Spis treści. Table of contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Table of contents"

Transkrypt

1

2 Spis treści Table of contents

3 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Prezes Zarządu President of the Management Board Mirosław Potulski Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board Romuald Piotruk Szanowni Państwo! Mamy wielką przyjemność poinformować Państwa o najlepszych wynikach finansowych Banku BPS S.A. za rok 2007 w jego 5-letniej historii. Wypracowany przez nas zysk brutto wyniósł 55,1 miliona złotych i był dwukrotnie wyższy w porównaniu z wynikiem z 2006 roku, zaś suma bilansowa wyniosła 9,4 miliarda złotych i była wyższa o 780 milionów, co uplasowało nas w piętnastce największych banków w Polsce. Od dnia powstania Banku BPS S.A. poprzez czteroletni okres realizacji programu postępowania naprawczego prowadzone były działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania organizacyjnego. W 2007 roku działania te zmierzały do wypracowania nowego modelu struktury organizacyjnej polegającego na jej spłaszczeniu, centralizacji zadań, dostosowaniu do wymogów NUK, poprawie jakości i sprawności zarządzania. We wrześniu 2007 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę akceptującą projekt proponowanych przez Zarząd zmian i określiła termin ich wdrożenia na 1 stycznia 2008 roku. Nowa struktura organizacyjna ukierunkowana została na rozwój prosprzedażowej funkcji Banku BPS S.A. oraz zwiększenie jego rentowności, przy jednoczesnym wzroście jakości realizowanych zadań zrzeszeniowych. Wypracowaliśmy zasady partnerskiej współpracy z naszymi strategicznymi akcjonariuszami, jakimi są banki spółdzielcze. Nasi specjaliści przygotowali Ladies and Gentlemen! We are very pleased to announce that the financial results recorded by Bank BPS S.A. in 2007 were the best-ever in its five-year history. Owing to the generated in 2007 pre-tax profit of PLN 55.1 m (two times higher as compared to the 2006 result) and balance sheet total of PLN 9.4 bn (up by PLN 780 m), we have ranked in the first fifteenth of the biggest Polish banks. Since the day of Bank BPS S.A. foundation throughout the four years of recovery programme numerous actions have been undertaken, all aiming at streamlining the processes of organisation s functioning. In 2007, these actions were heading to work out a new model of organisational structure based on the structure flattening, tasks centralisation, adaptation of the organisational structure to the New Capital Accord requirements, as well as improvement of the management s quality and efficiency. In September 2007 the Supervisory Board passed a law approving of the project of changes suggested by the Management Board, and outlined the date of a new organisational structure implementation for New organisational structure has been targeted at development of the prosales function of Bank BPS S.A. and increasing its profitability with simultaneous growth in the quality of services provided for cooperative banks. We established the rules of a partner cooperation with

4 i opublikowali dwuczęściowy podręcznik wdrażania NUK przeznaczony do stosowania w bankach spółdzielczych. W 2007 roku w istotny sposób unowocześniliśmy ofertę produktową, która spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów. Została również wysoko oceniona przez instytucje zewnętrzne i niezależne redakcje branżowe, czego wyrazem są czołowe miejsca w rankingach Gazety Wyborczej, Gazety Prawnej, tygodnika Wprost czy Open Finance i Expandera. Gwarancją powodzenia naszych działań są pracownicy dobrze przygotowani do wykonywania swoich obowiązków. Promując właściwe wzorce, kreujemy możliwości rozwoju zawodowego naszej kadry mając świadomość, że sukces firmy, to zawsze sukces zespołu a nie poszczególnych indywidualności. Dzięki naszym pracownikom umocniliśmy swoją pozycję w polskim sektorze bankowym, jako bank wiarygodny, konkurencyjny i bezpieczny. Bardzo im za to dziękujemy. Te nasze długo oczekiwane i na razie skromne sukcesy zawdzięczamy byłym i obecnym członkom Rady Nadzorczej pod przewodnictwem pani Heleny Piaseckiej, pani Krystyny Skowrońskiej i pana Józefa Myrczka. To także zasługa wszystkich osób, które w tym czasie pełniły funkcje w Zarządzie Banku. Niekwestionowane osiągnięcia najpierw w połączeniu, a później w rozwoju naszego Banku ma Prezes Paweł Siano. Przez fakt stworzenia największego banku zrzeszającego w Polsce wszedł na stałe do historii polskiej bankowości spółdzielczej. Na dzisiejszą znaczącą pozycję Banku miały wpływ działania członków Rady Zrzeszenia, które wypracowały dobre kierunki współpracy banku zrzeszającego i banków spółdzielczych. Wszystkim wyżej wymienionym składamy serdeczne podziękowania za współpracę i wkład w budowę silnego banku zrzeszającego, jakim jest dzisiaj Bank BPS S.A. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Warunkiem niezbędnym dla dalszego dynamicznego rozwoju Banku BPS S.A. jest zwiększenie funduszy własnych. Realizacja tego zadania pozwoli na zdynamizowanie działalności handlowej, doskonalenie współpracy z bankami spółdzielczymi, poprawę jakości pracy i organizacji Banku, niezbędny rozwój w obszarze informatycznym, jak również umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku całego Zrzeszenia BPS, tj. Banku BPS S.A. i 350 zrzeszonych banków spółdzielczych. Szanowni Państwo! Bank BPS najtrudniejszy okres ma już za sobą. Z sukcesem kończymy realizację programu our strategic shareholders which are the cooperative banks. Our specialists prepared and published a double-parted manual of New Capital Accord implementation for cooperative banks. Throughout 2007, we have perfected our product offer, which not only aroused big interest among customers, but also was recognised by independent institutions and leading media, as a result of what Bank s offer took often a top spot in rankings of Gazeta Wyborcza and Gazeta Prawna dailies, Wprost weekly or Open Finance and Expander (independent financial brokers). What constitutes the success guarantee of all our actions, are the well-prepared for fulfilling own duties employees. Through promoting proper standards we create possibilities of career development for our staff, having in mind that the success of the company is always the success of a team, not of particular individuals. Owing to our employees, we have improved our position in the Polish banking sector as a reliable, competitive and secure bank. We would like to thank them for all of that. We owe these long awaited and till now humble successes to the former and present members of the Supervisory Board under the leadership of Ms. Helena Piasecka, Ms. Krystyna Skowrońska and Mr. Józef Myrczek. It is also to be contributed to all the people that have acted in that time as members of the Management Board. The undisputed achievements of Mr. Paweł Siano, the former President of the Management Board, include first of all the merger and next the development of our Bank. He became a part of the Polish cooperative banking history through creating the biggest affiliating bank in Poland. The present significant Bank s position has been impacted by actions of members of the Affiliation Board which set forth good directions for cooperation between the affiliating bank and cooperative banks. We would like to express our sincere gratitude to the above mentioned for their cooperation and contribution to building a strong affiliating bank just like Bank BPS S.A. is today. However, there is still much to be done ahead of us. What constitutes an essential condition for further dynamic development of Bank BPS, is increasing its equity. It will allow for dynamising commercial activity, excelling the cooperation with cooperative banks, improving of work quality and Bank s organisation, necessary development of IT area, as well as strengthening the competitive position on the market of the whole BPS Affiliation, i.e. Bank BPS S.A. and 350 affiliated cooperative banks. Ladies and Gentleman! Bank BPS got through the most difficult times and left it far behind. We successfully end the realisation

5 naprawczego, spłaciliśmy pożyczkę z BFG, nastąpiły zmiany w składzie Zarządu naszego Banku. Powyższe fakty są ewidentnym zwiastunem tego, że Bank BPS S.A. przechodzi do ofensywy i będzie się dynamicznie rozwijał zapewniając odpowiedni poziom satysfakcji swoim klientom i akcjonariuszom. of the recovery programme. The loan from Banking Guarantee Fund has been repaid and the composition of our Bank s Management Board has changed. All in all, it is an evident harbinger that Bank BPS S.A. is taking offensive actions and will develop rapidly, providing an adequate level of satisfaction to its customers and shareholders. Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board Romuald Piotruk Prezes Zarządu President of the Management Board Mirosław Potulski 4

6 Władze Governing bodies

7 Władze Governing bodies 1. Akcjonariat Na koniec 2007 r. kapitał zakładowy Banku BPS składał się z akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. W porównaniu ze stanem na r. nie uległ on zmianie. 1. Shareholders As at the end of 2007, the share capital of Bank BPS was divided into 133,246,777 ordinary shares with a nominal value of PLN 1 each. Since 31 December 2006 there have been no changes in the Bank s share capital. W strukturze akcjonariatu Banku dominują banki spółdzielcze, posiadając łącznie 86,7% akcji, w tym banki zrzeszone i bank współpracujący 83,1%. Cooperative banks comprise the majority of Bank s shareholders with an aggregate share value of 86.7%, including affiliated cooperative banks and cooperating bank with 83.1%. W 2007 r. dokonano 41 transakcji z udziałem akcji Banku BPS. W obrocie uczestniczyło sztuk akcji. Throughout 2007 there were executed 41 transactions with participation of Bank BPS shares, of which 4,972,164 in share dealing. 6

8 2. Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej Banku BPS wg stanu z r.: - Romuald Piotruk - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Józef Czysz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Kocój - Sekretarz Rady Nadzorczej - Jan Czesak - Członek Rady Nadzorczej - Aleksander Dachowski - Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Kulak - Członek Rady Nadzorczej - Witold Morawski - Członek Rady Nadzorczej - Józef Myrczek - Członek Rady Nadzorczej - Wiesław Poleszak - Członek Rady Nadzorczej - Hanna Ruszczyńska - Członek Rady Nadzorczej - Zygmunt Sitek - Członek Rady Nadzorczej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BPS w okresie r.: r. - Rada Nadzorcza zmieniła skład Prezydium - w miejsce pana Wojciecha Kulaka na funkcję Wiceprzewodniczącego powołano pana Józefa Czysza r. - Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację pani Krystyny Skowrońskiej z funkcji Przewodniczącej i Członka Rady Nadzorczej Banku BPS. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano pana Romualda Piotruka, który jednocześnie złożył rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. Pan Andrzej Kocój został wybrany na Sekretarza Rady Nadzorczej. 2. Supervisory Board The composition of the Supervisory Board of Bank BPS as at : - Romuald Piotruk - Chairman of the Supervisory Board - Józef Czysz - Vice-Chairman of the Supervisory Board - Andrzej Kocój - Secretary of the Supervisory Board - Jan Czesak - Member of the Supervisory Board - Aleksander Dachowski - Member of the Supervisory Board - Wojciech Kulak - Member of the Supervisory Board - Witold Morawski - Member of the Supervisory Board - Józef Myrczek - Member of the Supervisory Board - Wiesław Poleszak - Member of the Supervisory Board - Hanna Ruszczyńska - Member of the Supervisory Board - Zygmunt Sitek - Member of the Supervisory Board Changes in the composition of the Supervisory Board of Bank BPS from to : the Supervisory Board changed the composition of the Presidium Mr. Józef Czysz was appointed a Vice-Chairman in lieu of Mr. Wojciech Kulak the Supervisory Board accepted the resignation of Ms. Krystyna Skowrońska as a Chairperson and Member of the Supervisory Board. Mr. Romuald Piotruk was appointed a Chairman, and resigned at the same time from his position as Secretary of the Supervisory Board. Mr. Andrzej Kocój was appointed a Secretary of the Supervisory Board. 7

9 3. Zarząd Banku / Management Board Skład Zarządu Banku BPS wg stanu z r.: / The composition of the Management Board of Bank BPS as at : - Mirosław Potulski - Prezes Zarządu (od 26 kwietnia 2007 r.) / President of the Management Board (since 26 April 2007) - Piotr Pokropek - Wiceprezes Zarządu (od 4 czerwca 2007 r.) / Vice-President of the Management Board (since 4 June 2007) - Krzysztof Radziszewski - Wiceprezes Zarządu (od 8 sierpnia 2007 r.) / Vice-President of the Management Board (since 8 August 2007) - Aniela Szafran - Wiceprezes Zarządu (od 1 grudnia 2003 r.) / Vice-President of the Management Board (since 1 December 2003) - Aleksander Trojanowicz - Wiceprezes Zarządu (od 20 września 2006 r.) / Vice-President of the Management Board (since 20 September 2006) 8

10 Zmiany w składzie Zarządu Banku BPS w okresie od r.: r. - na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku odwołano pana Pawła Siano z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku BPS. Do czasowego pełnienia tej funkcji delegowano pana Krzysztofa Radziszewskiego członka Rady Nadzorczej r. - Rada Nadzorcza powołała pana Mirosława Potulskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. - W 2007 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zwiększeniu liczby Członków Zarządu Banku do pięciu osób i na wniosek Prezesa Mirosława Potulskiego powołała na stanowisko Wiceprezesów Zarządu pana Piotra Pokropka oraz pana Krzysztofa Radziszewskiego, który złożył rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Banku. Changes in the composition of the Management Board of Bank BPS from to : Mr. Paweł Siano stopped acting as a President of the Management Board of Bank BPS. Mr. Krzysztof Radziszewski, the Member of the Supervisory Board, was appointed an Acting President of the Management Board the Supervisory Board appointed Mr. Mirosław Potulski a President of the Management Board. - In 2007 the Supervisory Board passed a resolution to increase the number of Management Board members to five. President of the Management Board Mirosław Potulski appointed Mr. Piotr Pokropek and Mr. Krzysztof Radziszewski as Vice-Presidents. At the same time, Mr. Krzysztof Radziszewski tendered his resignation as a Member of the Supervisory Board.

11 4. Rada Zrzeszenia Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczodoradczym Zrzeszenia BPS. Jej zadaniem jest opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Skład Rady Zrzeszenia wg stanu z r.: - Edward Biernacki - Przewodniczący Rady Zrzeszenia - Józef Cieszyński - Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia - Krzysztof Kajko - Sekretarz Rady Zrzeszenia - Stanisław Dembowski - Członek Prezydium Rady Zrzeszenia - Kazimierz Majewski - Członek Prezydium Rady Zrzeszenia - Zbigniew Urbankiewicz - Członek Prezydium Rady Zrzeszenia - Przemysław Andrzejewski - Członek Rady Zrzeszenia - Krystyna Binek-Angełowa - Członek Rady Zrzeszenia - Włodzimierz Cichoń - Członek Rady Zrzeszenia - Roman Domański - Członek Rady Zrzeszenia - Józef Florek - Członek Rady Zrzeszenia - Andrzej Górczyński - Członek Rady Zrzeszenia - Dariusz Jasiński - Członek Rady Zrzeszenia - Danuta Klabacha - Członek Rady Zrzeszenia - Wacław Kozłowski - Członek Rady Zrzeszenia - Ryszard Leszczyński - Członek Rady Zrzeszenia - Janusz Mazurek - Członek Rady Zrzeszenia - Robert Pacek - Członek Rady Zrzeszenia - Mirosław Potulski - Członek Rady Zrzeszenia - Leon Radziwoniuk - Członek Rady Zrzeszenia - Urszula Sieradzka - Członek Rady Zrzeszenia - Gabriela Sołobodowska - Członek Rady Zrzeszenia - Józef Szperlak - Członek Rady Zrzeszenia - Janina Wolanin - Członek Rady Zrzeszenia 4. Affiliation Board Affiliation Board is an advisory body of opinion of BPS Affiliation. Its duty is to evaluate enterprises, projects and solutions concerning all affiliated cooperative banks. The composition of the Affiliation Board as at : - Edward Biernacki - Chairman of the Affiliation Board - Józef Cieszyński - Vice-Chairman of the Affiliation Board - Krzysztof Kajko - Secretary of the Affiliation Board - Stanisław Dembowski - Presidium Member of the Affiliation Board - Kazimierz Majewski - Presidium Member of the Affiliation Board - Zbigniew Urbankiewicz - Presidium Member of the Affiliation Board - Przemysław Andrzejewski - Member of the Affiliation Board - Krystyna Binek-Angełowa - Member of the Affiliation Board - Włodzimierz Cichoń - Member of the Affiliation Board - Roman Domański - Member of the Affiliation Board - Józef Florek - Member of the Affiliation Board - Andrzej Górczyński - Member of the Affiliation Board - Dariusz Jasiński - Member of the Affiliation Board - Danuta Klabacha - Member of the Affiliation Board - Wacław Kozłowski - Member of the Affiliation Board - Ryszard Leszczyński - Member of the Affiliation Board - Janusz Mazurek - Member of the Affiliation Board - Robert Pacek - Member of the Affiliation Board - Mirosław Potulski - Member of the Affiliation Board - Leon Radziwoniuk - Member of the Affiliation Board - Urszula Sieradzka - Member of the Affiliation Board - Gabriela Sołobodowska - Member of the Affiliation Board - Józef Szperlak - Member of the Affiliation Board - Janina Wolanin - Member of the Affiliation Board 10

12 - Stanisława Zadora - Członek Rady Zrzeszenia - Elżbieta Zytek - Członek Rady Zrzeszenia Zmiany w składzie Rady Zrzeszenia w okresie od r.: r. - w związku z odwołaniem ze stanowiska Prezesa Zarządu pan Paweł Siano przestał pełnić funkcję Członka Rady Zrzeszenia r. - pan Mirosław Potulski, Prezes Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie, zrzekł się wykonywania obowiązków Członka Rady Zrzeszenia. Jednocześnie w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPS stał się Członkiem Rady Zrzeszenia r. - pan Kazimierz Majewski został powołany na Członka Rady Zrzeszenia w związku z rezygnacją złożoną przez pana Mirosława Potulskiego, Prezesa Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie r. - pan Kazimierz Majewski został powołany na Członka Prezydium Rady Zrzeszenia. - Stanisława Zadora - Member of the Affiliation Board - Elżbieta Zytek - Member of the Affiliation Board Changes in the composition of the Affiliation Board from to : with respect to being discharged from the position of President of the Management Board Mr. Paweł Siano stopped acting as Member of the Affiliation Board Mr. Mirosław Potulski, President of the Management Board of Powiślański Bank Spółdzielczy in Kwidzyn, tendered his resignation as a Member of the Affiliation Board. At the same time, he has been appointed a Member of the Affiliation Board as a President of Bank BPS Management Board Mr. Kazimierz Majewski was appointed a Member of the Affiliation Board due to the resignation tendered by Mr. Mirosław Potulski, President of the Management Board of Powiślański Bank Spółdzielczy in Kwidzyn Mr. Kazimierz Majewski was appointed a Presidium Member of the Affiliation Board. 11

13 Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic environment

14 Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic environment W 2007 r. polska gospodarka znajdowała się w okresie silnego wzrostu, który obejmował wszystkie jej sektory. Według wstępnych szacunków GUS, PKB wzrósł w 2007 r. o 6,5% w ujęciu rocznym, co było najwyższym tempem wzrostu w ciągu ostatnich 10 lat. Wysoka dynamika PKB była głównie konsekwencją wzrostu poziomu inwestycji i konsumpcji przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia i spadku wskaźnika bezrobocia. In 2007, the Polish economy saw the accelerated growth in all its sectors. According to the preliminary data of Central Statistical Office (GUS) growth pace of GDP in 2007 amounted to 6.5% yoy, which was the record-breaking result, highest in the last 10 years. High GDP dynamics was generated by an investment and consumption revival combined with simultaneous employment increase and decline of unemployment rate. Tempo wzrostu PKB 1 w 2007 r. było wyższe o 0,3 pp. niż przed rokiem. W I kwartale ub. r. odnotowano wzrost PKB na poziomie 7,2%, natomiast w kolejnych kwartałach odpowiednio 6,4%, 6,4% i 6,1%. Stopa bezrobocia na koniec 2007 r. ukształtowała się na poziomie 11,4% i obniżyła się w stosunku do roku 2006 o 3,4 pp. Znacznej aktywności gospodarczej oraz ożywieniu na rynku pracy towarzyszył wzrost inflacji. Wzrost cen konsumpcyjnych (CPI) w grudniu 2007 r. w porównaniu do grudnia 2006 r. wyniósł 4%, tj. o 2,6 pp. więcej niż rok wcześniej. Zwiększenie wskaźnika inflacji spowodowane było przede wszystkim wysoką dynamiką cen żywności i paliw, a także wzrostem popytu krajowego i presją kosztową wynikającą z poprawy sytuacji na rynku pracy. W 2007 r. Rada Polityki Pieniężnej czterokrotnie podnosiła stopy procentowe, łącznie o 1 pp. Jednak wzrost stóp i w konsekwencji kosztów kredytowania gospodarki nie pozwolił na utrzymanie inflacji w granicach celu. GDP 1 growth tempo in 2007 was higher by 0.3 pp. in comparison to In Q1 GDP grew by 7.2%, whereas in the next quarters by 6.4%, 6.4% and 6.1%, respectively. As at the end of 2007 unemployment rate decreased by 3.4 pp. versus 2006 and reached the level of 11.4%. An investments revival and improvement on the labour market were accompanied by the growing inflation pressure. Growth of consumption prices (cost per price index - CPI) in December 2007 in comparison to December 2006 amounted to 4%, i.e. up by 2.6 pp. Rise of inflation ratio was triggered above all by high food and fuel prices dynamics, as well as growing domestic demand and cost pressure fuelled by an improvement on the labour market. In 2007, the Monetary Policy Council increased the interest rates four times, by an aggregate value of 1 pp. Nonetheless, the growing interest rates and, as a consequence, costs of crediting the economy did not allow inflation to maintain within the target set by MPC. 1 Liczony w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego. In constant yoy prices from the preceding year. 13

15 Zmiany poziomu podstawowych stóp procentowych Banku Centralnego korespondowały z wysokością stóp rynkowych. Średnioroczny WIBOR 1M ukształtował się w 2007 r. na poziomie 4,63% (w 2006 r. - 4,17%), natomiast średnioroczny WIBID 1M na poziomie 4,45% (4,01% w 2006 r.). W 2007 r. kontynuowana była, obserwowana od ponad trzech lat, systematyczna aprecjacja kursu złotego wobec EUR i USD. Średni kurs złotego ustalany przez NBP w 2007 r. był wyższy niż w roku poprzednim o 0,11 zł (2,9%) w stosunku do EUR i o 0,34 zł (10,9%) w stosunku do USD. Kurs EUR i USD na koniec 2007 r. wyniósł odpowiednio 3,58 zł i 2,44 zł i był wyższy od ustalonego na koniec 2006 r. o 0,25 zł w stosunku do EUR i 0,48 zł w stosunku do USD. Changes of the Central Bank s base rates corresponded with the levels of market rates yoy WIBOR 1M reached the value of 4.63% (versus 4.17% in 2006), whereby yoy WIBID 1M 4.45% (4.01% in 2006) saw the continuation of the gradual appreciation of PLN/EUR and PLN/USD exchange rate, which was observed for three years. An average zloty exchange rate set by NBP in 2007 against EUR was up by PLN 0.11 comparing to the year before (2.9%), and up by PLN 0.34 (10.9%) against USD. EUR and USD exchange rates at the end of 2007 totalled PLN 3.58 and PLN 2.44, respectively, and grew against the 2006 figure by PLN 0.25 against EUR and PLN 0.48 against USD. 14

16 Działalność Banku w 2007 roku Bank s activities in 2007

17 Działalność Banku w 2007 roku Bank s activities in 2007 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z każdym rokiem umacnia swoją pozycję w sektorze bankowym w Polsce jako bank wiarygodny, konkurencyjny i bezpieczny. Dobra koniunktura gospodarcza kraju oraz kontynuowanie procesów restrukturyzacyjnych wpłynęły na znaczącą poprawę sytuacji ekonomicznofinansowej Banku w 2007 r. Wynik finansowy netto Banku uzyskany w minionym roku wyniósł 43,8 mln zł i był o 21,1 mln zł, tj. o 93%, wyższy od zysku wypracowanego w 2006 r. Na wzrost tego wyniku wpłynęły przede wszystkim: - dynamiczny rozwój działalności handlowej (wzrost portfela kredytowego o 25,8% oraz depozytów klientów niebankowych o 15,6%), - poprawa jakości portfela kredytowego, - efektywny proces odzyskiwania należności, - zwiększenie efektywności operacji dokonywanych na rynku finansowym, - racjonalizacja ponoszonych kosztów działania Banku, - usprawnienie zarządzania siecią jednostek sprzedażowych. W listopadzie 2007 r. spłacona została ostatnia rata pożyczki otrzymanej z BFG w maju 2004 r. Pomoc zewnętrzna pozwoliła na uzyskanie przez Bank dodatkowych dochodów i tym samym skrócenie okresu przeprowadzanej przez Bank restrukturyzacji, która wynikała z realizowanego procesu konsolidacji sektora. W 2007 r. Bank w istotny sposób unowocześnił ofertę produktową, która spotkała się z zainteresowaniem nie tylko klientów, ale została dostrzeżona również przez instytucje zewnętrzne i niezależne redakcje branżowe, czego wyrazem są czołowe miejsca w licznych rankingach i porównaniach produktowych. Poprawa sytuacji finansowej w 2007 r. i dotychczasowe osiągnięcia Banku są gwarancją uzyskiwania dobrych wyników w przyszłości. Warunkiem niezbędnym dla dalszego dynamicznego rozwoju Banku jest zwiększenie funduszy własnych. Realizacja tego zadania pozwoli na zwiększenie dynamiki działalności handlowej, doskonalenie współpracy ze strategicznymi klientami Banku, tj. bankami spółdzielczymi, poprawę jakości pracy i organizacji Banku, niezbędny rozwój w obszarze informatycznym, jak również umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku zarówno Banku BPS jak i całego Zrzeszenia. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with each year strengthens its position in the banking sector in Poland as a reliable, competitive and safe bank. Dynamic growth of Polish economy and continuation of restructuring processes were the core drivers of a significant improvement of Bank s economic and financial situation in Bank s net financial result recorded in the previous year amounted to PLN 43.8 m, higher by PLN 21.1 m or 93% comparing to the profit generated in Such increase of the profit was primarily a consequence of: - a dynamic development of business activities (growth of credit portfolio by 25.8% and deposits from non-bank customers by 15.6%), - an improvement of credit portfolio quality, - an effective process of debt collection, - increasing efficiency of operations on the financial market, - the rationalisation of Bank s incurred activity costs, - better management of sales network. In November 2007 the last installment of the loan granted from Banking Guarantee Fund in May 2004 had been repaid. The external aid allowed the Bank to gain additional income and in such a way to cut the period of restructuring, which resulted from the process of sector consolidation. Over the 2007 the Bank was perfecting its product offer, which not only aroused interest among customers, but also was recognised by independent institutions and leading media, as a result of what Bank s offer took often a top spot in numerous rankings and product comparisons. An improvement of Bank s financial situation in 2007 and its achievements to date constitute a guarantee of good results in the future. However, an increase of equity is a necessary condition that has to be fulfilled to enable further dynamic Bank s development. As soon as this objective is realised, it will allow for a growth in commercial activity pace, excelling the cooperation with Bank s strategic customers, i.e. cooperative banks, improvement of work quality, Bank s organisation, essential development in IT area, as well as strengthening the competitive position of both Bank BPS and the whole BPS Affiliation on the market. 16

18 1. Organizacja i zarządzanie Od dnia powstania Banku BPS w 2002 r., realizując m.in. założenia programu postępowania naprawczego, prowadzone były działania mające na celu doskonalenie funkcjonowania organizacji. W 2007 r. ukierunkowano je na wypracowanie nowego modelu struktury organizacyjnej polegającego na: - spłaszczeniu struktury, - centralizacji zadań, - dostosowaniu struktury organizacyjnej do wymogów NUK, - poprawie jakości i sprawności zarządzania. We wrześniu 2007 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę akceptującą projekt proponowanych przez Zarząd zmian i określiła termin wdrożenia nowej struktury organizacyjnej na r. Nowa struktura organizacyjna pionów handlowych ukierunkowana została na pomoc w rozwoju działalności komercyjnej Banku BPS przy jednoczesnym podniesieniu jej rentowności. Zmiany w pozostałych częściach struktury organizacyjnej Banku wprowadzono w celu zapewnienia wyższego poziomu jakości realizowanych zadań na rzecz banków spółdzielczych. 2. Sieć placówek Według stanu na r. Bank BPS prowadził działalność w 79 placówkach: - 6 oddziałach regionalnych, 1 oddziale wojewódzkim, - 31 filiach, 9 punktów obsługi bankowej. 1. Organisation and management Since the day of Bank BPS foundation in 2002, through realisation of i.a. the recovery programme, numerous actions have been undertaken, all aiming at streamlining the processes of organisation s functioning. In 2007, these actions were heading to work out a new model of organisational structure based on the: - structure flattening, - tasks centralisation, - adaptation of organisational structure to the New Capital Accord requirements, - improvement of management s quality and efficiency. In September 2007 the Supervisory Board passed a law approving of the project of changes suggested by the Management Board, and outlined the date of a new organisational structure implementation for New organisational structure of business divisions has been targeted at assistance in development of the commercial activity of Bank BPS, together with simultaneous increasing its profitability. Changes in all other parts of Bank s organisational structure have been introduced in order to improve the quality of services provided for cooperative banks. 2. Sales network As at Bank BPS operated through a network of 79 outlets: - 7 regional branches, - 31 agencies and 9 points of banking services. 17

19 W 2007 r. podjęto działania zmierzające do zwiększenia sprawności funkcjonowania sieci placówek, racjonalizacji kosztów ich działania, w tym zatrudnienia, optymalizacji zajmowanych powierzchni, co w konsekwencji wpłynęło na poprawę wskaźników efektywności i wydajności. Wprowadzone zmiany w sieci sprzedaży przyniosły wymierne korzyści w postaci oszczędności kosztów działania, a dalsze efekty tych zmian będą widoczne w kolejnych latach. 3. Marketing i public relations W ramach działalności marketingowej i public relations Bank BPS monitorował rynek produktów bankowych, prowadził badania marketingowe, aktywnie kształtował ofertę produktową i ceny produktów bankowych w celu zachowania ich konkurencyjności, wprowadzał systemy wspierające działania sprzedażowe i promocyjne, współpracował z mediami oraz działał na rzecz promocji bankowości spółdzielczej w Polsce. W ramach komunikacji wewnętrznej wydawany był biuletyn Zrzeszenia BPS Bank Wspólnych Sił. In 2007, numerous initiatives have been undertaken heading to streamline functioning of the outlets through rationalising its operating costs and employment, and optimising the occupied surface. As a consequence, all in all it had an impact on improvement of efficiency indicators. Changes implemented in the sales network have born measurable fruit in the form of savings in operating costs, and the further effects of these changes will become visible in the coming years. 3. Marketing and public relations In respect with marketing and public relations activities Bank BPS has monitored the market of banking products, conducted marketing research, updated the product offering and pricing policy in order to maintain competitiveness, as well as implemented systems supporting sales or promotional activities, conducted media relations and acted in favour of cooperative banking promotion in Poland. As for the internal communication, the Bank issued the BPS Affiliation bulletin Bank of Joint Efforts ( Bank Wspólnych Sił ). W 2007 r. przeprowadzono ogólnokrajową kampanię promocyjną banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A., GBW S.A. i MR Bankiem S.A. Celem kampanii było bezpośrednie wsparcie sprzedaży produktów bankowych oraz pozyskanie nowych klientów. Na potrzeby promocji bankowości spółdzielczej wybrano loterię jako jedno z narzędzi marketingowych służących zwiększaniu sprzedaży. Działając w oparciu o zezwolenie wydane przez Ministra Finansów, w okresie od 1 czerwca do 30 września 2007 r. przeprowadzona została loteria promocyjna dla klientów banków spółdzielczych i banków zrzeszających, w ramach której do wygrania były atrakcyjne samochody osobowe oraz nagrody pieniężne. Działania promujące bankowość spółdzielczą prowadzone były w mediach o zasięgu ogólnopolskim, w tym w telewizji TVP1, TVP2 i Polsat oraz w internecie. W okresie prowadzenia działań In 2007, a country-wide promotional campaign of cooperative banks affiliated with Bank BPS S.A., GBW S.A. and MR Bank S.A. was launched. The core objective of the campaign was to support products sales and to acquire new customers. It was the lottery that was chosen for promotional needs for it is one of the most effective marketing tool serving for sales boost. On the basis of the permit given by the Ministry of Finance a promotional campaign was carried out for the customers of cooperative and affiliating banks within the period from 1 st June to 30 th September It was targeted at the customers of cooperative and affiliating banks which could win attractive cars and money prices. Actions promoting the cooperative banking were covering Poland-wide media, including leading TV stations TVP1, TVP2 and Polsat, leveraged by internet campaign. Thanks to it the cooperative banks from BPS Affiliation gained more than 23 thousand 18

20 promocyjnych banki spółdzielcze ze Zrzeszenia BPS pozyskały ponad 23 tysięcy nowych klientów, którzy pierwszy raz korzystali z usług banku spółdzielczego i wzięli udział w loterii promocyjnej. Prowadzona współpraca z mediami umożliwiła prezentację produktów Banku w różnego rodzaju rankingach i porównaniach prasowych. Oferta produktowa Banku jest oceniana jako konkurencyjna, co potwierdzają czołowe miejsca w prasowych porównaniach produktów bankowych, m.in.: - I miejsce kredyt Szybka Gotówka na Święta wg Gazety Prawnej i Expandera z r., - I miejsce kredyt Szybka Gotówka na Święta wg Open Finance z r., - I miejsce - kredyt mieszkaniowy Mój Dom wg tygodnika Wprost z r., - I miejsce w klasyfikacji generalnej raportu Bank Mystery Shopping Survey Poland March 07 wg firmy badawczej International Service Check. of new customers who took advantage of cooperative banks services for the first time by taking part in the promotional lottery. Cooperation with media allowed to present Bank s offering in numerous kinds of rankings and banking products comparisons. Our product offer is being regarded as competitive and has been recognised by independent institutions and opinion-making media, as a result of what Bank s offer took often a top spot in press and financial brokers rankings. The most important of them include: - 1st rank for Fast Loan for Christmas according to Gazeta Prawna daily and Expander (financial broker) from , - 1st rank for Fast Loan for Christmas according to Open Finance (financial broker) from , - 1st rank for My Home housing loan according to Wprost weekly z , - 1st rank in general classification of Bank Mystery Shopping Survey Poland March 07 report according to International Service Check (research company). On during a ceremony on occasion of a decade of Credit Information Bureau, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. was given a statuette as a First Bank Affiliating Cooperative Banks in the CIB Individual Customer System. 29 października 2007 r. podczas uroczystej Gali z okazji dziesięciolecia powstania Biura Informacji Kredytowej, Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. została wręczona statuetka jako Pierwszemu Bankowi Zrzeszającemu Banki Spółdzielcze w Systemie Informacji BIK Klient Indywidualny. W 2007 r. rozpoczęto prace nad stworzeniem nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej. Opracowany system wprowadzi nową jakość w zakresie zarządzania wizerunkiem Zrzeszenia BPS na poziomie nazwy, znaku, identyfikacji Banku BPS i Banku Spółdzielczego zarówno w obszarze wizerunku placówek bankowych, jak i komunikacji wizualnej z otoczeniem saw the beginning of works on a new Corporate Identity System. The designed system will introduce a new quality in terms of BPS Affiliation s image management at the level of name, logo and identity of both Bank BPS and Cooperative Bank in the area of banking outlets image as well as visual communication with the environment. 19

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Meritum Bank Equity Investment

Meritum Bank Equity Investment Meritum Bank Equity Investment Kraj: Polska Numer projektu: 40198 Sektor: Inwestycja kapitalowa Publiczny/Prywatny:: Prywatny Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(17) 2010, 57-65 ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W KREDYTOWANIU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH Agnieszka Kozera, Cezary Kozera Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Capitalisation and Shareholders. Kapitalizacja i Akcjonariusze. 64,1 PLN za akcję /per share (31.12.2004) J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04

Capitalisation and Shareholders. Kapitalizacja i Akcjonariusze. 64,1 PLN za akcję /per share (31.12.2004) J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04 Kapitalizacja i Akcjonariusze BHW, PLN 70 65 60 55 50 45 40 BHW WIG J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04 Kapitalizacja na 31/12/2004 8,4 mld PLN Capitalisation at 31/12/2004 8,4 MMM PLN WIG, tys pkt WIG, M pts

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9 Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński Japoński system bankowy Wykład 9 Japoński system bankowy przed Big-Bangiem Struktura systemu wyznaczona przez regulacje i politykę rządu (subsydiowane finansowanie,

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE JAKO UCZESTNIK RYNKU USŁUG BANKOWYCH. Wstęp

BANKI SPÓŁDZIELCZE JAKO UCZESTNIK RYNKU USŁUG BANKOWYCH. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Banki spółdzielcze ROLNICTWA jako uczestnik I AGROBIZNESU rynku usług bankowych Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 241 Elżbieta Kołodziej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie BANKI

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB Wynik prognozowany przez rynek Market consensus on results Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast CDM Pekao 108.8 DM Millenium 123 CA IB 146 0 50 100 150 200 2 Zysk netto Net Profit 250 200

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Report of the Board of Executives of BNP Paribas

Report of the Board of Executives of BNP Paribas nansowanie bieżącej działalności i inwestycji ash management I trade finance I leasing I rynki finansowe finansowanie bieżącej działalności i inwestycji Umów się z naszym doradcą: 0801 355 355 I www.bnpparibasfortis.pl

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego Zarządzanie Publiczne, 4(16)/2011, s. 95 118 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo