Grupa KĘTY S.A. Raport Środowiskowy za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa KĘTY S.A. Raport Środowiskowy za rok 2014"

Transkrypt

1 Grupa KĘTY S.A. Raport Środowiskowy za rok 2014 Nr projektu: SWW17/03/2015 Kęty, marzec 2015r 1

2 Informacje podstawowe Adres Spółki: Kęty, ul. Kościuszki 111 Władze Spółki: Prezes Zarządu Dariusz Mańko Członek Zarządu Adam Piela Telefon: (0-33) Fax: (0-33) WWW: NIP: REGON: Zawartość raportu Przedmowa Prezesa Zarządu 3 1. Realizacja wymagań prawnych Ogólna charakterystyka korzystania ze środowiska Oddziaływanie na środowisko 7 4. Uiszczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska Monitorowanie i pomiary Odpowiedzialność społeczna zakładu 16 Załącznik graficzny do raportu 18 2

3 Przedmowa Prezesa Zarządu Realizując strategię przedsiębiorstwa Grupa KĘTY S.A. przystąpiła w 2014 roku do inicjatywy ONZ Global Compact. Wydarzenie to w istotny sposób wpłynęło na zakres i charakter działań na rzecz ochrony środowiska. Spółka w jeszcze większym stopniu skoncentrowała się na prewencyjnym podejściu do środowiska poprzez stosowanie przyjaznych technologii, większą efektywność wykorzystania zasobów naturalnych oraz promowanie wśród pracowników postaw odpowiedzialności ekologicznej. Wydane zostały dwa ważne dokumenty: Polityka Społecznej Odpowiedzialności oraz Kodeks Etyczny, stanowiące deklarację pełnej odpowiedzialności Spółki za wpływ na środowisko. Podjęcie współpracy z dostawcami uzależniamy od podpisania Deklaracji społecznej odpowiedzialności oraz spełnienia przez wyroby dodatkowych kryteriów ekologicznych. Duży nacisk położono na odpowiedzialne i zaangażowane podejście pracowników. Efektem jest funkcjonujący w firmie system Sugestii pracowniczych, w ramach którego pracownicy zgłosili szereg usprawnień, które obok efektu środowiskowego przyniosły efekt ekonomiczny. Nadal utrzymujemy system zgodny z normą ISO 14001, stanowiący platformę ciągłego doskonalenia oraz zwiększania efektywności ekologicznej zakładu. Polityka środowiskowa ukierunkowana jest na czystą produkcję, rozumianą jako stałe dążenie do zmniejszania zużycia zasobów, ograniczania emisji zanieczyszczeń, efektywnego zagospodarowania odpadów i skutecznego zapobiegania awariom. Narzędziem służącym poprawie efektywności procesów oraz eliminacji zagrożeń jest zatwierdzany corocznie Program Środowiskowy. Program na rok 2014 obejmował m.in. zakup nowych urządzeń (specjalnych pomp do przepompowywania oleju, wanien wychwytowych pod kontenery magazynowania i transportu chemikaliów, przenośnego aparatu do automatycznego poboru prób wody i ścieków) oraz wymianę źródeł światła na energooszczędne. Przejście na wykorzystanie gazu ziemnego jako nośnika energetycznego w instalacjach produkcyjnych i energetycznych zredukowało znacząco emisję pyłu do powietrza. Sukcesem Spółki zakończyły się działania mające na celu ograniczenie ilości i ładunku ścieków odprowadzanych do wód poprzez optymalizację procesu anodowania, a także wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami z pełną segregacją odpadów zarówno w biurach, jak i pomieszczeniach produkcyjnych. Dodatkowo zoptymalizowano proces wytopu aluminium zwiększając udział surowców wtórnych w produkcji finalnej. Obecnie Spółka zagospodarowuje blisko 100% odpadów aluminiowych wytwarzanych w zakładzie w Kętach oraz krajowych spółkach zależnych. Odpady te stosowane są jako komponent surowców do produkcji nowych wyrobów wyciskanych z aluminium. 3

4 Oceny efektywności zadań środowiskowych Spółka dokonuje przy wykorzystaniu wdrożonego modelu tzw. zielonej księgowości, stanowiącego dostosowanie tradycyjnego systemu rachunkowości do wymogów związanych z działalnością proekologiczną. Prowadzimy pełną ewidencję kosztów ochrony środowiska, badamy ich strukturę oraz analizujemy zmiany w czasie. Źródła danych do finansowej oceny działalności środowiskowej stanowią: wydatki inwestycyjne, koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń ochronnych, wysokość wymaganych prawem opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych itp. Realizowana rachunkowość stanowi narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji związanych z działalnością ekologiczną oraz przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Spółka dostosowała działalność do nowych regulacji prawnych. Zgodność potwierdziły wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz niezależnych auditorów TUV NORD Cert. Jednocześnie w związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, implementującej postanowienia dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, jak również zmianą ustawy o odpadach i Prawo wodne zakład uzyskał nowe lub dokonał zmiany istniejących pozwoleń emisyjnych: - zintegrowane pozwolenie ekologiczne z dnia , - zezwolenie na wytwarzanie odpadów z linii do trawienia matryc z dnia , - pozwolenie wodno-prawne na pobór wód z dnia , - decyzji ustanawiającej strefy ochronne ujęcia wody z dnia Spółka realizowała pomiary i analizy jakości środowiska. Wyniki badań potwierdziły dotrzymywanie standardów. Wykraczając poza wymagania prawne wdrożono system monitorowania wpływu na środowisko poprzez analizę wskaźników poziomu emisji oraz zużycia mediów. Dokonana ocena zmian wpływu z porównaniem do lat wcześniejszych potwierdza ograniczanie oddziaływania w przeliczeniu na jednostkę produkcji. W roku 2015 planujemy dalsze inicjatywy w celu promowania postaw odpowiedzialności ekologicznej. W swoich działaniach kłaść będziemy nacisk na wspieranie lokalnych inicjatyw. W odniesieniu do wytwarzanych produktów skupiać będziemy się na wdrożeniu nowych, proekologicznych zastosowań oraz wykorzystaniu przyjaznych środowisku technologii. Obniżymy zapotrzebowanie na media prowadzonych procesów. W ramach programu monitorowania wpływu na środowisko wdrożymy wskaźniki zgodne z wytycznymi Global Reporting Initiative. 4

5 1. Realizacja wymagań prawnych. Grupa Kęty S.A. posiada wymagane prawem zezwolenia. Spółka realizuje procedury dostępu do wymogów prawnych z wykorzystaniem systemu LEGALIS oraz serwisu internetowego Prawo ochrony środowiska. Monitoring przepisów pozwala na podjęcie działań w celu dostosowania do zmian prawa. Potwierdzenie zgodności stanowią: wyniki przeprowadzonej w 2014 kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz auditorów TUV NORD Cert GmbH, posiadanie pozwoleń emisyjnych, terminowe wyliczanie i wnoszenie opłat środowiskowych, przedkładanie wymaganych Certyfikat ISO sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie ewidencji i odzysku opakowań z rynku, wykonywanie wymaganych pomiarów i analiz środowiskowych, realizacja wymagań dotyczących użytkowania substancji niebezpiecznych. W Spółce funkcjonuje system zarządzania środowiskowego wg międzynarodowej normy ISO Tworzy on przejrzystą strukturę organizacji ochrony środowiska i jest zintegrowany z pozostałymi systemami podejmowania decyzji w zakładzie. W ramach systemu określono zasady dokumentowania oddziaływań związanych z prowadzonymi procesami, obrotem surowcami, produktami. Ustanowiono procedury sterowania umożliwiające minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Realizacji celów środowiskowych służą zadania podejmowane w ramach zatwierdzanego corocznie Programu Środowiskowego. 5

6 2. Ogólna charakterystyka korzystania ze środowiska. Grupa KETY S.A. emituje pyły i gazy do powietrza z procesu wtórnego wytopu aluminium oraz z procesów obróbki cieplnej, chemicznej i mechanicznej elementów aluminiowych. Do głównych zanieczyszczeń emitowanych z terenu Spółki zalicza się dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pył. Zakład zaopatruje się w wodę z dwóch źródeł własnych, w tym z ujęcia studziennego. Pobierana woda wykorzystywana jest do celów socjalno bytowych, produkcyjnych, na cele chłodnicze, jak również odsprzedawana jest w części innym podmiotom. Powstające na terenie zakładu ścieki bytowe odprowadzane są do urządzeń kanalizacji miejskiej, natomiast ścieki przemysłowe, wody pochłodnicze i opadowe po oczyszczeniu kierowane są do rzeki Soły. W wyniku prowadzonej działalności zakład wytwarza odpady poprodukcyjne. Do charakterystycznych rodzajów odpadów należą odpady aluminium. Zakład we własnym zakresie prowadzi odzysk złomów aluminiowych. Na poniższym rysunku przedstawiono w uproszczeniu sposób korzystania ze środowiska przez Grupę KĘTY S.A. Znajdujące się na rysunku znaki STOP oznaczają, że korzystanie z zasobów naturalnych, tj. odprowadzanie ścieków, pobór wody, emisja zanieczyszczeń do atmosfery oraz wytwarzanie odpadów jest ograniczane oraz poddane reglamentacji administracyjnej. 6

7 3. Oddziaływanie na środowisko Podejście Grupy Kęty do kwestii ochrony środowiska uwidacznia się w zmianach poziomu oddziaływania na środowisko. Odpowiedzialne zarządzanie produkcją, właściwe prowadzenie procesów, racjonalne wykorzystanie surowców przyczynia się do poprawy warunków środowiska w otoczeniu zakładu. Poniżej zaprezentowano efekty działalności, dokonując oceny wpływu na poszczególne komponenty środowiska. Graficzna prezentacja zmian wskaźników środowiskowych w latach w załączniku do Raportu Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. W ramach kontroli oddziaływania na środowisko zakład dokonuje rzeczywistych pomiarów emisji substancji do powietrza z głównych instalacji. Pomiary wykonane w ramach prowadzonego monitoringu w roku 2014 wykazały dotrzymanie określonych pozwoleniami emisyjnymi standardów jakości powietrza. W tabeli przedstawiono wielkości emisji zanieczyszczeń w 2014 roku z porównaniem do lat poprzednich. Tabela 2. Emisja zanieczyszczeń w latach [Mg/rok] Emisja zanieczyszczeń Rodzaj zanieczyszczeń [Mg/rok] Pyłowe 5,07 3,80 1,90 1,20 1,76 Dwutlenek siarki 0,86 0,50 0,47 0,50 0,89 Gazowe Dwutlenek azotu 6,31 6,60 6,90 6,70 8,55 Tlenek węgla 4,87 4,80 4,00 3,40 3,17 Rodzaj zanieczyszczeń [kg/mg produkcji] Pyłowe 0,0716 4,8698 0,0260 0,0173 0,0228 Dwutlenek siarki 0,0121 0,0000 0,0064 0,0071 0,0115 Gazowe Dwutlenek azotu 0,0890 0,0000 0,0944 0,0945 0,1102 Tlenek węgla 0,0688 0,0000 0,0544 0,0481 0,0409 Jednocześnie odnotowano w roku 2014 znaczny wzrost wielkości produkcji (9,6%): Rok ton Rok ton. 7

8 Poziom łącznej emisji pyłowo-gazowej jest zdecydowanie niższy od wartości dopuszczalnych. Spółka nie ma problemów z dotrzymaniem limitów Gospodarka wodno-ściekowa Grupa Kęty S.A. zaopatruje się w wodę z własnych ujęć. Woda wykorzystywana jest do celów bytowych, produkcyjnych oraz odsprzedawana innym podmiotom. Poniżej zestawiono zmiany w wielkości poboru wody w latach Tabela 3. Pobór wody z ujęć własnych w latach Rok Pobór wody [tys.m3/rok] Powstające na terenie zakładu ścieki odprowadzane są do: kanalizacji miejskiej - ścieki bytowo-gospodarcze, rzeki Soły oczyszczone ścieki technologiczne, wody chłodnicze i opadowe. Poniżej zestawiono zmiany ilości odprowadzanych ścieków w latach Tabela 4. Ilość ścieków do Soły w latach Rok Ilość ścieków [tys.m3/rok]

9 Ścieki z terenu KĘTY S.A. oczyszczane są w następujących instalacjach: 2 podczyszczalniach ścieków poprodukcyjnych: - z ciągarni o przepustowości max 240 m 3 /d, - z linii do anodowania o wydajności 720 m 3 /d, Centralnej oczyszczalni o przepustowości do m 3 /d Ścieki powstające w wyniku działalności produkcyjnej zakładu monitorowane są w zakresie ilości i jakości zgodnie z wymogami. Przeprowadzone w 2014 analizy nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. W 2014 zanotowano: wzrost stężeń dla metali ciężkich, substancji ekstrahujących się eterem naft., fluorków, fosforu, natomiast spadek dla azotu og., chlorków, CHZT, fenoli i siarczanów Gospodarka odpadami. Powstające odpady są zbierane selektywnie i przekazywane są podmiotom posiadającym wymagane pozwolenia. Ewidencja prowadzona jest zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów. Odpady aluminium zakład wykorzystuje we własnym zakresie. Poddając je recyklingowi w procesie wtórnego wytopu. Bilans wytworzonych w 2014 odpadów, wraz z określeniem sposobu postępowania przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Gospodarka odpadami w zakładzie w roku 2014 Lp. Kod odpadu Odpad Gospodarka odpadami - nazwa Wytworzona Wykorzystana Unieszkodliwiona Zgary i żużle odlewnicze 1478,8 1478, Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 1,120 1, Inne niewymienione odpady 101,8 101, Alkalia trawiące 1937, , Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 0,9 0,9 44,160 44,16 49,380 49, Opakowania z papieru i tektury 189,5 189, Opakowania z tworzyw sztucznych 18,4 18, Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone Sorbenty materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 0,140 0,14 0,220 0,220 9

10 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) inne niż wymienione w ,1 12, Zużyte opony 3,4 3, Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 10,637 10,637 7,7 7,7 0,01 0,01 0,040 0, Baterie i akumulatory ołowiowe 5,883 5, Miedź, brąz, mosiądz 2,6 2, Aluminium 17659, , Żelazo i stal 299,4 299, Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w ,3 1659,3 Znaczna część wytworzonych odpadów jest wykorzystywana we własnym zakresie lub przekazywana do odzysku specjalistycznym firmom. Jedynie 7,8% przekazywane jest do unieszkodliwienia. W zakładzie realizowany jest odzysk odpadów w postaci złomów aluminium z produkcji oraz zakupionych z rynku. Odzyskując aluminium zakład oszczędza media oraz generuje zdecydowanie mniej zanieczyszczeń w porównaniu z produkcją aluminium pierwotnego. 4. Uiszczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Za emisję zanieczyszczeń Grupa Kęty systematycznie i terminowo wnosi wymagane prawem opłaty oraz przekazuje sprawozdania do właściwych urzędów. Tabela 6. Wysokość opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w latach RODZAJ OPŁAT Za emisję do powietrza Za pobór wody Za ścieki OGÓŁEM

11 5. Monitorowanie i pomiary W Grupie Kęty S.A. funkcjonują procedury monitorowania oraz sterowania operacyjnego procesami z aspektami środowiskowymi, w tym emisją do powietrza, zrzutem ścieków, odpadami, sytuacjami awaryjnymi. Pomiary środowiskowe prowadzone były zgodnie z wymogami prawa. Zakres badań i analiz przedstawiono w tabeli. W dalszej części przeprowadzono ocenę zgodności uzyskanych wyników. Tabela 7: Zakres wykonywanych badań środowiskowych w roku Przedmiot analiz Zakres analiz Częstotliwość Pomiary emisji z emitorów Substancje zanieczyszczające wyznaczone decyzją Zgodnie z pozw. Ścieki z Zakładu Prasowni i Ciągarni ph, ChZT, Ekstr. et., Chlorki, Siarczany, Fosfor og., Substancje rozp. Raz na 2 mies. Ścieki z Zakładu Anodowni ph, ChZT, Ekstr. et., Siarczany, Chlorki Raz na 2 mies. Ścieki na wyjściu do Soły za centralnym odolejaczem. Analiza wód powyżej i poniżej zrzutu. Woda pobierana z ujęcia drenażowego Woda pobierana z ujęcia studziennego ph, ChZT, BZT5, Azot amon., Azot og., Fosfor og., Chlorki, Siarczany, zawiesiny, Fenole lotne, Ekstrakt et., ołów, miedź, cynk, kadm, chrom+6, chrom og., nikiel, żelazo og., glin ph, ChZT, BZT5, Azot amon., Azot og., Fosfor og., Chlorki, Siarczany, zawiesiny, Fenole lotne, Ekstrakt et., ołów, miedź, ph, ChZT, BZT5, Azot amon., Azot og., Fosfor og., Chlorki, Siarczany, Fenole lotne, Ekstrakt et., metale ciężkie, żelazo Raz na 2 miesiące Raz na rok Raz na kwartał Raz na miesiąc Pomiary hałasu Wielkość emisji hałasu do środowiska dla zakładu Raz na 2 lata 5.1. Monitorowanie i pomiary emisji do powietrza atmosferycznego. Aspekty związane z emisją poddano monitorowaniu poprzez wielkości charakter., np. zużycie surowców, mediów. Na tej podstawie wyznaczono wskaźniki emisji dla poszczególnych urządzeń. Dodatkowo wykonano pomiary emisji na poniższych emitorach. Pomiary nie wykazały przekroczeń emisji określonej pozwoleniami. Tab. 8. Pomiary emisji do powietrza w 2014 roku Rodzaj Emisja pom. Wysycenie Lp. Nr emitora Nazwa emitora Emisja dop. [kg/h] zanieczyszczenia [kg/h] limitu [%] 1 E-12 Piec indukcyjny D Pył ogółem 0,0336 0, ,36% 2 E-20 Piec odstojowy Z - komora pieca 3 E-21 Piec gazowy Z 4 E-34 Anodownia kocioł gazowy Pył ogółem 0,0161 0, ,70% Dwutl. siarki p.o. 0, Tlenek węgla p.o. 0, Dwutlenek azotu 0,1211 0, ,91% Pył ogółem 0,0407 0, ,11% Dwutl. siarki 0,2448 0, ,29% Tlenek węgla p.o. 1, Dwutlenek azotu 0,2313 1, ,12% Pył ogółem 0, ,04% Dwutl. siarki p.o Dwutlenek azotu 0, ,07% 11

12 5.2. Pomiary poboru wody, ilości i jakości odprowadzonych ścieków. Ilość odprowadzanych ścieków mierzona jest na wyjściu do rz. Soły, a ścieków sanitarno-bytowych przed wejściem do kanalizacji miejskiej. Bilans poboru wody z ujęć oraz odprowadzonych ścieków wraz z porównaniem do limitów przedstawiono poniżej. Nie stwierdzono przekroczeń. Tab. 9. Pobór wody i odprowadzanie ścieków 2014 Pobór wody Wielkość Limit Wartość wysycenia [%] [m 3 /rok] [m 3 /rok] Ujęcie drenażowe ,36% Ujęcia studzienne nad rzeką Sołą ,34% Ścieki odprowadzone Wielkość [m 3 /rok] Limit [m 3 /rok] Wysycenie Do rzeki Soły ,24% Do kanalizacji miejskiej Brak limitu Tab. 10. Struktura oczyszczania ścieków Ścieki oczyszczone Wielkość [tys.m 3 /rok] Ogółem 964 W tym: Mechanicznie 749 Mechaniczno-biologicznie 0 Chemicznie 215 W tabeli 11 zaprezentowano wyniki analiz ścieków odprowadzanych w roku 2014 do rzeki Soły. Analizy wykonane zostały w laboratorium KĘTY S.A. oraz SGS EKO- PROJEKT Sp. z o.o. przy zastosowaniu metod referencyjnych. Wartości stężeń substancji są względnie stabilne w analizowanym okresie. Średni poziom wysycenia limitu wynosi 9,6% i jest niższy od poziomu z roku 2013 (9,8%). Zaobserwowano wzrost stężeń dla sumy metali ciężkich, substancji ekst. się et.naft., fluorków, fosforu, oraz spadek dla azotu, chlorków, CHZT, fenoli i siarczanów. Jakość odprowadzanych ścieków odpowiada wymogom prawa. Sposób monitorowania ścieków oraz kontrola podczyszczalni pozwala skutecznie zabezpieczyć odbiornik przed skażeniem. 12

13 Tab. 11. Wyniki analiz ścieków odprowadzanych w 2014 roku do rz. Soły. Wskaźnik Jednostki Max. dopuszczalne st. zanieczyszczeń Azot ogólny mg N/dm3 30 5,0 7,6 2,3 5,9 6,4 1,2 BZT5 mg O2/dm3 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chlorki mg Cl/dm ,65 106,65 18,81 50,01 46,7 40,4 Chrom 6+ mg Cr/dm3 0,1 0,00 0 0, Chrom og. mg Cr/dm3 0,5 0, , ChZT mg O2/dm ,3 24,9 14,2 16,9 16,7 Cynk mg Zn/dm3 brak 0,051 0,189 0,192 0,047 0,241 0,076 Sub.ekstr.się et.naft. mg/dm3 50 1,6 1,0 1,2 1,0 1,4 1,7 Fenole lotne mg/dm3 0,1 0,088 0,090 0,030 0,070 0,065 0,040 Fluorki mg F/dm3 15 0,28 0,18 0,28 0 0,25 0 Fosfor og. mg P/dm3 3 0,07 0,06 0,14 0,05 0,10 0 Glin mg Al/dm3 3 0,328 0,345 0,610 0,380 0,256 0,147 Miedź mg Cu/dm3 0,5 0,002 0,018 0,017 0, ,004 Nikiel mg Ni/dm3 0,5 0, ,000 0,001 0,022 0,001 Odczyn ph 6,5-8,5 7,45 7,26 7,16 7,1 7,4 7,5 Ołów mg Pb/dm3 0,5 0,002 0,006 0, ,010 0,008 Siarczany mg SO4/dm Zawiesina mg/dm3 35 4,6 5,6 23,6 6,2 2,6 4,0 Żelazo og. mg Fe/dm3 10 0,122 0,225 0,573 0,173 0,135 0,229 Suma chlorków i 208,7 209,7 90,8 155,0 124,7 72,4 siarczanów mg/dm3 13

14 W tabeli przedstawiono porównanie do limitów określonych pozwoleniem. Tab. 12. Analiza jakości ścieków odprowadzanych do rzeki Soły w roku 2014 Wskaźnik Jednostki Stężenie średnie [mg/dm3] Max. dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń Wartość nasycenia [%] Azot ogólny mg N/dm 3 4, ,78 BZT5 mg O2/dm 3 0, ,00 Chlorki mg Cl/dm 3 57, ,75 Chrom 6+ mg Cr/dm 3 0,00 0,1 0,00 Chrom og. mg Cr/dm 3 0,01 0,5 2,83 ChZT mg O2/dm 3 26, ,93 Cynk mg Zn/dm 3 0,13 brak - Sub.ekstr.się et.naft. mg/dm3 1, ,63 Fenole lotne mg/dm3 0,06 0,1 63,83 Fluorki mg F/dm 3 0, ,10 Fosfor og. mg P/dm 3 0,07 3 2,33 Glin mg Al/dm 3 0, ,48 Miedź mg Cu/dm 3 0,01 0,5 1,73 Nikiel mg Ni/dm 3 0,004 0,5 0,80 Odczyn ph 7,31 6,5-8,5 - Ołów mg Pb/dm 3 0,008 0,5 1,50 Siarczany mg SO4/dm 3 86, ,20 Zawiesina mg/dm3 7, ,19 Żelazo og. mg Fe/dm 3 0, ,43 Substancje ropopochodne mg/dm3 0, , Ewidencja ilości wytwarzanych odpadów i gospodarka odpadami. Ewidencja i nadzór nad obrotem odpadami realizowany jest przy pomocy zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). Poniżej bilans wytworzonych w roku 2014 odpadów wraz z porównaniem do limitów określonych w pozwoleniu środowiskowym. Monitorowaniu poddano również eksploatowane instalacje do odzysku złomu aluminium - nie stwierdzono przekroczenia limitów. Wyniki ujęto tabelarycznie. 14

15 Tab. 13. Gospodarka odpadami w 2014 roku Lp. Kod odpadu Odpad - nazwa Wytworzona Limit z PZi Wysycenie limitu [Mg] [Mg] [%] Zgary i żużle odlewnicze 1478, ,9% Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 1, ,20% Inne niewymienione odpady 101, ,30% Alkalia trawiące 1937, ,90% Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 0,92 1,3 70,80% 44, ,10% 49, ,10% Opakowania z papieru i tektury 189, ,80% Opakowania z tworzyw sztucznych 18, ,30% Sorbenty materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) Opakowania zawierające substancje niebezpieczne 0, ,00% 0,140 1,6 8,80% Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w ,1 21,6 55,80% Zużyte opony 3, ,20% Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 0, ,70% Baterie i akumulatory ołowiowe 5, ,80% Miedź, brąz, mosiądz 2,6 4 64,60% Aluminium 17659, ,10% Żelazo i stal 299, ,90% Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w , ,50% Tab. 14. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku Lp. Nazwa instalacji Kod odpadów Rodzaj odpadów 1 2 Instalacja do produkcji wlewków aluminiowych Instalacja do produkcji wlewków aluminiowych Ilość odpadów poddanych odzyskowi [Mg] Limit określony decyzją [Mg] Wartość wysycenia limitu [%] Złom aluminium 20777, ,96% Złom miedzi 82, ,02% 3 Instalacja do produkcji wlewków aluminiowych Odpady z toczenia metali nieżelaznych 190, ,34% 15

16 5.4. Analiza zużycia mediów. Poniżej zestawiono dane dotyczące zużycia podstawowych mediów oraz wody. Poziom zużycia energii elektrycznej, gazu i wody jest wyższy niż w 2013 lecz związane jest to głównie ze znacznym wzrostem produkcji zakładu. Tab. 15. Analiza porównawcza zużycia mediów i wody Wielkość analizowana Jednostki Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Zużycie energii elektrycznej Zużycie gazu ziemnego Zużycie wody Produkcja zakładu MWh tys.m m Mg Odpowiedzialność społeczna zakładu Prospołeczne zaangażowanie Grupy Kęty widać szczególnie w podejściu do środowiska. Spółka eliminuje emisję poprzez właściwą organizację, dobór technik oraz stosowanie proekologicznych technologii. Celem jest ograniczanie zużycia materiałów i energii, racjonalne zużycie wody, eliminowanie materiałów niebezpiecznych. W odniesieniu do wyrobów stosuje się podejście oparte na cyklu życia redukując wpływ już na etapie pozyskiwania aluminium do odzysku, aż po recykling zużytych wyrobów. Podkreślić należy wysokie wykorzystanie surowców wtórnych w produkcji finalnej. Zakład wykorzystuje nie tylko odpady własne, ale odzyskuje i przetwarza produkty aluminiowe po ich zużyciu. Stanowią one komponent surowców do produkcji nowych elementów wyciskanych z aluminium. Procesowi towarzyszą rygorystyczne wymagania co do jakości zakupywanego złomu, dzięki czemu do przetopu nie trafia aluminium zanieczyszczone, a do powietrza żadne szkodliwe związki, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska. Odzyskując aluminium złomowe, oszczędzamy energię potrzebną do wyprodukowania aluminium pierwotnego. Dzięki recyklingowi aluminium redukujemy również zanieczyszczenia powietrza oraz zużycie wody. 16

17 Kontynuując strategię Spółka przystąpiła w 2014 roku do inicjatywy ONZ Global Compact oraz wdrożyła wytyczne określone w międzynarodowym standardzie ISO Wydane zostały dwa ważne dokumenty: Polityka Społecznej Odpowiedzialności oraz Kodeks Etyczny, stanowiące deklarację pełnej odpowiedzialności Spółki za wpływ na środowisko. Udoskonalono proces kwalifikacji dostawców, uzależniając współpracę od podpisania Deklaracji społecznej odpowiedzialności i spełnienia dodatkowych kryteriów ekologicznych. Duży nacisk położono na zaangażowane podejście pracowników. W tym celu wdrożono system sugestii pracowniczych pozwalający zmniejszyć oddziaływanie zakładu na środowisko dzięki pomysłom pracujących w nim ludzi. Celem jest realizacja zadań eliminujących wszelkie formy marnotrawstwa. Pracownikowi za każdą zakwalifikowaną sugestię ekologiczną przysługują punkty, które może wymienić na nagrody pieniężne. W wyniku funkcjonowania systemu wdrożono kilkadziesiąt projektów ograniczających emisję oraz poprawiających efektywność wykorzystania materiałów i energii. Również system finansowy dostosowano do wymogów ekologii. Opracowano model zielonej księgowości, umożliwiający analizę kosztów środowiskowych. Źródła danych stanowią m.in.: wydatki inwestycyjne w ochronie środowiska, koszty eksploatacji urządzeń ochronnych, wysokość opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, itd. Ocena efektywności ekonomiczno-ekologicznej stanowi podstawę decyzji dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych. Dodatkowym narzędziem jest program segregacji odpadów w biurach dający możliwość przyniesienia pracownikom z domu i wrzucenia do pojemników m.in. zużytych baterii, akumulatorów, telefonów itp. Specjalnie oznakowane pojemniki zlokalizowano przy czytnikach kart magnetycznych, czyli w miejscach, gdzie pracownik codziennie zatrzymuje się minimum dwa razy. Umożliwia to komfortowe korzystanie z systemu również pracownikom na stanowiskach robotniczych. Celem jest wyrobienie nawyków oraz wzrost zaangażowania pracowników. 17

18 Grupa KĘTY S.A. Załącznik graficzny do Raportu Środowiskowego

19 GRUPA KĘTY SA - WSKAŹNIKI EMISJA 19

20 20

21 21

22 GRUPA KĘTY SA - ZIELONA KSIĘGOWOŚĆ 22

23 GRUPA KĘTY SA - WKSAŹNIKI ISO14001 GRUPA KĘTY SA - OPŁATY ŚRODOWISKOWE 23

OS-I.7222.22.1.2013.EK Rzeszów, 2013-04 - 05 DECYZJA

OS-I.7222.22.1.2013.EK Rzeszów, 2013-04 - 05 DECYZJA OS-I.7222.22.1.2013.EK Rzeszów, 2013-04 - 05 DECYZJA Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), - art. 378

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia. nr Szczegółowy opis Przedmiotu dla Umowy na odbiór odpadów z Terminalu LNG w Świnoujściu Spis treści Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Uproszczony raport Środowiskowy

Uproszczony raport Środowiskowy Uproszczony raport Środowiskowy 2010 Wprowadzenie Kolejne Wydanie Uproszczonego Raportu Środowiskowego Volvo Polska adresujemy do osób oraz instytucji zainteresowanych firmą Volvo Polska, jak również klientów,

Bardziej szczegółowo

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta 2015-10-15 10:51 KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta Raport bieżący z plikiem 33/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.31.10.2013.MH Rzeszów, 2013-12-27 DECYZJA

OS-I.7222.31.10.2013.MH Rzeszów, 2013-12-27 DECYZJA OS-I.7222.31.10.2013.MH Rzeszów, 2013-12-27 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 378 ust. 2a

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Ceny za wodę i ścieki bez zmian

Ceny za wodę i ścieki bez zmian Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec Rejestr działalności regulowanej 2013 Numer rejestrowy Numer zaświadczenia Firma/Imię Nazwisko Przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

Formularz B karta informacyjna dla decyzji. rok 2004

Formularz B karta informacyjna dla decyzji. rok 2004 Formularz B karta informacyjna dla decyzji rok 2004 Lp. Decyzje 2. Zakres przedmiotowy decyzji pozwolenie na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem wymagań na prowadzenie działalności w zakresie odzysku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Numer rejestrowy. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Numer rejestrowy. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Niedźwiada Stan na dzień 07.07.2016 r. Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji 7.4 Charakterystyka oddziaływania odpadami 7.4.1 Etap realizacji przedsięwzięcia Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie największej ilości odpadów ze względu na konieczność wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W Z E L O W I E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 16 Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych niebezpiecznych z sektora

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 "starkom" Spółka 83-200 Starogard Gdański Z O.O. NIP: 5920203158

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ZKGZL Rejestr działalności regulowanej w zakresie właścicieli nieruchomości na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

łączenie budynków w do miejskiej sieci ciepłowniczej

łączenie budynków w do miejskiej sieci ciepłowniczej Błękitne Niebo nad Starówk wką ograniczenie niskiej emisji w Żorach przez podłą łączenie budynków w do miejskiej sieci ciepłowniczej Piotr Kukla Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail:

Bardziej szczegółowo

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr.

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży Nr rejestr. 1 Firma,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych FPS/1.1/2/01

Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych FPS/1.1/2/01 Identyfikacja i ocena ów ch Strona/Stron 1/1 Źródło u środowiskowego Aspekt Decyzja Wymagania prawne i inne Wpływ na środowisko Częstotliwość występowania Koszty Skargi społeczeństwa Stopień szkodliwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe Nr 1/ 2014 (styczeń) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 1/ 2014 Spis treści: 2 1 Nr 1/ 2014 (styczeń) Postępowanie z odpadami opakowaniowymi reguluje aktualnie

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. o r z e k a m

DECYZJA. o r z e k a m WOJEWODA PODKARPACKI Rzeszów, 2007-05-31 ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów skr.poczt.297 ŚR.IV-6618-3/3/06 DECYZJA Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Spis treści 1. Nazwa zamówienia... 3 2. Przedmiot zamówienia... 3 2.1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU.

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 2. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 3. 02 01 10 Odpady metalowe

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. orzekam. II. W pozostałym zakresie decyzja z dnia 16.04.2012r. znak: WER.6233.3.5.2012.AW - pozostaje bez zmian.

DECYZJA. orzekam. II. W pozostałym zakresie decyzja z dnia 16.04.2012r. znak: WER.6233.3.5.2012.AW - pozostaje bez zmian. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej woj. śląskie Dąbrowa Górnicza, 11.06.2012r. WER.6233.3.8.2011.AW DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU TARYF OKREŚLAJĄCYCH STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE OPOCZNO

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU TARYF OKREŚLAJĄCYCH STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE OPOCZNO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1 Nazwa skrócona: P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie tel 044 754 76 11 fax 44 789 06 47 e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl

Bardziej szczegółowo

Bilans wytwarzonych odpadów w wikszych zakładach przemysłowych Konina

Bilans wytwarzonych odpadów w wikszych zakładach przemysłowych Konina Załcznik 1a Bilans wytwarzonych w wikszych zakładach przemysłowych Konina Zakłady Energetyczne PAK S.A. Elektrownia Konin Dział 2. Zestawienie danych o rodzajach i iloci wytworzonych /2002r/( Mg ). Lp.

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zarządzanie planem gospodarki odpadami Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest ustalenie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

RŚ-VI.7222.29.1.2011.DW Rzeszów, 2011-03-22 D E C Y Z J A

RŚ-VI.7222.29.1.2011.DW Rzeszów, 2011-03-22 D E C Y Z J A RŚ-VI.7222.29.1.2011.DW Rzeszów, 2011-03-22 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

Numer rejestrowy. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Numer rejestrowy. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY MEŁGIEW Lp. Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska ALWERNIA S. A. ul. K. Olszewskiego 25 32-566 Alwernia OFERTA LABORATORIUM Nasze laboratorium funkcjonuje w ramach firmy Alwernia S.A. Jesteśmy dostawcą usług badawczych w zakresie pomiarów czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2009 ROK

ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2009 ROK ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2009 ROK maj 2010 r. Strona 1/9 1. Wprowadzenie Prezentujemy kolejny Roczny Raport Środowiskowy celem przekazania podstawowych informacji dotyczących stanu środowiska w Spółce

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 DOW-S-IV.7222.28.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3137/12/2015 DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. 1. Uwagi ogólne Niniejsze taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

OS-I MH Rzeszów, DECYZJA

OS-I MH Rzeszów, DECYZJA OS-I.7222.55.4.2012.MH Rzeszów, 2012-09-20 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.); art.

Bardziej szczegółowo

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA Numer wpisu Data wpisu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2004.16.154 2008.02.13 zm. Dz.U.2008.23.136 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin Nr rejestr. 1 Firma, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą.

Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą. (Pieczątka Jednostki organizacyjnej UWM) Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą. *- odpady niebezpieczne Lp. Nazwa odpadu Masa wytwarzanych odpadów w skali roku (kg) (szacunkowa

Bardziej szczegółowo

numer rejestrowy Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer identyfikacyjny REGON

numer rejestrowy Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer identyfikacyjny REGON Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy EKO-TRANS Sp. z o.o. Samoklęski 28 21-132 Kamionka Prezes Zarządu Jolanta Świderska Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej 1 / 2012 Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SP. Z O.O 67-200 Głogów ul Sikorskiego 48 NIP 693-214-02-63 regon 020901029 e-mai zuzglogow@zuzglogow.pl tel. 76 72746 48 Data wpisu do rejestr 2012-04-16

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy EKO KRAS Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO oczyszczanie, ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK** BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH NA OKRES OD DNIA.03.204 r. DO DNIA 28.02.205 r. ZATWIERDZONA UCHWAŁĄ NUMER LI/958/4 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo