Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry Streszczenie: Wysok jako wyrobu lub us ugi mo na osi gn poprzez spe nienie wymaga i oczekiwa klientów. Klient jest wi c kluczow postaci zarz dzania jako ci. Ma on swój udzia w projektowaniu produktu, jego wytwarzaniu, sprzeda y, modyfikacjach. Dlatego te g ównym obszarem zarz dzania jako ci jest identyfikacja klienta. Jako jest jedn z podstaw wyboru produktu przez klientów. Mo e wi c sta si ona cech odró niaj c dan organizacj od innych oraz mie wp yw na jej reputacj. Jest to szczególnie wa ne w przemy le motoryzacyjnym. W artykule przedstawiono uwarunkowania wdra ania zarz dzania jako ci w przemy- le motoryzacyjnym. S owa kluczowe: jako, zarz dzanie jako ci, koncepcje zarz dzania jako ci, specyfikacja ISO/TS Abstract: The high quality of the product or service can be achieved by meeting customer requirements and expectations. The customer is therefore a key figure in quality management. He has contributed to the design of the product its manufacture, sale, and modification. Therefore, the main area of quality management is to identify the client. Quality is one of the choice of product for customers. It may therefore be a feature that distinguishes the organization from others and have an impact on its reputation. This is particularly important in the automotive industry. The paper presents the conditions of implementation of quality management in the automotive industry. Keywords: quality, quality management, quality management concepts, the specification ISO/TS Wst p Pocz tki istnienia poj cia jako ci wywodzi si z zakresu filozofii staro- ytnej, zwanej epok klasyczn filozofii greckiej, V-VI w. p.n.e. Arystoteles okre la jako jako okre lono substancji cielesnej oraz ujawniaj ce si w niej specyficzne podporz dkowanie materii wzgl dem formy 1. W chwili obecnej osi gni cia w zakresie jako ci uznawane s za jedn z miar poziomu cywilizacji materialnej krajów 2. 1 J. Toru ski (red.), Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie, Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s R. Karaszewski, Zarz dzanie jako ci, koncepcje, metody i narz dzia stosowane przez liderów wiatowego biznesu, Wyd. POZKAL, Toru 2005, s. 15.

2 24 J. Toru ski B. Flyn produkty wysokiej jako ci okre la jako produkty dobrze zaprojektowane, bez wygórowanych wymogów produkcyjnych, w reakcji z procesami wspomagaj cymi, w które na sta e wkomponowana jest jako, wraz z otoczeniem, które wspiera ci g y post p, czyli stanowi niezb dne warunki do stworzenia konkurencyjnej przewagi 3. Jako wyrobu okre lana jest jako stopie spe nienia wymaga odbiorcy. Poziom jako ci wyrobu okre la si uwzgl dniaj c techniczne, ekonomiczne oraz spo eczne aspekty oceny danego produktu, danej us ugi. Przy czym aspekt ekonomiczny oznacza przydatno wyrobu, czyli obejmuje sta- o u ytkow wyrobu, niezawodno jego funkcjonowania, a tak e pozaprodukcyjn oraz produkcyjn umiej tno wykorzystania. Aspekt spo eczny dotyczy zapewnienia przez producenta w a ciwych warunków u ytkowania wyrobu. Ci gle zwy kuj ce wymagania odbiorców, dotycz ce nie tylko w a ciwo ci czysto technicznych wyrobów, ale tak e warunków eksploatacji, nak adaj na producentów obowi zek uwzgl dnienia wymaga ergonomii, ochrony rodowiska oraz bezpiecze stwa. Aspekt techniczny, czyli tzw. funkcjonalno wyrobu, zwi zany jest ze sprawno ci techniczn, zgodno ci produktu z obowi zuj cymi normami oraz nowoczesno ci wyrobu 4. Jako z punktu widzenia producenta uznawana jest za jedn ze zmiennych obja niaj cych kszta towanie si konkurencyjno ci i zyskowno ci przedsi biorstwa. Natomiast z punktu widzenia klienta jako postrzegana jest przez pryzmat ceny, odbieranej jako miernik zaproponowanych przez producenta atutów danego produktu. W praktyce o cenie poziomu jako ci produktu lub us ugi rozstrzyga nie tylko sposobno zaspokajania oczekiwa klienta w zakresie charakterystyk technicznych, ale tak e cena, któr trzeba zap aci za okre lony poziom zaspokajania oczekiwa. Przegl d koncepcji zarz dzania jako ci Pocz tki zarz dzania jako ci si gaj staro ytnych cywilizacji. Systemy gwarantuj ce realizacj okre lonego poziomu wyrobów, a tak e us ug mieli: Izraelici, Egipcjanie, antyczni Grecy, Rzymianie, a tak e Chi czycy czy te Hindusi. Z tego te jasno wynika, e system zarz dzania jako ci ma ponadczasowy charakter 5. Koncepcje wspó czesne zarz dzania jako ci odpowiadaj g ównie praktyce przedsi biorstw produkcyjnych. Maj one charakter u ytkowy, opieraj cy si na utylitarnym pojmowaniu jako ci, a tak e odpowiadaj wprost na zapotrzebowanie praktyki. Wspó twórcami dotychczasowych osi gni w zakresie zarz dzania jako ci s g ównie teoretycy i praktycy ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej czy Japonii. Problematyk jako ci 3 A. Hamrol, W. Mantura, Zarz dzanie jako ci teoria I praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005, s J. Toru ski, Zarz dzanie..., op. cit., s R. Karaszewski, Zarz dzanie jako ci, op. cit., s. 84. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

3 Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym 25 w przedsi biorstwach produkcyjnych zajmowali si mi dzy innymi: Crosby, Deming i Juran 6. Zrozumienie klienta jest kluczem do skutecznego zarz dzania jako ci. Je eli przedsi biorstwa nie b d w a ciwie gromadzi y oraz w a ciwie przetwarza y informacji na temat swoich klientów, to wiedza dotycz ca ich potrzeb i oczekiwa b dzie niewystarczaj ca. Gwarancje jako ci s obecne powszechnie stosowane we wszystkich prawie rodzajach dzia alno ci us ugowej oraz handlowej. celem ich jest dostarczenie kupuj cemu informacji na temat warunków zapewnienia jako ci oraz sposobów zado uczynienia w przypadku wyst pienia usterek czy wad. Stymuluj one jednocze nie producentów do priorytetowego traktowania zagadnienia jako ci, a konsumentów do poszukiwania godnych zaufania róde zaopatrzenia 7. Koncepcj zarz dzania przez jako wywodzi si z realizowanych po drugiej wojnie wiatowej w japo skich przedsi biorstwach projektów opracowywanych przez Jurana i Deminga, uczonych b d cych pod wp ywem behawioralnych teorii zarz dzania, nauk zarz dzania oraz g ównie podej cia systemowego. Deming uwa a, e 94% problemów wynika z niedoskona o- ci systemu, a jedynie 6% jest wynikiem b dów, które pope niaj pracownicy realizuj cy wytyczne. Dlatego te Deming koncentrowa si g ównie na problematyce redukcji odchyle w przedsi biorstwie, które wyst puj w ka dym przedsi biorstwie i s spowodowane przyczynami przypadkowymi, powszechnymi. Podobn koncepcj zarz dzania jako ci stworzy tak e Juran. Podobnie jak Deming uwa a, e powodem b dów i strat s w znacznej mierze zak ócenia w funkcjonowaniu systemu, a jedynie niewielka cz problemów wynika z b dów pope nianych przez pracowników. Juran, uznaj c, e najwa niejszym czynnikiem upowszechniania nowych rozwi za w zakresie zarz dzania jako ci jest jasna i zrozumia a prezentacja zasad i koncepcji, opracowa tzw. trylogi The Juran Trilogy, która obejmuje: planowanie jako- ci, kontrol i usprawnienie 8. Zaprezentowane teorie odnosz si do najwa niejszych koncepcji kompleksowego zarz dzania jako ci. Wskazuj na znaczenie w a ciwego przygotowania naczelnych w adz organizacji oraz na fakt, ze bez uzyskania odpowiedniej wiedzy kierownictwo nie jest w stanie w pe ni zrozumie potrzeby wprowadzenia procesu usprawniania jako ci. Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Specyfikacja ISO/TS zosta a opracowana przez Mi dzynarodowy Zespó Operacyjny Przemys u Motoryzacyjnego (International Automotive Task Force, IATF), w po czeniu z Mi dzynarodow Organizacj Normaliza- 6 K. Stefa ski, Ksi ga jako ci, Problemy Jako ci, nr 9/ K. Lisiecka, Kreowanie jako ci, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s J. Toru ski, Zarz dzanie jako ci, op. cit., s ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

4 26 J. Toru ski cji (International Standarisation Organisation, ISO). IATF tworzy mi dzynarodowa grupa producentów pojazdów: BMW, Group. DaimlerChrysler, Fiat, Ford Motor Company, General Motors Corporation, PSA Peugeot-Citroen, Renault i Volkswagen oraz krajowe stowarzyszenia handlowe AIAG (Ameryka), VDA (Niemcy), SMMT (Wielka Brytania), ANFIA (W ochy) i FIEV (Francja). Stowarzyszenie japo skich producentów pojazdów (JAMA) by o tak e zaanga owane w opracowanie specyfikacji ISO/TS16949:2002, co otworzy- o drog do przy czenia si japo skich producentów pojazdów do IATF w przysz o ci 9. Wymagania te dotycz równie podstawowych narz dzi wykorzystywanych w przemy le motoryzacyjnym (Automotive Core Tools) w odniesieniu do Zaawansowanego Planowania Jako ci (np. APQP), Procesu Zatwierdzania Cz ci (np. PPAP), Analizy Systemów Pomiarowych (MSA), FMEA i SPC. ISO/TS harmonizuje wymagania jako ciowe dla dostawców zawarte w trzeciej edycji QS-9000 oraz standardach niemieckim, francuskim i w oskim. W Europie porównywaln popularno, jak w USA QS-9000, maj standardy niemieckie VDA 6.1, wymagane tak e na rynkach pozaeuropejskich, np. przez Volkswagena dla w asnych fabryk w Meksyku, wobec dostawców z pó nocnej Ameryki. Podstawowym celem powo ania nowego standardu by o opracowanie jednolitej platformy wymaga na rynku motoryzacyjnym, stanowi cych podstaw dla certyfikacji trzeciej strony, który uzyska akceptacj na rynku europejskim i przede wszystkim Wielkiej Trójki. Specyfikacja ISO/TS w po czeniu z norm ISO 9001 przedstawia wspólne podej cie procesowe do systemu zarz dzania jako ci w przemy le motoryzacyjnym. Okre la wymagania dotycz ce systemu zarz dzania jako ci przy projektowaniu i rozwoju, produkcji i gdy ma zastosowanie podczas instalowania i serwisu wyrobów zwi zanych z motoryzacj. Ma zastosowanie w organizacjach, w których wytwarza si cz ci do produkcji / lub serwisu wyspecyfikowane przez klienta. Stosowanie tej specyfikacji pozwala producentom unikn wielokrotnych audytów certyfikacyjnych. Stanowi ona podstaw dla systemów zarz dzania jako ci w sektorze motoryzacyjnym i stopniowo b dzie zast powa a licznie stosowane specyfikacje, takie jak: - w oskiego przemys u samochodowego AVSQ, - ameryka skiego przemys u samochodowego (Ford, Chrysler, GM) i producentów ci arówek QS 9000, - francuskiego przemys u motoryzacyjnego EAQF, - niemieckiego przemys u motoryzacyjnego VDA 6.1. Zdaniem przedstawicieli ISO nowy standard oznaczony jako ISO/TS to znacz cy krok w unifikacji wymaga zwi zanych z zarz dzaniem jako ci w jednej z pot niejszych bran przemys owych. Wyzwanie zwi - 9 T. Bramorski, uczak J., QS System jako ci dostawców na rynek motoryzacyjny, Quality Progress, Pozna 1998, s. 20. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

5 Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym 27 zane z jego opracowaniem zosta o podj te przez IATF, która to organizacja zdecydowa a o powierzeniu zadania grupie technicznej Mi dzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO/TC 176. Projekt nowego standardu by dyskutowany ju w ko cu sierpnia 1998 roku, w gronie cz onków ISO/TC 176. W 1999 roku zosta zatwierdzony, co jest zdarzeniem tym bardziej donios ym, e jest pierwszym standardem ISO tego typu, znajduj cym odniesienie do konkretnego sektora gospodarki. Poprzednik TS 16949, QS-9000 pomimo popularno ci, jak zdoby na rynkach ameryka skim i europejskim, od pocz tku nie by jedynym zbiorem wymaga stawianych dostawcom na rynku motoryzacyjnym 10. Równolegle stawiane s wymagania dotycz ce standardów niemieckich (VDA 6.1), francuskich (EAQF) oraz w oskich (AVSQ). W chwili obecnej dostawcy dla przemys u motoryzacyjnego w USA i Europie zajmuj si dostosowywaniem systemów do najnowszego trzeciego wydania QS Jednocze nie pojawi si nowy standard, oznaczony jako ISO/ TS Systemy jako ci dla dostawców na rynek motoryzacyjny szczególne wymagania dla za o e ISO Mi dzynarodowy standard s u y w zarz dzaniu jako ci, wprowadzaj c du o wi kszy nacisk na potrzeby i wymagania klienta. Wdro enie tej specyfikacji powinno by strategiczn decyzj organizacji. Na zaprojektowanie i wdro enie systemu w organizacji wp yw maj zmieniaj ce si potrzeby, poszczególne cele, dostarczane wyroby, stosowane procesy oraz wielko i struktura organizacji 11. Celem normatywu, opracowanie kompleksowego systemu jako ci ukierunkowanego na ci g e doskonalenie, podkre lenie znaczenia dzia a zapobiegaj cych niezgodno ci, a tak e minimalizowanie marnotrawstwa i zmienno ci w cyklu realizacji umów. W specyfikacji zosta y ustalone pewne podstawowe wymagania wobec systemu jako ci funkcjonuj cego w firmach bran y motoryzacyjnej i samochodowej. W specyfikacji tej zebrano istniej ce na ca ym wiecie wymagania przemys u motoryzacyjnego. Dotychczasowo obowi zuj ce systemy jako ci w przemy le samochodowym opiera y si zasadniczo na normie ISO 9001 z lat 90. przystosowanej do specyficznych wymaga motoryzacji. Struktura specyfikacji powsta a w oparciu o ISO 9001 wydanie w 1994 roku. System jako ci obejmuje swym zakresem ca y cykl tworzenia wyrobu, a wi c od organizacji firmy i systemu jako ci poprzez dzia ania poznawania rynku, etapy projektowania wyrobu i procesu, wytwarzanie, kontrole i badania, podejmowanie dzia a koryguj cych i zapobiegawczych, a do wysy ki wyrobu do klienta. Na ka dym etapie s podejmowane dzia ania zwrotne dla ci g ego doskonalenia systemu. ISO/TS16949:2002 nie jest norm, lecz wytyczn przemys u samochodowego, która opiera si na indywidualnym kszta towaniu umów mi dzy klientem i dostawc. Jest ona wymaganiem wynikaj cym z umowy z wewn trznymi i zewn trznymi dostawcami materia ów produkcyjnych, cz ci do produkcji zapasowej, obróbki cieplnej i pow ok lakierniczych, S. Aleksandrowicz, Normy ISO 9000 czy to wystarczy?, Problemy Jako ci, nr 5/1995 r. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

6 28 J. Toru ski pow ok nak adanych lub innych obróbek powierzchniowych, którzy je dostarczaj bezpo rednio dla przedsi biorstwa i których podstaw wype nienia wymaga jest ISO/TS Wdro ony system ISO/TS potwierdzony certyfikatem uwiarygodnia firm w oczach klienta, jest wizytówk przedsi biorstwa, u atwia zdobywanie klientów rynków, ma coraz szersze zastosowanie przy zawieraniu umów pomi dzy firmami/ przedsi biorstwami na rynkach krajowych i zagranicznych, a tak e minimalizuje koszty w ka dym aspekcie funkcjonowania przedsi biorstwa. Sprostanie wymaganiom normy ISO/TS oznacza dla przedsi biorstwa bran y motoryzacyjnej zaprojektowanie i wdro enie systemu spe niaj cego nast puj ce wymogi: - koncentracja na kliencie - zrozumienie aktualnych i przysz ych potrzeb klienta. Wyj cie naprzeciw jego wymaganiom oraz przewidywanie i wyprzedzenie oczekiwa, jakie klient mo e wyrazi przywództwo - powinno uwzgl dnia cele, kierunek dzia ania oraz kreowa wewn trzne rodowisko organizacji. Powinno sprzyja pe nemu zaanga owaniu pracowników organizacji do osi gni cia za o onych celów. - zaanga owanie ludzi - uzyskanie ca kowitego zaanga owania ludzi umo liwia pe ne wykorzystanie ich zdolno ci z maksymaln korzy- ci dla organizacji. - podej cie procesowe - za o ony wynik osi ga si bardziej efektywnie, gdy zasoby i dzia ania zarz dzane s jako proces. - podej cie systemowe do zarz dzania - zidentyfikowanie systemu wzajemnie zale nych procesów, zrozumienie wspó zale no ci i umiej tne zarz dzanie przyczynia si do zwi kszenia skuteczno- ci i efektywno ci dzia ania organizacji ci g e doskonalenie - sta ym celem organizacji jest ci g e doskonalenie. Opieranie si na faktach w podejmowaniu decyzji - skuteczne decyzje opieraj si na logicznej analizie posiadanych danych i informacji Wzajemne korzystne powi zania dostawców - ustanowienie wzajemnie korzystnych powi za mi dzy organizacj i jej dostawcami podnosi zdolno do generowania zysków. System ISO/TS jest oparty na bazie systemu ISO 9001, lecz jego wymagania s bardziej rygorystyczne. System ten wywodzi si z QS 9000, który zosta wypracowany przez tzw. Wielk Trójk [GM, FORD i Chrysler]. Wymagania ISO/TS dla bran y przemys u motoryzacyjnego rozwin y zagadnienie planowania jako ci. Istotna grupa wymaga zawarta w tym punkcie to ci g e doskonalenie zorientowane na klienta, wskazuj ce na wieloaspektowe procesy zwi zane z konieczno ci nieustannego doskonalenia procesów systemu jako ci oraz zarz dzania urz dzeniami i narz dziami M. Lewandowska, Normy ISO w praktyce, Problemy Jako ci nr 2/2004. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

7 Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym 29 Kierownicy nadzoruj cy procesy odpowiedzialni s za zbieranie danych i informacji dotycz cych procesów w celu monitorowania, mierzenia i analizowania ich skuteczno ci w celu ci g ego doskonalenia tych procesów. Wyniki tych procesów s poddawane przegl dowi na przegl dach systemu przez kierownictwo 14. Zapewniony jest nadzór nad procesami realizowanymi przez poddostawców realizuj cych procesy im zlecane na wyrobach wyprodukowanych w PSI. Karty Procesu zawieraj ce ich dane takie, jak: cele, opisy, monitorowanie i skuteczno opracowywane w ustalonej formie przez osoby za nie odpowiedzialne, s przez nich przechowywanie. Proces zatwierdzania partii próbnych wyrobów w fazie przedprodukcyjnej W przesz o ci Chrysler, Ford i General Motors mia y swoje odr bne procedury s u ce przegl dowi przedk adanych przez dostawców detali (cz ci) produkcyjnych w celu zatwierdzenia ich przez klienta. Ró nice pomi dzy tymi trzema procesami przysparza y wiele problemów przedsi biorstwom wspó pracuj cym jednocze nie z przedstawicielami Wielkiej Trójki. Aby poprawi t sytuacj, uzgodni y jednolite regu y post powania w zakresie zatwierdzania cz ci. Przegl d i zatwierdzenie detalu produkcyjnego s wymagane dla ka dego detalu przed wysy k pierwszej serii. PPAP obejmuje wymagania zwi zane z zatwierdzaniem detali (cz ci) produkcyjnych, obowi zuj ce dla wszystkich wyrobów produkcyjnych dla przemys u samochodowego. Detale przeznaczone do zatwierdzenia detali produkcyjnych musz by pobrane z istotnej partii produkcyjnej. Celem zatwierdzenia detali produkcyjnych jest stwierdzenie, czy wszystkie wymagania klienta dotycz ce konstrukcji i specyfikacji s nale ycie zrozumiane przez dostawc oraz czy proces posiada potencja do produkcji wyrobu spe niaj cego te wymagania podczas rzeczywistego przebiegu produkcji przy z o onej wydajno ci. Zatwierdzenie detali produkcyjnych jest zawsze wymagane przed pierwsz wysy k produkcyjn wyrobu w nast puj cych przypadkach: - nowy detal lub wyrób (tj. specyficzny detal, materia lub kolor, poprzednio nie dostarczany do danego klienta), - korekta odst pstwa wyst puj cego na uprzednio przed o onym detalu, - wyrób zmodyfikowany poprzez zmian technologiczn uwzgl dnion na rysunkach konstrukcyjnych, w specyfikacjach (warunkach technicznych) lub wynikaj cy z zastosowania innego materia u. Dodatkowo dostawca musi powiadomi klienta i przed o y wniosek o zatwierdzenie detalu przed pierwsz wysy k produkcyjn w nast puj cych okoliczno ciach: - zastosowanie innej alternatywnej konstrukcji lub materia u ni w uprzednio zatwierdzonym detalu, 14 A. Mantura, Zarz dzanie jako ci. Teoria i praktyka, PWN, Pozna 1999, s. 99. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

8 30 J. Toru ski - produkcja uzyskana z wykorzystaniem nowych lub zmodyfikowanych narz dzi (z wyj tkiem narz dzi zu ywaj cych si ), matryc, uk adów itp., - produkcja po modernizacji lub zmianie uk adu istniej cych narz dzi lub urz dze, - produkcja wznowiona po wszelkich zmianach procesu lub metody wytwarzania, - zmiana ród a zaopatrzenia w uzyskiwane z dostaw cz ci, materia y lub us ugi (np. pokrycie galwaniczne), - ponowienie produkcji wyrobu po okresie d u szym ni dwana cie miesi cy, podczas którego narz dzie nie by o u ywane w produkcji masowej, - na danie klienta, kiedy wysy ka zosta a zawieszona z powodów z ej jako ci dostawy. Celem tych wymaga jest identyfikacja zmian, które mog oddzia ywa na bezpo redniego klienta lub ostatecznego nabywc cz ci. Podstawowi dostawcy s odpowiedzialni za materia i us ugi uzyskiwane od poddostawców i podwykonawców. Do podstawowych dokumentów i zapisów zatwierdzenia detalu produkcyjnego nale : - gwarancja przed o enia detali produkcyjnych, - raport zatwierdzenia wygl du (AAR) dla detali, do których dochodz wymagania co do koloru lub powierzchni, - wszelkie dokumenty zawierajace zatwierdzone zmiany technologiczne, jeszcze nie uj te w dokumentacji konstrukcyjnej, lecz uwzgl dnione w detalu, - wyniki pomiarowe odniesione do wymaga przedstawionych na rysunku, - pomoce sprawdzaj ce (uchwyty mocuj ce, modele, wzorniki) u ywane w kontroli i badaniu, - wyniki bada materia u, charakterystyki dzia ania i trwa o ci, - odpowiednie schematy przebiegu procesu FMEA, plany kontroli, które obejmuj wszystkie zwi zane z wyrobem i procesem znacz ce i specjalne charakterystyki, - wyniki oceny charakterystyki dzia ania procesu przedstawiaj ce zgodno z wymaganiami klienta pod wzgl dem znacz cych elementów procesu, charakterystyk specjalnych, bezpiecze stwa, krytycznych i dotycz cych dostosowania wraz z danymi wspieraj cymi (badanie zdolno ci maszyny i procesu na charakterystyki wa ne), - analiza jednostki pomiarowej (powtarzalno i odtwarzalno przyrz dów pomiarowych R&R) dla wszystkich urz dze stosowanych w badaniach. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

9 Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym 31 Podsumowanie Poj cie systemu wyst puje w wielu dziedzinach nauki i ró ne znaczenie. Jednak e w nauce organizacji i zarz dzania mówi si o systemach zarz dzania, okre lanych jako konkretny uporz dkowany zbiór regu, norm i praktycznych umiej tno ci kadry kierowniczej, okre laj cych zasady i sposoby zachowania przedsi biorstw oraz instytucji, które je kreuj. Realizowany jest poprzez planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrol. System jako ci uwzgl dnia takie elementy, jak: rodki i przedmioty pracy, metody, technologie, pracownicy i wzajemne relacje pomi dzy tymi elementami. Do relacji tych zaliczamy: kompetencje, zale no ci s u bowe, czynno ci produkcyjne i inne. Istot systemu zapewnienia jako ci jest odej- cie od dotychczasowego pojmowania jako ci jako kontroli wyboru. Za jako bowiem odpowiada nie komórka jako ci, lecz system zarz dzania 15. Wraz z norm ISO 9001, specyfikacja ISO/TS okre la wymagania wobec systemu jako ci dla produktów z zakresu projektowania / opracowywania, produkcji, instalacji i serwisowania w przemy le motoryzacyjnym. Poza tym istniej tak e indywidualne wymagania klienta, które s brane poduwag przez poszczególnych producentów pojazdów. Przedsi biorstwo spe niaj ce wymagania normy ISO/TS odnosi istotne korzy ci, m.in.: 1. U atwione nawi zywanie wspó pracy z przedsi biorstwami w bran- y motoryzacyjnej. 2. Bezproblemowy przebieg wspó pracy dzi ki dopasowaniu szeregu aspektów produkcji wed ug tych samych zasad. 3. Uregulowane, sprawdzone procesy produkcji, opracowane na bazie wieloletniego do wiadczenia wiatowych przedsi biorstw i organizacji motoryzacyjnych. 4. Certyfikat ISO/TS zwi ksza renom firmy i mo e s u y jako element marketingowy. ISO/TS jest Specyfikacj Techniczn ISO, która ujednolica istniej ce ameryka skie (QS-9000), niemieckie (VDA6.1), francuskie (EAQF) i w oskie (AVSQ) normy systemów jako ci w bran y motoryzacyjnej w obr bie globalnego przemys u motoryzacyjnego, w celu wyeliminowania potrzeby wielokrotnych certyfikacji dla spe nienia wymaga klienta. Model oddzia ywania na jako w przedsi biorstwie powinien uwzgl dnia stopie zmonopolizowania rynku, charakter i nowoczesno wyrobów, ich rodowisko eksploatacji, zmienno poziomu jako ci w czasie, organizacj procesu wytwarzania, stabilno asortymentu i struktur produkcyjno- -administracyjnych, kwalifikacje personelu, rodki produkcji i kontroli oraz skuteczno systemów motywacji. Model ten winien mie podstaw w dobrym rozeznaniu mi dzynarodowych rynków i klientów na tych rynkach, 15 J. Toru ski, Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 80, Seria: Administracja i Zarz dzanie 7(2009), s. 22. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

10 32 J. Toru ski przyj ta za strategia jako ci powinna prowadzi do ich pe nego zadowolenia 18. Bibliografia Bramorski T., uczak J., QS System jako ci dostawców na rynek motoryzacyjny, Quality Progress, Pozna Toru ski J. (red.), Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie, Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce Toru ski J., Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie 7(2009). Karaszewski R., Zarz dzanie jako ci, koncepcje, metody i narz dzia stosowane przez liderów wiatowego biznesu, Wyd. POZKAL, Toru Hamrol A., Mantura W., Zarz dzanie jako ci teoria I praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa Skrzypek E., Jako i efektywno, UMCS, Lublin 2000 Stefa ski K., Ksi ga jako ci, Problemy Jako ci, nr 9/1996. Lisiecka K., Kreowanie jako ci, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Aleksandrowicz S., Normy ISO 9000 czy to wystarczy?, Problemy Jako- ci nr 5/1995. Lewandowska M., Normy ISO w praktyce, Problemy Jako ci nr 2/2004. www. quality Progress.com.pl/strony/1i/39, Mantura A., Zarz dzanie jako ci. Teoria i praktyka, PWN, Pozna E. Skrzypek, Jako i efektywno, UMCS, Lublin 2000, s. 31. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i 2013 prof. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wybrane

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo