Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj"

Transkrypt

1 Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj jest Spółka pod firmą: Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: ) przy pl. Orląt Lwowskich 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , kapitał zakładowy w wysokości zł, w całości wpłacony, REGON , NIP (zwana dalej Bankiem ). 3. Nazwa organu wydającego zezwolenie Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią ) organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U nr 201 poz. 1540) oraz niniejszego regulaminu Loterii (zwanego dalej Regulaminem ). 4. Zasięg geograficzny loterii promocyjnej Loteria promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Czas trwania loterii promocyjnej Czas trwania Loterii promocyjnej obejmuje okres od r. do r., który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej (ostatecznym dniem rozpatrzenia reklamacji). 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia loterii promocyjnej 6.1. Zgłoszenia uczestnictwa w Loterii, zgodnie z zapisem pkt poniżej, przyjmowane są od dnia r. do dnia r Loterią objęte są transakcje, zgodnie z pkt poniżej, dokonane od godz. 00:00:01 w dniu r. do godz. 23:59:59 w dniu r. 7. Uczestnicy loterii promocyjnej 7.1. Loteria przeznaczona jest dla zamieszkałych w Polsce, pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej Uczestnikami ), które: są posiadaczami rachunku karty kredytowej lub posiadaczami / współposiadaczami konta dla osób fizycznych Banku (zwanymi dalej Rachunkami ), do których to Rachunków wydane zostały przez Bank karty płatnicze, wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby niniejszej Loterii, z wyjątkiem pracowników i pełnomocników Banku, pracowników podmiotów kapitałowo lub organizacyjnie powiązanych z Bankiem, członków Komisji Loterii, członków ich najbliższej rodziny (tj.: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia), jak również osób Klientów Banku, którzy nieterminowo spłacają karty, których karty są objęte postępowaniem windykacyjnym, których karty są zastrzeżone, także osób, które zachowują się niezgodnie z regulaminem danej karty lub Rachunku. Osoby nie spełniające tego warunku nie mogą zostać Laureatami Loterii. Pracownikami Banku są osoby pozostające w stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy W przypadku, gdy na podstawie weryfikowania wyników losowania przewidzianego w Loterii okaże się, że nagroda w Loterii przysługiwałaby którejkolwiek z osób wskazanych i wyłączonych z Loterii zgodnie z pkt powyżej, prawo do tej nagrody przysługiwać będzie osobie, której Transakcja została wylosowana na listę rezerwową, z zachowaniem procedury określonej w pkt Regulaminu. 1

2 7.3. W przypadku, gdy Uczestnik w trakcie trwania Loterii wypowie Umowę z Bankiem dot. wydania i korzystania z karty płatniczej lub Umowę Rachunku, do którego wydana została karta płatnicza objęta Loterią, wówczas traci status Uczestnika Loterii oraz traci prawo do udziału w losowaniu nagród w Loterii Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Loterii. 8. Zasady organizacji loterii promocyjnej 8.1. Celem Loterii jest promocja transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych wymienionych szczegółowo w pkt poniżej wydawanych i obsługiwanych przez Bank (zwanych dalej Transakcjami ) Warunkiem udziału w Loterii jest: Zgłoszenie swojego udziału w Loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej Formularzem ) na stronie internetowej Banku pod adresem za pośrednictwem serwisu telefonicznego działającego pod numerem lub (czynny 24h/dobę, koszt połączenia wg stawki operatora obsługującego danego Uczestnika) lub osobiście w dowolnej Placówce Banku (w godzinach pracy danej Placówki) zgodnie z poniższymi zasadami: Osoba zgłasza się do Loterii tylko raz, przy wykorzystaniu jednego z powyżej wskazanych kanałów komunikacji. Zgłoszenie skutkuje udziałem w Loterii wszystkich kart płatniczych wydanych i obsługiwanych przez Bank, będących w posiadaniu danej osoby. Udział w Loterii mogą zgłaszać tylko osoby, które są posiadaczami lub współposiadaczami Rachunków, do których wydane zostały karty płatnicze, Niezależnie od sposobu wypełniania Formularza (przez stronę internetową, serwis telefoniczny czy osobiście w dowolnej Placówce Banku), Uczestnik będzie pozostawiał następujące dane: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego oraz (opcjonalnie) adres , zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby Loterii oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii, W każdym momencie trwania Loterii Uczestnik ma prawo odwołania swojego udziału lub zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii, przy czym odwołanie zgody skutkuje pominięciem transakcji realizowanych przez tego Uczestnika w losowaniach, a także rezygnacją przez niego z ewentualnej nagrody, jeśli taką wygrał, a nie została jeszcze wysłana Zrealizowanie za pomocą Karty płatniczej Transakcji bezgotówkowej, która spełnia łącznie następujące wymagania: Wartość Transakcji wynosi minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), Transakcja została dokonana w dowolnych punktach handlowych i usługowych, honorujących płatności za towary lub usługi przy użyciu kart płatniczych lub poprzez sieć Internet dla nagród określonych w punkcie poniżej lub została dokonana w sklepach sieci RTV EURO AGD dla nagród określonych w punkcie poniżej (dokładne adresy placówek sieci RTV EURO AGD znajdują się na stronie Została dokonana w okresie od godz. 00:00:01 w dniu r. do godz. 23:59:59 w dniu r., Została dokonana przy użyciu jednej z następujących kart płatniczych wydanych i obsługiwanych przez Bank (zwanych dalej Kartami ): Credit Agricole Visa Gold, Credit Agricole MasterCard Gold, Credit Agricole Visa Silver, Credit Agricole MasterCard Silver, Credit Agricole Visa Standard, Maxima, Visa Castorama, Visa E.Leclerc, MasterCard Tesco, MasterCard Alsolia, MasterCard RTV Euro AGD, Visa Electron, Visa 1 Konto, Visa 1 Konto Euro26, Została dokonana przy użyciu wydanej do Rachunku karty głównej (używanej przez posiadacza / współposiadacza Rachunku) lub karty dodatkowej (używanej przez użytkownika karty, nie będącego posiadaczem / współposiadaczem Rachunku, w tym 2

3 przez Pełnomocnika do karty debetowej i Pełnomocnika do konta), przy czym zgodnie z pkt losy loteryjne (określone w pkt 8.4.) za Transakcje wykonane kartami dodatkowymi, w przypadku konta wspólnego dla osób fizycznych (prowadzonego w Banku) przysługują osobie, która w treści Umowy Konta wystąpiła jako pierwsza, Transakcja została zaksięgowana w systemie Banku na co najmniej 2 dni przed terminem odpowiadającej jej tury losowań Loterią nie są objęte Transakcje zwrócone, sporne, nieautoryzowane oraz niezarejestrowane i niezaksięgowane w systemie Banku, a także wypłata gotówki w bankomatach, wypłata gotówki w placówkach Banku, jak również przelewy dokonywane z Rachunku przypisanego do Karty, bez fizycznego użycia Karty i/lub bez wykorzystania umieszczonych na niej danych Każda z Transakcji zrealizowanych zgodnie z zapisem pkt jest przeliczana na losy loteryjne w stosunku 1:1. Osoba, która pragnie zwiększyć swoje szanse na wygraną w Loterii winna zrealizować większą liczbę Transakcji na minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda, z uwzględnieniem zapisu pkt powyżej Laureatom nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na jakiekolwiek nagrody rzeczowe lub ich równowartość pieniężną. 9. Miejsca i terminy losowań 9.1. W trakcie trwania Loterii Bank przeprowadzi 9 (dziewięć) tur losowań nagród, według poniższego harmonogramu. Losowania przeprowadzane są w siedzibie Banku za pomocą dostępnego on-line komputerowego sytemu informatycznego zapewniającego losowy wybór transakcji: losowania 1. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 16 do 22.07), losowania 2. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 23 do 29.07), losowania 3. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od do 05.08), losowania 4. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 06 do 12.08), losowania 5. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 13 do 19.08), losowania 6. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 20 do 26.08), losowania 7. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od do 02.09), losowania 8. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 03 do 09.09), losowania 9. tury odbędą się r. (wśród transakcji wykonanych od 10 do 16.09) W wyniku każdej tury losowań odbędzie się: (siedem) losowań, w wyniku których z bazy transakcji z każdego dnia danego tygodnia wyłonionych zostanie 7 Laureatów nagród dziennych, po jednym z każdego dnia tygodnia objętego losowaniem oraz po 5 Laureatów rezerwowych z każdego dnia tego tygodnia, (jedno) losowanie, w wyniku którego z bazy wszystkich transakcji (bez podziału na dni) dokonanych w danym tygodniu w sklepach sieci RTV EURO AGD wyłonionych zostanie 2 Laureatów nagród tygodnia oraz 5 Laureatów rezerwowych Bank tworzy listy Laureatów rezerwowych do nagród na wypadek, gdyby okazało się, że Uczestnik, którego Transakcja została wylosowana na listę właściwą do nagród (zwany Laureatem ), nie spełnił warunków otrzymania nagrody określonych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku, każdorazowo miejsce Laureata zajmuje Uczestnik, którego Transakcja znalazła się na pierwszym miejscu na odpowiedniej liście rezerwowej do nagród (zwany dalej Laureatem rezerwowym ). Ewentualne przyznanie nagród Laureatom rezerwowym następować będzie w kolejności wylosowania na daną listę rezerwową do nagród. W przypadku, gdy Laureat rezerwowy nie spełni warunków przyznania nagrody określonych w Regulaminie, przypadająca na niego nagroda przechodzi na kolejnego Laureata rezerwowego. W przypadku wyczerpania się listy Laureatów rezerwowych nieprzyznane nagrody pozostają do dyspozycji Banku Jednemu Uczestnikowi może być przyznana w ramach jednej tury losowań tylko jedna nagroda dzienna i jedna nagroda tygodnia Laureaci zostaną o nagrodzie poinformowani telefonicznie na numer telefonu podany w Formularzu w terminie do 3 dni roboczych od dnia każdej tury losowań, o których mowa w pkt powyżej. Przedstawiciel Banku podejmie 3 próby połączenia telefonicznego z Laureatem w odstępie min. 8 godzin w przypadku drugiej próby i kolejnych min. 12 godzin w przypadku trzeciej próby. Próby połączeń dokonywane będą w godzinach od 10:00 do 20:00 każdego dnia roboczego. Przez nieudaną 3

4 próbę połączenia rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie przez niego poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki) W przypadku 3 nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem lub w razie niedopełnienia warunków określonych w pkt 9.7. przedstawiciel Banku podejmie próbę połączenia się z Laureatem rezerwowym zgodnie z kolejnością wylosowania. Przedstawiciel Banku podejmie 3 próby połączenia telefonicznego z Laureatem rezerwowym. Pierwsza próba połączenia nastąpi niezwłocznie po 3 nieudanej próbie połączenia się z Laureatem. Kolejne 2 próby będą podejmowane w odstępach min. 3- godznnych, jednak nie później niż do godziny 20:00 danego dnia roboczego i kontynuowane w kolejnym dniu roboczym w godzinach od 10:00 do 20:00 dnia roboczego. Jeśli, w opisany powyżej sposób, nie uda się połączyć z żadnym z kolejnych na liście Laureatów rezerwowych nagroda pozostaje do dyspozycji Banku Podczas rozmowy telefonicznej przedstawiciel Banku poinformuje Laureata o wygranej. W celu potwierdzenia przyjęcia nagrody i weryfikacji Laureata, jest on zobowiązany do wykonania następujących czynności, w podanej kolejności: wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy, wyrażenia zgody na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celach i w zakresie związanym z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa Laureata do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników Loterii zgodnie z pkt , rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu, przy czym Laureat ma prawo zażądać nawiązania z nim połączenia telefonicznego w dniu następnym, celem umożliwienia mu zapoznania się z postanowieniami Regulaminu, złożenia oświadczenia o spełnieniu przez Uczestnika warunków Regulaminu, w szczególności pkt 7.1., wyrażenia zgody na przyjęcie nagrody, podania swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi adres, pod który zostanie wysłana nagroda, numeru telefonu kontaktowego oraz numeru PESEL). 10. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii promocyjnej W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Bank ustanowił Komisję Loterii, której zasady funkcjonowania określa Regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba nadzorująca urządzanie Loterii, posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów Prace Komisji Loterii, w tym w szczególności rezultat przyznania nagród w drodze losowania, zostaną potwierdzone stosownymi protokołami Listy Laureatów, w tym w szczególności imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość zamieszkania i rodzaj wygranej nagrody są prezentowane na bieżąco na stronie w terminie 3 dni roboczych od wyłonienia Laureata nagrody. 11. Nagrody w loterii promocyjnej Bank przewiduje w Loterii następujące nagrody: nagrody dzienne w postaci kart podarunkowych do sieci RTV EURO AGD o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), nagród tygodnia za Transakcje dokonane w sieci RTV EURO AGD w postaci kart podarunkowych do sieci RTV EURO AGD o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Łączna pula wszystkich nagród wynosi ,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) Nagrody w postaci kart podarunkowych sieci RTV EURO AGD będą przeznaczone do wykorzystania w dowolnym sklepie sieci RTV EURO AGD (aktualna lista sklepów znajduje się na stronie do dnia r. Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę. Zgodnie z regulaminem kart podarunkowych sieci RTV EURO AGD znajdującym się na stronie posiadaczom kart 4

5 podarunkowych nie przysługuje także zwrot różnicy pomiędzy wartością nominalną karty podarunkowej, a wartością dokonanych zakupów. W przypadku zakupu towarów o wartości przekraczającej nominał karty podarunkowej, posiadacz karty zobowiązany jest dopłacić różnicę. 12. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi Nagrody są zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Nagrody zostaną dostarczone Laureatom pocztą kurierską w terminie do 5 tygodni od daty losowania, nie później jednak niż do r. na adres korespondencyjny podany podczas rozmowy telefonicznej Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Banku, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Bank o ww. zmianie osobiście w dowolnej Placówce Banku, telefonicznie za pomocą serwisu telefonicznego pod numerem lub (czynny 24h/dobę, koszt połączenia wg stawki operatora obsługującego danego użytkownika) lub pisemnie na adres Banku podany w pkt. 2 powyżej oraz podać nowe, aktualne dane osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania nagrody pod rygorem pozbawienia prawa do otrzymania nagrody Laureaci tracą prawo do nagrody i staje się ona własnością Banku w następujących sytuacjach: w przypadku podania przez Uczestnika błędnego adresu korespondencyjnego, co uniemożliwi dostarczenie nagrody, odmowy przyjęcia, nieodebrania nagrody przez Laureata, niespełnienia przez Laureata wymogów określonych w pkt niniejszego Regulaminu, braku kontaktu z Laureatem i wyczerpania się listy Laureatów rezerwowych Laureat nie ma prawa przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 13. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia r. do dnia r. tj. nie później niż do 7 dni od daty upływu terminu otrzymania nagród. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż r. nie będą uwzględniane. Bank nie będzie uwzględniał reklamacji, które zostaną mu doręczone po dniu r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Banku: Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, Wrocław, z dopiskiem: Loteria promocyjna: Płać kartą i wygrywaj Reklamacje w Loterii powinny zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i miejsca zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, wskazywać rodzaj i nazwę gry, tj. Loteria promocyjna Płać kartą i wygrywaj oraz treść żądania reklamacyjnego Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania, nie później jednak niż do dnia r. Zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłane reklamującemu listownie (listem zwykłym) w terminie do 4 dni roboczych od daty rozpatrzenia, na adres podany w reklamacji. 14. Terminy przedawnienia roszczeń Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 15. Postanowienia końcowe 5

6 15.1. Regulamin Loterii dostępny jest w dniach r r. w siedzibie Banku od godz. 9:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, na stronie internetowej w placówkach Banku, których lista znajduje się na stronie zgodnie z godzinami otwarcia placówki lub na pisemną prośbę uczestnika Loterii za zwrotnym przesłaniem koperty z naklejonym znaczkiem Informacji dodatkowych, w tym informacji dotyczących wysyłki nagród udziela serwis telefoniczny pod numerem: lub (czynny 24h/dobę, koszt połączenia wg stawki operatora obsługującego danego użytkownika) Na materiałach promocyjnych publikowany jest wyciąg z Regulaminu określający zasady udziału w Loterii. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny Bank nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki Laureatom, gdy wynika to z błędów leżących po stronie Laureata Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku Loterii jest: Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Orląt Lwowskich 1. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo żądania ich zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla otrzymania nagrody w Loterii W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o grach hazardowych. 6

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w konkursie PayByNet i wygraj ( Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wakacyjna Loteria Banku Millennium (dalej Loteria ), jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj zwanej dalej Loterią

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Wygrywaj płacąc kartą kredytową

Regulamin Konkursu. Wygrywaj płacąc kartą kredytową Regulamin Konkursu Wygrywaj płacąc kartą kredytową 1. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs Organizatorem Konkursu pod nazwą Wygrywaj płacąc kartą kredytową (dalej: Konkurs ) jest Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Rasowe konto i tablet do wygrania. u Rasowe konto i tablet do wygran

Regulamin Konkursu. Rasowe konto i tablet do wygrania. u Rasowe konto i tablet do wygran 1. Organizatorem Konkursu Regulamin Konkursu Rasowe konto i tablet do wygrania 1 Postanowienia wstępne u Rasowe konto i tablet do wygran Konkursem) jest Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt III

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt III REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt III 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt III ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Eurogąbki od mbanku

Regulamin Promocji Eurogąbki od mbanku Regulamin Promocji Eurogąbki od mbanku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Eurogąbki od mbanku, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Załącznik nr 1 do Uchwały /2015 Zarządu BS w Kobierzycach z dnia 29.09.2015r Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Na dobry początek karty kredytowej VISA Comfort Santander Consumer Bank S.A.

Regulamin sprzedaży premiowej Na dobry początek karty kredytowej VISA Comfort Santander Consumer Bank S.A. Regulamin sprzedaży premiowej Na dobry początek karty kredytowej VISA Comfort Santander Consumer Bank S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Na dobry początek dla Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Karta za kartę. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy. Definicje i wyjaśnienia

Regulamin Sprzedaży premiowej. Karta za kartę. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy. Definicje i wyjaśnienia Regulamin Sprzedaży premiowej Karta za kartę Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Karta za kartę organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Karta za kartę Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy. Definicje i wyjaśnienia

Regulamin Sprzedaży premiowej. Karta za kartę Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy. Definicje i wyjaśnienia Regulamin Sprzedaży premiowej Karta za kartę - 30 Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Karta za kartę - 30 organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz

Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady przeprowadzenia Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje:

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje: REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA 1 Definicje: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki promocji; 2) Organizator Promocji -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Zagraj z nami

Regulamin promocji pod nazwą Zagraj z nami Regulamin promocji pod nazwą Zagraj z nami 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji Zagraj z nami, zwanej dalej Promocją, jest Bank BPH SA z siedzibą w Krakowie (31-548 Kraków), przy Al. Pokoju

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jedna karta mnóstwo możliwości

Regulamin promocji Jedna karta mnóstwo możliwości Załącznik do Decyzji nr./2016 Wiceprezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia Regulamin promocji Jedna karta mnóstwo możliwości Poznań, listopad 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI, zwanego dalej Konkursem, jest ADAMA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Zapełnimy Twoją lodówkę (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Bankuj przez BZWBK24 wygrywaj nowości Apple

REGULAMIN KONKURSU Bankuj przez BZWBK24 wygrywaj nowości Apple REGULAMIN KONKURSU Bankuj przez BZWBK24 wygrywaj nowości Apple 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Bankuj przez BZWBK24 wygrywaj nowości Apple (dalej Konkurs) jest Bank Zachodni WBK S.A. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Loteria

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo