Wydanie 7 WRZESIEŃ 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydanie 7 WRZESIEŃ 2011"

Transkrypt

1 WRZESIEŃ 2011 Wydanie 7

2 SPIS TREŚCI 1.Podstawowe dane o Spółce, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI - produkcja metalowa - przeróbka surowców mineralnych Zatrudnienie: 435 osób Data założenia 1954 rok ADRES: STARACHOWICE 2.Opis Spółki, 3.Aktualności 4.Ważniejsze nagrody i wyróżnienia, 5.System zarządzania środowiskowego, 6.Współdziałanie ze społecznością lokalną, 7.Oddziaływanie na środowisko ZGM Zębiec S.A, Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny mgr inż. Mateusz Kryziński Kontakt: Tel centrala Fax gospodarka odpadami, 7.2.gospodarka wodno-ściekowa, 7.3.ochrona atmosfery, 7.4.wielkość zużycia podstawowych surowców, 8. Zestawienie danych korzystania ze środowiska, Regon: NIP: X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Wysokość kapitału Zakładowego ,00 zł Wysokość kapitału wpłaconego ,00 zł 8.1.zanieczyszczenie atmosfery, 8.2.odpady, 8.3.zużycie gazu ziemnego, wody, energii elektrycznej, miału węglowego i paliw płynnych, 9. Realizacja działań środowiskowych na lata , 10. Program działań środowiskowych na lata Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 2

3 SŁOWO WSTĘPNE PREZESA ZARZĄDU DYREKTORA NACZELNEGO Szanowni Państwo! ZGM ZĘBIEC S.A od początku swojego istnienia prowadzi świadome działania dla ograniczenia negatywnego oddziaływania naszej Spółki na środowisko naturalne. Temu celowi służą między innymi prowadzone inwestycje i prace modernizacyjne wprowadzające nowoczesne technologie. Doskonalimy nasze procesy i wyroby wykorzystując dostępne osiągnięcia techniczne, podnosimy kwalifikacje i świadomość ekologiczną pracowników zgodnie z funkcjonującym w naszej Spółce Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N Naszym priorytetem jest ciągłe doskonalenie zarządzania środowiskiem zgodnie z normę ISO 14001:2005. W ostatnich latach wprowadziliśmy szereg działań które w znaczący sposób ograniczyły nasze oddziaływanie na środowisko, działania te przyczyniły się do ograniczenia emisji substancji do atmosfery, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenie zużycia gazu i energii. Deklaracja Środowiskowa jest dla nas ważnym elementem prowadzenia dialogu z osobami i grupami zainteresowanych naszą działalnością, jest też dowodem spełnienia przez ZGM Zębiec S.A wymagań w zakresie zarządzania ochroną środowiska. W kolejnym wydaniu Deklaracji Środowiskowej przekazujemy Państwu zestaw najważniejszych zaktualizowanych informacji dotyczących ochrony środowiska w naszej Spółce. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 3

4 2. OPIS SPÓŁKI Przedsiębiorstwo powstało na podstawie Uchwały Prezydium Rządu z dnia roku, jako Kopalnie i Zakłady Wzbogacania Piasków Żelazistych w Budowie, którego przedmiotem działalności było wydobycie i wzbogacenie piasków żelazistych. Rozpoczęta w latach inwestycja została zakończona w 1965 r. Od tego czasu zakład rozpoczął produkcję tzw. żelgrudy półfabrykatu dla hutnictwa o zawartości 75 90% czystego żelaza. W skład zakładu wchodziła kopalnia odkrywkowa Zębiec, zakład wzbogacania piasków żelazistych z płuczką, piecami obrotowymi i separacją elektromagnetyczną. Produkcja żelgrudy prowadzona była do 1970r, kiedy to na mocy decyzji Prezydium Rządu została zatrzymana ze względu na jej nieopłacalność. Teren nieczynnej kopalni po rekultywacji przekazano Lasom Państwowym a na części wyrobiska utworzono składowisko odpadów. W obiektach zakładu uruchomiono produkcję nowych wyrobów. W latach dziewięćdziesiątych zakład przeszedł gruntowną restrukturyzację. Na podstawie ustawy o Komercjalizacji Przedsiębiorstw Państwowych od r. zostały powołane Zakłady Górniczo Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna Obecnie zakład jest jednym z największym w Polsce producentem bentonitów, piasków powleczonych żywicami i kotłów c.o. oraz jednym z nielicznych producentów perlitu ekspandowanego. Zakład położony jest w kompleksie lasów iłżeckich, na pograniczu województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego, między miejscowościami Iłża a Brody Iłżeckie, obok drogi krajowej nr 9 ( Warszawa Rzeszów). Aktualnie zajmuje obszar 37,4 ha. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 4

5 3. Aktualności Jedną z podstawowych naszych produkcji od wielu lat są wyroby na bazie bentonitów. Są to wyroby stosowane m.in. w przemyśle odlewniczym, w wiertnictwie, przy produkcji dyspersyjnych mas asfaltowych, przy budowie składowisk na odpady. W wyniku prowadzenia projektu pt. Innowacyjne zastosowanie bentonitów w ochronie środowiska w roku 2010 po badaniach i testach, firma nasza wprowadziła do produkcji trzy wyroby na bazie bentonitów, które są nowością na rynku krajowym. Są to wyroby: Dezammonium 300 jest pierwszym opatentowanym środkiem, który ma wysoką zdolność wiązania amoniaku i tworzy optymalne warunki chowu drobiu oraz pracy w fermach. Redukcja szkodliwego gazu sięga 60 procent. Preparat ogranicza także populację drobnoustrojów i pasożytów bytujących w ściółce oraz zdecydowanie zmniejsza wilgotność w pomieszczeniach hodowlanych i emisję odorów. Naturalny skład Dezammonium 300 sprawia, że może on być stosowany w obecności ptaków przez cały cykl hodowlany. Opracowanie receptury zostało poprzedzone kilkuletnimi badaniami, prowadzonymi przy współpracy specjalistów z zakresu hodowli drobiu. Sinobent to środek do rekultywacji powierzchniowych wód śródlądowych. Ma za zadanie redukowanie stężenia rozpuszczonych związków fosforu oraz jonów amonowych w akwenach, co prowadzi do zmniejszenia produkcji pierwotnej fitoplanktonu, a więc ogranicza występowanie zakwitów sinicowych wody. Preparat ma postać granulatu lub pasty. Rozsiewa się go po powierzchni zbiornika wodnego, po czym opada on na dno, gdzie następuje rozpuszczanie soli w nim zawartych. W wyniku reakcji pomiędzy związkami żelazowymi uwolnionymi z preparatu a wodą, wytrącają się nierozpuszczalne wodorotlenki żelazowe oraz w mniejszym stopniu nierozpuszczalne sole żelazowe kwasów fosforowych. Nierozpuszczalne związki żelaza adsorbują związki fosforanowe, obniżając zawartość rozpuszczalnych związków fosforu w toni zbiornika. Nanobent poprawia w znaczącym stopniu parametry tworzyw sztucznych, gumy i preparatów chemii budowlanej, do których jest dodawany. Zastępuje stosowane wcześniej składniki, szkodliwe dla środowiska. Bentonity modyfikowane związkami chemicznymi w Europie produkują tylko dwie firmy: w Niemczech i we Włoszech. ZGM ZĘBIEC S.A. są współautorem technologii produkcji. Laboratoryjne receptury opracowało konsorcjum politechnik z Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia. W Zębcu powstał projekt linii produkcyjnej, którą zainstalowano w ramach projektu, współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 5

6 4. WAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. Przedsiębiorstwo FAIR PLAY Edycja , 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010 Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 6

7 5. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W Spółce naszej od lat funkcjonuje System Zarządzania Środowiskiem i jest ciągle doskonalony, potwierdzeniem tego jest uzyskanie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-N 18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 7

8 Polityka środowiskowa (zintegrowana) realizowana jest w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, spełniający wymagania normy ISO 14001:2005 przy zachowaniu zasad: Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 8

9 Zasada zgodności z wymaganiami prawnymi Bieżącą działalność Spółki realizujemy w zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Dbamy o walory estetyczne środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych potrzeb i obaw społeczeństwa. Zasada zapobiegania Stosujemy techniki i procedury postępowania adekwatne do możliwych zagrożeń. Prowadzimy bieżący monitoring zużycia surowców, emisji substancji do środowiska, stanu wód i powierzchni ziemi. Stosowanie bezpiecznych, stale unowocześnianych technologii chroni naszych pracowników. Jesteśmy przygotowani na ewentualne awarie. Zasada ciągłego doskonalenia W naszej Spółce podejmowane są działania, których celem jest ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko między innymi przez ograniczenie zużycia surowców i energii, emisji szkodliwych substancji, ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód. Wszyscy pracownicy Spółki angażują się w realizację polityki środowiskowej. Polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych pod adresem oraz w deklaracjach środowiskowych. Zasada informowania Naszych partnerów i dostawców, pracowników Spółki oraz pracowników firm świadczących usługi na terenie Spółki, informujemy o zobowiązaniach wynikających z funkcjonującego Systemu Zarządzania wg. ISO Zachęcamy ich do aktywnego działania w zakresie ochrony środowiska Elementami Systemu Zarządzania Środowiskowego w ZGM Zębiec S.A. są: Polityka Środowiskowa Najwyższe kierownictwo ZGM Zębiec S.A. zadeklarowało swoją Politykę Środowiskową (Zintegrowaną z polityką Jakości i BHP) zgodną z wymaganiami normy ISO Z polityką środowiskową zapoznani są wszyscy pracownicy, partnerzy i dostawcy. Treść polityki jest ogólnie dostępna. Aspekty środowiskowe W ZGM Zębiec S.A. funkcjonuje procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, zawierająca kryteria uznania aspektów jako znaczące. Identyfikacji aspektów dokonano w wyniku wstępnego przeglądu środowiskowego, cyklicznie dokonywana jest reidentyfikacja aspektów. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 9

10 Podstawą do uznania aspektu za znaczący jest: -przywołanie aspektu w Polityce. -przekroczenie ilości punktów w przyjętej skali, która uwzględnia: zasięg oddziaływania, częstotliwość występowania, spełnienie wymagań prawnych, opinię stron trzecich, stopień szkodliwości. Kryteria oceny wpływy ZO- zasięg oddziaływania CW- częstość występowania WP- wymagania prawne ST- opinia stron trzecich SS- stopień szkodliwości Punktowa skala ocen wpływu 1- zasięg na terenie zakładu 2- zasięg w najbliższym otoczeniu 3- zasięg regionalny lub ponadregionalny 1- sporadycznie 2- stale 1-brak wymagań prawnych 2-wymagana decyzja - pozwolenie z limitami, zgłoszenie, rejestracje, wnoszenie opłat 1- brak jakichkolwiek opinii z otoczenia 2- występują skargi, artykuły prasowe itp. 1-szkodliwość o skutkach krótkotrwałych 2-szkodliwość o skutkach długotrwałych Ocena = (ZO + CW + WP + ST) x SS Za aspekt znaczący uznaje się aspekt, który uzyska 6 pkt. i powyżej, lub taki, który uzyska poniżej 6 pkt. ale wymagania prawne oceniono na 2 pkt. W wyniku przeglądu i przeprowadzonej oceny za znaczące aspekty środowiskowe bezpośrednie uznano: zmniejszenie zasobów naturalnych (gaz ziemny, miał węglowy, woda, produkty ropopochodne, energia elektryczna) obciążenie środowiska odpadami zanieczyszczenie wód powierzchniowych emisja zanieczyszczeń do powietrza zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych hałas W ramach naszego systemu zarządzania zidentyfikowaliśmy aspekty pośrednie i staramy się wpływać na naszych dostawców, partnerów, przewoźników i klientów aby współdziałali w zakresie ochrony środowiska. Osiągamy to między innymi poprzez: ocenę dostawców pod względem przestrzegania wymagań prawnych, Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 10

11 zbieranie informacji od dostawców na temat oddziaływania na środowisko ich działalności oraz podjętych lub planowanych działań ograniczających negatywny wpływ na środowisko transport przestrzegający norm emisji do atmosfery (umowy, zamówienia) informowanie odbiorców wyrobów produkcji przeróbczej o oddziaływaniu tych wyrobów na środowisko (zapisy w kartach charakterystyk wyrobów) projektowanie wyrobów z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska badania prototypów wyrobów (kotłów c.o) na stanowiskach badawczych laboratorium zakładowego badanie kotłów w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu na znak bezpieczeństwa ekologicznego badanie kotłów c.o w Instytucie Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi na efektywność energetyczną i ocenę zgodności (świadectwa oceny zgodności WE) Wykaz znaczących aspektów środowiskowych jest podstawą do ustalania celów i zadań środowiskowych Struktura i odpowiedzialność Relacje i zasady funkcjonowania Spółki określa Regulamin organizacyjny, który zawiera schemat organizacyjny, zadania pionów i komórek organizacyjnych. Na czele struktury organizacyjnej Spółki stoi Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny. Nadzór nad funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania sprawuje Pełnomocnik Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Komórki organizacyjne uporządkowane są hierarchicznie w pionach Pion Dyrektora Naczelnego Prezesa Zarządu Pion Dyrektora ds. Techniczno Produkcyjnych Członka Zarządu Pion Dyrektora ds. Handlu i Marketingu Pion Dyrektora ds. Finansowych Głównego Księgowego - Członka Zarządu Odpowiedzialność dla poszczególnych stanowisk określona jest w zakresach czynności, odpowiedzialności i uprawnień. Szkolenie, świadomość i kompetencje W Spółce funkcjonuje procedura szkolenia. Podnoszenie świadomości pracowników prowadzone jest przez szkolenie, wydawanie broszur z opisem systemu zarządzania, ulotek informacyjnych, informacji na tablicach ogłoszeń. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za proces poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji podległych pracowników. Zaangażowanie pracowników realizowane jest przez: udział w przeglądzie środowiskowym uczestnictwo w komisjach problemowych w tym w komisji ochrony środowiska Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 11

12 uczestnictwo w posiedzeniach Rady Techniczno-Ekonomicznej (organ doradczy z zakresu inwestycji i przedsięwzięć w tym również dotyczących ochrony środowiska naturalnego) Komunikacja Zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej opisane są w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Przepływ informacji wewnątrz Spółki odbywa się przez codzienne telekonferencje (tzw. operatywki) biuletyny, tablice ogłoszeń, radiowęzeł zakładowy, narady itp. Komunikacja zewnętrzna obejmuje wymianę korespondencji z Urzędem Marszałkowskim, organami nadzoru, instytucjami samorządowymi oraz społecznością lokalną. Do przedstawicieli społeczności lokalnej i działających firm występujemy o opinie dotyczącą obaw związanych z działalnością naszej Spółki. Deklarację środowiskową udostępniamy wszystkim zainteresowanym. Znaczące osiągnięcia są promowane w prasie lokalnej, audycjach radiowęzła, na tablicach ogłoszeń itp. Dokumentacja systemu zarządzania Dokumentację systemu zarządzania stanowi Polityka, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania z opisem podstawowych elementów zarządzania środowiskiem, procedury i instrukcje. Ponadto zarządzenia i inne dokumenty wynikające z wymagań prawnych. Dokumentacja jest nadzorowana. Sterowanie operacyjne, gotowość i reagowanie na wypadek awarii. W ZGM Zębiec S.A. prowadzony jest nadzór i monitorowanie: zużycia surowców, energii elektrycznej, gazu ziemnego, emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, zużycia wody, wytwarzania i postępowania z odpadami, stanu technicznego obiektów i urządzeń. W Spółce funkcjonuje dokumentacja sterowania operacyjnego uwzględniająca wszystkie znaczące aspekty środowiskowe. Ustalony jest sposób zapobiegania awariom oraz tryb postępowania w razie ich zaistnienia. W Spółce obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określająca zasady prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, ewakuacji i pierwszej pomocy przedlekarskiej. Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 12

13 W Spółce na bieżąco identyfikowane są niezgodności i w razie ich występowania podejmowane są działania korygujące lub zapobiegawcze. Audity i przeglądy systemu zarządzania Audity wewnętrzne w ZGM ZĘBIEC S.A. prowadzone są wg. harmonogramu opracowanego w układzie rocznym, z określonym celem i zakresem auditu. Przeglądy kierownictwa organizowane są raz w roku i dokonuje się na nich oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania w oparciu o informacje z realizacji planów i programów działań, raportów z auditów, skuteczności realizowanych działań korygujących i zapobiegawczych, wyników pomiarów i monitorowania. Cele i zadania środowiskowe System zarządzania środowiskowego podlega ciągłemu doskonaleniu, osiągane jest to między innymi przez wyznaczanie celów i opracowywanie programów działań środowiskowych na okresy trzy letnie. Zadania związane są głównie z obniżeniem zużycia surowców, ograniczaniem emisji zanieczyszczeń, odpadów, hałasu. Najważniejsze zrealizowane zadania oraz planowane na następne lata przedstawiono w dalszej części opracowania. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 13

14 6. WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ ZGM ZĘBIEC S.A. dąży do pozycji wiodącej w wymiarze regionalnym i krajowym w zakresie dbałości o środowisko naturalne. Dokłada wszelkich starań do optymalizacji zużycia surowców naturalnych, ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska, poprawy warunków życia w sąsiedztwie zakładu. Spółka wspiera działalność oświatową, kulturalną i sportową samorządów lokalnych oraz działających na tym terenie organizacji. Działania integracyjne ze społecznością lokalną obejmują: - udział pracowników w działalności samorządów lokalnych, - organizowanie spotkań, zabaw, festynów i imprez sportowych - prowadzenie klubu krwiodawców, którego członkowie oddają krew na potrzeby lecznictwa, - sponsorowanie działalności charytatywnej, sportowej i kulturalnej. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 14

15 7. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ZGM ZĘBIEC S.A (Wymagania prawne i inne oraz ocena zgodności) Zgodnie z ustanowionymi procedurami ZGM Zębiec S.A prowadzi na bieżąco identyfikację i rejestr oraz spełnia wymagania prawne zawarte w zewnętrznych aktach prawnych, pozwoleniach wydanych przez odpowiednie władze administracyjne oraz w innych wymaganiach. ZGM Zębiec S.A posiada następujące pozwolenia na korzystanie ze środowiska: decyzja urzędu wojewódzkiego w Radomiu nr OS.III /1/88 z dnia r udzielająca pozwolenia na eksploatacje składowiska odpadów decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr PŚ/IV/BS/ /09 z dnia r zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów w ZGM Zębiec S.A decyzja Starosty Radomskiego ROŚ.6223-W/12/2006 z dnia r udzielająca pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych. Termin obowiązywania pozwolenia do Decyzja ta przedłuża wygaśnięte pozwolenie nr ROŚ.III- W/14/2000 decyzja Starosty Radomskiego nr.roś W/91/06/07 z dnia r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ziemnych zbiorników retencyjnych oczyszczonych ścieków będących mieszaniną ścieków bytowych i wód opadowych lub roztopowych. Termin obowiązywania pozwolenia do r. decyzja Starosty Radomskiego nr ROŚ.7644-P/3/2008 z dnia r. udzielająca pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza. Termin obowiązywania pozwolenia r. decyzja Starosty Radomskiego nr ROŚ.7644-O-/11/2008 z dnia r. udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Termin obowiązywania pozwolenia r. decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 19/09/PŚ.Z z dnia r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na składowanie odpadów. decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr PŚ/V/BS/ /10 z dnia r wprowadzenie do instrukcji eksploatacji składowiska odpadów pkt. II o treści Plan awaryjny decyzja Starosty Radomskiego nr ROŚ.V z dnia r. Rodzaje i ilości odpadów do odzysku (dotyczy wykorzystania polipropylenu do produkcji Kormixu) Ocena zgodności z wymaganiami zawartymi w powyższych dokumentach prowadzona jest systematycznie poprzez monitoring operacyjny, audity wewnętrzne oraz okresowe kontrole zewnętrzne prowadzone przez uprawnione instytucje. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 15

16 Szczególnym nadzorem objęte są odpady niebezpieczne. Ich odbiorem zajmują się firmy posiadające wymagane prawem pozwolenia. ZGM Zębiec S.A ponosi stosowne opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. ASORTYMENT PRODUKCJI ZGM ZĘBIEC S.A. PRODUKCJA PRZERÓBCZA (przeróbka surowców mineralnych) PRODUKCJA METALOWA PIASKI POWLECZONE ŻYWICĄ KOTŁY C.O (na paliwa stałe) BENTONITY I MIESZANKI BENTONITOWE. PODSYPKA HIGIENICZNA SITA I SIATKI PERLIT EKSPANDOWANY SPRĘŻYNY I RESORY Spółka nasza przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska. W swojej działalności dąży do ciągłego ograniczania niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Realizowane jest to między innymi przez wprowadzanie nowoczesnych technologii, optymalizacje zużycia surowców naturalnych, nadzoru i doskonalenia procesów produkcyjnych, monitoring emisji substancji szkodliwych do środowiska. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 16

17 7.1. GOSPODARKA ODPADAMI W Spółce funkcjonuje Program Gospodarki Odpadami w Zakładzie" opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe EKOSPEC" Zakład Ochrony Środowiska z Krakowa na podstawie, którego Starosta Radomski wydał Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające prowadzenie działalności w Tablica informacyjna na składowisku odpadów zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania. W/w program zawiera oprócz sposobu postępowania z odpadami również sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów, minimalizację ich ilości oraz ich składowanie, wykorzystanie lub unieszkodliwianie. Odpady niebezpieczne gromadzone są w Magazynie materiałów niebezpiecznych" i sukcesywnie przekazywane do recyklingu utylizacji. Odpady inne niż niebezpieczne są w pierwszej kolejności przeznaczone do odzysku we własnym zakresie bądź sprzedawane osobom fizycznym i uprawnionym firmom. Odpady komunalne powstałe w zakładzie oraz odpady przemysłowe niedające się wykorzystać gospodarczo deponowane są na własnym Składowisku odpadów" zlokalizowanym na terenie należącym do Spółki w nieczynnym wyrobisku górniczym zajmującym obszar 2,08 ha. Składowisko to powstałe na mocy Decyzji Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu UAN-8331/421/10/80 z dn r a dopuszczone do użytkowania pozwoleniem wydanym przez Urząd Wojewódzki w Radomiu. Składowisko to spełnia aktualnie wymagania techniczne i prawne. W wyniku podjętych w 2002r. działań tj.: wykonania Przeglądu ekologicznego, Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne i otworów hydrogeologicznych, uzyskaliśmy Decyzję Starosty Radomskiego zatwierdzającą instrukcję eksploatacji zakładowego składowiska odpadów. Spółka prowadzi monitoring składowiska w zakresie: - badanie poziomu i składu wód podziemnych (raz na kwartał), - badanie składu wód odciekowych (raz na kwartał), Piezometr do monitorawania wód podziemnych na składowisku odpadów Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 17

18 - pomiar emisji gazu składowiskowego (raz w miesiącu), - badanie osiadania składowiska (raz w roku), - przeprowadzanie testów zgodności odpadów (raz w roku). Składowisko wyposażone zostało w dwie studnie odgazowujące, studnię odciekową oraz brodzik dezynfekcyjny służący do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających teren składowiska. Pracownik sprawujący nadzór nad składowiskiem posiada Świadectwo Kwalifikacji w Zakresie Gospodarowania Odpadami wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Składowisko jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i wyposażone w urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska. Odpady kierowane na składowisko są każdorazowo kontrolowane pod względem jakościowym i ilościowym, a ewidencja jest prowadzona zgodnie Brama wjazdowa składowiska odpadów z obowiązującym prawem. Eksploatacja składowiska jest przewidziana do momentu wypełnienia wyrobiska do poziomu otaczającego terenu następnie zostanie przeprowadzona rekultywacja w kierunku leśnym, co przywróci ten teren do stanu pierwotnego. Wykonanie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych Spółka przeprowadza za pośrednictwem Organizacji Odzysku. Celem zmniejszenia opłaty produktowej Spółka podejmuje działania mające na celu stałe zmniejszanie ilości opakowań w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Wszystkie rodzaje opakowań wprowadzanych na rynek przez naszą Spółkę nadają się do późniejszego wykorzystania w formie recyklingu bądź odzysku. W wyniku podjętych działań na przestrzeni ostatnich lat w marcu 2009 roku decyzją Marszałka województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy pozwolenie Składowisko odpadów zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 18

19 7.2. GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA Z uwagi na położenie naszego zakładu tj. znaczne oddalenie od infrastruktury przedsiębiorstw wodno kanalizacyjnych nasza Spółka jest samowystarczalna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Pobór wody z własnego ujęcia reguluje posiadany przez nas Decyzja Starostwa Powiatowego w Radomiu. W związku z powyższym prowadzimy dobowy rejestr poboru wody Wieża ciśnień ze studni głębinowej głębokości 117m. Miejsce ujęcia wody posiada ogrodzony teren ochrony bezpośredniej. Woda przepompowywana jest do wieży ciśnień, z której siecią wodną dociera do wszystkich obiektów Spółki. Okresowo przeprowadzane są badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody prowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Starachowicach. Wszelkie wskaźniki mieszczą się w normach a jej stan bakteriologiczny nie budzi zastrzeżeń. Jej jakość jest bardzo dobra i spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na terenie zakładu znajdują się dwa odrębne systemy kanalizacyjne kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Woda po zużyciu na cele socjalne jako ścieki trafia do kanalizacji sanitarnej skąd poprzez kolektory zbiorcze grawitacyjnie spływa do zakładowej oczyszczalni ścieków (mechaniczno biologicznej). Oczyszczalnia ta wyposażona jest w urządzenia do wielostopniowego oczyszczania ścieków takie jak : - osadnik piaskowy - osadnik świeżo wodny z komorą gnilną Jmhoffa - zbiornik wyrównawczy - studnia zbiorcza - złoże koksowe zraszane wysoko obciążone - osadnik wtórny, poletka osuszające Ścieki po oczyszczeniu są kierowane otwartym rowem do stawu nr 5 gdzie ulegają odparowaniu. Oprócz kanalizacji sanitarnej na terenie zakładu znajduje się również kanalizacja deszczowa, do której trafiają wody opadowe i roztopowe z dachów budynków i utwardzonych terenów Oczyszczalnia ścieków Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 19

20 (placów i dróg). Ścieki z kanalizacji deszczowej są kierowane do osadnika wód deszczowych. Następnie po wstępnym oczyszczeniu w tym osadniku spływając otwartym kanałem łączą się z oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni ścieków i trafiają do stawu nr 5. Schemat instalacji rozprowadzenia wody pitnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej przedstawiono poniżej. Nasza Spółka od roku 2003 podjęła szereg działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody pobieranej ze studni głębinowej a tym samym zmniejszenie zrzutu ścieków. Działania wykonane w tym zakresie to między innymi: wykonanie Oczyszczalnia ścieków zamkniętych obiegów wody przemysłowej w wydziałach produkcyjnych przy produkcji piasków powlekanych żywicami, bentonitów, sprężyn i resorów, badaniach szczelności kotłów c.o. Sukcesywnie wymieniane są rurociągi wody pitnej dla wyeliminowania niekontrolowanych wycieków i awarii. Wprowadzanie ścieków socjalno-bytowych oraz wód opadowych i roztopowych do gruntu reguluje Decyzja Starosty Radomskiego. Zgodnie z Decyzją Starosty prowadzone są cokwartalne badanie składu ścieków bytowych surowych i oczyszczonych oraz dwukrotna (wiosną i jesienią) analiza wód opadowych i roztopowych. Tereny naszej Spółki Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 20

21 Schemat obiegu wody i ścieków Staw nr 5 Odparowanie Zbiornik V = 10m 3 Oczyszczalnia ścieków Odstojnik Przepompownia Kanalizacja sanitarna Kanalizacja deszczowa Urządzenia przemysłowe Woda pitna Wieża ciśnień Pomieszczenia socjalno - administracyjne Pobór w razie konieczności uzupełnienia wody w obiegu Studnia głębinowa Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 21

22 7.3. OCHRONA ATMOSFERY W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko Spółka prowadzi monitoring (pomiary pyłów i gazów) na wybranych emitorach. Na najaktywniejszych emitorach zainstalowane są urządzenia odpylające - redukujące pyły technologiczne przed wyemitowaniem do atmosfery takie jak: pulsacyjne filtry tkaninowe, cyklony, baterie cyklonów, komory osadcze o wysokiej sprawności. Np.: zainstalowane w układzie suszenia bentonitu urządzenie odpylające tzw. Coreseparator ma sprawność 99%. Dzięki temu, pomimo posiadania kilkudziesięciu aktywnych emitorów, emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych nie przekracza dopuszczalnych wartości. Najbardziej aktywnym źródłem emisji jest kotłownia zakładowa. Jest ona wykorzystywana okresowo (w sezonie grzewczym) wyłącznie do zabezpieczenia potrzeb zakładu w zakresie centralnego ogrzewania. Kotłownia ta wyposażona jest w cztery kotły WLM-2,5 opalane miałem węglowym. W celu ograniczenia emisji pyłu na odciągu z każdego kotła są zainstalowane baterie cyklonów typu EKO 900 x 2. Następnie odciągi te są podłączone do jednego emitora. W celu spełnienia wymagań norm ochrony środowiska dokonujemy zakupu miału węglowego o właściwościach nie gorszych niż: wartość opałowa minimum kj/kg (ostatni zakup kj/kg) zawartość popiołu maksimum - 10% (ostatni zakup 8,71%) zawartość siarki maksimum - 0,76% (ostatni zakup 0,61%) oraz sukcesywnie dokonujemy remontów kotłów utrzymując ich sprawność na poziomie nominalnym. W czasie pracy kotłowni prowadzony jest monitoring parametrów mających wpływ na emisję pyłów i spalin. Potwierdzeniem prawidłowo prowadzonej gospodarki cieplnej w odniesieniu do ochrony środowiska są wyniki badań emisji z kotłowni zakładowej (potwierdzających dotrzymywanie obowiązujących norm) jak i stale malejące zużycie miału węglowego. W związku ze zmianą przepisów prawnych obniżających poziom dopuszczalnej emisji pyłów z max 1900mg/m 3 do max 700mg/m 3 uruchomiono działania zapobiegawcze. W wyniku tych działań w oparciu o opracowanie dotyczące wprowadzania do atmosfery zanieczyszczeń pyłowo gazowych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Projektowo- Wdrożeniowe EKOSPEC Zakład Ochrony Środowiska - zawarto umowę z Kompanią Węglową S.A na dostawy do ZGM Zębiec S.A od roku miału węglowego o w/w parametrach. Spalanie miału o tych parametrach ma zagwarantować przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących emisji pyłów z kotłowni zakładowej. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 22

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Z A R O K 2 0 1 2 W Y D A N I E 1 O P O L E, L I S T O P A D 2 0 1 3 SPIS TREŚCI CEL I ZAKRES DEKLARACJI... 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A.... 3 SŁOWO OD PREZESA...

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r.

Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r. Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r. A. Grupa Azoty S.A. 1. Informacje dotyczące spółki Nazwa (firma) spółki: Grupa Azoty S.A. Adres spółki: ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo