1. WSTĘP OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA..."

Transkrypt

1 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis treści 1. WSTĘP OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA TERENU I OTOCZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU W FAZIE UDOSTĘPNIANIA, EKSPLOATACJI I REKULTYWACJI GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Odpady, ścieki Pyły, spaliny, hałas OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY GEOLOGICZNE, HYDROLOGICZNE, HYDROGEOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYDOBYCIA KOPALINY I ICH WPŁYW NA ZMIANY STANU WODY NA GRUNTACH SĄSIEDNICH, WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I ŚWIATA ZWIERZĘCEGO INWENTARYZACJA ORNITOLOGICZNA UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAKAZÓW I USTALEŃ W ZAKRESIE CZYNNEJ OCHRONY EKOSYSTEMÓW DLA SOLECKO-PACANOWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA - TZW. WARIANT ZEROWY OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM: ROZDZIELNA EKSPLOATACJA ZŁÓŻ "OLEŚNICA 1" I "OLEŚNICA 2" (WARIANT I) POŁĄCZONA EKSPLOATACJA ZŁÓŻ "OLEŚNICA 1" I "OLEŚNICA 2" (WARIANT II) WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA (REKOMENDOWANY) Z UZASADNIENIEM WYBORU OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO ODDZIAŁYWANIA TRANS GRANICZNEGO NA ŚRODOWISKO WYSTĄPIENIE POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO... 38

2 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" 8.1. ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI, ROŚLINY, ZWIERZĘTA, GRZYBY I SIEDLISKA PRZYRODNICZE, WODĘ I POWIETRZE Oddziaływanie na ludzi Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI, KLIMAT I KRAJOBRAZ ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY, OBJĘTE ISTNIEJĄCĄ DOKUMENTACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI REJESTREM LUB EWIDENCJĄ ZABYTKÓW ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE I WARUNKI ŻYCIA LUDZI NA ETAPIE REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Zanieczyszczenia chemiczne, pyłowe, hałasu i drgania, również poza obszarem, realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem terenów zabudowy mieszkaniowej i dróg dojazdowych Oddziaływanie na wody podziemne, powierzchniowe oraz glebę na etapie realizacji, eksploatacji, z uwzględnieniem położenia w stosunku do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, ujęć wody indywidualnych oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wpływ planowanego przedsięwzięcia na ochronę przeciwpowodziową terenów przyległych w szczególności terenów zabudowy mieszkaniowej Wskazania i szczegółowa charakterystyka zabezpieczeń eliminujących lub ograniczających możliwość powstania sytuacji stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzi oraz negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze wraz z oceną skuteczności ich działania, zagrożenie pożarowe Analiza konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY ELEMENTAMI, O KTÓRYCH MOWA W PKT OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI OCHRONA PRZED HAŁASEM OCHRONA PRZED ZANIECZYSZCZANIE POWIETRZA OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH OCHRONA ŚWIATA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO OCHRONA KRAJOBRAZU OCHRONA OBSZARU NATURA PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA... 70

3 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" 12. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W SKALI ODPOWIADAJĄCEJ PRZEDMIOTOWI I SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W RAPORCIE ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ELEMENTU RAPORTU NAZWISKO OSOBY LUB OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH RAPORT ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU... 77

4 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis załączników Załączniki tekstowe Załącznik 1. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów Załącznik 2. Uchwała nr XLV/64/13 Rady powiatu w Staszowie Opracowania własne wykonane dla potrzeb sporządzenia Raportu Wróbel D., 2013: Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru planowanej eksploatacji surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Załącznik tekstowy A Folta T., 2013: Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" wraz z terenem przyległym Załącznik tekstowy B Klimek A., 2013: Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji do powietrza i emisji hałasu Załącznik tekstowy C Załączniki graficzne Załącznik 1. Mapa sytuacyjno wysokościowa, skala 1:2000 Załącznik 2. Przekroje geologiczno-górnicze, skala 1: 2000/500 Załącznik 3. Wycinek szczegółowej mapy geologiczno-gospodarczej Polski - arkusz Pacanów, skala 1: Załącznik 4. Planowane zagospodarowanie złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" (Wariant realizacyjny), skala 1:2000

5 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi element procedury postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu torfu i piasku ze złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" położonych w miejscowości Oleśnica, w gminie Oleśnica, w powiecie staszowskim, województwo świętokrzyskie. Decyzja środowiskowa stanowi wymóg formalny postępowania związanego z uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopaliny. Szczegółowy zakres raportu został określony w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ) znak: WOO-II AS.2, z dnia r. Raport spełnia wymogi określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz z późniejszymi zmianami) oraz uwzględnia w/w opinię RDOŚ w Rzeszowie. Zakres tematyczny i problemowy opracowania dostosowany został do skali i rodzaju planowanego przedsięwzięcia oraz uwarunkowań środowiskowych i technicznych jego realizacji. Poddano analizie budowę geologiczną złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2", ukształtowanie terenu oraz jego obecne i planowane zagospodarowanie, warunki gruntowe, wody powierzchniowe i podziemne, warunki klimatyczne, gleby, faunę i florę, obszary prawnie chronione oraz stan poszczególnych komponentów środowiska. Szczegółowe analizy i prognozy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, hałas, przyroda, awifauna) zamieszczono w oddzielnych opracowaniach, stanowiących załączniki A, B, C, do Raportu W celu uzyskania lepszej zwartości Raportu w jego części podstawowej zamieszczono syntetyczne wyniki i wnioski z tych opracowań. Z uwagi na podobny charakter prac wykonywanych w fazach: udostępniania złoża, eksploatacji kopaliny, likwidacji kopalni i rekultywacji wyrobisk (roboty ziemne z zastosowaniem maszyn górniczych), nie wyodrębniano tych faz w ocenie wpływu

6 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 2 analizowanego przedsięwzięcia na środowisko. Prognozy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonano dla robót przygotowawczych i eksploatacji złoża, charakteryzujących się największym natężeniem prac, największą ilością zaangażowanego sprzętu, a tym samym maksymalnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. 2. Opis planowanego przedsięwzięcia 2.1. Lokalizacja i charakterystyka przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcie polega na wydobywaniu kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2. Lokalizację złóż przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Lokalizacja złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Pod względem administracyjnym teren przedsięwzięcia położony jest na gruntach miejscowości Oleśnica, w gminie Oleśnica, powiecie staszowskim i województwie świętokrzyskim. Złoża znajdują się około 0,8 km na południe od tej miejscowości (Rys. 2).

7 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 3 Rys. 2. Lokalizacja złóż "Oleśnica", "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Według podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego z 1998 r. w układzie dziesiętnym opisywany teren położony jest w obrębie następujących jednostek: prowincja: Wyżyny Polskie (34), podprowincja: Wyżyna Małopolska (342), makroregion: Niecka Nidziańska (342.2), mezoregion: Niecka Połaniecka (342.28).

8 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 4 Niecka Połaniecka ma charakter rozległego zapadliska o rozciągłości z północnego zachodu na południowy wschód. Leży pomiędzy Garbem Pińczowskim na południu, a Pogórzem Szydłowskim na północy. Obszar złóż położony jest w granicach Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (S-POChK). Swoim zasięgiem obejmuje on gminy Oleśnica i Pacanów oraz część gmin: Busko-Zdrój, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy i Wiślica. Stanowi osłonę Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Od północy graniczy z Chmielnicko - Szydłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Złoże "Oleśnica 1" jest eksploatowane od 2004 r. przez firmę "WIENERBERGER" Ceramika Budowlana Sp. z o.o. na podstawie koncesji znak: ŚR.V-7412/1/2002 udzielonej w dniu r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWS.V /l0 z dnia r. Na podstawie projektu prac geologicznych [4] prowadzone były prace rozpoznawcze i dokumentacyjne przyległego złoża "Oleśnica 2" o powierzchni 57,36 ha w obrębie geodezyjnym Oleśnica. Określone w dokumentacji geologicznej, zatwierdzonej Decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ.V z dnia r., zasoby geologiczne złoża iłów przydatnych dla ceramiki budowlanej wynoszą 21,6 mln m 3. Planowane przedsięwzięcie polega na łącznym zagospodarowaniu złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2", co omówiono w dalszej części opracowania - rozdział 6.2. Rozpoczęcie eksploatacji złoża "Oleśnica 2" planowane jest po zmianie koncesji, najwcześniej w drugiej połowie 2014 r. Wydobywanie kopaliny odbywać się będzie jak na złożu "Oleśnica 1" - metodą odkrywkową, sposobem mechanicznym, bez użycia materiałów wybuchowych. W zależności od zapotrzebowania, poziom wydobycia kopaliny wyniesie od 150 do 300 tys.m 3 /rok. Kopalina zostanie wykorzystana dla potrzeb ceramiki budowlanej w sąsiadującym ze złożem zakładzie ceramicznym. Eksploatacją zostaną objęte zasoby bilansowe pomniejszone o zasoby uwięzione w pasach ochronnych (zasoby nieprzemysłowe) oraz skarpach i dnie odkrywki (straty pozaeksploatacyjne i eksploatacyjne). Wielkość zasobów do wydobycia, czyli tzw. zasoby operatywne, zostanie określona w projekcie zagospodarowania złoża.

9 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 5 Po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zostanie zrekultywowane w kierunku wodnym. Do rekultywacji zostaną wykorzystane nadkładowe masy ziemne, które będą przemieszczane do wyrobiska (zwałowanie wewnętrzne), zmniejszając jego końcową powierzchnię i głębokość. Na jego obszarze powstanie zagłębienie ze zbiornikiem wodnym oraz zrekultywowanym otoczeniem zbiornika Charakterystyka terenu i otoczenia przedsięwzięcia Obszar planowanego przedsięwzięcia zajmuje powierzchnię ponad 103 ha i obejmuje fragment neogeńskiego garbu (wzniesienia) o wysokości dochodzącej do 220 m n.p.m. Wysokości bezwzględne terenu wahają się od 194,5 m n.p.m. w jego północno zachodniej części do 220 m n.p.m. na południu. Spadki terenu kształtują się na poziomie 2-6. Generalnie przedmiotowy obszar jest nachylony w kierunku północnym i zachodnim pod kątem średnio 4-5. Na terenie objętym inwestycją przeważają grunty IV i V klasy bonitacyjnej. Przez wiele lat teren nie był wykorzystywany rolniczo. Dopiero w ostatnim okresie porastające go łąki są koszone i wykorzystywane do wypasu. Zarówno w granicach złóż, jak i w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary leśne. Złoża "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" położne są na terenie niezabudowanym. Nie występują na nim obiekty infrastruktury technicznej (kolejowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, a także linie energetyczne, telefoniczne itp.), stwarzającej ograniczenia w planowaniu eksploatacji. W pobliżu nie ma budynków oraz instalacji mogących mieć wpływ na realizację projektowanych prac i przyszłą eksploatację złoża. Najbliższe pojedyncze obiekty zabudowy zagrodowej znajdują się w odległości 500 m na kierunku południowo-wschodnim (Wólka Sroczkowska), 600 m na kierunku południowo-zachodnim (Kolonia Szumarka) i około 800 m na kierunku północnym (Oleśnica) Rys. 2. W odległości około 450 m od obszaru projektowanych prac, na działce o numerze ewidencyjnym 1039/1, znajduje się zakład Ceramiki Budowlanej Wienerberger w Oleśnicy. Do Zakładu tego, wzdłuż drogi Oleśnica Pacanów doprowadzona jest linia elektryczna, telefoniczna, a także instalacja wodociągowa i gazowa.

10 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 6 Tereny zajmowane pod planowane przedsięwzięcie zostały określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica [5] jako "tereny i obszary górnicze". Teren przedsięwzięcia położony jest w sąsiedztwie zakładu ceramicznego należącego do Inwestora, w granicach Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (S-POChK) Rys. 3. Rys. 3. Otoczenie inwestycji Stan zagospodarowania terenu nie stwarza ograniczeń dla planowanego przedsięwzięcia. Pewne ograniczenia wynikają z uwagi na położenie terenu w obszarze S-POChK, co omówiono w rozdziale 3.5. Na zachód od granic obszaru projektowanych prac znajduje się rów, do którego odprowadzane są wody z odwadniania wyrobiska. Rów ten dalej łączy się z ciekiem zwanym Kanałem, będącym dopływem rzeki Wschodniej. Na Kanale zostały wykonane sztuczne zbiorniki wodne wykorzystywane jako stawy hodowlane (Rys. 4). Rzeka Wschodnia jest ciekiem III-rzędu płynącym w odległości około 5,5 km na północ od omawianego obszaru. Ma ona swój początek w Zreczu koło Chmielnika i ujście do Czarnej Staszowskiej koło Połańca. Obszar planowanego przedsięwzięcia nie jest terenem zagrożonym powodzią ani podtopieniami.

11 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 7 Rys. 4. Cieki w sąsiedztwie Na terenie planowanej inwestycji nie występują inne prawnie chronione elementy środowiska. Najbliższy obszar "Natura 2000" znajduje się w rejonie Stopnicy, w odległości około 10 km na zachód od granic przedsięwzięcia. Położenie komunikacyjne obszaru planowanego przedsięwzięcia jest bardzo dogodne. Od strony zachodniej sąsiaduje z drogą powiatową nr 1225 Oleśnica Pacanów natomiast wzdłuż jego południowych granic biegnie droga gruntowa, łącząca miejscowości Wólka Oleśnicka i Sroczków. W niewielkiej odległości od obszaru projektowanej eksploatacji przebiegają drogi: w odległości około 3 km na południe droga krajowa nr 79 relacji Sandomierz Kraków, w odległości około 3,5 km na południowy zachód droga krajowa nr 73 relacji Kielce Tarnów oraz około 5 km na północny zachód droga wojewódzka nr 757 relacji Opatów Stopnica (Rys. 1). Wyjazd i wjazd na teren kopalni będzie następował z działki ew. nr 1039/1, na której zlokalizowany jest zakład ceramiczny (Rys. 5). Transport kopaliny z kopalni do zakładu ceramicznego odbywać się będzie wewnętrznymi tymczasowymi drogami technologicznymi o nawierzchni gruntowej. Drogi te będą przebudowywane w miarę przemieszczania się frontu eksploatacji złoża.

12 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 8 Rys. 5. Drogi dojazdowe do zakładu ceramicznego i kopalni 2.3. Warunki użytkowania terenu w fazie udostępniania, eksploatacji i rekultywacji Złoża surowców ilastych "Oleśnica 1" "Oleśnica 2" położone są na obszarze siedmiu działek ewidencyjnych oznaczonych numerami:1039/1, 1039/2, 1039/3, 897/3, 897/4, 897/5 i 917 w obrębie geodezyjnym Oleśnica (Załącznik tekstowy 1). Wszystkie nieruchomości gruntowe, za wyjątkiem działki ewidencyjnej nr 917 (stanowiącej drogę) są własnością Przedsiębiorcy "Wienerberger Ceramika Budowlana" Sp. z o.o., zajmują powierzchnię 103,5 ha. Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje zajęcie terenu i związane z tym zmiany w użytkowaniu i ukształtowaniu terenu. Tereny zajmowane pod planowane przedsięwzięcie zostały określone jako "tereny i obszary górnicze" [5]. Grunty w granicach złóż klasyfikowane są jako grunty orne średnich i niskich klas bonitacyjnych (IVa, IVb oraz V). Gleby wyższych klas bonitacyjnych (objęte ochroną) na obszarze projektowanych prac nie występują. Rejon planowanego przedsięwzięcia położony jest na terenie rolniczym, poza zwartą zabudową miejscowości Oleśnica. Od kilku lat, grunty te nie są użytkowane rolniczo. Odległość do najbliższych zabudowań położonych na południe od złoża wynosi około 800 metrów. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty infrastruktury technicznej (kolejowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, a także linie

13 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 9 energetyczne, telefoniczne itp.), stwarzającej ograniczenia w zagospodarowaniu złóż. W odległości około 450 m od obszaru projektowanych prac, na działce ewidencyjnej o numerze 1039/1, znajduje się zakład Ceramiki Budowlanej Wienerberger w Oleśnicy. Do Zakładu wzdłuż drogi Oleśnica Pacanów doprowadzona jest linia elektryczna, telefoniczna, a także instalacja wodociągowa, i gazowa. Powierzchnia obszaru górniczego "Oleśnica 1" wynosi 45,62 ha, zaś terenu górniczego 61,72 ha. Teren złoża obejmuje działki nr ew. 1039/2, 1039/3 i część działki nr ew. 1039/1. Złoże to jest eksploatowane od 2004 r. [2, 3] przez firmę "WIENERBERGER" Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Złoże "Oleśnica 1" zostało udostępnione wkopem wykonanym w południowej części. Eksploatacja jest prowadzona metodą odkrywkową, systemem ścianowym, kilkoma piętrami eksploatacyjnymi (w zależności od ukształtowania stropu i spągu złoża) o wysokości 5 m, z postępem frontu eksploatacyjnego w kierunku wschodnim. Teren złoża "Oleśnica 2" położony jest na obszarze czterech działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 897/3, 897/4, 897/5 i 917 w obrębie geodezyjnym Oleśnica. W rekomendowanym wariancie przedsięwzięcia, zwanym wariantem realizacyjnym, założono połączoną eksploatację złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" po nabyciu prawa własności do działki nr ew. 917, po której przebiega droga nr 0116T (sprawa w toku załącznik tekstowy 2). W wariancie tym znika pas ochronny terenu rozdzielający oba złoża, w związku z czym możliwa będzie kontynuacja dotychczasowego, wschodniego kierunku eksploatacji złoża "Oleśnica 1" aż do osiągnięcia wschodniej granicy złoża "Oleśnica 2". Po osiągnięciu tej granicy nastąpiłaby zmiana kierunku eksploatacji złoża na kierunek północny, a po osiągnięciu północnej granicy złoża na kierunek zachodni, który byłby kontynuowany aż do zachodniej granicy złoża "Oleśnica 1" [6]. Schemat postępu eksploatacji złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" według wariantu realizacyjnego przedstawiono na rysunku 6.

14 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 10 Rys. 6. Schemat zagospodarowania złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" według wariantu realizacyjnego W fazie udostępnienia złóż do eksploatacji nastąpi zdjęcie warstwy nadkładu, który zostanie umieszczony na tymczasowych zwałowiskach. Miąższość nadkładu jest zmienna i waha się w granicach od 0,0 6,2 m, średnio wynosi 1,9 m. Zdejmowanie nadkładu przebiegać będzie z wyprzedzeniem w stosunku do frontu eksploatacji złóż, przy czym warstwa glebowa będzie zdejmowana i składowana selektywnie na tymczasowych zwałowiskach. Prace te odbywać się będzie poza okresem lęgowym ptaków. Wraz z postępem eksploatacji powiększać się będzie powierzchnia zajmowana przez wyrobisko. Docelowo nadkładowe masy ziemne wraz z napotkanymi przerostami płonnymi nie nadającymi się do produkcji, zostaną wykorzystane do rekultywacji. W wyniku eksploatacji kopaliny powstanie niecka głębokości około 40 metrów, o nieprzepuszczalnym lub słabo przepuszczalnym podłożu ilastym. Najbardziej naturalnym kierunkiem zagospodarowania ostatecznego wyrobiska poeksploatacyjnego będzie zbiornik wodny z zadrzewionym otoczeniem. Roboty związane z rekultywacją terenu, polegające na odpowiednim kształtowaniu skarp i zboczy wyrobiska oraz przemieszczaniu mas nadkładowych ze zwałowisk

15 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 11 tymczasowych na dno wyrobiska, prowadzone będą równocześnie z eksploatacja złoża. Zwałowanie wewnętrzne rozpoczęte zostanie w południowej części wyrobiska, gdzie najwcześniej osiągnięty zostanie spąg złoża. Szczegóły dotyczące kierunków i sposobu rekultywacji zostaną określone w odrębnym opracowaniu Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych Eksploatacja iłów odbywać się będzie z wyłączeniem sezonu zimowego i tylko w porze dziennej (I, II zmiana) zależnie od zapotrzebowania na surowiec. Eksploatacja prowadzona będzie metodą odkrywkową bez stosowania materiałów wybuchowych i odwadniania złoża, z wykorzystaniem typowych maszyn górniczych i środków transportu: do urabiania złoża zastosowane będą koparki spalinowe na podwoziu gąsienicowym, do przepychania mas ziemnych w trakcie czyszczenia wyrobiska posłużą spycharki spalinowe, do wywozu kopaliny użyte będą wozidła typu VOLVO, MOXY, TAREX, CATAPILLAR lub inne samochody samowyładowcze. Dla maszyn górniczych określono minimalne szerokości pasów bezpieczeństwa: 1,5 m od dolnej i górnej krawędzi ściany eksploatacyjnej dla koparek. 3,0 m od górnej i dolnej krawędzi ściany wyrobiska dla pozostałych maszyn, drogi kopalniane poprowadzone będą w odległości nie mniejszej niż 4,0 m od krawędzi ściany eksploatacyjnej. Obecnie na obszarze około 15 ha udostępniony jest poziom nadkładowy oraz 5 poziomów złożowych (do rzędnej 188,0 m n.p.m.). Sukcesywnie, w miarę rozwoju eksploatacji będą otwierane następne 3 poziomy eksploatacyjne. Docelowo utworzonych będzie 8 pięter eksploatacyjnych o wysokości do 5 m, z ewentualnym podziałem w trakcie urabiania na dwa podpiętra. Planuje się wydobycie kopaliny w ilości do około 300 tys. m 3 rocznie. Następne poziomy eksploatacyjne o rzędnych: 183 m n.p.m., 178 m n.p.m., 173 m n.p.m. zostaną udostępnione za pomocą wkopu o nachyleniu około 10%,

16 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 12 w kształcie prostokąta o wymiarach 20 x 60 m. Wkop ten posłuży jako pochylnia zjazdowa na kolejny poziom. Poszczególne wkopy zostaną zlokalizowane od strony zachodnich skarp obecnego wyrobiska, z zachowaniem wszelkich parametrów eksploatacyjnych. Po osiągnięciu spągu złoża (168 m n.p.m.) i wyprzedzeniu prac eksploatacyjnych na minimalną bezpieczną odległość rozpoczęte zostanie zwałowanie wewnętrzne. Zdejmowanie piętra nadkładowego prowadzone będzie z wyprzedzeniem przed robotami eksploatacyjnymi. Skarpa nadkładowa o miąższości do 6,2 m będzie eksploatowana pod kątem 70, a następnie łagodzona. Wyniki ekspertyzy geotechnicznej [9] wykazały, że skarpy stałe w nadkładzie powinny być prostoliniowe, nachylone pod kątem nie większym niż 26,50 (nachylenie 1:2). Nadkład jest deponowany na 5 tymczasowych zwałowiskach zewnętrznych: Z 1 i Z 2, Z 3, Z 4 Z 5. Parametry tych zwałowisk i planowaną pojemność podano w poniższej tabeli [według 3]. Symbol zwałowiska Powierzchnia [m 2 ] Poziom 1 Poziom 2 Kubatura całego Wysokość [m] Kubatura [m 3 ] Wysokość [m] Kubatura [m 3 ] zwałowiska [m 3 ] Z Z Z Z Z Z Razem W projekcie zagospodarowania złoża "Oleśnica 1" [2] ilość mas ziemnych do ulokowania na zwałowiskach określono na 0,9 mln m 3. Planowane zagospodarowanie złoża "Oleśnica 2" powiększy tą ilość o 1,3 mln m 3, jednakże uruchomienie zwałowania wewnętrznego wyeliminuje potrzebę budowania dodatkowych zwałowisk zewnętrznych. Nachylenie skarp zwałów mas ziemnych nie powinno być większe niż 30 a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska powinno wynosić minimum 8 10 m. Minimalne wyprzedzenie skrywki w stosunku do górnej krawędzi ściany eksploatacyjnej

17 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 13 wynosić będzie około 20 m. Dla skarp nadkładu przyjęto kąt nachylenia około 40 [7]. Docelowo, po rozwinięciu eksploatacji 8 piętra nadkładowe masy ziemne będą przemieszczone na spąg wyrobiska. Utrzymywane będzie przy tym minimum 20 m wyprzedzenie robót eksploatacyjnych przed robotami przemieszczania nadkładu na zwałowisku wewnętrznym (odległość miedzy stopą zwałowiska wewnętrznego a dolną krawędzią ostatniego 8 piętra eksploatacyjnego). Zachowany będzie kąt usypu zwału wynoszący 30. Złożowe skarpy robocze poszczególnych pięter będą miały nachylenie do 70. W przewidywanych okresach dłuższych postojów będą one łagodzone sezonowo do wymaganego dla skarp stałych kąta 24 [3, 7, 8]. Podstawowe parametry urabiania złoża: ilość pięter 8 wysokość piętra wysokość ściany podpiętra eksploatacyjnego max 5,04 m w tym: 2,5 m maksymalny kąt nachylenia ścian (ocios roboczy i eksploatacyjnych) szerokości półki pomiędzy skarpami końcowymi wyniesie min. 5,0 m kąt generalny zboczy stałych (16-18) Spągi poszczególnych pięter eksploatacyjnych zostaną założone na rzędnych: poziom m n.p.m., poziom m n.p.m., poziom m n.p.m., poziom m n.p.m., poziom m n.p.m., poziom m n.p.m., poziom m n.p.m., poziom m n.p.m. (spąg złoża).

18 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 14 Wydobyty ze złoża urobek ładowany będzie na środki transportu przy użyciu koparek, a następnie przewożony na hałdę surowcową zlokalizowaną poza wyrobiskiem i zakładem górniczym na placu składowym przy zakładzie ceramicznym. Drogi technologiczne wewnątrz kopalni poprowadzone będą po dnie wyrobiska i po kolejnych poziomach roboczych. Przebieg dróg tymczasowych w obrębie wyrobiska i poza wyrobiskiem dla przewozu wydobytej kopaliny na plac składowy oraz nadkładu na zwałowiska będzie dostosowywany do potrzeb, w zależności od miejsca wybierania złoża, zdejmowania nadkładu oraz jego składowania i będzie się zmieniał wraz z postępem frontu eksploatacji. Droga dojazdowa do wyrobiska poprowadzona jest po powierzchni terenu o nachyleniu nieprzekraczającym 10%. Ruch drogowy na terenie kopalni odbywać się będzie w oparciu o regulamin ruchu transportu kołowego zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w którym to określone będą zasady użytkowania i utrzymania pojazdów i dróg Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia w postaci: Funkcjonowanie przedsięwzięcia powodować będzie powstawanie zanieczyszczeń powstawaniem odpadów i ścieków. zanieczyszczenie powietrza powodowanego emisją spalin z silników maszyn górniczych i środków transportu, emisji pyłów i hałasu powodowanego pracą maszyn i środków transportu. Potencjalne zagrożenie skażenia wód podziemnych i gleby może stwarzać wykorzystywanie substancji ropopochodnych do zasilania silników spalinowych maszyn górniczych Odpady, ścieki W związku z istniejącą oraz projektowaną dalszą eksploatacją iłów nie powstaną odpady w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628, z późn. zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku

19 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 15 o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138 z 2008 r., poz.865 z późn. zm.). Zgromadzony na zwałowiskach nadkład w całości będzie wykorzystywany na miejscu dla potrzeb rekultywacji wyrobiska górniczego co oznacza, że nadkład nie jest kwalifikowany jako odpad w rozumieniu wyżej cytowanych ustaw. Klasyfikowanymi odpadami mogącymi powstać w związku z funkcjonowaniem zakładu górniczego będą zużyte materiały eksploatacyjne z maszyn. Do nich zalicza się zużyte oleje silnikowe, zużyte akumulatory, odpady gumowe. Odpady te nie będą wytwarzane na terenie zakładu górniczego, gdyż eksploatacja i transport kopaliny są wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zewnętrzne, które prowadzi we własnym zakresie gospodarkę tymi odpadami. W zakładzie górniczym wytwarzane będą w ograniczonym zakresie takie odpady jak tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi - kod Ilość tych odpadów wyniesie około 100 kg/rok. Odpady te będą magazynowane w specjalnych, szczelnych pojemnikach opisanych nazwą i kodem odpadu. Wytworzone odpady ewidencjonowane będą zgodnie z obowiązującym prawem i przewożone do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania taborem firmy do tego upoważnionej na podstawie zawartej umowy. Rodzaj oraz ilość wytwarzanych odpadów sprawia, że nie będzie ponadnormatywnej uciążliwości dla środowiska w związku z gospodarką odpadami na terenie kopalni "Oleśnica". Wyrobisko zostanie zabezpieczone przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków. Tankowanie maszyn odbywać się będzie z pojemników z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Paliwo (olej napędowy) będzie dostarczane w przystosowanych do tego celu pojemnikach i przetłaczane do zbiorników paliwa maszyn górniczych. W wyrobisku nie będą składowane materiały pędne. W celu dodatkowego zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, maszyny wyposażone będą w sorbent lub maty sorbentowe. W przypadku awarii sprzętu i ewentualnego zanieczyszczenia powierzchni środkami ropopochodnymi, ziemia zanieczyszczona oraz zastosowany sorbent zostanie usunięta i przekazana odbiorcom odpadów (posiadającym odpowiednie zezwolenia) do unieszkodliwienia.

20 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 16 Eksploatacja złóż surowca ilastego spowoduje nieodwracalne zmiany sposobu użytkowania gruntów. Ze względu na fakt położenia złoża na gruntach rolnych, z produkcji rolniczej zostanie wyłączony areał ponad 100 ha. Jednak ze względu na niską jakość i zakwaszenie już obecnie znaczna część tych gruntów nie jest rolniczo użytkowana. Z powierzchni złóż zdjęta zostanie warstwa glebowa. Gleba ta zostanie zgromadzona na tymczasowych zwałowiskach a następnie wykorzystana do rekultywacji wyrobiska. Eksploatacja złoża nie spowoduje negatywnego oddziaływania na gleby terenów otaczających. Poza wyrobiskiem, przy lokalizacji zwałowisk zostanie uwzględniony odstęp od granic sąsiednich działek pozwalający na zachowanie właściwej gospodarki wodami opadowymi spływającymi ze zwałowisk. W uzasadnionych przypadkach w celu zabezpieczenia sąsiednich gruntów przed wodami opadowymi spływającymi z obecnych i planowanych tymczasowych zwałowisk nadkładu wykonywane będą rowy odprowadzające te wody do systemu odprowadzenia wód kopalnianych. Do środowiska nie będą odprowadzane ścieki bytowe. Z uwagi na sezonową pracę nie przewiduje się stałego zaplecza socjalnego. Załoga górnicza korzystać będzie z zaplecza socjalno bytowego zakładu ceramicznego. Wyrobisko zostanie zabezpieczone przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków poprzez umieszczenie odpowiednich tablic. Wody z odwadniania kopalni będą zbierane w rząpiu usytuowanym na dnie wyrobiska, skąd przy pomocy pomp i rurociągu będą przetłaczane do rowu, a następnie poprzez osadnik kierowane do cieku bez nazwy. Ilość odprowadzanych wód kopalnianych zależy od wielkości opadów atmosferycznych oraz powierzchni wyrobiska, która powiększać się będzie w miarę rozwoju eksploatacji. W projekcie zagospodarowania złoża "Oleśnica 1" [2, 3] na podstawie obliczeń teoretycznych przyjęto, że przy nawalnym deszczu trwającym 15 minut do rząpi może dopłynąć 3,27 tys. m 3 wody. Wielkość rząpi (30 m szerokości, 25 m długości i około 1,0 m głębokości) jest tak dobrana aby pomieścić wody roztopowe oraz wody dopływające z opadów atmosferycznych. Rząpia są w stanie pomieścić około 7 tys. m 3 wody. Taki zapas pojemności jest konieczny na wypadek wystąpienia nawalnych opadów tuż po roztopach.

21 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 17 Woda z dna wyrobiska jest podawana giętkim rurociągiem tłocznym do rowu odwadniającego, a dalej do osadnika. Po wytrąceniu się osadu woda oczyszczona poprzez zastawkę przelewową odpływa poza teren zakładu. Dalszy rozwój planowanej eksploatacji polegający na połączonej eksploatacji złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2"(wariant realizacyjny) powodować będzie powiększanie powierzchni wyrobiska, a tym samym zwiększenia ilości dopływających do niego wód opadowych. Wstępnie można przyjąć, że podana wyżej ilość tych wód w końcowej fazie eksploatacji ulegnie podwojeniu, przy czym sposób odwadniania wyrobiska i oczyszczanie wód nie ulegną zmianie. Ilość, parametry i rozmieszczenie rząpi oraz wydajność stanowisk pompowych będzie dostosowywana do wielkości dopływów wód z uwzględnieniem wystąpienia deszczy nawalnych. Wielkości te będą określane w aktualizowanych planach ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, (Dz. U. z 20132r., poz z dnia 2 września 2013 r. Przedsiębiorca posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód kopalnianych do ziemi, za pośrednictwem istniejącego rowu zlokalizowanego na terenie zakładu, uchodzącego do cieku bez nazwy Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: ŚR.II /07 z dnia r Pyły, spaliny, hałas Podczas eksploatacji złoża może wystąpić okresowo wzrost stężeń pyłów w powietrzu. Praca sprzętu biorącego udział w procesie eksploatacji (koparki, spycharki), i transportu (wozidła, samochody ciężarowe) powodować będzie emisję spalin i hałasu. Planowane zużycie oleju napędowego wyniesie średnio około 76,5 t/rok (około 93 tys. l/rok). Przy założeniu 200 dni pracy daje to około 500 litrów/dobę. Maszyny utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, poddawane stałym przeglądom i naprawom. Wzrost stężenia w powietrzu pyłów oraz produktów spalania paliwa, a także pogorszenie klimatu akustycznego będzie miało charakter lokalny, odwracalny.

22 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 18 Na terenie planowanego przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń powietrza będzie wynikała głównie bezpośrednio z procesów udostępniania i eksploatacji złoża. Nieznaczne ilości pyłów powstaną jedynie podczas usuwania nadkładu, a zasięg ich rozprzestrzenienia będzie ograniczony do kilkunastu metrów wokół pracujących spycharek i koparek oraz samochodów transportujących nadkład na zwałowisko. Kopalina jest ładowana na wozidła w stanie wilgotności naturalnej co eliminuje powstawania zapylenia. Wzrost zapylenia może wystąpić jedynie w okresach długotrwałej, bezdeszczowej pogody w trakcie transportu kopaliny wozidłami po wewnętrznych drogach technologicznych na trasie kopalnia hałda technologiczna przy zakładzie ceramicznym. Drogi te przebiegają z dala od zabudowy mieszkaniowej. W celu ograniczania zapylenia drogi te będą zraszane. Złoża "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" położne są na terenie niezabudowanym. Najbliższe pojedyncze obiekty zabudowy zagrodowej znajdują się w odległości 500 m na kierunku południowo wschodnim (Wólka Sroczkowska), 600 m na kierunku południowo zachodnim (Kolonia Szumarka) i około 800 m na kierunku północnym (Oleśnica) Rys. 5. Prognozę wpływu zanieczyszczeń powietrza oraz podwyższonego poziomu hałasu na jakość środowiska omówiono syntetycznie w rozdziale 8, a szczegółowe wyniki zamieszono w załączniku tekstowym C. Materiałochłonność i energochłonność prowadzonej działalności pozyskania kopaliny nie będzie odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu działalności. Zastosowane rozwiązania techniczne będą nowoczesne i nie stwarzają trwałych zagrożeń dla środowiska.

23 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 3.1. Geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne uwarunkowania wydobycia kopaliny i ich wpływ na zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich, wody podziemne i powierzchniowe Sąsiadujące ze sobą złoża "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" pod względem geologicznym położone są w północnej, brzeżnej części miceńskiego Zapadliska Przedkarpackiego, w rowie Oleśnica Chorzelów. Najstarszymi utworami odsłaniającymi się na powierzchni są iły krakowieckie (wiekowo przynależne do sarmatu). Ich miąższość szacuje się na kilkaset metrów. W głębszym podłożu występują utwory prekambru oraz starszego paleozoiku. Iły krakowieckie stanowią facją obejmującą osady morza dolnosarmackiego. Litologicznie są one raczej mało zróżnicowane. Mają barwę szarozieloną, szarą i ciemnoszarą o rozdzielności łupkowej, czasem bryłowej. Miejscami w spągu są margliste, zawierają bardzo ubogi inwentarz faunistyczny. Na iłach krakowieckich zalegają osady czwartorzędu, reprezentowane głównie przez piaski eoliczne, fluwialne, fluwioglacjalne oraz gliny zwałowe starszych zlodowaceń. Lokalnie na iłach krakowieckich znajdują się płaty glin zwałowych (rejon Wólki Oleśnickiej). Osady holocenu występują w dolinach rzeki Wschodniej i jej dopływów, a także na wysoczyźnie w postaci piasków wydmowych. Osady miocenu w obrębie projektowanych prac reprezentowane są przez warstwy baranowskie wykształcone jako wapienie litotamniowe. Budują one barierowo pasmo na linii Chmielnik - Połaniec, a w głębszych partiach Zapadliska osady badenu charakteryzują się monotonią litologiczną i wykształcone są jako osady mułowcowe i ilaste. Na warstwach baranowskich występują osady chemiczne zaczynające się warstewką erwilową (przepełnioną fauną modiolowo erwilową) reprezentowaną przez wapniste piaskowce lub wapienie piaszczyste. Przewaga materiału węglanowego oraz masowe nagromadzenie fauny wskazują na ewaporację wód w badeńskim zbiorniku.

24 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 20 Intensywny rozwój sedymentacji chemicznej przypada na depozycję uwodnionych siarczanów gipsów. Pod względem hydrogeologicznym obszar projektowanych prac zaliczany jest do regionu Przedkarpackiego, w rejonie proszowicko połanieckim. Na tym obszarze użytkowe poziomy wodonośne występują tylko i włącznie w obrębie piętra czwartorzędowego. Warstwy wodonośne stanowią osady rzeczne (piaski, czasem żwiry) pokrywające ilasto - mułowcowe osady trzeciorzędu (iły krakowieckie). W granicach omawianych złóż nie występują użytkowe poziomy wodonośne. Są one ograniczone tylko do osadów czwartorzędowych zlokalizowanych w dolinie rzeki Wschodniej i Wisły. Wodonośność osadów czwartorzędowych uzależniona jest od ich miąższości, która zależy od morfologii stropu mioceńskiego podłoża. Poziomy te wykorzystywane są lokalnie w studniach przydomowych. Udokumentowane złoża zaliczono do załóż częściowo zawodnionych. Nawiercone sączenia wody są związane z występowaniem lamin piaszczystych w obrębie serii ilastej. Rejon złóż położony jest w zlewni rzeki Wschodniej, będącej dopływem Czarnej Staszowskiej wpadającej do Wisły, na południe od obszaru przebiega dział wodny II rzędu między zlewnią Wschodniej a Kanałem Strumień. Złoże "Oleśnica 1" Nadkład stanowi warstwa gleby, niekiedy osady piaszczyste często z domieszką frakcji mułkowej. Grubość nadkładu wynosi od 0,0 do 6,2 m, średnio 1,9 m. Złoże tworzą mioceńskie iły krakowieckie, przydatne dla ceramiki budowlanej. Złoże ma budowę pokładową, litologicznie są to osady dość jednorodne i z tego względu złoże "Oleśnica 1" zostało zaliczone do I grupy zmienności. Miąższość serii ilastej wynosi od 13,8 m do 28,2 m, przy czym dolną granice złoża przyjęto na granicy dokumentowania złoża [1]. Złoże zostało udokumentowane w roku Stanowi ono centralną część złoża "Oleśnica", udokumentowanego w 1970 r. w kat. C 2. (Rys. 2). Powierzchnia złoża wynosi 43,03 ha a jego zasoby geologiczne 12,90 mln m 3. Korzystne zagospodarowanie terenów przyległych i granice własności terenów należących do Przedsiębiorcy

25 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 21 sprawiają, że nie zachodzi potrzeba tworzenia pasów ochronnych co pozwala w całości zaliczyć zasoby bilansowe do zasobów przemysłowych. W projekcie zagospodarowania złoża [2, 3] określono ilość zasobów operatywnych (zasoby przemysłowe pomniejszone o straty w tych zasobach) na 8,96 mln m 3. Złoże "Oleśnica 2" Złoże zostało udokumentowane w 2013 r. (dokumentacja zatwierdzona Decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ.V z dnia r.). Nadkład stanowią osady czwartorzędu, które są reprezentowane głównie przez piaski drobne i średnie eoliczne, fluwialne, fluwioglacjalne oraz gliny zwałowe starszych zlodowaceń. Nadkład ma miąższość od 0,3 m w części środkowej i północnej złoża do 6,0 m w części południowej i południowo-wschodniej, średnio 2,4 m. Rzędne powierzchni terenu nad złożem wynoszą od 195 m n.p.m. na północy do 220 m n.p.m. na południowym wschodzie. Strop złoża leży na rzędnych od 192,2 m n.p.m. na północy (rejon otworu OZ-2), do 217,9 m n.p.m. na południowym wschodzie (rejon otworu N-48). Górną część złoża tworzą hipergenicznie zmienione iły krakowieckie barwy brązowej, szaro-brązowej i brązowo-szarej bez margla, oraz najwyżej położonych, przypowierzchniowych iłów barwy żółto-brązowej, brązowo-żółtej, szaro-żółtej i żółtoszarej często zamarglonych, zwłaszcza do głębokości 3 4 m. Iły krakowieckie o podwyższonej zawartości margla ziarnistego zostały wyłączone ze złoża i zaliczone do nadkładu. Złoże ma budowę pokładową, litologicznie są to osady jednorodne, dlatego złoże zaliczono do I grupy zmienności. Żadnym otworem nie przewiercono serii iłów, które w tej lokalizacji mają miąższość m. Głębokość spągu złoża wyznaczono na rzędnej 168 m n.p.m. (głębokości dokumentowania), czyli na tej samej rzędnej, co złoże "Oleśnica 1". Miąższość złoża wynosi od 21,3 m na północy do 49,9 m w części południowowschodniej, średnio 37,1 m. Głębokość spągu złoża zmienia się od 26,4m do 52,0 m, średnio 39,7 m. Zasoby bilansowe wynoszą 21,6 mln tys. m 3, kubatura nadkładu wynosi 1,4 mln m 3. Zasoby przemysłowe i operatywne zostaną określone w projekcie zagospodarowania złoża.

26 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 22 Teren złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" jest pozbawiony naturalnych cieków i jest położony poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodziowego. Wpływ eksploatacji na wody powierzchniowe może być związany z odprowadzaniem wód kopalnianych (główny strumień stanowią wody opadowe spływające do wyrobiska) o nieco podwyższonej mętności. Na zachód od granic obszaru projektowanych prac znajduje się rów, do którego odprowadzane są wody z odwadniania wyrobiska (Rys. 4). Wody te przed odprowadzeniem do rowu poddane zostaną oczyszczeniu z zawiesiny w klarowniku, stąd nie będą one wnosić istotnego ładunku tego zanieczyszczenia do wód powierzchniowych. Ponadto, w okresach deszczowych i w czasie deszczy nawalnych wody w ciekach charakteryzują się naturalną, podwyższoną mętnością spowodowaną wzmożoną erozją i spłukiwaniem zanieczyszczeń powierzchniowym z obszarów pól uprawnych. Szybko jednak następuje w takich przypadkach samooczyszczanie się tych wód. W celu zabezpieczenia sąsiednich gruntów użytkowanych rolniczo przed spływającymi z tymczasowych zwałowisk wodami opadowymi wykonywane będą rowy odprowadzające te wody do systemu odwadniania kopalni. W związku z możliwością wystąpienia zanieczyszczeń podłoża od pracujących na kopalni maszyn, a w konsekwencji wód powierzchniowych, w trakcie eksploatacji zagrożenia te eliminowane będą poprzez utrzymywanie maszyn w dobrym stanie technicznym i składowanie paliw poza rejonem eksploatacji. Wszelkie uzupełnianie paliwa, smarowanie, przeglądy, naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów będą wykonywane w miejscu do tego specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do podłoża. Eksploatacja nie będzie miała wpływu na zmianę stosunków wodnych w rejonie złóż. Teren wyrobiska zostanie zabezpieczony przed składowaniem jakichkolwiek odpadów i wylewaniem ścieków. Po wyeksploatowaniu złóż w zrekultywowanym wyrobisku powstanie wyrobisko o powierzchni około 100 ha. W ramach rekultywacji planuje się ukształtować skarpy wyrobiska w sposób nie powodujący zagrożeń osuwiskowych. Dodatkowo stabilizacja

27 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 23 tych skarp będzie polegała na ich obsadzeniu roślinnością. W części dennej wyrobiska powstanie zbiornik wodny zasilany głównie wodami opadowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują ujęcia ani zbiorniki wód podziemnych. Najbliższy Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 423 "Subzbiornik Staszów" znajduje się w odległości około 10 km Charakterystyka elementów przyrodniczych środowiska Charakterystykę przyrodniczą rejonu złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" sporządzono na podstawie dokonanej inwentaryzacji. Inwentaryzacją objęto obszar planowanej eksploatacji. Szczegółowy opis zastosowanych metod i zakresu badań przedstawiono w załącznikach tekstowych: Załącznik A Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru planowanej eksploatacji złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2." Załącznik B Inwentaryzacja ornitologiczna złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" wraz z terenem przyległym Inwentaryzacja roślinności i świata zwierzęcego Analizie poddano występowanie chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz wpływ poszerzenia obszaru eksploatacji kopalni na środowisko przyrodnicze, w tym na elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Badania florystyczne i fitosocjologiczne prowadzono od kwietnia do lipca 2013 roku, natomiast badania faunistyczne rozpoczęto w marcu 2013 r. Opis metod i szczegółowe wyniki inwentaryzacji przedstawiono w załączniku tekstowym A. Występowanie chronionych gatunków roślin, zwierząt (z wyłączeniem ornitofauny) i grzybów określano drogą bezpośrednich obserwacji w terenie opracowania. Ze względu na przemysłowo-rolny charakter badanego obszaru stosowano głównie metodę marszrutową, poruszając się z wykorzystaniem istniejących dróg, ścieżek oraz transektami poprzecznymi przebiegającymi co około 50 m o przebiegu W S, dokładny przebieg transektów uzależniony był od ukształtowania terenu. Starsze części wyrobisk oraz zwałowiska penetrowano istniejącymi drogami i ścieżkami.

28 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 24 Dla potrzeb badań gatunków z grupy Micromammalia (gryzonie i owadożerne) i bezkręgowców epigeicznych, wykorzystano istniejące zagłębienia terenowe i rowy, rozmieszczone w wybranych punktach na całym terenie opracowania, jako doły pułapkowe, które kontrolowano w ciągu doby, co najmniej czterokrotnie w odstępach maksymalnie dwugodzinnych. Zwierzęta unieruchomione w tych miejscach, po oznaczeniu niezwłocznie wypuszczano. Niezależnie notowano wszystkie zauważone gatunki chronione, także latające, notowano także martwe osobniki. Szczególną uwagę poświęcono występowaniu i zagrożeniom płazów. Ich badania w miesiącach marzec-kwiecień prowadzono w odstępach ± 7 dniowych, przy czym w okresie od 20 marca do 10 kwietnia w odstępach 5 dniowych; od maja do lipca obserwacje faunistyczne prowadzono przy okazji innych prac. Obserwowano występowanie w terenie, nasłuchiwano głosów godowych samców poszczególnych gatunków, a także prowadzono penetracje dróg, brzegów zbiornika w dnie wyrobiska oraz rowów melioracyjnych i wyszukiwanie płazów w świetle reflektorów. W celu określenia możliwych szlaków migracji płazów, obserwowano ich przemieszczanie się zarówno z zewnątrz jak i w obrębie kopalni. W okresie marzec kwiecień, notowano wszystkie stwierdzenia na drogach martwych płazów, zabitych wskutek ruchu pojazdów i urządzeń kopalni. Materiały te zostały wykorzystane jako jeden z elementów określania potencjalnych dróg migracji. Wyniki inwentaryzacji zostały zilustrowane na mapie występowania i dróg migracji zwierząt oraz mapie roślinności (Załącznik tekstowy A). Przeprowadzone badania inwentaryzacyjne wykazały, że na terenie planowanej inwestycji w Oleśnicy brakuje stanowisk atrakcyjnych jako miejsca rozrodu dla płazów. Jedynie występujący miejscami szuwar trzcinowy stanowi potencjalnie korzystne dla płazów miejsce, dlatego jego likwidacja powinna odbywać się poza terminem rozrodczym większości płazów, najlepiej w miesiącach jesiennych lub zimowych (październik luty). Gdyby likwidacja trzcinowiska, ze względów organizacyjno technicznych musiała się odbyć w okresie aktywności płazów, należałoby ja poprzedzić zebraniem wszystkich osobników i przeniesieniem we wskazane miejsce. Wykluczone jest przeprowadzenie tego działania wcześniej niż od 01 lipca, gdy zakończony jest rozwój larwalny większości osobników młodocianych.

29 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 25 Ze szczegółowej inwentaryzacji (Załącznik A) wynikają następujące wnioski: Teren opracowania pozostaje w zagospodarowaniu antropogenicznym i pokryty jest w całości roślinnością o takim charakterze. Nie stwierdzono występowania chronionych siedlisk przyrodniczych. Stwierdzono występowania 1 gatunku chronionego roślin naczyniowych centurii pospolitej, gatunku niezagrożonego zarówno lokalnie jak i w skali kraju. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów. Stwierdzono występowanie 4 pospolitych gatunków zwierząt kręgowych (ropucha szara, żaba trawna, żaba śmieszka, jaszczurka zwinka) i 1 gatunku bezkręgowca (biegacz wręgaty). Nie wykazano możliwego, znaczącego i negatywnego oddziaływania inwestycji na stwierdzone gatunki chronionych zwierząt. Migracje płazów w obrębie terenu górniczego oraz z i na zewnątrz jego granic mają charakter incydentalny Inwentaryzacja ornitologiczna Inwentaryzację awifauny przeprowadzono w okresie od 22 kwietnia do 4 lipca 2013 roku. Wykonano 5 kontroli terenowych przeprowadzanych w odstępie czasowym nie mniejszym niż 14 dni. Inwentaryzacją objęto wszystkie gatunki ptaków chronionych zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U nr 220 poz. 2237). Inwentaryzacja dotyczyła terenu złoża "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" oraz przestrzeni okalającej ten obszar o buforze około 250m, położonych w gminie Oleśnica w granicach Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (S-POChK). Inwentaryzacja wykazała występowanie 34 gatunków ptaków z czego 17 jest związanych z obszarem złoża gnieżdżąc się lub żerując w jego obrębie (Rys. 7). Szczegółowy opis metod oraz wyników inwentaryzacji zamieszczono w załączniku tekstowym B.

30 pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" str. 26 Rys.7. Mapa występowania awifauny w rejonie złóż "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" W obszarze oddziaływania przyszłej inwestycji oraz na terenie złoża nie stwierdzono gatunków zagrożonych wyginięciem i wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt ani też gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Nie zlokalizowano również gniazd gatunków ptaków objętych ochroną strefową. Występujące na obszarze inwestycji gatunki należą do licznych lub średnio licznych na terenie Polski. Spośród najliczniej zasiedlających teren złóż ptaków, najniekorzystniejszy bilans pod względem liczebności w naszym kraju notuje pliszka żółta, której liczba umiarkowanie spada. Stan populacji skowronka i pokląskwy uznaje się jako stabilny i obecnie niezagrożony. Z uwagi na zasiedlenie terenu złóż przez gatunki budujące swoje gniazda bezpośrednio na ziemi lub w niewysokiej roślinności, wymaga się działań zapobiegających niszczeniu gniazd ptaków w okresie lęgowym. Prace polegające na usunięciu wierzchniej warstwy humusowej oraz zajęciu nowych obszarów pod składowanie mas ziemnych powinny być prowadzone w okresie od 1 września do

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków Rzewuszyce w obrębie wsi Rzewuszyce

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. GPIR.6620.2.2015 Skołyszyn, 24.11.2015 r.

POSTANOWIENIE. GPIR.6620.2.2015 Skołyszyn, 24.11.2015 r. GPIR.6620.2.2015 Skołyszyn, 24.11.2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz, 267 z późn. zm.), w związku z

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM :

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM : Karta informacyjna Starostwo Powiatowe w Grudziądzu WYDZIAŁ: Ochrony Środowiska Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej PROCEDURA: Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Przedmiot sprawy:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046 UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, dnia 29.10.2013 r.

Radzyń Podlaski, dnia 29.10.2013 r. Radzyń Podlaski, dnia 29.10.2013 r. A - OR.6220.5.10.2013 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84 ust.2, art. 85 ust.3, oraz art.173 ust.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu RR miejscowość i data WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO/WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY * Wójt Gminy Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków dr Małgorzata Woźnicka - 8.10.2013 r., Lublin Szczelinowanie hydrauliczne niezbędne dla wydobycia gazu ze złoża niekonwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły (działki nr 263, 264, 265, 266, 267) Na

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: EKSPLOATACJA KRUSZYWA NATURALNEGO METODĄ ODKRYWKOWĄ ZE ZŁOŻA IŃSKO RAPORT

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: EKSPLOATACJA KRUSZYWA NATURALNEGO METODĄ ODKRYWKOWĄ ZE ZŁOŻA IŃSKO RAPORT Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa Zakład Technicznych Usług Komunalnych ul.kaszubska 59/6 ; 70-402 Szczecin www.nfos.com.pl info@nfos.com.pl tel fax. (91) 4333

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik górnictwa odkrywkowego 311[13]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik górnictwa odkrywkowego 311[13]-01 Czerwiec 2009 Zadanie egzaminacyjne W pobliżu istniejącej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Kluki zbadano i udokumentowano dodatkowe, niewielkie złoże towarzyszące węgla brunatnego pokładowe, kategorii I w pobliżu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA OBIEKTÓW GÓRNICZYCH DLA CELÓW REKREACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO POLA SZCZERCÓW

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA OBIEKTÓW GÓRNICZYCH DLA CELÓW REKREACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO POLA SZCZERCÓW Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Tomasz Cichoń MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA OBIEKTÓW GÓRNICZYCH DLA CELÓW REKREACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO POLA SZCZERCÓW 1. Wprowadzenie Skutkiem

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Krupski Młyn

Rada Gminy Krupski Młyn Rada Gminy w Krupskim Młynie Załącznik do uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 kwietnia 2011 roku Rada Gminy Krupski Młyn TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pyzdry, dnia 5 listopada 2012r. P O S T A N O W I E N I E

Pyzdry, dnia 5 listopada 2012r. P O S T A N O W I E N I E Pyzdry, dnia 5 listopada 2012r. Nr OCH.6220. 7. 2012 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania złoża piasku WITASZYCZKI I

Projekt zagospodarowania złoża piasku WITASZYCZKI I FINANSUJĄCY OPRACOWANIE: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie ul. Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin UŻYTKOWNIK ZŁOŻA: Jak wyżej WYKONAWCA OPRACOWANIA:. al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław Projekt

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:..., dnia 20..r.

Wnioskodawca:..., dnia 20..r. Wnioskodawca:..., dnia 20..r. pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Pełnomocnik: pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Wojewoda Lubuski ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Wniosek o ustalenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO Grupa BIZNESPARTNER Sp. z o.o. ul. Czerska 18 lok. 348 00-732 Warszawa Tel.: 22 353 72 02 Fax.: 22 401 74 89 e-mail: biuro@biznes-partner.pl http://www.biznes-partner.pl UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 7 2. LOKALIZACJA... 7 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... 7 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2-1 Plan działań monitoringowych

Załącznik 2-1 Plan działań monitoringowych W niniejszym załączniku do Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla przedsięwzięcia Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder) kontrakt wykonawczy A2-4 budowa nowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców Informacja dla mieszkańców Projekt: Pilotażowe Zagospodarowanie Złoża Gazu Ziemnego Siekierki Inwestor: Energia Zachód Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Rosnąca presja na ograniczanie emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 20 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 20 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zasobów złoża

Dokumentowanie, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zasobów złoża Prawno-administracyjne aspekty racjonalnej gospodarki złożami kopalin i ich ochrony, działalności wydobywczej prowadzonej bez wymaganej prawem koncesji oraz prowadzenia ruchu w zakładach górniczych w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince. Gdańsk, 14 maja 2014 r.

Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince. Gdańsk, 14 maja 2014 r. Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince Gdańsk, 14 maja 2014 r. Plan prezentacji - Podstawy prawno-proceduralne - Zakres problemowy przeglądu ekologicznego - Analiza istotnych

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/213/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/213/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/213/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie pod obrady Sejmu RP ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B W REJONIE ULICY CEGLANEJ W BIELAWIE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B W REJONIE ULICY CEGLANEJ W BIELAWIE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B W REJONIE ULICY CEGLANEJ W BIELAWIE PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA URB-BIS S.C.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Spis treści 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2. Lokalizacja inwestycji... 2 1.3. Inwestor... 2 1.4. Zakres inwestycji... 2 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 2.1. Istniejąca infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461 Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Kielce, sierpień 2007 r.

Kielce, sierpień 2007 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa projektowanego wodociągu Nida 2000 Etap II dla wsi Boronice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Donatkowice, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW).

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). ochrona przed hałasem: 1) Wykaz na stronie 56 Aneksu nr 1 z marca 2015 został ujednolicony w zakresie zastosowanych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH. Urszula Michajłow

OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH. Urszula Michajłow OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH Urszula Michajłow Łagów, 24-26 września 2007 1 Podstawowe przyczyny istotnie wpływające na zagroŝenie dla świata zwierząt to:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo