Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35"

Transkrypt

1 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji Podsystem Controling Kategoria Controling 4459 Export planów z controllingu Dodano możliwość wyeksportowania planu wcześniej przygotowanego z jednej bazy i zaimportowania go do innej Hurtownia danych Dodano możliwość załadowania danych z poziomu modułu controllingu Węzły nieokreślone w planie Poprawiono obliczenia tak, że generują się kwoty planu mimo, że istnieją węzły nie określone. Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Finanse i Księgowość 3671 Zmiany w controllingu Dodano możliwość rejestracji zmian i dekretowania Dłuższa nazwa FK w przedsięwzięciu W tabeli Przedsięwzięcia wydłużono nazwę FK do 60 znaków. Dłuższa nazwa FK w przedsięwzięciu jest widoczna w planie kont i w sprawozdaniach Salda dla obiektów W kartotece kontrahentów możemy przeglądać obiekty i salda właścicieli obiektów. Po wybraniu obiektu i uruchomieniu funkcji Saldo program pytał niepotrzebnie o firmę mimo, że znana jest firma do której należy obiekt. Poprawiono program Wydruk różnic kursowych W wyświetlaniu różnic kursowych pod prawym klawiszem w funkcji Zestawienia dodano wydruk wygenerowanych różnic kursowych. Zakres wydruku: Rok okres od - Rok okres do Rodzaj dokumentu: od - do Waluta - jeśli nie wybrana - wszystkie Status różnic: od-do Kolumny wydruku: Kontrahent, Rok okres, RK - okres na podstawie daty RK, Data faktury, kwota faktury w walucie, kurs waluty, kurs zapłaty, data zapłaty, kwota zapłaty w walucie, różnice kursowe (dodatnie i ujemne w oddzielnych kolumnach). Sortowanie: 1.Kontrahent - Rok okres. Sumy pośrednie (sumy dotyczą różnic kursowych dodatnich i ujemnych): okres, Rok, Kontrahent 2.Rok okres- kontrahent. Sumy pośrednie: Kontrahent, okres (w roku), rok. Oprócz tego poprawiono zestawienie Transakcji w walucie: rozliczenie - jeśli drukujemy zestawienie dla waluty <>PLN - to rozliczenie w PLN jest drukowane pochyłą czcionką. 1

2 Kategoria Rozrachunki 3388 Rozrachunki - obiekty Dodano możliwość oglądania cech obiektu z pozycji rozrachunków dotyczących obiektu: 1 Na formatce rozrachunków na zakładce konto FK dodano przyciski 'pokaż obiekt' przy segmentach obiektowych. 2 Na formatce obroty kontrahenta szczegóły dodano przycisk 'Pokaż obiekt' dla kont zawierających segmenty obiektowe Zestawienie transakcji Jeśli nie wybrano żadnego konta program informował, że wydrukuje rozrachunki dla wszystkich kont, ale tego nie robił - poprawiono wydruk Zestawienie transakcji W opcji wydruku transakcje - wszystkie, rozrachunki-wszystkie, rozliczenie i szczegóły rozliczenia system nie drukował rozliczenia i szczegółów - poprawiono wydruk Salda dla lokali Poszerzono zakresowanie wydruku o krotność czynszu od - do. Poprawiono wydruk przy zakresie okres od - do, tylko salda dla budynków. Przyspieszono wydruk. Kategoria Dokumenty PK 4703 Dokument PK- wielofirmowość Jeżeli w parametrach była ustawiona firma, a przeglądano dokumenty PK innej firmy, to przy wydruku takich dokumentów PK program drukował firmę ustawioną w parametrach, a nie firmę z dokumentu PK - poprawiono wydruk. Dodatkowo w przeglądaniu dokumentów PK - lista - dodano możliwość przeglądania dokumentów z wszystkich okresów roku - należy podać nr okresu = 0. Kategoria Kasa-Bank 4682 Rejestracja wpłat w kasie i banku - dokument obsługujący obiekty Program nie pozwalał zarejestrować dokumentu na kontrahenta bez lokalu - poprawiono funkcjonalność Kasa bank - rejestracja dokumentów Przy rejestracji raportów bankowych i kasowych w pewnych przypadkach wyświetlany był błędny komunikat "Brak kontrahenta" - poprawiono rejestrację dokumentów Rejestracja wpłat w kasie i banku dla obiektów Dokonano następującej optymalizacji funkcji rejestracji wpłat: 1.Przyśpieszono wyszukiwanie przez program kontrahenta, po wprowadzeniu nr lokalu. 2. Program pobiera opis dokumentu z treści operacji z rozrachunków, jeśli wybieramy pozycję do zapłaty z rozrachunków. Kategoria Deklaracja VAT 4642 Rejestr sprzedaży VAT Program nie kwalifikował do rejestru wszystkich dokumentów, które nie zakwalifikowały się w poprzednich deklaracjach, a termin ich kwalifikacji do VAT już minął. Dotyczyło to szczególnie dokumentów z konwersji. Poprawiono program w ten sposób, że wszystkie faktury nie ujęte wcześniej w żadnym rejestrze są kwalifikowane do rejestru bieżącego. 2

3 Kategoria Wezwania do zapłaty 4705 Wezwania do zapłaty A. Generowanie wezwań - zmieniono domyślny rodzaj wezwania: 1) gdy stoimy na liście wezwań - domyślny rodzaj wezwania jest taki jak na aktualnie wybranej liście. 2) gdy brak paczek wezwań na liście lub generujemy wezwanie z poziomu rozrachunków - program pobiera pierwszy rodzaj dokumentu nie systemowy z rodzajów dokumentów typu WE B. Wydruk wezwań - dodano możliwość sortowania wydruku listy wezwań (pojedyncze wezwania i zestawienie) wg: 1- numeru wezwania (jest teraz) 2.- symbolu lokalu (obiektu) 3 - nazwy kontrahenta 4 - adresu kontrahenta C. Umożliwiono generowanie wezwań z zakresem na firmy. Jeśli wybierzemy wiele firm powstaje wiele list, dla każdej firmy oddzielna lista. Kategoria Zestawienia 4715 Zestawienie kosztów na zlecenia Zestawienie kosztów na zlecenia w pewnych przypadkach źle ujmowało koszty z dokumentów PK - poprawiono widok V_konta_kosztów. Kategoria Noty odsetkowe 4669 BO not odsetkowych dla firm typu spółdzielnie Umożliwiono usuwanie BO not odsetkowych zaimportowanych podczas konwersji - rodzaj systemowy NOBO.Program został dodany do menu: SM->Rozrachunki->Funkcje serwisowe Nota odsetkowa Do formularza noty odsetkowej dodano nowy parametr DRUK_STOPY. Domyślna wartość parametru - NIE. Jeśli parametr ustawiony jest na TAK - drukuje się dodatkowa kolumna "Stopa", a w niej stopa procentowa, wg której naliczono odsetki. Jeśli odsetki były naliczane przed wersją w kolumnie tej drukują się spacje. Kategoria Kompensaty 4735 Kompensaty Poprawiono zakres wyświetlania kompensat. Wydruk zestawienia kompensat przesunięto w prawo. Dodatkowo poprawiono sumowanie zestawienia kompensat. Kategoria Potwierdzenia sald 4708 Potwierdzenia sald Przeglądanie potwierdzenia sald na ekranie: 1. Dodano kolumnę WALUTA. 2. Dodano przycisk waluta - przycisk jest dostępny, jeśli pozycja ma inną walutę niż podstawowa. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie tyko pozycji w walucie, w której jest dana pozycja. Kwoty wyświetlane są w walucie, a suma to suma wartości w wybranej walucie. Przycisk Waluta zmienia napis na PLN (nazwa waluty podstawowej). Przyciśnięcie przycisku PLN przywraca ekran pierwotny (w walucie). 3. Jeśli w potwierdzeniu istnieją pozycje w walucie różnej od podstawowej - na dole ekranu (tam gdzie szczegóły pozycji) dodano wyświetlanie waluty i kwoty w walucie. Wydruk potwierdzenia - jeśli w potwierdzeniu istnieją pozycje w walucie różnej od podstawowej - potwierdzenie drukuje się w walucie. 3

4 podstawowej - potwierdzenie drukuje się w walucie. Kategoria Dekretacja 4689 Dekretacja Umożliwiono wydruk danych z okna błędów dekretacji z wykorzystaniem standardowej funkcji Magica: Ctrl+G. Kategoria Wydruki 4778 Zestawienie kosztów wg wymiarów Wydruk kosztów wg wymiarów nie ujmował faktur zakupu, w których rodzaj zakupu to "Refaktura" i "Refaktura brutto" - poprawiono widok V_koszty, na podstawie którego tworzony jest ten wydruk. Kategoria Wielkości ekonomiczne 4375 Salda kontrahentów i wielkości ekonomiczne pobierające dane z rozrachunków Do funkcji liczącej salda kontrahentów dodano opcję tylko przeterminowane. Jeśli wybierzemy tę opcję możemy podać zakres przeterminowania w dniach. Funkcja zwraca wówczas tylko salda przeterminowane wg podanego zakresu. W wielkościach ekonomicznych pobierających wartości z rozrachunków dodano parametry Dni przeterminowane od i dni przeterminowane do. Domyślne wartości parametrów : dni przeterminowane od: dni przeterminowane do: 9999 Jeśli parametry te są różne od domyślnych wówczas program liczy salda przeterminowane analogicznie jak funkcja opisana powyżej. Dla potrzeb budżetu można zakresować segmenty kont w ten sposób że: 1. Tworzymy klucz na podstawie wielkości ekonomicznej dynamicznej, w której wyliczamy transakcje przeterminowane w sposób opisany wyżej. 2. Tworzymy wielkość ekonomiczną, w której wykorzystujemy stworzony wcześniej klucz, w wielkości tej zakresujemy segmenty. 3. W sprawozdaniu wykorzystujemy wielkość ekonomiczną tworzona na podstawie klucza Wielkości ekonomiczne Funkcje Saldo WN, Saldo Ma i Saldo Sald stosowane w obliczeniach wielkości ekonomicznych źle liczyły się w przypadku, gdy brak było obrotów w roku. Poprawiono procedurę liczącą te funkcje Wielkości ekonomiczne - wartości ze sprzedaży Poprawiono program zwracający dane ze sprzedaży. Uwaga: funkcja zwraca wartości dotyczące sprzedaży, jeżeli dokument jest dekretowany na konto oznaczone w Planie Kont jako konto wynikowe. Podsystem Komadres Kategoria Komadres 4388 Lista kopertowa - wydruk wkładów PKZP Na listach kopertowych drukowanych dla pracowników dodano informację o stanie wkładów w PKZP. Pokaże się ona obok dotychczas drukowanej kwoty zadłużenia w PKZP i ZFM. Będzie się ona drukować niezależnie od tego czy w liście jest naliczany składnik "Wkłady PKZP" czy też nie. 4

5 4666 Przeskalowanie okien Dodano możliwość użycia przeskalowanych okien. W parametrach selekcji dodano opcję "Maksymalizacja okien" (domyślnie TAK). Obsłużone są w ten sposób listy - Kontrahenci, Towary, Dokumenty sprzedaży, Dokumenty magazynowe, Dokumenty zakupu, Zamówienia Wydruk wg Formularzy zewnętrznych - szablonów rtf Dodano możliwość wydruku dokumentu w strukturze - nagłówek, pozycje, podpozycje. Zastosowano to w wydruku karty pracy do przedsięwzięcia, gdzie: - nagłówek - przedsięwzięcie - etapy - pozycje - składowe pozycje. Pozycjami mogą być wszystkie stanowiące plan realizacji przedsięwzięcia, składowe lub składowe wybranego typu: - materiały, - usługi podwykonawstwa, - wynagrodzenia, - praca sprzętu Przedsięwzięcia Udostępniono do edycji pole Nazwa FK i wydłużono do 60 znaków Wydruki Księga główna i Zestawienie obrotów i sald Poszerzono lewy margines w wydrukach: Księga główna i Zestawienie obrotów i sald, aby umożliwić wpinanie ich do teczek Funkcje z odwołaniami do dysku i: Usunięto problem z wyszukiwaniem nieistniejącego dysku i: 4798 Dokumenty systemu - słownik lista obiektów (lokale, budynki, nieruchomości itd.) W celu optymalizacji pracy podczas wyszukiwania obiektów w dokumentach systemu: - dokumenty zakupu, - dokumenty magazynowe, - dokumenty sprzedaży, - dokumenty kasowe, zastosowano nową "uproszczoną" funkcję wyświetlania obiektów. Kategoria Przedsiewziecia 3269 Przedsięwzięcia - wydruk wg formularza zewnętrznego Dodano możliwość wydruku przedsięwzięcia wg formularza zewnętrznego. Przedsięwzięcie można drukować wykorzystując wstępnie przygotowane szablony [InstalDir]Komadres. Przedsięwzięcia umożliwiają wydruk danych przedsięwzięcia, etapów (pozycje), składowych (podpozycje) oraz specjalizowane: składowe - materiały, składowe - wynagrodzenia, składowe - sprzęt, składowe - podwykonawstwo. Pozycje składowe kwalifikowane są do odpowiednich grup na podstawie grupowania rodzajów kosztów w rodzaje majątku Przedsięwzięcia - składowe Dodano możliwość wskazania dla materiału składowego "sugerowanego dostawcy", czyli kontrahenta, od którego należy zakupić materiał. Pole Dostawca wykorzystywane jest podczas generowania zamówień do dostawców. Jednocześnie umożliwiono wygenerowanie zamówień dla wybranego zlecenia/etapu. Należy wtedy zwrócić uwagę na ilości wyświetlane w polu "Zmniejszenie ilości". 5

6 Należy wtedy zwrócić uwagę na ilości wyświetlane w polu "Zmniejszenie ilości". Dodatkowo wyświetlane są komunikaty o przekroczeniu limitów oraz o błędzie przelicznika jednostki miary dla materiału Przedsięwzięcia - zakres wyświetlania wg Rok Dodano możliwość zakresowania przedsięwzięć wg Rok. Uwaga - do zakresu "wchodzą" przedsięwzięcia z wpisanym rokiem oraz przedsięwzięcia z rokiem "pustym" Przedsięwzięcia - Karta pracy Do wydruku karty pracy należy wykorzystać funkcjonalność tworzenia i wykorzystania formularzy zewnętrznych. Dodano do widoków pola obliczeniowe: Suma robocizny dla przedsięwzięcia, Suma robocizny dla etapu Przedsięwzięcia - kalkulacje Dodano możliwość przeprowadzenia kalkulacji kosztów przedsięwzięcia. Przed przeprowadzeniem kalkulacji istnieje możliwość wykonania korekty ilości godzin, stawki za godzinę, narzutów. System umożliwia sporządzenie wydruków dla kierownictwa (pokazywane są wartości materiałów i narzuty) i dla klienta (wartość materiałów z narzutami) Przedsięwzięcia - zestawienie Dodano Przełącznik "Czy drukować dane pojazdu", umożliwiający wydrukowanie danych o naprawianym pojeździe Przedsięwzięcia - składowe - ceny zerowe Umożliwiono wprowadzenie składowej przedsięwzięcia w cenie 0. Program ostrzega o wystąpieniu ceny 0, ale pozwala zarejestrować pozycję składową Przedsięwzięcia uprawnienia Użytkownik ma prawo do Tworzenia/Powielenia/Modyfikacji/Usunięcia składowych, gdy spełniony jest warunek 1) ma prawo PRZEDS_ED lub 2) parametr "Czy kontrolować etapy wg odpowiedzialnych/zatwierdzających" = NIE i ma prawo PRZED_ETAP lub 3) parametr "Czy kontrolować etapy wg odpowiedzialnych/zatwierdzających" = TAK ma prawo PRZED_ETAP i jest użytkownikiem przypisanym do etapu lub nikt nie jest przypisany do etapu. Dodatkowo, dla każdej składowej wyświetlane są informacje o osobie aktualizującej pozycję Przedsięwzięcia etapy, składowe Usuwanie "grupowe" etapów jest dostępne, jeżeli status Przedsięwzięcia jest Planowany. Usuwanie "grupowe" składowych jest dostępne jeżeli: - stosowane są etapy - jeżeli status etapu jest Planowany - nie są stosowane etapy - jeżeli status Przedsięwzięcia jest Planowany Przedsięwzięcia - zestawienie Dodano możliwość sporządzenia zestawiania przedsięwzięć z zakresem wg terminu realizacji. Umożliwia to wybranie np. Przedsięwzięć Otwartych, których termin realizacji należy do wybranego przez użytkownika okresu (np. już minął). 6

7 4713 Przedsięwzięcia - wydruk planu składowych Dodano możliwość wykonania zestawienia planu potrzeb wynikającego ze składowych przedsięwzięć. Dodano możliwość wydruku składowych: 1. wg Przedsięwzięcia - uporządkowanie składowych może być wg Towar/usługa lub wg Nazwy (kolumny przestawią się odpowiednio) 2. wg Towarów/usług - uporządkowanie składowych wg Towaru/usługi 4717 Przedsięwzięcia - Wydruk Podpięto Drukuj i Zestawienie w menu kontekstowym na liście przedsięwzięć. Kategoria Klucze rozliczeniowe 2247 Powielanie wartości klucza rozliczeniowego Przy powielaniu wartości klucza dodano wybór, z którego okresu należy powielić wartości klucza Generowanie pozycji klucza za pomocą wielkości ekonomicznych Podczas generowania wartości do klucza program domyślnie pobierał dane z firmy głównej. Do parametrów generowania dodano wybór firmy i sposób obliczania wielkości (miesięcznie, narastająco, wg pozycji wielości) na podstawie której generowane są pozycje klucza Kopiowanie pozycji kluczy rozliczeniowych Przy kopiowaniu pozycji kluczy rozliczeniowych nie kopiowały się te pozycje, które miały te same wartości segmentów, a różną wartość parametru. Poprawiono kopiowanie pozycji kluczy. Kategoria Kartoteki 4119 Kontrahenci - automatyczna numeracja Dodano możliwość automatycznej numeracji kontrahentów. Podczas zakładania kontrahenta użycie F5 w polu kontrahent wyświetla pomocniczą kartotekę - zakres numeracji kontrahentów. W kartotece tej zapisane są ustalone przez użytkownika zakresy numeracji. Dodano pola Długość i Automatyczna numeracja, pozwalające określić długość oczekiwanego symbolu. Symbol kontrahenta uzupełniany jest 0 z przodu do długości wybranego zakresu. Oznaczenie w zakresie "Automatyczna numeracja" na TAK blokuje edycję numeru/symbolu kontrahenta Optymalizacja wyszukiwania kontrahentów, towarów, stanów Dodano parametry użytkownika: "Uproszczona lista kontrahentów", "Uproszczona lista towarów", "MG Uproszczona lista stanów". Parametry te zmieniają słowniki wykorzystywane przez programy, tj. Dokument sprzedaży, Dokument magazynowy na słowniki uproszczone, które pozwalają znacznie szybciej wyszukiwać pozycje z bazy. Podsystem Logistyka Kategoria Logistyka 4655 Dokument magazynowy - dekretacja Dodano aktualizację pola treść operacji nazwą materiału, podczas dekretacji dokumentu magazynowego. 7

8 4656 Formularze zewnętrzne - przedsięwzięcia Dodano nowe zakładki - tagi, związane z przedmiotem naprawy - pojazdem, umożliwiające wydrukowanie na formularzu zewnętrznym informacji o naprawianym pojeździe Załączniki Zmodyfikowano inicjowanie nazwy załącznika - inicjowany jest nazwą wczytywanego pliku Rozliczenie zapotrzebowania na etapy Dodano możliwość sporządzenia zestawienia rozliczenia planu składowych i realizacji wg etapów. Po podaniu przedsięwzięcia, dla którego przeprowadzana jest analiza, istnieje możliwość zaznaczenia "Podział na etapy" - na wydruku pojawiają się wówczas podsumowania dla poszczególnych etapów. Kategoria Magazyny - dokumenty 4613 Dokument magazynowy - wydruk W formularzach PZ i PZ_TX dodano parametr logiczny DR_CEN_POP (domyślnie NIE). Włączenie tego parametru powoduje wydruk w pozycji dokumentu trzech poprzednich cen zakupu materiału wraz z datami zakupu Dokument magazynowy - wydruk TXT Dodano możliwość wydruku pola STOPKA na dokumencie tekstowym Dekretacja wg TKW Dodano nową kwotę do dekretacji dokumentów magazynowych TKW_PART. Aktualnie podczas dekretacji dokumentów w magazynie wyrobów gotowych stosowane są dwie kwoty: TKW - oznacza kwotę przeliczonej wartości pozycji wg kosztu TKW - przedsięwzięcie pobierane z pola Pozycja dokumentu -> Przedsięwzięcie TKW_PART - oznacza kwotę przeliczonej wartości pozycji wg kosztu TKW - przedsięwzięcie pobierane jest z pola Partia. Kategoria Magazyny - zestawienia 4720 Magazyny - zestawienie stanów na dzień Dodano podsumowanie Razem materiał w opcji wydruku z dokładnością do partii materiału. Kategoria Sprzedaż - Dokumenty 4004 Wystawianie faktur na podstawie pozycji zamówień Podczas podglądu pozycji zamówień do wystawienia dodano podgląd stanu magazynowego pozycji w partii wynikającej z przedsięwzięcia wpisanego do pozycji zamówienia (jeżeli parametr "Partia<->Przedsięwzięcie" TAK). Partia ta zapisywana jest w wystawianym dokumencie WZ (także w dokumencie przygotowanym - rezerwacji wydania) Dokument sprzedaży powiązany z WZ Dodano możliwość "rozdzielenia" edycji dokumentu sprzedaży i dokumentu wydania magazynowego. Zmieniono nazwę checkbox'a "WZ" na "Obs. WZ" (skrót od obsługa WZ). Można go zaznaczyć tylko w trybach tworzenia, powielania i modyfikacji nagłówka lub całego dokumentu. 8

9 całego dokumentu. Jeżeli użytkownik zrezygnuje z obsługi WZ (odznaczy check box) to program nie blokuje stanów i nie tworzy / modyfikuje / koryguje żadnych dokumentów magazynowych. Umożliwia to wykonanie korekty sprzedaży w zakresie np. tylko ceny, rabatu itd Dokument sprzedaży - edycja Zablokowano możliwość poprawy Wystawiającego podczas edycji dokumentu Dokument sprzedaży - wydruk txt Wydruk formularza przelewu/dowodu wpłaty drukowanego wraz z fakturą. Poprawiono drukowanie konta bankowego Dokumenty sprzedaży - ewidencja Przyspieszono wyszukiwanie dokumentu po dodaniu nowego, po zarejestrowaniu korekty Wydruk dokumentu sprzedaży formularz txt Na wydruku tekstowym ujednolicono wydruk danych o towarze/usłudze. Drukowany może być symbol lub nazwa. Wydruk symbolu towaru lub nazwy uzależniono od parametru formularza "DRUK_NAZWA". Jeżeli ustawiono NIE to drukowany jest Symbol towaru, jeżeli ustawiono TAK to drukowana jest Nazwa towaru/usługi z kartoteki. Zasada ta stosowane jest do wydruku towaru/usługi w pozycji oraz w grupie "Podsumowanie ilosci" Refakturacja Poprawiono zakres dobieranych pozycji do refakturowania - pomijane są anulowane dokumenty. Kategoria Sprzedaż - zestawienia 3624 Zestawienie sprzedaży wg obiektów Funkcja umożliwia wykonanie zestawienia sprzedaży wg zakresu obiektów - wykorzystywana podczas analizy sprzedaży na podstawie naliczeń obiektowych. Zestawienie umożliwia wybranie zakresu wg obiektów w ramach szczegółowości ustalonej przez użytkownika Zestawienie sprzedaży wg płatności Na końcu wydruku dodano podsumowanie kwot dla poszczególnych form płatności Wydruk - Płatności dla dokumentu sprzedaży W zestawieniu uwzględniane są tylko dokumenty zatwierdzone - usunięto problem z dokumentami anulowanymi. Kategoria Zestawienie sprzedaży 4232 Zestawienie sprzedaży - nagłówki Rozbudowane nagłówki (zawierające zakres) drukowane są tylko na pierwszej stronie - wpływa to na oszczędność papieru. Kategoria Zamówienia 4580 Generowanie zamówień materiałowych - Obliczanie potrzeby materiałowej 1. Zapotrzebowanie materiałowe ogólne (dla całego materiału, niezależnie od zakresu).obliczane z dokładnością do materiału. 9

10 zakresu).obliczane z dokładnością do materiału. Wzór: Stan mag. - Skł. przedsięwzięć + RealizacjaSkł. (RW,WDP) + Zamówienia(ZD) 2. Zapotrzebowanie materiałowe generowane z dokładnością do zlecenia i materiału. Wzór: Skł. przedsięwzięć - RealizacjaSkł. (RW,WDP) - Zamówienia(ZD) Przy obliczaniu potrzeby nie jest uwzględniany stan magazynowy i dokumenty ZD na brak zlecenia. Suma stanu magazynowego i dokumentów ZD na brak zlecenia jest ilością o jaką można pomniejszyć wyświetlone zapotrzebowanie. Informacje te wyświetlane są na dole formatki. Dodatkowo podana jest informacja ogólnego zapotrzebowania na materiał. 3. Zapotrzebowanie materiałowe z zakresem na zlecenie i etapy. Wzór: Skł.przedsięwzięć - RealizacjaSkł. (RW,WDP) Przy obliczaniu potrzeby nie jest uwzględniany stan magazynowy i dokumenty ZD. Na dole formatki wyświetlone jest zapotrzebowanie na materiał w danym przedsięwzięciu (obliczone z uwzględnieniem ZD) oraz zapotrzebowanie ogólne na materiał oraz informacje o ilościach o które można pomniejszyć zapotrzebowanie. Uwaga: Przy generowaniu zamówień należy zwrócić uwagę na rzeczywiste zapotrzebowanie na materiał (pomniejszyć o ilości pokazane na dole formatki). Podczas generowania zapotrzebowania może wystąpić problem z przekroczeniem limitów (większymi wydaniami niż ustalonymi limitami) 1. Dodano browser "nadmierne wydania" informujący o materiałach dla których zapotrzebowanie < realizacji 2. Dodatkowo materiały z nadmiernymi wydaniami zaznaczone są kolorem czerwonym w browserze zapotrzebowania materiałowego 3. Zmieniono okno zakresujace (uzależnione od parametru "Obsługa zleceń produkcyjnych") Generowanie zamówień do dostawców Dodano podpowiedź kontrahenta z poprzedniej pozycji podczas zaznaczania zamawianego materiału Zamówienia - szczegóły dokumentu Zmodyfikowano szczegóły zamówienia - pole status pozycji zostało przeniesione pod tabelkę, w tabeli pozycji dodano nazwę Numeracja zamówień wg przedsięwzięcia Dodano parametr administracyjny "Wpisywać przedsięwzięcie do numeru zamówienia" (logiczny - domyślnie NIE). Pozwala na umieszczenie w numerze dokumentu zamówienia symbolu Przedsięwzięcia, którego dotyczy zamówienie. Numer przedsięwzięcia umieszczany jest przed numerem kolejnym zamówienia (Zamówienia nie są numerowane wg przedsięwzięć!!!). Uwaga: Generowanie zamówień do dostawców, jeżeli nie podano Przedsięwzięcia - nie będzie możliwe wygenerowanie zamówienia z wpisanym w numer zamówienia numerem przedsięwzięcia. System ostrzega o potrzebie wpisania przedsięwzięcia. Podsystem Lokale Kategoria Komadres 3589 Wydruk listy obiektów Jest to nowe zestawienie lokali, które wykorzystuje się do utworzenia pliku przekazywanego później do drukowania książeczek czynszowych. Do utworzenia listy należy podać: stan na dzień, firmę od-do, jednostkę adm., zakres dla obiektów. Lista zwiera następujące kolumny: 1) symbol lokalu 2) adres lokalu 10

11 3) nazwę kontrahenta Listę można generować do zbioru *.txt lub *.xls (parametry wydruku). Kategoria Lokale 2461 Import danych o rozliczeniach z obcych systemów Nowa funkcja pozwalająca na zaimportowanie rozliczeń z plików zewnętrznych. PARAMETRY: Należy określić parametry do i importu systemu podając nazwę, typ obiektu rozliczanego, określić czy rozliczenia dotyczą głównego lokatora czy właściciela, separator jakim oddzielone są poszczególne pola w importowanym pliku, określić od której linii należy rozpocząć import, podać format daty, znak dziesiętny oraz początek nazwy i rozszerzenie pliku. Użytkownik może również określić składnik rozliczenia (wybór ze słownika), który będzie się podpowiadał przy zapisie zaimportowanego pliku do rozliczeń. Pod przyciskiem Pola IMPORTU" należy zdefiniować jakie dane umieścić w pliku. Do określenia danych należy wybrać typ pola (z listy) i określić nr pola. W funkcji "Ścieżki do rozliczeń obcych" należy określić, gdzie zapisywane są pliki eksportu i importu. Podczas generowania plików program szuka ścieżki dla danej firmy, a jeśli nie znajdzie, to wówczas odczytuje ścieżkę zapisu z pustym polem firma. PLIKI IMPORTU DANYCH: Funkcja służąca do importu danych o rozliczeniach z plików zewnętrznych dostarczonych przez firmy dokonujące rozliczeń mediów. Program przechowuje listę takich plików. Do generowania pliku należy wybrać system, podać okres rozliczenia od-do, zakres firm, jednostkę adm., zakres wczytywanych obiektów. Parametr Firma w nagłówku pliku" określa, czy obiekty ze wszystkich firm są rozliczane wspólnie w jednym pliku (opcja: Pusta), czy każda firma oddzielnie (opcja: Wg obiektów). Po wciśnięciu przycisku Generuj" wyświetla się okienko do edycji pliku. Program domyślnie pobiera ścieżkę dla plików wg zapisów z tabeli Ścieżki do rozliczeń obcych" oraz początek nazwy i rozszerzenie pliku. Użytkownik musi uzupełnić lub zmienić nazwę właściwego pliku. Program generuje pozycje na podstawie zapisów w pliku interpretując czytane dane wg parametrów ustawionych dla danego systemu. Program zapisuje zaimportowany plik wraz z pozycjami dla obiektów. Pozycje te można przeglądać, anulować oraz dopisywać ręcznie podobnie jak przy eksporcie danych. Przycisk Zapisz rozliczenia" wywołuje funkcję zapisującą zaimportowane pozycje do wybranego rozliczenia.należy wybrać rozliczenie (klawisz F5) z listy rozliczeń (opisane w rozdziale Lista rozliczeń"). Użytkownik określa, czy zapisać wynik rozliczenia, czy rzeczywisty koszt. Program zapisuje pozycje importowanego pliku do składnika rozliczenia. W przypadku, gdy wpisujemy rzeczywisty koszt, należałoby przy rozliczeniu wskazać rozliczane zaliczki. Generowanie rozliczeń - nowe pole "wartość miesięczna" Na formatkach "Pozycje rozliczeń zaliczek" i "Pozycje naliczeń miesięcznych" w grupie "Naliczenia według" dodano pole logiczne "Wartość miesięczna". Pole dostępne jest do edycji dla pozycji składników rozliczeń jeśli pole "Podstawa" jest puste. Dla składników naliczeń miesięcznych zawsze jest zaznaczone na "Tak". Jeśli pole "Wartość miesięczna": - jest zaznaczona, to wpisana kwota (lub ilość) przyjmowana jest jako miesięczna. Do rozliczenia wartość ta jest przemnażana przez ilość miesięcy. - nie jest zaznaczona, to kwota (lub ilość) przyjmowana jest na cały okres rozliczeniowy Nowy sposób generowania naliczeń Wprowadzono nowy sposób generowania naliczeń korzystający z wygenerowanych wcześniej naliczeń dla poprzedniego miesiąca. Na formatce do generowania dodano parametr Generować na podstawie naliczeń z poprzedniego okresu z uwzględnieniem zmian w obiektach". Oznacza on, że dla każdego lokalu utworzone zostaną analogiczne dokumentny na podstawie poprzedniego miesiąca. Dodatkowo przeliczone zostaną te składniki opłat, dla których nastąpiły zmiany w sposobie naliczeń lub cena w ciągu bieżącego lub poprzedniego miesiąca. Jeśli zmienił się rodzaj obiektu lub cecha bądź grupa w kryteriach w przeciągu tych miesięcy, to obiekty te zostaną ponownie przeliczone. 11

12 grupa w kryteriach w przeciągu tych miesięcy, to obiekty te zostaną ponownie przeliczone. Jeśli nie zaznaczamy tego parametru, to generowanie będzie przebiegać tak jak dotychczas, czyli przeliczane będą wszystkie składniki i obiekty z wybranego zakresu Rozliczenia wg licznika - zmiana ceny Poprawiono błąd przy generowaniu rozliczeń przy zmianie ceny w okresie rozliczeniowym. Dotychczas przy zamianie ceny program pobierał całą rozliczaną ilość do każdej z obowiązujących cen. Aktualnie program dzieli ilość rozliczaną proporcjonalnie do okresów obowiązywania ceny Salda kontrahentów W wyświetlaniu obrotów kontrahentów - program "Salda kontrahentów-obroty" dodano na dole ekranu pola : - Odsetki do zapłaty WN i MA oraz - Saldo z odsetkami WN i Ma. Dla firm obsługujących obiekty dostępny jest parametr "Wyświetl odsetki", który wyświetla kolumny: odsetki i saldo z odsetkami w okresach Dokumenty RAS - dla Właściciela Przy składniku zaznaczonym dla Właściciela (i Głównego Lokatora) program tworzy 2 dokumenty rozliczeń: dla właściciela i głównego lokatora. Dotychczas w przypadku, gdy Właściciel i Firma, w której powstawał dokument, był tym samym kontrahentem - program tworzył dokument dla właściciela. Aktualnie zostało to poprawione: jeśli właściciel i firma, to ten sam kontrahent, wówczas program nie tworzy dokumentu Uproszczona lista Obiektów Opracowano nową formatkę z uproszczoną listą obiektów - do wykorzystania jako słownik Przeglądanie i edycja cech dla zakresu obiektów Nowa funkcja dodana do menu podsystemu LOKALE, pozwalająca na wyświetlanie i szybką edycję cech dla zakresu obiektów. Na formatce możemy podać zakres dla firm, jednostki adm., typ i rodzaj obiektu, obiekty od-do, kryterium cech lub cechę. Program wyświetla listę cech dla wybranych obiektów. Pod tabelką znajdują się funkcje do szybkiej poprawy lub zmiany cech. Do edycji należy podać zakres obiektów i cech oraz datę zmiany. Wyświetlana jest lista cech dla obiektów. W ostatniej kolumnie "Nowa wartość" wpisujemy wartość, która ma obowiązywać od dnia zmiany. Przycisk "Popraw" ("Zmień") powoduje zapis wprowadzonych zmian do bazy odpowiednio poprawiając aktualną wartość lub zapisując zmianę historycznie. Parametr "Zmienić późniejsze zapisy" oznacza, że wszystkie zmiany jakie były wprowadzone dla cechy obiektu po wskazanym na formatce dniu zostaną usunięte. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to zostaną zachowane Podgląd wydruków użytkownika Dodano nową funkcję 'Podgląd wydruków użytkownika' (w menu 'Ustawienia'), służącą do podglądu plików typu: *.txt i *.xls utworzonych w systemie przez użytkownika. Należy wybrać ścieżkę i typ pliku ( txt lub xls). Jeśli ścieżka jest pusta, to wyświetlane są pliki z bieżącej lokalizacji. W tabelce wyświetlane są pliki dla podanego typu i katalogu. Przycisk "Podgląd" pod tabelką wywołuje program do podglądu pliku tekstowego ('Podgląd wydruku-txt') lub program Excel w zależności od typu wybranego pliku. Do poprawnej pracy wymagana jest biblioteka 'get.dll'. Pod przycisk F5 na polu "Ścieżka" podpięto okno "systemowe" dialogowe służące do wybierania folderu - funkcja 'get.fld_browse'. 12

13 4675 Wydruk listy lokatorów Nowe zestawienie drukujące listę lokatorów wg budynków (lub innego obiektu nadrzędnego). Zawiera kontrahenta (głównego lokatora), symbol (opcjonalnie) i adres obiektu oraz dodatkową pustą kolumnę, której użytkownik sam nadaje nagłówek. Nagłówek zestawienia definiowany jest przez użytkownika. Sort wg: 1-Obiektu ; 2-Nazwy kontrahenta - w ramach obiektu nadrzędnego (np.budynku). Zakres wydruku podajemy na: firmy, jednostkę, obiekty i kryteria obiektów. Program zapisuje ustawienia wydruku Prawa do lokali - zestawienie Dodano dodatkowe zakresy: 1) Data nabycia prawa: od - do 2) Data wygaśnięcia prawa: od - do Nowe zakresy dostępne są po zaznaczeniu parametru "Pełny zakres wydruku" Członkowie - zestawienie Dodano dodatkowe zakresy: 1) data przyjęcia członkostwa od - do 2) data ustania członkostwa od - do Nowe pola dostępne są przy zakresie wydruku = "Wszyscy". Dla zakresu = "Aktualni" i "Byli" daty przyjęcia i ustania członkostwa są nieaktywne. Uzupełniono zakres na wydruku o nowe pola Wydruk zawiadomień o rozliczeniu dla lokali wykupionych w okresie rozliczenia Poprawiono wydruk zawiadomień dla lokali, które zostały wykupione w trakcie okresu rozliczeniowego. Dotychczas program ujmował cały okres rozliczenia do jednej firmy. Aktualnie poprawiono błąd i za każdy okres (przed wykupem i po) drukowane są oddzielne zawiadomienia do właściwej firmy Zestawienie naliczeń, rozliczeń W przypadku, gdy w firmie były księgowane naliczenia z obiektów należących do innej firmy (np. spółdzielnia posiada lokale we wspólnocie i księguje naliczenia najemcom), to program nie ujmował tych obiektów w zestawieniu. Aktualnie poprawiono zestawienie i w.wym. naliczenia są ujmowane w zestawieniu naliczeń i rozliczeń. W zestawieniu naliczeń miesięcznych poprawiono wydruk kwoty 'należność miesięczna' przy ustawieniu sortowania: wg firmy obiektu. Wcześniej program nie podbierał kwoty miesięcznej dla obiektów, które miały dokumenty w innej firmie niż firma obiektu. Aktualnie błąd został poprawiony Generowanie rozliczenia- przy podziale kwoty na obiekty podrzędne Poprawiono błąd, który występował przy generowaniu rozliczenia za kilka miesięcy, gdy była podana kwota do podziału i jednocześnie występowały pozycje na jeden lub więcej obiektów podrzędnych. Program źle wyliczał kwotę pozostałą do podziału na podrzędne obiekty. Błąd został usunięty i aktualnie rozliczenie generowane jest poprawnie. Podsystem Majątek Kategoria Majątek 3870 Inwentaryzacja z wykorzystaniem Psiona Poprawiono generowanie inwentaryzacji uwzględniając datę generowania spisu. Dodano możliwość usuwania listy, jeśli nie wygenerowano planu inwentaryzacji. 13

14 4641 Słownik pracowników odpowiedzialnych Poprawiono błąd polegający na tym, że nie można było poprawić jednostki organizacyjnej przypisanej do osoby odpowiedzialnej Symulacja amortyzacji Poprawiono wydruk planu polegający na błędnym obliczeniu umorzenia dotychczasowego w przypadku symulacji na aktualny rok Dekretacja dokumentów "NIE Poprawiono błąd, który polegał na tym, że w dokumencie PK nie były sumowane kwoty na tym samym koncie. Podsystem Media Kategoria Media 444 Zaliczki ilościowe Dodano funkcjonalność rejestracji, rozliczania oraz fakturowania zaliczek ilościowych. Obsługa zaliczek w naliczeniach można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap to zarejestrowanie zaliczki. Drugi etap to zarejestrowanie odczytu lub odczytów rozliczających zaliczkę. Rejestracja zaliczek. Zaliczkę można zarejestrować tylko na PP rozliczanym licznikowo, w którym zdefiniowane są usługi przypisane do całego PP. Przypisanie usług do jednego z liczników powoduje blokadę i wyświetlana jest o tym informacja. Jeśli w PP istnieje wiele liczników, a usługi przypisane są do łącznego rozliczenia (nr_licznika=0) system pozwala zarejestrować zaliczkę. Zaliczkę może rejestrować użytkownik posiadający prawo do zatwierdzania naliczeń (MD_NAL_FAK lub MD_FAK). Rejestrowana zaliczka musi być późniejsza niż ostatnie naliczenie w danym PP (odczyt, zaliczka, wymiana). Nie ma znaczenia typ poprzedniego naliczenia. Może to być standardowy odczyt, wymiana lub też zaliczka. Zarejestrowane naliczenie zaliczki posiada wprowadzoną ilość zużycia (dla odczytów to pole jest wyliczane) podobnie jak PP ilościowe i ryczałtowe. Dla zaliczek nie ma pozycji naliczeń, istnieją tylko rekordy nagłówkowe. Zaliczka oznacza się jako Podlegająca fakturowaniu i Samodzielnie rozliczana. Ustawienia te nie mogą być zmieniane przez użytkownika. Dla zaliczek nie można wprowadzać zmiany zużycia. Zakres dat naliczenia zaliczki obejmuje okres od ostatniego naliczenia do dnia podanego przez użytkownika (domyślnie podpowiada się bieżąca data). Fakturowanie zaliczek. Zaliczka wystawiona na PP licznikowym fakturowana jest samodzielnie (podobnie jak ilości), po wybraniu zakresu w automatycznym fakturowaniu na liczniki. W opisie pozycji na fakturze podana jest informacja o okresie rozliczenia (Od-Do) oraz o ilości zaliczkowanej. Usługi w pozycjach wynikających z zaliczki są takie same jak dla odczytów dokonywanych na tym PP. Rozliczanie zaliczek. Rozliczenie zaliczki odbywa się poprzez zarejestrowanie odczytu (podlegającego fakturowaniu oraz samodzielnie rozliczanego), który swym okresem obejmuje zaliczkę i zużycie wynikające z tego odczytu jest większe od rozliczanej zaliczki. Okres rozliczeniowy odczytu oblicza się od dnia ostatniego naliczenia różnego od typu zaliczka, samodzielnie rozliczanego. Jeśli zużycie wynikające z odczytu jest mniejsze od zarejestrowanych zaliczek to odczyt zapisuje się jako podlegający fakturowaniu i niesamodzielnie rozliczany. Rejestracja kolejnego odczytu analizuje zużycie bieżące oraz zużycie poprzednich niesamodzielnie rozliczanych odczytów i suma stanowi zużycie z okresu rozliczającego zaliczki. 14

15 W trakcie rozliczania zaliczki w naliczeniach zapisywana jest informacja o fakcie całkowitego rozliczenia. W odczycie rozliczającym zapisana zostaje informacja o sumie rozliczonych zaliczek. Fakturowanie rozliczenia zaliczki. Fakturowanie odczytu rozliczającego zaliczki przebiega podobnie do fakturowania zwykłego odczytu. W opisie pozycji wynikających z naliczeń podawana jest informacja o sumie rozliczonych zaliczek. Do fakturowania brana jest różnica wynikająca z zużycia bieżącego i zaliczek. Kategoria Sieć 4633 Powiązania typu podziałowego Usunięto błąd pozwalający przypisać do podziału punkty poboru o niezgodnych typach tzn. do podziału definicyjnego można było dopisać PP podziałowe naliczeniowe i odwrotnie. Podsystem Płace Kategoria Dekretacja dokumentów 4652 Przelewy z listy płac niezależne od dekretacji Wprowadzono możliwość wystawienia przelewów z listy płac bez konieczności wykonania dekretacji. Funkcjonalność ta jest dostępna niezależnie od tego czy wynagrodzenia idą przez rozrachunki czy też nie. Program generując przelewy wykorzysta część funkcjonalności programu dekretującego listę, dobierając konto księgowe przelewów na podstawie przepisów dekretacji. W związku z tym aby umożliwić wystawienie przelewów z listy płac trzeba odpowiednio ustawić przepisy dekretacji. Robi się to tak samo jak dotychczas, czyli trzeba dodać do przepisu dekretacji dla danego rodzaju listy 2 takie same zapisy dla składnika "S Wypłata na ROR", przy czym jeden ze znakiem przeciwnym. Kategoria Raportowanie 4517 Zadłużenie i wkłady PKZP na listach kopertowych Pole, w którym drukowane są zadłużenia i wkłady PKZP będzie ukrywane w listach dodatkowych Będzie się ono drukować wyłącznie dla rodzajów list, w których występuje składnik: "S05044-Potrącenie PKZP" lub: "S05043-Potrącenie ZFM". Kategoria Płace 3939 Tytuł przelewu w przelewach potrąceń Zmieniono tytuł przelewów dla potrąceń kontrahentów. Obecnie jako tytuł pojawi się fraza "Potrącenia za RRRR MM", którą można edytować. Do frazy tej będzie doklejona nazwa składnika - potrącenia. W tytułach pozycji przelewu jak dotychczas będą nazwiska pracowników. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy we właściwościach banku, z którego wykonujemy przelew ustawić "Import przelewów" na "Nie". Przelewy takie będą mogły być normalnie przesłane do homebankingu, niemożliwy będzie import zwrotny do rozrachunków. Aby taki import był możliwy musi być odpowiednio, programowo sformatowany tytuł przelewu. Należy uczulić użytkownika wystawiającego przelewy aby po wygenerowaniu nie wchodził w edycję zapisując zmiany bo program na powrót sformatuje tytuł przelewu jak poprzednio. 15

16 4553 Ograniczenie dostępu do kont bankowych pracowników Dodano nowy parametr: "Ograniczyć dostęp do kont bankowych", typ: "Logiczny", wartość domyślna: "Nie" oraz nowe uprawnienie: "KONTAB_PR", które umożliwia ustawienie dostępu do przeglądania i edycji kont bankowych pracowników. Aby ograniczyć dostęp do kont należy ustawić wartość tego parametru na: "Tak" oraz nadać wybranym pracownikom prawo dostępu do kont bankowych. Podsystem Produkcja Kategoria Produkcja 4737 Przedsięwzięcia - okno Zlecenia Dodano możliwość przeglądania zleceń i wydruku wg filtru "maska" - zakres na podstawie symbolu zlecenia XXX.XXX,XXX,X Grupa zleceń XXX - znak od 1-3 Grupa asortymentowa XXX znaki 5-7 Numer XXX znaki 9-11 Rok X rok - końcówka roku Kategoria Baza TPP 4529 Potrzeby materiałowo-czasowe Dodano odświeżanie technologii domyślnej - przed wykonaniem zestawienia dodano odświeżenie technologii wg której następuje rozwijanie. Zdarzały się przypadki nieprawidłowego dobierania technologii przy zmianie technologii domyślnej Obsługa materiałów pomocniczych Wprowadzono nowy typ materiału - typ N materiał pomocniczy. Materiały tego typu pomijane są podczas wydawania materiałów wg limitów. Zweryfikowano pozostałe programy obsługi produkcji pod względem odpowiedniego uwzględniania tych materiałów. Kategoria Kalkulacje 4721 Kalkulacja ofertowa - system obsługi produkcji Podczas wykonywania kalkulacji ofertowej wg cen ostatniego zakupu, dodano możliwość wydruku zestawienie materiałów. Drukowana jest cena i data ostatniego zakupu. Kategoria Planowanie i rozliczanie 4728 Rejestr operacji do przewodników - optymalizacja Poprawiono weryfikację wyszukiwania operacji podczas rejestracji operacji przez pracowników w przewodnikach Obsługa produkcji - dokument RWLE Dodano obsługę nowego rodzaju dokumentu RWLE. Dokument ten służyć ma do wydawania materiałów (elementów kupowanych) wprost z magazynu do produkcji - z pominięciem rozdzielni. Dla magazynu RO - Rozdzielni należy ustawić przełącznik "Tylko elementy" na TAK - oznacza to, że na rozdzielni będą znajdowały się tylko elementy produkowane, zakończone. Wykorzystując dokument RWLE - system jako podpowiedź do wydania wyświetla limit z wybranego przez użytkownika przewodnika (tylko materiały) 16

17 z wybranego przez użytkownika przewodnika (tylko materiały) Podczas rejestracji dokumentu WDP (Wydanie do produkcji) system również podpowiada limit z wybranego przewodnika. W przypadku obsługi tylko elementów na rozdzielni, do tabeli podpowiedzi wczytane zostaną tylko elementy produkowane. Umożliwi to przyśpieszenie procesu rejestracji dokumentów wydań na produkcję. Uwzględniono obsługę dokumentów RWLE w funkcjach wyliczających zapotrzebowanie materiałowe, w analizie pobrań do przewodnika. 17

Podsystem Finanse i Księgowość

Podsystem Finanse i Księgowość Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Finanse i Księgowość Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.36 4732 Zestawienie księgowań wg kont i wg dowodów W zestawieniu księgowań wg kont i wg dowodów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/07/2010 09:42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 24/02/2010 11:22:27 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6099 Kontrahenci - selekcja Dodano możliwość wybrania kontrahentów, którzy nie są przypisani do żadnej grupy w ramach żadnego

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo