RAPORT ŚRODOWISKOWY 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ŚRODOWISKOWY 2011"

Transkrypt

1 ICOPAL Spółka Akcyjna Zduńska Wola ul. Łaska 169/197. RAPORT ŚRODOWISKOWY 211 Wydanie 8 Zduńska Wola, kwiecień 211 rok.

2 Spis treści Strony Spis treści. 2 Wprowadzenie Prezesa Zarządu Spółki 3 Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie 4 Wpływ przedsiębiorstwa na środowisko 5 Działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko 6 Efekty działań proekologicznych 7-12 I. Emisje do powietrza 7-1 II. Odpady 11 III. Woda i ścieki 12 Zapobieganie awaryjnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych 13 Nowe produkty a ochrona środowiska. 14 Działania proekologiczne wdrożone przez ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli w ostatnich kilkunastu latach System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy - icare 2 Otwarcie na sygnały od zainteresowanych stron 21 Autorzy Raportu 22 2/22

3 Wprowadzenie Prezesa Zarządu Spółki. Mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury kolejnego, ósmego wydania Raportu Środowiskowego, opracowanego w ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli. To wydanie oprócz opisu proekologicznych działań bieżących spółki zawiera dodatkowo nasze osiągnięcia i podejmowane działania w obszarze ochrony środowiska na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W konsekwencji celem niniejszego Raportu Środowiskowego jest zaprezentowanie naszych aktualnych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska oraz dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie - na tle prowadzonej działalności produkcyjnej i handlowej w roku 21. Raport adresowany jest w szczególności do naszych klientów, inwestorów, kooperantów, społeczności Zduńskiej Woli i okolic, władz samorządowych, ekspertów środowiskowych w kraju i zagranicą oraz wszystkich pracowników ICOPAL S. A. w Zduńskiej Woli. Od 2 roku można mówić o nowym, bardziej kompleksowym podejściu do zadań ochrony środowiska w ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli. Jego podstawą jest wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z normą. Wprowadzony system zobowiązuje naszą firmę: do systematycznego zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko - stosownie do istniejących możliwości i posiadanych środków; do prowadzenia działalności produkcyjnej i handlowej w sposób zgodny z wymaganiami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz innymi ustaleniami. Inne, szczegółowe zobowiązania ICOPAL S.A. na rzecz ochrony środowiska znajdą Państwo w Deklaracji Polityki Przedsiębiorstwa w zakresie Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dostępnej na naszej stronie internetowej - Nowe podejście do ochrony środowiska charakteryzuje się także tym, że odpowiedzialność za racjonalne zużywanie surowców, materiałów, wody i energii oraz za ograniczenie ilości zanieczyszczeń kierowanych do powietrza, wody i gleby, spoczywa na wszystkich pracownikach firmy. Realizowane jest ono poprzez: wyważone planowanie różnych rodzajów działalności z uwzględnieniem ich skutków dla stanu środowiska; nadzór operacyjny prowadzonej działalności pod kątem skutków środowiskowych; działania zapobiegawcze i korygujące przyczyniające się do poprawy zarządzania i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie; okresowe audity i przeglądy - sprawdzające poprawność, skuteczność i opłacalność działania przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska. W trzecim kwartale, jak co roku zostanie przeprowadzony audit zewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z wymaganiami normy ISO 141 będzie to audit recertyfikujący.system ten wdrożony jest w integracji z istniejącym od 1998 roku systemem zarządzania jakością - zgodnym z normą ISO 91. Wierzymy i jesteśmy przekonani, iż audit zewnętrzny ponownie potwierdzi właściwe zaangażowanie ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli na rzecz poprawy jakości i ochrony środowiska, za które czuję się szczególnie odpowiedzialny. PREZES ZARZĄDU ICOPAL SA Dyrektor Grupy Region Wschodni Przemysław RASZ 3/22

4 Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. W Spółce zaplanowano i określono za pomocą odpowiednich oraz udokumentowanych procedur i instrukcji, metody i zasady postępowania, dla zapewnienia w całym procesie wytwarzania spełnienia określonych wymagań jakościowych i środowiskowych. Zarządzanie ochroną środowiska w ICOPAL S.A. obejmuje: 1. projektowanie nowych wyrobów, 2. technologię wytwarzania, 3. zaopatrzenie, 4. produkcję, 5. magazynowanie wyrobów, 6. dostarczanie wyrobów. Systemowe podejście do zmniejszenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na stan środowiska ma na uwadze cztery kierunki działania: 1. podnoszenie świadomości ekologicznej załogi, 2. realizację oryginalnych programów naprawczych, 3. właściwy nadzór i sterowanie procesami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi, 4. zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom. 4/22

5 Wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo ICOPAL S.A. wpływa na stan środowiska w dwojaki sposób: korzystając bezpośrednio oraz pośrednio z niektórych zasobów środowiska i przyczyniając się wskutek tego do jego zubożenia, kierując do powietrza, wody i gruntu niepożądane (odpadowe) substancje gazowe, ciekłe lub stałe powoduje zanieczyszczenie środowiska. Wpływ na środowisko ma nie tylko działalność komórek produkcyjnych, lecz także działalność biurowa i realizowanie zadań handlowo-transportowych firmy. Przedsiębiorstwo przeanalizowało i w sposób bieżący monitoruje oddziaływanie na środowisko wszystkich swoich wyrobów, strumieni surowcowych, materiałowych i energetycznych, odpadów, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych poprzez kanalizację miejską, hałasu i promieniowania. Przy ocenie najbardziej istotnych aspektów środowiskowych w ICOPAL S.A. zastosowano kryteria, biorące pod uwagę uwarunkowania prawne i ekologicznomoralne, w jakich działa firma. Chodzi w szczególności o odniesienie do kwestii: zgodności z obowiązującym i projektowanym prawem środowiskowym, stopnia oddziaływania danego aspektu środowiskowego (z uwzględnieniem jego poziomu ilościowego i kategorii uciążliwości), relatywnego poziomu organizacyjno-technicznego odpowiadającego za dany aspekt w przedsiębiorstwie(w odniesieniu do poziomu, jaki zapewnia tzw. najlepsza dostępna technologia / technika), krytyki wewnętrznej i zewnętrznej za aktualny stan rozwiązań technicznoorganizacyjnych dotyczących ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonej w lutym 211 roku analizy za najważniejsze aspekty środowiskowe w ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli uznano: emisję substancji smołowych, emisję pyłu technologicznego (krzemowego), powstawanie nieużytecznych odpadów papowych, azbest (wchodzący w skład materiałów budowlanych, użytych do budowy zakładu). Warto podkreślić, iż w/w główne aspekty środowiskowe dotyczą środowiska wokół zakładu oraz warunków pracy w jakich produkowane są wyroby, głównie pokrycia dachowe. Finalne produkty, czyli wyroby gotowe ICOPAL S.A. uznane zostały za przyjazne środowisku przyrodniczemu, zarówno w czasie eksploatacji, jak również po zakończeniu użytkowania. Dodatkowo należy podkreślić, iż większość wyrobów charakteryzuje się długim okresem użytkowania, co pozytywnie wpływa na ich ekologiczny charakter. Wydłużenie okresu użytkowania każdego produkowanego przez ICOPAL S.A. produktu jest istotne już w fazie jego projektowania i analizy założeń ekologicznych. 5/22

6 Działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Wyrazem ambicji ICOPAL S.A. w dziedzinie ochrony środowiska są zobowiązania zawarte w polityce środowiskowej firmy. W nawiązaniu do: deklarowanego w polityce środowiskowej zobowiązania do systematycznego zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, zidentyfikowanych istotnych aspektów środowiskowych, wytyczonych celów i zadań środowiskowych, podjęto realizację szeregu projektów o charakterze proekologicznym. Podejmowane w ICOPAL S.A. przedsięwzięcia naprawcze mają na uwadze jednoczesne zapobieganie stratom środowiskowym i technologicznym zgodnie z zasadami czystszego wytwarzania. Chodzi w związku z tym, o przeciwdziałanie stratom u źródła ich powstawania, a nie kosztowne (i przez to mniej racjonalne) zmniejszanie negatywnych skutków poprzez neutralizację niekorzystnych strumieni, czyli tzw. politykę końca rury. Najważniejsze znaczenie proekologiczne spośród wyznaczonych na 21 rok i lata następne celów i zadań środowiskowych to: Zmniejszenie ilości składowanych odpadów na wysypiskach, poprzez ich segregację i wtórne wykorzystanie gospodarcze. Zadanie ma ograniczyć ilości składowanych odpadów na wysypiskach zewnętrznych głównie na składowisku odpadów użytkowanym przez odbiorców odpadów papowych z naszej firmy tj. firma EKO-REGION z Bełchatowa oraz (od 1 września 21r) firma ASA Eko Polska z Zabrza. Projekt przewiduje realizację zadania następująco: 1. dalsze pozyskiwanie informacji dot. możliwości zagospodarowania ścinków z produkcji gontów, 2. kontynuacja właściwej segregacji odpadów papowych w miejscu ich wytwarzania na liniach produkcyjnych papy. Całkowite wyeliminowanie azbestu z budynków i instalacji eksploatowanych przez zakład termin określony prawem to: roku. Wytyczono następujące zadania do realizacji w roku 211 i latach następnych: 1. zabezpieczenie kolejnych miejsc występowania azbestu na Wydziale Papy Hala Główna zadanie zaplanowano na rok 211, 2. ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zadanie za rok 21 wykonano, właściwe sprawozdania przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 3. sukcesywna eliminacja materiałów zawierających azbest zadanie długofalowe do roku. Zgodnie z przepisami wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach - nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 232 roku. 6/22

7 Efekty działań proekologicznych. Właściwy nadzór i sterowanie procesami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi w przedsiębiorstwie ma zapewnić oddziaływanie środowiskowe przedsiębiorstwa na planowanym poziomie, w szczególności bez uchybiania aktualnym pozwoleniom. W celu oceny zgodności z obowiązującym prawem prowadzony jest monitoring w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poboru wody podziemnej do celów technologicznych i wody pitnej, ścieków socjalnych, gospodarki odpadami, strumieni energetycznych i paliwowych. Na następnej stronie przedstawione zostały wyniki pomiarów środowiskowych w latach I. Emisje do powietrza. Dwutlenek siarki Dwutlenek siarki SO 2 t wielkości bezwzględne,9,8,7,6,5 t,4,3,2, wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) Tlenki azotu Tlenki azotu 12,4 1 8,3 NO x t 6 4 2,2, wielkości bezwzględne wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) 7/22

8 Cd. I. Emisje do powietrza. Tlenek węgla Tlenek węgla CO t 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, wielkości bezwzględne,4,35,3,25,2,15,1, wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) Pył pochodzący ze spalania Pył pochodzący ze spalania 3,8 2,5 2,7,6,5 t 1,5,4 1,5,3,2, wielkości bezwzględne wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) 8 Pył krzemowy pochodzący z produkcji,25 Pył krzemowy pochodzący z produkcji 7 6 5,2,15 t wielkości bezwzględne,1, wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) 8/22

9 Cd. I. Emisje do powietrza. Substancje smołowe Substancje smołowe t 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, wielkości bezwzględne,45,4,35,3,25,2,15,1, wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) Nadmienić należy, że emisja zanieczyszczeń do powietrza nie powoduje przekroczeń norm dopuszczalnych, określonych przepisami i decyzjami właściwych Urzędów. Dodatkowo, dwukrotnie w ciągu roku spółka dokonuje cyklicznych pomiarów emisji i monitoruje w sposób permanentny poziom emisji emitowanych składników gazowych i pyłowych. Jest to działanie bardzo ważne z punktu widzenia ekologii oraz BHP. Podobnie postępuje się w przypadku emisji występującej przy produkcji styropianu. Ze względu na emisję styrenu i pentanu prowadzi się cykliczne pomiary również dwukrotnie w ciągu roku. Na diagramach emisja z działu produkcji styropianu przedstawia się następująco: ton 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Emisja pentanu z produkcji styropianu norma norma 9/22

10 Cd. I. Emisje do powietrza. 3 Emisja styrenu z produkcji styropianu 2,5 2 ton 1,5 1, norma norma Zauważyć należy, że mierzona średnia emisja rzeczywista do powietrza atmosferycznego styrenu i pentanu jest około 5-krotnie mniejsza od emisji dopuszczalnej, określonej w pozwoleniu na emisję. 1/22

11 II. Odpady. Efektem niepożądanym działalności każdego przedsiębiorstwa jest powstawanie odpadów. W ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli część odpadów jest zagospodarowywana - tzw. odpady użyteczne i sprzedawana, część podlega recyklingowi, np. złom metali kolorowych, odpadowe oleje, papier i tektura, tworzywa sztuczne, a część trafia na legalne wysypiska odpadów obojętnych. Odpady socjalne wywożone są na wysypisko komunalne w Mostkach k/zduńskiej Woli, natomiast nieużyteczne odpady papowe na składowiska odpadów przemysłowych, obojętnych. Ilości poszczególnych odpadów powstających w firmie są na bieżąco monitorowane. Działania zmierzające do zmniejszenia stałych odpadów, opisane wcześniej mają za zadanie ograniczyć ilości odpadów papowych wywożonych z firmy i składowanych na wysypisku. Poniżej diagramy opisujące ewidencję odpadów nieużytecznych. Odpady papowe nieużyteczne Odpady papowe nieużyteczne t wielkości bezwzględne wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) W roku 21 wywieziono z zakładu, w celu składowania na wysypisku przemysłowym ogółem 448 tony odpadów papowych. 11/22

12 III. Woda i ścieki. W ICOPAL S. A. w Zduńskiej Woli woda używana jest do celów technologicznych i ogólnogospodarczych. Woda technologiczna znajduje się w obiegu zamkniętym. Pochodzi ona ze studni głębinowej, którą dysponuje przedsiębiorstwo. W roku 21 zużyto łącznie m³ wody technologicznej (o 1 tys. m³ mniej niż w roku 29). Na poniższym wykresie przedstawione jest zużycie wody technologicznej w formie dynamicznej na przestrzeni ostatnich pięciu lat. m Woda technologiczna wielkości bezwzględne Celem zmniejszenia zużywanej ilości wody technologicznej, w roku 28 wdrożono system recyklingu wody technologicznej na liniach produkcyjnych pap SZYBKI PROFIL SBS oraz SZYBKI SYNTAN SBS. Woda pitna używana do celów ogólnogospodarczych pochodzi z wodociągów miejskich. W roku 21 pobrano z wodociągu na te cele m³ wody. Z ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli odprowadzane są wyłącznie ścieki socjalne. Ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej odpowiada ilości pobranej wody i wynosi: m³. Konsumpcję wody pitnej (oraz równoważny poziom odprowadzonych ścieków socjalnych pokazuje poniższy diagram). m Woda pitna wielkości bezwzględne 12/22

13 Zapobieganie awaryjnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych. Prowadzone są okresowe kontrole stanu technicznego eksploatowanej oczyszczalni wód opadowych, oddanej do użytku w 1999 roku. W roku 21 nie stwierdzono konieczności wykonania napraw awaryjnych na ww. oczyszczalni procesy przebiegają prawidłowo. Planowana jest natomiast wymiana przykrycia zbiornika wstępnego. Drewniane bale zostaną wymienione na trwalsze elementy wykonane z betonu. Prace planowane są na rok 211. Opisane wyżej przedsięwzięcia i ich efekty są wyrazem trwałej woli Zarządu Spółki oraz wszystkich pracowników do nieustannej poprawy efektów swojej działalności oraz troski o stan środowiska naturalnego. 13/22

14 Nowe produkty a ochrona środowiska. Nadmienić należy, że zdecydowana większość wykorzystywanych linii produkcyjnych zalicza się do nowoczesnych i spełnia podstawowe oczekiwania związane z racjonalnym użytkowaniem surowców, materiałów, energii oraz powstawaniem małych ilości odpadów i zanieczyszczeń. Niezwykle istotnym z punktu widzenia polityki proekologicznej firmy jest również produkcja nowoczesnych wyrobów, których aplikacja wiąże się z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego. Przykładem tego typu wyrobów są wprowadzone do użytku papy w technologii SZYBKI PROFIL SBS oraz papy grupy SZYBKI SYNTAN SBS, aplikowane metodą termicznej aktywacji. Szczególnie ta ostatnia grupa wyrobów daje wiele oszczędności i wpływa niezwykle pozytywnie na środowisko naturalne. Porównując tego typu papy ze zwykłymi wyrobami na bazie SBS z płaską spodnią stroną o podobnej grubości, układanych na identycznych podłożach i w identycznych warunkach temperaturowych warto wspomnieć o następujących aspektach ich charakteryzujących: oszczędność w czasie pracy (aplikacji wyrobu) o około 7% krótszy czas układania, zmniejszenie zużycia gazu o około 7% mniejsze zużycie gazu propan, oszczędności materiałowe brak konieczności stosowania papy perforowanej oraz mniejsza ilość kominków wentylacyjnych, redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, np. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery wynosi ok. 24 kg CO2 na 1. m² położonej papy. Warto zaznaczyć, iż permanentnie rozszerzana jest gama pap zarówno z grupy SZYBKI PROFIL SBS, jak również SZYBKI SYNTAN SBS. 14/22

15 Działania proekologiczne wdrożone przez ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli w ostatnich kilkunastu latach. ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli na przestrzeni ostatnich lat dokonał szeregu działań proekologicznych, praktycznie we wszystkich obszarach swej działalności. Podstawową intencją ich wdrożenia były zarówno: ochrona środowiska najbliższego otoczenia spółki oraz lepsze i bardziej przyjazne środowisko pracy w samym zakładzie. Niektóre z tych działań wymienione zostały poniżej. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz szkolenia. Wymiana wózków widłowych napędzanych silnikami wysokoprężnymi na wózki zasilane gazem propan butan. Profilaktyka wypadkowa mająca determinujący wpływ na zmniejszenie liczby wypadków w spółce oraz polepszenie wskaźników w tym obszarze. Znaczne zmniejszenie emisji substancji pyłowych w środowisku pracy w latach od 1997 do 21 roku. Zmniejszenie poziomu hałasu na stanowiskach pracy. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników. Uruchomienie obiektu CENTRUM TRENINGOWE, wykorzystywanego do szkoleń prawidłowej oraz proekologicznej aplikacji wyrobów naszej produkcji. Konsekwentne przeprowadzanie pozaobowiązkowych szkoleń BHP oraz szkoleń i kursów doskonalących i kwalifikacyjnych. Modernizacja i ciągłe zmniejszanie ilości szkodliwych stanowisk pracy. Podnoszenie świadomości ekologicznej załogi. Szkolenia dostawców, z których usług korzysta Icopal S.A. Ochrona przeciwpożarowa. Przeprowadzanie cyklicznych ćwiczeń okresowych zastępów strażaków oraz załogi spółki Zwiększenie ilości oraz polepszenie jakości podręcznego sprzętu gaśniczego. Zwiększenie ilości oraz polepszenie jakości stałych urządzeń i instalacji gaśniczych. 15/22

16 Wprowadzenie szczegółowych procedur i nadzoru nad realizacją prac spawalniczych w miejscach zagrożeń pożarem i wybuchem. Montaż nowoczesnej centralki alarmowej i linii łączności bezpośredniej ze strażą. Zamontowanie urządzeń wykrywania podwyższonych stężeń n-pentanu na wydziale produkcji styropianu. Partycypacja w kosztach zakupu wozów gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu ratunkowo-gaśniczego. Zabezpieczenia pożarowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zakładu. Wdrożenie Systemu FireSmart. - papa FireSmart Solo - materiał o niespotykanych dotąd właściwościach z zakresu ochrony przeciwpożarowej; - unikalna metoda zgrzewania gorącymi spalinami bez użycia ognia otwartego - metoda szybka, trwała i bezpieczna; - specjalnie przeszkolone, autoryzowane firmy, zajmujące się montażem wykonawstwo w rękach specjalistów. System ICOPAL FIRE PROTECTION. Nowatorskie rozwiązania udokumentowane następującymi Aprobatami Technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej: - AT /25 - AT /25 - AT /27. Ochrona środowiska. Ciągłe zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. Techniczne działania ograniczające negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze - inwestycje proekologiczne w latach rampy załadunkowe zagłębione 4 stanowiska; przyłącze, stacja redukcyjna i sieć gazu ziemnego; modernizacja Piecowni wymiana 4 kotłów olejowych (na mazut) na kotły gazowe; budowa oczyszczalni wód opadowych; budowa wspólnego komina na Wydziale Termoizolacji (produkcja styropianu) w miejsce 3 istniejących. 16/22

17 Wspólny komin na Wydziale Termoizolacji (produkcja styropianu). Wyeliminowanie PCB (polichlorki bifenylu) z urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych przez firmę. Całkowita eliminacja tego niezwykle negatywnego dla środowiska źródła emisji nastąpiła przed terminem określonym prawem. Całkowite wyeliminowanie azbestu z budynków i instalacji eksploatowanych przez zakład termin określony prawem to roku (celem zakładu jest całkowite wyeliminowanie tego niezwykle negatywnego dla środowiska źródła emisji znacznie przed terminem określonym prawem). Zapobieganie awaryjnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych. Przestrzeganie prawa w zakresie ochrony środowiska pomiary emisji, pozwolenia na korzystanie ze środowiska itp. Spółka posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia na korzystanie ze środowiska ważne do roku. Okresowo prowadzone pomiary emisji do powietrza (dwa razy w roku) nie stwierdzają przekroczeń norm dopuszczalnych. Spółka w swojej historii nie płaciła nigdy kar za nieprzestrzeganie norm dopuszczalnych dla emisji zanieczyszczeń do środowiska. Działania podejmowane z usuwaniem najbardziej niebezpiecznych substancji dla środowiska tj. azbest i PCB dokładne planowanie zadań. 17/22

18 Budowa przyzakładowego parkingu na samochody ciężarowe. Lepsza efektywność ekologiczna emisji. Działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko polityka środowiskowa firmy. Ocena zgodności działania gospodarczego z prawem środowiskowym. Technologia i jakość. Posiadanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem jako pierwsza spółka w międzynarodowej Grupie Icopal. Bardzo dobrze wyposażone laboratorium zakładowe oraz zorganizowany system jakości pozwalające na utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu jakości wyrobów. Niektóre z urządzeń i aparatów wykorzystywanych w Laboratorium. 18/22

19 Wyższa żywotność produktów spółki. Stosowanie odpowiedniej jakości surowców do produkcji wyrobów. Bezpieczeństwo pożarowe wyrobów. Wyroby termoizolacyjne mniejsza emisja szkodliwych substancji. Mniej szkodliwa dla zdrowia człowieka aplikacja wyrobów nowego typu. Interaktywna strona internetowa Icopal SA. Nadzór i sterowanie procesami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi w przedsiębiorstwie sprzyjające ochronie środowiska. Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiskowym. Centrum treningowe ICOPAL 19/22

20 System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy - icare. W trosce o bezpieczeństwo i warunki pracy w całym koncernie Icopal, Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu projektu icare. Projekt ten dotyczy sytemowego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy i wzorowany jest na brytyjskiej normie OHSAS 181 oraz normie międzynarodowej ISO 181. System ten polega na opracowaniu długofalowej strategii oraz celów przedsiębiorstwa w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Do najważniejszych zadań związanych z wdrażanym systemem jest: - ustalenie celów zarządzania bezpieczeństwem pracy, zmierzających do zmniejszenia ryzyka oraz poprawy warunków pracy, - planowanie działań w zakresie BHP w celu realizacji wyznaczonych celów, - opracowanie niezbędnej dokumentacji opisującej sposób realizacji wyznaczonych zadań z jednoznacznym przypisaniem odpowiedzialności za poszczególne zadania i elementy systemu, - Identyfikacja zagrożeń i ich formalna ocena - analiza ryzyka, - kontrolowanie poziomu ryzyka oraz podejmowanie działań profilaktycznych, - ocena skuteczności systemu i ciągłe jego doskonalenie, poprzez planowanie auditów i inspekcji związanych z BHP - systematyczna ocena realizacji wyznaczonych celów i polityki BHP. 2/22

21 Otwarcie na sygnały od zainteresowanych stron. Kierownictwo Spółki chciałoby, aby wszystkie zainteresowane strony, to znaczy społeczność Zduńskiej Woli i okolic, nasi klienci, inwestorzy, kooperanci, a także władze samorządowe, zostały zapoznane z jej polityką, wyznaczonymi celami, zadaniami oraz programami środowiskowymi. Ważne jest także dla nas zaznajomienie wszystkich zainteresowanych stron z konkretnymi efektami działalności środowiskowej przedsiębiorstwa. Zademonstrowanie własnego zaangażowania w sprawy ochrony środowiska stanowi dla nas okazję do zapytania wszystkich, którym bliska jest problematyka proekologiczna, co sądzą o naszych poczynaniach w tym zakresie. Przedsiębiorstwu zależy na dwukierunkowej komunikacji. Wszystkie uwagi, wątpliwości lub sugestie, którymi chcieliby się Państwo z nami podzielić, spotkają się z naszym szczerym zainteresowaniem i reakcją. 21/22

22 Autorzy Raportu Środowiskowego: Mirosław Adamkiewicz - Specjalista ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zapewnienia Jakości. Krzysztof Florczak - Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Jakości i Środowiska. Janusz Grala - Specjalista ds. Kontroli Jakości i Laboratorium. 22/22

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008 RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008 Spis treści 1. Profil przedsiębiorstwa i działalność biznesowa... 4 1.1. Zakres raportu... 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa Opis zakładu Koksownia Huty Stali Częstochowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z wydziałów Huty Stali Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo