Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: RESTART II Program aktywizacji zawodowej osób w wieku +50 numer WND-POKL /12-00, PRIORYTET VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, PODDZIAŁANIE Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 2. Zamawiający: GRUPA DORADCZA PROJEKT SPÓŁKA Z O.O Kraków, ul. Sokołowskiego 6 NIP REGON Telefon Fax strona www Zamawiającego: strona www projektu: 3. Przedmiot zamówienia: I. Przeprowadzenie szkolenia: Spawanie metodą MIG i MAG z egzaminem państwowym, w wymiarze 300 godzin edukacyjnych, kończącego się uzyskaniem uprawnień zawodowych dla 1 grupy szkoleniowej (maksymalnie 8 uczestników) wraz z zapewnieniem Uczestnikom szkolenia wyżywienia w trakcie zajęć, ubezpieczenia NW, badań lekarskich oraz organizacją dodatkowych 25 godzin szkoleniowych z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy. KOD CPV: Usługi szkolenia zawodowego. KOD CPV: Usługi podawania posiłków. KOD CPV: Usługi medyczne. KOD CPV: Usługi szkolenia z zakresu rozwoju osobistego. 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia: Spawanie metodą MIG i MAG z egzaminem państwowym w wymiarze 300 godzin edukacyjnych dla 1 grupy szkoleniowej maksymalnie 8 Uczestników projektu pn.: RESTART II Program aktywizacji zawodowej osób w wieku +50,

2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z zapewnieniem Uczestnikom szkolenia wyżywienia, ubezpieczenia NW, badań lekarskich, organizacją dodatkowych 25 godzin szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, oraz zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminu teoretycznego i praktycznego kończącego szkolenie. 2. Miejsce szkolenia: zajęcia teoretyczno - praktyczne muszą odbywać się na terenie miasta Krakowa. 3. Szkolenie wymienione w pkt. 1 musi być przeprowadzone na terenie Krakowa dla 1 grupy szkoleniowej, liczącej nie więcej niż 8 Uczestników. 4. Termin realizacji szkolenia: sierpień-październik 2014 r. 4. Szkolenie: Spawanie metodą MIG i MAG musi zostać przeprowadzone w wymiarze 300 godzin edukacyjnych: metoda MIG w zakresie podstawowym: 153 godziny (w tym minimum 32 godziny zajęć teoretycznych oraz minimum 121 godzin zajęć praktycznych), metoda MAG w zakresie podstawowym: 147 godzin (w tym minimum 26 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 121 godzin zajęć praktycznych), gdzie 1 godzina zajęć praktycznych oznacza 60 minut, natomiast 1 godzina zajęć teoretycznych oznacza 45 minut. Program szkolenia musi uwzględniać dodatkowo 25 godzin edukacyjnych szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy. Program obejmować powinien: technikę aktywnego poszukiwania pracy, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, list intencyjny, życiorys zawodowy), autoprezentację podczas rozmowy z pracodawcą oraz zasady komunikacji werbalnej. 5. Minimalny program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i zgodny ze standardami kwalifikacji zawodowych. Program szkolenia powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: Metoda MIG: część teoretyczna: budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MIG, charakterystyka spawania MIG oraz typowe parametry, materiały dodatkowe do spawania, aluminium i jego stopy, procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy, spawalność i technika spawania, materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów, złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcenie, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, część praktyczna: instruktaż wstępny, cięcie tlenowe i plazmowe, napawanie, spawanie teowe narożne, spawanie teowe, spawanie pachwinowe rurowe, Metoda MAG: część teoretyczna: budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry, materiały dodatkowe do spawania, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, część praktyczna: instruktaż wstępny, cięcie tlenowe i plazmowe, napawanie, spawanie teowe narożne, spawanie teowe, spawanie pachwinowe rurowe. 6. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie do zorganizowania i przeprowadzenia w trakcie kursu egzaminu wewnętrznego - teoretycznego i praktycznego kończącego szkolenie, niezbędnego do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, potwierdzającego zakres przeszkolenia i nabycia kwalifikacji/umiejętności uprawniających do pracy w zakresie objętym szkoleniem, zgodnie z 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 186)/ 35.

3 7. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie TAKŻE do zorganizowania egzaminu państwowego, praktycznego i teoretycznego, przed Komisją Spawalniczą powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, po czym kursanci otrzymają Książeczkę Spawacza oraz Certyfikat Świadectwo Egzaminu Spawacza z uzyskanymi uprawnieniami, wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. 8. Szkolenia muszą zostać przeprowadzone zgodnie z normami europejskimi PN-EN i serią norm PN- EN ISO Wykonawca przed rozpoczęciem kursu zobowiązany będzie do zapewnienia (i sfinansowania) badań lekarskich uczestnikom, pozwalających na przystąpienie do szkolenia i potwierdzających brak przeciwwskazań do szkolenia się i wykonywania zawodu w zakresie związanym z tematyką szkolenia. 10. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych. Warunki lokalowe, sale szkoleniowe oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i ppoż. Zajęcia teoretyczne powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, w tym aparaturę audiowizualną, rzutnik pisma, tablicę naścienną lub informacyjną, biurka, krzesła. 11. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić odpowiedni sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych, w tym materiały eksploatacyjne do spawania, odzież ochronną (spodnie, kurtka, buty), a także inne elementy stroju roboczego wypożyczanego uczestnikom, umożliwiające swobodne uczestnictwo każdego kursanta w zajęciach praktyczno-dydaktycznych, stanowiska do praktycznych zajęć na rzeczywistych, przemysłowych stanowiskach spawalniczych wykonawca zapewni kursantowi odpowiednie przeszkolenie do pracy na takich stanowiskach. 12. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, które staną się własnością kursantów, takie jak: skrypty lub podręczniki odpowiednie do tematyki szkolenia, oznaczone zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, notatnik, długopis. 13. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia wyżywienia w trakcie każdego dnia zajęć szkoleniowych w postaci przerwy kawowej (kawa, herbata, woda mineralna, kanapki) i lunchu składającego się z jednego dania gorącego i napojów (kawa, herbata, woda mineralna). 14. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres trwania szkolenia oraz na czas egzaminu państwowego, o którym mowa w pkt Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania pomieszczeń szkoleniowych zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 16. Zajęcia szkoleniowe dla jednej grupy nie mogą trwać dłużej niż 43 dni. 17. Wymiar dzienny zajęć nie może być dłuższy niż 8 godzin edukacyjnych. 18. Wymagania dotyczące kadry dydaktycznej: Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby

4 z wykształceniem kierunkowym bądź z dziedzin pokrewnych spawalnictwu z uprawnieniami pedagogicznymi do prowadzenia wykładów z zakresu przedmiotów zawodowych, osoby posiadające kwalifikacje instruktorów spawania potwierdzone dyplomem Europejskiego/Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (EWP/IWP). Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone przez Instruktorów posiadających ukończony kurs Europejskiego/Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (EWP/IWP)/ ukończony kurs instruktorów spawania wg krajowych programów szkoleniowych oraz aktualne Świadectwo Egzaminu Spawacza wg EN lub serii norm EN ISO 9606 w procesie spawania odpowiadającego zakresowi prowadzonego szkolenia. Zajęcia praktyczne powinny być prowadzone przez osoby z uprawnieniami do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. 19. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym dzienniki zajęć zawierające w szczególności: listy obecności, wymiar godzin i tematy edukacyjne, rejestry wydawanych zaświadczeń, potwierdzających ukończenie kursu i zdobycie kwalifikacji, jest także zobowiązany do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego. 4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych Zamawiający zastrzega, iż ostateczna liczba osób Uczestników szkolenia, zostanie podana Wykonawcy nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. 5. Kryteria dostępu (opis warunków koniecznych do spełnienia przez Oferentów): I. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (do oferty należy dołączyć oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące na posiadanie przez Wykonawcę powyższych uprawnień) Dokumenty Oferenta potwierdzające spełnienie tego warunku: 5.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Kserokopia zaświadczenia dotyczącego dokonania przez Oferenta wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. 5.3 Kserokopia Atestu z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie prowadzenia szkoleń spawalniczych bądź jednorazowej zgody Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na przeprowadzenie kursu dla spawaczy będącego przedmiotem niniejszego zamówienia oraz Licencji lub jednorazowej zgody lub innych uprawnień do egzaminowania spawaczy po kursach w zakresie spawania według normy PN-EN Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie

5 wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. II. Posiadanie doświadczenia w realizacji podobnych usług oraz dysponowanie personelem umożliwiającym realizację zamówienia. Dokumenty Oferenta potwierdzające spełnienie tego warunku: 5.5 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług szkoleniowych tożsamych zakresem do przedmiotu niniejszego zamówienia (spawanie metodą MIG i MAG), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje) sporządzony na formularzu dołączonym do wzoru Oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Usługi szkoleniowe zamieszczone w wykazie, niepotwierdzone referencjami (zgodnymi w zakresie: okresu realizacji usługi, jej wartości oraz liczby osób, w tym liczby osób w wieku zbliżonym do 50 (+/- 5 lat) z informacjami podanymi w Załączniku nr 1) oraz usługi szkoleniowe innego rodzaju niż tożsame z przedmiotem zamówienia nie zostaną uwzględnione przez Komisję Oceny Ofert w procesie oceny doświadczenia Oferenta Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia to jest prowadzić zajęcia szkoleniowe (prosimy o nie zamieszczanie w wykazie personelu administracyjnego), sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Oferty. Wykaz powinien zawierać wyłącznie informacje istotne z punktu widzenia przedmiotu niniejszego zamówienia to jest informacje na temat kwalifikacji zawodowych (wiedzy, umiejętności, doświadczenia w prowadzeniu zajęć tożsamych z tematyką szkolenia, które jest przedmiotem zamówienia) wraz z dokumentami potwierdzającymi te kwalifikacje (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty). Do wykazu należy dołączyć w szczególności: - życiorys zawodowy, - dyplomy/zaświadczenia potwierdzające rodzaj posiadanego wykształcenia, - dyplomy/zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień pedagogicznych, - dyplomy/zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych jeśli są wymagane odrębnymi przepisami prawa, - dyplomy/ zaświadczenia potwierdzające fakt podnoszenia kwalifikacji w zakresie istotnym z punktu widzenia przedmiotu niniejszego zamówienia. Prosimy nie dołączać do oferty dokumentów innych niż powyższe (tj. niezwiązanych z tematyką szkolenia). Komisja Oceny Ofert dokona oceny personelu wskazanego w ofercie. W przypadku stwierdzenia, że personel nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych opisanych w niniejszym zapytaniu odrzuci ofertę na etapie oceny formalnej. 5.7 Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

6 a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się na podstawie faktury VAT, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego określoną w piśmie nr DZF-IV IK/12 z 31 stycznia 2012 r., wszystkie szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Możliwość naliczenia VAT-u istnieje tylko wówczas, gdy Wykonawca posiada interpretację podatkową, wydaną w jego indywidualnej sprawie przez organ podatkowy. W przypadku Wykonawców, którzy w ramach przedmiotowych usług będą rozliczali faktury VAT naliczając podatek od towarów i usług, do oferty należy dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem interpretacji podatkowej wydanej w jego indywidualnej sprawie przez organ podatkowy. 6. Kryteria wyboru oferty: - Cena oferty 55 %. - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług z zakresu prowadzenia szkoleń Spawanie metodą MIG i MAG z egzaminem państwowym - 40 %. Premia punktowa 5% (Doświadczenie wykonawcy w realizacji usług szkoleniowych skierowanych do osób w wieku zbliżonym do 50 (+/- 5 lat). Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: PUNKTACJA wg wzoru: K = ( A x 55%)+(B x 40%) + (P x 5%) Gdzie: A - Cena oferty B - Doświadczenie w realizacji usługi K - Uzyskana liczba punktów Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt za kryterium A natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru: A=( Am : Ac) x 100 pkt gdzie: A- liczba punktów za kryterium cena Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert Ac- cena oferty badanej B Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia

7 B= (Sc: Sm) x 100 pkt. gdzie: B- suma punktów za kryterium doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia Sm suma punktów za doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia uzyskana przez najkorzystniejszą ofertę zgodnie z Wykazem wykonanych zamówień (Załącznik nr 1.1) Sc suma punktów za doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z Wykazem wykonanych zamówień (Załącznik nr 1.1) S = [(D/100) / K] S suma punktów za doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia D wartość ogólna wykonanych zamówień wykazanych w Zał K suma wszystkich wykonanych zamówień wykazanych w Zał. 1.1 PREMIA 5% liczona wg następującej punktacji: P punkty uzyskane za doświadczenie w szkoleniu osób w wieku zbliżonym do 50 lat (+/- 5 lat) Do 10 osób 10 punktów osób 20 punktów osób 30 punktów osób 40 punktów Powyżej 40 osób - 50 punktów 7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty: 7.1. Ofertę należy sporządzić na druku OFERTA Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: - Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Kserokopia zaświadczenia dotyczącego dokonania przez Oferenta wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. -Kserokopia Atestu z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie prowadzenia szkoleń spawalniczych bądź jednorazowej zgody Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na przeprowadzenie kursu dla spawaczy będącego przedmiotem niniejszego zamówienia oraz Licencji lub jednorazowej zgody lub innych uprawnień do egzaminowania spawaczy po kursach w zakresie spawania według normy PN-EN Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

8 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług szkoleniowych tożsamych zakresem do przedmiotu niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje) sporządzony na formularzu dołączonym do wzoru Oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Usługi szkoleniowe zamieszczone w wykazie, niepotwierdzone referencjami (zgodnymi w zakresie: okresu realizacji usługi, jej wartości oraz liczby osób, w tym liczby osób w wieku zbliżonym do 50 (+/- 5 lat) z informacjami podanymi w Załączniku nr 1) nie zostaną uwzględnione przez Komisję Oceny Ofert w procesie oceny doświadczenia Oferenta. - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych (wiedzy, umiejętności, doświadczenia) wraz z dokumentami potwierdzającymi te kwalifikacje (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty), oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia i życiorysy zawodowe tych osób. - Oświadczenie o braku powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Wszystkie dokumenty załączone przez Oferenta do oferty w postaci kopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone datą Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: Oferta na realizację szkolenia Spawanie metodą MIG i MAG z egzaminem państwowym w ramach projektu : RESTART II Program aktywizacji zawodowej osób w wieku +50. Numer zamówienia: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny. 8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty: 8.1 Oferta może zostać złożona osobiście, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o., ul. Sokołowskiego Kraków. Nie dopuszcza się składania ofert poprzez fax lub pocztę elektroniczną.

9 8.2 Ofertę należy złożyć w ciągu 10 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, jednak nie później niż do dnia 20 sierpnia 2014r. do godz Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego. 8.4 Oferty sporządzone w innej niż określona przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym formie, zostaną uznane za niespełniające wymogów formalnych i jako takie odrzucone przez Komisję Oceny Ofert. 8.5 Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę wpływu - odbioru przez Zamawiającego Oferty przesyłanej drogą pocztową lub kurierską, na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym. 9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia: Tomasz Bogdan Asystent Projektu. Tel , Wykaz załączników do Zapytania ofertowego: 1. Wzór Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 11. Osoba zatwierdzająca treść zapytania ofertowego: Katarzyna Romańska Kierownik Projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013

Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013 Zapytanie ofertowe Opole, dnia 10 stycznia 2013 Dotyczy projektu: E marketing- szansą rozwoju nr WND-POKL.08.01.01-02-314/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/5.2.1/2014 z dnia 21.10.2014. OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjny Samorząd Pomorza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo