Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO INEM Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO INEM Polska

2 Podstawowe informacje Data utworzenia Stowarzyszenia: 1996 r. Polski oddział International Network for Environmental Management (INEM). Stowarzyszenie zrzesza: członk onków zwykłych ych (osoby fizyczne) członk onków wspierających (osoby prawne).

3 Cele Stowarzyszenia Promocja skutecznych systemów zarządzania środowiskowego opartych na: - międzynarodowej normie ISO 14001; - Rozporządzeniu EMAS; Rozwój i rozpowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania ukierunkowanego na ochronę środowiska; Wzmacnianie pozytywnego wizerunku organizacji certyfikowanych na zgodność z ISO 14001/ rejestrowanych w EMAS i wysokiej jakości usług ug certyfikacyjnych (w tym weryfikacji EMAS).

4 działalno alność szkoleniowa, Formy działalno alności współpraca praca z innymi podmiotami działaj ającymi w obszarze zarządzania środowiskowego, wymiana informacji i doświadcze wiadczeń, przygotowanie i udział w projektach edukacyjnych, wdrożeniowych i innych.

5 Oferta Stowarzyszenia Oferta skierowana jest przede wszystkim do: pełnomocników ds. SZŚ i innych osób nadzorujących SZŚ w organizacjach, audytorów / weryfikatorów środowiskowych,

6 Plan działań dla organizacji utrzymujących SZŚ Spotkania Klubu Pełnomocnika: interpretacja wymagań norm i wymiana doświadczeń, upowszechnianie dobrych praktyk Prezentowanie wspólnych stanowisk w zakresie: zmian w prawie, procedur certyfikacji/rejestracji, norm.

7 Adres sekretariatu: Kontakt ze Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO INEM Polska ul. Pólnicy 29/ Gdańsk Tel. 58/ punkt informacyjny Częstochowa tel Strona internetowa:

8 KORZYŚCI Z WDRAŻANIA ANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI Wojciech Świ wiątek

9 PN-EN ISO 14001: 2005 Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę : - identyfikowania i posiadania dostępu do mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiąza zała a i które są związane zane z jej aspektami środowiskowymi oraz - określenia, jak te wymagania stosują się do jej aspektów środowiskowych. Organizacja powinna zapewnić, że mające zastosowanie wymagania prawne i inne, zostały wzięte pod uwagę przy ustanawianiu, wdrażaniu aniu i utrzymywaniu jej systemu zarządzania środowiskowego

10 PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach Ustawa z dn. 12 czerwca 2008 r. o odpadach wydobywczych Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości ci i porządku w gminach

11 AKTY PRAWNE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorc biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Ustawa z dn. 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawa z dn. 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Od 1 stycznia 2014 r.: ustawa z dn. 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

12 IDENTYFIKACJA I OCENA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH PN-EN ISO 14001:2005, pkt 4.3.1: Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę a) identyfikowania aspektów środowiskowych - związanych zanych z jej działaniami, aniami, wyrobami i usługami ugami w ramach określonego zakresu SZŚ które może nadzorować i na które może wpływa ywać, biorąc pod uwagę planowane lub nowe przedsięwzi wzięcia albo nowe lub modyfikowane działania, ania, wyroby i usługi ugi oraz b) określania tych aspektów środowiskowych, które mają lub mogą mieć znaczący cy wpływ na środowisko

13 IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH Ustawa o odpadach 2012 Prawo ochrony środowiska: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w instalacji: - pozwolenie zintegrowane; - pozwolenie na wytwarzanie odpadów (>1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub >5000 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne); Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać m.in. : - wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji, - informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko.

14 IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH Ustawa o odpadach wydobywczych: - decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi Program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera m.in.: - wyszczególnienie ilości i rodzajów unieszkodliwianych odpadów wydobywczych, - skutki dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowane unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych

15 CELE, ZADANIA I PROGRAMY PN-EN ISO 14001:2005, pkt 4.3.3: Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać udokumentowane cele i zadania środowiskowe dla odpowiednich służb oraz na odpowiednich szczeblach organizacji

16 CELE, ZADANIA I PROGRAMY Wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach oraz niektóre wyroby jest obowiązany zapewnić osiągni gnięcie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych (ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawa z dn. 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)

17 CELE, ZADANIA I PROGRAMY Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny jest obowiązany zapewnić osiągni gnięcie: - minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, - minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu. (ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

18 KOMPETENCJE, SZKOLENIE I ŚWIADOMO WIADOMOŚĆ PN-EN ISO 14001:2005, pkt 4.4.2: Organizacja powinna zapewnić, że każda osoba wykonująca dla organizacji lub w jej imieniu zadania, które mogą mieć znaczący cy wpływ na środowisko zidentyfikowany przez organizację, jest kompetentna dzięki odpowiedniemu wykształceniu, szkoleniu lub doświadczeniu

19 KOMPETENCJE, SZKOLENIE I ŚWIADOMO WIADOMOŚĆ Ustawa-Prawo ochrony środowiska: Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany zapewnić przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, w szczególno lności przez: - powierzanie funkcji związanych zanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe - zapoznanie pracowników, w, których zakres czynności ci wiąż ąże się z kwestiami ochrony środowiska, z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie.

20 KOMPETENCJE, SZKOLENIE I ŚWIADOMO WIADOMOŚĆ Ustawa o odpadach wydobywczych: Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowiązany do zapewnienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia personelu w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami wydobywczymi.

21 KOMPETENCJE, SZKOLENIE I ŚWIADOMO WIADOMOŚĆ Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami musi posiadać: Kierownik spalarni odpadów lub współspalarni spalarni odpadów ( (ustawa o odpadach), Kierownik składowiska ( (ustawa o odpadach), Osoba zarządzaj dzająca obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (ustawa o odpadach wydobywczych)

22 KOMUNIKOWANIE PN-EN ISO 14001:2005, pkt 4.4.3: Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury dotyczące: ce: a) Wewnętrznego komunikowania się między różnymi szczeblami i służbami organizacji, b) Otrzymywania, dokumentowania i udzielania odpowiedzi w procesie komunikowania się z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi. Organizacja powinna podjąć decyzję czy komunikować na zewnątrz informacje o znaczących cych aspektach środowiskowych, oraz powinna udokumentować swoją decyzję. Jeśli organizacja podejmie decyzję o komunikowaniu powinna ustanowić i wdrożyć metodę dotyczącą zewnętrznej komunikacji

23 KOMUNIKOWANIE podjęcie działalno alności Wytwarzanie odpadów w instalacji wniosek o wydanie pozwolenia; Wprowadzanie na rynek: produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii lub akumulatorów wpis do rejestru

24 KOMUNIKOWANIE sprawozdania Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych nych opłat (składowanie odpadów) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służą żących do przetwarzania odpadów Sprawozdanie o transferach poza miejsce powstawania odpadów (instalacje wymienione w rozporządzeniu 166/2006) Sprawozdanie o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

25 KOMUNIKOWANIE sprawozdania Sprawozdania o produktach wprowadzonych na rynek oraz o uzyskanych poziomach odzysku i recyklingu: - produkty w opakowaniach, - sprzęt elektryczny i elektroniczny, - baterie i akumulatory. Sprawozdania o masie opakowań wytworzonych, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych za granicę, w tym wywiezionych wraz z produktami.

26 KOMUNIKOWANIE - informacja o właściwo ciwościach ciach odpadów Opis odpadów niebezpiecznych przekazywanych do termicznego przekształcania Podstawowa charakterystyka odpadów przekazywanych do składowania Oznakowanie pojemników z olejami odpadowymi

27 STEROWANIE OPERACYJNE PN-EN ISO 14001:2005, pkt 4.3.1: Organizacja powinna zidentyfikować i planować te operacje, które są związane zane ze zidentyfikowanymi znaczącymi cymi aspektami środowiskowymi, zgodnie z jej polityką, celami i zadaniami środowiskowymi w celu zapewnienia, ze są one prowadzone w ustalonych warunkach przez: - ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie udokumentowanych procedur w celu nadzorowania sytuacji, gdy ich brak mógłby doprowadzić do odchyleń od polityki, celów i zadań środowiskowych.

28 STEROWANIE OPERACYJNE Ustawa-Prawo ochrony środowiska Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji.

29 STEROWANIE OPERACYJNE Hierarchia gospodarki odpadami: 1) Zapobieganie 2) Przygotowanie do ponownego użycia 3) Recykling 4) Inne metody odzysku 5) Unieszkodliwianie

30 STEROWANIE OPERACYJNE Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny (ustawa o odpadach ) Odpady w postaci baterii lub akumulatorów zbiera się oddzielnie od innych rodzajów odpadów (ustawa o bateriach i akumulatorach) Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami (ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

31 PRZEKAZYWANIE ODPADÓW Odpady, które nie mogą być zagospodarowane w miejscu powstania powinny być przekazywane do najbliżej położonych onych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Zasadniczo: Odpady mogą być przekazywane tylko przedsiębiorcom, posiadającym odpowiednie zezwolenie.

32 STEROWANIE OPERACYJNE Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowiązany do prowadzenia tego obiektu w sposób: zapobiegający pogorszeniu stanu gleby, wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku oddziaływania wód odciekowych pochodzących cych z obiektu; skutkom tym jest obowiązany zapobiec równie wnież po zamknięciu obiektu. zapobiegający emisji pyłów i gazów. zapewniający właściwe funkcjonowanie urządze dzeń technicznych, stanowiących jego wyposażenie.

33 STEROWANIE OPERACYJNE Ustawa o odpadach: Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów Warunki prowadzenia termicznego procesu przekształcania odpadów

34 GOTOWOŚĆ I REAGOWANIE NA AWARIE PN-EN ISO 14001:2005, pkt 4.4.7: Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury identyfikowania potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz reagowania na awarie, a także w celu zapobiegania i zmniejszania związanych z nimi wpływów na środowisko.

35 GOTOWOŚĆ I REAGOWANIE NA AWARIE Plan awaryjny dla składowiska odpadów Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy ratowniczy dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kat. A Program zapobiegania poważnym awriom przemysłowym

36 MONITOROWANIE I POMIARY PN-EN ISO 14001:2005, pkt 4.5.1: Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę w celu regularnego monitorowania i wykonywania pomiarów kluczowych charakterystyk swoich operacji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko.

37 MONITOROWANIE I POMIARY Ewidencja odpadów (ustawa o odpadach) Monitoring składowiska odpadów (rozporz rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków w prowadzenia monitoringu składowisk odpadów) Monitoring procesu spalania odpadów (rozporz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących cych prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów)

38 NADZÓR NAD ZAPISAMI PN PN-EN ISO 14001:2005, pkt 4.5.4: Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać zapisy niezbędne do wykazania zgodności z wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego i niniejszej normy międzynarodowej, oraz zapisy osiągni gniętych wyników. w.

39 NADZÓR NAD ZAPISAMI Przechowywanie ewidencji odpadów - 5 lat (ustawa o odpadach) Przechowywanie danych o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz sprawozdań o wynikach monitoringu - 5 lat (ustawa o odpadach wydobywczych)

40 COŚ NA OSŁOD ODĘ OPŁATY REJESTRACYJNE Przedsiębiorca zarejestrowany w rejestrze EMAS nie uiszcza opłaty rejestrowej przy wpisie do rejestru: przedsi przedsiębiorc biorców wprowadzający na rynek: produkty w opakowaniach, sprz sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, pojazdy, opony, oleje smarowe producent producentów, importerów i wewnątrzwsp trzwspólnotowych nabywców w opakowań

41 COŚ NA OSŁOD ODĘ ZASADY PLANOWANIA KONTROLI Proponowana zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska: Przy planowaniu kontroli instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego uwzględnia się fakt zarejestrowania organizacji prowadzącej organizację w systemie EMAS -instalacje stwarzające największe zagrożenie min. 1x w roku, -instalacje stwarzające najmniejsze zagrożenie, instalacje z EMAS min. co 3 lata

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 1

OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 1 Doskonalenie SZBiHP w oparciu o wymagania nowej normy OHSAS 18001:2007 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wymagania OHSAS 18001:2007 1 Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.07.39.251; zm. Dz.U.2007.88.587; zm. Dz.U.2005.175.1462; zm. Dz.U.2008.199.1227; zm. Dz.U.2008.223.1464; zm. Dz.U.2009.18.97; zm. Dz.U.2009.79.666; zm.dz.u.2010.28.145 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA Nr w wykazie Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo