RAPORT ŚRODOWISKOWY 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ŚRODOWISKOWY 2011"

Transkrypt

1 ICOPAL Spółka Akcyjna Zduńska Wola ul. Łaska 169/197. RAPORT ŚRODOWISKOWY 211 Wydanie 8 Zduńska Wola, kwiecień 211 rok.

2 Spis treści Strony Spis treści. 2 Wprowadzenie Prezesa Zarządu Spółki 3 Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie 4 Wpływ przedsiębiorstwa na środowisko 5 Działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko 6 Efekty działań proekologicznych 7-12 I. Emisje do powietrza 7-1 II. Odpady 11 III. Woda i ścieki 12 Zapobieganie awaryjnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych 13 Nowe produkty a ochrona środowiska. 14 Działania proekologiczne wdrożone przez ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli w ostatnich kilkunastu latach System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy - icare 2 Otwarcie na sygnały od zainteresowanych stron 21 Autorzy Raportu 22 2/22

3 Wprowadzenie Prezesa Zarządu Spółki. Mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury kolejnego, ósmego wydania Raportu Środowiskowego, opracowanego w ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli. To wydanie oprócz opisu proekologicznych działań bieżących spółki zawiera dodatkowo nasze osiągnięcia i podejmowane działania w obszarze ochrony środowiska na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W konsekwencji celem niniejszego Raportu Środowiskowego jest zaprezentowanie naszych aktualnych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska oraz dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie - na tle prowadzonej działalności produkcyjnej i handlowej w roku 21. Raport adresowany jest w szczególności do naszych klientów, inwestorów, kooperantów, społeczności Zduńskiej Woli i okolic, władz samorządowych, ekspertów środowiskowych w kraju i zagranicą oraz wszystkich pracowników ICOPAL S. A. w Zduńskiej Woli. Od 2 roku można mówić o nowym, bardziej kompleksowym podejściu do zadań ochrony środowiska w ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli. Jego podstawą jest wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z normą. Wprowadzony system zobowiązuje naszą firmę: do systematycznego zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko - stosownie do istniejących możliwości i posiadanych środków; do prowadzenia działalności produkcyjnej i handlowej w sposób zgodny z wymaganiami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz innymi ustaleniami. Inne, szczegółowe zobowiązania ICOPAL S.A. na rzecz ochrony środowiska znajdą Państwo w Deklaracji Polityki Przedsiębiorstwa w zakresie Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dostępnej na naszej stronie internetowej - Nowe podejście do ochrony środowiska charakteryzuje się także tym, że odpowiedzialność za racjonalne zużywanie surowców, materiałów, wody i energii oraz za ograniczenie ilości zanieczyszczeń kierowanych do powietrza, wody i gleby, spoczywa na wszystkich pracownikach firmy. Realizowane jest ono poprzez: wyważone planowanie różnych rodzajów działalności z uwzględnieniem ich skutków dla stanu środowiska; nadzór operacyjny prowadzonej działalności pod kątem skutków środowiskowych; działania zapobiegawcze i korygujące przyczyniające się do poprawy zarządzania i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie; okresowe audity i przeglądy - sprawdzające poprawność, skuteczność i opłacalność działania przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska. W trzecim kwartale, jak co roku zostanie przeprowadzony audit zewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z wymaganiami normy ISO 141 będzie to audit recertyfikujący.system ten wdrożony jest w integracji z istniejącym od 1998 roku systemem zarządzania jakością - zgodnym z normą ISO 91. Wierzymy i jesteśmy przekonani, iż audit zewnętrzny ponownie potwierdzi właściwe zaangażowanie ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli na rzecz poprawy jakości i ochrony środowiska, za które czuję się szczególnie odpowiedzialny. PREZES ZARZĄDU ICOPAL SA Dyrektor Grupy Region Wschodni Przemysław RASZ 3/22

4 Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. W Spółce zaplanowano i określono za pomocą odpowiednich oraz udokumentowanych procedur i instrukcji, metody i zasady postępowania, dla zapewnienia w całym procesie wytwarzania spełnienia określonych wymagań jakościowych i środowiskowych. Zarządzanie ochroną środowiska w ICOPAL S.A. obejmuje: 1. projektowanie nowych wyrobów, 2. technologię wytwarzania, 3. zaopatrzenie, 4. produkcję, 5. magazynowanie wyrobów, 6. dostarczanie wyrobów. Systemowe podejście do zmniejszenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na stan środowiska ma na uwadze cztery kierunki działania: 1. podnoszenie świadomości ekologicznej załogi, 2. realizację oryginalnych programów naprawczych, 3. właściwy nadzór i sterowanie procesami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi, 4. zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom. 4/22

5 Wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo ICOPAL S.A. wpływa na stan środowiska w dwojaki sposób: korzystając bezpośrednio oraz pośrednio z niektórych zasobów środowiska i przyczyniając się wskutek tego do jego zubożenia, kierując do powietrza, wody i gruntu niepożądane (odpadowe) substancje gazowe, ciekłe lub stałe powoduje zanieczyszczenie środowiska. Wpływ na środowisko ma nie tylko działalność komórek produkcyjnych, lecz także działalność biurowa i realizowanie zadań handlowo-transportowych firmy. Przedsiębiorstwo przeanalizowało i w sposób bieżący monitoruje oddziaływanie na środowisko wszystkich swoich wyrobów, strumieni surowcowych, materiałowych i energetycznych, odpadów, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych poprzez kanalizację miejską, hałasu i promieniowania. Przy ocenie najbardziej istotnych aspektów środowiskowych w ICOPAL S.A. zastosowano kryteria, biorące pod uwagę uwarunkowania prawne i ekologicznomoralne, w jakich działa firma. Chodzi w szczególności o odniesienie do kwestii: zgodności z obowiązującym i projektowanym prawem środowiskowym, stopnia oddziaływania danego aspektu środowiskowego (z uwzględnieniem jego poziomu ilościowego i kategorii uciążliwości), relatywnego poziomu organizacyjno-technicznego odpowiadającego za dany aspekt w przedsiębiorstwie(w odniesieniu do poziomu, jaki zapewnia tzw. najlepsza dostępna technologia / technika), krytyki wewnętrznej i zewnętrznej za aktualny stan rozwiązań technicznoorganizacyjnych dotyczących ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonej w lutym 211 roku analizy za najważniejsze aspekty środowiskowe w ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli uznano: emisję substancji smołowych, emisję pyłu technologicznego (krzemowego), powstawanie nieużytecznych odpadów papowych, azbest (wchodzący w skład materiałów budowlanych, użytych do budowy zakładu). Warto podkreślić, iż w/w główne aspekty środowiskowe dotyczą środowiska wokół zakładu oraz warunków pracy w jakich produkowane są wyroby, głównie pokrycia dachowe. Finalne produkty, czyli wyroby gotowe ICOPAL S.A. uznane zostały za przyjazne środowisku przyrodniczemu, zarówno w czasie eksploatacji, jak również po zakończeniu użytkowania. Dodatkowo należy podkreślić, iż większość wyrobów charakteryzuje się długim okresem użytkowania, co pozytywnie wpływa na ich ekologiczny charakter. Wydłużenie okresu użytkowania każdego produkowanego przez ICOPAL S.A. produktu jest istotne już w fazie jego projektowania i analizy założeń ekologicznych. 5/22

6 Działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Wyrazem ambicji ICOPAL S.A. w dziedzinie ochrony środowiska są zobowiązania zawarte w polityce środowiskowej firmy. W nawiązaniu do: deklarowanego w polityce środowiskowej zobowiązania do systematycznego zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, zidentyfikowanych istotnych aspektów środowiskowych, wytyczonych celów i zadań środowiskowych, podjęto realizację szeregu projektów o charakterze proekologicznym. Podejmowane w ICOPAL S.A. przedsięwzięcia naprawcze mają na uwadze jednoczesne zapobieganie stratom środowiskowym i technologicznym zgodnie z zasadami czystszego wytwarzania. Chodzi w związku z tym, o przeciwdziałanie stratom u źródła ich powstawania, a nie kosztowne (i przez to mniej racjonalne) zmniejszanie negatywnych skutków poprzez neutralizację niekorzystnych strumieni, czyli tzw. politykę końca rury. Najważniejsze znaczenie proekologiczne spośród wyznaczonych na 21 rok i lata następne celów i zadań środowiskowych to: Zmniejszenie ilości składowanych odpadów na wysypiskach, poprzez ich segregację i wtórne wykorzystanie gospodarcze. Zadanie ma ograniczyć ilości składowanych odpadów na wysypiskach zewnętrznych głównie na składowisku odpadów użytkowanym przez odbiorców odpadów papowych z naszej firmy tj. firma EKO-REGION z Bełchatowa oraz (od 1 września 21r) firma ASA Eko Polska z Zabrza. Projekt przewiduje realizację zadania następująco: 1. dalsze pozyskiwanie informacji dot. możliwości zagospodarowania ścinków z produkcji gontów, 2. kontynuacja właściwej segregacji odpadów papowych w miejscu ich wytwarzania na liniach produkcyjnych papy. Całkowite wyeliminowanie azbestu z budynków i instalacji eksploatowanych przez zakład termin określony prawem to: roku. Wytyczono następujące zadania do realizacji w roku 211 i latach następnych: 1. zabezpieczenie kolejnych miejsc występowania azbestu na Wydziale Papy Hala Główna zadanie zaplanowano na rok 211, 2. ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zadanie za rok 21 wykonano, właściwe sprawozdania przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 3. sukcesywna eliminacja materiałów zawierających azbest zadanie długofalowe do roku. Zgodnie z przepisami wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach - nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 232 roku. 6/22

7 Efekty działań proekologicznych. Właściwy nadzór i sterowanie procesami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi w przedsiębiorstwie ma zapewnić oddziaływanie środowiskowe przedsiębiorstwa na planowanym poziomie, w szczególności bez uchybiania aktualnym pozwoleniom. W celu oceny zgodności z obowiązującym prawem prowadzony jest monitoring w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poboru wody podziemnej do celów technologicznych i wody pitnej, ścieków socjalnych, gospodarki odpadami, strumieni energetycznych i paliwowych. Na następnej stronie przedstawione zostały wyniki pomiarów środowiskowych w latach I. Emisje do powietrza. Dwutlenek siarki Dwutlenek siarki SO 2 t wielkości bezwzględne,9,8,7,6,5 t,4,3,2, wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) Tlenki azotu Tlenki azotu 12,4 1 8,3 NO x t 6 4 2,2, wielkości bezwzględne wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) 7/22

8 Cd. I. Emisje do powietrza. Tlenek węgla Tlenek węgla CO t 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, wielkości bezwzględne,4,35,3,25,2,15,1, wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) Pył pochodzący ze spalania Pył pochodzący ze spalania 3,8 2,5 2,7,6,5 t 1,5,4 1,5,3,2, wielkości bezwzględne wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) 8 Pył krzemowy pochodzący z produkcji,25 Pył krzemowy pochodzący z produkcji 7 6 5,2,15 t wielkości bezwzględne,1, wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) 8/22

9 Cd. I. Emisje do powietrza. Substancje smołowe Substancje smołowe t 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, wielkości bezwzględne,45,4,35,3,25,2,15,1, wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) Nadmienić należy, że emisja zanieczyszczeń do powietrza nie powoduje przekroczeń norm dopuszczalnych, określonych przepisami i decyzjami właściwych Urzędów. Dodatkowo, dwukrotnie w ciągu roku spółka dokonuje cyklicznych pomiarów emisji i monitoruje w sposób permanentny poziom emisji emitowanych składników gazowych i pyłowych. Jest to działanie bardzo ważne z punktu widzenia ekologii oraz BHP. Podobnie postępuje się w przypadku emisji występującej przy produkcji styropianu. Ze względu na emisję styrenu i pentanu prowadzi się cykliczne pomiary również dwukrotnie w ciągu roku. Na diagramach emisja z działu produkcji styropianu przedstawia się następująco: ton 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Emisja pentanu z produkcji styropianu norma norma 9/22

10 Cd. I. Emisje do powietrza. 3 Emisja styrenu z produkcji styropianu 2,5 2 ton 1,5 1, norma norma Zauważyć należy, że mierzona średnia emisja rzeczywista do powietrza atmosferycznego styrenu i pentanu jest około 5-krotnie mniejsza od emisji dopuszczalnej, określonej w pozwoleniu na emisję. 1/22

11 II. Odpady. Efektem niepożądanym działalności każdego przedsiębiorstwa jest powstawanie odpadów. W ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli część odpadów jest zagospodarowywana - tzw. odpady użyteczne i sprzedawana, część podlega recyklingowi, np. złom metali kolorowych, odpadowe oleje, papier i tektura, tworzywa sztuczne, a część trafia na legalne wysypiska odpadów obojętnych. Odpady socjalne wywożone są na wysypisko komunalne w Mostkach k/zduńskiej Woli, natomiast nieużyteczne odpady papowe na składowiska odpadów przemysłowych, obojętnych. Ilości poszczególnych odpadów powstających w firmie są na bieżąco monitorowane. Działania zmierzające do zmniejszenia stałych odpadów, opisane wcześniej mają za zadanie ograniczyć ilości odpadów papowych wywożonych z firmy i składowanych na wysypisku. Poniżej diagramy opisujące ewidencję odpadów nieużytecznych. Odpady papowe nieużyteczne Odpady papowe nieużyteczne t wielkości bezwzględne wielkości względne (w stosunku do wielkości produkcji - wskaźnik) W roku 21 wywieziono z zakładu, w celu składowania na wysypisku przemysłowym ogółem 448 tony odpadów papowych. 11/22

12 III. Woda i ścieki. W ICOPAL S. A. w Zduńskiej Woli woda używana jest do celów technologicznych i ogólnogospodarczych. Woda technologiczna znajduje się w obiegu zamkniętym. Pochodzi ona ze studni głębinowej, którą dysponuje przedsiębiorstwo. W roku 21 zużyto łącznie m³ wody technologicznej (o 1 tys. m³ mniej niż w roku 29). Na poniższym wykresie przedstawione jest zużycie wody technologicznej w formie dynamicznej na przestrzeni ostatnich pięciu lat. m Woda technologiczna wielkości bezwzględne Celem zmniejszenia zużywanej ilości wody technologicznej, w roku 28 wdrożono system recyklingu wody technologicznej na liniach produkcyjnych pap SZYBKI PROFIL SBS oraz SZYBKI SYNTAN SBS. Woda pitna używana do celów ogólnogospodarczych pochodzi z wodociągów miejskich. W roku 21 pobrano z wodociągu na te cele m³ wody. Z ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli odprowadzane są wyłącznie ścieki socjalne. Ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej odpowiada ilości pobranej wody i wynosi: m³. Konsumpcję wody pitnej (oraz równoważny poziom odprowadzonych ścieków socjalnych pokazuje poniższy diagram). m Woda pitna wielkości bezwzględne 12/22

13 Zapobieganie awaryjnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych. Prowadzone są okresowe kontrole stanu technicznego eksploatowanej oczyszczalni wód opadowych, oddanej do użytku w 1999 roku. W roku 21 nie stwierdzono konieczności wykonania napraw awaryjnych na ww. oczyszczalni procesy przebiegają prawidłowo. Planowana jest natomiast wymiana przykrycia zbiornika wstępnego. Drewniane bale zostaną wymienione na trwalsze elementy wykonane z betonu. Prace planowane są na rok 211. Opisane wyżej przedsięwzięcia i ich efekty są wyrazem trwałej woli Zarządu Spółki oraz wszystkich pracowników do nieustannej poprawy efektów swojej działalności oraz troski o stan środowiska naturalnego. 13/22

14 Nowe produkty a ochrona środowiska. Nadmienić należy, że zdecydowana większość wykorzystywanych linii produkcyjnych zalicza się do nowoczesnych i spełnia podstawowe oczekiwania związane z racjonalnym użytkowaniem surowców, materiałów, energii oraz powstawaniem małych ilości odpadów i zanieczyszczeń. Niezwykle istotnym z punktu widzenia polityki proekologicznej firmy jest również produkcja nowoczesnych wyrobów, których aplikacja wiąże się z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego. Przykładem tego typu wyrobów są wprowadzone do użytku papy w technologii SZYBKI PROFIL SBS oraz papy grupy SZYBKI SYNTAN SBS, aplikowane metodą termicznej aktywacji. Szczególnie ta ostatnia grupa wyrobów daje wiele oszczędności i wpływa niezwykle pozytywnie na środowisko naturalne. Porównując tego typu papy ze zwykłymi wyrobami na bazie SBS z płaską spodnią stroną o podobnej grubości, układanych na identycznych podłożach i w identycznych warunkach temperaturowych warto wspomnieć o następujących aspektach ich charakteryzujących: oszczędność w czasie pracy (aplikacji wyrobu) o około 7% krótszy czas układania, zmniejszenie zużycia gazu o około 7% mniejsze zużycie gazu propan, oszczędności materiałowe brak konieczności stosowania papy perforowanej oraz mniejsza ilość kominków wentylacyjnych, redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, np. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery wynosi ok. 24 kg CO2 na 1. m² położonej papy. Warto zaznaczyć, iż permanentnie rozszerzana jest gama pap zarówno z grupy SZYBKI PROFIL SBS, jak również SZYBKI SYNTAN SBS. 14/22

15 Działania proekologiczne wdrożone przez ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli w ostatnich kilkunastu latach. ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli na przestrzeni ostatnich lat dokonał szeregu działań proekologicznych, praktycznie we wszystkich obszarach swej działalności. Podstawową intencją ich wdrożenia były zarówno: ochrona środowiska najbliższego otoczenia spółki oraz lepsze i bardziej przyjazne środowisko pracy w samym zakładzie. Niektóre z tych działań wymienione zostały poniżej. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz szkolenia. Wymiana wózków widłowych napędzanych silnikami wysokoprężnymi na wózki zasilane gazem propan butan. Profilaktyka wypadkowa mająca determinujący wpływ na zmniejszenie liczby wypadków w spółce oraz polepszenie wskaźników w tym obszarze. Znaczne zmniejszenie emisji substancji pyłowych w środowisku pracy w latach od 1997 do 21 roku. Zmniejszenie poziomu hałasu na stanowiskach pracy. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników. Uruchomienie obiektu CENTRUM TRENINGOWE, wykorzystywanego do szkoleń prawidłowej oraz proekologicznej aplikacji wyrobów naszej produkcji. Konsekwentne przeprowadzanie pozaobowiązkowych szkoleń BHP oraz szkoleń i kursów doskonalących i kwalifikacyjnych. Modernizacja i ciągłe zmniejszanie ilości szkodliwych stanowisk pracy. Podnoszenie świadomości ekologicznej załogi. Szkolenia dostawców, z których usług korzysta Icopal S.A. Ochrona przeciwpożarowa. Przeprowadzanie cyklicznych ćwiczeń okresowych zastępów strażaków oraz załogi spółki Zwiększenie ilości oraz polepszenie jakości podręcznego sprzętu gaśniczego. Zwiększenie ilości oraz polepszenie jakości stałych urządzeń i instalacji gaśniczych. 15/22

16 Wprowadzenie szczegółowych procedur i nadzoru nad realizacją prac spawalniczych w miejscach zagrożeń pożarem i wybuchem. Montaż nowoczesnej centralki alarmowej i linii łączności bezpośredniej ze strażą. Zamontowanie urządzeń wykrywania podwyższonych stężeń n-pentanu na wydziale produkcji styropianu. Partycypacja w kosztach zakupu wozów gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu ratunkowo-gaśniczego. Zabezpieczenia pożarowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zakładu. Wdrożenie Systemu FireSmart. - papa FireSmart Solo - materiał o niespotykanych dotąd właściwościach z zakresu ochrony przeciwpożarowej; - unikalna metoda zgrzewania gorącymi spalinami bez użycia ognia otwartego - metoda szybka, trwała i bezpieczna; - specjalnie przeszkolone, autoryzowane firmy, zajmujące się montażem wykonawstwo w rękach specjalistów. System ICOPAL FIRE PROTECTION. Nowatorskie rozwiązania udokumentowane następującymi Aprobatami Technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej: - AT /25 - AT /25 - AT /27. Ochrona środowiska. Ciągłe zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. Techniczne działania ograniczające negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze - inwestycje proekologiczne w latach rampy załadunkowe zagłębione 4 stanowiska; przyłącze, stacja redukcyjna i sieć gazu ziemnego; modernizacja Piecowni wymiana 4 kotłów olejowych (na mazut) na kotły gazowe; budowa oczyszczalni wód opadowych; budowa wspólnego komina na Wydziale Termoizolacji (produkcja styropianu) w miejsce 3 istniejących. 16/22

17 Wspólny komin na Wydziale Termoizolacji (produkcja styropianu). Wyeliminowanie PCB (polichlorki bifenylu) z urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych przez firmę. Całkowita eliminacja tego niezwykle negatywnego dla środowiska źródła emisji nastąpiła przed terminem określonym prawem. Całkowite wyeliminowanie azbestu z budynków i instalacji eksploatowanych przez zakład termin określony prawem to roku (celem zakładu jest całkowite wyeliminowanie tego niezwykle negatywnego dla środowiska źródła emisji znacznie przed terminem określonym prawem). Zapobieganie awaryjnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych. Przestrzeganie prawa w zakresie ochrony środowiska pomiary emisji, pozwolenia na korzystanie ze środowiska itp. Spółka posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia na korzystanie ze środowiska ważne do roku. Okresowo prowadzone pomiary emisji do powietrza (dwa razy w roku) nie stwierdzają przekroczeń norm dopuszczalnych. Spółka w swojej historii nie płaciła nigdy kar za nieprzestrzeganie norm dopuszczalnych dla emisji zanieczyszczeń do środowiska. Działania podejmowane z usuwaniem najbardziej niebezpiecznych substancji dla środowiska tj. azbest i PCB dokładne planowanie zadań. 17/22

18 Budowa przyzakładowego parkingu na samochody ciężarowe. Lepsza efektywność ekologiczna emisji. Działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko polityka środowiskowa firmy. Ocena zgodności działania gospodarczego z prawem środowiskowym. Technologia i jakość. Posiadanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem jako pierwsza spółka w międzynarodowej Grupie Icopal. Bardzo dobrze wyposażone laboratorium zakładowe oraz zorganizowany system jakości pozwalające na utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu jakości wyrobów. Niektóre z urządzeń i aparatów wykorzystywanych w Laboratorium. 18/22

19 Wyższa żywotność produktów spółki. Stosowanie odpowiedniej jakości surowców do produkcji wyrobów. Bezpieczeństwo pożarowe wyrobów. Wyroby termoizolacyjne mniejsza emisja szkodliwych substancji. Mniej szkodliwa dla zdrowia człowieka aplikacja wyrobów nowego typu. Interaktywna strona internetowa Icopal SA. Nadzór i sterowanie procesami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi w przedsiębiorstwie sprzyjające ochronie środowiska. Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiskowym. Centrum treningowe ICOPAL 19/22

20 System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy - icare. W trosce o bezpieczeństwo i warunki pracy w całym koncernie Icopal, Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu projektu icare. Projekt ten dotyczy sytemowego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy i wzorowany jest na brytyjskiej normie OHSAS 181 oraz normie międzynarodowej ISO 181. System ten polega na opracowaniu długofalowej strategii oraz celów przedsiębiorstwa w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Do najważniejszych zadań związanych z wdrażanym systemem jest: - ustalenie celów zarządzania bezpieczeństwem pracy, zmierzających do zmniejszenia ryzyka oraz poprawy warunków pracy, - planowanie działań w zakresie BHP w celu realizacji wyznaczonych celów, - opracowanie niezbędnej dokumentacji opisującej sposób realizacji wyznaczonych zadań z jednoznacznym przypisaniem odpowiedzialności za poszczególne zadania i elementy systemu, - Identyfikacja zagrożeń i ich formalna ocena - analiza ryzyka, - kontrolowanie poziomu ryzyka oraz podejmowanie działań profilaktycznych, - ocena skuteczności systemu i ciągłe jego doskonalenie, poprzez planowanie auditów i inspekcji związanych z BHP - systematyczna ocena realizacji wyznaczonych celów i polityki BHP. 2/22

21 Otwarcie na sygnały od zainteresowanych stron. Kierownictwo Spółki chciałoby, aby wszystkie zainteresowane strony, to znaczy społeczność Zduńskiej Woli i okolic, nasi klienci, inwestorzy, kooperanci, a także władze samorządowe, zostały zapoznane z jej polityką, wyznaczonymi celami, zadaniami oraz programami środowiskowymi. Ważne jest także dla nas zaznajomienie wszystkich zainteresowanych stron z konkretnymi efektami działalności środowiskowej przedsiębiorstwa. Zademonstrowanie własnego zaangażowania w sprawy ochrony środowiska stanowi dla nas okazję do zapytania wszystkich, którym bliska jest problematyka proekologiczna, co sądzą o naszych poczynaniach w tym zakresie. Przedsiębiorstwu zależy na dwukierunkowej komunikacji. Wszystkie uwagi, wątpliwości lub sugestie, którymi chcieliby się Państwo z nami podzielić, spotkają się z naszym szczerym zainteresowaniem i reakcją. 21/22

22 Autorzy Raportu Środowiskowego: Mirosław Adamkiewicz - Specjalista ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zapewnienia Jakości. Krzysztof Florczak - Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Jakości i Środowiska. Janusz Grala - Specjalista ds. Kontroli Jakości i Laboratorium. 22/22

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN SA, a środowisko przyrodnicze Rola mediów w kształtowaniu świadomości ekologicznej. Płock, luty 2010

PKN ORLEN SA, a środowisko przyrodnicze Rola mediów w kształtowaniu świadomości ekologicznej. Płock, luty 2010 PKN ORLEN SA, a środowisko przyrodnicze Rola mediów w kształtowaniu świadomości ekologicznej. Płock, luty 2010 AGENDA 1. Czym możemy poszczycić się w ekologii za ostanie 20 lat? 2. Co PKN ORLEN SA oferuje

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia na emisje gazów (pyłów) do powietrza

Pozwolenia na emisje gazów (pyłów) do powietrza Pozwolenia emisyjne Wymagane są na eksploatację instalacji powodującej: wprowadzenie gazów (pyłów) do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód, wytwarzanie odpadów Szczególnym rodzajem pozwolenia emisyjnego

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Wykaz i ocena aspektów środowiskowych

Wykaz i ocena aspektów środowiskowych I - PRAWO nie uwarunkowane prawem 0 uwarunkowane, bez limitów lub brak ryzyka przekroczenia ograniczeń jakościowych i ilościowych 1 uwarunkowane istnieje ryzyko przekroczenia ograniczeń ilościowe / jakościowe

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za rok 2010. Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011

Raport Środowiskowy za rok 2010. Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011 Raport Środowiskowy za rok 2010 Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011 Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Hydro Aluminium Chrzanów w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny i kwalifikacji aspektów środowiskowych

Kryteria oceny i kwalifikacji aspektów środowiskowych INSTRUKCJA NR 4 27.07.2004r. Strona: 1 / 7 Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy Kryteria oceny i kwalifikacji aspektów środowiskowych Opracował Izabela Dehmel Zweryfikował Mieczysław Kurka Sprawdził

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ochrony Atmosfery

Inżynieria Ochrony Atmosfery Inżynieria Ochrony Atmosfery poniedziałek, 23 listopada 2015 KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA I OCHRONY POWIETRZA - ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY (W7/K3), ZAKŁAD EKOLOGISTYKI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego

Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego Firma Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego Firma CW Lundberg AB z siedzibą w Mora w regionie Dalarna zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU SZKOŁA: Miejscowość: Data: Autor: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, 31 028 Kraków Tel./fax.: (012) 430 24 43, e mail: biuro@epce.org.pl

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA 1 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 EKOLOGISTYKA W PRODUKCJI: Bilans ekologiczny Koncepcja czystej produkcji BILANS EKOLOGICZNY 3 Bilans ekologiczny systematyczna analiza, identyfikująca

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach Działania w zakresie ograniczania. niskiej emisji w gminach Słupsk, 11 luty 2016 mgr inż. Piotr Antonowicz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRZEDMOWA

Spis treści PRZEDMOWA Spis treści PRZEDMOWA 1. ODPADY NIEBEZPIECZNE W ŚRODOWISKU 1.1. Odpady niebezpieczne a środowisko 1.2. Definicja odpadów niebezpiecznych oraz ich klasyfikacja 1.3. Źródła powstawania odpadów 1.4. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

WASZ PARTNER W OCHRONIE ŚRODOWISKA

WASZ PARTNER W OCHRONIE ŚRODOWISKA WASZ PARTNER W OCHRONIE ŚRODOWISKA HISTORIA Firma Ekolog istnieje od 2001 roku. Była odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej w dziedzinie ochrony

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Miasto Cieszyn Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące.

Miasto Cieszyn Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. P Bogusław Dyduch Miasto Cieszyn Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Temat opracowania: Opracowanie będące załącznikiem do projektu

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU ZA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ UWAŻANE SĄ: -przemysł -transport -rolnictwo -gospodarka komunalna Zanieczyszczenie gleb Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ASPEKTY WYKONYWANIA INSPEKCJI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

TECHNICZNE ASPEKTY WYKONYWANIA INSPEKCJI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Miłosz Jarzyński Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ w Warszawie Warszawa - czerwiec 2012 1 Podstawą działania Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest największym w kraju i jednym z większych w

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9

R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz sp. j. R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9 marzec 2010 1 Spis treści: Prezentacja i działalność przedsiębiorstwa 3 Polityka

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe Plan wykładu: Wstęp Klasyfikacja odpadów i zanieczyszczeń Drogi przepływu substancji odpadowych Analiza instalacji przemysłowej w aspekcie ochrony środowiska Parametry charakterystyczne procesu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zarządzanie planem gospodarki odpadami Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest ustalenie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spalanie śmieci w domowych piecach truje i rujnuje. Prezentacja multimedialna

Spalanie śmieci w domowych piecach truje i rujnuje. Prezentacja multimedialna Spalanie śmieci w domowych piecach truje i rujnuje Prezentacja multimedialna Informacje ogólne Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej, co roku na choroby związane ze złym stanem powietrza umiera w Polsce

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Co decyduje o możliwości uznania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego za koszty uzyskania przychodów?

Co decyduje o możliwości uznania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego za koszty uzyskania przychodów? Co decyduje o możliwości uznania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego za koszty uzyskania przychodów? Rozwój technologiczny i cywilizacyjny postępuje niejednokrotnie kosztem otaczającej nas przyrody.

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami 5.1 Cele i zadania wynikające z planów wyższego szczebla...2 5.2. Cele i zadania na poziomie gminy...7 1 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami Nadrzędnym celem

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania środowiskowego w PSE S.A.

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o.

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Strategia zrównoważonego rozwoju Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego rozwoju 3.1 Prawa konsumenta

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok luty 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo