Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI /12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 49/BAF-VI/PN/12 na wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, nr 49/BAF-VI/PN/12. Pytanie 1: Proszę o wskazanie zakresu przebudowy w branży budowlanej. Odpowiedź: Projektant ma określić zakres przebudowy na podstawie przedłożonych dokumentów, dokonania inwentaryzacji budynku, sprawdzenia jego stanu technicznego uwzględnieniem konieczności usunięcia występujących form azbestu patrz załączona inwentaryzacja (załącznik nr 1). Pytanie 2: Czy piwnice ulegają przebudowie, jeśli tak proszę podać zakres przebudowy? Odpowiedź: Z uwagi na brak azbestu w piwnicy układ piwnic pozostaje bez zmian (ewentualnej zmianie może ulec organizacja pomieszczeń technicznych lub konieczność wykonania hydroizolacji). Strona 1 z 4

2 Pytanie 3: Czy Zamawiający przewiduje zmianę zagospodarowania terenu na działce lub roboty remontowe związane z terenem zewnętrznym. Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu, jednakże roboty zewnętrzne mogą być konsekwencją konieczności dostosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych lub przebudowy wejścia bocznego. Pytanie 4: Czy zakres zadania obejmuje przebudowę lub budowę nowych przyłączy do budynku? Odpowiedź: Mając na względzie stan techniczny budynku, należy przewidzieć ewentualną wymianę istniejących przyłączy. Pytanie 5: Zamawiający poinformował, że posiada dokumentację projektową zawierającą modernizację systemu wentylacji oraz modernizację systemu ogrzewania. Czy w związku z tym dokumentacja przebudowy budynku ma nie uwzględniać już tych branż? Odpowiedź: Układ systemu wentylacji i ogrzewania zawarty w dokumentacji projektowej, należy dostosować w przypadku dokonania przez projektanta istotnych zmian we wnętrzu budynku. Pytanie 6: Czy Zamawiający posiada archiwalną wielobranżową dokumentację projektową lub odtworzeniową przedmiotowego budynku? Odpowiedź: Poza dokumentacją wymienioną w SIWZ, Zamawiający posiada następującą dokumentację projektową: projekt architektoniczno-budowlany z 1975r. z rysunkami konstrukcyjnymi budynku typu LIPSK projekt budowlano-wykonawczy dostosowania budynku do warunków p.poż. (branża budowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna) z 2007r. Strona 2 z 4

3 Pytanie 7: Czy Zamawiający posiada aktualną instrukcję pożarową budynku, jeśli tak to proszę o jej udostępnienie. Odpowiedź: Tak, Zamawiający udostępnia aktualną instrukcję ppoż budynku (patrz załącznik nr 2). Pytanie 8: Czy Zamawiający w ramach przebudowy przewiduje zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, jeśli tak to proszę o udostępnienie odpowiednich materiałów? Odpowiedź: W ramach przebudowy Zamawiający nie przewiduje zmiany funkcji użytkowej pomieszczeń (ewentualnie drobne zmiany w ramach scaleń bądź podziałów pomieszczeń). Pytanie 9: Proszę o przedstawienie oczekiwań użytkownika względem planowanej przebudowy? Odpowiedź: Efekt planowanej przebudowy ma zapewnić dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa budowlanego w tym techniczno-budowlanych, a przede wszystkim likwidacji wszystkich form azbestu, spełnienia norm cieplnych i obowiązujących standardów z uwzględnieniem niezbędnych instalacji do funkcjonowania budynku biurowego. Pytanie 10: Z treści SIWZ jak i z zał. nr 1 do SIWZ pkt 2 nie wynika jednoznacznie temat, zakres i skala planowanej przebudowy budynku. Jedyny zapis co do zakresu przebudowy jest poprzedzony słowem: ponadto w treści opisującej inny projekt. Prosimy o podanie co jest kluczowym przedmiotem przebudowy z zał. nr 1 do SIWZ. Odpowiedź: Zakres prac projektowych wynikał będzie przede wszystkim z konieczności usunięcia elementów azbestowych. Stąd Projektant przesądzi jakie elementy budynku muszą ulec przebudowie, a w konsekwencji jakie prace towarzyszące będą z tym związane. Strona 3 z 4

4 Pytanie 11: Czy Zamawiający może określić zakres odpowiedzialności projektanta wykonującego przedmiotowe zamówienie mając na uwadze równoległą (jak sądzimy) dokumentację termomodernizacji? Czy zamówienie dotyczy: a) przebudowy stanu obecnego, b) wykonanie projektu zamiennego poprzez uzupełnienie projektu termomodernizacji (w tym ewentualne poprawki, zmiany itp.), c) wykonanie projektu przebudowy dla stanu po wykonaniu termomodernizacji, d) inne. Odpowiedź: Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ma być spójna z projektem termomodernizacji a każdy Wykonawca odpowiada za swoje opracowanie. Ad a) zamówienie dotyczy stanu obecnego, Ad b) na termomodernizację Zamawiający posiada pozwolenie na budowę i nie przewiduje zmian w tym opracowaniu. Natomiast należy przewidzieć konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. Zamawiający nie wyklucza zmian w zakresie projektu termomodernizacji, jeśli będą one uzasadnione z punktu widzenia technicznego. Ad c) roboty budowlane na przebudowę i termomodernizację będą wykonywane jednocześnie, jako jedno zamówienie Pytanie 12: Czy Zamawiający może podać planowaną kolejność wykonywania prac? Czy realizacja przedmiotowego projektu przewidziana jest przed, po czy w trakcie wykonywania termomodernizacji budynku? Odpowiedź: Kolejność wykonywania prac określi projektant, mając na względzie pierwszeństwo robot rozbiórkowych. Strona 4 z 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku MSW w Warszawie, ul. Domaniewska 36/38 Opracował: inżynier pożarnictwa Zbigniew Adamiec Grudzień 2011 r.

32 - 2 - SPIS TREŚCI. WSTĘP. 3 I. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA, SPOSOBU UŻYTKOWANIA I WARUNKÓW TECHNICZNYCH OBIEKTU. 4 II. OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA W WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM. 7 III. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA. 12 IV. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM. 17 V. WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA. 23 VI. SPOSOBY ZAPOZNANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU, W TYM ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW, Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI. 27 VII. ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH ICH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI. 29 VIII. KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. 33 IX. PLANY OBIEKTÓW. 34

33 - 3 - WSTĘP. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku MSW przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, została opracowana na podstawie: [1] ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zm.), [2] rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), [3] rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.), [4] rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), [5] Polskich norm oraz innych przepisów szczegółowych. Zgodnie z ustawą [1] właściciel budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, zobowiązany jest: 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, 3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Wzór karty aktualizacji w załączeniu do instrukcji. Celem opracowania jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym itp., jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji obiektu. Do zapoznania z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy. Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia w rozdziale VI instrukcji. Oświadczenie to należy włączyć do akt osobowych. Postanowienia instrukcji obowiązują także wszystkich pracowników przedsiębiorstw i firm (osób prawnych i fizycznych) prowadzących działalność w obiekcie oraz inne osoby czasowo przebywające na jego terenie. Obowiązek zapoznania tych osób z treścią instrukcji należy do dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego MSW zawierającego umowy z tymi osobami. Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych aktów normatywnych.

34 - 4 - I. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA, SPOSOBU UŻYTKOWANIA I WARUNKÓW TECHNICZNYCH OBIEKTU. W obiekcie przy ul. Domaniewskiej 36/38 zlokalizowane są dwa budynki typu LIPSK. Niniejsza instrukcja dotyczy budynku będącego w zarządzie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zlokalizowanego u zbiegu ulic Domaniewskiej i Samochodowej. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU. Dane podstawowe. Budynek typu LIPSK jest budynkiem 6-kondygnacyjnym, w całości podpiwniczonym (przyziemie), średniowysokim (SW) - o wysokości do 25 m. Parametry budynku: Powierzchnia zabudowy m² Powierzchnia użytkowa m² Kubatura m³ Ilość kondygnacji piwnica Wysokość budynku - 24,4 m Kategoria zagrożenia ludzi. Budynek ze względu na jego główną funkcję kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Kategoria zagrożenia wybuchem. W budynku nie przewiduje się składowania lub stosowania cieczy (substancji) łatwopalnych w ilości stwarzającej zagrożenie wybuchem. Obciążenie ogniowe. Pomieszczenia techniczne i magazynowe zlokalizowane w budynku określa się jako obciążone ogniowo, ze średnim obciążeniem do 500 MJ/m². Pomieszczenia te są funkcjonalnie powiązane z częścią budynku zaliczoną do ZL. Dojazd pożarowy do budynku. Do budynku zapewniona jest droga pożarowa, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku - ul. Domaniewska o szerokości ok. 10 m. Odległość drogi od ścian budynku wynosi w granicach 5 15 m. Nacisk na oś samochodu kn. Lokalizacja budynku. Z uwagi na potrzebę zachowania bezpieczeństwa pożarowego zachowano odległość od budynków sąsiednich nie mniejszą niż 8 m. Odporność pożarowa budynku i odporność ogniowa elementów. Budynki typu LIPSK są budynkami powstałymi w technologii żelbetowo-stalowej konstrukcji nośnej z okładzinami lekkimi, jak np. płyty gipsowo-kartonowe. Stropy żelbetowe. Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku - B. Po modernizacji przeprowadzonej w 2008 r., polegającej na dostosowaniu do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony ppoż., większość wymagań w ww. zakresie zostało spełnionych. Poszczególne elementy budynku powinny posiadać odporność ogniową i stopień rozprzestrzeniania ognia wg poniższej tabeli. Element budynku Min. odporność ogniowa (minuty) Główna konstrukcja nośna (ściany, R 120 słupy, podciągi) Stropy REI 60

35 - 5 - Ściany zewnętrzne EI 60 Ściany wewnętrzne EI 30 Przekrycie dachu RE 30 Konstrukcja dachu R 30 Odporność ogniowa ścian zewnętrznych dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. Stropy stanowiące część głównej konstrukcji nośnej powinny spełniać także kryterium nośności ogniowej R 120. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe. Wszystkie kondygnacje nadziemne budynku stanowią odrębną strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej dopuszczalnej wielkości 5000 m². Kondygnacja przyziemia budynku stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej dopuszczalnej wielkości 2500 m². W budynku wydzielono pożarowo części budynku, a w szczególności: rozdzielnie i pomieszczenia elektryczne, pomieszczenia o charakterze techniczno- magazynowym, przyziemie, klatki schodowe częściowo szyby dźwigowe. Podany wyżej podział na strefy był możliwy przy zastosowaniu ścian i stropów przeciwpożarowych, pomiędzy poszczególnymi strefami. W budynku wykonano elementy oddzieleń przeciwpożarowych o odporności ogniowej: - ścian ppoż. - REI 120, - stropów ppoż. - REI 60, - zamknięć otworów - EI przepustów instalacyjnych w ścianie oddzielenia ppoż minut, - przepustów instalacyjnych w stropie oddzielenia ppoż minut. WARUNKI EWAKUACJI. Wymagania ogólne. Zachowano dopuszczalną długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach - 40 m. Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. Po modernizacji budynku, długości dojść ewakuacyjnych są zgodne z przepisami i nie powodują zaliczenia budynku do obiektu zagrażającego życiu ludzi. Pionowe drogi ewakuacji. Klatki schodowe są wydzielone pożarowo od budynku (odrębna strefa pożarowa). Klatki schodowe są obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu. Konstrukcja stalowa biegów i spoczników zabezpieczona farbą ognioochronną. Maksymalna ilość stopni w jednym biegu - 12 (poniżej dopuszczalnej ilości 17). Maksymalna wysokość stopni poniżej maksymalnej wartości 0,17 m. Szerokość biegów i spoczników klatek schodowych na kondygnacjach podziemnych nie mniej niż 90 cm, natomiast na kondygnacjach nadziemnych szerokość biegów co najmniej 120 cm i szerokość spoczników co najmniej 150 cm. Z obu klatek schodowych zapewniono możliwość wyjścia na dach od wewnątrz budynku, przez pomieszczenia ruchu energetycznego, zlokalizowane na ostatniej kondygnacji użytkowanej przez KG Policji. Poziome drogi ewakuacji. Szerokość poziomych dróg ewakuacji nie mniejsza niż 1,4 m. Wyjątek stanowi korytarz na parterze przy klatce schodowej zlokalizowanej od strony ul. Samochodowej. Ze względu na wydzielenie klatki schodowej zawężeniu uległ korytarz w tym miejscu. Z tego względu

36 - 6 - na poziomie parteru obowiązuje kierunek ewakuacji od ww. klatki schodowej do wyjścia ewakuacyjnego w sąsiednim budynku należącym do KG Policji. Wysokość dróg ewakuacyjnych co najmniej 2,2 m; wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia co najmniej 2 m. Obudowa poziomych dróg ewakuacji (korytarzy) w budynku posiada wymaganą odporność ogniową EI 30. Na drodze ewakuacji nie stosuje się drzwi obrotowych i podnoszonych, a także rozsuwanych, jeżeli służą wyłącznie do celów ewakuacji. Wyjścia ewakuacyjne. Szerokość drzwi ewakuacyjnych w świetle - co najmniej 90 cm, z wyjątkiem drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej albo drzwi ewakuacyjnych z budynku, dla których szerokość w świetle wynosi nie mniej niż 120 cm. Na zewnątrz otwierają się: drzwi pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób, drzwi na drogach ewakuacyjnych, drzwi ewakuacyjne z budynku. Zapewniono co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie co najmniej 5 m: z pomieszczeń, w których liczba osób mogących przebywać jednocześnie przekracza 50, z pomieszczeń zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi o powierzchni większej niż 300 m². Z budynku prowadzą bezpośrednio na zewnątrz dwa wyjścia ewakuacyjne w pionie klatek schodowych - wyjście główne z poziomu parteru (od strony ul. Samochodowej) oraz dodatkowe wyjście ewakuacyjne na poziomie przyziemia (od strony ul. Magazynowej). Na poziomie parteru od strony ul. Magazynowej znajduje się wyjście ewakuacyjne przez sąsiedni budynek KG Policji, przeznaczone dla pracowników i klientów przebywających na parterze budynku. Z pomieszczeń w przyziemiu istnieje również możliwość wyjścia przez okna usytuowane tuż przy powierzchni ziemi. Wykończenie wnętrz. W zakresie wystroju wnętrz i dróg ewakuacyjnych w budynku spełniono następujące warunki: 1. do wykończenia wnętrz nie są stosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 2. na drogach ewakuacji nie są stosowane materiały łatwo zapalne, 3. okładziny sufitów lub sufity podwieszone zostały wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

37 - 7 - II. OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA W WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKACH. Instalacja odgromowa: zgodnie z PN instalacja odgromowa w budynkach jest wykonana. Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego): zgodnie z rozporządzeniem [3] jest wykonana. Dźwiękowy system ostrzegawczy: zgodnie z rozporządzeniem [2] nie jest wymagany. Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) i stałe urządzenia gaśnicze (SUG): 1. Instalacja SAP - we wszystkich pomieszczeniach, korytarzach i przestrzeniach podstropowych nowoczesna instalacja wykrywająca pożar typu POLON ALFA Instalacja SUG w budynku nie ma, nie wymagana. Dźwig pożarowy: nie ma, zgodnie z rozporządzeniem [3] dźwigi pożarowe nie są wymagane. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa: zgodnie z rozporządzeniem [2] jest wymagana instalacja hydrantowa 25 na każdej kondygnacji naziemnej i 52 w podziemiu. Budynek posiada: Hydranty wewnętrzne H 52 w podziemiu (3 hydranty). Hydranty wewnętrzne H 25 w części nadziemnej (po 3 hydranty na kondygnacji). W budynkach wymagana jest jednoczesność poboru z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Zasięg węży hydrantowych dla hydrantu H m, dla hydrantu H m. Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych, przyjmowany dla prądów rozproszonych stożkowych 3 m. W związku z powyższym, maksymalny zasięg prądów gaśniczych w budynku wynosi dla H m, dla H m (zgodne z przepisami). Minimalna wydajność poboru wody dla hydrantu H 25-1,0 dm³/s, dla hydrantu H 52-2,5 dm³/s. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: zapewnione jest zaopatrzenie wodne realizowane z sieci wodociągowej miejskiej, poprzez hydranty uliczne, o wydajności nie mniejszej niż 20 l/s rozporządzenie [4]. Hydranty zlokalizowane są na ul. Domaniewskiej w odległości ok. 50 m i 70 m od budynku. Instalacja elektryczna: przeciwpożarowy wyłącznik prądu zasilania podstawowego i gwarantowanego, wyłączający cały budynek, zainstalowany w pomieszczeniu portierni. Instalacja gazu ziemnego: nie występuje. Instalacja oddymiająca: wykonana na obu klatkach schodowych (okna napowietrzające na parterze, oddymiające na ostatniej kondygnacji). PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY. Spalanie jest procesem chemicznym, w czasie którego występuje łączenie się materiału palnego z utleniaczem (najczęściej tlenem), podczas którego wydziela się światło, ciepło i inne produkty spalania. Aby powstał, a następnie rozwijał się proces spalania konieczne jest istnienie w odpowiedniej proporcji substancji palnej, utleniacza oraz energii cieplnej niezbędnej do zainicjowania procesu. Wynika z tego jednoznacznie, że proces spalania można przerwać przez: wprowadzenie do strefy spalania środka oddziałującego antykatalitycznie na chemizm reakcji spalania, usunięcie lub odizolowanie materiału palnego, wyeliminowanie bodźca termicznego podtrzymującego proces spalania (np.

38 - 8 - chłodzenie układu palnego), odcięcie dostępu utleniacza do miejsca pożaru. Mechanizm działania nowoczesnych środków gaśniczych, stosowanych w podręcznym sprzęcie gaśniczym, łączy ze sobą co najmniej kilka z ww. cech. Zgodnie z Polskimi Normami, podręczny sprzęt gaśniczy to przenośny sprzęt uruchamiany ręcznie, służący do gaszenia pożarów w zarodku. Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku uwzględniono następujące zasady: co najmniej jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej, do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np. drewna, papieru, tkanin) zastosowano gaśnice proszkowe, do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych, topiących się) stosuje się zamiennie gaśnice śniegowe lub proszkowe, do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe, do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem lub materiałów znajdujących się w pobliżu tych urządzeń, stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe, sprzęt umieszczony jest w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach do budynku, na korytarzach przy hydrantach, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki), sprzęt umieszczony jest w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu jest zgodne z Polskimi Normami, odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie jest większa niż 30 m, do gaśnic jest zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Uwzględniając charakter zagrożenia pożarowego budynku oraz parametry technicznoużytkowe podręcznego sprzętu gaśniczego, do zabezpieczenia obiektu przewidziano gaśnice proszkowe GP 6x oraz gaśnice śniegowe GS 5x z zachowaniem wskazanej w części graficznej lokalizacji. CZASOKRESY SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO, CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH, PRÓB CIŚNIENIOWYCH, AKTUALIZACJI itp. GAŚNICE - przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie rzadziej niż raz w roku. HYDRANTY - przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne wraz z próbami ciśnieniowymi nie rzadziej niż raz w roku. WĘŻE HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH - próba ciśnieniowa na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat. SYGNALIZACJA ALARMU POŻARU - przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne raz na kwartał. INSTALACJE ODDYMIAJĄCE - przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne raz na kwartał. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE - przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie rzadziej niż raz w roku. PRZEWODY KOMINOWE (wentylacyjne) - sprawdzenie stanu technicznego co najmniej raz w roku. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA - pełne badania co najmniej raz na 5 lat. PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE ORGANIZACJI ORAZ WARUNKÓW EWAKUACJI - co najmniej raz na 2 lata. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - aktualizacja raz na 2 lata.

39 - 9 - ZASADY KONSERWACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO. Za całokształt spraw związanych z konserwacją i gospodarką podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnice i agregaty gaśnicze), wyposażenie budynków w ww. sprzęt oraz koce gaśnicze we wszystkich obiektach MSW odpowiada Biuro Administracyjno-Finansowe MSW. Przeglądy konserwacyjne gaśnic i agregatów gaśniczych przeprowadzają uprawnieni konserwatorzy. Ich zadaniem jest przeprowadzenie oględzin oraz sprawdzenie prawidłowości działania elementów składowych gaśnicy lub agregatu, skontrolowanie ładunku środka gaśniczego oraz ładunku z gazem wyrzutnikiem lub innego elementu napędowego. Konserwator podręcznego sprzętu gaśniczego określa, czy gaśnica spełnia wszystkie wymagania, czyli jest w pełni sprawna i może nadal znajdować się w miejscu czuwania, lub czy nadaje się do tzw. naprawy warsztatowej, czyli do remontu. Konserwator może także stwierdzić, że uszkodzenia gaśnicy są tak duże, że gaśnica nie nadaje się do naprawy kieruje ją wtedy do złomowania. Na sprawną gaśnicę konserwator nakleja kontrolkę, na której powinny znajdować się następujące informacje: napis KONTROLKA, adres firmy przeprowadzającej konserwację, imienna pieczątka konserwatora, data przeprowadzonej kontroli: miesiąc i rok, data następnej kontroli: miesiąc i rok. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PODCZAS PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH GAŚNIC: Gaśnice śniegowe 1. Oględziny zewnętrzne gaśnicy. 2. Po odkręceniu kontrola węża oraz tuby (prądownicy), wymiana uszczelki. 3. Kontrola plomby oraz zaworu zbijakowego. 4. Ważenie gaśnicy, sprawdzanie ubytku środka gaśniczego. 5. Kontrola daty legalizacji zbiornika UDT. 6. Dokręcenie węża, czyszczenie gaśnicy. Gaśnice proszkowe pod stałym ciśnieniem (X) 1. Oględziny zewnętrzne gaśnicy. 2. Wykręcenie głowicy ze zbiornika. 3. Sprawdzenie prawidłowości pracy (zbijak)oraz drożność zaworu w głowicy. 4. Sprawdzenie membrany w głowicy zbiornika. 5. Skręcenie poszczególnych elementów. 6. Założenie zawleczki i zaplombowanie. ZASADY KONSERWACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH. Za całokształt spraw związanych z konserwacją i gospodarką hydrantami wewnętrznymi (wyposażeniem hydrantów, prowadzeniem książki kontroli hydrantów itp.) we wszystkich obiektach MSW odpowiada Biuro Administracyjno-Finansowe MSW. Doroczne przeglądy i konserwacje. Przeglądy i naprawy powinny być przeprowadzane przez kompetentny personel. Hydrant powinien być zamknięty (zakręcony) i pod ciśnieniem. Należy sprawdzić czy: urządzenie nie jest zastawione, uszkodzone, elementy nie są skorodowane lub przeciekające, instrukcje obsługi są czyste i czytelne, miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane, wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika przepływu oraz miernika ciśnienia),

40 miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym, wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć; jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte, bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach, dla bębnów z wahliwym zamocowaniem sprawdzić czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180 o, przy bębnach ręcznych sprawdzić czy zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo, przy bębnach automatycznych sprawdzić pracę zaworu automatycznego oraz sprawdzić właściwą pracę serwisowego zaworu odcinającego, sprawdzić stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia, jeżeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzić, czy nie jest uszkodzenia i czy drzwiczki łatwo się zamykają, sprawdzić, czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje, sprawdzić pracę prowadnic węża, upewnić się, że są właściwie i pewnie zamocowane, pozostawić hydranty i instalację w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany napisem NIECZYNNY i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/ /właściciela. ZASADY KONSERWACJI INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU (SAP). Za całokształt spraw związanych z konserwacją i gospodarką instalacjami sygnalizacji alarmu pożaru odpowiada Biuro Administracyjno-Finansowe MSW oraz firma konserwująca instalacje. Obsługa codzienna. Użytkownik / właściciel powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy było sprawdzone: a) czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i, czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację, b) czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania, c) czy, jeżeli instalacja była wyłączana, sprawdzana lub wyciszana, to została przywrócona do stanu dozorowania. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. Obsługa miesięczna. Użytkownik / właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu: a) przeprowadzono próbny rozruch każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego, b) zagwarantowano wystarczający zapas papieru, tuszu lub taśmy do drukarki, c) przeprowadzono test wskaźników, a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. Obsługa kwartalna. Użytkownik / właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na każde trzy

41 miesiące specjalista: a) sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji, b) spowodował zadziałanie, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze, UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych zdarzeń, jak np. uwolnienie środka gaśniczego. c) sprawdził, czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo, d) sprawdził zdatność CSP do uaktywniania wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi, e) w miarę możliwości, spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji, f) przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta, g) dokonał rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i jeżeli tak dokonał oględzin. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. Obsługa roczna. Użytkownik / właściciel powinien zapewnić aby co najmniej raz w roku, specjalista: a) przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej, b) sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta (dopuszcza się sprawdzenie 25% ilości czujek kwartalnie), c) sprawdził zdatność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych, d) sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, e) dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymywana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, f) sprawdził i przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Nauk Biologicznych(A-8) Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa. ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.pl ) PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA (zakres czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski Inwestuj w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wojciech Witkowski Zakres materiału Akty prawne Rodzaje systemów przeciwpożarowych Wymagania dotyczące obiektów Szkolenia z zakresu ppoż. Ewakuacja Kontrola

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. S P I S T R E Ś C I OŚWIDCZENIE PROJEKTNT 2 UPRWNIENI BUDOWLNE PROJEKTNT 3 WPIS DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo