Wydanie 7 WRZESIEŃ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydanie 7 WRZESIEŃ 2011"

Transkrypt

1 WRZESIEŃ 2011 Wydanie 7

2 SPIS TREŚCI 1.Podstawowe dane o Spółce, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI - produkcja metalowa - przeróbka surowców mineralnych Zatrudnienie: 435 osób Data założenia 1954 rok ADRES: STARACHOWICE 2.Opis Spółki, 3.Aktualności 4.Ważniejsze nagrody i wyróżnienia, 5.System zarządzania środowiskowego, 6.Współdziałanie ze społecznością lokalną, 7.Oddziaływanie na środowisko ZGM Zębiec S.A, Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny mgr inż. Mateusz Kryziński Kontakt: Tel centrala Fax gospodarka odpadami, 7.2.gospodarka wodno-ściekowa, 7.3.ochrona atmosfery, 7.4.wielkość zużycia podstawowych surowców, 8. Zestawienie danych korzystania ze środowiska, Regon: NIP: X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Wysokość kapitału Zakładowego ,00 zł Wysokość kapitału wpłaconego ,00 zł 8.1.zanieczyszczenie atmosfery, 8.2.odpady, 8.3.zużycie gazu ziemnego, wody, energii elektrycznej, miału węglowego i paliw płynnych, 9. Realizacja działań środowiskowych na lata , 10. Program działań środowiskowych na lata Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 2

3 SŁOWO WSTĘPNE PREZESA ZARZĄDU DYREKTORA NACZELNEGO Szanowni Państwo! ZGM ZĘBIEC S.A od początku swojego istnienia prowadzi świadome działania dla ograniczenia negatywnego oddziaływania naszej Spółki na środowisko naturalne. Temu celowi służą między innymi prowadzone inwestycje i prace modernizacyjne wprowadzające nowoczesne technologie. Doskonalimy nasze procesy i wyroby wykorzystując dostępne osiągnięcia techniczne, podnosimy kwalifikacje i świadomość ekologiczną pracowników zgodnie z funkcjonującym w naszej Spółce Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N Naszym priorytetem jest ciągłe doskonalenie zarządzania środowiskiem zgodnie z normę ISO 14001:2005. W ostatnich latach wprowadziliśmy szereg działań które w znaczący sposób ograniczyły nasze oddziaływanie na środowisko, działania te przyczyniły się do ograniczenia emisji substancji do atmosfery, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenie zużycia gazu i energii. Deklaracja Środowiskowa jest dla nas ważnym elementem prowadzenia dialogu z osobami i grupami zainteresowanych naszą działalnością, jest też dowodem spełnienia przez ZGM Zębiec S.A wymagań w zakresie zarządzania ochroną środowiska. W kolejnym wydaniu Deklaracji Środowiskowej przekazujemy Państwu zestaw najważniejszych zaktualizowanych informacji dotyczących ochrony środowiska w naszej Spółce. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 3

4 2. OPIS SPÓŁKI Przedsiębiorstwo powstało na podstawie Uchwały Prezydium Rządu z dnia roku, jako Kopalnie i Zakłady Wzbogacania Piasków Żelazistych w Budowie, którego przedmiotem działalności było wydobycie i wzbogacenie piasków żelazistych. Rozpoczęta w latach inwestycja została zakończona w 1965 r. Od tego czasu zakład rozpoczął produkcję tzw. żelgrudy półfabrykatu dla hutnictwa o zawartości 75 90% czystego żelaza. W skład zakładu wchodziła kopalnia odkrywkowa Zębiec, zakład wzbogacania piasków żelazistych z płuczką, piecami obrotowymi i separacją elektromagnetyczną. Produkcja żelgrudy prowadzona była do 1970r, kiedy to na mocy decyzji Prezydium Rządu została zatrzymana ze względu na jej nieopłacalność. Teren nieczynnej kopalni po rekultywacji przekazano Lasom Państwowym a na części wyrobiska utworzono składowisko odpadów. W obiektach zakładu uruchomiono produkcję nowych wyrobów. W latach dziewięćdziesiątych zakład przeszedł gruntowną restrukturyzację. Na podstawie ustawy o Komercjalizacji Przedsiębiorstw Państwowych od r. zostały powołane Zakłady Górniczo Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna Obecnie zakład jest jednym z największym w Polsce producentem bentonitów, piasków powleczonych żywicami i kotłów c.o. oraz jednym z nielicznych producentów perlitu ekspandowanego. Zakład położony jest w kompleksie lasów iłżeckich, na pograniczu województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego, między miejscowościami Iłża a Brody Iłżeckie, obok drogi krajowej nr 9 ( Warszawa Rzeszów). Aktualnie zajmuje obszar 37,4 ha. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 4

5 3. Aktualności Jedną z podstawowych naszych produkcji od wielu lat są wyroby na bazie bentonitów. Są to wyroby stosowane m.in. w przemyśle odlewniczym, w wiertnictwie, przy produkcji dyspersyjnych mas asfaltowych, przy budowie składowisk na odpady. W wyniku prowadzenia projektu pt. Innowacyjne zastosowanie bentonitów w ochronie środowiska w roku 2010 po badaniach i testach, firma nasza wprowadziła do produkcji trzy wyroby na bazie bentonitów, które są nowością na rynku krajowym. Są to wyroby: Dezammonium 300 jest pierwszym opatentowanym środkiem, który ma wysoką zdolność wiązania amoniaku i tworzy optymalne warunki chowu drobiu oraz pracy w fermach. Redukcja szkodliwego gazu sięga 60 procent. Preparat ogranicza także populację drobnoustrojów i pasożytów bytujących w ściółce oraz zdecydowanie zmniejsza wilgotność w pomieszczeniach hodowlanych i emisję odorów. Naturalny skład Dezammonium 300 sprawia, że może on być stosowany w obecności ptaków przez cały cykl hodowlany. Opracowanie receptury zostało poprzedzone kilkuletnimi badaniami, prowadzonymi przy współpracy specjalistów z zakresu hodowli drobiu. Sinobent to środek do rekultywacji powierzchniowych wód śródlądowych. Ma za zadanie redukowanie stężenia rozpuszczonych związków fosforu oraz jonów amonowych w akwenach, co prowadzi do zmniejszenia produkcji pierwotnej fitoplanktonu, a więc ogranicza występowanie zakwitów sinicowych wody. Preparat ma postać granulatu lub pasty. Rozsiewa się go po powierzchni zbiornika wodnego, po czym opada on na dno, gdzie następuje rozpuszczanie soli w nim zawartych. W wyniku reakcji pomiędzy związkami żelazowymi uwolnionymi z preparatu a wodą, wytrącają się nierozpuszczalne wodorotlenki żelazowe oraz w mniejszym stopniu nierozpuszczalne sole żelazowe kwasów fosforowych. Nierozpuszczalne związki żelaza adsorbują związki fosforanowe, obniżając zawartość rozpuszczalnych związków fosforu w toni zbiornika. Nanobent poprawia w znaczącym stopniu parametry tworzyw sztucznych, gumy i preparatów chemii budowlanej, do których jest dodawany. Zastępuje stosowane wcześniej składniki, szkodliwe dla środowiska. Bentonity modyfikowane związkami chemicznymi w Europie produkują tylko dwie firmy: w Niemczech i we Włoszech. ZGM ZĘBIEC S.A. są współautorem technologii produkcji. Laboratoryjne receptury opracowało konsorcjum politechnik z Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia. W Zębcu powstał projekt linii produkcyjnej, którą zainstalowano w ramach projektu, współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 5

6 4. WAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. Przedsiębiorstwo FAIR PLAY Edycja , 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010 Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 6

7 5. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W Spółce naszej od lat funkcjonuje System Zarządzania Środowiskiem i jest ciągle doskonalony, potwierdzeniem tego jest uzyskanie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-N 18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 7

8 Polityka środowiskowa (zintegrowana) realizowana jest w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, spełniający wymagania normy ISO 14001:2005 przy zachowaniu zasad: Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 8

9 Zasada zgodności z wymaganiami prawnymi Bieżącą działalność Spółki realizujemy w zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Dbamy o walory estetyczne środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych potrzeb i obaw społeczeństwa. Zasada zapobiegania Stosujemy techniki i procedury postępowania adekwatne do możliwych zagrożeń. Prowadzimy bieżący monitoring zużycia surowców, emisji substancji do środowiska, stanu wód i powierzchni ziemi. Stosowanie bezpiecznych, stale unowocześnianych technologii chroni naszych pracowników. Jesteśmy przygotowani na ewentualne awarie. Zasada ciągłego doskonalenia W naszej Spółce podejmowane są działania, których celem jest ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko między innymi przez ograniczenie zużycia surowców i energii, emisji szkodliwych substancji, ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód. Wszyscy pracownicy Spółki angażują się w realizację polityki środowiskowej. Polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych pod adresem oraz w deklaracjach środowiskowych. Zasada informowania Naszych partnerów i dostawców, pracowników Spółki oraz pracowników firm świadczących usługi na terenie Spółki, informujemy o zobowiązaniach wynikających z funkcjonującego Systemu Zarządzania wg. ISO Zachęcamy ich do aktywnego działania w zakresie ochrony środowiska Elementami Systemu Zarządzania Środowiskowego w ZGM Zębiec S.A. są: Polityka Środowiskowa Najwyższe kierownictwo ZGM Zębiec S.A. zadeklarowało swoją Politykę Środowiskową (Zintegrowaną z polityką Jakości i BHP) zgodną z wymaganiami normy ISO Z polityką środowiskową zapoznani są wszyscy pracownicy, partnerzy i dostawcy. Treść polityki jest ogólnie dostępna. Aspekty środowiskowe W ZGM Zębiec S.A. funkcjonuje procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, zawierająca kryteria uznania aspektów jako znaczące. Identyfikacji aspektów dokonano w wyniku wstępnego przeglądu środowiskowego, cyklicznie dokonywana jest reidentyfikacja aspektów. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 9

10 Podstawą do uznania aspektu za znaczący jest: -przywołanie aspektu w Polityce. -przekroczenie ilości punktów w przyjętej skali, która uwzględnia: zasięg oddziaływania, częstotliwość występowania, spełnienie wymagań prawnych, opinię stron trzecich, stopień szkodliwości. Kryteria oceny wpływy ZO- zasięg oddziaływania CW- częstość występowania WP- wymagania prawne ST- opinia stron trzecich SS- stopień szkodliwości Punktowa skala ocen wpływu 1- zasięg na terenie zakładu 2- zasięg w najbliższym otoczeniu 3- zasięg regionalny lub ponadregionalny 1- sporadycznie 2- stale 1-brak wymagań prawnych 2-wymagana decyzja - pozwolenie z limitami, zgłoszenie, rejestracje, wnoszenie opłat 1- brak jakichkolwiek opinii z otoczenia 2- występują skargi, artykuły prasowe itp. 1-szkodliwość o skutkach krótkotrwałych 2-szkodliwość o skutkach długotrwałych Ocena = (ZO + CW + WP + ST) x SS Za aspekt znaczący uznaje się aspekt, który uzyska 6 pkt. i powyżej, lub taki, który uzyska poniżej 6 pkt. ale wymagania prawne oceniono na 2 pkt. W wyniku przeglądu i przeprowadzonej oceny za znaczące aspekty środowiskowe bezpośrednie uznano: zmniejszenie zasobów naturalnych (gaz ziemny, miał węglowy, woda, produkty ropopochodne, energia elektryczna) obciążenie środowiska odpadami zanieczyszczenie wód powierzchniowych emisja zanieczyszczeń do powietrza zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych hałas W ramach naszego systemu zarządzania zidentyfikowaliśmy aspekty pośrednie i staramy się wpływać na naszych dostawców, partnerów, przewoźników i klientów aby współdziałali w zakresie ochrony środowiska. Osiągamy to między innymi poprzez: ocenę dostawców pod względem przestrzegania wymagań prawnych, Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 10

11 zbieranie informacji od dostawców na temat oddziaływania na środowisko ich działalności oraz podjętych lub planowanych działań ograniczających negatywny wpływ na środowisko transport przestrzegający norm emisji do atmosfery (umowy, zamówienia) informowanie odbiorców wyrobów produkcji przeróbczej o oddziaływaniu tych wyrobów na środowisko (zapisy w kartach charakterystyk wyrobów) projektowanie wyrobów z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska badania prototypów wyrobów (kotłów c.o) na stanowiskach badawczych laboratorium zakładowego badanie kotłów w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu na znak bezpieczeństwa ekologicznego badanie kotłów c.o w Instytucie Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi na efektywność energetyczną i ocenę zgodności (świadectwa oceny zgodności WE) Wykaz znaczących aspektów środowiskowych jest podstawą do ustalania celów i zadań środowiskowych Struktura i odpowiedzialność Relacje i zasady funkcjonowania Spółki określa Regulamin organizacyjny, który zawiera schemat organizacyjny, zadania pionów i komórek organizacyjnych. Na czele struktury organizacyjnej Spółki stoi Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny. Nadzór nad funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania sprawuje Pełnomocnik Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Komórki organizacyjne uporządkowane są hierarchicznie w pionach Pion Dyrektora Naczelnego Prezesa Zarządu Pion Dyrektora ds. Techniczno Produkcyjnych Członka Zarządu Pion Dyrektora ds. Handlu i Marketingu Pion Dyrektora ds. Finansowych Głównego Księgowego - Członka Zarządu Odpowiedzialność dla poszczególnych stanowisk określona jest w zakresach czynności, odpowiedzialności i uprawnień. Szkolenie, świadomość i kompetencje W Spółce funkcjonuje procedura szkolenia. Podnoszenie świadomości pracowników prowadzone jest przez szkolenie, wydawanie broszur z opisem systemu zarządzania, ulotek informacyjnych, informacji na tablicach ogłoszeń. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za proces poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji podległych pracowników. Zaangażowanie pracowników realizowane jest przez: udział w przeglądzie środowiskowym uczestnictwo w komisjach problemowych w tym w komisji ochrony środowiska Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 11

12 uczestnictwo w posiedzeniach Rady Techniczno-Ekonomicznej (organ doradczy z zakresu inwestycji i przedsięwzięć w tym również dotyczących ochrony środowiska naturalnego) Komunikacja Zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej opisane są w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Przepływ informacji wewnątrz Spółki odbywa się przez codzienne telekonferencje (tzw. operatywki) biuletyny, tablice ogłoszeń, radiowęzeł zakładowy, narady itp. Komunikacja zewnętrzna obejmuje wymianę korespondencji z Urzędem Marszałkowskim, organami nadzoru, instytucjami samorządowymi oraz społecznością lokalną. Do przedstawicieli społeczności lokalnej i działających firm występujemy o opinie dotyczącą obaw związanych z działalnością naszej Spółki. Deklarację środowiskową udostępniamy wszystkim zainteresowanym. Znaczące osiągnięcia są promowane w prasie lokalnej, audycjach radiowęzła, na tablicach ogłoszeń itp. Dokumentacja systemu zarządzania Dokumentację systemu zarządzania stanowi Polityka, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania z opisem podstawowych elementów zarządzania środowiskiem, procedury i instrukcje. Ponadto zarządzenia i inne dokumenty wynikające z wymagań prawnych. Dokumentacja jest nadzorowana. Sterowanie operacyjne, gotowość i reagowanie na wypadek awarii. W ZGM Zębiec S.A. prowadzony jest nadzór i monitorowanie: zużycia surowców, energii elektrycznej, gazu ziemnego, emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, zużycia wody, wytwarzania i postępowania z odpadami, stanu technicznego obiektów i urządzeń. W Spółce funkcjonuje dokumentacja sterowania operacyjnego uwzględniająca wszystkie znaczące aspekty środowiskowe. Ustalony jest sposób zapobiegania awariom oraz tryb postępowania w razie ich zaistnienia. W Spółce obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określająca zasady prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, ewakuacji i pierwszej pomocy przedlekarskiej. Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 12

13 W Spółce na bieżąco identyfikowane są niezgodności i w razie ich występowania podejmowane są działania korygujące lub zapobiegawcze. Audity i przeglądy systemu zarządzania Audity wewnętrzne w ZGM ZĘBIEC S.A. prowadzone są wg. harmonogramu opracowanego w układzie rocznym, z określonym celem i zakresem auditu. Przeglądy kierownictwa organizowane są raz w roku i dokonuje się na nich oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania w oparciu o informacje z realizacji planów i programów działań, raportów z auditów, skuteczności realizowanych działań korygujących i zapobiegawczych, wyników pomiarów i monitorowania. Cele i zadania środowiskowe System zarządzania środowiskowego podlega ciągłemu doskonaleniu, osiągane jest to między innymi przez wyznaczanie celów i opracowywanie programów działań środowiskowych na okresy trzy letnie. Zadania związane są głównie z obniżeniem zużycia surowców, ograniczaniem emisji zanieczyszczeń, odpadów, hałasu. Najważniejsze zrealizowane zadania oraz planowane na następne lata przedstawiono w dalszej części opracowania. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 13

14 6. WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ ZGM ZĘBIEC S.A. dąży do pozycji wiodącej w wymiarze regionalnym i krajowym w zakresie dbałości o środowisko naturalne. Dokłada wszelkich starań do optymalizacji zużycia surowców naturalnych, ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska, poprawy warunków życia w sąsiedztwie zakładu. Spółka wspiera działalność oświatową, kulturalną i sportową samorządów lokalnych oraz działających na tym terenie organizacji. Działania integracyjne ze społecznością lokalną obejmują: - udział pracowników w działalności samorządów lokalnych, - organizowanie spotkań, zabaw, festynów i imprez sportowych - prowadzenie klubu krwiodawców, którego członkowie oddają krew na potrzeby lecznictwa, - sponsorowanie działalności charytatywnej, sportowej i kulturalnej. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 14

15 7. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ZGM ZĘBIEC S.A (Wymagania prawne i inne oraz ocena zgodności) Zgodnie z ustanowionymi procedurami ZGM Zębiec S.A prowadzi na bieżąco identyfikację i rejestr oraz spełnia wymagania prawne zawarte w zewnętrznych aktach prawnych, pozwoleniach wydanych przez odpowiednie władze administracyjne oraz w innych wymaganiach. ZGM Zębiec S.A posiada następujące pozwolenia na korzystanie ze środowiska: decyzja urzędu wojewódzkiego w Radomiu nr OS.III /1/88 z dnia r udzielająca pozwolenia na eksploatacje składowiska odpadów decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr PŚ/IV/BS/ /09 z dnia r zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów w ZGM Zębiec S.A decyzja Starosty Radomskiego ROŚ.6223-W/12/2006 z dnia r udzielająca pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych. Termin obowiązywania pozwolenia do Decyzja ta przedłuża wygaśnięte pozwolenie nr ROŚ.III- W/14/2000 decyzja Starosty Radomskiego nr.roś W/91/06/07 z dnia r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ziemnych zbiorników retencyjnych oczyszczonych ścieków będących mieszaniną ścieków bytowych i wód opadowych lub roztopowych. Termin obowiązywania pozwolenia do r. decyzja Starosty Radomskiego nr ROŚ.7644-P/3/2008 z dnia r. udzielająca pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza. Termin obowiązywania pozwolenia r. decyzja Starosty Radomskiego nr ROŚ.7644-O-/11/2008 z dnia r. udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Termin obowiązywania pozwolenia r. decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 19/09/PŚ.Z z dnia r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na składowanie odpadów. decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr PŚ/V/BS/ /10 z dnia r wprowadzenie do instrukcji eksploatacji składowiska odpadów pkt. II o treści Plan awaryjny decyzja Starosty Radomskiego nr ROŚ.V z dnia r. Rodzaje i ilości odpadów do odzysku (dotyczy wykorzystania polipropylenu do produkcji Kormixu) Ocena zgodności z wymaganiami zawartymi w powyższych dokumentach prowadzona jest systematycznie poprzez monitoring operacyjny, audity wewnętrzne oraz okresowe kontrole zewnętrzne prowadzone przez uprawnione instytucje. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 15

16 Szczególnym nadzorem objęte są odpady niebezpieczne. Ich odbiorem zajmują się firmy posiadające wymagane prawem pozwolenia. ZGM Zębiec S.A ponosi stosowne opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. ASORTYMENT PRODUKCJI ZGM ZĘBIEC S.A. PRODUKCJA PRZERÓBCZA (przeróbka surowców mineralnych) PRODUKCJA METALOWA PIASKI POWLECZONE ŻYWICĄ KOTŁY C.O (na paliwa stałe) BENTONITY I MIESZANKI BENTONITOWE. PODSYPKA HIGIENICZNA SITA I SIATKI PERLIT EKSPANDOWANY SPRĘŻYNY I RESORY Spółka nasza przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska. W swojej działalności dąży do ciągłego ograniczania niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Realizowane jest to między innymi przez wprowadzanie nowoczesnych technologii, optymalizacje zużycia surowców naturalnych, nadzoru i doskonalenia procesów produkcyjnych, monitoring emisji substancji szkodliwych do środowiska. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 16

17 7.1. GOSPODARKA ODPADAMI W Spółce funkcjonuje Program Gospodarki Odpadami w Zakładzie" opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe EKOSPEC" Zakład Ochrony Środowiska z Krakowa na podstawie, którego Starosta Radomski wydał Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające prowadzenie działalności w Tablica informacyjna na składowisku odpadów zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania. W/w program zawiera oprócz sposobu postępowania z odpadami również sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów, minimalizację ich ilości oraz ich składowanie, wykorzystanie lub unieszkodliwianie. Odpady niebezpieczne gromadzone są w Magazynie materiałów niebezpiecznych" i sukcesywnie przekazywane do recyklingu utylizacji. Odpady inne niż niebezpieczne są w pierwszej kolejności przeznaczone do odzysku we własnym zakresie bądź sprzedawane osobom fizycznym i uprawnionym firmom. Odpady komunalne powstałe w zakładzie oraz odpady przemysłowe niedające się wykorzystać gospodarczo deponowane są na własnym Składowisku odpadów" zlokalizowanym na terenie należącym do Spółki w nieczynnym wyrobisku górniczym zajmującym obszar 2,08 ha. Składowisko to powstałe na mocy Decyzji Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu UAN-8331/421/10/80 z dn r a dopuszczone do użytkowania pozwoleniem wydanym przez Urząd Wojewódzki w Radomiu. Składowisko to spełnia aktualnie wymagania techniczne i prawne. W wyniku podjętych w 2002r. działań tj.: wykonania Przeglądu ekologicznego, Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne i otworów hydrogeologicznych, uzyskaliśmy Decyzję Starosty Radomskiego zatwierdzającą instrukcję eksploatacji zakładowego składowiska odpadów. Spółka prowadzi monitoring składowiska w zakresie: - badanie poziomu i składu wód podziemnych (raz na kwartał), - badanie składu wód odciekowych (raz na kwartał), Piezometr do monitorawania wód podziemnych na składowisku odpadów Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 17

18 - pomiar emisji gazu składowiskowego (raz w miesiącu), - badanie osiadania składowiska (raz w roku), - przeprowadzanie testów zgodności odpadów (raz w roku). Składowisko wyposażone zostało w dwie studnie odgazowujące, studnię odciekową oraz brodzik dezynfekcyjny służący do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających teren składowiska. Pracownik sprawujący nadzór nad składowiskiem posiada Świadectwo Kwalifikacji w Zakresie Gospodarowania Odpadami wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Składowisko jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i wyposażone w urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska. Odpady kierowane na składowisko są każdorazowo kontrolowane pod względem jakościowym i ilościowym, a ewidencja jest prowadzona zgodnie Brama wjazdowa składowiska odpadów z obowiązującym prawem. Eksploatacja składowiska jest przewidziana do momentu wypełnienia wyrobiska do poziomu otaczającego terenu następnie zostanie przeprowadzona rekultywacja w kierunku leśnym, co przywróci ten teren do stanu pierwotnego. Wykonanie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych Spółka przeprowadza za pośrednictwem Organizacji Odzysku. Celem zmniejszenia opłaty produktowej Spółka podejmuje działania mające na celu stałe zmniejszanie ilości opakowań w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Wszystkie rodzaje opakowań wprowadzanych na rynek przez naszą Spółkę nadają się do późniejszego wykorzystania w formie recyklingu bądź odzysku. W wyniku podjętych działań na przestrzeni ostatnich lat w marcu 2009 roku decyzją Marszałka województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy pozwolenie Składowisko odpadów zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 18

19 7.2. GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA Z uwagi na położenie naszego zakładu tj. znaczne oddalenie od infrastruktury przedsiębiorstw wodno kanalizacyjnych nasza Spółka jest samowystarczalna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Pobór wody z własnego ujęcia reguluje posiadany przez nas Decyzja Starostwa Powiatowego w Radomiu. W związku z powyższym prowadzimy dobowy rejestr poboru wody Wieża ciśnień ze studni głębinowej głębokości 117m. Miejsce ujęcia wody posiada ogrodzony teren ochrony bezpośredniej. Woda przepompowywana jest do wieży ciśnień, z której siecią wodną dociera do wszystkich obiektów Spółki. Okresowo przeprowadzane są badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody prowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Starachowicach. Wszelkie wskaźniki mieszczą się w normach a jej stan bakteriologiczny nie budzi zastrzeżeń. Jej jakość jest bardzo dobra i spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na terenie zakładu znajdują się dwa odrębne systemy kanalizacyjne kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Woda po zużyciu na cele socjalne jako ścieki trafia do kanalizacji sanitarnej skąd poprzez kolektory zbiorcze grawitacyjnie spływa do zakładowej oczyszczalni ścieków (mechaniczno biologicznej). Oczyszczalnia ta wyposażona jest w urządzenia do wielostopniowego oczyszczania ścieków takie jak : - osadnik piaskowy - osadnik świeżo wodny z komorą gnilną Jmhoffa - zbiornik wyrównawczy - studnia zbiorcza - złoże koksowe zraszane wysoko obciążone - osadnik wtórny, poletka osuszające Ścieki po oczyszczeniu są kierowane otwartym rowem do stawu nr 5 gdzie ulegają odparowaniu. Oprócz kanalizacji sanitarnej na terenie zakładu znajduje się również kanalizacja deszczowa, do której trafiają wody opadowe i roztopowe z dachów budynków i utwardzonych terenów Oczyszczalnia ścieków Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 19

20 (placów i dróg). Ścieki z kanalizacji deszczowej są kierowane do osadnika wód deszczowych. Następnie po wstępnym oczyszczeniu w tym osadniku spływając otwartym kanałem łączą się z oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni ścieków i trafiają do stawu nr 5. Schemat instalacji rozprowadzenia wody pitnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej przedstawiono poniżej. Nasza Spółka od roku 2003 podjęła szereg działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody pobieranej ze studni głębinowej a tym samym zmniejszenie zrzutu ścieków. Działania wykonane w tym zakresie to między innymi: wykonanie Oczyszczalnia ścieków zamkniętych obiegów wody przemysłowej w wydziałach produkcyjnych przy produkcji piasków powlekanych żywicami, bentonitów, sprężyn i resorów, badaniach szczelności kotłów c.o. Sukcesywnie wymieniane są rurociągi wody pitnej dla wyeliminowania niekontrolowanych wycieków i awarii. Wprowadzanie ścieków socjalno-bytowych oraz wód opadowych i roztopowych do gruntu reguluje Decyzja Starosty Radomskiego. Zgodnie z Decyzją Starosty prowadzone są cokwartalne badanie składu ścieków bytowych surowych i oczyszczonych oraz dwukrotna (wiosną i jesienią) analiza wód opadowych i roztopowych. Tereny naszej Spółki Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 20

21 Schemat obiegu wody i ścieków Staw nr 5 Odparowanie Zbiornik V = 10m 3 Oczyszczalnia ścieków Odstojnik Przepompownia Kanalizacja sanitarna Kanalizacja deszczowa Urządzenia przemysłowe Woda pitna Wieża ciśnień Pomieszczenia socjalno - administracyjne Pobór w razie konieczności uzupełnienia wody w obiegu Studnia głębinowa Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 21

22 7.3. OCHRONA ATMOSFERY W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko Spółka prowadzi monitoring (pomiary pyłów i gazów) na wybranych emitorach. Na najaktywniejszych emitorach zainstalowane są urządzenia odpylające - redukujące pyły technologiczne przed wyemitowaniem do atmosfery takie jak: pulsacyjne filtry tkaninowe, cyklony, baterie cyklonów, komory osadcze o wysokiej sprawności. Np.: zainstalowane w układzie suszenia bentonitu urządzenie odpylające tzw. Coreseparator ma sprawność 99%. Dzięki temu, pomimo posiadania kilkudziesięciu aktywnych emitorów, emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych nie przekracza dopuszczalnych wartości. Najbardziej aktywnym źródłem emisji jest kotłownia zakładowa. Jest ona wykorzystywana okresowo (w sezonie grzewczym) wyłącznie do zabezpieczenia potrzeb zakładu w zakresie centralnego ogrzewania. Kotłownia ta wyposażona jest w cztery kotły WLM-2,5 opalane miałem węglowym. W celu ograniczenia emisji pyłu na odciągu z każdego kotła są zainstalowane baterie cyklonów typu EKO 900 x 2. Następnie odciągi te są podłączone do jednego emitora. W celu spełnienia wymagań norm ochrony środowiska dokonujemy zakupu miału węglowego o właściwościach nie gorszych niż: wartość opałowa minimum kj/kg (ostatni zakup kj/kg) zawartość popiołu maksimum - 10% (ostatni zakup 8,71%) zawartość siarki maksimum - 0,76% (ostatni zakup 0,61%) oraz sukcesywnie dokonujemy remontów kotłów utrzymując ich sprawność na poziomie nominalnym. W czasie pracy kotłowni prowadzony jest monitoring parametrów mających wpływ na emisję pyłów i spalin. Potwierdzeniem prawidłowo prowadzonej gospodarki cieplnej w odniesieniu do ochrony środowiska są wyniki badań emisji z kotłowni zakładowej (potwierdzających dotrzymywanie obowiązujących norm) jak i stale malejące zużycie miału węglowego. W związku ze zmianą przepisów prawnych obniżających poziom dopuszczalnej emisji pyłów z max 1900mg/m 3 do max 700mg/m 3 uruchomiono działania zapobiegawcze. W wyniku tych działań w oparciu o opracowanie dotyczące wprowadzania do atmosfery zanieczyszczeń pyłowo gazowych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Projektowo- Wdrożeniowe EKOSPEC Zakład Ochrony Środowiska - zawarto umowę z Kompanią Węglową S.A na dostawy do ZGM Zębiec S.A od roku miału węglowego o w/w parametrach. Spalanie miału o tych parametrach ma zagwarantować przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących emisji pyłów z kotłowni zakładowej. Wydanie 7 - Wrzesień 2011 Deklaracja Środowiskowa ZGM Zębiec S.A. str. 22

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych FPS/1.1/2/01

Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych FPS/1.1/2/01 Identyfikacja i ocena ów ch Strona/Stron 1/1 Źródło u środowiskowego Aspekt Decyzja Wymagania prawne i inne Wpływ na środowisko Częstotliwość występowania Koszty Skargi społeczeństwa Stopień szkodliwości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia. nr Szczegółowy opis Przedmiotu dla Umowy na odbiór odpadów z Terminalu LNG w Świnoujściu Spis treści Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU.

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 2. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 3. 02 01 10 Odpady metalowe

Bardziej szczegółowo

Bilans wytwarzonych odpadów w wikszych zakładach przemysłowych Konina

Bilans wytwarzonych odpadów w wikszych zakładach przemysłowych Konina Załcznik 1a Bilans wytwarzonych w wikszych zakładach przemysłowych Konina Zakłady Energetyczne PAK S.A. Elektrownia Konin Dział 2. Zestawienie danych o rodzajach i iloci wytworzonych /2002r/( Mg ). Lp.

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Formularz B karta informacyjna dla decyzji. rok 2004

Formularz B karta informacyjna dla decyzji. rok 2004 Formularz B karta informacyjna dla decyzji rok 2004 Lp. Decyzje 2. Zakres przedmiotowy decyzji pozwolenie na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem wymagań na prowadzenie działalności w zakresie odzysku

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec Rejestr działalności regulowanej 2013 Numer rejestrowy Numer zaświadczenia Firma/Imię Nazwisko Przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP

Bardziej szczegółowo

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA Numer wpisu Data wpisu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 16 Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych niebezpiecznych z sektora

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Lp. Data wpisu Firma,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Wójt Gminy Dąbie ul.szeroka 4, 66-615 Dąbie, woj.lubuskie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Dąbie, dnia 22 kwietnia 2013 roku Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Krynicy-Zdroju Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 "starkom" Spółka 83-200 Starogard Gdański Z O.O. NIP: 5920203158

Bardziej szczegółowo

Numer rejestrowy. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Numer rejestrowy. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Niedźwiada Stan na dzień 07.07.2016 r. Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CHŁOPICE.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CHŁOPICE. Lp. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CHŁOPICE. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305

Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305 L.p Oznaczenie przedsiębiorcy 1. Thorn 1233 Maciej Depras, ul. Barwna 5 87-100 Toruń 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp.z.o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW na terenie Gminy SAWIN

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW na terenie Gminy SAWIN REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW na terenie Gminy SAWIN Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię nazwisko i adres przedsiębiorcy 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta 2015-10-15 10:51 KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta Raport bieżący z plikiem 33/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy REMONDIS Opole Sp.

Bardziej szczegółowo

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450 Stan aktualny na dzień 14.01.2013r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk Numer rejestrowy Firma Adres NIP REGON

Bardziej szczegółowo

Dworcowa Orneta telefon:

Dworcowa Orneta   telefon: Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 GK.6233.2.1.2012 Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. NIP: 743-202-33-36 REGON: 281369150 Dworcowa 27 11-130 Orneta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Szczyrk. I. Postanowienia ogólne. II. Rodzaje odpadów odbieranych w PSZOK

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Szczyrk. I. Postanowienia ogólne. II. Rodzaje odpadów odbieranych w PSZOK Załącznik do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 marca 2015r. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Szczyrk I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa sposób

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr.

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży Nr rejestr. 1 Firma,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WÓJTA GMINY WIERZBINEK REJESTR DZIALANOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI prowadzony przez WÓJTA GMINY WIERZBINEK Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 1 RDR.01.1.2012

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości RLŚ.623.GŚ.7.2012 Łasin, dnia 2012.12.17 ZAŚWIADCZENIE o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 65

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy EKO KRAS Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacji REGON. Numer rejestrowy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacji REGON. Numer rejestrowy GMINA DOBROMIERZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Dobromierz Firma, Oznaczenie siedziby i adres albo

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO WÓJT GMINY ZBICZNO Urząd Gminy w Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno tel./fax. (56) 49 393 17 gmina@zbiczno.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Numer rejestr owy Data wpisu Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L/ p Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/30/14 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/30/14 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wykonanie testów odpadów, badań stabilizatu

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA BIAŁOWIEŻA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA BIAŁOWIEŻA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA BIAŁOWIEŻA Firma, oznaczenie MPO Spółka z o. o. w Białymstoku ul. 27 Lipca 62 15-950 Białystok

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin Nr rejestr. 1 Firma, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji 7.4 Charakterystyka oddziaływania odpadami 7.4.1 Etap realizacji przedsięwzięcia Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie największej ilości odpadów ze względu na konieczność wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

1. EKO NIP REGON

1. EKO NIP REGON 1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy: EKO- Energia Sp. z o.o. Powroźnik 96 33-370 Muszyna 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): NIP 734 351 21 63 3. Numer

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA. Numer identyfikacyjny REGON

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA. Numer identyfikacyjny REGON REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej 1 / 2012 Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SP. Z O.O 67-200 Głogów ul Sikorskiego 48 NIP 693-214-02-63 regon 020901029 e-mai zuzglogow@zuzglogow.pl tel. 76 72746 48 Data wpisu do rejestr 2012-04-16

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork L.p. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork Firma (oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. Zakłady Górniczo Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna jest firmą z ponad 50 letnią tradycją.

SZANOWNI PAŃSTWO. Zakłady Górniczo Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna jest firmą z ponad 50 letnią tradycją. SZANOWNI PAŃSTWO Zakłady Górniczo Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna jest firmą z ponad 50 letnią tradycją. Przedsiębiorstwo powstało w 954 r. jako Kopalnie i Zakłady Wzbogacania Piasków śelazistych

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON L.p. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O. O, ul. Galmany 1, 43-600 Jaworzno Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Spis treści 1. Nazwa zamówienia... 3 2. Przedmiot zamówienia... 3 2.1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ nr rejestro wy Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1/2012 SITA JANTRA Sp. z o.o. ul. Ks. Anny 11 70-761 Szczecin NIP regon 852-10-20-989

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Bilans odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 9. Bilans odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 9 Bilans odpadów przemysłowych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie Szczecina w 2006

Bardziej szczegółowo

Numer rejestrowy. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Numer rejestrowy. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY MEŁGIEW Lp. Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania. zawiadamia się

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania. zawiadamia się O.T.I. 7655-3/09 Radziejów, dnia 19.02.2009r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Uproszczony raport Środowiskowy

Uproszczony raport Środowiskowy Uproszczony raport Środowiskowy 2010 Wprowadzenie Kolejne Wydanie Uproszczonego Raportu Środowiskowego Volvo Polska adresujemy do osób oraz instytucji zainteresowanych firmą Volvo Polska, jak również klientów,

Bardziej szczegółowo

Decyzja na wytwarzanie odpadów

Decyzja na wytwarzanie odpadów Kod odpadu Rodzaj odpadu 2 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1. 623.002.2012 Składowisko Odpadów Zakładu Utylizacji, Recyklingu,

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Tonsmeier Wschód Sp. z o. o. ul. Wrocławska 3 26-600 Radom Było: ALMAX Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu ul. Wrocławska 3 26-600

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Grodków i Gminy Otmuchów, w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego

Grodków i Gminy Otmuchów, w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenie Nr 1043/2010 Burmistrza Nysy z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze uŝyteczności publicznej tj. za przyjęcie odpadów na gminne Składowisko

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE Karta składowiska w Jaskółowie Załącznik II Tabela 1: Karta składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaskółowie L.p. 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska Międzygminne

Bardziej szczegółowo

numer rejestrowy Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer identyfikacyjny REGON

numer rejestrowy Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer identyfikacyjny REGON Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy EKO-TRANS Sp. z o.o. Samoklęski 28 21-132 Kamionka Prezes Zarządu Jolanta Świderska Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY BIERZWNIK

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY BIERZWNIK WÓJT GMINY BIERZWNIK Urząd Gminy w Bierzwniku ul. Kopernika 2 73-240 Bierzwnik tel./fax. (95) 768 01 30 urzad@bierzwnik.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestro wy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru firma / imię i

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ulan-Majorat

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ulan-Majorat Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ulan-Majorat Urząd Gminy Ulan-Majorat Ulan-Majorat 57 21-307 Ulan-Majorat (83) 351

Bardziej szczegółowo

str. 1 REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CISNA

str. 1 REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CISNA str. 1 REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CISNA Numer rejestrowy Data wpisu Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ODPADÓW W PIGUŁCE. -- nowe przepisy od roku 2011 --

EWIDENCJA ODPADÓW W PIGUŁCE. -- nowe przepisy od roku 2011 -- EWIDENCJA ODPADÓW W PIGUŁCE -- nowe przepisy od roku 2011 -- Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów Opracowanie: Zespół merytoryczny eko-soft.pl CZYM JEST EWIDENCJA ODPADÓW?

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stan na dzień 30.04.2014r. Nazwa Oznaczenie Numer

Bardziej szczegółowo