I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:"

Transkrypt

1 Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji pracowników firmy Beata Szymkowiak (nr projektu WND-POKL /13), zaprasza do udziału w postępowaniu konkurencyjnym dotyczącym realizacji usług SZKOLENIOWYCH W BLOKU SZKOLENIA PRODUKCYJNE oraz BLOKU SZKOLENIA MAGAZYNOWE na terenie Gorzowa Wlkp. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na terenie woj. lubuskiego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Postępowanie ma charakter niepubliczny i jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Siedziba Zamawiającego (Biuro projektu): Beata Szymkowiak, ul. Podmiejska 21A, Gorzów Wlkp. II. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym zapytaniu mowa jest o: Oferencie należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o zawarcie Umowy w ramach niniejszego zapytania ofertowego; Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot wyłoniony w toku niniejszego zapytania ofertowego, z którym zostanie podpisana umowa ramowa na realizację przedmiotu zamówienia; Zamawiającym należy przez to rozumieć firmę Beata Szymkowiak; Zapytaniu ofertowym należy przez to rozumieć niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przedmiotem postępowania jest realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji pracowników firmy Beata Szymkowiak, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie wyłącznie na terenie miasta Gorzów Wlkp., województwo lubuskie. Uczestnikami szkoleń będą pracownicy Zamawiającego.

2 2. Określenie przedmiotu, wielkości oraz terminu realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia: Realizacja usług szkoleniowych opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Szkolenie pracowników , Termin realizacji zamówienia: a) grudzień 2013 r. maj 2014r.; b) dokładne terminy wykonania usługi zostaną określone po podpisaniu umowy z Wykonawcą, realizacja szkoleń następować będzie w miarę identyfikowania potrzeb Zamawiającego do końca maja 2014r. Miejsce realizacji zamówienia: a) Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji szkoleń na terenie miasta Gorzów Wlkp. Tym samym, Oferent zobligowany jest do złożenia oferty realizacji szkoleń na terenie ww. miasta. b) Sala szkoleniowa zostanie zagwarantowana i wskazana przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zapytania ofertowego. Sala będzie przystosowana do kształcenia osób dorosłych i odpowiednio wyposażona, tj. w: stoły, krzesła w ilości adekwatnej do planowanej liczby uczestników z możliwością różnej aranżacji ustawień w zależności od potrzeb prowadzących szkolenie, flipchart z przyborami do pisania oraz sprzęt audiowizualny (rzutnik multimedialny, ekran). IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA: Szczegółowy zakres merytoryczny usług będących przedmiotem Postępowania obejmuje: 1) opracowanie merytoryczne i wydruk 34 pakietów materiałów szkoleniowych (24 sztuk Blok Produkcja + 10 sztuk Blok Magazyn) zgodnych z tematami szkoleniowymi wymienionymi w pkt. IV. 2, 3, 4 zawierających program szkolenia oraz skrypt. a) materiały szkoleniowe wymienione muszą być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki b) autorskie prawa majątkowe do opracowanych przez Oferenta pakietów materiałów szkoleniowych przysługują Zamawiającemu, c) materiały szkoleniowe zostaną dostarczone uczestnikom przed rozpoczęciem każdego dnia szkoleniowego. 2) przeprowadzenie łącznie 32 dni szkoleniowych w ramach: 2.1. BLOKU SZKOLENIOWEGO PRODUKCJA (3 grupy szkoleniowe x 8 uczestników x 4 szkolenia, razem 12 dni szkoleniowych) zgodnie z poniższymi tematami szkoleniowymi Szkolenie 1: proekologiczne metody oszczędzania energii w procesie produkcyjnym (2 dni szkoleniowe) Szkolenie 2: koncepcja TQM w praktyce procesu produkcji (1 dzień szkoleniowy)

3 Szkolenie 3: praktyczne narzędzia i metody zapewniania jakości (1 dzień szkoleniowy) 2.2. BLOKU SZKOLENIOWEGO MAGAZYN (2 grupy szkoleniowe x 5 uczestników x 10 szkoleń, razem 20 dni szkoleniowych) zgodnie z poniższymi tematami szkoleniowymi Szkolenie 1: wstęp do gospodarki magazynowej (1 dzień szkoleniowy) Szkolenie 2: procesy techniczne w gospodarce magazynowej (1 dzień szkoleniowy) Szkolenie 3: zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowania (1 dzień szkoleniowy) Szkolenie 4: prowadzenie dokumentacji; obieg dokumentów i towarów (1 dzień szkoleniowy) Szkolenie 5: zasady i technologia magazynowania (1 dzień szkoleniowy) Szkolenie 6: zapasy, cel i funkcje zapasów (1 dzień szkoleniowy) Szkolenie 7: zagadnienia organizacyjne gospodarki magazynowej (1 dzień szkoleniowy) Szkolenie 8: zarz. personelem magazynowy (1 dzień szkoleniowy) Szkolenie 9: inwentaryzacja w magazynach (1 dzień szkoleniowy) Szkolenie 10: systemy inf. w gospodarce magazynowej (1 dzień szkoleniowy) a) dzień szkoleniowy określony zostaje jako 8 godz. zegarowych, przy czym za jedną godzinę zegarową szkolenia przyjmuje się 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. W dzień szkoleniowy wliczone zostają jedna jednogodzinna przerwa na obiad oraz dwie półgodzinne przerwy na kawę. b) wszystkie szkolenia odbywać się będą w dni robocze, c) grupę docelową szkoleń stanowić będą pracownicy Zamawiającego firmy Beata Szymkowiak w Gorzowie Wlkp., w tym w szczególności pracownicy produkcyjni i magazynowi. 3) zapewnienie firmy zewnętrznej (podwykonawcy), która przeprowadzi poszkoleniowy egzamin zewnętrzny z tematyki szkoleń. Podwykonawca nie może być powiązany w jakikolwiek sposób z Zamawiającym oraz Oferentem a) podwykonawca egzaminujący przeprowadzi egzamin na podstawie materiałów szkoleniowych dostarczonych mu przez Oferenta b) przeprowadzenie egzaminu oraz ocena wyników będzie przeprowadzona w sposób rzetelny i niebudzący wątpliwości co do oceny wiedzy uczestników. c) egzamin zewnętrzny obejmie wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu i odbędzie się po zakończeniu szkoleń dla każdej grupy w każdym bloku szkoleniowym przewidywany termin maj 2014r. d) Podmiot przeprowadzający egzamin zewnętrzny nie musi być akredytowany do prowadzenia egzaminów zewnętrznych, wymagane jest jednakże by prowadził działalność szkoleniową w tematyce zbieżnej do tematów szkoleniowych opisanych w pkt. pkt. IV. 2.

4 V. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI USŁUG a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zgodnie z Postępowaniem, w dniu podpisania umowy otrzyma ramowy harmonogram szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu b) Wykonawca zobowiązany jest do akceptacji terminów i tematów szkoleń określonych przez Zamawiającego w Zleceniu, ewentualne zastrzeżenia powinny być bezzwłocznie zgłoszone Zamawiającemu lecz nie muszą zostać przez niego zaakceptowane c) w przypadku nieobecności zaplanowanego trenera, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania od tym fakcie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych przez szkoleniem/ doradztwem zapewniając jednocześnie zastępstwo za trenera d) w przypadku konieczności odwołania zaplanowanego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest to uczynić do 2 dni roboczych przed datą szkolenia, w przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztami wynajmu sali szkoleniowej oraz cateringu. e) po zakończeniu każdego miesiąca szkoleń, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację szkoleniową (Zamawiający przekaże wzór) i.dziennik szkolenia ii.kartę pracy trenera f) Wykonawca na własny koszt zapewni noclegi dla trenerów realizujących szkolenia oraz ich transport do i z sali szkoleniowej oraz wyżywienie trenerów w trakcie realizacji szkoleń. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Każdy z Oferentów składa jedną, zaparafowaną ofertę sporządzoną według załączonego wzoru Formularza Ofertowego (Zał. 1), zawierającego: a) DANE OFERENTA b) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY tj. ofertę cenową za poszczególne usługi wymienione w niniejszym zapytaniu. W każdej pozycji należy podać należy podać cenę netto oraz ceną brutto. W przedmiotowym zamówieniu, dla poszczególnych usług należy naliczyć podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu złożenia oferty. c) INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM: d) OŚWIADCZENIE OFERENTA POTWIERDZAJĄCE, IŻ SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: e) ŻYCIORYSY (CV) TRENERÓW, KTÓRZY BĘDĄ PROWADZILI SZKOLENIA. Trenerzy muszą posiadać min. 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bloku tematycznego, w którym będą prowadzili szkolenia. f) INFORMACJĘ O PODWYKONAWCY PRZEPROWADZAJĄCEJ EGZAMIN ZEWNĘTRZNY (zał. 3)

5 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy spełniają określone w zapytaniu wymagania. VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY i KRYTERIA WYBORU 1. Cenę za wykonanie zamówienia należy przedstawić na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Cenę oferty netto i brutto (tj. wraz z należnym podatkiem VAT) należy podać w złotych polskich uwzględniając zakres zamówienia oraz wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 3. Cena oferty stanowiąca podstawę oceny oferty obejmować będzie całkowity koszt realizacji usług objętych zapytaniem. 4. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: 7.1 w zakresie oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu: wszystkie złożone oferty zostaną poddane ocenie w zakresie ich kompletności, tj. Zamawiający poprzez zastosowanie kryterium spełnia nie spełnia zweryfikuje czy zawierają wszystkie informacje i oświadczenia określone w punkcie V niniejszego zapytania ( Opis sposobu przygotowania oferty ). Oferty niekompletne oraz sporządzone niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia a Wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu. 7.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty z uwagi na niezaakceptowanie życiorysów trenerów z uwagi na niespełnienie kryterium 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w ramach bloku tematycznego. 7.3 w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty: według poniższych kryteriów a) cena łączna waga 100% (1% = 1 pkt.) Cena łączna stanowi sumę wszystkich pozycji zgodnie z zapytaniem ofertowym określoną w pozycji RAZEM Załącznika 1 Najwyższą (maksymalną) liczbę punktów za kryterium cena otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna oferta oceniona zostanie zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = cena oferty najniższej x 100 / cena oferty ocenianej 7.4 Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała najwięcej punktów zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 7.2 i 7.3. Wybór Wykonawcy/ów udokumentowany zostanie protokołem, którego kopię otrzymają wszyscy Oferenci biorący udział w postępowaniu.

6 VIII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu aktualnie obowiązujących Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Oferta Oferenta (Zał. 1), Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2), CV trenerów oraz Informację o podmiocie przeprowadzającym egzamin zewnętrzny (Załącznik nr 3) zawierające wszystkie określone wyżej informacje i oświadczenia, powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub e- mailem na adres: Biuro Projektu: Beata Szymkowiak, ul. Podmiejska 21A, Gorzów Wlkp. lub 4. Ostateczną datą złożenia ofert jest r. (wtorek) godzina O złożeniu oferty decyduje data i godzina dostarczenia oferty. 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni roboczych od ostatecznego terminu składania ofert. 6. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. 7. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia przez Oferenta oferty obejmującej wyłącznie jedną z 3 pozycji wymienionych w zapytaniu ofertowym (przygotowanie materiałów szkoleniowych, realizacja szkoleń, przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego). Taka oferta zostanie uznana za niekompletną i zostanie odrzucona. 9. Przy realizacji usług objętych Postępowaniem Zamawiający wyraża zgodę na zlecanie przez Wykonawców usług podwykonawcom, przy czym Wykonawcy są w pełni odpowiedzialni za działania i zaniechania podwykonawców w ramach realizacji usług objętych Postępowaniem. 10. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 11. W trakcie przygotowania ofert, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego. Pytania muszą być kierowane za pomocą poczty elektronicznej na adres Zamawiającego: Odpowiedzi zostaną niezwłocznie przesłane do Oferenta. 12. Firma Beata Szymkowiak zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy oraz unieważnienia postępowania ofertowego w całości lub w części, bez podawania przyczyn. Jednocześnie firma zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z podmiotem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zakończenia negocjacji.

7 13. Kwota wskazana w niniejszym zamówieniu może ulec zmianie adekwatnie do faktycznej liczby uczestników szkoleń i liczby wykorzystanych przez nich świadczeń. 14. W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium. IX. TAJEMNICA SPÓŁKI Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako tajemnicę Spółki. Informacje dotyczące faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Wykonawcę jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji. X. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu Załącznik nr 3 Informacja o podmiocie przeprowadzającym egzamin zewnętrzny

8 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy miejscowość, data pieczęć firmowa FORMULARZ OFERTOWY Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz (dane Oferenta): Nazwa Adres siedziby Nr telefonu i faksu NIP REGON Imię, nazwisko, nr telefonu i mail osoby kontaktowej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkoleń w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji pracowników firmy Beata Szymkowiak, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składam niniejszą ofertę. Lp. Zakres usług Cena łączna [netto] Cena łączna [brutto] 1 Koszt przeprowadzenia 12 dni szkoleniowych dla 24 osób, w tym koszt opracowania merytorycznego i wydruku 24 pakietów materiałów szkoleniowych w ramach BLOKU PRODUKCJA 2 Koszt przeprowadzenia 20 dni szkoleniowych dla 10 osób, w tym koszt opracowania merytorycznego i wydruku 10 pakietów materiałów szkoleniowych w ramach BLOKU MAGAZYN 3 Koszt egzaminów dla 34 osób przeprowadzonych przez firmę zewnętrzną RAZEM

9 Niniejszym oświadczamy, że: 1. zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. usługi przez nas świadczone, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. Niniejszym oświadczamy, że: 1. Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia 2. Wyrażamy zgodę na umieszczenie we wszystkich wymaganych miejscach informacji o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego (roll-up, inne informacje przekazane przez Zamawiającego). 3. Wyrażamy zgodę na płatność zaliczkową, jeśli zaistnieje taka konieczność ze strony Zamawiającego. Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, następujące dokumenty: 1. Życiorysy trenerów posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach danego bloku tematycznego. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu (zał. 2) 3. Informacja o podmiocie przeprowadzającym egzamin zewnętrzny (zał. 3) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

10 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Oferenta OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: a) otwarcia w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości, b) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 5. brak jest w stosunku do nas podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w rozdziale 3, w podrozdziale 1, w sekcji 3 Przejrzystość i konkurencyjność wydatków pkt. 8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL tj.: Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym (firmą Beata Szymkowiak) osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawców, co w szczególności polega na tym, iż: a) w firmie Beata Szymkowiak jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) nie posiadamy co najmniej 10% udziałów lub akcji firmy Beata Szymkowiak; c) nie pełnimy funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) nie pozostajemy w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

11 Załącznik nr 3 Informacja o podmiocie przeprowadzającym egzamin zewnętrzny Informujemy, iż podmiotem przeprowadzającym egzamin zewnętrzny będzie firma (nazwa, adres) 1).., lub 2).., lub 3).., lub 4).., lub Oświadczamy, iż a) w/w podmiot/ podmioty nie jest/ są w jakikolwiek sposób powiązane z Zamawiającym oraz Oferentem, w szczególności: nie jest powiązany z Zamawiającym (firmą Beata Szymkowiak) oraz Oferentem osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się powiązania pomiędzy Zamawiającym/ Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/ Oferenta, co w szczególności polega na tym, iż: w firmie Zamawiającego lub Oferenta nie działa jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; nie posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji Zamawiającego lub Oferenta; nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Zamawiającego lub Oferenta; nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Zamawiającego lub Oferenta b) podmiot przeprowadzający egzamin zewnętrzny prowadzi działalność szkoleniową w tematyce zbieżnej do tematów szkoleniowych opisanych w pkt. pkt. IV. 2. Zapytania ofertowego. c) podmiot egzaminujący przeprowadzi egzamin na podstawie materiałów szkoleniowych dostarczonych mu przez Oferenta d) przeprowadzenie egzaminu oraz ocena wyników będzie przeprowadzona w sposób rzetelny i niebudzący wątpliwości co do oceny wiedzy uczestników. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/5.2.1/2014 z dnia 21.10.2014. OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjny Samorząd Pomorza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo