Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC"

Transkrypt

1 Propozycja realizacji szkolenia otwartego Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC przygotowana przez Zespół Strategii Personalnych Strategie Personalne Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 17/ Kraków Tel: Fax: www: Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 1

2 Wstęp Bazując na naszym kilkunastoletnim doświadczeniu przygotowaliśmy propozycję realizacji szkolenia otwartego z zakresu: Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC PoniŜej prezentujemy szczegóły współpracy z nami oraz pełny program szkolenia. Zapraszamy do skorzystania z pełnej oferty. Nasza specjalizacja Dlaczego Strategie Personalne? Przygotowaliśmy ponad 500 projektów Assessment/ Development Center KaŜdy projekt AC lub DC jest szyty na miarę potrzeb organizacji i stanowiska Przeszkoliliśmy ponad 200 asesorów w zakresie prowadzenia oceny podczas sesji AC/ DC Wszystkie ćwiczenia AC/DC odzwierciedlają specyfikę stanowiska pracy Oceniliśmy ponad 3500 osób metodą Assessment Center lub Development Center Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 2

3 Temat szkolenia: Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć: samodzielnie zorganizować i przeprowadzić sesję AC/DC dobrać kryteria oceny / zbudować profil kompetencyjny zdefiniować kompetencje i przypisać wskaźniki behawioralne do poszczególnych poziomów zbudować zadania sprawdzające poziomy zdefiniowanych kompetencji zarówno na potrzeby rekrutacji jak i programów rozwojowych wewnątrz firmy pełnić role prowadzącego i asesora podczas AC/DC dobrać i przeszkolić zespół asesorów wewnętrznych przeprowadzić sesję podsumowującą (wash-up) napisać raporty o uczestniku AC/DC udzielić uczestnikom AC/DC informacji zwrotnych Propozycja szkolenia zawiera: trzy dwudniowe zjazdy (łącznie 6 dni szkoleniowych). Praca uczestników na warsztatach uzupełniona jest tzw. sesjami zadaniowo-konsultacyjnymi pomiędzy spotkaniami. W ramach tych sesji uczestnicy rozwiązują zadania we współpracy z konsultantem poprzez i telefonicznie. Uczestnicy uczą się tworzenia i realizacji procedur AC/DC zgodnie z międzynarodowymi standardami. Podczas ostatniego zjazdu uczestnicy przeprowadzają sesję AC/DC w roli asesorów, a takŝe ćwiczą umiejętność udzielania informacji zwrotnej. Zrealizowany program warsztatów ukończony jest otrzymaniem certyfikatu. Cele warsztatów AC/DC Celem nadrzędnym jest wyposaŝenie uczestników w wiedzę i umiejętności kluczowe dla efektywnego prowadzenia projektów AC/DC. 1. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i tworzenia procedur AC/DC (w tym m.in. profilowanie kompetencyjne stanowiska, konstruowanie ćwiczeń, narzędzi oceny kompetencji, tworzenie harmonogramu sesji). 2. Realizacji projektu AC/DC (w tym m.in. realizacja sesji AC/DC - przygotowanie do roli asesora; role aktora i koordynatora w sesji AC/DC, sesja oceniająca; tworzenie raportów; przekazywanie informacji zwrotnych). 3. Zarządzania projektem AC/DC (w tym m.in. standardy AC/DC, wytyczne etyczne, kwalifikacja uczestników do projektu; komunikacja w projekcie; role i zadania w projekcie; dokumentacja i organizacja). 4. Nabycie usystematyzowanej wiedzy na temat Assessment Center oraz Development Center. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 3

4 Program szkolenia certyfikacyjnego 6 dni (trzy dwudniowe spotkania) Część 1 Assessment & Development Center narzędzia oceny i rozwoju Moduł I Wprowadzenie Wprowadzenie do zagadnienia oceny kompetencji pracowników z wykorzystaniem AC/DC. Określenie swojego poziomu kompetencji autoanaliza. Przeanalizowanie własnych umiejętności i doświadczeń związanych z prowadzeniem sesji AC/DC. Określenie kluczowych obszarów wymagających rozwoju. Znaczenie AC/DC w odniesieniu do kultury organizacyjnej firmy. Uwzględnienie specyfiki firmy w procesie przygotowania propozycji działań AC/DC: kultury organizacyjnej, systemów zarządzania i potrzeb rozwojowych. Moduł II Ocena aspekt psychologiczny i etyczny Analiza psychologicznych mechanizmów występujących w sytuacji oceny pracowników i kandydatów. Przeanalizowanie lęków i obaw występujących u osób poddawanych procesowi oceny umoŝliwia zaplanowanie działań mających na celu zwiększenie poziomu komfortu pracowników/ kandydatów. Etyczne zasady i międzynarodowe standardy prowadzenia projektów AC/DC. Zapoznanie się z wymogami prawnymi i międzynarodowymi standardami, pozwalającymi na maksymalnie efektywne zarządzanie projektami. Moduł III Dobór metody - AC czy DC? Międzynarodowe standardy AC i DC. Znajomość i stosowanie międzynarodowych standardów pozwala na zachowanie jakości procedury AC/DC na poziomie pozwalającym zapewnić oczekiwaną trafność i rzetelność jej efektów, co w następstwie daje podstawę do podejmowania jak najlepszych decyzji personalnych. Zastosowanie AC i DC dobór odpowiednich narzędzi. Umiejętność doboru ćwiczeń, które najpełniej oddają specyfikę stanowiska, a tym samym pozwalają na odpowiednią weryfikację poŝądanych kompetencji uczestników AC/DC. Moduł IV Przygotowanie projektu Planowanie i podział zadań w projekcie od momentu zlecenia AC/DC do etapu oceny efektywności projektu. Umiejętność optymalnego wykorzystywania zasobów do realizacji projektu: ilość osób potrzebnych do przygotowania AC/DC; czas na przygotowanie procedur; czas na sesje AC/DC; koszty (np. wynajem sali). Zespół projektowy skład, zadania. Optymalne wykorzystanie czasu pracowników realizujących projekt AC/DC. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 4

5 Moduł V Komunikacja w projekcie firma, uczestnicy, zlecający Sposoby tworzenia systemu komunikacji wewnątrz organizacji. Informowanie asesorów, uczestników. Przedstawianie celu projektu. Określenie kryteriów kwalifikacji pracowników/ kandydatów do AC/DC. Odpowiednio przygotowany system komunikacji w projekcie wspiera efektywność zarządzania projektami AC/DC. Ułatwia pozyskanie zaangaŝowania, określa cele procedury, pokazuje korzyści z uczestnictwa dla osób zaangaŝowanych. MoŜliwość wykorzystania zróŝnicowanych kryteriów, takich jak: oceny okresowe, opinie menedŝerów, wyniki wywiadu selekcyjnego etc. do wyłonienia grupy uczestników z potencjałem. Przekazywanie informacji o AC/DC forma zaproszeń dla asesorów, uczestników. Moduł VI Profilowanie stanowiska Profil kompetencji Odpowiednie przekazanie informacji uczestnikom projektu pozwala na jasne określenie celu całej procedury, a tym samym zwiększa komfort uczestników związany z uczestnictwem w AC/DC. Dodatkowo wpływa na budowanie profesjonalnego wizerunku firmy. Analiza lub przygotowanie profilu stanowiska i profilu kompetencji. Analiza lub przygotowanie profilu stanowiska i profilu kompetencji. Określenie kluczowych zadań na stanowisku oraz stworzenie profilu kompetencji daje podstawę do tworzenia ćwiczeń sytuacyjnych. Pozwala równieŝ stworzyć listę zachowań wskaźnikowych wykorzystywanych w procesie oceny. Ułatwiają one określenie, w jakim stopniu zachowania odpowiadają oczekiwanym standardom. Określenie kluczowych zadań na stanowisku oraz stworzenie profilu kompetencji daje podstawę do tworzenia ćwiczeń sytuacyjnych. Pozwala równieŝ stworzyć listę zachowań wskaźnikowych wykorzystywanych w procesie oceny. Ułatwiają one określenie, w jakim stopniu zachowania odpowiadają oczekiwanym standardom. Zadanie pomiędzy sesjami Dla wybranej grupy stanowisk (np. menedŝerowie sprzedaŝy) uczestnicy mają za zadanie przygotować: załoŝenia ogólne dla projektu system komunikacji w projekcie profil kompetencyjny (wraz z zachowaniami wskaźnikowymi) Wyniki pracy konsultowane są na bieŝąco przez konsultantów firmy Strategie Personalne w formie telefonicznej i owej a prezentowane podczas kolejnej sesji warsztatów. Część 2 procedura Moduł VII Przygotowanie procedury ćwiczenia, karty ocen Zasady doboru ćwiczeń do specyfiki stanowiska, grupy stanowisk i kompetencji. Rodzaje ćwiczeń - wskazówki do przygotowania. Poznanie zasad maksymalnego wykorzystywania formy ćwiczenia oraz jego treści do wywołania u uczestników zachowań umoŝliwiających ocenę kompetencji. Tworzenie czytelnych instrukcji do ćwiczeń. Tworzenie matrycy kompetencji. Przygotowanie kart obserwacji i kart ocen. Nabycie umiejętności dopasowania kompetencji do ćwiczeń, w których moŝliwe będzie dokonywanie obserwacji wybranych zachowań. Stworzenie narzędzi ułatwiających obiektywną obserwację i ocenę wykorzystującą zachowania wskaźnikowe. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 5

6 Moduł VIII Przygotowanie asesorów Wybór składu asesorskiego. Rola asesora w AC/DC. Przygotowanie asesora do sesji oceny warsztat. Dobranie kompetentnego zespołu asesorskiego składającego się z odpowiednio przygotowanych osób: znających oczekiwania na stanowisku; mających doświadczenie w ocenie (po szkoleniu asesorskim). Znajomość roli asesora pozwala na utrzymywanie standardów AC/DC w zakresie zasad oceny uczestników. Przeszkolenie asesorów uwzględnia kluczowe zasady oceniania oraz błędy w ocenianiu, omówienie ćwiczeń, zasad wypełniania kart ocen i harmonogramu dnia. Pozwala to na właściwe przygotowanie asesorów do dokonywania rzetelnej i trafnej oceny. Moduł IX Organizacja sesji Koordynowanie sesji Poznanie zadań naleŝących do osoby koordynującej przebieg sesji AC/DC w celu sprawnego przebiegu spotkania. Organizacja miejsca na sesje AC/DC sale do obserwacji, sale dla uczestników. Zwrócenie uwagi na kluczowe aspekty waŝne podczas przygotowania miejsca AC/DC wpływające na prawidłowy przebieg pracy uczestników i asesorów. Zasady przygotowania harmonogramu sesji AC/DC, długość sesji, ilość zespołów asesorskich, czas trwania ćwiczeń, planowanie przerw etc. Materiały segregator asesora, materiały uczestnika. Poznanie zasad przygotowania sesji ukierunkowanych z jednej strony na optymalizację czasu, z drugiej na dotrzymanie standardów procedury. Rozwój umiejętności przygotowania kompletu materiałów dla asesora, które pozwalają na systematyczną, sprawną ocenę kandydatów podczas AC/DC, a po zakończonym procesie łatwą archiwizację. Zadanie pomiędzy sesjami Dla wybranej grupy stanowisk uczestnicy mają za zadanie przygotować kryteria oceny wraz z ich wyskalowaniem, zestaw ćwiczeń sytuacyjnych oraz wybrane moduły szkolenia asesorów. Część 3 prowadzenie sesji i informacje zwrotne Moduł X Prowadzenie obserwacji i notatek Zasady prowadzenia obserwacji analiza zachowań wskaźnikowych. Wykorzystanie zasad obserwacji pozwalających na przygotowanie efektywnej argumentacji w oparciu o zachowania wskaźnikowe. Gromadzenie wymiernych danych pozwalających na dokonanie rzetelnej oceny. Prowadzenie notatek podczas sesji zasady. Umiejętność notowania kluczowych informacji dotyczących zachowań występujących podczas AC/DC. Interpretowanie notatek pod kątem podejmowania decyzji dotyczących oceny. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 6

7 Moduł XI Ocena Zasady oceniania podczas sesji dostępne skale ocen; wady i zalety wybranych skal. Sesja podsumowująca ustalanie przez asesorów wspólnej oceny uczestnika, zasady prowadzenia spotkania podsumowującego. Błędy w ocenie mechanizmy związane z oceną własnych podwładnych, brakiem danych, generalizacją etc. Umiejętność definiowania poziomu kompetencji odpowiadającego kaŝdej z ocen. MoŜliwości dopasowania istniejącej w firmie skali ocen do procedury AC/DC. Świadomość roli osoby prowadzącej spotkanie podsumowujące w procesie ustalania wspólnej (akceptowanej przez wszystkich asesorów) oceny na podstawie dyskusji dotyczącej poziomu zaobserwowanych zachowań. Świadomość mechanizmów występujących podczas procesu wspólnej oceny uczestników przez asesorów wpływu czynników subiektywnych, autorytetu etc. Poznanie sposobów ograniczania wpływu elementów zaburzających obiektywną ocenę Moduł XII Warsztat praktyczny sesji oceniającej Przeprowadzenie sesji AC/DC - obserwacja, ocena, przekazanie informacji zwrotnej uczestnikom. MoŜliwość przejścia przez wszystkie etapy procesu AC/DC krok po kroku wraz z bieŝącą informacją zwrotną. Cała sesja AC/DC jest nagrywana na płyty DVD, co dodatkowo pozwala na przeanalizowanie pojawiających się podczas sesji zachowań oraz reakcji, zarówno po stronie uczestników jak i asesorów. Moduł XIII Informacja zwrotna Tworzenie raportów po AC/DC dla uczestnika i dla zleceniodawcy. Przekazywanie informacji zwrotnych uczestnikom w oparciu przeprowadzoną sesję AC/DC. Umiejętność tworzenia podsumowania z informacją zwrotną dla uczestnika wskazującą na obszary rozwojowe oraz mocne strony uczestnika. Tworzenie dla osób zlecających raportów z AC/DC, które zawierają zestawienie opinii o uczestnikach wraz z decyzjami po AC/DC oraz ich uzasadnienie. Tworzenia planu rozwojowego dla uczestnika, z wyszczególnionymi obszarami rozwojowymi, znacząco ułatwia jego wdroŝenie na stanowisko lub rozwój w ramach struktury instytucji. Prowadzenie sesji informacji zwrotnej z wykorzystaniem odpowiednich standardów ukierunkowanych na podejmowanie działań rozwojowych oraz zwiększenie poziomu akceptacji wyników. Moduł XIV Ocena efektywności Weryfikacja efektywności programu. Ocena biznesowych wskaźników określających efektywność decyzji podjętych w sesji AC/DC. Adekwatne planowanie działań rozwojowych: indywidualnych, szkoleniowych, coachingowych i innych metod edukacyjnych. Umiejętność wyznaczania wskaźników efektywności oraz ich pomiaru przed i po zakończeniu sesji AC/DC. Określanie poziomu efektywności procedury AC/DC daje moŝliwość przedstawienia osobom zlecającym wymiernych rezultatów przeprowadzonej procedury. Zadanie końcowe Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie indywidualnych sesji informacji zwrotnych na bazie przeprowadzonego Development Center. Po przeprowadzeniu sesji następuje indywidualne spotkanie z konsultantem na zasadach superwizji. Ostatnim zadaniem uczestników jest przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonych działań. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 7

8 Metody i techniki wykorzystywane podczas szkoleń Programy szkoleniowe Strategii Personalnych w całości zakładają bliską współpracę pomiędzy trenerami i uczestnikami. Sposób prowadzenia szkolenia zapewnia efektywny udział wszystkich uczestników poprzez zastosowanie róŝnorodnych metod szkoleniowych: praca w grupach, analizy przypadków, symulacje, autodiagnoza, testy, prezentacje, odgrywanie ról, techniki audiowizualne, inne techniki dopasowane do potrzeb. Udział wykładów w stosunku do aktywnych i praktycznych metod szkolenia pozostaje w relacji 30/70 (30% teorii, 70% praktyki). Wykorzystywane podczas szkoleń zadania i symulacje oparte są na rzeczywistych problemach i zagadnieniach, z którymi spotykają się pracownicy podczas wypełniania obowiązków na swoich stanowiskach pracy. W celu skuteczniejszego zdiagnozowania kompetencji uczestników szkolenia przewidujemy, iŝ ćwiczenia będą nagrywane na video i wykorzystywane jako materiał do samoobserwacji. Coaching Istnieje moŝliwość skorzystania z coachingu indywidualnego dla osób, które zostaną przeszkolone. Coaching pozwoli na indywidualne podejście i rozwój umiejętności z zakresu projektowania i prowadzenia sesji AC/DC. Tematyka i przebieg spotkań coachingowych zostanie ustalona z kaŝdą osobą indywidualnie, po szkoleniu. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 8

9 Nasze podejście do AC/DC Podstawowe założenia procedury Assessment Center spełniające międzynarodowe standardy Bazowym elementem projektu jest przygotowanie profili kompetencyjnych podlegających ocenie, które zawierają szczegółowy opis kompetencji wraz z zachowaniami wskaźnikowym. Oceniane kompetencje wyodrębnione są w procesie analizy wybranych stanowisk, na podstawie kluczowych czynników sukcesu w Organizacji oraz pod kątem oczekiwań Zarządu i Kadry Kierowniczej, co do realizacji zadań (na stanowisku pracy). Zaobserwowane zachowanie jest oceniane na podstawie standaryzowanej skali ocen. Poszczególne kompetencje pracowników są oceniane przy pomocy zróŝnicowanych technik, takich jak: prowadzenie spotkania (z podwładnym; trudnym klientem zewnętrznym/wewnętrznym); koszyk zadań; wywiad; rozwiązywanie problemów biznesowych; prezentacja rozwiązań; ćwiczenie grupowe; testy psychologiczne. Ćwiczenia mają formę symulacji zadań lub sytuacji, analogicznych do tych, które występują w środowisku pracy firmy. (Ćwiczenia mają formę symulacji opartych na zadaniach wykonywanych przez uczestników w środowisku pracy.) Ćwiczenia mogą być równieŝ przeprowadzane w grupie, co pozwala zaobserwować zaangaŝowanie pracownika w zespole i jego zdolność do współpracy z innymi ludźmi. Maksymalne zobiektywizowanie oceny kompetencji osiągane jest poprzez odpowiedni system obserwacji i oceny asesorskiej. KaŜdy uczestnik jest obserwowany przez minimum 2 Asesorów. KaŜda kompetencja jest obserwowana w minimum 2 ćwiczeniach. Ocena kompetencji jest wynikiem dyskusji i syntezy opinii wszystkich Asesorów, opartych się na rozpoznaniu zdolności, umiejętności, postaw i zachowań uczestników AC. Zasadniczym aspektem procedury jest przekazanie uczestnikom informacji zwrotnej, określającej kierunki i sposoby rozwoju. Podczas spotkania przykładamy duŝą wagę do motywacji uczestnika oraz uświadomienia wagi rzetelnego i systematycznego podejścia do doskonalenia i nabywania praktycznych umiejętności. Ocena ilościowa i jakościowa - kaŝdy uczestnik oceniany jest według ściśle zdefiniowanych kryteriów. Ocena kaŝdego z uczestników zawiera aspekt opisowy dla kaŝdej z kompetencji. W jej skład wchodzi opis prezentowanych zachowań, mocne i słabe strony w tym zakresie oraz wskazówki rozwojowe. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 9

10 Trenerzy Janusz Stępak Doświadczenia praktyczne Trener, coach (certyfikat SYMLOG Consulting Group, certyfikat Terapii Prowokatywnej) i konsultant w dziedzinie zarządzania personelem. Doświadczenia teoretyczne i praktyczne zdobywał m.in. na uniwersytetach w Edynburgu oraz University of Florida biorąc udział w przygotowaniach i standaryzacji Assessment Center dla potrzeb firm działających na rynku amerykańskim. Od 12 lat, jako trener, coach i konsultant prowadzi projekty z zakresu budowania profili kompetencyjnych, badania potencjału, tworzenia ośrodków oceny dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Są to m.in. TU Allianz Polska, BP Polska, Bauholding Strabag, Becker Powder, Becker Industrial Coatings, Capgemini, Cedrus, Centrum Bankowości Bezpośredniej, Eden, Equus, Euronit, Grupa śywiec, Hellmann Worldwide Logistics, Impex Metal, Kompania Piwowarska, Lurgi Bipronaft, Media Markt Polska, Makro Cash & Carry, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Philip Morris, Polska Grupa Dealerów, Praktiker, R.R. Donnelley Poland, SigmaKalon, Terra Casa, Tishman Speyer Properities, TNT Express Worldwide, TP Ditel, TVP, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd SłuŜby Cywilnej, Warta, Wincanton. Jest twórcą Centrum Projektowo Edukacyjnego, którego celem jest przekazanie wiedzy i rozwój umiejętności kluczowych dla efektywnego selekcjonowania oraz rozwijania pracowników poprzez wykorzystanie procedur AC/DC Prowadzenie szkoleń Podczas pracy trenerskiej realizował szkolenia z zakresu zarządzania kompetencjami, sprzedaŝy, negocjacji, profesjonalnej prezentacji, systemów rozwojowych, ocen okresowych i innych. Jako konsultant realizował projekty z zakresu wdraŝania systemów kompetencyjnych, opracowywania systemów ocen okresowych i motywacyjnych, tworzenia kompetencyjnych opisów stanowisk pracy, badania potencjału pracowników (sesje Assessment Center i Development Center), optymalizacji struktur organizacyjnych. Od kilku lat prowadzi warsztaty przygotowujące konsultantów do tworzenia oraz prowadzenia sesji Assessment i Development Center. Wykształcenie Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Psychologii w Zakładzie Psychologii Pracy. Był stypendystą fundacji SASAKAWA, co umoŝliwiło mu zapoznanie się z metodami organizacji pracy i zarządzania personelem w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Jest certyfikowanym coachem oraz konsultantem SYMLOG Consulting Group (SYMLOG jest metodą rozwijania zdolności przywódczych oraz poprawiania efektywności współpracy grupowej i rozwoju kultury organizacyjnej firm). W siedzibie firmy, w San Diego California, miał moŝliwość zapoznania się z praktyką stosowania tej metody w firmach amerykańskich. Jest członkiem sponsorowanego przez Know How Fund oraz The British Council projektu MATRIK. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 10

11 Anna Małecka Doświadczenia praktyczne Starszy Konsultant w dziedzinie zarządzania personelem w Strategiach Personalnych; współtworzyła Dział Rekrutacji i Selekcji oraz Dział Konsultingu, którym obecnie kieruje. Przeprowadziła w swojej karierze ponad strukturyzowanych wywiadów selekcyjnych, zatrudniając ponad 500 osób, równieŝ na wysokie stanowiska menedŝerskie. Realizuje takie projekty z zakresu HR jak: opisy stanowisk pracy, wdraŝanie systemu ocen pracowniczych, Development Center, Assessment Center, współtworzenie procedur rekrutacyjnych - opracowywanie profili kompetencji a takŝe tworzenie planów rozwojowych pracowników, zarządzanie przez cele, opracowanie strategii organizacyjnej, systemy motywacyjne, badanie postaw pracowników i kultury organizacyjnej, badanie efektywności oraz wiele innych. Przeprowadziła ok. 120 sesji Assessment Center oraz Development Center dla takich firm jak: Allianz, Ford Auto Boss, Becker Powłoki Przemysłowe, Hewitt Associates, International Paper, Polska Grupa Dealerów, PPG, Praktiker, Real, Res Motors, RR Donnelley, SigmaKalon, TP Ditel, TVP, Warta, Wincanton, Grupa Sobiesław Zasada, Grupa śywiec, Protektor, Eden, Capgemini, Air Liquide, Bacardi Martini, Becker Powder, Becker Powłoki Przemysłowe, Cedrus, Equus, Euronit, Heban Steinhoff, Heitman, Horyzont, HSHS Deutschland, Family Frost, Impex Metal, International Paper, Lexmark, Lurgi Bipronaft, McDonald s, Media Markt, Samat Polska, Tokai Rubber Industry, TBD, Terra Casa, Tishman Speyer Properities. W innych obszarach HR, doświadczenia praktyczne zdobywała realizując między innymi projekty dla Firmy Lurgi Bipronaft w zakresie wdroŝenia systemu MBO i szkolenia kadry menedŝerskiej ze sposobów ustalania i komunikowania celów pracownikom firmy; dodatkowo zaprojektowała i wdroŝyła system MBO dla grupy dealerstw Forda na wszystkich szczeblach zarządzania od Dyrektora Zarządzającego do poziomu specjalistów. Brała równieŝ czynny udział w ustalaniu celów strategicznych oraz kaskadowaniu tych celów na poszczególne komórki organizacyjne w firmie logistycznej Hellmann Worldwide Logistics a następnie parametryzowanie tych celów na wskaźniki efektywnościowe. Prowadzenie szkoleń Jako trener umiejętnie wykorzystuje i przekazuje swoje doświadczenia praktyczne. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rekrutacji, prowadzenia Structured Behavioral Interview oraz szkoleniach dla asesorów w ramach projektów Assessment albo Development Center. Wykształcenie Ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą kierunek zarządzanie; specjalizacja zarządzanie finansami i zarządzanie personelem. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 11

12 Iwona Golińska Pracuje w Strategiach Personalnych od 2006 roku. Od 5 lat samodzielnie prowadzi projekty rekrutacyjne na stanowiska asystenckie, specjalistyczne i menedŝerskie. Kompetencje kandydatów ocenia wykorzystując metodę Strukturyzowanego Wywiadu Selekcyjnego oraz Assessment Center, którego projektowanie, przygotowanie oraz przeprowadzenie stanowi jeden z waŝniejszych elementów procesu selekcji kandydatów. Samodzielnie przeprowadziła kilkadziesiąt procesów rekrutacji na pozycje zarówno menedŝerskie (np. Kierownik Oddziału, Kierownik Zespołu, Dyrektor Techniczny) jak i specjalistyczne w róŝnych działach (Księgowy, Sprzedawca Samochodów, Doradca ds. Leasingu, Specjalista ds. Marketingu, Prawnik, Office Manager, Sprzedawca B2B, Księgowy Funduszy) i stworzyła dla kaŝdego projektu procedury Assessment Center lub semi Assessment Center. Większość projektów realizowanych przez nią była dedykowana firmom z branŝy motoryzacyjnej, finansowej, outsourcingowej, transportowej i budowlanej. Największe projekty rekrutacyjne oraz złoŝone procedury Assessment Center opracowała dla takich firm jak: State Street, Grupa PGD, BRE Leasing, Hewitt Associates, Sabre Holdings, Naftobudowa, Hawe Budownictwo, Media Saturn Polska, Bank Zachodni WBK Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 12

13 HONORARIUM Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC Czas trwania Cena netto/osobę Termin 3 sesje po 2 dni, odstępny pomiędzy dwoma kolejnymi sesjami powinny się wahać w granicach 2-3 tygodni PLN* Cześć I: marca 2012 Część II: kwietnia 2012 Część III: maja 2012 *do kosztu szkolenia naleŝy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury Koszt coachingu indywidualnego 600 PLN netto/1 godzinę + naleŝny podatek VAT w dniu wystawienia faktury. Konsultacje telefoniczne oraz owe cena zawarta w koszcie projektu. Koszty obejmują takŝe organizację i wynajęcie sali szkoleniowej oraz lunche i przerwy kawowe dla Uczestników i trenerów podczas szkolenia oraz pobyt trenerów w miejscu szkolenia, tj. nocleg, wyŝywanie poza godzinami szkolenia, a takŝe dojazd trenerów. Koszty nie obejmują pobytu Uczestników w miejscu szkolenia, tj. nocleg, wyŝywienie poza godzinami szkolenia. Szkolenie zostanie zrealizowane w Krakowie w miejscu wybranym przez Strategie Personalne. Zapraszamy do współpracy. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji pod niŝej podanym numerem telefonu i adresem mailowym. Pozdrawiam, Ewa Kudrzycka Koordynator SprzedaŜy Strategie Personalne Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 17/ Kraków Gsm: Tel: Fax: www: Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 13

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS NA ASESORA PROJEKTÓW ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

CERTYFIKOWANY KURS NA ASESORA PROJEKTÓW ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Szanowni Państwo, w przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerem tel. (22) 2242195, (22) 2242196 lub drogą mailową biuro@humanskills.pl Informacje o

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp STUDIUM PRZYPADKU Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp Powszechne przekonanie o rosnącym znaczeniu czynnika ludzkiego dla sukcesu organizacji wpływa na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo