PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Podleśna 61 (nr kodu ), REGON , zwanego w dalszej części protokołu Instytutem lub IMGW. Dyrektorem Instytutu jest dr inŝ. Mieczysław S. Ostojski od 1 czerwca 2006 r. Przedmiotem kontroli było Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r., w części 22 -Gospodarka Wodna i w części 41 Środowisko. Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego NajwyŜszej Izby Kontroli: Maria Pokora doradca techniczny, na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr z dnia 3 stycznia 2007 r. na okres od dnia 5 stycznia 2007 r. do 23 marca 2007 r., uczestniczyła w kontroli w dniach: 5, 24, 25 stycznia, 9, 12 lutego, 7, 12, 14, 16, 19, marca 2007 r. Jan Domagała główny specjalista k.p., na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr z dnia 3 stycznia 2007 r., w okresie od dnia 5 stycznia 2007 r. do 23 marca 2007 r., z przerwą w dniu 9 marca 2007 r. Edyta Jamioł inspektor k. p., na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr z dnia 3 stycznia 2007 r., w okresie od dnia 5 stycznia 2007 r. do 16 marca 2007 r., z przerwami w dniach: stycznia 2007 r., luty 2007 r., 9 marca 2007 r. W toku kontroli ustalono, co następuje: Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym IMGW, tekst jednolity z dnia 29 września 2006 r., w skład Instytutu wchodzą: Ośrodek Główny, oddziały terenowe w: Gdyni, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Oddziały są jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Dyrektorowi Instytutu realizującymi wydzielone zadania planowe w ramach ogólnego planu prac Instytutu, dysponującymi środkami finansowymi i rzeczowymi wydzielonymi z ogólnego majątku Instytutu. Zarządzeniem nr 8 z dnia 3 kwietnia 2006 r. Dyrektor Instytutu zlikwidował Oddział IMGW w Katowicach. Górnośląskie Centrum Hydrologiczno-Meteorologiczne weszło w skład Oddziału IMGW w Krakowie. 1. Realizacja wniosków NIK dotyczących wykonania budŝetu w 2004 r. W IMGW nie była przeprowadzana kontrola wykonania budŝetu państwa w 2005 r. 1

2 Po kontroli wykonania budŝetu za 2004 r. NIK skierowała do Dyrektora IMGW wystąpienie pokontrolne, w którym wnosił 9 wniosków pokontrolnych. PoniŜej przedstawiono wnioski i stan ich realizacji: 1. DołoŜenie naleŝytej staranności przy prognozowaniu przychodów i planowaniu wydatków. Planowanie przychodów i wydatków ma ścisły związek z terminami zawierania umów i ich wartościami, głównie na finansowanie PSHM, prac TKZ, monitoringu i prac badawczo-naukowych. W okresie planowania, umowy w ww. zakresie nie były zawarte, a zatem IMGW nie znało ostatecznych ich wartości. Szczegóły dotyczące planowania na 2006 r. opisano w niniejszym protokole kontroli. Odchylenie pomiędzy planem a wykonaniem przychodów i dotacji w 2006 r. wynosiło 2,2% i było niŝsze niŝ w kontrolowanym 2004 r., kiedy wynosiło 21,8%. 2. Zwiększenie nadzoru i dołoŝenie naleŝytej staranności przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej oraz projektów kontraktów finansowanych ze środków kredytu Banku Światowego. W 2006 r. IMGW nie prowadził juŝ postępowań w zakresie Systemu Monitoringu i Osłony Kraju (SMOK) finansowanego ze środków Banku Światowego, a jedynie przeprowadzał końcowe odbiory zadań. 3. Wyeliminowanie przypadków zawierania umów po terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. Wniosek nie został w pełni zrealizowany. Instytut ma ograniczony wpływ na wyegzekwowanie od kontrahentów podpisania umów przed rozpoczęciem badań, zwłaszcza PSHM, a badania takie wymagają ciągłości i muszą być wykonywane pomimo braku umowy. W protokole kontroli podany został przykład niepodjęcia badań w 2006 r. w terminach wymaganych dla monitoringu Bałtyku, ze względu na brak umowy obejmującej wykonane badania w 2005 r. Umowa z GIOŚ obejmująca badania wykonane w 2005 r. oraz planowane na 2006 r. została podpisano dopiero we wrześniu 2006 r., a rejsy badawcze wznowiono w sierpniu tego roku, tj. tuŝ przed zawarciem umowy. 4. Rzetelne sporządzanie kalkulacji wstępnych i powykonawczych oraz załączników do realizacji umów. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w ww. zakresie. 2

3 5. Zwiększenie nadzoru nad przebiegiem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w celu zapewnienia przestrzegania, ustalonych w tym zakresie wewnętrznych procedur. 6. Zaktualizowanie w dostosowaniu do obowiązującego stanu prawnego instrukcji w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. Ad. 5 i. 6. W latach Kierownictwo IMGW wydało 3 zarządzenia oraz 4 pisma okólne, w tym pismo okólne nr 4 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz pismo okólne nr 6 z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. W 2006 r. Dyrektor IMGW dokonał reorganizacji Ośrodka Zamówień Publicznych, zwiększył obsadę personalną z 3 do 5 osób. Od września 2006 r. ww. Ośrodek podlega bezpośrednio Dyrektorowi IMGW. Obecnie obowiązują wydane przez Dyrektora IMGW w dniu 3 listopada 2006 r. trzy zarządzenia ustanawiające procedury przeprowadzania zamówień. Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi zostały omówione w dalszej części protokołu kontroli. 7. Zintensyfikowanie działań w celu obsadzenia stanowiska ds. kontroli wewnętrznej. Od dnia r. w pionie Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych powołano Samodzielną Sekcję Kontroli Wewnętrznej, która od r. podlega bezpośrednio Dyrektorowi IMGW. Zadania tej Sekcji regulowały zarządzenia Dyrektora IMGW w sprawie wprowadzenia procedury wykonywania zadań kontrolnych z dnia r. i r. Z dniem r. Zarządzeniem nr 3 Dyrektora IMGW został wprowadzony Regulamin Kontroli Wewnętrznej IMGW. Do dnia r. w Sekcji tej zatrudniona była jedna osoba w wymiarze pełnego etatu. Od r. zatrudniono drugą osobę, w okresie września i października w wymiarze ½ etatu, a następnie na pełny etat. 8. Pilne wyegzekwowanie od [...] 1 przedłuŝenia gwarancji dobrego wykonania kontraktu. Gwarancja bankowa dobrego wykonania kontraktu została przedłuŝona i złoŝona przez [...] 2 w dniu r., o czym Dyrektor IMGW poinformował NIK w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. 1 2 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 3

4 9. Zapewnienie pełnej realizacji wniosków pokontrolnych z dotychczasowych kontroli NIK. Analizowane wnioski pokontrolne zostały wykonane. Jedynie wnioski dotyczące zawierania umów przed rozpoczęciem prac nie w pełni zostały zrealizowane, poniewaŝ głównie zaleŝy to od zamawiających. 2. Poprawność i rzetelność ksiąg rachunkowych 2.1. Badanie systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej Zgodność stosowanego systemu rachunkowości z przepisami prawa Zasady rachunkowości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej określił Dyrektor Zarządzeniem Nr 4 z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości (tekst jednolity z dnia 1 stycznia 2005 r.), które zmienił Zarządzeniem nr 16 z dnia 27 grudnia 2005 r., a następnie Zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2006 r. Księgi rachunkowe były otwarte na dzień 1 stycznia 2006 r., posiadały dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, wykaz składników aktywów i pasywów. Księgi były oznaczone i przechowywane zgodnie z wymogami art. 13 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości UoR 3. Na koniec roku obrotowego księgi przenoszone były na komputerowy nośnik danych. Komputerowe zapisy księgowe posiadały automatycznie nadany numer pozycji, pod którym zostały wprowadzone do dziennika, a takŝe dane pozwalające ustalić osoby odpowiedzialne za treść zapisu. Zarządzeniem nr 15 Dyrektora IMGW z dnia 30 grudnia 2003 r. określone zostały zasady ochrony i zabezpieczenia danych, w tym archiwizacji baz oraz przenoszenia ksiąg na inny komputerowy nośnik danych. Zakres danych zawartych w komputerowych zapisach księgowych spełniał wymagania art. 23 ustawy o rachunkowości, zwanej dalej UoR. Księgi rachunkowe były sprawdzalne (badano na podstawie miesiąca czerwca). Księgi rachunkowe prowadzone były na bieŝąco. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej było zgodne z obrotami wykazanymi w dzienniku Ustanowienie procedur kontroli finansowej Dyrektor IMGW określił w formie pisemnej Zarządzeniem Nr 5 z dnia 25 lutego 2005 r., procedury kontroli finansowej zgodnie z art. 47 ust 3 ustawy o finansach publicznych 4, które uwzględniały wszystkie elementy kontroli finansowej, a takŝe określił szczegółowo zasady obiegu dokumentów księgowych. Zostały określone osoby odpowiedzialne za wykonywanie poszczególnych czynności w ramach systemu rachunkowości. Dokonano podziału kluczowych obowiązków pomiędzy róŝnych pracowników. Określono procedury dotyczące 3 4 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.). 4

5 terminowości postępowania z dowodami księgowymi, określono terminy graniczne księgowania dowodów. Stosowana była zasada księgowania wszystkich zakupów na kontach rozrachunkowych. Zatwierdzony zapis nie moŝe być zmieniony inaczej niŝ przez zapis korygujący. System nie posiadał bufora Funkcjonowanie systemu księgowości komputerowej IMGW stosował księgowość komputerową od 1994 r. Ostatnią wersję Systemu Finansowo- Księgowego (3.0) zainstalowano w II kwartale 2004 r. Równoległe księgowanie prowadzi się na 11 stanowiskach komputerowych. Zapisy księgowe zawierały wszystkie elementy wymagane art. 23 ust. 2 UoR. System zapewniał kontrolę kompletności zapisów oraz ich poprawności, w tym poprawność sekwencji dat, ciągłość numeracji zapisów w dzienniku. System pozwalał na zatwierdzenie na bieŝąco zapisów księgowych, wymuszał zamykanie miesięcy (max 2 otwarte miesiące). UmoŜliwiał udostępnianie ksiąg w postaci moŝliwej do odczytu w Excelu i edytorze tekstów. Numer zapisu nadawany był w trakcie zatwierdzania zapisu. Okres księgowania pracownik wskazywał natomiast data zatwierdzenia zapisu nadawana była automatycznie bez moŝliwości modyfikacji Przegląd analityczny ksiąg Pismo okólne nr 6 Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych IMGW z dnia 20 września 2005 r. w pkt 6 stanowi, Ŝe nieprzekraczalne terminy zakończenia księgowań dowodów do danego miesiąca i zamykania modułów w miesiącach od stycznia do listopada 1) moduł fakturowanie - zakupy najpóźniej na 4 dni robocze przed 20 dniem następnego miesiąca; - sprzedaŝ - najpóźniej na 2 dni robocze przed 20 dniem następnego miesiąca, co powoduje, Ŝe okres księgowania moŝe wynosić od 16 dni (faktury wystawione w ostatnim dniu miesiąca) do 47 dni (w przypadku wystawienia faktury w pierwszym dniu miesiąca, który ma 31 dni). Badaniu analitycznemu poddano 1027 (o łącznej wartości ,95 zł) zapisów księgowych dokonanych w 2006 r. z konta 501, tj. konto, na którym księgowano koszty umów. Program wybrał 113 pozycji (o łącznej wartości ,54 zł) do analizy szczegółowej, przy załoŝeniu, Ŝe okres księgowania to 30 dni. Okres księgowania powyŝej 30 dni wykryto w 49 przypadkach, na łączną kwotę ,56 zł, w jednym 49 dni - faktura z datą 15 listopada 2005 r. księgowana 15 stycznia 2006r. 5

6 Badano, pod kątem roku księgowania, 84 zapisy księgowe ( ,89 zł) dokonane w 2007 r. na koncie 501. Nie stwierdzono niezgodności dotyczących okresu (roku) księgowania. Zastępca Głównego Księgowego Pani Teresa Rycko wyjaśniła, Ŝe występujące terminy powyŝej 30 dni między datą faktury, a datą księgowania nie stanowią o nieterminowym ujęciu faktur w danym miesiącu księgowym. Są to faktury płatne gotówką w związku z rozliczaniem pracowników z pobranej wcześniej zaliczki. Faktury te ujmowane są do okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, zgodnie z datą wystawienia faktury. Występujące sporadycznie przypadki księgowania faktur w następnym miesiącu zdarzają się przy rozliczaniu z pobranej zaliczki w związku z wyjazdem słuŝbowym. Pracownik wówczas nie zawsze zdąŝy dostarczyć do działu księgowości rozliczenia wraz z fakturą przed zamknięciem systemu Fakturowanie. Sporadycznie bywają przypadki, gdzie faktura wystawiona jest z datą 31 marca 2006 r., kancelaria główna poświadcza datę wpływu do Instytutu dnia 19 kwietnia 2006 r. Do opisu merytorycznego przekazano 19 kwietnia 2006 r. natomiast system Fakturowanie za miesiąc marzec został zamknięty 18 kwietnia 2006 r. W związku z powyŝszym dana faktura została ujęta w księgach za miesiąc kwiecień Poprawność sporządzania i ewidencji dokumentów księgowych. Doboru próby do badania dokonano z zastosowaniem metody statystycznej monetarnej (MUS) wykorzystując program Pomocnik Kontrolera (PK-4.1). Losowanie ze zbioru zapisów księgowych dot. kosztów z 6 umów o nr 174, , 2431, 1305, 175, 1335, zawartych pomiędzy Instytutem a Ministerstwem Środowiska i/lub NFOŚiGW, po odrzuceniu zapisów o wartości mniejszej niŝ 50 zł, oraz zapisów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych. W badaniu uŝyto następujących parametrów statystycznych: - ryzyko statystyczne 30%, - próg istotności dla nieprawidłowości o charakterze formalnym 5%. Wartość ocenianej populacji wynosiła: - wynagrodzenia i pochodne dla ww. umów ,09 zł, - wartość populacji do losowania ,49 zł, - wartość doboru celowego ,71 zł, co łącznie stanowiło ,29 zł. W księgach rachunkowych w ramach ww. umów występowało łącznie 906 zapisów księgowych. Do badania wylosowano 108 elementów (58 dobór losowy, 50 dobór obligatoryjny) o wartości ,85 zł oraz wybrano 16 elementów - dobór celowy (faktury wystawione w ramach udzielonych zamówień publicznych nr postępowania TZ-25-47/D/BL/MŚ/05-6

7 sondy meteorologiczne, TZ-25-11/D/BL/2065/U/06 balony meteorologiczne) o wartości ,71 zł. W trakcie weryfikacji próby nie zmieniono i nie wyłączono Ŝadnego z dowodów. W badanej próbie wykryto 2 błędy formalne. Oba dowody księgowe w próbie dobranej losowo. Faktura o nr 011/01/100/ /2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. została zaksięgowana z błędnie wpisanym nr 0110/01/100/ /2006. Fakturę o nr 0311/06/FVS z dnia 7 września 2006 r. zaksięgowano z datą 1 września 2006r., tj. z datą sprzedaŝy. TABELA ZBIORCZA : oceniana populacja = ,58 zł Parametry badania do losowania do ekstrapolacji Wartość populacji zł , ,20 Interwał doboru próby zł , ,60 Ryzyko statystyczne % 30,00 30,00 Dopuszczalny błąd spraw. bieŝąca spraw. roczna bad wiarygodności zł , ,20 bad zgodności % 5,00 X Data losowania: :33:03 Objęto badaniem grupa szt. wartość wybrano łącznie metodą MUS L+O ,85 z tego wyłączono L+O 0 - zbadano: dobór losowy L ,31 dobór obligatoryjny O ,54 dobór celowy C ,71 Wykryto nieprawidłowości szt. wartość wpływające na wiarygodność sprawozdań rocznych wpływające na wiarygodność sprawozdań bieŝących L 0 - O 0 - C X - L 0 - O 0 - C X - formalne, bez wpływu na L ,98 sprawozdawczość (badanie O 0 - zgodności) C X - Data ekstrapolacji: :58:56 Wyniki ekstrapolacji sprawozdawczość roczna najbardziej prawdopodobny błąd zł - górna granica błędu zł ,24 sprawozdawczość bieŝąca najbardziej prawdopodobny błąd zł - górna granica błędu zł ,24 7

8 badanie zgodności najbardziej prawd. proporcja % 1,85 górna granica proporcji % 2,94 Tabela wynikowa badania wygenerowana z programu Pomocnik Kontrolera (PK-4.1) 2.4. Badanie szczegółowe wybranych pozycji wydatków Zamówienia publiczne Do 29 września 2006 r., nadzór spraw zamówień publicznych sprawował Zastępca Dyrektora ds. Technicznych (p.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych - Robert A. Cieszewski). Po tym terminie Ośrodek Zamówień Publicznych podlegał bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu ( 21 pkt. 11 lit. d Regulaminu Organizacyjnego). Dyrektor IMGW wydał 3 Zarządzenia w sprawie zamówień publicznych: - Zarządzenie nr 32 z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie uregulowania zasad i sposobu dokonywania zakupu materiałów oraz pozyskiwania wykonawców usług i robót budowlanych. Integralną częścią Zarządzenia są załączniki: nr 1 Definicje, nr 2 - Procedura przygotowania i realizacji wniosków zakupowych, nr 3 - wniosek o wszczęcie postępowania, nr 4 - wniosek zakupowy na dostawy/usługi, nr 5 - wniosek zakupowy na dostawy/usługi dla Oddziałów, nr 6 - wniosek zakupowy na roboty budowlane); - Zarządzenie nr 33 z dnia 3 listopada 2006 r. - w sprawie określenia zasad przygotowywania i zatwierdzania Planu zamówień publicznych; - Zarządzenie nr 34 z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w IMGW Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego. System zakupów w Instytucie był scentralizowany, tzn., Ŝe zamówienia o wartości przekraczającej kwotę Euro dokonywała Stała Komisja Przetargowa (art. 4 w Rozdziale 2 Procedury przygotowania i realizacji wniosków zakupowych). Zakupy o wartości mniejszej niŝ Euro, zgodnie z art. 2 pkt 4 w Rozdziale 1 Procedury muszą być potwierdzone statusem wyłączenia z procedury zamówień publicznych przez Kierownika Ośrodka Zamówień Publicznych. Instytut w 2006 r. nie sporządzał Planu zamówień publicznych. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 33 z dnia 3 listopada 2006 r. od 2007 r. obowiązuje tworzenie Planów zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych następowało na wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej wnioskiem, wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, kierowany przez kierownika komórki organizacyjnej do Zastępcy Dyrektora Instytutu. Wnioski 8

9 zawierały: opis przedmiotu zamówienia, szacunkową wartość zamówienia, źródło finansowania, przewidziane terminy realizacji zamówienia. Wniosek był rejestrowany przez pracowników Sekcji Zamówień Publicznych. Źródło (umowa) finansowania wniosku potwierdzał kierownik Działu Planowania i Koordynacji. Za zgodność z obowiązującymi procedurami zatwierdzał Kierownik Ośrodka Zamówień Publicznych. Zastępca Dyrektora decyzją powoływał Komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez IMGW. Członkowie komisji oraz osoby uczestniczące w postępowaniu składały oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 5, zwane dalej Prawo zamówień. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami dotyczącymi ogłaszania w poszczególnych trybach zamówień, następowało przez: umieszczenie ogłoszenia na portalu UZP, na stronie www. Instytutu, na tablicy ogłoszeń, czy przez wysłanie zaproszenia do rokowań. Postępowanie zostało zakończone w dniu podpisania umowy z wykonawcą zamówienia. Z przeprowadzonego postępowania sporządzano, zgodnie z art. 96 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, protokół postępowania o udzielenie zamówienia podpisywany przez Zastępcę Dyrektora. W ramach zawartych przez IMGW umów nr 174/U/06 z Ministerstwem Środowiska oraz nr /U/2006 z NFOŚiGW Instytut w 2006 r. prowadził 20 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 7 na przetarg nieograniczony, 2 - przetarg ograniczony, 11 - zamówienie z wolnej ręki, z których zakończono 19, jedno postępowanie ogłoszenie 29 grudnia 2006 r. zakończono podpisaniem umowy dnia 15 stycznia 2007 r., 18 postępowań o zamówienie publiczne zakończono zawarciem umów z wykonawcami (w ramach postępowania nr NJ-25/63/PN/D/NE/ko.k zawarto 2 umowy): 17 umów na kwotę ,71 zł netto, 1 na kwotę ,00 USD netto, 1 na kwotę ,00 EURO. Postępowanie o zamówienie publiczne nr TZ-25-47/D/BL/MŚ/05 (sondy meteorologiczne) nie zostało zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą (szczegółowa analiza postępowania poniŝej). Szczegółowej analizie poddano postępowania o zamówienia publiczne: - dwa w trybie z wolnej ręki o najwyŝszej wartości o nr TZ-25-47/D/BL/MŚ/05 (na zakup sond meteorologicznych do pomiarów na stacjach meteorologicznych), TZ-25-11/D/BL/2065/U/06 (zakup balonów meteorologicznych do obsługi pomiarów) szacunkowa wartość zamówienia wyniosła zł netto, 5 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). 9

10 - jedno zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr TZ-25-33/D/EI/2065/2006 (dostawa i zakup routera sieci WAN wraz z pełną konfiguracją i instalacją) szacunkowa wartość zamówienia zł netto, - jedno zamówienie w trybie przetargu ograniczonego nr NJ-25-58/U/HH/2065/06 (na usługę serwisowania, konserwacji, konsultacji i utrzymania oprogramowania informatycznego Systemu hydrologii szacunkowa wartość zamówienia zł netto. Płatność za dostarczone towary lub świadczone usługi następowała po przedłoŝeniu faktur przez wykonawcę. W ramach zamówień publicznych nr TZ-25-47/D/BL/MŚ/05, TZ /D/BL/2065/U/06, TZ-25-33/D/EI/2065/2006 Instytut otrzymał i rozliczył 17 faktur: - 4 faktury na łączną kwotę ,65 zł brutto (3 dowody za dostawę balonów meteorologicznych, 1 za dostawę routera sieci WAN wraz z dostawą i konfiguracją), - 13 dowodów na kwotę Euro (za dostawę radiosond meteorologicznych). Z wyjątkiem zakupu sond meteorologicznych, w pozostałych postępowaniach i w realizacji zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie TZ-25-47/D/BL/MŚ/05 na zakup sond meteorologicznych do pomiarów na trzech stacjach meteorologicznych (Legionowo, Łeba, Wrocław) Zastępca Dyrektora pan Roman Skąpski decyzją z dnia 17 października 2005 r. powołał Komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 7800 sztuk jednorazowych sond meteorologicznych typu RS92 do obsługi pomiarów na trzech stacjach radiosondaŝowych (Legionowo, Łeba, Wrocław). Zgodnie z ww. decyzją Komisja w składzie: 1. Adam Jarczewski Przewodniczący 2. Grzegorz Zabłocki Sekretarz 3. Bogumił Kois Członek, rozpoczyna pracę w dniu powołania, a kończy z dniem podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Według z art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązane do złoŝenia oświadczenia na drukach ZP- 11. Zgodnie z ww. przepisem oświadczenia złoŝyli: Roman Skąpski, Alicja Roszkowska, Adam Jaczewski oraz Grzegorz Zabłocki. Oświadczenia ww. osób nie posiadały daty złoŝenia oświadczenia. W przedstawionej do kontroli dokumentacji brak było oświadczenia pani Zenobii Lityńskiej oraz pana Andrzeja MaciąŜka mimo, Ŝe uczestniczyli w postępowaniu. Byli 10

11 uczestnikami spotkania w dniu 28 listopada 2005 r. o czym poinformował pan Grzegorz Zabłocki w piśmie z wyjaśnieniami z dnia 8 marca 2008 r. Pani GraŜyna Głowacka-Chłopaś wyjaśniła, Ŝe zgodnie dokument ZP-11 jest składany na okoliczność niepozostawania w związku z wykonawca - w kaŝdym czasie, niezaleŝnie od czasu trwania tak procedury, jak i realizacji zamówienia. Pomimo braku dat na oświadczeniach dyspozycje art. 17 ustawy Pzp zostały wypełnione, ponadto wyjaśniła, Ŝe nie był i nie jest jej znany fakt prowadzenia negocjacji z udziałem pani Lityńskiej i pana MaciąŜka. Dnia 17 listopada 2005 r. Zenobia Lityńska kierownik Ośrodka Aerologii wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 7800 sztuk sond typu RS92 do obsługi trzech stacji radiosondaŝowych (Legionowo, Łeba, Wrocław). Wartość zamówienia oszacowano na EURO, wartość bez podatku VAT (1EURO = 4,0468 zł), tj. netto: ,00 zł, brutto: zł. Określono terminy: - zawarcia umowy grudzień 2005 r., - zakończenia realizacji zamówienia grudzień 2008 r. Zabezpieczenie finansowe wniosku potwierdził Kierownik Działu Planowania i Koordynacji pani Ida Wielgat. Za zgodność z obowiązującymi procedurami potwierdził st. specjalista ds. zamówień publicznych pani GraŜyna Głowacka-Chłopaś oraz zatwierdził Zastępca Dyrektora pan Roman Skąpski. Pani GraŜyna Głowacka-Chłopaś (Komórka ds. Zamówień Publicznych) skierowała do pana Henryka Słoty Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych wniosek o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki dla ww. postępowania. Zastępca Dyrektora pan Roman Skąpski zatwierdził wybór trybu zamówienia. Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Zastępca Dyrektora ds. Badawczych pismem z dnia 22 listopada 2005 r., (wniosek o wydanie zgody na zastosowanie trybu z wolnej ręki wraz z uzasadnieniem), zwrócił się do Prezesa Zamówień Publicznych o wyraŝenie zgody na zastosowanie trybu z wolnej reki na dostawę 7800 sztuk sond meteorologicznych typu RS92. We wniosku podano nadto, Ŝe w przypadku uzyskania zgody Prezesa zamówienie zostanie udzielone firmie [...] 6, na lata Wartość zamówienia EURO. 6 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 11

12 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych decyzją z dnia 29 grudnia 2005 r. wyraził zgodę na zastosowanie trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 7800 radiosond w okresie W protokole postępowania o udzielenie zamówienia nr TZ-25-47/D/BL/MŚ/05, podpisanym przez dwóch członków Komisji Przetargowej - G. Zabłocki, A. Jarczewski - brak było informacji o negocjacjach z przedstawicielami firmy [...] 7. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawierał błędy formalne: - brak imion i nazwisk osób związanych z przygotowaniem postępowanie (protokół pkt 5, podpunkt 5 i 6), - brak informacji o prowadzonych negocjacjach (protokół pkt 10), - brak daty zakończenia prac komisji przetargowej oraz podpisu członka komisji pana Bogumiła Koisa (pkt. 14), - brak daty zakończenia prac komisji przetargowej oraz podpisu członka komisji pana Bogumiła Koisa (pkt. 17), - brak daty sporządzenia protokołu i danych osoby sporządzającej protokół. Pani GraŜyna Głowacka-Chłopaś wyjaśniła, Ŝe z uwagi na bardzo duŝą ilość wymagań formalnych ustawy Pzp Sekcja Zamówień Publicznych - przy ówczesnym stanie zatrudnienia (łącznie z kierownikiem 3 osoby, z czego jedna skierowana wyłącznie do obsługi zamówień o wartości do Euro), nie była w stanie równie wydajnie czuwać nad przebiegiem wszystkich postępowań. Pan Grzegorz Zabłocki (obecnie p.o. kierownika Ośrodka Aerologii) poinformował, Ŝe dnia 17 listopada 2005 r. z firmy [...] 8 przesłano do Instytutu propozycję tematyki spotkania dot. zmian organizacyjnych w sieci radionawigacyjnej oraz wstępną ofertę cenową radiosond. Zgodnie z informacją pana Zabłockiego spotkanie odbyło się 28 listopada 2005 r. w IMGW na ul. Podleśnej. W spotkaniu ze strony Instytutu udział wzięli: pani Zenobia Lityńska, Grzegorz Zabłocki, Andrzej MaciąŜek. W trakcie negocjacji ustalono cenę radiosond RS92KL na 102 Euro, a radiosond RS92SGP na 145 Euro na rok Ceny jak wyŝej zostały potwierdzone kolejnym mailem z dnia 22 grudnia 2005 r. wystosowanym przez przedstawiciela firmy [...] 9 ([...] 10 ) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 12

13 Radiosondy dostarczano na podstawie cząstkowych zamówień wysyłanych do firmy [...] 11. Pierwsze zamówienie z dnia 3 stycznia 2006 r. dotyczyło dostawy 600 radiosond. Kolejne zamówienie z 24 kwietnia 2006 r. dotyczyło 1600 szt. radiosond. Faktura nr z dnia 10 marca 2006 r. na dostawę radiosond, zawierała informację o udzielonym upuście o wartości Euro. Pan Roman Skąpski wyjaśnił, Ŝe Kompensata na kwotę Euro dotyczyła zareklamowanych i przyjętych do reklamacji radiosond z poprzedniej umowy, tj. umowy zawartej na dostawy sond w 2005 r., wg dokumentu przedstawionego w czasie negocjacji w dniu 28 listopada 2005 r. Płatności dokonano terminowo. Potwierdzenie wykonania zadania następowało: - w przypadku dostarczenia towarów na fakturze potwierdzeniem przyjęcia na magazyn, - usług protokołem odbiorczym. Według art. 139 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o zamówienie publiczne umowa pod rygorem niewaŝności musi być zawarta w formie pisemnej. Pomimo przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę radiosond nie zakończono ww. postępowania podpisaniem umowy na dostawy w 2006 r. Pan Grzegorz Zabłocki wyjaśnił, Ŝe ze względu na niepodpisanie umowy finansującej pomiary aerologiczne z Ministerstwem Środowiska i NFOŚiGW nie podpisano z firma [...] 12 umowy na dostawę radiosond. W 2006 r. zrealizowano 13 dostaw radiosond (2200 szt.) w okresie od marca 2006 r. do grudnia 2006 r. na łączną kwotę Euro, tj ,63 zł (rozliczono wg. średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury). Pani Alicja Roszkowska wyjaśniła, Ŝe Instytut płacił za dostawę radiosond na podstawie faktury wystawionej przez firmę [...] 13 : dostawa została potwierdzona przez Ośrodek Aerologii w Legionowie, radiosondy zostały przyjęte do magazynu. Faktura została opisana przez Komórkę Zamówień Publicznych (zamówienie zrealizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie ZWR, nr postępowania TZ-25-47/D/BL/MŚ/0 oraz źródło finansowania zostało potwierdzone przez Dział Planowania i Koordynacji. Warunki formalne 10 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 11 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 12 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 13 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 13

14 dokonania zapłaty zostały spełnione oraz, Ŝe zasada zawarcia pisemnej umowy została zrealizowana w ten sposób, Ŝe do [...] 14 wysłano pisemne zamówienie, śadne interesy finansowe IMGW nie doznały uszczerbku; odbywały się negocjacje, w wyniku których uzyskano obniŝkę ceny ofertowej i uzyskano warunki gwarancji. Zamówienie było złoŝone przez uprawnione osoby Pan Roman Skąpski wyjaśnił, Ŝe czynności w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sond meteorologicznych wykonywał w zastępstwie przewlekle chorego Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych, któremu podlegał wówczas Ośrodek Aeorolgii. Prowadził je dla dobra Państwowej SłuŜby Hydrologiczno-Meteorologicznej, aby nie został przerwany ciąg pomiarów i nieprzerwanie płynął strumień danych niezbędnych, tak do zasilania matematycznych modeli meteorologicznych we wszystkich słuŝbach zrzeszonych w Światowej Organizacji Meteorologicznej, jak i do polskich biur prognoz meteorologicznych, gdzie słuŝą one do bieŝącej osłony meteorologicznej i do opracowywania ostrzeŝeń o groźnych zjawiskach naturalnych. Wyjaśnił ponadto, Ŝe proces negocjacji warunków zakupu i dostawy radiosond odbywał się mailowo (w załączeniu maile z negocjacji), a takŝe odbyło się spotkanie dnia 28 listopada 2005 r. w IMGW ul. Podleśna z przedstawicielami firmy [...] 15. Brak zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą wynika z braku podpisanych umów na finansowanie PSHM w 2006 r., a zasada pisemnej umowy została zrealizowana w ten sposób, Ŝe do firmy [...] 16 zostało wysłane pisemne zamówienie, które było potwierdzone pisemnie przez dostawcę. W dniu 25 stycznia 2007 r. zawarto z firmą [...] 17 umowę nr NJ-25-4/WR/D/PA/U/07 na dostawę w 2007 r szt. radiosond (200 szt. typu RS92-SGPD za kwotę Euro, 2200 szt. typu RS92 na łączną kwotę Euro). Karty płatnicze W 2006r pracownicy Ośrodka Głównego dysponowali 14 kartami płatniczymi w tym 9 kartami VISA Business [...] 18, 3 kartami VISA Buiness Debetowa, 2 kartami VISA Business 14 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 15 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 16 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 17 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 18 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 14

15 Elektron. Przed 2006 r. zostało zawartych 9 umów o prowadzenie kart dla 9 osób w [...] 19, w tym 1 karta została zablokowana w dniu r. W 2006 r. w [...] 20 zawarto 5 umów na prowadzenie kart płatniczych dla 4 osób - Dyrektor Instytutu posiada 2 karty. Limit miesięczny na kartę wynosi od 5 tys. zł do 50 tys. zł (4 karty) i na początek 2006 r. wynosił łącznie 165 tys. zł, a na koniec 2006 r. 325 tys. zł. Obroty łączne w 2006 r. dokonane za pomocą kart wynosiły 141,5 tys. zł, tj.43,5% limitu grudnia 2006 r. Obroty na poszczególnych kartach zawierały się od 675 zł (karta zablokowana) do 52,6 tys. zł (limit miesięczny 50 tys. zł). Dla 8 kart obroty w 2006 r. nie przekroczyły zł. IMGW nie posiada szczegółowych zasad uregulowań w zakresie zasad dostępu pracowników do kart i decyzje w tym zakresie podejmuje Dyrektor. Spośród 14 kart 9 dysponowali obecni lub byli członkowie dyrekcji, a 5 pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowników Zakładu (Ośrodka). Analiza płatności 4 kartami płatniczymi wykazała: karta VISA Business debetowa - umowa z dnia r. z Dyrektorem Instytutu limit miesięczny 50 tys. zł - rozliczenie za 2006r -52,6 tys. zł. Kartą płacono: za usługi hotelowe w kraju i za granicą - 27,0 tys. zł, bilety komunikacyjne 10,6 tys. zł, usługi gastronomiczne 12,0 tys. zł, inne wydatki 4,0 tys. zł. W 2006 r. za pomocą karty dokonano 51 płatności. karta VISA Business - umowa z dnia r. z Zastępcą Dyrektora - limit miesięczny 30 tys. zł. Rozliczono za 2006 r. 40,6 tys. zł. Kartą płacono: za usługi hotelowe 27,3 tys. zł, bilety komunikacyjne 0,5 tys. zł, usługi gastronomiczne 9,0 tys. zł, inne wydatki 1,4 tys. zł, spłata karty i zwroty do kasy 2,5 tys. zł. W 2006 r. za pomocą karty dokonano 36 płatności. karta VISA Business - umowa z dnia r. z starszym specjalistą ES - limit miesięczny 10 tys. zł.w 2006 r. dokonano 2 płatności za usługi hotelowe na kwotę 4,4 tys. zł. karta VISA Business umowa z dnia r. z Kierownikiem Ośrodka Komunikacji Społecznej i Marketingu - limit miesięczny 50 tys. zł. Rozliczono za 2006 r. 36,4 tys. zł. za pomocą karty dokonano zakupu biletów lotniczych dla pracowników IMGW poprzez internet na kwotę 35,0 tys. zł - 22 płatności oraz za 1 usługę hotelową 1,4 tys. zł i 1 usługę gastronomiczną 0,2 tys. zł. 19 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 20 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 15

16 Koszty reprezentacji i reklamy (limitowane) i koszty artykułów spoŝywczych Według zapisów konta artykuły spoŝywcze - koszty reprezentacji w 2006 r. obroty wyniosły 20,8 tys. zł w tym Ośrodek Główny 16,4 tys. zł. Koszty reprezentacji i reklamy konto w 2006 r. dla IMGW obroty wynosiły 136,6 tys. zł, w tym dla Ośrodka Głównego 104,0 tys. zł. Z analizy zapisów księgowych dla Ośrodka Głównego na koncie wynika, Ŝe koszt usług gastronomicznych wyniosły 46,6 tys. zł, ogłoszeń reklamowych 10,9 tys. zł, materiałów reklamowych (upominki) 14,6 tys. zł, kwiatów i inne - 15,4 tys. zł, obsługi delegacji zagranicznych 10,1 tys. zł pozostałe 6,5 tys. zł. Największe jednostkowe faktury to zł za namalowanie portretu, zł za zakup flag i drzewców i zł za zakup upominków (zegary na biurka, wizytowniki i etc.). Przychody do deklaracji CIT-8 za 2006 r. wynosiły ,7 tys. zł. Wyliczenie limitu kosztów reprezentacji i reklamy za 2006 r.: ,7 tys. zł x 0,0025 = 304,0 tys. zł. Wykorzystanie według konta i łącznie 157,4 tys. zł, czyli mniej o 146,6 tys. zł od limitu. W 2005 r. limit kosztów reprezentacji i reklamy wynosił ,5 tys. zł x 0,0025 = 254,9 tyś zł. Wykorzystano według konta kwotę 18,8 tys. zł, kwotę 106,2 tys. zł, tj. 125,0 tys. zł, czyli mniej od limitu o 129,9 tys. zł. W 2006r IMGW wykorzystał 51,8 % limitu kosztów reprezentacji i reklamy podlegających wliczeniu w koszty natomiast w 2005 r. 49%. 3. Prawidłowość i rzetelność sprawozdań budŝetowych Jednostki badawczo rozwojowe nie sporządzają sprawozdań budŝetowych, z wyjątkiem: - Rb N - kwartalne sprawozdanie o stanie naleŝności, - Rb Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŝnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdania kwartalne Rb-N i Rb-Z za I, II, III i IV kwartał 2006 r. sporządzone zostały na podstawie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z za I, II, III i IV kwartał 2006 r. przekazywanych przez oddziały IMGW oraz potwierdzone wydrukami z systemu finansowoksięgowego. Dane zawarte w sprawozdaniach były zgodne z danymi na badanych kontach rozrachunkowych: dla Rb-N konta nr od 201 do 205 i 247, dla Rb-Z konta nr 201 i 247. Na podstawie sprawozdań jednostkowych przekazywanych przez Oddziały Instytutu sporządzane były sprawozdania kierowane do Ministerstwa Środowiska. Analiza dokumentów przekazywanych przez Oddziały wykazała, Ŝe występowały w nich liczne błędy 16

17 formalne np.: brak adresata sprawozdań lub wskazanie Ministerstwa Środowiska czy Głównego Urzędu Statystycznego jako adresata, brak danych nadawcy, brak dat wypełnienia sprawozdań, bądź data z poprzedniego okresu sprawozdawczego, brak podpisów osób sporządzających sprawozdania czy podpisu kierownika. Poinformowana o stwierdzonych nieprawidłowościach Zastępca Gł. Księgowego pani Teresa Rycko wyjaśniła, Ŝe zostały wysłane do oddziałów pisma z przypomnieniem o dokładnym wypełnianiu sprawozdań i załączyła kopię pism z dnia 14 marca 2007 r. skierowanych do Oddziałów: w Krakowie, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu. Sprawozdania Rb-N i Rb-Z za I, II i III kwartał 2006 r. przesyłano do Ministerstwa Środowiska w dniach 13 kwietnia 2006 r., 14 lipca 2006 r., 13 października 2006 r. (daty stempla Kancelarii Głównej IMGW), tj. po terminie określonym w Rozporządzeniach Ministra Finansów 21 na 12 dzień miesiąca następującego po upływie kwartału. Pani Teresa Rycko wyjaśniła, Ŝe sprawozdania Rb-N i Rb-Z przesyłane są do Ministerstwa Środowiska pocztą elektroniczną w ustawowych terminach. Oryginały sprawozdań przesyłane są pocztą przez kancelarię Instytutu, która poświadcza na kopii datę przyjęcia. Opóźnienia w przekazywaniu sprawozdań do kancelarii wynikają z przypadających w danym okresie dni wolnych, lub ze względu na godziny pracy kancelarii. Sprawozdanie Rb-N i Rb-Z za III kwartał 2006 r. sporządzono i przekazano do Ministerstwa Środowiska na nieobowiązujących drukach. Korektę sprawozdań na obowiązujących drukach przekazano do Ministerstwa Środowiska w dniu 16 października 2006 r. 4. Realizacja dochodów Plan rzeczowo-finansowy IMGW w 2006 r. i jego wykonanie Plan rzeczowo-finansowy IMGW na 2006 r. podpisany przez Dyrektora IMiGW w dniu 27 lutego 2006 r., po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową, zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o jbr, w dniu 8 marca 2006 r. został przekazany do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów, w myśl art. 41 ustawy o finansach publicznych. Do Ministerstwa Środowiska Departamentu Polityki Ekologicznej, ponownie dokument ten przekazano w dniu 14 kwietnia 2006 r. Plan rzeczowo-finansowy IMGW na 2006 r. nie był zmieniany w trakcie roku. 21 Dz.U Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2006 r.) obowiązujące od 1 lipca 2006 r. Dz.U Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z dnia 7 września 2005 r.). 17

18 Wykonanie planu rzeczowo-finansowego IMGW w 2006 r. w porównaniu do planu z dnia 27 lutego 2006 r. i wykonania w 2005 r., przedstawiało się następująco: - przychody własne i dotacje ,3 tys. zł, były mniejsze o 2.501,7 tys. zł, tj. o 2,2% od planowanych ( ,0 tys. zł), a takŝe o ,4 tys. zł, tj. o 27,0% od wykonania w 2005 r. ( ,7 tys. zł), z tego: przychody własne ,2 tys. zł, były większe o 8.103,6 tys. zł, tj. o 19,6% od planowanych (33.321,6 tys. zł), ale mniejsze o ,2 tys. zł, tj. o 72,0% od wykonania w 2005 r. ( ,4 tys. zł), dotacje ,1 tys. zł, były mniejsze o ,3 tys. zł, tj. o 13,0% od planowanych (81.422,4 tys. zł), ale większe o ,8 tys. zł, tj. o 1.151,6% od wykonania w 2005 r. (5.658,3 tys. zł). RóŜnice pomiędzy wykonaniem przychodów i dotacji w 2006 r. i w 2005 r. wynikały z faktu zakwalifikowania w 2006 r. jako dotacji środków NFOŚiGW w kwocie tys. zł i z Ministerstwa Środowiska w kwocie tys. zł na utrzymanie słuŝby hydrologiczno-meteorologicznej poprzednio, w 2005 r., przypisanych do przychodów własnych, a takŝe z zakończenia w 2005 r. programu SMOK wykazanych w 2005 r. jako przychody ze sprzedaŝy w kwocie ,8 tys. zł. - wydatki ,6 tys. zł były niŝsze o 5.321,4 tys. zł, tj. o 4,6% od planowanych ( ,0 tys. zł) oraz o ,5 tys. zł, tj. 28,0% od wykonanych w 2005 r. ( ,1 tys. zł), z tego: wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie ,6 tys. zł były wyŝsze o 171,1 tys. zł, tj. o 0,2% od planowanych (77.646,5 tys. zł) oraz o ,5 tys. zł, tj. o 25,2% od wykonania w 2005 r. (62.158,1 tys. zł), usługi badawcze (podwykonawcze) w kwocie 1.365,4 tys. zł były wyŝsze o 855,4 tys. zł, tj. o 167,7% od planowanych (510,0 tys. zł) oraz o 46,8 tys. zł, tj. o 3,5% od wykonania w 2005 r. (1.318,6 tys. zł), wydatki majątkowe w kwocie 4.919,0 tys. zł były niŝsze o 2.813,3 tys. zł, tj. o 36,4% od planowanych (7.732,3 tys. zł) oraz o ,1 tys. zł, tj. o 91,6% od wykonania w 2005 r. (58.602,1 tys. zł), pozostałe w kwocie ,7 tys. zł były niŝsze o 3.534,6 tys. zł, tj. o 12,2% od planowanych (28.855,3 tys. zł) oraz o 4.515,5 tys. zł, tj. o 15,1% od wykonania w 2005 r. (29.836,2 tys. zł). 18

19 Dla potrzeb PSHM w 2006 r. IMGW uzyskał przychody własne i dotacje w kwocie ,5 tys. zł, mniejszej o 4.722,8 tys. zł, tj. o 5,3% od planowanej (89.824,3 tys. zł), a większej o ,8 tys. zł, o 15,9% od wykonania w 2005 r. (73.433,7 tys. zł), z tego: dotacja budŝetowa z Ministerstwa Środowiska (część 22-gospodarka wodna, dział 710, rozdział Państwowa SłuŜba Hydrologiczna-Meteorologiczna) w kwocie tys. zł, tj. 100% planowanej, a większej o ,0 tys. zł, tj. o 106,3% od otrzymanej w 2005 r. (11.237,0 tys. zł) zaliczonej do przychodów własnych, dotacja z NFOŚiGW w kwocie tys. zł oraz przychody z umowy zawartej w 2005 r. w kwocie tys. zł, tj. łącznie tys. zł, mniejszej o tys. zł, tj. o 10,4% od planowanej ( tys. zł) oraz o 2.330,6 tys. zł, tj. o 5,1% od wykonania w 2005 r. (45.330,6 tys. zł) zaliczonej w 2005 r. do przychodów własnych; w planie na 2006 r. została uwzględniona kwota tys. zł, która zgodnie z umową ma być rozliczona w 2007 r., przychody na podstawie umowy z Ministrem Transportu i Budownictwa (obecnie Ministrem Gospodarki Morskiej) na osłonę meteorologiczną i hydrologiczną kwocie 3.688,5 tys. zł (netto), tj. 100% planowanej i wyŝsze o 1.538,5 tys. zł, tj. o 71,6% od wykonania w 2005 r. (umowa z Ministrem Infrastruktury tys. zł), inne przychody na podstawie umów cywilno prawnych i zleceń w kwocie ,0 tys. zł, wyŝszej o 277,2 tys. zł, tj. o 2,3% od planowanej (11.949,8 tys. zł), a mniejsze o 2.489,1 tys. zł, tj. o 16,9% od wykonanych w 2005 r. (14.716,1 tys. zł). Dla potrzeb Technicznej Kontroli Zapór w 2006 r. IMGW uzyskał przychody w kwocie 3.571, 2 tys. zł, mniejszej o 1.021,5 tys. zł, tj. o 22,2% od planowanej (4.592,7 tys. zł), a większej o 1.722,5 tys. zł, tj. o 93,2% od wykonania w 2005 r. (1.848,7 tys. zł), z tego: Minister Środowiska w kwocie 171,3 tys. zł, mniejszej o 25,4 tys. zł, tj. o 12,9% od planowanej (196,7 tys. zł) oraz o 7,4 tys. zł, tj. o 4,1% od wykonania w 2005 r. (178,7 tys. zł), NFOŚiGW w kwocie 1.598,4 tys. zł, niŝszej o 1.197,6 tys. zł, tj. o 42,8% od planowanej (2.796,0 tys. zł) a wyŝszej o 481,2 tys. zł, tj. o 43,1% od wykonania w 2005 r. (1.117,2 tys. zł), inne przychody w kwocie 1.801,5 tys. zł, wyŝszej o 201,5 tys. zł, tj. o 12,6% od planowanych (1.600,0 tys. zł), a wyŝsze od uzyskanych w 2005 r. od RZGW (552,8 tys. zł) o 1.248,7 tys. zł, tj. o 225,9%. W 2005 r. do TKZ zaliczono tylko umowy z RZGW potrzebne do wykonania sprawozdania pn. Raport o stanie technicznym i bezpieczeństwie budowli piętrzących wodę w Polsce według stanu na dzień r.. W 2006 r. zawarto takich 19

20 niezbędnych umów z RZGW do wykonania Raportu... na kwotę 529,9 tys. zł, niŝszą o 22,9 tys. zł, tj. o 4,1%. W 2006 r. IMGW uzyskał przychody od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na realizację prac monitoringowych w kwocie 4.508,2 tys. zł, większą o 36,4 tys. zł, tj. o 0,8% od planowanej (4.471,8 tys. zł) oraz o 1.083,2 tys. zł, tj. o 31,6% od uzyskanych w 2005 r. (3.425,0 tys. zł), z tego: monitoring Bałtyku w kwocie 1.377,0 tys. zł wyŝszej o 577,0 tys. zł, tj. o 72,1% od planowanej (800,0 tys. zł) w 2005 r. GIOŚ nie zawarł umowy i nie przekazał Ŝadnych środków za realizację zadań przez Polskę w ramach Konwencji Helsińskiej, PLC-5 Polution Load Compilation w kwocie 409,8 tys. zł kwota nie została ujęta w planie na 2006 r., oceny wykonywane co 3 lata, monitoring wód powierzchniowych w kwocie 659,8 tys. zł wyŝszej o 59,8 tys. zł, tj. o 10,0% od planowanej (600,0 tys. zł), a niŝszej o 10,2 tys. zł, tj. o 1,5% od otrzymanej w 2005 r. (670,0 tys. zł), monitoring skaŝeń promieniotwórczych w kwocie 580,0 tys. zł, niŝszej o 290,0 tys. zł, tj. o 33,3% od planowanej (870,0 tys. zł) oraz o 464,0 tys. zł, tj. o 44,4% od otrzymanych w 2005 r. (1.044,0 tys. zł), monitoring tła zanieczyszczeń atmosfery w kwocie 479,1 tys. zł, mniejszej o 582,1 tys. zł, tj. o 54,9% od planowanej (1.061,2 tys. zł) oraz o 503,1 tys. zł, tj. o 51,2% od otrzymanej w 2005 r. (982,2 tys. zł), monitoring rozkładu pionowego ozonu w kwocie 428,6 tys. zł, niŝszej o 222,0 tys. zł, tj. o 34,1% od planowanej (650,6 tys. zł) a wyŝszej o 18,8 tys. zł, tj. o 4,6% od otrzymanej w 2005 r. (409,8 tys. zł), monitoring chemizmu opadów w kwocie 573,8 tys. zł, większej o 83,8 tys. zł, tj. o 17,1% od planowanej (499,0 tys. zł) oraz o 254,8 tys. zł, tj. o 79,9% od otrzymanej w 2005 r. (319,0 tys. zł). W 2006 r. Instytut, poza dotacjami na rzecz PSHM, uzyskał dotacje w kwocie 6.631,1 tys. zł, mniejszej o 705,3 tys. zł, tj. o 9,6% od planowanej (7.336,4 tys. zł), w tym na: działalność statutową (dotacja Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego) w kwocie 4.298,1 tys. zł, wyŝszej o 340,1 tys. zł, tj. o 8,6% od planowanej (3.958 tys. zł) i w tym samym stopniu od otrzymanej w 2005 r. (3.958 tys. zł), 20

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Olsztyn, dnia 24 marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel./fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/007 LOL-410-04-01/09 Pani Beata Kurowska Prezes

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia marca 2007 r.

Pani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia marca 2007 r. Kielce, dnia marca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/06/133 LKI-4101-3-07

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 11 kwietnia 2011 r. Pani ElŜbieta Szudrowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy LWR-4100-04-01/2011 P/10/021 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 7 kwietnia 2010 r. Pan Andrzej Zaręba Dyrektor Wojewódzkiego Biura Techniki i Nadzoru Geodezyjno- Kartograficznego w Warszawie LWA-4100-05-06/2010

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/013 Wykonanie budŝetu państwa w 2012 r. cz. 86/15. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI DYREKTOR JANUSZ MAJ P/07/030 LLO-410-32-01/07 P a n i Helena PIETRASZKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 9 kwietnia 2010 r. LOP-4100-01-02/2010 P/09/163 Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A Zi e lona G óra tel , fax

Zielona Góra, NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A Zi e lona G óra tel , fax NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A 65-213 Zi e lona G óra tel. 329-76-00, fax 329-76-39 Zielona Góra, 2007-04-05 LZG-41001-3/2007, P/06/160 Pan Mirosław Szarzyński Lubuski

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Pan Adrian GIERCZAK Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu

Pan Adrian GIERCZAK Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu - 1 - P/07/166 LWR-41005-2/2008 Wrocław, dnia 16.04.2008 r. Pan Adrian GIERCZAK Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09 Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4100-05-02/2012 P/12/130 Bydgoszcz, dnia kwietnia 2012 r. Pan Jerzy Kasprzak Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwietnia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, kwietnia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Warszawa, kwietnia 2008 r. KBF-41002-1/08 P/07/039 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Grodziec, których wartość nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy

Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy - 1 - P/08/012 Wrocław, dnia 20 kwietnia 2009 r. LWR-410-09-1/2009 Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 19 lutego 2014 roku. WK.60/424/K-57/J/13 Jan Kownacki Wójt Gminy Oława. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 55-200 Oława

Wrocław, 19 lutego 2014 roku. WK.60/424/K-57/J/13 Jan Kownacki Wójt Gminy Oława. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 55-200 Oława Wrocław, 19 lutego 2014 roku WK.60/424/K-57/J/13 Pan Jan Kownacki Wójt Gminy Oława ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 55-200 Oława Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA 41100-17-2007

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA 41100-17-2007 Warszawa, dnia listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel.: 444-57-72 fax: 444-57-62 I/07/002 LWA 41100-17-2007 tekst ujednolicony Pan Michał

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. 4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Zielona Góra, 2008-09-25 RIO.I-092/130/08 Pan Zdzisław Mogilnicki Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Babimoście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-07/2009 P/09/152 Pan Krzysztof LISIECKI Wójt Gminy Piątek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne 1 Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/012 LOL- 410-08-01/09 Pan Jan Przybyłek p.o.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A Zi e lona G óra tel , fax

Zielona Góra, NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A Zi e lona G óra tel , fax NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A 65-213 Zi e lona G óra tel. 329-76-00, fax 329-76-39 Zielona Góra, 2007-04-04 LZG-41001-4/2007, P/06/160 Pan Maciej Fleischer Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2011 r. budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2011 r. budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka. LWA-4100-11-01/2012 P/12/174 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2008 r. W I C E P R E Z E S NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała D/08/501

Warszawa, dnia 15 lipca 2008 r. W I C E P R E Z E S NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała D/08/501 W I C E P R E Z E S NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, dnia 15 lipca 2008 r. KSR-411400-1/08 D/08/501 Pan Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Bircza REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Pan Arkadiusz Nosewicz Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

Pan Arkadiusz Nosewicz Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Zielona Góra, 2009-04-07 LZG-410-02-01/2009, P/08/007 Pan Arkadiusz Nosewicz Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia. Lech Rejnus KPZ-410-01-03/2009 P/08/102

Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia. Lech Rejnus KPZ-410-01-03/2009 P/08/102 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, kwietnia 2009 r. Lech Rejnus KPZ-410-01-03/2009 P/08/102 Pan Robert Kwaśniak Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie LSZ-4100-001-06/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14 /001 - Wykonanie budżetu państwa w 2013

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 S/07/007 LKR-41131-1/07 Kraków, dnia czerwca 2008 r. Pan Leszek

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew Warszawa, dnia 24 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODZIAŁU, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

ZASADY PODZIAŁU, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 25 z dnia 14 kwietnia 2015 r. ZASADY PODZIAŁU, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Instrukcji wydatkowaniu środków publicznych na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/086 LKI-4100-04-01/2012 Kielce, dnia marca 2012 r. Pani Halina Ciągło Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 27 stycznia 2010 r. LWR-410-21-02/2009 P/09/023 Pan Artur Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Jezierski LWA 4100-07-01/2013 P/13/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/089

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... 1. Dokumenty w instytucjach kultury... 1 1.1. Statut instytucji kultury... 1 Wzór. Uchwała w sprawie nadania statutu instytucji kultury... 2 Wzór.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie: Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r.

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41081-1-08 P/07/104 tekst jednolity Pan Zdzisław Czerwik Kierownik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 14 /2014 Zasady i procedury postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Opole, dnia 8 stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/005 LOP - 41018-2007 Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.45.2012.7 Poznań, 09 LIS 2012 Pani Ewa Kubiś Prezes Stowarzyszenia SOCIUS WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kielce, dnia 6 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/003 LKI-41011-4-08

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. KNO-4101-06-01/2010 P/10/005 Pan Marek Dąbrowski Prezes Zarządu CASE - Centrum Analiz Społeczno-

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Obowiązki Kierownika Centrum od dnia 9 lipca 2004 r. pełni Waldemar Klabacha. [Dowód: akta kontroli str. 2]

PROTOKÓŁ KONTROLI. Obowiązki Kierownika Centrum od dnia 9 lipca 2004 r. pełni Waldemar Klabacha. [Dowód: akta kontroli str. 2] PROTOKÓŁ KONTROLI Pomorskiego Centrum Jakości Artykułów Rolno-SpoŜywczych w Gdyni, ul. Polska 15 (kod pocztowy: 81-969), Regon 000053887-00020, zwanego dalej Centrum. Obowiązki Kierownika Centrum od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

MNiSW- DKN-WKR /MK/10 Warszawa, 23 grudnia 2010 r. Raport

MNiSW- DKN-WKR /MK/10 Warszawa, 23 grudnia 2010 r. Raport MNiSW- DKN-WKR-1953-2292-5/MK/10 Warszawa, 23 grudnia 2010 r. Raport z kontroli Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Legnicy w zakresie realizacji: - inwestycji budowlanej ujętej w spisie zadań inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Z A T W I E R D ZA M. Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK 3 Z A T W I E R D ZA M. Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK 3 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. Z A T W I E R D ZA M Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N w sprawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2011 r. LLO-4100-02-02/2011 P/10/152 Pan Adam Stefan LEPA Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo