Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI /12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 49/BAF-VI/PN/12 na wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, nr 49/BAF-VI/PN/12. Pytanie 1: Proszę o wskazanie zakresu przebudowy w branży budowlanej. Odpowiedź: Projektant ma określić zakres przebudowy na podstawie przedłożonych dokumentów, dokonania inwentaryzacji budynku, sprawdzenia jego stanu technicznego uwzględnieniem konieczności usunięcia występujących form azbestu patrz załączona inwentaryzacja (załącznik nr 1). Pytanie 2: Czy piwnice ulegają przebudowie, jeśli tak proszę podać zakres przebudowy? Odpowiedź: Z uwagi na brak azbestu w piwnicy układ piwnic pozostaje bez zmian (ewentualnej zmianie może ulec organizacja pomieszczeń technicznych lub konieczność wykonania hydroizolacji). Strona 1 z 4

2 Pytanie 3: Czy Zamawiający przewiduje zmianę zagospodarowania terenu na działce lub roboty remontowe związane z terenem zewnętrznym. Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu, jednakże roboty zewnętrzne mogą być konsekwencją konieczności dostosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych lub przebudowy wejścia bocznego. Pytanie 4: Czy zakres zadania obejmuje przebudowę lub budowę nowych przyłączy do budynku? Odpowiedź: Mając na względzie stan techniczny budynku, należy przewidzieć ewentualną wymianę istniejących przyłączy. Pytanie 5: Zamawiający poinformował, że posiada dokumentację projektową zawierającą modernizację systemu wentylacji oraz modernizację systemu ogrzewania. Czy w związku z tym dokumentacja przebudowy budynku ma nie uwzględniać już tych branż? Odpowiedź: Układ systemu wentylacji i ogrzewania zawarty w dokumentacji projektowej, należy dostosować w przypadku dokonania przez projektanta istotnych zmian we wnętrzu budynku. Pytanie 6: Czy Zamawiający posiada archiwalną wielobranżową dokumentację projektową lub odtworzeniową przedmiotowego budynku? Odpowiedź: Poza dokumentacją wymienioną w SIWZ, Zamawiający posiada następującą dokumentację projektową: projekt architektoniczno-budowlany z 1975r. z rysunkami konstrukcyjnymi budynku typu LIPSK projekt budowlano-wykonawczy dostosowania budynku do warunków p.poż. (branża budowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna) z 2007r. Strona 2 z 4

3 Pytanie 7: Czy Zamawiający posiada aktualną instrukcję pożarową budynku, jeśli tak to proszę o jej udostępnienie. Odpowiedź: Tak, Zamawiający udostępnia aktualną instrukcję ppoż budynku (patrz załącznik nr 2). Pytanie 8: Czy Zamawiający w ramach przebudowy przewiduje zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, jeśli tak to proszę o udostępnienie odpowiednich materiałów? Odpowiedź: W ramach przebudowy Zamawiający nie przewiduje zmiany funkcji użytkowej pomieszczeń (ewentualnie drobne zmiany w ramach scaleń bądź podziałów pomieszczeń). Pytanie 9: Proszę o przedstawienie oczekiwań użytkownika względem planowanej przebudowy? Odpowiedź: Efekt planowanej przebudowy ma zapewnić dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa budowlanego w tym techniczno-budowlanych, a przede wszystkim likwidacji wszystkich form azbestu, spełnienia norm cieplnych i obowiązujących standardów z uwzględnieniem niezbędnych instalacji do funkcjonowania budynku biurowego. Pytanie 10: Z treści SIWZ jak i z zał. nr 1 do SIWZ pkt 2 nie wynika jednoznacznie temat, zakres i skala planowanej przebudowy budynku. Jedyny zapis co do zakresu przebudowy jest poprzedzony słowem: ponadto w treści opisującej inny projekt. Prosimy o podanie co jest kluczowym przedmiotem przebudowy z zał. nr 1 do SIWZ. Odpowiedź: Zakres prac projektowych wynikał będzie przede wszystkim z konieczności usunięcia elementów azbestowych. Stąd Projektant przesądzi jakie elementy budynku muszą ulec przebudowie, a w konsekwencji jakie prace towarzyszące będą z tym związane. Strona 3 z 4

4 Pytanie 11: Czy Zamawiający może określić zakres odpowiedzialności projektanta wykonującego przedmiotowe zamówienie mając na uwadze równoległą (jak sądzimy) dokumentację termomodernizacji? Czy zamówienie dotyczy: a) przebudowy stanu obecnego, b) wykonanie projektu zamiennego poprzez uzupełnienie projektu termomodernizacji (w tym ewentualne poprawki, zmiany itp.), c) wykonanie projektu przebudowy dla stanu po wykonaniu termomodernizacji, d) inne. Odpowiedź: Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ma być spójna z projektem termomodernizacji a każdy Wykonawca odpowiada za swoje opracowanie. Ad a) zamówienie dotyczy stanu obecnego, Ad b) na termomodernizację Zamawiający posiada pozwolenie na budowę i nie przewiduje zmian w tym opracowaniu. Natomiast należy przewidzieć konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. Zamawiający nie wyklucza zmian w zakresie projektu termomodernizacji, jeśli będą one uzasadnione z punktu widzenia technicznego. Ad c) roboty budowlane na przebudowę i termomodernizację będą wykonywane jednocześnie, jako jedno zamówienie Pytanie 12: Czy Zamawiający może podać planowaną kolejność wykonywania prac? Czy realizacja przedmiotowego projektu przewidziana jest przed, po czy w trakcie wykonywania termomodernizacji budynku? Odpowiedź: Kolejność wykonywania prac określi projektant, mając na względzie pierwszeństwo robot rozbiórkowych. Strona 4 z 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku MSW w Warszawie, ul. Domaniewska 36/38 Opracował: inżynier pożarnictwa Zbigniew Adamiec Grudzień 2011 r.

32 - 2 - SPIS TREŚCI. WSTĘP. 3 I. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA, SPOSOBU UŻYTKOWANIA I WARUNKÓW TECHNICZNYCH OBIEKTU. 4 II. OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA W WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM. 7 III. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA. 12 IV. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM. 17 V. WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA. 23 VI. SPOSOBY ZAPOZNANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU, W TYM ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW, Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI. 27 VII. ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH ICH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI. 29 VIII. KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. 33 IX. PLANY OBIEKTÓW. 34

33 - 3 - WSTĘP. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku MSW przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, została opracowana na podstawie: [1] ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zm.), [2] rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), [3] rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.), [4] rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), [5] Polskich norm oraz innych przepisów szczegółowych. Zgodnie z ustawą [1] właściciel budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, zobowiązany jest: 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, 3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Wzór karty aktualizacji w załączeniu do instrukcji. Celem opracowania jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym itp., jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji obiektu. Do zapoznania z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy. Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia w rozdziale VI instrukcji. Oświadczenie to należy włączyć do akt osobowych. Postanowienia instrukcji obowiązują także wszystkich pracowników przedsiębiorstw i firm (osób prawnych i fizycznych) prowadzących działalność w obiekcie oraz inne osoby czasowo przebywające na jego terenie. Obowiązek zapoznania tych osób z treścią instrukcji należy do dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego MSW zawierającego umowy z tymi osobami. Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych aktów normatywnych.

34 - 4 - I. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA, SPOSOBU UŻYTKOWANIA I WARUNKÓW TECHNICZNYCH OBIEKTU. W obiekcie przy ul. Domaniewskiej 36/38 zlokalizowane są dwa budynki typu LIPSK. Niniejsza instrukcja dotyczy budynku będącego w zarządzie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zlokalizowanego u zbiegu ulic Domaniewskiej i Samochodowej. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU. Dane podstawowe. Budynek typu LIPSK jest budynkiem 6-kondygnacyjnym, w całości podpiwniczonym (przyziemie), średniowysokim (SW) - o wysokości do 25 m. Parametry budynku: Powierzchnia zabudowy m² Powierzchnia użytkowa m² Kubatura m³ Ilość kondygnacji piwnica Wysokość budynku - 24,4 m Kategoria zagrożenia ludzi. Budynek ze względu na jego główną funkcję kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Kategoria zagrożenia wybuchem. W budynku nie przewiduje się składowania lub stosowania cieczy (substancji) łatwopalnych w ilości stwarzającej zagrożenie wybuchem. Obciążenie ogniowe. Pomieszczenia techniczne i magazynowe zlokalizowane w budynku określa się jako obciążone ogniowo, ze średnim obciążeniem do 500 MJ/m². Pomieszczenia te są funkcjonalnie powiązane z częścią budynku zaliczoną do ZL. Dojazd pożarowy do budynku. Do budynku zapewniona jest droga pożarowa, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku - ul. Domaniewska o szerokości ok. 10 m. Odległość drogi od ścian budynku wynosi w granicach 5 15 m. Nacisk na oś samochodu kn. Lokalizacja budynku. Z uwagi na potrzebę zachowania bezpieczeństwa pożarowego zachowano odległość od budynków sąsiednich nie mniejszą niż 8 m. Odporność pożarowa budynku i odporność ogniowa elementów. Budynki typu LIPSK są budynkami powstałymi w technologii żelbetowo-stalowej konstrukcji nośnej z okładzinami lekkimi, jak np. płyty gipsowo-kartonowe. Stropy żelbetowe. Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku - B. Po modernizacji przeprowadzonej w 2008 r., polegającej na dostosowaniu do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony ppoż., większość wymagań w ww. zakresie zostało spełnionych. Poszczególne elementy budynku powinny posiadać odporność ogniową i stopień rozprzestrzeniania ognia wg poniższej tabeli. Element budynku Min. odporność ogniowa (minuty) Główna konstrukcja nośna (ściany, R 120 słupy, podciągi) Stropy REI 60

35 - 5 - Ściany zewnętrzne EI 60 Ściany wewnętrzne EI 30 Przekrycie dachu RE 30 Konstrukcja dachu R 30 Odporność ogniowa ścian zewnętrznych dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. Stropy stanowiące część głównej konstrukcji nośnej powinny spełniać także kryterium nośności ogniowej R 120. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe. Wszystkie kondygnacje nadziemne budynku stanowią odrębną strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej dopuszczalnej wielkości 5000 m². Kondygnacja przyziemia budynku stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej dopuszczalnej wielkości 2500 m². W budynku wydzielono pożarowo części budynku, a w szczególności: rozdzielnie i pomieszczenia elektryczne, pomieszczenia o charakterze techniczno- magazynowym, przyziemie, klatki schodowe częściowo szyby dźwigowe. Podany wyżej podział na strefy był możliwy przy zastosowaniu ścian i stropów przeciwpożarowych, pomiędzy poszczególnymi strefami. W budynku wykonano elementy oddzieleń przeciwpożarowych o odporności ogniowej: - ścian ppoż. - REI 120, - stropów ppoż. - REI 60, - zamknięć otworów - EI przepustów instalacyjnych w ścianie oddzielenia ppoż minut, - przepustów instalacyjnych w stropie oddzielenia ppoż minut. WARUNKI EWAKUACJI. Wymagania ogólne. Zachowano dopuszczalną długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach - 40 m. Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. Po modernizacji budynku, długości dojść ewakuacyjnych są zgodne z przepisami i nie powodują zaliczenia budynku do obiektu zagrażającego życiu ludzi. Pionowe drogi ewakuacji. Klatki schodowe są wydzielone pożarowo od budynku (odrębna strefa pożarowa). Klatki schodowe są obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu. Konstrukcja stalowa biegów i spoczników zabezpieczona farbą ognioochronną. Maksymalna ilość stopni w jednym biegu - 12 (poniżej dopuszczalnej ilości 17). Maksymalna wysokość stopni poniżej maksymalnej wartości 0,17 m. Szerokość biegów i spoczników klatek schodowych na kondygnacjach podziemnych nie mniej niż 90 cm, natomiast na kondygnacjach nadziemnych szerokość biegów co najmniej 120 cm i szerokość spoczników co najmniej 150 cm. Z obu klatek schodowych zapewniono możliwość wyjścia na dach od wewnątrz budynku, przez pomieszczenia ruchu energetycznego, zlokalizowane na ostatniej kondygnacji użytkowanej przez KG Policji. Poziome drogi ewakuacji. Szerokość poziomych dróg ewakuacji nie mniejsza niż 1,4 m. Wyjątek stanowi korytarz na parterze przy klatce schodowej zlokalizowanej od strony ul. Samochodowej. Ze względu na wydzielenie klatki schodowej zawężeniu uległ korytarz w tym miejscu. Z tego względu

36 - 6 - na poziomie parteru obowiązuje kierunek ewakuacji od ww. klatki schodowej do wyjścia ewakuacyjnego w sąsiednim budynku należącym do KG Policji. Wysokość dróg ewakuacyjnych co najmniej 2,2 m; wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia co najmniej 2 m. Obudowa poziomych dróg ewakuacji (korytarzy) w budynku posiada wymaganą odporność ogniową EI 30. Na drodze ewakuacji nie stosuje się drzwi obrotowych i podnoszonych, a także rozsuwanych, jeżeli służą wyłącznie do celów ewakuacji. Wyjścia ewakuacyjne. Szerokość drzwi ewakuacyjnych w świetle - co najmniej 90 cm, z wyjątkiem drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej albo drzwi ewakuacyjnych z budynku, dla których szerokość w świetle wynosi nie mniej niż 120 cm. Na zewnątrz otwierają się: drzwi pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób, drzwi na drogach ewakuacyjnych, drzwi ewakuacyjne z budynku. Zapewniono co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie co najmniej 5 m: z pomieszczeń, w których liczba osób mogących przebywać jednocześnie przekracza 50, z pomieszczeń zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi o powierzchni większej niż 300 m². Z budynku prowadzą bezpośrednio na zewnątrz dwa wyjścia ewakuacyjne w pionie klatek schodowych - wyjście główne z poziomu parteru (od strony ul. Samochodowej) oraz dodatkowe wyjście ewakuacyjne na poziomie przyziemia (od strony ul. Magazynowej). Na poziomie parteru od strony ul. Magazynowej znajduje się wyjście ewakuacyjne przez sąsiedni budynek KG Policji, przeznaczone dla pracowników i klientów przebywających na parterze budynku. Z pomieszczeń w przyziemiu istnieje również możliwość wyjścia przez okna usytuowane tuż przy powierzchni ziemi. Wykończenie wnętrz. W zakresie wystroju wnętrz i dróg ewakuacyjnych w budynku spełniono następujące warunki: 1. do wykończenia wnętrz nie są stosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 2. na drogach ewakuacji nie są stosowane materiały łatwo zapalne, 3. okładziny sufitów lub sufity podwieszone zostały wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

37 - 7 - II. OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA W WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKACH. Instalacja odgromowa: zgodnie z PN instalacja odgromowa w budynkach jest wykonana. Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego): zgodnie z rozporządzeniem [3] jest wykonana. Dźwiękowy system ostrzegawczy: zgodnie z rozporządzeniem [2] nie jest wymagany. Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) i stałe urządzenia gaśnicze (SUG): 1. Instalacja SAP - we wszystkich pomieszczeniach, korytarzach i przestrzeniach podstropowych nowoczesna instalacja wykrywająca pożar typu POLON ALFA Instalacja SUG w budynku nie ma, nie wymagana. Dźwig pożarowy: nie ma, zgodnie z rozporządzeniem [3] dźwigi pożarowe nie są wymagane. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa: zgodnie z rozporządzeniem [2] jest wymagana instalacja hydrantowa 25 na każdej kondygnacji naziemnej i 52 w podziemiu. Budynek posiada: Hydranty wewnętrzne H 52 w podziemiu (3 hydranty). Hydranty wewnętrzne H 25 w części nadziemnej (po 3 hydranty na kondygnacji). W budynkach wymagana jest jednoczesność poboru z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Zasięg węży hydrantowych dla hydrantu H m, dla hydrantu H m. Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych, przyjmowany dla prądów rozproszonych stożkowych 3 m. W związku z powyższym, maksymalny zasięg prądów gaśniczych w budynku wynosi dla H m, dla H m (zgodne z przepisami). Minimalna wydajność poboru wody dla hydrantu H 25-1,0 dm³/s, dla hydrantu H 52-2,5 dm³/s. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: zapewnione jest zaopatrzenie wodne realizowane z sieci wodociągowej miejskiej, poprzez hydranty uliczne, o wydajności nie mniejszej niż 20 l/s rozporządzenie [4]. Hydranty zlokalizowane są na ul. Domaniewskiej w odległości ok. 50 m i 70 m od budynku. Instalacja elektryczna: przeciwpożarowy wyłącznik prądu zasilania podstawowego i gwarantowanego, wyłączający cały budynek, zainstalowany w pomieszczeniu portierni. Instalacja gazu ziemnego: nie występuje. Instalacja oddymiająca: wykonana na obu klatkach schodowych (okna napowietrzające na parterze, oddymiające na ostatniej kondygnacji). PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY. Spalanie jest procesem chemicznym, w czasie którego występuje łączenie się materiału palnego z utleniaczem (najczęściej tlenem), podczas którego wydziela się światło, ciepło i inne produkty spalania. Aby powstał, a następnie rozwijał się proces spalania konieczne jest istnienie w odpowiedniej proporcji substancji palnej, utleniacza oraz energii cieplnej niezbędnej do zainicjowania procesu. Wynika z tego jednoznacznie, że proces spalania można przerwać przez: wprowadzenie do strefy spalania środka oddziałującego antykatalitycznie na chemizm reakcji spalania, usunięcie lub odizolowanie materiału palnego, wyeliminowanie bodźca termicznego podtrzymującego proces spalania (np.

38 - 8 - chłodzenie układu palnego), odcięcie dostępu utleniacza do miejsca pożaru. Mechanizm działania nowoczesnych środków gaśniczych, stosowanych w podręcznym sprzęcie gaśniczym, łączy ze sobą co najmniej kilka z ww. cech. Zgodnie z Polskimi Normami, podręczny sprzęt gaśniczy to przenośny sprzęt uruchamiany ręcznie, służący do gaszenia pożarów w zarodku. Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku uwzględniono następujące zasady: co najmniej jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej, do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np. drewna, papieru, tkanin) zastosowano gaśnice proszkowe, do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych, topiących się) stosuje się zamiennie gaśnice śniegowe lub proszkowe, do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe, do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem lub materiałów znajdujących się w pobliżu tych urządzeń, stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe, sprzęt umieszczony jest w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach do budynku, na korytarzach przy hydrantach, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki), sprzęt umieszczony jest w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu jest zgodne z Polskimi Normami, odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie jest większa niż 30 m, do gaśnic jest zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Uwzględniając charakter zagrożenia pożarowego budynku oraz parametry technicznoużytkowe podręcznego sprzętu gaśniczego, do zabezpieczenia obiektu przewidziano gaśnice proszkowe GP 6x oraz gaśnice śniegowe GS 5x z zachowaniem wskazanej w części graficznej lokalizacji. CZASOKRESY SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO, CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH, PRÓB CIŚNIENIOWYCH, AKTUALIZACJI itp. GAŚNICE - przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie rzadziej niż raz w roku. HYDRANTY - przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne wraz z próbami ciśnieniowymi nie rzadziej niż raz w roku. WĘŻE HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH - próba ciśnieniowa na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat. SYGNALIZACJA ALARMU POŻARU - przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne raz na kwartał. INSTALACJE ODDYMIAJĄCE - przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne raz na kwartał. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE - przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie rzadziej niż raz w roku. PRZEWODY KOMINOWE (wentylacyjne) - sprawdzenie stanu technicznego co najmniej raz w roku. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA - pełne badania co najmniej raz na 5 lat. PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE ORGANIZACJI ORAZ WARUNKÓW EWAKUACJI - co najmniej raz na 2 lata. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - aktualizacja raz na 2 lata.

39 - 9 - ZASADY KONSERWACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO. Za całokształt spraw związanych z konserwacją i gospodarką podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnice i agregaty gaśnicze), wyposażenie budynków w ww. sprzęt oraz koce gaśnicze we wszystkich obiektach MSW odpowiada Biuro Administracyjno-Finansowe MSW. Przeglądy konserwacyjne gaśnic i agregatów gaśniczych przeprowadzają uprawnieni konserwatorzy. Ich zadaniem jest przeprowadzenie oględzin oraz sprawdzenie prawidłowości działania elementów składowych gaśnicy lub agregatu, skontrolowanie ładunku środka gaśniczego oraz ładunku z gazem wyrzutnikiem lub innego elementu napędowego. Konserwator podręcznego sprzętu gaśniczego określa, czy gaśnica spełnia wszystkie wymagania, czyli jest w pełni sprawna i może nadal znajdować się w miejscu czuwania, lub czy nadaje się do tzw. naprawy warsztatowej, czyli do remontu. Konserwator może także stwierdzić, że uszkodzenia gaśnicy są tak duże, że gaśnica nie nadaje się do naprawy kieruje ją wtedy do złomowania. Na sprawną gaśnicę konserwator nakleja kontrolkę, na której powinny znajdować się następujące informacje: napis KONTROLKA, adres firmy przeprowadzającej konserwację, imienna pieczątka konserwatora, data przeprowadzonej kontroli: miesiąc i rok, data następnej kontroli: miesiąc i rok. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PODCZAS PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH GAŚNIC: Gaśnice śniegowe 1. Oględziny zewnętrzne gaśnicy. 2. Po odkręceniu kontrola węża oraz tuby (prądownicy), wymiana uszczelki. 3. Kontrola plomby oraz zaworu zbijakowego. 4. Ważenie gaśnicy, sprawdzanie ubytku środka gaśniczego. 5. Kontrola daty legalizacji zbiornika UDT. 6. Dokręcenie węża, czyszczenie gaśnicy. Gaśnice proszkowe pod stałym ciśnieniem (X) 1. Oględziny zewnętrzne gaśnicy. 2. Wykręcenie głowicy ze zbiornika. 3. Sprawdzenie prawidłowości pracy (zbijak)oraz drożność zaworu w głowicy. 4. Sprawdzenie membrany w głowicy zbiornika. 5. Skręcenie poszczególnych elementów. 6. Założenie zawleczki i zaplombowanie. ZASADY KONSERWACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH. Za całokształt spraw związanych z konserwacją i gospodarką hydrantami wewnętrznymi (wyposażeniem hydrantów, prowadzeniem książki kontroli hydrantów itp.) we wszystkich obiektach MSW odpowiada Biuro Administracyjno-Finansowe MSW. Doroczne przeglądy i konserwacje. Przeglądy i naprawy powinny być przeprowadzane przez kompetentny personel. Hydrant powinien być zamknięty (zakręcony) i pod ciśnieniem. Należy sprawdzić czy: urządzenie nie jest zastawione, uszkodzone, elementy nie są skorodowane lub przeciekające, instrukcje obsługi są czyste i czytelne, miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane, wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika przepływu oraz miernika ciśnienia),

40 miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym, wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć; jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte, bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach, dla bębnów z wahliwym zamocowaniem sprawdzić czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180 o, przy bębnach ręcznych sprawdzić czy zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo, przy bębnach automatycznych sprawdzić pracę zaworu automatycznego oraz sprawdzić właściwą pracę serwisowego zaworu odcinającego, sprawdzić stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia, jeżeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzić, czy nie jest uszkodzenia i czy drzwiczki łatwo się zamykają, sprawdzić, czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje, sprawdzić pracę prowadnic węża, upewnić się, że są właściwie i pewnie zamocowane, pozostawić hydranty i instalację w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany napisem NIECZYNNY i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/ /właściciela. ZASADY KONSERWACJI INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU (SAP). Za całokształt spraw związanych z konserwacją i gospodarką instalacjami sygnalizacji alarmu pożaru odpowiada Biuro Administracyjno-Finansowe MSW oraz firma konserwująca instalacje. Obsługa codzienna. Użytkownik / właściciel powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy było sprawdzone: a) czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i, czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację, b) czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania, c) czy, jeżeli instalacja była wyłączana, sprawdzana lub wyciszana, to została przywrócona do stanu dozorowania. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. Obsługa miesięczna. Użytkownik / właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu: a) przeprowadzono próbny rozruch każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego, b) zagwarantowano wystarczający zapas papieru, tuszu lub taśmy do drukarki, c) przeprowadzono test wskaźników, a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. Obsługa kwartalna. Użytkownik / właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na każde trzy

41 miesiące specjalista: a) sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji, b) spowodował zadziałanie, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze, UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych zdarzeń, jak np. uwolnienie środka gaśniczego. c) sprawdził, czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo, d) sprawdził zdatność CSP do uaktywniania wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi, e) w miarę możliwości, spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji, f) przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta, g) dokonał rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i jeżeli tak dokonał oględzin. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. Obsługa roczna. Użytkownik / właściciel powinien zapewnić aby co najmniej raz w roku, specjalista: a) przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej, b) sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta (dopuszcza się sprawdzenie 25% ilości czujek kwartalnie), c) sprawdził zdatność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych, d) sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, e) dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymywana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, f) sprawdził i przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Lista kontrolna pożarowego obiektu. Lista kontrolna przeznaczona dla właścicieli, zarządców, jak również osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Zasady alarmowania: 1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH I OKRESOWA KONTROLA SYSTEMÓW W MUZEUM ROLNICTWA

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH I OKRESOWA KONTROLA SYSTEMÓW W MUZEUM ROLNICTWA SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH I OKRESOWA KONTROLA SYSTEMÓW W MUZEUM ROLNICTWA Starszy Specjalista ds. Kontrolno Rozpoznawczych w KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem st.kpt. mgr inż. Adam Frankowski Pożar

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. ul. Regucka 3. 05 430 Celestynów. Nr dyplomu / uprawnienia

INSTRUKCJA. ul. Regucka 3. 05 430 Celestynów. Nr dyplomu / uprawnienia INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO URZĄD GMINY CELESTYNÓW ul. Regucka 3 05 430 Celestynów Opracowali: Imię i Nazwisko Nr dyplomu / uprawnienia Tytuł zawodowy Arkadiusz Kurman RN-3/S/7133/0326/11 specjalista

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 2. Temat zajęcia: Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa obiektu. 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r.

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja BHP dla wykonawców zewnętrznych

Instrukcja BHP dla wykonawców zewnętrznych Instrukcja BHP dla wykonawców zewnętrznych Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Łódź, październik 2011r. 1/25 I Wstęp. Zakres stosowania 1. Instrukcja dotyczy Wykonawców, dostawców usług i materiałów oraz

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOKÓŁCE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOKÓŁCE ZATWIERDZAM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOKÓŁCE Sokółka dn... SPIS TRESCI Podstawa prawna opracowania. Zasady ogólne. Charakterystyka pożarowo techniczna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ CO TO JEST EWAKUACJA DORAŹNA? Ewakuacja (łac. evacuatio opróżnianie; znikanie) to zorganizowane przemieszczenie

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo Lublin, ul. Jaczewskiego2 Prowadzona działalność Instytut naukowo- badawczy z kliniką Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej brzmienie od 2009-08-14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Zmiany aktu: z dnia 16 czerwca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe prac niebezpiecznych poŝarowo GKL Data Nr wyd. 1. Strona 1 z 6 RB

INSTRUKCJA. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe prac niebezpiecznych poŝarowo GKL Data Nr wyd. 1. Strona 1 z 6 RB INSTRUKCJA Strona 1 z 6 RB Strona Numer wyd. Data Zmiana 1-6 1 15-04-11 Dostosowanie do zmian organizacyjnych GL S.A., zmiana szablonu dokumentu, zmiana definicji p. 4. Strona 2 z 6 RB 1. CEL Celem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej opracował: mgr inż. Leszek Król inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej AGH 1. Podstawy prawne funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znak E100 Wyjście ewakuacyjne Rozmiar (cm) 30x60 40x80 Podłoże E101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) E102 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: prowadzenia okresowych przeglądów i badań instalacji, urządzeń użytkowych i zabezpieczających będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo