Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj"

Transkrypt

1 Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj jest Spółka pod firmą: Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: ) przy pl. Orląt Lwowskich 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , kapitał zakładowy w wysokości zł, w całości wpłacony, REGON , NIP (zwana dalej Bankiem ). 3. Nazwa organu wydającego zezwolenie Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią ) organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U nr 201 poz. 1540) oraz niniejszego regulaminu Loterii (zwanego dalej Regulaminem ). 4. Zasięg geograficzny loterii promocyjnej Loteria promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Czas trwania loterii promocyjnej Czas trwania Loterii promocyjnej obejmuje okres od r. do r., który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej (ostatecznym dniem rozpatrzenia reklamacji). 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia loterii promocyjnej 6.1. Zgłoszenia uczestnictwa w Loterii, zgodnie z zapisem pkt poniżej, przyjmowane są od dnia r. do dnia r Loterią objęte są transakcje, zgodnie z pkt poniżej, dokonane od godz. 00:00:01 w dniu r. do godz. 23:59:59 w dniu r. 7. Uczestnicy loterii promocyjnej 7.1. Loteria przeznaczona jest dla zamieszkałych w Polsce, pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej Uczestnikami ), które: są posiadaczami rachunku karty kredytowej lub posiadaczami / współposiadaczami konta dla osób fizycznych Banku (zwanymi dalej Rachunkami ), do których to Rachunków wydane zostały przez Bank karty płatnicze, wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby niniejszej Loterii, z wyjątkiem pracowników i pełnomocników Banku, pracowników podmiotów kapitałowo lub organizacyjnie powiązanych z Bankiem, członków Komisji Loterii, członków ich najbliższej rodziny (tj.: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia), jak również osób Klientów Banku, którzy nieterminowo spłacają karty, których karty są objęte postępowaniem windykacyjnym, których karty są zastrzeżone, także osób, które zachowują się niezgodnie z regulaminem danej karty lub Rachunku. Osoby nie spełniające tego warunku nie mogą zostać Laureatami Loterii. Pracownikami Banku są osoby pozostające w stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy W przypadku, gdy na podstawie weryfikowania wyników losowania przewidzianego w Loterii okaże się, że nagroda w Loterii przysługiwałaby którejkolwiek z osób wskazanych i wyłączonych z Loterii zgodnie z pkt powyżej, prawo do tej nagrody przysługiwać będzie osobie, której Transakcja została wylosowana na listę rezerwową, z zachowaniem procedury określonej w pkt Regulaminu. 1

2 7.3. W przypadku, gdy Uczestnik w trakcie trwania Loterii wypowie Umowę z Bankiem dot. wydania i korzystania z karty płatniczej lub Umowę Rachunku, do którego wydana została karta płatnicza objęta Loterią, wówczas traci status Uczestnika Loterii oraz traci prawo do udziału w losowaniu nagród w Loterii Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Loterii. 8. Zasady organizacji loterii promocyjnej 8.1. Celem Loterii jest promocja transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych wymienionych szczegółowo w pkt poniżej wydawanych i obsługiwanych przez Bank (zwanych dalej Transakcjami ) Warunkiem udziału w Loterii jest: Zgłoszenie swojego udziału w Loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej Formularzem ) na stronie internetowej Banku pod adresem za pośrednictwem serwisu telefonicznego działającego pod numerem lub (czynny 24h/dobę, koszt połączenia wg stawki operatora obsługującego danego Uczestnika) lub osobiście w dowolnej Placówce Banku (w godzinach pracy danej Placówki) zgodnie z poniższymi zasadami: Osoba zgłasza się do Loterii tylko raz, przy wykorzystaniu jednego z powyżej wskazanych kanałów komunikacji. Zgłoszenie skutkuje udziałem w Loterii wszystkich kart płatniczych wydanych i obsługiwanych przez Bank, będących w posiadaniu danej osoby. Udział w Loterii mogą zgłaszać tylko osoby, które są posiadaczami lub współposiadaczami Rachunków, do których wydane zostały karty płatnicze, Niezależnie od sposobu wypełniania Formularza (przez stronę internetową, serwis telefoniczny czy osobiście w dowolnej Placówce Banku), Uczestnik będzie pozostawiał następujące dane: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego oraz (opcjonalnie) adres , zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby Loterii oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii, W każdym momencie trwania Loterii Uczestnik ma prawo odwołania swojego udziału lub zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii, przy czym odwołanie zgody skutkuje pominięciem transakcji realizowanych przez tego Uczestnika w losowaniach, a także rezygnacją przez niego z ewentualnej nagrody, jeśli taką wygrał, a nie została jeszcze wysłana Zrealizowanie za pomocą Karty płatniczej Transakcji bezgotówkowej, która spełnia łącznie następujące wymagania: Wartość Transakcji wynosi minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), Transakcja została dokonana w dowolnych punktach handlowych i usługowych, honorujących płatności za towary lub usługi przy użyciu kart płatniczych lub poprzez sieć Internet dla nagród określonych w punkcie poniżej lub została dokonana w sklepach sieci RTV EURO AGD dla nagród określonych w punkcie poniżej (dokładne adresy placówek sieci RTV EURO AGD znajdują się na stronie Została dokonana w okresie od godz. 00:00:01 w dniu r. do godz. 23:59:59 w dniu r., Została dokonana przy użyciu jednej z następujących kart płatniczych wydanych i obsługiwanych przez Bank (zwanych dalej Kartami ): Credit Agricole Visa Gold, Credit Agricole MasterCard Gold, Credit Agricole Visa Silver, Credit Agricole MasterCard Silver, Credit Agricole Visa Standard, Maxima, Visa Castorama, Visa E.Leclerc, MasterCard Tesco, MasterCard Alsolia, MasterCard RTV Euro AGD, Visa Electron, Visa 1 Konto, Visa 1 Konto Euro26, Została dokonana przy użyciu wydanej do Rachunku karty głównej (używanej przez posiadacza / współposiadacza Rachunku) lub karty dodatkowej (używanej przez użytkownika karty, nie będącego posiadaczem / współposiadaczem Rachunku, w tym 2

3 przez Pełnomocnika do karty debetowej i Pełnomocnika do konta), przy czym zgodnie z pkt losy loteryjne (określone w pkt 8.4.) za Transakcje wykonane kartami dodatkowymi, w przypadku konta wspólnego dla osób fizycznych (prowadzonego w Banku) przysługują osobie, która w treści Umowy Konta wystąpiła jako pierwsza, Transakcja została zaksięgowana w systemie Banku na co najmniej 2 dni przed terminem odpowiadającej jej tury losowań Loterią nie są objęte Transakcje zwrócone, sporne, nieautoryzowane oraz niezarejestrowane i niezaksięgowane w systemie Banku, a także wypłata gotówki w bankomatach, wypłata gotówki w placówkach Banku, jak również przelewy dokonywane z Rachunku przypisanego do Karty, bez fizycznego użycia Karty i/lub bez wykorzystania umieszczonych na niej danych Każda z Transakcji zrealizowanych zgodnie z zapisem pkt jest przeliczana na losy loteryjne w stosunku 1:1. Osoba, która pragnie zwiększyć swoje szanse na wygraną w Loterii winna zrealizować większą liczbę Transakcji na minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda, z uwzględnieniem zapisu pkt powyżej Laureatom nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na jakiekolwiek nagrody rzeczowe lub ich równowartość pieniężną. 9. Miejsca i terminy losowań 9.1. W trakcie trwania Loterii Bank przeprowadzi 9 (dziewięć) tur losowań nagród, według poniższego harmonogramu. Losowania przeprowadzane są w siedzibie Banku za pomocą dostępnego on-line komputerowego sytemu informatycznego zapewniającego losowy wybór transakcji: losowania 1. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 16 do 22.07), losowania 2. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 23 do 29.07), losowania 3. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od do 05.08), losowania 4. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 06 do 12.08), losowania 5. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 13 do 19.08), losowania 6. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 20 do 26.08), losowania 7. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od do 02.09), losowania 8. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 03 do 09.09), losowania 9. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 10 do 16.09) W wyniku każdej tury losowań odbędzie się: (siedem) losowań, w wyniku których z bazy transakcji z każdego dnia danego tygodnia wyłonionych zostanie 7 Laureatów nagród dziennych, po jednym z każdego dnia tygodnia objętego losowaniem oraz po 5 Laureatów rezerwowych z każdego dnia tego tygodnia, (jedno) losowanie, w wyniku którego z bazy wszystkich transakcji (bez podziału na dni) dokonanych w danym tygodniu w sklepach sieci RTV EURO AGD wyłonionych zostanie 2 Laureatów nagród tygodnia oraz 5 Laureatów rezerwowych Bank tworzy listy Laureatów rezerwowych do nagród na wypadek, gdyby okazało się, że Uczestnik, którego Transakcja została wylosowana na listę właściwą do nagród (zwany Laureatem ), nie spełnił warunków otrzymania nagrody określonych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku, każdorazowo miejsce Laureata zajmuje Uczestnik, którego Transakcja znalazła się na pierwszym miejscu na odpowiedniej liście rezerwowej do nagród (zwany dalej Laureatem rezerwowym ). Ewentualne przyznanie nagród Laureatom rezerwowym następować będzie w kolejności wylosowania na daną listę rezerwową do nagród. W przypadku, gdy Laureat rezerwowy nie spełni warunków przyznania nagrody określonych w Regulaminie, przypadająca na niego nagroda przechodzi na kolejnego Laureata rezerwowego. W przypadku wyczerpania się listy Laureatów rezerwowych nieprzyznane nagrody pozostają do dyspozycji Banku Jednemu Uczestnikowi może być przyznana w ramach jednej tury losowań tylko jedna nagroda dzienna i jedna nagroda tygodnia Laureaci zostaną o nagrodzie poinformowani telefonicznie na numer telefonu podany w Formularzu w terminie do 3 dni roboczych od dnia każdej tury losowań, o których mowa w pkt powyżej. Przedstawiciel Banku podejmie 3 próby połączenia telefonicznego z Laureatem w odstępie min. 8 godzin w przypadku drugiej próby i kolejnych min. 12 godzin w przypadku trzeciej próby. Próby połączeń dokonywane będą w godzinach od 10:00 do 20:00 każdego dnia roboczego. Przez nieudaną 3

4 próbę połączenia rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie przez niego poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki) W przypadku 3 nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem lub w razie niedopełnienia warunków określonych w pkt 9.7. przedstawiciel Banku podejmie próbę połączenia się z Laureatem rezerwowym zgodnie z kolejnością wylosowania. Przedstawiciel Banku podejmie 3 próby połączenia telefonicznego z Laureatem rezerwowym. Pierwsza próba połączenia nastąpi niezwłocznie po 3 nieudanej próbie połączenia się z Laureatem. Kolejne 2 próby będą podejmowane w odstępach min. 3- godznnych, jednak nie później niż do godziny 20:00 danego dnia roboczego i kontynuowane w kolejnym dniu roboczym w godzinach od 10:00 do 20:00 dnia roboczego. Jeśli, w opisany powyżej sposób, nie uda się połączyć z żadnym z kolejnych na liście Laureatów rezerwowych nagroda pozostaje do dyspozycji Banku Podczas rozmowy telefonicznej przedstawiciel Banku poinformuje Laureata o wygranej. W celu potwierdzenia przyjęcia nagrody i weryfikacji Laureata, jest on zobowiązany do wykonania następujących czynności, w podanej kolejności: wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy, wyrażenia zgody na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celach i w zakresie związanym z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa Laureata do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników Loterii zgodnie z pkt , rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu, przy czym Laureat ma prawo zażądać nawiązania z nim połączenia telefonicznego w dniu następnym, celem umożliwienia mu zapoznania się z postanowieniami Regulaminu, złożenia oświadczenia o spełnieniu przez Uczestnika warunków Regulaminu, w szczególności pkt 7.1., wyrażenia zgody na przyjęcie nagrody, podania swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi adres, pod który zostanie wysłana nagroda, numeru telefonu kontaktowego oraz numeru PESEL). 10. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii promocyjnej W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Bank ustanowił Komisję Loterii, której zasady funkcjonowania określa Regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba nadzorująca urządzanie Loterii, posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów Prace Komisji Loterii, w tym w szczególności rezultat przyznania nagród w drodze losowania, zostaną potwierdzone stosownymi protokołami Listy Laureatów, w tym w szczególności imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość zamieszkania i rodzaj wygranej nagrody są prezentowane na bieżąco na stronie w terminie 3 dni roboczych od wyłonienia Laureata nagrody. 11. Nagrody w loterii promocyjnej Bank przewiduje w Loterii następujące nagrody: nagrody dzienne w postaci kart podarunkowych do sieci RTV EURO AGD o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), nagród tygodnia za Transakcje dokonane w sieci RTV EURO AGD w postaci kart podarunkowych do sieci RTV EURO AGD o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Łączna pula wszystkich nagród wynosi ,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) Nagrody w postaci kart podarunkowych sieci RTV EURO AGD będą przeznaczone do wykorzystania w dowolnym sklepie sieci RTV EURO AGD (aktualna lista sklepów znajduje się na stronie do dnia r. Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę. Zgodnie z regulaminem kart podarunkowych sieci RTV EURO AGD znajdującym się na stronie posiadaczom kart 4

5 podarunkowych nie przysługuje także zwrot różnicy pomiędzy wartością nominalną karty podarunkowej, a wartością dokonanych zakupów. W przypadku zakupu towarów o wartości przekraczającej nominał karty podarunkowej, posiadacz karty zobowiązany jest dopłacić różnicę. 12. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi Nagrody są zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Nagrody zostaną dostarczone Laureatom pocztą kurierską w terminie do 5 tygodni od daty losowania, nie później jednak niż do r. na adres korespondencyjny podany podczas rozmowy telefonicznej Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Banku, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Bank o ww. zmianie osobiście w dowolnej Placówce Banku, telefonicznie za pomocą serwisu telefonicznego pod numerem lub (czynny 24h/dobę, koszt połączenia wg stawki operatora obsługującego danego użytkownika) lub pisemnie na adres Banku podany w pkt. 2 powyżej oraz podać nowe, aktualne dane osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania nagrody pod rygorem pozbawienia prawa do otrzymania nagrody Laureaci tracą prawo do nagrody i staje się ona własnością Banku w następujących sytuacjach: w przypadku podania przez Uczestnika błędnego adresu korespondencyjnego, co uniemożliwi dostarczenie nagrody, odmowy przyjęcia, nieodebrania nagrody przez Laureata, niespełnienia przez Laureata wymogów określonych w pkt niniejszego Regulaminu, braku kontaktu z Laureatem i wyczerpania się listy Laureatów rezerwowych Laureat nie ma prawa przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 13. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia r. do dnia r. tj. nie później niż do 7 dni od daty upływu terminu otrzymania nagród. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż r. nie będą uwzględniane. Bank nie będzie uwzględniał reklamacji, które zostaną mu doręczone po dniu r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Banku: Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, Wrocław, z dopiskiem: Loteria promocyjna: Płać kartą i wygrywaj Reklamacje w Loterii powinny zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i miejsca zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, wskazywać rodzaj i nazwę gry, tj. Loteria promocyjna Płać kartą i wygrywaj oraz treść żądania reklamacyjnego Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania, nie później jednak niż do dnia r. Zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłane reklamującemu listownie (listem zwykłym) w terminie do 4 dni roboczych od daty rozpatrzenia, na adres podany w reklamacji. 14. Terminy przedawnienia roszczeń Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 15. Postanowienia końcowe 5

6 15.1. Regulamin Loterii dostępny jest w dniach r r. w siedzibie Banku od godz. 9:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, na stronie internetowej w placówkach Banku, których lista znajduje się na stronie zgodnie z godzinami otwarcia placówki lub na pisemną prośbę uczestnika Loterii za zwrotnym przesłaniem koperty z naklejonym znaczkiem Informacji dodatkowych, w tym informacji dotyczących wysyłki nagród udziela serwis telefoniczny pod numerem: lub (czynny 24h/dobę, koszt połączenia wg stawki operatora obsługującego danego użytkownika) Na materiałach promocyjnych publikowany jest wyciąg z Regulaminu określający zasady udziału w Loterii. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny Bank nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki Laureatom, gdy wynika to z błędów leżących po stronie Laureata Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku Loterii jest: Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Orląt Lwowskich 1. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo żądania ich zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla otrzymania nagrody w Loterii W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o grach hazardowych. 6

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. [Postanowienia ogólne] 1 1. Organizatorem konkursu Pokaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten.

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. I. Organizator. 1. Konkurs organizowany jest przez MultiBank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku Spółki Akcyjnej, z siedzibą ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo