Uproszczony raport Środowiskowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uproszczony raport Środowiskowy"

Transkrypt

1 Uproszczony raport Środowiskowy 2010

2 Wprowadzenie Kolejne Wydanie Uproszczonego Raportu Środowiskowego Volvo Polska adresujemy do osób oraz instytucji zainteresowanych firmą Volvo Polska, jak również klientów, sąsiadów i opinii publicznej. Celem Raportu jest przybliżenie informacji o zadaniach realizowanych przez Volvo Polska na rzecz ochrony środowiska oraz utrzymywanie otwartego dialogu z zainteresowanymi grupami. Wartości korporacyjne: Jakość, Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska to fundament Grupy Volvo. Wartości te budują wizerunek firmy na świecie. Pokazują, co jest dla nas ważne i jak chcemy być postrzegani. Jakość to nasz sposób myślenia dostarczamy produkty i usługi, którym można zaufać. We wszystkich aspektach naszej działalności, począwszy od rozwoju produktu i produkcji aż po dostawy i wsparcie klienta, najważniejsze są dla nas potrzeby i oczekiwania klientów. Bezpieczeństwo związane jest z użytkowaniem naszych produktów. Dążymy do minimalizacji zagrożeń i skutków wypadków oraz do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy kierowców oraz operatorów maszyn. Ochrona Środowiska odzwierciedla nasze dążenie do lepszego wykorzystania energii i innych zasobów oraz zmniejszenia poziomu emisji szkodliwych substancji do środowiska. Kwestie ekologiczne uwzględniane są przy doborze wykorzystywanych substancji i materiałów, podczas weryfikacji dostawców i organizowania transportu, jak również w racjonalnej gospodarce odpadami, z uwzględnieniem recyklingu jako narzędzia wspomagającego redukowanie zużycia zasobów naturalnych. Volvo Polska jest częścią Grupy Volvo i od początku swojej działalności czerpie z wieloletnich doświadczeń wypracowanych przez koncern. Na tym fundamencie zbudowano cały system zarządzania przedsiębiorstwem, którego integralną częścią jest system zarządzania środowiskiem, zgodny z normą ISO Aby pokazać, w jakim kierunku podążamy, Grupa Volvo stworzyła swoją Politykę Środowiskową.

3 Polityka środowiskowa Grupy Volvo Troska o Środowisko jest jedną z podstawowych wartości Grupy Volvo. W dziedzinie ochrony środowiska Grupa Volvo dąży do bycia światowym liderem wśród czołowych producentów produktów, urządzeń i systemów związanych z transportem. Programy środowiskowe charakteryzują się kompleksowym ujęciem problemów, ciągłym doskonaleniem, rozwojem technicznym i efektywnym wykorzystaniem surowców. Dzięki temu Grupa Volvo zyskuje przewagę nad konkurencją i przyczynia się do stałego rozwoju produktów. Kompleksowe ujęcie problemu W staraniach ku zmniejszeniu wpływu naszych produktów, operacji i usług na środowisko powinniśmy: mieć na względzie okres eksploatacji produktu zająć pozycję światowego lidera w kwestii troski o środowisko w oparciu o obowiązujące prawo i przepisy uczynić zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska podstawą wszystkich działań zachęcać dostawców, handlowców i innych partnerów w obszarze naszych wpływów do przyjęcia zasad zawartych w tej polityce. Ciągłe doskonalenie Nasza działalność środowiskowa powinna być zintegrowana we wszystkich operacjach oraz być stale doskonalona poprzez: formułowanie, przekazywanie i monitorowanie jasno określonych celów angażowanie naszych pracowników. Rozwój techniczny Powinniśmy dążyć do przewyższania oczekiwań i wymagań naszych klientów i społeczeństwa poprzez: aktywne i rozwojowe badania doskonalenie rozwiązań transportowych o niskim wpływie na środowisko promowanie przestrzegania wymagań prawnych stałe zmniejszanie w naszych produktach zużycia paliwa, emisji spalin, poziomu hałasu i wpływu na zmiany klimatu zmniejszenie wykorzystywania materiałów szkodliwych dla środowiska. Efektywne wykorzystanie surowców Biorąc pod uwagę całkowity okres eksploatacji, nasze produkty i operacje przemysłowe powinno charakteryzować: zminimalizowane zużycie energii i surowców ograniczone do minimum generowanie odpadów i pozostałości poprodukcyjnych oraz efektywne gospodarowanie odpadami. Programy środowiskowe i ich wyniki powinny być przekazywane w otwarty i rzeczowy sposób. Obszary i jednostki biznesowe są odpowiedzialne za czynne wdrażanie programów opartych na tej Polityce. 24 marca 2004 r. Leif Johansson Prezydent AB Volvo i CEO

4 Strategia ekologiczna Volvo Polska Zgodnie ze wstępem do Polityki Środowiskowej Grupy Volvo, Volvo Polska stworzyło własną Strategię Ekologiczną i pragnie zdecydowanie podkreślać znaczenie ochrony środowiska w całym zakresie swojej działalności. Strategia Ekologiczna powinna pozostawać w zgodzie oraz wspierać rozwój ekonomiczny naszej firmy. Działania Volvo Polska będą konsekwentnie opierać się na poniższych przesłaniach: Troska o środowisko dotyczy wszystkich naszych pracowników. Będą oni stopniowo informowani i szkoleni w dziedzinie ochrony środowiska. Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego będziemy kontrolować oraz stale doskonalić naszą produkcję w celu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska. Będziemy spełniać wymagania stawiane przez prawo dotyczące ochrony środowiska. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w procesach firmy, będziemy zawsze dogłębnie analizować ich wpływ na środowisko. Nasi dostawcy i podwykonawcy zostaną poinformowani o Polityce Środowiskowej Grupy Volvo oraz o Strategii Ekologicznej Volvo Polska. Będziemy zachęcać ich do przyjęcia podobnych zasad działania na rzecz ekologii. Będziemy aktywnie poszukiwać najlepszych rozwiązań ponownego wykorzystania oraz recyklingu naszych odpadów. Będziemy regularnie informować opinię publiczną o wpływie naszej działalności na środowisko. Pragniemy zostać uznanym liderem w dziedzinie ochrony środowiska na polskim rynku przemysłu motoryzacyjnego.

5 Volvo i Środowisko Volvo w Środowisku XX i XXI wiek to czas intensywnego rozwoju nauki i techniki oraz rozkwitu wielu gałęzi przemysłu na skalę globalną. Obszary wpływu poszczególnych przedsięwzięć człowieka na środowisko są bardzo rożne. Każde działanie ma znaczenie dla środowiska naturalnego i wymaga analizy oraz podjęcia działań prewencyjnych, których wynikiem będzie ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko realizowanych przedsięwzięć. Ekologia to nie tylko współczesna moda, ale również konkretne problemy i zagrożenia. Mają one wiele różnych przyczyn i wymagają określonych działań na całym świecie indywidualnych osób, ale również organizacji i przedsiębiorstw oraz państw. Podejmowane kampanie na rzecz działań proekologicznych wynikają z coraz większej świadomości, jakie konsekwencje dla ekosystemu ziemi niosą działania ludzi. Podejmowanie działań proekologicznych Grupa Volvo działa globalnie na wszystkich kontynentach i postrzega z tej perspektywy swoje miejsce i zadania związane ze środowiskiem. Dlatego inicjuje działania na rzecz ochrony środowiska i uczestniczy w przedsięwzięciach podejmowanych przez innych w tym zakresie. Koniecznością jest dziś poszukiwanie takich metod produkcji i recyklingu, które będą sprzyjać ochronie środowiska. Wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy w naszych procesach produkcyjnych sa starannie analizowanie pod kątem ich wpływu na środowisko. Partnerzy Volvo Polska dostawcy i podwykonawcy są informowani o Polityce Ekologicznej Volvo oraz Strategii Ekologicznej Volvo Polska i zachęcani do przyjęcia podobnych proekologicznych działań. Efektywne wykorzystanie surowców Procesy produkcyjne i gotowe produkty Volvo cechuje minimalizacja zużycia energii i surowca, ograniczenie generowanych odpadów oraz skuteczne gospodarowanie pozostałościami poprodukcyjnymi. Stosujemy zasadę zapobiegania polegającą na unikaniu materiałów i procesów, które mogą być szkodliwe dla środowiska i ludzkiego zdrowia oraz na wdrażaniu alternatywnych rozwiązań. Innowacje dla środowiska Aby stworzyć bardziej innowacyjne i proekologiczne rozwiązanie transportowe, Volvo produkuje pojazdy o napędzie hybrydowym, które wykorzystują dwa różne źródła energii. Innowacja Volvo polega na połączeniu silnika elektrycznego i spalinowego w układzie równoległym. Technologia hybrydowa Volvo to optymalna metoda zasilania autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej i podmiejskiej. System hybrydowy Volvo odzyskuje energię powstałą w wyniku częstego hamowania. Odzyskana energia jest wykorzystywana do napędu autobusu. Z zastosowania takiego rozwiązania wynikają korzyści istotne zarówno dla ekonomiki, jak i ochrony środowiska. Redukcja zużycia paliwa sięga 30%, a redukcja emisji zanieczyszczeń nawet 40-50%. Dodatkowo, dzięki stosunkowo cichemu ruszaniu z miejsca, znacznemu obniżeniu ulega poziom hałasu.

6 Volvo Polska i Środowisko Organizacja Środowiskowa w Volvo Polska Strategia koncernu zakłada tworzenie lokalnych organizacji środowiskowych i tak też się dzieje w Volvo Polska. Na czele organizacji środowiskowej stoi Rada Środowiskowa, która złożona jest ze wszystkich dyrektorów przedsiębiorstwa i kierowana przez Prezesa Volvo Polska Centrum Przemysłowe. Radę reprezentuje Dyrektor ds. Jakości, który wspólnie z Kierownikiem ds. Jakości koordynuje prace Grupy Środowiskowej. W skład Grupy Środowiskowej wchodzą przedstawiciele działów, które mają istotny wpływ na środowisko. Schemat organizacyjny Rada Środowiskowa dyrektor ds. jakości kierownik ds. jakości grupa środowiskowa jakość logistyka zakupy/pdv inżynieria fabryki inżynieria produkcji vce vgre Volvo Polska i wpływ na środowisko Volvo Polska produkuje we Wrocławiu autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne oraz maszyny budowlane. Wdrożony System Zarządzania Środowiskowego, który jest zgodny z normą ISO 14001, ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie ochrony środowiska. Działania mające na celu ochronę środowiska są stale nadzorowane i doskonalone. Realizujemy to za pomocą: wewnętrznych i zewnętrznych audytów środowiskowych własnej oczyszczalni ścieków programów działań środowiskowych kompleksowej gospodarka odpadami

7 Procesy i znaczące aspekty Czarna i Szara Lista Wszystkie substancje chemiczne używane podczas procesu produkcyjnego spełniają standardy przyjęte przez koncern. Aby wyeliminować zastosowanie substancji szkodliwych, powstały dwie listy restrykcyjne: czarna i szara. Na czarnej liście znajdują się związki chemiczne, których stosowanie jest zabronione. Szara lista zawiera spis substancji, których użycie podlega ograniczeniom. Istnieje również biała lista wykaz substancji alternatywnych dopuszczonych do stosowania. Główne aspekty środowiskowe To przede wszystkim: emisja do atmosfery, odprowadzanie ścieków, wytwarzanie odpadów, zużycie wody, gazu i energii elektrycznej. Emisja do atmosfery Jest najistotniejszym aspektem środowiskowym. Głównymi jej źródłami są: procesy malowania, odtłuszczania i klejenia. Poza tym swój udział mają również procesy spawania, szlifowania i spalania gazów do celów grzewczych i technologicznych oraz emisja ze spalania paliwa podczas testowania pojazdów. Główne zanieczyszczenia emitowane do atmosfery to: lotne związki organiczne, dwutlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz pyły. Odprowadzanie ścieków Możemy podzielić na dwa obszary. Pierwszy stanowią ścieki sanitarne, odprowadzane do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, są regularnie badane pod względem spełnienia wymogów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. Drugi obszar obejmuje ścieki opadowe odprowadzane do stawu znajdującego się na terenie Volvo Polska, który pełni role naturalnego odstojnika. Tutaj pomiary dokonywane są w okresach półrocznych. Wytwarzanie odpadów Jest ubocznym skutkiem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Ze względów ekologicznych, ale również ekonomicznych poszukujemy stale nowych rozwiązań w zakresie redukowania ilości wytwarzanych odpadów. Szukamy również nowych sposób na zwiększenie recyklingu i odzysku jak największej liczby wytwarzanych odpadów. Zużycie wody, gazu i energii elektrycznej W tym zakresie prowadzimy ciągłe starania zmierzające do minimalizacji wykorzystania tych zasobów. Bieżący monitoring oraz wdrażane co roku programy oszczędnościowe zmniejszają zużycie do optymalnego w danych warunkach. Sytuacje awaryjne Na wypadek awarii instalacji wodnej, gazowej, wycieku oleju czy pożaru, firma posiada udokumentowane procedury postępowania. Mają one zapewnić ograniczenie skutków awarii i zapobiec katastrofom ekologicznym.

8 Cele Środowiskowe dla Volvo Polska na 2010 rok 1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery 2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 3. Zwiększenie recyklingu odpadów 4. Rozwój dostawców 5. Zwiększenie ilości części pakowanych w zwrotne opakowania

9 Dane środowiskowe za rok 2009 Emisja do wody Zawiesina ogólna (średnio) 9,89 mg/dm 3 Chlorki (średnio) 175 mg/dm 3 BZT5 (średnio) 6,31 mg/dm 3 ChZTCr (średnio) 29,54 mg/dm 3 Emisja do atmosfery Emisja NOx 3,294 t Emisja CO 1,756 t Emisja CO ,88 t Emisja SO 2 0,018 t Emisja LZO 64,76 t Emisja CO 2 12,9 t z Instalacji Adsorpcyjno-Katalitycznej Zużycie wody m 3 Zużycie gazu m 3 Zużycie energii 9972,422 MWh

10 Dane środowiskowe za rok 2009 Wytwarzanie odpadów w tonach 1. Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa 261,26 2. Odpady tworzyw sztucznych 82, Inne nie wymienione odpady 12, Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 8, Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w , Odpadowe kleje i szczeliwa 0, Pyły z gazów odlotowych 0, Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 292, Cząstki i pyły metali nieżelaznych 49, Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w , Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 0, Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zwierające zw. chlorowcoorganicznych 7, Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 1, Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0, Opakowania z papieru i tektury 90, Opakowania z tworzyw sztucznych 10, Opakowania z drewna 207, Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w ,700

11 Dane środowiskowe za rok Zużyte opony 0, Płyny zapobiegające zamarzaniu, zawierające niebezpieczne substancje 2, Szkło 26, Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do , Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do , Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w , Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 88, Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w , Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 88, Organiczne odpady inne niż wymienione w , , Baterie i akumulatory ołowiowe 2, Miedź, brąz, mosiądz 5, Aluminium 24, Żelaza i stal 186, Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 80, Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 5,8 35. Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 5,300

12 Volvo Polska Sp. z o.o.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Ewa Mazur Wierzbicka ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z większych problemów.

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 14001 W WYBRANYCH ORGANIZACJACH

EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 14001 W WYBRANYCH ORGANIZACJACH PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 1/2007 Jacek Boba, Aleksandra Saratowicz EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008 RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008 Spis treści 1. Profil przedsiębiorstwa i działalność biznesowa... 4 1.1. Zakres raportu... 4

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

25 lat ochrony środowiska w Polsce

25 lat ochrony środowiska w Polsce 25 lat ochrony środowiska w Polsce Redakcja Sandra Kokocińska, Mikołaj Maternik, Piotr Matuszewski Korekta Barbara Kostrzewska Egzemplarz bezpłatny wydany w ramach XVIII Międzynarodowego Kongresu Ochrony

Bardziej szczegółowo