PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie dla potrzeb budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Budynek Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Uni Lubelskiej 1 w Szczecinie działka ewidencyjna nr 91, obręb ewidencyjny nr 2061, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, Szczecin Tel.: , fax: Proj Futura Andrzej Jaworowski ul. Malczewskiego 8b/13, Szczecin Tel.: , PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwy i kody robót budowlanych: CPV: Roboty budowlane w zakresie klinik. CPV: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. CPV: Nakładanie powłok antykorozyjnych. CPV: Izolacja cieplna. CPV: : 2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Opracował: Andrzej Jaworowski Spis zawartości: Część opisowa. Część informacyjna. Szczecin, lipiec 2014 roku Firma Proj Futura Andrzej Jaworowski zastrzega do niniejszej dokumentacji wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U , z późniejszymi zmianami).

2 SPIS TREŚCI. 1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego Podstawowe definicje stosowane w opracowaniu Opis ogólny przedmiotu zamówienia Stan istniejący obiektów Stan istniejący węzła cieplnego w budynku CDiLND Stan istniejący układu technologicznego centralnej kotłowni Szpitala Parametry obliczeniowe instalacji ciepła technologicznego w budynku CDiLND Parametry obliczeniowe instalacji ogrzewczej w budynku CDiLND Zakres planowanych robót budowlanych Planowany zakres przebudowy węzła cieplnego w budynku CDiLND Planowany zakres przebudowy instalacji technologicznej centralnej kotłowni Szpitala Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Warunki realizacji robót budowlanych w budynku CDiLND Warunki realizacji robót budowlanych w budynku centralnej kotłowni Szpitala Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagana zawartość projektu budowlanego wykonawczego Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego wykonawczego Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych Wymagane parametry wymiennika ciepła para-woda Wymagane parametry zaworu regulacyjnego pary Wymagane parametry odwadniacza pary Wymagane parametry filtra siatkowego w instalacji parowej Wymagane parametry armatury odcinającej w instalacji parowej Wymagane parametry pompy obiegowej sieci ciepła technologicznego Wymagane parametry pompy obiegowej ciepła technologicznego Wymagane parametry licznika energii cieplnej.

3 Wymagane parametry filtra siatkowego w instalacji wodnej Wymagane parametry armatury odcinającej w instalacji wodnej Wymagane parametry armatury zwrotnej w instalacji wodnej Wymagane parametry manometrów Wymagane parametry przewodów i kształtek instalacyjnych Wymagane parametry izolacji termicznych węzła cieplnego w budynku CDiLND Wymagane parametry izolacji termicznych węzła cieplnego para-woda Roboty ogólnobudowlane odtworzeniowe w budynku CDiLND Roboty ogólnobudowlane odtworzeniowe w budynku centralnej kotłowni Szpitala Dodatkowe wymagania techniczne Inwestora Wymagania Inwestora dotyczące prowadzenia robót budowlanych Przekazanie placu budowy Zabezpieczenie terenu objętego pracami budowlanymi Wymagania dotyczące ochrony środowiska Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Ochrona i utrzymanie robót Ochrona własności publicznej i prywatnej Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych Sprzęt i maszyny budowlane Środki transportu Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór końcowy robót Wymagane dokumenty odbiorowe Podstawa płatności. 2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

4 2.1. Podstawa opracowania Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Załączone dokumenty Rzut budynku centralnej kotłowni Szpitala w skali 1: Schemat technologiczny centralnej kotłowni Szpitala Zestawienie podstawowych urządzeń i armatury centralnej kotłowni Szpitala Rzut pomieszczenia węzła cieplnego w budynku CDiLND w skali 1: Schemat technologiczny węzła cieplnego w budynku CDiLND w skali 1:20.

5 1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego Podstawowe definicje stosowane w opracowaniu. Budynek CDiLND budynek Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych zlokalizowany na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, na działce ewidencyjnej nr 91, obręb ewidencyjny nr 2061, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin. Dz.U rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Instalacja ciepła technologicznego - stanowiąca wyposażenie budynku CDiLND instalacja dwururowa wodna zasilająca w czynnik grzewczy nagrzewnice wentylacyjne w budynku CDiLND. Instalacja ogrzewcza stanowiąca wyposażenie budynku CDiLND instalacja dwururowa wodna zasilająca w czynnik grzewczy grzejniki w budynku CDiLND. Inwestor Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie, reprezentowany przez Dział Zamówień Publicznych (telefon kontaktowy ) oraz Dział Techniczny (telefon kontaktowy ). Przewody zbiorcze węzła cieplnego odcinki przewodów węzła cieplnego zasilające oba obiegi węzła cieplnego, tj. obieg instalacji ogrzewczej węzła cieplnego i obieg instalacji ciepła technologicznego węzła cieplnego. Szpital Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, reprezentowany przez Dział Techniczny SPSK nr 1, telefon kontaktowy Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Budynek Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, położony na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie jest nowo powstałym, w pełni podpiwniczonym obiektem użyteczności publicznej

6 o czterech kondygnacjach nadziemnych. Budynek CDiLND wyposażono w komplet niezbędnych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, w tym m.in. instalację ciepła technologicznego zasilającą w okresie sezonu grzewczego nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych i centralach klimatyzacyjnych oraz w okresie poza sezonem grzewczym nagrzewnice wodne w centralach klimatyzacyjnych. Źródłem ciepła dla wszystkich budynków Szpitala jest usytuowana w wydzielonym budynku centralna kotłownia gazowo-olejowa wyposażona w eksploatowane w sezonie grzewczym trzy niskotemperaturowe kotły wodne (zasilające sieć cieplną dla potrzeb instalacji ogrzewczych i instalacji ciepła technologicznego) oraz eksploatowane całorocznie dwa wysokoprężne kotły parowe (zasilające sieć parową i centralny układ podgrzewu ciepłej wody). Budynek CDiLND przyłączono do eksploatowanej w sezonie grzewczym niskotemperaturowej wodnej sieci ciepłowniczej Szpitala, doprowadzając do obiektu przyłącze ciepłownicze z rur stalowych preizolowanych średnicy DN200 przyjęte rozwiązanie nie zapewnia zasilania instalacji ciepła technologicznego poza sezonem grzewczym. W usytuowanym na kondygnacji piwnicznej wydzielonym pomieszczeniu technicznym zabudowano układ technologiczny węzła cieplnego dla potrzeb instalacji ogrzewczej (wyposażony w dodatkowy zestaw pompowy) oraz dla potrzeb instalacji ciepła technologicznego (pracujący w oparciu o ciśnienie dyspozycyjne w sieci cieplnej). W związku z przeprowadzoną termomodernizacją pozostałych budynków na terenie Szpitala, wykonano regulację układu pomp sieciowych zabudowanego w centralnej kotłowni Szpitala, skutkującą obniżeniem ciśnienia dyspozycyjnego w sieci cieplnej aktualne ciśnienia dyspozycyjne w węźle cieplnym budynku CDiLND uniemożliwia prawidłową eksploatację instalacji ciepła technologicznego. Planowane roboty budowlane obejmują: 1. Wykonanie w budynku centralnej kotłowni Szpitala węzła cieplnego para-woda zapewniającego poza sezonem grzewczym pokrycie zapotrzebowania mocy cieplnej dla potrzeb instalacji ciepła technologicznego w budynku CDiLND. 2. Przebudowa istniejącego węzła cieplnego w budynku CDiLND zapewniająca uniezależnienie jego funkcjonowania od ciśnienia dyspozycyjnego w sieci cieplnej oraz uzyskanie wymaganych przepływów w instalacji ciepła technologicznego Stan istniejący obiektów Stan istniejący węzła cieplnego w budynku CDiLND. Budynek CDiLND wyposażono w przyłączony do wodnej sieci cieplnej Szpitala węzeł cieplny niskich parametrów pracujący w układzie bezpośrednim i zasilający instalację ogrzewczą oraz instalację ciepła technologicznego w budynku CDiLND układ technologiczny węzła cieplnego usytuowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w poziomie piwnic budynku.

7 Urządzenia węzła cieplnego zabezpieczono przed zanieczyszczeniami napływającymi z sieci cieplnej zamontowanym na zbiorczym przewodzie zasilającym zbiornikiem odmulającym firmy Reflex typu EB400, do pomiaru całkowitej energii cieplnej dostarczanej do budynku wykorzystywany jest zamontowany na zbiorczym przewodzie powrotnym ciepłomierz firmy B-Meters typu Hydrosplit z przepływomierzem mechanicznym typu MWN NG o średnicy DN200. Zasilanie instalacji ciepła technologicznego budynku realizowane jest z rozdzielacza głównego węzła cieplnego w układzie bezpośrednim przewodami z rur stalowych czarnych bez szwu średnicy DN150 uzbrojonymi w przepustnice odcinające o przyłączach międzykołnierzowych średnicy DN150. Instalację ogrzewczą zasilono z wykorzystaniem układu zmieszania pompowego wyposażonego w trójdrogowy zawór mieszający o przyłączach kołnierzowych średnicy DN80 z siłownikiem elektrycznym oraz zestaw trzech zabudowanych równolegle pomp obiegowych firmy Grundfos typu Magna F. Instalację ogrzewczą zabezpieczono zabudowanym w pomieszczeniu węzła cieplnego przeponowym naczyniem wzbiorczym firmy Reflex typu N1000 przyłączonym rurą wzbiorczą średnicy DN25 do przewodu powrotnego z instalacji ogrzewczej. Przewody instalacji technologicznej węzła cieplnego wykonano z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie oraz z urządzeniami i armaturą za pomocą połączeń kołnierzowych i gwintowanych, izolowanych matami z wełny mineralnej pod płaszczem z folii aluminiowej. Inwestor dysponuje projektem budowlanym wykonawczym węzła cieplnego oraz instalacji ogrzewczej i instalacji ciepła technologicznego, na podstawie którego zrealizowano roboty instalacyjno-budowlane do niniejszego opracowania załączono schemat technologiczny węzła cieplnego zawierający również zestawienie urządzeń i armatury węzła (rysunek nie uwzględnia dodatkowo zamontowanego w pomieszczeniu węzła licznika energii cieplnej). Do obowiązków Wykonawcy Robót należy opracowanie, przed rozpoczęciem prac projektowych, inwentaryzacji stanu istniejącego węzła cieplnego w budynku CDiLND, zawierającej opis techniczny, schemat technologiczny oraz zestawienie urządzeń i armatury Stan istniejący układu technologicznego centralnej kotłowni Szpitala. Podstawowym źródłem ciepła dla potrzeb wszystkich obiektów Szpitala jest usytuowana w wydzielonym budynku kotłownia gazowo-olejowa wyposażona w trzy niskotemperaturowe kotły wodne firmy Viessmann typu Paromat Simplex o mocy 1.750,0 kw każdy oraz dwa wysokoprężne kotły parowe firmy Viessmann typu Turbomat RN-HD o mocy 1.310,0 kw każdy. Eksploatowane wyłącznie w sezonie grzewczym kotły wodne pracują dla potrzeb niskotemperaturowej sieci cieplnej zasilającej instalacje ogrzewcze i instalacje ciepła technologicznego (nagrzewnice powietrza w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) w poszczególnych budynkach szpitalnych. Eksploatowane całorocznie kotły parowe pracują dla potrzeb zlokalizowanego w budynku kotłowni układu podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz dla potrzeb parowej sieci cieplnej zasilającej urządzenia kuchenne, urządzenia sterylizacyjne oraz wymienniki ciepła technologicznego w okresie poza sezonem grzewczym.

8 Szpital dysponuje pełnobranżowym projektem budowlanym centralnej kotłowni gazowo-olejowej, na podstawie którego wykonano istniejący układ technologiczny kotłowni do niniejszego opracowania załączono schemat technologiczny kotłowni oraz zestawienie podstawowych urządzeń i armatury (dokumentacja nie uwzględnia wykonanego w okresie późniejszym połączenia z instalacją technologiczną spalarni odpadów medycznych). Do obowiązków Wykonawcy Robót należy opracowanie, przed rozpoczęciem prac projektowych, inwentaryzacji stanu istniejącego układu technologicznego centralnej kotłowni Szpitala, zawierającej opis techniczny, schemat technologiczny oraz zestawienie urządzeń i armatury Parametry obliczeniowe instalacji ciepła technologicznego w budynku CDiLND. Q ct1 = 1.239,0 kw - obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej w sezonie grzewczym. G ct1 = 53,2 m 3 /h - przepływ obliczeniowy czynnika grzewczego w sezonie grzewczym. t z1 = 80 o C obliczeniowa temperatura zasilania instalacji w sezonie grzewczym. t p1 = 60 o C obliczeniowa temperatura powrotu z instalacji poza sezonem grzewczym. H ct1 = 47,2 kpa wymagane minimalne ciśnienie dyspozycyjne w sezonie grzewczym. Q ct2 = 367,6 kw - obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej poza sezonem grzewczym. G ct2 = 21,1 m 3 /h - przepływ obliczeniowy czynnika grzewczego poza sezonem grzewczym. t z2 = 55 o C obliczeniowa temperatura zasilania instalacji w sezonie grzewczym. t p2 = 40 o C obliczeniowa temperatura powrotu z instalacji poza sezonem grzewczym. H ct2 = 47,2 kpa wymagane minimalne ciśnienie dyspozycyjne poza sezonem grzewczym Parametry obliczeniowe instalacji ogrzewczej w budynku CDiLND. Q co = 381,0 kw - obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej. t z = 80 o C obliczeniowa temperatura zasilania instalacji. t p = 60 o C obliczeniowa temperatura powrotu z instalacji Zakres planowanych robót budowlanych Planowany zakres przebudowy węzła cieplnego w budynku CDiLND. Wyposażenie obiegu ciepła technologicznego węzła cieplnego w układ pompowy zapewniający uzyskanie wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie i poza sezonem grzewczym. Wymiana istniejącego układu pomiarowego energii cieplnej na wyposażony w przepływomierz ultradźwiękowy licznik ciepła dostosowany do rzeczywistych przepływów obliczeniowych Planowany zakres przebudowy instalacji technologicznej centralnej kotłowni Szpitala.

9 Zabudowa w układzie technologicznym kotłowni dodatkowego węzła cieplnego para-woda dla potrzeb zasilania poza sezonem grzewczym instalacji ciepła technologicznego w budynku CDiLND Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Warunki realizacji robót budowlanych w budynku CDiLND. Budynek CDiLND nie został jeszcze przekazany do użytkowania, trwają wykończeniowe roboty budowlane, nie związane z pomieszczeniem węzła cieplnego roboty instalacyjno-budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego można prowadzić we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 20:00. Inwestor zapewni Wykonawcy Robót: Zamykane pomieszczenie magazynowe na poziomie kondygnacji piwnicznej budynku CDiLND. Zamykane pomieszczenie socjalne na poziomie kondygnacji piwnicznej budynku CDiLND. Dostęp do pomieszczenia sanitarnego na poziomie kondygnacji piwnicznej budynku CDiLND. Dostęp do źródła energii elektrycznej na poziomie kondygnacji piwnicznej budynku CDiLND. Dostęp do źródła zimnej wody w pomieszczeniu węzła cieplnego. Podczas prowadzenia robót instalacyjno-budowlanych zabrania się wykorzystywania dźwigów osobowych i towarowych w budynku CDiLND, transport materiałów instalacyjnych i budowlanych przez pomieszczenia komunikacyjne budynku CDiLND nie może powodować uszkodzeń posadzek, ścian, stropów i stolarki Warunki realizacji robót budowlanych w budynku centralnej kotłowni Szpitala. Część parowa instalacji technologicznej centralnej kotłowni Szpitala użytkowana jest całorocznie i całodobowo, ze względu na konieczność utrzymania ciśnienia w sieci parowej Szpitala zasilającej urządzenia sterylizacyjne dla potrzeb włączenia do istniejącej instalacji technologicznej kotłowni dopuszczalne będzie jednorazowe wyłączenie kotłowni z eksploatacji na czas nie dłuższy, niż cztery godziny, pozostałe roboty instalacyjno-budowlane można prowadzić we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 20:00. Inwestor zapewni Wykonawcy Robót: Miejsce składowania materiałów w budynku centralnej kotłowni Szpitala. Dostęp do pomieszczenia socjalnego. Dostęp do pomieszczenia sanitarnego. Dostęp do źródła energii elektrycznej w budynku centralnej kotłowni Szpitala. Dostęp do źródła zimnej wody w budynku centralnej kotłowni Szpitala. Projektowany węzeł cieplny para-woda usytuować na samonośnej konstrukcji wsporczej z profili stalowych w pomieszczeniu hali kotłów, w przestrzeni pomiędzy istniejącym zbiornikiem wody zasilającej i stacją uzdatniania wody kotłowej Inwestor dopuszcza ewentualną zmianę lokalizacji urządzeń stacji uzdatniania wody kotłowej, zrealizowaną w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

10 Węzeł cieplny para-woda zasilić z istniejącej instalacji pary wysokoprężnej o ciśnieniu 5.0 bar włączenie wykonać do istniejącego rozdzielacza o długości ca 1500 mm wykonanego z rury stalowej kwasoodpornej średnicy DN150 i izolowanego matami z wełny mineralnej o grubości 70 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej. Dla potrzeb wykonania włączenia zdemontować izolację na całej długości rozdzielacza, dobudować dodatkowy króciec włączeniowy z rur stalowych kwasoodpornych zakończony zasuwą odcinającą o przyłączach kołnierzowych, a następnie odtworzyć izolację rozdzielacza z mat z wełny mineralnej o grubości 70 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej. Skropliny z projektowanego węzła para-woda odprowadzić do istniejącej instalacji kondensatu włączenie wykonać do istniejącego rozdzielacza o długości ca 1000 mm wykonanego z rury stalowej kwasoodpornej średnicy DN80 i izolowanego matami z wełny mineralnej o grubości 30 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej. Dla potrzeb wykonania włączenia zdemontować izolację na całej długości rozdzielacza, dobudować dodatkowy króciec włączeniowy z rur stalowych kwasoodpornych zakończony zasuwą odcinającą o przyłączach kołnierzowych, a następnie odtworzyć izolację rozdzielacza z mat z wełny mineralnej o grubości 30 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej. Z węzła cieplnego para-woda zasilić istniejącą dwururową wodną sieć cieplną Szpitala włączenie wykonać do istniejących przewodów wykonanych z rur stalowych czarnych bez szwu średnicy DN200 izolowanych matami z wełny mineralnej o grubości 70 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej. Dla potrzeb wykonania włączenia zdemontować izolacje na długości minimum 1000 mm, dobudować dodatkowe króćce włączeniowe z rur stalowych czarnych bez szwu zakończone zasuwami odcinającymi o przyłączach kołnierzowych, a następnie odtworzyć izolację istniejących przewodów z mat z wełny mineralnej o grubości 70 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagana zawartość projektu budowlanego wykonawczego. Opis techniczny. Szczegółowe obliczenia techniczne węzła cieplnego w budynku CDiLND obejmujące m.in. obliczenia spadków ciśnienia na projektowanych elementach, dobór elementów licznika energii cieplnej, wyznaczenie punktów pracy pompy ciepła technologicznego w sezonie i poza sezonem grzewczym, dobór grubości izolacji termicznych. Szczegółowe obliczenia techniczne węzła cieplnego para-woda obejmujące m.in. obliczenia schłodzenia czynnika grzewczego w sieci cieplnej, dobór wymiennika ciepła, obliczenia spadków ciśnienia na projektowanych elementach, dobór zaworu regulacyjnego, wyznaczenie punktu pracy pompy sieciowej ciepła technologicznego poza sezonem grzewczym, dobór grubości izolacji termicznych.

11 Zestawienie urządzeń i armatury węzła cieplnego zawierające numery porządkowe, nazwy własne, podstawowe parametry techniczne, nazwy producentów oraz numery katalogowe projektowanych produktów. Plan sytuacyjny terenu w skali 1:500 obejmujący m.in. lokalizację węzła cieplnego para-woda w budynku centralnej kotłowni Szpitala, trasę sieci cieplnej w obrębie budynku centralnej kotłowni Szpitala, trasę sieci cieplnej pomiędzy budynkiem centralnej kotłowni Szpitala i budynkiem CDiLND, trasę sieci cieplnej w obrębie budynku CDiLND oraz lokalizację pomieszczenia węzła cieplnego w budynku CDiLND. Schemat technologiczny węzła cieplnego w budynku CDiLND obejmujący ponumerowany komplet urządzeń i armatury, opisy średnic i zmian średnic wszystkich przewodów instalacyjnych oraz tabelaryczne zestawienie urządzeń i armatury. Schemat technologiczny węzła cieplnego para-woda obejmujący ponumerowany komplet urządzeń i armatury, opisy średnic i zmian średnic wszystkich przewodów instalacyjnych, odcinki przewodów włączeniowych instalacji technologicznej kotłowni oraz tabelaryczne zestawienie urządzeń i armatury Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego wykonawczego. Przed rozpoczęciem prac instalacyjno-budowlanych Wykonawca Robót zobowiązany jest do uzgodnienia opracowanego projektu budowlanego wykonawczego z: Inwestorem - Działem Technicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Szpitalem - Działem Technicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1. Zarówno Inwestor, jak i Szpital zobowiązują się do zaopiniowania przedłożonego przez Wykonawcę Robót projektu budowlanego wykonawczego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych. Przy wykonywaniu robót mogą być zastosowane wyłącznie fabrycznie nowe i nie używane materiały budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie prace budowlane Wykonawca Robót zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych dokumentów określonych w ustawie Prawo Budowlane. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca Robót przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych do wbudowania materiałów, z podaniem źródła wytwarzania i niezbędnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.), w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego

12 zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie Wymagane parametry wymiennika ciepła para-woda. Węzeł cieplny para-woda wyposażyć w płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła typu JAD X z króćcami przyłączeniowymi ustawionymi w kształcie litery X, o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Wykonanie ze stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe ze stali nierdzewnej. Urządzenie dostarczane z fabryczną izolacją termiczną. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 16 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 180 o C Wymagane parametry zaworu regulacyjnego pary. Węzeł cieplny para-woda wyposażyć w zainstalowany na rurociągu parowym dwudrogowy zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym i pozycjonerem, o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Korpus zaworu z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Stałoprocentowa charakterystyka przepływu. Zasilanie 230 V. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 16 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 180 o C Wymagane parametry odwadniacza pary. Węzeł cieplny para-woda wyposażyć w zainstalowany na rurociągu kondensatu odwadniacz pływakowy o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Korpus odwadniacza z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 16 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 180 o C Wymagane parametry filtra siatkowego w instalacji parowej. Węzeł cieplny para-woda wyposażyć w zainstalowany na rurociągu parowym filtr siatkowy o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Korpus filtra z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej.

13 Przyłącza kołnierzowe. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 16 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 180 o C Wymagane parametry armatury odcinającej w instalacji parowej. Węzeł cieplny para-woda wyposażyć w zainstalowane na rurociągu parowym i rurociągu kondensatu kulowe zaworu odcinające o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Korpus zaworu z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 16 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 180 o C Wymagane parametry pompy obiegowej sieci ciepła technologicznego. W obiegu wtórnym węzła cieplnego para-woda zabudować bezdławnicową pompę obiegową o konstrukcji podwójnej (bliźniaczej), zapewniającą zasilanie instalacji ciepła technologicznego w budynku CDiLND poza sezonem grzewczym (w układzie praca-rezezwa). Wymagane minimalne parametry techniczne pompy: Korpus urządzenia z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Urządzenie dostarczane z fabryczną izolacją termiczną. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 10 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 100 o C. Zasilanie jednofazowe 230 V. Bezstopniowa elektroniczna regulacja wydajności w trybach dp-c, dp-v, dp-t. Klasa sprawności energetycznej A Wymagane parametry pompy obiegowej ciepła technologicznego. W obiegu ciepła technologicznego węzła cieplnego budynku CDiLND zabudować bezdławnicową pompę obiegową o konstrukcji podwójnej (bliźniaczej), zapewniającą zasilanie instalacji ciepła technologicznego w sezonie grzewczym (w układzie praca-praca) oraz poza sezonem grzewczym (w układzie praca-rezezwa). Wymagane minimalne parametry techniczne pompy: Korpus urządzenia z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Urządzenie dostarczane z fabryczną izolacją termiczną. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 10 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 100 o C.

14 Zasilanie jednofazowe 230 V. Bezstopniowa elektroniczna regulacja wydajności w trybach dp-c, dp-v, dp-t. Klasa sprawności energetycznej A Wymagane parametry licznika energii cieplnej. W obiegu głównym węzła cieplnego, budynku CDiLND w miejscu montażu istniejącego licznika energii cieplnej, zainstalować ciepłomierz wyposażony w przepływomierz ultradźwiękowy o niżej wymienionych minimalnych parametrach technicznych: Urządzenie wyposażone w przepływomierz z ultradźwiękowym pomiarem przepływu. Korpus urządzenia ze stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Maksymalny dopuszczalny opór hydrauliczny przepływomierza 10,0 kpa. Minimalna długość przewodu pomiędzy przelicznikiem i przepływomierzem 10,0 mb. Minimalna długość przewodu pomiędzy przelicznikiem i czujnikiem temperatury 10,0 mb. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 10 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 100 o C. Minimalny stopień ochrony przepływomierza IP65. Minimalny stopień ochrony przelicznika IP Wymagane parametry filtra siatkowego w instalacji wodnej. Węzeł cieplny para-woda wyposażyć w zainstalowany na rurociągu powrotnym z sieci cieplnej filtr siatkowy o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Korpus filtra z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 16 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 180 o C Wymagane parametry armatury odcinającej w instalacji wodnej. W obiegu ciepła technologicznego węzła cieplnego budynku CDiLND i obiegu wtórnym węzła cieplnego para-woda zabudować przepustnice odcinające z dźwignią ręczną, o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Korpus armatury z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Element odcinający ze stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe DN150 lub międzykołnierzowe DN150. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 10 bar.

15 Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 100 o C Wymagane parametry armatury zwrotnej w instalacji wodnej. W obiegu ciepła technologicznego węzła cieplnego budynku CDiLND i obiegu wtórnym węzła cieplnego para-woda zabudować zawory zwrotne, zabezpieczające pompy obiegowe ciepła technologicznego przed przepływem zwrotnym. Wymagane minimalne parametry techniczne armatury: Korpus armatury z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Element zabezpieczający przed przepływem zwrotnym ze stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe DN150 lub międzykołnierzowe DN150. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 10 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 100 o C Wymagane parametry manometrów. W obiegu ciepła technologicznego węzła cieplnego budynku CDiLND i obiegu wtórnym węzła cieplnego para-woda zabudować manometry zapewniające pomiary różnicy ciśnienia wytworzonej przez pompy obiegowe ciepła technologicznego oraz różnicy ciśnienia pomiędzy przewodami zasilającymi i powrotnymi instalacji ciepła technologicznego. Wymagane minimalne parametry techniczne manometrów: Obudowa ze stali czarnej malowanej proszkowo. Zakres wskazań 0 10 bar. Średnica tarczy 160 mm. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 10 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 100 o C Wymagane parametry przewodów i kształtek instalacyjnych. Przewody instalacyjne wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnych z PN-EN : łączonych z wykorzystaniem kształtek przeznaczonych do spawania (trójników, kolan hamburskich, zwężek symetrycznych i niesymetrycznych, kołnierzy szyjkowych, króćców gwintowanych). Zabrania się wykorzystywania rur stalowych czarnych ze szwem, rur stalowych ocynkowanych, łączników żeliwnych ocynkowanych, łączników żeliwnych czarnych oraz kształtek stalowych gwintowanych. Po przeprowadzeniu zakończonej wynikiem pozytywnym próbie szczelności, wszystkie wykonane ze stali czarnej przewody, mocowania i elementy konstrukcyjne zabezpieczyć antykorozyjnie Wymagane parametry izolacji termicznych węzła cieplnego w budynku CDiLND.

16 Pompę obiegową ciepła technologicznego izolować za pomocą fabrycznej izolacji termicznej, nowo wykonane i przebudowywane przewody technologiczne węzła cieplnego izolować matami z wełny mineralnej pod płaszczem z folii aluminiowej. Wymagane minimalne parametry techniczne materiału izolacyjnego: Maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła λ 40 =0.40 W/m K. Grubość izolacji zgodna z wymogami Dz.U Wymagane parametry izolacji termicznych węzła cieplnego para-woda. Przeznaczone do demontażu i późniejszego odtworzenia izolacje przewodów pary wysokoprężnej, kondensatu i wodnej sieci cieplnej wykonać z mat z wełny mineralnej o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła λ 40 =0.40 W/m K i grubościach zgodnych z grubościami istniejących izolacji. Izolacje projektowanych urządzeń, armatury i przewodów pary wysokoprężnej, kondensatu i wodnej sieci cieplnej wykonać z mat z wełny mineralnej o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła λ 40 =0.40 W/m K i grubościach zgodnych z zapisami Dz.U Zarówno odtwarzane, jak i nowo wykonywane izolacje z wełny mineralnej obudować płaszczem z arkuszy blachy aluminiowej ze stopu EN AW-1050A o grubości minimum 0.6 mm, łączonych za pomocą nitów aluminiowych. Wymagane minimalne parametry techniczne materiału izolacyjnego: Maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła λ 40 =0.40 W/m K. Grubość izolacji zgodna z wymogami Dz.U Roboty ogólnobudowlane odtworzeniowe w budynku CDiLND. Po zakończeniu robót instalacyjno-budowlanych, zarówno w pomieszczeniu węzła cieplnego, jak i w pomieszczeniu udostępnionym Wykonawcy Robót na cele magazynowe, uzupełnić powstałe ubytki w ścianach i stropach, a następnie wszystkie ściany i stropy pomalować farbami emulsyjnymi, dostosowując ich kolor do istniejącej kolorystyki pomieszczeń. Na ścianie pomieszczenia węzła cieplnego umieścić wykonany w czytelnej technice graficznej i oprawiony w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem oraz zawilgoceniem schemat technologiczny wykonanego węzła cieplnego z tabelarycznym zestawieniem urządzeń, armatury i elementów automatyki zawierającym nazwy własne, podstawowe parametry techniczne, nazwy producentów i numery katalogowe zamontowanych produktów Roboty ogólnobudowlane odtworzeniowe w budynku centralnej kotłowni Szpitala. Po zakończeniu robót instalacyjno-budowlanych w pomieszczeniu hali kotłów uzupełnić powstałe ubytki w ścianach i stropach, a następnie uzupełnione miejsca pomalować farbami emulsyjnymi, dostosowując ich kolor do istniejącej kolorystyki pomieszczenia.

17 Na ścianie pomieszczenia umieścić wykonany w czytelnej technice graficznej i oprawiony w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem oraz zawilgoceniem schemat technologiczny wykonanego węzła cieplnego z tabelarycznym zestawieniem urządzeń, armatury i elementów automatyki zawierającym nazwy własne, podstawowe parametry techniczne, nazwy producentów i numery katalogowe zamontowanych produktów Dodatkowe wymagania techniczne Inwestora. Inwestor nie dopuszcza montażu wymiennika ciepła para-woda, dla którego obliczeniowy spadek ciśnienia po stronie wtórnej, wyznaczony z użyciem udostępnianego przez producenta programu doboru, przekracza wartość 20,0 kpa. Inwestor nie dopuszcza montażu w węźle cieplnym para-woda pompy obiegowej sieci ciepła technolo - gicznego, dla której obliczeniowy punkt pracy znajdować się będzie poza publikowanym przez producenta zalecanym polem pracy pompy. Inwestor nie dopuszcza montażu pompy obiegowej ciepła technologicznego, dla której którykolwiek z obliczeniowych punktów pracy (w sezonie lub poza sezonem grzewczym) znajdować się będzie poza publikowanym przez producenta zalecanym polem pracy pompy. Przy doborze pompy obiegowej ciepła technologicznego uwzględnić zwiększenie wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego dla instalacji ciepła technologicznego o opory hydrauliczne przewodów i armatury obiegu ciepła technologicznego węzła cieplnego. Inwestor nie dopuszcza montażu przepływomierza licznika energii cieplnej, dla którego publikowany przez producenta przepływ nominalny jest mniejszy od wyznaczonego w projekcie przepływu obliczeniowego w przewodach zbiorczych węzła cieplnego. Podczas montażu przepływomierza licznika energii cieplnej o średnicy DN należy zachować przed urządzeniem odcinek prosty o niezmiennej średnicy i minimalnej długości 5 DN oraz za urządzeniem odcinek prosty o niezmiennej średnicy i minimalnej długości 3 DN. Inwestor wymaga zabudowy ciepłomierza wyposażonego w zanurzeniowe czujniki temperatury czynnika grzewczego o długościach dostosowanych do średnicy przewodów, w których montowane będą elementy pomiarowe. Obliczenia wymaganych grubości izolacji termicznych przewodów wykonać zgodnie z zapisami Dz.U , z uwzględnieniem rzeczywistego współczynnika przewodzenia ciepła stosowanego materiału izolacyjnego Wymagania Inwestora dotyczące prowadzenia robót budowlanych Przekazanie placu budowy.

18 Inwestor przekaże Wykonawcy Robót teren robót w terminie określonym w umowie o wykonanie niniejszych prac oraz wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej. Przed przystąpieniem do robót należy odebrać protokolarnie front robót od Inwestora. Pobór mediów dla celów realizacji prac jest nieodpłatny. Wykonawca Robót przed przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót oraz plan BIOZ. Inwestor nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy Robót. Inwestor wymaga również bieżącego sprzątania i usuwania odpadów do pojemnika ustawionego przez Wykonawcę Robót. Na Wykonawcy Robót spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca Robót naprawi lub odtworzy na własny koszt. Wszystkie pojazdy przed wyjazdem z budowy mają być oczyszczone w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie odpadów/błota Zabezpieczenie terenu objętego pracami budowlanymi. Wykonawca Robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami w okresie trwania realizacji przedsięwzięcia, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac. Wykonawca Robót dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i pracowników. Wykonawca Robót podczas wykonywanych prac musi zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę przed uszkodzeniem, zapyleniem, itp. Koszt zabezpieczenia terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie.. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Inwestora miejscu. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca Robót będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy Wymagania dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca Robót ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania prac Wykonawca Robót będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budynku. Wykonawca Robót będzie również unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób pracujących w budynkach: nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca Robót zobowiązany jest przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę Robót w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-

19 bezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca Robót będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Robót Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas realizacji prac Wykonawca Robót będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca Robót ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca Robót dostarczy na teren objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie oferty Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca Robót będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia prac do czasu odbioru ostatecznego. Po zakończeniu prac Wykonawca Robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót objętego pracami i usunięcia negatywnych skutków realizacji prac, odtworzenia terenu do stanu początkowego Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca Robót odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prac. Z uwagi na powyższe, zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia, Wykonawca Robót powiadomi bezzwłocznie Inwestora oraz będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca Robót będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji. W okresie trwania prac Wykonawca Robót będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących prowadzenia prac i na terenie wokół budynku oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz przed możliwością powstania pożaru Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych. Wykonawca Robót zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby budowlane, do czasu, gdy będą użyte do realizacji robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz, aby zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania

20 będą zlokalizowane w punktach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem prowadzonych robót, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę Robót Sprzęt i maszyny budowlane. Wykonawca Robót jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest wymagany technologicznie przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy Robót lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy Środki transportu. Wykonawca Robót jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Zastosowane środki transportu nie mogą wpływać negatywnie na stan dróg dojazdowych, a wszelkie uszkodzenia zostaną odtworzone na koszt Wykonawcy Robót. Transport materiałów i sprzętu będzie odbywał się przez wyznaczone drogi, które zostaną wskazane w trakcie przekazywania placu robót Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na teren prowadzonych prac. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, programie funkcjonalno-użytkowym, projekcie budowlanym wykonawczym oraz normach i instrukcjach. W przypadku opóźnień w realizacji robót stwarzających zagrożenie dla finalnego terminu ich zakończenia, Inwestor ma prawo wprowadzić dodatkowego podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca Robót powiadamia Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Odbiór końcowy robót.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: oddymianie klatek schodowych, wydzielenia pożarowe klatek schodowych wraz z systemem sterowania zamknięciami ogniowymi, oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo