Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11"

Transkrypt

1 Na prawach rękopisu Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I MARKETING W OPINII STUDENTÓW Alicja Balcerak Maria Galant-Pater Jerzy Pieronek Tadeusz Stalewski Słowa kluczowe: kształcenie, menadżer, jakość Wrocław 2004

2 Spis treści WSTĘP...2 ROZDZIAŁ I PROGRAMY NAUCZANIA Model kształcenia studentów Ocena przygotowania do zawodu Propozycje zmian w programach nauczania Ocena równomierności obciążenia nauką Przydatność, atrakcyjność treści i proponowany wymiar godzinowy przedmiotów w opinii studentów...16 ROZDZIAŁ II REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA Ocena kompetencji nauczycieli według opinii respondentów Znajomość celów kształcenia i roli zawodowej po ukończeniu studiów Ocenianie i egzekwowanie wiedzy od studentów Ocena powtórzeń tych samych treści nauczania w różnych przedmiotach Praktyki zawodowe i inne kontakty z otoczeniem gospodarczym Wybór tematu pracy dyplomowej i współpraca z promotorem Inne zjawiska negatywnie wpływające na jakość kształcenia...50 ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO I ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA STUDENTÓW Stosunek władz wydziału do studentów Praca dziekanatu Potrzeby zmian w organizacji studiów System informacji dla studentów Organizacja zapisów na przedmioty wybieralne Tygodniowe harmonogramy zajęć Organizacja praktyk zawodowych Zasady przyznawania stypendiów naukowych Inne propozycje usprawnień organizacji studiów Wyposażenie biblioteki i stosunek bibliotekarzy do studentów Baza dydaktyczna (sale zajęć, sprzęt audiowizualny itp.)...72 ROZDZIAŁ IV OCENA EFEKTÓW STUDIÓW Motywacje i oczekiwania wobec studiów Poziom zadowolenia ze studiów Zadowolenie z wybranej specjalności lub profilu dyplomowania Zadowolenie z wybranej uczelni Ocena uzyskanych efektów w wyniku ukończenia studiów Ocena swoich szans na rynku pracy...91 ZAKOŃCZENIE

3 Wstęp Raport zawiera wyniki badań opinii studentów przeprowadzonych w latach na temat jakości kształcenia i organizacji studiów na kierunku zarządzanie i marketing. Inicjatywa przeprowadzenia badań wyszła od kierownictwa Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W grudniu 2001 r. dziekan wydziału IZ powołał wydziałowy zespół, który opracował narzędzia badawcze wspólne dla dwóch kierunków studiów dla informatyki oraz dla zarządzania i marketingu. W maju 2002 r. roku Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania powołał zespół złożony z pracowników naukowych Instytutu, powierzając mu zadanie zrealizowania badań opinii studentów na kierunku zarządzanie i marketing za pomocą opracowanych przez zespół wydziałowy narzędzi badawczych. Do zespołu zostali powołani: dr Tadeusz Stalewski (przewodniczący), dr Jerzy Pieronek (wiceprzewodniczący), dr inż. Alicja Balcerak i mgr inż. Maria Galant-Pater 1. Według zamierzeń władz wydziału i instytutu badania miały na celu umożliwienie studentom (a zwłaszcza dyplomantom) wypowiedzenia się na temat jakości programów nauczania, procesu dydaktycznego, organizacji studiów i osiągniętych efektów edukacji na naszym wydziale. Szczegółowy wykaz zagadnień będących przedmiotem badań jest następujący: I. Programy nauczania identyfikacja i preferencja modelu kształcenia w aspekcie proporcji między teorią a praktyką, przydatność nieprzydatność (zbędność) przedmiotów nauczania, wymiar przedmiotów nauczania: nadmiar, wystarczalność, niewystarczalność, braki, formy zajęć w poszczególnych przedmiotach, ich proporcje i efektywność (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria). II. Realizacja programów nauczania (proces dydaktyczny) znajomość celów kształcenia i wychowania na kończonym kierunku studiów i na wybranej specjalizacji, opisanych w tzw. sylwetce absolwenta, rozłączność (powtarzalność) przedmiotów nauczania w planie studiów, uporządkowanie (kolejność) treści nauczania, ocena wybieralności przedmiotów: ograniczenia wybieralności, atrakcyjność i liczba przedmiotów wybieralnych wydziałowych i ogólnouczelnianych, obciążenie wielkością materiału i egzaminami w poszczególnych semestrach, nowoczesność (aktualność) wykładanych treści, jasność celu i planu poszczególnych przedmiotów oraz zgodność treści nauczanych z celami i planami przedmiotów, ocena sprawności nauczania: kompetencje i przygotowanie nauczycieli do zajęć 1 Ponadto w 2002 roku w zespole pracowali: dr inż. Beata Siuta i dr inż. Grzegorz Chodak. 2

4 wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia (punktualność w rozpoczynaniu i kończeniu zajęć, odwoływanie i odrabianie zajęć), komunikatywność, wymagania wobec studentów i zaliczenia: jasność i wielkość stawianych wymagań, wnikliwość i obiektywność ocen, częstotliwość sprawdzianów, rygorystyczność/ustępliwość w egzekwowaniu wiedzy, formy nieuczciwości studentów przy zdawaniu egzaminów i pisaniu pracy dyplomowej, stosunki między nauczycielami a studentami: konflikty przyczyny, formy przejawiania się i sposoby ich rozwiązywania; autorytet nauczycieli, życzliwość wobec studentów, zaangażowanie w dydaktykę lub lekceważenie obowiązków w/c studentów, ocena roli promotora pracy dyplomowej, praktyki zawodowe celowość i formy, organizacja, skuteczność i wystarczalność praktyk zawodowych lub dyplomowych oraz zarobkowa praca własna studenta podczas studiów w aspekcie jej znaczenia w zdobywaniu doświadczenia zawodowego III. IV. Organizacja studiów i obsługa studentów ocena stosunku władz wydziału, pracowników dziekanatu i innych pracowników obsługi dydaktycznej do studentów, ocena systemu informacji dla studentów, dostępność do dziekanów i pracowników dydaktycznych podczas dyżurów i poza dyżurami, ocena organizacji zapisów na przedmioty wybieralne wydziałowe i ogólnouczelniane, trudności w załatwianiu spraw administracyjnych w dziekanacie, takich jak np. zdawanie indeksów, składanie różnego rodzaju podań, odbieranie i uaktualnianie legitymacji itp., ocena pracy pracowników biblioteki wydziałowej i głównej (pomoc w poszukiwaniu książek w katalogach własnych i innych bibliotek, w internecie, w bazach bibliograficznych) i informacji naukowo-technicznej. stosowanie pomocy dydaktycznych, dbałość o zaopatrzenie słuchaczy w książki i materiały dydaktyczne, ocena jakości bazy dydaktycznej (wyposażenie i pomieszczenia laboratoriów, bibliotek, sal wykładowych), Efekty końcowe ukończonych studiów poziom zadowolenia z wyboru uczelni i kierunku studiów, ocena efektów wychowawczych i ogólnorozwojowych osiągniętych w wyniku ukończenia studiów, ocena przygotowania do zawodu po ukończeniu studiów, poziom uzyskanej wiedzy podstawowej, kierunkowej, specjalistycznej, umiejętność samokształcenia, umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów, umiejętność komunikowania się itp. 3

5 Według ustaleń przyjętych przez wydziałowy zespół projektujący badania procedura badań przewiduje przeprowadzenie sondażu opinii studentów w dwóch momentach ich studiów: w połowie i na koniec studiów. Uznano bowiem, że gdyby badania obejmowały tylko dyplomantów, wówczas ze względu na zawodność ludzkiej pamięci opinie respondentów skupiłyby się głównie na zdarzeniach z ostatnich lat studiów. Ponadto w połowie studiów studenci podejmują ważne decyzje dotyczące wyboru specjalności i praktyk zawodowych. Poznanie ich opinii i propozycji zwłaszcza na temat procedury wyboru specjalności ma więc istotne znaczenie i uzasadnia celowość przeprowadzenia w tym momencie badań. Z kolei studenci kończący studia (dyplomanci) mogą na podstawie całego swego doświadczenia wyniesionego z uczelni w sposób kompleksowy ocenić jakość procesu dydaktycznego i wyrazić swoje odczucia na temat poziomu przygotowania do pracy zawodowej w momencie kończenia studiów. Zaplanowane badania zostały realizowane przy pomocy ankiety opracowanej w kilku wersjach stosownie do roku studiów, specjalności i formy studiów (dziennych lub zaocznych, magisterskich lub inżynierskich). Ze względu na treść pytań ankietowych uznano, że badania należy przeprowadzić wśród studentów III roku pod koniec szóstego semestru, a wśród dyplomantów w momencie po uzyskaniu wszystkich zaliczeń, ale jeszcze przed obroną pracy dyplomowej. W związku z tym w 2002 roku ankietę przeprowadzono w maju i w czerwcu. Wówczas ankietę skierowano do studentów III roku i do dyplomantów studiów dziennych magisterskich, dziennych inżynierskich oraz do dyplomantów studiów zaocznych po ukończonych studiach inżynierskich na kierunku zarządzanie i marketing (w skrócie używanym w niniejszym raporcie po ZiM ). Ponieważ nie wszyscy dyplomanci skończyli studia w terminie, wobec tego prowadzenie ankiety wśród dyplomantów kontynuowano w 2003 roku w terminach, kiedy oni bronili prace dyplomowe. Ponadto w trakcie badań postanowiono objąć badaniami również dyplomantów planowo kończących studia w 2003 roku, wobec tego badania przedłużyły się do marca 2004 roku. Przyczyną rozszerzenia badań o kolejny rocznik dyplomantów było to, że uznaliśmy, iż warto poznać opinie dyplomantów nowych specjalności i form studiów. Mianowicie, w 2003 roku pojawiły się dwie nowe kategorie dyplomantów: na studiach dziennych był to pierwszy rocznik studentów kończących nową specjalizację (technologie informacyjne w zarządzaniu), na studiach zaocznych był to pierwszy rocznik dyplomantów, którzy przed studiami na naszym wydziale ukończyli studia licencjackie na innych uczelniach (w skrócie po licencjacie ). Ponadto w 2003 roku badaniami objęto dyplomantów zaocznych studiów, którzy przed studiami na naszym wydziale ukończyli studia inżynierskie na innych kierunkach studiów poza zarządzaniem i marketingiem (w skrócie po innych ). W sumie badaniami objęto grupę 196 osób, w której znaleźli się następujący respondenci: studenci III roku - 26 osób, dyplomanci dziennych studiów magisterskich mgr - 52 osoby, dyplomanci dziennych studiów inżynierskich w Wałbrzychu inż osób, 4

6 dyplomanci studiów zaocznych po ZiM - 24 osoby, dyplomanci studiów zaocznych po innych - 13 osób, dyplomanci studiów zaocznych po licencjacie - 64 osoby. Techniką badań była ankieta, którą doręczono wszystkim studentom III roku studiów w 2002 roku oraz wszystkim dyplomantom kończącym studia w roku 2002 i Dla zapewnienia anonimowości odpowiedzi respondenci wrzucali wypełnione ankiety do urny ustawionej w sekretariacie instytutu. Aby uniknąć pośpiesznego lub nieuważnego wypełniania ankiet, respondentom dano możliwość zwracania ich przez dowolny okres. W ten sposób każdemu studentowi i dyplomantowi wytypowanej do badań kategorii umożliwiono wzięcie udziału w badaniach i wypowiedzenie się na temat jakości kształcenia na naszym kierunku studiów. Okazało się, że pomimo zapewnienia poufności badań i wielokrotnego przypominania badanym o ankiecie, ze stworzonej możliwości wyrażenia swej opinii nie skorzystali wszyscy studenci. Udział w badaniach w poszczególnych kategoriach był różny, ale w sumie procent zwrotu wypełnionych ankiet ukształtował się przeciętnie na poziomie ok. 30 % liczby rozdanych ankiet. Do niskiego udziału studentów w naszych badaniach przyczyniły się zapewne dwa powody ankieta była rozdawana w okresach największego obciążenia studentów nauką (okresy zaliczeń lub przygotowywania się do obrony pracy dyplomowej) oraz duża objętość (czasochłonność) ankiety. Spodziewaliśmy się, że te dwa powody przyczynią się do obniżenia udziału studentów w badaniach, i z tego powodu nie zdecydowaliśmy się na badania metodą reprezentatywną, ponieważ zbyt duża liczba odmów udziału w badaniach spowodowałaby fiasko przedsięwzięcia. Rozdaliśmy więc ankietę wszystkim wytypowanym studentom, spodziewając się, ze wielu z nich wypełni naszą ankietę. Wybór momentu przeprowadzenia badań wynikał z przedmiotu badań. Na część pytań zawartych w ankiecie dyplomant mógł odpowiedzieć sensownie tylko w wybranym momencie, np. odpowiadanie na pytanie o ocenę sposobu prowadzenia pracy dyplomowej przez promotora ma sens dopiero wtedy, kiedy praca jest już ukończona, a nie wcześniej. Uzyskane wyniki badań nie są wprawdzie reprezentatywne dla ogółu studentów i dyplomantów studiujących w okresie badań, niemniej jednak uzyskane opinie pochodzą od dużej, liczącej blisko 200 osób grupy. Istotne jest to, że stworzyliśmy możliwość wypowiedzenia się każdemu studentowi III roku i każdemu dyplomantowi. Ze względu na niesprzyjającą porę badań, na ankietę nie odpowiedzieli wprawdzie wszyscy, do których się zwróciliśmy, ale za to ci, którzy odpowiedzieli, mieli zapewne największą chęć (motywację) do wyrażenia swojej opinii na temat jakości kształcenia i najbardziej przemyślaną opinię w sprawach, o które pytaliśmy. Z tych powodów ich wypowiedzi można uznać za wiarygodne i wartościowe dla przeprowadzonego sondażu. Nie zawsze bowiem procent zwrotu ankiet jest najważniejszym kryterium oceny jakości zebranego materiału empirycznego, zwłaszcza że część pytań zawartych w ankiecie to są pytania o fakty, a nie o opinie o faktach. W przypadku zaś pytań o fakty reprezentatywność grupy respondentów nie jest warunkiem koniecznym do tego, aby zebrane odpowiedzi uznać za wiarygodne. 5

7 Rozdział I Programy nauczania 1.1. Model kształcenia studentów Jednym z istotnych czynników mających wpływ na wybór uczelni przez kandydata, jest oferowany przez nią model kształcenia. Uważa się, że to od jego rodzaju w znacznym stopniu zależy powodzenie w późniejszym starcie zawodowym i kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej. Można wyróżnić trzy modele: a) "omnibusa" - który dostarcza szerokiej wiedzy, z różnych dziedzin nauki; b) "specjalisty" - który oferuje bardzo dużo wiedzy specjalistycznej, ale tylko z wąskiej dziedziny; c) "pośredni" - w którym próbuje się pogodzić powyższe dwa modele. W celu poznania opinii respondentów na ten temat, zadano im pytania: który z modeli kształcenia jest ich zdaniem oferowany na wydziale, oraz który model kształcenia jest przez nich preferowany. Tab Który model kształcenia jest realizowany w czasie studiów na naszym wydziale? Dyplomanci studiów dziennych Dyplomanci studiów zaocznych mgr inż. po ZIM po innych po licencjacie Ogółem N=52 N=17 N=24 N=13 N=64 N=170 model "omnibusa" 63,5 64,7 33,3 38,5 43,8 50,0 "profil pośredni" 30,8 17,6 37,5 46,2 39,1 34,7 model "specjalisty" 5,8 17,6 20,8 7,7 17,2 13,5 Brak odpowiedzi 0,0 0,0 8,3 7,7 0,0 1,8 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabela Który z modeli kształcenia uważany jest za najlepszy? Dyplomanci studiów dziennych Dyplomanci studiów zaocznych mgr inż. po ZIM po innych po licencjacie Ogółem N=52 N=17 N=24 N=13 N=64 N=170 model "omnibusa" 1,9 5,9 25,0 7,7 6,3 7,6 "profil pośredni" 40,4 58,8 16,7 15,4 23,4 30,6 model "specjalisty" 57,7 35,3 50,0 76,9 70,3 60,6 Brak odpowiedzi 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 1,2 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6

8 Z rozkładu odpowiedzi dyplomantów wynika, że w ich opinii modelem kształcenia w czasie studiów jest: model omnibusa (50%) - zarówno według dyplomantów studiów dziennych i zaocznych, oraz "profil pośredni" (34,7%) - przede wszystkim według dyplomantów studiów zaocznych. Jednak preferowanym przez studentów modelem kształcenia jest model specjalisty (60,6%). Odmiennego zdania są tylko dyplomanci studiów dziennych inżynierskich, którzy opowiadają się za modelem pośrednim (58,8%), chociaż na drugim miejscu wymieniają również model specjalisty (35,3%). Niebezpieczeństwem kształcenia uniwersalnego jest jego powierzchowność student otrzymuje wiedzę z wielu dyscyplin, ale z konieczności jest ona płytka. Badani formułowali tę myśl np. w taki sposób: Przekazano cząstkę wiedzy z każdej dziedziny, ale jednocześnie za mało. Niektóre przedmioty są wykładane po łebkach, zbyt mało czasu się na nie przeznacza, więc lepszym wyjściem jest rezygnacja z niektórych przedmiotów na korzyść zwiększenia zajęć dla innych przedmiotów, czasem miałam wrażenie, że niektórych rzeczy było za mało, jeśli tak ma być, to lepiej w ogóle tego nie poruszać. Powyższe opinie wynikają zapewne z wymagań, jakie stawiane są przez pracodawców. Od przyszłych pracowników wymagają oni często bardzo specjalistycznej wiedzy oraz bardzo dużych umiejętności z wąskiego zakresu danej dziedziny. W ten sposób chcą skrócić okres przystosowania nowego pracownika do wykonywania zadań w organizacji, co ponadto bardzo często wiąże się z dużym obciążeniem finansowym i jest bardzo czasochłonne. Jednak przy niezwykle dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, przyjęcie przez cały okres studiów modelu "specjalisty" mogłoby być krótkowzroczne. Już po kilku latach, w nowych warunkach, absolwentom mogłoby zabraknąć wiedzy i umiejętności, które nie ograniczają się tylko do bardzo wąskiego zakresu wiedzy z wybranej dziedziny. Tym samym utraciliby możliwość podjęcia nowej bardziej korzystnej dla siebie pracy, w tym również wykonywania zawodów, które w chwili kiedy zdobywali swoje wykształcenie jeszcze nie istniały. W związku z tym, że osoby studiów zaocznych w większości już pracują, opowiadają się zdecydowanie za modelem "specjalisty", widząc w tym szansę na wprowadzenie usprawnień w już wykonywanej pracy i możliwość rozwoju swojej kariery zawodowej. Jednak absolwenci studiów dziennych, którzy w większości dopiero szukają pracy, doceniają również model "pośredni" (dypl. inż. 58,8%, dypl. mgr 40,4%), gdyż jeszcze nie wiedzą dokładnie jakich umiejętności będzie od nich wymagał przyszły pracodawca. Dowodem na tego rodzaju myślenie niektórych studentów są ich opinie: Trudno mi precyzyjnie stwierdzić, jakiego rodzaju wiedzy mi za mało przekazano podczas studiów, ponieważ obecnie nie podejmuję pracy. Mam jednak nadzieję, że dzięki szerokiej gamie przedmiotów i obszernej wiedzy, w pracy zawodowej moje nabyte umiejętności okażą się wystarczające. 7

9 Dopiero praca zawodowa pozwoli stwierdzić, czego zabrakło w edukacji. Jednak wszystko, co potrzebne, zdobywa się przez praktykę, a wiedza zdobyta na uczelni jest niejako odnośnikiem, bazą, z której się korzysta. Jest filarem, a nie fundamentem przyszłej pracy. Posiadanie lub nieposiadanie pracy przez dyplomantów prawdopodobnie wpływa na rozbieżność w preferencji modelu kształcenia w zależności od ukończonego rodzaju studiów (dzienne, zaoczne) Ocena przygotowania do zawodu Tabela Ocena przygotowania do zawodu przez studia. Dyplomanci studiów dziennych Dyplomanci studiów zaocznych mgr inż. po ZIM po innych po licencjacie Ogółem N=52 N=17 N=24 N=13 N=64 N=170 zdecydowanie tak 3,8 0,0 25,0 7,7 18,8 12,4 raczej tak 48,1 41,2 70,8 76,9 42,2 50,6 raczej nie 40,4 52,9 4,2 7,7 25,0 28,2 zdecydowanie nie 5,8 5,9 0,0 0,0 3,1 3,5 nie mam zdania. 1,9 0,0 0,0 7,7 10,9 5,3 Brak odpowiedzi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Razem Ocena przygotowania studenta do zawodu przez studia zależy od rodzaju ukończonych przez niego studiów (dzienne, zaoczne). W przypadku dyplomantów studiów zaocznych przeważa opinia, że studia dobrze przygotowują do wykonywania zawodu (dyplomanci po ZIM aż 95,8%, po innych 84,6%, po licencjacie 61%). Natomiast dyplomanci studiów dziennych podzielili się na dwie zbliżone liczebnością grupy. Wśród dyplomantów studiów magisterskich przeważa opinia, że studia przygotowują do wykonywania zawodu (tak - 51,9%, nie - 46,2%), a wśród dyplomantów studiów inżynierskich przeważa opinia, że studia raczej nie przygotowują do wykonywania zawodu (nie - 58,8%, tak - 41,2%). W związku z tym, że znaczna część osób na studiach zaocznych już pracuje i wykorzystuje nabytą wiedzę, można przyjąć że ich pozytywne zdanie na temat przygotowania do wykonywania zawodu jest bardziej obiektywne niż dyplomantów studiów dziennych, ponieważ mogą oni w praktyce zweryfikować przydatność przekazywanej na studiach wiedzy. Trochę mniejsze uznanie dla przydatności studiów wśród dyplomantów po licencjacie w stosunku do "po ZIM" i "po innych" wynika z tego, że w grupie tej znalazło się więcej osób, którzy nie podjęli jeszcze pracy, a tylko się kształcą (kontynuują naukę po dziennych studiach licencjackich). Utrzymujące się w Polsce od kilku lat bardzo wysokie bezrobocie (ok. 18%-20%) i mała liczba nowo tworzonych miejsc pracy negatywnie wpływa na szansę podjęcia pracy, szczególnie przez absolwentów studiów dziennych. Spowodowane jest to również brakiem u nich dużego doświadczenia zawodowego, wymaganego przez pracodawców. Negatywny wpływ na szansę zatrudnienia ma również nasycenie rynku pracy specjalistami po kierunku zarządzanie i marketing. Być może część dyplomantów studiów dziennych nisko ocenia swoje przygotowanie do pracy 8

10 zawodowej przez studia dlatego, że obarcza uczelnię odpowiedzialnością za brak możliwości podjęcia pracy. Ich rozumowanie jest następujące: jeśli mam duże trudności ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy, to znaczy, że studia źle przygotowały mnie do zawodu. Takie rozumowanie jest jednak nieuzasadnione uczelnia może przyjąć odpowiedzialność za jakość przygotowania absolwentów do zawodu, ale nie odpowiada za sytuację na rynku pracy, chociaż przez skalę kształcenia specjalistów zarządzania wyższe uczelnie rzeczywiście wpływają na ich szanse zatrudnienia. Trzeba jednak odróżnić jakość kształcenia od polityki kształcenia. Na pytanie otwarte Jakiego rodzaju wiedzy lub umiejętności, które będą Ci potrzebne w pracy zawodowej, przekazano Ci za mało lub w ogóle nie przekazano na studiach, odpowiedzi udzieliło 58,2% dyplomantów. Duża część spośród nich (49,5%) stwierdziła, że studia zapewniają znaczną wiedzę teoretyczną, ale niestety w niewystarczającym stopniu pokazano praktyczne wykorzystanie przekazywanej wiedzy w rzeczywistych warunkach i na praktycznych przykładach. Odpowiedzi te sprowadzić można do zarzutu: "za dużo teorii za mało praktyki". Odsetek równy niemal połowie odpowiadających, udzielających takiej samej co do treści odpowiedzi na pytanie otwarte, świadczy o powszechnym wśród badanych poczuciu deficytu umiejętności praktycznych względem wiedzy teoretycznej. Powyższą opinię podzielają zarówno dyplomanci studiów dziennych i zaocznych jak i magisterskich oraz inżynierskich. Poniżej przytoczono wybrane wypowiedzi dyplomantów: Uważam, że uczelnia powinna zapewnić studentom uzyskanie większych umiejętności praktycznych potrzebnych do podjęcia pracy zawodowej. Brakuje praktyki rozumianej jako zajęcia dotyczące rozwiązywania praktycznych problemów pojawiających się w rzeczywistości. Moim zdaniem powinno być więcej zajęć symulacyjnych, które zmuszają niejako do poszerzenia wiedzy na różne tematy, myślenia praktycznego i uczenia się jak można zachowywać się w danych sytuacjach. Na studiach zbyt mało było wiedzy praktycznej, potrzebnej w czasie pracy. Z tego względu nie można znaleźć pracy. Pracodawcy uważają, że projekty, ćwiczenia i seminaria nie zawsze przydadzą się w pracy zawodowej. Zgadzam się z ich opinią, zwłaszcza, że nawał projektów w jednym semestrze niczego nie uczył, oprócz robienia prac na ostatnią chwilę. Przekazywana jest sporo wiedza teoretyczna, jednak jest ona za mało powiązana z praktyką. Uczelnia powinna zrobić wszystko, żeby student po ukończeniu studiów nie miał wrażenia, że ma głowę nabitą nikomu niepotrzebną teorią. Z pewnością praktyki, wiedza teoretyczna, którą otrzymałam nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, która (jak już zdążyłam się przekonać) znacznie odbiega od tego, co profesorowie wyczytali w książkach. Nie przekazano w ogóle praktycznego wykorzystania wiedzy zdobywanej na wykładach. Czysta teoria, która w ogóle nie przydaje się w pracy zawodowej, zarówno z zarządzania jak i marketingu. (Brakuje) przede wszystkim wiedzy praktycznej, bo tak naprawdę to bardzo często to, czego się uczymy, nie ma żadnego zastosowania w polskich przedsiębiorstwach, przez co mało jest przydatne w pracy zawodowej. Twórcze myślenie, rozwiązywanie problemów rzeczywistych, zdecydowanie za dużo kucia na pamięć do egzaminów. Kucia definicji i podziałów - zaprzeczenie twórczego rozwiązywania problemów. Kucie to największa porażka na tym wydziale. Zbyt mało wiedzy praktycznej, za dużo teorii np. teoria organizacji - wkuwanie niezrozumiałych regułek jeszcze nikomu nie pomogło w pracy. 9

11 Brak zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, zbyt dużo przedmiotów, które nie będą przydatne po ukończeniu szkoły. Mało projektów pozwalających na wykorzystanie technik i narzędzi w praktyce, mała aktywność wykładowców. Powinno być więcej zajęć praktycznych przy wykorzystaniu komputera. Brak przykładów praktycznego zastosowania wykładanej teorii. Brak nacisku na kształcenie praktycznych umiejętności. Za dużo przedmiotów teoretycznych w porównaniu do wyższych uczelni za granicą. Ponadto dyplomanci wymienili dziedziny (przedmioty), z których liczba zajęć jest niewystarczająca: informatyka 14 finanse i rachunkowość 8 języki obce 6 psychologia zarządzania i konsumenta, 5 marketing 4 zarządzanie jakością 4 wiedza na temat Unii Europejskiej. 3 zarządzanie zasobami ludzkimi, 3 inwestycje kapitałowe, wiedza na temat inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, 2 bankowość 1 public relation 1 Poniżej przytoczono wybrane wypowiedzi dyplomantów na temat rodzajów wiedzy i umiejętności, których zbyt mało ich zdaniem przekazano na studiach: Programowanie - nie da się pracować w branży informatycznej, nie mając pojęcia o programowaniu. Studia kładą nacisk na ten aspekt zbyt mały nacisk. Jest dobry przedmiot o SQL-u, ale takie pojęcia jak np. obiekt są dla większości abstrakcją. Dobrze byłoby więcej czasu poświęcić narzędziom modelowania (CASE) - ostatecznie są one zawsze "rysunkiem technicznym inż. systemów", którymi chcemy być; infrastruktura, sprzęt sieciowy i komputerowy - było tego za mało. Nie zapoznano nas z żadnymi programami eksperckimi (finanse) ani programami wykorzystywanymi w działalności przedsiębiorstwa. Z drugiej strony zmiany są tak częste, że ma to swoje uzasadnienie. Za mało praktycznych zajęć z rachunkowości i finansów; Analiza finansowa - brak praktycznych przykładów. Uważam, że za mało było nauki języka (przede wszystkim tylko 1); Kiepskie możliwości nauki języków obcych. Psychologiczne uwarunkowania kształtowania wizerunku(język ciała, jak się sprzedać, jak być odpornym na stres itp.). Kierowanie ludźmi, wywieranie na nich wpływu, łagodzenie konfliktów w miejscu pracy. Wiedzy dotyczącej kampanii reklamowych, organizacji i pracy agencji reklamowych. Zajęcia z marketingu były zbyt ogólne, a z reklamy był jedynie przedmiot psychologia reklamy. Próbowałam zapisać się na polskie prawo reklamy, jednak kurs przez dwa semestry był 10

12 odwoływany (zniechęciłam się). Teraz zaczynam pracę w agencji reklamowej niestety moja wiedza jest mierna. Musiałam we własnym zakresie doszkolić się w tej dziedzinie. Bardzo mało informacji o integracji europejskiej o dzisiejszej sytuacji. Inne uwagi: Wydaje mi się, że przekazano mi wystarczającą ilość wiedzy. Specyfika studiów zaocznych polega na tym, że większość materiału trzeba przyswajać w domu. Praca dyplomowa musi być ściśle związana z profilem, co nie jest komfortowe. Przedmioty związane ze współczesnymi mediami i sposobem ich wykorzystywania do realizacji celów. Dyplomanci studiów dziennych wskazali na niewystarczające przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu z powodu braku praktyk: Jeżeli chodzi o podbudowę teoretyczną to nie mam zastrzeżeń. Natomiast uważam, że bardzo wskazane byłoby wprowadzenie obowiązkowych praktyk studenckich w czasie trwania studiów. Zderzenie posiadanej przez nas wiedzy teoretycznej z praktycznymi wymaganiami pracodawcy powoduje, że musimy bardzo się starać, aby zdobyć szansę pracy satysfakcjonującej nas. Brak obowiązku praktyk powoduje, że nasza wiedza jest zbyt teoretyczna, nie zawsze potrafimy ją zastosować w praktyce, a tym samym nie zawsze wiemy, że posiadamy wiedzę pozwalającą na wykonanie danych czynność. Przede wszystkim brakuje mi przygotowania praktycznego. Uważam, ze powinny być organizowane praktyki. Teoria to nie wszystko. Zamiast niektórych zbędnych przedmiotów można by było na ich miejsce wstawić zajęcia praktyczne. W ten sposób czuło by się o wiele lepsze przygotowanie do pracy. 11

13 1.3. Propozycje zmian w programach nauczania Oprócz zapoznania się z opinią studentów na temat rodzaju wiedzy i umiejętności przekazywanych na studiach, zapytano ich o własne propozycje zmian w programach nauczania. Ich uwagi i sugestie, jeśli zostaną uwzględnione przez Wydziałową Komisję Programową, mogą wpłynąć na kształt programów nauczania, a w konsekwencji na wzrost zadowolenia studentów z wybranego kierunku i uczelni. W tym celu w ankiecie umieszczono dwa pytania Czy i jak dużo wprowadził(a)byś zmian w programach nauczania na swoim kierunku studiów? Napisz obszernie, a jeśli brakuje miejsca, to dołącz osobną kartkę, co w szczególności zmienił(a)byś w programach nauczania. Tab Czy i jak dużo wprowadził(a)byś zmian w programach nauczania na swoim kierunku studiów? Studia dzienne Dyplomanci studiów zaocznych Studenci III Dyplomanci Ogółem po ZIM po innych po licencjacie rok mgr inż. N=26 N=52 N=17 N=24 N=13 N=64 N=196 bardzo dużo 3,8 17,3 5,9 8,3 0,0 3,1 7,7 dużo 30,8 34,6 29,4 25,0 23,1 15,6 25,5 trochę 19,2 32,7 52,9 41,7 69,2 53,1 42,9 żadnych zmian 0,0 3,8 0,0 8,3 7,7 10,9 6,1 nie wiem 0,0 11,5 11,8 4,2 0,0 10,9 8,2 Brak odpowiedzi 46,2 0,0 0,0 12,5 0,0 6,3 9,7 Razem 100,0 100,0 100,0 100, ,0 100,0 Z tab wynika umiarkowanie pozytywna ocena istniejących programów nauczania niewielu badanych dostrzega potrzebę bardzo radykalnych zmian programowych, ale też niewielu jest takich, którzy w pełni są zadowoleni z programów nauczania i nie widzą potrzeby zmieniania ich. Natomiast znaczna część respondentów chce dokonać ograniczonych zmian w programach nauczania (dużo 25,5%, trochę 42,9%). Większość propozycji zmian, które respondenci zaproponowali w pytaniu otwartym, sprowadza się do zarzutu omówionego już w rozdziale 1.2. ("za dużo teorii za mało praktyki") oraz odnosi się bezpośrednio do przedmiotów lub ich grup tematycznych. Zdaniem 30 respondentów (w tym 19 osób ze studiów dziennych), należy położyć większy nacisk na przygotowanie praktyczne, w większym stopniu powiązać teorię z praktyką, szerzej omówić praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy. Są oni za zwiększeniem liczby ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych, widząc w tym szansę na zdobycie większych umiejętności praktycznych. Przydałoby się więcej zajęć ćwiczeniowych, ponieważ wykłady nie zawsze trafiają do studentów, a przecież w przyszłości będą nas pytać o wiedzę praktyczną, a nie teoretyczną. 12

14 Ludzie, więcej praktyki! Po cholerę mi sama teoria, jeśli nie mogę sprawdzić, jak to działa w praktyce. Wprowadzić przedmioty uczące praktycznych metod rozwiązywania problemów organizacyjnych. Na zajęciach więcej odwołań do rzeczywistości, studiów przypadku na istniejących firmach. Więcej zajęć z rozwiązywaniem praktycznych problemów, wymagających twórczego myślenia Więcej zajęć praktycznych, współpraca z firmami w zakresie projektów badawczych. Więcej przedmiotów praktycznych, na zasadzie zajęć warsztatowych. Więcej praktyki, mniej teorii. W odniesieniu do niektórych przedmiotów: mniej wiedzy teoretycznej, więcej przygotowania praktycznego. Więcej projektów, ćwiczeń, mniej wykładów, mniej seminariów - każdy przygotowuje tylko jeden temat. Jednocześnie badani postulują wprowadzenie obowiązkowych praktyk zawodowych (6 opinii, wszystkie pochodzą od studentów studiów dziennych magisterskich), co potwierdza wniosek sformułowany już w rozdziale 1.2. W programach nauczania powinny znaleźć się zajęcia praktyczne w wybranych firmach. Weźcie przykład z Akademii Rolniczej, na której studenci odbywają nawet do 1 miesiąca praktyki na rok studiów, co po 5 latach studiowania daje niemałe doświadczenie. Innym problemem poruszonym przez niektórych respondentów jest nadmierne rozdrobnienie programu studiów na liczne, małe (w wymiarze czasu realizacji) przedmioty. Ich zdaniem zbyt duża liczba przedmiotów przeszkadza w opanowaniu materiału i proponują, żeby zredukować liczbę przedmiotów, omawiając obszerniej zwłaszcza przedmioty kierunkowe. Ponadto część respondentów proponuje zwiększenie udziału przedmiotów wybieralnych w programie studiów. Zdaniem studentów niewystarczająca jest również możliwość swobodnego kształtowania indywidualnych rozkładów zajęć (6 osób). Większa swoboda wyboru przedmiotów, możliwość prowadzenia bardziej zindywidualizowanego toku studiów. Zniesienie blokady wyboru kursów. Zdecydowanie należałoby inaczej dobrać przedmioty fakultatywne z bloku technicznego. Zalecałbym przeanalizowanie ich i ankietowanie wcześniej tak, jak to ma miejsce w przypadku przedmiotów wybieralnych. Zwrócono uwagę na brak możliwości wyboru przedmiotów na studiach inżynierskich w Wałbrzychu. Wszyscy studenci powinni decydować o przedmiotach wybieralnych, nie tylko z Wrocławia! Pozwoliłabym studentom na filiach decydować o przedmiotach wybieralnych, czyli zrezygnowałabym z odgórnego narzucania przedmiotów. Do dziś uważam, że przedmiot S. dla osób, których to nie interesuje, jest porażką. Zaproponowano również możliwość wcześniejszego wyboru specjalności (już na początku III roku). 13

15 1.4. Ocena równomierności obciążenia nauką Tab Czy obciążenie nauką było jednakowe we wszystkich semestrach? Studia dzienne Dyplomanci studiów zaocznych Studenci III Dyplomanci Ogółem po ZiM po innych po licencjacie rok mgr inż. N = 26 N = 52 N = 17 N = 24 N = 13 N = 64 N = 196 tak 3,9 5,8 0,0 16,7 30,8 32,8 16,8 nie 92,5 86,5 100,0 79,2 61,5 62,5 78,1 nie mam zdania 0,0 7,7 0,0 4,2 7,7 4,7 4,6 Brak odpowiedzi 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kategorie odpowiedzi Tab Semestry o największym obciążeniu 2. Studia dzienne Studenci III Dyplomanci rok mgr inż. Dyplomanci studiów zaocznych po ZiM po innych po licencjacie Dyplomanci studiów zaocznych razem N = 26 N = 52 N = 17 N = 24 N = 13 N = 64 N = 101 I 3,9 5,8 11,8 41,7 30,8 28,1 31,7 II 15,4 19,2 0,0 20,8 7,7 20,3 18,8 III 23,1 7,7 0,0 12,5 23,1 39,1 30,7 IV 11,5 17,3 0,0 8,3 23,1 9,4 10,9 V 42,3 25,0 23,5 8,3 23,1 0,0 4,9 VI 65,4 50,0 82,4 VII 50,0 58,8 VIII 36,5 0,0 IX 1,9 X 1,9 Brak odpowiedzi 3,6 9,6 5,9 25,0 30,8 34,4 31,7 Około 90 % studentów dziennych i 2/3 studentów zaocznych dostrzega nierównomierność obciążenia nauką w czasie studiów. Studenci dzienni za najbardziej obciążone uważają semestry VI i VII, dyplomanci studiów zaocznych z grupy po ZiM semestr I, z grupy po licencjacie pierwsze trzy, zaś z grupy po innych mają zdania podzielone. Na studiach magisterskich dziennych stosunkowo słabo obciążone są zdaniem respondentów semestry I, IX i X. 2 Respondenci mogli wskazać po kilka semestrów. 14

16 Tab Semestry o najmniejszym obciążeniu 3. Studia dzienne Studenci Dyplomanci III rok mgr inż. Dyplomanci studiów zaocznych po ZiM po innych po licencjacie Dyplomanci studiów zaocznych razem N = 26 N = 52 N = 17 N = 24 N = 13 N = 64 N = 101 I 57,7 47,4 41,2 0,0 7,7 4,7 4,0 II 30,8 15,8 41,2 8, 3 7,7 14,1 11,9 III 15,4 10,5 23,5 16, 7 7,7 1,6 5,9 IV 26,9 15,8 11,8 45,8 23,1 40,6 39,6 V 7,7 0,0 5,9 4,2 15,4 0,0 3,0 VI 0,0 0,0 5,9 VII 5,3 11,8 VIII 0,0 29,4 IX 57,9 X 47,4 Brak odpowiedzi 3,6 5,3 5,9 33,3 46,2 43,6 41,6 Zasugerowano, aby bardziej równomiernie rozłożyć obciążenie nauką w poszczególnych semestrach. Bardziej równomierne obciążenie przedmiotami obowiązkowymi w każdym semestrze, pozwoli na uniknięcie przeskoków w zakresie materiału w kolejnych semestrach, np. nauka wszystkich potrzebnych narzędzi do stworzenia jakiegoś projektu odpowiednio wcześniej. Wyrzuciłabym z programu wiele niepotrzebnych przedmiotów, które tylko zabierają czas, a nic nie wnoszą do naszej edukacji. Pozostałe przedmioty inaczej rozmieściłabym pomiędzy semestry. Przedmioty, które polegały na wkuciu teorii na pamięć, starałabym się tak zorganizować, żeby więcej wiedzy praktycznej wniosły. Czysta teoria "wylatuje" po tygodniu! Mniej chaotyczny rozkład studiów, zbyt duża różnorodność przedmiotów często nie związanych z kierunkiem studiów (np. telekomunikacja, wprowadzenie do techniki). Te godziny można by przeznaczyć na przedmioty kierunkowe (dodatkowe) lub poszerzyć zakres godzin już istniejących kursów. Programy nauczania niektórych przedmiotów obejmują zbyt wiele materiału przypadającego na określoną liczbę godzin (np. metody ilościowe). W przypadku uwag do przedmiotów realizowanych w czasie studiów, najwięcej zastrzeżeń odnosi się do przedmiotów tzw. "technicznych" i "inżynierskich" (12 głosów). Respondenci proponują zlikwidować lub ograniczyć ich liczbę, lub w znacznym stopniu ograniczyć przynajmniej ich wymiar godzinowy. Mniej inżynierskich przedmiotów (choć to i tak pewnie minimum...). Przedmioty typu technologie chemiczne, telekomunikacyjne, budownictwo, wprowadzenie do techniki, ekonomika przemysłu (bo PKB, to mogę wziąć z GUS-u). Wprowadzenie do techniki, telekomunikacja, technologie i przemysł maszynowy, projektowanie inżynierskie. Przez to często brakuje czasu na skorzystanie ze wszystkich przedmiotów wybieralnych które mnie interesują. Systemy i technologie w komunikacji były strasznie nudne i nieciekawie prowadzone- ogrom informacji, których nikt nie rozumiał i z których nie zdarzyło mi się jeszcze skorzystać. Wyeliminować przedmioty zbyt odbiegające od kierunku studiów, czysto inżynierskie jak np. technika. 3 Respondenci mogli wskazać po kilka semestrów. 15

17 Modernizacja programu nauczania. Na większości przedmiotów inżynierskich, nie można się z nich za wiele dowiedzieć (inżynieria materiałowa, projektowanie inżynierskie). W przypadku nauki języków obcych zasugerowano zwiększenie liczby obowiązkowych godzin nauczania: bo to co jest, to są szczątkowe ilości, dodać języki obce na każdym semestrze nauki, nauka jednego języka powinna być kontynuowana przez całe studia Przydatność, atrakcyjność treści i proponowany wymiar godzinowy przedmiotów w opinii studentów W przeprowadzonej ankiecie została dokonana ocena wszystkich przedmiotów realizowanych na kierunku ZiM na wszystkich rodzajach studiów pod względem trzech kryteriów: przydatność przedmiotu do przyszłej pracy zawodowej, atrakcyjność wykładanych treści, wymiar godzin przeznaczonych na przedmiot. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ocenianie wielu przedmiotów zwłaszcza z pierwszych lat studiów oraz według aż trzech kryteriów naraz jest dla dyplomanta zadaniem bardzo trudnym. Badani mogli przecież ich nie pamiętać, dlatego, aby nie wymuszać oceniania wszystkich przedmiotów, poprosiliśmy ankietowanych o dokonanie oceny tylko tych, w których uczestnictwo pamiętają. Większość respondentów skorzystała z możliwości zawężenia ilości przedmiotów i w rezultacie poszczególne przedmioty zostały ocenione przez mniej niż połowę osób biorących udział w badaniu, a niektóre zostały ocenione zaledwie przez kilka osób. Przy małej liczbie odpowiedzi przypadek odgrywa dużą rolę, dlatego arbitralnie przyjęliśmy, że jeśli jakiś przedmiot został oceniony przez mniej niż 10 osób, to w ogóle nie zamieściliśmy go w tabeli. Uzyskaliśmy więc mało odpowiedzi, ale prawdopodobnie są one bardziej wiarygodne niż wówczas, gdyby formuła pytania wymuszała ocenianie wszystkich przedmiotów. W tabeli znajdują się zarówno przedmioty standardowe, jak i przedmioty specjalizacyjne i wybieralne. Ze względu na różnice w statusie przedmiotów (obowiązkowe dla wszystkich lub wybierane przez nielicznych) liczba respondentów oceniających poszczególne przedmioty była różna większa przy przedmiotach obowiązkowych, a mniejsza przy wybieralnych. 16

18 Tab Przydatność, atrakcyjność treści i proponowany wymiar godzinowy przedmiotów w opinii studentów Nazwa Oceniający (rodzaj studiów) Liczba ocen Przydatność Treść przedmiotu Wymiar godzinowy duża przeciętna mała Liczba ocen ciekawa przeciętna nieciekawa Liczba ocen zwiększyć pozostawić b.z. zmniejszyć zlikwidować Bankowość wszyscy 52 40,4 40,4 19, ,5 51,0 25,5 47 8,5 66,0 21,3 4,3 Diagnostyka ekonomiczna ZP,ZSF 32 68,8 28,1 3, ,5 32,3 3, ,5 77,8 3,7 0,0 Dobór i ocena pracowników POLIC 23 56,5 39,1 4, ,8 43,5 8, ,6 72,7 13,6 0,0 Działalność innowacyjna ZP,ZSF 31 41,9 38,7 19, ,3 41,4 10, ,0 56,0 32,0 0,0 Działalność inwestycyjna ZP 42 45,2 35,7 19, ,5 60,0 7,5 35 8,6 74,3 17,1 0,0 Ekonometria wszyscy 74 29,7 50,0 20, ,4 49,3 23,3 66 6,1 71,2 19,7 3,0 Ekonometryczne modelowanie procesów rynkowych UDPI,POLIC 12 33,3 41,7 25, ,4 53,8 30,8 12 0,0 50,0 16,7 33,3 Ekonomia wszyscy 83 77,1 19,3 3, ,0 37,5 2, ,5 79,7 3,8 0,0 Ekonomika przemysłu i przedsiębiorstwa Elementy inżynierii materiałowej wszyscy 67 19,4 41,8 38, ,9 38,8 43,3 63 3,2 49,2 31,7 15,9 wszyscy 75 5,3 26,7 68, ,3 30,6 29,2 66 3,0 42,4 31,8 22,7 Ergonomia wszyscy 65 30,8 38,5 30, ,2 30,2 20, ,0 49,1 28,1 8,8 Finanse przedsiębiorstwa wszyscy 81 80,2 16,0 3, ,4 26,6 0, ,2 52,6 1,3 0,0 Finanse publiczne ZSF,UDPI,LZS 25 28,0 36,0 36, ,2 38,5 42, ,0 40,0 20,0 24,0 17

19 Nazwa Oceniający (rodzaj studiów) Liczba ocen Przydatność Treść przedmiotu Wymiar godzinowy duża przeciętna mała Liczba ocen ciekawa przeciętna nieciekawa Liczba ocen zwiększyć pozostawić b.z. zmniejszyć zlikwidować Fizyka środowiska pracy ZAOCZNE 63 23,8 38,1 38, ,4 42,6 23,0 59 5,1 50,8 22,0 22,0 Gospodarka majątkiem trwałym wszyscy 53 32,1 37,7 30, ,1 42,3 34, ,2 50,0 26,1 8,7 Grafika inżynierska wszyscy 59 23,7 35,6 40, ,4 33,9 23, ,2 43,6 23,6 14,5 Języki i programowanie komputerów Komputerowe systemy bankowe wszyscy 69 34,8 30,4 34, ,3 32,8 35, ,8 36,9 20,0 12,3 ZSF,UDPI,LZS 11 27,3 36,4 36, ,3 54,5 18,2 9 11,1 55,6 22,2 11,1 Kontroling ZP 45 51,1 42,2 6, ,3 38,6 9, ,4 69,4 11,1 0,0 Logika pragmatyczna wszyscy 73 8,2 13,7 78,1 69 7,2 18,8 73,9 62 6,5 25,8 21,0 46,8 Logistyka wszyscy 56 51,8 33,9 14, ,3 36,4 16, ,2 65,3 18,4 4,1 Marketing POINNYCH 11 45,5 54,5 0, ,5 54,5 0, ,3 63,6 9,1 0,0 Marketing usług przemysłowych Metody analizy wymagań użytkowników SIZ Metody i techniki organizatorskie w zarządzaniu Metody ilościowe w zarządzaniu UDPI 12 58,3 41,7 0, ,3 41,7 0, ,3 72,7 0,0 0,0 wszyscy 81 30,9 45,7 23, ,0 44,3 12, ,9 59,5 16,2 5,4 wszyscy 37 35,1 40,5 24, ,8 47,2 25, ,3 60,0 16,7 10,0 wszyscy 81 35,8 48, ,0 35,8 22, ,0 60,0 22,7 1,3 Metody sprzedaży ZP,ZSF 31 74,2 25,8 0, ,3 9,7 0, ,9 58,6 3,4 0,0 Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami ZSF,UDPI,LZS 11 81,8 18,2 0, ,5 45,5 0, ,2 72,7 9,1 0,0 18

20 Nazwa Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami Międzynarodowe stosunki gospodarcze Modelowanie obiektowe systemów Oceniający (rodzaj studiów) Liczba ocen Przydatność Treść przedmiotu Wymiar godzinowy duża przeciętna mała Liczba ocen ciekawa przeciętna nieciekawa Liczba ocen zwiększyć pozostawić b.z. zmniejszyć zlikwidować UDPI,POLIC 50 42,0 42, ,6 44,9 26, ,1 59,6 10,6 10,6 wszyscy 40 77,5 17, ,9 20,5 2, ,8 54,1 8,1 0,0 ZP 28 14,3 53,6 32, ,0 60,0 28,0 24 0,0 54,2 29,2 16,7 Modelowanie symulacyjne wszyscy 54 27,8 33,3 38, ,7 42,3 25,0 48 6,3 50,0 27,1 16,7 Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu Modelowanie systemów informacyjnych ZP 18 27,8 22,2 50, ,0 31,3 18, ,3 46,7 26,7 13,3 wszyscy 81 30,9 44,4 24, ,3 55,7 19, ,1 55,7 15,7 11,4 Podstawy ekonometrii ZAOCZNE 59 13,6 28,8 57, ,6 37,7 39,6 51 2,0 45,1 25,5 27,5 Podstawy marketingu wszyscy 73 83,6 15,1 1, ,6 18,1 1, ,3 61,2 1,5 0,0 Podstawy prawa wszyscy 73 68,5 27,4 4, ,1 37,1 5, ,7 75,4 2,9 0,0 Podstawy projektowania inżynierskiego Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem Prawne regulacje obiegu informacji wszyscy 61 8,2 52,5 39, ,3 51, ,7 46,3 29,6 20,4 wszyscy 74 52,7 33,8 13, ,9 36,5 21, ,4 60,9 15,9 5,8 wszyscy 29 37,9 44,8 17, ,9 42,9 14, ,0 52,0 16,0 4,0 Prawo gospodarcze wszyscy 83 71,1 27,7 1, ,9 45,1 11, ,8 78,9 3,9 1,3 Prawo pracy ZP 35 85,7 14,3 0, ,7 32,4 2, ,8 71,0 3,2 0,0 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych POLIC 24 79,2 20,8 0, ,0 16,7 8, ,9 59,1 0,0 0,0 19

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ds. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA Protokół nr 12 /2014/2015 z dnia 04.12.2014 r. W dniu 04.12.2014 roku WZOJK przeprowadził wśród

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA ROZWÓJ! STUDIA PODYPLOMOWE DLA KADR MŚP

STAWIAMY NA ROZWÓJ! STUDIA PODYPLOMOWE DLA KADR MŚP Białystok, 13.01.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B6/2012 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizuje projekt Stawiamy na rozwój! Studia podyplomowe dla kadr MŚP współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/PIUS/SCK w języku polskim Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sociology Directions USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) CELE KSZTAŁCENIA: Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) jest stworzenie studentom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych rozszerzonych na specjalnościach: o Aplikacje biznesowe i bazy danych (AB), o Inżynieria oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Zdrowie publiczne Profil kształcenia X ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014.

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. Biuletyn 1/2014, Łódź Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Ocena

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski SPIS TREŚCI WSTĘP RAPORT

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy PANEL DYSKUSYJNY Przygotowanie absolwenta a potrzeby pracodawców w zakresie inżynierii procesów biznesowych 8 czerwca 2010 Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE Załącznik nr 2 OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE STUDIA: NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA 1. REKRUTACJA KANDYDATÓW Rekrutacja na studia dokonywana jest spośród kandydatów legitymujących dyplomem ukończenia inżynierskich

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo