RAPORT ŚRODOWISKOWY 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ŚRODOWISKOWY 2011"

Transkrypt

1 ICOPAL Spółka Akcyjna Zduńska Wola ul. Łaska 169/197. RAPORT ŚRODOWISKOWY 211 Wydanie 8 Zduńska Wola, kwiecień 211 rok.

2 Spis treści Strony Spis treści. 2 Wprowadzenie Prezesa Zarządu Spółki 3 Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie 4 Wpływ przedsiębiorstwa na środowisko 5 Działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko 6 Efekty działań proekologicznych 7-12 I. Emisje do powietrza 7-1 II. Odpady 11 III. Woda i ścieki 12 Zapobieganie awaryjnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych 13 Nowe produkty a ochrona środowiska. 14 Działania proekologiczne wdrożone przez ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli w ostatnich kilkunastu latach System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy - icare 2 Otwarcie na sygnały od zainteresowanych stron 21 Autorzy Raportu 22 2/22

3 Wprowadzenie Prezesa Zarządu Spółki. Mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury kolejnego, ósmego wydania Raportu Środowiskowego, opracowanego w ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli. To wydanie oprócz opisu proekologicznych działań bieżących spółki zawiera dodatkowo nasze osiągnięcia i podejmowane działania w obszarze ochrony środowiska na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W konsekwencji celem niniejszego Raportu Środowiskowego jest zaprezentowanie naszych aktualnych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska oraz dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie - na tle prowadzonej działalności produkcyjnej i handlowej w roku 21. Raport adresowany jest w szczególności do naszych klientów, inwestorów, kooperantów, społeczności Zduńskiej Woli i okolic, władz samorządowych, ekspertów środowiskowych w kraju i zagranicą oraz wszystkich pracowników ICOPAL S. A. w Zduńskiej Woli. Od 2 roku można mówić o nowym, bardziej kompleksowym podejściu do zadań ochrony środowiska w ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli. Jego podstawą jest wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z normą. Wprowadzony system zobowiązuje naszą firmę: do systematycznego zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko - stosownie do istniejących możliwości i posiadanych środków; do prowadzenia działalności produkcyjnej i handlowej w sposób zgodny z wymaganiami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz innymi ustaleniami. Inne, szczegółowe zobowiązania ICOPAL S.A. na rzecz ochrony środowiska znajdą Państwo w Deklaracji Polityki Przedsiębiorstwa w zakresie Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dostępnej na naszej stronie internetowej - Nowe podejście do ochrony środowiska charakteryzuje się także tym, że odpowiedzialność za racjonalne zużywanie surowców, materiałów, wody i energii oraz za ograniczenie ilości zanieczyszczeń kierowanych do powietrza, wody i gleby, spoczywa na wszystkich pracownikach firmy. Realizowane jest ono poprzez: wyważone planowanie różnych rodzajów działalności z uwzględnieniem ich skutków dla stanu środowiska; nadzór operacyjny prowadzonej działalności pod kątem skutków środowiskowych; działania zapobiegawcze i korygujące przyczyniające się do poprawy zarządzania i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie; okresowe audity i przeglądy - sprawdzające poprawność, skuteczność i opłacalność działania przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska. W trzecim kwartale, jak co roku zostanie przeprowadzony audit zewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z wymaganiami normy ISO 141 będzie to audit recertyfikujący.system ten wdrożony jest w integracji z istniejącym od 1998 roku systemem zarządzania jakością - zgodnym z normą ISO 91. Wierzymy i jesteśmy przekonani, iż audit zewnętrzny ponownie potwierdzi właściwe zaangażowanie ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli na rzecz poprawy jakości i ochrony środowiska, za które czuję się szczególnie odpowiedzialny. PREZES ZARZĄDU ICOPAL SA Dyrektor Grupy Region Wschodni Przemysław RASZ 3/22

4 Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. W Spółce zaplanowano i określono za pomocą odpowiednich oraz udokumentowanych procedur i instrukcji, metody i zasady postępowania, dla zapewnienia w całym procesie wytwarzania spełnienia określonych wymagań jakościowych i środowiskowych. Zarządzanie ochroną środowiska w ICOPAL S.A. obejmuje: 1. projektowanie nowych wyrobów, 2. technologię wytwarzania, 3. zaopatrzenie, 4. produkcję, 5. magazynowanie wyrobów, 6. dostarczanie wyrobów. Systemowe podejście do zmniejszenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na stan środowiska ma na uwadze cztery kierunki działania: 1. podnoszenie świadomości ekologicznej załogi, 2. realizację oryginalnych programów naprawczych, 3. właściwy nadzór i sterowanie procesami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi, 4. zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom. 4/22

5 Wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo ICOPAL S.A. wpływa na stan środowiska w dwojaki sposób: korzystając bezpośrednio oraz pośrednio z niektórych zasobów środowiska i przyczyniając się wskutek tego do jego zubożenia, kierując do powietrza, wody i gruntu niepożądane (odpadowe) substancje gazowe, ciekłe lub stałe powoduje zanieczyszczenie środowiska. Wpływ na środowisko ma nie tylko działalność komórek produkcyjnych, lecz także działalność biurowa i realizowanie zadań handlowo-transportowych firmy. Przedsiębiorstwo przeanalizowało i w sposób bieżący monitoruje oddziaływanie na środowisko wszystkich swoich wyrobów, strumieni surowcowych, materiałowych i energetycznych, odpadów, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych poprzez kanalizację miejską, hałasu i promieniowania. Przy ocenie najbardziej istotnych aspektów środowiskowych w ICOPAL S.A. zastosowano kryteria, biorące pod uwagę uwarunkowania prawne i ekologicznomoralne, w jakich działa firma. Chodzi w szczególności o odniesienie do kwestii: zgodności z obowiązującym i projektowanym prawem środowiskowym, stopnia oddziaływania danego aspektu środowiskowego (z uwzględnieniem jego poziomu ilościowego i kategorii uciążliwości), relatywnego poziomu organizacyjno-technicznego odpowiadającego za dany aspekt w przedsiębiorstwie(w odniesieniu do poziomu, jaki zapewnia tzw. najlepsza dostępna technologia / technika), krytyki wewnętrznej i zewnętrznej za aktualny stan rozwiązań technicznoorganizacyjnych dotyczących ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonej w lutym 211 roku analizy za najważniejsze aspekty środowiskowe w ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli uznano: emisję substancji smołowych, emisję pyłu technologicznego (krzemowego), powstawanie nieużytecznych odpadów papowych, azbest (wchodzący w skład materiałów budowlanych, użytych do budowy zakładu). Warto podkreślić, iż w/w główne aspekty środowiskowe dotyczą środowiska wokół zakładu oraz warunków pracy w jakich produkowane są wyroby, głównie pokrycia dachowe. Finalne produkty, czyli wyroby gotowe ICOPAL S.A. uznane zostały za przyjazne środowisku przyrodniczemu, zarówno w czasie eksploatacji, jak również po zakończeniu użytkowania. Dodatkowo należy podkreślić, iż większość wyrobów charakteryzuje się długim okresem użytkowania, co pozytywnie wpływa na ich ekologiczny charakter. Wydłużenie okresu użytkowania każdego produkowanego przez ICOPAL S.A. produktu jest istotne już w fazie jego projektowania i analizy założeń ekologicznych. 5/22

6 Działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Wyrazem ambicji ICOPAL S.A. w dziedzinie ochrony środowiska są zobowiązania zawarte w polityce środowiskowej firmy. W nawiązaniu do: deklarowanego w polityce środowiskowej zobowiązania do systematycznego zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, zidentyfikowanych istotnych aspektów środowiskowych, wytyczonych celów i zadań środowiskowych, podjęto realizację szeregu projektów o charakterze proekologicznym. Podejmowane w ICOPAL S.A. przedsięwzięcia naprawcze mają na uwadze jednoczesne zapobieganie stratom środowiskowym i technologicznym zgodnie z zasadami czystszego wytwarzania. Chodzi w związku z tym, o przeciwdziałanie stratom u źródła ich powstawania, a nie kosztowne (i przez to mniej racjonalne) zmniejszanie negatywnych skutków poprzez neutralizację niekorzystnych strumieni, czyli tzw. politykę końca rury. Najważniejsze znaczenie proekologiczne spośród wyznaczonych na 21 rok i lata następne celów i zadań środowiskowych to: Zmniejszenie ilości składowanych odpadów na wysypiskach, poprzez ich segregację i wtórne wykorzystanie gospodarcze. Zadanie ma ograniczyć ilości składowanych odpadów na wysypiskach zewnętrznych głównie na składowisku odpadów użytkowanym przez odbiorców odpadów papowych z naszej firmy tj. firma EKO-REGION z Bełchatowa oraz (od 1 września 21r) firma ASA Eko Polska z Zabrza. Projekt przewiduje realizację zadania następująco: 1. dalsze pozyskiwanie informacji dot. możliwości zagospodarowania ścinków z produkcji gontów, 2. kontynuacja właściwej segregacji odpadów papowych w miejscu ich wytwarzania na liniach produkcyjnych papy. Całkowite wyeliminowanie azbestu z budynków i instalacji eksploatowanych przez zakład termin określony prawem to: roku. Wytyczono następujące zadania do realizacji w roku 211 i latach następnych: 1. zabezpieczenie kolejnych miejsc występowania azbestu na Wydziale Papy Hala Główna zadanie zaplanowano na rok 211, 2. ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zadanie za rok 21 wykonano, właściwe sprawozdania przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 3. sukcesywna eliminacja materiałów zawierających azbest zadanie długofalowe do roku. Zgodnie z przepisami wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach - nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 232 roku. 6/22

7 Efekty działań proekologicznych. Właściwy nadzór i sterowanie procesami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi w przedsiębiorstwie ma zapewnić oddziaływanie środowiskowe przedsiębiorstwa na planowanym poziomie, w szczególności bez uchybiania aktualnym pozwoleniom. W celu oceny zgodności z obowiązującym prawem prowadzony jest monitoring w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poboru wody podziemnej do celów technologicznych i wody pitnej, ścieków socjalnych, gospodarki odpadami, strumieni energetycznych i paliwowych. Na następnej stronie przedstawione zostały wyniki pomiarów środowiskowych w latach I. Emisje do powietrza. Dwutlenek siarki Dwutlenek siarki SO 2 t wielkości bezwzględne,9,8,7,6,5 t,4,3,2, wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) Tlenki azotu Tlenki azotu 12,4 1 8,3 NO x t 6 4 2,2, wielkości bezwzględne wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) 7/22

8 Cd. I. Emisje do powietrza. Tlenek węgla Tlenek węgla CO t 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, wielkości bezwzględne,4,35,3,25,2,15,1, wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) Pył pochodzący ze spalania Pył pochodzący ze spalania 3,8 2,5 2,7,6,5 t 1,5,4 1,5,3,2, wielkości bezwzględne wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) 8 Pył krzemowy pochodzący z produkcji,25 Pył krzemowy pochodzący z produkcji 7 6 5,2,15 t wielkości bezwzględne,1, wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) 8/22

9 Cd. I. Emisje do powietrza. Substancje smołowe Substancje smołowe t 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, wielkości bezwzględne,45,4,35,3,25,2,15,1, wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) Nadmienić należy, że emisja zanieczyszczeń do powietrza nie powoduje przekroczeń norm dopuszczalnych, określonych przepisami i decyzjami właściwych Urzędów. Dodatkowo, dwukrotnie w ciągu roku spółka dokonuje cyklicznych pomiarów emisji i monitoruje w sposób permanentny poziom emisji emitowanych składników gazowych i pyłowych. Jest to działanie bardzo ważne z punktu widzenia ekologii oraz BHP. Podobnie postępuje się w przypadku emisji występującej przy produkcji styropianu. Ze względu na emisję styrenu i pentanu prowadzi się cykliczne pomiary również dwukrotnie w ciągu roku. Na diagramach emisja z działu produkcji styropianu przedstawia się następująco: ton 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Emisja pentanu z produkcji styropianu norma norma 9/22

10 Cd. I. Emisje do powietrza. 3 Emisja styrenu z produkcji styropianu 2,5 2 ton 1,5 1, norma norma Zauważyć należy, że mierzona średnia emisja rzeczywista do powietrza atmosferycznego styrenu i pentanu jest około 5-krotnie mniejsza od emisji dopuszczalnej, określonej w pozwoleniu na emisję. 1/22

11 II. Odpady. Efektem niepożądanym działalności każdego przedsiębiorstwa jest powstawanie odpadów. W ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli część odpadów jest zagospodarowywana - tzw. odpady użyteczne i sprzedawana, część podlega recyklingowi, np. złom metali kolorowych, odpadowe oleje, papier i tektura, tworzywa sztuczne, a część trafia na legalne wysypiska odpadów obojętnych. Odpady socjalne wywożone są na wysypisko komunalne w Mostkach k/zduńskiej Woli, natomiast nieużyteczne odpady papowe na składowiska odpadów przemysłowych, obojętnych. Ilości poszczególnych odpadów powstających w firmie są na bieżąco monitorowane. Działania zmierzające do zmniejszenia stałych odpadów, opisane wcześniej mają za zadanie ograniczyć ilości odpadów papowych wywożonych z firmy i składowanych na wysypisku. Poniżej diagramy opisujące ewidencję odpadów nieużytecznych. Odpady papowe nieużyteczne Odpady papowe nieużyteczne t wielkości bezwzględne wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) W roku 21 wywieziono z zakładu, w celu składowania na wysypisku przemysłowym ogółem 448 tony odpadów papowych. 11/22

12 III. Woda i ścieki. W ICOPAL S. A. w Zduńskiej Woli woda używana jest do celów technologicznych i ogólnogospodarczych. Woda technologiczna znajduje się w obiegu zamkniętym. Pochodzi ona ze studni głębinowej, którą dysponuje przedsiębiorstwo. W roku 21 zużyto łącznie m³ wody technologicznej (o 1 tys. m³ mniej niż w roku 29). Na poniższym wykresie przedstawione jest zużycie wody technologicznej w formie dynamicznej na przestrzeni ostatnich pięciu lat. m Woda technologiczna wielkości bezwzględne Celem zmniejszenia zużywanej ilości wody technologicznej, w roku 28 wdrożono system recyklingu wody technologicznej na liniach produkcyjnych pap SZYBKI PROFIL SBS oraz SZYBKI SYNTAN SBS. Woda pitna używana do celów ogólnogospodarczych pochodzi z wodociągów miejskich. W roku 21 pobrano z wodociągu na te cele m³ wody. Z ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli odprowadzane są wyłącznie ścieki socjalne. Ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej odpowiada ilości pobranej wody i wynosi: m³. Konsumpcję wody pitnej (oraz równoważny poziom odprowadzonych ścieków socjalnych pokazuje poniższy diagram). m Woda pitna wielkości bezwzględne 12/22

13 Zapobieganie awaryjnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych. Prowadzone są okresowe kontrole stanu technicznego eksploatowanej oczyszczalni wód opadowych, oddanej do użytku w 1999 roku. W roku 21 nie stwierdzono konieczności wykonania napraw awaryjnych na ww. oczyszczalni procesy przebiegają prawidłowo. Planowana jest natomiast wymiana przykrycia zbiornika wstępnego. Drewniane bale zostaną wymienione na trwalsze elementy wykonane z betonu. Prace planowane są na rok 211. Opisane wyżej przedsięwzięcia i ich efekty są wyrazem trwałej woli Zarządu Spółki oraz wszystkich pracowników do nieustannej poprawy efektów swojej działalności oraz troski o stan środowiska naturalnego. 13/22

14 Nowe produkty a ochrona środowiska. Nadmienić należy, że zdecydowana większość wykorzystywanych linii produkcyjnych zalicza się do nowoczesnych i spełnia podstawowe oczekiwania związane z racjonalnym użytkowaniem surowców, materiałów, energii oraz powstawaniem małych ilości odpadów i zanieczyszczeń. Niezwykle istotnym z punktu widzenia polityki proekologicznej firmy jest również produkcja nowoczesnych wyrobów, których aplikacja wiąże się z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego. Przykładem tego typu wyrobów są wprowadzone do użytku papy w technologii SZYBKI PROFIL SBS oraz papy grupy SZYBKI SYNTAN SBS, aplikowane metodą termicznej aktywacji. Szczególnie ta ostatnia grupa wyrobów daje wiele oszczędności i wpływa niezwykle pozytywnie na środowisko naturalne. Porównując tego typu papy ze zwykłymi wyrobami na bazie SBS z płaską spodnią stroną o podobnej grubości, układanych na identycznych podłożach i w identycznych warunkach temperaturowych warto wspomnieć o następujących aspektach ich charakteryzujących: oszczędność w czasie pracy (aplikacji wyrobu) o około 7% krótszy czas układania, zmniejszenie zużycia gazu o około 7% mniejsze zużycie gazu propan, oszczędności materiałowe brak konieczności stosowania papy perforowanej oraz mniejsza ilość kominków wentylacyjnych, redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, np. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery wynosi ok. 24 kg CO2 na 1. m² położonej papy. Warto zaznaczyć, iż permanentnie rozszerzana jest gama pap zarówno z grupy SZYBKI PROFIL SBS, jak również SZYBKI SYNTAN SBS. 14/22

15 Działania proekologiczne wdrożone przez ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli w ostatnich kilkunastu latach. ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli na przestrzeni ostatnich lat dokonał szeregu działań proekologicznych, praktycznie we wszystkich obszarach swej działalności. Podstawową intencją ich wdrożenia były zarówno: ochrona środowiska najbliższego otoczenia spółki oraz lepsze i bardziej przyjazne środowisko pracy w samym zakładzie. Niektóre z tych działań wymienione zostały poniżej. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz szkolenia. Wymiana wózków widłowych napędzanych silnikami wysokoprężnymi na wózki zasilane gazem propan butan. Profilaktyka wypadkowa mająca determinujący wpływ na zmniejszenie liczby wypadków w spółce oraz polepszenie wskaźników w tym obszarze. Znaczne zmniejszenie emisji substancji pyłowych w środowisku pracy w latach od 1997 do 21 roku. Zmniejszenie poziomu hałasu na stanowiskach pracy. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników. Uruchomienie obiektu CENTRUM TRENINGOWE, wykorzystywanego do szkoleń prawidłowej oraz proekologicznej aplikacji wyrobów naszej produkcji. Konsekwentne przeprowadzanie pozaobowiązkowych szkoleń BHP oraz szkoleń i kursów doskonalących i kwalifikacyjnych. Modernizacja i ciągłe zmniejszanie ilości szkodliwych stanowisk pracy. Podnoszenie świadomości ekologicznej załogi. Szkolenia dostawców, z których usług korzysta Icopal S.A. Ochrona przeciwpożarowa. Przeprowadzanie cyklicznych ćwiczeń okresowych zastępów strażaków oraz załogi spółki Zwiększenie ilości oraz polepszenie jakości podręcznego sprzętu gaśniczego. Zwiększenie ilości oraz polepszenie jakości stałych urządzeń i instalacji gaśniczych. 15/22

16 Wprowadzenie szczegółowych procedur i nadzoru nad realizacją prac spawalniczych w miejscach zagrożeń pożarem i wybuchem. Montaż nowoczesnej centralki alarmowej i linii łączności bezpośredniej ze strażą. Zamontowanie urządzeń wykrywania podwyższonych stężeń n-pentanu na wydziale produkcji styropianu. Partycypacja w kosztach zakupu wozów gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu ratunkowo-gaśniczego. Zabezpieczenia pożarowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zakładu. Wdrożenie Systemu FireSmart. - papa FireSmart Solo - materiał o niespotykanych dotąd właściwościach z zakresu ochrony przeciwpożarowej; - unikalna metoda zgrzewania gorącymi spalinami bez użycia ognia otwartego - metoda szybka, trwała i bezpieczna; - specjalnie przeszkolone, autoryzowane firmy, zajmujące się montażem wykonawstwo w rękach specjalistów. System ICOPAL FIRE PROTECTION. Nowatorskie rozwiązania udokumentowane następującymi Aprobatami Technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej: - AT /25 - AT /25 - AT /27. Ochrona środowiska. Ciągłe zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. Techniczne działania ograniczające negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze - inwestycje proekologiczne w latach rampy załadunkowe zagłębione 4 stanowiska; przyłącze, stacja redukcyjna i sieć gazu ziemnego; modernizacja Piecowni wymiana 4 kotłów olejowych (na mazut) na kotły gazowe; budowa oczyszczalni wód opadowych; budowa wspólnego komina na Wydziale Termoizolacji (produkcja styropianu) w miejsce 3 istniejących. 16/22

17 Wspólny komin na Wydziale Termoizolacji (produkcja styropianu). Wyeliminowanie PCB (polichlorki bifenylu) z urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych przez firmę. Całkowita eliminacja tego niezwykle negatywnego dla środowiska źródła emisji nastąpiła przed terminem określonym prawem. Całkowite wyeliminowanie azbestu z budynków i instalacji eksploatowanych przez zakład termin określony prawem to roku (celem zakładu jest całkowite wyeliminowanie tego niezwykle negatywnego dla środowiska źródła emisji znacznie przed terminem określonym prawem). Zapobieganie awaryjnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych. Przestrzeganie prawa w zakresie ochrony środowiska pomiary emisji, pozwolenia na korzystanie ze środowiska itp. Spółka posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia na korzystanie ze środowiska ważne do roku. Okresowo prowadzone pomiary emisji do powietrza (dwa razy w roku) nie stwierdzają przekroczeń norm dopuszczalnych. Spółka w swojej historii nie płaciła nigdy kar za nieprzestrzeganie norm dopuszczalnych dla emisji zanieczyszczeń do środowiska. Działania podejmowane z usuwaniem najbardziej niebezpiecznych substancji dla środowiska tj. azbest i PCB dokładne planowanie zadań. 17/22

18 Budowa przyzakładowego parkingu na samochody ciężarowe. Lepsza efektywność ekologiczna emisji. Działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko polityka środowiskowa firmy. Ocena zgodności działania gospodarczego z prawem środowiskowym. Technologia i jakość. Posiadanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem jako pierwsza spółka w międzynarodowej Grupie Icopal. Bardzo dobrze wyposażone laboratorium zakładowe oraz zorganizowany system jakości pozwalające na utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu jakości wyrobów. Niektóre z urządzeń i aparatów wykorzystywanych w Laboratorium. 18/22

19 Wyższa żywotność produktów spółki. Stosowanie odpowiedniej jakości surowców do produkcji wyrobów. Bezpieczeństwo pożarowe wyrobów. Wyroby termoizolacyjne mniejsza emisja szkodliwych substancji. Mniej szkodliwa dla zdrowia człowieka aplikacja wyrobów nowego typu. Interaktywna strona internetowa Icopal SA. Nadzór i sterowanie procesami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi w przedsiębiorstwie sprzyjające ochronie środowiska. Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiskowym. Centrum treningowe ICOPAL 19/22

20 System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy - icare. W trosce o bezpieczeństwo i warunki pracy w całym koncernie Icopal, Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu projektu icare. Projekt ten dotyczy sytemowego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy i wzorowany jest na brytyjskiej normie OHSAS 181 oraz normie międzynarodowej ISO 181. System ten polega na opracowaniu długofalowej strategii oraz celów przedsiębiorstwa w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Do najważniejszych zadań związanych z wdrażanym systemem jest: - ustalenie celów zarządzania bezpieczeństwem pracy, zmierzających do zmniejszenia ryzyka oraz poprawy warunków pracy, - planowanie działań w zakresie BHP w celu realizacji wyznaczonych celów, - opracowanie niezbędnej dokumentacji opisującej sposób realizacji wyznaczonych zadań z jednoznacznym przypisaniem odpowiedzialności za poszczególne zadania i elementy systemu, - Identyfikacja zagrożeń i ich formalna ocena - analiza ryzyka, - kontrolowanie poziomu ryzyka oraz podejmowanie działań profilaktycznych, - ocena skuteczności systemu i ciągłe jego doskonalenie, poprzez planowanie auditów i inspekcji związanych z BHP - systematyczna ocena realizacji wyznaczonych celów i polityki BHP. 2/22

21 Otwarcie na sygnały od zainteresowanych stron. Kierownictwo Spółki chciałoby, aby wszystkie zainteresowane strony, to znaczy społeczność Zduńskiej Woli i okolic, nasi klienci, inwestorzy, kooperanci, a także władze samorządowe, zostały zapoznane z jej polityką, wyznaczonymi celami, zadaniami oraz programami środowiskowymi. Ważne jest także dla nas zaznajomienie wszystkich zainteresowanych stron z konkretnymi efektami działalności środowiskowej przedsiębiorstwa. Zademonstrowanie własnego zaangażowania w sprawy ochrony środowiska stanowi dla nas okazję do zapytania wszystkich, którym bliska jest problematyka proekologiczna, co sądzą o naszych poczynaniach w tym zakresie. Przedsiębiorstwu zależy na dwukierunkowej komunikacji. Wszystkie uwagi, wątpliwości lub sugestie, którymi chcieliby się Państwo z nami podzielić, spotkają się z naszym szczerym zainteresowaniem i reakcją. 21/22

22 Autorzy Raportu Środowiskowego: Mirosław Adamkiewicz - Specjalista ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zapewnienia Jakości. Krzysztof Florczak - Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Jakości i Środowiska. Janusz Grala - Specjalista ds. Kontroli Jakości i Laboratorium. 22/22

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia na emisje gazów (pyłów) do powietrza

Pozwolenia na emisje gazów (pyłów) do powietrza Pozwolenia emisyjne Wymagane są na eksploatację instalacji powodującej: wprowadzenie gazów (pyłów) do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód, wytwarzanie odpadów Szczególnym rodzajem pozwolenia emisyjnego

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za rok 2010. Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011

Raport Środowiskowy za rok 2010. Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011 Raport Środowiskowy za rok 2010 Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011 Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Hydro Aluminium Chrzanów w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ochrony Atmosfery

Inżynieria Ochrony Atmosfery Inżynieria Ochrony Atmosfery poniedziałek, 23 listopada 2015 KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA I OCHRONY POWIETRZA - ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY (W7/K3), ZAKŁAD EKOLOGISTYKI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego

Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego Firma Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego Firma CW Lundberg AB z siedzibą w Mora w regionie Dalarna zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach Działania w zakresie ograniczania. niskiej emisji w gminach Słupsk, 11 luty 2016 mgr inż. Piotr Antonowicz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU SZKOŁA: Miejscowość: Data: Autor: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, 31 028 Kraków Tel./fax.: (012) 430 24 43, e mail: biuro@epce.org.pl

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9

R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz sp. j. R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9 marzec 2010 1 Spis treści: Prezentacja i działalność przedsiębiorstwa 3 Polityka

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe Plan wykładu: Wstęp Klasyfikacja odpadów i zanieczyszczeń Drogi przepływu substancji odpadowych Analiza instalacji przemysłowej w aspekcie ochrony środowiska Parametry charakterystyczne procesu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia.

CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia. Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia. Kwiecień 2006 Bielsko-Biała. LIDER CP 2001 Prezentacja Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zarządzanie planem gospodarki odpadami Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest ustalenie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery. Zakład Ekologistyki Zakład Ochrony Atmosfery

Specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery. Zakład Ekologistyki Zakład Ochrony Atmosfery Specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery Zakład Ekologistyki Zakład Ochrony Atmosfery INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA PWr. ZAKŁAD OCHRONY ATMOSFERY I ZAKŁAD EKOLOGISTYKI BUD. D-2, POK. 217 i 224

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna WARSZAWA 2013 INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA (IK) Przez infrastrukturę krytyczną należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 328/29/11/2013/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa podmiotu: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Adres siedziby: 21-500

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Specyfikacja zadań, które będzie realizowała jednostka w ramach badań: Zadanie nr 1

Zapytanie ofertowe. 1. Specyfikacja zadań, które będzie realizowała jednostka w ramach badań: Zadanie nr 1 Poznań, dnia 10 luty 2011r. Zapytanie ofertowe Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i badawczej oraz świadczenia nadzoru nad badaniami dla zadania pod nazwą: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach 1997-2007 Konferencja Stan Środowiska w podkarpackim Rzeszów; 04.12.2008r. 13-01-2009 T.C. DĘBICA S.A. (2) Firma Oponiarska

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022 ZAŁĄCZNIK 1 do Programu ochrony środowiska Miasta Białogard na lata 2014-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020

Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020 Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020 BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu W ramach programu SYSTEM finansowanego ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie efektywności energetycznej w przemyśle: doświadczenia i plany na przyszłość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo