Koordynator podlega bezpośrednio kierownikowi/opiekunowi merytorycznemu szkolenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koordynator podlega bezpośrednio kierownikowi/opiekunowi merytorycznemu szkolenia."

Transkrypt

1 Wewnętrzna procedura zapewnienia jakości w działalności szkoleniowej Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie oraz Krakowskiego Ośrodka Szkolenia Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie I. Misją Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie jest reprezentowanie biegłych rewidentów i integracja środowiska zawodowego, a także podnoszenie kompetencji zawodowych i kształtowanie postaw etycznych. W kręgu zainteresowania znajdują się zarówno biegli rewidenci, jak i inne osoby związane z działalnością tej grupy zawodowej oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych. Regionalny Oddział propaguje i świadczy usługi edukacyjne dla biegłych rewidentów i innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości i rewizji finansowej. Regionalny Oddział KIBR w Krakowie chce organizować działania, które będą pomocne dla biegłych rewidentów w wykonywaniu czynności rewizji finansowej. Jest nowoczesną placówką z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, otwartą na zróżnicowane potrzeby w zakresie usług edukacyjnych, firm działających na rynku ogólnokrajowym jak i lokalnym. Wyróżnia się na rynku usług edukacyjnych znakomitą kadrą naukową z praktycznym doświadczeniem, dając tym samym gwarancję przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie. II. III. IV. Misja jest realizowana przez Regionalny Oddział KIBR w Krakowie oraz Krakowski Ośrodek Szkolenia RO KIBR w Krakowie, działający w jego strukturze. W tym celu prowadzona jest przede wszystkim działalność szkoleniowa. Działalność szkoleniowa realizowana jest przez Regionalny Oddział KIBR w Krakowie oraz przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego o nazwie Krakowski Ośrodek Szkolenia Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186 z późn. zm.) podlega wewnętrznemu nadzorowi pedagogicznemu realizowanemu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz z późn. zm.). Regionalny Oddział KIBR w Krakowie/Krakowski Ośrodek Szkolenia RO KIBR w Krakowie realizuje działalność szkoleniową w następujących lokalizacjach: - Kraków, ul. Francesco Nullo 8, Kraków, - w razie potrzeby korzysta ze spełniających odpowiednie wymogi przepisów prawa, wynajętych sal wykładowych. V. Regionalny Oddział KIBR w Krakowie dysponuje dwiema salami wykładowymi profesjonalnie wyposażonymi i przygotowanymi do prowadzenia szkoleń. Sale wykładowe są ogrzewane i indywidualnie klimatyzowane, w zależności od potrzeb słuchaczy. Zapewniony jest dostęp do światła dziennego i oświetlenia sztucznego (jego natężenie i równomierność spełnia wymagania obowiązujących norm). Lokal spełnia normy sanitarne oraz normy bezpieczeństwa (opis warunków technicznych oraz specyfikacja sal wykładowych znajduje się w załączniku nr 1).

2 VI. Każde szkolenie prowadzone przez Regionalny Oddział KIBR w Krakowie/Krakowski Ośrodek Szkolenia RO KIBR w Krakowie objęte jest nadzorem kierownika/opiekuna merytorycznego. VII. Nadzór nad jakością działalności szkoleniowej prowadzonej przez Regionalny Oddział KIBR w Krakowie sprawuje kierownik/ opiekun merytoryczny w osobie Prezesa lub Wiceprezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Krakowie. VIII. Nadzór nad jakością działalności szkoleniowej prowadzonej przez Krakowski Ośrodek Szkolenia RO KIBR w Krakowie sprawuje kierownik/opiekun merytoryczny w osobie Dyrektora Krakowskiego Ośrodka Szkolenia RO KIBR w Krakowie. IX. Kierownik/opiekun merytoryczny ponosi kompleksową odpowiedzialność za działalność edukacyjno szkoleniową prowadzoną przez Regionalny Oddział KIBR w Krakowie/Krakowski Ośrodek Szkolenia RO KIBR w Krakowie. X. Koordynator ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i organizację szkolenia, zarządzanie informacją, kontakt z klientami oraz logistykę szkolenia. XI. Koordynator podlega bezpośrednio kierownikowi/opiekunowi merytorycznemu szkolenia. XII. XIII. XIV. XV. Funkcja koordynatora może być połączona z funkcją kierownika/opiekuna merytorycznego dla szkoleń trwających maksymalnie 16 godzin. Realizacja wszystkich prowadzonych przez Regionalny Oddział KIBR w Krakowie/Krakowski Ośrodek Szkolenia RO KIBR w Krakowie szkoleń jest poprzedzona badaniem potrzeb, którego wyniki są ujęte w podsumowaniu (zestawieniu) ankiet diagnozujących potrzeby. Zestawienie zawiera co najmniej: - informacje o uczestnikach, w szczególności dotyczące wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia (dotyczy szkoleń, w których organizator szkolenia i wykładowca nie posiadają wcześniejszej wiedzy o uczestnikach szkolenia lub informacja ta jest niezbędna do prowadzenia zajęć będących kontynuacją niższego poziomu szkolenia), - informacje o oczekiwaniach zamawiającego, w szczególności dotyczące pożądanych rezultatów, efektów szkolenia. Każde przeprowadzone szkolenie przez Regionalny Oddział KIBR w Krakowie/Krakowski Ośrodek Szkolenia RO KIBR w Krakowie poddawane jest ocenie przez uczestników szkolenia. Na kompleksową ocenę przeprowadzonego szkolenia składają się: - ocena merytoryczna, - ocena doboru materiałów szkoleniowych, - ocena wykładowcy (trenera), - ocena organizacji szkolenia oraz - indywidualne wskazania uczestników dotyczące poprawy jakości szkolenia. Uzyskane wyniki z ankiet podsumowujących szkolenie: - są przedstawiane wykładowcy (trenerowi), który przeprowadził szkolenie, - ujmowane są w formie zbiorczego zestawienia, - stanowią podstawę do podjęcia działań mających na celu poprawę i/lub doskonalenie jakości prowadzonych szkoleń,

3 - stanowią element raportu rocznego, który przedkładany jest Regionalnej Radzie Biegłych Rewidentów w Krakowie. XVI. Wnioski z przeprowadzonej oceny szkolenia są przedstawiane na bieżąco dla kierownika merytorycznego sprawującego nadzór nad prowadzonym szkoleniem. XVII. W Regionalnym Oddziale KIBR w Krakowie/Krakowskim Ośrodku Szkolenia RO KIBR w Krakowie wdrożona jest procedura reklamacji stosowana w przypadkach, w których szkolenie nie spełniło oczekiwań odbiorców: 1. W fazie rekrutacji słuchacz ma prawo do zapoznania się z programem i harmonogramem szkolenia oraz wykazem wykładowców prowadzących poszczególne zajęcia. 2. W przypadku, gdy poziom szkolenia nie spełnił oczekiwań, słuchacz może ubiegać się o umożliwienie udziału w innym szkoleniu o tej samej lub zbliżonej tematyce w okresie jednego roku od daty złożenia reklamacji. 3. Warunkiem uznania reklamacji złożonej po szkoleniu jest spełnienie równocześnie dwóch poniższych warunków: a) zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w Biurze Regionalnego Oddziału KIBR w Krakowie po zakończeniu szkolenia, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia szkolenia. b) opinia słuchaczy wyrażona w postaci wypełnionej ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu danego szkolenia, wyrażona w skali punktowej od 1-5, wynosi jeden lub dwa punkty (z pytań, do których przypisano skalę punktową) oraz z części ocenianej w formie opisowej, wskazuje na niedostateczny poziom przeprowadzonego szkolenia. 4. Organizator szkolenia po uznaniu reklamacji może zaproponować słuchaczowi: - udział w takim samym szkoleniu lecz prowadzonym przez innego wykładowcę, pod warunkiem organizowania takiego szkolenia, - udział w innym szkoleniu o tematyce pokrewnej, w takim samym wymiarze godzin szkoleniowych. 5. Wszystkie reklamacje, w tym sytuacje szczególne, nie przewidziane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Prezesa/Wiceprezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Krakowie, a w przypadku szkoleń prowadzonych przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Dyrektora Krakowskiego Ośrodka Szkolenia Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie, w terminie jednego tygodnia od dnia złożenia pisemnej reklamacji. 6. W sytuacji, gdy wyniki ankiet wypełnionych przez uczestników szkolenia wskazują na sytuację opisaną w punkcie 3 lit. b), Regionalny Oddział KIBR w Krakowie/Krakowski Ośrodek Szkolenia RO KIBR w Krakowie rozważy zmianę wykładowcy na kolejnych szkoleniach. XVIII. W przypadku nieobecności osoby prowadzącej szkolenie, Regionalny Oddział KIBR w Krakowie/Krakowski Ośrodek Szkolenia RO KIBR w Krakowie: 1. Organizuje zastępstwo za nieobecnego wykładowcę w celu przeprowadzenia szkolenia w zaplanowanym terminie. 2. Wyznacza inny termin szkolenia w celu przeprowadzenia wcześniej zaplanowanych zajęć przez tego samego lub innego wykładowcę. 3. Odwołuje zaplanowane zajęcia drogą elektroniczną, telefoniczną, w możliwie najkrótszym terminie od otrzymanej informacji. 4. W sytuacji, gdy nie jest możliwe wcześniejsze powiadomienie uczestników przed terminem szkolenia, upoważniona osoba informuje o tym fakcie bezpośrednio przed zajęciami, ustalając jednocześnie ze słuchaczami nowy termin odbycia odwołanych zajęć. XIX. W sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych trudności (np. braku prądu, awarii sieci wodociągowej, awarii instalacji grzewczej, zagrożenia pożarowego, konieczności ewakuacji

4 osób z budynku, braku dostępu do budynku lub wyznaczonej sali, itp.) Regionalny Oddział KIBR w Krakowie/Krakowski Ośrodek Szkolenia RO KIBR w Krakowie: 1. Wynajmuje sale w innym budynku/miejscu lub 2. Odwołuje zajęcia drogą elektroniczną, telefoniczną w możliwie najkrótszym terminie od otrzymanej informacji. 3. W sytuacji, gdy nie jest możliwe wcześniejsze powiadomienie uczestników przed terminem szkolenia, upoważniona osoba informuje o tym fakcie bezpośrednio przed zajęciami, ustalając jednocześnie ze słuchaczami nowy termin odbycia odwołanych zajęć. 4. Gdy nieprzewidziane trudności pojawią się w trakcie prowadzonego szkolenia, wówczas ustalany jest nowy termin realizacji dalszej części zajęć.

5 Załącznik nr 1 Opis warunków lokalowych, w których funkcjonuje Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie oraz Krakowski Ośrodek Szkolenia Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie Siedziba Warunki techniczne ogólne Specyfikacja sal wykładowych wraz z opisem wyposażenia Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie/ Krakowski Ośrodek Szkolenia Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie ul. Francesco Nullo Kraków Lokal o powierzchni 205 m 2 mieści się na parterze budynku przy ul. F. Nullo 8. Składa się z dwóch sal wykładowych, pomieszczeń biurowych oraz zaplecza sanitarnego. Spełnia normy sanitarne oraz normy bezpieczeństwa. Budynek jest objęty całodobową ochroną. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd), oraz szerokie korytarze wewnątrz lokalu spełniają wszelkie normy w tym zakresie. Wokół budynku jest dostępny parking wewnętrzny oraz w najbliższym otoczeniu usytuowane są parkingi ogólnodostępne: ul. F. Nullo, ul. Bobrowskiego oraz Al. Pokoju. SALA WYKŁADOWA NR 1 Sala wykładowa o pow. około 90 m 2, wysokość 3,65 m na parterze nowoczesnego budynku o wysokim standardzie. Sala wykładowa wyposażona jest w rzutnik multimedialny oraz rzutnik na folie, laptop oraz ekran do projekcji. Na sali znajdują się dwie tablice suchościeralne, magnetyczne o wymiarach 180 x 120 cm każda oraz flipchart. Sala wykładowa jest wyposażona w sprzęt nagłaśniający. Słuchacze mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu oraz źródeł prądu (gniazda prądu rozmieszczone są w różnych miejscach na sali oraz przedłużacze, w zależności od potrzeb osób korzystających). Sala wykładowa wyposażona jest w stoliki dwuosobowe (30 stolików) lub opcjonalnie krzesła z blatami do pisania, w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć. Sala wykładowa jest doskonale doświetlona dzięki przeszklonym ścianom, jednocześnie umiejscowienie jej po stronie północnej budynku gwarantuje komfortowe prowadzenie zajęć, nawet w najbardziej słoneczny dzień. Jest możliwość zasłonięcia okien żaluzjami. Oświetlenie elektryczne, jego natężenie i równomierność spełnia wymagania obowiązujących norm. Sala wykładowa jest ogrzewana i indywidualnie klimatyzowana, w zależności od potrzeb, co dodatkowo poprawia komfort prowadzonych zajęć i podnosi standard prowadzonych szkoleń. SALA WYKŁADOWA NR 2 Druga sala ma pow. ok. 20 m 2, wysokość 3,65 m i również mieści się na parterze budynku. Przeznaczona jest na spotkania dla maksymalnie 14 osób. Spełnia te same parametry techniczne, co sala wykładowa nr 1. Jedną ze ścian tworzą okna, zamontowane są żaluzje, sala jest indywidualnie klimatyzowana i ogrzewana. Oświetlenie elektryczne, jego natężenie i równomierność spełnia wymagania obowiązujących norm. Na sali jest do dyspozycji rzutnik multimedialny, rzutnik na folie, ekran do prezentacji, flipchart (papier, pisaki). Słuchacze mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu oraz źródeł prądu.

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo