Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. (Seneka)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. (Seneka)"

Transkrypt

1 O szkole: KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO - liczba uczniów 365, - liczba nauczycieli 39, - ilość oddziałów 13, oddziały sportowe 3, - ilość pracowni 1 pracownia informatyczna, - ilość klasopracowni 17, W KĘPNIE - biblioteka i czytelnia wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, - sala gimnastyczna, korekcyjna i siłownia, - jedno boisko wielofunkcyjne i jedno do piłki koszykowej, - stołówka szkolna, sklepik. Szkoła uzyskała w 2003 roku certyfikat Szkoły z klasą. Od września 2006 roku realizowała program Szkoła bez przemocy, od 2007 roku Trzymaj formę. Ponadto projekty e Akademia Przyszłości ( ), Akademia Uczniowska. Młodzież uczestniczyła w międzynarodowej wymianie z Włochami, Węgrami i Czechami w ramach projektu Tanecznym krokiem przez świat oraz Młodzież w służbie ekologii realizowanego w ramach programu unijnego Młodzież w działaniu. Uczniowie Gimnazjum nr 2 osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Kadra i pracownicy szkoły, to grono osób zaangażowanych, kreatywnych i potrafiących współpracować. Szkoła, jej uczniowie i nauczyciele musza się rozwijać. Dlatego tak istotne są plany, które czynimy dziś, realizować będziemy jutro, a ważne są dla przyszłości. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. (Seneka) 1

2 Koncepcja Pracy Szkoły. PRACA DYDAKTYCZNA Aby uczeń naszej szkoły opanował umiejętności kluczowe i niezbędne do kontynuowania nauki należy: 1) dbać, aby szkolny zestaw programów był wynikiem ich dogłębnej analizy, 2) monitorować i diagnozować wyniki edukacyjne uczniów, podejmować działania mające na celu ich poprawienie, 3) stosować jasne, czytelne i zrozumiałe zasady oceniania motywujące ucznia, monitorować zasady oceniania, 4) indywidualizować wymagania dostosowując je do potrzeb i możliwości ucznia, 5) przygotować ofertę dla uczniów zdolnych oraz tych mających trudności, 6) stosować aktywizujące metody i formy pracy, metodę projektu, lekcje w terenie, wycieczki dydaktyczne, 7) realizować projekty edukacyjne, 8) wykorzystywać na lekcjach dostępne pomoce dydaktyczne, tablice multimedialne, sprzęt komputerowy, 9) organizować różnorodne koła zainteresowań, sportowe, artystyczne, dostosowane do potrzeb uczniów, 10) pracować nad wyrównywaniem szans edukacyjnych, 11) udzielać profesjonalnej pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach (programy terapii pedagogicznej, diagnoza, terapia), 12) przygotować uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych, sportowych, 13) organizować prezentacje osiągnięć uczniów wystawy prac, realizowanych projektów, występy artystyczne, 14) doskonalić wiedzę i umiejętności kadry pedagogicznej poprzez doskonalenie wewnętrzne i zewnętrzne z zakresu kompetencji w różnych płaszczyznach działania szkoły np. przepisy prawne, podstawy psychologii, umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (optymizm, entuzjazm, otwartość na zmiany, postawy twórcze) i inne w miarę potrzeb, 15) uaktywnić pracę zespołów przedmiotowych wymiana doświadczeń, lekcje otwarte, 16) współpracować z wyższymi uczelniami celem skorzystania z ich ofert edukacyjnych kierowanych do młodzieży wykładów, prezentacji, projektów, 17) współpracować z nauczycielami innych szkół celem wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, 18) badać potrzeby i oczekiwania edukacyjne uczniów i rodziców dotyczące kształcenia (ewentualne tworzenie klas profilowanych). 2

3 OPIEKA I WYCHOWANIE Odpowiedni klimat wychowawczy jest podstawą rozwoju intelektualnego ucznia, decyduje o osiągnięciach i możliwościach edukacyjnych młodzieży. Aby to osiągnąć powinniśmy: 1) przestrzegać zasad BHP, 2) wzmocnić działania podejmowane w szkole w ramach realizacji programu profilaktyki, 3) dbać, aby w szkole obowiązywały i były znane uczniom, rodzicom i nauczycielom czytelne reguły co jest nakazane, co zakazane (obowiązki), jakie są i czego dotyczą obszary praw i swobód, 4) podnosić dyscyplinę, dbać o kulturę słowa i bycia, zwalczać wulgaryzmy, 5) włączać rodziców do działań wychowawczych szkoły (współdecydowanie w rozwiązywaniu problemów, udział w imprezach), 6) analizować (systematycznie) z RP, uczniami, rodzicami skuteczność stosowania istniejących procedur i wyeliminować te, które nie spełniają swej roli, są nieskuteczne, 7) stale doskonalić strategie postępowania w sytuacjach trudnych patologie, uzależnienia, konflikty, 8) stale i otwarcie współpracować z policją, strażą miejską (działania prewencyjne), sądem rodzinnym, 9) udzielać pomocy uczniom z biednych rodzin (współpraca z MGOPS), 10) udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiekować się uczniami z zaburzeniami rozwojowymi (współpraca z PPP), 11) zadbać o bogate, twórcze życie wewnętrzne szkoły (uroczystości, imprezy sportowe, rozrywkowe, zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe, wycieczki), zgodnych z potrzebami uczniów, 12) monitorować osiągnięcia uczniów, doceniać, nagradzać wyniki i postępy, 13) promować twórcze, kreatywne zachowania, 14) organizować wyjścia bądź wyjazdy do kina, teatru, muzeum, 15) rozwijać samorządność młodzieży (praca w SU, samorządach klasowych), poczucie sprawstwa i odpowiedzialności, uspołeczniać młodzież przez pracę w programach i projektach (dialog z młodzieżą), 16) nawiązać współpracę SU z samorządami z innych szkół celem wymiany doświadczeń i współpracy, 17) dbać o tradycje szkoły, rozwijać nowe, 18) poczynić starania celem zakupu sztandaru szkoły, 19) kontynuować działalność młodzieży: charytatywną w ramach Klubu Ośmiu Wspaniałych, w ramach programu Szkoła bez przemocy, programów międzynarodowej wymiany młodzieży, 20) budować więź z grupą i szkołą (organizować klasowe i szkolne imprezy np. Mikołajki, DEN, dzień wiosny itp.), 21) zagospodarować piwnicę, a w niej otworzyć szkolną kawiarenkę, w której odbywać się będą imprezy kulturalne i rozrywkowe, np. wystawy, wieczory poezji, spektakle teatralne, wieczory autorskie, spotkania z piosenką, ciekawymi ludźmi, dyskoteki klasowe itp. Tam mógłby spotykać się na zebraniach Samorząd Uczniowski, pracować koło teatralne, 22) wyposażyć górny korytarz w stoliki i krzesła, z których uczniowie mogliby korzystać podczas przerw, a także Spotkań z kulturą, 3

4 23) w suficie górnego holu zamontować drut, na którym będzie można zawiesić kotary przydatne podczas uroczystości, akademii, a także Spotkań z kulturą, 24) pytać o oczekiwania, potrzeby i wrażenia uczniów związane z wyborem naszej szkoły, a dalej z jej dokładnym poznaniem podczas trzyletniej edukacji (ankiety na wejście i wyjście dotyczące funkcjonowania dydaktyczno-wychowawczego szkoły). Dbać, aby system wychowawczy oparty był na szacunku do drugiego człowieka, nagradzaniu i akceptacji, dawaniu prawa do błędu, wskazywaniu dróg poprawy. Aby stymulował do współpracy. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM, RODZICAMI Szkoła jest jedną z trwalszych instytucji w społeczeństwie. Dlatego tak ważna jest dobra jakość jej współpracy ze środowiskiem. Aby to osiągnąć musimy: 1) zapraszać rodziców na różne, ważne uroczystości szkolne, 2) na bieżąco, rzetelnie i merytorycznie informować o postępach i trudnościach dziecka, 3) poznawać zdanie rodziców na temat pracy szkoły (ankieta na wejściu i wyjściu), 4) włączać rodziców w tworzenie prawa szkolnego, ważnych dokumentów, procedur regulujących pracę szkoły, 5) wspomagać rodziców w procesie wychowawczym, umożliwiać kontakt z PPP, zaznajamiać z ofertą poradni, 6) organizować dla rodziców porady, spotkania ze specjalistami, 7) współpracować z PPP (pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mającym problemy, doskonalenie nauczycieli, prowadzenie lekcji wychowawczych), 8) współpracować z policją, strażą miejską (działalność prewencyjna), 9) współpracować z muzeum, biblioteką miejską i powiatową (korzystanie z oferty kulturalnej, udział w konkursach, wystawach), 10) współpracować z MGOPS, oratorium (udzielanie pomocy materialnej i opiekuńczej uczniom), 11) prowadzić szkolną stronę WWW zawierającą ważne informacje z życia i pracy szkoły, dla młodzieży i rodziców, adeptów, absolwentów, 12) współpracować z innymi szkołami w środowisku (podstawowymi, gimnazjami, ponadgimnazjalnymi), 13) współpracować z władzami miasta współpraca dotyczy promocji Kępna w kraju i za jego granicami (poprzez udział naszych uczniów w konkursach zewnętrznych wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich, wymianę młodzieży), pozyskiwania środków unijnych, zagadnień dotyczących edukacji ekologicznej, patriotycznej i obywatelskiej (udział uczniów w uroczystościach, akcjach, np. sprzątanie świata, realizacja projektów, udział w konkursach), 14) otwierać się na środowisko lokalne poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych dla środowiska, udział w miejskich imprezach sportowych, kulturalnych, akcjach charytatywnych, wolontariatu. 4

5 BAZA I WYPOSAŻENIE Szkoła nie może zasklepić się w czasie teraźniejszym, dlatego mając to na uwadze winna udoskonalać również bazę i wyposażenie. Aby to osiągnąć powinniśmy: 1) diagnozować stan wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne 2) systematycznie doposażać szkołę w pomoce dydaktyczne (aby były wystarczające do realizacji zadań szkoły), 3) doposażać bibliotekę szkolną, 4) wzbogacić zieleń wokół szkoły, 5) kontynuować wymianę zużytych mebli, 6) przeprowadzić remonty zewnętrznych schodów ewakuacyjnych, kanalizacji, pomieszczeń niektórych klas, szkolnych korytarzy, pokoju nauczycielskiego (powiększyć pomieszczenie), sanitariatów, wymienić drzwi do pozostałych klas, 7) doposażyć szkołę w sprzęt komputerowy sekretariat, pokój nauczycielski, izby lekcyjne, 8) rozwiązać problem szatni uczniowskich, 9) zagospodarować piwnicę na działalność kulturalno rozrywkową, 10) pozyskiwać fundusze z różnych źródeł na w/w cele tj. programów rządowych, z UE (środki na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie remontów i adaptacji obiektu a także wyposażenie w pomoce naukowe, sprzęt dydaktyczny i komputerowy), 11) współpracować z władzami miasta, angażować dla realizacji w/w celów, pozyskiwać sponsorów. DOBRA SZKOŁA TO SZKOŁA, KTÓRA: - dostrzega w każdym dziecku jego ukryte zdolności, rozwija i umacnia jego wiarę w siebie, - kieruje się sercem przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny i prawa, - integruje całą społeczność szkolną współdecyduje ona o ważnych sprawach placówki, - inspiruje do twórczego rozwoju nauczycieli, uczniów i rodziców, - zapewnia uczniom autentyczne bezpieczeństwo. Będziemy się starali, aby tak funkcjonowała nasza szkoła. ZAPREZENTOWANE NA II FORUM UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 W KĘPNIE, które odbyło się w czerwcu 2014 roku 5

6 SŁABE STRONY SZKOŁY: - większe skupienie na gorszych uczniach niż na lepszych, - doszukiwanie się cynizmu w uczniach, - oceny ważone, - za dużo uczniów w małych pracowniach (np. sala 202), - przymuszanie uczniów do udziału w konkursach, - więcej niż 3 sprawdziany w tygodniu, - niesłuszne wpisywanie punktów ujemnych, - brak mydła i papieru w toaletach, - faworyzowanie uczniów przez nauczycieli, - prowadzenie zeszytu z WDR, - za dużo zadań domowych z matematyki, - za mało konkursów sportowych międzyklasowych, - zmuszanie uczniów do wyjścia na boisko, - brak pani w sklepiku po 6. lekcji, - brak dyscypliny, - niezdecydowanie, - spóźnienia, - mundurki, - za dużo lekcji w jednym dniu, - brak higienistki, - nie do końca obiektywny system punktowy, - brak rolet we wszystkich klasach, - za długie przerwy, - za mała stołówka, - mało dyskotek, - mało wycieczek, - zakaz malowania paznokci, 6

7 - SU rzadko zmienia szczęśliwy numerek, - czasami niektórzy nauczyciele są niesprawiedliwi, - obowiązek wychodzenia na boisko podczas przerw, - uczniowie muszą brać udział w imprezach, w których większość nie chce brać udziału, - brak konsekwencji w sprawdzaniu mundurków szkolnych, - słaby sprzęt nagłaśniający oraz radiowęzeł, - brak dostępu do Internetu dla uczniów, - słaby monitoring, - nierealizowanie podstawy programowej, - brak klamek w szatni, - brzydka i rozpraszająca kolorystyka klas, - brak szafek dla uczniów, - brak materiałów papierniczych w sklepiku, - bałagan przy sklepiku, - nakaz noszenia obu części mundurka, - mało występów nauczycieli, - nieprzyjemny zapach w stołówce, - za duże grupy dziewcząt na zajęciach z języków obcych i wychowania fizycznego, - za mało ławek na boisku, - wymądrzanie się starszych uczniów, - łączone szatnie, - psujące się toalety, - poniżanie uczniów ze wsi, - brak kultury, - obrażanie uczniów przez nauczycieli, - autobus, który dowozi uczniów, spóźnia się a pan, który jeździ we wtorki, jest agresywny, - spóźniający się dzwonek, - brak parkingu dla skuterów, 7

8 - zajmowanie się prywatnym życiem uczniów, - mówienie o problemach ucznia na forum klasy, - przepychanie się podczas wchodzenia do szkoły, - brzydki zapach w toalecie, - niekorzystanie ze ścianki wspinaczkowej ani razu w ciągu 3 lat, - odwoływanie dyskotek, - napoje w automacie są droższe. MOCNE STRONY SZKOŁY: - bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, - tematyczne imprezy organizowane przez SU, - aktywnie działające SU i Klub Ośmiu Wspaniałych, - smaczne obiady, - miła atmosfera, - ciekawe wycieczki, - niektórzy nauczyciele są wyrozumiali, pomocni, opanowani i odpowiedzialni, - nauczyciele komunikatywni, zaangażowani (dodatkowe materiały), - pouczające lekcje wychowawcze, - poniedziałki bez mundurka, - szczęśliwy numerek, - możliwość poprawienia diagnozy i innych ocen (szczególnie pod koniec roku), - Szkoła bez przemocy, - zajęcia wychowania fizycznego, - od tego roku codziennie jest kompot do obiadu, - dobrze wyposażona sala gimnastyczna, - stojaki na rowery (niestety, nie każdy umie z nich korzystać), - możliwość spotkania się ze znajomymi, - szatnia, 8

9 - szatnie w sali gimnastycznej, - laptopy oraz ekrany multimedialne, - wagowy system oceniania, - sklepik szkolny, - poziom nauczania, - wykwalifikowani nauczyciele, - e-dziennik, - poczucie bezpieczeństwa, - wysokie osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach, - ciekawe projekty edukacyjne, - na bieżąco informowanie uczniów o zmianach w planie, - zawsze fair play, - tolerancja, - automat z piciem, - lody w sklepiku, - komunikaty podawane przez radiowęzeł, - brak tradycyjnych lekcji w ostatnim tygodniu szkoły, - noc filmowa, - ciekawe doświadczenia na lekcjach, - proces modernizacji szkoły, - aktywni uczniowie, - sympatyczny pan woźny, pani w sklepiku i panie sprzątaczki, - sprawiedliwy system oceniania, - świetlica dla dojeżdżających, - zbieranie puszek. 9

10 PROPOZYCJE ZMIAN: - więcej pojedynczych ławek, - powiększyć stołówkę, - wyposażyć klasy od fizyki, języka niemieckiego, języka polskiego oraz matematyki w pomoce dydaktyczne, - zmodyfikować kartę obserwacji ucznia (zlikwidować punkty za pomalowane paznokcie), - zakupić rolety, - skrócić przerwy, zostawić obiadowe, - udostępnić uczniom hasło do WiFi, - kanapki w sklepiku szkolnym, - monitoring na rowery, - lekcje w terenie, - więcej zawodów sportowych i wycieczek, - mniej sprawdzianów, - więcej zdrowej żywności w sklepiku, - szafki szkolne, - noszenie bluzek kolorowych lub białych z nadrukiem, - zlikwidować mundurki, - zmiana kolorystyki klas, - czyste toalety, mydło w toaletach, - remont dziedzińca szkolnego, - dozwolony makijaż, - noszenie tylko bluzy od mundurka, - większy nacisk na ustawianie się pod klasą, - zakaz wchodzenia obcym do szkoły, - pedagodzy nie powinni ingerować w prywatne życie uczniów, - dyskrecja w rozwiązywaniu problemów uczniów, - niewychodzenie na boisko w czasie mrozu, 10

11 - utworzenie parkingu dla skuterów, - zadbanie o rolety, - remont stołówki (wygodna, bezpieczna i mająca okna), - lepszy monitoring, - uatrakcyjnić akademie szkolne, - sprawiedliwie oceniać wszystkich uczniów zarówno pod względem dydaktycznym jak i wychowawczym. UCZNIOWSKIE MOTTO: Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość a nie jako specjalista. Albert Eistein 11

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

O Szkole Każdy ma szansę na sukces. O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach Musicie od siebie wymagać 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach Opracowali: dyrektor Małgorzata Szatanek nauczyciele Rada Rodziców Samorząd Uczniowski 1 I. WSTĘP Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROGOŹNIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROGOŹNIE Iwona Rzańska ul. Kotlarska 1 m. 8 64 610 Rogoźno KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROGOŹNIE Razem, młodzi przyjaciele!... W szczęściu wszystkiego

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo