czątku marca do bytowskiego prokurato ra trafiło zawiadomienie złożone przez Mirosława Harasyma, kierownika ds. marketingu i zamówień publicznych w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "czątku marca do bytowskiego prokurato ra trafiło zawiadomienie złożone przez Mirosława Harasyma, kierownika ds. marketingu i zamówień publicznych w"

Transkrypt

1 W PPKS ie wrze W ci¹gu tygodnia swoje posady straci³o dwóch ludzi, którzy do tej pory rz¹dzili bytowskim PPKS-em. Jeden z nich oskar y zak³adow¹ Solidarnoœæ o oszczerstwa na ³amach zwi¹zkowej prasy. W firmie jest g³oœno tak e z powodu skierowania do prokuratury sprawy o przeœladowanie pracowników ukraiñskiego pochodzenia. Tak gorącego okresu w PPKS ie nie pa miętają najstarsi pracownicy zakładu swoją posadę stracił Antoni Ja szczak, którego pół roku temu na stano wisko zarządcy komi sarycznego powołał po nieudanych pró bach prywatyzacji i stratach finansowych zakładu ówczesny wojewoda pomorski. Teraz jego miejsce za jął mianowany przez nowego wojewodę Adam Treder. 4 dni jego rządów wystar czyły, by z PPKS em rozstał się kolejny przedstawiciel kadry kierowniczej Ma rian Kuten, podobnie jak A. Jaszczak koja rzony z SLD. Wcześ niej ten pierwszy, pełniący funkcję za rządcy komisary cznego, zdążył oskar żyć członków Solidarności o podanie do Magazynu Solidarność, związkowego miesięcznika, nieprawdziwych informacji na swój temat. Uważa, że informacje jakoby swoimi niekompetentnymi posu nięciami spowodował znaczne pogorszenie się kondycji finansowej przedsiębiorstwa wyszły z Bytowa. To nie jedyne oskarżenia skierowane w stronę zakładowej Solidarności. Na po czątku marca do bytowskiego prokurato ra trafiło zawiadomienie złożone przez Mirosława Harasyma, kierownika ds. marketingu i zamówień publicznych w firmie, o prześladowaniu przez związ kowców Solidarności, pracowników po chodzenia ukraińskiego. M. Harasym, występując jako przewodniczący bytow skiego koła Związku Ukraińców w Pol sce, oskarżył ich o to, że od 2005 r., gdy, jak to określił, wraz ze swoim dobrym znajomym (mowa o M. Kutenie) rozpo częli pracę na stanowiskach kierowni czych, pod ich adresem padały stwierdze nia typu: (...) przyszło dwóch Ukraińców rozwalić przedsiębiorstwo, Co? Ukraiń cy będą nami rządzić? czy Ukraińcy dzielą między siebie stanowiska. Związ kowcy wszystkiemu kategorycznie za przeczają. To, co robi pan Harasym, to perfidny sposób odwracania kota ogo nem. Broni swoich prywatnych intere sów, wykorzystując funkcję przewodni czącego Związku. W rzeczywistości boi się, że straci swoje stanowisko i związane z tym dochody, do których doszedł w cza sie rządów w zakładzie opcji SLD i Ma riana Kutena mówi Ryszard Czeczot, członek zarządu zakładowej Solidarno ści, który przez M. Harasyma w piśmie do prokuratury jest wymieniany jako je den z tych, którzy prześladują pracowni ków pochodzenia ukraińskiego. W.R. więcej na str. 9

2 AKTUALNOŚCI Rondo ratunkowe Rondo - to recepta na wypadki na skrzy owaniu w Czarnej D¹brówce - uwa a Zarz¹d Dróg Wojewódzkich. Jest ju koncepcja jego budowy. Najprawdopodobniej samo rondo powstanie najwczeœniej w przysz³ym roku. Od wielu lat skrzyżowanie, na którym przecinają się drogi z Gdańska do Słupska i z południa Polski do Łeby, zbiera śmiertelne żniwo zwłaszcza wśród turystów podążających do Łeby. Ci, prze jeżdżając przez Czarną Dąbrów kę, mają wrażenie jakby cały czas jechali drogą z pierwszeństwem przejazdu. Ta nieuwaga w ciągu ostatnich kilku lat kosztowała życie kilku osób. Jak dotąd, nie pomagały zabiegi drogowców ma jące poprawić tam bezpieczeń stwo większe znaki stop po wieszone nad jezdnią i ostrzega cze powodujące szum opon. Jednak sytuacja na skrzyżowa niu w Czarnej Dąbrówce radykalnie ma się zmienić. Władze wojewódzkie po wielokrot nych naciskach gminy zdecydowały się na budowę ronda. Przed miesiącem powstała już jego koncepcja. Mamy wszystkie oś wiadczenia dotyczące wyrażenia woli zbycia gruntów obecnych właścicieli działek po trzebnych pod budowę ronda. Prześlemy je do ZDW, który będzie mógł przystąpić do projektu inwestycji mówi Wojciech Gralak, wójt gminy Czarna Dąbrówka. Niepełnosprawni zaparkują Interwencja radnej by³a potrzebna, by wójt zapewni³, e wyznaczy miejsce do parkowania dla niepe³nosprawnych petentów przy Urzêdzie Gminy w Lipnicy. Znajdzie siê ono tu przed drzwiami urzêdu. Ludzie niepełnosprawni skarżą się, że nie mają gdzie zaparkować samochodu, że by dojść do urzędu na sesji w Lipni Niepe³nosprawni bêd¹ mogli zaparkowaæ samochód tu przed drzwiami Urzêdu Gminy w Lipnicy. Koncepcja ronda w Czarnej D¹brówce. Projekt powstanie w tym roku. Wprowa dzę go też do propozycji przyszłorocznych in westycji dla Zarządu Województwa obiecu je Włodzimierz Kubiak, dyrektor ZDW w Gdańsku. Dodaje, że budowa może koszto wać 2 3 mln zł. Tyle pochłoną m.in. prace poszerzające, zwłaszcza po prawej stronie odcinka jezdni od strony Bytowa. Planuje się też, że jeszcze przed rozpoczęciem robót przeniesiona zostanie stojąca w pobliżu fi gurka Matki Boskiej. P.C. cy mówiła Anna Leszczyńska, radna z Os trowitego. W odpowiedzi wójt Leopold Jan kowski zapowiedział, że ta sytuacja wkrót ce się zmieni. W ciągu kilku dni na jednym z dwóch miejsc par kingowych przed drzwiami urzę du pojawi się koperta informu jąca o przeznaczeniu miejsca dla niepełnosprawnych zapewnił nas Piotr Lemańczyk, sekretarz Urzędu Gminy w Lipnicy. Nie wiadomo jednak, czy samo miejsce wystarczy. Przykład z in nych urzędowych parkingów, np. w Bytowie, pokazuje, że często stawiają na nich swoje auta oso by pełnosprawne. W.R. 3 W k i l k u s ³ o w a c h Tylko jedną z czterech wystawio nych na ostatnim przetargu działek bu dowlanych sprzedała za 12,5 tys. zł gmi na Parchowo. Chodzi o grunt położony przy ul. ks. Frosta w Parchowie o godz w sali nr 1 Urzę du Miejskiego w Bytowie rozpocznie się szkolenie dla rolników zorganizowane przez Pomorską Izbę Rolniczą. Jego te matem będą m.in. płatności obszarowe, płyty obornikowe, wnioski rolnośrodo wiskowe i renty strukturalne. Gmina Tuchomie zamierza reaktywo wać spółkę wodną odbędzie się pierwsze walne zgromadzenie członków, na którym zostaną wybrane władze. Op rócz przedstawicieli samorządu lokalnego udział w niej zadeklarowało już 50 rolni ków. Spółka będzie mogła być dotowana przez gminę i budżet państwa. Być może poza melioracją zajmie się także np. pro wadzeniem hydroforni i oczyszczalni. O 60 tys. zł z Programu Odnowy Wsi na remont wnętrza sali wiejskiej starają się Kramarzyny. Drugie tyle na ten sam cel chce przeznaczyć z budżetu gmina Tuchomie, która w tym roku planuje również termomodernizację budynku. Oprócz ocieplenia wymieniony zostanie dach budynku, okna, drzwi i zamonto wane zostanie centralne ogrzewanie. 22 tys. zł gmina Czarna Dąbrówka zapłaci za wykonanie systemu odprowa dzającego nadmiar wód ze zbiornika przeciwpożarowego w Kozach. Prace, które do końca kwietnia wykonać ma Spółdzielnia Usługowo Handlowa z Ro kitek, mają zapobiegać zalewaniu sąsia dujących gospodarstw. W maju rozpocznie się remont drogi z Brzeźna Szlacheckiego do Brzozowa. W budżecie gminy Lipnica zapisano na ten cel 60 tys. zł. Do Grzegorz Drzazga z Człu chowa za 8 tys. zł ma wykonać mapę wy sokościową wodociągu Upiłka Jaranty upływa termin modernizacji lewej trybuny na bytowskim stadionie. Przedsiębiorstwo Romana Jereczka z Ząbinowic za ponad 83 tys. zł ma do tego czasu m.in. wyprofilować spadek trybun, wylać dodatkową warstwę betonu, wyko nać trzy 1,5 metrowe przejścia, zamonto wać barierki ochronne oraz 240 siedzisk. Do końca sierpnia firma Franciszka Bielawy z Czarnej Dąbrówki za 526 tys. zł wykona kolejny etap prac przy budo wie kompleksu sportowo rekreacyjnego w Nożynie. Obok powstałego już wcześ niej boiska piłkarskiego i bieżni stanie tam obiekt z szatniami i sanitariatami oraz scena z krytą trybuną. Kompleks zyska też m.in. ogrodzenie, alejki oraz urządzenia do ćwiczeń.

3 KRONIKI W nocy z 28 na w zaparkowa nym przy ul. Pochyłej w Bytowie Peu geocie 405 nieznany sprawca przy uży ciu betonowego elementu wybił tylną szybę mieszkanka Czarnej Dąbrówki zgłosiła, że od 19 lat mąż znęca się nad nią fizycznie i psychicznie. Mężczyznę osadzono w policyjnej izbie zatrzymań. W nocy z 1 na mieszkaniec Czar nej Dąbrówki powiadomił, że z VW Golf zaparkowanego na prywatnej posesji nieznany sprawca odkręcił koła z alu felgami i oponami. Właściciel wycenił straty na 800 zł przy ul. Szarych Szeregów w Byto wie nieznany sprawca włamał się do al tanki ogrodowej, z której zabrał odku rzacz, telewizor, sekator metalowy, zegar ścienny oraz damski bezrękawnik. Wła ścicielka oszacowała straty na 400 zł. * * * przy ul. Fiołkowej w Bytowie strażacy uwalniali zakleszczonego w płocie kota w Dąbrówce (gm. Borzytu chom) paliła się trawa na nasypie kole jowym przy ul. Prostej w Bytowie stra żacy otwierali zatrzaśnięte drzwi do mieszkania w Mądrzechowie (gm. Bytów) na nieużytkach paliła się trawa w Udorpiu (gm. Bytów) na nieu żytkach paliła się trawa w Dąbrówce (gm. Borzytuchom) strażacy przepychali kanalizację desz czową. Nie kupuj pan komórki 21-letni mieszkaniec Bia³egostoku na aukcji internetowej sprzedawa³ telefony komórkowe, których wcale nie mia³. Uda³o mu siê te nabraæ mieszkañca naszego miasta. W lutym br. do bytowskiej komendy zgłosił się młody bytowiak, który padł ofia rą internetowego oszustwa. Za 300 zł chciał kupić na aukcji telefon. Wpłacił pie niądze, ale przez miesiąc sprzętu nie otrzymał. Funkcjonariusze ustalili, że in ternetowy oszust pochodzi z Białegostoku. Jak się okazało, bytowiak nie był jedyną jego ofiarą. W całym kraju w podobny spo sób oszukał kilkadziesiąt osób. Teraz gro zi mu kara pozbawienia wolności od 6 mie sięcy do 9 lat. B.K. AKTUALNOŚCI Rozbiórka rzeźni Nikt nie zgin¹³ pod gruzowiskiem starej rzeÿni. Budynek jednak zostanie rozebrany. Prace ju rozpoczêto. Przypomnijmy, że w nocy z 29 na przy ul. Brzozowej w Bytowie zawaliła się część dachu i ścian w nieczynnej już najstarszej bytowskiej masarni (budy nek pochodził z końca XIX w.). Początko wo podejrzewano, że pod gruzami mogą być ludzie. Dlatego też z Gdańska przy jechała specjalna ekipa poszukiwawcza Czêœæ budynku starej rzeÿni zosta³a ju rozebrana. 4 z przeszkolonymi psami. Kilkugodzinne penetracje rumowiska pozwoliły ustalić, że nikt nie ucierpiał. Akcję ratunkową zakończono o godz Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że prawdopodobną przyczyną zawalenia się dachu i części ścian było systematy czne rozkradanie metalowych elemen tów konstrukcji przez poszukiwaczy złomu. Jeszcze tego samego dnia po wiatowy inspektor nadzo ru budowlanego wydał decyzję o rozbiórce bu dynku. B.K. Pirackie oprogramowanie 20-letni parchowianin kupi³ na aukcji nielegalny program internetowy. Teraz grozi mu za to od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Na trop właściciela komputera z niele galnym oprogramowaniem policjanci wpadli przypadkowo w trakcie wyjaś niania zupełnie innej sprawy. Później okazało się, że młody czlowiek posiada więcej nielegalnych programów. W sumie miał ich 20. Chcielibyśmy prze strzec przed kupnem tego rodzaju opro gramowania, ponieważ jest to przestęp stwo, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat ostrzega komisarz Rafał Burnicki, oficer prasowy bytowskiej policji. B.K. Oszust z prosektorium 42 tys. z³ za przechowywanie i przygotowywanie zw³ok zamiast do szpitalnej kasy trafi³o do kieszeni pracownika bytowskiego prosektorium. Przypomnijmy, że policja śledztwo w tej sprawie rozpoczęła już we wrześniu ub.r. Proceder wyszedł na jaw, kiedy po przeprowadzeniu kontroli przez pracow ników wydziału zdrowia i spraw społecz nych starostwa powiatowego stwierdzo no nieprawidłowości w rejestrze przyj mowania i wydawania zwłok. W śledz twie, które obejmowało okres od 2002 r. do 2005 r. przesłuchano prawie 300 osób, w tym rodziny zmarłych. W trakcie postępowania pracownikowi prosekto rium udowodniono przywłaszczenie 42 tys. zł. Teraz akta sprawy trafiły do by towskiej prokuratury. B.K.

4 AKTUALNOŚCI Hycel robi swoje Gmina Bytów na wy³apywanie bezpañskich psów przeznaczy³a 10 tys. z³. W mieœcie niemal ju nie widaæ wa³êsaj¹cych siê czworonogów, ale na wsiach lepiej nie jest. Przed niespełna trzema tygodniami Urząd Miejski w Bytowie zawarł umowę ze Sławomirem Twardziakiem z Mało szyc (gm. Lębork) prowadzącym schro nisko dla czworonogów. Pan, z którym podpisaliśmy umowę, będzie do nas przy jeżdżał na każde interwencyjne wezwanie powiedziała nam Jadwiga Kaźmierczak z wydziału spraw rolnych i inżynierii gminnej w Urzędzie Miejskim w Byto wie. Już następnego dnia po podpisaniu umowy hycel złapał w mieście 6 psów. Dwa z nich, jak się wkrótce okazało, mia ły swoich właścicieli, którzy szybko zgło sili się po odbiór pupili. O ile w mieście trudniej zobaczyć teraz wałęsającego się czworonoga, na wsiach nadal nic się nie zmienia. Najgorzej jest na wybudowaniach, gdzie strach wyjść z samochodu, bo jak się zatrzyma na pol nej drodze to od razu przybiega cała wa taha psów usłyszeliśmy skargi. Nie po maga również karanie 200 złotowymi mandatami przez policjantów, którzy przynajmniej raz w miesiącu organizują specjalne akcje. B.K. Wcześnie zaczyna Kiedy 17-letni mieszkaniec Ko³czyg³ów wsiada³ do autobusu bez biletu, zapewne nie przypuszcza³, e przeja d ka skoñczy siê dla niego na komendzie policji ok. godz w Świątkowie (gm. Bytów) do autobusu jadącego z By towa do Słupska wsiedli dwaj rewizorzy. W trakcie kontroli okazało się, że uczeń jednej z bytowskich szkół ponadgimnaz jalnych nie ma biletu. Kiedy kontrolerzy poprosili o jego dane, by wypisać mandat, młodzieniec nie chciał okazać dokumen tu. Mało tego, stwierdził, że po co wypisy wać kwit, on da 20 zł i o wszystkim się zapomni. Kontrolerzy odmówili i na naj bliższym przystanku autobusowym wy siedli, zabierając ze sobą 17 latka. Swoim samochodem przywieźli chłopaka na bytowską komendę. Tam przestraszo ny młodzieniec podał swoje dane i przy znał się, że chciał wręczyć łapówkę. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. B.K w siedzibie Nadleœnictwa Bytów odby³a siê narada koordynacyjna na temat ochrony przeciwpo arowej lasów. W spotkaniu oprócz leœników z terenu nadleœnictwa wziêli udzia³ przedstawiciele gmin, stra y po arnej w Bytowie, miejscowej komendy policji, a tak e zarz¹dów dróg wojewódzkich i powiatowych. - Tak¹ naradê organizujemy co roku, poniewa gospodarka leœna wymaga sta³ego, dobrze zorganizowanego systemu przeciwpo arowego - mówi³ nadleœniczy Wac³aw Turzyñski. - My dzia³amy tak, jak mówi¹ nam przepisy i ycie. To od naszych wspólnych dzia³añ zale y, jak szybko uda nam siê zaradziæ niebezpieczeñstwom, jakimi s¹ po ary w lesie - doda³. Wykorzystywała jej chorobę Mieszkanka gm. Lipnica po ycza³a od chorej umys³owo s¹siadki niewielkie kwoty pieniêdzy. W ten sposób przez ponad rok wy³udzi³a prawie 10 tys. z³. Sprawa wyszła na jaw, kiedy pokrzyw dzona o wszystkim opowiedziała bratu. Okazało się, że sąsiadka, która doskona le wiedziała o tym, że kobieta jest chora umysłowo, od lutego ub.r. pożyczała od niej pieniądze. Jednorazowo zazwyczaj 50 zł, 100 zł. Kobieta była na tyle bezczel na, że kiedy sama nie mogła przyjść po pożyczkę, wysyłała nastoletnią córkę z karteczką, na której pisała, ile chce tym razem. Kiedy zdarzało się, że pokrzyw dzona nie miała pieniędzy, sąsiadka ka zała jej pożyczyć od kogoś innego i dać jej. Jak udało się ustalić z bratem po krzywdzonej do tej pory pożyczyła w su mie prawie 10 tys. zł powiedział nam komisarz Rafał Burnicki, oficer prasowy bytowskiej policji. B.K. 5

5 AKTUALNOŚCI Nowy prezes w Wirelandzie Stanis³aw Wasielewski nie jest ju szefem bytowskiego Wirelandu. Rada Nadzorcza podziêkowa³a równie dyrektorowi technicznemu firmy, Janowi Borkowskiemu. W ubiegły piątek Rada Nadzorcza by towskiej spółki na nowego prezesa Za rządu firmy powołała Sławomira Jęd rzejczaka. Nowy szef Wirelandu do tychczas był w zarządach kilku dużych BYTOWSCY ROLNICY CZEKAJ Gdzie te mapy?! Choæ od 2 tygodni rolnicy mog¹ sk³adaæ wnioski o dop³aty obszarowe do tuchomskiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafi³ tylko... jeden. Dzieje siê tak, ale wcale nie z winy rolników. Wniosek złożył jeden rolnik, który po raz pierwszy ubiega się o unijną do tację. Pozostali muszą czekać aż dosta ną zapowiadane częściowo wypełnione druki wniosków wraz z mapami swo ich gruntów. Myślę, że ten brak po wstrzymuje też rolników, którzy prowa dzą w swoich gospodarstwach działa nia rolnośrodowiskowe mówi Wacław Kozłowski, kierownik powiatowego biura ARiMR w Tuchomiu. W tym osta tnim przypadku sprawa jest o tyle trudna, że w ub.r. 5 letni plan działań rolnośrodowiskowych przyjęło ponad 400 rolników. Termin przyjmowania wniosków mija tymczasem , a do zakładów na terenie całej Polski. Ostat nio zarządzał Hutą Szkła Gospodarczego Irena SA w Inowrocławiu i Hutą Szkła Kryształowego Violetta SA w Stroniu Śląskim. Jego zastępcą będzie urodzony W bytowskim Wirelandzie zmieni³y siê w³adze. Czy poprawi¹ sytuacjê spó³ki? tej pory do biura ARiMR trafiły zale dwie 2. Jeżeli w tym roku nie dosta niemy ich w terminie, rolnicy będą mu sieli zwrócić przyznane w ub.r. dotacje mówi nie bez obaw W. Kozłowski. W tym roku po raz pierwszy do sper sonalizowanych wniosków dołączone zostaną załączniki graficzne gospo darstw rolnych. Ich przygotowanie zle ciliśmy zewnętrznej firmie. Myślę że właśnie są rozsyłane i niedługo do każ dego trafi komplet dokumentów. Pro szę rolników o cierpliwość. Wnioski są w dużej części wypełnione i na pewno wszyscy zdążą je złożyć na czas zape wniała nas Anna Mikołajewska, 7 w Bytowie 28 letni Arkadiusz Recław, absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębior czości i Zarządzania w Warszawie. Oficjalnie o powodach zmian Rada Nad zorcza mówi bardzo lakonicznie. Dzisiej szy rynek wymaga szerszego spojrzenia na działalność zakładu. Trzeba pozyskiwać m.in. nowych klientów krótko wypowia da się Ewa Lewandowska, wiceprzewo dnicząca Rady Nadzorczej. O odwołanych prezesach mówi zaś: Byli przydatni w tamtym okresie. Teraz potrzebujemy ludzi z nowym spojrzeniem, przygotowanych do zmian i doświadczonych w rozwijaniu przedsiębiorstw. Nowy prezes wyprowa dzał już firmy na głębokie wody. Jednak nieoficjalnie mówi się, że powo dy zmian w Zarządzie to słabe wyniki fi nansowe firmy w ostatnich miesiącach. E. Lewandowska z planów spółki zdra dza jedynie, że jej szefostwo chciałoby po większyć firmę. Niegdyś zatrudniała 400 osób, dziś tylko dwieście. Chcielibyś my stopniowo zwiększyć zatrudnienie o ok. 100 osób wyjaśnia nowy Za rząd na stanowisko dyrektora techniczne go powołał dotychczasowego szefa pro dukcji Zbigniewa Myszkę. Ze zwolnionymi nie udało nam się skon taktować i nie mogliśmy zapytać co sądzą o posunięciach Rady Nadzorczej. Załoga o nowych władzach mówi niewie le. Część cieszy się ze zmian. Byliśmy zaskoczeni, ale odetchnęliśmy mówi je den z pracowników, żaląc się na bardzo niskie zarobki i restrykcyjne podejście byłego prezesa do związkowców. P.C. specjalistka ds. załączników grafi cznych w Oddziale Regionalnym ARi MR w Gdyni. Jednak już dzień później na stronach in ternetowych Agencji ukazała się informa cja, że Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, której zlecono wydruko wanie wniosków wraz z załącznikami, ze względu na skalę przedsięwzięcia (68 mln stron dla blisko 1,5 mln producentów rol nych), nie wywiązała się ze zlecenia na czas. W efekcie druki mają trafić do wszy stkich rolników dopiero do Jednak załączniki graficzne otrzyma zaledwie 500 tys. producentów rolnych. Do pozo stałych mapy mają dotrzeć do Je dnak mimo braku załączników rolnicy muszą złożyć wnioski o płatności obszaro we w wymaganym terminie, czyli do Co prawda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do unijnej Komisji Rolnictwa o przedłużenie dla Polski ter minu składania dokumentu o płatności bezpośrednie na rok 2006, jednak nie wia domo jaki to przyniesie efekt. W.R.

6 AKTUALNOŚCI Spór w PPKS ie Nowy zarz¹dca poznaje siê z zak³adem, zwi¹zkowcy t³umacz¹ siê na policji, a niedawny pe³nomocnik zarz¹dcy komisarycznego szuka pracy. Tak wygl¹da nowa rzeczywistoœæ bytowskiego PPKS-u. Kiedy Marian Kuten obejmował schedę po odchodzącym na emeryturę Kazimie rzu Borzyszkowskim, nic nie zapowiada ło burzy. Jednak już pierwsze dni urzę dowania nowego szefa pokazały, że firmę wyobraża sobie inaczej niż jego poprze dnik. Jedną z pierwszych decyzji zwolnił zastępcę dyrektora Andrzeja Krawe czyńskiego. Jako oficjalny powód podano likwidację stanowiska. Potem sposób rządzenia M. Kutena wzbudzał opór ko lejnych pracowników, tych jednak nie sposób było zwolnić. Z czasem jego głó wnym oponentem stała się zakładowa Solidarność. Nie mogliśmy spokojnie patrzeć na wyróżnianie grupy pracowni ków, tworzenie wzajemnych układów i zależności przez udzielanie podwyżek i powierzanie różnych funkcji mówi Ry szard Czeczot, członek zarządu zakłado wej Solidarności. Pan M. Kuten w czasie swoich rządów awansował partyj nego kolegę, a ludzi z długoletnim sta żem przenosił na inne stanowiska, bo by li mu nieprzychylni. Przykładem jest pan Mirosław Harasym. Ze stanowiska dyżurnego ruchu awansował na kiero wnika ds. marketingu i zamówień publi cznych. Stanowisko to utworzono spec jalnie dla niego. Był to pretekst, aby pod nieść mu zarobki ponaddwukrotnie. A wszystko w czasie, gdy w zakładzie mó wiło się o obniżaniu kosztów w związku ze złą sytuacją finansową dodaje z kolei Tadeusz Brzeski, zastępca przewodni czącego zakładowej Solidarności. Ta wystąpiła nawet do wojewody o odwoła nie M. Kutena. Nieskutecznie. Dopiero po jesiennych wyborach związkowcy po czuli nowy wiatr w żagle i w walce z M. Kutenem postarali się o poparcie bytow Protestują, ale przyjmują W pi¹tek odbêdzie siê ogólnopolska akcja protestacyjna lekarzy i pielêgniarek. Jednak na Ziemi Bytowskiej czynne bêd¹ wszystkie przychodnie, choæ niektóre przyjmowaæ bêd¹ tylko nag³e przypadki. Protest najbardziej widoczny będzie w bytowskim szpitalu. W pracy będą tylko lekarze dyżurni, odwołaliśmy także wszyst kie planowane zabiegi, które mogą poczekać mówi Hakim Aurang, pracujący w szpitalu lekarz anestezjolog. Lekarze zapewniają, że pacjenci nie odczują skutków akcji protesta cyjnej. Osoby będące w trakcie leczenia szpitalnego nie zostaną bez opieki. Pomoc otrzymają też wszyscy zgłaszający się w na skiego PiS u. Co więcej, o odwołanie pełnomocnika zarządcy komisarycznego zwrócili się do nowego wojewody. Ten co prawda nie spełnił ich prośby bezpośre dnio, jednak odwołał zarządcę Antoniego Jaszczaka. Jego następca Adam Treder pożegnał się natomiast z M. Kute nem. Jednak ani on, ani M. Harasym nie zasypiali gruszek w popiele. Już wcześ niej zwrócili się do prokuratury oskarża jąc związkowców. Pierwszy zarzucił im pomówienie i naruszenie dóbr osobi stych w związkowej prasie. Drugi oskar żył, że od wielu miesięcy prowadzą agita cję przeciwko niemu i innym pracowni kom pochodzenia ukraińskiego. Związ kowcy wszystkiemu zaprzeczają. To ab surd. Związek nie jest po to, by kogoś prześladować, tylko bronić. W ciągu ostatnich miesięcy podwoiła się liczba naszych członków. A w naszych szere gach są również pracownicy pochodzenia ukraińskiego. To chyba najlepiej świad czy o tym, że żadnej dyskryminacji na tle pochodzenia nie było broni związku je go szef, Andrzej Wolski. Według nieoficjalnych informacji policja przesłuchała już kilku pracowników za kładu. Od wszczęcia dochodzenia funk cjonariusze mają 2 miesiące na zebranie dowodów. Jeżeli będą podstawy, to win nym postawione zostaną zarzuty. Jednak istotą przestępstwa jest publiczne zniewa żenie. Jeżeli do takiego nie doszło, to w świetle prawa go nie było mówi bytowski prokurator rejonowy, Jan Zborowski. Bez względu na wynik dochodzenia nowy za rządca PPKS u ma niełatwy orzech do zgryzienia. Musi pogodzić załogę i podre perować finanse firmy. W.R. głych przypadkach. Protest nie jest skiero wany do pacjentów, tylko do rządu zape wnia H. Aurang. Przed tygodniem pacjenci bytowskiego szpitala otrzymali ulotki informujące o żądaniach lekarzy. Roznosiłem je cho rym osobiście i nie słyszałem do tej pory żadnych negatywnych komentarzy na te mat naszego protestu mówi H. Aurang. W przychodniach lekarskich sytuacja 9 KOMENTARZ TYGODNIA Ostatni przy Lęborskiej PPKS jest ostatnim bytowskim marzeniem o bezpiecznej pracy w pañstwowej firmie. Jednak marzenia maj¹ tê w³aœciwoœæ, e czasem pryskaj¹ jak mydlana bañka. Przez lata pracownicy bytowskiego PPKS u starali się zachować status pań stwowej firmy. Skutecznie. I można ich nawet zrozumieć: w końcu mieli zatrud nienie, a przykład niektórych firm wcale nie zachęcał ich do prywatyzacji. Nie wzię li jednak pod uwagę, że w każdej państwo wej firmie rządzi państwo, a państwem politycy, a ci z kolei, wiadomo, mają kole gów i rządzą jak im wygodnie. Co więcej, każda zmiana na górze powoduje zmianę na dole. Jest więc ruch, a ten jego rodzaj zazwyczaj nie sprzyja żadnej firmie. Może więc warto jeszcze raz pomyśleć o prywatyzacji. Przecież obok złych przy kładów są i te dobre, i to zaraz za płotem PPKS u. P.D. może wyglądać podobnie. Jutro przyjmo wać będziemy tylko pilne przypadki po wiedział nam Zbigniew Wiśniewski, kiero wnik NZOZ Judym w Tuchomiu. Jednak w większości ZOZ ów na Ziemi Bytowskiej usłyszelismy, że pracować będą normalnie. Solidaryzujemy się z protestem, ale jest se zon grypowy i nie wyobrażam sobie nawet je dnodniowej przerwy w pracy mówi Małgo rzata Ogiejko Szukała z NZOZ w Lipnicy. Także w przychodni w Borzytuchomiu le karz nie przewiduje udziału w proteście. To protest głównie dla większych placówek, dla tego wcale nie myślę o skróceniu godzin pra cy czy ograniczeniu dostępu pacjentom za pewnił Tomasz Nowicki, kierownik borzytu chomskiej przychodni. A.W.

7 AKTUALNOŚCI Od stoczni do kolei Rozmowa z Bogdanem Lubiñskim, cz³owiekiem, który od 25 lat nieprzerwanie rz¹dzi bytowskim Polmorem (dawny Elmor ). Kurier Bytowski Historia zakła du sięga 34 lat wstecz. Dziś Polmor jest jedną z największych bytowskich firm, miejscem pracy kilkuset osób. Bogdan Lubiński Zakład zawsze był związany z przemysłem stoczniowym, je dnak rynek i nowa rzeczywistość sprawi ły, że z czasem poszliśmy w innym kierun ku. Dziś większość naszej produkcji doty czy przemysłu kolejowego. Wśród naszych kontrahentów są takie firmy jak Sie mens, Alstom, Scania, Knorr Brem se czy Kipe Elektrik, czyli światowi po tentaci w swoich dziedzinach. To nie jedyne zmiany jakie zaszły w zakładzie. Firma z państwowej stała się prywatną z udziałem państwa. Proces prywatyzacji jeszcze się nie za kończył. Przed finałem nie chciałbym się wypowiadać na ten temat. Ale partnerstwo ze Storkiem, od którego zaczęła się prywatyzacja, można już podsumować? To był dobry okres dla Polmoru. Dzięki wsparciu ze strony Storka poprawiła się nasza organizacja i otwarły drzwi dla fir my u wielu światowych potentatów. Dziś wasze produkty w ponad 90% trafiają na rynek zachodni. Dlaczego tak mało na krajowy? Mamy złe doświadczenia, jeśli chodzi o rynek krajowy. Często mieliśmy problemy z odzyskaniem pieniędzy za wykonaną pracę. Jednak okazało się, że sprzedaż na zachód też niesie ze sobą ryzyko. W ubieg łym roku mimo wyższych o 0,8 mln euro obrotów, mieliśmy niższe o 5 mln zł docho dy, a wszystko z powodu niskiego kursu euro. Sytuację pogarsza fakt, że większość naszych kosztów takich jak płace, mate riały i energia płacona jest w złotówkach. Taka sytuacja niekorzystnie wpływa na kondycję finansową wszystkich eksporte rów. Ostatnio złotówka zaczęła słabnąć. Mam nadzieję, że ta tendencja utrzyma się dłużej. Niski kurs euro to chyba nie jedyne zagrożenie. Ostatnio coraz częściej słyszy się, że więcej zleceń zachodnich przedsiębiorców trafia na wschód. To prawda. Oczy naszych zachodnich kontrahentów coraz częściej zwracają się ku Indiom i Chinom, gdzie koszty pracy są o wiele niższe niż u nas, dlatego na do tychczasowych zasadach ciężko będzie się utrzymać na rynku. Myślę, że mamy jesz cze 3 4 lata na to, by znaleźć swoje miejsce w tej nowej rzeczywistości. Polmor to dziœ jedna z najwiêkszych bytowskich firm. Czy pomocny w znalezieniu tego miejsca będzie wasz projekt zakłada jący transfer technologii do Chin i szkolenie tamtejszych pracowników? Czy nie podcinacie gałęzi, na której siedzicie? Szkolenie to część większego projektu. Jednym z warunków umowy z naszym partnerem jest transfer technologii do Chin. W jego ramach w naszym zakładzie mamy szkolić Chińczyków. Planujemy też 30 tygodniowych wyjazdów naszych pra cowników do chińskich zakładów, aby tam w początkowym okresie nadzorowali ich pracę. Efektem będą nie tylko korzyści fi nansowe, ale także docenienie naszej fa chowości, a to znakomita wizytówka na szej firmy w Chinach. Może zatem niedługo usłyszymy o fi lii Polmoru w Chinach? Na razie nie. Ale ten projekt będzie trwał ok. 1,5 roku i na pewno stanie się okazją do zapoznania się z tamtejszymi 11 realiami. Jeżeli uda się nam uzyskać gwa rancję zamówień, być może będzie to przy czynek do rozważenia takiej możliwości. Na razie jednak naszym celem jest utrzy manie zatrudnienia i produkcji w Byto wie. Dlatego jesteśmy na drodze głębszej integracji z naszymi strategicznymi par tnerami. Staramy się, żeby wciągnęli nas w proces projektowania. To wstęp do stworzenia własnego produktu? W tej chwili jesteśmy głównie firmą us ługową. Na podstawie dostarczonych ry sunków technicznych opracowujemy pro ces technologiczny i go realizujemy. Obec nie wytwarzamy konkretne elementy, np. konstrukcje szaf sterowniczych, obudowy wentylatorów, ramy do montowania ukła dów hydraulicznych wykorzystywane w przemyśle kolejowym. Być może kolejnym etapem będzie nasz własny produkt. Wiz ję i kształt zakładu w przyszłości ma określić opracowywana właśnie strategia firmy na lata A najbliższe plany? Już teraz mamy za pewnioną pracę na 10 miesięcy tego roku. Za mierzamy rozwinąć pro dukcję montażową goto wych urządzeń, dlatego niedługo zaczniemy bu dowę nowej hali o po wierzchni 2 tys. m 2 z możliwością dalszej roz budowy. Jeszcze w tym roku chcemy też częścio wo zmodernizować nasz park maszynowy i wpro wadzić nową technolo gię metalizowania meto dą natryskową. Z punktu widzenia mieszkańców Bytowa ważne są miejsca pracy. Na co mogą liczyć wasi pracownicy? Dla nas ważne jest, aby byli zadowoleni z pracy i tak jak na zachodzie utożsamiali się ze swoim zakładem. Naszym celem są zarobki kształtujące się na poziomie śred niej krajowej. Niewiele firm tak jak my może pochwalić się zakładowym fundu szem emerytalnym. Z drugiej strony, nasi kontrahenci mają wysokie wymagania, co do jakości naszych produktów, dlatego stale dbamy o podnoszenie kwalifikacji pracowników. Raz do roku każdy kierow nik musi przejść zewnętrzne szkolenie specjalistyczne. 4 6 tygodniowe szkolenia przechodzą też nowo przyjęci. Duży napływ zamówień sprawił, że od początku roku zatrudniliśmy dodatkowo 15 osób. Na koniec roku zatrudnienie w zakładzie powinno wynieść ok. 320 osób. rozmawia³ W.R.

8 AKTUALNOŚCI KASZUBSKI DLA PRACUJ CYCH Jakie stawiać literki? Takiego kursu jeszcze u nas nie by³o. 200 godzin darmowej nauki jêzyka kaszubskiego zakoñczonej egzaminem. Szkolenia dla pracuj¹cych ruszy³y przed tygodniem w Bytowie i Parchowie. W Bytowie, choć chętnych było kilka ra zy więcej, naukę rozpoczęło jedynie 8 osób. Taki jest wymóg i nie można przy jąć nikogo więcej. Weryfikowaliśmy więc wszystkie podania i zostały tylko osoby z najsłabszą znajomością języka oraz te, które mają wolne popołudnia mówi pro wadząca kurs Bożena Szymańska Ugow ska. Połowę zakwalifikowanych stano wią nauczyciele, pozostali są pracowni kami urzędów. Uczę się dla siebie, dla przyjemności. Znam kaszubski tylko mó wiony, dlatego postanowiłem skorzystać z okazji i nauczyć się ortografii i grama tyki mówi Ryszard Sylka, pracownik Starostwa Powiatowego w Bytowie. Na kurs zgłosiły się też 4 nauczycielki. Z mową jestem trochę osłuchana, ale z or tografią stykam się po raz pierwszy. Pro wadząca dobrze wszystko tłumaczy i mam nadzieję, że uda mi się zdać egza min dodaje Beata Filewicz, kierownicz ka szkoły w Dąbrówce. Ona i inni naucz yciele liczą, że po kursie łatwiej będzie im zdać egzamin uprawniający do nauki ka szubskiego w szkole. Lekcje jêzyka kaszubskiego odbywaj¹ siê w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie w ka dy wtorek i czwartek. W œrodku prowadz¹ca, Bo ena Szymañska-Ugowska. Wszyscy uczestnicy zajęć w Bytowie mówią dużo dobrego o prowadzącej. Ona sama zdradza, że w jej rodzinnym domu zawsze mówiło się po kaszubsku. Na studiach szlifowałam ortografię i zdałam egzamin organizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie. Od tego czasu na uka kaszubskiego stanowi moje dodatko we zajęcie opowiada B. Szymań ska Ugowska, na co dzień pracująca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Pani Bożena jest osobą bardzo wszechstronną. Tworzy poezję kaszubską, zajmuje się też tłumaczenia mi. Najbardziej znane to przekład na ję zyk kaszubski Kubusia Puchatka, któ ry publikowany był m.in. w Kurierze. Nauką kaszubskiego zajmuje się już 8 lat. Stale uczę w seminarium duchow nym w Pelplinie. Jeżdżę tam dwa razy w miesiącu. Ostatnio dopiero podjęłam się prowadzenia kursów takich jak ten w By towie mówi nauczycielka. Zajęcia będą odbywać się z przerwą wakacyjną do począt ku listopada. W planie są dwa spotkania w tygodniu, po 4 godziny każde. To dość du żo, ale dzięki tej intensywno ści kursanci mają dobre wyni ki na egzaminach dodaje, po wołując się na wyniki podob nego kursu w Gdańsku, gdzie wszyscy jego uczestnicy otrzy mali pozytywne oceny. Mam nadzieję, że tak będzie w listo padzie, kiedy do egzaminu przystąpią bytowiacy mówi B. Szymańska Ugowska. Takie same zajęcia odbywa ją się również w Parchowie. Tam kaszubskiego naucza Wanda Kied rowska, znana na Ziemi Bytowskiej m.in. z prowadzenia 80 godzinnego kursu, któ ry kilka lat temu dla nauczycieli przygo tował bytowski oddział Zrzeszenia Ka szubsko Pomorskiego. W Parchowie na zajęcia uczęszcza 7 nauczycieli oraz inży nier z Kramarzyn. A.W. McDonald's w Bytowie? Budowê centrum handlowo-rozrywkowego planuje nabywca gruntu po tartaku przy ul. 1 Maja w Bytowie. Ale najpierw musi siê uporaæ z kilkoma problemami. Przed trzema tygodniami pisaliśmy, że ponad 2 ha gruntu po tartaku trafiło z rąk Seegerdachu w ręce lublińskiej fir my Nestor zajmującej się sprzedażą gruntów, ale też samą budową centrów handlowych. Dziś już wiemy, co planuje inwestor. Na razie jesteśmy na etapie kalkulowania tajemniczo zaczyna roz mowę z nami Witold Barcikowski z Ne stora. Po chwili zdradza jednak pomysł na zagospodarowanie terenu. Chcemy stworzyć centrum handlowo gastronomi czno rozrywkowe. Znajdą się tu być może supermarket spożywczy, market budow lany typu dom i ogród, jakaś gastrono mia, niewykluczone, że McDonald's mó wi W. Barcikowski, tłumacząc, że jego zdaniem nie ma sensu stawiać przy ul. 1 Maja jednego marketu. Kompleks ma mieć charakter nie lokalny, a regionalny. Wówczas przyciągnie klientów dodaje. Jednak od planów do realizacji droga da 13 leka. Nasi projektanci zastanawiają się obecnie nad rozwiązaniem sprawy dojaz du, co chcemy wkrótce skonsultować z zarządcą drogi opowiada. Nie kryje, że otwarcie kompleksu nie nastąpi szybko. Prowadzimy kilka takich spraw w Pol sce jednocześnie wyjaśnia. Z drogowcami dogadali się za to już na dobre inwestorzy planujący budowę mar ketu przy tej samej ulicy, ale bliżej Urzę du Miejskiego. Dostali pozwolenie na zjazd do sklepu z drogi krajowej, poprzez dojazd na parking urzędu. Wydaliśmy im więc warunki zabudowy uwzględnia jące to oraz, że przez ul. Kościuszki będą wjeżdżały i wyjeżdżały wyłącznie samo chody osobowe. Wcześniej jednak trzeba przebudować jej skrzyżowanie z ul. Sta szica mówi Wiesław Ulatowski, kiero wnik wydziału ochrony środowiska i go spodarki przestrzennej w Urzędzie Miej skim. Teraz inwestor będzie musiał jesz cze uzyskać zgodę Rady Miejskiej na ko rzystanie z wjazdu gminy. P.C.

9 AKTUALNOŚCI Osiedle jak malowane Kilka niewielkich bloków, kilkanaœcie domków, a miêdzy nimi place zabaw, œcie - ka rowerowa i parking - szpetny dziœ teren miêdzy ul. Pochy³¹ a Mieros³awskiego w Bytowie ma siê zmieniæ nie do poznania. Tak zak³ada nowa koncepcja zagospodarowania. Pierwsze dzia³ki wystawione zostan¹ na sprzeda jeszcze w tym roku. Niemal 3,6 hektarowy obszar między starym cmentarzem przy ul. Pochyłej a ul. Mierosławskiego dziś zajmują w więk szości ogródki, garaże i wyrobisko żwiru. Od kilku tygodni w Urzędzie Miejskim le proponują 4 jednoklatkowe budynki o wysokości do 10 m i szerokości elewacji frontowej do 24,5 m. Tam, gdzie dziś sto ją garaże i jest wyrobisko, miałyby nato miast stanąć 4 większe budynki (szero kość elewacji do 45 m), które można by połączyć ze sobą parterowymi kondygna cjami, pozostawiając przejścia. Zabudo wa nie ma tworzyć zwartej pierzei wzdłuż ul. Pochyłej. Jej układ punktowy pozwoli na otwarcie osiedla na zieleń parku mó wi architekt miejski, Leszek Neubauer. Na parterze znaleźć mają się punkty us ługowe i handlowe, a na zapleczu tego miniosiedla parking z 27 miejscami, fon tanna i teren zieleni. W koncepcji pomyś ży już jednak koncep cja Studia Projektowego Rapid ze Słup ska proponująca radykalną zmianę tego widoku. Dokument, który ma być podsta wą do podziału na działki, a potem pomo że wydać urzędnikom miejskim warunki zabudowy zakłada tu dwojakiego rodzaju architekturę. W części, bliższej ul. Mie rosławskiego, architekci proponują wy dzielenie 11 działek o powierzchni do 7 arów pod domki jednorodzinne. Z kolei na ponad 1,5 hektarowym obszarze przy legającym w większości do gruntowej części ul. Pochyłej wyrysowano zabudo wę wielorodzinną. Na parcelach od stro ny popegeerowskich bloków architekci lano również o kilku placach zabaw, drodze dojazdowej, a także ścieżce pieszo rowe rowej, która połączyłaby ul. Mierosław skiego z ul. Pochyłą. Plan wyszedł naprzeciw mieszkańcom budynku wie lorodzinnego przy ul. Mierosławskiego 25, którzy będą mogli wykupić dodatko we 120 m 2 terenu pod plac zabaw i nowy budynek gospodarczy. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej bur mistrz Stanisław Marmołowski zapo wiedział, że pierwsze parcele zostaną wystawione na sprzedaż jeszcze w tym roku. Najpierw jednak miasto będzie musiało zająć się rozwiązaniem dzier żaw działek, garaży i likwidacją istnie jącej zabudowy. P.C. W przysz³oœci na miejscu wyrobiska i blaszanych gara y maj¹ powstaæ domy mieszkalne, place zabaw, zieleñ. 15

10 AKTUALNOŚCI Ojciec kaszubskiego piśmiennictwa W tym roku przypada 420 rocznica wydania pierwszej drukowanej ksi¹ ki w jêzyku kaszubskim. Ukaza³a siê dziêki bytowskiemu pastorowi i nauczycielowi, Szymonowi Krofeyowi. KILKA S ÓW O POCHODZENIU Szymon, syn Wawrzyńca Krofeya, sołtysa Dąbia, urodził się ok r. Nazwisko rodu od pokoleń piastującego urząd sołtysa w Dąbiu pochodzi ponoć od wiel kiego stada krów, które posiadali przodkowie Szymona. I rzeczywiście in wentarze książęce z tego okresu dokładnie ukazują spory majątek dąbiańskich Kro feyów. Sołtys Wawrzyniec uprawiał 80 hektarów ziemi, rozległe łąki dostarczały mu 15 fur siana i trawę, które pozwalały mu utrzymywać spory inwentarz: 4 woły, 8 koni, 18 świń, 28 krów i 33 owce. Boga ctwo Krofeyów nie było ich jedyną cnotą. Gdyby nie mądrość, wiedza i chęć dosko nalenia umysłu, pomorski włościanin nie wyedukowałby swego syna w dalekiej Wit tenberdze na światłą duchowną osobę. Je dnak to nie ukończenie studiów przez Szymona sprawiło, że pamiętamy dziś nazwisko Krofeyów. Po studiach Szymon powrócił do Bytowa. Źródła wymieniają go w drugiej połowie XVI w. jako miejskiego pisarza, pastora, nauczyciela, a następnie rektora jedynej wówczas bytowskiej szko ły. Jednak w pamięci Kaszubów zapisał się z zupełnie innego powodu jako autor historycznych przekładów: Kancjonału i Małego Katechizmu. My przypominamy postać wielkiego bytowiaka także z powo du obchodzonego właśnie Roku Kaszub skiego. DZIE O BYTOWSKIEGO PASTORA Do połowy XVI w. kancjonały (zbiory pieśni religijnych, z łac. cantionale) były znane jedynie duchowieństwu. Jednak wraz z nastaniem reformacji weszły do powszechnego użytku wiernych. Oczywi ście zbiór dalej pełnił rolę liturgiczną, najważniejsze jednak było to, że pieśni śpiewano w języku narodowym. Marcin Luter jako redaktor pierwszego kancjo nału kościoła reformowanego rozumiał, że śpiew może być ukazaniem prawd wia ry, głoszeniem nowych zasad chrześcijań skiego żywota. Uważał, że dzięki śpiewowi wierny odejdzie od biernego og lądania nabożeństwa na rzecz aktywnego i emocjonalnego przeżywania Słowa Bo Szymon Krofey ( ) od ok r. pastor bytowski, nauczyciel w miejscowej szkole, następnie jej rektor. Pierwszy piszący w języku kaszubskim, autor przekładu kancjonału: Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynszich na boznich męzow. Z niemieckiego w Sla wiesky ięzik wilozone przes Szymana Krofea sluge slowa Bozego w Bytowie, wy danego w Gdańsku w 1586 r. Od 14 lat z inicjatywy bytowskiego oddziału Zrze szenia Kaszubsko Pomorskiego na ko ściele św. Jerzego, gdzie w XVI w. głosił swe kazania, znajduje się tablica upa miętniająca wielkiego bytowiaka, a plac położony niżej świątyni nosi jego imię. żego. Znane wcześniej w kościele, a usu nięte z liturgii przez sobór trydencki pieśni były dla protestantów niezwykle cenną spuścizną prawdziwego, pierwot nego chrześcijaństwa, które postanowili kultywować. Duchowne piesnie Marcina Lutra przetłumaczone przez Szymona Krofeya zostały wydane w 1586 r., gdy na Pomo rzu Zachodnim triumfowała reformacja. Jedyny zachowany druk Krofeyowskiego kancjonału znajduje się w Greifswaldzie. Zbiór zamieszczonych tam pieśni podpo rządkowano kalendarzowi sakralnemu w porządku od adwentu do Zielonych Świątek. Następnie umieszczono modlit wy Anioł Pański, katechizm, wyznanie wiary, Ojcze nasz, a także pieśni na okoliczność chrztu i komunii, psalmy oraz śpiewy na Kyrie elejson. Wydanie Kro feya nie jest wiernym tłumaczeniem tekstów Lutra z 1545 r. W kancjonale by towiaka spotykają się obok siebie utwory z tego zbioru z pieśniami, które pochodzą z polskiej tradycji religijnej i przynależą do kościoła rzymskiego. Zjawisko takie nie jest oczywiście czymś szczególnym. W innych kancjonałach protestanckich tak że pojawiały się pieśni o katolickiej pro weniencji, głównie takie, które nie odbiegały od dogmatów nowej wiary. Tymczasem w kancjonale Krofeya zna lazła się pieśń Trzy Marie poszły, drogą masc poniosły oraz pieśni wielkanocne Christe zmartwich wstał iest, które mó wią o obcych luteranom prawdach reli 16 Strona z kancjona³em Szymona Krofeya. gijnych. Czy może to oznaczać, że w naszej części Pomorza luteranizm nie był zbyt ortodoksyjny? Dla Kaszubów pro testantów ważniejszy był i jest jednak ję zyk przekładu. Redaktor i tłumacz zdecydował się bowiem na dokonanie tłu maczenia pieśni niemieckich i łacińskich na język, który nazywa slawięskim. W rzeczywistości to język polski z naleciało ściami mowy kaszubskiej. Szczególna wartość tego wydania leży właśnie w tym, że jest najwcześniejszym dokumentem drukowanym zawierającym kaszubizmy. KROFEY A INNE POLSKIE PRZEK ADY Gdańsk od początków reformacji był jed nym z silniejszych ośrodków protestan tyzmu w granicach wielonarodowościowego państwa polsko litewskiego. Z gdańskich drukarni wyszło wiele druków ewangelic kich, w tym sporo kancjonałów. Więk szość z nich została napisana w języku niemieckim, ale niemała była też liczba kancjonałów w języku polskim. Część drukowanych w Gdańsku śpiewników polskich była adresowana do ewangeli ków na terenie Polski i Litwy, część nato miast miała charakter lokalny i była przeznaczona albo dla konkretnych gmin w Prusach Królewskich i Książęcych, al bo dla konkretnych kościołów w samym Gdańsku. Według najnowszych badań uważa się, że wydano ponad 30 polskich kancjonałów. Do dziś zachowało się 11 różnych wydań śpiewników z okresu Ten Szymona Krofeya był pierwszy. Niektórzy badacze przypisują mu również autorstwo pierwszego prze kładu Małego Katechizmu, podstawowe

11 Pieśni z kancjonału Szymona Krofeya Trzy Marie Trzy Marie poszły Drogą masc ponioszly Chcely Christusa mazac Jemu czesc y chwale dac / Kyrieleis. Gdy na drodze były To sobę gadaly Chtusz nąm Kamien odlozy? Kędy lezy Syn Bozy / Kyrieleis. Gdy nad grobem staly Rzekl ihm Anyol byaly Nieboyce się Dzewice Wnet dizdrzice Boże lice / Kyrieleis Jesusa szukace Jusz go tu nienaydzece Wstal cy ninia Zmiartwe Awo iego odzenie / Kyrieleis Bądzmysz ninia wieseły Jako wniebie Anyely Czegos my poządaly Tegos my doczakaly / Kyrieleis AKTUALNOŚCI Odwiedziny w Turyngii Nawi¹zanie kontaktów bytowskich stra aków i bytowskiego ekonoma z placówkami zza Odry to efekt ostatniej wizyty przedstawicieli naszego powiatu w niemieckim Schmalkalden-Meiningen. S¹ jeszcze inne plusy pobytu bytowiaków w Turyngii. W kolejną już podróż z zaprzyjaźnionym od kilku lat niemieckim powiatem wybrali się tym razem starosta Michał Świontek Brze ziński, komendant straży pożarnej Lech Chrostowski, naczelnik wydziału promocji Adam Leik i tłumaczka Ewa Werra. Ta ostat mówi L. Chrostowski. Komendant myśli o stałej współpracy tej jednostki ze straża kami z OSP gminy Bytów. Na co mogliby liczyć nasi ochotnicy? Oni wymieniają wyposażenie bez względu na zużycie co 20 lat. Na pierwszej wizycie nie wypadało Kolęda Christus porodzon w Bethlehem Wiesely sie Jerusalem / Halle / Helleluie On lęzy wzobie na sienie Który przes koinca panuie Wol y Osel poznal Boga Y swoiego stworzicela Krole s Saba zdary przyszly Zloto / kadzydlo / Myrrhe przyniesly Jego Matka czysta Panna Porodzila kromie męza Kromie brazenia męza Przes grzechu stal się krew nasza Wedle ciala nam iest rowien Ale wgrzechu nam nierowien Aby on nas sobie zrowniel Wiecznim krolostwem podarziel Chwala / bądź tobie Jesu Christ Iż czlowiekiem narodzon iest Za ten czas ninia wiesoli Bogu dzekuimy nawieky go zbioru prawd wiary do nauki religii protestanckiej, który wraz z Dużym Ka techizmem przeznaczonym dla ducho wnych stanowił fundament reformacji. Zdania co do autorstwa są jednak podzie lone. Są i tacy, którzy twierdzą, że przekładu dokonał Michał Mostnik (Po ntanus), związany z dworem książęcym w Słupsku pastor słowiński ze wsi Smołdzi no. Jego przekład Małego Katechizmu z 1646 r. zachował się do dziś. Niezależnie od tego, czy Krofey był autorem pierwszego kaszubskiego kate chizmu czy nie, warto by bytowiacy o nim pamiętali. To nasz krajan, postać nietu zinkowa i wielce dla miasta zasłużona. M.N. Komendant bytowskiej PSP, Lech Chrostowski, w ubieg³ym tygodniu odwiedzi³ swoich kolegów w niemieckim Meiningen. nia reprezentowała jednocześnie Zespół Szkół Ekonomiczno Rolniczych w Bytowie, w którym uczy języka niemieckiego. Z wizy ty może być zadowolona. Nawiązaliśmy kontakt z Centrum Kształcenia Praktyczne go, szkołą, w której są podobne kierunki kształcenia jak u nas. Współpraca da możli wość wymiany młodzieży oraz praktyk za wodowych na kierunkach handlowym i urzędnika bankowego mówi E. Werra. Z wyjazdu cieszy się również powiatowy komendant Państwowej Straży Pożarnej. Odwiedziłem m.in. ochotniczą straż w Meiningen, która podlega burmistrzowi. Robi duże wrażenie mają nowy obiekt, 11 samochodów i 80 czynnych członków Jezioro żart Stara widokówka opublikowana przed tygodniem w Kurierze jest jak najbar dziej autentyczna, podobnie jak opatru jący ją napis Bütow i. P., co po polsku oznacza Bytów na Pomorzu (tj. pruskiej prowincji Pomorze). Sęk w tym, że nie miecką nazwę Bütow poza naszym mia stem noszą bądź nosiły również wieś w 17 jednak od razu nagabywać o sprzęt mó wi komendant. A co udało się przedstawicielom staro stwa? Jesienią biegacze z naszego powiatu wezmą udział w biegu upamięt niającym zjednoczenie Niemiec. Miesiąc później sportowcy niemieccy wystartują być może w Biegu Niepodległości w Bo rzytuchomiu mówi A. Leik. Dodaje, że jeszcze przed wizytą uzgodniono przy jazd tamtejszego zespołu muzycznego na Dni Bytowa. Nasza wizyta była szeroko opisywana w lokalnej prasie i telewizji, i wzbudzała duże zainteresowanie. To ogromna promocja naszego powiatu w Turyngii cieszy się naczelnik. P.C. Czy w Bytowie by³o kiedyœ jezioro? Zastanawialiœmy siê nad tym tydzieñ temu na ³amach Kuriera, omawiaj¹c star¹ pocztówkê. Jezioro by³o, ale zdjêcie, choæ prawdziwe, nie pokazuje naszego miasta. To nasz primaaprilisowy art. Meklemburgii, wybudowanie na Rugii i dzisiejsze Bytowo w powiecie starogar dzkim. Stara pocztówka pokazuje najpew niej właśnie tę ostatnią miejscowość. A co do jeziora w naszym Bytowie było, ale bardzo dawno temu, długo przed nada niem mu praw miejskich. G.P.

12 AKTUALNOŚCI Wiosna, ach to ty! Kolorowe krokusy w przydomowych ogródkach, bociany w gniazdach, pola pe³ne æwierkaj¹cych skowronków - jednym s³owem przysz³a wiosna ok. godz państwo Koma rzańscy z Tuchomka usłyszeli dobrze im znany i zawsze wyczekiwany po zimie klekot. W gnieździe na słupie, które przygotowaliśmy już kilkanaście lat temu, siedział bocian opowiada El żbieta Komarzańska. Cieszy się, że ptasi lokatorzy do jej gospodarstwa przylatują już od 12 lat. W gnieździe na słupie wy chowało się nie jedno bocia nie potom stwo. Trzy razy zdarzyło się, że pisklę wypadło z gniazda. Wte dy to my się nim zajmo waliśmy. Os tatnio boćko W tym gnieÿdzie od 12 lat mieszka bociania rodzinka. wi przywiąza łem deskę, Szare o tej porze roku pola pe³ne s¹ radosnego œwiergotu. PO WYBORACH W POMORSKIM ZHR Bytowianka w zarządzie Ma³gorzata Nowak, szczepowa z Bytowa, wesz³a w sk³ad Zarz¹du Okrêgu Pomorskiego Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jest pierwsz¹ osob¹ spoza Trójmiasta wybran¹ do œcis³ego kierownictwa pomorskiego ZHR-u. Istniejąca od 1989 r. organizacja co 2 lata wybiera zarząd okręgowy. W miniony week end w Warzenku k. Chwaszczyna bytowian ka dostała ponad 50 z 70 możliwych głosów. W zarządzie społecznie zajmować się będzie reprezentowaniem interesów środowisk spo za Trójmiasta, a więc ZHR u w Bytowie, Kwidzynie, Skarszewach, Gniewie i Lubi chowie. Do tej pory nie byliśmy należycie reprezentowani, ponieważ ludziom mie szkającym w Gdańsku czy Gdyni ciężko zrozumieć sytuację w mniejszych miejsco wościach. Mamy mniej pieniędzy, bo mie szkamy na terenach o dużym bezrobociu. Dlatego trudniej nam cokolwiek organizo wać mówi Małgorzata Nowak. A.W. Znaki wiosny widaæ te w przydomowych ogródkach. Kolorowo w nich od przebiœniegów i krokusów. żeby usztywnić złamaną nogę. Tak się je mu spodobała, że razem z nią poleciał do Afryki opowiada mąż pani Elżbiety. Tego roku gospodarze z Tuchomka po czątkowo martwili się, że w gnieździe jest tylko jeden bocian. Jednak po kil ku dniach zjawił się drugi. W niedziel ne południe na słupie klekotały oba ptaki. Wiosnę sygnalizowały u nas nie tylko klekoczące bociany. Na polach pod Bar nowcem kilka dni temu spotkaliśmy setki ćwierkających skowronków, szpa ków i innych ptaków. Na szarych polach było aż gwarno od ptasiej muzyki nic nie widać, a wszystko zdawało się... śpiewać. B.K. Ma³gorzatê Nowak (z lewej), niezdecydowan¹ na przyjêcie nowej funkcji, namawia³a do tego Agnieszka Ossowska, wicekomendantka Pomorskiej Chor¹gwi Harcerek. 19

13 KULTURA W ROK PO ŒMIERCI JANA PAW A II Znowu razem Setki osób zgromadzonych na placu przed koœcio³em œw. Katarzyny w Bytowie, koncerty pieœni religijnych, uroczyste msze, wieczory wspomnieñ i poezji, znicze w oknach i poczucie wspólnoty. W rocznicê œmierci pamiêæ o Janie Pawle II jednoczy³a mieszkañców Ziemi Bytowskiej. To był wyjątkowy weekend. Nostalgiczny, rozmodlony i rozśpiewany. W Nożynie wszystko zaczęło się już w piątek. W miej scowym gimnazjum rozpoczęły się Dni Skupienia trzydniowy cykl katechez i wspomnień o Janie Pawle II, w których wzięło udział prawie czterdziestu młodych ludzi ze szkół w Kołczygłowach, Niepoglę dziu i z miejscowego gimnazjum. Od piątko wego popołudnia młodzież wraz z opiekuna mi wspólnie modliła się i bawiła. W sobotę razem z mieszkańcami wsi uczestniczyła w spotkaniu poetyckim zorganizowanym w salce przy plebanii. Wiersze były piękne. Na koniec wszyscy odśpiewaliśmy Barkę. Niejedne oczy były wilgotne o przebiegu spotkania opowiada Aleksandra Trzebia towska Heron. W Bytowie rocznicę śmierci Papieża Polaka zaczęto obchodzić w sobotę. Po połu dniu kościół św. Katarzyny wypełnił się mu zyką i śpiewem chórów i scholi z Ziemi By towskiej. Następnego dnia w świątyni 9 księży z obu bytowskich parafii koncelebro wało uroczystą wieczorną mszę św. Tuż po jej zakończeniu zgromadzeni wyszli na ry nek pod pomnik Chrystusa, gdzie prawie tysiąc osób wspólnie się modliło. Klimat towarzyszący rocznicowym obchodom przy pominał ten sprzed roku ponownie w ok nach domów zapłonęły świece. Zniczy nie zabrakło także na chodnikach przy ul. Jana Pawła II. Niektóre postawili podróżni, któ rzy akurat o tej porze przejeżdżali przez By tów. W Tuchomiu najwięcej działo się w nie dzielę. O godz w miejscowym koście le wystąpił bytowski chór Collegium Musi cum, prezentując nie tylko pieśni religijne, ale i ludowe. Kończąc koncert, prowadzący chór Stanisław Reptowski podszedł do sie dzącej w ławce ośmioletniej dziewczynki i spytał, co chciałaby jeszcze usłyszeć. Zgod nie z jej życzeniem i goście, i wierni wspól nie zaśpiewali Barkę. Po koncercie wszyscy udali się do Centrum Międzynaro dowych Spotkań na kremówki ulubione ciastka Karola Wojtyły. Rocznicę zakoń czyła wieczorna msza św. Podobnie stało się w Czarnej Dąbrówce. Tam uczniowie podczas nabożeństwa czy tali i recytowali fragmenty encyklik i wier szy Ojca Świętego. Podobne spotkanie przy muzyce i słowach Papieża Polaka przygo towali uczniowie szkoły w Studzienicach. Ciekawą oprawę miał też wieczór w par W sobotnim koncercie pieœni i piosenek wielkopostnych zaœpiewa³o blisko 100 m³odych wykonawców z Ziemi Bytowskiej. 21 Podczas Dni Skupienia w No ynie m³odzie wziê³a udzia³ w drodze krzy owej. Bytowski rynek w niedzielny wieczór wygl¹da³ jak rok temu. Wzd³u ulicy Jana Paw³a II zap³onê³o wiele zniczy. chowskim kościele, gdzie wyświetlono film o Janie Pawle II. Pamięć o naszym papieżu będzie miała wkrótce również turystyczny wymiar. Sta nisław Jank, lekarz weterynarii z Dębnicy Kaszubskiej, zaproponował 10 gminom le żącym nad Słupią upamiętnienie spływu kajakowego, który Karol Wojtyła odbył wraz z przyjaciółmi jeszcze przed wyborem na papieża w bytowskim starostwie odbyło się spotkanie wójtów gmin po łożonych nad Słupią i przedstawicieli władz Bytowa, na którym pomysł wete rynarza zyskał aprobatę. Jeszcze tego roku nad Słupią ma stanąć kilka kamieni z pa miątkową tablicą i oznaczonym na niej Szlakiem Papieskim. A.W.

14 ROZMAITOŚCI Las jest im bliski Kto wie najwiêcej o Nadleœnictwie Lipusz? M³odzie z Nakli. W tworzeniu plakatu o lipuskich lasach lepsi s¹ jednak ich rówieœnicy z Sulêczyna. Ale i tak konkurs wygrywaj¹ uczniowie z Parchowa. Konkurs wiedzy o lesie to dla m³odych ludzi œwietna zabawa po³¹czona ze zdobywaniem wiedzy w szkole w Nakli (gm. Parchowo) odbył się po raz drugi konkurs Las skarb przyrody. Jego organizatorami były miej scowa szkoła i Nadleśnictwo Lipusz. W ubiegłym roku wpadłam na pomysł, żeby przygotować taki konkurs, więc napisałam HOROSKOP BARAN ( ) Masz problemy z prawidłową oceną sytua cji, a przez to decyzje, które podejmujesz, są często chybione. Pamiętaj, że w trudnych sy tuacjach warto skonsultować się z kimś, kto ma większe od Ciebie pojęcie o sprawie. Np. z zaprzyjaźnionym Wodnikiem lub Rybą. BYK ( ) Twoja przezorność nie prowadzi do ni czego dobrego, a wręcz pogarsza sytuację. Aby osiągnąć zamierzony cel, musisz twardo iść do przodu, nie oglądając się na innych. W weekend pilnuj kluczy do mie szkania i koniecznie skończ przed świąteczne porządki. Także w ogrodzie. BLIŹNIĘTA ( ) Jak najszybciej postaraj się chociaż o drobny upominek dla partnera, który ostatnio ma prawo czuć się zaniedbany. Wolny czas w weekend oboje poświęćcie na rozrywkę np. kino. Pod koniec tygo dnia mile zaskoczy Cię przypływ gotówki. RAK ( ) W weekend mogą pojawić się drobne kłopoty rodzinne. Nie trać energii na ła godzenie konfliktu, bo Twoje próby będą bezsensowne. Pamiętaj, że czas goi rany. Koniec tygodnia będzie bardzo pracowity. Pomyśl o drobnych upominkach świątecznych dla najbliższych. program autorski opowiada Irena Wol ska, nauczycielka geografii i przyrody w Zespole Szkół w Nakli. Pomoc w przygoto waniu konkursu zaoferował Andrzej Do łębski z pobliskiej leśniczówki Glinowo. Dlaczego? Bo takie inicjatywy są potrzeb LEW ( ) Nadchodzący tydzień zapowiada się nie naj lepiej. Już od poniedziałku możesz spodzie wać się poważnych kłopotów w pracy. Złego humoru postaraj się nie przynosić do domu, bo może się to poważnie odbić na kontaktach z domownikami. Jeśli szybko nadrobisz za ległości, weekend będzie spokojny. PANNA ( ) Przez najbliższe dni powinieneś nastawić się przede wszystkim na szybkość w działa niu. To pomoże Ci rozwiązać problem, który od dłuższego czasu ciągnie się za Tobą. W fi nansach czeka Cię kilka miłych niespodzia nek. Staraj się tylko nie spocząć na laurach, a dobra passa będzie trwać. WAGA ( ) Nie daj się ponieść emocjom. Bądź ostroż ny szczególnie w kontaktach z najbliższy mi, których ostatnio bardzo zaniedbywałeś. Jeśli nie chcesz pogłębiać konfliktu, wyjedź na kilka dni i odpocznij w samotności. Pod koniec tygodnia wybierz się na kontrolną wizytę do lekarza. Czas wyleczyć zatoki. SKORPION ( ) Wybierając się na upragnione kilka dni urlopu, zabierz z sobą więcej gotówki, bo w przeciwnym razie będziesz musiał wra cać szybciej niż planowałeś. Po powrocie w pracy przejmiesz obowiązki kolegi. Na wsparcie ze strony szefów raczej nie licz. Pilnuj portfela i dokumentów. 25 ne. Młodzi ludzie dowiadują się wielu cie kawych rzeczy o lesie i jego mieszkańcach odpowiadał leśniczy. Do wspólnej zabawy zaproszonych zo stało 8 szkół z Nakli, Parchowa, Sulęczy na, Tuszkowych, Kalisza, Dziemian, Lipu sza i Wiela. To szkoły, które leżą na tere nie Nadleśnictwa Lipusz. Jak widać, część z nich leży w powiecie kościerskim, część w kartuskim. Z powiatu bytowskiego jesteś my tylko my i Parchowo. Ale dzięki takim konkursom poznajemy się i nawiązujemy dobrą współpracę opowiada Jan Pyrcha, dyrektor szkoły w Nakli. W konkursie brały udział 3 osobowe drużyny z wymienionych szkół. Każda przywiozła z sobą plakat związany z la sem. Najlepsza okazała się praca uczniów z Sulęczyna. Młodzi ludzie musieli roz wiązać test wiedzy o Nadleśnictwie Li pusz. Pytania do niego zostały opracowa ne na podstawie broszury informacyjnej. W tych zmaganiach najlepsza okazała się młodzież z Nakli. Trzecim i ostatnim eta pem konkursu był sprawdzian z wiedzy przyrodniczej. Tutaj najlepsi byli ucznio wie z Parchowa. Oni też w klasyfikacji ogólnej zajęli pierwsze miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody książkowe i słodycze. W przyszłym roku planujemy kolejną edycję zapowiada I. Wolska. B.K. STRZELEC ( ) Przez najbliższe dni nie opędzisz się od nawału obowiązków. Jeśli poczujesz, że nie dajesz rady, nie krępuj się poprosić o pomoc współpracowników. Oczekiwani na święta goście zjawią się dużo szybciej i to w naj mniej spodziewanym momencie. Nie daj poznać po sobie, że jest Ci to nie na rękę. KOZIOROŻEC ( ) Przedświąteczne szaleństwo pochłonęło Cię bez reszty. Jak tak dalej pójdzie, za niedbasz rodzinę oraz swoje obowiązki w pracy, a to nie wróży dobrze Twojej karie rze. Na przypływ gotówki będziesz musiał jeszcze trochę poczekać, dlatego wydatki ogranicz do niezbędnego minimum. WODNIK ( ) Zarówno w domu jak i w pracy nie będziesz miał powodów do narzekań. Szefowie w koń cu docenią Twoje wysiłki, w związku z czym możesz spodziewać się większego przypływu gotówki. Na przedświąteczne zakupy wy bierz się razem z najbliższymi. RYBY ( ) Tylko dzięki wrodzonemu optymizmowi i rozpierającej Cię energii w krótkim cza sie uda Ci się wybrnąć z kłopotu, w który wpędził Cię znajomy. Pozornie błahe pro blemy ze zdrowiem mogą przerodzić się w coś poważniejszego, dlatego skontaktuj się z lekarzem. O codziennych troskach zapomnisz czytając dobrą książkę.

15 ROZMAITOŚCI NASZA INTERNETOWA ANKIETA Więcej nie będzie O tym, e w naszym mieœcie jest wiêcej chêtnych do posy³ania dzieci do przedszkoli ni miejsc w placówkach, wszyscy dobrze wiedz¹. Wygl¹da na to, e w najbli szym czasie nic w tej kwestii siê nie zmieni. Tym razem gości pytaliśmy, czy chcieliby, aby władze miej skie zwiększyły liczbę miejsc w finansowa nych przez siebie przedszkolach. Wynik ankiety jest jednoznaczny. 75% osób opo wiedziało się za zwiększeniem liczby nielicznych miast, które nieodpłatnie na pięć godzin przyjmuje dzieci 3 letnie. Wy daje mi się, że miasto w tej kwestii robi dużo tłumaczy się Henryk Szymanowski, kierownik wydziału edukacji i promocji w bytowskim Urzędzie Miejskim. NA SESJI W LIPNICY Medale za gościnność Harcerze z Sochaczewa (woj. mazowieckie), którzy od lat odwiedzaj¹ Gochy, medalami podziêkowali mieszkañcom gminy Lipnica za kaszubsk¹ goœcinnoœæ. Przyjeżdżamy tu od kilkudziesięciu lat. Nie tylko ze względu na urodę miejsca, ale również z powodu wielkiej gościnno ści tutejszych ludzi i przychylności władz gminnych tak mówił na sesji Ra dy Gminy Lipnica harcmistrz Krzysztof Wasilewski, komendant hufca ZHP Zie mi Sochaczewskiej, którego podopieczni każdego lata przyjeżdżają na obozy orga nizowane w okolicach Łąkiego. miejsc dla dzieci. Władze miejskie sprawę widzą jednak inaczej. Na razie dodatkowej placówki nie będziemy otwierać. Dla dzieci uczęszcza jących do zerówek miejsc jest dosyć. Z ty mi młodszymi jest problem, ale w ub.r. w Przedszkolu nr 2 utworzyliśmy specjalną grupę dla 5 latków. Poza tym należymy do Dziś proponujemy Państwu zmianę te matu. W związku ze zbliżającymi się Świę tami Wielkanocnymi chcemy dowiedzieć się, czy uważacie Państwo, że zwyczaj pole wania się wodą jest w Bytowie nadużywa my? Zapraszamy na ski.com.pl B.K szko³y w Lipnicy (na zdjêciu) i BrzeŸnie Szlacheckim odwiedzi³ biskup pelpliñski, ks. Jan Bernard Szlaga. - Akurat odbywa³o siê bierzmowanie w parafiach dekanatu borzyszkowskiego. Z racji, e biskup jeszcze nie by³ w naszych szko³ach, postanowi³ z³o yæ nam wizytê - mówi Andrzej Lemañczyk, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Lipnicy. 27 Harcmistrz Krzysztof Wasilewski z Sochaczewa (woj. mazowieckie) uhonorowa³ medalem wójta gminy Lipnica, Leopolda Jankowskiego. O urodzie gminy Lipnica może świad czyć fakt, że wielu harcerzy, którzy kiedyś byli tu na obozach, teraz, już jako dorośli ludzie, wracają często wraz z rodzinami. Wiem, że niektóre przyjaźnie zawiązane z tutejszą młodzieżą zakończyły się nawet małżeństwami opowiadał K. Wasilewski. Podziękowaniem za współpracę było wrę czenie władzom samorządowym odzna czeń. Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa w imieniu gminy odebrał przewodniczący Rady Gminy, Roman Reszka, a Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymał wójt Leopold Jankowski. Goście z Sochaczewa zapowiadają, że nadal z przyjemnością będą korzystać z gościnności Gochów. Jeszcze w tym roku pojawią się na Kaszubach wraz ze skauta mi z Casino we Włoszech. W.R.

16 Czarni Czarne/Piast Cz³uchów - Prime Food Brda Przechlewo 2:3 3:1 Start Miastko - Kaszubia Studzienice 2:0 1:3 MKS Debrzno - Koral Dêbnica 6:0 4:1 UKS Ko³czyg³owy - Bytovia Bytów x 0:3 Garbarnia Kêpice - Unia Korzybie x 3:1 JUNIOR A 1. FCPK Bytovia Prime Food Brda Start Czarni MKS Debrzno Koral Unia Kaszubia JUNIOR B 1. Malek Bytovia Piast MKS Debrzno Kaszubia Start Prime Food Brda Koral UKS Garbarnia Unia SPORTOWY TYDZIEÑ Sobota godz na bytow skim stadionie rozegrane zostaną 5 biegi przełajowe z cyklu Grand Prix. Sobota godz w MDK w Bytowie rozpoczną się otwarte mistrzo stwa Bytowa w warcabach 100 polowych w kat. open (ur. w 1989 r. i starsi). W za wodach mogą wziąć udział także osoby spoza miasta. Niedziela godz w SP 2 w Bytowie odbędą się II międzywojewódz kie zawody karate tradycyjnego o Puchar Burmistrza Bytowa. Niedziela godz Dru tex Bytovia Bytów Unia Tczew; godz Orkan Gostkowo Granit Koczała; godz Myśliwiec Tuchomie Drze wiarz Rzeczenica, Urania Udorpie GKS Kołczygłowy; godz Kaszubia Stu dzienice Swe Pol Link Bruskowo Wlk. Środa godz na bytow skim stadionie w II rundzie Pucharu Pol ski szczebla regionalnego Drutex Bytovia zagra z Drutex Kaszubią Kościerzyna. SPORT KRÓTKO w V wojewódzkim turnieju kla syfikacyjnym żaków w tenisie stołowym w Gdańsku z 5 zawodników Ziemi Bytow skiej najlepiej spisała się 11 letni Patryk Czyryca z Juvenii Półczno, który został sklasyfikowany na miejscach W stawce 73 pingpongistów na pozycjach znaleźli się Aleksander Trapp z Je dynki Bytów i Kacper Kreft z Juvenii w finale wojewódzkim siatków ki chłopców szkół ponadgimnazjalnych w Malborku drużyna LO Bytów zajęła 6 miejsce. Bytowiacy prowadzeni przez Ar tura Chajeckiego w grupie przegrali po 0:2 z LO 15 Gdańsk i ZSSiO Starogard Gd., a w meczu o 5 miejsce ulegli 0:2 ZSP 4 Malbork. Tytuł mistrzowski zdobył ZSZZ Gdańsk. Drugim rywalem Drutex Bytovii By tów w Pucharze Polski szczebla regional nego będzie III ligowa Kaszubia Koście rzyna, która w Chojnicach pokona ła Chojniczankę 10:1. Termin meczu ustalono na środę godz Drutex Bytovia Bytów i Start Miastko doszły do porozumienia i za kwotę, którą latem ub.r. zapłacił bytowski klub, Patryk Kitowski wrócił do swojej dawnej drużyny. Przypomnijmy, iż zawodnik zagrał jesie nią tylko w kilku meczach Drutex Bytovii, a potem wyjechał za granicę. Na inaugu rację rundy wiosennej okręgówki P. Ki towski strzelił jedną z bramek w zwycięs kim spotkaniu Startu ze Spartą Sycewice zawodnicy z Ziemi Bytowskiej studiujący na Uniwersytecie Szczeciń skim zdominowali akademickie mistrzo stwa Szczecina w biegu przełajowym na 2 km. Wygrał Michał Breszka z Taleksu Borzytuchom. Na 3 i 4 miejscu zawody ukończyli biegacze Olimpii Bytów, Mi chał Rolbiecki i Tadeusz Zblewski, a ko lejne lokaty przypadły reprezentantom Taleksu, Krzysztofowi Prabuckiemu i Grzegorzowi Dorszyńskiemu. Wszyscy awansowali do akademickich mistrzostw Polski, które rozegrane zostaną w najbliż szy weekend w Łodzi w Słupsku w mistrzostwach woj. pomorskiego w badmintonie udział wzięła 8 osobowa ekipa młodzików ULKS U 2 Lotka w Bytowie. Najlepiej z nich spisali się Mateusz Potarzycki, Hubert i Mateusz Melchertowie oraz Paweł Szyca, którzy zo stali sklasyfikowani na miejscach na sztucznej nawierzchni boiska AWFiS w Gdańsku w pierwszym wiosen nym meczu pomorskiej lidze juniorów C (ur. w 1991 r. i młodsi) Polmor Bytovia By tów przegrała z wiceliderem Lechią Gda ńsk 0:2. Po 15 kolejkach zespół prowadzony przez Rafała Łuczaka ma 18 pkt. (5 zwy cięstw, 3 remisy i 7 porażek), bramki drużyna KS Kołczygłowy, gra 36 jąca w Słupskiej Amatorskiej Lidze Siat kówki, w pierwszym meczu play off o miejsca 1 4 pokonała Plast Team Słupsk 2:0 (25 23, 25 20). Drugie spotkanie roze grane zostanie w najbliższą sobotę. W kolejnych spotkaniach 13. Nauczy cielskiego Turnieju Siatkówki im. Barba ry Pliszki zanotowano następujące roz strzygnięcia: grupa A ZS Borzytuchom ZS Kołczygłowy 2:3; grupa B LO Bytów G 1 Bytów 3: w XXIII Biegu Szpęgawskim ze Szpęgawska do Starogardu Gd. na 5 miej scu uplasował się kołczygłowianin Rados ław Dudycz, reprezentujący Ekspres Ka towice, a za nim ok. 6 kilometrowy bieg ukończył Grzegorz Dorszyński z Taleksu Borzytuchom. 49. był Arkadiusz Malek z GTS Czarna Dąbrówka, 57 jego kolega klubowy Jerzy Kozłowski, a na 198 miej scu sklasyfikowano trzeciego biegacza GTS u Jana Klasę. Wśród kobiet 7 miejsce (1 lokata w kat lat) zajęła Ewelina Dolna z Jezierza, która repre zentuje WSHE Łódź. Wystartowało pra wie 600 zawodników w IV biegu zaliczanym do Grand Prix Szczecina najszybciej 5,5 kilometro wą trasę pokonał Tadeusz Zblewski z Olimpii Bytów w szkole w Borzytuchomiu z udziałem 5 ekip rozegrano III turniej w ramach Bytowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Wyniki meczów: ZSP Bytów KS Kołczygłowy 0:2 (22 25, 20 25), PTU Bytów Zawisza Borzytuchom 0:2 (17 25, 25 27), ZSP Jedynka Bytów 0:2 (14 25, 23 25), Jedynka Kołczygłowy 2:0 (26 24, 29 27); o 3 miejsce PTU Kołczygłowy 2:1 (25 23, 18 25, 15 11); o 1 miejsce Jedynka Zawisza 2:0 (25 23, 26 24). Następne zawody rozegrane zostaną w SP 2 w Bytowie w pierwszym meczu play off o miejsca 5 8 w II lidze Słupskiej Amator skiej Lidze Koszykówki TKKF FCPK By tów przegrał z LO 5 Słupsk 64:65 (13 23, 14 18, 22 17, 15 7). W bytowskim zespole grali: Bartosz Hołowiej 25 pkt., Paweł Niklas 19, Wojciech Mohr 9, Przemysław Kowiel 8, Dariusz Wica 3, Tomasz Niklas 0 i Patryk Hinc 0. Rewanż w najbliższą niedzielę w Pomysku Wlk. miejscowa Ar konia wygrała ze Skotawą Budowo 5:2 (1:1). Gole dla gospodarzy strzelili: Mar cin Kluczewski 2, Adam Lewandowski, Karol Szulc i Krzysztof Młyński na boisku w Unichowie Dolina Gałąźnia Wlk. wygrała z WKS Nożyno 7:1 (2:0). Bramki dla zwycięzców zdobyli: Mi chał Gański 3, Józef Hildebrandt 2, Krzysztof Czyżewski, Paweł Łangowski i Dariusz Jereczek; dla pokonanych Mar cin Heron. R.N.

17 SPORT FINA GRAND PRIX BORZYTUCHOMIA W TENISIE STO OWYM Decydujące odbicia W³odzimierz Wasielewski ze S³upska nie musia³ zagraæ w ostatnim turnieju w Borzytuchomiu, by po raz czwarty œwiêtowaæ zwyciêstwo w klasyfikacji koñcowej cyklu Grand Prix. W obejmującej 5 turniejów im prezie zorganizowanej przez Za wiszę w 6 kategorii wiekowych zagrało łącznie 69 tenisistów. Oprócz miejscowych, których najliczniej reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej w Niedarzynie, w Grand Prix udział wzięli gracze z Bytowa, Człuchowa, Chojnic, Ustki, Słupska, Tuchomia i Półczna. Właśnie pingpongiści z tej osta tniej miejscowości wychodzący spod ręki trenera Aleksandra Siluty byli najbardziej wido czni w kategoriach młodszych. Paulina Bigus i Weronika Trzeciakowska zajęły dwa pier wsze miejsca wśród uczennic podstawówek, a Bartłomiej Ka piszka był drugi w gronie chłopców, gdzie pewnie zwycię żył 10 letni Aleksander Trapp z Bytowa. Miejscowi gracze do minowali za to w kategorii gim nazjlistów, uczniów szkół średnich i zawo dników do 25 lat. W klasyfikacji łącznej naj lepsi byli borzytuchomianie Marcin Bar niak i Tomasz Gawin oraz Daniel Tylka z Dąbrówki, a mieszkanki Osiek, Magdalena Szyca i Alicja Rudnik, uległy jedynie Mag dalenie Kucharczyk z Bytowa. W³odzimierz Wasielewski ze S³upska ju po raz czwarty triumfowa³ w borzytuchomskim Grand Prix. W grupie mężczyzn w wieku lat triumfował gracz IV ligowego UKS Jedyn ka Bytów Andrzej Trapp, który odczuwając skutki kontuzji jedynie w czwartym turnieju uległ Micha łowi Briegerowi z Chojnic (dru ga pozycja w klasyfikacji gene ralnej). Natomiast w najstarszej kate gorii wiekowej jeszcze przed rundą finałową zwycięstwo za pewnił sobie trzykrotny trium fator borzytuchomskiej impre zy, Włodzimierz Wasielewski ze Słupska. Choć jestem tutaj, nie przystąpiłem do gry. Po pier wsze dlatego, że przed chwilą przyjechałem ze Sławna, gdzie wygrałem podobny turniej i czu cyklu ję pewne zmęczenie, a jutro chcę wystartować w Grand Prix By towa. Po drugie, mając zwycię stwo w kieszeni, gdybym prze grał jakiś ważny dla klasyfika cji końcowej pojedynek, mógł bym być posądzony o jakieś układy. Koledzy powiedzieli, że za to należy mi się nagroda fair play mówił z uśmiechem W. Wasie lewski. Turniej pomyślany na początku jako zawo dy między sołectwami, cieszy się coraz więk szą popularnością wśród zawodników zamiej WYNIKI V TURNIEJU SZKO Y PODSTAWOWE Dziewczêta - 1. Paulina Bigus, 2. Weronika Trzeciakowska - obie Pó³czno, 3. Ewelina Mañska - Niedarzyno. Ch³opcy - 1. Aleksander Trapp - Bytów, 2. Bart³omiej Kapiszka - Pó³czno, 3. Pawe³ Cierson - Bytów. GIMNAZJA, SZKO Y ŒREDNIE I OSOBY DO 25 LAT 1. Magdalena Kucharczyk - Bytów, 2. Magdalena Szyca, 3. Alicja Rudnik - obie Osieki. 1. Krzysztof Paraficz, 2. Marcin Barniak - Borzytuchom, 3. Daniel Tylka - D¹brówka. MÊ CZY NI LAT - 1. Andrzej Trapp - Bytów, 2. Micha³ Brieger - Chojnice, 3. Zbigniew P³otek, 4. Krzysztof Babiñski - obaj Bytów. MÊ CZY NI 46 LAT I STARSI - 1. Krzysztof Kowalski, 2. Wojciech Duda, 3. Leszek Krotowski - wszyscy S³upsk, 4. Leszek Jodaniewski- Cz³uchów. KLASYFIKACJA GENERALNA SZKO Y PODSTAWOWE 1. P. Bigus, 2. W. Trzeciakowska, 3. Daria Ja - d ewska - Niedarzyno. 1. A. Trapp, 2. B. Kapiszka, 3. Pawe³ Cesak - Niedarzyno. GIMNAZJA, SZKO Y ŒREDNIE I OSOBY DO 25 LAT 1. M. Kucharczyk, 2. M. Szyca, 3. A. Rudnik. 1. M. Barniak,2. Tomasz Gawin - Borzytuchom,3. D. Tylka. MÊ CZY NI LAT 1. A. Trapp,2. M. Brieger,3. Z. P³otek,4. K. Babiñski, 5. Bogdan Or³owski - Borzytuchom, 6. Stanis³aw Wantoch-Rekowski - Piaszno. MÊ CZY NI 46 LAT I STARSI 1. W. Wasielewski, 2. K. Kowalski, 3. L. Jodaniewski, 4. Krzysztof P³otek, 5. Tadeusz Malek - Borzytuchom, 6. Wies³aw P³otek - Bytów. scowych, zwłaszcza w konkurencjach senior skich. Uważam, że przyciągają ich nie tylko li czne nagrody fundowane głównie przez miej scowych przedsiębiorców, ale i dobra organi zacja imprezy odbywającej się w sali borzytu chomskiej szkoły ocenia Tadeusz Malek, pre zes miejscowego Zawiszy. K.K. 12 KOLEJKA Z Stegna Parchowo Magic Niezabyszewo 5:1 Początkowo inicjatywa należała do gości, którzy w 21 min objęli prowadzenie po strzale Romana Maikowskiego. Potem gra ła już tylko Stegna. W ciągu pół godziny hat trickiem popisał się Grzegorz Kostrub, a ostatnie gole spotkania strzelili Krzy sztof Wolski i Kamil Grabowski. Przed tym meczem 2 treningi z piłkarzami z Niezaby szewa przeprowadził Kazimierz Dankie wicz, który jednak najprawdopodobniej nie podejmie się prowadzenia Magica. Jak nam powiedział, m.in. ze względu na dłuż szy wyjazd do rodziny. Granit Koczała Juve Uniechów 1:5 GKS Kołczygłowy Iskra Dretyń 2:3 Gospodarze już w 7 min stracili gola, ale potem wyrównali z rzutu karnego egze kwowanego przez Dawida Bartkowa (faul na Krzysztofie Żaczku). Po zmianie stron goście szybko pokonali Radosława Daszkie wicza, jednak po kontrze wyrównał Artur Kalinowski. I gdy wydawało się, że GKS utrzyma wynik remisowy, minutę przed końcem Iskra strzeliła zwycięską bramkę. GTS Astra Czarna Dąbrówka Orkan Gostkowo 0:0 Wynik, który nie może zadowalać żadnej ze stron. Dużo walki w środku pola. Po Kibice w Czarnej D¹brówce byli zaskoczeni, gdy w sk³adzie sêdziowskim zobaczyli kobietê. czątkowo przewagę mieli gostkowianie, ale potem mecz się wyrównał. Drzewiarz Rzeczenica Urania Udorpie 1:4 Udany debiut w roli trenera Uranii Ryszar 37 da Mądzelewskiego, piłkarza i członka Za rządu Bytovii Bytów. Jego drużyna w pier wszej połowie wyraźnie górowała nad rywa lem i po trafieniach Tomasza Lupy i Adriana Stawskiego prowadziła 2:0. Po przerwie ko lejne bramki zdobyli Jacek Kiełpiński i przy stanie 3:1 ponownie T. Lupa. Sokół Wyczechy Myśliwiec Tuchomie 2:3 Tuchomianie przegrywali już 0:2, ale gdy do szatni bramkę strzelił Radosław Raniow ski, zaświtała nadzieja na zwycięstwo. Mi mo że więcej z gry nadal miał Sokół, Myśli wiec po trafieniach Wojciecha Jenty i Dariu sza Fedro sięgnął po komplet punktów. 1. Iskra Urania Granit Orkan GKS Myœliwiec Stegna Drzewiarz Juve Sokó³ Magic GTS-Astra

18 TURNIEJ DLA NAJM ODSZYCH PI KARZY SPORT Talenty znalezione Ponad 100 ch³opców z najm³odszych klas szko³y podstawowej wziê³o udzia³ z zorganizowanym przez szkó³kê pi³karsk¹ ULKS U-2 turnieju,,szukamy m³odych talentów. Uzdolnionych sportowo dzieci nie brakowa³o. Pod okiem trenerów Cezarego Kołakowskiego i Mirosława Wo jacha w szkółce przy SP 2 w By towie trenuje aktualnie ponad 50 chłopców ur. w 1995 r. i młodszych. Starsi biorą udział w słupskiej lidze okręgowej i po je Zwyciêski zespó³ w kat. klas III z Lipnicy. - 5 z 7 zawodników tej dru yny ma ju za sob¹ udzia³ w Lidze Minimistrzów, ale wtedy byliœmy jedn¹ z najm³odszych dru yn. Teraz wygrali rywalizacjê z rówieœnikami. To ukoronowanie naszej 3-letniej pracy - mówi opiekun Bogdan Rymon Lipiñski. siennej rundzie z kompletem zwycięstw przewodzą tabeli. Wszyscy natomiast mają możliwość ogrywania się w przeróżnych turniejach. Młodzi zawodnicy brali już udział m.in. w halowych zawodach w Ko szalinie, Ustce, we Włocławku i w bytow skiej Lidze Minimistrzów. Czekają ich ko lejne, np. turniej,,z podwórka na stadion i turniej im. Marka Wielgusa.,,Szukamy młodych talentów zorganizo waliśmy, by już najmłodszych uczniów za chęcić do futbolu i pozyskać nowych zawo dników. Myślimy bowiem o utworzeniu trze ciej grupy treningowej mówi C. Kołakowski. Gdy w sobotę zgło siło się aż 14 drużyn, or ganizatorzy nie kryli za dowolenia. Przez 6 go dzin młodzi piłkarze po dzieleni na 2 grupy wie kowe z wielką ambicją walczyli o zwycięstwo. Ostatecznie przypadło ono Bytowowi A w kate gorii klas I II (złożone mu głównie z uczniów kl. I b z,,dwójki ) i trzecio klasistom z Lipnicy. Or ganizatorzy indywidual nie wyróżnili trzech za wodników, przyznając im tytuł Młody Talent Otrzymali je: Ma ciej Zborowski, Sylwe ster Młocicki i Przemysław Błaszkowski. Już w poniedziałek na nasz trening przy szło 5 nowych chłopców mówi zadowolony C. Kołakowski, dodając, że wciąż można się zapi sywać, przychodząc z rodzicami na treningi w poniedziałki ( ), wtorki ( ) i piątki ( ). B.M. Dyrektor SP 2, Artur Grzywnowicz, wrêcza statuetkê II-klasiœcie Sylwestrowi M³ocickiemu, jednemu z trzech pi³karzy, którym przyznano tytu³ M³ody Talent WYNIKI Klasy I-II: grupa A - Bytów A - Bytów B 2:0, Bytów D - Bytów A 0:0, Bytów B - Bytów D 0:1; grupa B - Bytów C - Zryw Parchowo 2:0, Bytów E - Bytów C 1:2, Bytów E - Parchowo 0:0; mecz o 5 miejsce: Parchowo - Bytów B 0:0 (karne 2:1); mecz o 3 miejsce: Bytów E - Bytów D 0:2; mecz o 1 miejsce: Bytów C - Bytów A 1:3. Klasy III: grupa A - Orliki Bytów 1 - Bytów 4 1:2, M³ode Gwiazdy Bytów 5 - Lipniczanka Lipnica 0:1, Orliki Bytów 1 - M³ode Gwiazdy Bytów 1:0, Bytów 4 - Lipnica 1:2, Orliki Bytów 1 - Lipnica 0:2, Bytów 4 - M³ode Gwiazdy Bytów 2:0;grupa B - Huta 99 Bytów 2 - Or³y Bytów 3 0:4, SP 1 Miastko - Zryw Parchowo 2:0, Huta 99 Bytów 2 - Miastko 1:0, Or³y Bytów 3 - Parchowo 0:0, Huta 99 Bytów 2 - Parchowo 1:0, Or³y Bytów 3 - Miastko 0:0; mecz o 7 miejsce: M³ode Gwiazdy Bytów - Parchowo 1:1 (k. 1:2); o 5 miejsce: Orliki Bytów 1 - Miastko 0:0 (k. 2:1); o 3 miejsce: Bytów 4 - Or³y Bytów 3 5:0; o 1 miejsce: Lipnica - Huta 99 Bytów 2 1:0. SK ADY ZWYCIÊSKICH ZESPO ÓW Lipniczanka Lipnica: Jakub Pupka-Lipinski, Nikodem Gliniecki, Krzysztof Gostomczyk, Krystian Borzyszkowski, Krystian Rymon Lipinski, Micha³ Drobiñski, Karol Hinc. Bytów A: Karol Wrzesiñski, Maciej Zborowski, Patryk Miko³ajczyk, Mateusz Berent, Jakub Kulisz, Maciej Hasulak, Filip Data i Maciej Stolc w nowej sali gim nastycznej ZSER w Byto wie przy okazji spotkania nauczycieli wf. na konferencji meto dycznej dotyczącej piłki ręcznej, w towarzyskim meczu siatkówki po między nauczycielami Bytowa i Mia stka lepsi okazali się goście. Wygrali 3:0, zdobywając puchar starosty by towskiego. Z kolei puchar dyrektora ZSER trafił do Macieja Ostaszew skiego z Miastka, uznanego najlep szym siatkarzem spotkania. Mecz był formą integracji nauczy cieli wf. i między innymi dzięki nie mu chciałem promować naszą nową salę. Mamy zamiar co roku organizo wać podobne zawody, choć wcale nie musi to być siatkówka powiedział nam dyrektor ZSER, Stanisław Kożyczkowski.. M.H. 38

19 SPORT FINA GRAND PRIX GMINY LIPNICA W TENISIE STO OWYM Regularność popłaca Puchary wójta przypad³y najsystematyczniejszym zawodnikom ca³ego cyklu. Wœród najm³odszych zwyciê yli miejscowi gracze, Angelika Buczkowska i Kamil Topka, a w gronie seniorów triumfowa³ Marcin Barniak z Borzytuchomia. Zakończona trzecia edycja Grand Prix Gminy Lipnica miała rekordową obsadę. W 6 turnie jach w sali szkoły w Borowym Młynie zagra ło 76 pingpongistów, z tego połowa wystąpiła w kategorii otwartej seniorów. Ostatnie za wody nie przyniosły niespodzianek, bowiem w każdej z trzech konkurencji liderzy (Ange lika Buczkowska, Kamil Topka i Marcin Barniak) zgromadzili w poprzednich turnie jach tyle punktów, że byli spokojni o zwycię stwo w klasyfikacji końcowej. Z takiego ukła du skorzystał Roman Reszka zapisując swo je czołowe zawodniczki A. Buczkowską i Lu cynę Trzebiatowską do gry z seniorami. Dziewczyny w kwietniu wystartują w ogólno polskim turnieju, więc jest okazja aby pogra ły z mocniejszymi. Takie przetarcie na pewno im się przyda tłumaczył R. Reszka. Dziewczęta spisały się dzielnie, zajmując miejsca w przedziale Pod nieobecność liderek wśród dziewcząt Niektórzy bohaterowie tegorocznego Grand Prix Gminy Lipnica. Od lewej: Angelika Buczkowska, Marcin Barniak i Aleksander Trapp. najlepsza była ich szkolna koleżanka Ma ria Reszka, co dało jej w końcowym rozra chunku trzecią lokatę w gronie 15 rywalek. Gospodarze dominowali także w finale chłopców, ale w punktacji ogólnej boro wiaków przedzielił najmłodszy w czołów ce, 10 letni Aleksander Trapp z Bytowa (2 lokata). WYNIKI VI TURNIEJU Dziewczêta - 1. Maria Reszka, 2. Paulina Ejtminowicz, 3. Monika Lemañczyk - wszystkie Borowy M³yn. Ch³opcy - 1. Artur Klajst, 2. Wojciech Bukowski, 3. Kamil Topka - wszyscy Borowy M³yn. Seniorzy - 1. Marcin Barniak - Borzytuchom, 2. Krzysztof P³otek, 3. Andrzej Trapp - obaj Bytów. KLASYFIKACJA GENERALNA Dziewczêta - 1. Angelika Buczkowska, 2. Lucyna Trzebiatowska - obie Borowy M³yn, 3. M. Reszka, 4. P. Ejtminowicz, 5. M. Lemañczyk. Ch³opcy - 1. K. Topka, 2. Aleksander Trapp - Bytów, 3. A. Klajst, 4. Micha³ Rudnik - Borowy M³yn, 5. W. Bukowski. Seniorzy - 1. M. Barniak, 2. Leszek Jodaniewski - Cz³uchów, 3. K. P³otek, 4. Wies³aw P³otek - Bytów, 5. Olgierd Buczkowski - Borowy M³yn. W finałowej rozgrywce w najliczniej obsa dzonej kategorii seniorów składającej się najpierw z grupowych eliminacji, a potem walki o czołowe lokaty, każdy z zawodników rozegrał aż 8 meczów. Wszystkie pojedynki wygrał 15 letni gimnazjalista Marcin Bar nak, a za nim z dwoma porażkami uplaso wali się Krzysztof Płotek z Bytowa i gracz bytowskiej Jedynki, Andrzej Trapp. W kla syfikacji łącznej M. Barniak, który startując w 5 turniejach wygrywał czterokrotnie, wy przedził pięciokrotnie drugiego Leszka Jo daniewskiego z Człuchowa i K. Płotka. Cieszymy się, że ta impreza znalazła już stałe miejsce w naszym kalendarzu sporto wym, a nasi uczniowie szykując się nie tyl ko na zawody mogą aż 3 razy w tygodniu po lekcjach korzystać ze wskazówek niestru dzonego Romana Reszki. Jemu też należą się gorące brawa podsumowała wielomie sieczną rywalizację dyrektor miejscowej szkoły, Grażyna Burant, która z wójtem Leopoldem Jankowskim wręczała puchary i nagrody rzeczowe. K.K. PRZE O ONY MECZ DRUTEX-BYTOVII BYTÓW Tabele mówią wiele Ze wzglêdu na z³y stan boiska Wierzyca Pelplin prze³o y³a inaguracjê rundy wiosennej z Drutex-Bytovi¹ Bytów. - Chcemy wreszcie graæ - mówi z naciskiem trener Waldemar Walkusz Mecz miał się odbyć w sobotę 1.04., ale 2 dni wcześniej do by towskiego klubu dotarła informa cja, że boisko w Pelplinie przypomina jezioro i spotkania nie sposób rozegrać. Trenera Waldemara Walkusza zapytaliśmy, czy dob rze to, czy źle, że spotkanie z mocno wzmoc nioną Wierzycą (m.in. Grzegorz Pawłuszek, Andrzej Borowski i Patryk Buława) zostało odwołane. Trudno powiedzieć. Jedno jest pewne: wszyscy chcemy wreszcie grać. W ca łej mojej 30 letniej działalności piłkarskiej rundy wiosennej nigdy nie zaczynaliśmy tak późno, 9 kwietnia powiedział nam szkole niowiec Drutex Bytovii. Zaległy pojedynek beniaminków odbędzie się w środę (początek o godz ). Tak więc Drutex Bytovii w ciągu 18 dni od do przyjdzie zagrać aż 6 razy. Myślę, że zespół jest na tyle dobrze przygoto wany, że sobie poradzi mówi W. Walkusz. Wszystkie inne zespoły rozegrały swoje spotkania. Co prawda Jantar Ustka przegrał, ale Powiśle Dzierzgoń i Kaszuby Połchowo zdobyły punkty i Drutex Bytovia osunęła się na 13 pozycję. A stąd tylko krok do strefy ba rażowej. Tak więc trzeba będzie być bardzo czujnym, by w natłoku meczów nagle się w niej nie znaleźć. Pozycja w tabeli jest dość do bra, ale nie zapominamy, że o utrzymanie trzeba będzie walczyć. To cel podstawowy. Oczywiście, chcemy grać jak najlepiej i być może uda się ukończyć sezon na miejscu 5 9 mówi W. Walkusz. B.M. 39 Rod³o Kwidzyn - Jantar Ustka 1:0 Gryf 95 S³upsk - Pomezania Malbork 1:0 Kaszuby Po³chowo - Wis³a Tczew 2:0 Orkan Rumia - Ba³tyk Gdynia 2:5 Czarni Pruszcz Gd. - Orlêta Reda 0:2 Unia Tczew - Wierzyca Starogard Gd. 0:4 Wierzyca Pelplin - Drutex-Bytovia Bytów prze³. Olimpia Sztum - Start Mrzezino 1:0 Arka II Gdynia - Powiœle Dzierzgoñ 2:2 1. Rod³o Ba³tyk Wierzyca S Orkan Czarni Wierzyca Start Orlêta Arka II Unia Powiœle Kaszuby Drutex-Bytovia Jantar Olimpia Wis³a Gryf Pomezania

20 SPORT Polonez Bobrowniki - B³êkitni G³ówczyce 2:1 Koral Dêbnica - Start eba 4:2 Swe Pol Link Bruskowo W. - Pogoñ Lêbork 0:1 Prime Food Brda Przechlewo - Kaszubia Studzienice 3:1 Karol Pêplino - Unia Korzybie 0:0 MKS Debrzno - ZS Damnica 1:1 Czarni Czarne - Piast Cz³uchów 2:1 1. Start Prime Miastko Food Brda Sparta 17 38Sycewice Pogoñ Polonez Czarni Karol Kaszubia Piast Swe Pol Link Koral Unia ZS Damnica MKS Debrzno Start M Start B³êkitni Sparta KASZUBIA STUDZIENICE KONTRA LIDER Z PRZECHLEWA Pierwszy gol Daniela Sieprawskiego Kaszubia Studzience na inauguracjê rundy wiosennej stawia³a silny opór liderowi, ale nie uniknê³a b³êdów w defensywie i zesz³a z boiska pokonana. Debiutant ze Studzienic na mecz z liderem okręgówki przyje chał z 4 nowymi zawodnikami: młodzieżowcami Danielem Sieprawskim i Krzysztofem Miąskowskim oraz Toma szem Grubą i bramkarzem Pawłem Pelą. Był z nimi także pozyskany na stałe z Byto vii Krzysztof Petryszyn, ale z gipsem na Mimo œcis³ego krycia, debiutuj¹cy w barwach Kaszubii 19-letni Daniel Sieprawski (drugi z prawej) strzeli³ honorowego gola. prawej kostce mógł jedynie obserwować ko legów z trybun. I choć tylko P. Pela i D. Sieprawski zagrali w pełnym wymiarze czasowym, można powiedzieć, że trener Mirosław Wojach z nowych piłkarzy powi nien być zadowolony. Mecz rozpoczął się po myśli gospodarzy, którzy już w 4 min po ładnym strzale z wo leja Dariusza Szopińskiego pokonali golki pera Kaszubii. Kolejne minuty upływały pod znakiem optycznej przewagi studzieni czan, ale ich snajperom zabrakło szczęścia w wykończeniu sytuacji bramkowych. Zwłaszcza Piotrowi Mudyniowi, który z ostrego kąta trafił w poprzeczkę. W 15 min meczu sędzia nie dostrzegł za grania ręką piłkarza z Przechlewa i gospo darze uniknęli rzutu karnego, ale w za mian napastnik Brdy, kończąc ładną ze społową akcję, nie trafił z 3 m. Już do końca pierwszej połowy oglądaliśmy koncert nie wykorzystanych sytuacji z obu stron. Początek drugiej odsłony należał do gości, którzy przez kwadrans praktycznie nie scho dzili z połowy lidera, ale D. Sieprawski, K. 40 Andrzej Pluto Prądzyński, trener Prime Food Brdy: Gra gorsza, wynik lepszy. Czeka nas jeszcze dużo pracy. Mirosław Wojach, trener Kaszubii: My gramy, a oni strzelają, wszystko po błędach obrony. Z przekroju całego me czu zasługiwaliśmy na remis. Miąskowski i P. Mudyń nie wykorzystali do godnych pozycji strzeleckich. W 61 min za wodów sędzia w dość kontrowersyjnej sytua cji wskazał na wapno po faulu Miłosza Au gustynowicza i P. Pelę pokonał Michał Wir kus. Chwilę później drugą żółtą, a w konsek wencji czerwoną kartkę ujrzał kapitan zespołu z Przechlewa, Karol Myszka. Mimo osłabienia, gospodarze skutecznie kontro wali przesuniętych do przodu studzieniczan i w 66 min za sprawą M. Wirkusa zdobyli trzecią bramkę. Prowadząc 3:0 cofnęli się na własne pole karne, broniąc korzystnego wyniku. Nie ustrzegli się jednak błędu. W 79 min D. Sieprawski dobił z bliska wrzutkę z rzutu wolnego Piotra Mudynia, ustalajac końcowy wynik. K.M., K.K.

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Na ostatnie wybory do Zarządu Osiedla nr 3 przyszło ledwie około 30 osób. W innych osiedlach było ich znacznie mniej.

Na ostatnie wybory do Zarządu Osiedla nr 3 przyszło ledwie około 30 osób. W innych osiedlach było ich znacznie mniej. Kontakty z zagranicznymi samorządami były częścią szerszego otwierania się na świat. Jeszcze w pierwszej kadencji bliżej poznaliśmy się ze Szwedami, co zaowocowało współpracą z gminą Markaryd leżącą w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość)

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejta, zastępey wejta, sekretarza gminy, slmrbnika gminy, kierownilm jednostld organizaeyjnej gminy, osoby zarządzająeej i ezłonlm organu zarządzająeego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba IV. KADENCJA - LATA 2002 2006 Wójt - Adam Dariusz Rachuba WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Nazwa zadania Wartość PLN Parametry Okres Nazwa Funduszu i wielkość dofinansowania /PLN/ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako: osoba bezrobotna - posiadająca aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach woj. zachodniopomorskiego z udziałem pieszych i rowerzystów za okres 10 miesięcy 2008 roku I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Informacje ogólne Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

czyli jak przeprowadzić obywatelską rewolucję przy pomocy Budżetu Obywatelskiego.

czyli jak przeprowadzić obywatelską rewolucję przy pomocy Budżetu Obywatelskiego. czyli jak przeprowadzić obywatelską rewolucję przy pomocy Budżetu Obywatelskiego. Osiedle Teofilów dwa lata temu: Brzydkie i zdegradowane tereny zielone Ludzie narzekają na wszystkich i na wszystko Do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

W wakacje bliżej pracy Stać cię na to wyzwanie!

W wakacje bliżej pracy Stać cię na to wyzwanie! TAI Press 0707115750301 Kurier Szczeciński z dnia 2007-07-24 W wakacje bliżej pracy W NAJBLIŻSZY czwartek startują letnie warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Świetna zabawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A X V I T A R G I B U D O W N I C T W A Łódź, 19-22 lutego 2009 r. P R O G R A M T A R G Ó W Czwartek, 19.02.2009 r. 10.00-18.00 targi otwarte dla zwiedzających 11.00-11.40 uroczyste otwarcie XVI Targów

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Mrocza, wrzesień 2004 rok 2 I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANY KIERUNEK DZIAŁAŃ SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt)

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Sprawność zuchowa Watrzyk 1. Wzięła/ął udział w zbiórce z okazji 100-lecia Szczepu. 2. Zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH

PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH BR.1711.5.2015 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH WRZESIEŃ 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEAZDÓW ŚRODKA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych () miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja i dojazd do działek:

Lokalizacja i dojazd do działek: Lokalizacja i dojazd do działek: Działki położone są w miejscowości Żałe k. Rypina Dojazd do działek całoroczny drogą asfaltową do Żałe, a następnie 150 m drogą gruntową, aż do jeziora (działka 596/8).

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO WÓJT GMINY KOŁCZYGŁOWY ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy tel. 59 821 32 31, fax. 59 821 35 97, e-mail: ug@kolczyglowy.pl RRG.6733.1.2013 Kołczygłowy, dnia.. luty 2013 roku P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Komisarz Martin Schlagner policjant z Siegen przebywał na stażu zawodowym w Jeleniej Górze we wrześniu 2012 roku, natomiast w październiku w Policji Siegen

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów... SPIS TREŚCI Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Część I. Ochrona praw jednostki Rozdział I. Obywatelstwo polskie... 3 1. Wyjaśnienie pojęć z zakresu spraw obywatelskich na podstawie doktryny... 3 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzeda y: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u ytkowej 40,09 m2 usytuowany na I pi trze w budynku mieszkalno-u ytkowym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie L.p.Tytuł Projektu 1 Centrum Kreatywnej Nauki 2 3 4 Aktywna przestrzeń - kontra cyber przestrzeń Akumulator ładowania pozytywnej energii Budynek komunalny w Wnioskodawca Krótki opis Zabytkowy budynek magazynu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo