ZESZYTY ZESPOŁU HISTORYCZNEGO 19 i 91 KRAKOWSKICH LOTNICZYCH DRUŻYN Harcerzy, Harcerek i Zuchów im. F. Żwirki i S. Wigury Marzec 2009 r. Nr 5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY ZESPOŁU HISTORYCZNEGO 19 i 91 KRAKOWSKICH LOTNICZYCH DRUŻYN Harcerzy, Harcerek i Zuchów im. F. Żwirki i S. Wigury Marzec 2009 r. Nr 5."

Transkrypt

1 Nr 5

2 ZESZYTY ZESPOŁU HISTORYCZNEGO 19 i 91 KRAKOWSKICH LOTNICZYCH DRUŻYN Harcerzy, Harcerek i Zuchów im. F. Żwirki i S. Wigury Marzec 2009 r. Nr 5 Fot. 1. Harcerze krakowskich Szarych Szeregów w czasie okupacji stoją od lewej Franciszek Baraniuk Franek, Jerzy Kielski Nik i Zbigniew Sanakiewicz Toporski. Kraków

3 Wydawca ZESPÓŁ HISTORYCZNY 19 i 91 KDHL im. F. Żwirki i S. Wigury adres tymczasowy: ul. Na Błonie 10, KRAKÓW, dopisek: Lech Stachura Skład Kręgu Redakcyjnego phm Agnieszka BIERNACKA pion. (d. Mróz), hm. Kazimierz DZIEDZIC HR (ŻÓŁTY BUK) hm Magdalena FURMAŃSKA wędr. (SARNA WIERNA), hm. Tadeusz KASPRZYCKI HR (SPOKOJNY NIEDŹWIEDŹ) hm Marek KUDASIEWICZ HR (CHYTRY KOT), hm Lech STACHURA HR (KOZIOŁ STANOWCZY), hm Krzysztof WOJTYCZA HR (SAMOTNY KOZIOŁ) Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji oraz zmiany tytułów zamieszczonych artykułów Zdjęcia z archiwum Zespołu Historycznego oraz z Czerwonej Kroniki Wykorzystanie zdjęć i tekstów możliwe pod warunkiem podania: źródła, nazwiska autora i tytułu artykułu. Opracowanie typograficzne, skład, łamanie Jolanta Wojtycza, tel.: Wydanie I Kraków, marzec 2009 r. Na okładce strona tytułowa Czerwonej Kroniki słowo wstępne W bieżącym numerze postanowiliśmy oddać głos tym, którzy mają coś interesującego do powiedzenia o historii 19-tki. Przetrząsali archiwa, dokonywali przemyśleń, przeprowadzali rozmowy, a teraz zechcieli podzielić się z innymi swoimi odkryciami i wnioskami, do jakich doszli. Nasz nowy numer zaczyna się od dwóch artykułów, których autorzy na swój sposób polemizują ze sobą na temat momentu powstania 19-tki. Druh Wytrwała Mewa na podstawie rozkazów komendy chorągwi uzasadnia, że powstała ona w 1933 roku. Natomiast Żółty Buk polemizuje z nim i stara się przesunąć ten moment w czasie co najmniej o rok wcześniej. Kto ma rację? Niech ocenią czytelnicy. Ten sam archiwista-szperacz druh Żółty Buk przedstawia wojenne dzieje 19-tki, a właściwie niektórych jej harcerzy, gdyż drużyna jako taka nie istniała w czasie okupacji. Warto przy tym pamiętać, że najważniejszą wśród nich postacią był HO Franciszek Baraniuk drużynowy 19 KDH w 1938 r. Następnie druh Chytry Kot przypomina dwa ważne momenty z dziejów dziewiętnastki lata powojenne i jej trzecie powstanie w 1957 roku. Z tym ostatnim łączą się jego własne wspomnienia, a o tym, że autor Obrzędowego pieca pisze zawsze interesująco, nie muszę nikogo przekonywać. Numer ten kończą rozważania niżej podpisanego o podziale Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury wraz z uwagami, które poczynił patrząc na to wydarzenie z perspektywy czasu, z którymi oczywiście można się zgadzać lub nie Niezależnie od tego życzę wszystkim dziewiętnastakom przyjemnej lektury. CZUWAJ! Samotny Kozioł str. 3

4 Samotny Kozioł Słowo wstępne / 3 SPIS TREśCI P o c z ą t k i X I X K r a k o w s k i e j D r u ż y n y Harcerzy w świetle rozkazów komendy Krakowskiej Chorągwi Harcerzy z lat pis treści / 4 Janusz Wojtycza Początki XIX Krakowskiej Drużyny Harcerzy w świetle rozkazów komendy Krakowskiej Chorągwi Harcerzy z lat / 5 Kazimierz Dziedzic Początki Dziewiętnastki w świetle innych dokumentów / 7 Horoskopos Żółta Klepsydra / 9 Kazimierz Dziedzic Wojenne losy harcerzy 19-tki / 12 Marek Kudasiewicz Dziewiętnastka w latach / 20 Marek Kudasiewicz Trzecie narodziny krakowskiej Dziewiętnastki / 22 Krzysztof Wojtycza Podział Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury / 27 Biuletyn Informacyjny ZH nr 1(4) / 31 hm. Janusz Wojtycza Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP od pięciu lat kompletuje rozkazy komend krakowskich chorągwi. Są one niezastąpionym źródłem informacji również o drużynach, zwłaszcza że od początku lat trzydziestych publikowano w nich klasyfikacje drużyn, a później schematy organizacyjne chorągwi, uwzględniające składy wszystkich hufców chorągwi i obsadę drużynowych. Do przeszukania rozkazów pod kątem śladów działalności XIX Krakowskiej Drużyny Harcerzy skłoniły mnie zapytanie w tej sprawie hm. Marka Kudasiewicza oraz prace prowadzone nad strukturą Dziewiętnastki i jej zmianami przez hm. Kazimierza Dziedzica i hm. Krzysztofa Wojtyczę. Zgodnie z klasyfikacją drużyn za rok 1931 (RL 24 z 23 II 1932 r.) w Krakowie było 13 drużyn harcerzy. XIX drużyna nie jest wśród nich wymieniona, mimo że znajdują się tu drużyny w stadium organizacji, a nawet takie, co do których udzielono zezwolenia na zorganizowanie. Rozkazem L. 29 z 22 VI 1932 r. kierownikiem gromady zuchów Wybranieckiej przy XIII drużynie im. Zawiszy Czarnego mianowano Stanisława Stanka. Była to samodzielna gromada przy szkole im. H. Jordana. Klasyfikacja drużyn chorągwi za rok 1932 (załącznik do RL 34 z 27 II 1933 r.) wymienia 16 drużyn harcerzy, w tym nowopowstałe, jednak XIX drużyny nadal między nimi nie ma. Jest natomiast 9 gromada zuchów Wybraniecka z M. Ryszką ćw. Obok tego istniała także 19 gromada zuchów, ale ta z nami nie ma najprawdopodobniej nic wspólnego. 29 X 1933 r. (RL 40) przyjęto do chorągwi XX drużynę im. A. Mickiewicza. Ponieważ drużyny powoływano w kolejności numerów, należy sądzić, że drużyna XIX powstała wcześniej, a więc pomiędzy lutym a październikiem 1933 r. 29 XI 1933 r. druhowi Marianowi Ryszce przyznano próbę drużynowego. Stopień dpp. nie istniał, ale od tego momentu nie był on już p.o. drużynowym tylko drużynowym. str. 4 str. 5

5 Drużynę XIX znajdujemy dopiero w schemacie organizacyjnym za rok 1933 (RL 44 z 15 III 1934) w składzie IV Hufca z p.o. drużynowym Stanisławem [niewątpliwie błąd] Ryszką. Drużyna została oceniona w kategorii C. W składzie Hufca VII (zuchowego) znajduje się gromada Skrzydlaci przy XIX drużynie z p.o. wodzem H. Hodyniem. Z kolei w rozkazie L. 48 z 10 XI 1934 r. XIX drużyna znajduje się w składzie Hufca III obejmującego ulice Mydlnicką, 3-go Maja, Piłsudskiego, Straszewskiego, Podwale, Karmelicką, Lea oraz części gmin Liszki i Bronowice Małe. Schemat organizacyjny w r (stan na 1 III 1935 r.) wymienia w składzie Hufca III Piasek XIX drużynę im. Żwirki i Wigury, ocenioną jako nieklasyfikowaną. Kolejny schemat organizacyjny za rok 1935 (stan na 15 IV 1936) wymienia ponownie XIX drużynę im. Żwirki i Wigury w składzie III Hufca; drużynowy vacat, drużyna niekwalifikowana. Na egzemplarzu schematu, znajdującym się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (zespół ZHP) dopisano ręcznie stany drużyn, przy XIX drużynie znajduje się liczba 15. Czwarte Wici Zuchowe (XII 1937?) wymieniają w składzie Hufca Kraków IV (zuchowego) gromadę Skrzydlaci z Wł. Budweilem wyw. jako p.o. wodzem. Również schemat organizacyjny stan na 15 IV 1938 r. wymienia XIX gromadę Skrzydlaci z Władysławem Budweilem. XIX drużyny harcerzy w tym wykazie brak. Rozkazem Komendanta Chorągwi Harcerzy L. 7 z 28 XI 1938 r. została ogłoszona zmiana na funkcji drużynowego XIX KDH Franciszka Baraniuka HR zastąpił Zbigniew Sanakiewicz (obydwaj znani później z działalności w krakowskich Szarych Szeregach). W rozkazie Komendy Chorągwi Harcerzy z 1 I 1939 r. (brak numeru) znajdujemy powołanie XIX drużyny harcerzy im. F. Żwirki w Tarnowie z drużynowym phm. Tadeuszem Pyrichem. Dość dziwna to zbieżność. Czyżby podobnie jak po latach M. Dopierała w Bydgoszczy, któryś z harcerzy krakowskiej Dziewiętnastki zainicjował powstanie siostrzanej drużyny w Tarnowie o tym samym numerze i częściowo patronie. Wici Zuchowe L. 4 z 1 II 1939 r. w składzie Hufca Zuchowego wymieniają 36 drużynę (nie gromadę) zuchów Skrzydlatą. Nadano wówczas drużynom zuchowym numery. Wreszcie w klasyfikacji drużyn za rok 1937/38 (RL 8 z 1 V 1939) w składzie Hufca Kraków IV figuruje XIX drużyna im. Żwirki i Wigury, oceniona jako przodująca, czyli dobra. W całym okresie do 1939 r. brak jest jakichkolwiek wzmianek o organizowanych przez drużynę obozach co, jak wiemy, świadczy o osiągnięciu przez drużynę pewnego poziomu organizacyjnego. Równocześnie jednak przez cały ten okres, pomimo okresowego obniżenia poziomu pracy drużyna niekwalifikowana, czy brak drużynowego została zachowana ciągłość organizacyjna, o czym świadczy fakt, że nie została rozwiązana, ani w jej miejsce nie powołano innej drużyny. Ostatecznie trzeba przyjąć do wiadomości, że sama XIX drużyna powstała w 1933 r. (a nie 1931) z istniejącej wcześniej, powstałej przy XIII drużynie im. Zawiszy Czarnego na terenie szkoły im. H. Jordana, 9 gromady zuchów Wybranieckich, prowadzonej początkowo przez Stanisław Stanka, a później przez Mariana Ryszkę. P o c z ą t k i D z i e w i ę t n a s t k i w świetle innych dokumentów hm Kazimierz Dziedzic Badając przedwojenne dzieje XIX KDH należy uwzględnić fakt, iż struktura ówczesnych hufców i drużyn była mało stabilna, a wzajemne kontakty i związane z tym przenoszenie się harcerzy i funkcyjnych pomiędzy drużynami częste. Być może wynikało to z realizowanej w tym czasie ogólnopolskiej harcerskiej ofensywy na młodzież tworzeniem drużyn w szkołach powszechnych oraz rozwojem ruchu zuchowego. Potwierdza to również Kalendarium dziejów harcerstwa krakowskiego autorstwa Bolesława Leonharda (wyd. 2, Kraków 2001), w którym widzimy że w latach miały miejsce częste zmiany organizacyjne. Znajdujemy tam informację: Listopad 1933 Stanisław Kunze IV Hufiec obejmuje jako p.o. hufcowego, przyjęto do niego XIX Krakowską Drużynę Harcerzy [podkreślenie autora] (s. 124). Pojawienie się drużyny w składzie hufca bez informacji o jej powołaniu może potwierdzać informacje o powstaniu jej na bazie gromady Wybranieckich XIII KDH, czyli że drużyna/lub jej część/ działała już wcześniej, chociaż jeszcze nie używała numeru 19 i nie była zarejestrowana jako samodzielna. Natomiast inne interesujące informacje o początkach Dziestr. 6 str. 7

6 więtnastki przynosi życiorys Mariana Ryszki opracowany przez druha phm. Antoniego Kwarciaka, przed wojną przybocznego XIX KDH, opublikowany na stronach internetowych szczepu 19 KDL im Żwirki i Wigury z ZHR. Marian Ryszka urodził się w Krakowie dnia 12 X 1914 r. w dzielnicy Nowa Wieś przy ul. Juliusza Lea. Rodzeństwem jego byli nieżyjący już młodszy brat Włodzimierz i starsza siostra Józefa, mieszkająca do chwili śmierci w Łodzi. Marian Ryszka ukończył Państwową Szkołę Przemysłową o kierunku mechanicznym w Krakowie. W latach przejął przewodnictwo nad spontanicznie i samorzutnie powstałą grupą chłopców tzw. dzikim zastępem, wzorującym się po trosze na bohaterach książek Karola Maya i bawiącym się w dzikich i krwiożerczych Indian, a częściowo czerpiącym wzory z Lata leśnych ludzi Marii Rodziewiczówny. Zastęp z czasem przeobraził się w gromadę Wybranieckich, której wodzem został przyboczny XIII KDH druh Marian Ryszka pseud. Źróbek i Pełka-Zagończyk. Funkcję drużynowego XIII KDH im. Zawiszy Czarnego pełnił phm. Stanisław Kazimierz Stanek HR. Marian Ryszka od roku został założycielem i pierwszym drużynowym XIX KDH im. Żwirki i Wigury przy Szkole Podstawowej 1 im. Stefana Batorego w Krakowie przy ul. Konarskiego 33. Drużyna należała do IV Hufca Harcerzy w Krakowie. Latem 1937 r. Marian Ryszka wziął udział w kursie harcmistrzowskim w Górkach Wielkich w Beskidzie Śląskim (pod Równicą). Jesienią 1937 r. został drużynowym XXVIII Krak. Druż. Harcerzy Łobzowskie Dzieci im. Kazimierza Wielkiego. 30 VIII 1939 r. został zmobilizowany do służby wojskowej w II Pułku Lotniczym. 1 września 1939 r. we wczesnych godzinach porannych zginął w hangarze lotniska wojskowego podczas pierwszego nalotu bombowego samolotów niemieckich. Miał 25 lat. Jak widać przyboczny XIX KDH podaje jako datę jej powstania 1930 rok, a wcześniejsze powstanie drużyny potwierdza także wspomnienie jednego z zastępowych z jej pierwszych lat inż. Zdzisława Jabłońskiego zamieszczone na s. 16 Monografii 19 KLDH Podaje on że: Jesienią roku 1930 w dniu 11 listopada odbywa się na dziedzińcu wawelskim uroczysty apel Chorągwi Krakowskiej, na którym przyszli Dziewiętnastacy składają przyrzeczenie harcerskie[.]. Jak na razie przyszli ale dalej informuje: W 1931 roku drużyna rozpoczyna działalność samodzielną jako 19 KDH. Od 1 września 1931 opiekunem drużyny zostaje dyrektor szkoły Ta- 1 Powinno być Powszechnej bo takiej nazwy używały wtedy dzisiejsze Szkoły Podstawowe i stąd możliwa pomyłka. deusz Zygmunt. Drużynę prowadzi dh Marian Ryszka[..], co też może być prawdą którą należy uwzględnić, ale czy na pewno nie wiadomo bo pamięć ludzka bywa zawodna. Dokładnej daty powstania XIX KDH być może już nigdy nie udokumentujemy. Tak więc jedynie spekulując i co prawda nie opierając się na oficjalnych dokumentach, a jedynie na relacjach świadków jej początki można przesunąć do przodu, co najmniej do 1931 roku tak jak przyjęto w monografii wydanej w 1981 r. ŻÓłta KLEPSYDRA Chociaż jako Horoskopos, mam pochodzenie greckie, pragnę zająć miejsce w małym sporze moich chlebodawców z Szanownego Zespołu Redakcyjnego ZH, gdyż zgoda buduje, a odwrotność tej sytuacji odczuliśmy już nazbyt przykro i zupełnie niepotrzebnie. Ścierają się prawdziwi badacze z prawdziwymi sympatykami kiedy to, za czyją przyczyną i w jakich okolicznościach, powstała żółta krakowska dziewiętnastka?! I choć każdy z badaczy na ten temat gadaczy wiele, myślę że racje stron, nie są aż na tyle znaczące by było o co kopie kruszyć, lub źle na siebie spoglądać zwłaszcza w gronie tak specyficznym, wielce braterstwo sobie ceniącym! Wchodząc w spór, pragnąłbym przypomnieć piękne wątki z prehistorii Waszej Panowie Ojczyzny się wywodzące... Proszę posłuchajcie chwilę, oczy przymrużywszy, co praojce Wasi kiedyś opowiadali. A było to tak: Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze wszyscy Słowianie zamieszkiwali wspólne ziemie i mówili jednym językiem, było sobie trzech braci: Lech, Czech i Rus. Żyło im się dobrze i zgodnie, a z racji swej mądrości przewodzili poszczególnym rodom. Lecz nadszedł czas, kiedy ziemia nie mogła już wyżywić ich ludzi, w lasach zaczęło brakować zwierzyny, a w rzekach ryb. str. 8 str. 9

7 Zebrali się więc bracia na naradę. Usiedli w cieniu rozłożystych drew i zaczęli zastanawiać się nad tym, co mają począć dalej. Pierwszy przemówił najstarszy, poważny Rus: Bracia! Tak dalej być nie może. Nasze ziemie są już tak zaludnione, ze głód wkrótce zajrzy nam w oczy. Masz rację przytaknął mu średni brat, Czech. - Ale cóż mamy robić? Powinniśmy poszukać innych siedzib dla naszych plemion odezwał się, milczący do tej pory, najmłodszy z braci, Lech. Dobrze radzisz! Wyruszymy, by znaleźć nowe ziemie dla naszych ludzi powiedzieli zgodnie Czech i Rus. Jak postanowili, tak uczynili... Złożyli ofiary, zabrali posążki domowych bóstw i ruszyli w drogę. Na czele podążały straże i hufce zbrojnych, za nimi jechali starcy, kobiety i dzieci. Na końcu pędzono stada bydła. Zbrojni wojownicy strzegli bezpieczeństwa i pilnowali porządku. Niełatwa to była droga. Na każdym kroku czyhały na nich różne niebezpieczeństwa, ale Słowianie szli nieustraszenie przez gęste puszcze, przechodzili rzeki w bród, mijali górzyste krainy. Tylko z rzadka natrafiali na osady ludzi. Nadszedł czas rozstania. Jako pierwszy pożegnał się z braćmi Rus, który wybrał krainę bezkresnych stepów i rozległych, żyznych równin, poprzecinanych siecią szerokich rzek... Pozostali powędrowali dalej. Niebawem odłączył się od pochodu także Czech. Najmłodszy z braci, Lech, wytrwale podążał naprzód, ale i jego wędrówka zbliżała się do końca. Pewnego dnia orszak zatrzymał się, bo ludzie i zwierzęta byli zmęczeni. Gdy mężczyźni rozbijali obóz, Lech bacznie rozglądał się wokół... Wydawało się, że ta kraina aż się prosi, aby w niej zamieszkać. Późnym popołudniem Lech zwołał starszyznę plemienną, a gdy mężczyźni zasiedli przy ognisku, tak do nich przemówił: Wędrowaliśmy długo, szukając miejsca, które mogłoby stać się naszym nowym domem. Spójrzcie, okolica tutaj jest piękna, a żyzna ziemia wyżywi nas i nasze dzieci. Chciałbym tu pozostać, ale wcześniej wysłucham waszej rady. Starszyzna myślała, gdy najbardziej doświadczony mąż, powiedział modulując ton swego głosu w przychylnym, lecz stanowczym tonie: Twoi bracia, Rus i Czech, dawno już założyli swe siedziby. Myślę, że i na nas przyszła wreszcie pora. Piękną ziemię wybrałeś Lechu. Zostaniemy tutaj i zbudujemy gród! Gdybyż jeszcze bogowie zechcieli dać nam znak, gdzie rozpocząć budowę! westchnął Lech. Znowu zapadła cisza. Nagle jakiś poszum przerwał milczenie i ogromny cień przesunął się nad polaną. Zaciekawieniu ludzie podnieśli głowy. Ujrzeli orła, który powoli opadał na gniazdo, znajdujące się w koronie wielkiego dębu. Na tle czerwonego, przedwieczornego nieba sylwetka ptaka jaśniała ostrą bielą. Wszystkie te zdarzenia działy się bardzo, bardzo dawno... Nikt ich nie spisywał, bo i piśmiennych wówczas niewielu było, ale naród Polan odtąd opowiadał mową barwną tamte szczytne chwile, gubiąc daty, archiwalia, pieczęcie i rozkazy... Szkoda tych precjozów to prawda, ale duch nasz przecie wcale na tym nic nie stracił! Bo naród stał się robotny, dumny i potężny w trudzie i boju wszelakim wcześniej niż prawdziwe (i do dziś zachowane!) dokumenta, odnotowały ten fakt słowami: wg badań archeologicznych, prawdopodobnie w VIII w. zbudowano na Górze Lecha obwarowany gród... i nieco dalej: Gniezno występuje po raz pierwszy w dokumencie Dagome iudex Cóż z tego wynika, dla nas w sporze tkwiących? Tak historia jak i nawet Biblia Święta, nie wszystkie szczegóły apokryfami zwane, umieściła dla wiary przetrwania. Lech założył kiedyś tam państwo Polan, którego dzielnymi harcownikami jesteśmy... Cóż to znaczy, że niektórych początków, doszukujemy się w przypowieściach i wspomnieniach, jak i tym, mówiącym, że: W roku 1931 drużyna rozpoczyna działalność samodzielną jako 19 KDH. Od 1 września 1931 opiekunem drużyny zostaje dyrektor Szkoły Tadeusz Zygmunt. Drużynę prowadzi Marian Ryszka z pomocą dwóch przybocznych Edwarda Horynia i Antoniego Kwarciaka... Drużynie zuchów wodzuje Zygmunt Słaby. Czy to nie bliższa i pewniejsza opowieść niż legenda o Trzech Braciach, która w duszach żyje?! Skoro jacyś Druhowie żyli, byli i widzieli oraz w internetowej księdze słowa te podali szczerze nasi Bracia Starsi w harcerstwie to czyż młodzież dzisiejszą słabszą i wahliwą w uczuciach nie przystoi Wam wychowywać w przekonaniu chwalebnym, że 19 KDH powstała dawno, trwała i przetrwała, chociaż trzykroć się odradzała! Trwa i trwać będzie po wsze czasy, może kiedyś zgodne i bratne mimo opcji organizacyjnych. Bo przecie, jak mówi nasze porzekadło: Dziewiętnastka się nie łamie, a ja dodaję od siebie, bo w mądrość i tradycję Wasze szczytne wierzę, że i na Jubileusz 80-lecia, razem opowieści ku chwale, wznosić będziecie przy Watrze Przyjaźni i Pamięci! Czego Wam życzę, z szacunkiem i pozdrowieniem Waszym się dzielę CZUWAJCIE! str. 10 str. 11

8 Wojenne losy harcerzy 19-tki hm Kazimierz Dziedzic Niniejszy artykuł stanowi próbę zebrania szczątkowych wiadomości z okresu II wojny światowej o harcerzach 19 KDH, bo drużyna wtedy nie istniała. W monografii 19 KDH wydanej z okazji jej 50-lecia w 1982 roku nie ma o tym okresie informacji oprócz stwierdzenia, że drużyna jako działająca przy szkole powszechnej, po śmierci w pierwszym dniu wojny w czasie bombardowania przez Niemców lotniska w Rakowicach swojego drużynowego HO Mariana Ryszki, nie podjęła dalszej działalności. Przeczą temu posiadane obecnie przez nas informacje, z których wynika, że Marian Ryszka przestał być drużynowym 19 KDH w 1937 r., obejmując 28 KDH, zaś po nim drużynowymi 19 KDH byli w 1938 i 1939 r. Franciszek Baraniuk i Zbigniew Sanakiewicz. W kampanii wrześniowej oprócz wspomnianego już Mariana Ryszki brał udział przyboczny Antoni Kwarciak i inni harcerze, w tym byli funkcyjni. Antoni Kwarciak walczył w kampanii wrześniowej w 20 pułku piechoty. Zastępowy Zdzisław Jabłoński należał od 1942 r. do Armii Krajowej (w 1944 r. w oddziale Grom ). Jego brat Marian Jabłoński, pracując w Rzeszowie trafił do Gwardii Ludowej, ranny w walce pod Czernichowem dostał się do niewoli i kolejno poprzez więzienie przy ul. Montelupich, obóz w Oświęcimiu i w Buchenwaldzie znalazł się po wyzwoleniu do 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. Władysław Budweil, wódz 19 gromady zuchowej w 1938 r. i Franciszek Baraniuk jako junacy Junackich Hufców Pracy budowali umocnienia w rejonie Mikołowa. Następnie wcieleni do oddziałów Batalionów Obrony Narodowej brali w ich składzie udział w kampanii wrześniowej 1. Przyboczny 19 KDH z 1938 r. Antoni Gryglowski, chyba już jako harcerz swojej macierzystej 5 KDH, razem z zastępem pełnił czynną służbę przed i po wybuchu wojny w Pogotowiu Wojennym Harcerzy, działał także w Szarych Szeregach posługując się pseudonimem Bryła. Niewątpliwie istotną przyczyną z powodu której 19 KDH nie podjęła wojennej działalności, było utworzenie na terenie działania drużyny czyli Dzielnicy Nowa Wieś tzw. dzielnicy niemieckiej, co wiązało się z wy- 1 A. Gaczorek, W. Hauser, Dzieje 5 Krakowskiej Drużyny Harcerzy , Kraków 1989, s. 60. siedleniami znacznej części zamieszkujących ją Polaków oraz zajęcie jej macierzystej Szkoły Powszechnej nr 33 na koszary SS, co z kolei wynikało z usytuowania w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby rządu Generalnej Guberni głównego gmachu Akademii Górniczej (obecnie AGH). Należy także uwzględnić specyficznie trudną sytuację konspiracji w Krakowie mieście o dużym nasyceniu ludności niemieckiej żołnierzy i urzędników. Część domów Dzielnicy Nowa Wieś została przeznaczona dla Ukraińców z różnych służb pomocniczych, tak było np. z nowowybudowanym 5-klatkowyn blokiem przy ul Szopena. Powstały także całe kwartały domów przy obecnej ulicy Królewskiej. Mało dotychczas znane są, potwierdzone przez harcerskich historyków z 5 KDH, związki licznych harcerzy tej drużyny z 19 KDH. Wśród tych harcerzy był Franciszek Baraniuk HO, drużynowy 19 KDH w 1938 r. Wiele informacji o jego wojennych losach podaje Paweł Miłobędzki w swojej pracy Harcerze w okupowanym Krakowie (Kraków 2005) wydanej przez Komisję Historyczną Krakowskiej Chorągwi ZHP. Pisze on na s , że po tragicznych wydarzeniach 7 V 1941 r., kiedy został aresztowany komendant chorągwi krakowskich Szarych Szeregów hm. Seweryn Udziela, jego następcą został phm. Stanisław Okoń. Nawiązał on pozrywaną aresztowaniami łączność, dotarł do członków Komendy Chorągwi oraz do kierujących działalnością Szarych Szeregów w Krakowie Eugeniusza Fika i Franciszka Baraniuka. Po jego aresztowaniu w dniu 4 III 1942 r. kolejnym komendantem został hm. Eugeniusz Fik Osk, a jego zastępcami Franciszek Baraniuk i Kazimierz Cyrus- Sobolewski. Skład ten mianował Florian Marciniak 2. Zgodnie z jego sugestią największy nacisk położony został na szkolenie wojskowe, którym kierował Franciszek Baraniuk ps. Franek, Szulce. W sierpniu 1942 r. rozpoczęło się szkolenie wojskowe na kursach podoficerskich i podchorążackich, które zorganizował Franek. W porozumieniu z porucznikiem Jesionowskim, oficerem szkoleniowym komendy miasta AK wytypował trzy piątki harcerzy po kursach podoficerskich na kurs podchorążacki. W pierwszej piątce znaleźli się dwaj byli dziewiętnastacy: Franciszek Baraniuk ps. Franek, i Zbigniew Sanakiewicz ps. Toporski 3. Nakazane przez Główną Kwaterę, a rozpoczęte przez Stanisława Okonia regularne szkolenie wojskowe starszych harcerzy, przybrało 2 P. Miłobędzki, Harcerze w okupowanym Krakowie , Kraków 2005, s Ibidem, s. 48. str. 12 str. 13

9 w drugiej połowie 1942 roku szersze rozmiary. Jego organizatorem z ramienia komendy chorągwi został Franciszek Baraniuk, który też ukończył je w pierwszej wyszkolonej piątce, wytypowanej po kursie podoficerskim na kurs podchorążacki i został kapralem podchorążym. W Krakowie Szkołę za lasem prowadził w 1943 r. hm. Jan Rosman, którą ukończył i otrzymał stopień podharcmistrza Franciszek Baraniuk. Gdy w listopadzie 1942 roku musiał uciekać z Krakowa zagrożony aresztowaniem Eugeniusz Fik, kolejnym komendantem chorągwi został mianowany przez niego hm. Edward Heil ps. Jerzy, a do jego najbliższych współpracowników należał Franciszek Baraniuk, odpowiedzialny za szkolenie wojskowe BS-ów i GS-ów. Nowy komendant zreorganizował pracę Szarych Szeregów zgodnie z zaleceniami Pasieki i miał zamiar zorganizować harcerski batalion GS Wawel o 3 kompaniach Bartek, Maciek i Wojtek. Kompania Maciek składała się z plutonów: Alicja, Barbara i Cecylia. Pluton Alicja liczący ok. 80 osób został utworzony na bazie Roju Podgórskiego, a w maju 1943 roku jego dowódcą został Franciszek Baraniuk 4. Pluton ten pomimo że nigdy nie wystąpił zbrojnie całym stanem na zlecenie Kedywu wykonywał szereg zadań takich jak; zdobywanie broni, sabotaż kolejowy, ochrona kolportażu konspiracyjnych wydań Gońca Krakowskiego oraz akcje likwidacji konfidentów. Na początku września 1943 r. w niewyjaśnionych okolicznościach, przypuszczalnie na ulicy, aresztowano kpr. pchr. Franciszka Baraniuka, ps. Szulce będącego w tym czasie zastępcą komendanta chorągwi ds. wojskowych 5 dowódcę plutonu Alicja. Został on rozstrzelany prawdopodobnie w egzekucji publicznej 28 października 1943 r. na ulicy Szerokiej. Dotychczas mało znanym dla nas dziewiętnastakiem był Zbigniew Sanakiewicz ps. Toporski, były drużynowy 19 KDH, który był szkolony w 1942 r. razem z F. Baraniukiem w pierwszej piątce kursu podchorążych krakowskich Szarych Szeregów, a później jako pchor. wg stanu kompanii Bartek na czerwiec 1944 r. był od listopada 1943 r. dowódcą plutonu Felicja 6. We wrześniu 1943 r. podczas manewrów szkoleniowych na szczeblu plutonów Kursów Podchorążych Piechoty w okolicy Kostrza i Tyńca był dowódcą grupy atakującej 7. Fot. 2. XIX KDH na zbiórce przed gmachem Muzeum Narodowego w marcu 1945 r. pod komendą p.o. drużynowego Tadeusza Heimrata mury muzeum są jeszcze pomalowane przez Niemców w barwy ochronne.. 4 Ibidem, s Ibidem, s Szare Szeregi Harcerze , [red.] J. Jabrzemskiego, t. 1, Warszawa 1988, s Ibidem, s str.14 Fot tka w czasie pierwszego biegu na stopnie w 1957 roku. str. 15

10 ROZPOCZĘCIE ROKU HARCERSKIEGO w r o k u U R O C Z Y S T O Ś Ć W R Ę C Z E N I A SZTANDARU PRZYJAŹNI 6.pdpd Fot tka na uroczystości rozpoczęcia roku harcerskiego w 1957 roku. str. 16 Fot Szczep Lotniczy im Żwirki i Wigury jako jednostka reprezentacyjna ZHP na uroczystości wręczenia Sztandaru Przyjaźni 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno- Desantowej w dniu 11 X 1964 roku.sztandar niesie Antoni Maj ćw., obok Andrzej Wypasek ćw., obok w głębi pwd. Janusz Wańczyk. Na czele szczepu instruktorzy od lewej phm. Łukasz Węsierski, pwd. Krzysztof Wojtycza, hm. Leszek Watycha i pwd. Andrzej Ciechanowski. str. 17

11 Fot. 8. Harcerze 19-tki w czasie Jesiennego Złazu Ośrodka Łobzów w Baczynie rok Fot. 9. Raport na uroczystości 40-lecia powstania 19-tki w dniu 6 VI 1971 stoją od lewej: phm. Janusz Wojtycza (Szczep Lotniczy Gwiaździstego Szlaku ), phm. Marek Meinardi (Szczep Lotniczy Słonecznych Dróg ), hm. Antoni Weyssenhoff (Szczep Huragan ), hm. Czesława Paluszkiewicz (Szczep Puszcza ), hm. Leszek Watycha (Szczep Lotniczy Srebrzystych Ptaków ), phm. Wacław Mucha (Szczep Harnasie ), phm. Anna Madeja (Szczep Słowianie ). str. 18 Paweł Miłobędzki w cytowanej już pracy informuje także o środowisku wywodzącym się z 24 KDH, działającym początkowo poza Szarymi Szeregami z którymi szukało kontaktu i które nawiązano dopiero za pośrednictwem Zbigniewa Potempy Mirskiego i Zbigniewa Sanakiewicza Toporskiego 8. Wspominane już także opracowanie A. Gaczorka i W. Hausera podaje jeszcze inne informacje dotyczące harcerzy 5 KDH, którzy też byli związani z 19 KDH. Franek pracując w Wodociągach Miejskich, zdobył plany sieci kanalizacyjnej rejonów Wawelu i AGH, gdzie w okresie okupacji znajdowały się siedziby głównych urzędów niemieckich Generalnej Guberni 9. Niejednokrotnie też brał udział w ich pracy z pracownikami wodociągów konserwującymi kanały aby je rozpoznać. Zdobyte wiadomości przydatne były do zlokalizowania skrytek, gdzie przechowywano broń, amunicję i inne materiały konspiracyjne. W skład sekcji, do której należał A. Gryglowski Bryła, wchodzili Z. Potempa Mirski i Z. Sanakiewicz Toporski, a w późniejszym okresie M. Kogut Orlot. Sekcyjnym był Franek, Szulce 10. W konspiracji działał też inny harcerz 19 KDH, należący do niej od 1938 r. phm. Kazimierz Gołdas, który według własnej relacji był uczestnikiem Cywilnego Ruchu Oporu w byłej Akademii Handlowej w latach , a uczestnikiem akcji tajnego nauczania w latach W 1943 r. wstąpił do Szarych Szeregów kompanii Zawisza Czarny, gdzie działał do 1945 r. Jego dowódcami byli kolejno Kazimierz Lisiński Lisek i Tadeusz Rokosowski Misiek, a drużynowym był Lucjan Leśniak ps. Zwinny. Według relacji Kazimierza Gołdasa w Zawiszy działało też kilku innych członków 19 KDH, których nazwisk nie pamięta. W ten sposób prześledziliśmy wojenne losy kilku 19-taków. Być może było ich jeszcze więcej. 8 P. Miłobędzki, op. cit., s A. Gaczorek, W. Hauser, op. cit., s Relacja hm. A. Gryglowskiego. str. 19

12 Dziewiętnastka w latach hm. Marek Kudasiewicz Okres ten, podobnie jak i początki drużyny, powstałej wg słabo udokumentowanych relacji w 1931 roku, nie zostały przez nas opracowane, dlatego posiłkujemy się zazwyczaj wyrywkowymi opracowaniami innych jednostek harcerskich (5 KDH, 13 KDH) oraz własnymi zapiskami opinii, wspomnień i stwierdzeń starszych druhów, instruktorów dziś już w większości nieżyjących. A oto informacje dotyczące 19 KDHL, odnoszące się do tego okresu. 27 II 1945 r. Odbyła się pierwsza odprawa IV Hufca Harcerzy w Krakowie, na której hufcowym został Florian Florek, a zastępcą Tadeusz Rokossowski. Hasłem przewodnim tego okresu (przyjętym prawdopodobnie przez komendę hufca) było: Czuwaj Polska jest wielka, dla niej życie i śmierć!. Drużynowym 19 KDH został Tadeusz Heimrath, a przybocznym Ludwik Wiśniewski. 3 III 1945 r. odbyła się odprawa komendy hufca; w skład hufca wchodziły drużyny: 5, 10, 13, 18, 19, 22, 23, 28. Nasza 19-ka liczyła 38 harcerzy w 6 zastępach. Na początku tego okresu zajęcia (zbiórki) nasza drużyna odbywała podobno w Szkole Zawodowej nr 5 przy ul. Szujskiego. W najstarszej posiadanej kronice mamy kilka ważniejszych zapisów IV 1946 r. (Wielkanoc?) drużyny 19 i 20 były na I Zlocie Gwiaździstym Hufca (cała drużyna). 24 VI 1945 r. opis defetystyczny wycieczki do Lasku Wolskiego, która w fabularnym jej przedstawieniu była niezbyt udana IX 1945 r. Udział drużyny w Ogólnopolskim Zlocie 25-lecia Chorągwi Śląskiej w Katowicach. 6 X 1945 r. Pierwszy po II wojnie światowej bieg na młodzika, który dla I patrolu rozpoczął się przy parku Podgórskim już o godz (pogoda deszczowa). Po (?) 10 X 1945 r. Pierwsze przyrzeczenie harcerskie IV 1946 r. Udział 2 zastępów 19-ki w Zlocie Gwiaździstym Hufca w Dolinie Będkowskiej w dzień upalny. Pierwsze nazwisko osoby komentującej to zdarzenie: ćwik Tadeusz Dembowski VII 1946 r. Pierwszy obóz letni w Przytkowicach, wizytowany przez lustratora druha Bogusława Palkę. IX 1946 r. w miesiącu wrześniu 1946 r. (niepewne!) drużynę przejął dh Wojciech Suduł lub (bardziej prawdopodobne): maj 1946 r. drużynowym został dh phm. Wojciech Sudoł-Suchodolski, a przybocznymi zostali dh dh Bogusław Molenda (z 13 KDH?) i Juliusz Pilch. 29 IX 1946 r. Drugie przyrzeczenie harcerskie w Lesie Wolskim, w obecności druha hufcowego. XII 1946 II 1947 r. Po mniej ważnych faktach odnotowana przerwa w prowadzeniu kroniki. 18 III 1947 r. Tekst pisany inną ręką: W marcu roku Pańskiego 1947 z polecenia druha hufcowego przybył do naszej drużyny zastęp Wilków z 5 KDH. Same stare ko..., przepraszam druhy. Jest ich dziewięciu.... Byli to druhowie: przyboczny Weiss, Witek Salami sekretarz, Witek zastępowy oraz Per, Kamiś, Piński, Błaszczak, Bień, Dobrowolski, Dymek. Wg A. Gaczorka i W. Hausnera Dzieje 5 KDH wyd. HOW Kraków 1989, s. 96 wyglądało to inaczej: Konsekwencją rozkazu Naczelnika Harcerzy Romana Kierzkowskiego, z dnia 15 listopada 1947 r. «o rozwiązaniu szczepów harcerskich» była decyzja komendy hufca o podziale «Piątki» «Dzieci Pioruna». Zastępy «Wilków» i «Zawiszaków» w komplecie przeszły do 19 KDH «Żwirki i Wigury», w której obowiązki drużynowego pełnił Janusz Weiss HO VIII 1947 r. Obóz IV Hufca im. Zawiszy Czarnego. Kurs dla zastępowych w Krościenku, w którym biorą udział członkowie z 19 KDH opisał Wiesław Radomski pod datą 5 IX 1947 r. Jest to ostatni zapis w najstarszej kronice 19 KDH (z lat ). Jesień 1947 r. W Jesiennych Manewrach Hufca w Kostrzu-Bodzowie brała udział 19 KDH. Biali były to drużyny: 18, 20, 21, 23, 25, 30 ( Biali była zapewne określeniem jednej z konkurujących grup, na które dzieli się zwykle uczestników takich zajęć) Zapis poza kroniką. W opracowaniu Niepokornych... Droga do Orłów autorstwa hm. Jerzego Komorowskiego (wyd. ZHR Szczep 19 KDHL, Kraków 2001) na s podano jeszcze: Maj 1948 r. Drużynowy W. Suchodolski odszedł z 19 KDH, a na jego miejsce został drużynowym przyboczny Janusz Weiss, a następnie Kazimierz Gołdas. Ta informacja stoi w pewnej sprzeczności z podaną na poprzedniej stronie pod datą 18 III 1947 r. Wrzesień październik 1949 r. Przerwanie pracy Dziewiętnastki. Od tego roku następuje zaprzestanie działalności drużyny spowodowane str. 20 str. 21

13 ogromnymi zmianami w metodzie wychowania wprowadzonymi do harcerstwa przez ówczesne władze. T r z e c i e n a r o d z i n y k r a k o w s k i e j Dziewiętnastki hm. Marek Kudasiewicz Październik 1956 roku zastał mnie, studenta Akademii Górniczej-Hutniczej, na IV roku wydziału ceramicznego. Gorące dni, masówki, gazetki i wycinki z prasy na tablicach w holu uczelni. Wrzenie, akcje solidarnościowe z Węgrami, wychwytywanie wiadomości na wszelkich możliwych falach odbiorników radiowych. Ze Studium Wojskowego wywozi się, na wszelki wypadek, zdezelowane, ćwiczebne karabiny. Rozmywa się gdzieś, znika zarząd ZMP i nagle któregoś ranka spostrzegam na drzwiach wejściowych uczelni ogromny, kolorowy plakat z harcerskim krzyżem i wezwaniem: Przyjdź! Druhowie czekamy w sali fizyki nr 3, dnia.... Doświadczenia przeżytych lat każą sceptycznie podchodzić do zaproszenia, ale serce już bije nadzieją, czyżby, może znowu... Onieśmielony i przejęty staję w wyznaczonym dniu w gromadce kilku zaledwie druhów przed rosłym, przystojnym asystentem (był to starszy asystent AGH, obecnie profesor druh Roman Ney). Jeszcze chwila i słowa, na które czekało się już bez nadziei: Druhowie! Przywraca się zręby organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego... Mówi szybko, dużo relacjonuje, co działo się z Organizacją Harcerską i Organizacją Harcerską Polski Ludowej w ostatnim czasie, mówi o tendencjach do przywracania wypróbowanych metod, obiecuje, kreśli plany. Reaktywowano organizację, trzeba zakładać drużyny, musimy w Krakowie energicznie podjąć... Mieszają się myśli, uczucia, racje, ale decyzję już podjąłem i kiedy nie znany nam starszy druh wzywa do przedłożenia danych, dokumentów i świadków w celu weryfikacji stopni podsuwam moją harcerską książeczkę. Tę pierwszą, mniejszą, bez zdjęcia, bo druga zginęła, zabrana w 1948 roku przez ZMP w Gliwicach. Nieskładnie melduję: Druhu, byłem zastępowym w 107 drużynie we Włochach koło Warszawy, ale przedtem w czerwcu 1945, wstąpiłem do 83 Zagłębiowskiej Drużyny w Dąbrowie Górniczej. Byłem na trzech obozach, brałem udział w Harcerskiej Służbie Polsce. Tak, mogę postarać się o oświadczenia instruktorów z tamtych lat. Miałem sprawności: zabawkarza, zdobnika, kucharza, sapera i Trzy pióra, które przyznano mi na obozie koło Kościerzyny. Przyjmujący oświadczenie notuje wszystko pilnie w dużym zeszycie. Jeszcze adres hufca, polecenie szybkiego dostarczenia pozostałych, brakujących dokumentów. Wstaje, podaje rękę i z uśmiechem mówi: Czuwaj! Do zobaczenia. W domu entuzjazm, uradowani rodzice dodają otuchy. Mama ze łzami w oczach. A następne dwa tygodnie to telefony, poszukiwania świadków z Dąbrowy. Są, żyją! Nadeślą co trzeba. Nadchodzi moment pierwszej wizyty w hufcu. Mnóstwo nieznanych osób, kilka w kompletnych mundurach. Zewsząd gromkie powitania: Czuwaj! Czuwaj! Przesadne może salutowanie i bicie obcasami. Gwar głosów i tłum przed tymi starszymi, weryfikującymi personalne dane zgłaszających się. Siwe głowy, uśmiechnięte twarze dodają otuchy. Ktoś wywiesza stare zdjęcia, inny pokazuje postrzępione egzemplarze harcerskich książek. Zerkam przez plecy przepychających się. Grudzień kolejna oficjalna już odprawa. Pierwsze wieści, nieskładne informacje z obrad w Łodzi. Druh Kamiński kto to? Druhna Zakrzewska Naczelnikiem. Jak to? Harcerka do chłopców? Rozmowy z kolegami w grupie studenckiej. Na ulicy spotykam harcerza w pełnym, kompletnym umundurowaniu z zieloną chustą. Później okazało się, że był to Wojtek Biedrzycki, który już zaczął reaktywować Trójkę przy liceum Sobieskiego. Wśród kolegów są i harcerze sprzed lat. Mietek Solak był przybocznym w Rabce. Władek Twardowski chętnie pomoże, chociaż harcerzem był krótko. Kolega student mieszkający razem ze mną, Romek Kołsut, zastanawia się. Nie był w harcerstwie ale może zaangażuje się do pracy. Któregoś dnia, po przedłożeniu potrzebnych zaświadczeń, otrzymuję oficjalny dokument karteczkę z okrągłą pieczątką z krzyżem harcerskim. Druh ściskający mi rękę mówi: Gratuluję! Będzie druh drużynowym przy Szkole Podstawowej nr 33, taki też będzie numer drużyny. Druh porozumie się z dyrekcją szkoły, str. 22 str. 23

14 rozezna w sytuacji, porozmawia z młodzieżą w klasach. Nim uporządkowałem myśli stałem się drużynowym! Wracam jak nieprzytomny. Jak to będzie, czy się nie skompromituje? Decyduję się na przyszły tydzień... Styczeń 1958 roku i wizyta w gabinecie dyrektorki szkoły, pierwsze rozmowy. Owszem była drużyna harcerska przed OH. Profesor Mieczysław Godula przyznaje się do stopnia podharcmistrza, cieszy się, zamyśla: Gdzieś tu była jeszcze stara kronika harcerska... Pani dyrektor Dobrowolska, pełna zachęty, uśmiechnięta akceptuje wszystkie moje propozycje: Proszę przyjść na lekcje jutro, pojutrze. Oczywiście może pan, druh poprawia się szybko wywiesić ogłoszenie przy wejściu. Pierwsze spotkanie. Zdenerwowany wkraczam do siódmej klasy z profesorem Godulą. Wszyscy karnie wstają z miejsc. Gest ręką: Siadajcie! Druh przyszedł zachęcić was do harcerstwa, nowego to jest takiego jak dawniej. Zostawiam druha, proszę sobie porozmawiać. Siadam na blacie pierwszej ławki, chłopcy milkną, zbliżają się, stoją i czekają na moje słowa. Jak zacząć!? Przedstawiam się, zaczynam wspomnienia. Do klasy wraca profesor fizyki i podaje z uśmiechem duży zeszyt w brązowym podartym papierze: Proszę, jest. Znalazła się, to teraz wasze. Wraz z zaciekawionymi chłopcami patrzę na pierwszą stronę i wykaligrafowane litery. Czytam: Kronika XIX Drużyny Harcerzy im. Żwirki i Wigury... Następna strona to już zapis: Miej oczy i uszy otwarte! Dnia 10 czerwca 1945 roku, przewidując dobra pogodę, wybraliśmy się na wycieczkę do Mogilan. W czasie wycieczki mieliśmy pierwszorzędną grę.... Tekst sprzed lat pomaga w ożywieniu dyskusji. Pytam chłopców co myślą o tym, jak było dotychczas. Opowiadają o akademiach, wiecach, pokazują sposób salutowania wyciągniętą dłonią przed czołem. Ktoś wspomina o ogniwach. Nie, na wycieczki nie chodzili, tylko raz... Piosenki? Nie uczyli się, ale znają jedną włoską: Avanti popolo. Pokazuję drewniany krzyż harcerski zakupiony jeszcze w 1947 roku w Zakopanem. Lekcja dobiega końca. Żegnają się, salutując do pustego czoła. Czuwaj! Za chwilę wchodzę do klasy V. Na pierwszej zbiórce spora gromada, około osiemdziesięciu osób. Przegląd notatek i pierwsza zbiórka, podział na zastępy jest ich aż osiem! Pierwszy rozkaz: Baczność! 33 Krakowska drużyna Harcerzy im. Żwirki i Wigury istnieje... Gdy wchodzę kolejny raz do hufca z meldunkiem o założeniu drużyny, do moich uszu dochodzi gwar jakiejś sprzeczki. Podniesione zdenerwowane głosy, gestykulujący hufcowy. Drużynowy Czarnej Trzynastki sprzeciwia się zmianie numeracji. Powinna być zachowana tradycja. Okazuje się, że moja drużyna też powinna zostać przy 19, a nie jakaś 33, tak przecież było przedtem... Ktoś głośno udowadnia obstawanie przy tradycyjnych numerach i barwach wymachując rękami: Druhu! Dziewiętnastka była żółta to przedwojenny kolor otoków na czapkach wojsk lotniczych i bohaterowie przecież związani z lotnictwem... Musi być jak dawniej, nie róbmy znów dziadostwa! Druga zbiórka drużyny rozpoczyna się rozkazem z nowym, ale jakże tradycyjnym nagłówkiem, na który przystała komenda hufca: 19 Krakowska Drużyna Harcerzy im. Żwirki i Wigury Rozkaz L. 2/57... Dziewiętnastka rozpoczyna nowy okres życia. W czerwcu 1957 roku odbywa się wspólnie z reaktywowaną też 23 KDH pierwszy bieg harcerski na stopień młodzika. Druh podharcmistrz Godlewski przyjmuje przyrzeczenie od pierwszych dziesięciu dziewiętnastaków. P.o. drużynowy Marek Kudasiewicz, zdobywa ćwika. Pierwsze wakacje odpuszczamy. Brak sprzętu i pieniędzy. Tylko nieliczne drużyny z Krakowa wyjeżdżają na letnie obozy. Tymczasem ja muszę obronić inżynierski dyplom... Dnia 13 września na lotnisku Rakowice 19 KDHL (już z dodatkową literą L Lotnicza!) zostaje przyjęta jako koło do Aeroklubu Krakowskiego. Na żółtych chustach pojawiają się biało-czerwone szachownice. A już nazajutrz reprezentacja nowej, lotniczej drużyny: drużynowy Kudasiewicz, przyboczni: Pietrzyk i Ślusarczyk, odbywa swój pierwszy w życiu lot. Uczestniczymy w składzie reprezentacji aeroklubu na uroczystości związane z 25. rocznicą śmierci Żwirki i Wigury w Bielsku, Cieszynie oraz w przelocie nad Cierlickiem. I tak to się zaczęło. str. 24 str. 25

15 W 1957 roku ułożyłem hymn Dziewiętnastki, który dziś jest hymnem Szczepów Lotniczych 19 KDHL: Pod lilijki uskrzydlonej znakiem Wichrze nasze słowa dzielnie nieś! Każdy z nas wesołym jest chłopakiem Każdy śpiewa tę radosną pieśń. Refren: Hej, nie straszne dla nas żadne drogi, W naszych skrzydłach drzemie wielka moc. Czy to słońce, czy tajfun złowrogi, Świt, poranek czy też ciemna noc... KDHL! KDHL! To jest właśnie nasza dziewiętnastka. KDHL! KDHL! To spełniona naszych marzeń treść! Nasze skrzydła w przestrzeń gdzieś do góry Pragną co dzień odważnie się wznieść! Szlakiem lotów Żwirki i Wigury Sławę polskich skrzydeł w świecie nieść... Refren: Hej, nie straszne dla nas żadne drogi... Powyższy tekst pt. Trzecie narodziny krakowskiej Dziewiętnastki, napisany ok lat temu, ma ukazać się w przygotowywanej obecnie do druku książce pt. Na harcerskich skrzydłach pod redakcją Andrzeja Glassa. Podział Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury hm. Krzysztof Wojtycza Moim zdaniem tajemnicą naszego sukcesu była kadra instruktorska. Wielki skok zaczął się, kiedy wiosną 1963 roku do szczepu przyszedł phm. Ryszard Wcisło. Pół roku później po akcji letniej dołączył do szczepu wraz ze swoją drużyną hm. Leszek Watycha, a po zimowisku ja znalazłem się w 19-tce. Rozpoczęła się akcja sztandarowa. Po niej i po naszym wspaniałym obozie Kosmodrom w Bieszczadach, gdy zdecydowanie w hufcu żółtym błysnęło, dołączyli do nas następni instruktorzy phm. Łukasz Węsierski i pwd. Maria Studnicka. Szczep wystąpił w tym czasie m.in. w roli jednostki reprezentacyjnej Związku na czasie uroczystości wręczenia tzw. sztandaru przyjaźni 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, jako symbolu współpracy przekazanego jej przez Główną Kwaterę ZHP. W okresie około dwóch lat liczba harcerzy i zuchów wzrosła co najmniej trzykrotnie. Tymczasem dorastali następni instruktorzy już dziewiętnastackiego chowu, a także doszło jeszcze kilka osób z zewnątrz. Dość szybko objęliśmy więc następne szkoły podstawowe nr: 58, 107 i 119, tworząc nowe dywizjony harcerskie i zuchowe. Szczep stał się jednym z wiodących szczepów w hufcu, a na forum drużyn lotniczych w chorągwi. Przy współpracy i wsparciu ze strony z Aeroklubu Krakowskiego popularyzowaliśmy zagadnienia lotnictwa i astronautyki wśród młodzieży. Organizowaliśmy liczne akcje obozowe letnie i zimowe dla harcerzy i zuchów. W ramach jednej z nich przeprowadzono spektakularną, a bardzo pożyteczną z punktu widzenia społecznego akcję organizowania lotnisk sanitarnych, w niedostępnych przez część roku dla karetek pogotowia wioskach Beskidu Niskiego. Szczep mając liczną i doświadczoną kadrę instruktorską, działał także na zewnątrz organizując imprezy dla hufca (bieg na wyższe stopnie harcerskie, zloty gwiaździste) i chorągwi (imprezy lotnicze, kursy drużynowych drużyn lotniczych w ramach zgrupowań obozów). Wydaje się więc dziwne, że taki silny i liczny szczep, którego istnienie było na pewno korzystne także dla tzw. instancji harcerskich, właśnie z inspiracji władz został podzielony na mniejsze jednostki. Warto spróbować znaleźć tego przyczyny. str. 26 str. 27

16 Podejrzewam, że spowodowały to dwa czynniki. Zdobyliśmy mocną pozycję na terenie dzielnicy i każdy z dyrektorów naszych szkół chciał się naszymi osiągnięciami chlubić, a tu trzeba się było dzielić z kolegamidyrektorami innych szkół. Była to dla nich sytuacja niezręczna i prawdopodobnie m.in. dlatego władze dzielnicy stosowały naciski na komendę hufca, aby dokonać odpowiedniej reorganizacji. Zresztą w tym czasie władze coraz mocniej ingerowały w działalność hufca, a w tej sprawie można było wykorzystać zasadę, że każdy szczep miał działać przy jednej szkole. Druga przyczyna tkwiła chyba w samym hufcu. Część członków komendy hufca związanych ze szczepami, które my w krótkim czasie przerośliśmy, była nam trochę niechętna i ustępując pod naciskiem władz gotowa była poprzeć taką reorganizację. Przy tym prawdopodobne jest także i to, że komenda hufca lub przynajmniej część jej członków liczyła na istniejące w szczepie tendencje odśrodkowe, których źródłem byli przede wszystkim Rysiek Wcisło i Leszek Watycha oraz fakt, że pomiędzy nimi często iskrzyło. Nie można było tego lekceważyć, gdyż za nimi stały w tym czasie dwa najsilniejsze wówczas dywizjony: Słonecznych Dróg i Srebrzystych Ptaków. Pierwsza próba dokonania podziału Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury na szczepy przyszkolne, poprzedzona utworzeniem 20 IX 1964 roku (Rozkaz KH L. 1/64/65) ośrodka Lotniczego z hm. Markiem Kudasiewiczem jako jego komendantem, miała miejsce już pięć miesięcy po uroczystości wręczenia sztandaru. W rozkazie KH L. 3/64/65 z dnia 5 XI 1964 roku podano w wykazie jednostek organizacyjnych hufca trzy szczepy przyszkolne w ramach ośrodka Lotniczego (bez formalnego rozwiązania Szczepu Lotniczego), których szczepowymi zostali mianowani: hm. Marek Kudasiewicz (Szk. Podst. i LO nr 2), hm. Leszek Watycha (Szk. Podst. nr 50) i hm. Ryszard Wcisło (Szk. Podst. nr 58). Sądzę, że komendant hufca druh hm. Bogusław Molenda popierał nas i starał się nie dokonywać zmian, ale musiał iść na taki kompromis. Powstała więc formalnie sytuacja istnienia szczepu działającego niejako w ramach ośrodka i składającego się z trzech szczepów. My, instruktorzy Dziewiętnastki, jednak po prostu nie przyjęliśmy do wiadomości istnienia szczepów przyszkolnych (a harcerze o nim zapewne nawet nie wiedzieli) i dokonany podział szczepu stał się w ten sposób tylko martwą literą. Byliśmy wtedy mocni naszą jednością, której rezultatem był niedawno otrzymany sztandar i wspaniały obóz Kosmodrom str. 28 w Bieszczadach. Komendantem szczepu był Marek, mający w tym czasie wśród instruktorów ogromny autorytet i wielki kredyt zaufania, a żadnego z naszych pozostałych harcmistrzów nie widzieliśmy na tej funkcji. W ciągu następnego półtora roku szczep pracował normalnie pod komendą Marka. W tym też czasie, powstał równoległy do naszego męskiego, żeński szczep Słowianek, a nazwę naszego ośrodka zmieniono na Łobzów. Przy tym szczep nasz i szczep Słowianek były dalej jedynymi szczepami w naszym hufcu, działającymi w tym czasie przy kilku szkołach. 25 IV 1966 roku w ramach ośrodka utworzono pięć podszczepów przy szkołach, w których działały obydwa szczepy, co odebraliśmy jako pewne ustępstwo ze strony komendy hufca w stosunku do stanowiska władz. W takiej formie szczep działał przez następne prawie dwa lata, obejmując jeszcze nowopowstałą Szkołę Podstawową nr 119 na Azorach. Te pozorne ruchy jednak prawdopodobnie nie zadowoliły władz, gdyż istnienie szczepów działających przy kilku szkołach stało się jednym z zarzutów, jakie półtora roku później postawiono hm. Bogusławowi Molendzie, gdy zmuszono go do rezygnacji z funkcji komendanta hufca. Właśnie on w ostatnich tygodniach pełnienia funkcji i prawdopodobnie już po podjęciu decyzji o rezygnacji, zdecydował się dokonać podziału naszego szczepu. W czasie rozmowy z kadrą instruktorską szczepu wyjaśnił, że podział musi być zrobiony i chce go zrobić on sam, aby możliwie uwzględnić nasze życzenia. Zdawał sobie bowiem sprawę, że jeśli on tego nie zrobi, zrobi to jego następca i to prawdopodobnie bez konsultacji z naszą kadrą. Zorganizowaliśmy więc naradę, w czasie której skłaniano się początkowo do rozwiązania, aby Dziewiętnastka pozostała na Azorach i w Bronowicach, gdzie najdłużej działaliśmy, czyli aby nowe szczepy lotnicze objęły szkoły podstawowe nr 113, 119 i 50. Dopiero na wniosek Andrzeja Ciechanowskiego zdecydowano, że pozostaniemy w szkołach 50, 58, 107 i 119, a szkołę 113 przekażemy szczepowi, który miał powstać na bazie szczepu Słowianek. Formalnego podziału naszego szczepu dokonano rozkazem komendy hufca L. 4/67/68 z dnia 8 II 1968 roku. Warto zastanowić się, czy była to dobra, czy zła decyzja? Na ten problem trzeba popatrzeć szerzej i z perspektywy czasu. Spójrzmy więc na sprawę szerzej. Wszyscy instruktorzy dziewiętnaststr. 29

17 ki twierdzili, że są przeciw podziałowi. Ale zdawać sobie trzeba sprawę z faktu, że nasz szczep w roku 1968 to nie był szczep z roku 1964 ani z okresu dwóch następnych lat, kiedy szczepowym był Marek. Jego następcy nie mieli już tej charyzmy i gdyby podział szczepu nie został przeprowadzony odgórnie, to i tak w przeciągu najdalej kilku lat nastąpił by on niejako oddolnie, chociaż prawdopodobnie również z inspiracji władz. Obwiniano by się wówczas w Dziewiętnastce, kto jest temu bardziej winien i nastąpiłby trwały podział kadry instruktorskiej, wśród której długo byłyby obecne związane z tym żale i pretensje. Myślę, że druh Molenda przewidując taką sytuację, wolał winę za dokonanie podziału wziąć na siebie, starając się równocześnie przeprowadzić ten podział w sposób możliwie najmniej bolesny. Jak oceniam ten podział patrząc z perspektywy czasu? Przy okazji podziału szczepu funkcje dwóch szczepowych objęli młodsi instruktorzy, których ten awans zobowiązywał i w następnych latach z dużym zaangażowaniem i bardzo efektywnie pracowali w swoich szczepach. Przy tym może, nie będąc na co dzień zbyt blisko i przez to mniej działając sobie na nerwy, ci między którymi iskrzyło potrafili być względem siebie bardziej tolerancyjni. Dzięki temu została utrzymana pewna forma jedności Dziewiętnastki i kontynuacja wspólnych tradycji przez następne ponad dwadzieścia lat. A ponieważ żaden z nowych szczepów lotniczych nie zdecydował się mieć własnego sztandaru, zewnętrznym jej symbolem stał się wspólny sztandar Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury 19 Drużyn Harcerzy. Niewątpliwie także przejawem utrzymanej na zewnątrz jedności było odznaczenie Szczepu Lotniczego w dniu 1 VII 1971 roku (Rozkaz Głównej Kwatery L. 7/71) Krzyżem Za Zasługi dla ZHP szczepu który formalnie biorąc przecież już od ponad trzech lat nie istniał, ale jak widać nadal działał i istniał dla władz harcerskich. Kilka lat później została powołana Komandoria Drużyn Lotniczych (Rozkaz KH L. 7//75/76 z 30 IV 1976 r.) z hm Markiem Kudasiewiczem jako szefem, dla kontynuowania wspólnych tradycji i zwyczajów oraz wzbogacania form pracy w jednostkach Szczepów Lotniczych. W internetowej monografii napisano: Komandoria została powołana przez Szczepy Lotnicze im. Żwirki i Wigury: «Gwiaździsty Szlak», «Słoneczne Drogi», «Srebrzyste Ptaki» w dniu 21 listopada 1975 w Krakowie w «Langmanówce». Jako spadkobierczyni i kontynuatorka tradycji 19, komandoria str. 30 stała się także dysponentem historycznego sztandaru Szczepu Lotniczego 19 KDH. Po piętnastu latach w 1991 roku, w sytuacji gdy szczepy lotnicze wywodzące się z 19 KDHL znalazły się w dwóch związkach, na wniosek zainteresowanych komandoria została rozwiązana (8 V 1991 r.) także rozkazem KH Kraków-Krowodrza. biuletyn informacyjny Nr 1(4)/2009 za okres 2008 r r. Aeroklub Polski do składu Kadry Narodowej w modelarstwie kosmicznym i rakietowym powołał przedstawicieli 19 KDHL: w grupie SENIORÓW (S) druhów phm. Krzysztofa Przybytka i hm. Tadeusza Kasprzyckiego (jako rezerwowego) do startu w konkurencjach: S1B rakiety wysokościowe, S3A rakiety czasowe ze spadochronem, S4A rakiety czasowe z taśmą, S9A rakiety czasowe z opadaniem wirowym. Do grupy juniorów zaliczono druhnę Karolinę Przybytek trop. w konkurencjach: S1A rakiety wysokościowe i S3A, S4A, S6A, S9A r. Pałacu Prezydenckim, w Dniu Myśli Braterskiej Prezydent RP Lech Kaczyński uroczyście objął honorowym protektoratem polskie organizacje harcerskie, tj: ZHP, ZHR, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza FSE, Stowarzyszenie Harcerskie oraz Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju r. W dniach IV br. w Warszawie odbył się X Jubileuszowy Zjazd ZHR, który m.in. wybrał nowe władze, tj. Przewodniczącego ZHR hm. Michała Butkiewicza (wywodzącego się z 95. Bydgoskiej DH Dęby), z wykształcenia prawnika; Naczelniczkę Organizacji Harcerek hm. Marię Brzeską-Deli, wieloletnią zuchmistrzynię, z wykształcenia filologa polskiego oraz Naczelnika Organizacji Harcerzy hm. Michała Sternickiego HR (ponownie) z zawodu i zamiłowania skrzypka, absolwenta Akademii Muzycznej w Krakowie r. Gniazdo 19 KDHL ( Słoneczne Drogi ) było współorganizatorem III Pucharu Unii Europejskiej Balonów na Ogrzane Powietrze p.n. Niebo otwartej Europy w Krakowie. str. 31

18 Dziewiętnastak nr r. Staraniem instruktorów z Gniazda 19 KDHL ( SD ) zorganizowano ogólnopolski kurs harcerskich kadr lotniczych z udziałem kursantów z Krakowa, Gdańska i Lublina r. W V Małopolskim Pikniku Lotniczym odbywającym się w Krakowie-Czyżynach wzięła udział reprezentacja Harcerskiego Klubu Balonowego 19 KLGW Płomienie wraz z 2 balonami oraz 3 balonami z zaprzyjaźnionych klubów r. Podczas 17. Mistrzostw Świata Modeli Kosmicznych, rozegranych na terenach obok miejscowości Lleida w Katalonii (Hiszpania) przewodniczący Harcerskiego Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego (19 KDHL Słoneczne Drogi ) phm. Krzysztof Przybytek HO zdobył 5 medali i r. W 50. Rocznicę powstania Nieprzetartego Szlaku odbyła się konferencja naukowa Dorobek pedagogiki harcerskiej, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną Ignatianum i Komisję Historyczną Krakowskiej Chorągwi ZHP. Fot. 10. Uroczyste wręczenie Krzyży Za zasługi dla ZHP na Zlocie Hufca Kraków-Kleparz w Dolinie Kobylańskiej w dniu 4 VI 1972 r. stoją od lewej: hm. Tadeusz Prokopiuk, hm. Antoni Weyssenhoff, hm. R yszard Wcisło, hm. Leszek Watycha r. W MDK Dom Harcerza przy ul. Reymonta, odbyło się spotkanie przyjaciół i sympatyków śp. hm. Bogusława Rybskiego (zmarłego 31 III 2007 r.), dla których postać Harcmistrza znad Wisły, była przykładem prawdziwej i całym życiem pełnionej Służby jako komendanta chorągwi czasu odrodzenia harcerstwa (1959), założyciela Szczepu Żurawie, wieloletniego komendanta Filii Krowodrza Chorągwianej Szkoły Instruktorów, znakomitego metodyka i historyka harcerstwa, byłego członka Zgrupowania Żelbet Armii Krajowej, turysty i zasłużonego działacza PTTK, magistra nauk ekonomicznych, długoletniego wiceprezesa Spółdzielni Pracy Sprawność. Z naszej (ZH) strony, możemy uszanować i docenić walory Jego szkoły metodyki harcerskiej, wg której rozwijała się cały czas 19 KDHL. Fot. 11. Szczep Gwiaździstego Szlaku 11 VI 1974 r. na uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej nr 119 po prawej stronie stoją od lewej: phm. Wiktoria Kaczmarczyk, phm. Jadwiga Zdanecka, org. Jadwiga Jankowska. str. 32

19 ZESPÓŁ HISTORYCZNY 19 i 91 Krakowskich Lotniczych Drużyn Harcerzy, Harcerek i Zuchów im. F. Żwirki i S. Wigury w Krakowie

Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska. Ilustracje: Ryszard Druch Adam Hanuszkiewicz Piotr Olszówka. Opracowanie typograficzne: Sylwia Kucharska

Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska. Ilustracje: Ryszard Druch Adam Hanuszkiewicz Piotr Olszówka. Opracowanie typograficzne: Sylwia Kucharska Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska Ilustracje: Ryszard Druch Adam Hanuszkiewicz Piotr Olszówka Opracowanie typograficzne: Sylwia Kucharska Projekt

Bardziej szczegółowo

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza ul. Saska 59, 03-914 Warszawa tel. 617-85-83 PKO BP XII O/M Warszawa 36 10201127 122960042

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Październik Grudzień, nr 4 / 2004 r.

Warszawa, Październik Grudzień, nr 4 / 2004 r. ISSN: 1732-4974 Warszawa, Październik Grudzień, nr 4 / 2004 r. Wydawca: Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Al. Niepodległości 141 pok. 522 i 523 Tel. (0-22) 684-26-06;8 (dyżury:

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE:

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE: NrVIII ISSN 1641-2893 CENA 1,70 zł Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2002 Roku wszystkim mieszkańcom Bojar składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask bożych, zdrowia, szczęścia i radości

Bardziej szczegółowo

Praca z bohaterem - Bohater żywy czy martwy?

Praca z bohaterem - Bohater żywy czy martwy? Praca z bohaterem - Bohater żywy czy martwy? Bohaterowie nie umierają. Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, którzy podążają ich śladem. - Emily Potter Praca napisana w ramach próby harcmistrzowskiej

Bardziej szczegółowo

A myśmy szli i szli dziesiątkowani! Przez tajgę, stepy plątaniną dróg! A myśmy szli, i szli niepokonani! Aż Cud nad Wisłą darował nam Bóg!

A myśmy szli i szli dziesiątkowani! Przez tajgę, stepy plątaniną dróg! A myśmy szli, i szli niepokonani! Aż Cud nad Wisłą darował nam Bóg! BYŁ WŚRÓD NAS... Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, Z rezydencji, małych dworków i chat Myśmy wciąż do Niepodległej szli, Szli z uporem ponad dwieście lat (M. Jonkajtys, Marsz Sybiraków) Redakcja

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej?

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Anna Józefczyk Hufiec ZHP Wejherowo Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Praca podharcmistrzowska napisana pod kierunkiem hm. Weroniki Pydy-Ledwoń Gdańsk 2002 Spis treści I. System małych

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

o wolność Media w walce Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl

o wolność Media w walce Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl www.redakcjapdf.pl pismo warsztatowe Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Wejdź na stronę www.ankieta-pdf.pl do wygrania dyktafony cyfrowe Olympus prenumerata Press oraz 100 biletów do teatrów,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na konferencję Czy można zburzyć estakadę? Nowe propozycje odbudowania chorzowskiego rynku. .pl

Zaproszenie na konferencję Czy można zburzyć estakadę? Nowe propozycje odbudowania chorzowskiego rynku. .pl Rozmowa z Ryszardem Kotysem str. 6 Zaproszenie na konferencję Czy można zburzyć estakadę? Nowe propozycje odbudowania chorzowskiego rynku str. 2 Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru bezpłatne pismo mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wieści z Jeleśni Październik

Wieści z Jeleśni Październik Jak uratować małe szkoły czytaj str. 8-9 Wieści z Jeleśni Październik NR 7 2012 ISSN: 2083-3253 GAZETA WYDAWANA PRZEZ URZĄD GMINY W JELEŚNI Wójt Gminy Jeleśnia: Zmiany są konieczne, a na efekty musimy

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

sobota 9 listopada 2013 nr 132 (LXVIII) cena: 11 kč Zbójnicy nadal fascynują górali s. 7

sobota 9 listopada 2013 nr 132 (LXVIII) cena: 11 kč Zbójnicy nadal fascynują górali s. 7 nr 132 (LXVIII) cena: 11 kč Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz Trzy lata bez chwili wytchnienia s. 6 Zbójnicy nadal fascynują górali s. 7 Idziemy po zycięstwo s. 12 Jan Sechter:

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie rok akademicki 1991/92 Praca magisterska Ruch "Wolność i Pokój" 1985-1989 Promotor: doc. Andrzej Pankowicz Autor: Maciej Śliwa WSTĘP Rozpoczynając prace nad szkicem

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE listopad 2013 Numer 6/206 ISSN 1426-6318 Nakład 5800 egz. IGRZYSKA LEKARZY

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE listopad 2013 Numer 6/206 ISSN 1426-6318 Nakład 5800 egz. IGRZYSKA LEKARZY BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE listopad 2013 Numer 6/206 ISSN 1426-6318 Nakład 5800 egz. Zaduszki IGRZYSKA LEKARZY aktualności 2 Vox Medici Spis treści tresci tytułem wstępu wstepu Tytułem

Bardziej szczegółowo

Ścieżki śląskie. Grzegorz Sztoler. godne wspomnienia

Ścieżki śląskie. Grzegorz Sztoler. godne wspomnienia Grzegorz Sztoler Ścieżki śląskie godne wspomnienia Wędrujemy, by odnaleźć samych siebie potwierdzić prawdy według których żyjemy jakich uczyli nas ojcowie Te śląskie ścieżki są drogą jaką przebył autor

Bardziej szczegółowo

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek Wincenty Witos Motto Tylko prawda jest ciekawa Prawdą się kierować Prawdę głosić Prawdy żądać Autor: Mieczysław Rząsa 2005 rok Łamanie i skład: Sławomir Dudzic

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: nr 50. SULEJ nr 50, marzec`2012. marzec' 2 01 2

W numerze m.in.: nr 50. SULEJ nr 50, marzec`2012. marzec' 2 01 2 ISSN 1509-5665 Egzemplarz bezpłatny marzec' 2 01 2 Kwartalnik Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego Mili Moi, Zapraszamy dziś czytelników do podróży

Bardziej szczegółowo

Starosta Marian Niemirski odbiera od Wiceministra Gospodarki honorowy tytuł na gali w Warszawie. Więcej strona 3

Starosta Marian Niemirski odbiera od Wiceministra Gospodarki honorowy tytuł na gali w Warszawie. Więcej strona 3 Nr 6 (31) lipiec 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 2299-4343 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa I Ns Rej.

Bardziej szczegółowo

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Czasy i ludzie Czasy i ludzie Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012 Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Materiały opracowały: mec. Helena Dobrosz,

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Kryterium doboru inwestycji to potrzeby mieszkańców Polak w Bundeswehrze... Dżentelmen szympans 1 Str. 8 Str. 11 Str. 4 patria POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 2 (7) (25 luty 2011)

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska.

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska. Małgorzata GOSIEWSKA W SEJMIE RP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ Poseł Małgorzata Gosiewska zalicza się do grupy najbliższych współpracowników Pana Prezesa. Czy

Bardziej szczegółowo