RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA"

Transkrypt

1 RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981) TYGODNIK 23 lutego 2012 r. Rok XIX Nr indeksu ISSN Cena 2 z³ (w tym 8% VAT) Galerie i galeryjki Czy w Radomsku powstanie galeria handlowa? Mówi siê o tym od lat. A radomszczanie na zakupy je d ¹ do Czêstochowy lub odzi. Spraw¹ budowy galerii zajmowali siê radni z miejskiej komisji gospodarki komunalnej w poniedzia³kowe popo³udnie 20 lutego. Galerie teoretycznie mog¹ powstaæ w kilku miejscach w Radomsku. Oficjalnie mówi siê o trzech. Na terenach przy BrzeŸnickiej, na obszarze po Metalurgii i byæ mo e przy ul. Koœciuszki na dawnym stadionie RKS. Dwie pierwsze lokalizacje to tereny prywatne, trzecia to obszar nale ¹cy do miasta. Aby rozpocz¹æ budowê, potrzebne jest zatwierdzenie przez radnych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I tu zaczynaj¹ siê problemy. Blaszany hipermarket? Na mo liwoœæ wybudowania galerii przy ulicy BrzeŸnickiej w³aœciciele terenów czekaj¹ od lat. I chyba jeszcze poczekaj¹, bo jak siê okazuje, zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego s¹ nieprecyzyjne, na co wskazuje przewodnicz¹cy komisji komunalnej Jaros³aw Ferenc. Czytaj dalej na str. 3. Czy prezydent Radomska Anna Milczanowska zostanie ukarana za nieumyœlne naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Prezydent przed RIO Wed³ug Regionalnej Izby Obrachunkowej nieprawid³owoœci mia³y powstaæ przy realizacji jednego z projektów unijnych w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym nr 1. - W przekonaniu urzêdu miasta, wszystkie dzia³ania zwi¹zane z tym projektem zosta³y przeprowadzone w zgodzie z obowi¹zuj¹cym wówczas prawem i w zgodzie z zasadami sztuki. Jesteœmy przekonani, e postêpowanie przed RIO wyjaœni wszelkie w¹tpliwoœci i potwierdzi stanowisko miasta - mówi S³awomir Przyby³owicz z biura prasowego radomszczañskiego magistratu. Milczanowska w pi¹tek 24 lutego ma stan¹æ przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w odzi. (jd) Czy bêdzie strajk w JYSK-u? Od paÿdziernika 2011 roku Solidarnoœæ dzia³aj¹ca w firmie JYSK, która w radomszczañskiej strefie inwestycyjnej posiada centrum dystrybucji, pozostaje w sporze zbiorowym z w³adzami tej duñskiej spó³ki. Wiêcej na str. 4. Szkolne ostatki Dwaj nieletni uczniowie jednej ze szkó³ w gminie Dobryszyce najwyraÿniej urz¹dzili sobie ostatki - we wtorek 21 lutego przyszli na lekcje... pijani. Czytaj na str. 6. INFORMATOR CO, GDZIE, KIEDY? REKLAMA... Fot. Zbigniew Kipigroch Str. 14, 15 Podczas lekcji nauczyciel zauwa- y³, e dwaj uczniowie dziwnie siê zachowuj¹. Kiedy zacz¹³ dociekaæ przyczyn takiego zachowania szybko wyczu³ od obu 16-latków wyraÿn¹ woñ alkoholu. W tej sytuacji ch³opcy zostali wys³ani do szkolnego pedagoga, gdzie mieli poczekaæ na przyjazd wezwanej do placówki policji. Jeden z ch³opców postanowi³ nie czekaæ i uciek³ z gabinetu pedagoga i szko³y. Drugi z nieletnich szkolnych imprezowiczów spotka³ siê z policjantami, a ze szko³y zosta³ odebrany przez ojca. O wszystkim zostali poinformowani tak e rodzice drugiego ch³opca. Sprawa trafi do s¹du rodzinnego, a policjanci ustal¹ te, w jaki sposób uczniowie zdobyli alkohol. REKLAMA LUTEGO 2012 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 1

2 WIADOMOŒCI * REKLAMA Wybierali nietrzeÿwych Najpierw pytali o papierosa, potem bili i okradali. Teraz sporo posiedz¹. W œrodê 15 lutego policjanci z wydzia³u dochodzeniowego zatrzymali sprawców rozboju z paÿdziernika zesz³ego roku. To dwaj mieszkañcy Radomska w wieku 26 lat. Szybko ustalono tak e, e nie jest to pierwsze pope³nione przez nich przestêpstwo. - Jak Wymachiwa³ maczet¹ Stra nicy miejscy zatrzymali mê czyznê, który grozi³ dzieciom maczet¹. Szybka jazda Kierowca TIR-a jecha³ zbyt szybko i straci³ panowanie nad ciê arówk¹, która siê przewróci³a i œciê³a fotoradar. W niedzielê 19 lutego oko³o godziny drogi w ca³ym kraju by³y bardzo œliskie. Tak e trasa DK1 w Stobiec- W czwartek 16 lutego oko³o godziny radomszczañscy stra nicy miejscy zostali wezwani przez jednego z mieszkañców osiedla 11 Listopada. Zg³aszaj¹cy poinformowa³ dy urnego, e jakiœ mê czyzna wymachuje maczet¹ i grozi dzieciom. - Patrole stra y miejskiej natychmiast uda³y siê w rejon ulicy Prusa - mówi Gazecie rzecznik prasowy SM w Radomsku, Jacek Porze yñski. - Po krótkiej rozmowie z grup¹ m³odzie y ustalono osoby, wobec których nieznany mê czyzna siê odgra a³. Okaza³o siê te, e za kilka minut koñczy siê zabawa w pobliskiej szkole podstawowej. W tej sytuacji jeden patrol zosta³ przy wyjœciu ze szko³y, a drugi zacz¹³ szukaæ w okolicy mê czyzny z wielkim no em. Zatrzymano go 200 metrów dalej po krótkim poœcigu. Napastnik zosta³ przekazany radomszczañskiej policji wraz z maczet¹, któr¹ przy nim znaleziono. ku Miejskim. Tam w³aœnie jad¹ce zbyt szybko ciê arowe renault przewróci³o siê na jezdniê, a jedna z naczep, sun¹c po asfalcie, zniszczy³a fotoradar i znak drogowy. 24-letniemu kierowcy, mieszkañcowi województwa mazowieckiego, który by³ trzeÿwy, nic siê nie sta³o. Za nieodpowiedzialn¹ jazdê zosta³ ukarany mandatem. siê okaza³o, jeden z zatrzymanych mê czyzn pope³ni³ ju wiele przestêpstw i by³ za nie karany - mówi Gazecie aspirant Aneta Komorowska z KPP w Radomsku. - Kiedy funkcjonariusze przes³uchiwali go, okaza³o siê, e by³ on uczestnikiem jeszcze innego rozboju, do jakiego dosz³o 26 listopada 2011 roku, równie w centrum Radomska. Policjanci ustalili ju schemat dzia- ³ania sprawców, którzy za ka dym razem dzia³ali podobnie. Zaczepiali oni przypadkowo spotkane osoby i ¹dali od nich papierosa, po czym prowadzili krótk¹ rozmowê. - Nastêpnie niespodziewanie atakowali nietrzeÿwych zazwyczaj rozmówców i zabierali im rzeczy, które mogli ³atwo sprzedaæ, telefony czy odzie - wyjaœnia Aneta Komorowska. W pi¹tek 17 lutego s¹d zastosowa³ wobec obu zatrzymanych radomszczan trzymiesiêczny areszt. Obu za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolnoœci. Do tego dochodzi recydywa, czyli fakt, e takie przestêpstwo pope³niali ju wczeœniej. Sp³onê³o poddasze Do groÿnego po aru, w którym na szczêœcie nikt nie ucierpia³, dosz³o w nocy z niedzieli 19 na poniedzia³ek 20 lutego w miejscowoœci Zuzowy w gminie Przedbórz. Ogieñ pojawi³ siê na poddaszu oko- ³o godziny 2.00 w nocy i szybko zaj¹³ drewniany dach. Po ar, który obj¹³ oko- ³o 40 metrów kwadratowych powierzchni, gasi³y dwa zastêpy ochotniczej i dwa pañstwowej stra y po arnej. Straty oszacowano na oko³o 100 tysiêcy z³otych. Ostateczna przyczyna po aru ustalona zostanie po przeprowadzeniu œledztwa, na razie za prawdopodobn¹ przyjêto zapalenie siê sadzy w kominie domu. REKLAMA... REKLAMA... PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Wydawca: MEDPRESS Jacek Wies³aw êski. Adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, tel./fax , Redaktor naczelny - Robert D¹browski (tel , Redakcja: Jolanta D¹browska (tel , i Janusz Kucharski (tel , Redaktor graficzny - Zbigniew Kipigroch Stale wspó³pracuj¹: Miros³awa êska, Ma³gorzata Skupiñska, Jolanta Siemiñska, Tomasz A. Nowak, Tomasz Zaskórski, Jan Nitecki. Marketing - Marek Loszek tel Reklama: Adam Stefañski, Ryszard Kowalski. Biuro og³oszeñ czynne: pon. - wt , œr. - pt w lokalu redakcji. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w dniu r. zosta³a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TAB AS dotycz¹ca przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z monta em stacji dezynfekcji œcieków dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na dzia³ce nr ew. 182/3 obrêb 33 po³o onej przy ulicy Jagielloñskiej 36 w Radomsku. 2 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 23 LUTEGO 2012 R.

3 WIADOMOŒCI * REKLAMA Sklep na boisku Galerie i galeryjki Jest jeszcze obszar po by³ym boisku RKS przy ulicy Koœciuszki. To teren miejski. W³adze miasta chcia³y, aby trzy projekty planów miejscowego zagospodarowania trafi³y na jedn¹ sesjê. Jak t³umaczono - po to, aby nie preferowaæ adnego z terenów. Plany BrzeŸnickiej i Metalurgii oczekuj¹ od d³u szego czasu na zatwierdzenie, natomiast plan dotycz¹cy terenów miejskich uzyska³ negatywn¹ opiniê ze starostwa. Miasto siê Dokoñczenie ze str Z jednej strony mo e tam np. powstaæ ró owy, wielki, falisty blaszak i tak nie by³o jednak korzystne. Projekt od tego odwo³ywa³o, rozstrzygniêcie albo obiekt podobny do tych w Tuszynie, gdzie mamy boksy handlowe przywany do wymagañ starostwa jako za- planu zosta³ cofniêty i jest dostosowykryte falist¹ blach¹. Mo e tam te powstaæ wielki obiekt, który ma np. 20 m i inny pomys³. - Na miejski teren zorz¹dcy ulicy Koœciuszki. Pojawi³ siê te wysokoœci, w dowolnym kolorze, taka stanie og³oszony przetarg. Byæ mo e zwyk³a stodo³a - mówi Jaros³aw znajdzie siê inwestor, który bêdzie tym Ferenc. Inni radni wskazuj¹, e z zapisów mo e wynikaæ, e wcale nie bêny, e go kupi lub zaproponuje tak wy- terenem na tyle powa nie zainteresowadzie tam galerii, a jedynie hipermarket. sok¹ cenê, jak¹ moglibyœmy uzyskaæ Ferenc mówi te o zapisach, które powinny jasno precyzowaæ, jakie obiekty twierdzony - mówi Marcin Rumin- w momencie, gdyby plan by³ ju zamog³yby byæ tam postawione. A priorytetem powinien byæ ³ad architektotektury, budownictwa i planowania Pluciñski, naczelnik wydzia³u archiniczny. - Zleceniodawc¹ tego planu jest przestrzennego. miasto, wiêc miasto powinno daæ wytyczne do planu - mówi³ Ferenc. Pomys³ nie spodoba³ siê wszystkim Stanis³aw Tarkowski (od lewej) i Andrzej Rogalski s¹ niezadowoleni z przeci¹gaj¹cych siê prac nad miejscowym planem radnym. Ostro krytkuje go m.in. Ewa Sprawa galerii przy BrzeŸnickiej zagospodarowania przestrzennego. Drzazga, radna SLD. - S³ucham g³osu wraca niemal do punktu wyjœcia. - Jako mieszkañców. Wiêkszoœæ jest przeciwko temu, aby na terenach po dawnym radni zg³osiliœmy swoje uwagi. Mam du, ponowne zebranie uwag i po tym to wpisane? Firmy, które mia³y z nami nadziejê, e zostan¹ uwzglêdnione okresie zaopiniowanie przez komisjê gospodarki komunalnej - t³umaczy radny. widz¹c niezaradnoœæ miasta w kwe- tak nie powstanie nic du ego. Mówi siê podpisany akt notarialny, wycofa³y siê, boisku powsta³a galeria. Zreszt¹, tam i przez projektanta. Dalszym krokiem jest ponowne wy³o enie planu do wgl¹- Zapytaliœmy architekt miasta Katastii zagospodarowania tego terenu. o du ym sklepie, a nie ma u nas miejsc Pracuje siê nad tym, ale siê tego nie do uprawiania sportu, do rekreacji. To dopracowuje i nie koñczy - mówi³ jest centrum miasta. W ca³ym œwiecie Andrzej Rogalski. galerie wyprowadza siê poza centrum Wiêcej wiadomo na temat tego, jak miasta. Poza tym, je eli wybuduje ktoœ wygl¹daæ bêdzie obiekt, który powsta³by na terenach po by³ej Metalurgii. ulic¹ Koœciuszki? Ju teraz s¹ tam kor- tam market, to jak bêdziemy jeÿdziæ Ustalenia s¹ tu bardziej precyzyjne, ki. Jestem absolutnie przeciwko sprzeda y. I dziwiê siê, e przepycha siê tu równie ze wzglêdu na historyczn¹ przesz³oœæ miejsca. Przedstawiciel galeriê czy market - mówi Drzazga. Metalurgii Stanis³aw Tarkowski apelowa³ na sali o to, aby oba plany zolerii handlowych wróci najprawdopo- Sprawa budowania w Radomsku gasta³y uchwalone. Jak mówi³, póÿniej dobniej na sesji. Radni chc¹ te poznaæ rynek zweryfikuje, gdzie powstanie szczegó³y inwestycji przy ulicy Sierakowskiego, gdzie pojawi³a siê mo li- galeria, ale bez planu zrobiæ siê tego nie da. - Chodzi o to, eby tych planów nie przeciwstawiaæ, ka dy z nich handlowych. woœæ powstania kilku du ych obiektów ma swoje walory i zalety - mówi³ Tarkowski. Jolanta D¹browska Jedna z galerii handlowych mia³aby powstaæ na terenach by³ej Metalurgii. Ko³³¹taja do remontu tylko w czêœci Na remont ulicy Raciborskiego jej mieszkañcy czekali wiele lat. Zgodnie z zapowiedziami w³adz miasta remont wkrótce siê rozpocznie. Przy okazji zmodernizowane zostan¹ ulice s¹siaduj¹ce z Raciborskiego, w tym czêœæ Ko³³¹taja. Prace maj¹ byæ przeprowadzone w trzech etapach. Do 30 wrzeœnia 2012 roku ma byæ zakoñczony remont ulicy Kiliñskiego, do 31 sierpnia 2013 r. wykonana zostanie ul. Raciborskiego, Fot. Jolanta D¹browska a po 30 czerwca 2014 r. gotowe bêd¹ ulice Ko³³¹taja i Topolowa. Na inwestycjê miasto przeznaczy³o blisko 3 miliony z³. Jednak fakt, e ulica Ko³³¹taja ma byæ zmodernizowana tylko na odcinku Remont nie obejmie fragmentu ulicy, przy którym mieœci siê m.in. przedszkole. Fot. Jolanta D¹browska Fot. Jolanta D¹browska rzynê Ciupê, czy rzeczywiœcie jest zagro enie, e na tych terenach mo e powstaæ blaszak, na co wskazywali radni. - Nie s¹dzê, eby potencjalnemu inwestorowi op³aca³o siê budowaæ ró owe blaszaki, z blach¹ falist¹ na dachu, w nie³adzie przestrzennym. W planie nie zosta³y zawarte ustalenia, które okreœli³yby, jakie te dachy przy obiektach wielkopowierzchniowych mog³yby byæ. Nie zosta³ te wskazany kolor obiektu, ale nie zawsze wskazuje siê kolorystykê. Je eli jest to obszar w centrum miasta, który znajduje siê w strefie ochrony konserwatorskiej, to wymaga on specjalnych uwarunkowañ. Ustalenia s¹ wtedy bardzo restrykcyjne. Tak jest przy planie centrum i przy planie Metalurgii - t³umaczy³a nam Katarzyna Ciupa. Na sali obecny by³ jeden z w³aœcicieli terenów przy BrzeŸnickiej, który nie kry³ rozczarowania tym, co us³ysza³. - Po prostu zamurowa³o mnie to wszystko, co nie by³o uczynione przez urzêdników - mówi³ publicznie. - Nie wiem, dlaczego tak siê dzieje, e znowu coœ nie jest wpisane. Ja te chcia³bym, eby na tym terenie powsta³ ³adny obiekt, a nie jakiœ blaszak, ale dlaczego nie by³o od Raciborskiego do Topolowej, nie spodoba³ siê wszystkim mieszkañcom. Przy ulicy znajduje siê jedno z publicznych przedszkoli, rodzice prowadz¹cy tam dzieci musz¹ iœæ ulic¹, bo w tej czêœci nie ma chodnika. Brak kanalizacji deszczowej powoduje, e po ka dym wiêkszym deszczu tworz¹ siê te potê ne ka³u e i dziury w nawierzchni, które ciê ko omin¹æ i pieszym, i samochodom. Naczelnik wydzia³u inwestycji Ludwik Madej z radomszczañskiego urzêdu miasta rozwiewa jednak nadzieje na kompleksowy remont drogi. - Mieszkañcy, których nieruchomoœci znalaz³y siê poza zakresem zadania, jakie obecnie jest realizowane, nie mog¹ liczyæ na to, e w zaplanowanym przedziale czasu prace zostan¹ poszerzone o kolejny obszar, kolejny odcinek drogi. Moglibyœmy rozwa aæ tylko jakieœ prace remontowo-naprawcze. Natomiast wybudowanie kanalizacji deszczowej wymaga zlecenia projektu, z³o enia go do starostwa i uzyskania pozwolenia na budowê. Na to potrzeba kilkunastu miesiêcy. Nie mówi¹c o tym, e nie ma w tej chwili œrodków inwestycyjnych na poszerzenie tego zadania - mówi naczelnik. Mieszkañcy tej czêœci ulicy Ko³³¹taja, w której remontu nie bêdzie, ju zapowiadaj¹ zbieranie podpisów pod pismem do urzêdu miasta, aby zmodernizowaæ ca³¹ ulicê. (jd) Stop podwy kom cen paliw Po raz drugi m³odzi radomszczañscy kierowcy wziêli udzia³ w akcji Stop podwy kom cen paliw. To ogólnopolska akcja przeciwko drogim paliwom, na ceny których sk³ada siê wiele podatków poœrednich. W poniedzia³ek 20 lutego radomszczañscy kierowcy spotkali siê przy Lidlu i wspólnie ruszyli na stacjê Shell, podobnie jak podczas pierwszej akcji kilka tygodni temu. Tam tankowali paliwo za kilkadziesi¹t groszy, myli szyby i p³acili, a wszystko jak najwolniej, by jak najd³u ej blokowaæ dystrybutory. Potem pojechali na stacjê Orlen przy ulicy BrzeŸnickiej. Zamierzali odwiedziæ jeszcze kilka innych radomszczañskich stacji paliw. Tym razem w akcji tak e wziê³o udzia³ kilkanaœcie aut. REKLAMA LUTEGO 2012 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Fot. Jolanta D¹browska Fot. Janusz Kucharski 3

4 WIADOMOŒCI * FELIETONY * REKLAMA Czy bêdzie strajk w JYSK-u? Od paÿdziernika 2011 roku Zak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa NSZZ Solidarnoœæ dzia³aj¹ca w firmie JYSK, która w radomszczañskiej strefie inwestycyjnej posiada centrum dystrybucji, pozostaje w sporze zbiorowym z w³adzami tej duñskiej spó³ki. Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê podwy- ek p³ac o 40 procent. Firma odpowiada, e na takie podwy ki jej nie staæ. W sobotê 18 lutego w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odby³o siê spotkanie pracowników radomszczañskiego centrum dystrybucji, w którym od niedawna dzia³a Solidarnoœæ. Do zwi¹zku nale y po³owa z 220 pracowników. Na sali zebra³o siê oko³o 50 osób. Na spotkaniu byli: przewodnicz¹cy Krajowego Sekretariatu Banku, Handlu i Ubezpieczeñ NSZZ Solidarnoœæ Alfred Bujara, szef Solidarnoœci w sieci JYSK Przemys³aw Kowalski, przewodnicz¹cy podregionu radomszczañskiego Leszek G³ogosz, zwi¹zki z centrum dystrybucji reprezentowa³ Tomasz Jamrozik. Byli obecni tak e przedstawiciele pracodawcy - koordynator ds. kadr i p³ac Agnieszka Poteralska oraz kierownik ds. technicznych i systemowych Jacek Przerwa. Podczas spotkania zwi¹zkowcy wyjaœniali zebranym, e pracownicy JYSK ju od piêciu lat nie otrzymali podwy ek wynagrodzeñ, mimo e przez ten czas JYSK w Polsce, jako jeden z nielicznych oddzia³ów, przynosi zysk, podczas gdy na przyk³ad w Holandii JYSK od kilku lat przynosi straty. - Obroty rosn¹ stale - mówi³ w sobotê Przemys³aw Kowalski. - Jednak firma nie chce wynagrodziæ pracowników, którzy na zysk ciê ko pracuj¹. To nie jest tak, e my uparliœmy siê na 40 procent. My chcemy rozmawiaæ i negocjowaæ, jednak to z nami nikt nie chce rozmawiaæ. My mo emy czekaæ, ale jak d³ugo? Rozmowy miêdzy zwi¹zkami a w³adzami firmy mia³ prowadziæ mediator, jednak do mediacji nie dosz³o i dlatego Solidarnoœæ zdecydowa³a siê na internetowe referendum w sprawie strajku. Jak z kolei twierdzi Tomasz Jam- rozik, dyrekcji radomszczañskiego centrum dystrybucji JYSK powstanie oddzia³u Solidarnoœci wcale siê nie podoba. - Nie wolno nam rozmawiaæ o zwi¹zku, nie mamy te swojej siedziby na terenie centrum - mówi Gazecie. - Zaproponowano nam pomieszczenie, za które mielibyœmy p³aciæ 1800 z³otych czynszu. Sobotnie spotkanie zorganizowaliœmy po to, eby pracownicy dowiedzieli siê, o co chodzi w sporze zbiorowym, bo na razie s³yszeli tylko, e zwi¹zek domaga siê podwy ek, jednak nie znali argumentów, które za tym stoj¹ - wyjaœnia. Janusz Kucharski O sytuacjê w radomszczañskim Centrum Dystrybucji JYSK pytamy Ewê Mroczek, dyrektor HR w JYSK Polska Na spotkaniu w MDK by³o ok. 50 pracowników firmy JYSK. Moje obserwatorium Mamy wspania³ego premiera Znacie bajki Michai³a Zoszczenki o Leninie? Znacie? To pos³uchajcie. Pewnego razu Lenin goli³ siê brzytw¹ przy otwartym oknie. Pod oknem zebra³a siê grupa pionierów patrz¹ca z zachwytem. O! Lenin siê goli - mówili do siebie z podziwem, patrz¹c, jak Lenin zdecydowanymi, jak na komunistê przysta³o, poci¹gniêciami œcina³ resztki wczorajszego zarostu. Gdy zobaczy³ przygl¹daj¹cych mu siê pionierów powiedzia³, nie kryj¹c bolszewickiego zdecydowania: Spier... mi st¹d gnojki. Tak w³aœnie ³agodnie skarci³ m³odych intruzów pokazuj¹c jak silna i konsekwentna w decyzjach jest Partia! A przecie, akurat mia³ w rêku brzytwê, móg³ zariezaæ! Taki wielki i szlachetny by³ Lenin. Wielu i teraz z Niego czerpie wzory. Na przyk³ad nasz Pan Premier kaza³ ambasadorowi podpisaæ miêdzynarodow¹ umowê ACTA, mimo protestów setek tysiêcy ludzi uwa aj¹cych, e to ograniczenie wolnoœci wypowiedzi. I co? Najpierw po leninowsku powiedzia³, e nie bêdzie siê ugina³ przed naciskami hakerów, a potem zapowiedzia³, e bêdzie namawia³ europos³ów z ca³ej Europy, by g³osowali przeciw ACTA. A móg³ przecie przeciwników tej ustawy zariezaæ. REKLAMA... Barbara Wróblewska w obecnoœci S¹du przeprasza oskar yciela prywatnego Andrzeja Chodkowskiego za wpisy dokonane na stronie internetowej i oœwiadcza, e wiêcej takie zdarzenia z jej strony nie bêd¹ mia³y miejsca. Oskar ona wyra a zgodê i zobowi¹zuje siê do umieszczenia przeprosin w Gazecie Radomszczañskiej o treœci: Barbara Wróblewska przeprasza zarz¹d OSM w Radomsku za wpisy dokonane na stronie w zak³adce OSM Radomsko Pracowaæ tam czy nie. Nies³ychanie zdecydowany jest nasz Pan Premier. Ka - dy musi odpowiadaæ za swoje s³owa stwierdzi³ komentuj¹c wypowiedÿ wicepremiera Pawlaka, e ten nie wierzy w emerytury z ZUS. Tylko leninowska ³agodnoœæ nie pozwoli³a mu koalicjanta z ludowej partii zariezaæ. Sam, zapewne przez wrodzon¹ leninowsk¹ skromnoœæ, nie odpowiada za swoje s³owa, by nie p³aciæ abonamentu RTV, bo to niczym nieuzasadniona publiczna danina. Nie odpowiada i ju! A móg³ zariezaæ. Mamy wspania³ego Pana Premiera. Wezwa³ swoich ministrów odpowiedzialnych za nieudan¹ ustawê w sprawie refundacji leków, za kosztown¹ budowê stadionu narodowego, za projekt ustawy emerytalnej, zgodnie z którym 66-letnia kobieta spod Rzejowic bêdzie musia³a 20 kilometrów doje d aæ i kawa³ dochodziæ do pracy w Famegu, zamiast bawiæ wnuki i zwolniæ miejsce pracy dla syna, i podziêkowa³ tym ministrom za sukcesy swego rz¹du. A móg³ zariezaæ. Takiego wspania³ego mamy Naszego Premiera. Wszyscy powinni braæ z Niego przyk³ad. Tak jak pionierzy brali przyk³ad z Lenina. Jacek êski Fot. Janusz Kucharski Zwi¹zkowcy skar ¹ siê, e zabrania siê im rozmów o zwi¹zku i jego sprawach... - Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa jakakolwiek agitacja nie mo e odbywaæ siê w godzinach pracy. Wszyscy pracownicy, bez wzglêdu na to, czy s¹ cz³onkami jakichkolwiek organizacji zwi¹zkowych (w firmie funkcjonuj¹ dwa zwi¹zki zawodowe), w czasie godzin pracy maj¹ obowi¹zek œwiadczyæ pracê, natomiast wszelka inna aktywnoœæ mo e odbywaæ siê poza godzinami pracy. Cz³onkowie zwi¹zku mówi¹ te, e nie maj¹ swojego pomieszczenia. Zaproponowano im pomieszczenie z czynszem w wysokoœci 1800 z³, co jest wed³ug nich niezgodne z prawem. - Ustawa zobowi¹zuje firmê do udostêpnienia pomieszczeñ zwi¹zkowcom. JYSK Polska wype³ni³ zobowi¹zania, jakie na pracodawcê na³o y³ ustawodawca, oferuj¹c lokal dla zwi¹zku w Centrum Dystrybucji w Radomsku. Zaproponowany czynsz wynika z wyliczenia kosztów wynajmu powierzchni oraz kosztów jej u ytkowania - ogrzewanie, pr¹d, woda, ochrona. Jaki wiêc w³adze firmy JYSK maj¹ stosunek do zwi¹zków? Czy z nimi rozmawiaj¹? - Zarz¹d JYSK Polska jest otwarty na merytoryczny i konstruktywny dialog ze zwi¹zkami zawodowymi. Pod koniec paÿdziernika ubieg³ego roku, bez jakichkolwiek wczeœniejszych prób dialogu, komisja zak³adowa Solidarnoœci wesz³a z firm¹ w spór zbiorowy. Pad³o wówczas jedno i jak dot¹d jedyne ¹danie: 40-procentowa podwy ka pensji dla wszystkich pracowników. Spe³nienie takiego postulatu by³oby zabójcze dla ka dej firmy, nawet gdyby nie by³o kryzysu gospodarczego. Podjêliœmy negocjacje, które niestety zakoñczy³y siê niepowodzeniem, spisany zosta³ protokó³ rozbie noœci. Bêdziemy wchodziæ w fazê mediacji, ale one siê jeszcze nie rozpoczê³y. Zarz¹d Powiatu Radomszczañskiego musi wybraæ nowych dyrektorów w tych placówkach oœwiatowych, w których kadencje obecnych dobiegaj¹ koñca. Obecni dyrektorzy swoje funkcje pe³niæ bêd¹ do 31 sierpnia. Konkursy dotycz¹ Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespo³u Szkó³ Drzewnych i Ochrony Œrodowiska oraz I i II LO. Oferty nale y sk³adaæ w starostwie do 9 marca. - Stanowisko dyrektora szko³y lub placówki powierza siê na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach mo na powierzyæ na krótszy okres, minimum jeden rok szkolny - mówi Urszula Rorat, cz³onek zarz¹du powia- Czy pracownicy mog¹ mieæ nadziejê na podwy ki wynagrodzeñ i czy w³adze firmy nie obawiaj¹ siê, e dojdzie do strajku, jeœli tych podwy ek nie bêdzie? - Firma JYSK Polska ca³y czas sp³aca kredyty inwestycyjne, zaci¹gniête równie na budowê CD Radomsko. W trosce o konkurencyjnoœæ inwestuje tak e dziœ w dalszy rozwój sieci sklepów. Zwa ywszy na ubieg³oroczny wynik finansowy, zobowi¹zania kredytowe oraz prognozy dla bran y i dla gospodarki ca³ej Europy, JYSK Polska nie staæ obecnie na podwy ki wynagrodzeñ. ¹danie 40-proc. podwy ek dla wszystkich pracowników spó³ki nie zosta³o w jakikolwiek sposób uzasadnione merytorycznie przez stronê zwi¹zkow¹. Spe³nienie tego rodzaju ¹dañ, w obecnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej, by³oby zabójcze dla ka dej spó³ki, równie dla JYSK. Priorytetem dla firmy JYSK Polska na najbli szy czas jest utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Podwy ki p³ac, zw³aszcza na poziomie 40 proc., oznacza³yby dla wielu pracowników likwidacjê miejsc pracy, a bior¹c pod uwagê obecny, trudny dla pracowników rynek pracy, chcemy tego unikn¹æ. Mamy nadziejê, e pracownicy równie zdaj¹ sobie sprawê z trudnej sytuacji ekonomicznej oraz e trzeÿwo oceniaj¹ mo liwoœæ podwy ki na poziomie 40 proc. Ewa Mroczek informuje te, e zarobki pracowników s¹ na œrednim krajowym poziomie przypisanym do danej kategorii zatrudnienia, wynagrodzenia wyp³acane s¹ terminowo. Ponadto pracownicy otrzymuj¹ dodatkowe œwiadczenia, najlepsi maj¹ mo liwoœæ dokszta³cania i wyjazdów szkoleniowych do podobnych placówek koncernu w Danii i w Szwecji. Szkolenia podnosz¹ce kwalifikacje za³ogi dofinansowane z funduszy unijnych odbywaj¹ siê te w Radomsku w godzinach pracy pracowników i na koszt pracodawcy. Dyrektorskie konkursy Og³oszono konkursy na stanowiska dyrektorów czterech szkó³ podleg³ych Starostwu Powiatowemu w Radomsku. Jest wœród nich tak e I LO, w którym nauczyciele domagali siê odwo³ania obecnej dyrektorki. tu odpowiedzialna za sprawy oœwiaty. Kandydat na dyrektora musi spe³niaæ kryteria okreœlone w rozporz¹dzeniu ministra edukacji narodowej. Do konkursu mog¹ przyst¹piæ tak e obecni dyrektorzy. Zmiany na tym stanowisku mo na spodziewaæ siê w I LO, w którym od d³u szego czasu czêœæ pracuj¹cych tam nauczycieli jest skonfliktowana z obecn¹ szefow¹ Agnieszk¹ Styczyñsk¹-Dryj¹. Na jednej z rad pedagogicznych podjêto nawet uchwa³ê, w której nauczyciele domagaj¹ siê jej odwo³ania, jednak zarz¹d powiatu zdecydowa³, e dyrektorka pozostanie na swoim stanowisku do koñca kadencji. 4 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 23 LUTEGO 2012 R.

5 Nie p³ac¹ za parking Wprowadzony niedawno w Szpitalu Powiatowym w Radomsku system op³at za parkowanie wraz ze szlabanami przy wjeÿdzie i wyjeÿdzie jedni kierowcy traktuj¹ jako coœ normalnego, a inni szukaj¹ sposobu, eby za wszelk¹ cenê nie zap³aciæ 3 z³otych. Przypomnijmy, e system dzia³a w ten sposób, e na parking szpitalny wje d a siê jednym wjazdem, potem kupuje siê eton i u ywa siê go przy wyjeÿdzie z drugiej strony parkingu. Po wrzuceniu etonu do automatu szlaban siê podnosi. System budzi kontrowersje, poniewa wielu kierowców przyje d a do izby przyjêæ lub podwozi chorego do przychodni i dos³ownie tylko przeje d a przez parking, a i tak musz¹ oni zap³aciæ trzy z³ote. Dyrektor szpitala Rados³aw Pigoñ pytany przez nas o takie w³aœnie przypadki stwierdzi³, e tacy kierowcy mog¹ pobraæ eton bezp³atnie, co jednak zdaniem wielu naszych rozmówców tego problemu nie rozwi¹zuje, bo i tak trzeba po eton gdzieœ chodziæ. Jednak stare porzekad³o mówi, e Polak potrafi. I patrz¹c na to, co dzieje siê obok szpitala, mo na stwierdziæ, e jest w tym bardzo du o prawdy. S¹ kierowcy, którzy na parking grzecznie wje d aj¹, ale ani myœl¹ p³aciæ za parkowanie, a zamiast wyje d aæ wyjazdem, kieruj¹ siê znów w stronê wjazdu. A potem omijaj¹ szlaban, wje d aj¹c na trawnik i wykonuj¹c slalom miêdzy zasadzonymi tam drzewkami. Im wiêcej metalowych zapór ustawi dyrekcja szpitala, tym slalom d³u szy. Wzd³u krawê nika po³o ono te spo- Odby³a siê kolejna rozprawa w procesie, w którym stronami s¹ - radomszczañski radca prawny Marian Kacprzyk i miasto Radomsko. Radomszczanin oskar a w³adze miasta o to, e buduj¹ obwodnicê, która bêdzie drog¹ krajow¹, czego samorz¹d miejski robiæ nie mo e, a tak e o to, e ta kosztuj¹ca Fot. Janusz Kucharski rych rozmiarów kamienie, jednak trudno powiedzieæ, na jak d³ugo powstrzyma to nieuczciwych kierowców. Jak mówi nam Rados³aw Pigoñ, sta- ³o siê to prawdziw¹ plag¹ i st¹d metalowe zapory i kamienie. Dyrektor dodaje, e takie sytuacje najlepiej jest obserwowaæ z wy szych piêter szpitala. Prezydent nie zeznawa³a Przed radomszczañskim s¹dem w sprawie przeciwko miastu zeznawaæ mia³a prezydent Anna Milczanowska. Poniewa przebywa³a ona na urlopie, s¹d odroczy³ rozprawê o miesi¹c. kilkadziesi¹t milionów z³otych inwestycja obci¹ y bud et miasta tak bardzo, e z tego powodu nie zostan¹ w Radomsku wykonane inne prace, jak na przyk³ad remonty ulic czy chodników. Marian Kacprzyk domaga siê wiêc od miasta symbolicznego odszkodowania za straty, które poniesie jako mieszkaniec. - Wtedy doskonale widaæ, jak auto warte pewnie ze 100 tysiêcy z³otych kr¹ y po parkingu, a w koñcu wje d a na trawnik i omija szlaban - mówi. S¹ kierowcy, którzy nie wje d aj¹ na szpitalny parking, za to parkuj¹ swoje samochody na trawniku tu przed wjazdem. Jak mówi dyrektor Pigoñ, w takich sytuacjach wzywana jest stra miejska, która wypisuje 100-z³otowe mandaty. Rodzi siê wiêc pytanie - czy nie lepiej kupiæ eton? Z kolei na ko³a aut zaparkowanych tu przed samym wejœciem do szpitala, gdzie tak e nie wolno stawaæ, stra nicy zak³adaj¹ blokady. Za darmo mo na by³o parkowaæ na szpitalnym parkingu w sobotê 11 i niedzielê 12 lutego. Mo na by³o spokojnie wyjechaæ, poniewa szlaban przy wyjeÿdzie by³ z³amany. Jak wyjaœni³ nam dyrektor szpitala, szlaban zosta³ z³amany, kiedy do szpitala przyjecha³a karetka pogotowia z Pajêczna. Kierowca nie zauwa y³, e zmieni³a siê organizacja ruchu, a e karetka jecha³a na sygnale, dwóch mê czyzn, z pewnoœci¹ myœl¹c o zdrowiu pacjenta, po prostu szlaban podnios³o, ³ami¹c go przy okazji. Usterka zosta³a ju usuniêta. Za parkowanie na trawniku przed wjazdem do szpitala mo na zap³aciæ mandat. ¹da kwoty 1 z³otego. W czwartek 16 lutego stawi³ siê oskar yciel i pe³nomocnik obrony, zabrak³o ostatniego w tej sprawie œwiadka, po którego zeznaniach s¹d móg³by wydaæ wyrok. Mia³a zeznawaæ prezydent Radomska Anna Milczanowska, która przebywa³a w tym czasie na urlopie i z tego powodu obrona wnioskowa³a o odroczenie. - Strona wyraÿnie zmierza do przeci¹gania procesu w czasie - skomentowa³ ten wniosek Marian Kacprzyk. S¹d jednak siê do wniosku przychyli³ i wyznaczy³ kolejny termin na 14 marca. REKLAMA... Fot. Janusz Kucharski WIADOMOŒCI * REKLAMA Wed³ug naszego czytelnika w piachu nie ma soli, a s¹ odpadki. Piach czy œmieci? Miasto p³aci dostawcy za piach z sol¹ przemys³ow¹ czy za piach wymieszany z odpadkami? Czytelnik Gazety twierdzi, e miasto p³aci za œmieci, urzêdnicy, e laik nie rozpozna soli przemys³owej. Po obfitych opadach œniegu i silnych mrozach administratorzy posesji i s³u by odpowiedzialne za odœnie anie walcz¹ ze skutkami ataku zimy. Jednym z obowi¹zków jest tak e odœnie anie chodników. W wielu punktach w centrum miasta znajduj¹ siê kupki piachu, którym posypywane s¹ chodniki, eby nie by³y œliskie. - To nie jest piach, tylko piach wymieszany z jakimiœ œmieciami - mówi czytelnik Gazety, który chcia³ posypaæ chodnik. - Myœla³em, e to sól, ale to, co siê w tym piachu znajduje, lodu nie rozpuszcza. Ja sam kupujê przemys³ow¹ sól i sypiê j¹ na chodnik, i wiem, e to, co jest w tym piachu, ni¹ nie jest. Miasto za to p³aci - i dodaje, e ostatnio firma wymienia³a piach na nowy. Jak z kolei dowiadujemy siê od wiceprezydent Wioletty Pal, kupki, o których mowa, to specjalna mieszanka piachu z sol¹ przemys³ow¹, która ma rozpuszczaæ lód. Jej zdaniem, laik nie jest w stanie rozpoznaæ soli przemys³owej. A piach nie by³ wymieniany, tylko uzupe³niany. Wszystko jest wiêc w porz¹dku. Kiedy zamarznie rura... Z awariami spowodowanymi mrozami musz¹ sobie radziæ wszyscy, nie tylko PGK. Czasami trzeba siêgn¹æ po najprostsze sposoby. Fot. Janusz Kucharski Domowy sposób na zamarzniête rury. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku zarz¹dza wieloma kilometrami sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. Podczas ostatnich mrozów dosz³o do wielu awarii, które na bie ¹co usuwa³y specjalne ekipy wyposa one w odpowiedni sprzêt. Jednak rury zamarzaj¹ i pêkaj¹ tak- e na prywatnych posesjach. Przy ul. Przedborskiej przez prawie tydzieñ trwa³a naprawa awarii kanalizacyjnej dokonywana si³ami mieszkañców. Najpierw trzeba by³o dostaæ siê do zamarzniêtej rury, co nie by³o ³atwe ze wzglêdu na przemarzniêt¹ ziemiê. Potem trzeba by³o wymieniæ uszkodzon¹ rurê. To jednak sprawy nie za³atwi³o, poniewa okaza³o siê, e odp³yw ze studzienki w dalszej czêœci jest zamarzniêty. Siêgniêto wiêc po tradycyjne metody. Niektórzy mogli pomyœleæ, e ktoœ gotuje wielki gar bigosu, jednak w widocznym na zdjêciu garnku gotowany by³ œnieg, który po rozpuszczeniu, jako gor¹ca woda, wlewany by³ do zamarzniêtej rury. Trwa³o to doœæ d³ugo i wymaga³o zagotowania wielu kot³ów wody, ale metoda ostatecznie okaza³a siê skuteczna. Jak nam jednak powiedziano, wiosn¹ trzeba bêdzie ten fragment kanalizacji prawdopodobnie wymieniæ na nowy. 23 LUTEGO 2012 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 5

6 WIADOMOŒCI * REKLAMA Pusta chata tatarska O zagrodzie tatarskiej w dzielnicy Stobiecko Miejskie mówi³o siê od dawna. Przez wiele lat sta³a pusta. Jakiœ czas temu chatê przejê³o miasto. Nie by³o jednak pieniêdzy na jej remont. Paradoksalnie w pozyskaniu funduszy pomog³a tr¹ba powietrzna, która przesz³a nad Radomskiem w 2008 r. Wtedy pieni¹dze na remont da³ urz¹d marsza³kowski. Modernizacja kosztowa³a 480 tys., a dofinansowanie z województwa wynios³o 375 tys. z³. Wyremontowana chata tatarska mo e byæ jedn¹ z nielicznych atrakcji turystycznych Radomska. Od kilku miesiêcy administruje ni¹ muzeum regionalne. Inwestorem remontu by³ urz¹d miasta. Chaty wci¹ nie mo na jednak zwiedzaæ. Czy uda siê latem? Dyrektor muzeum Krzysztof Zygma mówi o usterkach uniemo liwiaj¹cych eksploatowanie chaty. Naczelnik wydzia³u inwestycji Ludwik Madej odpowiada, e chata przesz³a wymagane przegl¹dy i jest w okresie gwarancyjnym. W najbli szym czasie ma odbyæ siê spotkanie wszystkich zainteresowanych stron. Bez pieca i bramy Chata zosta³a przekazana muzeum w lipcu. Wtedy te do œrodka obiektu mogli wejœæ zwiedzaj¹cy. PóŸniej chatê zamkniêto na cztery spusty. - Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, dlatego sprowadzi³em do Radomska osobê, która buduje wiele skansenów w Polsce. Zna siê na tej robocie i niestety, kiedy ten cz³owiek zobaczy³ chatê, nie mia³ szczêœliwej miny - mówi Krzysztof Zygma. Dyrektor wylicza rzeczy, które uniemo liwiaj¹, wed³ug niego, wstawienie Oryginalna brama w zagrodzie tatarskiej zosta³a na swoim miejscu, jednak nowe ogrodzenie przy ulicy nie pozwala na wjazd. do chaty eksponatów. - Dach jest wykonany nie najlepiej, rozwi¹zuje siê w kalenicy. Poza tym, nie rozumiem, dlaczego pod strzechê po³o ono foliê. Je eli mamy wiernie odtwarzaæ historiê i pokazywaæ spo³eczeñstwu, jak chata wygl¹da³a kiedyœ, to przecie nie u ywano wtedy folii. Klepisko jest jednym wielkim b³otem. Zosta³ zamurowany piec, pewnie z powodów przeciwpo arowych, ale teraz nie ma w chacie adnego ogrzewania - wylicza dyrektor. Zdziwienie u naszego rozmówcy wywo³uj¹ te... toalety. - Osoby, które do tej pory mia³y mo liwoœæ odwiedziæ zagrodê tatarsk¹, strasznie siê dziwi¹, e w takiej zagrodzie s¹ sanitariaty na miarê XXI wieku. Po³o ono p³ytki, s¹ wszelkie wygody. A póÿniej w mrozy wszystko pokrywa warstwa lodu - mówi dyrektor. Wed³ug dyrektora, na teren zagrody nie wjedzie te aden wiêkszy samochód. - Nie ma bramy wjazdowej. Jest REKLAMA... tylko furtka szerokoœci 80 cm. Chcia³em wstawiæ kontener na œmieci, niestety nie zmieœci³ siê. Przecie tam by³a kiedyœ brama, przez któr¹ mieszkañcy wje d ali wozem. My mamy taki stary wóz i te nie mo emy wprowadziæ go na teren zagrody. Je eli bêdzie jakaœ du a impreza kulturalna, bo chatê otacza piêkny, du y plac, i gdyby, nie daj Bo e, komuœ coœ siê sta³o, to na teren zagrody nie wjedzie np. karetka pogotowia lub stra po- arna - mówi dyrektor. Krzysztof Zygma liczy, e przed ostatecznym otwarciem uda siê wszelkie usterki naprawiæ. - To wszystko jest do za³atwienia. Wiem, e miêdzy firm¹, która wykonywa³a remont, a inwestorem, czyli urzêdem miasta - tocz¹ siê rozmowy. Jest trzyletni okres gwarancji. Myœlê, e powinno dojœæ do spotkania projektanta, konserwatora zabytków, inspektora nadzoru budowlanego, przedstawicieli firmy, inwestora, muzeum. Od wrzeœnia kierujê do urzêdu miasta pisma w tej sprawie. Wskazujê, e remont nie by³ dobrze zaprojektowany i wykonany. I co? I nic. Nikt nie zaproponowa³, abyœmy wspólnie pojechali do zagrody tatarskiej i obejrzeli, co siê tam dzieje - koñczy dyrektor. Krzysztof Zygma planuje, e po poprawkach chata mog³aby byæ otwarta np. w noc œwiêtojañsk¹. Tr¹ba i remont Remont odbywa³ siê pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. - Obiekt zosta³ odebrany bez uwag i przekazany u ytkownikowi, czyli muzeum regionalnemu. Nadzór konserwatora zabytków by³ i na etapie decyzji, Fot. Zbigniew Kipigroch i na etapie opracowania. Do wgl¹du zosta³ przedstawiony kompletny projekt, który zaakceptowa³y s³u by konserwatorskie. Wreszcie odbiór odby³ siê bez uwag, zarówno ze strony konserwatora, jak i powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który stwierdzi³ w decyzji, e obiekt zosta³ wykonany zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ - mówi Ludwik Madej. Czy rzeczywiœcie po remoncie ujawni³y siê usterki? - Myœlê, e jeœli tak, to w niewielkim stopniu. Widaæ miejscowe z³uszczanie wierzchniej warstwy polepy glinianej w jednym z pomieszczeñ. Jest te pewne zawilgocenie jednej ze œcian. Musimy sprawdziæ, dlaczego tak siê dzieje. Projekt nie przewidywa³ drena u. Ta izba s¹siaduje z wêz³em sanitarnym, który nie jest ogrzewany. We wszystkich innych pomieszczeniach jest sucho. Poza tym chata stoi w miejscu, które jest objête programem walki z podtopieniami - mówi Ludwik Madej. Naczelnik t³umaczy te, dlaczego zamurowano piec. Chata ma byæ dostêpna dla zwiedzaj¹cych tylko w sezonie, kiedy jest ciep³o. Zamurowanie pieca wynika³o te ze wzglêdów ochrony przeciwpo arowej. - Z jednym ywio³em, wiatrem, ju siê zetknêliœmy. Teraz trzeba unikaæ drugiego - ognia - mówi naczelnik. A dlaczego w zagrodzie nie ma bramy wjazdowej? - Istniej¹ce ogrodzenie jest wykonane w oparciu o wskazania konserwatorskie. Nie wiemy tak naprawdê, czy by³a to taka brama z prawdziwego zdarzenia, czy mo e tylko jakieœ odsuwane elementy, które pozwala³y wprowadziæ tam wiêkszy sprzêt. Potrzeby konkretnego u ytkownika obiektu maj¹ prawo byæ trochê ró ne od pewnych za³o eñ projektowych. Myœlê, e na etapie eksploatacji wnioski sk³adane do konserwatora zabytków maj¹ du ¹ szansê na akceptacjê, bo przecie chodzi o to, aby ten obiekt y³ - mówi Ludwik Madej. A co naczelnik s¹dzi do nowoczesnych toaletach w chacie tatarskiej? - Gdybym by³ projektantem, a nie jestem, to próbowa³bym rozwi¹zaæ to inaczej - odpowiada z uœmiechem. Naczelnik zapowiada te, e w ci¹gu najbli - szych tygodni zorganizowane zostanie specjalne spotkanie na temat przysz³oœci chaty tatarskiej. - Myœlê, e w po³owie marca, kiedy poprawi siê pogoda, przygotujemy spotkanie w szerokim sk³adzie. Chcielibyœmy, aby uczestniczy³y w nim wszystkie zainteresowane strony, s³u by konserwatorskie, wykonawca, inspektor nadzoru, s³u by miejskie i aktualny u ytkownik. Okres gwarancji koñczy siê w sierpniu 2013 r. Je eli coœ jest nie tak, to najlepiej, aby by³o natychmiast poprawione. Wykonawca nigdy nie uchyla³ siê od napraw, uzupe³nieñ - mówi Ludwik Madej. Ewentualne usterki maj¹ byæ poprawione przez wykonawcê nieodp³atnie. Jolanta D¹browska Fot. Zbigniew Kipigroch Wejœcie do wyremontowanej zagrody tatarskiej. 6 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 23 LUTEGO 2012 R.

7 WIADOMOŒCI * REKLAMA Rozmowa z doktorem ukaszem Rajchertem, onkologiem z odzi, pracuj¹cym te w Radomsku Ka dy pacjent Fot. Janusz Kucharski jest szczególny Interesanci musz¹ poczekaæ zanim zostanie wywo³any przydzielony im numerek. Nowoczeœnie w ZUS Od kilku tygodni w radomszczañskim ZUS-ie zanim cokolwiek za³atwimy, musimy pobraæ numerek ze specjalnego urz¹dzenia, a nastêpnie poczekaæ, a zostanie on wywo³any. - To trochê tak jak w Misiu - mówi pan Jacek, czytelnik Gazety, który odwiedzi³ ZUS w pi¹tek 3 lutego rano. - Prawie nie ma ludzi, nie ma te wiêc kolejek, a tu trzeba najpierw wzi¹æ numerek. Komu to potrzebne? Znowu wydane bez sensu pieni¹dze? - Specjalny system zarz¹dzaj¹cy kolejk¹ oraz monitory, na których wyœwietlane s¹ informacje z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, pojawi³y siê w sali obs³ugi klientów w Inspektoracie ZUS w Radomsku - informuje nas Aleksandra Musialik, rzecznik prasowy Oddzia³u ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. - Nowoczesny system kierowania ruchem realizowany jest w ramach projektu Platformy Us³ug Elektronicznych, czyli e-urzêdu - dodaje. Zamontowany w Radomsku system ma krok po kroku wskazaæ petentowi drogê do konkretnego stanowiska informacyjnego, przy którym za³atwi swoj¹ sprawê. - Na specjalnym automacie z dotykowym ekranem wybiera kategoriê sprawy, z któr¹ przyszed³ do ZUS, system komputerowy automatu przydziela osobê do konkretnego pracownika, Stawiaj¹ na s³oñce Starostwo powiatowe szuka firmy, która zamontuje kolektory s³oneczne na terenie radomszczañskiego szpitala. Ju na czterech budynkach, w których mieszcz¹ siê instytucje podleg³e powiatowi, znajduj¹ siê kolektory s³oneczne. Nied³ugo do³¹czy do nich radomszczañski szpital. - Stosuj¹c kolektory s³oneczne, nie tylko zmniejszamy koszty zu ycia mediów, ale i chronimy naturalne zasoby Ziemi - mówi Beata Pokora, cz³onek zarz¹du powiatu. - Kilka lat temu instalacja solarna powsta³a w Domu Pomocy Spo³ecznej w Radomsku. To pozwoli³o w³adzom powiatu przekonaæ siê, jak du e oszczêdnoœci mo na poczyniæ dziêki alternatywnym Ÿród³om energii. Po dwóch latach funkcjonowania instalacji okaza³o siê, e zu ycie oleju opa³owego w skali roku zmniejszy³o siê o oko³o 6 tysiêcy litrów. wydaj¹c w³aœciwy bilet z numerem - wyjaœnia zasady korzystania z tej nowinki technicznej rzecznik. - Klient, otrzymuj¹c taki bilet, dowie siê z niego miêdzy innymi, ile osób czeka przed nim w danym momencie w kolejce. Do stanowiska informacyjnego przywo³a klienta zapowiedÿ g³osowa. Ponadto numery biletów, jak i obs³uguj¹cych stanowisk, s¹ wyœwietlane na specjalnych tablicach elektronicznych. U³atwia to za³atwienie spraw osobom niedowidz¹cym czy niedos³ysz¹cym. Jak dodaje Aleksandra Musialik, petenci mog¹ liczyæ na pomoc pracowników, jeœli maj¹ trudnoœci z obs³ug¹. Ca³y projekt sfinansowano z funduszy unijnych. Zapytaliœmy zastêpcê kierownika radomszczañskiego ZUS-u, czy ta zmiana wp³ywa w istotny sposób na tempo pracy. Us³yszeliœmy, e w Radomsku nie zdarza siê, eby tworzy³y siê du e kolejki, wiêc system ani pracy nie przyspiesza, ani nie spowalnia. Niektórym klientom, zw³aszcza m³odym, raczej siê podoba, natomiast osobom starszym, emerytom, trzeba w obs³udze pomagaæ. W 2011 roku kolektory zamontowano tak e na budynkach I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Radomsku i Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przedborzu oraz Domu Pomocy Spo³ecznej w Radziechowicach. Teraz kolej na szpital. - W ramach planowanej inwestycji oprócz zainstalowania kolektorów s³onecznych rozbudujemy te przyszpitaln¹ kot³owniê - mówi Beata Pokora. - Chcemy obni yæ koszty ogrzewania wody, bo niestety rachunki w nowym szpitalu s¹ znacznie wy sze ni w starym - dodaje. Na terenie szpitala zainstalowanych ma zostaæ 75 p³yt kolektorowych. Nie znajd¹ siê one na dachu, ale na gruncie w okolicy budynku kot³owni. Koniec prac przewidywany jest na 31 maja. REKLAMA... Od kilku lat przyje d a pan do Radomska trzy razy w miesi¹cu i w szpitalnej przychodni ka dy chory b¹dÿ zagro ony chorob¹ nowotworow¹ mo e bezp³atnie i bez skierowania skorzystaæ z pana porady. Amazonki z Radomska, objête pana pomoc¹, s¹ pe³ne uznania i wdziêcznoœci dla swojego doktora. Czy Radomsko jest dla pana jakimœ szczególnym miejscem? - Dla mnie szczególny jest ka dy pacjent, a nie miejsce, w którym pracujê. W Radomsku pracujê ju od siedmiu lat. Zacz¹³em przyjmowaæ jeszcze w przychodni na Przedborskiej. Inicjatywa wysz³a od nie yj¹cej ju, niestety, pani El biety Rozpêdek. W du ej mierze przez pamiêæ o niej, o jej du- ym zaanga owaniu w dzia³ania profilaktyczne na rzecz tutejszego œrodowiska, nie chcia³bym tych przyjazdów zaprzestaæ. Choæ muszê powiedzieæ, e nie jest to dla mnie ³atwe. Przyje d am po po³udniu, po wielu godzinach pracy w szpitalu w odzi, a tu czeka na mnie przewa nie oko³o 30 osób. Czujê siê tu potrzebny. Kiedy po 3 latach przyjazdów do Radomska robi³em podsumowanie, okaza³o siê, e przyj¹³em oko³o 2 tysiêcy pacjentów. Dziœ ta liczba jest z pewnoœci¹ o wiele wiêksza. Podobno nikomu ze zg³aszaj¹cych siê nie odmawia pan przyjêcia, nawet jeœli nie by³ zarejestrowany. Wiadomo, e liczba zarejestrowanych na dany dzieñ musi byæ ograniczona... - To prawda. Kiedy koñczê, czêsto jest ju póÿno, a ja, nie ukrywam, jestem ju zmêczony. Zawsze jednak staram siê chocia zorientowaæ, czy ci dodatkowi, niezarejestrowani pacjenci mog¹ poczekaæ do nastêpnego przyjazdu, czy te sprawa jest bardzo pilna. Judymiczna czêœæ mojej duszy nie pozwala mi na to zobojêtnieæ. To kwestia wychowania i wartoœci zaszczepionych mi w domu rodzinnym. Z drugiej strony uprawianie mojego zawodu w naszym kraju staje siê z roku na rok bli - sze uprawianiu sportów ekstremalnych... Czy mo e ma pan doktor na myœli g³oœn¹ ostatnio now¹ ustawê refundacyjn¹? - Nie tylko to. Bra³em wprawdzie udzia³ w marszu lekarzy protestuj¹cych w tej sprawie w Warszawie, ale uwa- am, e nasze œrodowisko siê lekcewa- y. Wylicza nam siê domy i samochody, ale nie zwraca siê uwagi na to, ile my pracujemy. Gdyby przeliczyæ tylko czas pracy, nie licz¹c kwalifikacji i odpowiedzialnoœci, to wiêcej na godzinê zarabia np. hydraulik. Nie mam nic przeciwko hydraulikom, ale ich b³¹d to co najwy ej zalany parkiet czy dywan, a w naszym zawodzie b³¹d ma o wiele powa niejsze nastêpstwa. Administracja w s³u bie zdrowia, od najwy szego szczebla, robi to, co sama uwa a za stosowne i s³uszne, nie konsultuj¹c siê ze œrodowiskiem medycznym. St¹d bior¹ siê ró ne bzdurne ustawy i zarz¹dzenia utrudniaj¹ce pracê. Nie chcê przez to powiedzieæ, e wszystko, co robi¹ lekarze, jest bez zarzutu. Jak w ka dym œrodowisku, tak i u nas nie brakuje ludzi nieuczciwych i aroganckich. Nie mo na udawaæ, e tego nie ma. Z drugiej strony, to znaczy ze strony pacjentów, te nie wszyst- Doktor ukasz Rajchert trzy razy w miesi¹cu przyjmuje pacjentów w Radomsku. ko jest tak, jak byæ powinno. Nie jest w porz¹dku oczekiwanie, e wszystko wszystkim siê nale y. Stan zdrowia ka - dego cz³owieka zale y w du ej mierze od niego samego, od tego, jak sam dba o swoje zdrowie, jaki tryb ycia prowadzi. Nie mo e byæ tak, e ktoœ ca³e dnie spêdza, pij¹c piwo pod kioskiem, a oczekuje, e o jego zdrowie maj¹ siê troszczyæ pracownicy s³u by zdrowia, oferuj¹c mu najkosztowniejsze nawet sposoby leczenia, na co podatkami sk³adaj¹ siê inni, du o i uczciwie pracuj¹cy. S¹ oczywiœcie grupy spo³eczne wymagaj¹ce szczególnej pomocy i ochrony, jak kobiety w ci¹ y, dzieci, ludzie w podesz³ym wieku czy osoby upoœledzone, ale dla wiêkszoœci spo³eczeñstwa opieka medyczna powinna byæ w jakimœ stopniu zale na od ich w³asnych starañ i aktywnoœci w tworzeniu funduszu ochrony zdrowia. Na ca³ym œwiecie zdrowie jest luksusem. I ka dy winien o ten luksus dbaæ. To, jak ka dy luksus, kosztuje. Dba³oœæ o zdrowie to przede wszystkim profilaktyka i wczesne reagowanie na oznaki choroby. Czy w ci¹gu tych 7 lat swojej pracy w naszym mieœcie zauwa y³ pan jakieœ pozytywne zmiany w tym wzglêdzie? - Zdecydowanie tak. Zwiêkszy³a siê wiedza na temat chorób nowotworowych, mniej jest przypadków zbyt póÿnego zg³aszania siê z objawami, jest lepiej. Du o lepiej jest tak e z udzielan¹ w Radomsku pomoc¹ dla osób chorych onkologicznie. Oprócz mnie przyjmuje jeszcze jeden lekarz onkolog. Poza tym, bez mojego wprawdzie udzia³u, ale ku wielkiemu mojemu zadowoleniu - powsta³ w nowym szpitalu dzienny oddzia³ chemioterapii, dziêki czemu chorzy nie musz¹ ju jeÿdziæ na chemioterapiê do innych miast. Czy to prawda, e jest szansa na to, aby i niektóre operacje onkologiczne, jak np. operacje piersi, mog³y siê odbywaæ tu, na miejscu? - Jak najbardziej. Rozmawialiœmy ju o tym z dyrektorem szpitala i ordynatorem oddzia³u chirurgii ogólnej. Nie potrzeba wielkich nak³adów, aby na oddziale chirurgii ogólnej wykonywaæ operacje onkologiczne. W wiêkszoœci krajów na zachodzie chirurgia onkologiczna wchodzi w sk³ad chirurgii ogólnej. U nas te tak mo e byæ. Czy to oznacza, e pan, panie doktorze, przeniós³by siê do pracy w Radomsku? - Nie ma takiej koniecznoœci ani potrzeby. Móg³bym podj¹æ siê operowania, doje d aj¹c, tak jak teraz, z odzi. Problem jest tylko w tym, aby NFZ przyzna³ na ten cel dodatkowe fundusze, aby nie ograniczyæ przez to liczby innych wykonywanych tu dot¹d operacji. Na koniec pytanie bardziej ogólne. Co, pana zdaniem, powinno cechowaæ cz³owieka, który chce byæ lekarzem, dobrym lekarzem? - Przede wszystkim zdolnoœæ empatii, to znaczy wspó³odczuwanie z pacjentem, umiejêtnoœæ postawienia siê w jego sytuacji. Nastêpnie - wa ne jest zachowanie równowagi miêdzy rozumem i sercem. Nie bêdzie dobrym lekarzem ch³odny naukowiec ani te ktoœ, kto obdarza tylko samym mi³osierdziem. Rozmawia³a Miros³awa êska 23 LUTEGO 2012 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Fot. Janusz Kucharski 7

8 ZE STAREGO RADOMSKA * IMIONA * KALENDARIUM * OG OSZENIA Luty 1924 r. NOWA PLACÓWKA PRZEMYS OWA Dziêki inicjatywie znanego w szerokich ko³ach miejscowego spo³eczeñstwa in. B. Kistelskiego, nasz przemys³ spo ywczy zyska³ bardzo powa n¹ placówkê przemys³ow¹ pod firm¹: M³yny walcowe in. B. Kistelskiego i S-ki. 3-ch piêtrowy gmach, znakomicie prezentuj¹cy siê na zewn¹trz, solidnie zbudowany, znajduje siê tu przy plancie kolejowym, jad¹c w kierunku Piotrkowa. Czêœæ tego gmachu jest przeznaczona na magazyn zbo owy, w którym z ³atwoœci¹ mo na pomieœciæ 40 wagonów yta, czêœæ zaœ obejmuje magazyn m¹czny, mieszcz¹cy 100 metrów m¹ki nieworkowanej i 500 metrów workowanej. Reszta gmachu mieœci w sobie maszyny. Urz¹dzenie maszyn stanowi najnowsz¹ zdobycz techniczn¹. A wiêc walce znakomicie funkcjonuj¹ce i maszyny odrzucaj¹ce poruszane s¹ pr¹dem elektrycznym z elektrowni Warwasiñskiego i S-ki. Obecnie pracuje 6 walcy, które przemielaj¹ 120 metrów yta na dobê. M¹ka z tych walców jest pierwszorzêdnego gatunku, gdy yto jest wpierw przepuszczane przez maszyny odrzuccaj¹ce, daj¹c dostateczn¹ gwarancjê, e m¹ka bezwarunkowo bêdzie pozbawiona wszelkiego rodzaju dodatków, które siê znajduj¹ w ycie w postaci wyczki, k¹kolu, patyka, kamyczka, nierzadko i myszki polnej. Jak du o by³oby tych niewidzianych w m¹ce dodatków, gdyby nie stosowano maszyn odrzucaj¹cych œwiadczy fakt, e od listopada do dnia dzisiejszego zgromadzi³o siê tego a 4 wagony. Ca³¹ prawie produkcjê zu ywa G. Œl¹sk, w czêœci Warszawa i miejscowy rynek w miarê potrzeby. Ceny na m¹kê jak równie przemia³ i otrêby ustala Zwi¹zek M³ynarzy w Warszawie w porozumieniu z oszczêdnoœciowym komisarzem. Nadmieniæ nale y, e uruchomienie tej placówki przemys³owej dodatnio wp³ynê³o na ujednostajnienie cen, które czêstokroæ mog³y byæ kalkulowane dowolnie. Nowej placówce yczymy najpomyœlniejszego rozwoju, zaœ inicjatorom, a w szczególnoœci p. in. Bol. Kistelskiemu nale y siê ogólne uznanie za zorganizowanie nowej placówki, która jest prawdziw¹ ozdob¹ naszego rodzimego przemys³u. POSE WITOS przypadkowo znalaz³ siê przez parê godzin w Radomsku dziêki zatrzymaniu kurjera na stacji zd¹ aj¹cego w stronê Krakowa. Korzystaj¹c z przymusowego pobytu b. premjer zwiedzi³ nasze miasto i przy tej sposobnoœci rozmawia³ incognito z wielu w³oœcijanami na rynku, a których by³o sporo ze wzglêdu na targ czwartkowy. Naszemu recenzentowi uda³o siê poznaæ pos³a Witosa, lecz na yczenie tego incognito zosta³o zachowane. Z.K. Luty 1966 r. Pisownia oryginalna Kapliczki Radomska i okolic Kapliczki w Skrzypcu i Stêszowie Na czele pochodu tych milionów dÿwigaj¹cych krzy idzie zbawiciel jako Przewodnik, Pomocnik i Pocieszyciel. Skrzypiec Stêszów OBOWI ZUJ JU KASKI OCHRONNE DLA MOTOCYKLISTÓW Zbli a siê coraz bardziej rozpoczêcie sezonu motocyklowego - okres, kiedy szosy i boczne drogi zaroj¹ siê od amatorów dwóch kó³ek. W zwi¹zku z tym przypominamy, e na terenie województwa ³ódzkiego od dnia 1 stycznia br. obowi¹zuje w³aœcicieli pojazdów jednoœladowych o pojemnoœci skokowej silnika powy ej 50 cm szeœc. posiadanie kasków ochronnych (poza granicami administracyjnymi miast i osiedli). Zawiadamiamy tak e, e kaski ochronne bia³e z niebieskim pasem s¹ zarezerwowane dla Milicji Obywatelskiej i ORMO. Jak wykazuje praktyka ubieg³ego roku, w tych województwach, gdzie wprowadzono wczeœniej obowi¹zek u ywania kasków przez motocyklistów - znacznie z³agodzone zosta³y skutki wypadków motocyklowych. Tak wiêc zarz¹dzenie ministrów komunikacji i spraw wewnêtrznych z dnia 9 VII 1964 r. (Monitor Polski nr 46 poz. 227) - ma na celu ochronê ycia i zdrowia motocyklistów. Oprac. Z.K. (b³. Rupert Mayer, ) W czêœci po³udniowej gminy Gidle po³o one s¹ dwie niewielkie wioski: Skrzypiec i Stêszów, które oddziela od siebie rzeczka Wiercica. W miejscowoœciach tych lokalna spo³ecznoœæ wybudowa³a kapliczki i krzy e - jako chrzeœcijañskie znaki swojej pobo noœci, które na trwa³e wesz³y w codziennoœæ mieszkañców. Ten zmaterializowany wyraz ich wiary stanowi namiastkê elementów koœcio³a parafialnego w Gidlach - pw. NMP Bolesnej - odleg³ego o kilka kilometrów. W Skrzypcu znajduje siê obszerna kapliczka domkowa z oko³o 1. po³. XX w. Kapliczka posiada dwuspadowy daszek zwieñczony drewnian¹ sterczyn¹ zakoñczon¹ krzy em. Obok niej postawiony zosta³ w 1980 roku metalowy krzy osadzony w betonowej podstawie. Kolejny metalowy krzy - z 1996 roku - znajduje siê przy drodze do Gidel. Natomiast przy drodze do Borowej znajduje siê murowana kapliczka, postawiona w 2. po³. XX w., w której przeszklonej wnêce umieszczona zosta³a figurka œw. Antoniego Padewskiego. W pobliskim Stêszowie postawiona zosta³a w 2. po³. XX w. ceglana kapliczka s³upowa nakryta namiotowym daszkiem zwieñczonym elaznym krzy- em; w jej czêœci górnej umieszczono we wnêce przeszklony wizerunek MB Czêstochowskiej. W dalszej czêœci wsi postawiono, w tym samym okresie, metalowy krzy osadzony na kopiastym cokole z kamieni narzutowych. Tekst i fot. Jan Nitecki OG OSZENIE... Serdeczne podziêkowania dla dra Zygmunta Zieliñskiego za fachow¹ pomoc sk³ada Marek Rys. Tomasz Zaskórski Twoje imiê (829) Raz na cztery lata tak siê zdarza, e luty jest taki, jak w tym roku: dwudziestodziewiêciodniowy. I co cztery lata sam sobie usi³ujê przypomnieæ, kto jest patronem tego dodatkowego koñcz¹cego miesi¹c dnia. Nie jest to zadanie ³atwe. W ró nych Ÿród³ach znajdujê ró ne informacje w tej sprawie. Najczêœciej jako patron 29 lutego wymieniany jest œw. Roman, tak te podaje zrywany, kartkowy, œcienny kalendarz katolicki Wydawnictwa Apostolicum. Jako solenizantów tego dnia odnalaz³em tak e Oswalda, Lecha, Cyryla, Eustachego, Hilarego, Teofila, mniej znanych - Makariusza, Rufina, Kajusa i Justusa oraz zupe³nie mi nieznanych - Caerealisa, Serapiona i Pupulusa. Dziœ kilka informacji o Hilarym, znanym g³ównie z tego, e gubi ci¹gle okulary i znajduje je zawsze na swoim nosie. Prawdziwy, nie ten z wierszyka dla dzieci, œw. Hilary by³ papie em od 19 XI 461 r. Pochodzi³ z Sardynii. Data jego urodzenia nie jest znana. By³ legatem papie a Leona I na tzw. synodzie zbójeckim w Efezie w roku 449. By³ przeciwnikiem rozwijaj¹cego siê w owych czasach arianizmu, zabiega³ o umocnienie dyscypliny koœcielnej. By³ fundatorem bazyliki œw.wawrzyñca za Murami (San Lorenzo fuori le Mura), w której znajduje siê jego grób. Dawniej dzieñ œw. Hilarego obchodzono 28 lutego lutego 2012 r. A oto pe³ny wykaz œwiêtych patronów i pozosta³ych solenizantów poszczególnych dni. 23 LUTEGO - dzieñ œw. POLI- KARPA oraz Izabeli, Romany, Romy, Franciszki, Damiana, Florentyny, azarza, B¹dzimira, Piotra, Seweryna. 24 LUTEGO - dzieñ œw. MARKA oraz Bogusza, Macieja, Leonarda, Cezarego, Sergiusza, Jaœminy, Lucjusza, Etelberta, Piotra, Bognarda, Boguty, Bohusza. 25 LUTEGO - dzieñ œw. CEZA- REGO oraz Wiktora, Sergiusza, Izabeli, Mi³osza, Konstancjusza, Anastazji, Donata, Zygfryda, Sebastiana, Bolebora, Macieja, Ma³gorzaty, Modesta, Nicefora, Wiktoriusza. 26 LUTEGO - dzieñ œw. ALEK- SANDRA oraz Miros³awa, Miros³awy, Lutos³awy, Ma³gorzaty, Dionizego, Faustyny, Faustyna, Nestora, Bogumi- ³a, Cezariusza. 27 LUTEGO - dzieñ œw. GA- BRIELA oraz Juliana, Leonarda, Anastazji, Albina, Honoraty, Orfeusza, Sieros³awy, Aleksandra, Auksencjusza, Gabrieli. 28 LUTEGO - dzieñ œw. ROMA- NA oraz Oswalda, Teofila, Ludomira, Lecha, Prokopa, Makarego, Hilarego, Lutomira, Józefa, Chwaliboga, Nadbora. 29 LUTEGO - dzieñ œw. Oswalda oraz Romana. Jacek êski OG OSZENIE... Lekarzom i personelowi oddzia³u kardiologii radomszczañskiego szpitala PODZIÊKOWANIA za profesjonaln¹ opiekê sk³ada Piotr Marek 8 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 23 LUTEGO 2012 R.

9 WIADOMOŒCI * HISTORIA * REKLAMA Lapidarium (5) Przedstawiamy kolejne tablice drugiego przês³a lapidarium na Starym Cmentarzu w Radomsku. P³yta 8 Tu spoczywaj¹ zw³oki œp. ucji Szperling zmar³ej w dniu 18 paÿdziernika 1884 r. Spokój Jej Duszy ucja Szperlin, córka Fortunata i Antoniny z domu Ostrzeszewskiej ma³ onków Szperlin, zmar³a dnia 18 paÿdziernika 1884 roku o godzinie 11 przed po³udniem w Noworadomsku w wieku 30 lat. Akt zgonu w jêzyku rosyjskim, wystêpuje ró nica w zapisie nazwiska, pozosta³e dane zgodnie z inskrypcj¹ potwierdzaj¹c¹ to samoœæ osoby. Du a prostok¹tna tablica z piaskowca, pêkniêta i klejona, zdjêta z ziemi przy grobie - Postolko-Parzonka, nie posiada adnych ozdób. Zród³o: akt zgonu Noworadomsk 280/1884. P³yta 9 œ + p Stanis³aw Górski Prze ywszy lat 65 zm. d. 20 czerwca 1907 R O Zdrowaœ Marya Prosi Stanis³aw Górski, pisarz gminny, urodzony w Potoku powiatu Stopnickiego, zamieszka³y w Stobiecku Miejskim, syn Mateusza i Ludwiki ma³ onków Górskich, zmar³ 7/20 czerwca 1907 roku o godzinie szóstej po po³udniu w Stobiecku Miejskim w wieku 65 lat. Pozostawi³ owdowia³¹ onê Teklê z domu Lipinkiewicz. Grób ziemny zachowany w doskona³ym stanie w alei g³ównej przy grobie Tekli z Rzeszotarskich GwoŸdzikowej, skasowany przez ówczesnego proboszcza parafii pod wezw. œw. Lamberta. Grób Stanis³awa Górskiego, po przekazaniu dokumentacji fotograficznej przez Zofiê Gzik, zosta³ zaliczony przez wojewódzkiego konserwatora mgra Zygmunta B³aszczyka do grobów chronionych, pismem z dnia roku, Nasz Znak KL. IV-5377/20/88. Zofia Gzik jako wiceprezes Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Regionalnego w Radomsku wyst¹pi³a do S¹du Rejonowego w Radomsku przeciwko pani M. Mofinie, która kasowa³a zakupiony grób St. Górskiego, ¹daj¹c zakazu kasacji i przywrócenia grobu do stanu pierwotnego. Pierwszy wyrok by³ zgodny z pozwem towarzystwa, po z³o- onym za aleniu przez p. M. Mofinê do S¹du Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim sprawê przekazano do ponownego rozpatrzenia przez S¹d Rejonowy. Ostatecznie S¹d Rejonowy w Radomsku (Sygn. Akt C 277/89) 14 marca 1990 r. oddali³ powództwo Towarzystwa Przyjació³ Muzeum, przywracaj¹c p. Marii Mofinie prawo do posiadania grobu, uzasadniaj¹c, e Muzeum Regionalne w Radomsku nie obejmuje swoim zakresem dzia³ania zbiorów muzealnych gromadzonych na terenie Starego Cmentarza w Radomsku. Pisa³am w tej sprawie do Ministerstwa Kultury i Sztuki, pos³a, senatora, redakcji Solidarnoœci, wreszcie za rad¹ mecenasa Ba³aziñskiego poprzez tygodnik Polityka dotar³am do Jerzego Waldorffa i Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie. Grobu nie uda³o mi siê uratowaæ, ale efektem by³o powstanie Oddzia³u TOnZ w Radomsku. Grób zosta³ ca³kowicie skasowany. Na jego miejscu do dziœ stoi puste lastrikowe pud³o. PóŸniej dowiedzia³am siê, e mia³ byæ skasowany tak e grób GwoŸdzikowej, ale w wyniku moich dzia³añ ocala³. Fragment nagrobka z inskrypcj¹ znalaz³ swoje miejsce w budowanym przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami lapidarium. Dorobiono z piaskowca nowy krzy, który po 2000 roku osadzi³a rzeÿbiarka Irena Woch. Kasacja grobów zosta³a przyhamowana, ale dopiero zmiana proboszcza pozwoli³a na poprawne u³o enie stosunków miêdzy towarzystwem a parafi¹. Zród³a: 1. akt zgonu Noworadomsk 317/1907; 2. akta s¹dowe; 3. kopie pism kierowanych do wymienionych instytucji i osób. P³yta 10 œ+p Anna z Bucholtzów Ch¹dzyñska y³a lat 77 zm. 27 lut R Pokój Jej Duszy Anna Ch¹dzyñska, wdowa po Feliksie, córka Jana i Marianny ma³ onków Buholc, urodzona we wsi Ga³kówka, parafii aznów, na sta³e w Wólce Górskiej yj¹ca, a obecnie czasowo przebywaj¹ca przy córce w Noworadomsku, zmar³a w tym e mieœcie dnia 28 lutego 1888 r. o godzinie 3 po po³udniu. Tablica eliwna, wypuk³odruk, umieszczona w czêœci dolnej prostego eliwnego krzy a. Krzy i tablica by³y zamontowane na prostok¹tnym s³upie z piaskowca, którego nie przenoszono do lapidarium ze wzglêdu na wielkoœæ i trudnoœci techniczne przeniesienia, pozosta³ w miejscu porzucenia. Zród³o: akt zgonu Noworadomsk 66/1888. P³yta 11 œ+p Marya Katarzyna PSARSKA y³a lat 22 umar³a d. 23 sierpnia 1896 Prosi przechodnia o Zdrowaœ Maryia Maria Katarzyna Psarska, córka W³adys³awa Nikodema i Klementyny z Wróblewskich ma³ onków Psarskich, urodzona w wiosce Beresie Ma³e parafii Rz¹œnia, zamieszka³a w Noworadomsku przy rodzicach ziemianach utrzymuj¹cych siê z w³asnych œrodków, zmar³a dnia 23 sierpnia 1896 roku o godzinie 5 po po³udniu. Prostok¹tna p³yta z piaskowca w pionie, niewielkie pierzaste ozdoby w 4 rogach, znajdowa³a siê na ziemi za grobowcem Hussarzewskich. Zród³o: akt zgonu Noworadomsk 319/1896. Prosty elazny krzy kowalskiej roboty. Cdn. Tekst i fot. Zofia Gzik, prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddzia³ w Radomsku Fot. Jolanta D¹browska Rowerzyœci, którzy chcieliby siê sprawdziæ podczas maratonu rowerowego 14 i 15 kwietnia, powinni ju zaczynaæ treningi. Rowerowy maraton Pilica - Warta 2012 Wydaje ci siê, e umiesz jeÿdziæ na rowerze? Myœlisz, e odcinek ponad 100 kilometrów mo na pokonaæ w kilka godzin? A jeœli trasa wiedzie przez góry, a twoimi konkurentami bêd¹ zawodnicy, którzy maj¹ w nogach tysi¹ce takich kilometrów? Taki w³aœnie ma byæ maraton rowerowy Pilica - Warta 2012, który odbêdzie siê w powiatach radomszczañskim, w³oszczowskim i pajêczañskim pod koniec kwietnia. Obecnie aura za oknem do jazdy rowerem nie zachêca, jednak ci, którzy ten sport lubi¹ i chcieliby siê sprawdziæ podczas planowanego na 14 i 15 kwietnia maratonu rowerowego poprowadzonego przez malownicze tereny Przedborskiego oraz Za³êczañskiego Parku Krajobrazowego, treningi powinni zaczynaæ jak najszybciej. Jak mówi nam organizator imprezy Artur Kwiatkowski, ma ona propagowaæ aktywny i sportowy styl ycia. - Poza tym chodzi o pokazanie turystycznych walorów powiatów radomszczañskiego i pajêczañskiego, piêkna Przedborskiego i Za³êczañskiego Parku Krajobrazowego oraz oczywiœcie wy³onienie w sportowej rywalizacji najlepszych zawodników maratonu - dodaje. Zawodnicy przyjezdni bêd¹ mogli zatrzymaæ siê w bazie organizatora w Oœrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Dolina Warty w Szczepocicach Rz¹dowych, który bêdzie dysponowa³ 60 miejscami. Mo na tam przyjechaæ na dzieñ przed zawodami. Na start ka dego dnia zawodników dowiezie autokar. Specjalna laweta dostarczy tak e sprzêt. Start pierwszego etapu zaplanowany jest na godzinê w Przedborzu i poprowadzi przez Wierzchlas - górê Fajna Ryba - Górê Krzemycz¹ - Górê Koz³ow¹ - Górê Bukow¹ - Wymys³ów - Cha³upy - Sokol¹ Górê - Górê Che³msk¹ - Rezerwat Kobiele Wielkie - Hutê Drewnian¹ - Ma³¹ Wieœ - Jasieñ - Chrostowê - Ojrzeñ - Klekowiec - do mety w Szczepocicach Rz¹dowych. W sumie oko³o 112 kilometrów najpierw na górzystym, a potem na p³askim terenie. Kolejny dzieñ to wyjazd do Dzia- ³oszyna. Start równie o 10.30, a trasa wiedzie od Dzia³oszyna przez Kamion - Ogroble - Bobrowniki - górê Zelce - Lisowice - Raciszyn - Zalesiaki - W¹sosz Poduchowny - Patrzyków Pasieki - ¹ ek - Orczuchy - P³aczki - Wa ne M³yny - Zakrzówek Szlachecki - Jankowice - Kijów - i znów do mety w Szczepocicach Rz¹dowych. Tym razem zawodnicy bêd¹ musieli pokonaæ oko- ³o 115 km. Na trasie ka dego etapu bêd¹ punkty kontrolne i punkty ywieniowe, a nad bezpieczeñstwem czuwaæ bêd¹ odpowiednio wykwalifikowane osoby. - W maratonie mog¹ wzi¹æ udzia³ zawodnicy pe³noletni - mówi Gazecie Artur Kwiatkowski. - Mo na zostaæ uczestnikiem, wype³niaj¹c dok³adnie formularz zg³oszeniowy na naszej stronie w zak³adce MARATON oraz wp³acaj¹c op³atê startow¹ w kwocie 50 z³otych. Tam te mo na znaleÿæ wszelkie szczegó³y i regulamin maratonu. Zawodnicy klasyfikowani bêd¹ w kilku kategoriach. M1 - mê czyÿni lat, M2 - mê czyÿni lat, M3 - mê czyÿni powy ej 50. roku ycia, K1 - kobiety lat, K2 - kobiety lat. Ka dy startuj¹cy musi mieæ sztywny kask, posiadaæ telefon komórkowy z wpisanym numerem alarmowym organizatora. Artur Kwiatkowski to znany w Radomsku mi³oœnik jazdy na dwóch kó³kach, który kilka lat temu organizowa³ ró nego rodzaju rowerowe imprezy. - Ostatnio w naszym mieœcie trochê mniej w tym temacie siê dzia³o, a ja chcê, eby Radomsko zaistnia³o na rowerowej mapie Polski - mówi. - To spore przedsiêwziêcie, ale myœlê, e siê nam uda. Jak dodaje nasz rozmówca, na wszystko potrzebne s¹ pieni¹dze. Liczy on jednak tak e na dobr¹ wolê m³odych ludzi, którzy chcieliby bezinteresownie pomóc przy organizacji maratonu i w ramach wolontariatu zabezpieczaæ trasy przejazdów obu etapów. REKLAMA LUTEGO 2012 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 9

10 OG OSZENIE DROBNE * REKLAMA MEDYCZNE Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Gabinet Neurologiczny, lek. neurolog Jacek êski, Radomsko, ul. Przedborska 56, wtorek, czwartek w godz , tel , , DERMATOLOG I. Jaworska - porady, lasery (zamykanie naczyñ, usuwanie ow³osienia), botox, kwas hialuronowy, mikrodermabrazja, lipoliza, zamra anie brodawek, usuwanie guzków na twarzy i inne. Przyjmuje 1. i 3. sobota od do 15.00, ul eromskiego 6, tel , Endokrynolog El bieta Za³óg-D¹browska, tel Przychodnia MEDiFARM, Radomsko, A. Krajowej 32, rejestracja lub Specjalista neurolog Beata Koeppe, asystent Oddzia³u Neurologii w odzi. 2. i 4. sobota miesi¹ca, , ul. eromskiego 6, tel , Specjalista endokrynolog, dr nauk med. M. Jaworski - choroby tarczycy, oty³oœæ, zaburzenia dojrzewania, wzrostu - 1. i 3. sobota miesi¹ca w godz. od , ul. eromskiego 6, tel , Gabinet Chirurgiczny. Tadeusz Kubak, zabiegi chirurgiczne, disulfiran (esperal) wszycia, obdukcje, wizyty domowe, pon.-œr. od i po uzgodnieniu telefonicznym. Radomsko, ul. B. Chrobrego 33, tel , Specjalista laryngolog lek. med. A. Orzechowski przyjmuje od godz , ul. Krakowska 110, tel , Specjalista chorób skóry Piotr Czy - adiunkt Kliniki Dermatologicznej UM w odzi przyjmuje w drug¹ i czwart¹ sobotê miesi¹ca w godz , ul. Krasickiego 2, tel RADOMSKO, ul. OGRODOWA 5 - BADA- NIA KIEROWCÓW, OKRESOWE PRA- COWNIKÓW, okulista, laryngolog na miejscu. BADANIE OSÓB POSIADAJ CYCH BROÑ. Spó³ka Lekarzy AUTO-MED, poniedzia³ek i czwartek od godz , tel , , strona: PSYCHOTESTY - badania kierowców zaw. i pracowników. Badania odbywaj¹ siê w ka - dy poniedzia³ek i czwartek o godz i przy ul. Ogrodowej 5, tel , Urolog, dr n. med. K. D¹browski - stulejki, wodniaki - 1 dzieñ, 2. i 4. wtorek m-ca. Med i Farm od 17.00, ul. Armii Krajowej 32, tel REHABILITACJA - neurologiczna, terapia manualna, masa, fizykoterapia, wady postawy, ul. Przedborska 35, tel Urolog Jaros³aw Droœ przyjmuje we wtorki od godz i czwartki od oraz po uzgodnieniu telefonicznym, Radomsko, ul. Reymonta 62, tel , Diagn-Med: analizy lekarskie, krwi, moczu, ka³u, wymazy, posiewy, antybiogramy, alergologia, testy skórne i z krwi. Radomsko, ul. Reymonta 48/32 i Pi³sudskiego 65, tel , DOLOR Wies³aw oba - leczenie trudnych zespo³ów bólowych, konsultacje ortopedyczne dzieci (zw³aszcza) i doros³ych, terapia manualna, akupunktura Yamamoto, Kinesio Taping. Radomsko, ul. Mickiewicza 29, Medax, œroda od 15.00, rejestracja telefoniczna PSYCHOTESTY dla kierowców, codziennie od Pracownia Psyche, ul. Fabianiego 12, Radomsko. Tel , Bez zapisów i kolejek. Skuteczne MASA E lecznicze, niedrogo, tel Specjalista ortopedii i chirurgii urazowej narz¹dów ruchu lek. med. Tomasz Krupiñski, tel przyjmuje w poniedzia³ki w godz , Radomsko, ul. Reymonta 62, MEDYK NIERUCHOMOŒCI Wynajmê miejsce na reklamê przy ul. BrzeŸnickiej - 15 m kw., tel REKLAMA... Agencja Nieruchomoœci Wycena, ul. Przedborska 2 - wycena nieruchomoœci, zarz¹d, sprzeda, kupno, najem, œwiadectwa energetyczne, audyt, tel , Do wynajêcia lokal u ytkowy w centrum Radomska z przeznaczeniem na biuro. Przestrzeñ o powierzchni 117,36 m kw. z balkonem, 5 pokoi, I piêtro, ul. Wyszyñskiego 2/6, tel Sprzedam kawalerkê, parter, ul. BrzeŸnicka, tel Wynajmê lub sprzedam: magazyny, hale produkcyjne, utwardzony teren. Powierzchnia od 120 m kw. do m kw. Atrakcyjna lokalizacja: blisko trasy Warszawa - Katowice i specjalnej strefy ekonomicznej. Niskie ceny!!! Tel Kupiê lokal handlowy w centrum, tel Kupiê okazyjnie mieszkanie w bloku, tel Sprzedam dom w Radomsku, tel Sprzedam dom w Radomsku, tel Do wynajêcia w pe³ni wyposa one i umeblowane mieszkania w odrestaurowanej kamienicy przy ul. Koœciuszki, tel Wynajmê pomieszczenie 96 m. kw. pod magazyn, sklep lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ul. Koœciuszki, tel Dzia³ki budowlane w Bia³ej Górze k.dobryszyc. Atrakcyjna cena!!! Mo liwoœæ zakupu dzia³ki wraz z domem - stan deweloperski. Mo liwa sprzeda ratalna. Tel Do wynajêcia lokale biurowe w stylowej kamienicy w centrum Radomska. Zró nicowane metra e, atrakcyjne ceny, tel Sprzedam dzia³kê 2800 m kw., ul. Spacerowa, tel Dom 60 m kw., dzia³ka 1000 m kw., ul. Przedborska, 175 tys. z³, tel , Do sprzedania dom, 255 m kw., ul. Koœciowa, tel Do sprzedania dzia³ki budowlane, Blok Dobryszyce, tel Sprzedam dzia³ki 1100 i 1800 m kw., ul. Ja- ³owcowa, Radomsko, ogrodzona, pr¹d, woda, pozwolenia na budowê, tel , Sprzedam M-3, 50 m kw., II piêtro, tel Do wynajêcia pomieszczenie produkcyjne, tel Sprzedam M-4, 49 m kw., tel Do wynajêcia zak³ad stolarski, tel Sprzedam mieszkanie w P³awnie, ul. Przedborska, parter, 46 m kw., 2 pokoje, umeblowana kuchnia, ³azienka. Teren ogrodzony. 120 tys. z³. Tel Sprzedam lub wynajmê M-4, najchêtniej dla pracowników, centrum, tel Do wynajêcia hala produkcyjno-magazynowa 300 m kw., plac 1200 m kw. ogrodzony w Gorzkowicach, tel Sprzedam mieszkanie 36 m kw. (pokój z kuchni¹), ul. 11 Listopada, tel Sprzedam nowy dom w Radomsku, tel Sprzedam mieszkanie 64 m kw., 126 tys. z³, tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., ul. Koœciuszki, tel Lokal po zak³adzie stolarskim do wynajêcia, Radomsko, tel Sprzedam lub zamieniê dom przy ul. Przedborskiej na mieszkanie w blokach. Dom o pow. 130 m kw., dzia³ka 1000 m kw., wszystkie media, stan do natychmiastowego zamieszkania, tel , Piekarniê czynn¹ wydzier awiê od zaraz, tel Do wynajêcia lokal w centrum (pawilony rzemieœlnicze, ul. Reymonta), tel Wynajmê mieszkanie (pokój z kuchni¹), tel Sprzedam dom w Gomunicach, tel , (w³aœciciel) Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1352 m kw., ul. Gerwazego, Radomsko, cena 125 PLN/m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3000 m kw., Kietlin, cena 45 PLN/m kw., tel Sprzedam dochodow¹ kamienicê 800 m kw., dzia³ka 2000 m kw., ul. Reymonta, Radomsko, cena PLN, tel Sprzedam 1/2 udzia³u w kamienicy, ul. eromskiego 4, Radomsko, cena PLN, tel Sprzedam dom w Dobryszycach, 90 m kw., dzia³ka 1000 m kw., cena PLN, tel Sprzedam dom, ul. Ko³³¹taja, 150 m kw., dzia³ka 450 m kw., Radomsko, cena PLN, tel Sprzedam mieszkanie M-4, ul. Piastowska, I piêtro, M-4, ul. Leszka Czarnego, IX piêtro, tel Do wynajêcia lokal o pow. 200 m kw. na dowoln¹ dzia³alnoœæ, tel Do wynajêcia 2 pomieszczenia biurowe - ka de ok. 40 m kw. przy ul. BrzeŸnickiej w Radomsku, tel Sprzedam dzia³kê 26 arów z budynkami, Babczów, tel Do wynajêcia pomieszczenie na warsztat, magazyn, wysokoœæ 3,30, tel Sprzedam dzia³kê, ul. Dobra i Bohomolca, 15 arów, cena 120 tys. z³, tel Sprzedam M-4, 48 m kw., atrakcyjna lokalizacja, niski czynsz, tel Sprzedam dzia³kê m kw. (1,34 ha), 37 m x 360 m, 27 z³/m kw., 3 km od centrum Radomska - Józefów, tel Sprzedam lub zamieniê mieszkanie M-3, 38 m kw., w Piekarach Œl¹skich na dom w Radomsku, tel Sprzedam gospodarstwo 8 ha z zabudowaniami lub same zabudowania, tel Sprzedam mieszkanie 60 m kw., ul. Jagielloñska, I piêtro, tel Do wynajêcia kawalerka przy ul. BrzeŸnickiej, czêœciowo umeblowana, tel Do wynajêcia mieszkanie 70 m kw., ul. Kiliñskiego, tel Do wynajêcia mieszkanie, 78 m kw., ul. Kiliñskiego, umeblowane i wyposa one w sprzêt AGD, tel Sprzedam tanio dzia³ki budowlane, tel Sprzedam dzia³kê 1800 m kw. w Radomsku, tel Sprzedam lub wynajmê nowy dom na Malutkich, tel Sprzedam M-5, 58 m kw., ul. Jagielloñska, tel Sprzedam budynek mieszkalny 100 m kw. na dzia³ce 0,62 ha z budynkami gospodarczymi w Wielgom³ynach, tel Sprzedam dzia³kê 3100 m kw., Malutkie, tel Sprzedam dom, tel Nowy lokal handlowo-us³ugowy o pow. 74 m kw. w nowo wybudowanym budynku, ul. œw. Jadwigi Królowej w atrakcyjnej cenie wynajmê, tel Sprzedam dzia³kê na nowo powstaj¹cym osiedlu w Radomsku, ul. Weso³a, tel Sprzedam dom, tel Sprzedam M-4, 48 m kw., po remoncie, ul. L. Czarnego, tel Sprzedam M-2, 33 m kw., tel Sprzedam mieszkanie 50,52 m kw., ul. Rolna, tel Sprzedam mieszkanie 64 m kw., ul. Jagielloñska 20/16, tel Do wynajêcia lokal na sklep 70 m kw., ul. Reymonta, centrum i 120, 50, 30 m kw., I piêtro, Do wynajêcia komfortowe mieszkanie, wyposa one i umeblowane, spokojna okolica i teren monitorowany, tel po Sprzedam dom w Radomsku lub zamieniê na M-3, tel Kupiê las do wyciêcia, przeciêcia lub drewno, tel Sprzedam konstrukcjê stalow¹ hali, tel Noclegi dla pracowników (internet, TV), tel Sprzedam mieszkanie w bloku w Koniecpolu, 90 tys. z³, tel Noclegi dla pracowników, wysoki standard, tel Do wynajêcia lokal w œcis³ym centrum, tel Sprzedam nowowczesny dom, stan surowy zamkniêty, ul. Krañcowa, tel Mieszkanie do wynajêcia, tel Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku, II piêtro, dobrze utrzymane, atrakcyjna lokalizacja, 46,5 m kw., tel Sprzedam M-4, 64 m kw., ul. Jagielloñska, tel Budowlana 900 m kw., ul. Kolbego, tel Do wynajêcia mieszkanie, 35 m kw., tel Do wynajêcia lokal pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹, 48 m kw., ul. Pi³sudskiego, tel Sprzedam dzia³kê, ul. Sikorskiego, tel Sprzedam mieszkanie w kamienicy, tel Sprzedam mieszkanie umeblowane, 50 m kw., ul. œw. Jadwigi 6, 170 tys. z³, tel Lokal do wynajêcia, ul. Reymonta 43, tel Sprzedam M-4, 49 m kw., ul. Piastowska, tel Sprzedam dzia³kê, Blok Dobryszyce, tel Do wynajêcia lokal handlowy, 30 m kw., tel Tanio sprzedam pokój z kuchni¹, 34 m kw., II p., ul. Lipowa, tel Do wynajêcia mieszkanie 2-pokojowe, 33 m kw., umeblowane i wyposa one, tel Sprzedam dwuletni dom murowany, Wygoda, tel Sprzedam M-3, 50 m kw., tel Stanowisko meblowe w Czêstochowie sprzedam, tel Sprzedam lub wynajmê halê w Sulmierzycach, 540 m kw., tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., I piêtro, ul. Koœciuszki (blok), tel Sprzedam dzia³kê w Radomsku, okolice Zameczku, 130 PLN/m kw., 603 m kw., tel , Do wynajêcia pomieszczenie wystawowe 126 m kw. oraz pomieszczenie magazynowe 70 m kw., przy ul. BrzeŸnickiej w Radomsku, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 32 ary, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1000 m kw. lub 1400 m kw., tel , Do wynajêcia lokale w centrum, tel , Kwatery dla firm, tel Sprzedam dzia³kê przy obwodnicy, 9650 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 3300 m kw., ul. œw. Jadwigi, tel Do wynajêcia dwupokojowe mieszkanie w domku jednorodzinnym, tel Do wynajêcia mieszkanie dwupokojowe w bloku 49,7 m kw., ul. 11 Listopada, tel Do wynajêcia sklep - Dobryszyce, tel Sprzedam pawilon handlowy, parter + piêtro, tel Sprzedam wyremontowane mieszkanie, IV piêtro, ul. Mi³a, tel Sprzedam udzia³ na bazarze, ul. Tysi¹clecia 10, tel Sprzedam dzia³kê 1000 m kw., 75 tys. z³, ul. Wrotki, tel Sprzedam nowy dom 215 m kw. w Radomsku, stan zamkniêty, tel Sprzedam mieszkanie 60 m kw., ul. œw. Jadwigi, IV p., umeblowane 175 tys. z³, tel Sprzedam mieszkanie 64 m kw., ul. Jagielloñska, tel Sprzedam dzia³kê, tel Dzia³ka rolno-budowlana 1,33 ha, szer. 85 m, media, 8 km od Radomska, tel Sprzedam kawalerkê w Radomsku przy ul. BrzeŸnickiej, tel Do wynajêcia mieszkanie umeblowane, tel Sprzedam dom na dzia³ce 77 arów, okolice Gomunic, tel Okazyjnie sprzedam domek, tel Do wynajêcia lokal o pow. 60 m kw. (dwa poziomy) w centrum handlowym Handlopol, ul. Tysi¹clecia 10 (obecnie bank BPH), tel , Sprzedam dzia³ki budowlane k. Radomska, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1330 m kw., ul. Weso³a, tel Do wynajêcia dom w P³awnie, tel Sprzedam bloki lub wynajmê, tel Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Radomsku wynajmie pomieszczenie o pow. 30 m kw. znajduj¹ce siê w budynku przy ul. Pi³sudskiego 4. Kontakt tel lub Dz. Administracji Sprzedam M-4, 65 m kw. w Gomunicach, tel Sprzedam dzia³ki m kw., ogrodzone, media, od 12 z³/m kw., Dobryszyce, tel Sprzedam dzia³ki - Kletnia, tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., du y balkon, Gomunice, tel Poszukujê do wynajêcia lokalu handlowego w œcis³ym centrum Radomska, tel Sprzedam halê magazynow¹ 2500 m kw., konstrukcja stalowa, z terenem przyleg³ym - Radomsko, ul. œw. Rozalii. Zapytania i oferty na maila: Mieszkanie do wynajêcia (M-3, 50 m kw.) po remoncie, umeblowane, tel Sprzedam dzia³kê 27x60 m w Radomsku, ³adne miejsce, tel Dom dla pracowników, f-ra, tel Do wynajêcia mieszkanie 43 m kw., IV p., z wyposa eniem, tel Sprzedam mieszkanie 64 m kw., III piêtro, z du ym balkonem, tel Sprzedam dom, stan surowy, ul. Andersa, tel Do wynajêcia mieszkanie w centrum w podwórku, 59 m kw., tel Do wynajêcia dom, stan idealny, miejskie C.O., tylko firmie, tel Mieszkanie do wynajêcia, umeblowane, tel Do wynajêcia lokal 40 m kw. na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (najlepiej krawiectwo), tel MOTORYZACYJNE Du y wybór czêœci nowych i u ywanych do wszystkich rodzajów samochodów. Firma Krokowicz, Malutkie 22A, tel Skup aut, stan obojêtny, tel Autoholowanie, tel Auto-holowanie 24 ha, tel Kupiê ka dy samochód, równie uszkodzony, tel Ford escort 1.8 TD, rok 96, tel Sprzedam VW crafter max, rok 06, tel Sprzedam citroena xsarê picasso exclusive 2.0 diesel, rok 05, granatowy, tel Kupiê stare motocykle: Junak, SHL, WFM, WSK i inne oraz czêœci, tel Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe, tanio i solidnie, tel Kupiê auta powypadkowe, tel Sprzedam forda focusa kombi 1.8 diesel, rok 00, tel Sprzedam sprintera rok 03, 411 na bliÿniaku 2,2 CDI kontener 4,2x2,2x2,1 klimatyzacja, ogrzewanie postojowe, 230 tys. przebieg, tel Skup samochodów, powypadkowych i uszkodzonych, tel Sprzedam opla vectrê 2.0D, rok 99, tel Kupiê wszystkie auta, ca³e, rozbite, do wyrejestrowania, najlepsze ceny, tel Sprzedam peugeota 207, 1.6 diesel, rok 07, tel Kupiê ka dy samochód, tel Sprzedam VW passata 2.0, rok 06, zadbany, tel Opel astra 1.4+gaz, rok 92, tel Sprzedam 126 p., tel Sprzedam seicento 1.1, rok 04, gara owany, I w³aœciciel, przebieg 79 tys. km, tel GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 23 LUTEGO 2012 R.

11 Pilnie sprzedam pandê 1.1, rok 03, I w³aœciciel, tel F.H.U. ZIK, z³omowanie pojazdów, tel Sprzedam punto 1.1, rok 98, tel Xara picasso 2.0 HDI, rok 02, tel Peugeot 406, 1.8+gaz, rok 98, tel PRACA SZUKAM PRACY Zatrudniê portiera mê czyznê z drug¹ grup¹ inwalidzk¹, tel Piekarnia Gidle zatrudni piekarza i cukiernika, tel Zatrudniê mechanika samochodowego z doœwiadczeniem, tel Stolarz podejmie pracê - monta, rynki, pomiary kat. C, tel M³ody 26-latek poszukuje pracy sta³ej lub dorywczej. Pilnie na terenie Radomska. Ambitny, punktualny, sumienny, bez na³ogów, tel M³ody mê czyzna poszukuje pracy, posiada prawo jazdy kat. B, tel Restauracja zatrudni szefa kuchni, tel Kobieta podejmie pracê sta³¹ lub dorywcz¹ (bez towarzyskich), tel Zatrudniê tapicera do produkcji krzese³, tel Stolarz z doœwiadczeniem podejmie pracê przy produkcji mebli, tel Zatrudniê stolarza meblowego z praktyk¹, tel Mebel Sokó³ zatrudni kierowcê C+E, tel , Poszukujê pracy w charakterze montera mebli lub kierowcy kat. B, tel Emerytka z doœwiadczeniem zaopiekuje siê dzieckiem lub osob¹ starsz¹, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E (transport miêdzynarodowy), tel Studentka studiów zaocznych (pedagogiki) poszukuje pracy (bez towarzyskich), tel Zatrudniê elektromechanika aut ciê arowych, tel Zatrudniê pracownika do myjni samochodowej, tel Doradca ds. nieruchomoœci - Agencja Metrohouse, miejsce pracy: Radomsko. Wymagane zaanga owanie i entuzjazm. CV ze zdjêciem + list motywacyjny na M³ody mê czyzna poszukuje pracy sta³ej b¹dÿ dorywczej, prawo jazdy kat. B, C, tel M³oda 29 lat poszukuje pracy, wykszta³cenie œrednie, handlowiec, tel Sklep zaopatrzenia medycznego zatrudni fizjoterapeutê z min. rocznym sta em, tel Zatrudniê do pracy w gosp. warzywnym w okolicy Dobryszyc, tel Zatrudniê szwaczki - stêbnówka, overlock, dziurkarka, tel Zatrudniê mechanika maszyn stolarskich, mo e byæ do przyuczenia, tel Firma meblowa zatrudni osobê do pomiarów, projektowania i nadzoru nad produkcj¹ mebli kuchennych, tel Zatrudniê kobietê do sklepu odzie owego, tel Firma meblowa zatrudni kierowcê, wymagana praktyka przy transporcie mebli, tel Siostra PCK podejmie pracê - zaopiekuje siê osob¹ starsz¹, tel Firma Mebin zatrudni osobê na stanowisko doradca klienta. Poszukujemy kandydata, który posiada doœwiadczenie w bran y meblarskiej, umiejêtnoœæ pracy w zespole, wysok¹ kulturê osobist¹ i zdolnoœci komunikacyjne, naturalne predyspozycje sprzeda owe, umiejêtnoœæ obs³ugi urz¹dzeñ biurowych. Dodatkowym atutem bêdzie znajomoœæ jêzyka angielskiego oraz programów Open Office i Excel. Osobe zainteresowane ofert¹ prosimy o przes³anie CV i listu motywacyjnego na adres: Znana firma w Radomsku poszukuje elektryka z uprawnieniami SEP, tel Podejmê pracê, opieka nad dzieckiem, osob¹ starsz¹, tel Szukam pracy w charakterze montera mebli kuchennych lub projektanta, doœwiadczony, bez na³ogów, z w³asnym sprzêtem i busem dostawczym, prawo jazdy kat. B, C, tel Poszukujê pracy, podejmê opiekê nad dzieæmi - profesjonalnie, uczciwie, rzetelnie, po studiach pedagogicznych, tel Podejmê pracê, opieka nad dzieckiem, osob¹ starsz¹, sprz¹tnie, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel , Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel Zatrudnimy œlusarza remontowego do zak³adu produkcyjnego, tel Podejmê pracê, sprz¹tanie, biur, mieszkañ lub opieka nad starsz¹ osob¹, tel Zatrudniê kasjera na stacji paliw BP, ul. Krakowska 20, tel Zatrudniê m³od¹ osobê do prac remontowych, tel Osobê ucz¹c¹ siê do sklepu spo ywczego zatrudniê, tel Nawi¹ ê wspó³pracê z odbiorcami mebli kuchennych i pokojowych, tel Zatrudniê stolarza - wyroby z drewna, fronty, tel Zatrudniê stolarza do produkcji mebli kuchennych i do monta u, tel US UGI ŒLUBNE WYSTROJE - kompleksowo Ismena, tel , Malowanie, gipsowanie, sufity, zabudowy g-k, p³ytki, pod³ogi, tapetowanie, wszelkie prace wykoñczeniowe, tanio i solidnie, tel Œlubne wystroje - kompleksowo, tel Kompleksowe sprz¹tanie domów i mieszkañ, tel Centrum Us³ug Ksiêgowych - pe³na ksiêgowoœæ, ksi¹ ka przychodów i rozchodów, inne ewidencje, kadry, p³ace, ZUS, kompleksowa obs³uga firm, tel , , Biuro Rachunkowe, tel Bramy gara owe, automatyka, systemy prze- ³adunkowe. Producent TOTMAN, ul. Sucharskiego 111, tel , Poprawki krawieckie, pralnia, ul. Sadowa 5 Us³ugi murarskie, p³ytki, tynki, murowanie, ocieplania, klinkier, tel KREDYTY, tel , Zak³ad Nagrobkowy, Radomsko, ul. Krañcowa 25, tel Nagrobki, katakumby, ok³adanie grobowców granitem, schody, parapety, kominki. Dekoracje weselne, komunijne i okolicznoœciowe, stroiki i bukiety. Fontanny czekoladowe, tel Spawanie plastikowych elementów karoserii i tworzyw sztucznych (zderzaki, nadkola, owiewki, ³odzie, meble ogrodowe, kajaki) oraz drobne poprawki lakiernicze, polerowanie, konserwacja podwozia, tel Gipsowanie bezpy³owe, wykoñczenia i remonty wnêtrz, tel Uk³adanie kostki brukowej i us³ugi koparko- ³adowark¹, tel , GB Grupa Budowlana - remonty, fundamenty, budowa domów ekonomicznych - stan surowy lub deweloperski, sprz¹tanie po remontach, przygotowanie nieruchomoœci do sprzeda y, zastêpstwa inwestycyjne. TrzeŸwa Grupa Budowlana, tel Us³ugi hydrauliczne, tel Odœnie anie, tel Remonty mieszkañ od A do Z, szybko i solidnie, tel Docieplenia, tel Podnoœnik koszowy 15 m, tel Instalacje elektryczne w nowych budynkach, usuwanie awarii oraz wymiana w remontowanych obiektach, tel Limuzyna Lincoln wynajem - wsytroje koœcio- ³ów i sal, tel Spec-Szkol - szkolenia BHP pracodawców, pracowników, ocena ryzyka, us³ugi kadrowe. In. Boruta, tel , Kompleksowe dekoracje œlubne w Kamieñsku, 20 lat doœwiadczenia, tel , , z og³oszeniem - 10% taniej Us³ugi informatyczne, naprawa komputerów, tel Cyklinowanie bezpy³owe, renowacje schodów, tel Uk³adanie kostki brukowej - wolne terminy, tel Uk³adanie kostki brukowej - szybko, tel Videofilowanie, tel Dachy, konstrukcje, krycie, materia³, wyceny i doradztwo gratis, tel Uk³adanie kostki brukowej, tel Remonty kompleksowo - p³ytki, karton-gips, malowanie i inne, tel Wykoñczenia wnêtrz, remonty, tel Remontowe, budowlane i stolarskie, tel G³adŸ, poddasza, p³ytki, malowanie, p³yta, tel Remonty, p³ytki, gipsy, fachowo, dok³adnie, tel Kredyty, chwilówki bez sprawdzania BIK, Radomsko, tel Biuro Projektowe - projektowanie obiektów budowlanych, adaptacje, ekspertyzy technicze, legalizacja samowoli budowlanej, nadzory, kierowanie budow¹, œwiadectwa charakterystyki cieplnej budynków, kosztorysy wizualizacje, tel , PRACE WYKOÑCZENIOWE: panele, p³ytki, gipsowanie, karto-gips, malowanie, podwieszne sufity, tynki dekoracyjne, monta urz¹dzeñ sanitarnych, tel Naprawa AGD, tel Malowanie, p³ytki, budowlane, wykoñczenia, tel Hydrauliczne, tel Hydraulika ogólna, przeróbki, spawanie, tel Przeprowadzki, transport, bus kontener, tel Rehabilitacja, masa - dojazd, tel Pomoc drogowa - teren Lubliniec-Czêstochowa, tel Kompleksowe remonty i wykoñczenia wnêtrz, tel Malowanie, gipsowanie, tapetowanie, kartongips, tel , Budowa kominków, tel Projekty budowlane, tel Wykonujê na zamówienie drzwi drewniane, schody, futryny skrzyniowe, tel Remonty tanio, p³ytki - 29 z³/m kw., tel Kominki - monta, budowa, tradycyjne, nowoczesne, rzeÿbione, tel , foto na Cyklinowanie, gipsowanie, malowanie, tel Schody w dêbie, na betonie i samonoœne, tel Kompleksowe us³ugi budowlane, tel Remonty, dachy, docieplenia, tel Dachy kompleksowo, podbitki, tel Sala na przyjêcia okolicznoœciowe do wynajêcia, tel RÓ NE Sprzedam kwaterê na Starym Cmentarzu, tel Salon Partner Orange. Radomsko, ul. Narutowicza 18. ZAPRASZA. Tel , Wyka rachunkiem, e op³acasz inn¹ telewizjê ni CYFRA+. MAMY NIEPOWTA- RZALN OFERTÊ DLA ABONENTÓW INNYCH TELEWIZJI. Zapraszamy, ALL- ANT, ul. Narutowicza 16-18, tel , Skup z³omu na wagê, rozbiór konstrukcji, odbiór na telefon, tel , Kupiê stare maszyny rolnicze, tel Drewno kominkowe, opa³owe, stemple budowlane, tel Sprzedam drewno opa³owe, tel Przyjmê ziemiê, tel Drewno kominkowe i opa³owe, tel Kupiê antyki, zegary, monety, szable, odznaczenia wojskowe, obrazy i inne starocie, tel Nowo otwarty sklep z odzie ¹ zachodni¹, Radomsko, ul. BrzeŸnicka 146 Sprzedam pszenicê, tel Wêgiel brunatny, tel Sprzedam tura (³y ka + wid³y), kompletny i zadbany, tel Sprzedam meble pokojowe, tel Wypo yczê dekoracjê, stó³ wiejski, pokrowce i inne, tel Antyki, szable, bagnety, monety, srebro, stare zabawki i inne starocie kupiê, tel Sprzedam zamra arkê Mors 222, tel Sprzedam krzese³ko do karmienia dziecka, tel Gruboœciówka, wyrówniarka, wiertarka wielowrzecionowa, frezarka, tel Drewno opa³owe, tel Sprzedam piec dwufunkcyjny Ariston, tel Przyjmê nieodp³atnie meble domowe, tel Kolektor rurowo-pró niowy ze zbiornikiem 150 l, nowy, cena, uwaga! z³, tel Sprzedam niedrogo towar wraz z wyposa eniem sklepu (odzie u ywana) z mo - liwoœci¹ prowadzenia dalszej dzia³alnoœci, tel Sprzedam maszyny szwalnicze, tel Sprzedam lub wynajmê stanowisko handlowe meblowe w S³omczynie, tel Sprzedam sukienkê komunijn¹, tel F.H.U. ZIK, kupiê ka d¹ uszkodzon¹ spawarkê, tel Sprzedam topolê, tel NAUKA Jêzyk angielski (z du ym doœwiadczeniem) dla dzieci, m³odzie y i doros³ych - lekcje indywidualne, tel Mgr biologii udzieli korepetycji, przygotuje do matury solidnie i tanio, tel Matematyka, dojazd, tel Korepetycje z j. angielskiego dla podstawówki i gimnazjum oraz pomoc w odrabianiu lekcji, tel Matematyka, fizyka - korepetycje dla uczniów i studentów, tel , Zajêcia wyrównawcze dla dzieci klas I-III, tel Korepetycje j. angielski - uczniowie, tanio, tel Tanio, jêzyk angielski, dojazd, tel Magisterskie, licencjackie - profesjonalnie, tel J. polski - matura, tel Korepetycje, pisanie prac (nowa matura) z jêzyka angielskiego, tel Studentka filologii angielskiej udzieli korepetycje z jêzyka angielskiego, tel TURYSTYCZNE Trybunalskie : wycieczki, wczasy, kraj i zagranica: autokar, samolot, dojazd w³asny Biuro Turystyczne Trybunalskie, Radomsko, ul. Reymonta 43/12 parter (pawilony rzemieœlnicze), przy cukierni Halinka, przy schodach wejœciowych na piêtro. Czynne: poniedzia³ek-pi¹tek , soboty , tel , Trybunalskie bilety autokarowe: Europa, bilety lotnicze: ca³y œwiat Trybunalskie ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC, NW oraz KL: UNIQA Trybunalskie - PROMOCJA ZIMA 2011/ 2012, du e zni ki Trybunalskie oferta wielu du ych biur turystycznych m.in. Itaka, Almatur, Wezyr, Oasis Tours - ceny organizatora. Ciekawa oferta Last minute MATRYMONIALNE Wolny 45 lat pozna pani¹ do 50 lat, tel Pan 45 lat zapozna pani¹ w tym samym wieku, tel Kawaler lat 41 pozna pani¹ do lat 38 (bez towarzyskich), tel OG OSZENIE DROBNE * REKLAMA REKLAMA LUTEGO 2012 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 11

12 REKLAMA O G O S Z E N I E Wójta Gminy Wielgom³yny o naborze na wolne stanowisko urzêdnicze I N S P E K T O R A do spraw planowania i analiz bud etu gminy i œrodków pozabud etowych. /1 etat/ w Urzêdzie Gminy Wielgom³yny, ul. Rynek 1, Wielgom³yny 1. Wymagania niezbêdne zwi¹zane ze stanowiskiem urzêdniczym. 1) spe³nianie wymogów okreœlonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 223, poz z póÿn. zm.), 2) wykszta³cenie: spe³nienie jednego z poni szych warunków: a) ukoñczone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy sze studia zawodowe, uzupe³niaj¹ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w ksiêgowoœci, b) ukoñczona œrednia, policealna lub pomaturalna szko³a ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w ksiêgowoœci, c) posiadanie wpisu do rejestru bieg³ych rewidentów na podstawie odrêbnych przepisów, d) posiadanie certyfikatu ksiêgowego uprawniaj¹cego do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych albo œwiadectwa kwalifikacyjnego uprawniaj¹cego do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych, wydanego na podstawie odrêbnych przepisów. 3) zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej wynikaj¹cy z posiadanego wykszta³cenia i praktyki, 4) sta pracy - zgodnie z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z póÿn. zm.), 5) bieg³a znajomoœæ komputera (obs³uga programów: Microsoft Word, Exel, Internet, P³atnik). 2. Wymagania dodatkowe, wskazanie zakresu zadañ wykonywanych na stanowisku urzêdniczym oraz wskazanie wymaganych dokumentów szczegó³owo okreœlone zosta³o w umieszczonym og³oszeniu na stronie BIP Urzêdu Gminy /www.wielgomlyny.bip.net.pl/ i tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Wielgom³ynach. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ tak e pod numerem telefonu lub 82. Osob¹ do kontaktu w sprawie zatrudnienia jest Bo ena Nowak - Sekretarz Gminy. 3. Okreœlenie terminu i miejsca sk³adania dokumentów. Dokumenty nale y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko spraw planowania i analiz bud etu gminy i œrodków pozabud etowych w terminie do 30 marca 2012 r. /pi¹tek/ do godz w Urzêdzie Gminy Wielgom³yny, ul. Rynek 1, Wielgom³yny (pokój nr 5 osobiœcie) lub poczt¹. Oferty z³o one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Wójt Gminy Wielgom³yny Bogdan Witaszczyk Zarz¹d Powiatu Radomszczañskiego og³asza II pisemny nieograniczony przetarg na sprzeda samochodu ciê arowego Gaz Gazela Przedmiotem przetargu jest samochód ciê arowy Gaz Gazela typu wywrotka za cenê netto ,90 z³ rok produkcji przebieg w km paliwo - olej napêdowy Istnieje mo liwoœæ ogl¹dania przedmiotu umowy w dniach od poniedzia³ku do pi¹tku w godz i W chwili zawarcia umowy do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 23%. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieni¹dzu w wysokoœci 1.875,00 z³, najpóÿniej do dnia r. do godz pod rygorem niedopuszczenia do przetargu oraz zapoznanie siê z regulaminem przetargu i projektem umowy sprzeda y. Z regulaminem przetargu mo na zapoznaæ siê w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22 w godz. urzêdowania w pok Wadium wnoszone w pieni¹dzu nale y wp³aciæ przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Radomsku Nr Bank PEKAO S.A. lub w kasie Starostwa. Wadium podlega przepadkowi, je eli osoba która przetarg wygra uchyli siê od podpisania umowy sprzeda y. Oferty nale y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach. Oferta powinna zawieraæ: 1. imiê i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwê oraz siedzibê je eli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 2. datê sporz¹dzenia oferty, 3. oœwiadczenie, e oferent zapozna³ siê z regulaminem przetargu, treœci¹ projektu umowy i przyjmuje te warunki bez zastrze eñ, Kopiê dowodu wniesienia wadium nale y do³¹czyæ do oferty lub przed³o yæ komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Koperta zewnêtrzna powinna byæ zaadresowana i opisana: Starostwo Powiatowe, Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 Przetarg nieograniczony na sprzeda samochodu ciê arowego Gaz Gazela. Oferty nale y sk³adaæ pod adresem: Starostwo Powiatowe, Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 Kancelaria Ogólna pok. 27. Ustala siê termin sk³adania ofert do dnia r. do godz Ustala siê termin otwarcia ofert czêœæ jawna na dzieñ r. godz Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie Starostwa pok Dodatkowe informacje dotycz¹ce przetargu mo na uzyskaæ w Starostwie Powiatowy w Radomsku, pok. 405 lub telefonicznie pod nr w dniach od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach urzêdowania. Informacji udziela p. Agnieszka Gawron lub p. Robert Warda. Organizator przetargu zastrzega, i przys³uguje mu prawo zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Organizator zastrzega sobie prawo mo liwoœci zmiany og³oszenia lub warunków przetargu. 12 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 23 LUTEGO 2012 R.

13 RELAKS * REKLAMA REKLAMA... REKLAMA LUTEGO 2012 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 13

14 PROGRAM TV * INFORMATOR - CO, GDZIE, KIEDY? INFORMATOR CO, GDZIE,KIEDY? Odczyt w muzeum Radomszczañski oddzia³ Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza w niedzielê 26 lutego na odczyt Grzegorza Mieczyñskiego Szko- ³a Rolnicza w Radomsku w latach Pocz¹tek o godz w galerii muzeum. Wstêp wolny. Dzieñ pamiêci Miejska Biblioteka Publiczna z okazji Narodowego Dnia Pamiêci o³nierzy Wyklêtych 1 marca zaprasza na odczyt dr. Jerzego Bednarka, zastêpcy naczelnika Oddzia³owego Biura Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w odzi, nt.: Represje Informacji Wojska Polskiego wobec cz³onków organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie ( ). Pocz¹tek o godz Wystawa w MDK Na wystawê fotograficzn¹ z XVI Miêdzynarodowego Pleneru Fotograficznego Natura i Krajobraz - Krajobrazy Parku Bolimowskiego zaprasza Miejski Dom Kultury i Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa. Wystawê bêdzie mo - na ogl¹daæ od 24 lutego do 9 marca w MDK. Niektóre zdjêcia bêdzie mo na kupiæ. Dochód przeznaczony zostanie na cele statutowe Towarzystwa Fotograficznego im. E. Osterloffa. Spotkanie w bibliotece Radomszczañska biblioteka zaprasza na spotkanie ze Zbigniewem Myg¹ - bratem poetki Haliny Poœwiatowskiej, opiekunem ekspozycji Domu Poezji - Muzeum Haliny Poœwiatowskiej w Czêstochowie. Odbêdzie siê ono we wtorek 28 lutego. Pocz¹tek o godz B³êkit 2012 Do 1 marca mo na nadsy³aæ prace na konkurs literacki B³êkit, którego g³ównym organizatorem jest II Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Szczegó³owe informacje - tel. (044) Turniej scrabble Scrabble to œwietna zabawa i trening dla umys³u. Niektórzy traktuj¹ je jak sport. W Radomsku odbêdzie siê pierwszy w naszym mieœcie pojedynek scrabblowy o puchar prezydenta miasta. Ju w marcu odbêdzie siê I Radomszczañski Pojedynek 14 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 23 LUTEGO 2012 R.

15 PROGRAM TV * INFORMATOR - CO, GDZIE, KIEDY? * REKLAMA REKAMA... Scrabblowy o Puchar Prezydenta Radomska. Przez dwa dni, 24 i 25 marca, zawodnicy bêd¹ uk³adaæ jak najd³u sze i jak najtrudniejsze s³owa na planszy do popularnej i znanej na ca³ym œwiecie gry scrabble. Pomys³odawc¹ turnieju jest Artur Kwiatkowski, który organizuje go wspólnie z urzêdem miasta i Miejskim Domem Kultury. W sobotê 24 marca siedem rund rozgeranych zostanie w Oœrodku Wypoczynkowo- Szkoleniowym Dolina Warty w Szczepocicach Rz¹dowych. W niedzielê zawodnicy spotkaj¹ siê w MDK w Radomsku. Turniej jest otwarty, jednak bêdzie zaliczany do ogólnopolskich rankingów. Jest wiêc o co powalczyæ. - Takiej imprezy jeszcze u nas nie by³o - mówi Artur Kwiatkowski. - Jest to œwietna zabawa dla wszystkich i warto spróbowaæ swoich si³, do czego gor¹co zachêcamy. Oragnizatorzy przewiduj¹ nie tylko warsztaty dla osób, które jeszcze w scrabble nie gra³y, ale te inne atrakcje. Szczegó³y bêdzie mo na znaleÿæ na stronach internetowych: mdkradomsko.pl, dolinawarty.szczepocice.pl oraz Oprac. (jd, jk) KINO MDK Tel Dziennik zakrapiany rumem, USA 2011, godz , 20.00; W ciemnoœci, Polska 2011, godz , TELEFONY ZAUFANIA (44) Klub Szansa (problemy alkoh.) - pn., œr., pt., godz (34) Jasna Góra - czynny od do Klub Abst. Mo na Inaczej - AA, Al. Anon, DDA - tel STOMATOLOGIA Codziennie, równie w soboty, niedziele i œwiêta. Tel NOCNE DY URY APTEK ul. Narutowicza ul. Krakowska ul. Jagielloñska ul. Targowa ul. Mi³a ul. Przedborska ul. Reymonta 46 OG OSZENIE... WY CZENIA PR DU tel. 991, r. w godz Bia³a Góra (pos. nry 36-41), Malutkie (pos. nry 10-25); r. w godz Szczepanowice (wieœ, Oczyszczalnia Œcieków), Kamienny Most; r. w godz Cieszanowice; r. w godz Korytno (pos. nry 1-102); r. w godz Danielów 1 (pos. nry 6-15); r. w godz K¹sie, Ruszczyn (pos. nry ). WA NE TELEFONY RADOMSKO 997 lub policja 998 stra po arna 999 pog. ratunkowe 986 stra miejska 992 pog. gazowe pog. wod.-kan pog. weterynaryjne 991 lub pog. energ inf. PKP (z tel. TP S.A.) inf. PKP (z tel. kom.) inf. PKS TAXI (PKP) TAXI (ul. eromskiego) (bezp³atny) teletaxi MPT TAXI lub 33 Poczta Urz¹d Miasta (centrala) Prezydent Miasta Rada Miasta Starostwo Powiatowe Urz¹d Skarbowy Pow. Urz¹d Pracy MOPS Pow. C.P.Rodzinie (01) Szpital Powiatowy Miejski Dom Kultury Muzeum Regionalne Miejska Bibl. Publiczna Biblioteka Pedagog. (34) inf. gospodarcza (34) inf. medyczna Fundacja Inicjatyw Kulturalnych 23 LUTEGO 2012 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA INFORMATOR - CO, GDZIE, KIEDY? 15

16 SPORT * REKLAMA Pi³karze trenuj¹ IV-ligowa Pilica Przedbórz w sobotê 18 lutego pokona³a na wyjeÿdzie Neptuna Koñskie 3:0 (2:0) w czwartym meczu sparingowym przed rund¹ wiosenn¹ sezonu 2011/2012. Bramki dla przedborzan zdobyli Artur Kucharski (2) i Tomasz Wyciszkiewicz. To pierwsza wygrana Pilicy w okresie przygotowawczym, co prawda z dru yn¹ z ni - szej ligi - œwiêtokrzyskiej klasy okrêgowej. Sk³ad przedborzan: Paj¹k - Wiktor Brodzik (17-letni wychowanek) (46. Piotr Basiñski - 17-letni wychowanek), G³owacki, Bartkowiak, Liziñczyk - Œlêzak, Wyciszkiewicz, Golik, Janowski - Korytkowski, Kucharski (46. Nowakowski). Tak jak ju informowaliœmy, z Pilic¹ trenuje bramkarz Marcin Paj¹k, który przed laty w barwach KS ódÿ rozegra³ 2 mecze w ekstraklasie. Zawodnik ten przez ostatnie pó³ roku zawiesi³ swoj¹ przygodê z futbolem, a wczeœniej reprezentowa³ barwy Olimpii Elbl¹g. Testowany w dalszym ci¹gu jest Wojciech Golik, który przez ostatnie pó³ roku równie nie trenowa³, a wczeœniej wystêpowa³ w Œwicie Kamieñsk. - Z powodu chorób czy sesji na studiach mia³em problemy ze sk³adem. Ca³y czas trenujemy i testujemy kilku m³odych zawodników, lecz oprócz Przemys³awa Korytkowskiego, który ponownie bêdzie gra³ w Przedborzu, na konkrety jest jeszcze za wczeœnie. Medale zapaœników Bardzo dobrze zaprezentowali siê m³odzi zapaœnicy ZKS Radomsko podczas I Wojewódzkiego Turnieju Kadetów (roczniki ) w Zapasach w Stylu Klasycznym, który odby³ siê w sobotê 18 lutego w Pabianicach. Z szeœciu startuj¹cych radomszczan piêciu stanê³o na podium, w tym dwóch na najwy szym stopniu. Wyniki radomszczan Kategoria do 46 kg 2. Adrian Czy Siatkówka Amatorska liga siatkówki dziewcz¹t - I runda PLAY-OFF MISTRZYNIE - PG DOBRYSZYCE 2:0 I LO - MECHANIK prze³o ony PG NR 6 - DRZEWNIAK 2:0 ELEKTRYK - PG NR 1 0:2 Spotkania rozgrywane s¹ do dwóch zwyciêstw. Amatorska liga siatkówki ch³opców VIII KOLEJKA ELEKTRYK - I LO 2:0 Zimowa liga Zimowa Liga Halowej Pi³ki No nej Dzieci i M³odzie y MUKS SZÓSTKA I - - MUKS SZÓSTKA II 2:1 WATRA - PSP STRZA KÓW 1:0 PSP NR 1 - MUKS SZÓSTKA II 0:0 MUKS SZÓSTKA II - PSP NR 1 1:4 WATRA - MUKS SZÓSTKA II 0:0 PSP STRZA KÓW - - MUKS SZÓSTKA I 0:2 Pi³karskie pi¹tki XV Halowe Mistrzostwa Radomska Pi¹tek Pi³karskich VIII kolejka DASK INVEST - EKO CENTRUM 5:2 ZORZA - LEITZ 3:2 PROPACK LINK - ELEKTRYK 4:4 UBRY - JYSK 5:0 FAMEG - MEBIN 4:6 BOGWIDZOWY - REMARK 2:11 PAUZA: EVT Imprezy MOSiR Kategoria do 54 kg 3. Piotr K³ych 5. Dominik Piasecki Kategoria do 85 kg 1. Kamil Florkiewicz Kategoria do 100 kg 1. Marcin Boczek 2. Dawid Dryja W punktacji dru ynowej w stawce szeœciu klubów ZKS uplasowa³ siê na wysokim 3. miejscu. Zwyciê y³ zdecydowany faworyt AKS Piotrków Trybunalski przed gospodarzami, a wiêc PTC Pabianice. (ek) DRZEWNIAK - PG NR 1 2:0 MECHANIK - II LO 2:1 PG NR 5 - BLOK DOBRYSZYCE 0:2 Pauza: ZSP KAMIEÑSK TABELA 1. DRZEWNIAK MECHANIK BLOK DOBRYSZYCE ZSP KAMIEÑSK ELEKTRYK II LO PG NR I LO PG NR (r) WATRA - PSP NR 1 1:0 PSP STRZA KÓW - - MUKS SZÓSTKA II 2:0 WATRA - MUKS SZÓSTKA I 0:2 PSP STRZA KÓW - PSP NR 1 0:1 KOÑCOWA TABELA TURNIEJU 1. MUKS SZÓSTKA I 10 PKT 2. WATRA 8 PKT 3. PSP NR 1 6 PKT 4. PSP STRZA KÓW 4 PKT 5. MUKS SZÓSTKA II 2 PKT (r) TABELA 1. ZORZA REMARK EVT DASK INVEST MEBIN FAMEG EKO CENTRUM UBRY LEITZ PROPACK LINK JYSK ELEKTRYK BOGWIDZOWY (r) Chcia³bym w naszym zespole widzieæ Paw³a Musia³a z Hetmana W³oszczowa, ale ten pi³karz jest dla nas za drogi - powiedzia³ Gazecie trener Pilicy Rafa³ Rabenda. W kolejnym meczu sparingowym przedborzanie zmierz¹ siê w pi¹tek 24 lutego na wyjeÿdzie z trzecioligow¹ Omeg¹ Kleszczów. Nastêpnym sparingpartnerem Pilicy bêdzie w œrodê 29 lutego czwartoligowy Hetman W³oszczowa. Lider piotrkowskiej okrêgówki LUKS Gomunice w niedzielê 19 lutego na sztucznym boisku w Czêstochowie pokona³ 3:1 (2:0) Okszê obodno, beniaminka czêstochowskiej okrêgówki. Bramki dla gomuniczan zdobyli Damian Mokrzyñski (2) i Rados³aw Kowalczyk. W zespole z Gomunic trenuje Micha³ Gala, który powróci³ do klubu po pó³rocznym wypo yczeniu do Ruchu Chrzanowice. Ponadto testowany jest Sebastian Machnik, który przez ostatnich kilka... wystêpowa³ w rezerwach Omegi Kleszczów, a ten zespó³ przecie wczeœniej prowadzi³ Kowalski. - Z wypo yczenia do Œwitu powróci³ równie Damian Makowski. Ponadto trenuje z nami Maciej Olejnik, który gra³ w LKS Dobryszyce. Prawdopodobnie Mateusz Hajto, syn 62-krotnego reprezentanta Polski, Tomasza Hajty, w rundzie wiosennej bêdzie gra³ w dru ynie m³odej ekstraklasy Polonii Warszawa lub innej, choæ bardzo chcia³bym, aby pozosta³ dalej w naszych barwach - powiedzia³ Gazecie graj¹cy trener LUKS Artur Kowalski. 25 lutego LUKS rozegra kolejn¹ grê kontroln¹ z Pogoni¹ K³omnice, która wystêpuje w czêstochowskiej klasie A. Wicelider piotrkowskiej okrêgówki Mechanik Radomsko w sobotê 18 lutego pokona³ 2:1 (1:0) czwartoligowego Zawiszê Pajêczno. Tym razem do siatki rywali trafili ukasz Gloc i Marcin Antczak. - Ca³y czas trenuje z nami Adam Olejnik ze Œwitu, a w Kamieñsku w zamian Piotr D³ubak, Jakub Buliñski i Piotr Nowaczyk, którzy nie mieszcz¹ siê w pierwszym sk³adzie Mechanika. Ca³y czas jesteœmy w kontakcie z dzia- ³aczami Œwitu, lecz rozmowy jeszcze nie zosta³y sfinalizowane. Byæ mo e w Radomsku pojawi siê jeszcze jeden pi³karz, ale nie chcia³bym na razie zdradzaæ jego danych personalnych - powiedzia³ Gazecie trener Mechanika Rafa³ Ozga. W kolejnym meczu sparingowym radomszczanie zmierz¹ siê w sobotê 25 lutego na sztucznej murawie w Czêstochowie lub w Zawierciu z Pilic¹ Koniecpol, która wystêpuje w IV lidze œl¹skiej. W swoim czwartym meczu sparingowym Œwit w sobotê 18 lutego przegra³ z Concordi¹ Piotrków Trybunalski 3:4 (0:1). Bramki w tym meczu zdobyli: Jakub Buliñski, Jaros³aw B¹kowicz i Artur Lamch oraz Piotr WoŸniak, Wasiu Elemurem, Mariusz Zaor i Damian Soñta. - Wreszcie w meczu z Concordi¹ mia³em do dyspozycji 18 pi³karzy. Przegrywaliœmy 0:2, 1:3 i 2:4, tak wiêc ca³y czas musieliœmy goniæ wynik. Mecz móg³ siê podobaæ, bo pad³o sporo bramek i by³ dla nas bardzo po yteczny - powiedzia³ Gazecie graj¹cy trener Œwitu Artur Lamch. W kolejnym meczu kontrolnym kamieñszczanie zmierz¹ siê w sobotê 25 lutego o godz na sztucznej murawie w Gutowie Ma³ym z czwartoligowym W³ókniarzem Moszczenica. (ek) Koszykówka Junior U kolejka 18 lutego AZS WSGK Kutno - MKS Junak Radomsko 65:71. Najwiêcej punktów dla radomszczan zdobyli Przemys³aw Woœko (36) i Bartosz Gaik (19). Tabela junior U KS KM ódÿ : Start ódÿ : AZS Skierniewice : Piotrcovia Piotrków : Junak Radomsko : UKS Jordan ódÿ : Salos ódÿ : Ksiê ak owicz : AZS WSGK Kutno :1316 Kadet U kolejka 19 lutego MKS Junak Radomsko - KS KM I ódÿ 65:57. Najwiêcej punktów dla radomszczan zdobyli: Marcin Jaworski (31), Artur Kucharski i Jakub Kukulski (po 12). Tabela rundy fina³owej o miejsca UKS ychlin : Jordan II ódÿ : Junak Radomsko : Start ódÿ : Piotrcovia Piotrków : UKS Jordan I ódÿ : KS KM I ódÿ :313 W 3. kolejce 26 lutego MKS Junak zmierzy siê na wyjeÿdzie z liderem UKS ychlin. M³odzik m³odszy U kolejka 18 lutego UMKS Ksiê ak owicz - MKS Junak Radomsko 59:19. TABELA 1. KS KM ódÿ : AZS WSGK I Kutno : Ksiê ak owicz : PKK 99 Pabianice : Trójka Sieradz : AZS WSGK II Kutno : Junak Radomsko :802 W 11. kolejce 3 marca o godz MKS Junak zmierzy siê u siebie z AZS WSGK II Kutno. (ek) II runda mistrzostw klas III w p³ywaniu odby³a siê w pi¹tek 17 lutego w odzi. W zawodach wyst¹pili urodzeni w 2002 r. zawodnicy m.in. UKS Wiking Radomsko. Zieliñski na podium Najlepiej z naszych m³odych zawodników zaprezentowa³ siê na dystansie 50 m stylem klasycznym Jakub Zieliñski, który w stawce 25 p³ywaków z czasem zaj¹³ 3. miejsce. O lepszej lokacie nie by³o mowy, bo Antek Jankowski z UKS 190 ódÿ i Piotr Berkan z Tp Olimpijczyk Aleksandrów ódzki osi¹gnêli znacznie lepsze rezultaty, nawet na poziomie krajowym, lepsze od radomszczanina o blisko 4-5 sekund. Na 7. miejscu z czasem uplasowa³ siê Marcel Nowak, a Jakub Radziejewski by³ 14. Wœród dziewcz¹t na tym samym dystansie Wiktoria Wawrzyniak uplasowa³a siê na 6. pozycji. Jej rezultat by³ gorszy od Olivii Rajcy z UKS 190 ódÿ, która zdoby³a br¹zowy medal, o Kamila Krakowska zosta³a sklasyfikowana na 15. miejscu wœród 29 p³ywaczek. Ponadto na uwagê zas³uguj¹ równie 12. i 14. pozycja Julii Borowieckiej i Kingi Seku³y na dystansie 50 m w stylu motylkowym. Wystartowa³o 25 zawodniczek. Na tym samym dy- Turniej szachowy W turnieju zorganizowanym przez Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy wziê³o udzia³ 8 zespo³ów - w kategorii szkó³ podstawowych: PSP nr 9, PSP nr 7 i PSP Strza³ków, a z gimnazjów: PG nr 5, PG nr 6, PG nr 3, PG Strza³ków i PG Radziechowice. W kategorii szkó³ podstawowych stansie, lecz w grzbiecie 20. miejsce zajê³a Krakowska (wystartowa³y 43 zawodniczki), a Adrian Brzozowski -12. (wystartowa³o 58 p³ywaków). Na dystansie 50 m stylem dowolnym 12. by³a Wawrzyniak, 21. Borowiecka, a 24. Seku³a. W wyœcigu sklasyfikowano 64 zawodniczki. Natomiast wœród ch³opców w stawce 77 p³ywaków na 18. miejscu uplasowa³ siê Nowak. Warto odnotowaæ równie dobry start naszych sztafet w wyœcigu 4 x 50 m stylem dowolnym. Dziewczêta w sk³adzie: Wawrzyniak, Borowiecka, Krakowska i Seku³a wœród 15 sztafet z czasem 3:01.70 zajê³y 8. miejsce. Natomiast ch³opcy w sk³adzie: Zieliñski, Brzozowski, Nowak i Adrian Koñ z wynikiem 2:57.80 wœród 18 sztafet uplasowali siê na 7. pozycji. W zawodach wystartowa³ te Jakub Pierzak, lecz notowa³ s³absze rezultaty. W klasyfikacji klubowej po dwóch rundach prowadzi UKS 190 ódÿ z 560 punktami. Radomszczanie w stawce 16 klubów z 71 oczkami plasuj¹ siê na 9. pozycji. (ek) W Miejskim Domu Kultury 17 lutego odby³y siê Dru ynowe Mistrzostwa Powiatu w Szachach. zwyciê y³a dru yna z Publicznej Szko- ³y Podstawowej nr 9 w Radomsku, natomiast w kategorii gimnazjów I miejsce zdoby³o Publiczne Gimnazjum w Strza³kowie. Zwyciêzcy bêd¹ reprezentowaæ Radomsko na mistrzostwach rejonowych w Zelowie. (jd) REKLAMA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 23 LUTEGO 2012 R.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1323/09 POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji 1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko pracy musi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji ds opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 3 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych ( garaży ) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo