Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry Streszczenie: Wysok jako wyrobu lub us ugi mo na osi gn poprzez spe nienie wymaga i oczekiwa klientów. Klient jest wi c kluczow postaci zarz dzania jako ci. Ma on swój udzia w projektowaniu produktu, jego wytwarzaniu, sprzeda y, modyfikacjach. Dlatego te g ównym obszarem zarz dzania jako ci jest identyfikacja klienta. Jako jest jedn z podstaw wyboru produktu przez klientów. Mo e wi c sta si ona cech odró niaj c dan organizacj od innych oraz mie wp yw na jej reputacj. Jest to szczególnie wa ne w przemy le motoryzacyjnym. W artykule przedstawiono uwarunkowania wdra ania zarz dzania jako ci w przemy- le motoryzacyjnym. S owa kluczowe: jako, zarz dzanie jako ci, koncepcje zarz dzania jako ci, specyfikacja ISO/TS Abstract: The high quality of the product or service can be achieved by meeting customer requirements and expectations. The customer is therefore a key figure in quality management. He has contributed to the design of the product its manufacture, sale, and modification. Therefore, the main area of quality management is to identify the client. Quality is one of the choice of product for customers. It may therefore be a feature that distinguishes the organization from others and have an impact on its reputation. This is particularly important in the automotive industry. The paper presents the conditions of implementation of quality management in the automotive industry. Keywords: quality, quality management, quality management concepts, the specification ISO/TS Wst p Pocz tki istnienia poj cia jako ci wywodzi si z zakresu filozofii staro- ytnej, zwanej epok klasyczn filozofii greckiej, V-VI w. p.n.e. Arystoteles okre la jako jako okre lono substancji cielesnej oraz ujawniaj ce si w niej specyficzne podporz dkowanie materii wzgl dem formy 1. W chwili obecnej osi gni cia w zakresie jako ci uznawane s za jedn z miar poziomu cywilizacji materialnej krajów 2. 1 J. Toru ski (red.), Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie, Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s R. Karaszewski, Zarz dzanie jako ci, koncepcje, metody i narz dzia stosowane przez liderów wiatowego biznesu, Wyd. POZKAL, Toru 2005, s. 15.

2 24 J. Toru ski B. Flyn produkty wysokiej jako ci okre la jako produkty dobrze zaprojektowane, bez wygórowanych wymogów produkcyjnych, w reakcji z procesami wspomagaj cymi, w które na sta e wkomponowana jest jako, wraz z otoczeniem, które wspiera ci g y post p, czyli stanowi niezb dne warunki do stworzenia konkurencyjnej przewagi 3. Jako wyrobu okre lana jest jako stopie spe nienia wymaga odbiorcy. Poziom jako ci wyrobu okre la si uwzgl dniaj c techniczne, ekonomiczne oraz spo eczne aspekty oceny danego produktu, danej us ugi. Przy czym aspekt ekonomiczny oznacza przydatno wyrobu, czyli obejmuje sta- o u ytkow wyrobu, niezawodno jego funkcjonowania, a tak e pozaprodukcyjn oraz produkcyjn umiej tno wykorzystania. Aspekt spo eczny dotyczy zapewnienia przez producenta w a ciwych warunków u ytkowania wyrobu. Ci gle zwy kuj ce wymagania odbiorców, dotycz ce nie tylko w a ciwo ci czysto technicznych wyrobów, ale tak e warunków eksploatacji, nak adaj na producentów obowi zek uwzgl dnienia wymaga ergonomii, ochrony rodowiska oraz bezpiecze stwa. Aspekt techniczny, czyli tzw. funkcjonalno wyrobu, zwi zany jest ze sprawno ci techniczn, zgodno ci produktu z obowi zuj cymi normami oraz nowoczesno ci wyrobu 4. Jako z punktu widzenia producenta uznawana jest za jedn ze zmiennych obja niaj cych kszta towanie si konkurencyjno ci i zyskowno ci przedsi biorstwa. Natomiast z punktu widzenia klienta jako postrzegana jest przez pryzmat ceny, odbieranej jako miernik zaproponowanych przez producenta atutów danego produktu. W praktyce o cenie poziomu jako ci produktu lub us ugi rozstrzyga nie tylko sposobno zaspokajania oczekiwa klienta w zakresie charakterystyk technicznych, ale tak e cena, któr trzeba zap aci za okre lony poziom zaspokajania oczekiwa. Przegl d koncepcji zarz dzania jako ci Pocz tki zarz dzania jako ci si gaj staro ytnych cywilizacji. Systemy gwarantuj ce realizacj okre lonego poziomu wyrobów, a tak e us ug mieli: Izraelici, Egipcjanie, antyczni Grecy, Rzymianie, a tak e Chi czycy czy te Hindusi. Z tego te jasno wynika, e system zarz dzania jako ci ma ponadczasowy charakter 5. Koncepcje wspó czesne zarz dzania jako ci odpowiadaj g ównie praktyce przedsi biorstw produkcyjnych. Maj one charakter u ytkowy, opieraj cy si na utylitarnym pojmowaniu jako ci, a tak e odpowiadaj wprost na zapotrzebowanie praktyki. Wspó twórcami dotychczasowych osi gni w zakresie zarz dzania jako ci s g ównie teoretycy i praktycy ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej czy Japonii. Problematyk jako ci 3 A. Hamrol, W. Mantura, Zarz dzanie jako ci teoria I praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005, s J. Toru ski, Zarz dzanie..., op. cit., s R. Karaszewski, Zarz dzanie jako ci, op. cit., s. 84. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

3 Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym 25 w przedsi biorstwach produkcyjnych zajmowali si mi dzy innymi: Crosby, Deming i Juran 6. Zrozumienie klienta jest kluczem do skutecznego zarz dzania jako ci. Je eli przedsi biorstwa nie b d w a ciwie gromadzi y oraz w a ciwie przetwarza y informacji na temat swoich klientów, to wiedza dotycz ca ich potrzeb i oczekiwa b dzie niewystarczaj ca. Gwarancje jako ci s obecne powszechnie stosowane we wszystkich prawie rodzajach dzia alno ci us ugowej oraz handlowej. celem ich jest dostarczenie kupuj cemu informacji na temat warunków zapewnienia jako ci oraz sposobów zado uczynienia w przypadku wyst pienia usterek czy wad. Stymuluj one jednocze nie producentów do priorytetowego traktowania zagadnienia jako ci, a konsumentów do poszukiwania godnych zaufania róde zaopatrzenia 7. Koncepcj zarz dzania przez jako wywodzi si z realizowanych po drugiej wojnie wiatowej w japo skich przedsi biorstwach projektów opracowywanych przez Jurana i Deminga, uczonych b d cych pod wp ywem behawioralnych teorii zarz dzania, nauk zarz dzania oraz g ównie podej cia systemowego. Deming uwa a, e 94% problemów wynika z niedoskona o- ci systemu, a jedynie 6% jest wynikiem b dów, które pope niaj pracownicy realizuj cy wytyczne. Dlatego te Deming koncentrowa si g ównie na problematyce redukcji odchyle w przedsi biorstwie, które wyst puj w ka dym przedsi biorstwie i s spowodowane przyczynami przypadkowymi, powszechnymi. Podobn koncepcj zarz dzania jako ci stworzy tak e Juran. Podobnie jak Deming uwa a, e powodem b dów i strat s w znacznej mierze zak ócenia w funkcjonowaniu systemu, a jedynie niewielka cz problemów wynika z b dów pope nianych przez pracowników. Juran, uznaj c, e najwa niejszym czynnikiem upowszechniania nowych rozwi za w zakresie zarz dzania jako ci jest jasna i zrozumia a prezentacja zasad i koncepcji, opracowa tzw. trylogi The Juran Trilogy, która obejmuje: planowanie jako- ci, kontrol i usprawnienie 8. Zaprezentowane teorie odnosz si do najwa niejszych koncepcji kompleksowego zarz dzania jako ci. Wskazuj na znaczenie w a ciwego przygotowania naczelnych w adz organizacji oraz na fakt, ze bez uzyskania odpowiedniej wiedzy kierownictwo nie jest w stanie w pe ni zrozumie potrzeby wprowadzenia procesu usprawniania jako ci. Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Specyfikacja ISO/TS zosta a opracowana przez Mi dzynarodowy Zespó Operacyjny Przemys u Motoryzacyjnego (International Automotive Task Force, IATF), w po czeniu z Mi dzynarodow Organizacj Normaliza- 6 K. Stefa ski, Ksi ga jako ci, Problemy Jako ci, nr 9/ K. Lisiecka, Kreowanie jako ci, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s J. Toru ski, Zarz dzanie jako ci, op. cit., s ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

4 26 J. Toru ski cji (International Standarisation Organisation, ISO). IATF tworzy mi dzynarodowa grupa producentów pojazdów: BMW, Group. DaimlerChrysler, Fiat, Ford Motor Company, General Motors Corporation, PSA Peugeot-Citroen, Renault i Volkswagen oraz krajowe stowarzyszenia handlowe AIAG (Ameryka), VDA (Niemcy), SMMT (Wielka Brytania), ANFIA (W ochy) i FIEV (Francja). Stowarzyszenie japo skich producentów pojazdów (JAMA) by o tak e zaanga owane w opracowanie specyfikacji ISO/TS16949:2002, co otworzy- o drog do przy czenia si japo skich producentów pojazdów do IATF w przysz o ci 9. Wymagania te dotycz równie podstawowych narz dzi wykorzystywanych w przemy le motoryzacyjnym (Automotive Core Tools) w odniesieniu do Zaawansowanego Planowania Jako ci (np. APQP), Procesu Zatwierdzania Cz ci (np. PPAP), Analizy Systemów Pomiarowych (MSA), FMEA i SPC. ISO/TS harmonizuje wymagania jako ciowe dla dostawców zawarte w trzeciej edycji QS-9000 oraz standardach niemieckim, francuskim i w oskim. W Europie porównywaln popularno, jak w USA QS-9000, maj standardy niemieckie VDA 6.1, wymagane tak e na rynkach pozaeuropejskich, np. przez Volkswagena dla w asnych fabryk w Meksyku, wobec dostawców z pó nocnej Ameryki. Podstawowym celem powo ania nowego standardu by o opracowanie jednolitej platformy wymaga na rynku motoryzacyjnym, stanowi cych podstaw dla certyfikacji trzeciej strony, który uzyska akceptacj na rynku europejskim i przede wszystkim Wielkiej Trójki. Specyfikacja ISO/TS w po czeniu z norm ISO 9001 przedstawia wspólne podej cie procesowe do systemu zarz dzania jako ci w przemy le motoryzacyjnym. Okre la wymagania dotycz ce systemu zarz dzania jako ci przy projektowaniu i rozwoju, produkcji i gdy ma zastosowanie podczas instalowania i serwisu wyrobów zwi zanych z motoryzacj. Ma zastosowanie w organizacjach, w których wytwarza si cz ci do produkcji / lub serwisu wyspecyfikowane przez klienta. Stosowanie tej specyfikacji pozwala producentom unikn wielokrotnych audytów certyfikacyjnych. Stanowi ona podstaw dla systemów zarz dzania jako ci w sektorze motoryzacyjnym i stopniowo b dzie zast powa a licznie stosowane specyfikacje, takie jak: - w oskiego przemys u samochodowego AVSQ, - ameryka skiego przemys u samochodowego (Ford, Chrysler, GM) i producentów ci arówek QS 9000, - francuskiego przemys u motoryzacyjnego EAQF, - niemieckiego przemys u motoryzacyjnego VDA 6.1. Zdaniem przedstawicieli ISO nowy standard oznaczony jako ISO/TS to znacz cy krok w unifikacji wymaga zwi zanych z zarz dzaniem jako ci w jednej z pot niejszych bran przemys owych. Wyzwanie zwi - 9 T. Bramorski, uczak J., QS System jako ci dostawców na rynek motoryzacyjny, Quality Progress, Pozna 1998, s. 20. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

5 Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym 27 zane z jego opracowaniem zosta o podj te przez IATF, która to organizacja zdecydowa a o powierzeniu zadania grupie technicznej Mi dzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO/TC 176. Projekt nowego standardu by dyskutowany ju w ko cu sierpnia 1998 roku, w gronie cz onków ISO/TC 176. W 1999 roku zosta zatwierdzony, co jest zdarzeniem tym bardziej donios ym, e jest pierwszym standardem ISO tego typu, znajduj cym odniesienie do konkretnego sektora gospodarki. Poprzednik TS 16949, QS-9000 pomimo popularno ci, jak zdoby na rynkach ameryka skim i europejskim, od pocz tku nie by jedynym zbiorem wymaga stawianych dostawcom na rynku motoryzacyjnym 10. Równolegle stawiane s wymagania dotycz ce standardów niemieckich (VDA 6.1), francuskich (EAQF) oraz w oskich (AVSQ). W chwili obecnej dostawcy dla przemys u motoryzacyjnego w USA i Europie zajmuj si dostosowywaniem systemów do najnowszego trzeciego wydania QS Jednocze nie pojawi si nowy standard, oznaczony jako ISO/ TS Systemy jako ci dla dostawców na rynek motoryzacyjny szczególne wymagania dla za o e ISO Mi dzynarodowy standard s u y w zarz dzaniu jako ci, wprowadzaj c du o wi kszy nacisk na potrzeby i wymagania klienta. Wdro enie tej specyfikacji powinno by strategiczn decyzj organizacji. Na zaprojektowanie i wdro enie systemu w organizacji wp yw maj zmieniaj ce si potrzeby, poszczególne cele, dostarczane wyroby, stosowane procesy oraz wielko i struktura organizacji 11. Celem normatywu, opracowanie kompleksowego systemu jako ci ukierunkowanego na ci g e doskonalenie, podkre lenie znaczenia dzia a zapobiegaj cych niezgodno ci, a tak e minimalizowanie marnotrawstwa i zmienno ci w cyklu realizacji umów. W specyfikacji zosta y ustalone pewne podstawowe wymagania wobec systemu jako ci funkcjonuj cego w firmach bran y motoryzacyjnej i samochodowej. W specyfikacji tej zebrano istniej ce na ca ym wiecie wymagania przemys u motoryzacyjnego. Dotychczasowo obowi zuj ce systemy jako ci w przemy le samochodowym opiera y si zasadniczo na normie ISO 9001 z lat 90. przystosowanej do specyficznych wymaga motoryzacji. Struktura specyfikacji powsta a w oparciu o ISO 9001 wydanie w 1994 roku. System jako ci obejmuje swym zakresem ca y cykl tworzenia wyrobu, a wi c od organizacji firmy i systemu jako ci poprzez dzia ania poznawania rynku, etapy projektowania wyrobu i procesu, wytwarzanie, kontrole i badania, podejmowanie dzia a koryguj cych i zapobiegawczych, a do wysy ki wyrobu do klienta. Na ka dym etapie s podejmowane dzia ania zwrotne dla ci g ego doskonalenia systemu. ISO/TS16949:2002 nie jest norm, lecz wytyczn przemys u samochodowego, która opiera si na indywidualnym kszta towaniu umów mi dzy klientem i dostawc. Jest ona wymaganiem wynikaj cym z umowy z wewn trznymi i zewn trznymi dostawcami materia ów produkcyjnych, cz ci do produkcji zapasowej, obróbki cieplnej i pow ok lakierniczych, S. Aleksandrowicz, Normy ISO 9000 czy to wystarczy?, Problemy Jako ci, nr 5/1995 r. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

6 28 J. Toru ski pow ok nak adanych lub innych obróbek powierzchniowych, którzy je dostarczaj bezpo rednio dla przedsi biorstwa i których podstaw wype nienia wymaga jest ISO/TS Wdro ony system ISO/TS potwierdzony certyfikatem uwiarygodnia firm w oczach klienta, jest wizytówk przedsi biorstwa, u atwia zdobywanie klientów rynków, ma coraz szersze zastosowanie przy zawieraniu umów pomi dzy firmami/ przedsi biorstwami na rynkach krajowych i zagranicznych, a tak e minimalizuje koszty w ka dym aspekcie funkcjonowania przedsi biorstwa. Sprostanie wymaganiom normy ISO/TS oznacza dla przedsi biorstwa bran y motoryzacyjnej zaprojektowanie i wdro enie systemu spe niaj cego nast puj ce wymogi: - koncentracja na kliencie - zrozumienie aktualnych i przysz ych potrzeb klienta. Wyj cie naprzeciw jego wymaganiom oraz przewidywanie i wyprzedzenie oczekiwa, jakie klient mo e wyrazi przywództwo - powinno uwzgl dnia cele, kierunek dzia ania oraz kreowa wewn trzne rodowisko organizacji. Powinno sprzyja pe nemu zaanga owaniu pracowników organizacji do osi gni cia za o onych celów. - zaanga owanie ludzi - uzyskanie ca kowitego zaanga owania ludzi umo liwia pe ne wykorzystanie ich zdolno ci z maksymaln korzy- ci dla organizacji. - podej cie procesowe - za o ony wynik osi ga si bardziej efektywnie, gdy zasoby i dzia ania zarz dzane s jako proces. - podej cie systemowe do zarz dzania - zidentyfikowanie systemu wzajemnie zale nych procesów, zrozumienie wspó zale no ci i umiej tne zarz dzanie przyczynia si do zwi kszenia skuteczno- ci i efektywno ci dzia ania organizacji ci g e doskonalenie - sta ym celem organizacji jest ci g e doskonalenie. Opieranie si na faktach w podejmowaniu decyzji - skuteczne decyzje opieraj si na logicznej analizie posiadanych danych i informacji Wzajemne korzystne powi zania dostawców - ustanowienie wzajemnie korzystnych powi za mi dzy organizacj i jej dostawcami podnosi zdolno do generowania zysków. System ISO/TS jest oparty na bazie systemu ISO 9001, lecz jego wymagania s bardziej rygorystyczne. System ten wywodzi si z QS 9000, który zosta wypracowany przez tzw. Wielk Trójk [GM, FORD i Chrysler]. Wymagania ISO/TS dla bran y przemys u motoryzacyjnego rozwin y zagadnienie planowania jako ci. Istotna grupa wymaga zawarta w tym punkcie to ci g e doskonalenie zorientowane na klienta, wskazuj ce na wieloaspektowe procesy zwi zane z konieczno ci nieustannego doskonalenia procesów systemu jako ci oraz zarz dzania urz dzeniami i narz dziami M. Lewandowska, Normy ISO w praktyce, Problemy Jako ci nr 2/2004. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

7 Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym 29 Kierownicy nadzoruj cy procesy odpowiedzialni s za zbieranie danych i informacji dotycz cych procesów w celu monitorowania, mierzenia i analizowania ich skuteczno ci w celu ci g ego doskonalenia tych procesów. Wyniki tych procesów s poddawane przegl dowi na przegl dach systemu przez kierownictwo 14. Zapewniony jest nadzór nad procesami realizowanymi przez poddostawców realizuj cych procesy im zlecane na wyrobach wyprodukowanych w PSI. Karty Procesu zawieraj ce ich dane takie, jak: cele, opisy, monitorowanie i skuteczno opracowywane w ustalonej formie przez osoby za nie odpowiedzialne, s przez nich przechowywanie. Proces zatwierdzania partii próbnych wyrobów w fazie przedprodukcyjnej W przesz o ci Chrysler, Ford i General Motors mia y swoje odr bne procedury s u ce przegl dowi przedk adanych przez dostawców detali (cz ci) produkcyjnych w celu zatwierdzenia ich przez klienta. Ró nice pomi dzy tymi trzema procesami przysparza y wiele problemów przedsi biorstwom wspó pracuj cym jednocze nie z przedstawicielami Wielkiej Trójki. Aby poprawi t sytuacj, uzgodni y jednolite regu y post powania w zakresie zatwierdzania cz ci. Przegl d i zatwierdzenie detalu produkcyjnego s wymagane dla ka dego detalu przed wysy k pierwszej serii. PPAP obejmuje wymagania zwi zane z zatwierdzaniem detali (cz ci) produkcyjnych, obowi zuj ce dla wszystkich wyrobów produkcyjnych dla przemys u samochodowego. Detale przeznaczone do zatwierdzenia detali produkcyjnych musz by pobrane z istotnej partii produkcyjnej. Celem zatwierdzenia detali produkcyjnych jest stwierdzenie, czy wszystkie wymagania klienta dotycz ce konstrukcji i specyfikacji s nale ycie zrozumiane przez dostawc oraz czy proces posiada potencja do produkcji wyrobu spe niaj cego te wymagania podczas rzeczywistego przebiegu produkcji przy z o onej wydajno ci. Zatwierdzenie detali produkcyjnych jest zawsze wymagane przed pierwsz wysy k produkcyjn wyrobu w nast puj cych przypadkach: - nowy detal lub wyrób (tj. specyficzny detal, materia lub kolor, poprzednio nie dostarczany do danego klienta), - korekta odst pstwa wyst puj cego na uprzednio przed o onym detalu, - wyrób zmodyfikowany poprzez zmian technologiczn uwzgl dnion na rysunkach konstrukcyjnych, w specyfikacjach (warunkach technicznych) lub wynikaj cy z zastosowania innego materia u. Dodatkowo dostawca musi powiadomi klienta i przed o y wniosek o zatwierdzenie detalu przed pierwsz wysy k produkcyjn w nast puj cych okoliczno ciach: - zastosowanie innej alternatywnej konstrukcji lub materia u ni w uprzednio zatwierdzonym detalu, 14 A. Mantura, Zarz dzanie jako ci. Teoria i praktyka, PWN, Pozna 1999, s. 99. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

8 30 J. Toru ski - produkcja uzyskana z wykorzystaniem nowych lub zmodyfikowanych narz dzi (z wyj tkiem narz dzi zu ywaj cych si ), matryc, uk adów itp., - produkcja po modernizacji lub zmianie uk adu istniej cych narz dzi lub urz dze, - produkcja wznowiona po wszelkich zmianach procesu lub metody wytwarzania, - zmiana ród a zaopatrzenia w uzyskiwane z dostaw cz ci, materia y lub us ugi (np. pokrycie galwaniczne), - ponowienie produkcji wyrobu po okresie d u szym ni dwana cie miesi cy, podczas którego narz dzie nie by o u ywane w produkcji masowej, - na danie klienta, kiedy wysy ka zosta a zawieszona z powodów z ej jako ci dostawy. Celem tych wymaga jest identyfikacja zmian, które mog oddzia ywa na bezpo redniego klienta lub ostatecznego nabywc cz ci. Podstawowi dostawcy s odpowiedzialni za materia i us ugi uzyskiwane od poddostawców i podwykonawców. Do podstawowych dokumentów i zapisów zatwierdzenia detalu produkcyjnego nale : - gwarancja przed o enia detali produkcyjnych, - raport zatwierdzenia wygl du (AAR) dla detali, do których dochodz wymagania co do koloru lub powierzchni, - wszelkie dokumenty zawierajace zatwierdzone zmiany technologiczne, jeszcze nie uj te w dokumentacji konstrukcyjnej, lecz uwzgl dnione w detalu, - wyniki pomiarowe odniesione do wymaga przedstawionych na rysunku, - pomoce sprawdzaj ce (uchwyty mocuj ce, modele, wzorniki) u ywane w kontroli i badaniu, - wyniki bada materia u, charakterystyki dzia ania i trwa o ci, - odpowiednie schematy przebiegu procesu FMEA, plany kontroli, które obejmuj wszystkie zwi zane z wyrobem i procesem znacz ce i specjalne charakterystyki, - wyniki oceny charakterystyki dzia ania procesu przedstawiaj ce zgodno z wymaganiami klienta pod wzgl dem znacz cych elementów procesu, charakterystyk specjalnych, bezpiecze stwa, krytycznych i dotycz cych dostosowania wraz z danymi wspieraj cymi (badanie zdolno ci maszyny i procesu na charakterystyki wa ne), - analiza jednostki pomiarowej (powtarzalno i odtwarzalno przyrz dów pomiarowych R&R) dla wszystkich urz dze stosowanych w badaniach. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

9 Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym 31 Podsumowanie Poj cie systemu wyst puje w wielu dziedzinach nauki i ró ne znaczenie. Jednak e w nauce organizacji i zarz dzania mówi si o systemach zarz dzania, okre lanych jako konkretny uporz dkowany zbiór regu, norm i praktycznych umiej tno ci kadry kierowniczej, okre laj cych zasady i sposoby zachowania przedsi biorstw oraz instytucji, które je kreuj. Realizowany jest poprzez planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrol. System jako ci uwzgl dnia takie elementy, jak: rodki i przedmioty pracy, metody, technologie, pracownicy i wzajemne relacje pomi dzy tymi elementami. Do relacji tych zaliczamy: kompetencje, zale no ci s u bowe, czynno ci produkcyjne i inne. Istot systemu zapewnienia jako ci jest odej- cie od dotychczasowego pojmowania jako ci jako kontroli wyboru. Za jako bowiem odpowiada nie komórka jako ci, lecz system zarz dzania 15. Wraz z norm ISO 9001, specyfikacja ISO/TS okre la wymagania wobec systemu jako ci dla produktów z zakresu projektowania / opracowywania, produkcji, instalacji i serwisowania w przemy le motoryzacyjnym. Poza tym istniej tak e indywidualne wymagania klienta, które s brane poduwag przez poszczególnych producentów pojazdów. Przedsi biorstwo spe niaj ce wymagania normy ISO/TS odnosi istotne korzy ci, m.in.: 1. U atwione nawi zywanie wspó pracy z przedsi biorstwami w bran- y motoryzacyjnej. 2. Bezproblemowy przebieg wspó pracy dzi ki dopasowaniu szeregu aspektów produkcji wed ug tych samych zasad. 3. Uregulowane, sprawdzone procesy produkcji, opracowane na bazie wieloletniego do wiadczenia wiatowych przedsi biorstw i organizacji motoryzacyjnych. 4. Certyfikat ISO/TS zwi ksza renom firmy i mo e s u y jako element marketingowy. ISO/TS jest Specyfikacj Techniczn ISO, która ujednolica istniej ce ameryka skie (QS-9000), niemieckie (VDA6.1), francuskie (EAQF) i w oskie (AVSQ) normy systemów jako ci w bran y motoryzacyjnej w obr bie globalnego przemys u motoryzacyjnego, w celu wyeliminowania potrzeby wielokrotnych certyfikacji dla spe nienia wymaga klienta. Model oddzia ywania na jako w przedsi biorstwie powinien uwzgl dnia stopie zmonopolizowania rynku, charakter i nowoczesno wyrobów, ich rodowisko eksploatacji, zmienno poziomu jako ci w czasie, organizacj procesu wytwarzania, stabilno asortymentu i struktur produkcyjno- -administracyjnych, kwalifikacje personelu, rodki produkcji i kontroli oraz skuteczno systemów motywacji. Model ten winien mie podstaw w dobrym rozeznaniu mi dzynarodowych rynków i klientów na tych rynkach, 15 J. Toru ski, Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 80, Seria: Administracja i Zarz dzanie 7(2009), s. 22. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

10 32 J. Toru ski przyj ta za strategia jako ci powinna prowadzi do ich pe nego zadowolenia 18. Bibliografia Bramorski T., uczak J., QS System jako ci dostawców na rynek motoryzacyjny, Quality Progress, Pozna Toru ski J. (red.), Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie, Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce Toru ski J., Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie 7(2009). Karaszewski R., Zarz dzanie jako ci, koncepcje, metody i narz dzia stosowane przez liderów wiatowego biznesu, Wyd. POZKAL, Toru Hamrol A., Mantura W., Zarz dzanie jako ci teoria I praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa Skrzypek E., Jako i efektywno, UMCS, Lublin 2000 Stefa ski K., Ksi ga jako ci, Problemy Jako ci, nr 9/1996. Lisiecka K., Kreowanie jako ci, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Aleksandrowicz S., Normy ISO 9000 czy to wystarczy?, Problemy Jako- ci nr 5/1995. Lewandowska M., Normy ISO w praktyce, Problemy Jako ci nr 2/2004. www. quality Progress.com.pl/strony/1i/39, Mantura A., Zarz dzanie jako ci. Teoria i praktyka, PWN, Pozna E. Skrzypek, Jako i efektywno, UMCS, Lublin 2000, s. 31. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania Czynność Imię i nazwisko Data Podpis Opracowała: Jolanta Ochnik 22.02.2010 Sprawdził: Michał Przymanowski

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl 1 z 5 2014-08-06 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl Zabrze: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu typu

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Dlaczego wytyczne ZDW? Obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane zostały wydane w 1999

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T Wykład 5. ZNACZENIE KLIENTA W SYSTEMACH JAKOŚCI 1 1. Ogólna charakterystyka obsługi klientów: Obsługa klienta jest złożonym pojęciem, ujmującym kształtowanie relacji z klientem oraz zdolność zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo