Protokół Nr LXIII/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr LXIII/2013"

Transkrypt

1 Protokół Nr LXIII/2013 sesji zwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 00, zakończono o Na ustawowy skład Rady Miejskiej 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu - Pan Piotr Krawczyk. Protokolant: Anita Drozd. Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście: - Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze - Pan Piotr Rostek, - Skarbnik Gminy Jedlicze - Pani Iwona Sołtys, - Sekretarz Gminy Jedlicze - Pani Mariola Stapińska Chrobak, - Starosta Powiatu Krośnieńskiego - Pan Jan Juszczak, - Radny powiatu - Pan Edward Nowak, - Radny powiatu - Pan Wojciech Tomkiewicz, - Kierownik GOPS - Pani Irena Wilusz, - Dyrektor GOK - Pan Maciej Łukaszewicz, - Dyrektor GOSiR - Pan Andrzej Piękoś, - Dyrektor ZEASiP - Pan Marek Świdrak, - Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Jedlicze, -Przewodniczący Zarządów Osiedli i Sołtysi Gminy Jedlicze (wg. załączonej listy obecności /załącznik nr 1/), - Mieszkańcy gminy Jedlicze. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady. 5. Zatwierdzenie protokołu Nr LIX/2013 z sesji rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 29 października 2013 roku. 6. Zatwierdzenie protokołu Nr LX/2013 z sesji rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 26listopada 2013 roku. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: a) przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na 2014 rok, 1

2 b) przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata , c) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych dla Gminy Jedlicze na 2014 rok, d) uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jedlicze, e) wyrażenia zgody na użyczenie części działki nr ewid. 1944/1 położonej w Jedliczu, f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty, g) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlicze, h) dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych, i) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 8. Wolne wnioski i zapytania. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 11. Zakończenie sesji. Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady LXIII sesji Rady Miejskiej w Jedliczu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Piotr Krawczyk, który przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych /załącznik Nr 2/ Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad: na skład Rady - 15 radnych, w sesji uczestniczyło - 13 radnych. Projekt porządku obrad sesji stanowi załącznik Nr 3. sesji. Przewodniczący spytał, czy są jakieś propozycje zmian czy uwag odnośnie programu Zastępca Burmistrza poprosił Wysoką Radę o wprowadzenie do programu sesji w punkcie 7 rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach: uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz okresem ostatecznego 2

3 terminu ich dokonywania, a także zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata Zastępca Burmistrza zasygnalizował, iż w trakcie sesji będzie dostarczona prawdopodobnie jeszcze jedna uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na bieżący 2013 rok, dodatkowo wyjaśnił, iż jest to spowodowane sytuacją, jaka ma miejsce praktycznie w całym województwie. Jak Państwo wiedzą realizujemy taki program e-administracji PS AP i w piątek po południu otrzymaliśmy fakturę, która jest wystawiona niezgodnie z umowa i porozumieniem, które zawarliśmy z Urzędem Marszałkowskim, jest ona wystawiona na kwotę wyższą, nie dotyczy to tylko naszej gminy dotyczy to również wielu innych gmin i samorządów na terenie podkarpacia. Zrobił się wielki zamęt, co z tym fantem zrobić, bo problem jest w tym jak zaksięgować ten naddatek i w związku z tym postanowiliśmy, że jeszcze dziś przygotujemy zmiany w budżecie na bieżący rok, tak żeby tą brakująca kwotę, a chodzi o ok zł, zabezpieczyć na zobowiązania na przyszły rok. Jak to się wszystko rozwiąże, to nie wiadomo, ponieważ wiemy że Kolegium RIO ma obradować w tym temacie, ale czy zajmą jakiekolwiek stanowisko tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wiemy tylko, że telefony do RIO się urywały, większość samorządów ma ten sam problem. Jeżeli ta uchwała zostanie dostarczona, to wtedy w trakcie obrad po prostu poproszę o jej wprowadzenie do porządku obrad. Pan Piotr Rostek zapowiedział, iż w drodze jest firma, która wykonywała dla nas plan gospodarki azbestem. Państwo ci przyjadą za około 30 min. więc bardzo proszę po przedstawieniu Informacji z działalności Burmistrza o wprowadzenie prezentacji tej firmy do porządku obrad dzisiejszej sesji. Pan Piotr Rostek podziękował za zabrany głos. Przewodniczący poprosił Wysoką Radę o przegłosowanie wniosku o zmianę programu sesji. W wyniku głosowania - za programem sesji głosowało 13 radnych, przy 13 osobowym składzie Rady w chwili głosowania. Program sesji został przyjęty. Ad. 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków Do prac w Komisji Uchwał i Wniosków Rada powołała następujących radnych: 1. Radnego Pana Piotra Woźniaka, 2. Radnego Pana Adriana Bożka, 3. Radnego Pana Stanisława Chochołka. Radni zgłoszeni do prac w Komisji Uchwał i Wniosków, zapytani kolejno przez Przewodniczącego Rady, wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Rada jednomyślnie, pozytywnie przegłosowała skład Komisji Uchwał i Wniosków /13 głosów-za/. Przewodniczący udzielił głosu Panu Piotrowi Rostek. 3

4 Zastępca Burmistrza wyjaśnił, iż zanim przystąpimy do 3 punktu obrad interpelacji i zapytań, ma jeszcze jedną rzecz, ponieważ na poprzedniej sesji była poruszona sprawa naszej mieszkanki, która potrzebuje pomocy i następnie podziękował za wsparcie i udzielenie pomocy. Oczywiście ta akcja trwa w dalszym ciągu, ponieważ nie jest to jednorazowa pomoc, na naszej stronie internetowej znajdują się informacje dla zainteresowanych pomocą osób. W tym temacie mam jeszcze jedną podobną sprawę, do tej pory nie poruszaliśmy tego tematu, myślę, że i tak część osób zna już temat, sprawa tej choroby dotknęła również naszą koleżankę obecną tu panią Teresę Krzysztyniak. Również tutaj ze swojej strony chciałbym zaapelować o pomoc, bo w tej chwili nadeszła taka chwila kiedy taka pomoc jest potrzebna. To jest pomoc oczywiście również przez fundację, która zajmuje się takimi rzeczami, więc tutaj na pewno będzie wszystko rozliczone, zbliża się okres rozliczania naszego podatku 1 % również można podarować, także bardzo proszę o wsparcie dla Pana Adama Krzysztyniaka. Jak wyniszczająca, nie tylko dla organizmu ale i dla budżetu całej rodziny, jest ta choroba myślę, że nie muszę w tej chwili mówić. Przykre sprawy dotykają nas w tym roku, ale bardzo proszę o solidarność i o wsparcie dla rodziny naszej koleżanki. Szanowni Państwo, sprawy finansowe są bardzo delikatne, dlatego mam prośbę pomagajmy, ale nie chwalmy się tym, ile i na jakie konto, ponieważ i dla tych ludzi, którym pomagamy i dla społeczeństwa może będzie zdecydowanie lepiej. Mogę zapewnić, ponieważ pieniądze spływają na konta to nawet jeżeli udałoby się zgromadzić większe kwoty, są one bardzo potrzebne i zostaną wykorzystane na leczenie na innych, którzy potrzebują pomocy, a kwot nie zgromadzili. Pan Piotr Rostek podziękował za zabrany głos. Ad. 3. Interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący udzielił głosu Panu Józefowi Tuckiemu. Pan radny Tucki: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka rado, Szanowni państwo. Mam dwa tematy na sesji, pierwszy do Pana Burmistrza czy w roku 2014 będzie budowane koło szkoły w Długiem plac zabaw? Drugie pytanie to do powiatu, radnych powiatu chodzi mi o przystanek przy drodze powiatowej na wiszach. To może nie na czasie, bo trawa już nie rośnie, ale chciałbym tak zaapelować na drugi rok, bo jeżdżę ta trasą koło tego przystanku. Nikt nie wykasza tej trawy, a bardzo wysoka ta trawa jest i prosiłbym na drugi rok, aby w 2014 roku ktoś tam od czasu do czasu wykosił tę trawę. Bardzo dziękuję. Przewodniczący udzielił głosu Pani Teresie Krzysztyniak. Pani radna Krzysztyniak: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni goście, ja mam takie zapytanie jaka jest szansa na uruchomienie nieczynnych lamp na ul. Trzecieskiego? Tak samo zamontowanie lampy przy przedszkolu w Jedliczu, to jest przedszkole przy rafinerii NAFTY. Tam jest ciemno, jest tam lampa na przedszkolu, a chodzi o taka lampę, by to więcej widoczne było. Tak samo mam taką prośbę przy sklepie przy Buczyńskich tam była stara wierzba, która zagrażała niebezpieczeństwu. Panowie 4

5 zwrócili się z prośbą, więc ta wierzba została wycięta, wysprzątana i tam też jeżeli jakieś pieniądze by się znalazły, żeby też tam zamontować choćby jedną lampę. Dziękuje. Przewodniczący udzielił głosu Panu Markowi Maciejowskiemu. Pan radny Maciejowski przywitał zgromadzonych gości, po czym dodał, iż ma kilka tematów i do Pana Burmistrza i do radnych powiatu. Pierwszy temat może do radnych powiatowych, prośba moja i sołtysa, odnośnie oznakowania skrzyżowania przy starej szkole w Żarnowcu. Uczęszcza tam bardzo dużo wycieczek, autobusy przyjeżdżają, jest jeden znak na drodze gminnej ustąp pierwszeństwa przejazdu a dalej już nie wiadomo gdzie i komu ustąpić pierwszeństwa. Drugi temat to już do Pana Burmistrza w imieniu swoim i sołtysa chciałem bardzo serdecznie podziękować za odbyty remont domu ludowego w Żarnowcu oraz termomodernizację, jest tam parę drobnych usterek, które dopiero chyba na wiosnę będzie można usunąć, ale to już indywidualnie. Jeszcze jeden temat też do Pana Burmistrza widziałem zapis w projekcie budżetu odnośnie remontu elewacji domu ludowego w Chlebnej. Chciałem spytać czy ujęte będzie bądź jest wymiana bramy garażowej do remizy OSP. Pan radny podziękował za zabrany głos. Przewodniczący udzielił głosu Pani Krystynie Marć. Pani radna Marć: Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Nie chciałabym, by było to ujęte jako chwalenie się, daleka jestem od tego, ale w odpowiedzi na apel na pomoc dla chorej Dominiki Szmyd mieszkanki Jedlicza, zwracałam się z prośbą do wielu osób, organizacji społecznych do włączenia się do akcji zbiórki pieniężnej. Taki apel był również wypowiedziany Panie Burmistrzu przez Pana na ostatniej sesji. Dzisiaj z wieka satysfakcją chcę wyrazić wdzięczność i podziękowanie tym ludziom się te rzeczy należą. Wszystkim, którzy odpowiedzieli na ten apel i czynnie włączyli się do charytatywnej akcji. 15 grudnia została przeprowadzona zbiórka pieniężna na terenie: parafii Żarnowiec, podziękowania dla Caritasu przy kościele i dla Pana sołtysa Krajewskiego, który szedł krok w krok ze mną. Dla parafii Dobieszyn, podziękowanie dla Caritasu w Dobieszynie, podziękowanie dla parafii Potok, podziękowanie dla Pani Lidii Lipki, stowarzyszenia Troska o Twoją Przyszłość, parafia Korczyna, podziękowanie dla młodych wolontariuszy z Korczyny, parafia Tarnowiec zbiórka została przeprowadzona przez Caritas przy Zespole Szkół Zawodowych im. Armii Krajowej w Jedliczu, 22 grudnia została też przeprowadzona zbiórka w parafii Jaszczew, podziękowanie dla młodych wolontariuszy oraz Caritasu przy parafii w Jaszczwi. Wcześniej w listopadzie została przeprowadzona zbiórka w Jedliczu, podziękowanie dla Caritasu. Proszę państwa udało się zdobyć ,55 zł. Pieniądze wspaniałe, wielkie ukłony, od rodziców, w imieniu swoim oraz rodziców Dominiki serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, wolontariuszom, księżom proboszczom wymienionych wyżej parafii, dziękuje organizacjom, dyrektorowi z zespołu szkół w Jedliczu Panu Zygmuntowi Ginalskiemu, Panu Wojciechowi Tomkiewiczowi, który mi pomógł a także firmie finanse usługowe Buczyńscy. Państwo Buczyńscy wszystkie pieniądze przesłali na konto do chorej Dominiki, bez pobierania 5 gr. Niskie ukłony, jestem bardzo zadowolona z tej akcji i nie chciałabym, by było to nazwane, że się chwalę. Nie ja chciałam złożyć wielkie ukłony i podziękowania dla tych, którzy otwarli serca na ten duży problem. To jest jedna sprawa. Następna sprawa chodzi mi o tablicę ogłoszeń na ulicy, na rozjeździe ulicy Obrońców Wolności i Wierzbowej, chciałam złożyć podziękowanie dla Powiatowego Zarządu Dróg, na ręce Pana Pepery, ponieważ no mieszkańcy byli dwa lata bez tablicy, nie doszłam końca z władzami urzędu, ale doszłam końca z władzami powiatu. Także mieszkańcy i ja niskie ukłony. 5

6 Prosiłabym, by ktoś przywiązał uwagę, nie wiem do kogo mam się zwrócić, chodzi o lustro na ulicy Tokarskich i Traugutta. To lustro jest potrzaskane, nie wiem czy tam był jakiś wypadek, kolizja, czy zuchwalstwo. W każdym bądź razie lustro to jest do wymiany i bardzo o to proszę. Znowu nieprzyjemny temat, ale musze go ruszyć niestety. Proszę Państwa, kiermasz świąteczny tutaj w GOK-u. Panie Burmistrzu, może nie na ostatniej ale przedostatniej sesji temat był dyskutowany temat dożynek, organizacji dożynek. Zapewnił nas Pan, że takie rzeczy miejsca już mieć nie będą. Na 14 kół, były 4 koła tutaj na tej sali. Żadnej reklamy, żadnego banera, żadnej informacji, prawie bez mieszkańców. Impreza zorganizowana, ludzie i koła były zszokowane. Jesteśmy przyzwyczajeni do trochę innych sytuacji i innych organizacji. Taki kiermasz był organizowany lata w zupełnie inny sposób, gdzie ludzie o nim wiedzieli, przychodzili, bo o to chodzi. Bo o to chodzi. Bardzo dużo było do powiedzenie na ten temat i zobowiązano mnie do ruszenia tematu na sesji, bo te rzeczy niestety ale się powielają. Dziękuję. Przy okazji chciałam poprosić Pana Panie Przewodniczący, przyszedł tu na sesję szef zespołu Kamfinioki. Bardzo prosi Pan Pasterczyk i ja również, czy dopuściłby Pan do głosu, jak to było praktykowane wcześniej na sesjach, nie jest tu oczywiście punkt dla mieszkańców, ale takie wyjątki były robione, żeby nie trzymać tego Pana tutaj do końca, nie wiadomo jak długo sesja tutaj pociągnie, czy wyrazi Pan zgodę na to, aby Pan Pasterczyk zabrał głos? Pan Przewodniczący odpowiedział, iż bardzo dziękuje, ale na razie jesteśmy w punkcie 3 interpelacje i zapytania radnych, także proszę bardzo trzymamy się tego punktu. Panie radna Marć: Czyli rozumie, że Pan nie dopuści do głosu? Przewodniczący odpowiedział, iż będzie musiał Pan poczekać na swoją kolej. Większość Państwa czeka, czy mam zostać tylko ja i dwie osoby do na odczytanie protokołu? Pani radna Marć: To w takim razie ja przeczytam pismo od Pana Pasterczyka. Przewodniczący zwrócił uwagę, iż Pani tu w imieniu Pana Pasterczyka? Pani radna Marć odpowiedziała, że w imieniu mieszkańca. Przewodniczący wyraził zgodę. Pani radna Krystyna Marć odczytała pismo skierowane do Rady Miejskiej w Jedliczu /załącznik Nr 4/. Przewodniczący przerwał odczytanie pisma, pytając i zwracając uwagę, że przekroczyła Pani już swój czas swojego wystąpienia. Pani rozumie 10 min już minęło. Nie wiem jak długie to pismo jest i dlatego pytam. Pani radna Marć: Panie Przewodniczący Przewodniczący: pytam tylko, nie? Pani radna Marć: Nie wiem, żartuje Pan w tej chwili? 6

7 Przewodniczący: Nie żartuje, jesteśmy w punkcie interpelacje i zapytania radnych. To jest na piśmie interpelacja, nie wiem, proszę złożyć bo tak to wygląda. Pani radna Marć: Ale po to przyszedł mieszkaniec, żeby podyskutować na ten temat, Panie Przewodniczący. Przewodniczący: Przecież Pani zna dokładnie program sesji, trzymajmy się tego, bo jak za chwilę zaczniemy każdy inne punkty wyciągać, to jak my tu dzisiaj będziemy obradować? Pani radna Marć: Panie Przewodniczący ja dlatego pytam, ponieważ takie rzeczy były powielane. Przewodniczący powiedział, że proszę złożyć na piśmie na moje ręce. Pani radna Marć: Dopuszczało się ludzi w tym punkcie do zabrania głosu, ja dlatego pytałam, czy mi Pan pozwoli. Ja tu żadnej przepychanki nie chcę robić. Przewodniczący odpowiedział, że proszę złożyć interpelacje na moje ręce i przeczytam w odpowiednim punkcie. Pani radna Marć: Poczekamy w takim razie do wolnych wniosków. Dziękuje. Przewodniczący udzielił głosu Panu Krzysztofowi Ochała. Pan radny Ochała: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Chciałem spytać Pana Burmistrza co z drugim etapem drogi na tzw. górkę w Porębach? Kiedy zostanie ten drugi etap włączony. Drugie pytanie to jest, to nie pytanie tylko podziękowanie dla Pani sołtys w Porębach, oraz Rady Sołeckiej za włączenie się w projekt odnowy wsi dotyczący remontu i wyposażenia domu ludowego w Porębach. Dziękuje. Przewodniczący udzielił głosu Panu Stanisławowi Chochołek. Pan radny Chochołek: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni goście. Ja chciałem zapytać w imieniu mieszkańców Podniebyla, zarazem i strażaków, czy istnieje możliwość w przyszłym roku utwardzenia, nazwę to placu, obok drogi przy domu ludowym w Podniebylu, gdzie również tam jest wyjazd wozu strażackiego z remizy i tam po prostu troszkę dalej od remizy jest już teren zielony, tam mieszkańcy uważają, że należałoby to utwardzić, co również sprawowało by rolę takiego małego parkingu, dla osób które korzystają tam ze spotkań w domu ludowym. Bardzo bym prosił o zainteresowanie się tą sprawą też. Co dotyczy Piotrówki to chciałbym zapytać na jakim etapie jest wniosek na remont domu ludowego w Piotrówce, połączony chyba ten wniosek jest z budową oświetlenia Dobieszyn krzaki, dotyczy to chyba też elewacji budynku domu ludowego w Chlebnej. Na jakim etapie jest wniosek chciałbym zapytać. Natomiast jak jestem już przy wnioskach, chciałbym zapytać tutaj Panów, Pana Starostę albo radnych z powiatu, czy został złożony wniosek na dofinansowanie na budowę mostu na ul. Sienkiewicza, wiemy że wkład własny zabezpieczony został i jak sprawa do przodu się posuwa? Dziękuję. 7

8 Przewodniczący udzielił głosu Panu Tadeuszowi Leśniak. Pan radny Leśniak: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja mam jedno pytanie a zarazem prośbę do Pana Burmistrza. W momencie jak będą żwirowane drogi, żeby parking przy szkole podstawowej w Jedliczu, przy zespole szkół, wyrównać i ewentualnie na miarę możliwości wysypać jakimś drobnym żwirkiem, dlatego że tam już jest no dość niebezpiecznie, nawet w momencie, gdy są jakieś opady. Druga taka prośba, ja na poprzedniej sesji pytałem Pana Burmistrza i prosiłem żeby sprawdzić drożność studzienek. Mieliśmy taką sytuację przy pierwszym śniegu a potem przy opadach kilkunastu milimetrowych deszczu. Te miejsca, które wskazałem sprawdziłem, rzeczywiście wyjazd z Armii Krajowej na Tokarskiego, skrzyżowanie Armii Krajowej z Brzozową, skrzyżowania były niedrożne. Na przejściu tu na skrzyżowaniu nie było możliwości przejścia bo było 30cm wody, około 30cm. Woda przepływała na ulicę Brzozową. Jak jestem przy tym to chciałem prosić Pana Starostę, bo obiecał że tą studzienkę, która jest źle wyprofilowana na tym skrzyżowaniu zostanie naprawione, jest szansa, żeby wyfrezować przy krawężniku i doprowadzić do tej studzienki, przypuszczam że większych jakichś nakładów, ewentualnie obniżyć w ten czas by stało się prawdopodobnie drożne. Nie jestem pewny, ale tak to wyglądało. Przy okazji chciałem prosić Pana Starostę bo ma być zmieniona forma przejazdu tutaj ograniczenie prędkości, najogólniej rzecz biorąc skrzyżowaniem między szkołą tą nową i do rynku, była taka prośba by ograniczyć prędkość. Ja wiem że miał być tam pas zwalniający. Potem rozmawiałem z Panem Starostą, być może znaki to wymaga czasu by to uzgodnić, mam taką prośbę czy jest szansa by te dwa problemy rozwiązać. Pytanie tradycyjne, proszę mi wybaczyć, ale musze je złożyć, czy przewidziane są w budżecie pieniądze na remont chodnika na ul. Armii Krajowej i ul. Brzozowej na 2014 rok. Dziękuje uprzejmie. Przewodniczący udzielił głosu Panu Tadeuszowi Kędra. Pan radny Kędra: Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałem takie zapytanie czy modernizacja i rozbudowa domu ludowego w Potoku idzie zgodnie z harmonogramem? Na jakim etapie jest budowa wodociągu w Potoku? Czy w 2014 roku jest przewidziane skończenie tego chodnika przy ulicy, przy drodze krajowej? Jeszcze jedno do Pana Starosty, albo do radnych powiatu, mam problem z utrzymaniem czystości chodnika tego od kościoła do szkoły, bo on jest powiatu, nie wiem ale przynajmniej raz do roku należy wysprzątać ten chodnik i nie wiem jak to zrobić. Koło szkoły tym chodnikiem zajmuje się szkoła, wyczyszcza tam trawę i to wszystko. Jest chodnik i jestem z tego zadowolony, bo ludzie mają gdzie chodzić, tylko od czasu do czasu mieszkańcy nie chcą tego przeczyszczać więc nie wiem jak to rozwiązać. Dziękuję. Przewodniczący udzielił głosu Panu Krzysztofowi Ochała. Pan radny Ochała: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, przedtem dotyczyło to miejscowości Poręby moje wystąpienie, a teraz chciałem zapytać Pana Burmistrza, jaka jest możliwość oświetlenia nowej drogi, górnej drogi tak zwanej, tam powstają nowe budynki, już ich kilka powstało, tam mieszkańcy pytają, czy jest możliwość ich oświetlenia. Następne mam pytanie, na jakim etapie jest projekt unijny dotyczący domu ludowego w Chlebnej. Dziękuje. 8

9 Przewodniczący udzielił głosu Pani Krystynie Marć. Pani radna Marć: Ja mam takie pytanie, bo mam mieszkańców, którzy mieszkają po 60 lat i do dzisiejszego dnia nie mają asfaltu. Domy stoją po 60 lat i do dziś ludzie maja kurz, gdzie nie otworzą sobie okna. Taka ulica to jest ulica boczna Armii Krajowej, taka ulica to jest 3-go Maja, a chciałam zapytać, ponieważ w tym 2013 roku Pan Burmistrz obiecał mieszkańcom zapłocia, zapewniał remont mostu w 2014 roku, który ma rozebrane schody. Jakoś nie doszukałam się w naszym budżecie ani złotówki na ten cel, ale obiecanki były złożone. Chciałam usłyszeć cos na ten temat. Dziękuje. Przewodniczący udzielił głosu Panu Ryszardowi Dziura. Pan radny Dziura: Panie Burmistrzu, panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym zapytać, jakie są możliwości być może w budżecie na 2014 rok, odnośnie miejscowości Dobieszyn, a konkretnie chodzi mi o połączenie drogi przy stadionie Victorii Dobieszyn, drogi przy dzielnicy tych nowych domów przy drodze powiatowej przy cmentarzu. Już było wcześniej w innych latach ta petycja zgłaszana, chciałbym dowiedzieć się jakie są szanse na to, by połączyć te dwie drogi asfaltowe, tak żeby można było bez kurzu, bez błota przedostać się właśnie z tej dzielnicy w stronę cmentarza i odwrotnie. To jest pierwsza sprawa i drugą interpelację, jaką chciałbym złożyć był czas na to Panie Burmistrzu, chodziłem, pytałem i prosiłem, nawet Pan obiecał, okazanie tego na dokumencie w tym momencie myślę, że moja cierpliwość się skończyła i na podstawie paragrafu 31 ust. 3 Statutu Gminy żądam w dniu dzisiejszym okazania dokumentów dotyczących odpowiedzi Pana Burmistrza udzielonej na piśmie Pani sołtys z Dobieszyna w sprawie oświetlenia dzielnicy górki, które to zostało złożone do podpisu mieszkańców tejże dzielnicy, chciałbym po prostu mieć możliwość zapoznania się z tym pismem. Dziękuję bardzo. Ad. 4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady. Informację o pracy Burmistrza za okres od 22 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. /załącznik Nr 5/ przedstawił Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Pan Piotr Rostek. Przewodniczący udzielił głosu Pani Krystynie Marć. Pani radna Marć: ja chciałam zapytać, kto jest pracownikiem tej pierwszej pomocy w urzędzie? I bardzo proszę podać skład komisji o nagrodę Burmistrza. Ad. 5. Zatwierdzenia protokołu Nr LIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 29 października 2013 roku. 9

10 Żaden z radnych nie zgłosił uwag. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Miejskiej ustalił, że na ustawowy skład rady 15 radnych w sesji brało udział 12 radnych, za przyjęciem powyższego protokołu głosowało 9 radnych, wstrzymało się 3 radnych, przy 12 osobowym składzie Rady w chwili głosowania. Zatwierdzono Protokół Nr LIX/2013. Ad. 6. Zatwierdzenie protokołu Nr LX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 26 listopada 2013 roku Żaden z radnych nie zgłosił uwag. W głosowaniu brało udział 12 radnych, za przyjęciem głosowało 9 radnych, wstrzymało się 3 radnych.. Zatwierdzono Protokół Nr LX/2013. W obradach nastąpiła przerwa 5 minutowa. Wznowienie obrad po przerwie. Przewodniczący udzielił głosu Panu Staroście Janu Juszczakowi. Pan Starosta przywitał Przewodniczącego, Wysoką Rade i zebranych gości. Dziękuję za możliwość zabrania w tym punkcie głosu. Jestem umówiony na zaplanowane posiedzenie Zarządu na godzinne 11, które było wcześniej zaplanowane. W związku z tym, że kilka tutaj pytań było adresowanych pod kontem Powiatu, to chciałbym do tych kwestii odnieść się bardzo krótko. Bacząc na to, że są goście,muszę takie ogólne wprowadzenie uczynić, zwłaszcza że jesteśmy już jako samorząd powiatu krośnieńskiego po przyjęciu na rok Chciałbym Państwa poinformować może o konstrukcji budżetu, żeby osadzić w realiach a może nawet porównać do budżetu Gminy Jedlicze. Bo to myślę, że to warto widzieć w całości. Budżet Powiatu ja będę mówił w zaokrągleniach żeby tutaj nie wchodzić w zbyt dużą szczegółowość. Budżet Powiatu po stronie dochodowej kształtuje się w wysokości ponad 66 milionów zł, natomiast zaplanowane wydatki na rok 2014 są określone na 69 milionów. Deficyt różnica między dochodami a wydatkami wynosi ok 2 milionów 800 tys. zł z czego pokrycie będzie z kolejnego kredytu. Natomiast, co stanowi tą stronę dochodowa, bo to jest bardzo ważne. I znów nie wchodząc w szczegóły, chyba każdorazowo na sesji budżetowej Gminy, Powiatu o tym mówię, bo Radni Powiatu zdają sobie z tego sprawę i maja tę wiedze z jakich tzw. filarów składa się budżet po stronie dochodowej - budżet Powiatu. Państwu przypomnę po raz kolejny, że budżet Powiatu, nie jest budżetem ja go tak określam twórczym, on jest bardziej zasadniczym czyli sztywnym z prostej przyczyny, że w sumie 83 % są to elementy składające się z dotacji czyli z takich środków, 10

11 które są praktycznie nie do ruszenia tylko występuje konieczność wydatkowania tam na jaki cel została dotacja udzielona z subwencji. Tu jest pewna swoboda i dowolność ale to jest kolejna wielkość środków nazwę to tak kolokwialnie przychodząca z zewnątrz z budżetu państwa i są inne dochody procentowo tam określone tez udział w PIT i CIT czyli udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zdajecie sobie Państwo sprawę, że od powiatu w najmniejszym stopniu nie zależy to ile wpłynie z CITu i PITu do budżetu naszego. To są centralnie określone kwoty. Więc ponad 80 % to jest coś na co nie mamy wpływu. I tak naprawdę, wydatkować je musimy też na te cele, które są określone bądź to wprost jako dotacje bądź też jako zadania przypisane dla samorządu tego szczebla w formie subwencji. Więc ta twórczość jest procentowo niewielka i możliwości finansowe. Na ten rok planujemy i to też każdorazowo mówię i teraz przypomnę.w budżet Powiatu Krośnieńskiego wpisuje się najistotniejsze zadania. Te, które są znów nazwę filarami po stronie inwestycyjnej. Natomiast drobniejsze kwestie, takie no nie ujmując nic z budżetu samorządu gminnego, takie środki w wysokości kilkunastu - kilkudziesięciu tysięcy praktycznie nie występują w formie zapisanej. One są ujmowane w kwocie ogólnej na pewien obszar zadań. Naszym zadaniem i to jest po raz kolejny przypomnienie, od kilku kadencji staram się, staramy się, aby środki te skromne Powiatu zwłaszcza te skromne, które możemy wydatkować na zadania majątkowe i inwestycyjne, łączyć ze środkami zewnętrznymi, po to żeby je wzmocnić, aby efekt wykonanych zadań był znaczący. Aby unikać takiej sytuacji, aby jak ja to określam gołe powiatowe pieniądze wydatkować na zadania inwestycyjne. I są trzy źródła do których sięgaliśmy, żeby wzmocnić te Powiatowe pieniądze. Pierwsze źródło to środki Unii Europejskiej ale zdajemy sobie w chwili obecnej doskonale sprawę, z tego że perspektywa finansowa jest praktyczne zamknięta. Końcówka jest tylko, powiedzmy te projekty, które zostały wcześniej zakontraktowane są w tej chwili realizowane, bądź tez będą kończone w roku To jest jedno źródło. I drugie źródło to są środki z budżetu państwa. Są powiedzmy takie możliwości zkilku miejsc z budżetu państwa, również aby wzmocnić środki powiatowe. I trzecie źródło to środki innych samorządów, głównie samorządu gminnego. I na rok 2014 Szanowni Państwo w budżecie Powiatu zapisaliśmy kilka inwestycji, z których chcemy pozyskać środki zewnętrzne. I tak: z dróg aplikowaliśmy do tzw. schetynówki, a inaczej mówiąc Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. I tutaj chciałem powiedzieć tak szanowni Państwo, że zawsze do tej pory był tutaj w tym zakresie duży wyścig, mocna konkurencja między samorządami o te pieniądze. W tym roku to jest rok szczególny, mówię o roku 2014 już, szczególnie dlatego, że budżet obcięto na ten Narodowy Program. Patrząc przez perspektywę województwa tak jak w roku 2013 było ok 200 milionów złotych dla podziału między samorządy, tak teraz jest to kwota raptem niewiele, ciut więcej niż 60 milionów. Więc bardzo mocno ograniczono środki dla samorządów, możliwość pozyskania. Wcześniej myśmy w porozumieniu z gminami, ciągle powtarzam - efekt optymalny uzyskuje się poprzez pewną synergię w działaniu samorządu powiatowego i samorządu gminnego. Jeśli ta synergia występuje, jeśli porozumienie występuję, jeśli jest współdziałanie proszę mi wierzyć, efekt jest niewspółmierny do zainwestowanych środków z budżetu powiatu. I tak z dwoma gminami: Gmina Korczyna i Gmina Wojaszówka przejęły od Powiatu decyzja Rady Powiatu ale również odpowiednimi decyzjami Rad Gminy Korczyny i Gminy Wojaszówka, zostały przyjęte pewne odcinki dróg w tej i w tej gminie, po to żeby to gmina na drogę powiatową mogła występować do tej schetynówki. bo tutaj jest tez istotne, że można było zgłaszać tylko dwie inwestycje z tego zakresu. Myśmy poprzez to pociągnięcie dali sobie szanse na trzy drogi, bo jedna gmina Korczyna, druga gmina Wojaszówka i Powiat jako już właściciel własnej drogi, trzecią drogę zgłaszaliśmy już do schetynówki. I tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić w porozumieniu z gminami. Szanowni Państwo do schetynówki jest 50 do 55 %. Te 50 z budżetu Państwa i 50 aplikujących. Więc te 50% aplikujących zostały tak 11

12 podzielone, że gminy nie dość, ze przejęły drogę to jeszcze 20 % zabezpieczały jako udział do tych 50 %, 30 powiat i powiat dał i zabezpieczył środki na utrzymanie tych dróg czy letnie wykaszanie. I takie porozumienie ostało zawarte z tymi gminami. I trzecia droga do schetynówki została zgłoszona z terenu Gminy Rymanów. No niestety tak jak już powiedziałem, środki ograniczono i nasze projekty, nasze wnioski nie znalazły uznania. Na chwilę obecna można powiedzieć, że no nie mamy schetynówki, ale przez pryzmat roku 2013 chce powiedzieć że podobna sytuacja była w Gminie Krościenko Wyżne gdzie również występowaliśmy schetynówki i na drogę w tejże gminie i tez w pierwszym podejściu nasz wniosek nie znalazł się na liście głównej. Ale w efekcie uzyskaliśmy nie wchodząc w szczegóły, jakie tu mechanizmy zadziałały, otrzymaliśmy środki na ta drogę w Krościenku Wyżnym. Chce tu powiedzieć Państwu tak, że przy współpracy z władzami Gminy Krościenko Wyżne zrealizowaliśmy w tym roku na terenie tej gminy przy udziale 50% z budżetu gminy i powiatu dwa duże zadania. Na dzisiaj można powiedzieć, że Krościenko Wyżne, fakt że ma swoja specyfikę ale jest pierwszą gminą na terenie powiatu krośnieńskiego, która ma wszystkie drogi powiatowe wyremontowane, znaczną część chodników przy współfinansowaniu gminy zostały one zrealizowane.i miło jest kiedy na ostatniej sesji budżetowej wójt gminy Krościenko Wyżne, przyjeżdża i dziękuje i gratuluje, że wspólnie udało na, się zrealizować takie zadnia. Powiem szczerze, że dla takich chwil chce się działać i żyć jak to można powiedzieć. Więc wracając do budżetu 2014 rok, to są te trzy zadnia z zakresu dróg ale dwa inne zadania inwestycyjne, drogowe zgłaszamy do tzw. powodziówki. I to s znów droga w gminie Dukla i droga w gminie Korczyna. Liczymy na to, że te dwa zadania, jedno zadanie na ok. 1 milion 400 tys., drugie zadania na ok. 1 milion 200 tys. Liczymy, że tutaj większy będzie sukces nasz i uda się zrealizować te zadania w tych dwóch gminach. To sa te źródła gdzie staramy się pozyskać środki zewnętrzne z budżetu państwa. Jest trzecie zadanie największe w tym budżecie, a mogę nawet powiedzieć z pewną tylko niewielka dozą niepewności, że jest to największe zadanie w tej kadencji, a chodzi o most tutaj na Jasiołce. Jest to w budżecie zaplanowana kwota udziału powiatu 3 miliony 250 tys. zł dokładnie i staramy się o środki zewnętrzne w wysokości tez 50 % czyli 3 miliony 250 taki jest kosztorys na ten most. Szanowni Państwo, ten most jest wyceniony na 6 milionów 500 tys. na to zadanie. Jeszcze raz powtarzam zapisane na rok 2014 ale jeśli tak perspektywicznie cofnę się wstecz czy retrospektywnie to mogę stwierdzić, że tak kwotowo dużego zadania w tej kadencji nie mieliśmy, w poprzedniej było osuwisko w Lubatowej ale to było 9 milionów, to była poprzednia kadencja. 6, 5 miliona zł musimy znaleźć w budżecie aby ten most zrealizować i są podejmowane działania na rzecz tego aby te środki zdobyć. I kolejne źródło to są środki unijne. I tutaj bardzo krótko. Realizowany jest taki projekt pod nazwą System informacji przestrzennej jest to na pozór projekt realizowany do wewnątrz czyli w Staroście urzędzie, ale to tylko na pozór dlatego, że jest to system z którego może korzystać już teraz, mimo tego iż nie jest on jeszcze w pełni wdrożony, zamierzamy do końca czerwca może być poślizg wdrożyć go w pełnym zakresie, ale tutaj chce powiedzieć Pana Burmistrza nie ma było takie spotkanie w okresie przedświątecznym z wójtami i burmistrzami- właśnie pod tym kontem, że powiat proponuje wejście w ten system. Bo jest on bardzo potrzebny, raz mieszkańcom, również gminie jako urzędowi, powiem krótko żeby Państwa nie zanudzić o co tutaj chodzi. To są informacje ważne dla geodezji, dla budownictwa, każdy kto chce kupić działkę, sprzedać działkę, ewidencja numerów działek, numerów ulic, budynków, wszystko w tym systemie jest. Teraz gdybyście Państwo weszli na adres: gips.krosno.powiat.pl to macie już informacje. Wstukujecie sobie swój nr działki i widzicie cały obrys, wyrys, wypis czyli to wszystko jest nie chodząc w szczegóły. Jest to milion 700 tys. ponad na ten system inwestujemy po to żeby ułatwić funkcjonowanie: raz urzędom jeśli przyjmą nasza propozycje. W większości jest ten system nie chce wchodzić w szczegóły udostępnimy za darmo. To robimy z projektu i chcemy włączyć w to wszystkie 12

13 gminy aby potem nie tylko urzędnicy, którzy się tym zawodowo zajmowali ale każdy mieszkaniec będzie sobie mógł sprawdzić swoje działki, swoje nieruchomości, łącznie z księga wieczysta i innymi rzeczami. Które są związane z wypisem z wyrysem to są środki unijne. I trzecie źródło to są samorządy. I teraz tak. Mamy pulę, o której mówiłem że jest ona nie rozpisana w takiej szczegółowości że tutaj jest kawałek chodnika tam kawałek drogi. Jest pewna pula środków zabezpieczona na to aby pewne rzeczy móc w spokoju uszczegółowić z samorządami gminnymi.bo na dzisiaj Szanowni Państwo mamy trzy propozycje z Gminy Dukla, z Gminy Iwonicz Zdrój i Gminy Miejsce Piastowe dotyczące budowy chodników. Gminy zgłaszają propozycje wspólnej inwestycji w obszarze budowy chodników. Różne kwoty są proponowane, dlatego tez żeby nie rozdysponować tej puli środków tej globalnej ad hoc, dać sobie czas po uchwale budżetu na spokojne omówienie z poszczególnymi gminami, tych wspólnych inwestycji, ze te środki jak najlepiej wykorzystać. I zasada jest jedna: współudział, współfinansowanie i współrealizacja. Więc Szanowni Państwo, jeśli mówimy o chodnikach, to jedynie ten wariant, o którym mówię może sprawić, że taka część czy inna część chodnika, a mamy kilka wniosków z terenu Gminy Jedlicze dotyczące chodników może być uwzględniona. Natomiast krótsze lub dłuższe odcinki dróg chodzi o poprawę nawierzchni to już, że to tak określę własnymi siłami realizujemy. I tyle to tak bardzo skrótowo co do przyszłego roku. Chciałbym tu dodać jeszcze jeden element co do Gminy Jedlicze i budżetu Powiatu. Ja mówię o tych kwotach bezpośrednich związanych choćby z mostem, o tym że nie wykluczamy jeśli będzie taka wola współdziałania w zakresie budowy chodników. Ale chce zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której się tutaj praktycznie do tej pory nie mówi. Na Państwa terenie funkcjonują dwie szkoły poziomu ponadgimnazjalnego czyli szkoły powiatowe. I to tez nie można tracić z optyki z horyzontu widzenia. Są to szkoły, które dają i to jestem przekonany prestiż i rangę Gminie Jedlicze. Nie każda gmina ma szkoły z tego poziomu nauczania. I choćby przez pryzmat Gminy Dukla czy Rymanów mogę powiedzieć, że bardzo zależało gminie jednej i drugiej aby te szkoły mogły tam funkcjonować jak powiedziałem tego szczebla wyższego ponadgimnazjalnego. Te dwie nasze szkoły Jedlickie kosztują budżet prawie 3 miliony złotych. Myślę, że każdy tu siedzący ma świadomość tego, bo to nie jest wyspa jakaś wyodrębniona w stosunku do oświaty podstawowej i gimnazjalnej czyli, że subwencja, która jest na ten cele przeznaczana jest wystarczająca. Wiemy przecież że z zasady subwencje nie porywają 100 % środków wydatkowanych na szkoły. A to są jeszcze szczególne szkoły bo zawodowe. Pan Burmistrz jako były nauczyciel tej szkoły zdaje sobie sprawę i ma tą wiedzę, że kształcenie zawodowe kosztuje i nie da się zamknąć w tych środkach, które się otrzymuje z subwencji. A liceum Szanowni Państwo budynek i trzy oddziałowa szkoła. Trzy klasy, zdajecie sobie Państwo sprawę, że utrzymanie trzech klas to jest exlusive to jest niemalże nauczanie indywidualne, bo tylko trzy klasy niezbyt liczne ale szkołę utrzymujemy. Chcemy aby na terenie Gminy Jedlicze były te szkoły, więc nie mogę nie powiedzieć o tym, że ok 3 miliona zł i w dużym stopniu dokładamy do tych szkół z budżetu powiatu po to, żeby one funkcjonowały. Zatem Szanowni Państwo kończąc już, patrząc z pozycji Powiatu, Gmina Jedlicze nie powinna i patrząc przez swój pryzmat swojej osoby, nie powinna się czuć pokrzywdzona, a wręcz odwrotnie. I tego bym sobie życzył, żeby było tak przez następne lata. I te pytania, które tutaj zostały postawione pod adresem Powiatu to powiem krótko. Utrzymanie czystości na chodnikach - jest umowa podpisana. Tu jest specyfika akurat do Jedlicza między Powiatowym Zarządem Dróg a JPGKiMczyli utrzymanie czystości chodników, odśnieżanie. Co do przystanków tutaj jest rzecz tak: proszę tego nie odbierać, że spychotechnikę uprawiam ale kwestia budziła wiele niepewności. Gminy broniły się przed takim rozstrzygnięciami ale niestety, tak ustawodawca przewidział, że bez względu na to jaka jest kategoria drogi czy to jest droga wojewódzka, krajowa, powiatowa czy inna utrzymanie czystości na przystankach jest przypisana gminie. I kwestia przejścia, no to tutaj pan Leśniak 13

14 ta kwestia jest nazwę to w toku i mniej kosztowna i łatwiejsza do realizowania czyli postawienie znaków tutaj na ulicy Tokarskich. Panu Radnemu Chochołkowi odpowiedziałem na jakim etapie jest ta kwestia. Trudno powiedzieć szczegółowo co i gdzie się w Warszawie załatwia. Jest wniosek złożony i tyle mogę powiedzieć. Także ja bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Przepraszam za przeciągnięcie i życzę Państwu na przyszły rok, aby był to rok płynący tylko w zdrowiu, szczęściu osobistym, zawodowym oraz satysfakcji Państwu życzę z tego co realizujecie, czerpać wsparcie od osób które mogą udzielić takiego wsparcia, żeby mieć energię i zapał i taką ochotę do tego, że warto i takie przekonanie, że warto się angażować, warto podejmować działania bo to jest nie tylko zamknięcie w swoim kręgu ale to jest oddziaływanie społeczne i buduje tą społeczność lokalną, a myślę że nam wszystkim mimo różnić, pewnego innego spojrzenia na niektóre sprawy. Myślę, że wszystkim przyświeca jedno aby ta gmina nasza była piękna, rozwijająca się. Czasem trzeba się i posprzeczać, bo to z takiego posprzeczania czasem dobre rzeczy wychodzą, więc życzę tego Państwu jeśli będą takie konfliktowe sytuacje żeby wyszedł piękny owoc dla dobra mieszkańców i nas wszystkich. Wszystkiego dobrego. Przewodniczący podziękował Staroście. Głos zabrał Pan Burmistrz Piotr Rostek Ja w dwóch słowach do dwóch kwestii się chciałem odnieść. Panie Starosto wszyscy mam problemy, zresztą po interpelacjach było widać, ze jest jeszcze dużo do zrobienia zarówno w infrastrukturze gminnej jak i powiatowej z tym, że Powiat ma ten luksus, ze może powiedzieć że gmina się nie dokłada czy nie chce dołożyć. Gmina nie ma do kogo się zgłosić o pomoc w swoich zadania. Ja myślę że tutaj w tej chwili, w tej sytuacji finansowej widać kto w jakiej kondycji jest. Byłbym daleki od tego aby zadłużać gminę za zadania, które nie są jej zadaniami własnymi. Mamy tych zadań jeszcze sporo. Natomiast tak jak Pan Starosta mówił, no nie powiem kłótni i sprzeczek coś dobrego tutaj wyniknie i mam nadzieję, że ten most tutaj w Jedliczu powstanie. Natomiast jeśli chodzi o przystanki chciałbym wyprostować pewną rzecz- jeżeli chodzi o utrzymanie czystości to jest to jasna sprawa, że jest to rzecz, zadanie gminy. Natomiast z tego co pamiętam zapytanie dotyczyło obkaszania przystanków w pasie drogowym, a to jest zadanie zarządcy. Dziękuję bardzo. Przewodniczący udzielił głosu sołtysowi z Długiego - Jan Skwara. Sprawa dotyczy przejścia dla pieszych w okolicach Domu Dziecka i szkoły. Mam problem z mieszkańcami, którzy już tam mieszkają zwłaszcza Pani Janochowa ciągle mnie atakuje, zwłaszcza z tym, że postawić tam znak ograniczenia prędkości. Tłumacze, że jest tam teren zabudowany i jest tam ograniczenie prędkości i kierowcy o tym wiedzą i powinni jechać przynajmniej 50km/h. Jest teraz dobra nawierzchnia i zaczynają ludzie jeździć i naprawdę to nie są żarty. A wiem z własnego doświadczenia, że taki znak poziomy przejście dla pieszych i miejsca przejścia dla pieszych, jakoś tak na kierowców dział inaczej, także ostrożność wzmagają i naprawdę dzieci nie maja się gdzie podziać, nie ma poboczy. Mam taką prośbę, żeby się Pan przymierzył jeszcze raz do tego problemu i może da się z tym jakoś cos zrobić. Druga sprawa. Tam są takie dwa duże dęby, zostały przy drodze do szkoły i z tych dwóch dębów wystaje na drogę zwisają konary na dość dużej wysokość. I teraz się okazało, że przy dużych wiatrach tam co bądź lubi na głowę spaść. Gdyby była możliwość to bardzo bym prosił o obcięcie tych konarów. Dziękuję bardzo. 14

15 Przewodniczący udzielił głosu Pani sołtys z Dobieszyna Krystynie Skwarze Nie wiem jaka jest gwarancja naszego chodnika no przypuszczam, że to jest jeszcze na gwarancji. On zaczyna się tam koło sklepu Pana Janochy łamać przy studzience. Po zimie będzie tam już duża dziura i dlatego prosiłabym żeby zwrócić uwagę na to. Nie przypominając już o drogach w Dobieszynie. Bardzo dziękuję. Przewodniczący udzielił głosu Pani Zofii Biedroń Dziękuję bardzo. Ja mam prośbę do Pana Starosty. Przy drodze powiatowej są rowy bardzo zakrzaczone w kierunku Poręby Podniebyle. Bardzo bym prosiła żeby zrobić porządek póki jeszcze te krzaki są małe, ale jest ich sporo i mieszkańcy zauważają, że nawierzchnia, która została zrobiona przez Powiat na drodze powiatowej zaczyna się po prostu sypać. Proszę Panie Starosto przyjrzeć, żeby nie było za późno i nie było dużych dziur. Wspominała Pan Panie Starosto o innych gminach- mam ta wiedzę, ale pamiętam taka sesje kiedy Pan Burmistrz Zbigniew Sanocki miał taka wolę współpracować i partycypować koszty mostu. I jeszcze raz Panu powiem, że Pan powiedział, że ten most drewniany będzie służył na lata. Dzisiaj jadąc, mamy pewne obawy czy nie dojdzie do jakiejś tragedii. Nie mówiąc już o wizerunku. Dziękuję. Przewodniczący pyta czy jeszcze ktoś ma pytania do Pana Starosty. Serdecznie dziękuję Panu Staroście myślę, że Pan Starosta skrupulatnie zanotował te wszystkie Państwa interpelacje. Dziękuję Radnym Powiatowym, którzy z nami byli i muszą odjeżdżać, dlatego ich pożegnamy. Jeśli musza wychodzić to proszę bardzo. Natomiast my przechodzimy do części zgodnej z programem. Proszę Pana Mariusza Ślusarczyka o przedstawienie osób, które będą nam tutaj przedstawiać program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu właśnie Gminy Jedlicze. Proszę Panie Mariuszu. Przewodniczący udzielił głosu Panu Mariuszowi Ślusarczykowi. Proszę Państwa, porządek dzisiejszych obrad obejmuje m.in. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy. Zaprosiliśmy w związku z tą uchwałą zespół autorski w osobach tutaj kierownika Pani Beaty Klojze Kaczmarczyk i Pana Jana Żółtka, którzy przedstawią Państwu zarys tego programu, aby przedstawili Państwu wszystkie zalety przyjęcia tego programu. Z jednych założeń tegoprogramu jest prowadzenie akcji, kampanii promocyjno - edukacyjnej jeśli chodzi o szkodliwość wyrobów azbestowych. Zapraszam i proszę tutaj o krótki referat min. Głos zabrała Pani Beata Klojze Kaczmarczyk. Dzień dobry Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Moje nazwisko Beata Klojze Kaczmarczyk jak tutaj przedstawił mnie pan Ślusarczyk. Reprezentuje Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Energii Opolskiej Akademii Nauk w Krakowie i jestem kierownikiem całego zespołu autorskiego i wspólnie tutaj dla Państwa, dla gminy przygotowaliśmy programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w szczególności Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i za ta współprace serdecznie dziękujemy. Dlatego udało się zrealizować przy współudziale również 15

16 Ministerstwa Gospodarki ten program, ta szczegółowa inwentaryzacja, tak na prawdę to jest początek dalszego działania. Proszę Państwa, myślę że na samym początku istotne jest aby przedstawić w ogóle dlaczego ten problem ma znaczenie. Dopóki wyroby azbestowe są na dachach i elewacjach to nie ma problemu jest to wyrób. Ale w momencie kiedy zostają one demontowane to stają się one odpadem i to odpadem niebezpiecznym. Generalnie wyroby azbestowe kwalifikuje się do kilku grup zgodnie z katalogiem odpadów ale generalnie jest to grupa 17 czyli Materiały Budowlane zawierające azbest. I mamy do czynienia z wyrobami miękkimi i twardymi. W3 Polsce przede wszystkim mamy do czynienie z materiały twardymi są to wyroby słabo pylące zawierają one nie więcej niż 20 % azbestu, jednak i tak są szkodliwe kiedy pylą. I przed tym musimy zabezpieczać nasze tereny i nas samych. Proszę Państwa, przede wszystkim zagrożenie związane jest z obiektami gdzie kiedyś w przeszłości wyroby azbestowe były produkowane. Teraz już takich obiektów na szczęście już nie ma, są pozostałości po tych obiektach ale teren został skażony i on już jest skażony wyrobami azbestowymi przede wszystkim pyłem azbestowym. Natomiast też pozostało to co jest czyli dzikie wysypiska związane z tym, że ludzie na własna rękę usuwają wyroby azbestowe, nie mając co z nimi zrobić.po prostu je tam wyrzucają i te dzikie wysypiska stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia i przez wszystkim nieruchomości, na których wyroby azbestowe są wybudowane. Z czasem one oczywiście ulegną zniszczeniu w związku z czym powstają włókna azbestowe, które będą powodować zagrożenie środowiska zarówna powietrza jak i gleb. Azbest wprowadzony raz do atmosfery raz do środowiska pozostaje tam na czas nieokreślony. Natomiast wyroby azbestowe szacuje się, że mniej więcej 30 lat to jest taki bezpieczny czas użytkowania, po tym czasie wyrób azbestowy zaczyna się naturalnie kruszyć i to kruszenie powoduje pylenie pyłów do atmosfery i wprowadzane do środowiska. Proszę Państwa, w roku 1997 została wprowadzona ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. A więc od 1998 roku nie ma już obrotu wyrobami azbestowymi. Natomiast problem pozostał, nowych wyrobów się już nie wprowadza ale pozostały te, które już zostały wbudowane czyli wprowadzone do środowiska. I opracowane zostały w Polsce najpierw pierwszy Program Zawierających Azbest w roku 2002, a potem kontynuacja aktualizacja w roku, 2009 Program Oczyszczania Kraj z Azbestu, który ma się zakończyć w roku 2032 czyli w roku 2032 tak naprawdę mają wszystkie wyroby azbestowe wbudowane na terenie naszych gmin muszą zniknąć z terytorium kraju - tak jest zgodnie z programem krajowym. Istotne jest aby ten program, który chcemy uchwalić spowodował takie bezpieczne usuwanie azbestu, żeby nie było żadnego zagrożenia dla środowiska, a tym samym dla nas. Proszę Państwa, program, który chcemy zaprezentować jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Tutaj maja kluczowe znaczenie takie dwa rozporządzenia: jedno z roku 2004, które zostało zmienione w roku 2010 i drugie z roku Cały czas te rozporządzenia się zmieniają, nowe rozporządzenia, nowe aktualizacje i tenże program został zgodnie z tymi rozporządzeniami opracowany. Te rozporządzenia mówią o tym w jaki sposób ma być przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów azbestowych i jak należy te wyroby oceniać czyli jak należy określać czy wyrób nie stanowi zagrożenia czy możemy jeszcze poczekać czy należy przeprowadzić kolejna ocenę. Proszę Państwa co zawiera program. No przede wszystkim inwentaryzację od tego się zaczęło. Został przeprowadzony tzw. spis z natury i to tak naprawdę stanowiło zadanie podstawowe na podstawie, którego potem został sporządzony program. Program obejmuje zestawienie ilościowe i jakościowe wyników inwentaryzacji, a następnie harmonogram usuwania wyrobów azbestowych, a także możliwości finansowe jak można realizować ten program oraz szacowanie kosztów, jakie są konieczne do poniesienia aby zrealizować konkretne badania i oczywiście zawiera wskazówki edukacyjne. Ta edukacja tak naprawdę to jest zadania bardzo istotne w które gmina musi być zaangażowana i dopiero wskazówki 16

17 edukacyjne i wprowadzenie tej szerokiej edukacji tak na prawdę daje dopiero możliwość realizacji prawidłowo programu usuwania azbestu. Proszę Państwa, przeprowadzona został szczegółowa inwentaryzacja. Pracownicy naszego instytutu naszej pracowni, prowadzili inwentaryzacje w terenie od czerwca do lipca. Chodziliśmy od posesji do posesji i spisywaliśmy wyroby azbestowe, które znajdują się na dachach przede wszystkim dlatego, że tak to wygląda u Państwa gminie. Przede wszystkim płyty azbestowo cementowe na dachach, to jest taki podstawowy wyrób azbestowy w waszej gminie. Prowadzone były konsultacje z pracownikami urzędu gminy, sołtysami poszczególnych sołectw z wszystkimi ludźmi, którzy chcieli w tym uczestniczyć i mieli jakiekolwiek pytania, odpowiadaliśmy, tłumaczyliśmy po co, na co i dlaczego i prowadziliśmy ta szczegółową inwentaryzację. Inwentaryzacja prowadzona było z podziałem na grupy obiektów tak jak sobie życzy Ministerstwo Gospodarki czyli obiekty indywidualne, firmy, przedsiębiorstwa, budynki należące do gminy, a także budynki PKP i MON na terenie Gminy Jedlicze, budynków typu MON nie ma. Proszę Państwa, pozyskaliśmy 72 ankiety czyli 100 obiektów ponad. Jedna ankieta to nie jest obiekt, kilka obiektów należy do jednej ankiety. Najwięcej oczywiście ankiet było w budynkach indywidualnych. W budynkach gminnych było 5 i w budynkach należących do przedsiębiorstw i firm to 5 i budynki PKP to były 2 ankiety. Proszę Państwa, nie ma rur azbestowo cementowych większość to są wyroby faliste i typu karo. To jest zestawienie, które przygotowaliśmy 1574 tony w sumie wyrobów azbestowych: 28 w I stopniu, 26 w II stopniu i 45 w III stopniu pilności. Proszę Państwa, najwięcej. I stopnia pilności stwierdziliśmy oczywiście w budynkach należących do gminy natomiast w budynkach indywidualnych jest I, II i III stopień. I podzieliliśmy harmonogram usuwania na 3 etapy: w planie krajowym ten I etap został już zakończony w 2012 rok, natomiast teraz podzieliliśmy od roku 2013 do I mamy 3 warianty 3 możliwości. Po pierwsze możemy usuwać tak jak stopnie pilność, po drugie możemy usuwać tak, że najpierw budynki, które należą do gminy potem cała reszta. Ale tak na prawdę bardziej realny jest wariant 3 czyli zgodnie z kolejnością zgłoszeń czyli tak jak chcą mieszkańcy. I to jest wariant najsensowniejszy, najbardziej możliwy do zrealizowania. I tak tez proponujemy w tym programie, możliwości takie są. I proszę Państwa co dalej robimy z tymi wyrobami? Musimy pamiętać, że wyroby azbestowe powinny demontować firmy, które maja przeszkolenie są uprawnione i umieją to robić, maja odpowiednie decyzje i pozwolenia. Natomiast potem jest transport, oczywiście zgodnie z nową ustawą o odpadach z roku 2012 trochę tutaj w przepisach prawnych się zmieniło jeżeli chodzi o transport natomiast tak na pardwę powinien być wpis do rejestru i na tej podstawie firmy transportowe powinny działać. Macie państwo możliwość deponowania na wszystkich składowiskach, które przyjmują już odpady azbestowe. Jednak tutaj przygotowaliśmy dla Państwa 3 składowiska, które są najbliższe i to są składowiska na terenie województwa podkarpackiego i województwa małopolskiego. Na terenie województwa podkarpackiego mamy składowisko odpadów w Młynach to jest Gmina Radymno, składowisko odpadów w Kozodrzy Gmina Ostrów i składowisko za rzeką Białą tj. województwo małopolskie ale odległość jest całkiem przyzwoita stąd proponujemy to składowisko. Jeszcze oczywiście można składować na innych składowiskach. W Programie są przedstawione wszystkie składowiska, z terenu całej Polski, które przyjmują odpady azbestowei odpady niebezpieczne to nie są te same składowiska co odpadów komunalnych, to są inne składowiska przystosowane. Natomiast tutaj proponujemy, że możliwe jest składowisko w Dobrowa Tuczento w Ostrowie Świętokrzyskim odległość 145 km, większe niż podkarpackie ale odległość jest całkowicie przyzwoita. Teraz proszę Państwa składowiska, które przyjmują odpady azbestowe one proponują różne ceny ale generalnie składowisko w Kozodrzy i Młynach i Dobrów ponad 216 zł na tonę, taka jest deklarowana cena przyjmowania odpadów azbestowych. Oczywiście jest możliwość 17

18 negocjacji ceny ale takie ceny do szacowani przyjęliśmy. Natomiast Tarnów Mościce jest droższy 308 zł za tonę ale tutaj nie wliczamy kosztów transportu ponieważ koszt transportu do 100 km jest wliczony w cenę składowania. Natomiast pozostałe składowisk doliczają koszt transportu od 4 5 zł za km. Proszę Państwa, średni koszt demontażu wyrobów azbestowo cementowych 12 zł za m 2. To są ceny średnie, przyjęliśmy ceny po konsultacji z kilkoma firmami transportującymi odpady na terenie powiatu i gminy. Proszę Państwa, jak wyglądają koszty. Składowiska w Kozodrzy, w Młynach są najtańszymi jeśli chodzi o transport i o składowanie. Niestety składowisko w Tarnowiec Mościcach mimo tego że koszt transportu jest wliczony w składowanie wychodzi trochę drożej. Natomiast pozostałe składowiska mamy składowanie 340 tys. całości odpadów azbestowych a transport jest od tys. Proszę Państwa, kto ponosi nakłady finansowe, które są konieczne na usunięcie, transport. No tak na pardwę w Polsce istnieje taka zasada: kto zanieczyszcza ten płaci czyli właściciel odpadu, który wytwarza odpad powinien ponosić koszt związany z transportem, demontażem i unieszkodliwieniem. Ale gmina może pozyskiwać środki i może starć się o to aby dofinansować mieszkańców i jest to możliwe. Pozyskuje się środki prze wszystkim z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej te środki są zasilane środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinasowanie na terenie województwa podkarpackiego jest 85 % kosztów kwalifikowanych jest to w formie dotacji z tym, że jest warunek podstawowy - musi być przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja, to zostało zrobione i musi być uchwalony program zawierający usuwanie azbest. Beneficjentem wojewódzkich funduszu jest gmina i tak gmina może starać się na pozyskanie środków. Wszystkie wyroby, które zostały zinwentaryzowane na terenie Państwa gminy zostały wprowadzone do bazy azbestowej i administratorem tej bazy azbestowej jest Ministerstwo Gospodarki i prowadzenie i prace nad tą bazą, cały czas jej uaktualniane teraz już jest w kwestii gminy, to gmina będzie przedstawiać Marszałkowi co się stało z poszczególnymi wyrobami azbestowymi, jak była droga postepowania z tymi wyrobami. Ale wprowadzanie tych danych było również warunkiem podstawowym aby został ten program wspófinansowany przez Ministerstwo Gospodarki. Także ja bardzo dziękuję. Tak w skrócie wygląda Program Azbestowy i jestem przekonana, że przyjęcie tego programu jest bardzo istotne dla mieszkańców. Bardzo dziękuję. Nie było pytań odnośnie Programu azbestowego. Ad. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach a) przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na 2014 rok, Międzyczasie głos zabrał Burmistrz Piotr Rostek: Panie Przewodniczący, wysoka Rado, ponieważ w trakcie obrad Komisji tutaj padła prośba ze strony radnego Pana Dziury, który zarzucał tutaj niedopełnienia obowiązku poinformowania o terminie przedłużenia Radzie budżetu. Ja bardzo proszę mecenasa Pana Artura Zołę o wyjaśnienie i ustosunkowanie się do tego. 18

19 Głos zabrał Pan Artur Zoła. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podczas posiedzenia komisji stanął na porządku obrad temat doręczania projektu budżetu gminie miejskiej pojawiła się taka wątpliwość ze strony Radnego, iż projekt budżetu został doręczony nieprawidłowo. Projekt budżetu został doręczony w dniu 15 listopada do Biura Rady Miejskiej natomiast problem ten opiera się na tym, iż postawiona została wątpliwość czy projekt budżetu nie powinien zostać przedstawiony Radnym Rady Miejskiej, gdyż jak to stwierdzono Rad jest radną. Proszę Państwa, obowiązek przedstawienia projektu budżetu Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada wynika z przepisów ustawy o Finansach Publicznych. Ustawa ta wskazuje ten termin jako termin doręczenia Radzie projektu budżetu. Proszę Państwa, rada Gminy może jeszcze wrócę do tej ustawy. Ustawa ta oprócz Rady Gminy wskazuje Regionalna Izbę Obrachunkową, a konkretnie Kolegium Obrachunkowe jakom drugi organ, do którego projekt budżetu w tym terminie powinien zostać przedstawiony. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o adresata ta ustawa o Finansach Publicznych jak i Statut i Regulamin Rady Miejskiej, również projekt budżetu przedstawiany jest Radzie Gminy a nie Radnej Gminy. Proszę Państwa, Rada Gminy jest organem kolegialnym stanowiącym i kontrolnym o czym stanowi artykuł 14 Ustawy o samorządzie gminnym. Istota organu kolegialnego jest to, że składa się on z grupy osób. Proszę Państwa, w tej sytuacji powstał problem doręczania pisma kolegialnego. O tym, w jaki sposób przeprowadza się obieg dokumentów czy w jaki sposób wygląda tryb doręczania dokumentacji mówi Instrukcja Kancelaryjna Gminy, jest to Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku. Wysoka Rado zgodnie z paragrafem 43 tego rozporządzenia, ogólne przepisy instrukcji maja zastosowanie przy załatwianiu spraw związanych z działalnością Rady Gminy. Rozporządzenie to w początkowych przepisach wskazuje kto, jakie jednostki odpowiadają za odbiór dokumentacji. Zgodnie z 5 ustęp 2, tegoż rozporządzenia, o którym przed chwilą mówiłem, czynności kancelaryjne w urzędach wykonują kancelarie i sekretariaty. Proszę Państwa, porządek czy sposób funkcjonowania gminy określa Statut Gminy stanowi o tym art. 3 ustęp 1 o samorządzie gminnym. Mówi on, że o ustroju gminy stanowi budżet. W statucie gminy, proszę Państwa, 47 stwierdzono iż obsługę Rady Gminy zapewnia Burmistrz poprzez Biuro rady Miejskiej. W tej sytuacji Wysoka Rado, nie powinno być wątpliwości iż organem właściwym do doręczenia projektu budżetu jest rada Miejska jako Organ Kolegialny a nie Radni Wysoka Rado jako osoby, które tężę radę tworzą. Jeżeli chodzi o miejsce doręczenia, Wysoka Rado, nie może być takiej sytuacji, że miejscem doręczenia dokumentu będzie miejsce zamieszkania każdego z członków organu kolegialnego. Gdyż jak przytoczyłem wcześniej, zgodnie z 43 stosuje się przepisy ogólnej instrukcji kancelaryjnej, a zgodnie z tym wszelkie czynności wykonują kancelarie czy sekretariaty. Wiec skoro regulamin Rady stwierdza, że Rade obsługuje Biuro Rady Miejskiej jest to kancelaria lub sekretariat do którego należy kierować wszelką korespondencję. Proszę Państwa, przytoczę tutaj także przepisy dotyczące Regionalnych Izb Obrachunkowych, gdyż Izby Obrachunkowa zgodnie o samorządzie finansów publicznych jest również adresatem projektu budżetu. Proszę Państwa, RIO czy kolegium RIO również organem kolegialnym i zespołowym. Zgodnie z art. 26 ustawy o RIO obsługa administracyjną Izby zapewnia Biuro Regionalnej Izby Obrachunkowej, Jak my mamy zapisane w ustawie o samorządzie gminnym, w przepisach Rozporządzenia w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej oraz w naszym statucie, dlatego też Wysoka Rado, doręczenie projektu budżetu do sekretariatu Kolegium RIO jest równoznaczne z doręczeniem takiego projektu budżetu kolegium Izby. Proszę Państwa, ja chciałaby tutaj się powołać na szereg pism, szereg korespondencji jaka wpływa do Rady choćby np. z RIO czy od Wojewody, sądu administracyjnego. Proszę Państwa, organem czy strona postępowania, które toczy się przed sądem czy Wojewoda, Rada 19

20 Miejska - to organy te zawsze doręczają pisma do rady Miejskiej, pisma te wpływają do Biura Rady Miejskiej, następnie są przekazywane Radnym. Nie ma i nie stosują takiej praktyki sądy czy to Wojewoda aby pisma doręczać oddzielnie każdemu Radnemu. No w tej sytuacji Wysoka Rado ja nie mam żadnej wątpliwości, że adresatem korespondencji jest rada Miejska, gdyż wyraźnie o tym skazuje przepis naszego Statusu, który stwierdza on iż projekt budżetu przedkłada się radzie. Gdyby było tak jak sugerowano na posiedzeniu Komisji w przepisach pisałoby, że Projekt Budżetu doręcza się Radnym a nie Radzie. Skoro wyraźnie wskazany jest organ jako Rada to doręcza się Radzie, a również w tej sytuacji w świetle tych sytuacji które przed chwilą przytoczyłem miejscem doręczenia jest Organ, który obsługuje Rade Gminy czyli Biuro rady Miejskiej. Więc w mojej ocenie projekt budżetu został doręczony prawidłowo. Na poparcie jeszcze tych twierdzeń wskazuje, że praktyka jaka jest stosowana powszechnie w innych gminach, gdyż w taki sam sposób doręczane są projekty budżetu, i to jest stosowane we wszystkich gminach województwa podkarpackiego czy województw ościennych i problematyka ta stała na porządku różnych obrad i została ona już rozstrzygnięta i nie budzi wątpliwości, ze ten tryb doręczenia jest prawidłowy. Dziękuję. Przewodniczący podziękował Panu Arturowi. Głos zabrał Pan Ryszard Dziura. Szanowny Przewodniczący, Wysoka Rado. Proszę Państwa ja byłem wnioskodawcą właśnie tej poruszonej przez Pana Zołę sprawy. Proszę Państwa, wątpliwość jaka powstała w mojej głowie to jest taka, że no ja oczywiście prawnikiem nie jestem, więc oczywiście to jest moja interpretacja przepisów, o których tutaj mówimy. Ja po prostu złożyłem zapytanie na ręce Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego czy zapis Statutu naszej gminy wobec tego jest dobry tudzież czy jest realizowany prawidłowo ja pozwolę sobie przeczytać 42 pkt. 5 mówi, że projekt uchwały budżetowej wraz z informacją i uzasadnieniem, Burmistrz przedkłada najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie oraz RIO w celu zaopiniowania Radzie. Do tej pory przyznam się,że wydawało mi się, że Rada to jest 15 Radnych a Biuro Rady jest to jedynie organ, który jest organem pomocniczym, który organizuje pracę nas Radnych i urzędu. To jest moja interpretacja oczywiście. Jeżeli taką dokładnie jest z tego co przedstawił pan Zoła, to wymaga mi to zaakceptować, aczkolwiek chyba nie do końca się z tym zgadzam. Wobec tego zadam pytanie, skoro ten projekt budżetu na 2014 rok był już przygotowany i złożony powiedzmy 15 listopada w Biurze Rady to skąd takie opóźnienie i co stało na przeszkodzie, żeby powiedzieć w tym analogicznym terminie nam Radnym i przesłać go do zapoznania się. No nie jest to dokument 2 czy 5 stronnicowy zawiera on szereg stron i informacji związanych z organizacją i realizacją budżetu na przyszły rok, wiec mnie się osobiście wydaje skoro można było do 15 listopada przedłożyć do RIO, to chyba nic nie stało na przeszkodzie żeby nam Radnym przekazać również wcześniej ten projekt budżetu, a nie niemalże miesiąc później bo w 2 tygodniu grudnia. Gdzie w zasadzie od dostarczenia przez gońca tego projektu mieliśmy raptem niewiele ponad tydzień do zapoznania się i przygotowania się na komisje budżetową, żeby wspólnie wtedy obradować. Tylko tyle. Głos zabrał Burmistrz Piotr Rostek Cóż Proszę Państwa, kampania wyborcza w Gminie Jedlicze się zaczęła. Pan Dziura jest radnym 2 kadencję to jest 7 projekt budżetu Panie Ryszardzie, który Pan dostaje. Zawsze od kiedy pamiętam projekt budżetu był przedkładany Radzie, w sensie o którym mówi Pan mecenas Zoła w terminie określonym w zarówno w ustawie jak i statucie. Zawsze radni 20

Protokół Nr LI/2013. Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono o 16 20.

Protokół Nr LI/2013. Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono o 16 20. Protokół Nr LI/2013 LI sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 28 maja 2013 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 5 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji Nr OR.0002.3.2016.J.W. Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji 2014 2018 Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 6 grudnia 2011r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 939 UCHWAŁA NR LXVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 7 marca 2014 r.

Rzeszów, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 939 UCHWAŁA NR LXVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 7 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 939 UCHWAŁA NR LXVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sesję rozpoczęto o godz.12 00 zakończono o godz. 13 10. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/IV/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Lublinie

Protokół Nr 5/IV/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Lublinie Lublin, dnia 28 czerwca 2011 r. Protokół Nr 5/IV/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Lublinie W dniu 28 czerwca 2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015 Protokół VII z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 02.03.2015 Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności Na stan 13 radnych obecnych 13 Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : Edwin Gortat Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 9/07

P r o t o k ó ł nr 9/07 P r o t o k ó ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 października 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII

PROTOKÓŁ NR XIX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII PROTOKÓŁ NR XIX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24. W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2014r., która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10-12 Skład Rady 15 Obecnych według listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr III/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr III/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 10 00 do godziny 11 45. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IX / 2007

P R O T O K Ó Ł Nr IX / 2007 P R O T O K Ó Ł Nr IX / 2007 z sesji Rady Gminy w Mielcu, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2007 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Jadernych 7, od godziny 12 00 do godziny 15 00 W sesji udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NRXXVII/2004

PROTOKÓŁ NRXXVII/2004 PROTOKÓŁ NRXXVII/2004 Z XXVII Sesji, która odbyła się w dniu 15 listopada 2004 roku, o godz. 18.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie. W obradach Sesji Rady Miejskiej udział wzięli: Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LXXV/2014

Protokół Nr LXXV/2014 Protokół Nr LXXV/2014 sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 26 sierpnia 2014 roku w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6 Sesję rozpoczęto o godzinie 18 00,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 16 września 2014r.

Protokół Nr LIV z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 16 września 2014r. Protokół Nr LIV z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 16 września 2014r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.30, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo