Deklaracja Środowiskowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deklaracja Środowiskowa"

Transkrypt

1 W s p ó l n y Ś w i a t - W s p ó l n a O d p o w i e d z i a l n o ś ć Deklaracja Środowiskowa Z a k t u a l i z o w a n a w r o k u KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. ul. Jasnogórska Kraków Wydanie: II, 20 Lipiec 2011r strona 1 z 38

2 Szanowni Państwo, Wspólny Świat, Wspólna Odpowiedzialność - motto przewodnie, które stoi u podstaw działalności KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. odzwierciedla misję Naszej firmy, którą realizujemy zarówno poprzez działalność związaną z organizowaniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów opakowaniowych, jak też działalność edukacyjną ukierunkowaną na budowanie wiedzy i powszechnej świadomości proekologicznej społeczeństwa. Odpowiedzialność i troska o środowisko jest nie tylko potrzebą, ale koniecznością, która powinna przyświecać każdemu z Nas. Wymagania środowiskowe, w tym wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej zobowiązują do prowadzenia działań w sposób zrównoważony, a ekologia jest jednym z priorytetów w zarządzaniu. Firmy, które tego nie rozumieją będą musiały zniknąć z rynku. KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. nie tylko spełnia wszystkie obecnie stawiane wymagania prawne, ale ciągle podejmuje działania, które mają na celu poprawę efektów działalności środowiskowej, zarówno Naszej organizacji, jak również podmiotów współpracujących. Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań międzynarodowej normy EN ISO 14001:2009 oraz standardu EMAS zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie jest tego wyrazem. Z tym większą przyjemnością przekazujemy Państwu Zaktualizowaną Deklarację Środowiskową Organizacji Odzysku KOBA S.A., w której znajdziecie Państwo informacje dotyczące prowadzonych działań przez naszą firmę, w tym w szczególności efekty działalności środowiskowej osiągnięte w ciągu pierwszego roku funkcjonowania Systemu Środowiskowego. Z poważaniem Marcin Zdanowicz Prezes Zarządu KOBA Organizacja Odzysku S.A. strona 2 z 38

3 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA EMAS ZAKTUALIZOWANA W ROKU 2011 Marcin Zdanowicz Elżbieta Ziobro Prezes Zarządu KOBA Organizacja Odzysku S.A. Pełnomocnik ds. SZŚ i EMAS KOBA Organizacja Odzysku S.A. Grzegorz Tuleja Weryfikator EMAS TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. Nr Akredytacji: PL-V-0001 strona 3 z 38

4 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 5 2. Charakterystyka firmy 7 3. Działalność KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. 8 Współorganizacja Krajowego Systemu Recyklingu Odpadów Opakowaniowych 9 Edukacja ekologiczna 11 KOBA Organizacja Odzysku S.A. w oczach Klientów System Zarządzania Środowiskowego 16 Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego 18 Struktura odpowiedzialności i uprawnień 19 Kom unikacja 20 Aspekty środowiskowe 21 Cele i zadania środowisko we na rok Efekty działalności środowiskowej w roku Podsumowanie Oświadczenie weryfikatora 38 strona 4 z 38

5 1. Informacje ogólne KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. ul. Jasnogórska 1; Kraków woj. małopolskie Tel.: Fax.: Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN Prezes Zarządu: Marcin Zdanowicz KOBA Organizacja Odzysku S.A., zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25lutego 2004r zalicza się do małych przedsiębiorstw. Mapa dojazdu: strona 5 z 38

6 Powiązania i współzależności: Can - Pack S.A, Pol - Am - Pack S.A - akcjonariusze KOBA Organizacja Odzysku S.A. Grupa Can-Pack S.A. jest producentem opakowań jednostkowych metalowych: puszki dwuczęściowe na napoje aluminiowe wieczka łatwo-otwieralne do puszek napojowych, puszki konserwowe stalowe zgrzewane i tłoczone, stalowe wieczka łatwo-otwieralne do puszek konserwowych opakowania dla przemysły chemicznego w tym wiadra stożkowe i tulipanowe, pudełka kształtowe, prostokątne, pojemniki aerozolowe, pudełka chemiczne, zamknięcia do butelek szklanych i z tworzyw sztucznych, opakowania szklane: słoje, butelki. Pol-Am-Pack S.A. - akcjonariusz Huty Szkła ORZESZE w Orzeszu producenta opakowań szklanych, KOBA Organizacja Odzysku S.A - posiada udziały w Spółce ECO SERWIS Sp. z o.o., która prowadzi działalność w 12 Zakładach odzyskujących puszki aluminiowe po napojach. strona 6 z 38

7 2. Charakterystyka firmy KOBA Organizacja Odzysku S.A. jest aktualnie jedną z czterech największych organizacji odzysku na rynku polskiego recyklingu. Powstała w 2003 roku w odpowiedzi na zmieniające się przepisy oraz potrzeby Przedsiębiorców w zakresie obowiązków dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Swoją działalność opiera na wieloletnim doświadczeniu w tym zakresie. Koba Organizacja Odzysku S.A. powstała bowiem na podbudowie firmy KOBA S.A. która już od 1995 roku zajmowała się odzyskiem zużytych puszek aluminiowych. Głównym akcjonariuszem spółki jest Grupa Can Pack S.A. w skład, której wchodzą Zakłady działające zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, a zajmujące się produkcją opakowań jednostkowych zarówno metalowych jak i szklanych oraz zamknięć do opakowań. Drugim akcjonariuszem jest spółka Pol-Am-Pack S.A., która posiada udziały w Hucie Szkła Orzesze działając również w zakresie pozyskiwania stłuczki szklanej, opakowaniowej. W skład naszej Grupy wchodzi również firma Eco Serwis Sp. z o.o., która poprzez sieć 12 swoich zakładów rozmieszczonych na terenie całej Polski zajmuje się skupem i odzyskiem odpadów opakowaniowych z aluminium (puszki po napojach) Stale poszerzamy też grono naszych Partnerów, którymi są gminy, firmy pozyskujące odpad z rynku, papiernie, huty aluminium i stali, przetwórnie tworzyw sztucznych. Stała długofalowa współpraca z naszymi Kooperantami gwarantuje efektywność systemu gospodarki odpadami. Nasza Organizacja, wraz z Przedsiębiorcami objętymi ustawą, Firmami odzysku i recyklingu, Gminami oraz innymi podmiotami wspierającymi rozwój recyklingu w Polsce aktywnie uczestniczy w krajowym systemie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Angażujemy się w wiele akcji edukacyjnych, które są kierowane zarówno do Przedsiębiorców, Gmin, jak również do dzieci i młodzieży strona 7 z 38

8 3. Działalność KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. KOBA Organizacja Odzysku S.A. została powołana na gruncie Ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U nr 63 poz. 639 z poź. zmianami), zgodnie z wymaganiami której przedmiotem działania Organizacji Odzysku może być wyłącznie działalność związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów, a także działalność edukacyjna. W związku z powyższym działalność Naszej Organizacji koncentruje się na: współorganizacji Krajowego Systemu Recyklingu Odpadów opakowaniowych, działalności edukacyjnej ukierunkowanej na budowanie wiedzy i powszechnej świadomości proekologicznej społeczeństwa. strona 8 z 38

9 Współorganizacja Krajowego Systemu Recyklin gu Odpadów Opakowaniowych Podstawową działalnością w zakresie współorganizacji Krajowego Systemu Recyklingu Odpadów Opakowaniowych jest przejmowanie ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od Przedsiębiorstw wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach poprzez: zbiórkę odpadów opakowaniowych, segregację i sortowanie odpadów opakowaniowych, poddawanie odpadów opakowaniowych recyklingowi i odzyskowi, zapewnienie ustawowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów, sporządzanie i przedkładanie w terminie rocznego sprawozdania w zakresie wykonania należytego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. KOBA Organizacja Odzysku S.A. przejmuje i wypełnia obowiązek w pełnym asortymencie odpadów opakowaniowych podlegających obowiązkowi odzysku i recyklingu. Przejęte obowiązki organizacja realizuje poprzez współpracę z podmiotami zajmującymi się selektywną zbiórką odpadów, recyklerami zlecając im wykonanie odzysku i recyklingu odpadów. strona 9 z 38

10 Potwierdzeniem rzetelności KOBA Organizacja Odzysku S.A. jest wydane po raz kolejny w roku 2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaświadczenie, dotyczące terminowego składania sprawozdań i braku zobowiązań wymagalnych z tytułu przejętego obowiązku odzysku i recyklingu. strona 10 z 38

11 Edukacja ekologiczna Niezależnie od działalności w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych Organizacja Odzysku KOBA S.A. aktywnie realizuje działania dotyczące edukacji ekologicznej ukierunkowanej na budowanie wiedzy i powszechnej świadomości proekologicznej społeczeństwa, poprzez: Organizowanie cyklicznych kampanii społecznych, których celem jest zmiana postaw społeczeństwa i troska o środowisko naturalne, w szczególności dotyczące gospodarowania odpadami, Organizowanie akcji zbierania odpadów opakowaniowych w przedsiębiorstwach, szkołach, instytucjach i gminach, Aktywne uczestnictwo w proekologicznych kampaniach: Dzień Ziemi, organizowanie akcji sadzenia drzew, organizowanie szkoleń dla Klientów i Partnerów Organizacji z zakresu wymagań Systemu Prawnego Ochrony Środowiska, Edukacją ekologiczną obejmujemy zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak również osoby dorosłe. Wokół naszej firmy skupiliśmy wiele przedsiębiorstw, gmin i organizacji proekologicznych, którym nie obce jest nasze hasło: Wspólny Świat Wspólna Odpowiedzialność, są to między innymi: strona 11 z 38

12 Przykładami prowadzonych akcji są: Akcja "Zamień Odpady na Kulturalne Wypady" Akcja odbyła się 15 maja 2010 na Miasteczku Studenckim AGH. Na akcję przybyło i wymieniło odpady na zaproszenia i bilety ponad 1200 osób! Zebrane zostało ponad 400 kg papieru, 140 kg plastiku, 130 kg kartonów po napojach, 100 kg zużytych baterii, 400 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz puszki aluminiowe i stłuczka szklana. Patronat nad akcja objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Środowiska oraz Prezydent Miasta Krakowa. Partnerem akcji była m.in. KOBA Organizacja Odzysku SA. Akcja polegała na wymianie przynoszonych przez mieszkańców surowców wtórnych (zużytych opakowań, baterii, sprzętu elektronicznego i elektrycznego) na bilety do instytucji kulturalnych (kin, teatrów, muzeów, na koncerty). Zebrane podczas akcji odpady zostały poddane segregacji a następnie poddane zostaną recyklingowi. Głównym celem akcji była edukacja ekologiczna i kulturalna, oraz pokazanie, że oba obszary ekologia i kultura muszą iść w parze. Relacja z obchodów Dnia Ziemi 2010 Akcja ekoedukacyjna została zorganizowana w ramach Sprzątania Świata wraz z Fundacją Nasza Ziemia. Celem "Sprzątania świata" jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Tegorocznej akcji Sprzątanie świata Polska 2010 przyświecało hasło Chrońmy bioróżnorodność segregujmy odpady. Segregacja odpadów oraz recykling prowadzą do zachowania nieodnawialnych zasobów Ziemi, a od ich obecności z kolei zależy przetrwanie gatunków. Dzięki sortowaniu śmieci oszczędzamy drzewa i lasy poprzez powtórne wykorzystanie makulatury albo doprowadzamy do mniejszego zużycia ropy naftowej, poddając recyklingowi zebrany plastik. strona 12 z 38

13 Do zakładów przerobu złomu aluminiowego i stalowego zostały zaproszone dzieci, aby szerzyć wśród nich świadomość ekologiczną i wytłumaczyć, dlaczego warto segregować odpady, jak prawidłowo powinno się je segregować, dlaczego to takie ważne, w jaki sposób wykonuje się proces odzysku i recyklingu oraz przedstawić cykl życia aluminiowej puszki po napojach (w cyklu: produkcja-sprzedaż-segregacja-odzysk-recykling-produkcja). Eko Akcja - Szkła Segregacja W dniach 24 i 25 kwietnia 2010 roku KOBA Organizacja Odzysku S.A. objęła patronat nad EKO Akcji Szkła Segregacji, w której wzięło aktywny, bezpośredni udział 15 tysięcy osób, które na miejsca akcji dostarczyły łącznie 50 ton szkła, odbierając w zamian około 20 tysięcy sadzonek i nasion. Celem tej wspólnej akcji było budowanie świadomości ekologicznej wśród konsumentów w obszarze segregacji opakowań szklanych i recyklingu. Pielęgnujemy EKOzwyczaje W dniach 18 i 19 września, w wybranych sklepach sieci handlowej, odbyła się zbiórka opakowań szklanych. W zamian za dostarczenie dziesięciu opakowań, klienci otrzymali sadzonkę rośliny doniczkowej. Celem wspólnej akcji pn. "Pielęgnujemy EKOzwyczaje" było budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród konsumentów w obszarze segregacji opakowań szklanych i recyklingu. Patronat nad akcją objęła KOBA Organizacja Odzysku. Akcja odbyła się w Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Płocku, Wrocławiu, Łodzi, Lublinie, Gdańsku, Poznaniu, Oleśnicy i Legionowie. W weekendowej ogólnopolskiej akcji wzięło aktywny udział około 15 tysięcy osób, które na miejsca akcji dostarczyły łącznie 25 ton szkła, odbierając w zamian 15 tysięcy sadzonek roślin domowych strona 13 z 38

14 Akcja SPRZĄTANIE LASU W dniu KOBA Organizacja Odzysku S.A. w Krakowie, wraz ze Szkołami Podstawowymi z Antolki, Kozłowa, Pstroszyc, Przybysławic oraz Zespołem Szkół nr 2 z Miechowa zorganizowała Akcję,,Sprzątanie Lasu. W Akcji wzięli także udział myśliwi z tutejszego Koła Łowieckiego. Z uwagi na to, że rok 2010 został ogłoszony rokiem ochrony bioróżnorodności, oprócz sprzątania lasu należącego do Nadleśnictwa Tunel, dzieci zbierały ; kasztany, żołędzie oraz kolby kukurydzy, które wykorzystane będą do zimowego dokarmiania zwierząt dziko żyjących w tutejszym lesie. Tego typu działania są prowadzone corocznie i co rok coraz więcej dzieci i młodzieży chce uczestniczyć w tego typu akcjach. Rozpoczynaliśmy dwa lata temu, kiedy to na akcję przyszło ok. 30 dzieci. Natomiast w tegorocznej Akcji uczestniczyło 88 uczniów oraz 9 osób opieki, a także 19 myśliwych. Nasze działania zostały zauważone i docenione przez lokalne władze i na finał akcji przybyli: Starosta Powiatu Miechowskiego Mieczysław Bertek oraz Wójt Gminy Książ Wielki Marek Szopa. W trakcie Akcji zebrano: 3,4 tony śmieci, 2,5 tony kukurydzy, 0,9 tony kasztanów, 0,15 tony żołędzi. Bieżące relacje z akcji edukacyjnych organizowanych przez KOBA Organizacja Odzysku S.A. prezentowane są na firmowej stronie internetowej: w zakładce: Edukacja strona 14 z 38

15 KOBA Organizacja Odzysku S.A. w oczach Klientów W trosce o zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz podejmowanych działań zmierzających do ustawicznego podnoszenia standardów współpracy, KOBA Organizacja Odzysku S.A. przeprowadziła wśród swoich Klientów badanie ankietowe. Jak wynika z przeprowadzonej analizy uzyskanych opinii wysoko oceniana była współpraca z naszą Organizacją. Klienci wyrażali zadowolenie ze współpracy, w szczególności podkreślając troskę o Klienta, indywidualne podejście oraz kompetencje naszych pracowników. Uzyskane wyniki zaprezentowano poniżej: strona 15 z 38

16 4. System Zarządzania Środowiskowego W 2009 roku decyzją zarządu Organizacja Odzysku KOBA S.A. rozpoczęła prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy EN ISO 14001:2009, czego efektem było uzyskanie Certyfikatu zgodności. System Zarządzania Środowiskowego i wynikające z niego wymagania i obowiązki jest wdrożony w całym obszarze działalności KOBA Organizacja Odzysku S.A. dla wyżej wskazanej lokalizacji i uwzględnia następujący zakres prowadzonej działalności: Profesjonalne organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w szczególności z recyklingiem odpadów opakowaniowych, a także edukacja ekologiczna Wdrożony system jest oparty na zastosowaniu podejścia procesowego, w związku z tym, wyjściem do określenia wielkości dokumentacji systemowej było zidentyfikowanie i opisanie procesów funkcjonujących w firmie. Zidentyfikowane w firmie procesy i podprocesy podzieliliśmy na trzy podstawowe grupy: Procesy Zarządzania: Zarządzanie zasobami Planowanie Utrzymanie i doskonalenie SZŚ i EMAS Procesy Kluczowe: Pozyskiwanie i obsługa Klienta: Zakupy DPO i DPR: Sprawozdawczość do urzędów: Edukacja proekologiczna: Procesy Wspomagające: Administracja branżowa i nadzór nad wymaganiami prawnymi oraz innymi wymaganiami, do których organizacja się zobowiązała Zakupy usług i materiałów Udokumentowany, wdrożony i certyfikowany przez międzynarodową jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. System Zarządzania Środowiskowego zobowiązuje naszą organizację i wszystkich pracowników do świadomego podejmowania działań na rzecz optymalizacji prowadzonych procesów, jak również ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, czego dowodem jest poddanie organizacji dobrowolnemu udziałowi w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie strona 16 z 38

17 EMAS zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. co zapewnia pełną transparentość realizowanych przez Nas działań. Dowodem zgodności prowadonych przez nas działań są uzyskane przez naszą organizację: Certyfikat Zgodności z normą EN ISO 14001:2009, Potwierdzenie TUV NORD o pozytywnej weryfikacji EMAS oraz Certyfikat Rejestracji w EMAS: strona 17 z 38

18 Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego Charakter organizacji i jej umiejscowienie w przepisach Systemu Prawnego Ochrony Środowiska jako podmiotu realizującego działalność związaną z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów opakowaniowych, zobowiązuje Naszą organizację do szczególnej troski o środowisko naturalne, w którym żyjemy i działamy. Zarząd KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. mając świadomość wkładu w ochronę środowiska naturalnego, wynikającego z prowadzonej działalności, zarówno w zakresie organizacji przedsięwzięć związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych tj. domknięcie cyklu życia produktu, ograniczając tym samym masę zużytych opakowań przekazywanych na składowiska odpadów, jak też w zakresie edukacji dotyczącej budowania świadomości i wiedzy proekologicznej zobowiązuje się do: spełniania wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązała i które dotyczą jej aspektów środowiskowych, ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego i EMAS oraz zapobiegania zanieczyszczeniom, czego dowodem jest poddanie organizacji dobrowolnemu udziałowi w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie EMAS zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r. oraz wyznacza dla KOBA Organizacja Odzysku S.A. ramowe cele środowiskowe: rozwój skali prowadzonej działalności w zakresie odzysku i recyklingu, dzięki czemu ograniczona zostanie masa odpadów przekazywanych na składowiska odpadów, aktywnego uczestnictwa i organizacji akcji proekologicznych i edukacyjnych, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, gospodarowania odpadami opakowaniowymi wśród firm i organizacji współpracujących, Nasze działania prowadzimy w sposób celowy i zorganizowany, wdrażając, stosując i doskonaląc metody zarządzania zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 14001:2009, uwzględniając wymagania standardu EMAS z wymaganiami prawnymi i innymi, które dotyczą naszych aspektów środowiskowych. Wyznaczone cele osiągamy dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących w jej imieniu, którzy mają świadomość wpływu ich pracy na środowisko naturalne. Niniejsza Polityka SZŚ i EMAS jest znana wszystkim pracownikom firmy i udostępniana wszystkim stronom zainteresowanym. Prezes Zarządu Marcin Zdanowicz strona 18 z 38

19 Struktura odpowiedzialności i uprawnień Struktura organizacyjna firmy KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. została tak pomyślana, aby zapewnić sprawne i efektywne wykorzystanie wiedzy i kompetencji poszczególnych pracowników - przy jednoczesnym zapewnieniu klarownego podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności. Graficznym odzwierciedleniem struktury organizacyjnej firmy jest poniższy schemat organizacyjny: W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego funkcjonowania SZŚ i EMAS Zarząd określił i zakomunikował pracownikom zakresy uprawnień i odpowiedzialności. Każdy pracownik jest świadomy odpowiedzialności i uprawnień wynikających z zajmowanego stanowiska, czego potwierdzeniem są złożone podpisy w Imiennych Zakresach Zadań, Odpowiedzialności i Uprawnień. W związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego i EMAS Prezes Zarządu Zarządzeniem Wewnętrznym ZW-1/2010 z dnia r powołał Panią Elżbietę Ziobro do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. SZŚ i EMAS Pełnomocnik odpowiedzialny jest za koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie działań oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w Organizacji Odzysku KOBA S.A., poprzez planowanie auditów sprawdzających, przeglądów systemu, wdrażanie działań korekcyjnych, korygujących lub zapobiegawczych. Odpowiedzialny jest on również za bieżącą współpracę ze stronami zewnętrznymi w sprawach SZŚ i EMAS. strona 19 z 38

20 Komunikacja Proces komunikacji wewnętrznej jest sprawny z uwagi na duże zaangażowanie Kierownictwa firmy w funkcjonowanie poszczególnych procesów zachodzących w organizacji oraz przyjęte metody komunikacji, a także ze przez t,o że ze względu na wielkość organizacji jest oparty na bezpośrednich relacjach pracowników i wewnętrznej sieci intranet. Komunikacja z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi odbywa się w formie: rozmów handlowych organizowanych w ramach bieżącej działalności, publikacji informacji dotyczących SZŚ, w szczególności Deklaracji Środowiskowej, kontaktów telefonicznych i/lub za pośrednictwem ustanowionych i upublicznionych na stronie www danych kontaktowych do Pełnomocnika ds. SZŚ i EMAS, który jest uprawniony do reprezentowania spółki na zewnątrz w sprawach SZŚ i standardu EMAS, spotkań informacyjnych organizowanych w ramach potrzeb wynikających z bieżącej działalności lub będące następstwem skarg, interwencji i reklamacji, akcji i przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez Organizację. Zarząd firmy KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. podjął decyzję, że informacje dotyczące znaczących aspektów środowiskowych organizacji są publikowane na zewnątrz w formie Deklaracji Środowiskowej i Zaktualizowanej Deklaracji Środowiskowej udostępnianej na stronie internetowej KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. - oraz bezpośrednio w siedzibie firmy. Pełnomocnik ds. SZŚ i EMAS zobowiązany jest do corocznego uaktualnienia Deklaracji Środowiskowej i zapewnia jej zatwierdzenie przez Weryfikatora Środowiskowego EMAS. O zakresie i formie udostępnianych informacji decyduje każdorazowo Zarząd. Zaktualizowana Deklaracja Środowiskowa przed opublikowaniem winna zostać zatwierdzona przez Zarząd firmy oraz zweryfikowana przez uprawnionego Weryfikatora EMAS. strona 20 z 38

21 Aspekty środowiskowe Meritum systemu zarządzania środowiskowego i standardu EMAS jest identyfikacja aspektów środowiskowych w organizacji, ich ocena i wyznaczanie tzw. aspektów znaczących, które: są podstawą do wyznaczania celów, programów i zadań środowiskowych, stanowią punkt wyjścia przy ustanawianiu Polityki Środowiskowej, stanowią odniesienie do sterowania operacyjnego, W Systemie Zarządzania Środowiskowego i EMAS Organizacji Odzysku KOBA S.A. ustanowiono, wdrożono i utrzymuje się procedurę identyfikowania i oceny aspektów środowiskowych, która obejmuje: Identyfikację aspektów środowiskowych związanych z realizacją usług w firmie, w tym aspekty bezpośrednie i pośrednie, Ocenę zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, w tym ocenę zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi, do których organizacja się zobowiązała, Wyznaczanie aspektów środowiskowych, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko tzw. znaczących aspektów środowiskowych, Dokumentowanie informacji dotyczących aspektów środowiskowych oraz bieżącej aktualizacji tych informacji, Sterowanie operacyjne znaczącymi aspektami środowiskowymi w odniesieniu do Polityki Systemu Zarządzania Środowiskowego i EMAS oraz celów, zadań i programów środowiskowych, Przegląd i aktualizację aspektów środowiskowych i sterowania operacyjnego. Ocena i kwalifikacja aspektów środowiskowych dokonywana jest przy współudziale kierowników oraz pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych i obejmuje zarówno: bezpośrednie aspekty środowiskowe są związane z działalnością, produktami i usługami organizacji nad którymi sprawuje ona bezpośrednią kontrolę zarządczą pośrednie aspekty środowiskowe mogą wynikać z relacji organizacji ze stronami trzecimi, na które organizacja może mieć pewien wpływ. Ocena i kwalifikacja ryzyka związanego z aspektami środowiskowymi wykonywana jest w oparciu o metodę szacowania ryzyka Risk Score, opartej na punktowej ocenie paramentru, która obejmuje następujące kryteria: strona 21 z 38

22 Pkt. Kryteria Oceny Aspektów Środowiskowych w KOBA Organizacja Odzysku S.A. Możliwość wyrządzenia szkód w środowisku (stopień wpływu danego aspektu na środowisko) - A 1 bardzo mała Występowanie aspektu, nie powoduje szkód w środowisku lub szkody te są bardzo znikome 2 Mała Występowanie aspektu powoduje lub może powodować małe szkody w środowisku 3 Średnia Występowanie aspektu powoduje lub może powodować średnie szkody w środowisku 4 Duża Występowanie aspektu powoduje lub może powodować duże szkody w środowisku Częstotliwość (prawdopodobieństwo) wystąpienia aspektu środowiskowego B: 4 występuje stale wpływ występuje stale, w trakcie prowadzenia procesu 3 częsta wpływ występuje częściej niż raz na miesiąc 2 rzadka wpływ występuje rzadziej niż raz na miesiąc ( kilka razy w roku) 1 nie wystąpił wpływ dotąd nie wystąpił w organizacji lub prawdopodobieństwo wystąpienia jest bardzo małe Możliwość wykrycia zagrożenia (czas reakcji) C 4 bardzo mała wykrycie zagrożenia jest niemożliwe lub z dużym opóźnieniem, np. gdy widoczne są skutki w elementach środowiska 3 mała możliwość wykrycia zagrożenia jest niewielka 2 średnia możliwość wykrycia zagrożenia jest duża 1 duża zagrożenie jest identyfikowane w chwili wystąpienia Odwracalność aspektu lub wpływu w środowisku - D 4 Nie Wpływ aspektu lub wpływu na środowisko nie jest w pełni odwracalne 2 Tak, trudne lub kosztowne Wpływ aspektu lub wpływu na środowisko jest w pełni odwracalne, ale trudne lub kosztowne 1 Tak Wpływ aspektu lub wpływu na środowisko jest w pełni odwracalne Skala działalności, w której występuje aspekt środowiskowy - E 4 duża Duże przedsiębiorstwo ( 250 i więcej osób zatrudnionych) 3 średnia Średnie przedsiębiorstwo (50 249) 2 mała Małe przedsiębiorstwo (10-49 osób zatrudnionych) 1 znikoma Mikroprzedsiębiorstwo ( 1-9 osób zatrudnionych) 1 bardzo mała 2 mała 3 średnia 4 duża 1 bardzo mała 2 mała 3 średnia 4 duża Wrażliwość środowiska lokalnego, regionalnego, globalnego - F Ze względu na miejsce występowania aspektu oraz walory środowiskowe występuje bardzo mała wrażliwość środowiska Ze względu na miejsce występowania aspektu oraz walory środowiskowe występuje mała wrażliwość środowiska Ze względu na miejsce występowania aspektu oraz walory środowiskowe występuje średnia wrażliwość środowiska Ze względu na miejsce występowania aspektu oraz walory środowiskowe występuje duża wrażliwość środowiska lokalnego Znaczenie dla zainteresowanych stron i pracowników organizacji -G Ze względu na miejsce występowania aspektu uwarunkowania społeczne, polityczne, skargi występuje bardzo mała wrażliwość stron zainteresowanych lub pracowników Ze względu na miejsce występowania aspektu uwarunkowania społeczne, polityczne, skargi występuje mała wrażliwość stron zainteresowanych lub pracowników Ze względu na miejsce występowania aspektu uwarunkowania społeczne, polityczne, skargi występuje średnia wrażliwość stron zainteresowanych lub pracowników Ze względu na miejsce występowania aspektu uwarunkowania społeczne, polityczne, skargi występuje duża wrażliwość stron zainteresowanych lub pracowników Istnienie stosownych przepisów w dziedzinie środowiska i ich wymagań oraz zgodność z obowiązującymi organizację wymaganiami prawnymi dotyczącymi SPOŚ Zgodny Niezgodny Organizacja zidentyfikowała wymagania prawne i inne związane z danym aspektem środowiskowym oraz spełnia stawiane wymagania Organizacja zidentyfikowała wymagania prawne i inne związane z danym aspektem środowiskowym oraz spełnia stawiane wymagania strona 22 z 38

23 Obliczanie Ryzyka Całkowitego (R): R = A x (B + C + D + E + F + G) Gdzie: A - Możliwość wyrządzenia szkód w środowisku (stopień wpływu danego aspektu na środowisko) B - Częstotliwość (prawdopodobieństwo) wystąpienia aspektu środowiskowego C - Możliwość wykrycia zagrożenia (czas reakcji) D - Odwracalność aspektu lub wpływu w środowisku E - Skala działalności, w której występuje aspekt środowiskowy F - Wrażliwość środowiska lokalnego, regionalnego, globalnego G - Znaczenie dla zainteresowanych stron i pracowników organizacji Klasyfikacja Ryzyka oraz Ocena Aspektu Środowiskowego R Ryzyko Kategoria Aspektu Środowiskowego 6 24 małe nieznaczący średnie znaczący II Kategorii duże znaczący I Kategorii Uwaga 1: W przypadku, gdy w związku z danym aspektem środowiskowym ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi wskazuje na niezgodność, niezależnie od wyników punktowej oceny danego aspektu jest on oceniany jako Aspekt Znaczący I Kategorii. Uwaga 2: W przypadku oceny aspektów środowiskowych pozytywnych metodologia oceny jest prowadzona na podstawie doświadczenia w kontekście ww. kryteriów, jednakże nie prowadzi się punktowego przeliczenia. Wynik oceny jest przedstawiany w formie opisowej. Definicje Klasyfikacji Aspektów Środowiskowych: Aspekt nieznaczący - aspekt środowiskowy, który ze względu na charakter lub skalę nie ma i nie może mieć niekorzystnego wpływu na środowisko, Aspekt znaczący II Kategorii - aspekt środowiskowy, który ma lub może mieć umiarkowany wpływ na środowisko i/lub ze względu na charakter, wymagania prawne i inne, wrażliwość środowiskową wymaga monitorowania, Aspekt znaczący I Kategorii - aspekt środowiskowy, który ma lub może mieć znaczący wpływ na środowisko i/lub występują niezgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi, które odnoszą się do danego aspektu. Aspekty te stanowią punkt wyjścia do formułowa celów, zadań i programów środowiskowych. strona 23 z 38

24 Wyznaczone i zweryfikowane w 2011r aspekty środowiskowe w KOBA Organizacja Odzysku S.A.: Źródło aspektu Eksploatacja pojazdów służb. Eksploatacja pojazdów służb.. Eksploatacja biura Eksploatacja biura Eksploatacja biura Eksploatacja biura Źródło aspektu Działalność podstawowa KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. Działalność Edukacyjna Źródło aspektu Działalność dostawców (recyklerów) Aspekt Środowiskowy Emisja do powietrza spalin z pojazdów służbowych Emisje do środowiska w związku z awarią pojazdów eksploatowanych przez KOBA Zużycie mediów (energia cieplna, elektryczna, pobór i zużycie wody, zrzut ścieków bytowych) Wytwarzanie odpadów stałych w związku z eksploatacją biura Emisje do powietrza oraz zagrożenie życia i zdrowia powstające w trakcie pożaru Emisje do środowiska w związku z awarią urządzeń eksploatowanych przez KOBA Aspekt Środowiskowy Ograniczenie masy odpadów trafiających na składowiska poprzez współtworzenie krajowego systemu recyklingu odpadów Zmiana postaw poprzez podnoszenie świadomości proekologicznej społeczeństwa, w szczególności wśród firm i organizacji współpracujących w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i wymagań formalnoprawnych dotyczących gospodarowania odpadami. Aspekt Środowiskowy Wpływ recyklerów na środowisko naturalne, będących kluczowymi dostawcami KOBA S.A. Aspekty Bezpośrednie - Negatywne Rodzaj aspektu 1) Ocena Ocena punktowa Kategoria zgodności 2) aspektu 3) P R A B C D E F G R X zgodny ,00 N X zgodny ,00 N X zgodny ,00 N X zgodny ,00 N X zgodny ,00 N X zgodny ,00 N Aspekty Bezpośrednie - Pozytywne Rodzaj aspektu 1) P R X X Ocena zgodności 2) zgodny zgodny Aspekty Pośrednie Ocena opisowa Aspekt środowiskowy pozytywny, będący jednocześnie kluczowym elementem działalności KOBA Zarówno z punktu widzenia efektów działalności środowiskowej, jak również biznesowego rozwoju organizacji należy dążyć do jego wzmocnienia. Wiedza i świadomość ekologiczna społeczeństwa jest kluczowym elementem racjonalnej i zgodnej z wymaganiami systemu prawnego ochrony środowiska "eksploatacji" środowiska naturalnego. Należy dążyć do wzmocnienia działalności KOBA, w tym zakresie, przy uwzględnieniu warunków ekonomicznych. Kategoria aspektu 3) Z-K_I Z-K_I Rodzaj aspektu 1) Ocena Ocena punktowa Kategoria zgodności 2) aspektu 3) P R A B C D E F G R X zgodny ,00 Z-K II 1) Rodzaj aspektu: Potencjalny, Rzeczywisty, 2) Ocena Zgodności: Zgodny / Niezgodny 3) Kategoria aspektu: N - nieznaczący, Z-K_II znaczący drugiej kategorii, Z-K_I znaczących pierwszej kategorii strona 24 z 38

25 Znaczące Aspekty środowiskowe w KOBA Organizacja Odzysku S.A. Kategoria Aspektu Znaczący aspekt środowiskowy Obszar występowania Aspekt Znaczący I Kategorii Aspekt Znaczący I Kategorii Aspekt Znaczący II Kategorii Ograniczenie masy odpadów trafiających na składowiska poprzez współtworzenie krajowego systemu recyklingu odpadów (Aspekt Pozytywny) Zmiana postaw poprzez podnoszenie świadomości proekologicznej społeczeństwa, w szczególności wśród firm i organizacji współpracujących w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i wymagań formalnoprawnych dotyczących gospodarowania odpadami. (Aspekt Pozytywny) Wpływ recyklerów na środowisko naturalne będących kluczowymi dostawcami Organizacji Odzysku KOBA S.A. Działalność podstawowa KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. Działalność Edukacyjna Działalność dostawców (recyklerów) strona 25 z 38

26 Cele i zadania środowiskowe na rok 2011 Istotą efektywnego Systemu Zarządzania jest określanie celów, zadań i programów środowiskowych. Uwzględniając wykaz znaczących aspektów środowiskowych oraz zamierzenia KOBA Organizacji Odzysku S.A opracowano cele i zadania, które tworzą program środowiskowy: Cele Zadania Ograniczenie ilości odpadów Opracowanie opakowaniowych sprawozda z zakresu składowanych na obowiązków KOBA składowiskach odpadów Organizacja poprzez rozwój Odzysku S.A. działalności w zakresie przejętych od współtworzenia krajowego przedsiębiorstw systemu recyklingu odpadów Pozyskiwanie nowych Klientów w imieniu których KOBA O.O. S.A. przejmuje obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych Sukcesywne pozyskiwanie nowych Klientów i włączanie ich do krajowego systemu recyklingu odpadów Środki finansowe ok zł ok zł Termin realizacji Rok kalendarzowy - zgodnie z wymaganiami obowiązującej ustawy Rok kalendarzowy tj. do końca 2011r Wskaźnik efektów działalności środowiskowej 1) Wskaźnik realizacji obowiązku prawnego [%]: Wop Wpk Wpb Wpb 100 gdzie: Wpk Ilość odpadów opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w imieniu Klientów w 2011 roku Wpb - Ilość odpadów opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w imieniu Klientów w 2010 roku 2) Wskaźnik recycyklingu wykonanego przez KOBA S.A. [%]: Wk Wb Wr 100 Wb gdzie: Wk Ogólna ilość odpadów opakowaniowych poddanych procesom recyklingu przez KOBA w 2011 roku Wb - Ogólna ilość odpadów opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w 2010r Wskaźnik [%]: Wpk Wn Ws Ws 100 gdzie: Wn Ilość pozyskanych klientów w 2011 roku Ws - Ilość klientów rozliczanych za 2010r Wartość oczekiwana Wzrost o 30% Wzrost o 35% Wzrost o 120% Zmiana postaw, poprzez edukację przedsiębiorców w zakresie wymagań formalno-prawnych dotyczących gospodarowania odpadami. Zmiana postaw, poprzez podnoszenie świadomości proekologicznej społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych Organizacja szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw Organizacja, współudział w zakresie proekologicznych kampanii społecznych ok zł ok zł Rok kalendarzowy tj. do końca 2011r Rok kalendarzowy tj. do końca 2011r Wskaźnik [%]: Wes Ek Eb Eb 100 gdzie: Ek Ilość osób objętych szkoleniami w 2011r Eb - Ilość osób objętych szkoleniami w 2010r Wskaźnik [%]: *) Wea Ek Eb Eb 100 gdzie: Ek Policzalna ilość osób uczestniczących w edukacji ekologicznej w 2011 Eb - Policzalna ilość osób uczestniczących w edukacji ekologicznej w roku tj *) Wskaźnik obliczany jest wyłącznie dla wartości policzalnych tj. akcji edukacyjnych gdzie możliwym jest w sposób bezpośredni wykazać ilość osób uczestniczących w danej akcji np. lista obecności, wydane sadzonki lub inne bonusy Wzrost o 4% Wzrost o 8% strona 26 z 38

27 Efekty działalności środowiskowej prowadzonej w poprzednim okresie sprawozdawczym tj. w roku 2010 W ramach funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego KOBA Organizacja Odzysku S.A. ustanowiła, kryteria operacyjne zarządzania aspektami środowiskowymi oraz wskaźniki ich oceny, które stanowią równiż element oceny ustanowionych w organizacji celów środowiskowych tj.: Wskaźnik Realizacji Obowiązku Prawnego Recyklingu Odpadów Opakowaniowych wprowadzonych na rynek przez Klientów KOBA Organizacja Odzysku S.A. w roku 2010: Wop Wpk Wpb Wpb 100 Wop , , , ,518% gdzie: Wr Wskaźnik Recyklingu Odpadów Opakowaniowych [%] Wpk Ilość odpadów opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w roku 2010 [kg] Wpb - Ilość odpadów opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w roku 2009 [kg] Ilość odpadów opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w imieniu Klientów , , ,23 Wartość wskaźnika (rok/roku) X 8,867% 27,518% Wskaźnik Recyklingu Odpadów Opakowaniowych wykonanego przez KOBA Organizacja Odzysku S.A. w roku 2010: Wr Wk Wb Wb 100 Wr ,499% gdzie: Wr Wskaźnik Recyklingu Odpadów Opakowaniowych [%] Wk Ilość odpadów opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w roku 2010 [kg] Wb - Ilość odpadów opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w roku 2009.[kg] Ogólna ilość odpadów opakowaniowych poddanych procesom recyklingu przez KOBA O.O. S.A Wartość wskaźnika (rok/roku) X - 8,532% 31,499% strona 27 z 38

28 Wskaźnik przyrostu ilości nowych Klientów obsługiwanych w zakresie przejęcia obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowniowych: Wn Ws Wpk 100 Wpk 94,44% Ws gdzie: Wpk Wskaźnik przyrostu ilości nowych Klientów [%] Wn Ilość pozyskanych klientów w 2010r Ws - Ilość Klientów rozliczanych za 2009r (indeks o wartości 100 dla roku bazowego 2008) Wartość wskaźnika (obliczone z uwzględnieniem indeksu o wartości 100 dla roku bazowego 2008) Indeks 100% 148,453% 288,659% Wskaźnik edukacji ekologicznej szkolenia: Ek Eb Wes 100 Wes ,941 % Eb 17 gdzie: Wes Wskaźnik edukacji ekologicznej szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw [%] Ek Ilość osób uczestniczących w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Organizację Odzysku KOBA S.A. w roku 2010, Eb - Ilość osób uczestniczących w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Organizację Odzysku KOBA S.A. w roku Ilość osób uczestniczących w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez KOBA O.O. S.A Brak danych liczbowych Wartość wskaźnika (rok/roku) X X 352,941% Wskaźnik edukacji ekologicznej akcje edukacyjno-ekologiczne: Wea Ek Eb Eb 100 gdzie: Wea - Wskaźnik edukacji ekologicznej akcje edukacyjno-ekologiczne Ek Policzalna ilość osób uczestniczących w akcjach edukacyjno-ekologicznych współorganizowanych przez KOBA Organizacja Odzysku S.A. w roku Eb - Policzalna ilość osób uczestniczących w akcjach edukacyjno-ekologicznych współorganizowanych przez KOBA Organizacja Odzysku S.A. w roku Ilość osób uczestniczących w akcjach edukacyjnoekologicznych współorganizowanych przez KOBA Brak danych liczbowych Brak danych liczbowych Wartość wskaźnika (rok/roku) X X X strona 28 z 38

29 Ze względu na potrzebę doprecyzowania powyższych danych, w ramach aktualizacji niniejszej deklaracji, zmieniono parametry wskaźnika edukacji ekologicznej- akcje edukacyjno-ekologiczne, co uniemożliwiło obliczenie % zmiany w porównaniu do roku poprzedniego. Wykazano liczbowo jedynie ilość osób uczestniczących w akcjach edukacyjnych w roku KOBA Organizacja Odzysku S.A. współorganizowała szereg akcji skierowanych do szerokiego grona odbiorców w formie plenerowych imprez edukacyjnych. Opis zrealizowanych akcji zamieszczono na stronach niniejszej Deklaracji Środowiskowej. Poniżej prezentujemy zestawienie akcji edukacyjno-ekologicznych zrealizowanych w 2010 roku, wraz z szacunkowymi ilościami uczestników: Nazwa akcji: Szacunkowa ilość uczestników**) Policzalna ilość uczestników***) Eko akcja szkła segregacja ~ Zamień Odpady na Kulturalne Wypady ~ Pielęgnujmy Eko zwyczaje ~ Sprzątanie Lasu Dzień Ziemi ~ Suma: **) Szacunkowa ilość uczestników odnosi się do osób, które uczestniczyły w współorganizowanych akcjach, jednakże nie było możliwości w sposób bezpośredni wykazać ich ilość. ***) Policzalna ilość uczestników odnosi się do osób, które uczestniczyły w współorganizowanych akcjach, jednakże była możliwość w sposób bezpośredni wykazać ich udział w danej akcji np. poprzez listę obecności, wydane sadzonki lub inne bonusy Ze względu na charakter działalności KOBA Organizacja Odzysku S.A. główne wskaźniki efektywności nie mają znaczenia dla jej znaczących bezpośrednich aspektów środowiskowych. Wskaźniki te nie są ujmowane w sprawozdawczości, gdyż jak wynika z przeprowadzonej analizy danych, w trakcie przeglądu środowiskowego: Efektywność energetyczna, zużycie wody występują w związku z działalnością biura. Pomieszczenia firmy, w których działa Organizacja są dzierżawione na podstawie umowy najmu. Dla dzierżawionych pomieszczeń nie ma odrębnego licznika energii elektrycznej i wody. Opłata wnoszona jest jako ryczałtowa za 1m2 powierzchni. Efektywność wykorzystania materiału dotyczy materiałów biurowych, o skali nie wypływającej na aspekty środowiskowe, strona 29 z 38

30 Odpady ze względu na charakter organizacji, ilość wytwarzanych odpadów oraz ich rodzaj (odpady inne niż niebezpieczne) element ten nie jest istotny z punktu widzenia wyznaczonych znaczących aspektów środowiskowych. Organizacja corocznie sporządza i przedkłada do urzędu sprawozdanie dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Różnorodność biologiczna KOBA Organizacja Odzysku S.A. nie użytkuje ziemi działalność prowadzona jest w pomieszczeniach dzierżawionych tzn., że Koba nie jest właścicielem ani administratorem obiektu w którym wykonuje działalność. Emisje emisje do powietrza związane są z eksploatacją czterech pojazdów służbowych. Emisja do powietrza jest znikoma, nie powoduje konieczności wnoszenia opłaty środowiskowej związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska. W ramach oceny aspektów środowiskowych, emisja do powietrza z pojazdów służbowych została zaklasyfikowana jako aspekt nieznaczący. Dane z monitorowania i pomiarów są analizowane i wykorzystywane w systemie zarządzania środowiskowego m.in. do: wspomagania i oceny nadzoru operacyjnego w obszarach związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi, oceny efektów działalności środowiskowej, oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, śledzenia postępu w realizacji zobowiązań wyrażonych w polityce środowiskowej. Realizując cele i zadania środowiskowe możemy poszczycić się wynikami w działalności środowiskowej tzw. efektami działalności środowiskowej, które są miernikami skuteczności w zarządzaniu środowiskowym. Poniżej przedstawiono efekty działalności środowiskowej KOBA Organizacja Odzysku S.A. - są to dane dotyczące działalności w zakresie organizowania procesów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz działalności edukacyjnej w latach strona 30 z 38

31 Dane dotyczące działalności w zakresie organizowania procesów odzysku i recyklingu: Wykres 1: Masa opakowań (wg rodzaju) wprowadzonych na rynek przez Klientów KOBA Organizacja Odzysku S.A. w latach: Wykres 2: Ilość odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi przez Koba Organizacja Odzysku S.A. w latach Wykres 3: Ilość odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi, która wynika z obowiązków prawnych w stosunku do ilości opakowań wprowadzonych przez Klientów KOBA Organizacja Odzysku S.A. w latach strona 31 z 38

32 Wykres 4: Sumaryczna ilość odpadów opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w latach Poniżej przedstawiono masy odpadów wg poszczególnych rodzajów, które zostały poddane procesowi recyklingu w latach sprawozdawczych : Wykres 5: Masa odpadów opakowaniowych [kg] z tworzywa sztucznego poddana procesom recyklingu w latach strona 32 z 38

33 Wykres 6: Masa odpadów opakowaniowych [kg] z aluminium poddana procesom recyklingu w latach Wykres 7: Masa odpadów opakowaniowych [kg] ze stali poddana procesom recyklingu w latach Wykres 8: Masa odpadów opakowaniowych [kg] z papieru i tektury poddana procesom recyklingu w latach strona 33 z 38

34 Wykres 9: Masa odpadów opakowaniowych [kg] ze szkła poddana procesom recyklingu w latach Wykres 10: Masa odpadów opakowaniowych [kg] z drewna poddana procesom recyklingu w latach strona 34 z 38

35 Dane dotyczące działalności w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa Poniżej przedstawiono efekty działalności środowiskowej w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa w latach : Wykres 11: Ilość pracowników przedsiębiorstw, którzy korzystali z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez KOBA Organizacja Odzysku S.A. w latach 2009 i 2010 strona 35 z 38

36 Zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi Zgodnie ze zobowiązaniem dotyczącym zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi do których KOBA Organizacja Odzysku S.A się zobowiązała w Polityce Środowiskowej, cyklicznie zawsze przed corocznym Przeglądem Zarządzania, wykonywany jest przegląd środowiskowy, którego celem jest: ocena zgodności działań z wymaganiami prawnymi i innymi uregulowaniami dotyczącymi środowiska, identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych związanych z działalnością i usługami świadczonymi przez Koba Organizacja Odzysku S.A. W trakcie ostatniego Przeglądu Zarządzania z dnia r zweryfikowano wymagania prawne i inne, do których KOBA Organizacja Odzysku S.A. się zobowiązała i które odnoszą się do wyznaczonych aspektów środowiskowych. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi zrealizowana została na dwóch płaszczyznach: w ramach weryfikacji oceny wyznaczonych w poprzednim roku aspektów środowiskowych wykonywana została analiza i ocena wymagań prawnych i innych, które dotyczą aspektów środowiskowych, w ramach wymagań SZŚ organizacja bieżąco monitoruje wymagania prawne i inne, które dotyczą działalności Koba Organizacja Odzysku S.A. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i oceny zgodności z ww. wymaganiami stwierdza się, że Koba Organizacja Odzysku S.A. spełnia wszystkie obowiązujące ją wymagania formalno-prawne i inne, do których się zobowiązała. strona 36 z 38

37 5. Podsumowanie W sprawach dotyczących oddziaływania KOBA Organizacja Odzysku S.A. na środowisko, w związku z prowadzoną działalnością, włącznie z ewentualnymi skargami środowiskowymi lub w celu wskazania potencjału doskonalenia prosimy o kontakt z wyznaczonym przedstawicielem firmy: KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. ul. Jasnogórska 1; Kraków woj. małopolskie Tel.: ; Fax.: Osoba do kontaktu: Elżbieta Ziobro Pełnomocnik ds. SZŚ i EMAS Niniejsza Zaktualizowana Deklaracja Środowiskowa służy przedstawieniu wszystkim stronom zainteresowanym informacji o oddziaływaniu na środowisko oraz efektach działalności środowiskowej KOBA Organizacja Odzyku S.A. Zaktualizowana w 2011r Deklaracja Środowiskowa dostępna jest na stronie internetowej: w zakładce EMAS. Niniejsza deklaracja została opracowana w lipcu 2011r. Kolejna aktualizacja zostanie opracowana i upubliczniona na stronie www. organizacji w lipcu 2012r. Prezes Zarządu KOBA Organizacja Odzysku S.A. Marcin Zdanowicz strona 37 z 38

38 6. Oświadczenie weryfikatora środowiskowego w sprawie czynności weryfikacyjnych i walidacyjnych TÜV NORD Polska Sp. z o.o. w Katowicach, Grzegorz Tuleja, o numerze rejestracji weryfikatora środowiskowego EMAS PL-V-0001 akredytowany w odniesieniu do zakresu oświadcza, że przeprowadził weryfikację, czy cała organizacja, o której mowa w Zaktualizowanej Deklaracji Środowiskowej z dnia roku KOBA Organizacaja Odzysku S.A. o numerze rejestracji jeszcze nie dostępny, spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2001r. dotyczące dobrowolnego udziału w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Podpisując niniejszą deklarację oświadczam, że: weryfikacja i walidacja zostały przeprowadzone w pełni zgodności z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009; wyniki weryfikacji i walidacji potwierdzają, że nie ma dowodów na brak zgodności z mającymi zastosowania wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska; dane i informacje zawarte w deklaracji środowiskowej organizacji dają rzetelny, wiarygodny i prawdziwy obraz całej działalności organizacji w zakresie podanym w deklaracji środowiskowej. Niniejszy dokument nie jest równoważny z rejestracją w EMAS. Rejestracja w EMAS może być dokonana wyłącznie przez organ właściwy na mocy rozporządzenia (WE) 1221/2009. Niniejszego dokumentu nie należy wykorzystywać jako oddzielnej informacji udostępnianej do wiadomości publicznej. Sporządzono w Krakowie, dnia 25/07/2011 roku. strona 38 z 38

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej EGZEMPLARZ UŻYTKOWY Podlega aktualizacji Sąd Rejonowy w Pile KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej według wymagań normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Nr egzemplarza: Użytkownik: 30.03.20 Opracował Sprawdził Zatwierdził Stanowisko: Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo