Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC"

Transkrypt

1 Propozycja realizacji szkolenia otwartego Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC przygotowana przez Zespół Strategii Personalnych Strategie Personalne Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 17/ Kraków Tel: Fax: www: Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 1

2 Wstęp Bazując na naszym kilkunastoletnim doświadczeniu przygotowaliśmy propozycję realizacji szkolenia otwartego z zakresu: Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC PoniŜej prezentujemy szczegóły współpracy z nami oraz pełny program szkolenia. Zapraszamy do skorzystania z pełnej oferty. Nasza specjalizacja Dlaczego Strategie Personalne? Przygotowaliśmy ponad 500 projektów Assessment/ Development Center KaŜdy projekt AC lub DC jest szyty na miarę potrzeb organizacji i stanowiska Przeszkoliliśmy ponad 200 asesorów w zakresie prowadzenia oceny podczas sesji AC/ DC Wszystkie ćwiczenia AC/DC odzwierciedlają specyfikę stanowiska pracy Oceniliśmy ponad 3500 osób metodą Assessment Center lub Development Center Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 2

3 Temat szkolenia: Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć: samodzielnie zorganizować i przeprowadzić sesję AC/DC dobrać kryteria oceny / zbudować profil kompetencyjny zdefiniować kompetencje i przypisać wskaźniki behawioralne do poszczególnych poziomów zbudować zadania sprawdzające poziomy zdefiniowanych kompetencji zarówno na potrzeby rekrutacji jak i programów rozwojowych wewnątrz firmy pełnić role prowadzącego i asesora podczas AC/DC dobrać i przeszkolić zespół asesorów wewnętrznych przeprowadzić sesję podsumowującą (wash-up) napisać raporty o uczestniku AC/DC udzielić uczestnikom AC/DC informacji zwrotnych Propozycja szkolenia zawiera: trzy dwudniowe zjazdy (łącznie 6 dni szkoleniowych). Praca uczestników na warsztatach uzupełniona jest tzw. sesjami zadaniowo-konsultacyjnymi pomiędzy spotkaniami. W ramach tych sesji uczestnicy rozwiązują zadania we współpracy z konsultantem poprzez i telefonicznie. Uczestnicy uczą się tworzenia i realizacji procedur AC/DC zgodnie z międzynarodowymi standardami. Podczas ostatniego zjazdu uczestnicy przeprowadzają sesję AC/DC w roli asesorów, a takŝe ćwiczą umiejętność udzielania informacji zwrotnej. Zrealizowany program warsztatów ukończony jest otrzymaniem certyfikatu. Cele warsztatów AC/DC Celem nadrzędnym jest wyposaŝenie uczestników w wiedzę i umiejętności kluczowe dla efektywnego prowadzenia projektów AC/DC. 1. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i tworzenia procedur AC/DC (w tym m.in. profilowanie kompetencyjne stanowiska, konstruowanie ćwiczeń, narzędzi oceny kompetencji, tworzenie harmonogramu sesji). 2. Realizacji projektu AC/DC (w tym m.in. realizacja sesji AC/DC - przygotowanie do roli asesora; role aktora i koordynatora w sesji AC/DC, sesja oceniająca; tworzenie raportów; przekazywanie informacji zwrotnych). 3. Zarządzania projektem AC/DC (w tym m.in. standardy AC/DC, wytyczne etyczne, kwalifikacja uczestników do projektu; komunikacja w projekcie; role i zadania w projekcie; dokumentacja i organizacja). 4. Nabycie usystematyzowanej wiedzy na temat Assessment Center oraz Development Center. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 3

4 Program szkolenia certyfikacyjnego 6 dni (trzy dwudniowe spotkania) Część 1 Assessment & Development Center narzędzia oceny i rozwoju Moduł I Wprowadzenie Wprowadzenie do zagadnienia oceny kompetencji pracowników z wykorzystaniem AC/DC. Określenie swojego poziomu kompetencji autoanaliza. Przeanalizowanie własnych umiejętności i doświadczeń związanych z prowadzeniem sesji AC/DC. Określenie kluczowych obszarów wymagających rozwoju. Znaczenie AC/DC w odniesieniu do kultury organizacyjnej firmy. Uwzględnienie specyfiki firmy w procesie przygotowania propozycji działań AC/DC: kultury organizacyjnej, systemów zarządzania i potrzeb rozwojowych. Moduł II Ocena aspekt psychologiczny i etyczny Analiza psychologicznych mechanizmów występujących w sytuacji oceny pracowników i kandydatów. Przeanalizowanie lęków i obaw występujących u osób poddawanych procesowi oceny umoŝliwia zaplanowanie działań mających na celu zwiększenie poziomu komfortu pracowników/ kandydatów. Etyczne zasady i międzynarodowe standardy prowadzenia projektów AC/DC. Zapoznanie się z wymogami prawnymi i międzynarodowymi standardami, pozwalającymi na maksymalnie efektywne zarządzanie projektami. Moduł III Dobór metody - AC czy DC? Międzynarodowe standardy AC i DC. Znajomość i stosowanie międzynarodowych standardów pozwala na zachowanie jakości procedury AC/DC na poziomie pozwalającym zapewnić oczekiwaną trafność i rzetelność jej efektów, co w następstwie daje podstawę do podejmowania jak najlepszych decyzji personalnych. Zastosowanie AC i DC dobór odpowiednich narzędzi. Umiejętność doboru ćwiczeń, które najpełniej oddają specyfikę stanowiska, a tym samym pozwalają na odpowiednią weryfikację poŝądanych kompetencji uczestników AC/DC. Moduł IV Przygotowanie projektu Planowanie i podział zadań w projekcie od momentu zlecenia AC/DC do etapu oceny efektywności projektu. Umiejętność optymalnego wykorzystywania zasobów do realizacji projektu: ilość osób potrzebnych do przygotowania AC/DC; czas na przygotowanie procedur; czas na sesje AC/DC; koszty (np. wynajem sali). Zespół projektowy skład, zadania. Optymalne wykorzystanie czasu pracowników realizujących projekt AC/DC. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 4

5 Moduł V Komunikacja w projekcie firma, uczestnicy, zlecający Sposoby tworzenia systemu komunikacji wewnątrz organizacji. Informowanie asesorów, uczestników. Przedstawianie celu projektu. Określenie kryteriów kwalifikacji pracowników/ kandydatów do AC/DC. Odpowiednio przygotowany system komunikacji w projekcie wspiera efektywność zarządzania projektami AC/DC. Ułatwia pozyskanie zaangaŝowania, określa cele procedury, pokazuje korzyści z uczestnictwa dla osób zaangaŝowanych. MoŜliwość wykorzystania zróŝnicowanych kryteriów, takich jak: oceny okresowe, opinie menedŝerów, wyniki wywiadu selekcyjnego etc. do wyłonienia grupy uczestników z potencjałem. Przekazywanie informacji o AC/DC forma zaproszeń dla asesorów, uczestników. Moduł VI Profilowanie stanowiska Profil kompetencji Odpowiednie przekazanie informacji uczestnikom projektu pozwala na jasne określenie celu całej procedury, a tym samym zwiększa komfort uczestników związany z uczestnictwem w AC/DC. Dodatkowo wpływa na budowanie profesjonalnego wizerunku firmy. Analiza lub przygotowanie profilu stanowiska i profilu kompetencji. Analiza lub przygotowanie profilu stanowiska i profilu kompetencji. Określenie kluczowych zadań na stanowisku oraz stworzenie profilu kompetencji daje podstawę do tworzenia ćwiczeń sytuacyjnych. Pozwala równieŝ stworzyć listę zachowań wskaźnikowych wykorzystywanych w procesie oceny. Ułatwiają one określenie, w jakim stopniu zachowania odpowiadają oczekiwanym standardom. Określenie kluczowych zadań na stanowisku oraz stworzenie profilu kompetencji daje podstawę do tworzenia ćwiczeń sytuacyjnych. Pozwala równieŝ stworzyć listę zachowań wskaźnikowych wykorzystywanych w procesie oceny. Ułatwiają one określenie, w jakim stopniu zachowania odpowiadają oczekiwanym standardom. Zadanie pomiędzy sesjami Dla wybranej grupy stanowisk (np. menedŝerowie sprzedaŝy) uczestnicy mają za zadanie przygotować: załoŝenia ogólne dla projektu system komunikacji w projekcie profil kompetencyjny (wraz z zachowaniami wskaźnikowymi) Wyniki pracy konsultowane są na bieŝąco przez konsultantów firmy Strategie Personalne w formie telefonicznej i owej a prezentowane podczas kolejnej sesji warsztatów. Część 2 procedura Moduł VII Przygotowanie procedury ćwiczenia, karty ocen Zasady doboru ćwiczeń do specyfiki stanowiska, grupy stanowisk i kompetencji. Rodzaje ćwiczeń - wskazówki do przygotowania. Poznanie zasad maksymalnego wykorzystywania formy ćwiczenia oraz jego treści do wywołania u uczestników zachowań umoŝliwiających ocenę kompetencji. Tworzenie czytelnych instrukcji do ćwiczeń. Tworzenie matrycy kompetencji. Przygotowanie kart obserwacji i kart ocen. Nabycie umiejętności dopasowania kompetencji do ćwiczeń, w których moŝliwe będzie dokonywanie obserwacji wybranych zachowań. Stworzenie narzędzi ułatwiających obiektywną obserwację i ocenę wykorzystującą zachowania wskaźnikowe. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 5

6 Moduł VIII Przygotowanie asesorów Wybór składu asesorskiego. Rola asesora w AC/DC. Przygotowanie asesora do sesji oceny warsztat. Dobranie kompetentnego zespołu asesorskiego składającego się z odpowiednio przygotowanych osób: znających oczekiwania na stanowisku; mających doświadczenie w ocenie (po szkoleniu asesorskim). Znajomość roli asesora pozwala na utrzymywanie standardów AC/DC w zakresie zasad oceny uczestników. Przeszkolenie asesorów uwzględnia kluczowe zasady oceniania oraz błędy w ocenianiu, omówienie ćwiczeń, zasad wypełniania kart ocen i harmonogramu dnia. Pozwala to na właściwe przygotowanie asesorów do dokonywania rzetelnej i trafnej oceny. Moduł IX Organizacja sesji Koordynowanie sesji Poznanie zadań naleŝących do osoby koordynującej przebieg sesji AC/DC w celu sprawnego przebiegu spotkania. Organizacja miejsca na sesje AC/DC sale do obserwacji, sale dla uczestników. Zwrócenie uwagi na kluczowe aspekty waŝne podczas przygotowania miejsca AC/DC wpływające na prawidłowy przebieg pracy uczestników i asesorów. Zasady przygotowania harmonogramu sesji AC/DC, długość sesji, ilość zespołów asesorskich, czas trwania ćwiczeń, planowanie przerw etc. Materiały segregator asesora, materiały uczestnika. Poznanie zasad przygotowania sesji ukierunkowanych z jednej strony na optymalizację czasu, z drugiej na dotrzymanie standardów procedury. Rozwój umiejętności przygotowania kompletu materiałów dla asesora, które pozwalają na systematyczną, sprawną ocenę kandydatów podczas AC/DC, a po zakończonym procesie łatwą archiwizację. Zadanie pomiędzy sesjami Dla wybranej grupy stanowisk uczestnicy mają za zadanie przygotować kryteria oceny wraz z ich wyskalowaniem, zestaw ćwiczeń sytuacyjnych oraz wybrane moduły szkolenia asesorów. Część 3 prowadzenie sesji i informacje zwrotne Moduł X Prowadzenie obserwacji i notatek Zasady prowadzenia obserwacji analiza zachowań wskaźnikowych. Wykorzystanie zasad obserwacji pozwalających na przygotowanie efektywnej argumentacji w oparciu o zachowania wskaźnikowe. Gromadzenie wymiernych danych pozwalających na dokonanie rzetelnej oceny. Prowadzenie notatek podczas sesji zasady. Umiejętność notowania kluczowych informacji dotyczących zachowań występujących podczas AC/DC. Interpretowanie notatek pod kątem podejmowania decyzji dotyczących oceny. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 6

7 Moduł XI Ocena Zasady oceniania podczas sesji dostępne skale ocen; wady i zalety wybranych skal. Sesja podsumowująca ustalanie przez asesorów wspólnej oceny uczestnika, zasady prowadzenia spotkania podsumowującego. Błędy w ocenie mechanizmy związane z oceną własnych podwładnych, brakiem danych, generalizacją etc. Umiejętność definiowania poziomu kompetencji odpowiadającego kaŝdej z ocen. MoŜliwości dopasowania istniejącej w firmie skali ocen do procedury AC/DC. Świadomość roli osoby prowadzącej spotkanie podsumowujące w procesie ustalania wspólnej (akceptowanej przez wszystkich asesorów) oceny na podstawie dyskusji dotyczącej poziomu zaobserwowanych zachowań. Świadomość mechanizmów występujących podczas procesu wspólnej oceny uczestników przez asesorów wpływu czynników subiektywnych, autorytetu etc. Poznanie sposobów ograniczania wpływu elementów zaburzających obiektywną ocenę Moduł XII Warsztat praktyczny sesji oceniającej Przeprowadzenie sesji AC/DC - obserwacja, ocena, przekazanie informacji zwrotnej uczestnikom. MoŜliwość przejścia przez wszystkie etapy procesu AC/DC krok po kroku wraz z bieŝącą informacją zwrotną. Cała sesja AC/DC jest nagrywana na płyty DVD, co dodatkowo pozwala na przeanalizowanie pojawiających się podczas sesji zachowań oraz reakcji, zarówno po stronie uczestników jak i asesorów. Moduł XIII Informacja zwrotna Tworzenie raportów po AC/DC dla uczestnika i dla zleceniodawcy. Przekazywanie informacji zwrotnych uczestnikom w oparciu przeprowadzoną sesję AC/DC. Umiejętność tworzenia podsumowania z informacją zwrotną dla uczestnika wskazującą na obszary rozwojowe oraz mocne strony uczestnika. Tworzenie dla osób zlecających raportów z AC/DC, które zawierają zestawienie opinii o uczestnikach wraz z decyzjami po AC/DC oraz ich uzasadnienie. Tworzenia planu rozwojowego dla uczestnika, z wyszczególnionymi obszarami rozwojowymi, znacząco ułatwia jego wdroŝenie na stanowisko lub rozwój w ramach struktury instytucji. Prowadzenie sesji informacji zwrotnej z wykorzystaniem odpowiednich standardów ukierunkowanych na podejmowanie działań rozwojowych oraz zwiększenie poziomu akceptacji wyników. Moduł XIV Ocena efektywności Weryfikacja efektywności programu. Ocena biznesowych wskaźników określających efektywność decyzji podjętych w sesji AC/DC. Adekwatne planowanie działań rozwojowych: indywidualnych, szkoleniowych, coachingowych i innych metod edukacyjnych. Umiejętność wyznaczania wskaźników efektywności oraz ich pomiaru przed i po zakończeniu sesji AC/DC. Określanie poziomu efektywności procedury AC/DC daje moŝliwość przedstawienia osobom zlecającym wymiernych rezultatów przeprowadzonej procedury. Zadanie końcowe Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie indywidualnych sesji informacji zwrotnych na bazie przeprowadzonego Development Center. Po przeprowadzeniu sesji następuje indywidualne spotkanie z konsultantem na zasadach superwizji. Ostatnim zadaniem uczestników jest przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonych działań. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 7

8 Metody i techniki wykorzystywane podczas szkoleń Programy szkoleniowe Strategii Personalnych w całości zakładają bliską współpracę pomiędzy trenerami i uczestnikami. Sposób prowadzenia szkolenia zapewnia efektywny udział wszystkich uczestników poprzez zastosowanie róŝnorodnych metod szkoleniowych: praca w grupach, analizy przypadków, symulacje, autodiagnoza, testy, prezentacje, odgrywanie ról, techniki audiowizualne, inne techniki dopasowane do potrzeb. Udział wykładów w stosunku do aktywnych i praktycznych metod szkolenia pozostaje w relacji 30/70 (30% teorii, 70% praktyki). Wykorzystywane podczas szkoleń zadania i symulacje oparte są na rzeczywistych problemach i zagadnieniach, z którymi spotykają się pracownicy podczas wypełniania obowiązków na swoich stanowiskach pracy. W celu skuteczniejszego zdiagnozowania kompetencji uczestników szkolenia przewidujemy, iŝ ćwiczenia będą nagrywane na video i wykorzystywane jako materiał do samoobserwacji. Coaching Istnieje moŝliwość skorzystania z coachingu indywidualnego dla osób, które zostaną przeszkolone. Coaching pozwoli na indywidualne podejście i rozwój umiejętności z zakresu projektowania i prowadzenia sesji AC/DC. Tematyka i przebieg spotkań coachingowych zostanie ustalona z kaŝdą osobą indywidualnie, po szkoleniu. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 8

9 Nasze podejście do AC/DC Podstawowe założenia procedury Assessment Center spełniające międzynarodowe standardy Bazowym elementem projektu jest przygotowanie profili kompetencyjnych podlegających ocenie, które zawierają szczegółowy opis kompetencji wraz z zachowaniami wskaźnikowym. Oceniane kompetencje wyodrębnione są w procesie analizy wybranych stanowisk, na podstawie kluczowych czynników sukcesu w Organizacji oraz pod kątem oczekiwań Zarządu i Kadry Kierowniczej, co do realizacji zadań (na stanowisku pracy). Zaobserwowane zachowanie jest oceniane na podstawie standaryzowanej skali ocen. Poszczególne kompetencje pracowników są oceniane przy pomocy zróŝnicowanych technik, takich jak: prowadzenie spotkania (z podwładnym; trudnym klientem zewnętrznym/wewnętrznym); koszyk zadań; wywiad; rozwiązywanie problemów biznesowych; prezentacja rozwiązań; ćwiczenie grupowe; testy psychologiczne. Ćwiczenia mają formę symulacji zadań lub sytuacji, analogicznych do tych, które występują w środowisku pracy firmy. (Ćwiczenia mają formę symulacji opartych na zadaniach wykonywanych przez uczestników w środowisku pracy.) Ćwiczenia mogą być równieŝ przeprowadzane w grupie, co pozwala zaobserwować zaangaŝowanie pracownika w zespole i jego zdolność do współpracy z innymi ludźmi. Maksymalne zobiektywizowanie oceny kompetencji osiągane jest poprzez odpowiedni system obserwacji i oceny asesorskiej. KaŜdy uczestnik jest obserwowany przez minimum 2 Asesorów. KaŜda kompetencja jest obserwowana w minimum 2 ćwiczeniach. Ocena kompetencji jest wynikiem dyskusji i syntezy opinii wszystkich Asesorów, opartych się na rozpoznaniu zdolności, umiejętności, postaw i zachowań uczestników AC. Zasadniczym aspektem procedury jest przekazanie uczestnikom informacji zwrotnej, określającej kierunki i sposoby rozwoju. Podczas spotkania przykładamy duŝą wagę do motywacji uczestnika oraz uświadomienia wagi rzetelnego i systematycznego podejścia do doskonalenia i nabywania praktycznych umiejętności. Ocena ilościowa i jakościowa - kaŝdy uczestnik oceniany jest według ściśle zdefiniowanych kryteriów. Ocena kaŝdego z uczestników zawiera aspekt opisowy dla kaŝdej z kompetencji. W jej skład wchodzi opis prezentowanych zachowań, mocne i słabe strony w tym zakresie oraz wskazówki rozwojowe. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 9

10 Trenerzy Janusz Stępak Doświadczenia praktyczne Trener, coach (certyfikat SYMLOG Consulting Group, certyfikat Terapii Prowokatywnej) i konsultant w dziedzinie zarządzania personelem. Doświadczenia teoretyczne i praktyczne zdobywał m.in. na uniwersytetach w Edynburgu oraz University of Florida biorąc udział w przygotowaniach i standaryzacji Assessment Center dla potrzeb firm działających na rynku amerykańskim. Od 12 lat, jako trener, coach i konsultant prowadzi projekty z zakresu budowania profili kompetencyjnych, badania potencjału, tworzenia ośrodków oceny dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Są to m.in. TU Allianz Polska, BP Polska, Bauholding Strabag, Becker Powder, Becker Industrial Coatings, Capgemini, Cedrus, Centrum Bankowości Bezpośredniej, Eden, Equus, Euronit, Grupa śywiec, Hellmann Worldwide Logistics, Impex Metal, Kompania Piwowarska, Lurgi Bipronaft, Media Markt Polska, Makro Cash & Carry, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Philip Morris, Polska Grupa Dealerów, Praktiker, R.R. Donnelley Poland, SigmaKalon, Terra Casa, Tishman Speyer Properities, TNT Express Worldwide, TP Ditel, TVP, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd SłuŜby Cywilnej, Warta, Wincanton. Jest twórcą Centrum Projektowo Edukacyjnego, którego celem jest przekazanie wiedzy i rozwój umiejętności kluczowych dla efektywnego selekcjonowania oraz rozwijania pracowników poprzez wykorzystanie procedur AC/DC Prowadzenie szkoleń Podczas pracy trenerskiej realizował szkolenia z zakresu zarządzania kompetencjami, sprzedaŝy, negocjacji, profesjonalnej prezentacji, systemów rozwojowych, ocen okresowych i innych. Jako konsultant realizował projekty z zakresu wdraŝania systemów kompetencyjnych, opracowywania systemów ocen okresowych i motywacyjnych, tworzenia kompetencyjnych opisów stanowisk pracy, badania potencjału pracowników (sesje Assessment Center i Development Center), optymalizacji struktur organizacyjnych. Od kilku lat prowadzi warsztaty przygotowujące konsultantów do tworzenia oraz prowadzenia sesji Assessment i Development Center. Wykształcenie Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Psychologii w Zakładzie Psychologii Pracy. Był stypendystą fundacji SASAKAWA, co umoŝliwiło mu zapoznanie się z metodami organizacji pracy i zarządzania personelem w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Jest certyfikowanym coachem oraz konsultantem SYMLOG Consulting Group (SYMLOG jest metodą rozwijania zdolności przywódczych oraz poprawiania efektywności współpracy grupowej i rozwoju kultury organizacyjnej firm). W siedzibie firmy, w San Diego California, miał moŝliwość zapoznania się z praktyką stosowania tej metody w firmach amerykańskich. Jest członkiem sponsorowanego przez Know How Fund oraz The British Council projektu MATRIK. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 10

11 Anna Małecka Doświadczenia praktyczne Starszy Konsultant w dziedzinie zarządzania personelem w Strategiach Personalnych; współtworzyła Dział Rekrutacji i Selekcji oraz Dział Konsultingu, którym obecnie kieruje. Przeprowadziła w swojej karierze ponad strukturyzowanych wywiadów selekcyjnych, zatrudniając ponad 500 osób, równieŝ na wysokie stanowiska menedŝerskie. Realizuje takie projekty z zakresu HR jak: opisy stanowisk pracy, wdraŝanie systemu ocen pracowniczych, Development Center, Assessment Center, współtworzenie procedur rekrutacyjnych - opracowywanie profili kompetencji a takŝe tworzenie planów rozwojowych pracowników, zarządzanie przez cele, opracowanie strategii organizacyjnej, systemy motywacyjne, badanie postaw pracowników i kultury organizacyjnej, badanie efektywności oraz wiele innych. Przeprowadziła ok. 120 sesji Assessment Center oraz Development Center dla takich firm jak: Allianz, Ford Auto Boss, Becker Powłoki Przemysłowe, Hewitt Associates, International Paper, Polska Grupa Dealerów, PPG, Praktiker, Real, Res Motors, RR Donnelley, SigmaKalon, TP Ditel, TVP, Warta, Wincanton, Grupa Sobiesław Zasada, Grupa śywiec, Protektor, Eden, Capgemini, Air Liquide, Bacardi Martini, Becker Powder, Becker Powłoki Przemysłowe, Cedrus, Equus, Euronit, Heban Steinhoff, Heitman, Horyzont, HSHS Deutschland, Family Frost, Impex Metal, International Paper, Lexmark, Lurgi Bipronaft, McDonald s, Media Markt, Samat Polska, Tokai Rubber Industry, TBD, Terra Casa, Tishman Speyer Properities. W innych obszarach HR, doświadczenia praktyczne zdobywała realizując między innymi projekty dla Firmy Lurgi Bipronaft w zakresie wdroŝenia systemu MBO i szkolenia kadry menedŝerskiej ze sposobów ustalania i komunikowania celów pracownikom firmy; dodatkowo zaprojektowała i wdroŝyła system MBO dla grupy dealerstw Forda na wszystkich szczeblach zarządzania od Dyrektora Zarządzającego do poziomu specjalistów. Brała równieŝ czynny udział w ustalaniu celów strategicznych oraz kaskadowaniu tych celów na poszczególne komórki organizacyjne w firmie logistycznej Hellmann Worldwide Logistics a następnie parametryzowanie tych celów na wskaźniki efektywnościowe. Prowadzenie szkoleń Jako trener umiejętnie wykorzystuje i przekazuje swoje doświadczenia praktyczne. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rekrutacji, prowadzenia Structured Behavioral Interview oraz szkoleniach dla asesorów w ramach projektów Assessment albo Development Center. Wykształcenie Ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą kierunek zarządzanie; specjalizacja zarządzanie finansami i zarządzanie personelem. Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 11

12 Iwona Golińska Pracuje w Strategiach Personalnych od 2006 roku. Od 5 lat samodzielnie prowadzi projekty rekrutacyjne na stanowiska asystenckie, specjalistyczne i menedŝerskie. Kompetencje kandydatów ocenia wykorzystując metodę Strukturyzowanego Wywiadu Selekcyjnego oraz Assessment Center, którego projektowanie, przygotowanie oraz przeprowadzenie stanowi jeden z waŝniejszych elementów procesu selekcji kandydatów. Samodzielnie przeprowadziła kilkadziesiąt procesów rekrutacji na pozycje zarówno menedŝerskie (np. Kierownik Oddziału, Kierownik Zespołu, Dyrektor Techniczny) jak i specjalistyczne w róŝnych działach (Księgowy, Sprzedawca Samochodów, Doradca ds. Leasingu, Specjalista ds. Marketingu, Prawnik, Office Manager, Sprzedawca B2B, Księgowy Funduszy) i stworzyła dla kaŝdego projektu procedury Assessment Center lub semi Assessment Center. Większość projektów realizowanych przez nią była dedykowana firmom z branŝy motoryzacyjnej, finansowej, outsourcingowej, transportowej i budowlanej. Największe projekty rekrutacyjne oraz złoŝone procedury Assessment Center opracowała dla takich firm jak: State Street, Grupa PGD, BRE Leasing, Hewitt Associates, Sabre Holdings, Naftobudowa, Hawe Budownictwo, Media Saturn Polska, Bank Zachodni WBK Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 12

13 HONORARIUM Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC Czas trwania Cena netto/osobę Termin 3 sesje po 2 dni, odstępny pomiędzy dwoma kolejnymi sesjami powinny się wahać w granicach 2-3 tygodni PLN* Cześć I: marca 2012 Część II: kwietnia 2012 Część III: maja 2012 *do kosztu szkolenia naleŝy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury Koszt coachingu indywidualnego 600 PLN netto/1 godzinę + naleŝny podatek VAT w dniu wystawienia faktury. Konsultacje telefoniczne oraz owe cena zawarta w koszcie projektu. Koszty obejmują takŝe organizację i wynajęcie sali szkoleniowej oraz lunche i przerwy kawowe dla Uczestników i trenerów podczas szkolenia oraz pobyt trenerów w miejscu szkolenia, tj. nocleg, wyŝywanie poza godzinami szkolenia, a takŝe dojazd trenerów. Koszty nie obejmują pobytu Uczestników w miejscu szkolenia, tj. nocleg, wyŝywienie poza godzinami szkolenia. Szkolenie zostanie zrealizowane w Krakowie w miejscu wybranym przez Strategie Personalne. Zapraszamy do współpracy. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji pod niŝej podanym numerem telefonu i adresem mailowym. Pozdrawiam, Ewa Kudrzycka Koordynator SprzedaŜy Strategie Personalne Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 17/ Kraków Gsm: Tel: Fax: www: Strategie Personalne, doradztwo, szkolenia, selekcja ul. Zwierzyniecka 17/4, Kraków 13

Assessment/Development Center szkolenie dla asesorów

Assessment/Development Center szkolenie dla asesorów Propozycja realizacji szkolenia otwartego Assessment/Development Center szkolenie dla asesorów przygotowana przez Zespół Strategii Personalnych Strategie Personalne Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 17/4 31-103

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

Akademia Asesora PROGRAM SZKOLENIA. Opis Plan kursu zakłada:

Akademia Asesora PROGRAM SZKOLENIA. Opis Plan kursu zakłada: Akademia Asesora Opis Plan kursu zakłada: - Cykl pięciu szkoleń / modułów dwudniowych (piątek i sobota / 80 godzin). Mniej więcej co miesiąc w Warszawie. - Pomiędzy zajęciami Uczestnicy będą realizowali

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

OBSZARY STOSOWANIA AC

OBSZARY STOSOWANIA AC Rekrutacja i selekcja, II rok Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi Dr Artur Wilczyński Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami OBSZARY STOSOWANIA AC DOBÓR PERSONELU SYSTEM WYNAGRODZEŃ

Bardziej szczegółowo

ASESORA. W a r s z t a t o t w a r t y

ASESORA. W a r s z t a t o t w a r t y Warsztat ASESORA W a r s z t a t o t w a r t y Czas trwania: 2 dni Data: 03-04 grudnia Miejsce: Centrum Konferencyjne Wilcza ul. Wilcza 9; Warszawa - Śródmieście Termin zgłoszeń: 20 listopada Kontakt:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie efektywnych spotkań i telekonferencji

Prowadzenie efektywnych spotkań i telekonferencji Prowadzenie efektywnych spotkań i telekonferencji Trening praktyczny WARSZTAT OTWARTY 26-27.10. MIEJSCE: WARSZAWA GODZINY: 9:00-17:00 www.aktren.pl e-mail biuro@aktren.pl 2 Specjalizujemy się w prezentacjach

Bardziej szczegółowo

ASESORA. S z k o l e n i e o t w a r t e

ASESORA. S z k o l e n i e o t w a r t e warsztat ASESORA S z k o l e n i e o t w a r t e Czas trwania: 2 dni Data: 27-28 sierpnia Miejsce: Centrum Konferencyjne Wilcza ul. Wilcza 9; Warszawa - Śródmieście Termin zgłoszeń: 21 sierpnia Liczba

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym warsztaty praktyczne

Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym warsztaty praktyczne BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 5-6 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Instytut Rozwoju Personalnego GANESA Szanowni Państwo, W obliczu nadchodzących zmian w ustawodawstwie, a tym samym powstaniu

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z pozdrowieniami Agnieszka Czerwińska. Strona 2

Szanowni Państwo. Z pozdrowieniami Agnieszka Czerwińska. Strona 2 Oferta ogólna Szanowni Państwo W niniejszej ofercie przedstawiamy usługi, jakie mogą świadczyć nasi Konsultanci Personalni. Są to stosunkowo ogólne dane dotyczące wybranych obszarów naszego działania,

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW AC/DC ORAZ PRZYGOTOWANIE DO ROLI ASESORA

REALIZACJA PROJEKTÓW AC/DC ORAZ PRZYGOTOWANIE DO ROLI ASESORA Szanowni Państwo, w przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerem tel. (22) 2242195, (22) 2242196 lub drogą mailową biuro@humanskills.pl Informacje o

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA MENEDŻERÓW

PROWADZENIE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA MENEDŻERÓW Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu prowadzenia rozmów rekrutacyjnych warsztaty Agnieszki Michalskiej - Rechowicz. Zapraszamy do zapoznania się z innymi propozycjami

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia otwartego w Human Skills: CERTYFIKOWANY KURS NA ASESORA PROJEKTÓW ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER.

Oferta szkolenia otwartego w Human Skills: CERTYFIKOWANY KURS NA ASESORA PROJEKTÓW ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER. Szanowni Państwo, w przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerem tel. (22) 2242195, (22) 2242196 lub drogą mailową biuro@humanskills.pl Informacje o

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja i rozwój według międzynarodowych wytycznych AC/DC

Rekrutacja i rozwój według międzynarodowych wytycznych AC/DC Rekrutacja i rozwój według międzynarodowych wytycznych AC/DC Praktyka nie spełnia standardów Dr Anna Bugalska Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Organizacyjnych, senior konsultant i trener w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE: WYWIAD KOMPETENCYJNY W PROCESIE REKRUTACJI

SZKOLENIE OTWARTE: WYWIAD KOMPETENCYJNY W PROCESIE REKRUTACJI KIEDY LICZĄ SIĘ LUDZIE SZKOLENIE OTWARTE: WYWIAD KOMPETENCYJNY W PROCESIE REKRUTACJI MIEJSCA I DATY SZKOLEŃ: Warszawa 9-10.12. 2015 Ul. Cybernetyki 7 Dla kogo: szkolenie skierowane jest do osób, które

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OCENY SET EVALUATION

OŚRODKI OCENY SET EVALUATION Pomagamy: OŚRODKI OCENY SET EVALUATION I. ZARYS METODOLOGICZNY II. CASE STUDY Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny klimat do dokonywania trwałych i odważnych zmian Misja Grupy SET I. ZARYS

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Cele szkolenia - podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu, - usprawnianie komunikacji w zespole projektowym, - doskonalenie kompetencji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem pracowniczym

Kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zespołem pracowniczym Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 19-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Philip Training Group szkolenia & coaching AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli Trenera Biznesu O firmie Philip Training Group.. 2 Harmonogram Akademii Trenerów Biznesu..

Bardziej szczegółowo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo PROCEDURA REALIZACJI USŁUG ROZWOJOWYCH Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy mają pełną świadomość faktu, iż rozwój nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników praktyczne warsztaty Ekspert: Magdalena Gieras Międzynarodowy Coach ICC,

Bardziej szczegółowo

Akademia HR Menedżera - wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacja, szkolenia, mentoring, wsparcie zarządu, badania w organizacji, EB, SOP)

Akademia HR Menedżera - wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacja, szkolenia, mentoring, wsparcie zarządu, badania w organizacji, EB, SOP) Akademia HR Menedżera - wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacja, szkolenia, mentoring, wsparcie zarządu, badania w organizacji, EB, SOP) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1028 Cena

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD Szanowni Państwo, w imieniu firmy Betterfield zapraszamy serdecznie do udziału w warsztacie szkoleniowym: Metoda Projektów jak pracować tą metodą w

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu.

Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu. MODERATOR, ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu. Powiedz mi, zapomnę, Pokaż, może zapamiętam, Zaangażuj

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji Propozycja przeprowadzenia autorskiego warsztatu: Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji dedykowana Dla Pani Magdaleny Łagun Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Ocena potencjału menedżerskiego. Przygotowanie i realizacja Assessment Centre.../ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Uniwersytetu Stanu Pensylwania USA Kraków 04 06 Kwietnia 2012 Planowanie Sukcesji z jednym z największych autorytetów na świecie już w Polsce

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER W ORGANIZACJI

REALIZACJA PROJEKTÓW ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER W ORGANIZACJI Szanowni Państwo, w przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerem tel. (22) 2242195, (22) 2242196 lub drogą mailową biuro@humanskills.pl Informacje o

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

RESOLUTIO Doradztwo Personalne

RESOLUTIO Doradztwo Personalne RESOLUTIO Doradztwo Personalne ZASTOSOWANIE METODY ASSESSMENT CENTRE W PROCESIE REKRUTACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ 12 MAJA 2010 ul.: Gdańska 2, lok. 67 01-633 Warszawa tel./fax +22 833 65 21 www.resolutio.pl

Bardziej szczegółowo

JAK REKRUTOWAĆ SIŁY SPRZEDAŻY? prospecting w rekrutacji narzędzia przygotowania i analizy rekrutacji metody oceny narzędzia assessment center

JAK REKRUTOWAĆ SIŁY SPRZEDAŻY? prospecting w rekrutacji narzędzia przygotowania i analizy rekrutacji metody oceny narzędzia assessment center Jak wyłonić do swojego zespołu najlepszych handlowców? JAK REKRUTOWAĆ SIŁY SPRZEDAŻY? prospecting w rekrutacji narzędzia przygotowania i analizy rekrutacji metody oceny narzędzia assessment center Jak

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy Wartościowanie i opisy stanowisk pracy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/5728/1535 Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę 114,54

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ ZAPROSZENIE na szkolenie otwarte PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ 17 grudnia 2012 r. Warszawa CENA 650 zł netto / os. IDEA SZKOLENIA Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH TRENER Violetta Rutkowska Badacz rynku, doradca,

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl WIĘCEJ MARCHEWKI! DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć? Pensja

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażać oceny okresowe

Jak wdrażać oceny okresowe Jak wdrażać oceny okresowe W a r s z t a t o t w a r t y Czas trwania: 2 dni Data: 26-27 listopada Miejsce: Centrum Konferencyjne Wilcza ul. Wilcza 9; Warszawa - Śródmieście Termin zgłoszeń: 13 listopada

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY HR. Gdańsk, zima PERSPECTA, Pomorskie Centrum Biznesu, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk

ZEWNĘTRZNY HR. Gdańsk, zima PERSPECTA, Pomorskie Centrum Biznesu, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk ZEWNĘTRZNY HR Gdańsk, zima 2016 1 Czym jest Zewnętrzny HR? Zewnętrzny HR to nowoczesna strategia polegająca na zleceniu działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi firmie zewnętrznej. W ramach usługi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika.

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/6138/7571 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkolenia otwarte styczeń marzec 2011

Informator. Szkolenia otwarte styczeń marzec 2011 Informator Szkolenia otwarte styczeń marzec 2011 Szkolenia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowo - warsztatowych. Zainteresowanym uczestnikom zapewniamy wygodny nocleg i wyżywienie.

Bardziej szczegółowo

Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Terminy szkolenia Do ustalenia, Do ustalenia Profil uczestnika - dyrektorzy/managerowie/liderzy zespołów, - kierownicy lub osoby przygotowujące się do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

WARSZTATÓW ASESORÓW. Poszerzamy horyzonty INWENTA SP. Z O.O.

WARSZTATÓW ASESORÓW. Poszerzamy horyzonty INWENTA SP. Z O.O. CYKL SZKOLENIA WARSZTATÓW DLA Poszerzamy ASESORÓW horyzonty Budowanie i doskonalenie kompetencji Asesora Poszerzamy horyzonty INWENTA SP. Z O.O. ul. Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa, tel: 22 50 234 70 /

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Oceny okresowe i praktyczne metody przeprowadzania rozmów oceniających.

Oceny okresowe i praktyczne metody przeprowadzania rozmów oceniających. Oceny okresowe i praktyczne metody przeprowadzania rozmów oceniających. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/12/15/10544/27168 Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 300,00 zł Cena netto za godzinę 81,25

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja

Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja Celem programu Kursu Facylitacji jest wykształcenie i przygotowanie specjalistów do wzmacniania potencjału grup i zespołów. Słowo Facylitator

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Propozycja dotycząca przeprowadzenia autorskiego projektu rozwojowego w zakresie: EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI dedykowana Grupie specjalistów Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka Biernacka 1.

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Innowacyjne narzędzia wykorzystywane w pośrednictwie pracy wspierające realizację ustawę Adresaci usługi szkoleniowej Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Skuteczny pracownik kluczowy publicznych służb zatrudnienia DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest propozycją

Bardziej szczegółowo

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/13/8270/5974 Cena netto

Bardziej szczegółowo