holendrami str. 1 - Okiem Burmistrza str. 2 - Zakończona przebudowa ul. św Jadwigi str. 3 - Zimowe utrzymanie dróg w

Bardziej szczegółowo

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZGIERZU

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZGIERZU HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZGIERZU Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzu została założona 16 listopada 1874 roku z inicjatywy fabrykanta zgierskiego Karola Adolfa Meyerhoffa. Na uwagę zasługuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 Rozdział I NADZÓR NAD OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ...12 1. Kto kontroluje OSP jako stowarzyszenie?...12 2. Kto kontroluje Związek OSP RP jako stowarzyszenie oraz jego

Bardziej szczegółowo

OSP Tuklęcz OSP TUKLĘCZ. rok założenia: 1963 Tuklęcz Rytwiany. Skład zarządu:

OSP Tuklęcz OSP TUKLĘCZ. rok założenia: 1963 Tuklęcz Rytwiany. Skład zarządu: Data publikacji: 2010-07-01 OSP Tuklęcz OSP TUKLĘCZ rok założenia: 1963 Tuklęcz 19 28-236 Rytwiany Skład zarządu: Prezes - Łukasz Kruk Naczelnik - Andrzej Kruk z-ca - Markowski Jerzy Skarbnik -Głowacki

Bardziej szczegółowo

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie Chorzniu

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie Chorzniu Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie Chorzniu Ochotnicza Straż Pożarna Konin-Chorzeń powstała w 1918 roku z inicjatywy ks. Stefana Ludwikiewicza, Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Festyn w Bartoszach - ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Festyn w Bartoszach - ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Festyn w Bartoszach - ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ W sobotnie, upalne popołudnie Ośrodek Wypoczynkowy A26 w Bartoszach, nieopodal Ełku, przeżył prawdziwe oblężenie. A wszystko to za sprawą Fundacji Ratujmy Życie,

Bardziej szczegółowo

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Autor: Konrad Czarny Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Małopolskie Muzeum Pożarnictwa Położenie Opis Historia powstania muzeum Krótka biografia założyciela Zbiory muzealne Promocja muzeum Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny Leśny Cross

Wakacyjny Leśny Cross Wakacyjny Leśny Cross Wakacyjny Leśny Cross 20 sierpnia br. godz. 11:00, Zajazd Kasztelan Białasy. 65-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie W sobotę 9 lipca br. Ochotnicza Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NA ROK 2015. 1. Realizacja Uchwał X Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia

PLAN DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NA ROK 2015. 1. Realizacja Uchwał X Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Załącznik do uchwały nr 2 X Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w dniu 15.04.2015 PLAN DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NA ROK 2015 1. Realizacja Uchwał X Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88804,obchody-swieta-dolnoslaskiej-policji.html Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 09:07 Strona znajduje się w archiwum. OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNI NA DROGACH. Starostwo Powiatowe w Starachowicach

BEZPIECZNI NA DROGACH. Starostwo Powiatowe w Starachowicach BEZPIECZNI NA DROGACH Starostwo Powiatowe w Starachowicach HISTORIA CZYLI ZREALIZOWANE PROJEKTY Bezpieczna Droga I Bezpieczna Droga II Bezpieczna Droga 2007 BEZPIECZNI NA DROGACH BEZPIECZNI NA DROGACH

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Rejowcu nieznana fotografia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rejowcu nieznana fotografia. Ochotnicza Straż Pożarna w Rejowcu nieznana fotografia. Pierwszy sztandar OSP w Rejowcu. Na pierwszej stronie płatu sztandarowego koloru czerwonego wyhaftowano złoty napis w półkolu: Ochotnicza Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Uczestnikom zapewniony został poczęstunek wigilijny i drobne upominki gwiazdkowe kalendarze na 2013 rok z logosami Programowymi.

Uczestnikom zapewniony został poczęstunek wigilijny i drobne upominki gwiazdkowe kalendarze na 2013 rok z logosami Programowymi. Projekt Aktywizacja i integracja międzypokoleniowa na rzecz ochrony przeciwpożarowej zrealizowany w województwie podlaskim, w Białymstoku na przełomie lat 2012 i 2013. Przeprowadzono go dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego przeszły do historii

Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego przeszły do historii Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego przeszły do historii Napisano dnia: 2017-09-11 09:15:06 Na ten dzień przygotowywano się przez wiele miesięcy Okazja bowiem nie byle jaka; tak okrągłe rocznice miasto

Bardziej szczegółowo

APEL DO MIESZKAŃCÓW KŁODAWY!

APEL DO MIESZKAŃCÓW KŁODAWY! APEL DO MIESZKAŃCÓW KŁODAWY! Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie zwraca się z uprzejmą prośbą po raz kolejny do państwa o przekazanie odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz naszej jednostki. Kłodawska

Bardziej szczegółowo

str. 16 Poniedziałek, 7 października 2013 www.waszdzienpodniu.pl GMINA SIEDLEC. KOPANICA BAWILI SIĘ NA ŚWIĘCIE PYRY W sobotę, 21 września br. w Kopanicy zorganizowano zaplanowane w projekcie systemowym

Bardziej szczegółowo

MOST SPOLUPRÁCE MAS ZÁHOŘÍ-BEČVA - GMINA PRÓSZKÓW MOST SPOLUPRÁCE MAS ZÁHOŘÍ - BEČVA - GMINA PRÓSZKÓW

MOST SPOLUPRÁCE MAS ZÁHOŘÍ-BEČVA - GMINA PRÓSZKÓW MOST SPOLUPRÁCE MAS ZÁHOŘÍ - BEČVA - GMINA PRÓSZKÓW MOST SPOLUPRÁCE MAS ZÁHOŘÍ - BEČVA - GMINA PRÓSZKÓW 1 Setkání 2011 Hry 2011 HISTORIE MAS ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. Občanské sdružení MAS Záhoří Bečva vzniklo 19. prosince 2005 registrací na Ministerstvu vnitra

Bardziej szczegółowo

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich.

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich. EDUKACJA NA WESOŁO Dobra zabawa połączona z edukacją na rzecz bezpieczeństwa to główny cel, jaki przyświecał organizatorom Dnia Otwartego Centrum Szkolenia Policji. Spontanicznie przekazywane opinie na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra ŚRODA 1 9 KWIETNIA 201 7 Życie na kartki Ciekawa wystawa w Muzeum Historyczno-Archeologicznym. >>s.3,1 2 Pamiętają o zbrodni katyńskiej Uroczystości w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. >>s.4 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Straż pożarna, dawniej straż ogniowa zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż

Straż pożarna, dawniej straż ogniowa zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż STRAŻ POŻARNA Straż pożarna, dawniej straż ogniowa zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w.. Gmina Powiat Województwo Data założenia SPIS TREŚCI 1. Naczelnicy OSP w latach..(od założenia

Bardziej szczegółowo

OSP w Gminie Tuchomie

OSP w Gminie Tuchomie OSP w Gminie Tuchomie Skład Zarządu Gminnego ZOSP RP Tuchomie na kadencję 2011-2016 1. Prezes Jerzy Lewi Kiedrowski - OSP Ciemno 2. Wiceprezes Jerzy Wnuk Lipiński OSP Tuchomie 3. Wiceprezes Marian Trzeciński

Bardziej szczegółowo

PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ BEZ HRANIC 2014 PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ BEZ HRANIC 2014. Dožínky Hry

PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ BEZ HRANIC 2014 PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ BEZ HRANIC 2014. Dožínky Hry Přátelství a porozumění bez Hranic 2014 Dožínky Hry HISTORIE MAS MORAVSKÁ BRÁNA, Z.S. HISTORIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BRAMA MORAWSKA, O.S. Občanské sdružení MAS Záhoří Bečva vzniklo 19. prosince 2005

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa

Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa Projekt pn. Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa złożony w dniu 13.09.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu

Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu jest jedną z niewielu jednostek w kraju, która może poszczycić się Strażacką Izbą Pamięci, w której zapoznać się można ze sprzętem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 2. Za pierwsze przepisy przeciwpożarowe w Polsce uważa się wydanie uchwały rady miejskiej Krakowa tzw. porządki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie

Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie Data publikacji : 23.10.2015 Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie W piątek 23 października br. w Wołominie odbyło się uroczyste ślubowanie 183 uczniów pierwszego rocznika klas mundurowych siedmiu

Bardziej szczegółowo

Śląski Oddział Straży Granicznej

Śląski Oddział Straży Granicznej Śląski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/22530,xxvi-rocznica-powstania-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 października 2017, 06:31 XXVI

Bardziej szczegółowo

Protokół komisji skrutacyjnej

Protokół komisji skrutacyjnej Protokół komisji skrutacyjnej Komisja skrutacyjna powołana na posiedzeniu członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki w dniu 24 kwietnia 2014 roku dla wyboru wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - rys historyczny. Przed drugą wojną światową

Jubileusz 60-lecia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - rys historyczny. Przed drugą wojną światową Jubileusz 60-lecia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - rys historyczny Przed drugą wojną światową Początki historii straży pożarnej w Janowie Lubelskim sięgają czasów rozbiorów Polski. Dokumenty,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2011

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2011 BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2011 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2011 Powiat Poznański zaangażował środki finansowe w wysokości około 2.000.000 zł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. Członkowie Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA obecni na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU OSP OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STAŃKOWEJ

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU OSP OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STAŃKOWEJ REGULAMIN PRACY ZARZĄDU OSP OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STAŃKOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE Zarząd OSP jest organem wykonawczym Ochotniczej Straży Pożarnej. Reprezentuje on interesy OSP i wykonuje

Bardziej szczegółowo

OTWP eliminacje wojewódzkie 2012 r. grupa szkół podstawowych

OTWP eliminacje wojewódzkie 2012 r. grupa szkół podstawowych 1. Który z symboli oznacza samochód gaśniczy ciężki z motopompą: a) GBA b) GBM b) GCBA c) GCBM 2. W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów: a) A, B, C, D, E, F b) A, B, C, D c) A, B,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

R e f e r a t na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie odbywającego się w dniu 18 czerwca 2011 r.

R e f e r a t na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie odbywającego się w dniu 18 czerwca 2011 r. R e f e r a t na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie odbywającego się w dniu 18 czerwca 2011 r. Szanowni zaproszeni goście, drogie druhny i druhowie delegaci: Minęło

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2015

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2015 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2015 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2015 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.835.000

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna Ochotnicza Straż Pożarna 19.05.2016 Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Prezes - Paweł Werłos Wiceprezes - Mariusz Burian Wiceprezes - Marek Chmiel Komendant Gminny - Emil Strzelecki Sekretarz - Anna

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Głos Waleriana 8/2016

Głos Waleriana 8/2016 Głos Waleriana 8/2016 W tym wydaniu: 1. Rajd Łukasiaka 2. Dzień nauczyciela 3. Święto Niepodległości 4. Święto szkoły 5. Sudoku 6. Wykreślanki 7. Wycieczka Kupon na niepytanie!!! (listopad) Imię: Muzyczny

Bardziej szczegółowo

Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich

Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich Początek roku, to zwykle okres podsumowania ubiegłego roku. Poniżej przedstawiamy ciekawe inicjatywy, które miały miejsce w 2013 roku w Referacie

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP Autor: Robert Łazaj Podział Administracji Publicznej Administracja publiczna jako administrację

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Polština ve sféře podnikání (bakalářské studium, kombinovaná forma)

Polština ve sféře podnikání (bakalářské studium, kombinovaná forma) Polština ve sféře podnikání (bakalářské studium, kombinovaná forma) Część A 1. Do plemion zamieszkujących dawne ziemie polskie nie należeli [2 pkt]: a. Mazowszanie b. Scytowie c. Ślężanie d. Wiślanie 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Eliminacje 2016 Szkoła Podstawowa

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Eliminacje 2016 Szkoła Podstawowa . Nazwisko i imię Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Eliminacje 2016 Szkoła Podstawowa 1. Jak nazywa się czasopismo strażaków ochotników? a/ Przegląd Pożarniczy b/ Ogniomistrz c/ Strażak 2. Kiedy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Published on Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach (https://www.lodr-bratoszewice.pl)

Published on Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach (https://www.lodr-bratoszewice.pl) Published on Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach (https://www.lodr-bratoszewice.pl) Strona główna > Dożynki prezydenckie w Spale Dożynki prezydenckie w Spale 21.09.2017 [1] Praca na roli,

Bardziej szczegółowo

Minister Mariusz Błaszczak z wizytą u strażaków w Markach

Minister Mariusz Błaszczak z wizytą u strażaków w Markach Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14492,minister-mariusz-blaszczak-z-wizyta-u-strazakow-w-markach.html Wygenerowano: Czwartek, 7 lipca 2016, 01:39 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 10 maja

Bardziej szczegółowo

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov.

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov. Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach Projekty Miast Partnerskich Kalety Vitkov www.kalety.pl 2010-2014 www.vitkov.info LOGO Listopad 2010 - czerwiec 2011 Projekt Zwyczaje i obyczaje (Zvyky a

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

Dnia 8 marca 1964 roku powołano nowy Zarząd w składzie:

Dnia 8 marca 1964 roku powołano nowy Zarząd w składzie: Jednostka nasza została założona w sierpniu 1930 roku. W dniu 23 września została wpisana pod nr 2521 do rejestru stowarzyszeń i związków Kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej głównym celem było niesienie

Bardziej szczegółowo

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku- Białej. Regulamin POWIATOWYCH ZAWODÓW SIKAWEK KONNYCH POWIATU BIELSKIEGO

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku- Białej. Regulamin POWIATOWYCH ZAWODÓW SIKAWEK KONNYCH POWIATU BIELSKIEGO Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku- Białej Regulamin POWIATOWYCH ZAWODÓW SIKAWEK KONNYCH POWIATU BIELSKIEGO CEL ZAWODÓW Popularyzacja wśród społeczeństwa tradycji STRAŻACTWA

Bardziej szczegółowo

Dzień Strażaka 2015 Komendant Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Motylski

Dzień Strażaka 2015 Komendant Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Motylski Dzień Strażaka 2015 Napisano dnia: 2015-05-16 09:44:43 W dniu 15 maja br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2015.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia Szkolny Dzień Promocji Zdrowia Dn.31.05.2011 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 obchodzony był Szkolny Dzień Promocji Zdrowia, będący podsumowaniem całorocznych działań. Tego dnia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna mapa NGO z terenu Gminy Papowo Biskupie

Elektroniczna mapa NGO z terenu Gminy Papowo Biskupie Elektroniczna mapa NGO z terenu Gminy Papowo Biskupie Tytlewo Toruń 9 4 Staw Bartlewo Kijewo Królewskie Młyńska 1 Jeleniec Storlus Folgowo Nowy Dwór Królewski Niemczyk 4 Firlus Żygląd Lipienek Bajerze

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 4: Ceremoniał pożarniczy. Autor: Marek Poterek

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 4: Ceremoniał pożarniczy. Autor: Marek Poterek SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 4: Ceremoniał pożarniczy Autor: Marek Poterek Strażackie tradycje, mundur, dyscyplina, wola niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia stanowią

Bardziej szczegółowo

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ŚWIĘTO POLICJI UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/25033,swieto-policji-uroczystosc-nadania-sztandaru-kpp-w-nowym- Dworze-Mazowieckim.html Wygenerowano: Wtorek,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI UROCZYSTE ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW KSP. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI UROCZYSTE ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW KSP. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/42688,uroczyste-slubowanie-policjantow-ksp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 24 lipca 2017, 04:21 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA PRACY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W... Gmina... Powiat... Województwo...

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA PRACY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W... Gmina... Powiat... Województwo... ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA PRACY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W... mina... Powiat... Województwo... założenia... SPIS TREŚCI 1. Skład osowy władz w kadencjach.

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Procesy finansowania dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Zgodnie z Konstytucją

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/17699,obchody-25-lecia-powolania-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:49 Obchody 25-lecia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH Załącznik do uchwały nr REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH I. PODSTAWA POWOŁANIA, CEL I ZADANIA 1. Na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Sromowcach Wyżnych

Bardziej szczegółowo