PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie dla potrzeb budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Budynek Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Uni Lubelskiej 1 w Szczecinie działka ewidencyjna nr 91, obręb ewidencyjny nr 2061, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, Szczecin Tel.: , fax: Proj Futura Andrzej Jaworowski ul. Malczewskiego 8b/13, Szczecin Tel.: , PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwy i kody robót budowlanych: CPV: Roboty budowlane w zakresie klinik. CPV: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. CPV: Nakładanie powłok antykorozyjnych. CPV: Izolacja cieplna. CPV: : 2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Opracował: Andrzej Jaworowski Spis zawartości: Część opisowa. Część informacyjna. Szczecin, lipiec 2014 roku Firma Proj Futura Andrzej Jaworowski zastrzega do niniejszej dokumentacji wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U , z późniejszymi zmianami).

2 SPIS TREŚCI. 1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego Podstawowe definicje stosowane w opracowaniu Opis ogólny przedmiotu zamówienia Stan istniejący obiektów Stan istniejący węzła cieplnego w budynku CDiLND Stan istniejący układu technologicznego centralnej kotłowni Szpitala Parametry obliczeniowe instalacji ciepła technologicznego w budynku CDiLND Parametry obliczeniowe instalacji ogrzewczej w budynku CDiLND Zakres planowanych robót budowlanych Planowany zakres przebudowy węzła cieplnego w budynku CDiLND Planowany zakres przebudowy instalacji technologicznej centralnej kotłowni Szpitala Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Warunki realizacji robót budowlanych w budynku CDiLND Warunki realizacji robót budowlanych w budynku centralnej kotłowni Szpitala Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagana zawartość projektu budowlanego wykonawczego Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego wykonawczego Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych Wymagane parametry wymiennika ciepła para-woda Wymagane parametry zaworu regulacyjnego pary Wymagane parametry odwadniacza pary Wymagane parametry filtra siatkowego w instalacji parowej Wymagane parametry armatury odcinającej w instalacji parowej Wymagane parametry pompy obiegowej sieci ciepła technologicznego Wymagane parametry pompy obiegowej ciepła technologicznego Wymagane parametry licznika energii cieplnej.

3 Wymagane parametry filtra siatkowego w instalacji wodnej Wymagane parametry armatury odcinającej w instalacji wodnej Wymagane parametry armatury zwrotnej w instalacji wodnej Wymagane parametry manometrów Wymagane parametry przewodów i kształtek instalacyjnych Wymagane parametry izolacji termicznych węzła cieplnego w budynku CDiLND Wymagane parametry izolacji termicznych węzła cieplnego para-woda Roboty ogólnobudowlane odtworzeniowe w budynku CDiLND Roboty ogólnobudowlane odtworzeniowe w budynku centralnej kotłowni Szpitala Dodatkowe wymagania techniczne Inwestora Wymagania Inwestora dotyczące prowadzenia robót budowlanych Przekazanie placu budowy Zabezpieczenie terenu objętego pracami budowlanymi Wymagania dotyczące ochrony środowiska Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Ochrona i utrzymanie robót Ochrona własności publicznej i prywatnej Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych Sprzęt i maszyny budowlane Środki transportu Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór końcowy robót Wymagane dokumenty odbiorowe Podstawa płatności. 2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

4 2.1. Podstawa opracowania Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Załączone dokumenty Rzut budynku centralnej kotłowni Szpitala w skali 1: Schemat technologiczny centralnej kotłowni Szpitala Zestawienie podstawowych urządzeń i armatury centralnej kotłowni Szpitala Rzut pomieszczenia węzła cieplnego w budynku CDiLND w skali 1: Schemat technologiczny węzła cieplnego w budynku CDiLND w skali 1:20.

5 1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego Podstawowe definicje stosowane w opracowaniu. Budynek CDiLND budynek Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych zlokalizowany na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, na działce ewidencyjnej nr 91, obręb ewidencyjny nr 2061, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin. Dz.U rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Instalacja ciepła technologicznego - stanowiąca wyposażenie budynku CDiLND instalacja dwururowa wodna zasilająca w czynnik grzewczy nagrzewnice wentylacyjne w budynku CDiLND. Instalacja ogrzewcza stanowiąca wyposażenie budynku CDiLND instalacja dwururowa wodna zasilająca w czynnik grzewczy grzejniki w budynku CDiLND. Inwestor Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie, reprezentowany przez Dział Zamówień Publicznych (telefon kontaktowy ) oraz Dział Techniczny (telefon kontaktowy ). Przewody zbiorcze węzła cieplnego odcinki przewodów węzła cieplnego zasilające oba obiegi węzła cieplnego, tj. obieg instalacji ogrzewczej węzła cieplnego i obieg instalacji ciepła technologicznego węzła cieplnego. Szpital Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, reprezentowany przez Dział Techniczny SPSK nr 1, telefon kontaktowy Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Budynek Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, położony na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie jest nowo powstałym, w pełni podpiwniczonym obiektem użyteczności publicznej

6 o czterech kondygnacjach nadziemnych. Budynek CDiLND wyposażono w komplet niezbędnych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, w tym m.in. instalację ciepła technologicznego zasilającą w okresie sezonu grzewczego nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych i centralach klimatyzacyjnych oraz w okresie poza sezonem grzewczym nagrzewnice wodne w centralach klimatyzacyjnych. Źródłem ciepła dla wszystkich budynków Szpitala jest usytuowana w wydzielonym budynku centralna kotłownia gazowo-olejowa wyposażona w eksploatowane w sezonie grzewczym trzy niskotemperaturowe kotły wodne (zasilające sieć cieplną dla potrzeb instalacji ogrzewczych i instalacji ciepła technologicznego) oraz eksploatowane całorocznie dwa wysokoprężne kotły parowe (zasilające sieć parową i centralny układ podgrzewu ciepłej wody). Budynek CDiLND przyłączono do eksploatowanej w sezonie grzewczym niskotemperaturowej wodnej sieci ciepłowniczej Szpitala, doprowadzając do obiektu przyłącze ciepłownicze z rur stalowych preizolowanych średnicy DN200 przyjęte rozwiązanie nie zapewnia zasilania instalacji ciepła technologicznego poza sezonem grzewczym. W usytuowanym na kondygnacji piwnicznej wydzielonym pomieszczeniu technicznym zabudowano układ technologiczny węzła cieplnego dla potrzeb instalacji ogrzewczej (wyposażony w dodatkowy zestaw pompowy) oraz dla potrzeb instalacji ciepła technologicznego (pracujący w oparciu o ciśnienie dyspozycyjne w sieci cieplnej). W związku z przeprowadzoną termomodernizacją pozostałych budynków na terenie Szpitala, wykonano regulację układu pomp sieciowych zabudowanego w centralnej kotłowni Szpitala, skutkującą obniżeniem ciśnienia dyspozycyjnego w sieci cieplnej aktualne ciśnienia dyspozycyjne w węźle cieplnym budynku CDiLND uniemożliwia prawidłową eksploatację instalacji ciepła technologicznego. Planowane roboty budowlane obejmują: 1. Wykonanie w budynku centralnej kotłowni Szpitala węzła cieplnego para-woda zapewniającego poza sezonem grzewczym pokrycie zapotrzebowania mocy cieplnej dla potrzeb instalacji ciepła technologicznego w budynku CDiLND. 2. Przebudowa istniejącego węzła cieplnego w budynku CDiLND zapewniająca uniezależnienie jego funkcjonowania od ciśnienia dyspozycyjnego w sieci cieplnej oraz uzyskanie wymaganych przepływów w instalacji ciepła technologicznego Stan istniejący obiektów Stan istniejący węzła cieplnego w budynku CDiLND. Budynek CDiLND wyposażono w przyłączony do wodnej sieci cieplnej Szpitala węzeł cieplny niskich parametrów pracujący w układzie bezpośrednim i zasilający instalację ogrzewczą oraz instalację ciepła technologicznego w budynku CDiLND układ technologiczny węzła cieplnego usytuowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w poziomie piwnic budynku.

7 Urządzenia węzła cieplnego zabezpieczono przed zanieczyszczeniami napływającymi z sieci cieplnej zamontowanym na zbiorczym przewodzie zasilającym zbiornikiem odmulającym firmy Reflex typu EB400, do pomiaru całkowitej energii cieplnej dostarczanej do budynku wykorzystywany jest zamontowany na zbiorczym przewodzie powrotnym ciepłomierz firmy B-Meters typu Hydrosplit z przepływomierzem mechanicznym typu MWN NG o średnicy DN200. Zasilanie instalacji ciepła technologicznego budynku realizowane jest z rozdzielacza głównego węzła cieplnego w układzie bezpośrednim przewodami z rur stalowych czarnych bez szwu średnicy DN150 uzbrojonymi w przepustnice odcinające o przyłączach międzykołnierzowych średnicy DN150. Instalację ogrzewczą zasilono z wykorzystaniem układu zmieszania pompowego wyposażonego w trójdrogowy zawór mieszający o przyłączach kołnierzowych średnicy DN80 z siłownikiem elektrycznym oraz zestaw trzech zabudowanych równolegle pomp obiegowych firmy Grundfos typu Magna F. Instalację ogrzewczą zabezpieczono zabudowanym w pomieszczeniu węzła cieplnego przeponowym naczyniem wzbiorczym firmy Reflex typu N1000 przyłączonym rurą wzbiorczą średnicy DN25 do przewodu powrotnego z instalacji ogrzewczej. Przewody instalacji technologicznej węzła cieplnego wykonano z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie oraz z urządzeniami i armaturą za pomocą połączeń kołnierzowych i gwintowanych, izolowanych matami z wełny mineralnej pod płaszczem z folii aluminiowej. Inwestor dysponuje projektem budowlanym wykonawczym węzła cieplnego oraz instalacji ogrzewczej i instalacji ciepła technologicznego, na podstawie którego zrealizowano roboty instalacyjno-budowlane do niniejszego opracowania załączono schemat technologiczny węzła cieplnego zawierający również zestawienie urządzeń i armatury węzła (rysunek nie uwzględnia dodatkowo zamontowanego w pomieszczeniu węzła licznika energii cieplnej). Do obowiązków Wykonawcy Robót należy opracowanie, przed rozpoczęciem prac projektowych, inwentaryzacji stanu istniejącego węzła cieplnego w budynku CDiLND, zawierającej opis techniczny, schemat technologiczny oraz zestawienie urządzeń i armatury Stan istniejący układu technologicznego centralnej kotłowni Szpitala. Podstawowym źródłem ciepła dla potrzeb wszystkich obiektów Szpitala jest usytuowana w wydzielonym budynku kotłownia gazowo-olejowa wyposażona w trzy niskotemperaturowe kotły wodne firmy Viessmann typu Paromat Simplex o mocy 1.750,0 kw każdy oraz dwa wysokoprężne kotły parowe firmy Viessmann typu Turbomat RN-HD o mocy 1.310,0 kw każdy. Eksploatowane wyłącznie w sezonie grzewczym kotły wodne pracują dla potrzeb niskotemperaturowej sieci cieplnej zasilającej instalacje ogrzewcze i instalacje ciepła technologicznego (nagrzewnice powietrza w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) w poszczególnych budynkach szpitalnych. Eksploatowane całorocznie kotły parowe pracują dla potrzeb zlokalizowanego w budynku kotłowni układu podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz dla potrzeb parowej sieci cieplnej zasilającej urządzenia kuchenne, urządzenia sterylizacyjne oraz wymienniki ciepła technologicznego w okresie poza sezonem grzewczym.

8 Szpital dysponuje pełnobranżowym projektem budowlanym centralnej kotłowni gazowo-olejowej, na podstawie którego wykonano istniejący układ technologiczny kotłowni do niniejszego opracowania załączono schemat technologiczny kotłowni oraz zestawienie podstawowych urządzeń i armatury (dokumentacja nie uwzględnia wykonanego w okresie późniejszym połączenia z instalacją technologiczną spalarni odpadów medycznych). Do obowiązków Wykonawcy Robót należy opracowanie, przed rozpoczęciem prac projektowych, inwentaryzacji stanu istniejącego układu technologicznego centralnej kotłowni Szpitala, zawierającej opis techniczny, schemat technologiczny oraz zestawienie urządzeń i armatury Parametry obliczeniowe instalacji ciepła technologicznego w budynku CDiLND. Q ct1 = 1.239,0 kw - obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej w sezonie grzewczym. G ct1 = 53,2 m 3 /h - przepływ obliczeniowy czynnika grzewczego w sezonie grzewczym. t z1 = 80 o C obliczeniowa temperatura zasilania instalacji w sezonie grzewczym. t p1 = 60 o C obliczeniowa temperatura powrotu z instalacji poza sezonem grzewczym. H ct1 = 47,2 kpa wymagane minimalne ciśnienie dyspozycyjne w sezonie grzewczym. Q ct2 = 367,6 kw - obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej poza sezonem grzewczym. G ct2 = 21,1 m 3 /h - przepływ obliczeniowy czynnika grzewczego poza sezonem grzewczym. t z2 = 55 o C obliczeniowa temperatura zasilania instalacji w sezonie grzewczym. t p2 = 40 o C obliczeniowa temperatura powrotu z instalacji poza sezonem grzewczym. H ct2 = 47,2 kpa wymagane minimalne ciśnienie dyspozycyjne poza sezonem grzewczym Parametry obliczeniowe instalacji ogrzewczej w budynku CDiLND. Q co = 381,0 kw - obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej. t z = 80 o C obliczeniowa temperatura zasilania instalacji. t p = 60 o C obliczeniowa temperatura powrotu z instalacji Zakres planowanych robót budowlanych Planowany zakres przebudowy węzła cieplnego w budynku CDiLND. Wyposażenie obiegu ciepła technologicznego węzła cieplnego w układ pompowy zapewniający uzyskanie wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie i poza sezonem grzewczym. Wymiana istniejącego układu pomiarowego energii cieplnej na wyposażony w przepływomierz ultradźwiękowy licznik ciepła dostosowany do rzeczywistych przepływów obliczeniowych Planowany zakres przebudowy instalacji technologicznej centralnej kotłowni Szpitala.

9 Zabudowa w układzie technologicznym kotłowni dodatkowego węzła cieplnego para-woda dla potrzeb zasilania poza sezonem grzewczym instalacji ciepła technologicznego w budynku CDiLND Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Warunki realizacji robót budowlanych w budynku CDiLND. Budynek CDiLND nie został jeszcze przekazany do użytkowania, trwają wykończeniowe roboty budowlane, nie związane z pomieszczeniem węzła cieplnego roboty instalacyjno-budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego można prowadzić we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 20:00. Inwestor zapewni Wykonawcy Robót: Zamykane pomieszczenie magazynowe na poziomie kondygnacji piwnicznej budynku CDiLND. Zamykane pomieszczenie socjalne na poziomie kondygnacji piwnicznej budynku CDiLND. Dostęp do pomieszczenia sanitarnego na poziomie kondygnacji piwnicznej budynku CDiLND. Dostęp do źródła energii elektrycznej na poziomie kondygnacji piwnicznej budynku CDiLND. Dostęp do źródła zimnej wody w pomieszczeniu węzła cieplnego. Podczas prowadzenia robót instalacyjno-budowlanych zabrania się wykorzystywania dźwigów osobowych i towarowych w budynku CDiLND, transport materiałów instalacyjnych i budowlanych przez pomieszczenia komunikacyjne budynku CDiLND nie może powodować uszkodzeń posadzek, ścian, stropów i stolarki Warunki realizacji robót budowlanych w budynku centralnej kotłowni Szpitala. Część parowa instalacji technologicznej centralnej kotłowni Szpitala użytkowana jest całorocznie i całodobowo, ze względu na konieczność utrzymania ciśnienia w sieci parowej Szpitala zasilającej urządzenia sterylizacyjne dla potrzeb włączenia do istniejącej instalacji technologicznej kotłowni dopuszczalne będzie jednorazowe wyłączenie kotłowni z eksploatacji na czas nie dłuższy, niż cztery godziny, pozostałe roboty instalacyjno-budowlane można prowadzić we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 20:00. Inwestor zapewni Wykonawcy Robót: Miejsce składowania materiałów w budynku centralnej kotłowni Szpitala. Dostęp do pomieszczenia socjalnego. Dostęp do pomieszczenia sanitarnego. Dostęp do źródła energii elektrycznej w budynku centralnej kotłowni Szpitala. Dostęp do źródła zimnej wody w budynku centralnej kotłowni Szpitala. Projektowany węzeł cieplny para-woda usytuować na samonośnej konstrukcji wsporczej z profili stalowych w pomieszczeniu hali kotłów, w przestrzeni pomiędzy istniejącym zbiornikiem wody zasilającej i stacją uzdatniania wody kotłowej Inwestor dopuszcza ewentualną zmianę lokalizacji urządzeń stacji uzdatniania wody kotłowej, zrealizowaną w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

10 Węzeł cieplny para-woda zasilić z istniejącej instalacji pary wysokoprężnej o ciśnieniu 5.0 bar włączenie wykonać do istniejącego rozdzielacza o długości ca 1500 mm wykonanego z rury stalowej kwasoodpornej średnicy DN150 i izolowanego matami z wełny mineralnej o grubości 70 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej. Dla potrzeb wykonania włączenia zdemontować izolację na całej długości rozdzielacza, dobudować dodatkowy króciec włączeniowy z rur stalowych kwasoodpornych zakończony zasuwą odcinającą o przyłączach kołnierzowych, a następnie odtworzyć izolację rozdzielacza z mat z wełny mineralnej o grubości 70 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej. Skropliny z projektowanego węzła para-woda odprowadzić do istniejącej instalacji kondensatu włączenie wykonać do istniejącego rozdzielacza o długości ca 1000 mm wykonanego z rury stalowej kwasoodpornej średnicy DN80 i izolowanego matami z wełny mineralnej o grubości 30 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej. Dla potrzeb wykonania włączenia zdemontować izolację na całej długości rozdzielacza, dobudować dodatkowy króciec włączeniowy z rur stalowych kwasoodpornych zakończony zasuwą odcinającą o przyłączach kołnierzowych, a następnie odtworzyć izolację rozdzielacza z mat z wełny mineralnej o grubości 30 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej. Z węzła cieplnego para-woda zasilić istniejącą dwururową wodną sieć cieplną Szpitala włączenie wykonać do istniejących przewodów wykonanych z rur stalowych czarnych bez szwu średnicy DN200 izolowanych matami z wełny mineralnej o grubości 70 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej. Dla potrzeb wykonania włączenia zdemontować izolacje na długości minimum 1000 mm, dobudować dodatkowe króćce włączeniowe z rur stalowych czarnych bez szwu zakończone zasuwami odcinającymi o przyłączach kołnierzowych, a następnie odtworzyć izolację istniejących przewodów z mat z wełny mineralnej o grubości 70 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagana zawartość projektu budowlanego wykonawczego. Opis techniczny. Szczegółowe obliczenia techniczne węzła cieplnego w budynku CDiLND obejmujące m.in. obliczenia spadków ciśnienia na projektowanych elementach, dobór elementów licznika energii cieplnej, wyznaczenie punktów pracy pompy ciepła technologicznego w sezonie i poza sezonem grzewczym, dobór grubości izolacji termicznych. Szczegółowe obliczenia techniczne węzła cieplnego para-woda obejmujące m.in. obliczenia schłodzenia czynnika grzewczego w sieci cieplnej, dobór wymiennika ciepła, obliczenia spadków ciśnienia na projektowanych elementach, dobór zaworu regulacyjnego, wyznaczenie punktu pracy pompy sieciowej ciepła technologicznego poza sezonem grzewczym, dobór grubości izolacji termicznych.

11 Zestawienie urządzeń i armatury węzła cieplnego zawierające numery porządkowe, nazwy własne, podstawowe parametry techniczne, nazwy producentów oraz numery katalogowe projektowanych produktów. Plan sytuacyjny terenu w skali 1:500 obejmujący m.in. lokalizację węzła cieplnego para-woda w budynku centralnej kotłowni Szpitala, trasę sieci cieplnej w obrębie budynku centralnej kotłowni Szpitala, trasę sieci cieplnej pomiędzy budynkiem centralnej kotłowni Szpitala i budynkiem CDiLND, trasę sieci cieplnej w obrębie budynku CDiLND oraz lokalizację pomieszczenia węzła cieplnego w budynku CDiLND. Schemat technologiczny węzła cieplnego w budynku CDiLND obejmujący ponumerowany komplet urządzeń i armatury, opisy średnic i zmian średnic wszystkich przewodów instalacyjnych oraz tabelaryczne zestawienie urządzeń i armatury. Schemat technologiczny węzła cieplnego para-woda obejmujący ponumerowany komplet urządzeń i armatury, opisy średnic i zmian średnic wszystkich przewodów instalacyjnych, odcinki przewodów włączeniowych instalacji technologicznej kotłowni oraz tabelaryczne zestawienie urządzeń i armatury Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego wykonawczego. Przed rozpoczęciem prac instalacyjno-budowlanych Wykonawca Robót zobowiązany jest do uzgodnienia opracowanego projektu budowlanego wykonawczego z: Inwestorem - Działem Technicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Szpitalem - Działem Technicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1. Zarówno Inwestor, jak i Szpital zobowiązują się do zaopiniowania przedłożonego przez Wykonawcę Robót projektu budowlanego wykonawczego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych. Przy wykonywaniu robót mogą być zastosowane wyłącznie fabrycznie nowe i nie używane materiały budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie prace budowlane Wykonawca Robót zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych dokumentów określonych w ustawie Prawo Budowlane. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca Robót przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych do wbudowania materiałów, z podaniem źródła wytwarzania i niezbędnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.), w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego

12 zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie Wymagane parametry wymiennika ciepła para-woda. Węzeł cieplny para-woda wyposażyć w płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła typu JAD X z króćcami przyłączeniowymi ustawionymi w kształcie litery X, o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Wykonanie ze stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe ze stali nierdzewnej. Urządzenie dostarczane z fabryczną izolacją termiczną. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 16 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 180 o C Wymagane parametry zaworu regulacyjnego pary. Węzeł cieplny para-woda wyposażyć w zainstalowany na rurociągu parowym dwudrogowy zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym i pozycjonerem, o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Korpus zaworu z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Stałoprocentowa charakterystyka przepływu. Zasilanie 230 V. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 16 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 180 o C Wymagane parametry odwadniacza pary. Węzeł cieplny para-woda wyposażyć w zainstalowany na rurociągu kondensatu odwadniacz pływakowy o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Korpus odwadniacza z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 16 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 180 o C Wymagane parametry filtra siatkowego w instalacji parowej. Węzeł cieplny para-woda wyposażyć w zainstalowany na rurociągu parowym filtr siatkowy o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Korpus filtra z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej.

13 Przyłącza kołnierzowe. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 16 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 180 o C Wymagane parametry armatury odcinającej w instalacji parowej. Węzeł cieplny para-woda wyposażyć w zainstalowane na rurociągu parowym i rurociągu kondensatu kulowe zaworu odcinające o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Korpus zaworu z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 16 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 180 o C Wymagane parametry pompy obiegowej sieci ciepła technologicznego. W obiegu wtórnym węzła cieplnego para-woda zabudować bezdławnicową pompę obiegową o konstrukcji podwójnej (bliźniaczej), zapewniającą zasilanie instalacji ciepła technologicznego w budynku CDiLND poza sezonem grzewczym (w układzie praca-rezezwa). Wymagane minimalne parametry techniczne pompy: Korpus urządzenia z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Urządzenie dostarczane z fabryczną izolacją termiczną. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 10 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 100 o C. Zasilanie jednofazowe 230 V. Bezstopniowa elektroniczna regulacja wydajności w trybach dp-c, dp-v, dp-t. Klasa sprawności energetycznej A Wymagane parametry pompy obiegowej ciepła technologicznego. W obiegu ciepła technologicznego węzła cieplnego budynku CDiLND zabudować bezdławnicową pompę obiegową o konstrukcji podwójnej (bliźniaczej), zapewniającą zasilanie instalacji ciepła technologicznego w sezonie grzewczym (w układzie praca-praca) oraz poza sezonem grzewczym (w układzie praca-rezezwa). Wymagane minimalne parametry techniczne pompy: Korpus urządzenia z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Urządzenie dostarczane z fabryczną izolacją termiczną. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 10 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 100 o C.

14 Zasilanie jednofazowe 230 V. Bezstopniowa elektroniczna regulacja wydajności w trybach dp-c, dp-v, dp-t. Klasa sprawności energetycznej A Wymagane parametry licznika energii cieplnej. W obiegu głównym węzła cieplnego, budynku CDiLND w miejscu montażu istniejącego licznika energii cieplnej, zainstalować ciepłomierz wyposażony w przepływomierz ultradźwiękowy o niżej wymienionych minimalnych parametrach technicznych: Urządzenie wyposażone w przepływomierz z ultradźwiękowym pomiarem przepływu. Korpus urządzenia ze stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Maksymalny dopuszczalny opór hydrauliczny przepływomierza 10,0 kpa. Minimalna długość przewodu pomiędzy przelicznikiem i przepływomierzem 10,0 mb. Minimalna długość przewodu pomiędzy przelicznikiem i czujnikiem temperatury 10,0 mb. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 10 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 100 o C. Minimalny stopień ochrony przepływomierza IP65. Minimalny stopień ochrony przelicznika IP Wymagane parametry filtra siatkowego w instalacji wodnej. Węzeł cieplny para-woda wyposażyć w zainstalowany na rurociągu powrotnym z sieci cieplnej filtr siatkowy o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Korpus filtra z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 16 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 180 o C Wymagane parametry armatury odcinającej w instalacji wodnej. W obiegu ciepła technologicznego węzła cieplnego budynku CDiLND i obiegu wtórnym węzła cieplnego para-woda zabudować przepustnice odcinające z dźwignią ręczną, o niżej podanych minimalnych parametrach technicznych: Korpus armatury z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Element odcinający ze stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe DN150 lub międzykołnierzowe DN150. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 10 bar.

15 Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 100 o C Wymagane parametry armatury zwrotnej w instalacji wodnej. W obiegu ciepła technologicznego węzła cieplnego budynku CDiLND i obiegu wtórnym węzła cieplnego para-woda zabudować zawory zwrotne, zabezpieczające pompy obiegowe ciepła technologicznego przed przepływem zwrotnym. Wymagane minimalne parametry techniczne armatury: Korpus armatury z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Element zabezpieczający przed przepływem zwrotnym ze stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe DN150 lub międzykołnierzowe DN150. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 10 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 100 o C Wymagane parametry manometrów. W obiegu ciepła technologicznego węzła cieplnego budynku CDiLND i obiegu wtórnym węzła cieplnego para-woda zabudować manometry zapewniające pomiary różnicy ciśnienia wytworzonej przez pompy obiegowe ciepła technologicznego oraz różnicy ciśnienia pomiędzy przewodami zasilającymi i powrotnymi instalacji ciepła technologicznego. Wymagane minimalne parametry techniczne manometrów: Obudowa ze stali czarnej malowanej proszkowo. Zakres wskazań 0 10 bar. Średnica tarczy 160 mm. Minimalna wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego czynnika 10 bar. Minimalna wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej czynnika: 100 o C Wymagane parametry przewodów i kształtek instalacyjnych. Przewody instalacyjne wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnych z PN-EN : łączonych z wykorzystaniem kształtek przeznaczonych do spawania (trójników, kolan hamburskich, zwężek symetrycznych i niesymetrycznych, kołnierzy szyjkowych, króćców gwintowanych). Zabrania się wykorzystywania rur stalowych czarnych ze szwem, rur stalowych ocynkowanych, łączników żeliwnych ocynkowanych, łączników żeliwnych czarnych oraz kształtek stalowych gwintowanych. Po przeprowadzeniu zakończonej wynikiem pozytywnym próbie szczelności, wszystkie wykonane ze stali czarnej przewody, mocowania i elementy konstrukcyjne zabezpieczyć antykorozyjnie Wymagane parametry izolacji termicznych węzła cieplnego w budynku CDiLND.

16 Pompę obiegową ciepła technologicznego izolować za pomocą fabrycznej izolacji termicznej, nowo wykonane i przebudowywane przewody technologiczne węzła cieplnego izolować matami z wełny mineralnej pod płaszczem z folii aluminiowej. Wymagane minimalne parametry techniczne materiału izolacyjnego: Maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła λ 40 =0.40 W/m K. Grubość izolacji zgodna z wymogami Dz.U Wymagane parametry izolacji termicznych węzła cieplnego para-woda. Przeznaczone do demontażu i późniejszego odtworzenia izolacje przewodów pary wysokoprężnej, kondensatu i wodnej sieci cieplnej wykonać z mat z wełny mineralnej o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła λ 40 =0.40 W/m K i grubościach zgodnych z grubościami istniejących izolacji. Izolacje projektowanych urządzeń, armatury i przewodów pary wysokoprężnej, kondensatu i wodnej sieci cieplnej wykonać z mat z wełny mineralnej o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła λ 40 =0.40 W/m K i grubościach zgodnych z zapisami Dz.U Zarówno odtwarzane, jak i nowo wykonywane izolacje z wełny mineralnej obudować płaszczem z arkuszy blachy aluminiowej ze stopu EN AW-1050A o grubości minimum 0.6 mm, łączonych za pomocą nitów aluminiowych. Wymagane minimalne parametry techniczne materiału izolacyjnego: Maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła λ 40 =0.40 W/m K. Grubość izolacji zgodna z wymogami Dz.U Roboty ogólnobudowlane odtworzeniowe w budynku CDiLND. Po zakończeniu robót instalacyjno-budowlanych, zarówno w pomieszczeniu węzła cieplnego, jak i w pomieszczeniu udostępnionym Wykonawcy Robót na cele magazynowe, uzupełnić powstałe ubytki w ścianach i stropach, a następnie wszystkie ściany i stropy pomalować farbami emulsyjnymi, dostosowując ich kolor do istniejącej kolorystyki pomieszczeń. Na ścianie pomieszczenia węzła cieplnego umieścić wykonany w czytelnej technice graficznej i oprawiony w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem oraz zawilgoceniem schemat technologiczny wykonanego węzła cieplnego z tabelarycznym zestawieniem urządzeń, armatury i elementów automatyki zawierającym nazwy własne, podstawowe parametry techniczne, nazwy producentów i numery katalogowe zamontowanych produktów Roboty ogólnobudowlane odtworzeniowe w budynku centralnej kotłowni Szpitala. Po zakończeniu robót instalacyjno-budowlanych w pomieszczeniu hali kotłów uzupełnić powstałe ubytki w ścianach i stropach, a następnie uzupełnione miejsca pomalować farbami emulsyjnymi, dostosowując ich kolor do istniejącej kolorystyki pomieszczenia.

17 Na ścianie pomieszczenia umieścić wykonany w czytelnej technice graficznej i oprawiony w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem oraz zawilgoceniem schemat technologiczny wykonanego węzła cieplnego z tabelarycznym zestawieniem urządzeń, armatury i elementów automatyki zawierającym nazwy własne, podstawowe parametry techniczne, nazwy producentów i numery katalogowe zamontowanych produktów Dodatkowe wymagania techniczne Inwestora. Inwestor nie dopuszcza montażu wymiennika ciepła para-woda, dla którego obliczeniowy spadek ciśnienia po stronie wtórnej, wyznaczony z użyciem udostępnianego przez producenta programu doboru, przekracza wartość 20,0 kpa. Inwestor nie dopuszcza montażu w węźle cieplnym para-woda pompy obiegowej sieci ciepła technolo - gicznego, dla której obliczeniowy punkt pracy znajdować się będzie poza publikowanym przez producenta zalecanym polem pracy pompy. Inwestor nie dopuszcza montażu pompy obiegowej ciepła technologicznego, dla której którykolwiek z obliczeniowych punktów pracy (w sezonie lub poza sezonem grzewczym) znajdować się będzie poza publikowanym przez producenta zalecanym polem pracy pompy. Przy doborze pompy obiegowej ciepła technologicznego uwzględnić zwiększenie wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego dla instalacji ciepła technologicznego o opory hydrauliczne przewodów i armatury obiegu ciepła technologicznego węzła cieplnego. Inwestor nie dopuszcza montażu przepływomierza licznika energii cieplnej, dla którego publikowany przez producenta przepływ nominalny jest mniejszy od wyznaczonego w projekcie przepływu obliczeniowego w przewodach zbiorczych węzła cieplnego. Podczas montażu przepływomierza licznika energii cieplnej o średnicy DN należy zachować przed urządzeniem odcinek prosty o niezmiennej średnicy i minimalnej długości 5 DN oraz za urządzeniem odcinek prosty o niezmiennej średnicy i minimalnej długości 3 DN. Inwestor wymaga zabudowy ciepłomierza wyposażonego w zanurzeniowe czujniki temperatury czynnika grzewczego o długościach dostosowanych do średnicy przewodów, w których montowane będą elementy pomiarowe. Obliczenia wymaganych grubości izolacji termicznych przewodów wykonać zgodnie z zapisami Dz.U , z uwzględnieniem rzeczywistego współczynnika przewodzenia ciepła stosowanego materiału izolacyjnego Wymagania Inwestora dotyczące prowadzenia robót budowlanych Przekazanie placu budowy.

18 Inwestor przekaże Wykonawcy Robót teren robót w terminie określonym w umowie o wykonanie niniejszych prac oraz wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej. Przed przystąpieniem do robót należy odebrać protokolarnie front robót od Inwestora. Pobór mediów dla celów realizacji prac jest nieodpłatny. Wykonawca Robót przed przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót oraz plan BIOZ. Inwestor nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy Robót. Inwestor wymaga również bieżącego sprzątania i usuwania odpadów do pojemnika ustawionego przez Wykonawcę Robót. Na Wykonawcy Robót spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca Robót naprawi lub odtworzy na własny koszt. Wszystkie pojazdy przed wyjazdem z budowy mają być oczyszczone w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie odpadów/błota Zabezpieczenie terenu objętego pracami budowlanymi. Wykonawca Robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami w okresie trwania realizacji przedsięwzięcia, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac. Wykonawca Robót dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i pracowników. Wykonawca Robót podczas wykonywanych prac musi zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę przed uszkodzeniem, zapyleniem, itp. Koszt zabezpieczenia terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie.. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Inwestora miejscu. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca Robót będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy Wymagania dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca Robót ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania prac Wykonawca Robót będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budynku. Wykonawca Robót będzie również unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób pracujących w budynkach: nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca Robót zobowiązany jest przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę Robót w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-

19 bezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca Robót będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Robót Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas realizacji prac Wykonawca Robót będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca Robót ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca Robót dostarczy na teren objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie oferty Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca Robót będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia prac do czasu odbioru ostatecznego. Po zakończeniu prac Wykonawca Robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót objętego pracami i usunięcia negatywnych skutków realizacji prac, odtworzenia terenu do stanu początkowego Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca Robót odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prac. Z uwagi na powyższe, zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia, Wykonawca Robót powiadomi bezzwłocznie Inwestora oraz będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca Robót będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji. W okresie trwania prac Wykonawca Robót będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących prowadzenia prac i na terenie wokół budynku oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz przed możliwością powstania pożaru Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych. Wykonawca Robót zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby budowlane, do czasu, gdy będą użyte do realizacji robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz, aby zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania

20 będą zlokalizowane w punktach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem prowadzonych robót, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę Robót Sprzęt i maszyny budowlane. Wykonawca Robót jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest wymagany technologicznie przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy Robót lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy Środki transportu. Wykonawca Robót jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Zastosowane środki transportu nie mogą wpływać negatywnie na stan dróg dojazdowych, a wszelkie uszkodzenia zostaną odtworzone na koszt Wykonawcy Robót. Transport materiałów i sprzętu będzie odbywał się przez wyznaczone drogi, które zostaną wskazane w trakcie przekazywania placu robót Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na teren prowadzonych prac. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, programie funkcjonalno-użytkowym, projekcie budowlanym wykonawczym oraz normach i instrukcjach. W przypadku opóźnień w realizacji robót stwarzających zagrożenie dla finalnego terminu ich zakończenia, Inwestor ma prawo wprowadzić dodatkowego podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca Robót powiadamia Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Odbiór końcowy robót.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymiana kotłów gazowych w istniejącej kotłowni wbudowanej dla budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Opis prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Opis prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. 322 345 200 fax. 322 345 300 Nr sprawy: ZP/370/2013 Opis prac budowlanych nie wymagających

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbiórka budynku gospodarczego (ubikacje suche i pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanego na działce nr 155/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; 58-100 Świdnica telefon/fax. (074) 853-54-67 ; 0603-997-848 PROJEKT BUDOWLANY Dane ewidencyjne 1. Obiekt : BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ I BIBLIOTEKI.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO Spis zawartości: 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czarna Woda : Przedszkole Czarna Woda, ul. Mostowa 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 13 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt Budynek Nr 1 WKU Kielce/ 4727 Adres obiektu budowlanego Kielce ul. Wesoła 29 Zamawiający 33 Wojskowy oddział Gospodarczy 39-460

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r.

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, 71-669 SZCZECIN 091 442 06 59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego Police ul. Cisowa 2 Obiekt: Filia Szkoły

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA : 1. WSTĘP - Przedmiot Specyfikacji Technicznej : - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

" F A S A D A " S P. C.

 F A S A D A  S P. C. "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa węzła cieplnego trójfunkcyjnego na

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 PROJEKT WYKONAWCZY 1. Nazwa zamówienia : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Szerokiej 4 w Inowrocławiu

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Szerokiej 4 w Inowrocławiu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POTRZEBY BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ PRZY UL. SZEROKIEJ 4 W INOWROCŁAWIU Wszelkie zmiany bez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I.

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. Str. 2 PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. SST-001 ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH... 3 I.1. Przedmiot SST... 3 I.2. Zakres robót... 3 I.3. Charakterystyka techniczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo