REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI BLIŻEJ SZCZĘŚCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI BLIŻEJ SZCZĘŚCIA"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI BLIŻEJ SZCZĘŚCIA ADMINISTRATOR 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Fundacji Bliżej Szczęścia prowadzonego na stronie internetowej jest Fundacja Bliżej Szczęścia z siedzibą w Tychach,, ul. Fabryczna 12, Tychy, wpisana do przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wscho d w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: , o numerze NIP: , o numerze REGON: DEFINICJE 2. Użyte w niniejszym Regulaminie słowa oznaczają: a. Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnos c do czynnos ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowos ci prawnej, kto rej przepisy szczego lne przyznają zdolnos c prawną, kto ra korzysta ze Sklepu internetowego w tym w szczego lnos ci dokonuje zakupu Produkto w; b. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynnos ci prawnej niezwiązanej bezpos rednio z jej działalnos cią gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Produkt dla celo w niezwiązanych z prowadzoną działalnos cią gospodarczą lub zawodową; c. Koszyk elektroniczny formularz, za pomocą kto rego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złoz enia zamo wienia na wybrany Produkt; d. Partner Pos rednictwo Finansowe KREDYTY Chwilo wki spo łka z ograniczoną odpowiedzialnos cią z siedzibą w Tychach, Tychy, ul. Fabryczna 12, wpisana do rejestru przedsiębiorco w prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wscho d w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ; o nr NIP: ; o nr Regon: ; kapitale zakładowym w wysokos ci: ,- złotych; e. Polityka Prywatności - zbio r zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną częs c Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym; f. Punkt Partnera jednostka organizacyjna Partnera, kto ra nie jest oddziałem w rozumieniu przepiso w Ustawy z dnia 15 wrzes nia 2000 roku Kodeks spo łek handlowych (Dz. U roku, Nr 94, poz ze zm.). Lista Punkto w Partnera znajduje się na stronie internetowej: g. Produkt nalez y przez to rozumiec rzecz ruchomą oferowaną przez Sprzedającego za pos rednictwem sklepu internetowego h. Regulamin niniejszy dokument, kto ry okres la zasady dokonywania sprzedaz y produkto w znajdujących się w ofercie sklepu internetowego sporządzony w oparciu o art. 8 Ustawy z dnia r. o s wiadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) oraz art. 12 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827); i. Sklep internetowy nalez y przez to rozumiec sklep internetowy Fundacji Bliz ej Szczęs cia dostępny pod adresem elektronicznym za pos rednictwem kto rego Klient moz e uzyskac informacje o Produkcie i jego dostępnos ci oraz dokonac zakupu Produktu;

2 j. Sprzedający Fundacja Bliz ej Szczęs cia z siedzibą w Tychach,, ul. Fabryczna 12, Tychy, wpisana do rejestru stowarzyszen, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakłado w opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wscho d w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: , o numerze NIP: , o numerze REGON: ; k. Umowa sprzedaży umowa cywilnoprawna w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny, zawierana na odległos c za pos rednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin okres la zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamo wien na Produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamo wionych Produkto w Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaz y Produkto w oraz uprawnienia Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy jak ro wniez zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamo wien na Produkty, niezbędne jest urządzenie kon cowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY Za pos rednictwem Sklepu internetowego Sprzedający prezentuje Produkty oraz ich ceny. Sklep internetowy udostępnia moz liwos c zaproszenia Kliento w do zawierania umo w sprzedaz y w zakresie Produkto w, znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedającego. 2. Zdjęcia i opisy Produkto w zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, umoz liwiającymi wyrobienie ogo lnego wyobraz enia o włas ciwos ciach, wyglądzie i parametrach Produktu. Wygląd Produkto w na zdjęciach prezentowanych w Sklepie internetowym moz e ro z nic się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, kto re to ro z nice mogą wynikac z innych ustawien monitora Klienta, warunko w os wietlenia, itp. czynniko w związanych jedynie z uz ywaniem Internetu do zakupo w. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialnos ci Sprzedającego wobec Kliento w będących Konsumentami. 3. Zastrzez enia, o kto rych mowa w ust. 2 powyz ej nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych danego Produktu. 4. Informacja o gło wnych cechach, cenie, dostępnos ci Produktu wys wietla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu. 5. Ogłoszenia, reklamy i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwos ci nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Klient moz e składac zamo wienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego całodobowo przez siedem dni w tygodniu z zastrzez eniem, z e zamo wienia złoz one po godzinie oraz w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejnos ci ich złoz enia następnego dnia roboczego następującego po dniu, w kto rym zamo wienie zostało złoz one. 2. Podstawowym warunkiem realizacji złoz onego zamo wienia jest prawidłowe zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego na stronie wybo r formy dostarczenia zamo wienia oraz zaakceptowanie płatnos ci za zamo wienie. 3. W celu złoz enia zamo wienia, Klient poprzez dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązany jest:

3 a. Wybrac Produkt, kto ry ma byc przedmiotem Umowy zamo wienia, a następnie kliknąc przycisk Do koszyka lub ro wnoznaczny; b. Wybrac sposo b dostarczenia produktu. W przypadku gdy zamo wienie ma byc odebrane przez Klienta w Punkcie Partnera wybrac z listy Punkto w Partnera ten, w kto rym zamo wienie zostanie odebrane. c. Wpisac dane Klienta będącego odbiorcą zamo wienia oraz adres, na kto ry ma nastąpic dostawa Produktu. d. Wybrac sposo b płatnos ci spos ro d opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie internetowym. e. Zweryfikowac prawidłowos c wprowadzanych/wybranych danych dotyczących zamo wienia, w szczego lnos ci ilos c i rodzaj Produktu, miejsce odbioru Produktu, danych Klienta, cenę za Produkt oraz formę płatnos ci; f. Potwierdzic jako wiąz ące go, postanowienia Regulaminu. g. Zaznaczyc opcję Zrealizuj zamo wienie lub ro wnoznaczną, kto ra oznacza, z e złoz enie zamo wienia wiąz e się z obowiązkiem zapłaty lub tez potwierdza, iz jest s wiadomy, z e złoz enie zamo wienia wiąz e się z obowiązkiem zapłaty. 4. Złoz enie zamo wienia przez Klienta oznacza złoz enie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaz y (kupna) zamo wionego Produktu. 5. Po złoz eniu zamo wienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamo wienia, zostanie wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie złoz enia zamo wienia. Sprzedający rozpatrzy złoz one zamo wienie pod kątem moz liwos ci jego realizacji. Warunkiem potwierdzenia zamo wienia jest dostępnos c Produktu. Jez eli realizacja zamo wienia jest moz liwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomos c elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamo wienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamo wienia jest os wiadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o kto rej mowa w ust. 4 powyz ej. 6. Klient moz e anulowac zamo wienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaz y (Potwierdzenia Zamo wienia). ZASADY PŁATNOŚCI I SPOSOBU DOSTARCZENIA PRODUKTU Sprzedający za pos rednictwem Sklepu internetowego realizuje zamo wienia w sposo b wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamo wienia. 2. Klient wybiera jeden z dostępnych sposobo w dostarczenia produktu oraz jeden z dostępnych sposobo w płatnos ci. 3. Dostarczenie przesyłki z Produktem realizowane jest tylko w dni robocze. 4. Dostawa Produkto w jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamo wienia. 5. Czas realizacji zamo wienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamo wionych produkto w. Czas realizacji zamo wienia uzalez niony jest od dostępnos ci danego produktu. 6. Z przyczyn niezalez nych od Sklepu realizacja zamo wienia moz e ulec wydłuz eniu. W takiej sytuacji Sklep poinformuje niezwłocznie o przyczynie wydłuz enia terminu realizacji zamo wienia i wskaz e nowy termin realizacji zamo wienia. 7. Klient ma moz liwos c uiszczenia ceny zakupu za wybrany Produkt jedynie przed odbiorem przedmiotu zamo wienia (płatnos c z go ry) przelewem za pos rednictwem systemu płatnos ci elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedającego. W tym przypadku realizacja zamo wienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatnos ci przez podmiot realizujący płatnos ci. WARUNKI REKLAMACJI

4 7. 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jez eli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodnos c dostarczonych produkto w z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jez eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwo ch lat od dnia wydania produktu Klientowi. 2. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyc reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produkto w) i opisem reklamacji na adres Sprzedającego. 3. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzys c Klienta Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na moz liwos c złoz enia przez Klienta os wiadczenia o obniz eniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku moz liwos ci wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniz enia ceny, Sprzedający zwro ci nalez nos c niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. ODSTĄPIENIE OD UMOWY Klient będący Konsumentem moz e odstąpic od umowy sprzedaz y produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia koszto w, z wyjątkiem koszto w okres lonych w ust. 7 poniz ej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamo wienia, tj. dnia w kto rym Klient wszedł w posiadanie Produktu. 2. Klient będący Konsumentem moz e odstąpic od Umowy sprzedaz y składając Sprzedającemu os wiadczenie o odstąpieniu. Os wiadczenie moz na złoz yc na formularzu, kto rego wzo r stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i został zamieszczony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem Do zachowania terminu wystarczy wysłanie os wiadczenia przed jego upływem na adres: 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uwaz ana za niezawartą. 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie po z niej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania os wiadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaz y, zwro cic mu wszystkie dokonane przez niego płatnos ci. Sprzedający moz e wstrzymac się ze zwrotem płatnos ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zalez nos ci od tego, kto re zdarzenie nastąpi wczes niej. 5. Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu produktu niezwłocznie, jednak nie po z niej niz w terminie 14 dni od dnia, w kto rym odstąpił od Umowy sprzedaz y. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu. 6. Zwracany Towar nalez y dostarczyc lub przesłac na adres Sprzedającego: Fundacja Bliżej Szczęścia Tychy, ul. Fabryczna W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpos rednie koszty zwrotu Towaru. 8. Klient ponosi odpowiedzialnos c za zmniejszenie wartos ci Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposo b wykraczający poza sposo b konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatnos ci przy uz yciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego uz ył Klient, chyba, z e Klient wyraz nie zgodził się na inny sposo b zwrotu, kto ry nie wiąz e się dla niego z z adnymi kosztami. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

5 9. 1. Administratorem danych osobowych Kliento w jest Fundacja Bliżej Szczęścia z siedzibą w Tychach przy ul. Fabrycznej 12, Tychy, wpisana do Rejestru stowarzyszen, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakłado w opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wscho d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: , NIP: , REGON: Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Kliento w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) ( Uodo ), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o s wiadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunko w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urządzenia i systemy informatyczne słuz ące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024). 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Kliento w na wskazanych w Regulaminie zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały mu udostępnione przez podmioty, kto rych dotyczą. 4. W momencie składania zamo wienia Klient udostępnia Administratorowi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres fizyczny do doręczen Produktu. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaz y, Klient moz e podac numer rachunku bankowego do zwrotu s rodko w. 5. Podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt 4 niniejszego paragrafu Regulaminu jest dobrowolne, lecz niezbędne do złoz enia zamo wienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaz y. 6. Dane osobowe Klienta udostępnione administratorowi danych osobowych są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo w celu przygotowania i wysłania złoz onego za pos rednictwem Sklepu internetowego zamo wienia, a takz e w celach finansowo-księgowych, a więc wyłącznie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaz y. 7. Administrator danych osobowych moz e przetwarzac dane osobowe Kliento w w prawnie usprawiedliwionym celu administratora oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. 8. Administrator danych osobowych informuje Kliento w, iz (I) nie mają moz liwos ci korzystania z usługi s wiadczonej drogą elektroniczną z wykorzystaniem pseudonimu, (II) dane osobowe przesyłane przez Klienta elektronicznie są chronione poprzez Hypertext Transfer Protocol Secure. 9. W przypadku uzyskania przez administratora danych osobowych wiadomos ci o korzystaniu przez Klienta z usługi s wiadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), administrator danych osobowych moz e przetwarzac dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialnos ci Klienta, pod warunkiem z e utrwali dla celo w dowodowych fakt uzyskania oraz tres c tych wiadomos ci. Administrator danych osobowych moz e powiadomic Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z z ądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a takz e o skorzystaniu z uprawnienia, o kto rym mowa w zdaniu pierwszym. 10. Administrator danych osobowych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upowaz nionym na podstawie włas ciwych przepiso w prawa. 11. W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych Klient moz e się skontaktowac z administratorem danych osobowych przez pocztę elektroniczną na adres

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pos rednictwem Sklepu internetowego, co zapewnia moz liwos c zapoznania się z jego tres cią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest ro wniez w formie pliku PDF, kto ry umoz liwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 2. Klient niniejszym os wiadcza, iz zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatnos ci, rozumie tres c tych dokumento w i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 3. Klient potwierdza, z e do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru os wiadczenia o odstąpieniu od umowy w moz liwej do zapisu i wydruku formie. 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialnos c z tytułu niewykonania lub nienalez ytego wykonania umowy, lecz w przypadku umo w zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialnos c tylko w przypadku umys lnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywis cie poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaz y, strony będą dąz yły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem włas ciwym dla rozstrzygania wszelkich sporo w powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamo wienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejs cia w z ycie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, kto ry obowiązywał w dniu składania zamo wienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w z ycie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejs ciem w z ycie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomos ci przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnos nik do tekstu zmienionego Regulaminu. 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w z ycie z dniem 10 wrzes nia 2015 roku. Załączniki: 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzo r os wiadczenia o odstąpieniu;

7 Załącznik nr 1 Prawo odstąpienia od umowy Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Fundację Bliżej Szczęścia z siedzibą w Tychach wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wscho d w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: , o numerze NIP: , o numerze REGON: , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego os wiadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Fundacja Bliżej Szczęścia z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 12, Tychy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Fundacja Bliżej Szczęścia Tychy, ul. Fabryczna 12 Ja.. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:... Data odbioru rzeczy:..; Imię i nazwisko Konsumenta:.; Adres Konsumenta: ; Data:.;

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy.

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy. REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. 1. Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące znaczenie: 1) GreenAgro GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO erdaelectronic.com z 25 grudnia 2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.RUNROLL.PL DEFINICJE I INTERPRETACJA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.RUNROLL.PL DEFINICJE I INTERPRETACJA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.RUNROLL.PL 1 DEFINICJE I INTERPRETACJA 1. SKLEP INTERNETOWY: 1) Sprzedający oznacza podmiot prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek. Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.sklepnazdrowie.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [Postanowienia wstępne]

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  [Postanowienia wstępne] REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prawiebajki.pl 1. [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego PASIEKA PODKARPACKA

Regulamin Sklepu Internetowego PASIEKA PODKARPACKA Regulamin Sklepu Internetowego PASIEKA PODKARPACKA Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.pasiekapodkarpacka.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Prowadzony

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.d ogspassion.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.d ogspassion.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.d ogspassion.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy MOYE prowadzony jest przez MOYE spółka cywilna M.Wyszomierska M.Wyszomierska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://terrano.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN Sklep Internetowy CHROME-DESIGN działający pod adresem www.chrome-design.pl jest platformą prowadzoną przez: KT S.C. Jakub Trybus, Tomasz Mencfeld 62-080 Tarnowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL

REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sebastiana Legenza prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL

REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.1000podlog.pl prowadzony jest przez JAROSŁAWA SOBIERAJA prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Przypominamy, że zamawiający ma obowiązek przestrzegania wszystkich wytycznych stosowania produktów umieszczonych na etykiecie.

Przypominamy, że zamawiający ma obowiązek przestrzegania wszystkich wytycznych stosowania produktów umieszczonych na etykiecie. Środki ochrony roślin mogą byd nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA (Wariant II Koszty administracyjne ) wsparcia prawnego w zakresie polepszenia sytuacji kredytobiorcy (Umowa) zawarta pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA (Wariant II Koszty administracyjne ) wsparcia prawnego w zakresie polepszenia sytuacji kredytobiorcy (Umowa) zawarta pomiędzy: UMOWA ZLECENIA (Wariant II Koszty administracyjne ) wsparcia prawnego w zakresie polepszenia sytuacji kredytobiorcy (Umowa) zawarta pomiędzy: ZLECENIODAWCĄ: 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Dowo d osobisty:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEDIKA, działający pod adresem www.omedika.pl prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka, prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług

Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług I Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia przez GRENKELEASING Sp. z o.o. strony internetowej pod adresem: www.grenke.pl, na której GRENKELEASING Sp. z o.o. prezentuje

Bardziej szczegółowo

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego AFFS. Regulamin sklepu internetowego AFFS Data publikacji: 16 marca 2016

Regulamin sklepu internetowego AFFS. Regulamin sklepu internetowego AFFS Data publikacji: 16 marca 2016 Regulamin sklepu internetowego AFFS Regulamin sklepu internetowego AFFS Data publikacji: 16 marca 2016 Sklep internetowy AFFS działający pod adresem http://sklep.affs.pl należy do firmy AFFS Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.domasazu.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA NATALIA CIAPKA Bystra 8 lok.5 34-371 Ujsoły REGON: 241654657 Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin Sklepu Internetowego obiciowe24.pl I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego DIETALEGRE

Regulamin sklepu internetowego DIETALEGRE Regulamin sklepu internetowego DIETALEGRE I. DEFINICJE 1. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ TOUS POLSKA

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ TOUS POLSKA REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ TOUS POLSKA 1. Postanowienia wstępne Poniższy tekst stanowi regulamin sprzedaży wysyłkowej Tous Polska. Regulamin obowiązuje Sprzedawcę oraz nabywających towary w drodze

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego whitemagic.pl

Regulamin sklepu internetowego whitemagic.pl Regulamin sklepu internetowego whitemagic.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.whitemagic.pl jest prowadzony przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową Sabina Biernacka

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w związku z serwisem DOKTOR REMONT. 1 Definicje 1. Konsument osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Joannę Ciepieniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Timo-Tel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROWADZONEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ TELEFON ORAZ ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E MAIL W SKLEPIE KAMRAD. 1 Informacje o Sprzedającym

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROWADZONEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ TELEFON ORAZ ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E MAIL W SKLEPIE KAMRAD. 1 Informacje o Sprzedającym REGULAMIN SPRZEDAŻY PROWADZONEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ TELEFON ORAZ ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E MAIL W SKLEPIE KAMRAD 1 Informacje o Sprzedającym Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.sklep.marquard.pl 1. DEFINICJE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.sklep.marquard.pl 1. DEFINICJE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.marquard.pl 1. DEFINICJE Spółka - Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod: 00-679 przy ul. Wilczej 50/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW PRODUKTÓW AUTO TECH Z SIEDZIBĄ LUBLINIE PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2015

REGULAMIN ZAKUPÓW PRODUKTÓW AUTO TECH Z SIEDZIBĄ LUBLINIE PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2015 REGULAMIN ZAKUPÓW PRODUKTÓW AUTO TECH Z SIEDZIBĄ LUBLINIE PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2015 I. INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE 1. AUTO TECH K. Lewandowski, Ł. Lewandowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGASOFT.PL z dnia 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGASOFT.PL z dnia 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGASOFT.PL z dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEGASOFT, działający pod adresem www.omegasoft.pl. prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka prowadzących

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adama Gawlika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WERNIX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH FENIKO

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH FENIKO REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH FENIKO Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania, obsługi oraz spłaty Pożyczek udzielanych zainteresowanym osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo