Grupa KĘTY S.A. Raport Środowiskowy za rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa KĘTY S.A. Raport Środowiskowy za rok 2014"

Transkrypt

1 Grupa KĘTY S.A. Raport Środowiskowy za rok 2014 Nr projektu: SWW17/03/2015 Kęty, marzec 2015r 1

2 Informacje podstawowe Adres Spółki: Kęty, ul. Kościuszki 111 Władze Spółki: Prezes Zarządu Dariusz Mańko Członek Zarządu Adam Piela Telefon: (0-33) Fax: (0-33) WWW: NIP: REGON: Zawartość raportu Przedmowa Prezesa Zarządu 3 1. Realizacja wymagań prawnych Ogólna charakterystyka korzystania ze środowiska Oddziaływanie na środowisko 7 4. Uiszczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska Monitorowanie i pomiary Odpowiedzialność społeczna zakładu 16 Załącznik graficzny do raportu 18 2

3 Przedmowa Prezesa Zarządu Realizując strategię przedsiębiorstwa Grupa KĘTY S.A. przystąpiła w 2014 roku do inicjatywy ONZ Global Compact. Wydarzenie to w istotny sposób wpłynęło na zakres i charakter działań na rzecz ochrony środowiska. Spółka w jeszcze większym stopniu skoncentrowała się na prewencyjnym podejściu do środowiska poprzez stosowanie przyjaznych technologii, większą efektywność wykorzystania zasobów naturalnych oraz promowanie wśród pracowników postaw odpowiedzialności ekologicznej. Wydane zostały dwa ważne dokumenty: Polityka Społecznej Odpowiedzialności oraz Kodeks Etyczny, stanowiące deklarację pełnej odpowiedzialności Spółki za wpływ na środowisko. Podjęcie współpracy z dostawcami uzależniamy od podpisania Deklaracji społecznej odpowiedzialności oraz spełnienia przez wyroby dodatkowych kryteriów ekologicznych. Duży nacisk położono na odpowiedzialne i zaangażowane podejście pracowników. Efektem jest funkcjonujący w firmie system Sugestii pracowniczych, w ramach którego pracownicy zgłosili szereg usprawnień, które obok efektu środowiskowego przyniosły efekt ekonomiczny. Nadal utrzymujemy system zgodny z normą ISO 14001, stanowiący platformę ciągłego doskonalenia oraz zwiększania efektywności ekologicznej zakładu. Polityka środowiskowa ukierunkowana jest na czystą produkcję, rozumianą jako stałe dążenie do zmniejszania zużycia zasobów, ograniczania emisji zanieczyszczeń, efektywnego zagospodarowania odpadów i skutecznego zapobiegania awariom. Narzędziem służącym poprawie efektywności procesów oraz eliminacji zagrożeń jest zatwierdzany corocznie Program Środowiskowy. Program na rok 2014 obejmował m.in. zakup nowych urządzeń (specjalnych pomp do przepompowywania oleju, wanien wychwytowych pod kontenery magazynowania i transportu chemikaliów, przenośnego aparatu do automatycznego poboru prób wody i ścieków) oraz wymianę źródeł światła na energooszczędne. Przejście na wykorzystanie gazu ziemnego jako nośnika energetycznego w instalacjach produkcyjnych i energetycznych zredukowało znacząco emisję pyłu do powietrza. Sukcesem Spółki zakończyły się działania mające na celu ograniczenie ilości i ładunku ścieków odprowadzanych do wód poprzez optymalizację procesu anodowania, a także wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami z pełną segregacją odpadów zarówno w biurach, jak i pomieszczeniach produkcyjnych. Dodatkowo zoptymalizowano proces wytopu aluminium zwiększając udział surowców wtórnych w produkcji finalnej. Obecnie Spółka zagospodarowuje blisko 100% odpadów aluminiowych wytwarzanych w zakładzie w Kętach oraz krajowych spółkach zależnych. Odpady te stosowane są jako komponent surowców do produkcji nowych wyrobów wyciskanych z aluminium. 3

4 Oceny efektywności zadań środowiskowych Spółka dokonuje przy wykorzystaniu wdrożonego modelu tzw. zielonej księgowości, stanowiącego dostosowanie tradycyjnego systemu rachunkowości do wymogów związanych z działalnością proekologiczną. Prowadzimy pełną ewidencję kosztów ochrony środowiska, badamy ich strukturę oraz analizujemy zmiany w czasie. Źródła danych do finansowej oceny działalności środowiskowej stanowią: wydatki inwestycyjne, koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń ochronnych, wysokość wymaganych prawem opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych itp. Realizowana rachunkowość stanowi narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji związanych z działalnością ekologiczną oraz przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Spółka dostosowała działalność do nowych regulacji prawnych. Zgodność potwierdziły wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz niezależnych auditorów TUV NORD Cert. Jednocześnie w związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, implementującej postanowienia dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, jak również zmianą ustawy o odpadach i Prawo wodne zakład uzyskał nowe lub dokonał zmiany istniejących pozwoleń emisyjnych: - zintegrowane pozwolenie ekologiczne z dnia , - zezwolenie na wytwarzanie odpadów z linii do trawienia matryc z dnia , - pozwolenie wodno-prawne na pobór wód z dnia , - decyzji ustanawiającej strefy ochronne ujęcia wody z dnia Spółka realizowała pomiary i analizy jakości środowiska. Wyniki badań potwierdziły dotrzymywanie standardów. Wykraczając poza wymagania prawne wdrożono system monitorowania wpływu na środowisko poprzez analizę wskaźników poziomu emisji oraz zużycia mediów. Dokonana ocena zmian wpływu z porównaniem do lat wcześniejszych potwierdza ograniczanie oddziaływania w przeliczeniu na jednostkę produkcji. W roku 2015 planujemy dalsze inicjatywy w celu promowania postaw odpowiedzialności ekologicznej. W swoich działaniach kłaść będziemy nacisk na wspieranie lokalnych inicjatyw. W odniesieniu do wytwarzanych produktów skupiać będziemy się na wdrożeniu nowych, proekologicznych zastosowań oraz wykorzystaniu przyjaznych środowisku technologii. Obniżymy zapotrzebowanie na media prowadzonych procesów. W ramach programu monitorowania wpływu na środowisko wdrożymy wskaźniki zgodne z wytycznymi Global Reporting Initiative. 4

5 1. Realizacja wymagań prawnych. Grupa Kęty S.A. posiada wymagane prawem zezwolenia. Spółka realizuje procedury dostępu do wymogów prawnych z wykorzystaniem systemu LEGALIS oraz serwisu internetowego Prawo ochrony środowiska. Monitoring przepisów pozwala na podjęcie działań w celu dostosowania do zmian prawa. Potwierdzenie zgodności stanowią: wyniki przeprowadzonej w 2014 kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz auditorów TUV NORD Cert GmbH, posiadanie pozwoleń emisyjnych, terminowe wyliczanie i wnoszenie opłat środowiskowych, przedkładanie wymaganych Certyfikat ISO sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie ewidencji i odzysku opakowań z rynku, wykonywanie wymaganych pomiarów i analiz środowiskowych, realizacja wymagań dotyczących użytkowania substancji niebezpiecznych. W Spółce funkcjonuje system zarządzania środowiskowego wg międzynarodowej normy ISO Tworzy on przejrzystą strukturę organizacji ochrony środowiska i jest zintegrowany z pozostałymi systemami podejmowania decyzji w zakładzie. W ramach systemu określono zasady dokumentowania oddziaływań związanych z prowadzonymi procesami, obrotem surowcami, produktami. Ustanowiono procedury sterowania umożliwiające minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Realizacji celów środowiskowych służą zadania podejmowane w ramach zatwierdzanego corocznie Programu Środowiskowego. 5

6 2. Ogólna charakterystyka korzystania ze środowiska. Grupa KETY S.A. emituje pyły i gazy do powietrza z procesu wtórnego wytopu aluminium oraz z procesów obróbki cieplnej, chemicznej i mechanicznej elementów aluminiowych. Do głównych zanieczyszczeń emitowanych z terenu Spółki zalicza się dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pył. Zakład zaopatruje się w wodę z dwóch źródeł własnych, w tym z ujęcia studziennego. Pobierana woda wykorzystywana jest do celów socjalno bytowych, produkcyjnych, na cele chłodnicze, jak również odsprzedawana jest w części innym podmiotom. Powstające na terenie zakładu ścieki bytowe odprowadzane są do urządzeń kanalizacji miejskiej, natomiast ścieki przemysłowe, wody pochłodnicze i opadowe po oczyszczeniu kierowane są do rzeki Soły. W wyniku prowadzonej działalności zakład wytwarza odpady poprodukcyjne. Do charakterystycznych rodzajów odpadów należą odpady aluminium. Zakład we własnym zakresie prowadzi odzysk złomów aluminiowych. Na poniższym rysunku przedstawiono w uproszczeniu sposób korzystania ze środowiska przez Grupę KĘTY S.A. Znajdujące się na rysunku znaki STOP oznaczają, że korzystanie z zasobów naturalnych, tj. odprowadzanie ścieków, pobór wody, emisja zanieczyszczeń do atmosfery oraz wytwarzanie odpadów jest ograniczane oraz poddane reglamentacji administracyjnej. 6

7 3. Oddziaływanie na środowisko Podejście Grupy Kęty do kwestii ochrony środowiska uwidacznia się w zmianach poziomu oddziaływania na środowisko. Odpowiedzialne zarządzanie produkcją, właściwe prowadzenie procesów, racjonalne wykorzystanie surowców przyczynia się do poprawy warunków środowiska w otoczeniu zakładu. Poniżej zaprezentowano efekty działalności, dokonując oceny wpływu na poszczególne komponenty środowiska. Graficzna prezentacja zmian wskaźników środowiskowych w latach w załączniku do Raportu Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. W ramach kontroli oddziaływania na środowisko zakład dokonuje rzeczywistych pomiarów emisji substancji do powietrza z głównych instalacji. Pomiary wykonane w ramach prowadzonego monitoringu w roku 2014 wykazały dotrzymanie określonych pozwoleniami emisyjnymi standardów jakości powietrza. W tabeli przedstawiono wielkości emisji zanieczyszczeń w 2014 roku z porównaniem do lat poprzednich. Tabela 2. Emisja zanieczyszczeń w latach [Mg/rok] Emisja zanieczyszczeń Rodzaj zanieczyszczeń [Mg/rok] Pyłowe 5,07 3,80 1,90 1,20 1,76 Dwutlenek siarki 0,86 0,50 0,47 0,50 0,89 Gazowe Dwutlenek azotu 6,31 6,60 6,90 6,70 8,55 Tlenek węgla 4,87 4,80 4,00 3,40 3,17 Rodzaj zanieczyszczeń [kg/mg produkcji] Pyłowe 0,0716 4,8698 0,0260 0,0173 0,0228 Dwutlenek siarki 0,0121 0,0000 0,0064 0,0071 0,0115 Gazowe Dwutlenek azotu 0,0890 0,0000 0,0944 0,0945 0,1102 Tlenek węgla 0,0688 0,0000 0,0544 0,0481 0,0409 Jednocześnie odnotowano w roku 2014 znaczny wzrost wielkości produkcji (9,6%): Rok ton Rok ton. 7

8 Poziom łącznej emisji pyłowo-gazowej jest zdecydowanie niższy od wartości dopuszczalnych. Spółka nie ma problemów z dotrzymaniem limitów Gospodarka wodno-ściekowa Grupa Kęty S.A. zaopatruje się w wodę z własnych ujęć. Woda wykorzystywana jest do celów bytowych, produkcyjnych oraz odsprzedawana innym podmiotom. Poniżej zestawiono zmiany w wielkości poboru wody w latach Tabela 3. Pobór wody z ujęć własnych w latach Rok Pobór wody [tys.m3/rok] Powstające na terenie zakładu ścieki odprowadzane są do: kanalizacji miejskiej - ścieki bytowo-gospodarcze, rzeki Soły oczyszczone ścieki technologiczne, wody chłodnicze i opadowe. Poniżej zestawiono zmiany ilości odprowadzanych ścieków w latach Tabela 4. Ilość ścieków do Soły w latach Rok Ilość ścieków [tys.m3/rok]

9 Ścieki z terenu KĘTY S.A. oczyszczane są w następujących instalacjach: 2 podczyszczalniach ścieków poprodukcyjnych: - z ciągarni o przepustowości max 240 m 3 /d, - z linii do anodowania o wydajności 720 m 3 /d, Centralnej oczyszczalni o przepustowości do m 3 /d Ścieki powstające w wyniku działalności produkcyjnej zakładu monitorowane są w zakresie ilości i jakości zgodnie z wymogami. Przeprowadzone w 2014 analizy nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. W 2014 zanotowano: wzrost stężeń dla metali ciężkich, substancji ekstrahujących się eterem naft., fluorków, fosforu, natomiast spadek dla azotu og., chlorków, CHZT, fenoli i siarczanów Gospodarka odpadami. Powstające odpady są zbierane selektywnie i przekazywane są podmiotom posiadającym wymagane pozwolenia. Ewidencja prowadzona jest zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów. Odpady aluminium zakład wykorzystuje we własnym zakresie. Poddając je recyklingowi w procesie wtórnego wytopu. Bilans wytworzonych w 2014 odpadów, wraz z określeniem sposobu postępowania przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Gospodarka odpadami w zakładzie w roku 2014 Lp. Kod odpadu Odpad Gospodarka odpadami - nazwa Wytworzona Wykorzystana Unieszkodliwiona Zgary i żużle odlewnicze 1478,8 1478, Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 1,120 1, Inne niewymienione odpady 101,8 101, Alkalia trawiące 1937, , Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 0,9 0,9 44,160 44,16 49,380 49, Opakowania z papieru i tektury 189,5 189, Opakowania z tworzyw sztucznych 18,4 18, Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone Sorbenty materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 0,140 0,14 0,220 0,220 9

10 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) inne niż wymienione w ,1 12, Zużyte opony 3,4 3, Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 10,637 10,637 7,7 7,7 0,01 0,01 0,040 0, Baterie i akumulatory ołowiowe 5,883 5, Miedź, brąz, mosiądz 2,6 2, Aluminium 17659, , Żelazo i stal 299,4 299, Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w ,3 1659,3 Znaczna część wytworzonych odpadów jest wykorzystywana we własnym zakresie lub przekazywana do odzysku specjalistycznym firmom. Jedynie 7,8% przekazywane jest do unieszkodliwienia. W zakładzie realizowany jest odzysk odpadów w postaci złomów aluminium z produkcji oraz zakupionych z rynku. Odzyskując aluminium zakład oszczędza media oraz generuje zdecydowanie mniej zanieczyszczeń w porównaniu z produkcją aluminium pierwotnego. 4. Uiszczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Za emisję zanieczyszczeń Grupa Kęty systematycznie i terminowo wnosi wymagane prawem opłaty oraz przekazuje sprawozdania do właściwych urzędów. Tabela 6. Wysokość opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w latach RODZAJ OPŁAT Za emisję do powietrza Za pobór wody Za ścieki OGÓŁEM

11 5. Monitorowanie i pomiary W Grupie Kęty S.A. funkcjonują procedury monitorowania oraz sterowania operacyjnego procesami z aspektami środowiskowymi, w tym emisją do powietrza, zrzutem ścieków, odpadami, sytuacjami awaryjnymi. Pomiary środowiskowe prowadzone były zgodnie z wymogami prawa. Zakres badań i analiz przedstawiono w tabeli. W dalszej części przeprowadzono ocenę zgodności uzyskanych wyników. Tabela 7: Zakres wykonywanych badań środowiskowych w roku Przedmiot analiz Zakres analiz Częstotliwość Pomiary emisji z emitorów Substancje zanieczyszczające wyznaczone decyzją Zgodnie z pozw. Ścieki z Zakładu Prasowni i Ciągarni ph, ChZT, Ekstr. et., Chlorki, Siarczany, Fosfor og., Substancje rozp. Raz na 2 mies. Ścieki z Zakładu Anodowni ph, ChZT, Ekstr. et., Siarczany, Chlorki Raz na 2 mies. Ścieki na wyjściu do Soły za centralnym odolejaczem. Analiza wód powyżej i poniżej zrzutu. Woda pobierana z ujęcia drenażowego Woda pobierana z ujęcia studziennego ph, ChZT, BZT5, Azot amon., Azot og., Fosfor og., Chlorki, Siarczany, zawiesiny, Fenole lotne, Ekstrakt et., ołów, miedź, cynk, kadm, chrom+6, chrom og., nikiel, żelazo og., glin ph, ChZT, BZT5, Azot amon., Azot og., Fosfor og., Chlorki, Siarczany, zawiesiny, Fenole lotne, Ekstrakt et., ołów, miedź, ph, ChZT, BZT5, Azot amon., Azot og., Fosfor og., Chlorki, Siarczany, Fenole lotne, Ekstrakt et., metale ciężkie, żelazo Raz na 2 miesiące Raz na rok Raz na kwartał Raz na miesiąc Pomiary hałasu Wielkość emisji hałasu do środowiska dla zakładu Raz na 2 lata 5.1. Monitorowanie i pomiary emisji do powietrza atmosferycznego. Aspekty związane z emisją poddano monitorowaniu poprzez wielkości charakter., np. zużycie surowców, mediów. Na tej podstawie wyznaczono wskaźniki emisji dla poszczególnych urządzeń. Dodatkowo wykonano pomiary emisji na poniższych emitorach. Pomiary nie wykazały przekroczeń emisji określonej pozwoleniami. Tab. 8. Pomiary emisji do powietrza w 2014 roku Rodzaj Emisja pom. Wysycenie Lp. Nr emitora Nazwa emitora Emisja dop. [kg/h] zanieczyszczenia [kg/h] limitu [%] 1 E-12 Piec indukcyjny D Pył ogółem 0,0336 0, ,36% 2 E-20 Piec odstojowy Z - komora pieca 3 E-21 Piec gazowy Z 4 E-34 Anodownia kocioł gazowy Pył ogółem 0,0161 0, ,70% Dwutl. siarki p.o. 0, Tlenek węgla p.o. 0, Dwutlenek azotu 0,1211 0, ,91% Pył ogółem 0,0407 0, ,11% Dwutl. siarki 0,2448 0, ,29% Tlenek węgla p.o. 1, Dwutlenek azotu 0,2313 1, ,12% Pył ogółem 0, ,04% Dwutl. siarki p.o Dwutlenek azotu 0, ,07% 11

12 5.2. Pomiary poboru wody, ilości i jakości odprowadzonych ścieków. Ilość odprowadzanych ścieków mierzona jest na wyjściu do rz. Soły, a ścieków sanitarno-bytowych przed wejściem do kanalizacji miejskiej. Bilans poboru wody z ujęć oraz odprowadzonych ścieków wraz z porównaniem do limitów przedstawiono poniżej. Nie stwierdzono przekroczeń. Tab. 9. Pobór wody i odprowadzanie ścieków 2014 Pobór wody Wielkość Limit Wartość wysycenia [%] [m 3 /rok] [m 3 /rok] Ujęcie drenażowe ,36% Ujęcia studzienne nad rzeką Sołą ,34% Ścieki odprowadzone Wielkość [m 3 /rok] Limit [m 3 /rok] Wysycenie Do rzeki Soły ,24% Do kanalizacji miejskiej Brak limitu Tab. 10. Struktura oczyszczania ścieków Ścieki oczyszczone Wielkość [tys.m 3 /rok] Ogółem 964 W tym: Mechanicznie 749 Mechaniczno-biologicznie 0 Chemicznie 215 W tabeli 11 zaprezentowano wyniki analiz ścieków odprowadzanych w roku 2014 do rzeki Soły. Analizy wykonane zostały w laboratorium KĘTY S.A. oraz SGS EKO- PROJEKT Sp. z o.o. przy zastosowaniu metod referencyjnych. Wartości stężeń substancji są względnie stabilne w analizowanym okresie. Średni poziom wysycenia limitu wynosi 9,6% i jest niższy od poziomu z roku 2013 (9,8%). Zaobserwowano wzrost stężeń dla sumy metali ciężkich, substancji ekst. się et.naft., fluorków, fosforu, oraz spadek dla azotu, chlorków, CHZT, fenoli i siarczanów. Jakość odprowadzanych ścieków odpowiada wymogom prawa. Sposób monitorowania ścieków oraz kontrola podczyszczalni pozwala skutecznie zabezpieczyć odbiornik przed skażeniem. 12

13 Tab. 11. Wyniki analiz ścieków odprowadzanych w 2014 roku do rz. Soły. Wskaźnik Jednostki Max. dopuszczalne st. zanieczyszczeń Azot ogólny mg N/dm3 30 5,0 7,6 2,3 5,9 6,4 1,2 BZT5 mg O2/dm3 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chlorki mg Cl/dm ,65 106,65 18,81 50,01 46,7 40,4 Chrom 6+ mg Cr/dm3 0,1 0,00 0 0, Chrom og. mg Cr/dm3 0,5 0, , ChZT mg O2/dm ,3 24,9 14,2 16,9 16,7 Cynk mg Zn/dm3 brak 0,051 0,189 0,192 0,047 0,241 0,076 Sub.ekstr.się et.naft. mg/dm3 50 1,6 1,0 1,2 1,0 1,4 1,7 Fenole lotne mg/dm3 0,1 0,088 0,090 0,030 0,070 0,065 0,040 Fluorki mg F/dm3 15 0,28 0,18 0,28 0 0,25 0 Fosfor og. mg P/dm3 3 0,07 0,06 0,14 0,05 0,10 0 Glin mg Al/dm3 3 0,328 0,345 0,610 0,380 0,256 0,147 Miedź mg Cu/dm3 0,5 0,002 0,018 0,017 0, ,004 Nikiel mg Ni/dm3 0,5 0, ,000 0,001 0,022 0,001 Odczyn ph 6,5-8,5 7,45 7,26 7,16 7,1 7,4 7,5 Ołów mg Pb/dm3 0,5 0,002 0,006 0, ,010 0,008 Siarczany mg SO4/dm Zawiesina mg/dm3 35 4,6 5,6 23,6 6,2 2,6 4,0 Żelazo og. mg Fe/dm3 10 0,122 0,225 0,573 0,173 0,135 0,229 Suma chlorków i 208,7 209,7 90,8 155,0 124,7 72,4 siarczanów mg/dm3 13

14 W tabeli przedstawiono porównanie do limitów określonych pozwoleniem. Tab. 12. Analiza jakości ścieków odprowadzanych do rzeki Soły w roku 2014 Wskaźnik Jednostki Stężenie średnie [mg/dm3] Max. dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń Wartość nasycenia [%] Azot ogólny mg N/dm 3 4, ,78 BZT5 mg O2/dm 3 0, ,00 Chlorki mg Cl/dm 3 57, ,75 Chrom 6+ mg Cr/dm 3 0,00 0,1 0,00 Chrom og. mg Cr/dm 3 0,01 0,5 2,83 ChZT mg O2/dm 3 26, ,93 Cynk mg Zn/dm 3 0,13 brak - Sub.ekstr.się et.naft. mg/dm3 1, ,63 Fenole lotne mg/dm3 0,06 0,1 63,83 Fluorki mg F/dm 3 0, ,10 Fosfor og. mg P/dm 3 0,07 3 2,33 Glin mg Al/dm 3 0, ,48 Miedź mg Cu/dm 3 0,01 0,5 1,73 Nikiel mg Ni/dm 3 0,004 0,5 0,80 Odczyn ph 7,31 6,5-8,5 - Ołów mg Pb/dm 3 0,008 0,5 1,50 Siarczany mg SO4/dm 3 86, ,20 Zawiesina mg/dm3 7, ,19 Żelazo og. mg Fe/dm 3 0, ,43 Substancje ropopochodne mg/dm3 0, , Ewidencja ilości wytwarzanych odpadów i gospodarka odpadami. Ewidencja i nadzór nad obrotem odpadami realizowany jest przy pomocy zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). Poniżej bilans wytworzonych w roku 2014 odpadów wraz z porównaniem do limitów określonych w pozwoleniu środowiskowym. Monitorowaniu poddano również eksploatowane instalacje do odzysku złomu aluminium - nie stwierdzono przekroczenia limitów. Wyniki ujęto tabelarycznie. 14

15 Tab. 13. Gospodarka odpadami w 2014 roku Lp. Kod odpadu Odpad - nazwa Wytworzona Limit z PZi Wysycenie limitu [Mg] [Mg] [%] Zgary i żużle odlewnicze 1478, ,9% Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 1, ,20% Inne niewymienione odpady 101, ,30% Alkalia trawiące 1937, ,90% Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 0,92 1,3 70,80% 44, ,10% 49, ,10% Opakowania z papieru i tektury 189, ,80% Opakowania z tworzyw sztucznych 18, ,30% Sorbenty materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) Opakowania zawierające substancje niebezpieczne 0, ,00% 0,140 1,6 8,80% Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w ,1 21,6 55,80% Zużyte opony 3, ,20% Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 0, ,70% Baterie i akumulatory ołowiowe 5, ,80% Miedź, brąz, mosiądz 2,6 4 64,60% Aluminium 17659, ,10% Żelazo i stal 299, ,90% Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w , ,50% Tab. 14. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku Lp. Nazwa instalacji Kod odpadów Rodzaj odpadów 1 2 Instalacja do produkcji wlewków aluminiowych Instalacja do produkcji wlewków aluminiowych Ilość odpadów poddanych odzyskowi [Mg] Limit określony decyzją [Mg] Wartość wysycenia limitu [%] Złom aluminium 20777, ,96% Złom miedzi 82, ,02% 3 Instalacja do produkcji wlewków aluminiowych Odpady z toczenia metali nieżelaznych 190, ,34% 15

16 5.4. Analiza zużycia mediów. Poniżej zestawiono dane dotyczące zużycia podstawowych mediów oraz wody. Poziom zużycia energii elektrycznej, gazu i wody jest wyższy niż w 2013 lecz związane jest to głównie ze znacznym wzrostem produkcji zakładu. Tab. 15. Analiza porównawcza zużycia mediów i wody Wielkość analizowana Jednostki Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Zużycie energii elektrycznej Zużycie gazu ziemnego Zużycie wody Produkcja zakładu MWh tys.m m Mg Odpowiedzialność społeczna zakładu Prospołeczne zaangażowanie Grupy Kęty widać szczególnie w podejściu do środowiska. Spółka eliminuje emisję poprzez właściwą organizację, dobór technik oraz stosowanie proekologicznych technologii. Celem jest ograniczanie zużycia materiałów i energii, racjonalne zużycie wody, eliminowanie materiałów niebezpiecznych. W odniesieniu do wyrobów stosuje się podejście oparte na cyklu życia redukując wpływ już na etapie pozyskiwania aluminium do odzysku, aż po recykling zużytych wyrobów. Podkreślić należy wysokie wykorzystanie surowców wtórnych w produkcji finalnej. Zakład wykorzystuje nie tylko odpady własne, ale odzyskuje i przetwarza produkty aluminiowe po ich zużyciu. Stanowią one komponent surowców do produkcji nowych elementów wyciskanych z aluminium. Procesowi towarzyszą rygorystyczne wymagania co do jakości zakupywanego złomu, dzięki czemu do przetopu nie trafia aluminium zanieczyszczone, a do powietrza żadne szkodliwe związki, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska. Odzyskując aluminium złomowe, oszczędzamy energię potrzebną do wyprodukowania aluminium pierwotnego. Dzięki recyklingowi aluminium redukujemy również zanieczyszczenia powietrza oraz zużycie wody. 16

17 Kontynuując strategię Spółka przystąpiła w 2014 roku do inicjatywy ONZ Global Compact oraz wdrożyła wytyczne określone w międzynarodowym standardzie ISO Wydane zostały dwa ważne dokumenty: Polityka Społecznej Odpowiedzialności oraz Kodeks Etyczny, stanowiące deklarację pełnej odpowiedzialności Spółki za wpływ na środowisko. Udoskonalono proces kwalifikacji dostawców, uzależniając współpracę od podpisania Deklaracji społecznej odpowiedzialności i spełnienia dodatkowych kryteriów ekologicznych. Duży nacisk położono na zaangażowane podejście pracowników. W tym celu wdrożono system sugestii pracowniczych pozwalający zmniejszyć oddziaływanie zakładu na środowisko dzięki pomysłom pracujących w nim ludzi. Celem jest realizacja zadań eliminujących wszelkie formy marnotrawstwa. Pracownikowi za każdą zakwalifikowaną sugestię ekologiczną przysługują punkty, które może wymienić na nagrody pieniężne. W wyniku funkcjonowania systemu wdrożono kilkadziesiąt projektów ograniczających emisję oraz poprawiających efektywność wykorzystania materiałów i energii. Również system finansowy dostosowano do wymogów ekologii. Opracowano model zielonej księgowości, umożliwiający analizę kosztów środowiskowych. Źródła danych stanowią m.in.: wydatki inwestycyjne w ochronie środowiska, koszty eksploatacji urządzeń ochronnych, wysokość opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, itd. Ocena efektywności ekonomiczno-ekologicznej stanowi podstawę decyzji dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych. Dodatkowym narzędziem jest program segregacji odpadów w biurach dający możliwość przyniesienia pracownikom z domu i wrzucenia do pojemników m.in. zużytych baterii, akumulatorów, telefonów itp. Specjalnie oznakowane pojemniki zlokalizowano przy czytnikach kart magnetycznych, czyli w miejscach, gdzie pracownik codziennie zatrzymuje się minimum dwa razy. Umożliwia to komfortowe korzystanie z systemu również pracownikom na stanowiskach robotniczych. Celem jest wyrobienie nawyków oraz wzrost zaangażowania pracowników. 17

18 Grupa KĘTY S.A. Załącznik graficzny do Raportu Środowiskowego

19 GRUPA KĘTY SA - WSKAŹNIKI EMISJA 19

20 20

21 21

22 GRUPA KĘTY SA - ZIELONA KSIĘGOWOŚĆ 22

23 GRUPA KĘTY SA - WKSAŹNIKI ISO14001 GRUPA KĘTY SA - OPŁATY ŚRODOWISKOWE 23

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r.

Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r. Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r. A. Grupa Azoty S.A. 1. Informacje dotyczące spółki Nazwa (firma) spółki: Grupa Azoty S.A. Adres spółki: ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa Opis zakładu Koksownia Huty Stali Częstochowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z wydziałów Huty Stali Częstochowa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=316&id_g=2343 683 W podziale

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

15 lat międzynarodowych standardów

15 lat międzynarodowych standardów raport środowiskowy 15 lat międzynarodowych standardów Fundamentem naszej działalności jest realizacja zasad zrównoważonego rozwoju, takich jak: ochrona zasobów naturalnych, systematyczne minimalizowanie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo