DZIAŁ 38 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 38 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE"

Transkrypt

1 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) odrębnych chemicznie zdefiniowanych pierwiastków lub związków chemicznych, z wyjątkiem następujących: 1) sztucznego grafitu (pozycja 381); DZIŁ 38 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE 2) środków owadobójczych, gryzoniobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych, zapobiegających kiełkowaniu oraz regulatorów wzrostu roślin, środków odkażających i produktów podobnych, przygotowanych w sposób opisany w pozycji 388; 3) produktów przygotowanych jako wkłady do gaśnic przeciwpożarowych lub w formie granatów gaśniczych (pozycja 3813); 4) certyfikowanych materiałów wzorcowych wymienionych poniżej w uwadze 2; 5) produktów wymienionych poniżej w uwadze 3 a) lub c); (b) mieszanin chemikaliów z produktami spożywczymi lub innymi substancjami odżywczymi, w rodzaju stosowanych do przygotowywania artykułów spożywczych (zazwyczaj pozycja 216); (c) żużla, popiołu i pozostałości (włączając szlamy, inne niż osady ze ścieków kanalizacyjnych), zawierających metale, arsen lub ich mieszaniny i spełniających wymagania uwagi 3 a) lub b) do działu 26 (pozycja 262); (d) leków (pozycja 33 lub 34); (e) zużytych katalizatorów, w rodzaju stosowanych do otrzymywania metali nieszlachetnych lub do wytwarzania związków chemicznych metali nieszlachetnych (pozycja 262), zużytych katalizatorów, w rodzaju stosowanych głównie do odzyskiwania metali szlachetnych (pozycja 7112) lub katalizatorów składających się z metali lub stopów metali w postaci, na przykład, bardzo drobnego proszku lub siatek z cienkiego drutu (sekcja XIV lub XV). 2. ) W pozycji 3822 wyrażenie certyfikowane materiały wzorcowe oznacza materiały wzorcowe, do których dołączony jest certyfikat wskazujący wartości poświadczonych właściwości, metody określania tych właściwości, stopień pewności powiązany z każdą z tych wartości, i które są odpowiednie do celów analitycznych, pomiarowych lub odniesienia. B) Z wyjątkiem produktów objętych działem 28 lub 29, przy klasyfikowaniu certyfikowanych materiałów wzorcowych pozycja 3822 powinna mieć pierwszeństwo przed każdą inną pozycją w nomenklaturze. 3. Pozycja 3824 obejmuje następujące towary, których nie można zaklasyfikować do innych pozycji nomenklatury: (a) kryształy hodowane (inne niż elementy optyczne) o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, z tlenku magnezu lub halogenków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych; (b) olej fuzlowy; olej kostny; (c) środki wywabiające atrament w opakowaniach do sprzedaży detalicznej; (d) korektory matryc, pozostałe płyny i taśmy korektorskie (inne niż te objęte pozycją 9612), pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej; oraz (e) pirometry ceramiczne łatwo topliwe (na przykład stożki Segera). 4. W całej nomenklaturze wyrażenie odpady komunalne oznacza odpady w rodzaju pochodzących z gospodarstw domowych, hoteli, restauracji, szpitali, sklepów, biur itp., zmiotki z dróg i chodników, a także odpady budowlane i z rozbiórek. Odpady komunalne zawierają zazwyczaj dużą różnorodność materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, guma, drewno, papier, materiały włókiennicze, szkło, metale, żywność, połamane meble i inne uszkodzone lub wybrakowane wyroby. Jednak termin odpady komunalne nie obejmuje: (a) poszczególnych materiałów lub wyrobów, wyselekcjonowanych z odpadów, takich jak: odpady tworzyw sztucznych, gumy, drewna, papieru, materiałów włókienniczych, szkła lub metali oraz zużytych baterii, które klasyfikuje się do ich własnych, odpowiednich pozycji nomenklatury; (b) odpadów przemysłowych; (c) odpadów farmaceutycznych zdefiniowanych w uwadze 4 k) do działu 3; (d) odpadów szpitalnych zdefiniowanych poniżej w uwadze 6 a). 5. W pozycji 3825 osady ze ścieków kanalizacyjnych oznacza osady powstałe w miejskich oczyszczalniach ścieków i obejmuje wstępnie oczyszczone odpady, ścieki i osady niestabilizowane. Osady stabilizowane, przydatne do wykorzystania jako nawozy, są wyłączone (dział 31). 6. W pozycji 3825 wyrażenie pozostałe odpady stosuje się do: (a) odpadów szpitalnych, tzn. zanieczyszczonych odpadów powstałych w trakcie badań medycznych, diagnostyki, leczenia lub innych działań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, które często zawierają patogeny i substancje farmaceutyczne oraz wymagają specjalnych procedur likwidacji (na przykład zabrudzone opatrunki, zużyte rękawice i zużyte strzykawki); (b) odpadów rozpuszczalników organicznych; (c) odpadów płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamulcowych i płynów zapobiegających zamarzaniu; (d) pozostałych odpadów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych.

2 2 2 Wyrażenie pozostałe odpady nie obejmuje jednak odpadów zawierających głównie oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (pozycja 271). 7. W pozycji 3826 określenie biodiesel oznacza monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych w rodzaju stosowanych jako paliwo, pochodzące z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych, nawet zużytych. Uwagi do podpozycji 1. Podpozycja obejmuje wyłącznie towary objęte pozycją 388, zawierające jedną lub więcej z następujących substancji: aldryna (ISO); binapakryl (ISO); kamfechlor (ISO) (toksafen); kaptafol (ISO); chlordan (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzylat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan); dieldryna (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) i jego sole; dinoseb (ISO), jego sole lub estry; dibromek etylenu (ISO) (1,2 dibromoetan); dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan); fluoroacetamid (ISO); heptachlor (ISO); heksachlorobenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), włącznie z lindanem (ISO, INN); związki rtęci; metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oksiran (tlenek etylenu); paration (ISO); paration-metyl (ISO) (metyloparation); pentachlorofenol (ISO), jego sole lub estry; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5 trichlorofenoksyoctowy), jego sole lub estry; związki tributylocyny. Podpozycja obejmuje również możliwe do rozpylania preparaty proszkowe zawierające mieszaninę benomylu (ISO), karbofuranu (ISO) i tiramu (ISO). 2. W podpozycjach i wyrażenie odpady rozpuszczalników organicznych stosuje się do odpadów zawierających głównie rozpuszczalniki organiczne nienadające się do dalszego wykorzystania jako produkty wyjściowe, nawet przeznaczonych do odzyskania rozpuszczalników a 5b Kod CN Kod Jednostka Opis Taric miary 38 /8 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE ( TN71 ) Ograniczenia Stawki celne dla krajów trzecich Przywóz Wywóz ( S = zawieszenie Kod Taric ) GSP EE ( K = kontyngent ) Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Podatki D, SM, TR BH (L, B, YU), FO, HR, IL, LOMB (LOM, LOMB), MCH (EG, JO, kcyza VT LB, SY), MGB (DZ, M, TN), MK, MX, PS, XC, XL, Z 381 /8 Grafit sztuczny; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałych odmian węgla, w postaci past, bloków, płyt lub pozostałych półproduktów ( TN71 ) : /8 - Grafit sztuczny - MILIM-KP ( CD995 ) ( DU2 ) ( DU67 ); MILIM- IR ( MG492 ) ( CD995 ) DURX-LLTC ( CD464 ) ( DU67 ) ( DU2 ); MILEX- KP ( CD994 ) ( DU2 ) ( DU67 ); MILEX-IR ( CD995 ) ( TM833 ) ( MG492 ) ,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - Grafit koloidalny lub półkoloidalny : /8 - - Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej; grafit półkoloidalny - MILEX-IR ( TM833 ) ( CD995 ) ,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

3 a 5b /8 - - Pozostały - MILEX-IR ,-L,- ( TM833 ) ( CD995 ) B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe - MILEX-IR ( TM833 ) ( CD995 ) ,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - Pozostałe : /8 - - Grafit ekspandujący (CS RN i CS RN ) - MILIM-KP ( CD995 ) ( DU2 ) ( DU67 ); MILIM- IR ( MG492 ) ( CD995 ) DURX-LLTC ( CD464 ) ( DU67 ) ( DU2 ); MILEX- KP ( CD994 ) ( DU2 ) ( DU67 ); MILEX-IR ( CD995 ) ( TM833 ) ( MG492 ) ; S: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

4 a 5b /8 - - Pozostałe - MILIM-KP DURX-LLTC ,-L,- ( CD995 ) ( DU2 ) ( CD464 ) ( DU67 ) B,- ( DU67 ); MILIM- ( DU2 ); MILEX- ; CH: -; IR ( MG492 ) KP ( CD994 ) EE: - ( CD995 ) ( DU2 ) ( DU67 ); ( CD33 ) MILEX-IR ( CD995 ) ( TM833 ) ( MG492 ) 382 /8 Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne; czerń kostna, włącznie ze zużytą czernią kostną ( TN71 ) : XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - Pozostałe ( TN84 ) : /1 - - Ziemia okrzemkowa kalcynowana topioną sodą : /8 - Węgiel aktywowany ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) / Ziemia okrzemkowa kalcynowana strumieniem sody, wymyta kwasem, stosowana jako pomocniczy materiał filtracyjny przy wytwarzaniu produktów farmaceutycznych lub biochemicznych - FFIM-JP ( CD611 ) ; SUSEU: - ( EU1 ) 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SWITZ: - ( CD5 ); SPGL: (excl ID,-IN)

5 a 5b / Pozostałe - FFIM-JP ( CD611 ) ; K: - 132,-L,- (9.2659) B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SWITZ: - ( CD5 ); SPGL: (excl ID,-IN) 383 /8 Olej talowy, nawet oczyszczony ( TN71 ) : /8 - - Pozostałe - FFIM-JP ( CD611 ) ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SWITZ: - ( CD5 ); SPGL: (excl ID,-IN) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) /8 - Surowy ,-CL,- CM,-ES,- FJ,-GE,- KR,-MD,- D,-SM-- CUD: -; EE: - ( CD33 ) FO,-JO,-LB,-LOMB,- M,-MX,-PS,-SY,-TN,- XC,-XL,-Z: - PG,- SPG: -; CRI: - - (excl HT) 384 /8 Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego, nawet stężone, odcukrzone lub poddane obróbce chemicznej, włącznie z lignosulfonianami, ale z wyłączeniem oleju talowego objętego pozycją 383 ( TN71 ) : /8 - Pozostały ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 )

6 a 5b /8 - Lignosulfonian sodu ; K: - 132,-L,- (9.298) B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) 385 /8 Terpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub siarczanowa oraz pozostałe oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych; surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozostały surowy paracymen; olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny składnik ( TN71 ) : /8 - Terpentyny balsamiczne, ekstrakcyjne lub siarczanowe : 384 9/8 - Pozostały ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) /8 - - Terpentyna balsamiczna ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

7 a 5b /8 - - Terpentyna ekstrakcyjna ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) /8 - - Terpentyna siarczanowa ; IRWO: - ; K: (9.2889) /8 - Pozostałe : XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) 132,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) /8 - - Olejek sosnowy ; S: -1.7; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

8 a 5b /8 - - Pozostałe ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) 386 /8 Kalafonia i kwasy żywiczne oraz ich pochodne; spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe; żywice ciekłe ( TN71 ) : /8 - Kalafonia i kwasy żywiczne : XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - - Otrzymana ze świeżych żywic oleistych ; IRWO: - ; K: (9.2935) 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - - Żywica fenolowa modyfikowana kalafonią: - zawierająca 6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy, kalafonii; - o liczbie kwasowej nie większej niż 25; w rodzaju stosowanych w druku offsetowym ; S: -; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

9 a 5b /8 - - Pozostała ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - Sole kalafonii, kwasów żywicznych lub pochodnych kalafonii lub kwasów żywicznych, innych niż sole związków addycyjnych kalafonii ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) /8 - Żywice estrowe ; IRWO: - XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) 132,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 )

10 a 5b /8 - Pozostałe ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) 387 /8 Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; kreozot drzewny; drzewna benzyna ciężka; pak roślinny; pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego ( TN71 ) : XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - Smoła drzewna ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) /8 - Pozostałe - CHMEX ( CD544 ) ; IRWO: /8 Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy) ( TN71 ) : XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) 132,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 )

11 /8 - Towary wymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu /1 - Pozostałe : /8 - - Środki owadobójcze (insektycydy) : XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) a 5b CHMEX ( CD544 ) -6; IRWO: - 132,-L,- ( CD554 ) ( CD553 ) B, / Na bazie perytroidów - CHMEX ( CD544 ) ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Na bazie chlorowanych węglowodorów - CHMEX ( CD544 ) ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

12 a 5b / Na bazie karbaminianów - CHMEX ( CD544 ) ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Na bazie związków fosforoorganicznych - CHMEX ( CD544 ) ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Pozostałe : / Indoxacarb (ISO) oraz jego (R) izomer związany na nośniku z ditlenku krzemu - LPR ( CD593 ) ( OZ9 ) CHMEX ( CD544 ); OZEXP- LLTC ( CD592 ) ( OZ9 ) ; S: -; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

13 / Preparat zawierający endospory lub spory i kryształy białka pochodzące z: - Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai i kurstaki lub - Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki lub - Bacillus thuringiensis subsp. israelensis lub - Bacillus thuringiensis subsp. aizawai lub - Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis CHMEX ( CD544 ); OZEXP- LLTC ( CD592 ) ( OZ9 ) ; S: -; IRWO: - ; CH: -; EE: - ( CD33 ) a 5b LPR ( CD593 ) 132,-L,- ( OZ9 ) B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Spinosad (ISO) - LPR ( CD593 ) ( OZ9 ) CHMEX ( CD544 ); OZEXP- LLTC ( CD592 ) ( OZ9 ) ; S: -; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Spinetoram (ISO) (CS RN ), mieszanina dwóch składników - spinosynów (3'-etoksy-5,6-dihydro spinosyn J) oraz (3'-etoksy-spinosyn L) - LPR ( CD593 ) ( OZ9 ) CHMEX ( CD544 ); OZEXP- LLTC ( CD592 ) ( OZ9 ) ; S: -; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

14 a 5b / Pozostałe - LPR ( CD593 ) CHMEX ( CD544 ); ; IRWO: - 132,-L,- ( OZ9 ) OZEXP- B,- LLTC ( CD592 ) ; CH: -; ( OZ9 ) EE: - ( CD33 ) /8 - - Środki grzybobójcze (fungicydy) : / Nieorganiczne : XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Preparaty na bazie związków miedzi - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Pozostałe : / Pozostałe - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 )

15 a 5b / Na bazie ditiokarbaminianów - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Na bazie benzimidiazoli - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Na bazie diazoli lub triazoli - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 )

16 a 5b / Na bazie diazyny lub morfoliny - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) / Pozostałe : XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Środek grzybobójczy w postaci proszku, zawierający 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy hymeksazolu (ISO), niepakowany do sprzedaży detalicznej - CHMEX ( CD544 ) ; S: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Preparat zawierający zawiesinę pirytionianu cynku (INN) w wodzie, zawierający: - 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy pirytionianu cynku (INN), lub - 39 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41 % masy pirytionianu cynku (INN) - CHMEX ( CD544 ) ; S: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

17 a 5b / Preparat zawierający 38% masy lub więcej, ale nie więcej - CHMEX ( CD544 ) ; K: - 132,-L,- (9.2832) B,- niż 5% masy pirytionianu cynku (INN) (CS RN ; CH: -; 41-7) w dyspersji wodnej EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Preparaty na bazie pirytionianu miedzi (CS RN ) - CHMEX ( CD544 ) ; S: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - - Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin : / Środki chwastobójcze (herbicydy) : / Pozostałe - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 )

18 a 5b / Na bazie fenoksy-fitohormonów - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) / Na bazie amidów : / Na bazie triazyn - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Preparat na bazie koncentratu zawierający 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy aktywnego składnika chwastobójczego Penoxsulam w postaci zawiesiny wodnej - CHMEX ( CD544 ) ; S: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

19 a 5b / Pozostałe - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Na bazie karbaminianów - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) / Na bazie pochodnych mocznika, uracylu lub sulfonylomocznika : / Na bazie pochodnych dinitroaniliny - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

20 a 5b / Herbicyd zawierający flazasulfuron (ISO) jako substancję - CHMEX ( CD544 ) ; S: - 132,-L,- B,- aktywną ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) / Pozostałe : / Pozostałe - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Preparat składający się z zawiesiny tepraloksydymu (ISO), zawierający: - 3 % masy lub więcej tepraloksydymu (ISO) oraz - nie więcej niż 7 % frakcji ropy naftowej składającej się z węglowodorów aromatycznych - CHMEX ( CD544 ) ; S: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

21 a 5b / Pozostałe - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) / Regulatory wzrostu roślin : / Preparaty opóźniające kiełkowanie - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Preparat w postaci granulatu, zawierający: - 38,8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41,2 % masy giberelinu 3, lub - 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,5 % masy giberelinu 4 i 7 - CHMEX ( CD544 ) ; S: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

22 a 5b / Preparat składający się z benzylo(puryn-6-ylo)aminy w - CHMEX ( CD544 ) ; S: - 132,-L,- B,- roztworze glikolu, zawierający: ; CH: -; - 1,88 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2, % masy EE: - benzylo(puryn-6-ylo)aminy ( CD33 ) w rodzaju stosowanych do produkcji regulatorów wzrostu roślin XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Roztwór wodny zawierający: - 1,8 % masy para-nitrofenolanu sodu, - 1,2 % masy orto-nitrofenolanu sodu, -,6 % masy 5-nitro-gwajakolanu sodu do stosowania w produkcji regulatorów wzrostu roślin - CHMEX ( CD544 ) ; SUSEU: - ( EU1 ) 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Mieszanina białego proszku zawierająca: - 3 % masy masy lub więcej, ale nie więcej niż 3,6 % masy 1-metylocyklopropenu o czystości większej niż 96 % oraz - zawierająca mniej niż,5 % masy każdego zanieczyszczenia 1-chloro-2-metylopropenem i 3-chloro-2- metylopropenem do stosowania w produkcji regulatorów wzrostu pożniwnych owoców, warzyw i roślin ozdobnych o specyficznym czynniku stymulującym - CHMEX ( CD544 ) ; SUSEU: - ( EU1 ) 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

23 a 5b / Preparat w postaci proszku, zawierający: - CHMEX ( CD544 ) ; S: - 132,-L,- B, % masy lub więcej gibereliny 4, ; CH: -; - 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy gibereliny EE: - 7, ( CD33 ) - 9 % masy lub więcej gibereliny 4 i gibereliny 7 razem - nie więcej niż 1 % łącznie wody i innych naturalnie występujących giberelin w rodzaju stosowanych do produkcji regulatorów wzrostu roślin XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - - Środki odkażające : / Pozostałe - CHMEX ( CD544 ) ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) / Na bazie czwartorzędowych soli amoniowych - CHMEX ( CD544 ) ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Na bazie związków fluorowcowanych :

24 a 5b / Kwas trichloroizocyjanurowy i jego preparaty, znany - DUMPD-CN; CHMEX ( CD544 ) ; IRWO: - 132,-L,- STDUM -(excl ( również jako "symclosene" pod międzynarodową CD333 ) B,- CN); CTDUM- ; CH: -; niezastrzeżoną nazwą (INN) TR ( TM33 ) EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Pozostałe - CHMEX ( CD544 ) ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Pozostałe - CHMEX ( CD544 ) ; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - - Pozostałe :

25 a 5b / Środki gryzoniobójcze (rodentycydy) - LPR ( CD593 ) CHMEX ( CD544 ); ; IRWO: - 132,-L,- ( OZ9 ) OZEXP- B,- LLTC ( OZ9 ) ; CH: -; ( CD592 ) EE: - ( CD33 ) / Pozostałe : XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / Oksamyl (ISO) (CS RN ) w roztworze cykloheksanonu i wody - LPR ( CD593 ) ( OZ9 ) CHMEX ( CD544 ); OZEXP- LLTC ( CD592 ) ( OZ9 ) ; S: -; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) / bamektyna (ISO) (CS RN ) - LPR ( CD593 ) ( OZ9 ) CHMEX ( CD544 ); OZEXP- LLTC ( CD592 ) ( OZ9 ) ; S: -; IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

26 a 5b / Pozostałe - LPR ( CD593 ) CHMEX ( CD544 ); ; IRWO: - 132,-L,- ( OZ9 ) OZEXP- B,- LLTC ( CD592 ) ; CH: -; ( OZ9 ) EE: - ( CD33 ) 389 /8 Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone ( TN71 ) : /8 - Na bazie substancji skrobiowych : XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - - Zawierające mniej niż 55 % masy tych substancji EUR/1 kg - MX -12.8; IRWO: - SM-- CUD: -; 132,-L,- B,-CM,- D,-TR-- CUD: PG,- EUR/1 kg -MX - XK,-XS: -; 12.8; LI: - CRI: EUR/1 U--K: - kg -MX - (9.374) 12.8; IS,- NO: EUR/1 kg -MX ( CD33 ); EE: EUR/1 kg -MX (excl LI) ( CD33 ) EG,-JO,-LOMB,-M,- MK,-PS,-XC,-XL: -; DZ,- FO,-IL,-LB,-SY,-TN: EUR/1 kg -MX ; Z: EUR/1 kg -MX -12.8

27 /8 - - Zawierające 55 % masy lub więcej tych substancji, ale mniej niż 7 % masy /8 - - Zawierające 7 % masy lub więcej tych substancji, ale mniej niż 83 % masy EUR/1 kg - MX -12.8; IRWO: EUR/1 kg - MX -12.8; IRWO: /8 - - Zawierające 83 % masy lub więcej tych substancji EUR/1 kg - MX -12.8; IRWO: a 5b ,-L,- SM-- B,-CM,- CUD: -; D,-TR-- CUD: PG,- EUR/1 kg -MX - XK,-XS: -; 12.8; IS,- CRI: - - NO: U--K: - EUR/1 (9.374) kg -MX ( CD33 ); EE: EUR/1 kg -MX (excl LI) ( CD33 ); LI: EUR/1 kg -MX SM-- CUD: -; 132,-L,- B,-CM,- D,-TR-- CUD: PG,- EUR/1 kg -MX - XK,-XS: -; 12.8; IS,- CRI: - - NO: U--K: - EUR/1 (9.374) kg -MX ( CD33 ); EE: EUR/1 kg -MX (excl LI) ( CD33 ); LI: EUR/1 kg -MX SM-- CUD: -; 132,-L,- B,-CM,- D,-TR-- CUD: PG,- EUR/1 kg -MX - XK,-XS: -; 12.8; IS,- CRI: - - NO: U--K: - EUR/1 (9.374) kg -MX ( CD33 ); EE: EUR/1 kg -MX (excl LI) ( CD33 ); LI: EUR/1 kg -MX EG,-JO,-LOMB,-M,- MK,-PS,-XC,-XL: -; DZ,- FO,-IL,-LB,-SY,-TN: EUR/1 kg -MX ; Z: EUR/1 kg -MX EG,-JO,-LOMB,-M,- MK,-PS,-XC,-XL: -; DZ,- FO,-IL,-LB,-SY,-TN: EUR/1 kg -MX ; Z: EUR/1 kg -MX EG,-JO,-LOMB,-M,- MK,-PS,-XC,-XL: -; DZ,- FO,-IL,-LB,-SY,-TN: EUR/1 kg -MX ; Z: EUR/1 kg -MX -12.8

28 a 5b /1 - Pozostałe : /8 - - W rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym lub przemysłach podobnych : / Mieszanina 5-etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ 5 -dioksafosforan-5- ilometylu metylofosforanu metylu i metylofosfonianu bis(5- etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ 5 -dioksafosforan-5-ilometylu) ; S: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - - W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub przemysłach podobnych : / Pozostałe ,-L,- B,- XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) ; CH: -; EE: - ( CD33 ) / Środek przeciwpieniący, składający się z mieszaniny oksydipropanolu i 2,5,8,11-tetrametylododek-6-yno-5,8-diolu ; S: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

29 a 5b / Pozostałe ,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) /8 - - W rodzaju stosowanych w przemyśle skórzanym lub przemysłach podobnych ,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 ) 381 /8 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu lub innych materiałów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych ( TN71 ) : /8 - Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu i innych materiałów : /8 - - Pasta lutownicza lub spawalnicza złożona z mieszaniny metali i żywicy zawierająca: - 7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy cyny - nie więcej niż 1 % masy jednego lub więcej metali: srebra, miedzi, bizmutu, cynku lub indu stosowana w przemyśle elektrotechnicznym ; SUSEU: - ( EU1 ); IRWO: - 132,-L,- B,- ; CH: -; EE: - ( CD33 ) XS: -; CRI: - - SPGL: - - SWITZ: - ( CD5 )

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE

DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) mieszanek warzywnych objętych pozycją 0712; (b) namiastek kawy palonej zawierających kawę w każdej proporcji (pozycja 0901); (c) herbaty aromatyzowanej (pozycja

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE

DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: a) mieszanek warzywnych objętych pozycją 0712; b) namiastek kawy palonej zawierających kawę w kaŝdej proporcji pozycja 0901); c) herbaty aromatyzowanej pozycja

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r.

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r. DYREKTYWA RADY 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 944 Wstęp Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem ułatwiającym wybór malarskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH (KARTY PRACY) SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 023 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I)

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265, Nr 178, poz. 1480. nowe brzmienie odnośnika nr 1 wchodzi o

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu: Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.13 z dnia 27.12.2010 r., w Części IV Kody stosowane w formularzach Sekcja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY ISSN 2080 489X 4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY Opłacalność produkcji świń dr Marian Kamyczek Uwierzyć w swój sukces! Anna Klimecka 2 OD REDAKCJI Dwumiesięcznik Trouw i MY 4(16)/2011 Szanowni Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski*

Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 45, 2010 r. Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski* Rozwój metod biotechnologicznych produkcji biopaliw ze źródeł odnawialnych Development of biotechnological

Bardziej szczegółowo

CODEX STANDARD wersja polska

CODEX STANDARD wersja polska KRAJOWY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH ZWIĄZEK REWIZYJNY CODEX STANDARD wersja polska CODEX STAN 265-1966 wersja polska 2013 CODEX STANDARD SER EDAM CODEX STANDARD FOR EDAM Publikowane za zgodą Food

Bardziej szczegółowo