Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spoldzielczego w Podegrodziu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spoldzielczego w Podegrodziu"

Transkrypt

1 Zalqcznik nr... do Uchwaty Nr z dnia.:.v?.'... Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spoldzielczego w Podegrodziu obowiqzuj^ca od dnia roku ROZDZIALI RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE I PRZEPROWADZANIE CZYNNOSCI KASOWYCH Wplaty gotowkowe na rachunki bankowe w innych bankach oraz do przekazow, z wyja^tkiem: a) wplaty na ZUS i Urza^d Skarbowy-od kazdej wplaty b) wplaty na Zaklad Energetyczny-od kazdej wplaty c) wplaty na RTV d) wplaty za uslugi Telekom. Polskiej S.A. e) wplaty na KRUS f) wplaty inne np za wod?,podatek g) wplaty na cele charytatywne Wymiana banknotow i monet na inne nominaly Wyplata gotowki z konta,,zlecenia do wyptaty" Stawka obowiqzuj< ca 0,5% min. zl 2,50 max. zl 150,00 l,00zl l,00zl 2,50 z! 1,50 zl II RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEZA.CY I POMOCNICZY W ZLOTYCH Otwarcie rachunku : a) bieza_cego/pomocniczego b) dodatkowego (dla wyodr^bnienia srodkow) Prowadzenie rachunku podstawowych: Uwaga: oplaly okreslone w pkt. a i c pobiera.v/ za kazdy miesiqc, w klorym rachunek prowadzony byl przez co najmnie/ 5 dnl. a) podmiotow gospodarczych z wyjatkiem rach. gmin i ich jedn. budzetowych oraz rolnikow indywidualnych b) rolnikow indywidualnych: - za prowadzenie rachunku c) gmin i ich jedn. budzetowych Prowadzenie rachunkow pomocniczych- miesie/cznie Potwierdzenie czeku gotowkowego i rozrachunkowego oraz blokada srodkow z tytulu zaj?c komorniczych Za wydanie blankietow czekowych - za jeden blankiet Zgloszenie i wykonanie zastrzezenia oraz odwolanie zastrzezenia po utracie czekow Przelew lub polecenie zaptaty (z wyjatkiem dot. splaty kredytu w tutejszym banku) Potwierdzenie realizacji przelewu Zlecenie stale - od kazdej dyspozycji Realizacja dyspozycji splaty kredytu w tut. Banku na podst. udzielonego pelnomocnictwa System bcmkowosci internetowej: Stawka obowi^zujijca 1 3,00zl l,00zl

2 Aktywacja ushigi bankowosci internetowej Korzystanie z systemu bankowosci internetowej- miesi?cznie Realizacja przelewu Wydanie listy hasel jednorazowych Zablokowanie/odblokowanie dost?pu do rachunku Udzielenie informacji o wysokosci salda na rachunku Telefoniczne na haslo przekazywane w formie komunikatu SMS - oplata za kazdy wyslany SMS Uwaga: optatq pobiera si% od kazdego rachunku, do ktorego aktywowana jest usluga. Za sporza_dzenie: Odpisu obrotow na jednym rachunku w roku bieza^cym a) odpisu wyci^gu bankowego b) jednego dowodu do wyci^gu Uwaga: Za kazdy poprzedni rok opiate, podwyzsza si? o 50 % stawki podstawowej Przyj?cie listy inkasowej Realizacja tytuhl wykonawczego oraz dokumentu maja^cego moc takiego dokumentu (oplat? pobiera si? z rach. bankowego dhiznika) Za administrowanie tytulu wykonawczego oraz dokumentu maja^cego moc takiego dokumentu (oplat? pobiera si? z rachunku bankowego dhiznika) Wydanie zaswiadczenia o posiadaniu i numerze rachunku bankowego Poswiadczenie zgodnosci dokumentu z oryginalem w czasie trwania umowy rachunku Zmiana Karty wzorow podpisow Karty bankowe Visa Business Electron Przyj?cie lub odwolanie zastrzezenia dokumentu tozsamosci Przelewy bankowe i wyplaty z bieza_cych wplywow Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaswiadczeri bankowych Wyplaty gotowkowe z rachunkow bieza^cych ( z wyjatkiem rolnikow) Za ushigi nietypowe w zaleznosci od zlozonosci czynnosci Za aktywacj? ushigi SMS Wszelkie zmiany w zakresie ushigi SMS i kont internetowych. l,00zl... 0,30 zl. 0,5% kwoty zaj?tej min. max. 100,00 zl 40,00 zl. 10,00zt zgodnie z zala^cznikiem nr 1 i 2 do niniejszej taryfy. 00 zl 10, Optat nie pobiera si? od organizacji charytatywnych i spolecznych III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HomeNet Oplata za klucze Oplata za instalacj? Abonament za korzystanie z systemu oplata miesi?czna pobierana po 2 m-cach funkcjonowania Za przyj?cie jednego przelewu (nie dotyczy podmiotow z kt6rymi zawarto indywidualne umowy o prowadzenie r-ku) IV. KORZYSTANIE Z WRZUTNI Wydanie klucza do wrzutni Za kazda wplat? prowizja w wysokosci Stawka obowlspu'inca wedhig ceny zakupu zl. 1,50 zl

3 Rodzaj ustug (czynnosci) IV RACHUNEK OSZCZE.DNOSCIOWO- ROZLICZENIOWY Otwarcie rachunku: -ROR - ROR Student - ROR Junior - ROR Senior Prowadzenie rachunku - miesi?cznie -ROR - ROR Student - ROR Junior - ROR Senior * Uwaga: opiate, pobiera.fie. za miesiqc, w ktorym rachunek prowadzony byl przez co najmniej 5 dni Wplata gotowki na rachunek Wyplata gotowki z rachunku w placowce BS: sporza^dzenie zaste,pczego dowodu wyplaty (zamiast czeku) Przelew na rachunek: w placowkach wlasnych w innych bankach, z wyjajkiem ZUS ZUS w systemie bankowosci elektronicznej (e-banknet) Zlecenie stale na rachunek: a) w placowkach wlasnych b) w innych bankach Realizacja dyspozycji splaty kredytu w tutejszym banku na podstawie udzielonego pehiomocnictwa i stalego zlecenia Polecenie zaplaty: realizacja z rachunku dhiznika uwaga: oplata pobierana z rachunku dluznika System bankowosci Internetowej. aktywacja uslugi Bankowosci Internetowej korzystanie z Systemu Bankowosci Internetowej - miesi^cznie wydanie listy hasel jednorazowych Zablokowanie/odblokowanie dost^pu do rachunku Wyciaji z konta bankowego: odbierany przez wlasciciela konta lub osob? upowazniona_ w jednostce Banku prowadza^cej rachunek, wysylany przez Bank drogq. pocztowa. (listem zwyklym) na terenie kraju: a) raz w miesia^cu, b) cze^ciej niz raz w miesia.cu - za kazda^ przesylk?, wysylany na zyczenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za kazdq.przesylk?: a) listem zwykrym, b) listem poleconym, Udzielenie informacji o wysokosci salda na rachunku: telefonicznie na haslo oplata miesi^czna przekazywane w formie komunikatu SMS oplata za kazdy wyslany SMS Uwaga: opiate^ pobiera si% od kazdego rachunku, do ktorego aktywowana jest usluga. Realizacja czeku gotowkowego: w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spoldzielczych i ich jednostkach organizacyjnych Potwierdzenie czeku - od kazdego czeku Stawka obowiazujaca l,00zl. \z oplat 1,50 zl 1,50 zt 10,00zt.. 0,30 zl 0,30 zl

4 UWAGA: Wydanie blankietow czekow -za jeden blankiet Wydanie obwoluty plastikowej Inkaso czeku Za przyj^cie, zmian, odwolanie dyspozycji (oswiadczenia) posiadacza rach. w sprawie przeznaczenia wktadu na wypadek smierci Wysylanie wezwan (monitow) do zaplaty oraz upomnien z tytulu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszcz.- rozlicz., do dluznika lub jego por?czycieli, po upfywie terminu splaty kredytu lub odsetek (kwota platna przez dluznika za kazdy wyslany monit) Monit tel. z tytulu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszcz.- rozlicz., do dhiznika, po upfywie terminu splaty kred. lub odsetek Zmiana oswiadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu petaomocnika oraz inne zmiany do rachunku Zamkni^cie/ likwidacja ror Za wydanie NRB Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaswiadczen bankowych sporza^dzanie odpisow obrotow na jednym rachunku wkladow oszcz^dnosciowych za bieza^cy rok uwaga: Za kazdy poprzedni rok opiate podwyzsza si o 50% stawki podstawowej Przyje_cie i wykonanie dyspozycji dotycza_cej zablokowania srodkow na rachunkach oszcz^dnosciowych z tytulu zabezpieczenia umow zawartych przez posiadacza rachunku z innym bankiem Dokonanie blokady srodkow na rachunkach bankowych z tytuhi zaciajnietych kredytow - za kazda. zawarta^ umow^ Przyj^cie zgloszenia o utracie czekow Inne nietypowe czynnosci zwia^zane z obsluga^ rachunku Zgloszenie zagubienia dowodu tozsamosci limitu debetowego w rachunku oszcze_dnosciowo-rozliczeniowym do 500,00 zl pow. 500,00 zl ik oferta wa±na od momentu ukazania si? ulotek i plakatow. l,00zl 10,00zt Rodzaj ustug (czynnosci) V. RACHUNEK PLATNY NA KAZDE Z4DANIE W ZLOTYCH POTWIERDZONY KSIAZECZKA OSZCZEDNOSCIOWA Otwarcie rachunku. Wydanie ksia.zeczki nowej zamiast utraconej lub zniszczonej Umorzenie utraconej ksia_zeczki Prowadzenie rachunku Wplata gotowki na rachunek dokonana w jednostkach Banku oraz zrzeszonych bankach spoldzielczych i ich jednostkach organizacyjnych Wyplata gotowki z rachunku dokonana w: jednostkach organizacyjnych Banku innych bankach, ktore zawarly porozumienie w sprawie zast^pczej obshigi w zakresie ksia^zeczek oszcz^dnosciowych: a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, Przelew na rachunek: w Banku w innych bankach Zastrzezenie lub odwotanie przez klienta zastrzezenia realizacji wyplat z utraconej ksia_zeczki oszcz?dno^ciowej w jednostkach Banku Stawka obowiqzuj^ca bez optat

5 Zastrzezenie lub odwolanie zastrzezenia realizacji wyplat z ksia^zeczki oszczednosciowej na podstawie zawiadomienia o zaj^ciu wierzytelnosci przez uprawniony organ w zwia^zku z prowadzonym postepowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczajqeym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spoldzielczych, innych bankach krajowych Przepisanie ksiajzeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Wydanie zaswiadczen o stanie oszcz^dnosci Likwidacja ksia_zeczki Ustalenie aktualnego adresu posiadacza ksia_zeczki lub numeru ksi^zeczki Za wydanie fotokopii uniewaznionej ksia_zeczki oszcz?dnosciowej VI. RACHUNEK Z WKLADAMI OSZCZ^DNOSCIOWYMI TERMINOWYMI Prowadzenie rachunku Wydanie ksia^zeczki na zyczenie Wptata gotowki na rachunek Wyplata gotowki z rachunku w jednostce Banku prowadza.cej rachunek Likwidacja ksia_zeczki Za wydanie fotokopii uniewaznionej ksia^zeczki terminowej Stawka obowiazujqca bez optat 5,00 zt bez optat ROZDZIAL II KREDYTY Rodzaj ustug (czynnosci) I. KREDYTY KONSUMENCKIE Oplata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja za udzielenie: kredytu gotowkowego od kwoty przyznanego kredytu kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunkow oszcz^dnoscioworozliczeniowych w Banku - od kwoty przyznanego kredytu Kredytu gotowkowego - okolicznosciowego o stalej stopie a) dla posiadaczy rachunkow oszcz^dnosciowo-rozliczeniowych b) dla pozostafych klientow Za przyznanie ulgi w splacie naleznosci przysluguja^cej bankowi od osob fizycznych- od kwoty objetej ulga_ Prolongowanie terminu splaty kredytu lub jego czesci (rat kapitalowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej Podwyzszenie kwoty kredytu udzielonego w rachunkach oszcz^dnosciowo-rozliczeniowych i bieza^cych (od roznicy pomi^dzy dotychczasowaj a nowa_ wysokoscia. kredytu) Stawka obowi^zuj^ca 0,5-1 % od 1,50% do 2,50% min 30,00 zl 0,5-1 % min. 30,00 zl 1,5-4% min. 30,00 zl 1,5-5% Min 30,00 zl 2% nie mniej niz 2% nie mniej niz 1-2% min 30 zl.

6 1 1 Rodzaj uslug (czynnosci) II. KREDYT HIPOTECZNY MIESZKANIOWY Oplata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego Prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty kredytu Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu Prolongowanie terminu splaty kredytu lub jego cze.sci (rat kapitalowych lub odsetek) oplat? pobiera si? od kwoty prolongowanej Oplata za zmian? innych postanowiefi umowy o kredyt niz wymienione w pkt. 4 dokonywanych na wniosek klienta jednorazowo od kazdego aneksu Oplata za sporzajizenie deklaracji w sprawie podatku od czynnosci cywilno-prawnych Oplata za zlozenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy Oplata za badanie wpisow w ksi?dze wieczystej nieruchomosci Opiata za wysylanie wezwania do zaplaty lub wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentow zgodnie z umowa. Oplata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomosci, ktora ma bye przedmiotem zabezpieczenia splaty kredytu Oplata za przeprowadzenie inspekcji wykorzystania kredytu przed uruchomieniem kolejnej transzy ( jako rozliczenie poprzedniej transzy) Oplata za wczesniejsza. splat? Stawka obowi^zujuca 0,5-1,0% 0,5-1,0% 100,00 zl 2% nie mniej niz 300,00 zl ,00 zl plus koszty przejazdu 0,00% 1 Rodzaj uslug (czynnosci) III. UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY I KONSOLIDACYJNY Oplata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu Oplata za wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu Oplata za prolongowanie terminu splaty kredytu lub jego cz?sci (rat kapitalowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej Oplata za zmian? innych postanowien umowy o kredyt niz wymienione w pkt. 4 dokonywanych na wniosek klienta - ptatna jednorazowo od kazdego aneksu Oplata za sporzajizenie deklaracji w sprawie podatku od czynnosci cywilno-prawnych Oplata za zlozenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy Oplata za badanie wpisow w ksi?dze wieczystej nieruchomosci Oplata za wysylanie wezwania do zaplaty lub wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentow zgodnie z umowa^ Oplata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomosci, ktora ma bye przedmiotem zabezpieczenia splaty kredytu Oplata za wczesniejsza. splat? Stawka obowi^zuj^ca 0,5-1,0% 0,5-1,0% 0,30% min. 100,00 zl 1 00,00 zl 300,00 zl ,00 zl 0,00% IV. KREDYTY NA DZIALALNOSC GOSPODARCZA^ Oplata od kwoty przyznanego kredytu: Prowizje od kwoty przyznanego kredytu: a) obrotowego w rachunku bieza^cym b) obrotowego w rachunku kredytowym: - do 1 roku Stawka obowiazujqca 0,5-1% 0,5-1 % min. 30,00 zl 0,5-1 %

7 ,4 - powyzej 1 roku c) platniczego d) na zakup rzeczowych srodkow do produkcji rolnej (nawozowy) e) inwestycyjnego (w zaleznosci od celu kredytu, wg uchwaty Zarza_du Banku) f) pomostowego Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja mots zostac zaliczona na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu Oplata za prolongowanie tenninu splaty kredytu lub jego cz?sci (rat kapitalowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej Oplata za zmiane. innych postanowien umowy o kredyt niz wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta platna jednorazowo od kazdego aneksu Rozpatrzenie zlecenia do udzielenia gwarancji Od kwoty udzielonej gwarancji, pore_czenia, regwarancji: za kazdy rozpocze^y kwartal kalendarzowy udzielenie gwarancji wadialnej udzielenie gwarancji nalezytego wykonania robot Wyplata gwarancji -od kwoty roszczenia Oplata za sporza_dzenie aneksu do umowy- skutkuja^cej zwie/kszeniem kwoty gwarancji, lub wydluzeniem terminu jej obowia^zywania od kwoty obje^ej aneksem (jednorazowo od kazdego aneksu ) Oplata za zmiany innych postanowien umowy o udzielenie gwarancji lub por^czenia bankowego Od nie wykorzystanej kwoty kredytu udzielonego w rachunku bieza^cym, stanowia^ca_ roznic? pomi?dzy kwota_ przyznanego limitu kredytu na dzieri, wynikaja^ z umowy kredytu, a kwota. faktycznie wykorzystanego kredytu. Uwaga: prowizja naliczana jest za kazdy dzien kalendarzowy a pobierana w terminie do 5-tego dnia nastejmego miesiqca za poprzedni miesiqc.zwyjqtkiem prowizji naleznej za miesiqc grudzien, ktora_ pobiera sie_ w ostatnim dnin roboczym. Decyzje. o wysokosci prowizji podejmuje Zarzqd BS lub pelnomocnik. Podwyzszenie kwoty kredytu udzielonego w rachunkach biezqeych (od roznicy pomi^dzy dotychczasowa^, a nowa^ wysokoscia^ kredytu) proporcjonalnie do okresu korzystania z podwyzszonego limitu 0,5-1 % 0,5-1 % min. 30,00 zl 0,5-1 % min. 30,00 zl 0,5-1 % min. 30,00 zl 0,5-1% min. 30,00 zl 1 00,00 zt 2% nie min 100,00 zl 100,00 zl 1% mini 00,00 zl 2% mini 00,00 zl 0,1 5% min 100 0,00 zl 1-2% min 1 00,00 zl. V. KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR I ROLNICZYCH Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwi^kszenia kwoty kredytu udzielonego na podstawie zawartej umowy z ARiMR z dnia roku z pozn. aneksami Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu Prolongowanie terminu splaty kredytu lub jego cz^sci (rat kapitalowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej Zmiana innych postanowien umowy o kredyt niz wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta - platna jednorazowo od kazdego aneksu Stawka obowi^zuj^ca 1-2% 100,00 zl 2% nie mniej niz Rodzaj ustug (czynnosci) VI. DODATKOWE CZYNNOSCI ZWI^ZANE Z OBSLUG4 RACHUNKOW KREDYTOWYCH Wystawienie zaswiadczenia potwierdzaja^cego posiadanie rachunku kredytowego, wysokosc zadluzenia lub jego brak Wycia_g z rachunku na wniosek posiadacza rachunku Wysylanie wezwari (monitow) do zaplaty naleznosci Banku po uplywie terminu splaty oraz wezwan do dostarczenia okreslonych w umowie kredytowej dokumentow - od kazdego monitu Stawka obowi^zujqca 15,00zt

8 Sporzajizanie na wniosek kredytobiorcy lub por^czyciela odpisu umowy Sporza.dzanie historii kredytu za kazdy rozpocz?ty rok Za zas"wiadczenie zezwalaja^ce na wykreslenie zastawow, hipoteki Inne czynnosci zwia^zane z obsluga^ kredytow dokonywane na wniosek klienta Bankowa Informacja Kredytowa -od kazdego zapytania Windykacja: a) upomnienie telefoniczne b) wysylanie upomnienia droga^ pocztowa^ od kazdego monitu c) koszty sadowe i komornicze - wg poniesionych kosztow + optata 10,00 zi 10,00 rf 10% poniesionych k-tow REALIZACJA PRZEKAZOW W OBROCIE DEWIZOWYM Przekazy eksportowe Przelew regulowany na rachunek zlotowy w BS Polecenie wyplaty na rachunek zlotowy w BS Koszty SHA nieprawidlowy numer IBAN Przekazy importowe Przelew regulowany z rachunku ztotowego w BS Polecenie wyptaty z rachunku zlotowego BS w trybie przyspieszonym (data waluty, jutro") Koszty ryczahowe Koszty OUR Przelew z niepehiymi danymi ( brak kodu Swift). 40,00 zl. 40,00 zl. 40,00 zl... 70,00 zl.

9 Zat^cznik nr 1 do uchwaty Nr Zarza.du Banku Spotdzielczego w Podegrodziu z dnia Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spotdzielczych w Podegrodziu obowiqzujc ca od dnia r I 7' I. KARTY PLATNICZE Wydanie pigrw^zjsj kartyjipjrachunku: Wzno wienie pierwszej karty do rachunku: Wydanie i wznowienie drugiejjjcolejnej karty do rachunku Wydanie duplikatu karty. Oplata miesi?czna za obslug karty od kazdej karty wydanej do rachunku Platnosd karta^ a)jwjninktach handlowo-uslugowych w kraju.^ b) w punktach handlowo-uslugowych zajgranic^. c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku EPS S.A.. Wyplata gotowki: Visa Business Debetowa 30,00 zl 30,00 zl 30,00 zl * Jjej5JDJ3to_ 0,50% min. Stawka VISA Classic Debetowa * 0,50% min. Q 1 _121_ a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankow krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatow dost^pna w placowkach i na stronie internetowej Banku. b) w pozostarych bankomatach w kraju, c) w bankomatach za granica^ d) poprzez uslug Visa cash back (wyplata gotowki w kasie placowki handlowouslugowej) w Polsce, e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., i) w kasie Jnnego_b_anku w kraju, g) w kasie innego banku za granica^. h) w placbwkach Poczty Polskiej. Sprawdzenie wysokosci dost^pnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. Uwaga: ustuga dostqpnajedynie w bankomatach sieci BZ WBK 24, Generowanie zestawienia transakcji na zyczenie Posiadacza rachunku za okres przez nieg_o_wskazany. Powtorne generowanie i wysylka PIN na wniosek Uzytkownika. Zmiana danych Uzytkownika karty. Awaryjna wyplata gotowki za granicq. po utracie karty. Za zraian wysokosci dziennego limitu transakcji Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. Rozpatrzenie reklamacji Przekazanie wydruku miesi?cznego zestawienia transakcji. 2 % min 4,00 zl min. nie dotyczy _j3ezjoglat 5,00 z! min. 12,00zl 5,00 zt 2 % min 4,00 zl nie mniej niz koszty banku 0,00 z! 0,00 zl! ^-_^ min. 12 zl 5,00 zi 8,00 zl I 10,00z! j JJ)00,0 rf 1000,00 zt "~ 10,00zt nie dotyczy bez_orjlat * Klient jest zwolniony z optaty za obstug? karty Visa Classic Debetowa, jezeli w danym miesia_cu dokona transakcji bezgotowkowych (w punktach handlowych) przekraczaja^cych lapznie kwot? 300,00 zt.

10 Rodzaj usiug (czynnosci) KARTA PLATNICZA VISA ELECTRON Wydanie nowej karty Wznowienie karty Optata miesi^czna za posiadanie karty od kazdej karty wydanej do rachunku: Wydanie duplikatu karty Uwaga: oplata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu zlozenia wniosku o wydanie duplikatu. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 2 Uwaga: oplata ksiqgowana na rachunku Posiadacza z datq dokonania zmiany Platnosc kartaj a) w punktach handlowo uslugowych w kraju b) w punktach handlowo - uslugowych za granica. Wyplata gotowki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankow krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostalych bankomatach w kraju c) w bankomatach za granica^ od kwoty wyplaty d) poprzez usluge. Visa cash back (wyplata gotowki w kasie placowki handlowo-ushigowej) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. f) w kasie innego banku w kraju g) w kasie innego banku za granica od kwoty wyplaty h) w placowkach Poczty Polskiej Sprawdzenie wysokosci dost?pnych srodkow w bankomacie Rozpatrzenie reklamacji nieuzasadnionej Generowanie zestawienia transakcji na zyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Zmiana danych Uzytkownika karty Powtorne generowanie i wysylka PIN na wniosek Uzytkownika Awaryjna wyplata gotowki za granica. po utracie karty Odblokowanie numeru PIN Inne czynnosci zwia^zane z obshiga^kart bankomatowych Zatqcznik nr 2 Stawka obowi^zuj^ca 3 30,00 zt 4,00 z! Nie mniej niz koszty banku 0,00 zl Nie mniej niz koszty banku 40,00 zl 1 000,00 zl 6,00 zl

11 Zalqcznik nr KARTA PLATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Z mikroprocesorem Wydanie nowej karty Wznowienie karty Oplata miesi?czna za obslug? karty - od kazdej karty wydanej do rachunku: Wydanie duplikatu karty Uwaga: oplata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu ziozenia wniosku o wydanie duplikatu. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 2 Uwaga: oplata ksitfgowana na rachunku Posiadacza z datq dokonania zmiany Platnosc kartaj a) w punktach handlowo uslugowych w kraju b) w punktach handlowo - ushigowych za granica. Wyplata gotowki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankow krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostalych bankomatach w kraju c) w bankomatach za granica, od kwoty wyplaty d) poprzez usluge. Visa cash back (wyplata gotowki w kasie placowki handlowo-uslugowej) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. f) w kasie innego banku w kraju g) w kasie innego banku za granica od kwoty wyplaty h) w placowkach Poczty Polskiej Sprawdzenie wysokosci dost^pnych srodkow w bankomacie Rozpatrzenie reklamacji nieuzasadnionej Generowanie zestawienia transakcji na zyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Zmiana danych Uzytkownika karty Powtorne generowanie i wysylka PIN na wniosek Uzytkownika Awaryjna wyplata gotowki za granica, po utracie karty Odblokowanie numeru PIN Inne czynnosci zwia.zane z obsluga. kart bankomatowych Stawka obowi^zuj^ca 4,00 zl Nie mniej niz koszty banku 0,00 zl Nie mniej niz koszty banku 40,00 zl 1 000,00 zl 6,00 zl Z A R Z A D BANKU SP6LDZIELCZEGO ft 0 w Podegrodsrttr

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 61/2014 z dnia 31 października 2014r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI Do użytku wewnętrznego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze Załącznik do Uchwały Nr../2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 18 lipca 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 224/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo