Spis treści. Table of contents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Table of contents"

Transkrypt

1

2 Spis treści Table of contents

3 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Prezes Zarządu President of the Management Board Mirosław Potulski Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board Romuald Piotruk Szanowni Państwo! Mamy wielką przyjemność poinformować Państwa o najlepszych wynikach finansowych Banku BPS S.A. za rok 2007 w jego 5-letniej historii. Wypracowany przez nas zysk brutto wyniósł 55,1 miliona złotych i był dwukrotnie wyższy w porównaniu z wynikiem z 2006 roku, zaś suma bilansowa wyniosła 9,4 miliarda złotych i była wyższa o 780 milionów, co uplasowało nas w piętnastce największych banków w Polsce. Od dnia powstania Banku BPS S.A. poprzez czteroletni okres realizacji programu postępowania naprawczego prowadzone były działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania organizacyjnego. W 2007 roku działania te zmierzały do wypracowania nowego modelu struktury organizacyjnej polegającego na jej spłaszczeniu, centralizacji zadań, dostosowaniu do wymogów NUK, poprawie jakości i sprawności zarządzania. We wrześniu 2007 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę akceptującą projekt proponowanych przez Zarząd zmian i określiła termin ich wdrożenia na 1 stycznia 2008 roku. Nowa struktura organizacyjna ukierunkowana została na rozwój prosprzedażowej funkcji Banku BPS S.A. oraz zwiększenie jego rentowności, przy jednoczesnym wzroście jakości realizowanych zadań zrzeszeniowych. Wypracowaliśmy zasady partnerskiej współpracy z naszymi strategicznymi akcjonariuszami, jakimi są banki spółdzielcze. Nasi specjaliści przygotowali Ladies and Gentlemen! We are very pleased to announce that the financial results recorded by Bank BPS S.A. in 2007 were the best-ever in its five-year history. Owing to the generated in 2007 pre-tax profit of PLN 55.1 m (two times higher as compared to the 2006 result) and balance sheet total of PLN 9.4 bn (up by PLN 780 m), we have ranked in the first fifteenth of the biggest Polish banks. Since the day of Bank BPS S.A. foundation throughout the four years of recovery programme numerous actions have been undertaken, all aiming at streamlining the processes of organisation s functioning. In 2007, these actions were heading to work out a new model of organisational structure based on the structure flattening, tasks centralisation, adaptation of the organisational structure to the New Capital Accord requirements, as well as improvement of the management s quality and efficiency. In September 2007 the Supervisory Board passed a law approving of the project of changes suggested by the Management Board, and outlined the date of a new organisational structure implementation for New organisational structure has been targeted at development of the prosales function of Bank BPS S.A. and increasing its profitability with simultaneous growth in the quality of services provided for cooperative banks. We established the rules of a partner cooperation with

4 i opublikowali dwuczęściowy podręcznik wdrażania NUK przeznaczony do stosowania w bankach spółdzielczych. W 2007 roku w istotny sposób unowocześniliśmy ofertę produktową, która spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów. Została również wysoko oceniona przez instytucje zewnętrzne i niezależne redakcje branżowe, czego wyrazem są czołowe miejsca w rankingach Gazety Wyborczej, Gazety Prawnej, tygodnika Wprost czy Open Finance i Expandera. Gwarancją powodzenia naszych działań są pracownicy dobrze przygotowani do wykonywania swoich obowiązków. Promując właściwe wzorce, kreujemy możliwości rozwoju zawodowego naszej kadry mając świadomość, że sukces firmy, to zawsze sukces zespołu a nie poszczególnych indywidualności. Dzięki naszym pracownikom umocniliśmy swoją pozycję w polskim sektorze bankowym, jako bank wiarygodny, konkurencyjny i bezpieczny. Bardzo im za to dziękujemy. Te nasze długo oczekiwane i na razie skromne sukcesy zawdzięczamy byłym i obecnym członkom Rady Nadzorczej pod przewodnictwem pani Heleny Piaseckiej, pani Krystyny Skowrońskiej i pana Józefa Myrczka. To także zasługa wszystkich osób, które w tym czasie pełniły funkcje w Zarządzie Banku. Niekwestionowane osiągnięcia najpierw w połączeniu, a później w rozwoju naszego Banku ma Prezes Paweł Siano. Przez fakt stworzenia największego banku zrzeszającego w Polsce wszedł na stałe do historii polskiej bankowości spółdzielczej. Na dzisiejszą znaczącą pozycję Banku miały wpływ działania członków Rady Zrzeszenia, które wypracowały dobre kierunki współpracy banku zrzeszającego i banków spółdzielczych. Wszystkim wyżej wymienionym składamy serdeczne podziękowania za współpracę i wkład w budowę silnego banku zrzeszającego, jakim jest dzisiaj Bank BPS S.A. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Warunkiem niezbędnym dla dalszego dynamicznego rozwoju Banku BPS S.A. jest zwiększenie funduszy własnych. Realizacja tego zadania pozwoli na zdynamizowanie działalności handlowej, doskonalenie współpracy z bankami spółdzielczymi, poprawę jakości pracy i organizacji Banku, niezbędny rozwój w obszarze informatycznym, jak również umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku całego Zrzeszenia BPS, tj. Banku BPS S.A. i 350 zrzeszonych banków spółdzielczych. Szanowni Państwo! Bank BPS najtrudniejszy okres ma już za sobą. Z sukcesem kończymy realizację programu our strategic shareholders which are the cooperative banks. Our specialists prepared and published a double-parted manual of New Capital Accord implementation for cooperative banks. Throughout 2007, we have perfected our product offer, which not only aroused big interest among customers, but also was recognised by independent institutions and leading media, as a result of what Bank s offer took often a top spot in rankings of Gazeta Wyborcza and Gazeta Prawna dailies, Wprost weekly or Open Finance and Expander (independent financial brokers). What constitutes the success guarantee of all our actions, are the well-prepared for fulfilling own duties employees. Through promoting proper standards we create possibilities of career development for our staff, having in mind that the success of the company is always the success of a team, not of particular individuals. Owing to our employees, we have improved our position in the Polish banking sector as a reliable, competitive and secure bank. We would like to thank them for all of that. We owe these long awaited and till now humble successes to the former and present members of the Supervisory Board under the leadership of Ms. Helena Piasecka, Ms. Krystyna Skowrońska and Mr. Józef Myrczek. It is also to be contributed to all the people that have acted in that time as members of the Management Board. The undisputed achievements of Mr. Paweł Siano, the former President of the Management Board, include first of all the merger and next the development of our Bank. He became a part of the Polish cooperative banking history through creating the biggest affiliating bank in Poland. The present significant Bank s position has been impacted by actions of members of the Affiliation Board which set forth good directions for cooperation between the affiliating bank and cooperative banks. We would like to express our sincere gratitude to the above mentioned for their cooperation and contribution to building a strong affiliating bank just like Bank BPS S.A. is today. However, there is still much to be done ahead of us. What constitutes an essential condition for further dynamic development of Bank BPS, is increasing its equity. It will allow for dynamising commercial activity, excelling the cooperation with cooperative banks, improving of work quality and Bank s organisation, necessary development of IT area, as well as strengthening the competitive position on the market of the whole BPS Affiliation, i.e. Bank BPS S.A. and 350 affiliated cooperative banks. Ladies and Gentleman! Bank BPS got through the most difficult times and left it far behind. We successfully end the realisation

5 naprawczego, spłaciliśmy pożyczkę z BFG, nastąpiły zmiany w składzie Zarządu naszego Banku. Powyższe fakty są ewidentnym zwiastunem tego, że Bank BPS S.A. przechodzi do ofensywy i będzie się dynamicznie rozwijał zapewniając odpowiedni poziom satysfakcji swoim klientom i akcjonariuszom. of the recovery programme. The loan from Banking Guarantee Fund has been repaid and the composition of our Bank s Management Board has changed. All in all, it is an evident harbinger that Bank BPS S.A. is taking offensive actions and will develop rapidly, providing an adequate level of satisfaction to its customers and shareholders. Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board Romuald Piotruk Prezes Zarządu President of the Management Board Mirosław Potulski 4

6 Władze Governing bodies

7 Władze Governing bodies 1. Akcjonariat Na koniec 2007 r. kapitał zakładowy Banku BPS składał się z akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. W porównaniu ze stanem na r. nie uległ on zmianie. 1. Shareholders As at the end of 2007, the share capital of Bank BPS was divided into 133,246,777 ordinary shares with a nominal value of PLN 1 each. Since 31 December 2006 there have been no changes in the Bank s share capital. W strukturze akcjonariatu Banku dominują banki spółdzielcze, posiadając łącznie 86,7% akcji, w tym banki zrzeszone i bank współpracujący 83,1%. Cooperative banks comprise the majority of Bank s shareholders with an aggregate share value of 86.7%, including affiliated cooperative banks and cooperating bank with 83.1%. W 2007 r. dokonano 41 transakcji z udziałem akcji Banku BPS. W obrocie uczestniczyło sztuk akcji. Throughout 2007 there were executed 41 transactions with participation of Bank BPS shares, of which 4,972,164 in share dealing. 6

8 2. Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej Banku BPS wg stanu z r.: - Romuald Piotruk - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Józef Czysz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Kocój - Sekretarz Rady Nadzorczej - Jan Czesak - Członek Rady Nadzorczej - Aleksander Dachowski - Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Kulak - Członek Rady Nadzorczej - Witold Morawski - Członek Rady Nadzorczej - Józef Myrczek - Członek Rady Nadzorczej - Wiesław Poleszak - Członek Rady Nadzorczej - Hanna Ruszczyńska - Członek Rady Nadzorczej - Zygmunt Sitek - Członek Rady Nadzorczej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BPS w okresie r.: r. - Rada Nadzorcza zmieniła skład Prezydium - w miejsce pana Wojciecha Kulaka na funkcję Wiceprzewodniczącego powołano pana Józefa Czysza r. - Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację pani Krystyny Skowrońskiej z funkcji Przewodniczącej i Członka Rady Nadzorczej Banku BPS. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano pana Romualda Piotruka, który jednocześnie złożył rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. Pan Andrzej Kocój został wybrany na Sekretarza Rady Nadzorczej. 2. Supervisory Board The composition of the Supervisory Board of Bank BPS as at : - Romuald Piotruk - Chairman of the Supervisory Board - Józef Czysz - Vice-Chairman of the Supervisory Board - Andrzej Kocój - Secretary of the Supervisory Board - Jan Czesak - Member of the Supervisory Board - Aleksander Dachowski - Member of the Supervisory Board - Wojciech Kulak - Member of the Supervisory Board - Witold Morawski - Member of the Supervisory Board - Józef Myrczek - Member of the Supervisory Board - Wiesław Poleszak - Member of the Supervisory Board - Hanna Ruszczyńska - Member of the Supervisory Board - Zygmunt Sitek - Member of the Supervisory Board Changes in the composition of the Supervisory Board of Bank BPS from to : the Supervisory Board changed the composition of the Presidium Mr. Józef Czysz was appointed a Vice-Chairman in lieu of Mr. Wojciech Kulak the Supervisory Board accepted the resignation of Ms. Krystyna Skowrońska as a Chairperson and Member of the Supervisory Board. Mr. Romuald Piotruk was appointed a Chairman, and resigned at the same time from his position as Secretary of the Supervisory Board. Mr. Andrzej Kocój was appointed a Secretary of the Supervisory Board. 7

9 3. Zarząd Banku / Management Board Skład Zarządu Banku BPS wg stanu z r.: / The composition of the Management Board of Bank BPS as at : - Mirosław Potulski - Prezes Zarządu (od 26 kwietnia 2007 r.) / President of the Management Board (since 26 April 2007) - Piotr Pokropek - Wiceprezes Zarządu (od 4 czerwca 2007 r.) / Vice-President of the Management Board (since 4 June 2007) - Krzysztof Radziszewski - Wiceprezes Zarządu (od 8 sierpnia 2007 r.) / Vice-President of the Management Board (since 8 August 2007) - Aniela Szafran - Wiceprezes Zarządu (od 1 grudnia 2003 r.) / Vice-President of the Management Board (since 1 December 2003) - Aleksander Trojanowicz - Wiceprezes Zarządu (od 20 września 2006 r.) / Vice-President of the Management Board (since 20 September 2006) 8

10 Zmiany w składzie Zarządu Banku BPS w okresie od r.: r. - na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku odwołano pana Pawła Siano z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku BPS. Do czasowego pełnienia tej funkcji delegowano pana Krzysztofa Radziszewskiego członka Rady Nadzorczej r. - Rada Nadzorcza powołała pana Mirosława Potulskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. - W 2007 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zwiększeniu liczby Członków Zarządu Banku do pięciu osób i na wniosek Prezesa Mirosława Potulskiego powołała na stanowisko Wiceprezesów Zarządu pana Piotra Pokropka oraz pana Krzysztofa Radziszewskiego, który złożył rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Banku. Changes in the composition of the Management Board of Bank BPS from to : Mr. Paweł Siano stopped acting as a President of the Management Board of Bank BPS. Mr. Krzysztof Radziszewski, the Member of the Supervisory Board, was appointed an Acting President of the Management Board the Supervisory Board appointed Mr. Mirosław Potulski a President of the Management Board. - In 2007 the Supervisory Board passed a resolution to increase the number of Management Board members to five. President of the Management Board Mirosław Potulski appointed Mr. Piotr Pokropek and Mr. Krzysztof Radziszewski as Vice-Presidents. At the same time, Mr. Krzysztof Radziszewski tendered his resignation as a Member of the Supervisory Board.

11 4. Rada Zrzeszenia Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczodoradczym Zrzeszenia BPS. Jej zadaniem jest opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Skład Rady Zrzeszenia wg stanu z r.: - Edward Biernacki - Przewodniczący Rady Zrzeszenia - Józef Cieszyński - Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia - Krzysztof Kajko - Sekretarz Rady Zrzeszenia - Stanisław Dembowski - Członek Prezydium Rady Zrzeszenia - Kazimierz Majewski - Członek Prezydium Rady Zrzeszenia - Zbigniew Urbankiewicz - Członek Prezydium Rady Zrzeszenia - Przemysław Andrzejewski - Członek Rady Zrzeszenia - Krystyna Binek-Angełowa - Członek Rady Zrzeszenia - Włodzimierz Cichoń - Członek Rady Zrzeszenia - Roman Domański - Członek Rady Zrzeszenia - Józef Florek - Członek Rady Zrzeszenia - Andrzej Górczyński - Członek Rady Zrzeszenia - Dariusz Jasiński - Członek Rady Zrzeszenia - Danuta Klabacha - Członek Rady Zrzeszenia - Wacław Kozłowski - Członek Rady Zrzeszenia - Ryszard Leszczyński - Członek Rady Zrzeszenia - Janusz Mazurek - Członek Rady Zrzeszenia - Robert Pacek - Członek Rady Zrzeszenia - Mirosław Potulski - Członek Rady Zrzeszenia - Leon Radziwoniuk - Członek Rady Zrzeszenia - Urszula Sieradzka - Członek Rady Zrzeszenia - Gabriela Sołobodowska - Członek Rady Zrzeszenia - Józef Szperlak - Członek Rady Zrzeszenia - Janina Wolanin - Członek Rady Zrzeszenia 4. Affiliation Board Affiliation Board is an advisory body of opinion of BPS Affiliation. Its duty is to evaluate enterprises, projects and solutions concerning all affiliated cooperative banks. The composition of the Affiliation Board as at : - Edward Biernacki - Chairman of the Affiliation Board - Józef Cieszyński - Vice-Chairman of the Affiliation Board - Krzysztof Kajko - Secretary of the Affiliation Board - Stanisław Dembowski - Presidium Member of the Affiliation Board - Kazimierz Majewski - Presidium Member of the Affiliation Board - Zbigniew Urbankiewicz - Presidium Member of the Affiliation Board - Przemysław Andrzejewski - Member of the Affiliation Board - Krystyna Binek-Angełowa - Member of the Affiliation Board - Włodzimierz Cichoń - Member of the Affiliation Board - Roman Domański - Member of the Affiliation Board - Józef Florek - Member of the Affiliation Board - Andrzej Górczyński - Member of the Affiliation Board - Dariusz Jasiński - Member of the Affiliation Board - Danuta Klabacha - Member of the Affiliation Board - Wacław Kozłowski - Member of the Affiliation Board - Ryszard Leszczyński - Member of the Affiliation Board - Janusz Mazurek - Member of the Affiliation Board - Robert Pacek - Member of the Affiliation Board - Mirosław Potulski - Member of the Affiliation Board - Leon Radziwoniuk - Member of the Affiliation Board - Urszula Sieradzka - Member of the Affiliation Board - Gabriela Sołobodowska - Member of the Affiliation Board - Józef Szperlak - Member of the Affiliation Board - Janina Wolanin - Member of the Affiliation Board 10

12 - Stanisława Zadora - Członek Rady Zrzeszenia - Elżbieta Zytek - Członek Rady Zrzeszenia Zmiany w składzie Rady Zrzeszenia w okresie od r.: r. - w związku z odwołaniem ze stanowiska Prezesa Zarządu pan Paweł Siano przestał pełnić funkcję Członka Rady Zrzeszenia r. - pan Mirosław Potulski, Prezes Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie, zrzekł się wykonywania obowiązków Członka Rady Zrzeszenia. Jednocześnie w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPS stał się Członkiem Rady Zrzeszenia r. - pan Kazimierz Majewski został powołany na Członka Rady Zrzeszenia w związku z rezygnacją złożoną przez pana Mirosława Potulskiego, Prezesa Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie r. - pan Kazimierz Majewski został powołany na Członka Prezydium Rady Zrzeszenia. - Stanisława Zadora - Member of the Affiliation Board - Elżbieta Zytek - Member of the Affiliation Board Changes in the composition of the Affiliation Board from to : with respect to being discharged from the position of President of the Management Board Mr. Paweł Siano stopped acting as Member of the Affiliation Board Mr. Mirosław Potulski, President of the Management Board of Powiślański Bank Spółdzielczy in Kwidzyn, tendered his resignation as a Member of the Affiliation Board. At the same time, he has been appointed a Member of the Affiliation Board as a President of Bank BPS Management Board Mr. Kazimierz Majewski was appointed a Member of the Affiliation Board due to the resignation tendered by Mr. Mirosław Potulski, President of the Management Board of Powiślański Bank Spółdzielczy in Kwidzyn Mr. Kazimierz Majewski was appointed a Presidium Member of the Affiliation Board. 11

13 Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic environment

14 Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic environment W 2007 r. polska gospodarka znajdowała się w okresie silnego wzrostu, który obejmował wszystkie jej sektory. Według wstępnych szacunków GUS, PKB wzrósł w 2007 r. o 6,5% w ujęciu rocznym, co było najwyższym tempem wzrostu w ciągu ostatnich 10 lat. Wysoka dynamika PKB była głównie konsekwencją wzrostu poziomu inwestycji i konsumpcji przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia i spadku wskaźnika bezrobocia. In 2007, the Polish economy saw the accelerated growth in all its sectors. According to the preliminary data of Central Statistical Office (GUS) growth pace of GDP in 2007 amounted to 6.5% yoy, which was the record-breaking result, highest in the last 10 years. High GDP dynamics was generated by an investment and consumption revival combined with simultaneous employment increase and decline of unemployment rate. Tempo wzrostu PKB 1 w 2007 r. było wyższe o 0,3 pp. niż przed rokiem. W I kwartale ub. r. odnotowano wzrost PKB na poziomie 7,2%, natomiast w kolejnych kwartałach odpowiednio 6,4%, 6,4% i 6,1%. Stopa bezrobocia na koniec 2007 r. ukształtowała się na poziomie 11,4% i obniżyła się w stosunku do roku 2006 o 3,4 pp. Znacznej aktywności gospodarczej oraz ożywieniu na rynku pracy towarzyszył wzrost inflacji. Wzrost cen konsumpcyjnych (CPI) w grudniu 2007 r. w porównaniu do grudnia 2006 r. wyniósł 4%, tj. o 2,6 pp. więcej niż rok wcześniej. Zwiększenie wskaźnika inflacji spowodowane było przede wszystkim wysoką dynamiką cen żywności i paliw, a także wzrostem popytu krajowego i presją kosztową wynikającą z poprawy sytuacji na rynku pracy. W 2007 r. Rada Polityki Pieniężnej czterokrotnie podnosiła stopy procentowe, łącznie o 1 pp. Jednak wzrost stóp i w konsekwencji kosztów kredytowania gospodarki nie pozwolił na utrzymanie inflacji w granicach celu. GDP 1 growth tempo in 2007 was higher by 0.3 pp. in comparison to In Q1 GDP grew by 7.2%, whereas in the next quarters by 6.4%, 6.4% and 6.1%, respectively. As at the end of 2007 unemployment rate decreased by 3.4 pp. versus 2006 and reached the level of 11.4%. An investments revival and improvement on the labour market were accompanied by the growing inflation pressure. Growth of consumption prices (cost per price index - CPI) in December 2007 in comparison to December 2006 amounted to 4%, i.e. up by 2.6 pp. Rise of inflation ratio was triggered above all by high food and fuel prices dynamics, as well as growing domestic demand and cost pressure fuelled by an improvement on the labour market. In 2007, the Monetary Policy Council increased the interest rates four times, by an aggregate value of 1 pp. Nonetheless, the growing interest rates and, as a consequence, costs of crediting the economy did not allow inflation to maintain within the target set by MPC. 1 Liczony w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego. In constant yoy prices from the preceding year. 13

15 Zmiany poziomu podstawowych stóp procentowych Banku Centralnego korespondowały z wysokością stóp rynkowych. Średnioroczny WIBOR 1M ukształtował się w 2007 r. na poziomie 4,63% (w 2006 r. - 4,17%), natomiast średnioroczny WIBID 1M na poziomie 4,45% (4,01% w 2006 r.). W 2007 r. kontynuowana była, obserwowana od ponad trzech lat, systematyczna aprecjacja kursu złotego wobec EUR i USD. Średni kurs złotego ustalany przez NBP w 2007 r. był wyższy niż w roku poprzednim o 0,11 zł (2,9%) w stosunku do EUR i o 0,34 zł (10,9%) w stosunku do USD. Kurs EUR i USD na koniec 2007 r. wyniósł odpowiednio 3,58 zł i 2,44 zł i był wyższy od ustalonego na koniec 2006 r. o 0,25 zł w stosunku do EUR i 0,48 zł w stosunku do USD. Changes of the Central Bank s base rates corresponded with the levels of market rates yoy WIBOR 1M reached the value of 4.63% (versus 4.17% in 2006), whereby yoy WIBID 1M 4.45% (4.01% in 2006) saw the continuation of the gradual appreciation of PLN/EUR and PLN/USD exchange rate, which was observed for three years. An average zloty exchange rate set by NBP in 2007 against EUR was up by PLN 0.11 comparing to the year before (2.9%), and up by PLN 0.34 (10.9%) against USD. EUR and USD exchange rates at the end of 2007 totalled PLN 3.58 and PLN 2.44, respectively, and grew against the 2006 figure by PLN 0.25 against EUR and PLN 0.48 against USD. 14

16 Działalność Banku w 2007 roku Bank s activities in 2007

17 Działalność Banku w 2007 roku Bank s activities in 2007 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z każdym rokiem umacnia swoją pozycję w sektorze bankowym w Polsce jako bank wiarygodny, konkurencyjny i bezpieczny. Dobra koniunktura gospodarcza kraju oraz kontynuowanie procesów restrukturyzacyjnych wpłynęły na znaczącą poprawę sytuacji ekonomicznofinansowej Banku w 2007 r. Wynik finansowy netto Banku uzyskany w minionym roku wyniósł 43,8 mln zł i był o 21,1 mln zł, tj. o 93%, wyższy od zysku wypracowanego w 2006 r. Na wzrost tego wyniku wpłynęły przede wszystkim: - dynamiczny rozwój działalności handlowej (wzrost portfela kredytowego o 25,8% oraz depozytów klientów niebankowych o 15,6%), - poprawa jakości portfela kredytowego, - efektywny proces odzyskiwania należności, - zwiększenie efektywności operacji dokonywanych na rynku finansowym, - racjonalizacja ponoszonych kosztów działania Banku, - usprawnienie zarządzania siecią jednostek sprzedażowych. W listopadzie 2007 r. spłacona została ostatnia rata pożyczki otrzymanej z BFG w maju 2004 r. Pomoc zewnętrzna pozwoliła na uzyskanie przez Bank dodatkowych dochodów i tym samym skrócenie okresu przeprowadzanej przez Bank restrukturyzacji, która wynikała z realizowanego procesu konsolidacji sektora. W 2007 r. Bank w istotny sposób unowocześnił ofertę produktową, która spotkała się z zainteresowaniem nie tylko klientów, ale została dostrzeżona również przez instytucje zewnętrzne i niezależne redakcje branżowe, czego wyrazem są czołowe miejsca w licznych rankingach i porównaniach produktowych. Poprawa sytuacji finansowej w 2007 r. i dotychczasowe osiągnięcia Banku są gwarancją uzyskiwania dobrych wyników w przyszłości. Warunkiem niezbędnym dla dalszego dynamicznego rozwoju Banku jest zwiększenie funduszy własnych. Realizacja tego zadania pozwoli na zwiększenie dynamiki działalności handlowej, doskonalenie współpracy ze strategicznymi klientami Banku, tj. bankami spółdzielczymi, poprawę jakości pracy i organizacji Banku, niezbędny rozwój w obszarze informatycznym, jak również umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku zarówno Banku BPS jak i całego Zrzeszenia. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with each year strengthens its position in the banking sector in Poland as a reliable, competitive and safe bank. Dynamic growth of Polish economy and continuation of restructuring processes were the core drivers of a significant improvement of Bank s economic and financial situation in Bank s net financial result recorded in the previous year amounted to PLN 43.8 m, higher by PLN 21.1 m or 93% comparing to the profit generated in Such increase of the profit was primarily a consequence of: - a dynamic development of business activities (growth of credit portfolio by 25.8% and deposits from non-bank customers by 15.6%), - an improvement of credit portfolio quality, - an effective process of debt collection, - increasing efficiency of operations on the financial market, - the rationalisation of Bank s incurred activity costs, - better management of sales network. In November 2007 the last installment of the loan granted from Banking Guarantee Fund in May 2004 had been repaid. The external aid allowed the Bank to gain additional income and in such a way to cut the period of restructuring, which resulted from the process of sector consolidation. Over the 2007 the Bank was perfecting its product offer, which not only aroused interest among customers, but also was recognised by independent institutions and leading media, as a result of what Bank s offer took often a top spot in numerous rankings and product comparisons. An improvement of Bank s financial situation in 2007 and its achievements to date constitute a guarantee of good results in the future. However, an increase of equity is a necessary condition that has to be fulfilled to enable further dynamic Bank s development. As soon as this objective is realised, it will allow for a growth in commercial activity pace, excelling the cooperation with Bank s strategic customers, i.e. cooperative banks, improvement of work quality, Bank s organisation, essential development in IT area, as well as strengthening the competitive position of both Bank BPS and the whole BPS Affiliation on the market. 16

18 1. Organizacja i zarządzanie Od dnia powstania Banku BPS w 2002 r., realizując m.in. założenia programu postępowania naprawczego, prowadzone były działania mające na celu doskonalenie funkcjonowania organizacji. W 2007 r. ukierunkowano je na wypracowanie nowego modelu struktury organizacyjnej polegającego na: - spłaszczeniu struktury, - centralizacji zadań, - dostosowaniu struktury organizacyjnej do wymogów NUK, - poprawie jakości i sprawności zarządzania. We wrześniu 2007 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę akceptującą projekt proponowanych przez Zarząd zmian i określiła termin wdrożenia nowej struktury organizacyjnej na r. Nowa struktura organizacyjna pionów handlowych ukierunkowana została na pomoc w rozwoju działalności komercyjnej Banku BPS przy jednoczesnym podniesieniu jej rentowności. Zmiany w pozostałych częściach struktury organizacyjnej Banku wprowadzono w celu zapewnienia wyższego poziomu jakości realizowanych zadań na rzecz banków spółdzielczych. 2. Sieć placówek Według stanu na r. Bank BPS prowadził działalność w 79 placówkach: - 6 oddziałach regionalnych, 1 oddziale wojewódzkim, - 31 filiach, 9 punktów obsługi bankowej. 1. Organisation and management Since the day of Bank BPS foundation in 2002, through realisation of i.a. the recovery programme, numerous actions have been undertaken, all aiming at streamlining the processes of organisation s functioning. In 2007, these actions were heading to work out a new model of organisational structure based on the: - structure flattening, - tasks centralisation, - adaptation of organisational structure to the New Capital Accord requirements, - improvement of management s quality and efficiency. In September 2007 the Supervisory Board passed a law approving of the project of changes suggested by the Management Board, and outlined the date of a new organisational structure implementation for New organisational structure of business divisions has been targeted at assistance in development of the commercial activity of Bank BPS, together with simultaneous increasing its profitability. Changes in all other parts of Bank s organisational structure have been introduced in order to improve the quality of services provided for cooperative banks. 2. Sales network As at Bank BPS operated through a network of 79 outlets: - 7 regional branches, - 31 agencies and 9 points of banking services. 17

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2009 Spis treści Index 04-27 Getin Noble Bank 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Supervisory Board Chairman 06 List p.o.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo