ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY CERGII SA Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2007 ROK. Maj 2008.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY CERGII SA - 2007. Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2007 ROK. Maj 2008."

Transkrypt

1 Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2007 ROK Maj 2008 Strona 1/14

2 Strona 2/14

3 1. Wprowadzenie Raport środowiskowy Toruńskiej Energetyki Cergia SA za 2007 rok przekazuje najważniejsze informacje dotyczące realizacji wymagań środowiskowych oraz główne działania w zakresie zarządzania środowiskiem. Misja naszej Spółki brzmi: Dostarczając ciepło i energie elektryczną, zapewniamy komfort i bezpieczeństwo energetyczne naszych klientów oraz dbamy o zaufanie akcjonariuszy, partnerów i społeczności Torunia Aby skutecznie realizować przyjętą Politykę, wdrożyliśmy i ciągle doskonalimy system zarządzania zgodny z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004. System zarządzania, od maja 2002 r., posiada certyfikat zgodności z tymi normami. Zdjęcie 1. Siedziba Spółki Przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniają się jak w kalejdoskopie. Wystarczy chwila nieuwagi, a rozwiązania, które są stosowane, mogą być nieaktualne. Toruńska Energetyka Cergia SA nieustannie modernizuje i optymalizuje technologię wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz unowocześnia i rozbudowuje sieci przesyłu i dystrybucji swojego produktu. Na bieżąco monitoruje wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska. W ramach stałej współpracy z uczelniami, szkołami gimnazjalnymi i średnimi, w Cergii regularnie odbywają się wykłady dla uczniów i studentów popularyzujące tematykę ekologicznego wytwarzania energii. Strona 3/14

4 2. Polityka środowiskowa Świadomi wpływu, jaki nasza działalność wywiera na środowisko naturalne, kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w naszych działaniach zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska, wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i jakość życia mieszkańców regionu oraz ochronę zabytków Torunia. Zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska realizujemy poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń, w szczególności emisji gazów i pyłów do powietrza oraz wytwarzania odpadów paleniskowych, a także minimalizację zużycia paliw, energii elektrycznej i wody. W tym celu prowadzimy działania na rzecz: - optymalizacji procesów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz przesyłu i dystrybucji ciepła); - optymalizacji urządzeń wytwórczych dla zmniejszania emisji zanieczyszczeń, w szczególności emisji CO 2 (produkcja w skojarzeniu, produkcja w oparciu o odnawialne źródła energii); - optymalizacji urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych ciepła dla zmniejszania strat ciepła i wody; Zdjęcie 2. Cergia SA - efektywnego prowadzenia pracy urządzeń przez obsługę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i umiejętności; - segregowania, powtórnego wykorzystania lub utylizacji wytwarzanych odpadów; - podnoszenia świadomości ekologicznej naszych pracowników oraz pracowników firm realizujących na naszą rzecz usługi związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne; - prowadzenia doradztwa w zakresie racjonalnego gospodarowania ciepłem. W celu umożliwienia skutecznej realizacji działań, wdrożyliśmy i ciągle doskonalimy system zarządzania zgodny z normą ISO Aktywnie uczestniczymy w działaniach lokalnej społeczności na rzecz ochrony środowiska poprzez dialog z lokalnymi władzami i organizacjami, prowadzenie edukacji ekologicznej, promowanie energii odnawialnej i redukcji emisji CO2 oraz szerokie informowanie o naszym wpływie na środowisko naturalne. Jako Spółka przynależna do Grupy EDF, prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi oraz z regulacjami ustalonymi przez Grupę. Strona 4/14

5 3. Struktura opłat w zakresie korzystania ze środowiska. Co pół roku spółka ma obowiązek składania sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie opłat środowiskowych. Opłaty te dotyczą wprowadzania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza oraz za składowanie odpadów paleniskowych. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju substancji wprowadzonej do środowiska Struktura opłat w Cergii kształtuje się następująco: Struktura opłat w zakresie korzystania ze srodowiska w latach roku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 4% 77% 21% 4% 75% zanieczyszczenia gazowe zanieczyszczenia pyłowe składowanie odpadów Strona 5/14

6 4. Struktura paliw pierwotnych Paliwem podstawowym do produkcji ciepła w Toruńskiej Energetyce Cergia SA jest miał węglowy transportowany koleją i magazynowany na składowisku węgla. Zdjęcie 3. Składowisko węgla Ilość i parametry paliwa zużytego w 2007 r. Ilość Wartość opałowa Zawartość popiołu Zawartość siarki [Mg] [kj/kg] [%] [%] ,2 0,62 5. Zintegrowany Rejestr Uwalniania i Transferu zanieczyszczeń - PRTR W lutym 2006 roku we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej weszło w życie rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalnia i Transferu Zanieczyszczeń (zwane E- PRTR), które nadaje prowadzącym instalacje nowy obowiązek raportowania danych na temat wprowadzania (uwolnień) i przemieszczania (transferu) zanieczyszczeń do środowiska. Rejestr zawiera informacje o uwalnianiu i transferach zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi oraz o transporcie, utylizacji lub składowaniu odpadów. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego rejestru. Przyczynia się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewnia potrzebne informacje dla decydentów, a także ułatwia udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. Strona 6/14

7 Pierwsze roczne sprawozdanie za 2007 rok Cergia przekazała do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska zgodnie z obowiązującym terminem do r. Dane te, po kontroli przez organy inspekcji ochrony środowiska zostaną następnie wyraportowane do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR). 6. Pozwolenia środowiskowe Spółka działa w oparciu o wymagane przez prawo ochrony środowiska decyzje i pozwolenia w zakresie: - wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza, - wytwarzania odpadów, - pozwoleń wodno-prawnych - oraz koniecznych uzgodnień uregulowanych w postaci umów. Najważniejsze decyzje administracyjne jakie zostały wydane Spółce w zakresie środowiska to: - pozwolenia zintegrowane dla instalacji EC1 przy ul Ceramicznej 6 i EC3 przy ul Szosa Bydgoska 40/62, - pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji EC2 przy ul. Wapiennej. - pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. - decyzja w sprawie zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska - decyzje - zezwolenia upoważniające do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dla instalacji EC1 w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, EC2 przy ul. Wapiennej i EC3 przy ul Szosa Bydgoska 40/62, W 2007 roku spółka wystąpiła o nowe pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji EC2 w związku ze zmianą parametrów technicznych emitora. Dnia 12 października 2007 roku Urząd Miasta Torunia wydał nowe pozwolenie, znak WŚiZ /07 obowiązujące do 31 grudnia 2015 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dnia 30 kwietnia 2007 roku na podstawie przygotowanego wniosku Wojewoda Kujawsko-Pomorski udzielił pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów paleniskowych, znak WSRiRW.III.AD/6618-4/06/07, które obowiązuje do 30 kwietnia 2017 roku. Realizowane są wszystkie postanowienia wyżej wymienionych decyzji administracyjnych. Strona 7/14

8 7. Aspekty środowiskowe związane z działalnością Cergii Dla realizacji zobowiązań środowiskowych zidentyfikowane zostały znaczące aspekty środowiskowe. Aspekt środowiskowy wg normy ISO14001 to taki element działań, wyrobów albo usług, który może oddziaływać ze środowiskiem. Mówiąc o oddziaływaniu na środowisko rozumie się wzajemne z nim współdziałanie. Identyfikując aspekty, bierze się pod uwagę te obszary, które można nadzorować i na które można mieć wpływ. Toruńska Energetyka Cergia SA zidentyfikowała aspekty znaczące w obszarach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji. Dotyczą one m in: - emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery, - emisji zanieczyszczeń do wód i ścieków, - wytwarzania odpadów, - zużycia wody, - zużycia paliw i energii. Aspekty aktualizowane są w dokumencie zwanym Rejestr aspektów środowiskowych. 8. Programy i plany środowiskowe Identyfikacja aspektów środowiskowych ich klasyfikacja i ocena pozwala na ukierunkowanie oraz zaplanowanie działań w zakresie poprawy stanu środowiska. Na bieżąco monitorowane są wymagania prawne i realizowane działania w celu ich spełnienia. W roku 2007 realizowano m in. następujące działania: - wybudowano kotłownią gazową w EC3 produkującą parę na potrzeby firmy Merinotex, kocioł zastąpił produkcję pary przez mniej sprawne kotły parowe węglowe, - wybudowano kolejne studnie odwadniające celem zabezpieczenia posadowienia budynków produkcyjnych i komina w EC1, - modernizowano i budowano nowe węzły i przyłącza cieplne, - prowadzono działania w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów paleniskowych oraz dokonano aktualizacji obowiązujących decyzji administracyjnych dotyczących środowiska, - prowadzono pomiary zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, - prowadzono pomiary sprawdzające i kalibracyjne systemu ciągłych pomiarów emisji do powietrza w EC1, - opracowano instrukcję w zakresie sposobu monitorowania emisji dwutlenku węgla. Strona 8/14

9 9. Ochrona powietrza atmosferycznego W celu monitorowania wielkości emitowanych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla źródeł EC1 prowadzony jest ciągły pomiar emisji natomiast dla źródeł EC2 i EC3 przeprowadzane są pomiary okresowe. W 2007 roku pomiary nie wykazywały przekroczeń w zakresie obecnie obowiązujących standardów emisyjnych. Urządzenia odpylające pracowały z wysoką skutecznością odpylania. Zdjęcie 4. Urządzenia technologiczne Średnie stężenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w warunkach normalnych, przy zawartości tlenu 6% w gazach odlotowych mg/nm EC1 EC2 EC3 średnie stężenie dwutlenku siarki średnie stężenie tlenków azotu średnie stężenie pyłu standard emisyjny dla dwutlenku siarki standard emisyjny dla tlenków azotu standard emisyjny dla pyłu w EC1 oraz dla pyłu i NOx w EC2 i EC3 Strona 9/14

10 Emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w 2007 r. Rodzaj emisji Ilość [Mg] Dwutlenek węgla Dwutlenek siarki Tlenek azotu 547 Pył Handel emisjami w zakresie dwutlenku węgla Rok 2007 był ostatnim rokiem rozliczeniowym pierwszego rozdania KPRU, który dotyczył lat Systemem handlu emisjami objęte są wszystkie instalacje Cergii SA tj. EC1, EC2 i EC3. Spółka spełnia wszystkie wymagania w zakresie monitorowania emisji dwutlenku węgla. Weryfikacja rocznych raportów w latach zakończyła się wynikiem pozytywnym stwierdzając, że zastosowana metodologia monitorowania i wyliczona na jej podstawie emisja CO 2 jest materialnie rzetelna oraz poprawnie określona. Emisja dwutlenku węgla wykorzystana w latach Emisja CO2 Mg/rok EC1 + EC2 EC3 CERGIA Limit dla EC1 + EC2 Limit dla EC3 Limit dla Cergii Strona 10/14

11 11. Gospodarowanie odpadami Każda działalność gospodarcza prowadzi do generowania odpadów. Podstawowymi odpadami Toruńskiej Energetyki Cergia SA są odpady paleniskowe - popiół lotny i żużel. Rodzaje odpadów wytworzonych w Cergii SA w 2007 roku to: odpady inne niż niebezpieczne: - kod mieszanka popiołowo-żużlowa z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, - kod żużle, popioły paleniskowe z kotłów rusztowych, - kod osady z dekarbonizacji wody, - kod materiały izolacyjne, - kod odpadowy toner drukarski - kod żelazo i stal, - kod zużyte urządzenia - kod elementy ze zużytych urządzeń odpady niebezpieczne: - kod materiały konstrukcyjne zawierające azbest (pokrycia dachowe) - kod inne oleje silnikowe - kod zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, Sposób postępowania z odpadami uregulowany został w uzyskanych pozwoleniach. Stosunek ilości odpadów paleniskowych z poszczególnych instalacji do ogólnej ilości wytworzonych odpadów paleniskowych w Cergii kształtuje się następująco: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,0% 19,3% 21,2% 19,5% 74,8% 61,2% mieszanka popiołowo-żużlowa z EC1 Żużel EC2 Żużel EC3 Strona 11/14

12 Odpady paleniskowe ze spalania w kotłach EC1 są składowane natomiast odpady paleniskowe z kotłów EC2 i EC3 przekazywane są na zewnętrz do wykorzystania Spółka posiada własne składowisko odpadów paleniskowych, na którym składowane są odpady ze spalania w kotłach wodnych WP-120 w EC1. Monitoring składowiska w zakresie wymagań środowiskowych prowadzony jest zgodnie z decyzją zatwierdzającą instrukcję składowiska odpadów paleniskowych wydaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wytworzone odpady inne niż niebezpieczne i niebezpieczne przekazywane są zgodnie z wymaganiami prawnymi do wykorzystania, unieszkodliwienia lub odzysku. 12. Gospodarka wodno ściekowa Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wiążą się przede wszystkim z korzystaniem z wód. Korzystanie to, niezależnie od celu i zakresu, nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych, a także marnotrawstwa wody ani wyrządzać szkód w środowisku. Spółka prowadzi racjonalną gospodarkę wodno ściekową zmierzająca do ograniczenia zużycia wody m.in. poprzez wykorzystywanie ścieków deszczowo-przemysłowych oraz wody z odwodnienia terenu EC1 do hydraulicznego transportu popiołu z kotłów WP-120 na składowisko odpadów paleniskowych. Działania spółki zmierzają w kierunku wykorzystania wytwarzanych ścieków minimalizując ilość zużywanej na cele technologiczne wody, ograniczając jednocześnie odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. 13. Działania eksploatacyjne, modernizacyjne i inwestycyjne Budowa kotłowni gazowej w EC3 Budowa kotłowni gazowej na terenie EC3 wyeliminowała konieczność eksploatacji węglowych kotłów parowych w celu wyprodukowania pary dla potrzeb Merinotex-u. Produkcja ciepła dla potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej została przeniesiona na źródła o wyższej sprawności w EC1 i EC2. Rozbudowa instalacji odwodnienia terenu. Wysokie wody gruntowe na terenie EC1 będące zagrożeniem dla posadowienia budynków produkcyjnych i komina były powodem do wybudowania kolejnych studni odwadniających. Woda z tych studni wykorzystywana jest do hydraulicznego transportu popiołu na składowisko. Możliwość wykorzystania tych wód w powyższym celu pozwoliła na ograniczenie zużycia wody kupowanej z Toruńskich Wodociągów. Strona 12/14

13 Zmniejszanie ubytków cennej wody sieciowej W celu wykrywania i usunięcia nieszczelności systemu ciepłowniczego, oprócz rutynowych działań, prowadzi się proces barwienia wody grzewczej. W celu wykrycia nieszczelności prowadzi się również badania termowizyjne. Efektem tych działań jest wczesne wykrycie nieszczelności, zarówno w węzłach cieplnych oraz nieszczelności sieci cieplnej umożliwiające minimalizacje niepotrzebnych ubytków cennej wody. W związku z tym faktem zlokalizowano i usunięto 17 awarii sieci cieplnej i przyłączy. Zmniejszenie strat energii na przesyle W 2007 kontynuowano działania związane z modernizacją systemu ciepłowniczego. Sukcesywnie stare sieci wymieniane są na nowoczesne i zautomatyzowane. W ramach modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego zmodernizowano 4 węzły cieplne, wybudowano 65 węzłów i 69 przyłączy cieplnych. W celu ciągłej kontroli pracy węzłów cieplnych systematycznie rozbudowywany jest system telemetrii. Obecnie do systemu telemetrii podłączonych jest 220 węzłów cieplnych i 12 komór cieplnych. Program Zero emisji dla Starówki Gmina Miasta Toruń oraz Toruńska Energetyka Cergia SA zamierza wyprowadzić z terenu Zespołu Staromiejskiego tzw. niską emisję, powstającą w wyniku spalania węgla i gazu w piecach. W 2007 roku Zarząd Toruńskiej Energetyki Cergia SA zatwierdził program Zero emisji na Starówce. W grudniu podpisano list intencyjny z Gminą, który określa ramy współpracy przy realizacji programu. Program przewiduje (do 2015 roku) zastąpienie ciepła pochodzącego z lokalnych źródeł ciepła będącymi źródłem emisji zanieczyszczeń, ciepłem pochodzącym z miejskiej sieci ciepłowniczej lub innych źródeł ciepła opartych o nośniki ekologiczne, czyli energię elektryczną lub pompę ciepła. Dla pozyskania dodatkowych argumentów wspierających program nawiązano współpracę z AGH Kraków (która przygotowała analizę kosztów Strona 13/14

14 zewnętrznych) oraz rozpoczęto starania o zapewnienie środków finansowania programu (wsparcie UE). Jednocześnie Cergia dla wzmocnienia efektów programu realizuje dodatkowe działania. Przykładem tego typu działań jest regulamin dofinansowania do modernizacji lub wykonania wewnętrznej instalacji. W 2007 r. z tego regulaminu skorzystało 3 wnioskodawców (właścicieli kamienic), którzy przyłączyli do msc 33 lokale mieszkalne na łączną moc cieplną 0,2686 MW. Wstępne oceny i zainteresowanie (w 2007 złożono 8 wniosków do realizacji w 2008 na łączną moc ok. 0,400 MW) pokazują, iż wśród mieszkańców Starówki jest zainteresowanie tego typu działaniami. Dlatego Toruńska Energetyka Cergia SA kontynuuje ich realizację. W 2007 roku na obszarze programu podłączono 5 istniejących budynków o łącznej mocy 0,4588 MW oraz 2 nowe o łącznej mocy 1,1249 MW. 7. Grupa środowiskowa EDF W 2007 roku przedstawiciel Cergii SA uczestniczył w spotkaniach Zespołu Środowiskowego, Grupy EDF Polska. W ramach pracy w grupie pozyskiwano informacje i zdobywano doświadczenia w zakresie zarządzania środowiskowego. Zespół monitoruje i na bieżąco analizuje zmiany w krajowych regulacjach prawnych dostosowujących się do standardów Europejskich. W ramach zespołu wypracowywane są wspólne rozwiązania pozwalające na spełnienie wciąż zaostrzających się wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Strona 14/14

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org.

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org. PROGRAM BEZPIECZNI DLA ŚRODOWISKA Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęto działania zmierzające do stworzenia s i wprowadzenia w praktyce programu

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r.

Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r. Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r. A. Grupa Azoty S.A. 1. Informacje dotyczące spółki Nazwa (firma) spółki: Grupa Azoty S.A. Adres spółki: ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo