PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Podleśna 61 (nr kodu ), REGON , zwanego w dalszej części protokołu Instytutem lub IMGW. Dyrektorem Instytutu jest dr inŝ. Mieczysław S. Ostojski od 1 czerwca 2006 r. Przedmiotem kontroli było Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r., w części 22 -Gospodarka Wodna i w części 41 Środowisko. Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego NajwyŜszej Izby Kontroli: Maria Pokora doradca techniczny, na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr z dnia 3 stycznia 2007 r. na okres od dnia 5 stycznia 2007 r. do 23 marca 2007 r., uczestniczyła w kontroli w dniach: 5, 24, 25 stycznia, 9, 12 lutego, 7, 12, 14, 16, 19, marca 2007 r. Jan Domagała główny specjalista k.p., na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr z dnia 3 stycznia 2007 r., w okresie od dnia 5 stycznia 2007 r. do 23 marca 2007 r., z przerwą w dniu 9 marca 2007 r. Edyta Jamioł inspektor k. p., na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr z dnia 3 stycznia 2007 r., w okresie od dnia 5 stycznia 2007 r. do 16 marca 2007 r., z przerwami w dniach: stycznia 2007 r., luty 2007 r., 9 marca 2007 r. W toku kontroli ustalono, co następuje: Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym IMGW, tekst jednolity z dnia 29 września 2006 r., w skład Instytutu wchodzą: Ośrodek Główny, oddziały terenowe w: Gdyni, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Oddziały są jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Dyrektorowi Instytutu realizującymi wydzielone zadania planowe w ramach ogólnego planu prac Instytutu, dysponującymi środkami finansowymi i rzeczowymi wydzielonymi z ogólnego majątku Instytutu. Zarządzeniem nr 8 z dnia 3 kwietnia 2006 r. Dyrektor Instytutu zlikwidował Oddział IMGW w Katowicach. Górnośląskie Centrum Hydrologiczno-Meteorologiczne weszło w skład Oddziału IMGW w Krakowie. 1. Realizacja wniosków NIK dotyczących wykonania budŝetu w 2004 r. W IMGW nie była przeprowadzana kontrola wykonania budŝetu państwa w 2005 r. 1

2 Po kontroli wykonania budŝetu za 2004 r. NIK skierowała do Dyrektora IMGW wystąpienie pokontrolne, w którym wnosił 9 wniosków pokontrolnych. PoniŜej przedstawiono wnioski i stan ich realizacji: 1. DołoŜenie naleŝytej staranności przy prognozowaniu przychodów i planowaniu wydatków. Planowanie przychodów i wydatków ma ścisły związek z terminami zawierania umów i ich wartościami, głównie na finansowanie PSHM, prac TKZ, monitoringu i prac badawczo-naukowych. W okresie planowania, umowy w ww. zakresie nie były zawarte, a zatem IMGW nie znało ostatecznych ich wartości. Szczegóły dotyczące planowania na 2006 r. opisano w niniejszym protokole kontroli. Odchylenie pomiędzy planem a wykonaniem przychodów i dotacji w 2006 r. wynosiło 2,2% i było niŝsze niŝ w kontrolowanym 2004 r., kiedy wynosiło 21,8%. 2. Zwiększenie nadzoru i dołoŝenie naleŝytej staranności przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej oraz projektów kontraktów finansowanych ze środków kredytu Banku Światowego. W 2006 r. IMGW nie prowadził juŝ postępowań w zakresie Systemu Monitoringu i Osłony Kraju (SMOK) finansowanego ze środków Banku Światowego, a jedynie przeprowadzał końcowe odbiory zadań. 3. Wyeliminowanie przypadków zawierania umów po terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. Wniosek nie został w pełni zrealizowany. Instytut ma ograniczony wpływ na wyegzekwowanie od kontrahentów podpisania umów przed rozpoczęciem badań, zwłaszcza PSHM, a badania takie wymagają ciągłości i muszą być wykonywane pomimo braku umowy. W protokole kontroli podany został przykład niepodjęcia badań w 2006 r. w terminach wymaganych dla monitoringu Bałtyku, ze względu na brak umowy obejmującej wykonane badania w 2005 r. Umowa z GIOŚ obejmująca badania wykonane w 2005 r. oraz planowane na 2006 r. została podpisano dopiero we wrześniu 2006 r., a rejsy badawcze wznowiono w sierpniu tego roku, tj. tuŝ przed zawarciem umowy. 4. Rzetelne sporządzanie kalkulacji wstępnych i powykonawczych oraz załączników do realizacji umów. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w ww. zakresie. 2

3 5. Zwiększenie nadzoru nad przebiegiem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w celu zapewnienia przestrzegania, ustalonych w tym zakresie wewnętrznych procedur. 6. Zaktualizowanie w dostosowaniu do obowiązującego stanu prawnego instrukcji w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. Ad. 5 i. 6. W latach Kierownictwo IMGW wydało 3 zarządzenia oraz 4 pisma okólne, w tym pismo okólne nr 4 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz pismo okólne nr 6 z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. W 2006 r. Dyrektor IMGW dokonał reorganizacji Ośrodka Zamówień Publicznych, zwiększył obsadę personalną z 3 do 5 osób. Od września 2006 r. ww. Ośrodek podlega bezpośrednio Dyrektorowi IMGW. Obecnie obowiązują wydane przez Dyrektora IMGW w dniu 3 listopada 2006 r. trzy zarządzenia ustanawiające procedury przeprowadzania zamówień. Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi zostały omówione w dalszej części protokołu kontroli. 7. Zintensyfikowanie działań w celu obsadzenia stanowiska ds. kontroli wewnętrznej. Od dnia r. w pionie Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych powołano Samodzielną Sekcję Kontroli Wewnętrznej, która od r. podlega bezpośrednio Dyrektorowi IMGW. Zadania tej Sekcji regulowały zarządzenia Dyrektora IMGW w sprawie wprowadzenia procedury wykonywania zadań kontrolnych z dnia r. i r. Z dniem r. Zarządzeniem nr 3 Dyrektora IMGW został wprowadzony Regulamin Kontroli Wewnętrznej IMGW. Do dnia r. w Sekcji tej zatrudniona była jedna osoba w wymiarze pełnego etatu. Od r. zatrudniono drugą osobę, w okresie września i października w wymiarze ½ etatu, a następnie na pełny etat. 8. Pilne wyegzekwowanie od [...] 1 przedłuŝenia gwarancji dobrego wykonania kontraktu. Gwarancja bankowa dobrego wykonania kontraktu została przedłuŝona i złoŝona przez [...] 2 w dniu r., o czym Dyrektor IMGW poinformował NIK w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. 1 2 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 3

4 9. Zapewnienie pełnej realizacji wniosków pokontrolnych z dotychczasowych kontroli NIK. Analizowane wnioski pokontrolne zostały wykonane. Jedynie wnioski dotyczące zawierania umów przed rozpoczęciem prac nie w pełni zostały zrealizowane, poniewaŝ głównie zaleŝy to od zamawiających. 2. Poprawność i rzetelność ksiąg rachunkowych 2.1. Badanie systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej Zgodność stosowanego systemu rachunkowości z przepisami prawa Zasady rachunkowości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej określił Dyrektor Zarządzeniem Nr 4 z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości (tekst jednolity z dnia 1 stycznia 2005 r.), które zmienił Zarządzeniem nr 16 z dnia 27 grudnia 2005 r., a następnie Zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2006 r. Księgi rachunkowe były otwarte na dzień 1 stycznia 2006 r., posiadały dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, wykaz składników aktywów i pasywów. Księgi były oznaczone i przechowywane zgodnie z wymogami art. 13 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości UoR 3. Na koniec roku obrotowego księgi przenoszone były na komputerowy nośnik danych. Komputerowe zapisy księgowe posiadały automatycznie nadany numer pozycji, pod którym zostały wprowadzone do dziennika, a takŝe dane pozwalające ustalić osoby odpowiedzialne za treść zapisu. Zarządzeniem nr 15 Dyrektora IMGW z dnia 30 grudnia 2003 r. określone zostały zasady ochrony i zabezpieczenia danych, w tym archiwizacji baz oraz przenoszenia ksiąg na inny komputerowy nośnik danych. Zakres danych zawartych w komputerowych zapisach księgowych spełniał wymagania art. 23 ustawy o rachunkowości, zwanej dalej UoR. Księgi rachunkowe były sprawdzalne (badano na podstawie miesiąca czerwca). Księgi rachunkowe prowadzone były na bieŝąco. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej było zgodne z obrotami wykazanymi w dzienniku Ustanowienie procedur kontroli finansowej Dyrektor IMGW określił w formie pisemnej Zarządzeniem Nr 5 z dnia 25 lutego 2005 r., procedury kontroli finansowej zgodnie z art. 47 ust 3 ustawy o finansach publicznych 4, które uwzględniały wszystkie elementy kontroli finansowej, a takŝe określił szczegółowo zasady obiegu dokumentów księgowych. Zostały określone osoby odpowiedzialne za wykonywanie poszczególnych czynności w ramach systemu rachunkowości. Dokonano podziału kluczowych obowiązków pomiędzy róŝnych pracowników. Określono procedury dotyczące 3 4 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.). 4

5 terminowości postępowania z dowodami księgowymi, określono terminy graniczne księgowania dowodów. Stosowana była zasada księgowania wszystkich zakupów na kontach rozrachunkowych. Zatwierdzony zapis nie moŝe być zmieniony inaczej niŝ przez zapis korygujący. System nie posiadał bufora Funkcjonowanie systemu księgowości komputerowej IMGW stosował księgowość komputerową od 1994 r. Ostatnią wersję Systemu Finansowo- Księgowego (3.0) zainstalowano w II kwartale 2004 r. Równoległe księgowanie prowadzi się na 11 stanowiskach komputerowych. Zapisy księgowe zawierały wszystkie elementy wymagane art. 23 ust. 2 UoR. System zapewniał kontrolę kompletności zapisów oraz ich poprawności, w tym poprawność sekwencji dat, ciągłość numeracji zapisów w dzienniku. System pozwalał na zatwierdzenie na bieŝąco zapisów księgowych, wymuszał zamykanie miesięcy (max 2 otwarte miesiące). UmoŜliwiał udostępnianie ksiąg w postaci moŝliwej do odczytu w Excelu i edytorze tekstów. Numer zapisu nadawany był w trakcie zatwierdzania zapisu. Okres księgowania pracownik wskazywał natomiast data zatwierdzenia zapisu nadawana była automatycznie bez moŝliwości modyfikacji Przegląd analityczny ksiąg Pismo okólne nr 6 Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych IMGW z dnia 20 września 2005 r. w pkt 6 stanowi, Ŝe nieprzekraczalne terminy zakończenia księgowań dowodów do danego miesiąca i zamykania modułów w miesiącach od stycznia do listopada 1) moduł fakturowanie - zakupy najpóźniej na 4 dni robocze przed 20 dniem następnego miesiąca; - sprzedaŝ - najpóźniej na 2 dni robocze przed 20 dniem następnego miesiąca, co powoduje, Ŝe okres księgowania moŝe wynosić od 16 dni (faktury wystawione w ostatnim dniu miesiąca) do 47 dni (w przypadku wystawienia faktury w pierwszym dniu miesiąca, który ma 31 dni). Badaniu analitycznemu poddano 1027 (o łącznej wartości ,95 zł) zapisów księgowych dokonanych w 2006 r. z konta 501, tj. konto, na którym księgowano koszty umów. Program wybrał 113 pozycji (o łącznej wartości ,54 zł) do analizy szczegółowej, przy załoŝeniu, Ŝe okres księgowania to 30 dni. Okres księgowania powyŝej 30 dni wykryto w 49 przypadkach, na łączną kwotę ,56 zł, w jednym 49 dni - faktura z datą 15 listopada 2005 r. księgowana 15 stycznia 2006r. 5

6 Badano, pod kątem roku księgowania, 84 zapisy księgowe ( ,89 zł) dokonane w 2007 r. na koncie 501. Nie stwierdzono niezgodności dotyczących okresu (roku) księgowania. Zastępca Głównego Księgowego Pani Teresa Rycko wyjaśniła, Ŝe występujące terminy powyŝej 30 dni między datą faktury, a datą księgowania nie stanowią o nieterminowym ujęciu faktur w danym miesiącu księgowym. Są to faktury płatne gotówką w związku z rozliczaniem pracowników z pobranej wcześniej zaliczki. Faktury te ujmowane są do okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, zgodnie z datą wystawienia faktury. Występujące sporadycznie przypadki księgowania faktur w następnym miesiącu zdarzają się przy rozliczaniu z pobranej zaliczki w związku z wyjazdem słuŝbowym. Pracownik wówczas nie zawsze zdąŝy dostarczyć do działu księgowości rozliczenia wraz z fakturą przed zamknięciem systemu Fakturowanie. Sporadycznie bywają przypadki, gdzie faktura wystawiona jest z datą 31 marca 2006 r., kancelaria główna poświadcza datę wpływu do Instytutu dnia 19 kwietnia 2006 r. Do opisu merytorycznego przekazano 19 kwietnia 2006 r. natomiast system Fakturowanie za miesiąc marzec został zamknięty 18 kwietnia 2006 r. W związku z powyŝszym dana faktura została ujęta w księgach za miesiąc kwiecień Poprawność sporządzania i ewidencji dokumentów księgowych. Doboru próby do badania dokonano z zastosowaniem metody statystycznej monetarnej (MUS) wykorzystując program Pomocnik Kontrolera (PK-4.1). Losowanie ze zbioru zapisów księgowych dot. kosztów z 6 umów o nr 174, , 2431, 1305, 175, 1335, zawartych pomiędzy Instytutem a Ministerstwem Środowiska i/lub NFOŚiGW, po odrzuceniu zapisów o wartości mniejszej niŝ 50 zł, oraz zapisów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych. W badaniu uŝyto następujących parametrów statystycznych: - ryzyko statystyczne 30%, - próg istotności dla nieprawidłowości o charakterze formalnym 5%. Wartość ocenianej populacji wynosiła: - wynagrodzenia i pochodne dla ww. umów ,09 zł, - wartość populacji do losowania ,49 zł, - wartość doboru celowego ,71 zł, co łącznie stanowiło ,29 zł. W księgach rachunkowych w ramach ww. umów występowało łącznie 906 zapisów księgowych. Do badania wylosowano 108 elementów (58 dobór losowy, 50 dobór obligatoryjny) o wartości ,85 zł oraz wybrano 16 elementów - dobór celowy (faktury wystawione w ramach udzielonych zamówień publicznych nr postępowania TZ-25-47/D/BL/MŚ/05-6

7 sondy meteorologiczne, TZ-25-11/D/BL/2065/U/06 balony meteorologiczne) o wartości ,71 zł. W trakcie weryfikacji próby nie zmieniono i nie wyłączono Ŝadnego z dowodów. W badanej próbie wykryto 2 błędy formalne. Oba dowody księgowe w próbie dobranej losowo. Faktura o nr 011/01/100/ /2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. została zaksięgowana z błędnie wpisanym nr 0110/01/100/ /2006. Fakturę o nr 0311/06/FVS z dnia 7 września 2006 r. zaksięgowano z datą 1 września 2006r., tj. z datą sprzedaŝy. TABELA ZBIORCZA : oceniana populacja = ,58 zł Parametry badania do losowania do ekstrapolacji Wartość populacji zł , ,20 Interwał doboru próby zł , ,60 Ryzyko statystyczne % 30,00 30,00 Dopuszczalny błąd spraw. bieŝąca spraw. roczna bad wiarygodności zł , ,20 bad zgodności % 5,00 X Data losowania: :33:03 Objęto badaniem grupa szt. wartość wybrano łącznie metodą MUS L+O ,85 z tego wyłączono L+O 0 - zbadano: dobór losowy L ,31 dobór obligatoryjny O ,54 dobór celowy C ,71 Wykryto nieprawidłowości szt. wartość wpływające na wiarygodność sprawozdań rocznych wpływające na wiarygodność sprawozdań bieŝących L 0 - O 0 - C X - L 0 - O 0 - C X - formalne, bez wpływu na L ,98 sprawozdawczość (badanie O 0 - zgodności) C X - Data ekstrapolacji: :58:56 Wyniki ekstrapolacji sprawozdawczość roczna najbardziej prawdopodobny błąd zł - górna granica błędu zł ,24 sprawozdawczość bieŝąca najbardziej prawdopodobny błąd zł - górna granica błędu zł ,24 7

8 badanie zgodności najbardziej prawd. proporcja % 1,85 górna granica proporcji % 2,94 Tabela wynikowa badania wygenerowana z programu Pomocnik Kontrolera (PK-4.1) 2.4. Badanie szczegółowe wybranych pozycji wydatków Zamówienia publiczne Do 29 września 2006 r., nadzór spraw zamówień publicznych sprawował Zastępca Dyrektora ds. Technicznych (p.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych - Robert A. Cieszewski). Po tym terminie Ośrodek Zamówień Publicznych podlegał bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu ( 21 pkt. 11 lit. d Regulaminu Organizacyjnego). Dyrektor IMGW wydał 3 Zarządzenia w sprawie zamówień publicznych: - Zarządzenie nr 32 z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie uregulowania zasad i sposobu dokonywania zakupu materiałów oraz pozyskiwania wykonawców usług i robót budowlanych. Integralną częścią Zarządzenia są załączniki: nr 1 Definicje, nr 2 - Procedura przygotowania i realizacji wniosków zakupowych, nr 3 - wniosek o wszczęcie postępowania, nr 4 - wniosek zakupowy na dostawy/usługi, nr 5 - wniosek zakupowy na dostawy/usługi dla Oddziałów, nr 6 - wniosek zakupowy na roboty budowlane); - Zarządzenie nr 33 z dnia 3 listopada 2006 r. - w sprawie określenia zasad przygotowywania i zatwierdzania Planu zamówień publicznych; - Zarządzenie nr 34 z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w IMGW Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego. System zakupów w Instytucie był scentralizowany, tzn., Ŝe zamówienia o wartości przekraczającej kwotę Euro dokonywała Stała Komisja Przetargowa (art. 4 w Rozdziale 2 Procedury przygotowania i realizacji wniosków zakupowych). Zakupy o wartości mniejszej niŝ Euro, zgodnie z art. 2 pkt 4 w Rozdziale 1 Procedury muszą być potwierdzone statusem wyłączenia z procedury zamówień publicznych przez Kierownika Ośrodka Zamówień Publicznych. Instytut w 2006 r. nie sporządzał Planu zamówień publicznych. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 33 z dnia 3 listopada 2006 r. od 2007 r. obowiązuje tworzenie Planów zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych następowało na wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej wnioskiem, wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, kierowany przez kierownika komórki organizacyjnej do Zastępcy Dyrektora Instytutu. Wnioski 8

9 zawierały: opis przedmiotu zamówienia, szacunkową wartość zamówienia, źródło finansowania, przewidziane terminy realizacji zamówienia. Wniosek był rejestrowany przez pracowników Sekcji Zamówień Publicznych. Źródło (umowa) finansowania wniosku potwierdzał kierownik Działu Planowania i Koordynacji. Za zgodność z obowiązującymi procedurami zatwierdzał Kierownik Ośrodka Zamówień Publicznych. Zastępca Dyrektora decyzją powoływał Komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez IMGW. Członkowie komisji oraz osoby uczestniczące w postępowaniu składały oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 5, zwane dalej Prawo zamówień. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami dotyczącymi ogłaszania w poszczególnych trybach zamówień, następowało przez: umieszczenie ogłoszenia na portalu UZP, na stronie www. Instytutu, na tablicy ogłoszeń, czy przez wysłanie zaproszenia do rokowań. Postępowanie zostało zakończone w dniu podpisania umowy z wykonawcą zamówienia. Z przeprowadzonego postępowania sporządzano, zgodnie z art. 96 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, protokół postępowania o udzielenie zamówienia podpisywany przez Zastępcę Dyrektora. W ramach zawartych przez IMGW umów nr 174/U/06 z Ministerstwem Środowiska oraz nr /U/2006 z NFOŚiGW Instytut w 2006 r. prowadził 20 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 7 na przetarg nieograniczony, 2 - przetarg ograniczony, 11 - zamówienie z wolnej ręki, z których zakończono 19, jedno postępowanie ogłoszenie 29 grudnia 2006 r. zakończono podpisaniem umowy dnia 15 stycznia 2007 r., 18 postępowań o zamówienie publiczne zakończono zawarciem umów z wykonawcami (w ramach postępowania nr NJ-25/63/PN/D/NE/ko.k zawarto 2 umowy): 17 umów na kwotę ,71 zł netto, 1 na kwotę ,00 USD netto, 1 na kwotę ,00 EURO. Postępowanie o zamówienie publiczne nr TZ-25-47/D/BL/MŚ/05 (sondy meteorologiczne) nie zostało zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą (szczegółowa analiza postępowania poniŝej). Szczegółowej analizie poddano postępowania o zamówienia publiczne: - dwa w trybie z wolnej ręki o najwyŝszej wartości o nr TZ-25-47/D/BL/MŚ/05 (na zakup sond meteorologicznych do pomiarów na stacjach meteorologicznych), TZ-25-11/D/BL/2065/U/06 (zakup balonów meteorologicznych do obsługi pomiarów) szacunkowa wartość zamówienia wyniosła zł netto, 5 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). 9

10 - jedno zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr TZ-25-33/D/EI/2065/2006 (dostawa i zakup routera sieci WAN wraz z pełną konfiguracją i instalacją) szacunkowa wartość zamówienia zł netto, - jedno zamówienie w trybie przetargu ograniczonego nr NJ-25-58/U/HH/2065/06 (na usługę serwisowania, konserwacji, konsultacji i utrzymania oprogramowania informatycznego Systemu hydrologii szacunkowa wartość zamówienia zł netto. Płatność za dostarczone towary lub świadczone usługi następowała po przedłoŝeniu faktur przez wykonawcę. W ramach zamówień publicznych nr TZ-25-47/D/BL/MŚ/05, TZ /D/BL/2065/U/06, TZ-25-33/D/EI/2065/2006 Instytut otrzymał i rozliczył 17 faktur: - 4 faktury na łączną kwotę ,65 zł brutto (3 dowody za dostawę balonów meteorologicznych, 1 za dostawę routera sieci WAN wraz z dostawą i konfiguracją), - 13 dowodów na kwotę Euro (za dostawę radiosond meteorologicznych). Z wyjątkiem zakupu sond meteorologicznych, w pozostałych postępowaniach i w realizacji zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie TZ-25-47/D/BL/MŚ/05 na zakup sond meteorologicznych do pomiarów na trzech stacjach meteorologicznych (Legionowo, Łeba, Wrocław) Zastępca Dyrektora pan Roman Skąpski decyzją z dnia 17 października 2005 r. powołał Komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 7800 sztuk jednorazowych sond meteorologicznych typu RS92 do obsługi pomiarów na trzech stacjach radiosondaŝowych (Legionowo, Łeba, Wrocław). Zgodnie z ww. decyzją Komisja w składzie: 1. Adam Jarczewski Przewodniczący 2. Grzegorz Zabłocki Sekretarz 3. Bogumił Kois Członek, rozpoczyna pracę w dniu powołania, a kończy z dniem podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Według z art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązane do złoŝenia oświadczenia na drukach ZP- 11. Zgodnie z ww. przepisem oświadczenia złoŝyli: Roman Skąpski, Alicja Roszkowska, Adam Jaczewski oraz Grzegorz Zabłocki. Oświadczenia ww. osób nie posiadały daty złoŝenia oświadczenia. W przedstawionej do kontroli dokumentacji brak było oświadczenia pani Zenobii Lityńskiej oraz pana Andrzeja MaciąŜka mimo, Ŝe uczestniczyli w postępowaniu. Byli 10

11 uczestnikami spotkania w dniu 28 listopada 2005 r. o czym poinformował pan Grzegorz Zabłocki w piśmie z wyjaśnieniami z dnia 8 marca 2008 r. Pani GraŜyna Głowacka-Chłopaś wyjaśniła, Ŝe zgodnie dokument ZP-11 jest składany na okoliczność niepozostawania w związku z wykonawca - w kaŝdym czasie, niezaleŝnie od czasu trwania tak procedury, jak i realizacji zamówienia. Pomimo braku dat na oświadczeniach dyspozycje art. 17 ustawy Pzp zostały wypełnione, ponadto wyjaśniła, Ŝe nie był i nie jest jej znany fakt prowadzenia negocjacji z udziałem pani Lityńskiej i pana MaciąŜka. Dnia 17 listopada 2005 r. Zenobia Lityńska kierownik Ośrodka Aerologii wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 7800 sztuk sond typu RS92 do obsługi trzech stacji radiosondaŝowych (Legionowo, Łeba, Wrocław). Wartość zamówienia oszacowano na EURO, wartość bez podatku VAT (1EURO = 4,0468 zł), tj. netto: ,00 zł, brutto: zł. Określono terminy: - zawarcia umowy grudzień 2005 r., - zakończenia realizacji zamówienia grudzień 2008 r. Zabezpieczenie finansowe wniosku potwierdził Kierownik Działu Planowania i Koordynacji pani Ida Wielgat. Za zgodność z obowiązującymi procedurami potwierdził st. specjalista ds. zamówień publicznych pani GraŜyna Głowacka-Chłopaś oraz zatwierdził Zastępca Dyrektora pan Roman Skąpski. Pani GraŜyna Głowacka-Chłopaś (Komórka ds. Zamówień Publicznych) skierowała do pana Henryka Słoty Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych wniosek o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki dla ww. postępowania. Zastępca Dyrektora pan Roman Skąpski zatwierdził wybór trybu zamówienia. Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Zastępca Dyrektora ds. Badawczych pismem z dnia 22 listopada 2005 r., (wniosek o wydanie zgody na zastosowanie trybu z wolnej ręki wraz z uzasadnieniem), zwrócił się do Prezesa Zamówień Publicznych o wyraŝenie zgody na zastosowanie trybu z wolnej reki na dostawę 7800 sztuk sond meteorologicznych typu RS92. We wniosku podano nadto, Ŝe w przypadku uzyskania zgody Prezesa zamówienie zostanie udzielone firmie [...] 6, na lata Wartość zamówienia EURO. 6 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 11

12 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych decyzją z dnia 29 grudnia 2005 r. wyraził zgodę na zastosowanie trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 7800 radiosond w okresie W protokole postępowania o udzielenie zamówienia nr TZ-25-47/D/BL/MŚ/05, podpisanym przez dwóch członków Komisji Przetargowej - G. Zabłocki, A. Jarczewski - brak było informacji o negocjacjach z przedstawicielami firmy [...] 7. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawierał błędy formalne: - brak imion i nazwisk osób związanych z przygotowaniem postępowanie (protokół pkt 5, podpunkt 5 i 6), - brak informacji o prowadzonych negocjacjach (protokół pkt 10), - brak daty zakończenia prac komisji przetargowej oraz podpisu członka komisji pana Bogumiła Koisa (pkt. 14), - brak daty zakończenia prac komisji przetargowej oraz podpisu członka komisji pana Bogumiła Koisa (pkt. 17), - brak daty sporządzenia protokołu i danych osoby sporządzającej protokół. Pani GraŜyna Głowacka-Chłopaś wyjaśniła, Ŝe z uwagi na bardzo duŝą ilość wymagań formalnych ustawy Pzp Sekcja Zamówień Publicznych - przy ówczesnym stanie zatrudnienia (łącznie z kierownikiem 3 osoby, z czego jedna skierowana wyłącznie do obsługi zamówień o wartości do Euro), nie była w stanie równie wydajnie czuwać nad przebiegiem wszystkich postępowań. Pan Grzegorz Zabłocki (obecnie p.o. kierownika Ośrodka Aerologii) poinformował, Ŝe dnia 17 listopada 2005 r. z firmy [...] 8 przesłano do Instytutu propozycję tematyki spotkania dot. zmian organizacyjnych w sieci radionawigacyjnej oraz wstępną ofertę cenową radiosond. Zgodnie z informacją pana Zabłockiego spotkanie odbyło się 28 listopada 2005 r. w IMGW na ul. Podleśnej. W spotkaniu ze strony Instytutu udział wzięli: pani Zenobia Lityńska, Grzegorz Zabłocki, Andrzej MaciąŜek. W trakcie negocjacji ustalono cenę radiosond RS92KL na 102 Euro, a radiosond RS92SGP na 145 Euro na rok Ceny jak wyŝej zostały potwierdzone kolejnym mailem z dnia 22 grudnia 2005 r. wystosowanym przez przedstawiciela firmy [...] 9 ([...] 10 ) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 12

13 Radiosondy dostarczano na podstawie cząstkowych zamówień wysyłanych do firmy [...] 11. Pierwsze zamówienie z dnia 3 stycznia 2006 r. dotyczyło dostawy 600 radiosond. Kolejne zamówienie z 24 kwietnia 2006 r. dotyczyło 1600 szt. radiosond. Faktura nr z dnia 10 marca 2006 r. na dostawę radiosond, zawierała informację o udzielonym upuście o wartości Euro. Pan Roman Skąpski wyjaśnił, Ŝe Kompensata na kwotę Euro dotyczyła zareklamowanych i przyjętych do reklamacji radiosond z poprzedniej umowy, tj. umowy zawartej na dostawy sond w 2005 r., wg dokumentu przedstawionego w czasie negocjacji w dniu 28 listopada 2005 r. Płatności dokonano terminowo. Potwierdzenie wykonania zadania następowało: - w przypadku dostarczenia towarów na fakturze potwierdzeniem przyjęcia na magazyn, - usług protokołem odbiorczym. Według art. 139 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o zamówienie publiczne umowa pod rygorem niewaŝności musi być zawarta w formie pisemnej. Pomimo przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę radiosond nie zakończono ww. postępowania podpisaniem umowy na dostawy w 2006 r. Pan Grzegorz Zabłocki wyjaśnił, Ŝe ze względu na niepodpisanie umowy finansującej pomiary aerologiczne z Ministerstwem Środowiska i NFOŚiGW nie podpisano z firma [...] 12 umowy na dostawę radiosond. W 2006 r. zrealizowano 13 dostaw radiosond (2200 szt.) w okresie od marca 2006 r. do grudnia 2006 r. na łączną kwotę Euro, tj ,63 zł (rozliczono wg. średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury). Pani Alicja Roszkowska wyjaśniła, Ŝe Instytut płacił za dostawę radiosond na podstawie faktury wystawionej przez firmę [...] 13 : dostawa została potwierdzona przez Ośrodek Aerologii w Legionowie, radiosondy zostały przyjęte do magazynu. Faktura została opisana przez Komórkę Zamówień Publicznych (zamówienie zrealizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie ZWR, nr postępowania TZ-25-47/D/BL/MŚ/0 oraz źródło finansowania zostało potwierdzone przez Dział Planowania i Koordynacji. Warunki formalne 10 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 11 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 12 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 13 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 13

14 dokonania zapłaty zostały spełnione oraz, Ŝe zasada zawarcia pisemnej umowy została zrealizowana w ten sposób, Ŝe do [...] 14 wysłano pisemne zamówienie, śadne interesy finansowe IMGW nie doznały uszczerbku; odbywały się negocjacje, w wyniku których uzyskano obniŝkę ceny ofertowej i uzyskano warunki gwarancji. Zamówienie było złoŝone przez uprawnione osoby Pan Roman Skąpski wyjaśnił, Ŝe czynności w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sond meteorologicznych wykonywał w zastępstwie przewlekle chorego Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych, któremu podlegał wówczas Ośrodek Aeorolgii. Prowadził je dla dobra Państwowej SłuŜby Hydrologiczno-Meteorologicznej, aby nie został przerwany ciąg pomiarów i nieprzerwanie płynął strumień danych niezbędnych, tak do zasilania matematycznych modeli meteorologicznych we wszystkich słuŝbach zrzeszonych w Światowej Organizacji Meteorologicznej, jak i do polskich biur prognoz meteorologicznych, gdzie słuŝą one do bieŝącej osłony meteorologicznej i do opracowywania ostrzeŝeń o groźnych zjawiskach naturalnych. Wyjaśnił ponadto, Ŝe proces negocjacji warunków zakupu i dostawy radiosond odbywał się mailowo (w załączeniu maile z negocjacji), a takŝe odbyło się spotkanie dnia 28 listopada 2005 r. w IMGW ul. Podleśna z przedstawicielami firmy [...] 15. Brak zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą wynika z braku podpisanych umów na finansowanie PSHM w 2006 r., a zasada pisemnej umowy została zrealizowana w ten sposób, Ŝe do firmy [...] 16 zostało wysłane pisemne zamówienie, które było potwierdzone pisemnie przez dostawcę. W dniu 25 stycznia 2007 r. zawarto z firmą [...] 17 umowę nr NJ-25-4/WR/D/PA/U/07 na dostawę w 2007 r szt. radiosond (200 szt. typu RS92-SGPD za kwotę Euro, 2200 szt. typu RS92 na łączną kwotę Euro). Karty płatnicze W 2006r pracownicy Ośrodka Głównego dysponowali 14 kartami płatniczymi w tym 9 kartami VISA Business [...] 18, 3 kartami VISA Buiness Debetowa, 2 kartami VISA Business 14 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 15 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 16 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 17 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 18 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 14

15 Elektron. Przed 2006 r. zostało zawartych 9 umów o prowadzenie kart dla 9 osób w [...] 19, w tym 1 karta została zablokowana w dniu r. W 2006 r. w [...] 20 zawarto 5 umów na prowadzenie kart płatniczych dla 4 osób - Dyrektor Instytutu posiada 2 karty. Limit miesięczny na kartę wynosi od 5 tys. zł do 50 tys. zł (4 karty) i na początek 2006 r. wynosił łącznie 165 tys. zł, a na koniec 2006 r. 325 tys. zł. Obroty łączne w 2006 r. dokonane za pomocą kart wynosiły 141,5 tys. zł, tj.43,5% limitu grudnia 2006 r. Obroty na poszczególnych kartach zawierały się od 675 zł (karta zablokowana) do 52,6 tys. zł (limit miesięczny 50 tys. zł). Dla 8 kart obroty w 2006 r. nie przekroczyły zł. IMGW nie posiada szczegółowych zasad uregulowań w zakresie zasad dostępu pracowników do kart i decyzje w tym zakresie podejmuje Dyrektor. Spośród 14 kart 9 dysponowali obecni lub byli członkowie dyrekcji, a 5 pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowników Zakładu (Ośrodka). Analiza płatności 4 kartami płatniczymi wykazała: karta VISA Business debetowa - umowa z dnia r. z Dyrektorem Instytutu limit miesięczny 50 tys. zł - rozliczenie za 2006r -52,6 tys. zł. Kartą płacono: za usługi hotelowe w kraju i za granicą - 27,0 tys. zł, bilety komunikacyjne 10,6 tys. zł, usługi gastronomiczne 12,0 tys. zł, inne wydatki 4,0 tys. zł. W 2006 r. za pomocą karty dokonano 51 płatności. karta VISA Business - umowa z dnia r. z Zastępcą Dyrektora - limit miesięczny 30 tys. zł. Rozliczono za 2006 r. 40,6 tys. zł. Kartą płacono: za usługi hotelowe 27,3 tys. zł, bilety komunikacyjne 0,5 tys. zł, usługi gastronomiczne 9,0 tys. zł, inne wydatki 1,4 tys. zł, spłata karty i zwroty do kasy 2,5 tys. zł. W 2006 r. za pomocą karty dokonano 36 płatności. karta VISA Business - umowa z dnia r. z starszym specjalistą ES - limit miesięczny 10 tys. zł.w 2006 r. dokonano 2 płatności za usługi hotelowe na kwotę 4,4 tys. zł. karta VISA Business umowa z dnia r. z Kierownikiem Ośrodka Komunikacji Społecznej i Marketingu - limit miesięczny 50 tys. zł. Rozliczono za 2006 r. 36,4 tys. zł. za pomocą karty dokonano zakupu biletów lotniczych dla pracowników IMGW poprzez internet na kwotę 35,0 tys. zł - 22 płatności oraz za 1 usługę hotelową 1,4 tys. zł i 1 usługę gastronomiczną 0,2 tys. zł. 19 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 20 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 15

16 Koszty reprezentacji i reklamy (limitowane) i koszty artykułów spoŝywczych Według zapisów konta artykuły spoŝywcze - koszty reprezentacji w 2006 r. obroty wyniosły 20,8 tys. zł w tym Ośrodek Główny 16,4 tys. zł. Koszty reprezentacji i reklamy konto w 2006 r. dla IMGW obroty wynosiły 136,6 tys. zł, w tym dla Ośrodka Głównego 104,0 tys. zł. Z analizy zapisów księgowych dla Ośrodka Głównego na koncie wynika, Ŝe koszt usług gastronomicznych wyniosły 46,6 tys. zł, ogłoszeń reklamowych 10,9 tys. zł, materiałów reklamowych (upominki) 14,6 tys. zł, kwiatów i inne - 15,4 tys. zł, obsługi delegacji zagranicznych 10,1 tys. zł pozostałe 6,5 tys. zł. Największe jednostkowe faktury to zł za namalowanie portretu, zł za zakup flag i drzewców i zł za zakup upominków (zegary na biurka, wizytowniki i etc.). Przychody do deklaracji CIT-8 za 2006 r. wynosiły ,7 tys. zł. Wyliczenie limitu kosztów reprezentacji i reklamy za 2006 r.: ,7 tys. zł x 0,0025 = 304,0 tys. zł. Wykorzystanie według konta i łącznie 157,4 tys. zł, czyli mniej o 146,6 tys. zł od limitu. W 2005 r. limit kosztów reprezentacji i reklamy wynosił ,5 tys. zł x 0,0025 = 254,9 tyś zł. Wykorzystano według konta kwotę 18,8 tys. zł, kwotę 106,2 tys. zł, tj. 125,0 tys. zł, czyli mniej od limitu o 129,9 tys. zł. W 2006r IMGW wykorzystał 51,8 % limitu kosztów reprezentacji i reklamy podlegających wliczeniu w koszty natomiast w 2005 r. 49%. 3. Prawidłowość i rzetelność sprawozdań budŝetowych Jednostki badawczo rozwojowe nie sporządzają sprawozdań budŝetowych, z wyjątkiem: - Rb N - kwartalne sprawozdanie o stanie naleŝności, - Rb Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŝnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdania kwartalne Rb-N i Rb-Z za I, II, III i IV kwartał 2006 r. sporządzone zostały na podstawie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z za I, II, III i IV kwartał 2006 r. przekazywanych przez oddziały IMGW oraz potwierdzone wydrukami z systemu finansowoksięgowego. Dane zawarte w sprawozdaniach były zgodne z danymi na badanych kontach rozrachunkowych: dla Rb-N konta nr od 201 do 205 i 247, dla Rb-Z konta nr 201 i 247. Na podstawie sprawozdań jednostkowych przekazywanych przez Oddziały Instytutu sporządzane były sprawozdania kierowane do Ministerstwa Środowiska. Analiza dokumentów przekazywanych przez Oddziały wykazała, Ŝe występowały w nich liczne błędy 16

17 formalne np.: brak adresata sprawozdań lub wskazanie Ministerstwa Środowiska czy Głównego Urzędu Statystycznego jako adresata, brak danych nadawcy, brak dat wypełnienia sprawozdań, bądź data z poprzedniego okresu sprawozdawczego, brak podpisów osób sporządzających sprawozdania czy podpisu kierownika. Poinformowana o stwierdzonych nieprawidłowościach Zastępca Gł. Księgowego pani Teresa Rycko wyjaśniła, Ŝe zostały wysłane do oddziałów pisma z przypomnieniem o dokładnym wypełnianiu sprawozdań i załączyła kopię pism z dnia 14 marca 2007 r. skierowanych do Oddziałów: w Krakowie, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu. Sprawozdania Rb-N i Rb-Z za I, II i III kwartał 2006 r. przesyłano do Ministerstwa Środowiska w dniach 13 kwietnia 2006 r., 14 lipca 2006 r., 13 października 2006 r. (daty stempla Kancelarii Głównej IMGW), tj. po terminie określonym w Rozporządzeniach Ministra Finansów 21 na 12 dzień miesiąca następującego po upływie kwartału. Pani Teresa Rycko wyjaśniła, Ŝe sprawozdania Rb-N i Rb-Z przesyłane są do Ministerstwa Środowiska pocztą elektroniczną w ustawowych terminach. Oryginały sprawozdań przesyłane są pocztą przez kancelarię Instytutu, która poświadcza na kopii datę przyjęcia. Opóźnienia w przekazywaniu sprawozdań do kancelarii wynikają z przypadających w danym okresie dni wolnych, lub ze względu na godziny pracy kancelarii. Sprawozdanie Rb-N i Rb-Z za III kwartał 2006 r. sporządzono i przekazano do Ministerstwa Środowiska na nieobowiązujących drukach. Korektę sprawozdań na obowiązujących drukach przekazano do Ministerstwa Środowiska w dniu 16 października 2006 r. 4. Realizacja dochodów Plan rzeczowo-finansowy IMGW w 2006 r. i jego wykonanie Plan rzeczowo-finansowy IMGW na 2006 r. podpisany przez Dyrektora IMiGW w dniu 27 lutego 2006 r., po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową, zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o jbr, w dniu 8 marca 2006 r. został przekazany do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów, w myśl art. 41 ustawy o finansach publicznych. Do Ministerstwa Środowiska Departamentu Polityki Ekologicznej, ponownie dokument ten przekazano w dniu 14 kwietnia 2006 r. Plan rzeczowo-finansowy IMGW na 2006 r. nie był zmieniany w trakcie roku. 21 Dz.U Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2006 r.) obowiązujące od 1 lipca 2006 r. Dz.U Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z dnia 7 września 2005 r.). 17

18 Wykonanie planu rzeczowo-finansowego IMGW w 2006 r. w porównaniu do planu z dnia 27 lutego 2006 r. i wykonania w 2005 r., przedstawiało się następująco: - przychody własne i dotacje ,3 tys. zł, były mniejsze o 2.501,7 tys. zł, tj. o 2,2% od planowanych ( ,0 tys. zł), a takŝe o ,4 tys. zł, tj. o 27,0% od wykonania w 2005 r. ( ,7 tys. zł), z tego: przychody własne ,2 tys. zł, były większe o 8.103,6 tys. zł, tj. o 19,6% od planowanych (33.321,6 tys. zł), ale mniejsze o ,2 tys. zł, tj. o 72,0% od wykonania w 2005 r. ( ,4 tys. zł), dotacje ,1 tys. zł, były mniejsze o ,3 tys. zł, tj. o 13,0% od planowanych (81.422,4 tys. zł), ale większe o ,8 tys. zł, tj. o 1.151,6% od wykonania w 2005 r. (5.658,3 tys. zł). RóŜnice pomiędzy wykonaniem przychodów i dotacji w 2006 r. i w 2005 r. wynikały z faktu zakwalifikowania w 2006 r. jako dotacji środków NFOŚiGW w kwocie tys. zł i z Ministerstwa Środowiska w kwocie tys. zł na utrzymanie słuŝby hydrologiczno-meteorologicznej poprzednio, w 2005 r., przypisanych do przychodów własnych, a takŝe z zakończenia w 2005 r. programu SMOK wykazanych w 2005 r. jako przychody ze sprzedaŝy w kwocie ,8 tys. zł. - wydatki ,6 tys. zł były niŝsze o 5.321,4 tys. zł, tj. o 4,6% od planowanych ( ,0 tys. zł) oraz o ,5 tys. zł, tj. 28,0% od wykonanych w 2005 r. ( ,1 tys. zł), z tego: wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie ,6 tys. zł były wyŝsze o 171,1 tys. zł, tj. o 0,2% od planowanych (77.646,5 tys. zł) oraz o ,5 tys. zł, tj. o 25,2% od wykonania w 2005 r. (62.158,1 tys. zł), usługi badawcze (podwykonawcze) w kwocie 1.365,4 tys. zł były wyŝsze o 855,4 tys. zł, tj. o 167,7% od planowanych (510,0 tys. zł) oraz o 46,8 tys. zł, tj. o 3,5% od wykonania w 2005 r. (1.318,6 tys. zł), wydatki majątkowe w kwocie 4.919,0 tys. zł były niŝsze o 2.813,3 tys. zł, tj. o 36,4% od planowanych (7.732,3 tys. zł) oraz o ,1 tys. zł, tj. o 91,6% od wykonania w 2005 r. (58.602,1 tys. zł), pozostałe w kwocie ,7 tys. zł były niŝsze o 3.534,6 tys. zł, tj. o 12,2% od planowanych (28.855,3 tys. zł) oraz o 4.515,5 tys. zł, tj. o 15,1% od wykonania w 2005 r. (29.836,2 tys. zł). 18

19 Dla potrzeb PSHM w 2006 r. IMGW uzyskał przychody własne i dotacje w kwocie ,5 tys. zł, mniejszej o 4.722,8 tys. zł, tj. o 5,3% od planowanej (89.824,3 tys. zł), a większej o ,8 tys. zł, o 15,9% od wykonania w 2005 r. (73.433,7 tys. zł), z tego: dotacja budŝetowa z Ministerstwa Środowiska (część 22-gospodarka wodna, dział 710, rozdział Państwowa SłuŜba Hydrologiczna-Meteorologiczna) w kwocie tys. zł, tj. 100% planowanej, a większej o ,0 tys. zł, tj. o 106,3% od otrzymanej w 2005 r. (11.237,0 tys. zł) zaliczonej do przychodów własnych, dotacja z NFOŚiGW w kwocie tys. zł oraz przychody z umowy zawartej w 2005 r. w kwocie tys. zł, tj. łącznie tys. zł, mniejszej o tys. zł, tj. o 10,4% od planowanej ( tys. zł) oraz o 2.330,6 tys. zł, tj. o 5,1% od wykonania w 2005 r. (45.330,6 tys. zł) zaliczonej w 2005 r. do przychodów własnych; w planie na 2006 r. została uwzględniona kwota tys. zł, która zgodnie z umową ma być rozliczona w 2007 r., przychody na podstawie umowy z Ministrem Transportu i Budownictwa (obecnie Ministrem Gospodarki Morskiej) na osłonę meteorologiczną i hydrologiczną kwocie 3.688,5 tys. zł (netto), tj. 100% planowanej i wyŝsze o 1.538,5 tys. zł, tj. o 71,6% od wykonania w 2005 r. (umowa z Ministrem Infrastruktury tys. zł), inne przychody na podstawie umów cywilno prawnych i zleceń w kwocie ,0 tys. zł, wyŝszej o 277,2 tys. zł, tj. o 2,3% od planowanej (11.949,8 tys. zł), a mniejsze o 2.489,1 tys. zł, tj. o 16,9% od wykonanych w 2005 r. (14.716,1 tys. zł). Dla potrzeb Technicznej Kontroli Zapór w 2006 r. IMGW uzyskał przychody w kwocie 3.571, 2 tys. zł, mniejszej o 1.021,5 tys. zł, tj. o 22,2% od planowanej (4.592,7 tys. zł), a większej o 1.722,5 tys. zł, tj. o 93,2% od wykonania w 2005 r. (1.848,7 tys. zł), z tego: Minister Środowiska w kwocie 171,3 tys. zł, mniejszej o 25,4 tys. zł, tj. o 12,9% od planowanej (196,7 tys. zł) oraz o 7,4 tys. zł, tj. o 4,1% od wykonania w 2005 r. (178,7 tys. zł), NFOŚiGW w kwocie 1.598,4 tys. zł, niŝszej o 1.197,6 tys. zł, tj. o 42,8% od planowanej (2.796,0 tys. zł) a wyŝszej o 481,2 tys. zł, tj. o 43,1% od wykonania w 2005 r. (1.117,2 tys. zł), inne przychody w kwocie 1.801,5 tys. zł, wyŝszej o 201,5 tys. zł, tj. o 12,6% od planowanych (1.600,0 tys. zł), a wyŝsze od uzyskanych w 2005 r. od RZGW (552,8 tys. zł) o 1.248,7 tys. zł, tj. o 225,9%. W 2005 r. do TKZ zaliczono tylko umowy z RZGW potrzebne do wykonania sprawozdania pn. Raport o stanie technicznym i bezpieczeństwie budowli piętrzących wodę w Polsce według stanu na dzień r.. W 2006 r. zawarto takich 19

20 niezbędnych umów z RZGW do wykonania Raportu... na kwotę 529,9 tys. zł, niŝszą o 22,9 tys. zł, tj. o 4,1%. W 2006 r. IMGW uzyskał przychody od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na realizację prac monitoringowych w kwocie 4.508,2 tys. zł, większą o 36,4 tys. zł, tj. o 0,8% od planowanej (4.471,8 tys. zł) oraz o 1.083,2 tys. zł, tj. o 31,6% od uzyskanych w 2005 r. (3.425,0 tys. zł), z tego: monitoring Bałtyku w kwocie 1.377,0 tys. zł wyŝszej o 577,0 tys. zł, tj. o 72,1% od planowanej (800,0 tys. zł) w 2005 r. GIOŚ nie zawarł umowy i nie przekazał Ŝadnych środków za realizację zadań przez Polskę w ramach Konwencji Helsińskiej, PLC-5 Polution Load Compilation w kwocie 409,8 tys. zł kwota nie została ujęta w planie na 2006 r., oceny wykonywane co 3 lata, monitoring wód powierzchniowych w kwocie 659,8 tys. zł wyŝszej o 59,8 tys. zł, tj. o 10,0% od planowanej (600,0 tys. zł), a niŝszej o 10,2 tys. zł, tj. o 1,5% od otrzymanej w 2005 r. (670,0 tys. zł), monitoring skaŝeń promieniotwórczych w kwocie 580,0 tys. zł, niŝszej o 290,0 tys. zł, tj. o 33,3% od planowanej (870,0 tys. zł) oraz o 464,0 tys. zł, tj. o 44,4% od otrzymanych w 2005 r. (1.044,0 tys. zł), monitoring tła zanieczyszczeń atmosfery w kwocie 479,1 tys. zł, mniejszej o 582,1 tys. zł, tj. o 54,9% od planowanej (1.061,2 tys. zł) oraz o 503,1 tys. zł, tj. o 51,2% od otrzymanej w 2005 r. (982,2 tys. zł), monitoring rozkładu pionowego ozonu w kwocie 428,6 tys. zł, niŝszej o 222,0 tys. zł, tj. o 34,1% od planowanej (650,6 tys. zł) a wyŝszej o 18,8 tys. zł, tj. o 4,6% od otrzymanej w 2005 r. (409,8 tys. zł), monitoring chemizmu opadów w kwocie 573,8 tys. zł, większej o 83,8 tys. zł, tj. o 17,1% od planowanej (499,0 tys. zł) oraz o 254,8 tys. zł, tj. o 79,9% od otrzymanej w 2005 r. (319,0 tys. zł). W 2006 r. Instytut, poza dotacjami na rzecz PSHM, uzyskał dotacje w kwocie 6.631,1 tys. zł, mniejszej o 705,3 tys. zł, tj. o 9,6% od planowanej (7.336,4 tys. zł), w tym na: działalność statutową (dotacja Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego) w kwocie 4.298,1 tys. zł, wyŝszej o 340,1 tys. zł, tj. o 8,6% od planowanej (3.958 tys. zł) i w tym samym stopniu od otrzymanej w 2005 r. (3.958 tys. zł), 20

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP Informacja o wynikach kontroli wykorzystywania nieruchomości Skarbu Państwa połoŝonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2013 r. REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo