POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 64/18. Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Widło

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 64/18. Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Widło"

Transkrypt

1 Sygn. akt I NSK 64/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 kwietnia 2019 r. SSN Jacek Widło w sprawie z powództwa P. S.A. z siedzibą w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 10 kwietnia 2019 r., na skutek skarg kasacyjnych strony pozwanej oraz strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [ ] z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt VI ACa [ ], 1. odmawia przyjęcia obu skarg kasacyjnych do rozpoznania, 2. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE W dniu 31 grudnia 2013 r., decyzją nr [ ], Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: Prezes UOKiK lub pozwany ) uznał, że P. S.A. z siedzibą w W. (dalej jako: P. lub powód ) dopuściła się praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, rozstrzygając o tym w punktach I- VIII decyzji poprzez wskazanie zakazanych praktyk oraz nałożenie kary pieniężnej. Wyrokiem z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. akt XVII AmA [ ], Sąd Okręgowy w W. - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił zaskarżoną decyzję w pkt I, IV i VIII oraz zasądził od Prezesa UOKiK na rzecz powoda koszty postępowania. Apelację od powyższego orzeczenia złożył pismem z dnia 21 sierpnia 2015 r. pozwany.

2 2 Wyrokiem z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt VI ACa [ ], Sąd Apelacyjny w [ ]: I. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadał mu treść: 1. uchyla zaskarżoną decyzję w punkcie I (pierwszym) i VIII.1 (ósmym podpunkt pierwszy); 2. zmienia zaskarżoną decyzję w punkcie VIII.2 (ósmym podpunkt drugi), w ten sposób, że obniża nałożoną na P. S.A. z siedzibą w W. karę pieniężną z kwoty ,00 zł do kwoty ,40 zł; 3. oddala odwołanie w pozostałej części; 4. znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty procesu.. II. oddalił apelację pozwanego w pozostałej części; III. zniósł wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego. Pismem z dnia 23 października 2017 r. skargę kasacyjną od ww. rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w [ ] wywiodła strona powodowa, zaskarżając wyrok w części, tj. w zakresie pkt. I i III jego sentencji, oraz wnosząc - w kilku wariantach - o uchylenie zaskarżonej części wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi II instancji, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej części wyroku i jego zmianę w tym zakresie. Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania został oparty na dwóch podstawach. Po pierwsze, na podstawie art pkt 2 k.p.c. ze względu na istniejącą - zdaniem P. - potrzebę wykładni art. 24 ust. 1 i 2 u.o.k.k. (w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania decyzji Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2013 r., nr [ ]), która budzi poważne wątpliwości i wywołuje rozbieżności w orzecznictwie sądów, skutkując koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy przesłanka bezprawności zawarta w art. 24 ust. 2 ustawy antymonopolowej (w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania spornej decyzji) obejmuje tylko sprzeczność z obowiązującymi przepisami prawa, czy także sprzeczność z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami?. Po drugie - ewentualnie, w przypadku uznania, że nie zachodzi potrzeba wykładni art. 24 ust. 1 i 2 u.o.k.k. (w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania spornej decyzji Prezesa UOKiK) - na podstawie art pkt 4 k.p.c., gdyż

3 3 skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona, z uwagi na to, że: a) Sąd Apelacyjny w [ ] w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, w części dotyczącej stosowania przez powoda we wzorcach umownych postanowień wpisanych do rejestru, o którym mowa w art k.p.c. (tj. praktyki opisanej w pkt I sentencji decyzji z dnia 31 grudnia 2013 r., nr [ ], do której odnosi się wyrok w części niezaskarżonej tą skargą kasacyjną) uznał, że art. 24 ust. 2 u.o.k.k. (w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania spornej decyzji) nie może stanowić samodzielnej podstawy uznania zachowania przedsiębiorcy za bezprawne, co jest oczywiście sprzeczne z argumentacją i stanowiskiem wyrażonym w części uzasadnienia zaskarżonego wyroku dotyczącej jednodniowego okresu obowiązywania formularza informacyjnego (tj. praktyki opisanej w pkt IV spornej decyzji i w części wyroku Sądu Apelacyjnego w [ ] zaskarżonej tą skargą kasacyjną); b) Sąd Apelacyjny w [ ] wyszedł poza granice żądania powoda, tj. wyrokował co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, albowiem przedmiot orzekania sądu odwoławczego nie jest tożsamy z przedmiotem zaskarżonej części decyzji Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2013 r., nr [ ] (tj. pkt IV sentencji tej decyzji); c) Sąd Apelacyjny w [ ] błędnie obliczył nałożoną na powoda karę pieniężną, tj. obniżył ją tylko do kwoty ,40 zł, podczas gdy z metody ustalania wysokości kary przyjętej przez sąd II instancji wynika, że nałożona na P. kara powinna zostać obniżona do kwoty ,80 zł, a okoliczności naruszenia i okoliczności osobiste powoda uzasadniają dalszą jej redukcję. W odpowiedzi na skargę kasacyjną strony powodowej (pismo z dnia 17 listopada 2017 r.), Prezes UOKiK wniósł o wydanie przez Sąd Najwyższy postanowienia o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej P.. Pismem z dnia 19 października 2017 r. skargę kasacyjną od ww. wyroku Sądu Apelacyjnego w [ ] wywiódł pozwany, wnosząc o jego uchylenie w części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi II instancji, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie przez Sąd Najwyższy co do istoty sprawy. W uzasadnieniu wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania

4 4 Prezes UOKiK wskazał, że w sprawie występuje istotne zagadnienia prawne (art pkt 1 k.p.c.), które ma istotną wagę dla rozwoju prawa oraz rozstrzygnięcia w innych sprawach dotyczących praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 16 kwietnia 2016 r. Na tle tego przepisu wyłania się pytanie, czy bezprawność tej praktyki została przesądzona w samym przepisie, a zatem stanowi ona samoistny delikt administracyjny, czy też można ją uznać za bezprawną dopiero w przypadku, gdy okaże się sprzeczna z zakazami ustanowionymi w innych przepisach. W konkluzji wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania pozwany wskazał, że rozstrzygając przedstawione zagadnienia prawne, Sąd Najwyższy nie powinien pomijać okoliczności, iż nagła zmiana kierunku orzecznictwa w tej sprawie, odejście od ugruntowanej linii uznającej dopuszczalność rozszerzonego zakresu podmiotowego zakazu płynącego z art. 24 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k., stanowić będzie przejaw nieuzasadnionego ograniczenia ochrony konsumentów przed nieuczciwymi postanowieniami wzorców umów. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Obie skargi kasacyjne nie zasługują na przyjęcie do rozpoznania. Zgodnie z art k.p.c., Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli: (1) w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne; (2) istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów; (3) zachodzi nieważność postępowania lub (4) skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Sąd Najwyższy bada tylko wskazane w skardze kasacyjnej okoliczności uzasadniające wniosek o przyjęcie jej do rozpoznania, a nie podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie. W skardze kasacyjnej powoda podniesiono dwie przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania: 1) istnienie potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów (art pkt 2 k.p.c.) oraz 2) oczywistą zasadność skargi kasacyjnej

5 5 (art pkt 4 k.p.c.). Obie te kwestie podlegają osobnemu rozpoznaniu. W zakresie potrzeby wykładni przepisów prawa P. wskazuje na potrzebę wykładni art. 24 ust. 1 i 2 u.o.k.k. (w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania decyzji Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2013 r., nr [ ]), poprzez konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy przesłanka bezprawności zawarta w art. 24 ust. 2 ustawy antymonopolowej (w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania spornej decyzji) obejmuje tylko sprzeczność z obowiązującymi przepisami prawa, czy także sprzeczność z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami?. W judykaturze Sądu Najwyższego podkreśla się, że skuteczne powołanie przez skarżącego przesłanki objętej art pkt 2 k.p.c. wymaga wykazania, że chodzi o wykładnię przepisów prawa, których treść i znaczenie nie zostały dostatecznie wyjaśnione w dotychczasowym orzecznictwie lub, że istnieje potrzeba zmiany ich dotychczasowej wykładni, podania na czym polegają wątpliwości związane z jego rozumieniem oraz przedstawienia argumentacji świadczącej, że wątpliwości te mają rzeczywisty i poważny charakter, nie należą do zwykłych wątpliwości, które wiążą się z procesem stosowania prawa. W przypadku, gdy w ramach stosowania tych przepisów powstały już w orzecznictwie sądów określone rozbieżności, skarżący powinien je przedstawić, jak też uzasadnić, że dokonanie wykładni jest niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy (zob. postanowienie Sądu Najwyższego dnia 12 grudnia 2018 r., III CSK 156/18). Przechodząc do rozważenia problemu przesłanki bezprawności na tle stosowania art. 24 ust. 2 u.o.k.k. należy zauważyć, co następuje. Pojęcie bezprawności można ujmować węziej - jako sprzeczność z normami prawa pozytywnego (krajowego oraz prawa międzynarodowego, w tym unijnego), jak i szerzej - jako sprzeczność także z regułami postępowania wynikającymi z dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego. Sąd Najwyższy stwierdza, że pojęcie bezprawności na tle art. 24 ust. 2 ustawy antymonopolowej obejmuje zarówno sprzeczność z prawem pozytywnym jak i z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Przedmiotowy przepis posługuje się pojęciem bezprawności, ale samodzielnie nie definiuje zachowań zakazanych. Można uznać, że jedynie proklamuje on zasadę

6 6 bezprawności. Dla przyjęcia jednak bezprawności na tle art. 24 ust. 2 u.o.k.k., konieczne jest odwołanie do innych przepisów (aktów prawnych) w systemie prawa, które określają normy prawne - nakładające na przedsiębiorcę obowiązki w obrocie konsumenckim lub do przepisów posługujących się pojęciem dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego - jako klauzuli generalnej, jak np. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2070), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2006 r., III SZP 3/06, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012 r., III SK 25/12 i wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r., III SK 18/13 oraz z dnia 27 sierpnia 2014 r., III SK 80/13). Należy też wskazać na czym polega dobry obyczaj oraz to na czym polega naruszenie dobrego obyczaju przez zachowanie przedsiębiorcy. W tym znaczeniu system prawa określają normy stanowione oraz zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje. Ujęcie szerokiego rozumienia bezprawności przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt III SK 24/14, zastrzegając, że art. 24 ust. 1 i ust. 2 u.o.k.k. nie posługuje się pojęciem dobrych obyczajów, co powoduje konieczność sięgnięcia do podstaw prawnych wyrażonych w innych przepisach posługujących się klauzulą dobrych obyczajów, by stwierdzić istnienie bezprawności zachowania przedsiębiorcy. Do szerokiego ujęcia bezprawności na tle wzmiankowanego przepisu odwołuje się część doktryny (zob. A. Wędrychowska-Karpińska i A. Wiercińska-Krużewska (w:) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. A. Stawicki i E. Stawicki, Warszawa 2011, s. 539 oraz M. Sieradzka, Komentarz do art. 24 (w:) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. K. Kohutek, M. Sieradzka, LEX 2014, co do samego pojęcia dobrych obyczajów jako klauzuli generalnej zob. D. du Cane, Nieuczciwa konkurencja a dobre obyczaje oraz class action po polsku, Przegląd Prawa Handlowego 2009 r., Nr 3, s , Ł. Wściubiak, Dobre obyczaje w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Przegląd Prawa

7 7 Handlowego 2007 nr 11, s , M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), Państwo i Prawo 1990 nr 11, s. 51, R. Stefanicki, Dobre obyczaje w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego 2002 nr 5, s. 24 i n.). Szerokie ujęcie bezprawności na tle stosowania art. 24 ustawy antymonopolowej, obejmujące pojęcie dobrych obyczajów, występuje także szeroko w orzecznictwie sądów powszechnych (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2017 r., VI ACa 628/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r., VI ACa 1759/14, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r., VI ACa 1812/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r., VI ACa 1813/15). Przykładowo, w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r., sygn. akt VI ACa 1529/15, wskazano, że bezprawność w rozumieniu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy antymonopolowej (w brzmieniu sprzed 17 kwietnia 2016 r.) ma miejsce, gdy działanie przedsiębiorcy jest sprzeczne z powszechnie obowiązującym porządkiem prawnym, a więc zarówno z normami prawnymi, jak również z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Istotne jest w konkluzji by zdefiniować dobry obyczaj i wskazać na czym polega naruszenie. Brak odwołania się do konkretnego przepisu, który posługuje się klauzulą generalną nie wyłącza poprawności oceny prawnej, jeżeli można naruszenie dobrych obyczajów zdekodować ze stanu faktycznego będącego podstawą orzekania. Kwalifikacja prawna i ocena występowania bezprawności należy do sądu. Różnica pomiędzy zaprezentowanymi poglądami wskazana w uzasadnieniu przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania wiąże się ze sposobem dokonywania subsumpcji norm i reguł postępowania do ustalonego stanu faktycznego, jednakże oba poglądy prowadzą do tego samego wyniku w dokonywaniu oceny prawnej i istnienia bezprawności - w kontekście przesłanki naruszenia dobrych obyczajów. Sąd Najwyższy w świetle powołanych poglądów nie dostrzega potrzeby innego rozumienia pojęcia bezprawności i aprobuje możliwość odwoływania się przy ustalaniu istnienia przesłanki bezprawności do klauzuli dobrych obyczajów wynikających z innych podstaw prawnych niż art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy

8 8 antymonopolowej. Przechodząc do zagadnienia oczywistej zasadności skargi kasacyjnej, którą podnosi P., wskazać należy, że oczywista zasadność skargi kasacyjnej zachodzi wówczas, gdy z samej jej treści wynika w sposób jednoznaczny, że wskazane w skardze podstawy zasługują na uwzględnienie. Oznacza to, że z argumentów przedstawionych we wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, bez konieczności dokonywania pogłębionej analizy prawnej lub czynności procesowych sądu, wynika jaskrawa sprzeczność wyroku z przepisami prawa niepodlegającymi różnej wykładni i niepozostawiającymi sądowi swobody oceny albo z podstawowymi zasadami orzekania obowiązującymi w demokratycznym państwie prawa. O ile bowiem do uwzględnienia skargi wystarczy, że jej podstawy są usprawiedliwione, o tyle do przyjęcia skargi do rozpoznania niezbędna jest jej oczywista zasadność w wyżej przedstawionym rozumieniu (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2019 r., CSK 344/18). W świetle powyższego twierdzenia, nie można uznać za uzasadnione oparcie skargi kasacyjnej P. na zarzucie oczywistej jej zasadności. Nie można bowiem w żadnym razie stwierdzić, że na pierwszy rzut oka (prima facie) zasługuje ona na uwzględnienie. Wskazana sprzeczność twierdzeń w uzasadnieniu wyroku (zob. s. 31 i s. 35), niej jest w żadnym razie sprzecznością poglądu prawnego wyrażonego przez Sąd Apelacyjny w [ ]. Sąd ten bowiem swoje stanowisko prawne zawarł na s. 31 uzasadnienia wyroku, natomiast na s. 35 zacytował fragment z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt III SK 1/15, w którym analizowano różne poglądy orzecznicze Sądu Najwyższego w zakresie samodzielnego lub niesamodzielnego charakteru art. 24 ust. 2 ustawy antymonopolowej. Nie powoduje to sprzeczności wydanego rozstrzygnięcia. Sąd Apelacyjny w [ ] nie wyszedł też poza granice żądania powoda w ramach apelacji (art k.p.c.). Zgodnie z tym przepisem, sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. Granice apelacji wyznacza zakres zaskarżenia apelacją wyroku sądu pierwszej instancji (w całości lub w części), co do zasady wnioski apelacyjne i zarzuty naruszenia prawa procesowego (zob. wyrok

9 9 Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2009 r., V CSK 95/09). Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn. akt III CZP 49/07 (OSNC 2008 nr 6, poz. 55) przyjął, że sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek wniesienia apelacji nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego, przy czym w granicach zaskarżenia bierze on pod rozwagę z urzędu nieważność postępowania. W omawianym przypadku wyrok zaskarżono w części i Sąd Apelacyjny w [ ] orzekał w ramach zaskarżonej części wyroku, biorąc pod uwagę wnioski apelacyjne oraz podniesione zarzuty. Powołanie Sądu na przyczyny uznania formularza wzorca z jednodniowym terminem obowiązywania za działanie sprzecznie z dobrymi obyczajami w kontekście braku pewnych elementów jego treści (np. przyczyn zmiany stopy oprocentowania), jest elementem podstawy faktycznej ustalonego niezaskarżoną i prawomocną częścią wyroku (stanu faktycznego). W konsekwencji, powołanie się na przedmiotowe przyczyny nie stanowiło wyjścia poza zakres zaskarżenia powoda. Sąd Apelacyjny w [ ], powołując się na prawomocne rozstrzygnięcie, uzasadniając dlaczego przyjął naruszenie dobrych obyczajów, dostrzegł że w międzyczasie weszła w życie nowelizacja art. 14 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim. W żadnym razie nie można dostrzec w takim działaniu Sądu II instancji naruszenia prawa, w szczególności zaś rażącego, czyniącego wywiedzioną przez P. skargę kasacyjną oczywiście uzasadnioną. Ostatecznie nie można uznać także, że na pierwszy rzut oka (prima facie) widać pomyłkę Sądu Apelacyjnego w [ ] w obliczeniach dotyczących nałożonej na powoda kary pieniężnej i zastosowanych procentowych obniżkach kary. W pierwszej kolejności podkreślić wypada, że w judykaturze Sądu Najwyższego wyraźnie dominuje pogląd, w myśl którego ocena wysokości kary pieniężnej w postępowaniu kasacyjnym może mieć miejsce wyjątkowo i dotyczy jedynie przypadków rażącej nieproporcjonalności nałożonej zaskarżonym wyrokiem kary (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2015 r., III SK 3/15 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r., III SK 54/13). W piśmiennictwie konsekwentnie podkreśla się, ż podstawową cechą nakładanych przez Prezesa UOKiK kar pieniężnych powinna być właśnie ich proporcjonalność (zob. A. Piszcz,

10 10 Zasady ustalania przez Prezesa UOKiK wysokości kar pieniężnych za proceduralne naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Glosa 2016 nr 3, s. 104 i n.). Sąd Najwyższy podkreśla, że ustalenie wysokości kary pieniężnej może odbywać się wieloetapowo. Na każdym etapie kwotą wyjściową do dalszych obliczeń jest wielkość wynikowa z poprzedniego etapu. Z uzasadnienia wyroku Sądu II instancji wynika, że ukształtował on karę stosując obniżenia procentowe. Ustalenie kary prawidłowo składało się zatem z dwóch faz. Po pierwsze ustalając tzw. kwotę bazową od przychodu Sąd zastosował zniżkę 50% i w ten sposób ustalił kwotę bazową. Po drugie, do tak ustalonej kwoty bazowej Sąd Apelacyjny w [ ] zastosował okoliczności łagodzące pozwalające na dalsze obniżenie kary (a nie kwoty bazowej) o 30%. Stosując tę metodę można ustalić określoną wyrokiem karę i nie prowadzi to do wniosku o omyłce w sposobie obliczenia kary pieniężnej. Nie może być zatem mowy na oczywistej zasadności skargi kasacyjnej także i w tym wymiarze. Sąd Najwyższy nie dostrzega przy tym innych przyczyn uzasadniających przyjęcie skargi kasacyjnej powoda do rozpoznania, w szczególności nieważności postępowania (art pkt 3 k.p.c.). Przechodząc do skargi kasacyjnej pozwanego, przypomnieć należy, że oparł on wniosek o przyjęcie jej do rozpoznania na przesłance występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego (art pkt 1 k.p.c.). Zgodnie z tym przepisem, Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne. Zagadnienie jest istotne, jeżeli jego rozstrzygnięcie ma znaczenie dla ukierunkowania praktyki sądowej i rozstrzygnięcia sprawy, w której zagadnienie powstało, wywołuje poważne wątpliwości, a zarazem nie było dotychczas rozstrzygnięte w judykaturze albo dotychczasowe orzecznictwo wymaga zmiany (zob. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2017 r., III SK 13/17 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2017 r., I CSK 216/17). Sąd Najwyższy wskazuje, że zgodnie z uchylonym z dniem 17 kwietnia 2016 r. przepisem art. 24 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k. (zob. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

11 11 ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1634), praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów było godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art k.p.c. Prezes UOKiK podnosi, że istnieją zasadnicze wątpliwości, co do tego, czy przepis ten może być samodzielną podstawą nałożenia kary na przedsiębiorcę posługującego się postanowieniem wpisanym do rejestru, na skutek wyroku, który został wydany w postępowaniu prowadzonym przeciwko innemu przedsiębiorcy. Pozwany omawia w skardze kasacyjnej koncepcję niesamodzielnego (s. 3-7) oraz samodzielnego (s. 7-11) charakteru praktyki, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej, przychylając się do drugiego z zaprezentowanych stanowisk. Sąd Najwyższy wypowiadał się już jednak o wykładni art. 24 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k. w świetle uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015r., sygn. akt III CZP 17/15, oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt C-19/15, Biuro Podróży Partner przeciwko Prezesowi UOKiK. Już w samej uchwale z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt III CZP 17/15, znalazło się stwierdzenie, że ( ) ograniczenie działania prawomocności wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone wyłącznie do pozwanego przedsiębiorcy oznacza, że niekorzystne skutki tego wyroku kierowane są jedynie do tego podmiotu, który miał zapewnione prawo do wysłuchania w postępowaniu. Pogląd ten został następnie rozwinięty w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt III SK 1/15, w którym Sąd Najwyższy - po dokonaniu obszernej analizy dotychczasowego orzecznictwa w tym przedmiocie - wyjaśnił, że wpis postanowienia do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone działa na niekorzyść tylko i wyłącznie przedsiębiorcy pozwanego w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony. Wpis taki nie działa na niekorzyść innych przedsiębiorców, nawet gdy stosują identycznie sformułowane postanowienia we wzorcach umów dotyczących tych samych stosunków prawnych. To z kolei oznacza, że stosowanie przez innego przedsiębiorcę postanowienia identycznego (tożsamego) z postanowieniem

12 12 wpisanym do rejestru w sprawie przeciwko innemu przedsiębiorcy nie jest zachowaniem bezprawnym w tym sensie, że nie narusza art k.p.c. Zakres zastosowania zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k., zależy zatem od podmiotowego i przedmiotowego zakresu zakazu wykorzystywania postanowień wzorca umowy uznanych za niedozwolone w ramach abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców (art w zw. z art k.p.c.). Również w postanowieniu z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt III SK 13/15, Sąd Najwyższy przyjął, że stosowanie przez innego przedsiębiorcę postanowienia wpisanego do rejestru, o którym mowa w art k.p.c. nie jest zachowaniem bezprawnym w rozumieniu art k.p.c. w związku z art. 24 ust. 1 u.o.k.k. i w konsekwencji nie jest praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej. Sąd Najwyższy podkreśla, że koncepcja rozszerzonych skutków wpisu postanowienia wzorca do rejestru postanowień niedozwolonych, a więc obejmujących także przedsiębiorców, którzy nie brali udziału w postępowaniu o uznaniu postanowienia tego wzorca za niedozwolone, nie jest sprzeczna z prawem unijnym. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygn. akt C-119/15 nie oznacza - wbrew stanowisku wyrażonym w skardze kasacyjnej pozwanego (s. 6) - że prawo unijne nakazuje przyjęcie szerokiego skutku wpisu postanowienia do rejestru. Kwestia ta została pozostawiona prawodawcy krajowemu. Dokonując interpretacji uregulowań krajowych, Sąd Najwyższy przyjął stanowisko wyrażone w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt III CZP 17/15, opowiadając się za koncepcją jednokierunkowej prawomocności rozszerzonej, nieobejmującej wszystkich przedsiębiorców stosujących postanowienie tej samej treści normatywnej, co pozwany w sprawie, w której wydano wyrok uznający dane postanowienie za niedozwolone. Zagadnienie prawne, sformułowane przez pozwanego jako uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, zostało już zatem przez Sąd Najwyższy rozstrzygnięte. Sąd Najwyższy w niniejszym składzie nie dostrzega przy tym okoliczności przemawiających za odstąpieniem od linii orzeczniczej wytyczonej

13 13 wyrokiem z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt III SK 1/15 i postanowieniem z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt III SK 13/15, a następnie podtrzymanej postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt I NSK 25/18. Według Sądu Najwyższego, nie ma przy tym innych przyczyn uzasadniających przyjęcie skargi kasacyjnej Prezesa UOKiK do rozpoznania, w szczególności nieważności postępowania (art pkt 3 k.p.c.). Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art k.p.c. odmówił przyjęcia obu skarg kasacyjnych do rozpoznania oraz na podstawie art. 100 k.p.c. w zw. z art k.p.c. w zw. z art k.p.c. zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania kasacyjnego.

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik Sygn. akt I NSK 99/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2019 r. SSN Adam Redzik w sprawie z powództwa [ ] Bank Spółki Akcyjnej w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski Sygn. akt I NSK 25/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2018 r. SSN Marcin Łochowski w sprawie z powództwa C. Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 45/18. Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Widło

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 45/18. Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Widło Sygn. akt I NSK 45/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 kwietnia 2019 r. SSN Jacek Widło w sprawie z powództwa [ ] P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w D. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt I NSK 77/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2019 r. SSN Jacek Widło w sprawie z powództwa V. sp. z o.o. z siedzibą w K. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UK 123/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2018 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z odwołania Z. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 95/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2010 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka Sygn. akt IV CSK 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 lipca 2015 r. SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa R. C. przeciwko B. C. o zapłatę i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 3/14. Dnia 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Iwulski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 3/14. Dnia 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Iwulski Sygn. akt III SK 3/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2014 r. SSN Józef Iwulski w sprawie z powództwa J.W. C. Spółki Akcyjnej z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 37/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 37/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 37/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 maja 2016 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa V. S.A. z siedzibą w G. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek Sygn. akt I CSK 721/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2018 r. SSN Anna Owczarek w sprawie z powództwa,,m.. Leasing spółki z o.o. w W. przeciwko K.W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 12/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 maja 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Zakładu Elektroenergetycznego H. Cz. E. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski Sygn. akt II CSK 428/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski w sprawie z powództwa "P. G." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i Z. B. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CSK 207/18. Dnia 6 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CSK 207/18. Dnia 6 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt III CSK 207/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lutego 2019 r. SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z wniosku S. N. przy uczestnictwie A. N., M. U. i K. C. o stwierdzenie nabycia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 814/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 września 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Bank (...)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt III SK 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 sierpnia 2016 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt III SK 15/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 października 2012 r. SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa E. O. prowadzącej działalność gospodarczą w formie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt II PK 213/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 grudnia 2013 r. SSN Zbigniew Hajn w sprawie z powództwa X.Y. przeciwko Ministerstwu Finansów o uchylenie oceny okresowej, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt II PK 14/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2019 r. SSN Piotr Prusinowski w sprawie z powództwa M. P. przeciwko Bankowi [ ] S.A. w W. o odszkodowanie z umowy o zakazie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) Sygn. akt III SK 51/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 października 2016 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt I UK 367/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z odwołania C. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt V CSK 536/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2017 r. SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa Syndyka masy upadłości "D." S.A. w upadłości likwidacyjnej w B. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt I UK 42/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lutego 2019 r. SSN Piotr Prusinowski w sprawie z odwołania A. S.-H. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o zasiłek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt V CSK 23/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie ze skargi J. T. i E. T.-H. przy uczestnictwie J. P., H. S., I. T. i M. D. o wznowienie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 273/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2018 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku T. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt I UK 393/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 czerwca 2018 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania Ł. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z. o zasiłek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UK 107/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 stycznia 2019 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z odwołania E. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 8/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa PKP Cargo Spółki Akcyjnej w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt I UK 89/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2019 r. SSN Piotr Prusinowski w sprawie z odwołania P. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. o ustalenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 156/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lutego 2017 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku A. C. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 63/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 lutego 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa T. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko Prezesowi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska Sygn. akt V CSK 5/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 maja 2018 r. SSN Marta Romańska w sprawie z powództwa J.B. i A.B. przeciwko D.G. i M.S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt II PK 124/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 maja 2019 r. SSN Piotr Prusinowski w sprawie z powództwa M. S. przeciwko P. K., Ł. K. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt II UK 605/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2019 r. SSN Jerzy Kuźniar w sprawie z wniosku A. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w E. o prawo do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 256/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2018 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku E. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 57/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta W. Sp. z o.o. w W. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UK 154/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 maja 2018 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z odwołania C. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło Sygn. akt III SK 29/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 stycznia 2014 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa P. T. K. C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Prezesowi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt I UK 206/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 marca 2018 r. SSN Krzysztof Staryk w sprawie z odwołania I. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o ustalenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UK 218/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 października 2018 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z odwołania J. O. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 61/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lipca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 83/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2017 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa [...]

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Władysław Pawlak

POSTANOWIENIE. SSN Władysław Pawlak Sygn. akt V CSK 54/19 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lipca 2019 r. SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa V. Sp. z o.o. w W. przeciwko E. S.-F. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Władysław Pawlak

POSTANOWIENIE. SSN Władysław Pawlak Sygn. akt V CSK 620/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 maja 2018 r. SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa,,u Sp. z o.o. w P. przeciwko,,v... Sp. z o.o. w P. o zapłatę, na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt II PK 78/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn w sprawie z powództwa M. M. przeciwko P. S.A. w J. o odszkodowanie umowne, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Roman Trzaskowski

POSTANOWIENIE. SSN Roman Trzaskowski Sygn. akt III CSK 68/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 czerwca 2018 r. SSN Roman Trzaskowski w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości S. K. Firma B. w upadłości likwidacyjnej przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UK 34/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2018 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z odwołania Z. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 577/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 kwietnia 2018 r. SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa,,s Sp. z o.o. w C. przeciwko,,h Sp. z o.o. w G. o zakazanie czynu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski Sygn. akt II UK 237/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 marca 2018 r. SSN Bogusław Cudowski w sprawie z wniosku M. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o prawo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 228/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.-Soda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 5/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lutego 2019 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa S. D. przeciwko L. Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o wynagrodzenie, wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt V CSK 178/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 października 2018 r. SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku B. C. i A. W. przy uczestnictwie P. K. i in. ( ) i P. S.A. w P. o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UK 102/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2018 r. SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania,,z. Spółki Akcyjnej w K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło Sygn. akt III SK 74/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 maja 2014 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa E. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 105/07. Dnia 28 września 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 105/07. Dnia 28 września 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt II PK 105/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 września 2007 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. P. przeciwko Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu w T. o dopuszczenie do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 120/17. Dnia 14 marca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Halina Kiryło

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 120/17. Dnia 14 marca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Halina Kiryło Sygn. akt II PK 120/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 marca 2018 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa D. C. i in., przeciwko W. G. z udziałem Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 257/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2018 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku T. Spółki z o.o. w W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt II UK 451/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2014 r. SSN Zbigniew Hajn w sprawie z wniosku A. Sp. z o. o. w O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. odmawia przyjęcia kasacji do rozpoznania. UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. odmawia przyjęcia kasacji do rozpoznania. UZASADNIENIE Sygn. akt I PK 135/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 kwietnia 2003 r. SSN Andrzej Wróbel w sprawie z powództwa P. G. przeciwko L. Spółce z o.o. o sprostowanie świadectwa pracy i zapłatę,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt I UK 388/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z odwołania B. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o rentę z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II PK 59/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z powództwa E. M. przeciwko ( ) Oddziałowi Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. UZASADNIENIE Sygn. akt III SK 75/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 października 2016 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa M. J. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej o nałożenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt III CSK 67/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 kwietnia 2013 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa G. sp. z o.o. w P. przeciwko T. (POLSKA) sp. z o.o. w K. o zapłatę,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt I UK 2/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 stycznia 2019 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania E. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w N. o rentę socjalną,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Rączka

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Rączka Sygn. akt III UK 162/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 czerwca 2018 r. SSN Krzysztof Rączka w sprawie z odwołania B. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. o prawo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Rączka

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Rączka Sygn. akt II UK 424/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 września 2018 r. SSN Krzysztof Rączka w sprawie z wniosku M. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w O. o ustalenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CSK 89/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2011 r. SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z powództwa Jadwigi N. i Krystiana N. przeciwko Jackowi O. oraz z powództwa wzajemnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk. Protokolant Izabela Czapowska

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk. Protokolant Izabela Czapowska Sygn. akt IV CSK 137/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Protokolant Izabela

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Roman Trzaskowski UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. SSN Roman Trzaskowski UZASADNIENIE Sygn. akt II CSK 594/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2019 r. SSN Roman Trzaskowski w sprawie z wniosku M. S. przy uczestnictwie Skarbu Państwa - Starosty O. o wykreślenie z działu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt I UK 375/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 maja 2017 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z odwołania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w [...] przeciwko Zakładowi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II UK 126/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 listopada 2018 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z wniosku W. T. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt III SK 43/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2013 r. SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo -Usługowego G. Spółki Akcyjnej przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 82/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 grudnia 2018 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania A. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w K. o emeryturę,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PK 84/14. Dnia 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Halina Kiryło

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PK 84/14. Dnia 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Halina Kiryło Sygn. akt I PK 84/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2014 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa T. S. przeciwko E. S. i W. S. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Władysław Pawlak

POSTANOWIENIE. SSN Władysław Pawlak Sygn. akt I CSK 578/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lutego 2017 r. SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa M. B. przeciwko L. spółce z o.o. w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt I CSK 252/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 marca 2010 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt III SK 38/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 marca 2018 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 155/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 października 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Rączka

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Rączka Sygn. akt III UK 413/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2019 r. SSN Krzysztof Rączka w sprawie z odwołania H. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. o emeryturę,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UK 390/17. Dnia 9 lipca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UK 390/17. Dnia 9 lipca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar Sygn. akt II UK 390/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lipca 2018 r. SSN Jerzy Kuźniar w sprawie z wniosku M.N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G. o prawo do emerytury

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 371/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 października 2017 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Piotr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Paweł Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Paweł Grzegorczyk Sygn. akt I CSK 574/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 kwietnia 2019 r. SSN Paweł Grzegorczyk w sprawie z powództwa I. L. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Dyrektora Izby

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Frańczak

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Frańczak Sygn. akt II PK 278/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 grudnia 2018 r. SSN Jolanta Frańczak w sprawie z powództwa H. G. przeciwko [ ] Centrum [ ] w G. o przywrócenie do pracy, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 631/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 sierpnia 2017 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Paweł

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Frańczak

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Frańczak Sygn. akt I UK 469/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2018 r. SSN Jolanta Frańczak w sprawie z odwołania R. Ś. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III PK 89/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 marca 2019 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z powództwa E. D.-D. przeciwko Szkole Podstawowej [ ] w G. o zadośćuczynienie w związku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 98/18. Dnia 20 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 98/18. Dnia 20 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt II CSK 98/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 czerwca 2018 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa K.P. przeciwko B.P. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 208/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 września 2018 r. SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa B.D. przeciwko "K " Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel Sygn. akt III UZ 12/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2018 r. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Rączka

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Rączka Sygn. akt III UK 195/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 września 2018 r. SSN Krzysztof Rączka w sprawie z odwołania J. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. o zasiłek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Frańczak

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Frańczak Sygn. akt III PK 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 maja 2015 r. SSN Jolanta Frańczak w sprawie z powództwa P. N. przeciwko T. Spółce z o.o. w R. o ryczałt noclegowy, na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Maria Grzelka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 53/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 stycznia 2006 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 318/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lutego 2016 r. SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ UZASADNIENIE

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ UZASADNIENIE Sygn. akt II PK 52/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSA Magdalena Kostro-Wesołowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 668/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 111/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela w sprawie z powództwa Fundacji

Bardziej szczegółowo