SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 DZIAŁ EKSPLOATACJI LUBLIN, UL. STASZICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 DZIAŁ EKSPLOATACJI LUBLIN, UL. STASZICA"

Transkrypt

1 TE- 274/19/10 Lublin, SPSK Nr 1 w Lublinie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na dostawę/usługę : Lp Nazwa Ilość Cena netto 1. Naprawa aparatu do znieczulenia ogólnego 1 szt. EXCEL 210 SE z wymianą wyłącznika systemowego 2. Naprawa aparatu do znieczulenia ogólnego 1 szt. EXCEL 210 SE z wymianą: wyłącznika systemowego, akumulatora 12V/2,2Ah, zaślepki portu O2, 3. Naprawa lampy szczelinowej typu YZ5F 2 szt. dostawa i wymiana lusterek 4. Naprawa pompy infuzyjnej SEP 21S 1 szt. 5. Naprawa pompy przepływowej INFUSOMAT 1 szt. FMS Wartość zamówienia : Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - Umowa jednorazowa usługa. - Cesja wierzytelności wymagać będzie pisemnej zgody zamawiającego, - Płatność przelewem min. 30 dni od daty naprawy aparatów i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie...(min. 30 dni ) od podpisania umowy. - Wykonawca udziela...( min12 m-cy )na wymienione części i...( min 3 m-ce) na naprawe - Wykonawca zapoznał się z projektem umowy (Załącznik Nr 2 do formularza oferty) i w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do jej podpisania Zamawiający wymaga, aby w ofercie : - określić cenę jednostkową usługi netto z uwzględnieniem ewentualnych rabatów oraz kosztu transportu ; - podać stawkę podatku VAT; - obliczyć wartość oferty brutto ( z VAT ), Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty na dowolną ilość z w/w zadań ( od 1 do 5) Do oferty naleŝy dołączyć: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Oświadczenie Ŝe oferowane podzespoły posiadają aktualne wymagane prawem świadectwa i atesty. - Wypełniony i podpisany Załącznik Nr1-Oświadczenie Wykonawcy Prosimy o złoŝenie oferty pocztą lub faxem ( ) w terminie do r. do godz. 10:00 pod adres : Dział Eksploatacji, ul. Staszica 16, Lublin. Ofertę faxową naleŝy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( art. 4 pkt.8) Załączniki: 1. Oświadczenie wykonawcy 2. Projekt umowy Z-ca Dyrektora ds. Techniczno- Eksploatacyjnych SPSK Nr1 w Lublinie mgr inŝ. Marek Osuch Pieczątka i podpis

2 Załącznik Nr1... (Nawa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE W imieniu reprezentowanego WYKONAWCY Oświadczam, Ŝe Wykonawca: - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej;* - posiada odpowiedni sprzęt do wykonywania tego typu robót, - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia - w ciągu ostatnich 3 lat, a jeŝeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę o podobnym charakterze i wartości brutto. - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Data (Podpisy i pieczęci upowaŝnionych przedstawicieli Wykonawcy) Załącznik Nr2

3 U M O W A Nr TE- 274/.../10 zawarta w Lublinie w dniu... roku. Pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie, Lublin, ul. Staszica 16, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , REGON zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: dr.n.med. Adama Borowicza Dyrektora a firmą... zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą", reprezentowaną przez:... o następującej treści: Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę następującej treści: 1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania naprawę... (według Załącznika nr 1 do umowy) dla potrzeb Kliniki... SPSK Nr1 w Lublinie Cena przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą nr... z dnia... stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy wynosi :... zł netto (słownie:... zł.) plus zł VAT (słownie :... zł.), co daje kwotę brutto :...zł ( słownie:... zł) 2. Wynagrodzenie netto obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty naprawy, części zamiennych, transportu i ubezpieczenia oraz inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy 3. Płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazowo przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Wykonanie przedmiotu zamówienia winno nastąpić do dnia Po wykonaniu usługi zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela serwisu firmy... oraz upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego, będący podstawą do wystawienia faktury. 3. Osobą upowaŝnioną do podpisania protokółu odbioru jest Kierownik Sekcji Aparatury SPSK Nr Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za kaŝdy dzień

4 zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę, zastrzega się karę umowną w wysokości 5% wartości umowy, która nie została zrealizowana, tytułem odszkodowania. 3. W przypadku nieterminowej płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy będzie przysługiwać prawo naliczania ustawowych odsetek. 4. Strony postanawiają, Ŝe mogą odstąpić od naliczania kar umownych. 5. Cesja wierzytelności wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do wyegzekwowania naleŝności przez podmioty zewnętrzne, w szczególności: skutkujących powstaniem dodatkowych kosztów 5 Wykonawca udziela Zamawiającemu...miesięcy gwarancji na wymienione części oraz... miesiące gwarancji na wykonanie naprawy. 6 W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy i Kodeksu Cywilnego. 7 Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny w Lublinie. 8 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŝdej ze stron. Załączniki : 1. Oferta cenowa nr: Zasady środowiskowe dla wykonawców i podwykonawców 3. Polityka środowiskowa 4. Polityka Jakości ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

5 Załącznik Nr 2 do projektu umowy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie WYDANIE II Lublin, r. ED ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW I PODWYKONAWCÓW I. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązuje się do: 1. Przestrzegania wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg. ISO 14001:2004, a w szczególności: przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy, zmniejszyć dla otoczenia uciąŝliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital, minimalizować ilość powstających odpadów na terenie Szpitala, zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług, zmniejszać zuŝycie nośników energii i surowców naturalnych. 2. Uczestniczenia w szkoleniu przeprowadzonym przez Koordynatora ds. Zarządzania Środowiskowego z zakresu obowiązującej w Szpitalu polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001: Dopuszczenia Koordynatora ds. Zarządzania Środowiskowego do kontroli na terenie Szpitala wykonawcy lub podwykonawcy w zakresie zgodności jego postępowania z przyjętymi zasadami środowiskowymi obowiązującymi w Szpitalu. II. Wykonawcy i Podwykonawcy nie wolno na posesji Szpitala: 1. Wwozić jakichkolwiek odpadów, 2. Składować Ŝadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te słuŝą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania naleŝy uzgodnić z Koordynatorem ds. Zarządzania Środowiskowego. 3. Myć pojazdów i sprzętu, 4. Spalać odpadów, 5. Wylewać jakichkolwiek substancji do gleby lub kanalizacji Podpis Zamawiającego Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy: Lublin, dnia...

6 Polityka Środowiskowa Załącznik Nr 3 do projektu umowy Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na najwyŝszym specjalistycznym poziomie i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo badawczych oraz zapewnienie pacjentom, osobom odwiedzającym, a takŝe personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu i pracy. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie opracował i wdroŝył system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001:2004 Biorąc pod uwagę specyfikę SPSK Nr 1 w Lublinie zobowiązujemy się do : Postępowania zgodnie z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, które odnoszą się do Szpitala, Zapobiegania zanieczyszczeniom, Ciągłej poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko, Racjonalnego gospodarowania wodą i ściekami, Zmniejszenia zuŝycia nośników energii cieplnej, Zarządzania odpadami i ich bezpiecznego składowania, Zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych. Realizacja polityki odbywa się poprzez: ZaangaŜowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju Szpitala pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska, Podnoszenie świadomości naszych pracowników, których praca ma wpływ na środowisko. W ramach systemu zarządzania w Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie został przyjęty program zarządzania środowiskowego uwzględniający zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe. Kierownictwo Szpitala dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę środowiskową przystosowując ją do zmieniających się warunków. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie deklaruje realizację wyznaczonych celów środowiskowych oraz doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego. Lublin, dnia 20 marca 2005 roku Wydanie II

7 Załącznik Nr 4 do projektu umowy Polityka Jakości * PROMUJĄCY * ZDROWIE SZPITAL * Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na najwyŝszym specjalistycznym poziomie i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo badawczych oraz zapewnienie pacjentom, osobom odwiedzającym, a takŝe personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu i pracy. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie opracował i wdroŝył system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001: Spełniając kryteria powyŝszej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyŝszego systemu. Zadania stojące przed naszym Szpitalem w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez : rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych, stałe i systematyczne podwyŝszanie wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem oraz prowadzenie działań dydaktycznych, poprawę bezpieczeństwa pacjenta i pracownika poprawę warunków bytowych pacjenta, dąŝenie do poprawy warunków pracy personelu, uświadamianie i angaŝowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług budowanie silnej organizacji, otwartej na zmiany i nowe wyzwania W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Szpitala. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr1 w Lublinie deklaruje realizację wyznaczonych celów jakościowych oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością. Lublin, dnia 1 sierpnia 2008 roku Wydanie II

Publiczne zaproszenie do składania ofert NR SPRAWY TE 274/ 04 /13 ... (Miejscowość, Data)...

Publiczne zaproszenie do składania ofert NR SPRAWY TE 274/ 04 /13 ... (Miejscowość, Data)... Publiczne zaproszenie do składania ofert NR SPRAWY TE 274/ 04 /13... (Nawa i adres Wykonawcy) Załącznik nr 1. (Miejscowość, Data)... (Numer faksu/telefonu)... (NIP/REGON) OFERTA Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto).

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto). Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... OFERTA Do... /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia 256320-2007;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-13/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego . (pieczątka wykonawcy) O F E R T A Załącznik nr 1 do SIWZ złożona przez:.. (nazwa i siedziba wykonawcy) dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r URZĄD GMINY RĘDZINY O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul. Wolności 87, tel./fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie następujących

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo