Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie"

Transkrypt

1 w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi świadczone w walucie krajowej. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: Bank Bank Spółdzielczy w Pleszewie Zarząd Zarząd Banku Spółdzielczego w Pleszewie Taryfa Taryfa prowizji i opłat za czynności usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Bankowość internetowa forma usług oferowanych przez Bank, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej. 5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku klienta. 6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą. Prowizje i opłaty pobierane są: - niezwłocznie, w dniu złożenia lub wykonania operacji, - cyklicznie, - w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Pleszewie, - prowizje i opłaty z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych pobierane są wskaźnikiem określonym w Taryfie opłat i prowizji, - prowizje i opłaty od czynności takich jak: np.: przelewy, zaświadczenia itp. (zrealizowane/wydane) pobierane są od każdej sztuki. 8. Opłaty cykliczne, o których mowa powyżej, pobierane są w następujących terminach: - za prowadzenie rachunku bankowego ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, - za usługę SMS 1-go dnia roboczego miesiąca (za poprzedni miesiąc), - za użytkowanie karty ostatniego dnia każdego miesiąca. 9. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu następnym (po miesiącu otwarcia) i za ten następny miesiąc. 10. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 1 Klienci mogą wybrać pakiet taryfowy. - Klienci indywidualni: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy: - pakiet ROR STANDARD - przeznaczony dla osób fizycznych, - pakiet ROR MŁODZIEŻOWY - przeznaczony dla dzieci, młodzieży oraz osób do 30 roku życia, - pakiet ROR VIP - przeznaczony dla osób zamożnych i oczekujących od Banku przywilejów VIP-a, których miesięczne wpływy na rachunek wynoszą min złotych, - pakiet ROR SENIOR - przeznaczony dla osób w wieku powyżej 60 lat, pobierających świadczenia z tytułu emerytury lub renty, - Klienci Instytucjonalni - pakiet RB BUSINESS - służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalnośc gospodarczej, - pakiet RB ROLNIK - służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - przeznaczony dla rolnika indywidualnego, - pakkiet RB PLUS - pakiet przeznaczony dla fundacji i stowarzyszeń oraz innych organizacji pożytku publicznego. 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych realizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 1 Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych 14. Warunki ubezpieczenia określone są w Szczególnych warunkach ubezpieczenia dostępnych w placówkach Banku. 15. Dokonanie z rachunku wypłaty środków pieniężnych w wysokości przekraczającej 30.00zł w drodze realizacji dyspozycji gotówkowej wymaga zaawizowania przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zamiaru wypłaty, na co najmniej 2 dni robocze przed zamierzonym terminem podjęcia środków pieniężnych z rachunku. 16. Za czynności i usługi związane z działalnością kredytową Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 1 Zarząd Banku może podjąć decyzje o zastosowaniu innych stawek opłat i prowizji niż wynikające z Taryfy opłat i prowizji... 1

2 I. Obsługa rachunków oszczędnościowych, wkładów terminowych i przeprowadzanie rozliczeń - osoby fizyczne Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy ROR. ROR STANDARD ROR MŁODZIEŻOWY ROR VIP ROR SENIOR OTWARCIE I PROWADZENIE Otwarcie rachunku bankowego 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 6,00 1 4,00 WPŁATY I WYPŁATY Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku PRZELEWY (opłata pobierana za 1 szt. przelewu) 5. Na rachunek prowadzony w BS Pleszew (wewnętrzny) 6. Na rachunek w innym banku 3,00 1,50 Dodatkowa opłata za realizację przelewów w systemie Sorbnet(przelewy wysokokwotowe) 28,00 28,00 28,00 28,00 ZLECENIA STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta) 8. Przyjęcie zlecenia stałego Realizacja zlecenia stałego (opłata pobierana od każdego zrealizowanego zlecenia) 9. 1) na rachunek BS Pleszew 2) na rachunek w innym banku 1,50 1, Odwołanie / zmiana zlecenia stałego POLECENIA ZAPŁATY 1 Przyjecie polecenia zapłaty 12. Realizacja polecenia zapłaty 1,50 1,50 1 Odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja polecenia Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku srodków na rachunku 14. 0,50 dłuznika POZOSTAŁE CZYNNOŚCI Wyciąg z rachunku w formie papierowej (opłata pobierana za każdy wyciąg) 1) sporządzenie wyciągu bankowego 15. 2) przesyłany listem zwykłym raz w m-cu 3) przesyłany listem zwykłym częściej niż raz w m-cu 4) przesyłany listem poleconym częściej niż raz w m-cu 4,50 4,50 4,50 4,50 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) 16. lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę 1 Telesaldo - telefoniczna usługa na hasło (opłata miesięczna) 18. Usługa Saldo SMS (opłata za każdą wysłaną wiadomość) 0,30 0,30 0,30 0, Zamkniecie rachunku na życzenie klienta Karty płatnicze - Dział VII (załączniki 1-15) Ubezpieczenia - Dział VIII 2. Rachunek Oszczędnościwo - Rozliczeniowy ROR - dla Klientów korzystających z usługi ebanknet (bankowość internetowa) ROR STANDARD ROR MŁODZIEŻOWY ROR VIP ROR SENIOR OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI ebanknet Aktywacja usługi, nadanie identyfikatora i hasła dostępu (opłata pobierana jednorazowo w dniu zawarcia umowy o usługę ebanknet z rachunku Posiadacza Abonament za korzystanie z usługi ebankne 2. (opłata pobierana miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu usługi) Opłata za wygenerowanie listy haseł jednorazowych na zlecenie klienta: 1) wysłanej listem poleconym na adres posiadacza ) odebranej osobiście w placówce banku 4. Zablokowanie dostępu do rachunku na zlecenie klienta 5. Odblokowanie dostępu do rachunku na zlecenie klienta 6. Zmiana uprawnień (za każdą zmianę) na wniosek klienta OTWARCIE I PROWADZENIE Otwarcie rachunku bankowego 8. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 6,00 1 4,00 WPŁATY I WYPŁATY 9. Wpłata gotówkowa na rachunek 10. Wypłata gotówkowa z rachunku PRZELEWY (opłata pobierana za 1 szt. przelewu) 1 Na rachunek prowadzony w BS Pleszew (wewnętrzny) 12. Na rachunek w innym banku 0,50 0,50 0,50 0,50 Złożone w formie papierowej w placówce prowadzącej konto 1 1) na rachunek prowadzony w BS Pleszew (wewnetrzny) 2) na rachunek w innym banku 3,00 1,50 Dodatkowa opłata za realizację przelewów w systemie Sorbnet(przelewy 14. wysokokwotowe) 28,00 28,00 28,00 28, Potwierdzenie dokonania przelewu wystawione w oddziale ZLECENIA STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta) 16. Przyjęcie zlecenia stałego Realizacja zlecenia stałego (opłata pobierana od każdego zrealizowanego zlecenia) 1 1) na rachunek w BS Pleszew 2) na rachunek w innym banku 1,50 1, Odwołanie / zmiana zlecenia stałego POLECENIA ZAPŁATY 19. Przyjęcie polecenia zapłaty 20. Realizacja polecenia zapłaty 1,50 1,50 2 Odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja polecenia Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 22. dłużnika 0,50 2

3 POZOSTAŁE CZYNNOŚCI Wyciąg z rachunku w formie papierowej (opłata pobierana za każdy wyciąg) 1) sporządzenie wyciagu bankowwgo 2 2) przesyłany listem zwykłym raz w m-cu 3) przesyłany listem zwykłym częściej niż raz w m-cu 4) przesyłany listem poleconym częściej niż raz w m-cu 4,50 4,50 4,50 4,50 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) 24. lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę 25. Telesaldo - telefoniczna usługa na hasło (opłata miesięczna) 26. Usługa Saldo SMS (opłata za każdą wysłaną wiadomość) 0,30 0,30 0,30 0,30 2 Zamknięcie rachunku na życzenie klienta Karty płatnicze - Dział VII (załączniki 1-15) Ubezpieczenia - Dział VIII Rachunki oszczędnościowe Rachunki terminowych Rachunki oszczędnościowe (bez książeczek) lokat oszczędnościowych OTWARCIE I OBSŁUGA Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku Wystawienie potwierdzenia założenia rachunku WPŁATY I WYPŁATY 4. Wpłaty gotówkowe 5. Wypłaty gotówkowe PRZELEWY 6. Na rachunek prowadzony w BS Pleszew Na rachunek prowadzony w innym banku jedna wypłata w miesiącu, każda kolejna 1* Dodatkowa opłata za realizację przelewów w systemie Sorbnet (przelewy 8. 28,00 jeden przelew w miesiącu*, każdy wysokokwotowe) kolejny 28,00* * Bank nie pobiera opłaty od jedne joperacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego czy jest to operacja w formie gotówkowej czy też w formie bezgotówkowej 1 jeden przelew w miesiącu, każdy kolejny 1* jeden przelew w miesiącu, każdy kolejny 1* 4. Książeczki oszczędnościowe Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzonych wystawieniem książeczki Rachunki płatne na każde żądanie (a'vista) OTWARCIE I OBSŁUGA Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku Likwidacja wkładu 4. Wystaienie książeczki 5. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki 6. Wystwienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej Umorzenie książeczki utraconej lub zniszczonej 8. Dokonanie zastrzeżenia książeczki 9. Realizacja cesji z rachunku WPŁATY I WYPŁATY 10. Wpłaty 1 Wypłaty PRZELEWY (opłata pobierana za 1 szt. przelewu) 12. Na rachunek w BS Pleszew 1 Na rachunek w innym banku Pozostałe czynności i usługi bankowe związane z obsługą rachunków bankowych osób fizycznych WYPŁATY Przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku 1) 2. Nie odebranie w uzgodnionym terminie wcześniej zamówionej gotówk (prowizja pobierana jest od kwoty gotówki przygotowanej do wypłaty) 0,10% Wypłata gotówkowa z rachunku bankowego w przypadku nie dokonania przez Klienta wymaganego awizowania wypłaty 1) (prowizję nalicza się od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyzkę ponad kwotę niewymagającą awizowania wypłaty) 0,10% min WYCIAGI I POTWIERDZENIA Sporządzenie: 4. 1) odpisu wyciągu bankowego 2) odpisu każdego dokumentu 3) sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku 5. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia INNE CZYNNOŚCI 6. Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym(opłata pobierana za każdego pełnomocnika) Zmiana/Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym (opłata pobierana za każdego pełnomocnika) 1 8. Złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 9. Zmiana dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 1 Realizacja dyspozycji spodkobierców (od każdego spodkobiercy) 2 2 Dokonanie blokady na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów między posiadaczem a BS - pozostałe 2 1) Klienci BS zobowiązani są awizować wypłaty gotówkowe (limity dotyczą łącznej kwoty wypłat gotówkowych w ciągu jednego dnia z jednego rachunku bankowego Klienta w jednej placówce Banku, kwoty wypłat cząstkowych sumują się): - powyżej kwoty zł - na 2 dni robocze przed planowaną wypłatą (nie później niż do godziny 10.00) - powyżej kwoty określonej w umowach zawartych z Klientami, w sposób i na zasadach wynikających z umowy 3

4 6. Pozostałe prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od Klientów Banku Spółdzielczego w Pleszewie WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE Wpłata na rachunek w innym banku 0,5% min 2,70 max 10 Wpłata za telefon na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A. 2. (Orange Polska S.A.) 1,75 Wpłata za energię elektryczną 4. Wpłata za gaz na rachunek Zakładów Gazowniczych w Kaliszu 0,5% min 5. Wpłata RTV 0,5% min 6. Wpłata na rachunek PUK w Pleszewie 0,5% min Wpłata na rachunek KRUS Ostrów Wlkp. 0,5% min 8. Wpłata na rzecz użyteczniości publicznej Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego posiadających rachunek w BS Pleszew (od każdej wpłaty). 9. a) z tytułu opłat za odpady komunalne b) pozostałe opłaty 1,5 Wypłata gotówki osobom nie posiadającym rachunku bankowego 10. prowadzonego przez BS Pleszew 0,5% min INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Przygotowanie, sporządzenie i przesłanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawniomym na podstawie art ust.1 pkt.1,pkt.1a i pkt.1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.140 poz.939 z późn.zm.). (Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od Banków na zasadach wzajemności. Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dz.U.140 poz.939 z późn.zm. Opłata pobierana jest od podmiotu występującego o informację) 1) w jednym Oddziale 2) w każdym następnym Oddziale Wymiana krajowych znaków pieniężnych wymagających liczenia 12. i/lub paczkowania 3 2 0,4% min Za usługę pośrednictwa w realizacji poleceń wypłaty TOMNEXT, spełniających następujące awrunki (łącznie): - rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG 1 - bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta - bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta - określona opcja kosztowa SHA Za usługę pośrednictwa w realizacji poleceń wypłaty (przekazów) za granicę- tryb normalny (TOMNEXT): 14. 1) przekazy do euro 2) przekazy przekraczające euro 7,00 ZASTRZEŻENIA 15. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Klienta BS Pleszew 16. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości osoby nie bedącej Klientem BS 1 II. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych - KLIENT INSTYTUCJONALNY (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy) Rachunki Bieżące i Pomocnicze RB BUSINESS RB ROLNIK RB PLUS OTWARCIE I PROWADZENIE Otwarcie 1) pierwszego rachunku 2) każdego kolejnego Prowadzenie rachunku bankowego (opłata miesięczna) pobierana kwartalnie 2 7,00 7,00 WPŁATY i WYPŁATY Wpłata gotówkowa na rachunek 0,25% min max 20 0,20% min max 5 0,25% min max 5 4. Wypłata gotówkowa z rachunku do kwoty niewymagającej awizowania lub wypłata awizowana * 0,25% min max 20 0,25% min max 10 0,25% min max 5 5. Wypłata gotówkowa z rachunku do kwoty niewymagającej awizowania lub wypłata awizowana * (prowizje pobiera się niezależnie od prowizji w pkt.4, prowizję nalicza się od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania wypłaty) 0, min 5,0 0, min 5,0 0, min 6. Przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku zgodnie z awizacją Klienta* Nie odebranie w uzgodnionym terminie wcześniej zamówionej gotówk (prowizja pobierana jest od kwoty gotówki przygotowanej do wypłaty) 0,10% 0,10% 0,10% PRZELEWY (opłata/prowizja pobierana za 1 szt. przelewu) 8. Na rachunek prowadzony w BS 9. Na rachunek w innym banku Dodatkowa opłata za realizację przelewów w systemie Sorbne (przelewy 10. wysokokwotowe) Przelewy realizowane z wpływów bieżących na rachunki bankowe(dodatkowa opłata) 28,00 28,00 28,00 (pobierana niezależnie od opłat wymienionych w pkt.8-10) 1 1) prowadzone w BS 2) prowadzone w innych bankach ZLECENIA STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta) 12. Przyjecie zlecenia stałego Realizacja zlecenia stałego (opłata pobierana od każdego zrealizowanego zlecenia) 1 1) na rachunek BS 2) na rachunek w innym banku 14. Modyfikacja kwoty zlecenia stałego 15. Odwołanie zlecenia stałego POLECENIA ZAPŁATY 16. Przyjęcia polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty (opłata pobierana z rachunku bankowego 1 dłużnika, za każde zrealizowane polecenie) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 18. dłużnika Odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) 19. lub aktualizacja polecenia zapłaty POZOSTAŁE CZYNNOŚCI Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym 20. (opłata pobierana za każdego pełnomocnika) Zmiana/Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym 2 (opłata pobierana za każdego pełnomocnika) 22. Wydanie ksiażeczki czekowej 2 Potwierdzenie czeku gotówkowego i/lub rozrachunkowego 24. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 25. Zastrzeżenie blankietów czekowych oraz odwołanie zastrzeżenia

5 Wyciąg z rachunków w formie papierowej (opłata pobierana za każdy wyciąg) 1) przesyłany listem zwykłym lub odbierany w oddziale BS raz w miesiącu 26. 2) odbierany w oddziale BS częściej niż raz w miesiącu 3) przesyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 4) przesyłany listem poleconym 2 Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia Likwidacja rachunku na wniosek Klienta przed upływem 3 miesięcy od dnia 28. złożenia 29. Telesaldo - telefoniczna usługa na hasło (uzyskanie informacji o stanie rachunku, opłata miesięczna) 30. Usługa Saldo SMS (opłata za każdą wysłaną wiadomość) , , ,30 Karty płatnicze - Dział VII (załączniki 1-15) Ubezpiecznia - Dział VIII * Klienci BS zobowiązani są awizować wypłaty gotówkowe (limity dotyczące łącznej kwoty wypłat gotówkowych w ciągu jednego dnia z jednego rachunku bankowego Klienta w jednej placówce Banku, kwoty wypłaty cząstkowych sumują się) : - powyżej kwoty zł - na 2 dni robocze przed planowaną wypłatą (nie później niż do godziny 1) - powyżej kwoty okreslonej w umowach zawartych z Klientami, w sposób i na zasadach wynikających z umowy. 2. Rachunki Bieżące i Pomocnicze - dla Klientów korzystających z usługi bankowości internetowej (ebanknet, ecorponet) RB BUSINESS RB ROLNIK RB PLUS OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ (ebanknet,ecorponet) Aktywacja usługi, nadanie identyfikatora i hasła dostępu (opłata pobierana jednorazowo w dniu zawarcia umowy o usługę bankowości internetowej z rachunku Posiadacza 2. Abonament za korzystanie z usługi bankowości internetowe (opłata pobierana miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu usługi) Opłata za wygenerowanie listy haseł jednorazowych na zlecenie klienta: 1) wysłanej listem poleconym na adres posiadacza 2) odebranej osobiście w placówce banku Zablokowanie dostępu do rachunku na zlecenie klienta 5. Odblokowanie dostępu do rachunku na zlecenie klienta 6. Zmiana uprawnień (za każdą zmianę) na wniosek klienta 8,00 8,00 8,00 OTWARCIE I PROWADZENIE Otwarcie 1) pierwszego rachunku 2) każdego kolejnego Prowadzenie rachunku bankowego (opłata miesięczna) pobierana kwartalnie 2 7,00 7,00 WPŁATY I WYPŁATY 9. Wpłata gotówkowa na rachunek 0,25% min max 20 0,20% min max 5 0,25% min max 5 Wypłata gotówkowa z rachunku do kwoty niewymagającej awizowania 10. lub wypłata awizowana * Wypłata gotówkowa z rachunku do kwoty niewymagającej awizowania 1 lub wypłata awizowana * (prowizje pobiera się niezależnie od prowizji w pkt.4, prowizję nalicza się od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającąawizowania wypłaty) Przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku zgodnie z awizacją 12. Klienta* Nie odebranie w uzgodnionym terminie wcześniej zamówionej gotówk 1 (prowizja pobierana jest od kwoty gotówki przygotowanej do wypłaty) PRZELEWY (opłata pobierana za 1szt. przelewu) 0,25% min max 20 0, min 5,0 0,10% 0,25% min max 10 0, min 5,0 0,10% 0,25% min max 5 0, min 0,10% 14. Na rachunek prowadzony w BS Pleszew (wewnętrzny) 15. Na rachunek w innym banku Złożone w formie papierowej w placówce prowadzącej konto 0,50 0,50 0, ) na rachunek w BS Pleszew (wewnętrzny) 2) na rachunek w innym banku Dodatkowa opłata za realizację przelewów w systemie Sorbnet(przelewy 1 wysokokwotowe) 18. Potwierdzenie dokonania przelewu wystawione w oddziale 28,00 28,00 28,00 Przelewy realizowane z wpływów bieżących na rachunki bankowe(dodatkowa opłata) (pobierana niezależnie od opłat wymienionych w pkt.8-10) 19. 1) prowadzone w BS 2) prowadzone w innych bankach ZLECENIA STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta) 20. Przyjęcie zlecenia stałego Realizacja zlecenia stałego (opłat pobierana od każdego zrealizowanego zlecenia) 2 1) na rachunek w BS Pleszew 2) na rachunek w innym banku 22. Odwołanie / zmiana zlecenia stałego POLECANIA ZAPŁATY 2 Przyjęcie polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty (opłata pobierana z rachunku bankowego 24. dłużnika, za każde zrealizowane polecenie) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 25. dłużnika Odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) 26. lub aktualizacja polecenia zapłaty OBSŁUGA PŁATNOŚCI MASOWYCH 1) opłata aktywacyjna (jednorazowo) 2) opłata za korzystanie z usługi (miesięcznie) 2 (pobierana ostatniego dnia roboczego kończącego miesiąc kalendarzowy lub wg umowy z Klientem) POZOTAŁE CZYNNOŚCI (do neocjacji) (do neocjacji) (do neocjacji) Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym 28. (opłata pobierana za każdego pełnomocnika) Zmiana/Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym 29. (opłata pobierana za każdego pełnomocnika) Wydanie ksiażeczki czekowej 3 Potwierdzenie czeku gotówkowego i/lub rozrachunkowego 32. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 3 Zastrzeżenie blankietów czekowych oraz odwołanie zastrzeżenia Wyciąg z rachunków w formie papierowej (opłata pobierana za każdy wyciąg) 1) przesyłany listem zwykłym lub odbierany w oddziale BS raz w miesiącu 34. 2) odbierany w oddziale BS częściej niż raz w miesiącu 3) przesyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 4) przesyłany listem poleconym 35. Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia Likwidacja rachunku na wniosek Klienta przed upływem 3 miesięcy od dnia 36. złożenia Telesaldo - telefoniczna usługa na hasło 3 (uzyskanie informacji o stanie rachunku, opłata miesięczna) 38. Usługa Saldo SMS (opłata za każdą wysłaną wiadomość) Karty płatnicze - Dział VII (załączniki 1-15) ,30 0,30 0,30 5

6 Ubezpieczenia - Dział VIII Rachunki bankowe Rachunek a'vista (organizacje) Rachunki lokat terminowych OTWARCIE I OBSŁUGA Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku Wystawienie potwierdzenia złożenia rachunku 4. Likwidacja rachunku/wkładu 5. Wystawienie książeczki 6. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 8. Umorzenie książeczki utraconej lub zniszczonej 9. Dokonanie zastrzeżenia książeczki 10. Realizacja cesji z rachunku WPŁATY I WYPŁATY 1 Wpłaty 12. Wypłaty Przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku zgodnie z awizacją 1 Klienta 14. Nie odebranie w uzgodnionym terminie zamównionej gotówki PRZELEWY (opłata pobierana za 1 szt. przelewu) 15. Na rachunek BS 16. Na rachunek w innym banku X 1 X X X 2 X Pozostałe czynności i usługi związane z obsługą rachunków bankowych klientów WYCIAGI I POTWIERDZENIA Sporządzenie z bieżącego roku obrotowego (za lata poprzednie opłata powiększona jest o 50% za każdy rok) 1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 1 2) odpisu każdego załącznika 3,00 3) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku, w przypadku, gdy: - Klient określił datę dokonania operacji - Klient nie określił daty dokonania operacji 1 2. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku 2 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 3 4. Wydanie opini o prowadzonych wszystkich rachunkach (obroty, stan, prawidłowość obsługi, itp.) 4 5. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku obrotowego (- za poprzednie lata obrotowe opłata powiększana jest o 50 % za każdy rok, - opłaty nie pobiera się za rok kalendarzowy, w którym jedyną operacją było dopisanie odsetek, - opłaty nie pobiera się, gdy odpis sporządzony jest na zlecnie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych,karnoskarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów) 2 INNE CZYNNOŚCI 6. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego 4 Za ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz innego banku 2 8. Obsługa jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi umowami 9. Otwarcie akredytywy kredytowej 2% 5. Pozostałe prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od Klientów Banku Spółdzielczego w Pleszewie WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE Wpłata na rachunek w innym banku 0,5% min 2,70 max 10 Wpłata za telefon na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A 2. (Orange Polska S.A.) 1,75 Wpłata za energię elektryczną 4. Wpłata za gaz na rachunek Zakładów Gazowniczych w Kaliszu 0,5% min 5. Wpłata RTV 0,5% min 6. Wpłata na rachunek PUK w Pleszewie 0,5% min Wpłata na rachunek KRUS Ostrów Wlkp. 0,5% min 8. Wpłata na rzecz użyteczniości publicznej Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytolialnego posiadajacych rachunek w BS Pleszew (od każdej wpłaty) 9. 1) z tytułu opłat za odpady komunalne 2) pozostałe opłaty 1,50 Wypłata gotówki osobom nie posiadającym rachunku bankowego 10. prowadzonego przez BS Pleszew 0,5% min INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Przygotowanie, sporządzenie i przesłanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, orgnom i instytucjom uprawniomym na podstawie art ust.1 pkt.1,pkt.1a i pkt.1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.140 poz.939 z późn.zm.) (Dopuszcza się możliwość odstąpienie od pobierania opłaty od Banków na zasadach wzajemności. Opłat nie pobiera się od organów wymienionych 1 w art.110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dz.U.140 poz.939 z póź.zm. Opłata pobierana jest od podmiotu występującego o informację) 1) w jednym Oddziale 2) w każdym następnym Oddziale Wymiana krajowych znaków pieniężnych wymagających liczenia 12. i/lub paczkowania 1 Wydanie zaświadczenia 3 2 0,4% min zł 5 Za usługę pośrednictwa w realizacji poleceń wypłaty TOMNEXT, spełniających następujące awrunki (łącznie): - rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta - bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta - określona opcja kosztowa SHA Za usługę pośrednictwa w realizacji poleceń wypłaty (przekazów) za granicę- tryb normalny (TOMNEXT): 15. 1) przekazy do euro 2) przekazy przekraczające euro ZASTRZEŻENIA 16. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Klienta BS Pleszew 1 Zastzreżenie dokumentu tożsamości osoby nie bedącej Klientem BS 7,00 1 6

7 III. Udzielanie kredytów i pożyczek Klienci Indywidualni Prowizja przygotowawcza za czynności zwiazane z udzieleniem kredytu/pożyczki i zawarciem umowy naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub kwoty zwiększajacej przyznany kredyt/pożyczkę, płatną jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy) 1) Kredyty odnawialne w ROR 1,90% - za odnowienie kredytu na kolejny 12 - miesięczny okres 1,70% 2) Kredyty odnawialne - dopuszczalne saldo debetowe w ROR % Kredyty konsumpcyjne gotówkowe: a) z okresem spłaty do 12 miesięcy % b) z okresem spłaty do 36 miesięcy % c) z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy 4,00% 3) Kredyty konsumpcyjne gotówkowe zabezpieczone blokadą na rachunku bankowym lub umową o ustaonienie kaucji pieniężnej a) z okresem spłaty do 6 miesięcy % b) z okresem spłaty do 12 miesięcy 3,00% c) z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy % 4) Kredyty mieszkaniowe: a) z okresem spłaty do 5 lat włacznie 1,50% b) z okresem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat % c) z okresem spłaty powyżej 10 lat % 5) Pożyczki hipoteczne: a) z okresem spłaty do 5 lat włącznie 1,90% b) z okresem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat % c) z okresem spłaty powyżej 10 lat 3,00% 6) Kredyty konsolidacyjne: a) z okresem spłaty do 5 lat włacznie 3,00% b) z okresem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat % c) z okresem spłay powyżej 10 lat 4,00% 7) Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3,00% 2. Pozostałe czynności i usługi bankowe związane z udzielaniem i administrowaniem kredytów/pożyczek 1) Prowizja z tytułu gotowości (od niewykorzystanej kwoty kredytu) % 2) Prowizja rekompensacyjna (naliczana od kwoty spłaconej przed terminem spłaty okresłonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki) % 3) Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta: a) prolongowanie spłaty rat kredytu/pożyczki i/lub odsetek (naliczana od kwoty prolongowanej) - do 1 miesiaca % - od 1 miesiaca do 3 miesięcy 1,50% - powyżej 3 miesięcy % b) wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, % c) zmiana pozostałych warunków umowy kredytowej w okresie jej trwania 1 zł 4) Prowizja za restrukturyzację zadłużenia na wniosek Klienta dotycząca np.sporządzenie umowy przejęcia długu lub kredytu, umowy ugody, porozumienia (liczona od kwoty objetej umową) 5) Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu lub kredytu przez innego dłużnika, przystąpnienie do długu osoby trzeciej 6) Opłata za przechowywanie weksla w depozycie przyjętego na zabezpieczenie kredytu 7) Za obsługe weksli - przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą czynność) 8) Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia % 1 zł 8,00 zł 2 zł koszty opłaty notarialnej zł 9) Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświdczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik. 2 zł 10) Za wydanie zaświadczenia, promesy kredytowej, dokumentu stanowiącego podstawę wpisu hipotek lub ustanowienia innego zabezpieczenia. zł 11) Za wydanie kserokopii umowy o kredyt/pożyczkę 12) Za wydanie odpisu umowy o kredyt/pożyczkę 1 zł 2 zł 13) Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego hipoteki lub zastawu rejestrowego, przewłaszczenia i innych zwiazanych ze zwolnieniem zabezpieczenia 1 zł 14) Za przygotowanie i wysłanie do dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela, i inne) : a) upomnienia/monitu (nie więcej niż jednego w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki - za każde upomnienie/monit 1 zł b) wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki - za każde wezwanie 1 zł Za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości przed uruchomieniem kredytu/pożyczki i/lub jego(jej) 15) kolejnej transzy (za każdą inspekcję) 2 zł 16) Rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki 3 zł Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy\pożyczkobiorcy 17) lub za kredytobiorcę\pożyczkobiorcę 2 zł 7

8 2. Klienci instytucjonalni i rolnicy indywidualni Prowizja wstępna (Za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku, pobierana od kwoty wnioskowanego kredytu. W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej.) Prowizja przygotowawcza za czynnosci związane z udzieleniem kredytu/pożyczki i zawarciem umowy 2. ( naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub kwoty zwiększajacej przyznany kredyt/pożyczkę, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy) Kredyty obrotowe w rachunku bieżacym (prowizja dotyczy poszczególnych rocznych okresów 1) % umownych) 2) Kredyty obrotowe na,,na hektary" % 3) Kredyty obrotowe: a) z okresem spłaty do 12 miesięcy 2,30% b) z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy 3,00% 4) Kredyty inwestycyjne komercyjne % 5) Kredyty preferencyjne: a) kredyty z dopłatą do oprocentowania ARiMR % b) kredyty z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR (CSK) % 6) Kredyty Unijne SGB a) z okresem spłaty do 3 lat włącznie 1,75% b) z okresem spłaty powyżej 3 lat 2,25% 7) Kredyty udzielane ze środków EFRWP % - w ramach linii,,kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie 1,50% agroturystyki Pozostałe czynności i usługi bankowe związane z udzielaniem i administrowaniem kredytów/pożyczek 1) Prowizja z tytułu gotowości (od niewykorzystanej kwoty kredytu) % 2) Prowizja rekompensacyjna (naliczana od kwoty spłaconej przed terminem spłaty okreslonym % w harmonogramie spłat, płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki) 3) Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta: a) prolongowanie spłaty rat kredytu/pożyczki i/lub odsetek (naliczana od kwoty prolongowanej) - do 1 miesiaca 1,20% - od 1 miesiaca do 3 miesiecy 1,70% - powyżej 3 miesięcy % b) wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie, % c) zmiana pozostałych warunków umowy kredytowej w okresie jej trwania 3 zł 4) Prowizja za restrukturyzację zadłużenia na wniosek Klienta dotycząca np.sporządzenie umowy % przejęcia długu lub kredytu, umowy ugody, porozumienia (liczona od kwoty objętej umową) Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu lub kredytu przez innego dłużnika, przystąpnienie do długu osoby 5) 1 zł trzeciej 6) Opłaty za administrowanie kredytami: a) opłata za admininstrowanie kredytami długoterminowymi (dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych powyżej 3 lat, udzielonych do dnia r, z wyjątkiem kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR 1 zł zawartych od dnia r.) pobierana kwartalnie w m-cu kończącym kwartał, począwszy od pierwszego kwartału po wypłacie ostatniej transzy kredytu b) opłata za administrowanie kredytami długoterminowymi (dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych powyżej 3 lat,udzielonych od dnia r. z wyjątkiem kredytów preferencyjnych z pomoca ARiMR 0,015% od kwoty kredytu z umowy zawartych od dnia r.) naliczana miesięcznie począwszy od pierwszego miesiąca po dacie nie mniej niż zł zawarcia umowy, pobierana miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca - kredyty Unijne SGB c) opłata za admininstrowanie kredytami udzielonymi z pomocą ARiMR, naliczana miesięcznie począwszy 0,02% od kwoty kredytu z umowy od pierwszego miesiąca po dacie zawarcia umowy, pobierana miesięcznie w terminie do ostatniego dnia nie mniej niż zł każdego miesiąca (dotyczy umów zawartych od dnia ) 7) Opłata za przechowywanie weksla w depozycie przyjętego na zabezpieczenie kredytu 8,00 zł 8) Za obsługe weksli - przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą czynność) 2 zł 9) Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia koszt opłaty notarialnej zł 10) Za świadczenie usług faktoringowych do % Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia 11) 4 zł z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik. Za wydanie zaświadczenia, promesy kredytowej, dokumentu stanowiącego podstawę wpisu hipoteki 12) 1 zł lub ustanowienia innego zabezpieczenia - wydanie promesy do kredytu unijnego SGB 5 zł rolnicy, 10 zł pozostali 13) Za wydanie kserokopii umowy o kredyt/pożyczkę 2 zł 14) Za wydanie odpisu umowy o kredyt/pożyczkę 3 zł 15) Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego hipoteki lub zastawu rejestrowego, przewłaszczenia i 3 zł innych zwiazanych ze zwolnieniem zabezpieczenia 16) Za wydanie oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej (zdolnosci kredytowej) podmiotu na jego wniosek od 2 zł do 10 zł (w zależności od stopnia szczegółowości oceny) 17) Za przygotowanie i wysłanie do dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela, i inne) : a) upomnienia (monitu) o niedopłacie, braku spłaty kredytu/pożyczki i odsetek (od każdego egzemplarza) 1 zł b) wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki 1 zł c) wezwań o dostarczenie dokumentów lub informacji, które Kredytobiorca był zobowiązany dostarczyć w związku z umową kredytową 1 zł 18) Rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki 5 zł Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy\pożyczkobiorcy 19) lub za kredytobiorcę\pożyczkobiorcę 3 zł 20) Sporzadzenie i wydanie historii operacji na rachunku kredytowym 3 zł 21) Stawki prowizji i opłat dla JST negocjowane indywidualnie 0,50% 0,015% naliczana po roku od daty podpisania umowy, od kwoty kredytu na tę datę 8

9 IV. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale Od kwoty udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awalii lub kwoty czynnych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awalii - do roku - powyżej roku (za każdy kolejny rok trwania gwarancji) 2. Z tytułu zmiany warunków gwarancji, poręczenia, regwarancji. Awizowanie beneficjentom treści przekazu telegraficznego. 3,00% % % 3 zł V. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych 2. Przechowywanie depozytu wartościowego w postaci banku oszczędnościowego, akcji, obligacji, itp. (od kazdego depozytu). Przechowywanie duplikatów kluczy jednostek - posiadaczy rachunków bankowych od każdego posiadacza. Uwaga! Opłatę pobiera się za każdy rozpoczety miesiąc. Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucję wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, zabezpieczenie kredytu itp. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną. 3,00 zł (miesięcznie) 3,00 zł (miesięcznie) wg.ceny zakupu plus 10% tej ceny z tytułu kosztów banku VI. Inne opłaty Opłata za sporządzenie informacji o kliencie na zapytanie innego banku w trybie art..105 Prawa bankowego (nie dotyczy banków SGB) Home banking 1) udostępnienie 2) abonament 3) zmiana karty uprawnień do autoryzacji zleceń 2. 4) wydanie nowych w zamian uszkodzonych lub utraconych środków dostępu 5) nie zwrócenie środków dostępu i elementów zabezpieczeń w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu wypowiedzenia 6) reinstalacja systemu u klienta Opłata manipulacujna za przesłanie zestawu do e-podpisu 2 zł 50 zł 10 zł zł 1 zł 5 zł 10 zł 3 zł VII. Obsługa kart płatniczych - wg zał Klienci - Karta Maestro Załącznik 1 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej Wzonowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej 5. Użytkowanie karty, 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej,,,. 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 12. Transakcje bezgotówkowe 1 Opłata za wydanie nowego PIN-u (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) 2 zł 2 zł 2 zł zł miesięcznie zł Klienci - Karta MaestroCard Standard Załącznik 2 Wydanie nowej karty w miejsce 2. 1) uszkodzonej 2) utraconej Wznowienie karty 5. Użytkowanie karty 2) w kasach Spódzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Transakcje bezgotówkowe 14. Przekroczenie limitu trnsakcyjnego Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: 15. 1) w kraju 2) za grnicą 4 zł 4 zł 4 zł 2 zł 4 zł 4 zł zł 2% 2% min. 3% min. 2% kwoty przekroczenia 9

10 16. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 1 Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 18. Opłata za monit listowy 3 zł 4 zł 1 zł Klienci - Karta MaestroCard Business Załącznik 3 Wydanie nowej karty w miejsce 2. 1) uszkodzonej 2) utraconej Wznowienie karty 5. Używanie karty 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 14. Transakcje bezgotówkowe 15. Przekroczenie limitu transakcyjnego Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: 16. 1) w kraju 2) zagranicą 1 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 18. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 19. Opłata za monit listowy 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 2 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju *) okreslona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Bank z dnia rozliczenia płatności 8 zł 8 zł 8 zł 2 zł 8 zł 8 zł zł 2% 2% min. 3% min. 3,00 zł zł 5 zł 5% kwoty przekroczenia 5 zł 8 zł 1 zł Równowartość w PLN 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Klienci - Karta MaestroCard Business Gold Załącznik 4 Wydanie nowej karty w miejsce 2. 1) uszkodzonej 2) utraconej Wznowienie karty 5. Używanie karty 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 14. Transakcje bezgotówkowe 15. Przekroczenie limitu transakcujnego Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: 16. 1) w kraju 2) zagranicą 1 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 18. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 19. Opłata za monit listowy 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 2 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju *) okreslona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów GBW S.A.z dnia rozliczenia płatności 25 zł 25 zł 25 zł 2 zł 4 zł 25 zł zł 2% 2% min. 3% min. 3,00 zł zł 5 zł 5% kwoty przekroczenia 10 zł 25 zł 1 zł Równowartość w PLN 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Klienci - Karta VISA Electron "młodzieżowa" Załącznik 5 Wydanie karty dla posiadacza rachunku 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej Wznowienie karty 5. Używanie karty 2 zł zł miesięcznie 10

11 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Transakcje bezgotówkowe zł Klienci - Karta VISA Electron dla osób fizycznych Załącznik 6 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej Wzonowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej 5. Używanie karty 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Transakcje bezgotówkowe 2 zł 2 zł 2 zł zł (miesięcznie) zł Karta Visa Classic Załącznik 7 Wydanie nowej karty w miejsce 2. 1) uszkodzonej 2) utraconej Wznowienie karty 5. Używanie karty 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Transakcje bezgotówkowe 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: 15. 1) w kraju 2) zagranicą 16. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 1 Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 18. Opłata za monit listowy 4 zł 4 zł 4 zł 2 zł 4 zł 4 zł zł 2% 2% min. 3% min. 2% kwoty przekroczenia 3 zł 4 zł 1 zł Karta VISA Business Eletron Załącznik 8 Wydanie nowej karty w miejsce 2. 1) uszkodzonej 2) utraconej Wzonowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej 5. Używanie karty 4 zł 2 zł 4 zł 4 zł 3,20 zł (miesięcznie) zł 11

12 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 14. Transakcje bezgotówkowe 3% min. 3,00 zł zł 5 zł Karta MasterCard Gold - dla osób fizycznych Załącznik 9 Wydanie nowej karty w miejsce 2. 1) uszkodzonej 2) utraconej Wznowienie karty 5. Używanie karty 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Transakcje bezgotówkowe 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: 15. 1) w kraju 2) zagranicą 16. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 1 Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 18. Opłata za monit listowy 19. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 20. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju *) okreslona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów GBW S.A.z dnia rozliczenia płatności 17 zł 17 zł 17 zł 2 zł 17 zł 17 zł zł 2% 2% min. 3% min. 5% kwoty przekroczenia 5 zł 17 zł 1 zł Równowartość w PLN 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Karta przedpłacona MasterCard - dla osób fizycznych Załącznik 10 Wydanie karty wraz z numerem PIN 2. Zasilenie rachunku karty Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 6. 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 8. Opłata za wydanie nowego PIN-u (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 9. Transakcje bezgotówkowe 2 zł 3 zł zł Krajowa świadczeniowa karta płatnicza MasterCard Załącznik 11 Wydanie karty wraz z numerem PIN 2. Zasilenie rachunku karty Zastrzeżenie karty 4. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 5. Opłata za wypłate gotówki w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej wg indywidualnych stawek wg indywidualnych stawek zł Karta MasterCard - Paypass Załącznik Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej Wzonowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej 5. Użytkowanie karty 2 zł 2 zł 2 zł zł miesięcznie 12

13 , 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej,,,. 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Transakcje bezgotówkowe zł Karta Visa Electron paywave (wydane do ROR) Załącznik Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 5. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1 4) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.2 5) w bankomatach zagranicą 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN 1 Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 12. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 14. Transakcje bezgotówkowe 15. Opłata za przeliczanie transakcji dokonanej w walucie obcej 2 zł 2 zł 3,00 zł zł 2% min. 5 zł 2% min. 3% min. 10 zł zł Karta Visa Electron paywave "młodzieżowa" (wydane do ROR) Załącznik Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 5. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1 4) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.2 5) w bankomatach zagranicą 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN 1 Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 12. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 14. Transakcje bezgotówkowe 15. Opłata za przeliczanie transakcji dokonanej w walucie obcej 16. Opłata jednorazowa za wysyłke karty do klienta nie dotyczy nie dotyczy 2 zł 3,00 zł zł 2% min. 5 zł 2% min. 3% min. 10 zł zł Karta Visa Business paywave (wydane do RB - debetowe) Załącznik 15 Wydanie karty do rachunku bieżącego a) pierwszej b) kolejnej Wydanie: 2. 1) duplikat karty w przypadku uszkodzenia 2) nowej karty w miejsce utraconej Wznowienie karty do rachunku bieżącego 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 1 zł 2 zł 4 zł 1 zł zł 13

14 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1 4) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.2 5) w bankomatach zagranicą 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN 1 Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki BS 14. Pleszew. 15. Transakcje bezgotówkowe 16. Opłata za przeliczanie transakcji dokonanej w walucie obcej 1 Opłata jednorazowa za wysyłkę karty do klienta VIII. Ubezpieczenia 2% min. 5 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł zł 3,00 zł zł 5 zł Klienci indywidualni Ubezpieczenie posiadacza/uzytkownika karty płatniczej 2. Ubezpieczenia dla kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR 4. Ubezpieczenia do kredytów gotówkowych 5. Ubezpieczenia ASSISTANCE Klienci instytucjonalni Ubezpieczenie posiadacza/uzytkownika karty płatniczej 2. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku bieżącym Ubezpieczenia do kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych 4. Ubezpieczenia ASSISTANCE Szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczeń, wysokości opłat i prowizji dostępne w placówkach Banku. 14

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią - luty 2013 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo