Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spoldzielczego w Podegrodziu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spoldzielczego w Podegrodziu"

Transkrypt

1 Zalqcznik nr... do Uchwaty Nr z dnia.:.v?.'... Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spoldzielczego w Podegrodziu obowiqzuj^ca od dnia roku ROZDZIALI RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE I PRZEPROWADZANIE CZYNNOSCI KASOWYCH Wplaty gotowkowe na rachunki bankowe w innych bankach oraz do przekazow, z wyja^tkiem: a) wplaty na ZUS i Urza^d Skarbowy-od kazdej wplaty b) wplaty na Zaklad Energetyczny-od kazdej wplaty c) wplaty na RTV d) wplaty za uslugi Telekom. Polskiej S.A. e) wplaty na KRUS f) wplaty inne np za wod?,podatek g) wplaty na cele charytatywne Wymiana banknotow i monet na inne nominaly Wyplata gotowki z konta,,zlecenia do wyptaty" Stawka obowiqzuj< ca 0,5% min. zl 2,50 max. zl 150,00 l,00zl l,00zl 2,50 z! 1,50 zl II RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEZA.CY I POMOCNICZY W ZLOTYCH Otwarcie rachunku : a) bieza_cego/pomocniczego b) dodatkowego (dla wyodr^bnienia srodkow) Prowadzenie rachunku podstawowych: Uwaga: oplaly okreslone w pkt. a i c pobiera.v/ za kazdy miesiqc, w klorym rachunek prowadzony byl przez co najmnie/ 5 dnl. a) podmiotow gospodarczych z wyjatkiem rach. gmin i ich jedn. budzetowych oraz rolnikow indywidualnych b) rolnikow indywidualnych: - za prowadzenie rachunku c) gmin i ich jedn. budzetowych Prowadzenie rachunkow pomocniczych- miesie/cznie Potwierdzenie czeku gotowkowego i rozrachunkowego oraz blokada srodkow z tytulu zaj?c komorniczych Za wydanie blankietow czekowych - za jeden blankiet Zgloszenie i wykonanie zastrzezenia oraz odwolanie zastrzezenia po utracie czekow Przelew lub polecenie zaptaty (z wyjatkiem dot. splaty kredytu w tutejszym banku) Potwierdzenie realizacji przelewu Zlecenie stale - od kazdej dyspozycji Realizacja dyspozycji splaty kredytu w tut. Banku na podst. udzielonego pelnomocnictwa System bcmkowosci internetowej: Stawka obowi^zujijca 1 3,00zl l,00zl

2 Aktywacja ushigi bankowosci internetowej Korzystanie z systemu bankowosci internetowej- miesi?cznie Realizacja przelewu Wydanie listy hasel jednorazowych Zablokowanie/odblokowanie dost?pu do rachunku Udzielenie informacji o wysokosci salda na rachunku Telefoniczne na haslo przekazywane w formie komunikatu SMS - oplata za kazdy wyslany SMS Uwaga: optatq pobiera si% od kazdego rachunku, do ktorego aktywowana jest usluga. Za sporza_dzenie: Odpisu obrotow na jednym rachunku w roku bieza^cym a) odpisu wyci^gu bankowego b) jednego dowodu do wyci^gu Uwaga: Za kazdy poprzedni rok opiate, podwyzsza si? o 50 % stawki podstawowej Przyj?cie listy inkasowej Realizacja tytuhl wykonawczego oraz dokumentu maja^cego moc takiego dokumentu (oplat? pobiera si? z rach. bankowego dhiznika) Za administrowanie tytulu wykonawczego oraz dokumentu maja^cego moc takiego dokumentu (oplat? pobiera si? z rachunku bankowego dhiznika) Wydanie zaswiadczenia o posiadaniu i numerze rachunku bankowego Poswiadczenie zgodnosci dokumentu z oryginalem w czasie trwania umowy rachunku Zmiana Karty wzorow podpisow Karty bankowe Visa Business Electron Przyj?cie lub odwolanie zastrzezenia dokumentu tozsamosci Przelewy bankowe i wyplaty z bieza_cych wplywow Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaswiadczeri bankowych Wyplaty gotowkowe z rachunkow bieza^cych ( z wyjatkiem rolnikow) Za ushigi nietypowe w zaleznosci od zlozonosci czynnosci Za aktywacj? ushigi SMS Wszelkie zmiany w zakresie ushigi SMS i kont internetowych. l,00zl... 0,30 zl. 0,5% kwoty zaj?tej min. max. 100,00 zl 40,00 zl. 10,00zt zgodnie z zala^cznikiem nr 1 i 2 do niniejszej taryfy. 00 zl 10, Optat nie pobiera si? od organizacji charytatywnych i spolecznych III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HomeNet Oplata za klucze Oplata za instalacj? Abonament za korzystanie z systemu oplata miesi?czna pobierana po 2 m-cach funkcjonowania Za przyj?cie jednego przelewu (nie dotyczy podmiotow z kt6rymi zawarto indywidualne umowy o prowadzenie r-ku) IV. KORZYSTANIE Z WRZUTNI Wydanie klucza do wrzutni Za kazda wplat? prowizja w wysokosci Stawka obowlspu'inca wedhig ceny zakupu zl. 1,50 zl

3 Rodzaj ustug (czynnosci) IV RACHUNEK OSZCZE.DNOSCIOWO- ROZLICZENIOWY Otwarcie rachunku: -ROR - ROR Student - ROR Junior - ROR Senior Prowadzenie rachunku - miesi?cznie -ROR - ROR Student - ROR Junior - ROR Senior * Uwaga: opiate, pobiera.fie. za miesiqc, w ktorym rachunek prowadzony byl przez co najmniej 5 dni Wplata gotowki na rachunek Wyplata gotowki z rachunku w placowce BS: sporza^dzenie zaste,pczego dowodu wyplaty (zamiast czeku) Przelew na rachunek: w placowkach wlasnych w innych bankach, z wyjajkiem ZUS ZUS w systemie bankowosci elektronicznej (e-banknet) Zlecenie stale na rachunek: a) w placowkach wlasnych b) w innych bankach Realizacja dyspozycji splaty kredytu w tutejszym banku na podstawie udzielonego pehiomocnictwa i stalego zlecenia Polecenie zaplaty: realizacja z rachunku dhiznika uwaga: oplata pobierana z rachunku dluznika System bankowosci Internetowej. aktywacja uslugi Bankowosci Internetowej korzystanie z Systemu Bankowosci Internetowej - miesi^cznie wydanie listy hasel jednorazowych Zablokowanie/odblokowanie dost^pu do rachunku Wyciaji z konta bankowego: odbierany przez wlasciciela konta lub osob? upowazniona_ w jednostce Banku prowadza^cej rachunek, wysylany przez Bank drogq. pocztowa. (listem zwyklym) na terenie kraju: a) raz w miesia^cu, b) cze^ciej niz raz w miesia.cu - za kazda^ przesylk?, wysylany na zyczenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za kazdq.przesylk?: a) listem zwykrym, b) listem poleconym, Udzielenie informacji o wysokosci salda na rachunku: telefonicznie na haslo oplata miesi^czna przekazywane w formie komunikatu SMS oplata za kazdy wyslany SMS Uwaga: opiate^ pobiera si% od kazdego rachunku, do ktorego aktywowana jest usluga. Realizacja czeku gotowkowego: w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spoldzielczych i ich jednostkach organizacyjnych Potwierdzenie czeku - od kazdego czeku Stawka obowiazujaca l,00zl. \z oplat 1,50 zl 1,50 zt 10,00zt.. 0,30 zl 0,30 zl

4 UWAGA: Wydanie blankietow czekow -za jeden blankiet Wydanie obwoluty plastikowej Inkaso czeku Za przyj^cie, zmian, odwolanie dyspozycji (oswiadczenia) posiadacza rach. w sprawie przeznaczenia wktadu na wypadek smierci Wysylanie wezwan (monitow) do zaplaty oraz upomnien z tytulu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszcz.- rozlicz., do dluznika lub jego por?czycieli, po upfywie terminu splaty kredytu lub odsetek (kwota platna przez dluznika za kazdy wyslany monit) Monit tel. z tytulu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszcz.- rozlicz., do dhiznika, po upfywie terminu splaty kred. lub odsetek Zmiana oswiadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu petaomocnika oraz inne zmiany do rachunku Zamkni^cie/ likwidacja ror Za wydanie NRB Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaswiadczen bankowych sporza^dzanie odpisow obrotow na jednym rachunku wkladow oszcz^dnosciowych za bieza^cy rok uwaga: Za kazdy poprzedni rok opiate podwyzsza si o 50% stawki podstawowej Przyje_cie i wykonanie dyspozycji dotycza_cej zablokowania srodkow na rachunkach oszcz^dnosciowych z tytulu zabezpieczenia umow zawartych przez posiadacza rachunku z innym bankiem Dokonanie blokady srodkow na rachunkach bankowych z tytuhi zaciajnietych kredytow - za kazda. zawarta^ umow^ Przyj^cie zgloszenia o utracie czekow Inne nietypowe czynnosci zwia^zane z obsluga^ rachunku Zgloszenie zagubienia dowodu tozsamosci limitu debetowego w rachunku oszcze_dnosciowo-rozliczeniowym do 500,00 zl pow. 500,00 zl ik oferta wa±na od momentu ukazania si? ulotek i plakatow. l,00zl 10,00zt Rodzaj ustug (czynnosci) V. RACHUNEK PLATNY NA KAZDE Z4DANIE W ZLOTYCH POTWIERDZONY KSIAZECZKA OSZCZEDNOSCIOWA Otwarcie rachunku. Wydanie ksia.zeczki nowej zamiast utraconej lub zniszczonej Umorzenie utraconej ksia_zeczki Prowadzenie rachunku Wplata gotowki na rachunek dokonana w jednostkach Banku oraz zrzeszonych bankach spoldzielczych i ich jednostkach organizacyjnych Wyplata gotowki z rachunku dokonana w: jednostkach organizacyjnych Banku innych bankach, ktore zawarly porozumienie w sprawie zast^pczej obshigi w zakresie ksia^zeczek oszcz^dnosciowych: a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, Przelew na rachunek: w Banku w innych bankach Zastrzezenie lub odwotanie przez klienta zastrzezenia realizacji wyplat z utraconej ksia_zeczki oszcz?dno^ciowej w jednostkach Banku Stawka obowiqzuj^ca bez optat

5 Zastrzezenie lub odwolanie zastrzezenia realizacji wyplat z ksia^zeczki oszczednosciowej na podstawie zawiadomienia o zaj^ciu wierzytelnosci przez uprawniony organ w zwia^zku z prowadzonym postepowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczajqeym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spoldzielczych, innych bankach krajowych Przepisanie ksiajzeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Wydanie zaswiadczen o stanie oszcz^dnosci Likwidacja ksia_zeczki Ustalenie aktualnego adresu posiadacza ksia_zeczki lub numeru ksi^zeczki Za wydanie fotokopii uniewaznionej ksia_zeczki oszcz?dnosciowej VI. RACHUNEK Z WKLADAMI OSZCZ^DNOSCIOWYMI TERMINOWYMI Prowadzenie rachunku Wydanie ksia^zeczki na zyczenie Wptata gotowki na rachunek Wyplata gotowki z rachunku w jednostce Banku prowadza.cej rachunek Likwidacja ksia_zeczki Za wydanie fotokopii uniewaznionej ksia^zeczki terminowej Stawka obowiazujqca bez optat 5,00 zt bez optat ROZDZIAL II KREDYTY Rodzaj ustug (czynnosci) I. KREDYTY KONSUMENCKIE Oplata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja za udzielenie: kredytu gotowkowego od kwoty przyznanego kredytu kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunkow oszcz^dnoscioworozliczeniowych w Banku - od kwoty przyznanego kredytu Kredytu gotowkowego - okolicznosciowego o stalej stopie a) dla posiadaczy rachunkow oszcz^dnosciowo-rozliczeniowych b) dla pozostafych klientow Za przyznanie ulgi w splacie naleznosci przysluguja^cej bankowi od osob fizycznych- od kwoty objetej ulga_ Prolongowanie terminu splaty kredytu lub jego czesci (rat kapitalowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej Podwyzszenie kwoty kredytu udzielonego w rachunkach oszcz^dnosciowo-rozliczeniowych i bieza^cych (od roznicy pomi^dzy dotychczasowaj a nowa_ wysokoscia. kredytu) Stawka obowi^zuj^ca 0,5-1 % od 1,50% do 2,50% min 30,00 zl 0,5-1 % min. 30,00 zl 1,5-4% min. 30,00 zl 1,5-5% Min 30,00 zl 2% nie mniej niz 2% nie mniej niz 1-2% min 30 zl.

6 1 1 Rodzaj uslug (czynnosci) II. KREDYT HIPOTECZNY MIESZKANIOWY Oplata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego Prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty kredytu Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu Prolongowanie terminu splaty kredytu lub jego cze.sci (rat kapitalowych lub odsetek) oplat? pobiera si? od kwoty prolongowanej Oplata za zmian? innych postanowiefi umowy o kredyt niz wymienione w pkt. 4 dokonywanych na wniosek klienta jednorazowo od kazdego aneksu Oplata za sporzajizenie deklaracji w sprawie podatku od czynnosci cywilno-prawnych Oplata za zlozenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy Oplata za badanie wpisow w ksi?dze wieczystej nieruchomosci Opiata za wysylanie wezwania do zaplaty lub wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentow zgodnie z umowa. Oplata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomosci, ktora ma bye przedmiotem zabezpieczenia splaty kredytu Oplata za przeprowadzenie inspekcji wykorzystania kredytu przed uruchomieniem kolejnej transzy ( jako rozliczenie poprzedniej transzy) Oplata za wczesniejsza. splat? Stawka obowi^zujuca 0,5-1,0% 0,5-1,0% 100,00 zl 2% nie mniej niz 300,00 zl ,00 zl plus koszty przejazdu 0,00% 1 Rodzaj uslug (czynnosci) III. UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY I KONSOLIDACYJNY Oplata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu Oplata za wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu Oplata za prolongowanie terminu splaty kredytu lub jego cz?sci (rat kapitalowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej Oplata za zmian? innych postanowien umowy o kredyt niz wymienione w pkt. 4 dokonywanych na wniosek klienta - ptatna jednorazowo od kazdego aneksu Oplata za sporzajizenie deklaracji w sprawie podatku od czynnosci cywilno-prawnych Oplata za zlozenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy Oplata za badanie wpisow w ksi?dze wieczystej nieruchomosci Oplata za wysylanie wezwania do zaplaty lub wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentow zgodnie z umowa^ Oplata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomosci, ktora ma bye przedmiotem zabezpieczenia splaty kredytu Oplata za wczesniejsza. splat? Stawka obowi^zuj^ca 0,5-1,0% 0,5-1,0% 0,30% min. 100,00 zl 1 00,00 zl 300,00 zl ,00 zl 0,00% IV. KREDYTY NA DZIALALNOSC GOSPODARCZA^ Oplata od kwoty przyznanego kredytu: Prowizje od kwoty przyznanego kredytu: a) obrotowego w rachunku bieza^cym b) obrotowego w rachunku kredytowym: - do 1 roku Stawka obowiazujqca 0,5-1% 0,5-1 % min. 30,00 zl 0,5-1 %

7 ,4 - powyzej 1 roku c) platniczego d) na zakup rzeczowych srodkow do produkcji rolnej (nawozowy) e) inwestycyjnego (w zaleznosci od celu kredytu, wg uchwaty Zarza_du Banku) f) pomostowego Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja mots zostac zaliczona na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu Oplata za prolongowanie tenninu splaty kredytu lub jego cz?sci (rat kapitalowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej Oplata za zmiane. innych postanowien umowy o kredyt niz wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta platna jednorazowo od kazdego aneksu Rozpatrzenie zlecenia do udzielenia gwarancji Od kwoty udzielonej gwarancji, pore_czenia, regwarancji: za kazdy rozpocze^y kwartal kalendarzowy udzielenie gwarancji wadialnej udzielenie gwarancji nalezytego wykonania robot Wyplata gwarancji -od kwoty roszczenia Oplata za sporza_dzenie aneksu do umowy- skutkuja^cej zwie/kszeniem kwoty gwarancji, lub wydluzeniem terminu jej obowia^zywania od kwoty obje^ej aneksem (jednorazowo od kazdego aneksu ) Oplata za zmiany innych postanowien umowy o udzielenie gwarancji lub por^czenia bankowego Od nie wykorzystanej kwoty kredytu udzielonego w rachunku bieza^cym, stanowia^ca_ roznic? pomi?dzy kwota_ przyznanego limitu kredytu na dzieri, wynikaja^ z umowy kredytu, a kwota. faktycznie wykorzystanego kredytu. Uwaga: prowizja naliczana jest za kazdy dzien kalendarzowy a pobierana w terminie do 5-tego dnia nastejmego miesiqca za poprzedni miesiqc.zwyjqtkiem prowizji naleznej za miesiqc grudzien, ktora_ pobiera sie_ w ostatnim dnin roboczym. Decyzje. o wysokosci prowizji podejmuje Zarzqd BS lub pelnomocnik. Podwyzszenie kwoty kredytu udzielonego w rachunkach biezqeych (od roznicy pomi^dzy dotychczasowa^, a nowa^ wysokoscia^ kredytu) proporcjonalnie do okresu korzystania z podwyzszonego limitu 0,5-1 % 0,5-1 % min. 30,00 zl 0,5-1 % min. 30,00 zl 0,5-1 % min. 30,00 zl 0,5-1% min. 30,00 zl 1 00,00 zt 2% nie min 100,00 zl 100,00 zl 1% mini 00,00 zl 2% mini 00,00 zl 0,1 5% min 100 0,00 zl 1-2% min 1 00,00 zl. V. KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR I ROLNICZYCH Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwi^kszenia kwoty kredytu udzielonego na podstawie zawartej umowy z ARiMR z dnia roku z pozn. aneksami Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu Prolongowanie terminu splaty kredytu lub jego cz^sci (rat kapitalowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej Zmiana innych postanowien umowy o kredyt niz wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta - platna jednorazowo od kazdego aneksu Stawka obowi^zuj^ca 1-2% 100,00 zl 2% nie mniej niz Rodzaj ustug (czynnosci) VI. DODATKOWE CZYNNOSCI ZWI^ZANE Z OBSLUG4 RACHUNKOW KREDYTOWYCH Wystawienie zaswiadczenia potwierdzaja^cego posiadanie rachunku kredytowego, wysokosc zadluzenia lub jego brak Wycia_g z rachunku na wniosek posiadacza rachunku Wysylanie wezwari (monitow) do zaplaty naleznosci Banku po uplywie terminu splaty oraz wezwan do dostarczenia okreslonych w umowie kredytowej dokumentow - od kazdego monitu Stawka obowi^zujqca 15,00zt

8 Sporzajizanie na wniosek kredytobiorcy lub por^czyciela odpisu umowy Sporza.dzanie historii kredytu za kazdy rozpocz?ty rok Za zas"wiadczenie zezwalaja^ce na wykreslenie zastawow, hipoteki Inne czynnosci zwia^zane z obsluga^ kredytow dokonywane na wniosek klienta Bankowa Informacja Kredytowa -od kazdego zapytania Windykacja: a) upomnienie telefoniczne b) wysylanie upomnienia droga^ pocztowa^ od kazdego monitu c) koszty sadowe i komornicze - wg poniesionych kosztow + optata 10,00 zi 10,00 rf 10% poniesionych k-tow REALIZACJA PRZEKAZOW W OBROCIE DEWIZOWYM Przekazy eksportowe Przelew regulowany na rachunek zlotowy w BS Polecenie wyplaty na rachunek zlotowy w BS Koszty SHA nieprawidlowy numer IBAN Przekazy importowe Przelew regulowany z rachunku ztotowego w BS Polecenie wyptaty z rachunku zlotowego BS w trybie przyspieszonym (data waluty, jutro") Koszty ryczahowe Koszty OUR Przelew z niepehiymi danymi ( brak kodu Swift). 40,00 zl. 40,00 zl. 40,00 zl... 70,00 zl.

9 Zat^cznik nr 1 do uchwaty Nr Zarza.du Banku Spotdzielczego w Podegrodziu z dnia Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spotdzielczych w Podegrodziu obowiqzujc ca od dnia r I 7' I. KARTY PLATNICZE Wydanie pigrw^zjsj kartyjipjrachunku: Wzno wienie pierwszej karty do rachunku: Wydanie i wznowienie drugiejjjcolejnej karty do rachunku Wydanie duplikatu karty. Oplata miesi?czna za obslug karty od kazdej karty wydanej do rachunku Platnosd karta^ a)jwjninktach handlowo-uslugowych w kraju.^ b) w punktach handlowo-uslugowych zajgranic^. c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku EPS S.A.. Wyplata gotowki: Visa Business Debetowa 30,00 zl 30,00 zl 30,00 zl * Jjej5JDJ3to_ 0,50% min. Stawka VISA Classic Debetowa * 0,50% min. Q 1 _121_ a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankow krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatow dost^pna w placowkach i na stronie internetowej Banku. b) w pozostarych bankomatach w kraju, c) w bankomatach za granica^ d) poprzez uslug Visa cash back (wyplata gotowki w kasie placowki handlowouslugowej) w Polsce, e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., i) w kasie Jnnego_b_anku w kraju, g) w kasie innego banku za granica^. h) w placbwkach Poczty Polskiej. Sprawdzenie wysokosci dost^pnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. Uwaga: ustuga dostqpnajedynie w bankomatach sieci BZ WBK 24, Generowanie zestawienia transakcji na zyczenie Posiadacza rachunku za okres przez nieg_o_wskazany. Powtorne generowanie i wysylka PIN na wniosek Uzytkownika. Zmiana danych Uzytkownika karty. Awaryjna wyplata gotowki za granicq. po utracie karty. Za zraian wysokosci dziennego limitu transakcji Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. Rozpatrzenie reklamacji Przekazanie wydruku miesi?cznego zestawienia transakcji. 2 % min 4,00 zl min. nie dotyczy _j3ezjoglat 5,00 z! min. 12,00zl 5,00 zt 2 % min 4,00 zl nie mniej niz koszty banku 0,00 z! 0,00 zl! ^-_^ min. 12 zl 5,00 zi 8,00 zl I 10,00z! j JJ)00,0 rf 1000,00 zt "~ 10,00zt nie dotyczy bez_orjlat * Klient jest zwolniony z optaty za obstug? karty Visa Classic Debetowa, jezeli w danym miesia_cu dokona transakcji bezgotowkowych (w punktach handlowych) przekraczaja^cych lapznie kwot? 300,00 zt.

10 Rodzaj usiug (czynnosci) KARTA PLATNICZA VISA ELECTRON Wydanie nowej karty Wznowienie karty Optata miesi^czna za posiadanie karty od kazdej karty wydanej do rachunku: Wydanie duplikatu karty Uwaga: oplata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu zlozenia wniosku o wydanie duplikatu. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 2 Uwaga: oplata ksiqgowana na rachunku Posiadacza z datq dokonania zmiany Platnosc kartaj a) w punktach handlowo uslugowych w kraju b) w punktach handlowo - uslugowych za granica. Wyplata gotowki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankow krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostalych bankomatach w kraju c) w bankomatach za granica^ od kwoty wyplaty d) poprzez usluge. Visa cash back (wyplata gotowki w kasie placowki handlowo-ushigowej) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. f) w kasie innego banku w kraju g) w kasie innego banku za granica od kwoty wyplaty h) w placowkach Poczty Polskiej Sprawdzenie wysokosci dost?pnych srodkow w bankomacie Rozpatrzenie reklamacji nieuzasadnionej Generowanie zestawienia transakcji na zyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Zmiana danych Uzytkownika karty Powtorne generowanie i wysylka PIN na wniosek Uzytkownika Awaryjna wyplata gotowki za granica. po utracie karty Odblokowanie numeru PIN Inne czynnosci zwia^zane z obshiga^kart bankomatowych Zatqcznik nr 2 Stawka obowi^zuj^ca 3 30,00 zt 4,00 z! Nie mniej niz koszty banku 0,00 zl Nie mniej niz koszty banku 40,00 zl 1 000,00 zl 6,00 zl

11 Zalqcznik nr KARTA PLATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Z mikroprocesorem Wydanie nowej karty Wznowienie karty Oplata miesi?czna za obslug? karty - od kazdej karty wydanej do rachunku: Wydanie duplikatu karty Uwaga: oplata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu ziozenia wniosku o wydanie duplikatu. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 2 Uwaga: oplata ksitfgowana na rachunku Posiadacza z datq dokonania zmiany Platnosc kartaj a) w punktach handlowo uslugowych w kraju b) w punktach handlowo - ushigowych za granica. Wyplata gotowki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankow krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostalych bankomatach w kraju c) w bankomatach za granica, od kwoty wyplaty d) poprzez usluge. Visa cash back (wyplata gotowki w kasie placowki handlowo-uslugowej) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. f) w kasie innego banku w kraju g) w kasie innego banku za granica od kwoty wyplaty h) w placowkach Poczty Polskiej Sprawdzenie wysokosci dost^pnych srodkow w bankomacie Rozpatrzenie reklamacji nieuzasadnionej Generowanie zestawienia transakcji na zyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Zmiana danych Uzytkownika karty Powtorne generowanie i wysylka PIN na wniosek Uzytkownika Awaryjna wyplata gotowki za granica, po utracie karty Odblokowanie numeru PIN Inne czynnosci zwia.zane z obsluga. kart bankomatowych Stawka obowi^zuj^ca 4,00 zl Nie mniej niz koszty banku 0,00 zl Nie mniej niz koszty banku 40,00 zl 1 000,00 zl 6,00 zl Z A R Z A D BANKU SP6LDZIELCZEGO ft 0 w Podegrodsrttr

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Sporzadzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każdy miesiąc 5,00 zł 5,00 zł

Sporzadzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każdy miesiąc 5,00 zł 5,00 zł Postanowienia ogólne 1. Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.03.2012 roku Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/Z/2012 Zarządu BS

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 16 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 09.04.2014 r. dla dotychczasowych umów obowiązuje od dnia 01.07.2014 r. dla nowych umów obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 29.04.2015 r. z mocą obowiązującą od 04.05.2015 r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Załącznik do Uchwały Zarządu nr 65/2015 z dnia 24/09/2015 roku Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 39/22/2012 z dnia 13 września 2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 05.04.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 15 grudnia 2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Rybnickiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo