Protokół Nr LXIII/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr LXIII/2013"

Transkrypt

1 Protokół Nr LXIII/2013 sesji zwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 00, zakończono o Na ustawowy skład Rady Miejskiej 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu - Pan Piotr Krawczyk. Protokolant: Anita Drozd. Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście: - Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze - Pan Piotr Rostek, - Skarbnik Gminy Jedlicze - Pani Iwona Sołtys, - Sekretarz Gminy Jedlicze - Pani Mariola Stapińska Chrobak, - Starosta Powiatu Krośnieńskiego - Pan Jan Juszczak, - Radny powiatu - Pan Edward Nowak, - Radny powiatu - Pan Wojciech Tomkiewicz, - Kierownik GOPS - Pani Irena Wilusz, - Dyrektor GOK - Pan Maciej Łukaszewicz, - Dyrektor GOSiR - Pan Andrzej Piękoś, - Dyrektor ZEASiP - Pan Marek Świdrak, - Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Jedlicze, -Przewodniczący Zarządów Osiedli i Sołtysi Gminy Jedlicze (wg. załączonej listy obecności /załącznik nr 1/), - Mieszkańcy gminy Jedlicze. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady. 5. Zatwierdzenie protokołu Nr LIX/2013 z sesji rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 29 października 2013 roku. 6. Zatwierdzenie protokołu Nr LX/2013 z sesji rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 26listopada 2013 roku. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: a) przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na 2014 rok, 1

2 b) przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata , c) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych dla Gminy Jedlicze na 2014 rok, d) uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jedlicze, e) wyrażenia zgody na użyczenie części działki nr ewid. 1944/1 położonej w Jedliczu, f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty, g) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlicze, h) dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych, i) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 8. Wolne wnioski i zapytania. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 11. Zakończenie sesji. Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady LXIII sesji Rady Miejskiej w Jedliczu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Piotr Krawczyk, który przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych /załącznik Nr 2/ Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad: na skład Rady - 15 radnych, w sesji uczestniczyło - 13 radnych. Projekt porządku obrad sesji stanowi załącznik Nr 3. sesji. Przewodniczący spytał, czy są jakieś propozycje zmian czy uwag odnośnie programu Zastępca Burmistrza poprosił Wysoką Radę o wprowadzenie do programu sesji w punkcie 7 rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach: uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz okresem ostatecznego 2

3 terminu ich dokonywania, a także zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata Zastępca Burmistrza zasygnalizował, iż w trakcie sesji będzie dostarczona prawdopodobnie jeszcze jedna uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na bieżący 2013 rok, dodatkowo wyjaśnił, iż jest to spowodowane sytuacją, jaka ma miejsce praktycznie w całym województwie. Jak Państwo wiedzą realizujemy taki program e-administracji PS AP i w piątek po południu otrzymaliśmy fakturę, która jest wystawiona niezgodnie z umowa i porozumieniem, które zawarliśmy z Urzędem Marszałkowskim, jest ona wystawiona na kwotę wyższą, nie dotyczy to tylko naszej gminy dotyczy to również wielu innych gmin i samorządów na terenie podkarpacia. Zrobił się wielki zamęt, co z tym fantem zrobić, bo problem jest w tym jak zaksięgować ten naddatek i w związku z tym postanowiliśmy, że jeszcze dziś przygotujemy zmiany w budżecie na bieżący rok, tak żeby tą brakująca kwotę, a chodzi o ok zł, zabezpieczyć na zobowiązania na przyszły rok. Jak to się wszystko rozwiąże, to nie wiadomo, ponieważ wiemy że Kolegium RIO ma obradować w tym temacie, ale czy zajmą jakiekolwiek stanowisko tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wiemy tylko, że telefony do RIO się urywały, większość samorządów ma ten sam problem. Jeżeli ta uchwała zostanie dostarczona, to wtedy w trakcie obrad po prostu poproszę o jej wprowadzenie do porządku obrad. Pan Piotr Rostek zapowiedział, iż w drodze jest firma, która wykonywała dla nas plan gospodarki azbestem. Państwo ci przyjadą za około 30 min. więc bardzo proszę po przedstawieniu Informacji z działalności Burmistrza o wprowadzenie prezentacji tej firmy do porządku obrad dzisiejszej sesji. Pan Piotr Rostek podziękował za zabrany głos. Przewodniczący poprosił Wysoką Radę o przegłosowanie wniosku o zmianę programu sesji. W wyniku głosowania - za programem sesji głosowało 13 radnych, przy 13 osobowym składzie Rady w chwili głosowania. Program sesji został przyjęty. Ad. 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków Do prac w Komisji Uchwał i Wniosków Rada powołała następujących radnych: 1. Radnego Pana Piotra Woźniaka, 2. Radnego Pana Adriana Bożka, 3. Radnego Pana Stanisława Chochołka. Radni zgłoszeni do prac w Komisji Uchwał i Wniosków, zapytani kolejno przez Przewodniczącego Rady, wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Rada jednomyślnie, pozytywnie przegłosowała skład Komisji Uchwał i Wniosków /13 głosów-za/. Przewodniczący udzielił głosu Panu Piotrowi Rostek. 3

4 Zastępca Burmistrza wyjaśnił, iż zanim przystąpimy do 3 punktu obrad interpelacji i zapytań, ma jeszcze jedną rzecz, ponieważ na poprzedniej sesji była poruszona sprawa naszej mieszkanki, która potrzebuje pomocy i następnie podziękował za wsparcie i udzielenie pomocy. Oczywiście ta akcja trwa w dalszym ciągu, ponieważ nie jest to jednorazowa pomoc, na naszej stronie internetowej znajdują się informacje dla zainteresowanych pomocą osób. W tym temacie mam jeszcze jedną podobną sprawę, do tej pory nie poruszaliśmy tego tematu, myślę, że i tak część osób zna już temat, sprawa tej choroby dotknęła również naszą koleżankę obecną tu panią Teresę Krzysztyniak. Również tutaj ze swojej strony chciałbym zaapelować o pomoc, bo w tej chwili nadeszła taka chwila kiedy taka pomoc jest potrzebna. To jest pomoc oczywiście również przez fundację, która zajmuje się takimi rzeczami, więc tutaj na pewno będzie wszystko rozliczone, zbliża się okres rozliczania naszego podatku 1 % również można podarować, także bardzo proszę o wsparcie dla Pana Adama Krzysztyniaka. Jak wyniszczająca, nie tylko dla organizmu ale i dla budżetu całej rodziny, jest ta choroba myślę, że nie muszę w tej chwili mówić. Przykre sprawy dotykają nas w tym roku, ale bardzo proszę o solidarność i o wsparcie dla rodziny naszej koleżanki. Szanowni Państwo, sprawy finansowe są bardzo delikatne, dlatego mam prośbę pomagajmy, ale nie chwalmy się tym, ile i na jakie konto, ponieważ i dla tych ludzi, którym pomagamy i dla społeczeństwa może będzie zdecydowanie lepiej. Mogę zapewnić, ponieważ pieniądze spływają na konta to nawet jeżeli udałoby się zgromadzić większe kwoty, są one bardzo potrzebne i zostaną wykorzystane na leczenie na innych, którzy potrzebują pomocy, a kwot nie zgromadzili. Pan Piotr Rostek podziękował za zabrany głos. Ad. 3. Interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący udzielił głosu Panu Józefowi Tuckiemu. Pan radny Tucki: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka rado, Szanowni państwo. Mam dwa tematy na sesji, pierwszy do Pana Burmistrza czy w roku 2014 będzie budowane koło szkoły w Długiem plac zabaw? Drugie pytanie to do powiatu, radnych powiatu chodzi mi o przystanek przy drodze powiatowej na wiszach. To może nie na czasie, bo trawa już nie rośnie, ale chciałbym tak zaapelować na drugi rok, bo jeżdżę ta trasą koło tego przystanku. Nikt nie wykasza tej trawy, a bardzo wysoka ta trawa jest i prosiłbym na drugi rok, aby w 2014 roku ktoś tam od czasu do czasu wykosił tę trawę. Bardzo dziękuję. Przewodniczący udzielił głosu Pani Teresie Krzysztyniak. Pani radna Krzysztyniak: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni goście, ja mam takie zapytanie jaka jest szansa na uruchomienie nieczynnych lamp na ul. Trzecieskiego? Tak samo zamontowanie lampy przy przedszkolu w Jedliczu, to jest przedszkole przy rafinerii NAFTY. Tam jest ciemno, jest tam lampa na przedszkolu, a chodzi o taka lampę, by to więcej widoczne było. Tak samo mam taką prośbę przy sklepie przy Buczyńskich tam była stara wierzba, która zagrażała niebezpieczeństwu. Panowie 4

5 zwrócili się z prośbą, więc ta wierzba została wycięta, wysprzątana i tam też jeżeli jakieś pieniądze by się znalazły, żeby też tam zamontować choćby jedną lampę. Dziękuje. Przewodniczący udzielił głosu Panu Markowi Maciejowskiemu. Pan radny Maciejowski przywitał zgromadzonych gości, po czym dodał, iż ma kilka tematów i do Pana Burmistrza i do radnych powiatu. Pierwszy temat może do radnych powiatowych, prośba moja i sołtysa, odnośnie oznakowania skrzyżowania przy starej szkole w Żarnowcu. Uczęszcza tam bardzo dużo wycieczek, autobusy przyjeżdżają, jest jeden znak na drodze gminnej ustąp pierwszeństwa przejazdu a dalej już nie wiadomo gdzie i komu ustąpić pierwszeństwa. Drugi temat to już do Pana Burmistrza w imieniu swoim i sołtysa chciałem bardzo serdecznie podziękować za odbyty remont domu ludowego w Żarnowcu oraz termomodernizację, jest tam parę drobnych usterek, które dopiero chyba na wiosnę będzie można usunąć, ale to już indywidualnie. Jeszcze jeden temat też do Pana Burmistrza widziałem zapis w projekcie budżetu odnośnie remontu elewacji domu ludowego w Chlebnej. Chciałem spytać czy ujęte będzie bądź jest wymiana bramy garażowej do remizy OSP. Pan radny podziękował za zabrany głos. Przewodniczący udzielił głosu Pani Krystynie Marć. Pani radna Marć: Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Nie chciałabym, by było to ujęte jako chwalenie się, daleka jestem od tego, ale w odpowiedzi na apel na pomoc dla chorej Dominiki Szmyd mieszkanki Jedlicza, zwracałam się z prośbą do wielu osób, organizacji społecznych do włączenia się do akcji zbiórki pieniężnej. Taki apel był również wypowiedziany Panie Burmistrzu przez Pana na ostatniej sesji. Dzisiaj z wieka satysfakcją chcę wyrazić wdzięczność i podziękowanie tym ludziom się te rzeczy należą. Wszystkim, którzy odpowiedzieli na ten apel i czynnie włączyli się do charytatywnej akcji. 15 grudnia została przeprowadzona zbiórka pieniężna na terenie: parafii Żarnowiec, podziękowania dla Caritasu przy kościele i dla Pana sołtysa Krajewskiego, który szedł krok w krok ze mną. Dla parafii Dobieszyn, podziękowanie dla Caritasu w Dobieszynie, podziękowanie dla parafii Potok, podziękowanie dla Pani Lidii Lipki, stowarzyszenia Troska o Twoją Przyszłość, parafia Korczyna, podziękowanie dla młodych wolontariuszy z Korczyny, parafia Tarnowiec zbiórka została przeprowadzona przez Caritas przy Zespole Szkół Zawodowych im. Armii Krajowej w Jedliczu, 22 grudnia została też przeprowadzona zbiórka w parafii Jaszczew, podziękowanie dla młodych wolontariuszy oraz Caritasu przy parafii w Jaszczwi. Wcześniej w listopadzie została przeprowadzona zbiórka w Jedliczu, podziękowanie dla Caritasu. Proszę państwa udało się zdobyć ,55 zł. Pieniądze wspaniałe, wielkie ukłony, od rodziców, w imieniu swoim oraz rodziców Dominiki serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, wolontariuszom, księżom proboszczom wymienionych wyżej parafii, dziękuje organizacjom, dyrektorowi z zespołu szkół w Jedliczu Panu Zygmuntowi Ginalskiemu, Panu Wojciechowi Tomkiewiczowi, który mi pomógł a także firmie finanse usługowe Buczyńscy. Państwo Buczyńscy wszystkie pieniądze przesłali na konto do chorej Dominiki, bez pobierania 5 gr. Niskie ukłony, jestem bardzo zadowolona z tej akcji i nie chciałabym, by było to nazwane, że się chwalę. Nie ja chciałam złożyć wielkie ukłony i podziękowania dla tych, którzy otwarli serca na ten duży problem. To jest jedna sprawa. Następna sprawa chodzi mi o tablicę ogłoszeń na ulicy, na rozjeździe ulicy Obrońców Wolności i Wierzbowej, chciałam złożyć podziękowanie dla Powiatowego Zarządu Dróg, na ręce Pana Pepery, ponieważ no mieszkańcy byli dwa lata bez tablicy, nie doszłam końca z władzami urzędu, ale doszłam końca z władzami powiatu. Także mieszkańcy i ja niskie ukłony. 5

6 Prosiłabym, by ktoś przywiązał uwagę, nie wiem do kogo mam się zwrócić, chodzi o lustro na ulicy Tokarskich i Traugutta. To lustro jest potrzaskane, nie wiem czy tam był jakiś wypadek, kolizja, czy zuchwalstwo. W każdym bądź razie lustro to jest do wymiany i bardzo o to proszę. Znowu nieprzyjemny temat, ale musze go ruszyć niestety. Proszę Państwa, kiermasz świąteczny tutaj w GOK-u. Panie Burmistrzu, może nie na ostatniej ale przedostatniej sesji temat był dyskutowany temat dożynek, organizacji dożynek. Zapewnił nas Pan, że takie rzeczy miejsca już mieć nie będą. Na 14 kół, były 4 koła tutaj na tej sali. Żadnej reklamy, żadnego banera, żadnej informacji, prawie bez mieszkańców. Impreza zorganizowana, ludzie i koła były zszokowane. Jesteśmy przyzwyczajeni do trochę innych sytuacji i innych organizacji. Taki kiermasz był organizowany lata w zupełnie inny sposób, gdzie ludzie o nim wiedzieli, przychodzili, bo o to chodzi. Bo o to chodzi. Bardzo dużo było do powiedzenie na ten temat i zobowiązano mnie do ruszenia tematu na sesji, bo te rzeczy niestety ale się powielają. Dziękuję. Przy okazji chciałam poprosić Pana Panie Przewodniczący, przyszedł tu na sesję szef zespołu Kamfinioki. Bardzo prosi Pan Pasterczyk i ja również, czy dopuściłby Pan do głosu, jak to było praktykowane wcześniej na sesjach, nie jest tu oczywiście punkt dla mieszkańców, ale takie wyjątki były robione, żeby nie trzymać tego Pana tutaj do końca, nie wiadomo jak długo sesja tutaj pociągnie, czy wyrazi Pan zgodę na to, aby Pan Pasterczyk zabrał głos? Pan Przewodniczący odpowiedział, iż bardzo dziękuje, ale na razie jesteśmy w punkcie 3 interpelacje i zapytania radnych, także proszę bardzo trzymamy się tego punktu. Panie radna Marć: Czyli rozumie, że Pan nie dopuści do głosu? Przewodniczący odpowiedział, iż będzie musiał Pan poczekać na swoją kolej. Większość Państwa czeka, czy mam zostać tylko ja i dwie osoby do na odczytanie protokołu? Pani radna Marć: To w takim razie ja przeczytam pismo od Pana Pasterczyka. Przewodniczący zwrócił uwagę, iż Pani tu w imieniu Pana Pasterczyka? Pani radna Marć odpowiedziała, że w imieniu mieszkańca. Przewodniczący wyraził zgodę. Pani radna Krystyna Marć odczytała pismo skierowane do Rady Miejskiej w Jedliczu /załącznik Nr 4/. Przewodniczący przerwał odczytanie pisma, pytając i zwracając uwagę, że przekroczyła Pani już swój czas swojego wystąpienia. Pani rozumie 10 min już minęło. Nie wiem jak długie to pismo jest i dlatego pytam. Pani radna Marć: Panie Przewodniczący Przewodniczący: pytam tylko, nie? Pani radna Marć: Nie wiem, żartuje Pan w tej chwili? 6

7 Przewodniczący: Nie żartuje, jesteśmy w punkcie interpelacje i zapytania radnych. To jest na piśmie interpelacja, nie wiem, proszę złożyć bo tak to wygląda. Pani radna Marć: Ale po to przyszedł mieszkaniec, żeby podyskutować na ten temat, Panie Przewodniczący. Przewodniczący: Przecież Pani zna dokładnie program sesji, trzymajmy się tego, bo jak za chwilę zaczniemy każdy inne punkty wyciągać, to jak my tu dzisiaj będziemy obradować? Pani radna Marć: Panie Przewodniczący ja dlatego pytam, ponieważ takie rzeczy były powielane. Przewodniczący powiedział, że proszę złożyć na piśmie na moje ręce. Pani radna Marć: Dopuszczało się ludzi w tym punkcie do zabrania głosu, ja dlatego pytałam, czy mi Pan pozwoli. Ja tu żadnej przepychanki nie chcę robić. Przewodniczący odpowiedział, że proszę złożyć interpelacje na moje ręce i przeczytam w odpowiednim punkcie. Pani radna Marć: Poczekamy w takim razie do wolnych wniosków. Dziękuje. Przewodniczący udzielił głosu Panu Krzysztofowi Ochała. Pan radny Ochała: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Chciałem spytać Pana Burmistrza co z drugim etapem drogi na tzw. górkę w Porębach? Kiedy zostanie ten drugi etap włączony. Drugie pytanie to jest, to nie pytanie tylko podziękowanie dla Pani sołtys w Porębach, oraz Rady Sołeckiej za włączenie się w projekt odnowy wsi dotyczący remontu i wyposażenia domu ludowego w Porębach. Dziękuje. Przewodniczący udzielił głosu Panu Stanisławowi Chochołek. Pan radny Chochołek: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni goście. Ja chciałem zapytać w imieniu mieszkańców Podniebyla, zarazem i strażaków, czy istnieje możliwość w przyszłym roku utwardzenia, nazwę to placu, obok drogi przy domu ludowym w Podniebylu, gdzie również tam jest wyjazd wozu strażackiego z remizy i tam po prostu troszkę dalej od remizy jest już teren zielony, tam mieszkańcy uważają, że należałoby to utwardzić, co również sprawowało by rolę takiego małego parkingu, dla osób które korzystają tam ze spotkań w domu ludowym. Bardzo bym prosił o zainteresowanie się tą sprawą też. Co dotyczy Piotrówki to chciałbym zapytać na jakim etapie jest wniosek na remont domu ludowego w Piotrówce, połączony chyba ten wniosek jest z budową oświetlenia Dobieszyn krzaki, dotyczy to chyba też elewacji budynku domu ludowego w Chlebnej. Na jakim etapie jest wniosek chciałbym zapytać. Natomiast jak jestem już przy wnioskach, chciałbym zapytać tutaj Panów, Pana Starostę albo radnych z powiatu, czy został złożony wniosek na dofinansowanie na budowę mostu na ul. Sienkiewicza, wiemy że wkład własny zabezpieczony został i jak sprawa do przodu się posuwa? Dziękuję. 7

8 Przewodniczący udzielił głosu Panu Tadeuszowi Leśniak. Pan radny Leśniak: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja mam jedno pytanie a zarazem prośbę do Pana Burmistrza. W momencie jak będą żwirowane drogi, żeby parking przy szkole podstawowej w Jedliczu, przy zespole szkół, wyrównać i ewentualnie na miarę możliwości wysypać jakimś drobnym żwirkiem, dlatego że tam już jest no dość niebezpiecznie, nawet w momencie, gdy są jakieś opady. Druga taka prośba, ja na poprzedniej sesji pytałem Pana Burmistrza i prosiłem żeby sprawdzić drożność studzienek. Mieliśmy taką sytuację przy pierwszym śniegu a potem przy opadach kilkunastu milimetrowych deszczu. Te miejsca, które wskazałem sprawdziłem, rzeczywiście wyjazd z Armii Krajowej na Tokarskiego, skrzyżowanie Armii Krajowej z Brzozową, skrzyżowania były niedrożne. Na przejściu tu na skrzyżowaniu nie było możliwości przejścia bo było 30cm wody, około 30cm. Woda przepływała na ulicę Brzozową. Jak jestem przy tym to chciałem prosić Pana Starostę, bo obiecał że tą studzienkę, która jest źle wyprofilowana na tym skrzyżowaniu zostanie naprawione, jest szansa, żeby wyfrezować przy krawężniku i doprowadzić do tej studzienki, przypuszczam że większych jakichś nakładów, ewentualnie obniżyć w ten czas by stało się prawdopodobnie drożne. Nie jestem pewny, ale tak to wyglądało. Przy okazji chciałem prosić Pana Starostę bo ma być zmieniona forma przejazdu tutaj ograniczenie prędkości, najogólniej rzecz biorąc skrzyżowaniem między szkołą tą nową i do rynku, była taka prośba by ograniczyć prędkość. Ja wiem że miał być tam pas zwalniający. Potem rozmawiałem z Panem Starostą, być może znaki to wymaga czasu by to uzgodnić, mam taką prośbę czy jest szansa by te dwa problemy rozwiązać. Pytanie tradycyjne, proszę mi wybaczyć, ale musze je złożyć, czy przewidziane są w budżecie pieniądze na remont chodnika na ul. Armii Krajowej i ul. Brzozowej na 2014 rok. Dziękuje uprzejmie. Przewodniczący udzielił głosu Panu Tadeuszowi Kędra. Pan radny Kędra: Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałem takie zapytanie czy modernizacja i rozbudowa domu ludowego w Potoku idzie zgodnie z harmonogramem? Na jakim etapie jest budowa wodociągu w Potoku? Czy w 2014 roku jest przewidziane skończenie tego chodnika przy ulicy, przy drodze krajowej? Jeszcze jedno do Pana Starosty, albo do radnych powiatu, mam problem z utrzymaniem czystości chodnika tego od kościoła do szkoły, bo on jest powiatu, nie wiem ale przynajmniej raz do roku należy wysprzątać ten chodnik i nie wiem jak to zrobić. Koło szkoły tym chodnikiem zajmuje się szkoła, wyczyszcza tam trawę i to wszystko. Jest chodnik i jestem z tego zadowolony, bo ludzie mają gdzie chodzić, tylko od czasu do czasu mieszkańcy nie chcą tego przeczyszczać więc nie wiem jak to rozwiązać. Dziękuję. Przewodniczący udzielił głosu Panu Krzysztofowi Ochała. Pan radny Ochała: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, przedtem dotyczyło to miejscowości Poręby moje wystąpienie, a teraz chciałem zapytać Pana Burmistrza, jaka jest możliwość oświetlenia nowej drogi, górnej drogi tak zwanej, tam powstają nowe budynki, już ich kilka powstało, tam mieszkańcy pytają, czy jest możliwość ich oświetlenia. Następne mam pytanie, na jakim etapie jest projekt unijny dotyczący domu ludowego w Chlebnej. Dziękuje. 8

9 Przewodniczący udzielił głosu Pani Krystynie Marć. Pani radna Marć: Ja mam takie pytanie, bo mam mieszkańców, którzy mieszkają po 60 lat i do dzisiejszego dnia nie mają asfaltu. Domy stoją po 60 lat i do dziś ludzie maja kurz, gdzie nie otworzą sobie okna. Taka ulica to jest ulica boczna Armii Krajowej, taka ulica to jest 3-go Maja, a chciałam zapytać, ponieważ w tym 2013 roku Pan Burmistrz obiecał mieszkańcom zapłocia, zapewniał remont mostu w 2014 roku, który ma rozebrane schody. Jakoś nie doszukałam się w naszym budżecie ani złotówki na ten cel, ale obiecanki były złożone. Chciałam usłyszeć cos na ten temat. Dziękuje. Przewodniczący udzielił głosu Panu Ryszardowi Dziura. Pan radny Dziura: Panie Burmistrzu, panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym zapytać, jakie są możliwości być może w budżecie na 2014 rok, odnośnie miejscowości Dobieszyn, a konkretnie chodzi mi o połączenie drogi przy stadionie Victorii Dobieszyn, drogi przy dzielnicy tych nowych domów przy drodze powiatowej przy cmentarzu. Już było wcześniej w innych latach ta petycja zgłaszana, chciałbym dowiedzieć się jakie są szanse na to, by połączyć te dwie drogi asfaltowe, tak żeby można było bez kurzu, bez błota przedostać się właśnie z tej dzielnicy w stronę cmentarza i odwrotnie. To jest pierwsza sprawa i drugą interpelację, jaką chciałbym złożyć był czas na to Panie Burmistrzu, chodziłem, pytałem i prosiłem, nawet Pan obiecał, okazanie tego na dokumencie w tym momencie myślę, że moja cierpliwość się skończyła i na podstawie paragrafu 31 ust. 3 Statutu Gminy żądam w dniu dzisiejszym okazania dokumentów dotyczących odpowiedzi Pana Burmistrza udzielonej na piśmie Pani sołtys z Dobieszyna w sprawie oświetlenia dzielnicy górki, które to zostało złożone do podpisu mieszkańców tejże dzielnicy, chciałbym po prostu mieć możliwość zapoznania się z tym pismem. Dziękuję bardzo. Ad. 4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady. Informację o pracy Burmistrza za okres od 22 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. /załącznik Nr 5/ przedstawił Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Pan Piotr Rostek. Przewodniczący udzielił głosu Pani Krystynie Marć. Pani radna Marć: ja chciałam zapytać, kto jest pracownikiem tej pierwszej pomocy w urzędzie? I bardzo proszę podać skład komisji o nagrodę Burmistrza. Ad. 5. Zatwierdzenia protokołu Nr LIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 29 października 2013 roku. 9

10 Żaden z radnych nie zgłosił uwag. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Miejskiej ustalił, że na ustawowy skład rady 15 radnych w sesji brało udział 12 radnych, za przyjęciem powyższego protokołu głosowało 9 radnych, wstrzymało się 3 radnych, przy 12 osobowym składzie Rady w chwili głosowania. Zatwierdzono Protokół Nr LIX/2013. Ad. 6. Zatwierdzenie protokołu Nr LX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 26 listopada 2013 roku Żaden z radnych nie zgłosił uwag. W głosowaniu brało udział 12 radnych, za przyjęciem głosowało 9 radnych, wstrzymało się 3 radnych.. Zatwierdzono Protokół Nr LX/2013. W obradach nastąpiła przerwa 5 minutowa. Wznowienie obrad po przerwie. Przewodniczący udzielił głosu Panu Staroście Janu Juszczakowi. Pan Starosta przywitał Przewodniczącego, Wysoką Rade i zebranych gości. Dziękuję za możliwość zabrania w tym punkcie głosu. Jestem umówiony na zaplanowane posiedzenie Zarządu na godzinne 11, które było wcześniej zaplanowane. W związku z tym, że kilka tutaj pytań było adresowanych pod kontem Powiatu, to chciałbym do tych kwestii odnieść się bardzo krótko. Bacząc na to, że są goście,muszę takie ogólne wprowadzenie uczynić, zwłaszcza że jesteśmy już jako samorząd powiatu krośnieńskiego po przyjęciu na rok Chciałbym Państwa poinformować może o konstrukcji budżetu, żeby osadzić w realiach a może nawet porównać do budżetu Gminy Jedlicze. Bo to myślę, że to warto widzieć w całości. Budżet Powiatu ja będę mówił w zaokrągleniach żeby tutaj nie wchodzić w zbyt dużą szczegółowość. Budżet Powiatu po stronie dochodowej kształtuje się w wysokości ponad 66 milionów zł, natomiast zaplanowane wydatki na rok 2014 są określone na 69 milionów. Deficyt różnica między dochodami a wydatkami wynosi ok 2 milionów 800 tys. zł z czego pokrycie będzie z kolejnego kredytu. Natomiast, co stanowi tą stronę dochodowa, bo to jest bardzo ważne. I znów nie wchodząc w szczegóły, chyba każdorazowo na sesji budżetowej Gminy, Powiatu o tym mówię, bo Radni Powiatu zdają sobie z tego sprawę i maja tę wiedze z jakich tzw. filarów składa się budżet po stronie dochodowej - budżet Powiatu. Państwu przypomnę po raz kolejny, że budżet Powiatu, nie jest budżetem ja go tak określam twórczym, on jest bardziej zasadniczym czyli sztywnym z prostej przyczyny, że w sumie 83 % są to elementy składające się z dotacji czyli z takich środków, 10

11 które są praktycznie nie do ruszenia tylko występuje konieczność wydatkowania tam na jaki cel została dotacja udzielona z subwencji. Tu jest pewna swoboda i dowolność ale to jest kolejna wielkość środków nazwę to tak kolokwialnie przychodząca z zewnątrz z budżetu państwa i są inne dochody procentowo tam określone tez udział w PIT i CIT czyli udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zdajecie sobie Państwo sprawę, że od powiatu w najmniejszym stopniu nie zależy to ile wpłynie z CITu i PITu do budżetu naszego. To są centralnie określone kwoty. Więc ponad 80 % to jest coś na co nie mamy wpływu. I tak naprawdę, wydatkować je musimy też na te cele, które są określone bądź to wprost jako dotacje bądź też jako zadania przypisane dla samorządu tego szczebla w formie subwencji. Więc ta twórczość jest procentowo niewielka i możliwości finansowe. Na ten rok planujemy i to też każdorazowo mówię i teraz przypomnę.w budżet Powiatu Krośnieńskiego wpisuje się najistotniejsze zadania. Te, które są znów nazwę filarami po stronie inwestycyjnej. Natomiast drobniejsze kwestie, takie no nie ujmując nic z budżetu samorządu gminnego, takie środki w wysokości kilkunastu - kilkudziesięciu tysięcy praktycznie nie występują w formie zapisanej. One są ujmowane w kwocie ogólnej na pewien obszar zadań. Naszym zadaniem i to jest po raz kolejny przypomnienie, od kilku kadencji staram się, staramy się, aby środki te skromne Powiatu zwłaszcza te skromne, które możemy wydatkować na zadania majątkowe i inwestycyjne, łączyć ze środkami zewnętrznymi, po to żeby je wzmocnić, aby efekt wykonanych zadań był znaczący. Aby unikać takiej sytuacji, aby jak ja to określam gołe powiatowe pieniądze wydatkować na zadania inwestycyjne. I są trzy źródła do których sięgaliśmy, żeby wzmocnić te Powiatowe pieniądze. Pierwsze źródło to środki Unii Europejskiej ale zdajemy sobie w chwili obecnej doskonale sprawę, z tego że perspektywa finansowa jest praktyczne zamknięta. Końcówka jest tylko, powiedzmy te projekty, które zostały wcześniej zakontraktowane są w tej chwili realizowane, bądź tez będą kończone w roku To jest jedno źródło. I drugie źródło to są środki z budżetu państwa. Są powiedzmy takie możliwości zkilku miejsc z budżetu państwa, również aby wzmocnić środki powiatowe. I trzecie źródło to środki innych samorządów, głównie samorządu gminnego. I na rok 2014 Szanowni Państwo w budżecie Powiatu zapisaliśmy kilka inwestycji, z których chcemy pozyskać środki zewnętrzne. I tak: z dróg aplikowaliśmy do tzw. schetynówki, a inaczej mówiąc Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. I tutaj chciałem powiedzieć tak szanowni Państwo, że zawsze do tej pory był tutaj w tym zakresie duży wyścig, mocna konkurencja między samorządami o te pieniądze. W tym roku to jest rok szczególny, mówię o roku 2014 już, szczególnie dlatego, że budżet obcięto na ten Narodowy Program. Patrząc przez perspektywę województwa tak jak w roku 2013 było ok 200 milionów złotych dla podziału między samorządy, tak teraz jest to kwota raptem niewiele, ciut więcej niż 60 milionów. Więc bardzo mocno ograniczono środki dla samorządów, możliwość pozyskania. Wcześniej myśmy w porozumieniu z gminami, ciągle powtarzam - efekt optymalny uzyskuje się poprzez pewną synergię w działaniu samorządu powiatowego i samorządu gminnego. Jeśli ta synergia występuje, jeśli porozumienie występuję, jeśli jest współdziałanie proszę mi wierzyć, efekt jest niewspółmierny do zainwestowanych środków z budżetu powiatu. I tak z dwoma gminami: Gmina Korczyna i Gmina Wojaszówka przejęły od Powiatu decyzja Rady Powiatu ale również odpowiednimi decyzjami Rad Gminy Korczyny i Gminy Wojaszówka, zostały przyjęte pewne odcinki dróg w tej i w tej gminie, po to żeby to gmina na drogę powiatową mogła występować do tej schetynówki. bo tutaj jest tez istotne, że można było zgłaszać tylko dwie inwestycje z tego zakresu. Myśmy poprzez to pociągnięcie dali sobie szanse na trzy drogi, bo jedna gmina Korczyna, druga gmina Wojaszówka i Powiat jako już właściciel własnej drogi, trzecią drogę zgłaszaliśmy już do schetynówki. I tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić w porozumieniu z gminami. Szanowni Państwo do schetynówki jest 50 do 55 %. Te 50 z budżetu Państwa i 50 aplikujących. Więc te 50% aplikujących zostały tak 11

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Nr 2/428; luty 2007 Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Ferie w mieście W czasie ferii w Młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo