Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014"

Transkrypt

1 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, Poznań NIP: ,REGON: Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia r. W związku z realizacja projektu Akcja : Aktywizacja (nr umowy WND-) który realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania w Partnerstwie z firmą Perfekta Elwira Bowers. w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zapraszamy do złożenia oferty na: przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 50 uczestników projektu mieszkańców gmin; Rytro, Piwniczna Zdrój i Łabowa CPV: Usługi szkoleniowe CPV: usługi szkolenia komputerowego 1) Opis przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na przeprowadzeniu lub refinansowaniu szkoleń zawodowych dla 50 uczestników projektu pod kątem zapotrzebowania przedsiębiorców, aby dostosować umiejętności i kompetencje beneficjentów do potrzeb firm, a tym samym zapewnić zatrudnienie uczestnikom projektu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie poszczególne części stanowią następujące zadania: 1) Zadanie nr 1(zamówienie częściowe nr 1) - kurs kasjer fakturzysta - dla min12 osób 2) Zadanie nr 2 (zamówienie częściowe nr 2) kurs prawo jazdy kat. B, C, D - dla min 4 osób 3) Zadanie nr 3 (zamówienie częściowe nr 3) kurs operator wózka widłowego dla min 3 osób 4) Zadanie nr 4 (zamówienie częściowe nr 4) kurs operator koparko ładowarki dla min 3 osób 5) Zadanie nr 5 (zamówienie częściowe nr 5) - Kurs obsługa programu PŁATNIK - Certyfikowany kurs Rachunkowości od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia, Optima - dla min 5 osób 6) Zadanie nr 6 (zamówienie częściowe nr 6) kurs kucharz małej gastronomii - dla min 6 osób 7) Zadanie nr 7 (zamówienie częściowe nr 7) - kurs podstawy obsługi komputera i administracyjna obsługa biura z elementami komputera - dla min 5 osób

2 2) Szczegółowy zakres usługi: Zadanie 1 (zamówienie częściowe nr 1): kurs kasjer fakturzysta (wraz z obsługą terminala) dla min 12 osób; Ilość godzin kursu musi wynosić min 20 godzin lekcyjnych dla dwóch grup, w tym 2x10 godzin dla grupy Ilość godzin szkolenia praktycznego min. 8 godzin Zakres tematyczny kursu powinien uwzględniać przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy, komputerowy program do fakturowania, obsługę kas fiskalnych. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 10 godzin lekcyjnych, wymagamy, aby po każdych 2 godzinach lekcyjnych zajęć edukacyjnych przewidziana była przerwa 15-to minutowa. Zajęcia muszą odbyć się od poniedziałku do piątku lub od soboty do niedzieli w godzinach od 8:00 do 18:00 (10 godzin lekcyjnych). Przerwy między zajęciami nie pomniejszają wymaganego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych w ciągu dnia, tj. 10 godzin lekcyjnych dziennie. Program Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie. Wykonawca zapewnia kursantom catering w postaci: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka. W ramach usługi, wykonawca ponosi koszt wynajmu sal. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Miejsce realizacji szkolenia pomieszczenia jednostki szkoleniowej. Zajęcia muszą odbyć się na terenie powiatu nowosądeckiego Gmina Rytro, Piwniczna Zdrój, Łabowa ważne aby podczas szkolenia każdy uczestnik miał do dyspozycji 1 kasę fiskalną. Każdy uczestnik szkolenia winien otrzymać na własność materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia: materiały szkoleniowe w formie papierowej, notes, długopis, ołówek. Materiały dydaktyczne muszą być nowe i oznakowane logotypami. Warunki lokalowe, sale szkoleniowe, także w miejscu szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i p. poż. Sale szkoleniowe muszą być oznakowane logotypami. Zajęcia w ramach kursu zrealizują nauczyciele/trenerzy Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca zapewnia także: podstawowe narzędzia pracy jakim jest kasa fiskalna, inne materiały niezbędne do realizacji zajęć, materiały szkoleniowe (w tym materiały biurowe i piśmiennicze), ubezpieczenie na okres kursu, egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186 ) W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia tj. imienne listy obecności z każdego dnia szkolenia, dziennik zajęć, imienne listy odbioru materiałów szkoleniowych, protokoły z egzaminów. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów kursu, kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego oraz zdjęcia fotografie z przeprowadzonego kursu w ilości minimum 10 zdjęć na płycie CD, Wykonawca przekaże Zamawiającemu. W przypadku zlecenia jego organizacji i realizacji, Wykonawca zrealizuje w oparciu o program szkolenia spełniający zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego osób dorosłych, a także spełniający określone dla tych zawodów standardy kwalifikacji i szkolenia.

3 Zadanie nr 2 (zamówienie częściowe nr 2) kurs prawo jazdy kategorii B, C, D organizację i realizację kursu na prawo jazdy kategorii B, C, D dla min 4 osób wraz z badaniami lekarskimi oraz ze zgłoszeniem i wniesieniem opłaty za egzamin państwowy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowy Sączu, w przypadku pozytywnie ukończonego szkolenia. Zgłoszenie i przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy, powinno nastąpić po zakończeniu szkolenia. Uczestnik powinien przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. Realizację kursu Wykonawca zrealizuje według indywidualnych harmonogramów ustalonych z Zamawiającym, uwzględniając możliwości czasowe osób kierowanych na szkolenie. Zajęcia muszą odbyć się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych indywidualnie z uczestnikiem w godzinach między Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin lekcyjnych. Ilość godzin szkolenia min 60 godzin, w tym min 30 godzin lekcyjnych szkolenia dydaktycznego i min 30 godzin zegarowych szkolenia praktycznego. Miejsce realizacji szkolenia teoretycznego pomieszczenia jednostki szkoleniowej na terenie powiatu nowosądeckiego. Miejsce realizacji szkolenia praktycznego powiat nowosądecki gmina Piwniczna Zdrój, Łabowa i Rytro. Warunki lokalowe, sale szkoleniowe oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i p. poż. Sale szkoleniowe muszą być oznakowane logotypami. Wykonawca szkolenie praktyczne dla każdego uczestnika skierowanego przez Zamawiającego zrealizuje na pojeździe samochodowym o marce zgodnej z marką pojazdu, na którym będzie realizowany egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B, C, D. Szkolenia Wykonawca zrealizuje na zasadach i w miejscach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz u 2012 poz.995) Wykonawca zapewnia także: materiały szkoleniowe oznakowane logotypami Projektu (w tym: podręcznik kierowcy, płytę CD z komputerową bazą danych pytań, testy z pytaniami egzaminacyjnymi, materiały biurowe i piśmiennicze); ubezpieczenie na okres kursu oraz w drodze na szkolenie, a także na powrót do miejsca zamieszkania; badania lekarskie i psychologiczne, samochody do nauki jazdy sprawne technicznie i spełniające wymogi prawem przewidziane w tym w zakresie BHP i p.poż.; egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgłoszenie i opłatę za egzamin państwowy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Zajęcia szkoleniowe w ramach kursu zrealizuje wykwalifikowana kadra Wykonawcy, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia tj. imienne listy obecności z każdego dnia szkolenia, dziennik zajęć, imienne listy odbioru materiałów szkoleniowych, protokoły z egzaminów. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów kursu, kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu wewnętrznego oraz zdjęcia fotografie z przeprowadzonego kursu w ilości minimum 20 zdjęć na płycie CD, Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Wykonawca zapewnia kursantom catering w postaci: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka. W ramach usługi, wykonawca ponosi koszt wynajmu sal.

4 Zadanie nr 3 (zamówienie częściowe nr 3) kurs operator wózka widłowego dla min 3 osób; W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu, którego ilość godzin musi wynosić min 70 godzin lekcyjnych. Zakres kursu obejmuje obsługę wózków widłowych wraz z egzaminem przed komisją powołaną przez Państwowy Urząd Dozoru. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą odbyć się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych indywidualnie z uczestnikiem w godzinach między Zajęcia praktyczne Wykonawca zrealizuje według indywidualnych harmonogramów ustalonych z Zamawiającym, uwzględniając możliwości czasowe osób kierowanych na szkolenie. Ilość godzin szkolenia min 70 godzin, w tym min 35 godzin lekcyjnych szkolenia dydaktycznego i min 35 godzin zegarowych szkolenia praktycznego. Program Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie. Miejsce realizacji szkolenia pomieszczenia jednostki szkoleniowej lub inne w którym będzie odbywała się nauka praktyczna. Zajęcia muszą odbyć się na terenie powiatu nowosądeckiego lub Mieście Kraków. Każdy uczestnik szkolenia winien otrzymać na własność materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia: materiały szkoleniowe w formie papierowej, notes, długopis, ołówek. Materiały dydaktyczne muszą być nowe i oznakowane logotypami Projektu. Warunki lokalowe, sale szkoleniowe, także w miejscu szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i p. poż. Sale szkoleniowe muszą być oznakowane logotypami Projektu. Zajęcia w ramach kursu zrealizują nauczyciele/trenerzy Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca zapewnia także: materiały niezbędne do realizacji zajęć, materiały szkoleniowe (w tym materiały biurowe i piśmiennicze) i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Wykonawca zapewnia kursantom catering w postaci: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka. W ramach usługi, wykonawca ponosi koszt wynajmu sal. Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186 ) W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia tj. imienne listy obecności z każdego dnia szkolenia, dziennik zajęć, imienne listy odbioru materiałów szkoleniowych, protokoły z egzaminów. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów kursu, kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego oraz zdjęcia fotografie z przeprowadzonego kursu w ilości minimum 10 zdjęć na płycie CD, Wykonawca przekaże Zamawiającemu. W przypadku zlecenia jego organizacji i realizacji, Wykonawca zrealizuje w oparciu o program szkolenia spełniający zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego osób dorosłych, a także spełniający określone dla tych zawodów standardy kwalifikacji i szkolenia. Zadanie nr 4 (zamówienie częściowe nr 4) kurs operator koparko ładowarki dla min 3 osób; Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Czas trwania do 120 godzin. Minimalny zakres tematyczny kursu: użytkowanie eksploatacyjne dokumentacja techniczna bezpieczeństwo i higiena pracy podstawy elektrotechniki silniki spalinowe elementy hydrauliki budowa koparko - ładowarek

5 technologia robót zajęcia praktyczne Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych powinien być realizowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie operatora koparko-ładowarki Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 18:00 (8 godzin lekcyjnych dziennie). Przerwy między zajęciami nie pomniejszają wymaganego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych w ciągu dnia, tj. 8 godzin lekcyjnych dziennie. Program Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Miejsce realizacji szkolenia pomieszczenia jednostki szkoleniowej. Zajęcia muszą odbyć się na terenie powiatu nowosądeckiego Gmina Rytro, Piwniczna Zdrój i Łabowa. Każdy uczestnik szkolenia winien otrzymać na własność materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia: materiały szkoleniowe w formie papierowej, notes, długopis, ołówek. Materiały dydaktyczne muszą być nowe i oznakowane logotypami. Warunki lokalowe, sale szkoleniowe, także w miejscu szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i p. poż. Sale szkoleniowe muszą być oznakowane logotypami. Zajęcia w ramach kursu zrealizują nauczyciele Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca zapewnia także: podstawowe narzędzia pracy jakim jest kasa fiskalna, inne materiały niezbędne do realizacji zajęć, materiały szkoleniowe (w tym materiały biurowe i piśmiennicze), ubezpieczenie na okres kursu, egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Program Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie. Wykonawca zapewnia kursantom catering w postaci: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka. W ramach usługi, wykonawca ponosi koszt wynajmu sal. Zadanie nr 5 (zamówienie częściowe nr 5) - Certyfikowany kurs Rachunkowości od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia, Optima dla min 5 osób W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu, którego ilość godzin musi wynosić min 100 godzin lekcyjnych. Ilość godzin szkolenia praktycznego min. 80 godzin; Minimalny zakres tematyczny kursu Podstawowe pojęcia w rachunkowości Ewidencja księgowa Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia Przychody i koszty w przedsiębiorstwie Ewidencja rozrachunków Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie Wycena składników majątkowych przedsiębiorstw Lista płac

6 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa Rachunkowość w przykładach (przykłady całościowe) Elementy Prawa podatkowego Zajęcia komputerowe z programem PŁATNIK Zajęcia komputerowe z programem SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium Zajęcia komputerowe z programem OPTIMA Księgowość Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin lekcyjnych, wymagamy, aby po każdych 2 godzinach lekcyjnych zajęć edukacyjnych przewidziana była przerwa 15-to minutowa. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku, lub od soboty do niedzieli w godzinach od 8:00 do 18:00 (8 godzin lekcyjnych dziennie). Przerwy między zajęciami nie pomniejszają wymaganego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych w ciągu dnia, tj. 8 godzin lekcyjnych dziennie. Program Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Miejsce realizacji szkolenia pomieszczenia jednostki szkoleniowej. Zajęcia muszą odbyć się na terenie powiatu limanowskiego, ważne aby podczas szkolenia każdy uczestnik miał do dyspozycji 1 komputer. Każdy uczestnik szkolenia winien otrzymać na własność materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia: materiały szkoleniowe w formie papierowej, notes, długopis, ołówek. Materiały dydaktyczne muszą być nowe i oznakowane logotypami Projektu. Warunki lokalowe, sale szkoleniowe, także w miejscu szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i p. poż. Sale szkoleniowe muszą być oznakowane logotypami Projektu. Zajęcia w ramach kursu zrealizują nauczyciele Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca zapewnia także: podstawowe narzędzia pracy jakim są; komputer, materiały niezbędne do realizacji zajęć, materiały szkoleniowe (w tym materiały biurowe i piśmiennicze), ubezpieczenie na okres kursu, egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zajęcia powinny odbywać się na terenie powiatu lub Miasta Kraków. Wykonawca zapewnia kursantom catering w postaci: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka. W ramach usługi, wykonawca ponosi koszt wynajmu sal. Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186 ) W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia tj. imienne listy obecności z każdego dnia szkolenia, dziennik zajęć, imienne listy odbioru materiałów szkoleniowych, protokoły z egzaminów. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów kursu, kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego oraz zdjęcia fotografie z przeprowadzonego kursu w ilości minimum 20 zdjęć na płycie CD, Wykonawca przekaże Zamawiającemu. W przypadku zlecenia jego organizacji i realizacji, Wykonawca zrealizuje w oparciu o program szkolenia spełniający zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego osób dorosłych, a także spełniający określone dla tych zawodów standardy kwalifikacji i szkolenia.

7 Zadanie 6 (zamówienie częściowe nr 6): kurs kucharz małej gastronomi organizację i przeprowadzanie kursu pod nazwą kucharz małej gastronomii - dla min 6 osób; Ilość godzin szkolenia: - dydaktycznych i praktycznych - min 60 godzin lekcyjnych. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin lekcyjnych, wymagamy, aby po każdych 2 godzinach lekcyjnych zajęć edukacyjnych przewidziana była przerwa 15-to minutowa. Zajęcia muszą odbyć się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 (8 godzin lekcyjnych dziennie), a po uzyskaniu zgody uczestnika kursu, także w dni wolne od pracy. Przerwy między zajęciami nie pomniejszają wymaganego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych w ciągu dnia, tj. 8 godzin lekcyjnych dziennie. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin lekcyjnych, wymagamy, aby po każdych 2 godzinach lekcyjnych zajęć edukacyjnych przewidziana była przerwa 15-to minutowa. Program Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Miejsce realizacji szkolenia teoretycznego pomieszczenia jednostki szkoleniowej. Miejsce szkolenia praktycznego zapewnia Wykonawca. Zajęcia praktyczne i teoretyczne muszą odbyć się na terenie powiatu nowosądeckiego. Każdy uczestnik szkolenia winien otrzymać na własność materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia: materiały szkoleniowe w formie papierowej, notes, długopis, ołówek. Materiały dydaktyczne muszą być nowe i oznakowane logotypami. Warunki lokalowe, sale szkoleniowe, także w miejscu szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i p. poż. Sale szkoleniowe muszą być oznakowane logotypami. Zajęcia szkolenia teoretycznego i praktycznego w ramach kursu zrealizują nauczyciele Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca zapewnia także: ubranie robocze, podstawowe narzędzia pracy, materiały niezbędne do realizacji zajęć, materiały szkoleniowe (w tym materiały biurowe i piśmiennicze), ubezpieczenie na okres kursu, egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Wykonawca zapewnia kursantom catering w postaci: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka. W ramach usługi, wykonawca ponosi koszt wynajmu sal. Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186 ) W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia tj. imienne listy obecności z każdego dnia szkolenia, dziennik zajęć, imienne listy odbioru materiałów szkoleniowych, protokoły z egzaminów. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów kursu, kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego oraz zdjęcia fotografie z przeprowadzonego kursu w ilości minimum 30 zdjęć na płycie CD, Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Kurs wyuczający na uprawnienia w zawodzie kucharz, w przypadku zlecenia jego organizacji i realizacji, Wykonawca zrealizuje w oparciu o program szkolenia spełniający zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego osób dorosłych, a także spełniający określone dla tych zawodów standardy kwalifikacji i szkolenia

8 Zadanie 7 (zamówienie częściowe nr 7): Kurs podstawy obsługi komputera wraz z obsługą administracyjną biura ( typu skaner, fax, kserokopiarka) - dla min 5 osób Ilość godzin kursu musi wynosić 120 godzin lekcyjnych Ilość godzin szkolenia praktycznego 100 godzin ( na stanowisku komputerowym) Minimalny zakres tematyczny kursu: podstawowe informacje o sprzęcie komputerowym; logowanie do systemu; tworzenie użytkowników; operacje na oknach i ikonach; praca w środowisku MS Windows; edycja tekstów MS Word; arkusz kalkulacyjny - MS Excel podstawowe informacje; współpraca komputera i urządzeń biurowych; obsługa i wykorzystanie sieci Internet; poczta elektroniczna, Outlook; obsługa komunikatorów skypa Od prowadzącego szkolenie wymaga się uwzględnienie faktu, iż osoby biorące udział w szkoleniu nie miały do tej pory styczności z obsługą komputera (albo w ograniczonym stopniu miały dostęp/styczność z obsługą komputera). Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin lekcyjnych, wymagamy, aby po każdych 2 godzinach lekcyjnych zajęć edukacyjnych przewidziana była przerwa 15-to minutowa. Zajęcia muszą odbyć się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 (8 godzin lekcyjnych dziennie), a po uzyskaniu zgody uczestnika kursu, także w dni wolne od pracy. Przerwy między zajęciami nie pomniejszają wymaganego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych w ciągu dnia, tj. 8 godzin lekcyjnych dziennie. Program Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Miejsce realizacji szkolenia pomieszczenia jednostki szkoleniowej. Zajęcia muszą odbyć się na terenie powiatu nowosądeckiego, ważne aby podczas szkolenia każdy uczestnik miał do dyspozycji 1 komputer. Każdy uczestnik szkolenia winien otrzymać na własność materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia: materiały szkoleniowe w formie papierowej, notes, długopis, ołówek. Materiały dydaktyczne muszą być nowe i oznakowane logotypami Projektu. Warunki lokalowe, sale szkoleniowe, także w miejscu szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i p. poż. Sale szkoleniowe muszą być oznakowane logotypami Projektu. Zajęcia w ramach kursu zrealizują nauczyciele Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca zapewnia także: podstawowe narzędzia pracy jakim są; komputer, materiały niezbędne do realizacji zajęć, materiały szkoleniowe (w tym materiały biurowe i piśmiennicze), ubezpieczenie na okres kursu, egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Wykonawca zapewnia kursantom catering w postaci: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka. W ramach usługi, wykonawca ponosi koszt wynajmu sal.

9 Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186 ) W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia tj. imienne listy obecności z każdego dnia szkolenia, dziennik zajęć, imienne listy odbioru materiałów szkoleniowych, protokoły z egzaminów. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów kursu, kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego oraz zdjęcia fotografie z przeprowadzonego kursu w ilości minimum 20 zdjęć na płycie CD, Wykonawca przekaże Zamawiającemu. W przypadku zlecenia jego organizacji i realizacji, Wykonawca zrealizuje w oparciu o program szkolenia spełniający zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego osób dorosłych, a także spełniający określone dla tych zawodów standardy kwalifikacji i szkolenia. Postępowanie niniejsze nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega jej przepisom. 3) Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV: Usługi szkoleniowe CPV: usługi szkolenia komputerowego 4) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: A) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, B) posiada wiedzę i doświadczenie, tj w okresie ostatnich 3 lat przed terminem upływu składania ofert świadczył co najmniej 1 usługę o charakterze szkoleniowym odpowiadającą tematyce danego kursu C) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. D) Zgodnie z dokumentami programowymi w szczególności Zakresem realizacji realizacji projektów partnerskich w POKL w zapytaniu tym nie mogą brać udziału pracownicy Lidera. 5) Termin realizacji zamówienia od z tym, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia powyższego terminu. 6) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: Lp Nazwa kryterium Waga kryterium ilość punktów 1 Cena oferty brutto 70 pkt 2 Posiadanie wiedzy i doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zamówienia Realizacja do 10 usług o charakterze szkoleniowym odpowiadających tematyce danego kursu w ostatnich 3 latach przed upływem terminu Maks 30 pkt, 30

10 składania ofert w niniejszym w postępowaniu Realizacja do 5 usług o charakterze szkoleniowym odpowiadających tematyce danego kursu w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert w niniejszym w postępowaniu Realizacja do 3 usług o charakterze szkoleniowym odpowiadających tematyce danego kursu w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert w niniejszym w postępowaniu 10 5 RAZEM Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: S=A+B Gdzie, S - suma uzyskanych punktów ( A - liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto zamówienia B - liczba punktów przyznanych danej ofercie za doświadczenie oferenta) Kryterium : cena brutto, maks 70 pkt C=(Cm/Cx)*70 C liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto Cm minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie Cx cena brutto rozpatrywanej oferty Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma najwyższą ilość punktów 7) Sposób przygotowania oferty: a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kopercie z opisem: Oferta cenowa na zadanie szkolenia zawodowe realizowane w ramach PO KL b. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie. c. oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia. d. oferta musi być podpisana przez osobę / osoby do tego upoważnione. e. oferta musi zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt 8, 8) Oferta ma zawierać następujące dokumenty: a) formularz oferty cenowej wg załączonego do niniejszego pisma wzoru, (załącznik nr 1) b) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (załącznik nr 2) c) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, d) wykaz osób biorących w zamówieniu wraz z cv (Załącznik nr 3)

11 e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, f) program szkoleń 9) Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: W cenę należy wliczyć: a) wartość wykonania przedmiotu zamówienia, b) obowiązujący podatek od towarów i usług, c) wszelkie opłaty i koszty niezbędne do realizacji zamówienia Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie odpowiadać wszystkim postawionym wymogom, będzie zawierać wszystkie wymagane dokumenty oraz uzyska najwyższą ilość punktów o których mowa w pkt 5. 10) Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: a) ofertę cenową można przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze w Krakowie, ul. Mogilska 40/16, Kraków w terminie do do godz b) w przypadku przesyłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data złożenia oferty w Biurze Projektu c) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania, 11) Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:. Joanna Kubik, Tel wew. 104 kom , mail: 12) Informacje dotyczące zawierania umowy: Po wyborze oferty najkorzystniejszej wybrany Wykonawca podpisze umowę z firmą Perfekta Elwira Bowers. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty cenowej. Poznań,dnia W załączeniu: 1) formularz oferty cenowej, 2) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 3) oświadczenie o braku powiązań Elwira Bowers właściciel

12 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/AA/2014.., dnia (Pieczątka Wykonawcy i jego dane) OFERTA CENOWA Na szkolenia zawodowe dla uczestników projektu Akcja: Aktywizacja 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy: Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Akcja :Aktywizacja 3.1 Oferujemy następujące ceny jednostkowe dla zakresu rzeczowego podanego zapytaniu ofertowym L.p. Wyszczególnienie usług J.m. Cena netto Cena brutto* 1 zadanie nr 1 (zamówienie częściowe nr 1)* osoba zł.. zł 2 zadanie nr 2 (zamówienie częściowe nr 2)* 3 zadanie nr 3 (zamówienie częściowe nr 3)* 4 zadanie nr 4 (zamówienie częściowe nr 4)* 5 zadanie nr 5 (zamówienie częściowe nr 5)* 6 zadanie nr 6 (zamówienie częściowe nr 6)* 7 zadanie nr 7 (zamówienie częściowe nr 7)* *Wykonawca skreśla niepotrzebne w zależności od ilości przyjętych do wykonania zadań (zamówień częściowych)

13 * Cena brutto obejmuje wszystkie obowiązkowe obciążenia. 4. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za kwotę: 1) netto złotych:... słownie złotych:... 2) brutto złotych:.. słownie złotych:... w tym obowiązująca stawka podatku VAT, w tym: 5. Termin realizacji zamówienia do r z tym, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia powyższego terminu. 6. Okres gwarancji nie dotyczy 7. Warunki płatności : rachunek lub faktura**, termin wypłaty środków 21 dni z zastrzeżeniem, iż, płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą pod warunkiem obecności środków finansowych na koncie Projektu, po ich przekazaniu przez Instytucję Wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 10. Oświadczam, że zapoznałem się projektem umowy i akceptuję warunki w nim zawarte oraz zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach. 11. Załącznikami do niniejszej oferty są: (podpis osoby upoważnionej)

14 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/AA/2013 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy:... Nr telefonu:... Nr teleksu/faks:... WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁĄDANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE. Rodzaj zamówienia, opis, lokalizacja, adres Zamawiającego ew. telefon Czas trwania zamówienia /określić datami/ Wymogi specjalne.. data, miejscowość (pieczęć i podpis /podpisy/wykonawcy)

15 Załącznik nr 23 do zapytania ofertowego nr 2/AA/2013 Oświadczenie o braku powiązań Działając w imieniu Wykonawcy, oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo