u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U D o m y d z i e c k a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a"

Transkrypt

1 u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, P o z n a ń ; N I P ; R e g o n ; n r. r a c h u n k u P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N W E S T Y C J A P r z e b u d o w a w n ę t r z b u d y n k u J a c e k D o m u D z i e c k a A D R E S I N W E S T Y C J I u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n I N W E S T O R S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U P o w i a t P o z n a ń s k i, u l. J a c k o w s k i e g o 1 8, P o z n a ń B R A N ś A b u d o w l a n a K L A S Y F I K A C J A R O B Ó T W E D Ł U G W S P Ó L N E G O S Ł O W N I K A Z A M Ó W I E Ń ( C P V ) D o m y d z i e c k a R o b o t y r e m o n t o w e i r e n o w a c y j n e A U T O R Z Y I M I Ę I N A Z W I S K O N R U P R. P O D P I S mgr inŝ. Mikołaj Jankowski WKP/0168/POOK/05 mgr inŝ. arch. Danuta Rynkowska / / P / mgr inŝ. Jan Lekan 3 3 / 8 6 / P W mgr inŝ. Paweł Rzucidło D A T A c z e r w i e c E G Z E M P L A R Z / 4 N R K O N T R A K T U

2 1. SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Spis zawartości 2 2. Dokumenty formalno-prawne.4 3. Opis architektoniczno budowlany projektu przebudowy wnętrz budynku Rysunki Rys.A01 - Lokalizacja inwestycji na planie zagospodarowania terenu Rys. A02 Rzut piwnic Rys. A03 Rzut parteru Rys. A04 Rzut poddasza Rys. A05 Przekroje 2-2, 3-3 Rys. A06 Zestawienie stolarki Rys. K01 Rzut parteru Rys. K02 Rzut partery fundamenty, słupy, belki spocznikowe biegi schodowe, płyty spocznikowe Rys. K03 Stopy fundamentowe Rys. K04 Słupy Ŝelbetowe Rys. K05 Belki spocznikowe Rys. K06 Konstrukcja klatki schodowej Rys. I01 Rzut piwnicy Rys. I02 Rzut parteru Rys. I03 Rzut piętra Rys. I04 Rzut więźby dachowej Rys. I05 Rzut dachu Rys. I06 Przekrój A-A Rys. I07 Przekrój B-B

3 Rys. I08 Przekrój C-C Rys. I09 Przekrój D-D Rys. I10 Elewacja zachodnia Rys. I11 Elewacja wschodnia Rys. I12 Elewacja północna i południowa 5. Informacja dotycząca planu BIOZ

4 2. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

5

6

7 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Praw Budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) ja niŝej podpisana projektant oświadczam, Ŝe projekt budowlany przebudowy wnętrz budynku mieszkalnego Jacek Państwowego Domu Dziecka w Bninie, przy ul. BłaŜejewskiej 63 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant mgr inŝ. arch. Danuta Rynkowska

8

9

10

11

12 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Praw Budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) ja niŝej podpisany projektant oświadczam, Ŝe projekt budowlany przebudowy wnętrz budynku mieszkalnego Jacek Państwowego Domu Dziecka w Bninie, przy ul. BłaŜejewskiej 63 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant mgr inŝ. Mikołaj Jankowski

13

14

15

16 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Praw Budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) ja niŝej podpisany projektant oświadczam, Ŝe projekt budowlany przebudowy wnętrz budynku mieszkalnego Jacek Państwowego Domu Dziecka w Bninie, przy ul. BłaŜejewskiej 63 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant mgr inŝ. Jan Lekan

17 3. OPIS

18 3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: - zlecenie oraz wytyczne Inwestora - wizja lokalna i ocena stanu technicznego przedmiotowego budynku, - inwentaryzacja budynku, - obowiązujące przepisy prawa budowlanego, - uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoŝ, bhp, Sanepid - mapa zasadnicza do celów projektowych - umowy przyłączeniowe gestorów sieci - ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpoŝarowej rzeczoznawcy ds. ppoŝ i rzeczoznawcy ds. budowlanych budynku głównego, administracyjnego oraz pozostałych budynków mieszkalnych na terenie Domu Dziecka, opracowana przez bryg. w St. Sp. InŜ. Zenona Praczyka ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowa dokumentacja obejmuje przebudowę pomieszczeń budynku mieszkalnego Jacek na terenie Państwowego Domu Dziecka STAN PRAWNY OBIEKTU. Podmiotem zlecającym wykonanie projektu posiadającym prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu (60-509), ul. Jackowskiego STAN ISTNIEJĄCY Przedmiotowy obiekt budowlany zlokalizowany jest zespole zabudowy Państwowego Domu Dziecka, w bliskim sąsiedztwie Jeziora Bnińskiego, oraz porastającego jego zachodni brzeg lasu.

19 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Istniejąca zabudowa na terenie przedmiotowej posesji wyposaŝona jest w media zapewniające uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem: sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna NN, cieplna. Działka zapewniony ma odbiór śmieci komunalnych. Na terenie posesji nie przewiduje się składowania nieczystości. Inwestycja nie wpływa na pogorszenie się środowiska Omawiana działka znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego Inwestycja nie wpływa na zmiany w zakresie ochrony środowiska.

20 3.2 BUDYNEK MIESZKALNY JACEK STAN INWENTARYZACYJNY Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem uŝytkowym częściowo podpiwniczony wybudowany w technologii szkieletowej drewnianej, słuŝącym jako budynek mieszkalny dla dzieci zamieszkujących obiekty Państwowego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Budynek pochodzi z czasów II wojny światowej, wybudowany został przez Ŝołnierzy niemieckich i pierwotnie miał słuŝyć jako obiekt mieszkalny dla młodzieŝy niemieckiej zrzeszonej w organizacji młodzieŝowej Hitlerjugend. Pomimo, iŝ obiekt nie był przewidziany na tak długie uŝytkowanie, to dzięki regularnym remontom obecny stan zachowania budynku ocenia się jako dobry, Ściany Ściany piwnicy, będące jednocześnie ścianami fundamentowymi pod konstrukcję drewnianą budynku wykonane są w technologii murowanej, murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, wykończone tynkiem bądź malowane farbą w kolorze białym. Ściany zewnętrzne wystające powyŝej poziomu terenu wykończone są cegłą elewacyjną klinkierową. Ściany zewnętrzne parteru i poddasza wykonane są jako drewniane w konstrukcji szkieletowej wykonane ze słupków pionowych 8x8.5cm stęŝonych poprzeczkami poziomymi drewnianymi o wymiarach 8x8.5cm. Ściany obudowane są od wewnątrz deskami, przykrytymi płytą pilśniową oraz kolejno boazerią drewnianą lub tynkiem bądź płytkami ceramicznymi (pomieszczenia sanitarne). Od zewnątrz ściany ocieplone styropianem grubości 12cm i wykończone tynkiem mineralnym. Wypełnienie szkieletu stanowi wełna celulozowa o nieznanych cechach fizyczno-chemicznych z lat 40-tych. Ściany wewnętrzne parteru i poddasza wykonane są jako drewniane w konstrukcji szkieletowej wykonane ze słupków pionowych 8x8.5cm stęŝonych poprzeczkami poziomymi drewnianymi o wymiarach 8x8.5cm. Ściany obudowane są deskami oraz gdzieniegdzie płytami azbestowymi. Wykończenie ścian stanowi w większości boazeria, tynk oraz płytki ceramiczne (pomieszczenia sanitarne). Wypełnienie szkieletu stanowi wełna celulozowa o nieznanych cechach fizyczno-chemicznych z lat 40-tych. Stropy Strop nad piwnicą wykonany został w większości z belek drewnianych o przekroju 9,5x20,5cm. W części obiektu tzn w pomieszczeniach o numerach 1.3,1.4,1.5,1.6,1. oraz

21 części korytarza 1.2, strop stanowi płyta Ŝelbetowa oparta na belkach stalowych. Od spodu strop wykończony tynkiem na płytach wiórowo-cementowych suprema, wypełniony wełną, najprawdopodobniej celulozową z lat 40-tych. Pomieszczenie o numerze 1,14 jest pomieszczeniem niepodpiwniczonym i w miejscu stropu występuję podłogą na gruncie. Wykończenie stropu stanową od spodu deski drewniane kryte tynkiem w postaci supremy oraz od wierzchu deski drewniane wykończone wykładziną bądź płytkami ceramicznymi (pomieszczenia sanitarne). Strop na parterem drewniany, wykonany z belek o przekroju 10x21,5cm. W miejscu przebiegu ścian działowych na piętrze, belki drewniane zwiększają swój przekrój do 15,5x21,5cm. Dodatkowo belki te podparte są w postaci zastrzałów 13,5x17,5 biegnące po skosie przez parter aŝ do oparcia ich na belkach stropowych piwnicy w miejscy przebiegu ścian fundamentowych. Przez całą długość budynku części podpiwniczonej w miejscach podparcia belek przez zastrzały, dodatkowe podparcie dla wszystkich belek stropowych stanowi podciąg drewniany o przekroju 16x22,5. W części budynku niepodpiwniczonej belki stropowe oparte są na dwóch podciągach drewnianych o przekrojach około 19x20cm. Podciągi opierają się na słupach drewnianych, które z kolei oparte są na ścianach fundamentowych. Wykończenie stropu stanowią od spodu deskami drewniane kryte boazerią lub tynkiem oraz od wierzchu deski drewniane kryte wykładziną. Sufit nad piętrem stanowią jętki drewniane 6x18 cm, będące części konstrukcji więźby dachowej kryte od spodu deskami i wykończone boazerią bądź tynkiem w postaci supremy. Klatki schodowe W budynku funkcjonują dwie klatki schodowe o konstrukcji drewnianej stanowiące komunikację pomiędzy parterem a piętrem. Głowna klatka schodowa, jednobiegowa, znajduję się przy wejściu do obiektu od strony elewacji zachodniej. Druga klatka zlokalizowana jest przy wejściu od strony elewacji północnej. Ze względu na ograniczoną powierzchnie przeznaczoną na komunikację zastosowano w niej schody zabiegowe. Więźba dachowa Więźba dachowa drewniana w układzie krokwiowo-jętkowym, oparta na belkach i słupach drewnianych, ścianach wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących konstrukcję szkieletową budynku. Konstrukcje nośną stanowią słupy o przekroju w rozstawie około 3.30m. WzdłuŜ słupów, w osi budynku, przebiega płatew kalenicowa 13,5x15,5 podparta przy słupach mieczami o przekroju 10x13,5cm. Krokwie dachowe wykonane z przekroju 7,5x10,0 oparte są na płatwi kalenicowej oraz murłacie przy okapie budynku. Wszystkie krokwie stęŝone są parami za pomocą jętek o przekroju 6x18cm. Dodatkowo w miejscach usytuowania słupów krokwie połączone są kleszczami o przekoju 2x4,5x15. W konstrukcji więźby dachowej występuje 11 sztuk wykuszy, tzw. kaferków, wykonanych ze słupków 7,5x7,5 oraz krokwi 7,5x10 opartych na krokwiach dachowych

22 konstrukcji głównej. Dach Dach dwuspadowy, o spadku około 49, kryty dachówka ceramiczną, karpiówką, ocieplony wełną mineralną. Oprócz wspomnianych wcześniej wykuszy, w dachu występują 2 okna połaciowe. Obróbka blacharska dachu jest w bardzo dobrym stanie, tak jak i drabinki śniegowe, przewody instalacji odgromowej oraz rynny i rury spustowe. Przewody kominowej wykończone cegłą elewacyjną klinkierową. Instalacje Budynek wyposaŝony jest w media umoŝliwiające jego uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem: instalacje wodno - kanalizacyjne, elektryczne i gazowe. Budynek ogrzewany jest centralnym ogrzewaniem wodnym zasilanym z kotłowni gazowej w głównym budynku administracyjnym. W budynku nie został zmieniony główny układ komunikacyjny, ani kompozycja architektoniczna pierwotnej bryły. Konstrukcja budynku wymaga remontu i wzmocnień. Niniejsze opracowanie przewiduje równieŝ zmiany w układach belek stropowych w obrębie istniejących klatek schodowych PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU Przedmiotowy budynek uŝytkowany był dotychczas jako dom zamieszkania zbiorowego dla dzieci w kaŝdym wieku. Niniejszy projekt nie przewiduje zmiany jego funkcji a jedynie dostosowanie pomieszczeń do zmieniających się potrzeb funkcjonalnych oraz przepisów prawa budowlanego. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono niepokojących uszkodzeń konstrukcji budynku, które po wykonaniu przebudowy uniemoŝliwiły by uŝytkowanie go zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Gdyby w trakcie remontu wykonawca zauwaŝył powaŝniejsze uszkodzenia zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o nich projektanta ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Obecne wejście główne znajduje się w zachodniej elewacji budynku. Jego lokalizacja nie ulega zmianie. Dodatkowe wyjście ewakuacyjne z budynku znajduje się w ścianie szczytowej północnej. Niniejszy projekt przewiduje jego pozostawienie w celu zapewnienia wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków ewakuacyjnych. Na parterze zaprojektowano 5 pokoi dla łącznie dziesięciorga dzieci, pokój wypoczynkowy od południa oraz dwie osobne łazienki dla dziewcząt i chłopców. Do

23 pomieszczeń na poddaszu prowadzi klatka schodowa zlokalizowana przy wejściu głównym do budynku. Na wyŝszej kondygnacji usytuowano jadalnię z aneksem kuchennym do indywidualnego przygotowywania posiłków, pokój gościnny, gabinet pedagoga, pokój pielęgniarki, i otwarty na korytarz pokój cichej nauki oraz pomieszczenie gospodarcze pełniące rolę pralni z suszarnią. Nie projektuje się zasadniczych zmian w układzie pomieszczeń piwnicy. Przewiduje się jedynie zasypanie wtórnego przegłębienia, będącego miejscem umiejscowienia nieuŝywanego juŝ pieca Zestawienie powierzchni i kubatury: Powierzchnia zabudowy [nie ulega zmianie] 235,9m 2 Powierzchnia całkowita 554,72m 2 Powierzchnia schodów zewnętrznych 3,87m 2 Powierzchnia uŝytkowa w tym pow. podstawowa 475,81m 2 446,54m 2 powierzchnia pomocnicza (poniŝej 1,9m pomieszczenia na poddaszu) wewnątrz 29,27m 2 Kubatura [nie ulega zmianie] ~1540m 3 Wysokość całkowita [nie ulega zmianie] 8,05m Dane konstrukcyjno - materiałowe: Opis techniczny istniejącej konstrukcji został przedstawiony w dalszej części projektu w części inwentaryzacyjnej. Obliczenia statyczne przebudowy wnętrz zostały wykonane w oparciu o polskie normy i przepisy budowlane. Budynek będzie przebudowywany w technologii tradycyjnej z uwzględnieniem pierwotnego charakteru układu konstrukcyjnego szkieletowego.

24 Warunki gruntowo - wodne: Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono zarysowań w budynku wskazujących na zmianę warunków gruntowo wodnych przedmiotowego obiektu. Ściany budynku: W istniejących ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych naleŝy zlikwidować istniejące warstwy zewnętrzne ścian wykonanych z płyt azbestowo-cementowych, płyt pilśniowych i boazerii. Ponadto konieczna jest wymiana istniejącej wełny celulozowej wewnątrz szkieletu na wełnę mineralną gr.8cm. Następnie szkielet drewniany obudować naleŝy płytą OSB gr.22mm i wykończyć podwójna płytą GKF (grubość 2x12,5mm). Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie 2x płyta Fermacell grub. 12.5mm (bez płyty OSB). Projektowane ściany wewnętrzne i ściany działowe naleŝy wykonać z płyt 2xGKF na stelaŝu systemowym. W ścianach o wymaganej odporności ogniowej EI60 niezbędna jest podwójna płyta GKF (grubość 2x12,5mm) i od wewnątrz płyta OSB grub.2 2mm. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie 2x płyta Fermacell grub. 12.5mm (bez płyty OSB. Wnętrze ścian wypełniamy wełną mineralną grubości 10cm (o parametrach takich jak Rockwool Rockmin). Ze względów p.poŝ. przed wykonywaniem izolacji i warstw wykończeniowych ścian, odsłoniętą konstrukcję drewnianą naleŝy zabezpieczyć produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia Fobos M-4 do cechy NRO (nierozprzestrzenianie ognia). UWAGA: Konieczne jest, aby likwidacją i utylizacją płyt azbestowo-cementowych oraz wełny celulozowej zajęła się specjalistyczna firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenie tego rodzaju prac. Po utylizacji konieczne jest przedłoŝenie odpowiedniej dokumentacji świadczące o utylizacji w/w materiałów. NadproŜa drzwiowe: NadproŜa drewniane o wymiarach 8 x 12 cm z drewna sosnowego klasy C30. Strop Istniejąca drewniana konstrukcja stropu nad parterem i piwnicą zostanie uzupełniona równieŝ jako drewniana z drewna sosnowego klasy C-30. ewentualne wzmocnienia z profili stalowych według obliczeń statycznych (zgodnie z rysunkiem K01). NaleŜy zlikwidować od spodu stropów warstwy boazerii i innych materiałów drewnopochodnych. W ich miejsce zastosować naleŝy podwójna płytę GKF (grubość

25 2x12.5). Posadzkę wykonujemy z suchego jastrychu firmy Fermacell (grubość 2x12.5mm), połoŝonej na płycie OSB gr.22mm. Wewnątrz stropów wymienić naleŝy istniejącą izolację z wełny celulozowej na wełnę mineralną grubości 5cm (o parametrach takich jak Rockwool Rockmin) strop nad parterem, oraz 20cm strop na piwnicą. UWAGA: Konieczne jest, aby likwidacją i utylizacją wełny celulozowej zajęła się specjalistyczna firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenie tego rodzaju prac. Po utylizacji konieczne jest przedłoŝenie odpowiedniej dokumentacji świadczące o utylizacji w/w materiałów. Ze względów p.poŝ. przed wykonywaniem izolacji i warstw wykończeniowych stropów odsłoniętą konstrukcję drewnianą naleŝy zabezpieczyć produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia Fobos M-4 do cechy NRO (nierozprzestrzenianie ognia). Dach: Istniejąca konstrukcja dachu drewniana została wcześniej odremontowana, łącznie z wykonaniem ocieplenia i nowego pokrycia dachówką ceramiczną. Nie wprowadza się Ŝadnych zmian w obrębie konstrukcji dachu. Ze względów p.poŝ. odsłonięte elementy drewniane konstrukcji dachowej naleŝy zabezpieczyć produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia Fobos M-4 do cechy NRO. Kominy: Ewentualne uszkodzone partie muru naleŝy przemurować cegłą ceramiczną pełną, klasy 15. Po wykonaniu przemurowania kominów wykonać badania kominiarskie. Schody: Ze względu na warunki ochrony ppoŝ. projektuje się schody wewnętrzne [w miejscu istniejącej zabiegowej klatki schodowej] o konstrukcji Ŝelbetowej, wykończone płytkami ceramicznymi wg rysunku konstrukcyjnego (ZGODNIE Z RYSUNKIEM k06). Stolarka: Stolarka zewnętrzna została wcześniej wymieniona. W celu dostosowania do przepisów ochrony ppoŝ. NaleŜy wymienić drzwi zewnętrzne ewakuacyjne w ścianie szczytowej na wymagana szerokość 90cm. Stolarka drzwiowa wewnętrzna

26 drewniana bądź z płyciny z okleiną drewnopodobną do uzgodnienia. Drzwi do sanitariatów wyposaŝyć w otwory wentylacyjne. Wskazane trzy okna na korytarzu na poddaszu oraz dwa na klatce schodowej wyposaŝyć w instalację oddymiającą. W/w istniejące okna powinny posiadać odpowiednią aprobatę techniczną o moŝliwości wyposaŝenia je w instalacja oddymiającą. W przypadku braku takiej aprobaty wskazane okna wymienić na nowe ( z wymaganą aprobatą) nawiązujące wyglądem do demontowanych. Z uwagi na powierzchnie czynną kaŝdego z tych okien mniejszą od wymaganej przepisami ochrony ppoŝ. 0,9m projektant wystąpił do PSP z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo. Izolacje pomieszczeń sanitarnych: Izolacje naleŝy wykonać według rozwiązania systemowego wraz z montaŝem taśmy uszczelniającej na połączeniu ściany i posadzki. Armatura sanitarna. W pomieszczeniach zamontować sanitariaty według projektu na stelaŝach systemowych pod zabudowę. W łazienkach na parterze przewidziano po jednej umywalce na wysokości przystosowanej do korzystania z umywalki przez dzieci do lat 3. Roboty wykończeniowe: Tynki: Tynki wewnętrzne płyty GKF. W pomieszczeniach sanitarnych dodatkowo płytki granitogres. Posadzki: Na korytarzu na parterze, a takŝe na klatce schodowej, w kuchni z aneksem jadalnym, pomieszczeniu gospodarczym na poddaszu i w łazienkach na parterze: płytki granitogres. Wzór płytek zostanie uzgodniony na etapie wykonawczym. W posadzkach przy sanitariatach naleŝy wyprofilować spadki minimum 3% w kierunku odwodnienia kratkami ściekowymi.w pokojach i sypialniach: panele podłogowe w kolorze zbliŝonym do drzwi do tych pomieszczeń. Parapety: W pomieszczeniach mieszkalnych parapety z konglomeratów marmurowych lub drewniane.

27 Roboty malarskie: Wewnętrzne roboty malarskie farba zmywalną przygotować powierzchnie płyt poprzez wykonanie szpachlówki. Kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonawczym. Istniejące odprowadzenie wody z dachu: Rynny i rury spustowe stalowe OPIS WZMOCNIEŃ I NOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI POZ.1 SCHODY śelbetowe Ze względu na wymagania p.poŝ. dla drogi ewakuacyjnej jaką stanowi klatka schodowa, zaprojektowano nową konstrukcję schodów wraz z podestami i stropami jako konstrukcję Ŝelbetową. Istnieje niebezpieczeństwo rozparcia przez krokwie ścian zewnętrznych po rozebraniu istniejącej klatki schodowej ze stropem nad parterem. NaleŜy zastosować tymczasowe ściągi krokwi w poziomie murłaty stosując np. pręty Φ12 z nakrętkami rzymskimi (dla kaŝdego wiązara krokwiowo jętkowego. Murłaty i ściany zakotwić do płyty spocznikowej za pomocą kotew z pręta Φ12. Po zakotwieniu i uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości moŝna zdemontować tymczasowe ściągi. - Fundamenty (rys. K03) Zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 80x80cm pod kaŝdy słup. Beton klasy B20, stal zbrojeniowa klasy AIIIN (R500). Pod stopami fundamentowymi wykonać warstwę podbetonu o grubości 10 cm z betonu klasy B10. PoniewaŜ klatka schodowa przylega bezpośrednio do części budynku podpiwniczonego naleŝy zejść głębokością posadowienia do poziomu gruntu rodzimego. Ze względu niebezpieczeństwa naruszenia gruntu pod istniejącymi fundamentami wykopy naleŝy wykonywać pod ciągłym nadzorem (najlepiej wykonywać pojedyncze wykopy i przystępować do następnego wykopu pod kolejny słup, po wykonaniu poprzedniej stopy ze słupem i jej zasypaniu). Po wykonaniu wykopu zawiadomić Projektanta celem stwierdzenia zgodności istniejących warunków gruntowych z załoŝeniami projektowymi. - Słupy (rys K04) Słupy Ŝelbetowe o przekroju 25x25cm wykonane z betonu klasy B20 i stali klasy AIIIN (RB500). Przed zabetonowaniem stóp fundamentowych naleŝy zamontować zbrojenie słupów. - Biegi i podesty schodów (rys Ko5,K06)

28 Zaprojektowano biegi i podesty jako konstrukcje płytowe oparte na belkach spocznikowych. Bieg dolny, bieg górny oraz podest w poziomie stropu piętra są płytami grubości 12cm, a podest pośredni ma grubość 16cm. Beli spocznikowe o przekroju 25x25cm. Beton klasy B20 i stal klasy AIIIN (RB500). Po wykonaniu słupów całą konstrukcję schodów z podestami i belkami spocznikowymi naleŝy zabetonować w całości. Beton towarowy naleŝy podawać przez istniejące okno kaferka za pomocą pompy do betonu. POZ.2 STROP W MIEJSCU ZLIKWIDOWANEJ KLATKI SCHODOWEJ (rys K01) Zaprojektowano strop z belek 2x6/22 w rozstawie co 40cm. Istniejące belki stropowe stanowiące element wiązara krokwiowego pozostają. NaleŜy je spiąć poprzez obustronne nakładki z bali 6/22. Połączenie wykonać za pomocą gwoździ 45x120 bitych w dwóch rzędach w rozstawie 12cm. Po wykonaniu wzmocnienia stropu nad piętrem wg powyŝszego opisu, przystąpić do rozbiórki istniejących schodów i ścian parteru. Nowe ściany o konstrukcji szkieletowej ze słupków o przekroju 8x8cm w rozstawie 40cm. Podwaliny 8x8cm, oczepy i nadproŝe drzwiowe o przekroju 8/12cm. W połowie rozstawu wiązarów krokwiowych zamontować belki z podwójnych bali, o przekroju 2x6/22 zbijane gwoździami 4,5x125 bitych w dwóch rzędach w rozstawie 12cm. Drewno klasy C-30 strugane i wysuszone do 18% wilgotności. POZ.3 PODCIĄG NAD KORYTARZEM WZMOCNIONY 2 CEOWNIKAMI STALOWYMI (rys K01) NaleŜy wzmocnić podciąg drewniany na odcinku segmentu likwidowanej klatki schodowej za pomocą 2 ceowników 160 ze stali St3S. Łączniki w rozstawie 40cm stanowią śruby M12 łącznie z pierścieniami kolczastymi jednostronnymi typu BULLDOG d=50mm typ E50M12 firmy Simpson Strong Tie. POZ.4 ZASTRZAŁ WZMOCNIONY 2 CEOWNIKAMI STALOWYMI (rys K01) NaleŜy wzmocnić zastrzał drewniany w zlikwidowanej ścianie za pomocą 2 ceowników 160 ze stali St3S. Łączniki w rozstawie 40cm stanowią śruby M12 łącznie z pierścieniami kolczastymi jednostronnymi typu BULLDOG d=50mm typ E50M12 firmy Simpson Strong Tie. Podczas rozbiórki ściany naleŝy stwierdzić czy istniejąca konstrukcja jest zgodna z załoŝeniami przyjętymi w projekcie. W przypadku braku istniejącego zastrzału naleŝy go wykonać zgodnie z istniejącymi zastrzałami w korytarzu.

29 POZ.5 PODCIĄG NAD KORYTARZEM WZMOCNIONY ZA POMOCĄ NAKŁADEK Z BALI (rys K01) NaleŜy wzmocnić podciąg dwoma nakładkami o przekroju 3,8/22 na odcinkach pomiędzy zastrzałami. Połączenie wykonać za pomocą gwoździ 45x120 bitych w dwóch rzędach w rozstawie 12cm. Drewno klasy C-30 strugane i wysuszone do 18% wilgotności. POZ.6 STROP NAD KORYTARZEM WZMOCNIONY ZA POMOCĄ NAKŁADEK Z BALI (rys K01) NaleŜy wzmocnić belki stropowe nad piwnicą dwoma nakładkami o przekroju 6/20,5 na odcinkach podanych na rysunku. Połączenie wykonać za pomocą gwoździ 45x120 bitych w dwóch rzędach w rozstawie 12cm. Drewno klasy C-30 strugane i wysuszone do 18% wilgotności. POZ.7 JĘTKI W SUFICIE PODDASZA WZMOCNIONE ZA POMOCĄ NAKŁADEK Z BALI (rys K01) NaleŜy wzmocnić jętki w suficie poddasza dwoma nakładkami o przekroju 2,5/18 na całej długości. Połączenie wykonać za pomocą gwoździ 45x120 bitych w dwóch rzędach w rozstawie 12cm. Drewno klasy C-30 strugane i wysuszone do 18% wilgotności Warunki ochrony przeciwpoŝarowej: Warunki ochrony przeciwpoŝarowej opracowano na podstawie uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń st. bryg. inŝ. Józefem Modrzykiem. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagroŝenia ludzi ZL II. ODPORNOŚĆ POśAROWA. Dla budynku przyjęto klasę odporności poŝarowej B. W związku z powyŝszym stawia się następujące wymagania dla odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku: dla głównej konstrukcji nośnej R120, dla stropu REI60 i dla konstrukcji dachu R30, ściany zewnętrznej EI60 pas międzykondygnacyjny. Biegi i spoczniki klatce schodowej muszą mieć odporność ogniową R60 [malowanie farbą zabezpieczającą]. Biegi i spoczniki schodów wykonać w klasie odporności ogniowej R30, z materiałów niepalnych. Ponadto klatkę schodową wydzielić ścianami o odporności ogniowej REI60 [drzwi Ei30]. Poddasze uŝytkowe naleŝy oddzielić od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI30 (okładziny z płyty GKF).

30 Drewniane elementy konstrukcji więźby dachowej, stropów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych zabezpieczyć Fobosem M-4 do cechy NRO. Poziome obudowy dróg ewakuacyjnych (korytarze na parterze i poddaszu) naleŝy obudować w klasie EI30 odporności ogniowej. STREFY POśAROWE I ODDZIELENIA POśAROWE. Cały budynek znajduje się w jednej strefie poŝarowej. DROGI EWAKUACYJNE. Z pomieszczeń zapewniona jest moŝliwość ewakuacji o długościach nie przekraczających długości dopuszczalne: długość dojścia w poziomie : 10m. Długość dojścia na poddaszu została zwiększona o 50% - do 15,0m przy zastosowaniu instalacji oddymiania w oknach na przestrzał. Przyjęto szerokości drzwi w świetle stanowiące wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń: 0,9m. Drzwi wejściowe do budynku: 2,1 x 1,5m [główne skrzydło 0,9m]. Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze: 2,1m z lokalnymi przewęŝeniami. ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAśENIA STAŁEGO. Zabrania się stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. WYMAGANIA DLA INSTALACJI. Wewnątrz budynku przeprojektowano instalacje: elektryczną, gazową, wodno kanalizacyjną, oraz wentylację grawitacyjną. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŝarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów (dla REI60 EI60 i dla REI30 EI30) w tym celu naleŝy zastosować uszczelniania w systemie HILTI lub PROMAT. Budynek zostanie wyposaŝony w dwa hydranty po jednym na kaŝdej kondygnacji HP25 przy klatce schodowej. W budynku zaprojektowano instalację oddymiającą 3 okna wyposaŝone w siłowniki [5% powierzchni oddymiającej w stosunku od rzutu poziomego korytarza]. Ponadto w budynku wymagana jest instalacja odgromowa, oświetlenie ewakuacyjne oraz przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu. URZĄDZENIA PRZECIWPOśAROWE. Budynek naleŝy wyposaŝyć w jedną gaśnicę przenośną - proszkową ABC. USYTUOWANIE NA DZIAŁCE. Budynek zlokalizowany jest na działce w odległościach m od pozostałych budynków o tej samej funkcji. Dojazdy poŝarowe są zapewnione droga przy południowej ścianie zewnętrznej budynku.

31 WARUNKI BHP W budynku na parterze przewidziano pomieszczenia sanitarne: osobne toalety damska i męska (przy pisuarze umieścić kratkę ściekową i zawór ze złączką do węŝa). Na poddaszu będzie przebywać czasowo mniej niŝ 10 osób. Jadalnia z aneksem kuchennym znajduje się na poddaszu. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płytki do wys. 2m WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH Posadzka parteru w całym budynku na tym samym poziomie, wszystkie drzwi są bez progów CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Dla potrzeb decyzji o pozwoleniu na budowę została sporządzona charakterystyka energetyczna obiektu. Właściwości cieplne poszczególnych przegród budynku zostaną obliczone w oparciu o wymagania normy cieplnejpn-91/b CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU Zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wód deszczowych na teren własnej działki. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci, poprzez przebudowę istniejących instalacji. Emisja zanieczyszczeń brak. Emisja hałasu, wibracji i promieniowania brak. Brak wpływu na istniejący drzewostan. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonale i techniczne nie spowodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji. UWAGA Wszelkie zmiany z projektem uzgadniać z projektantem. Zastosowane w projekcie budowlanym wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone naleŝy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne

32 lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Dostawca jest zobowiązany posiadać odpowiedni certyfikat lub deklarację zgodności z kryteriami określonymi w polskich normach lub z aprobatą techniczną. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do informacji o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowiącej załącznik niniejszego opracowania. Projekt opracowano w oparciu o przeprowadzoną wizje lokalną i stanu technicznego istniejącego obiektu.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu Domu Pomocy Społecznej w Suszu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI. B.01. Dotyczy: robót rozbiórkowych ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SANITARIATÓW Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49)

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakres robót : ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) Inwestor : Gmina Wrocław, 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8 Wrocław, maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Stan surowy zamknięty cena: 109 900 zł netto (8% vat) 1/14 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, wg projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45262110-5 DemontaŜ rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z N E G O W Y K O N Y W A N I A R O B Ó T P R Z Y M O N T A

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z N E G O W Y K O N Y W A N I A R O B Ó T P R Z Y M O N T A I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z N E G O W Y K O N Y W A N I A R O B Ó T P R Z Y M O N T AśU BUDYNKU Z P R E F A B Y K O W A N Y C H E L E M E N T Ó W W I E L K O W Y M I A R O W Y C H 1. Roboty montaŝowe

Bardziej szczegółowo

Obiekt szkolny OBIEKT: ADRES: Kraków, ul. Bolesława Prusa 18. INWESTOR: Gmina Miejska Kraków Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków, ul. Ułanów 9 PROJEKTANT:

Obiekt szkolny OBIEKT: ADRES: Kraków, ul. Bolesława Prusa 18. INWESTOR: Gmina Miejska Kraków Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków, ul. Ułanów 9 PROJEKTANT: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI (DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SALI KOMPUTEROWEJ I POMIESZCZEŃ RADY DZIELNICY VII)

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). OŚWIADCZAM, Ŝe projekt rozbiórki dwóch budynków przy ul. Burakowskiej 9 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY:

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: Projektu architektoniczno budowlanego. Remontu tarasów, hydroizolacji i termoizolacji fundamentów oraz remontu przyłącza kanalizacji deszczowej budynku willowego przy ulicy Jaworowej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20.

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków ROZDZIAŁ 1 Rozbiórki budynków I. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt opracowano na podstawie: wykazu obiektów przeznaczonych do rozbiórki dostarczonego przez zleceniodawcę wizji lokalnej, pomiarów

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: Działka nr ewid. 996; Obr.0040 40 Wrzelowiec, jedn. ewid.061205_5 Opole Lubelskie obszar wiejski, pow. opolski, woj.

Adres inwestycji: Działka nr ewid. 996; Obr.0040 40 Wrzelowiec, jedn. ewid.061205_5 Opole Lubelskie obszar wiejski, pow. opolski, woj. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE ZDROWIA 1. DANE OGÓLNE Przedsięwzięcie: Inwestycja pn. PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ, KONSTRUKCJI STROPU WRAZ ZE SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg)

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) INWESTOR: Gmina Miasta RaciąŜ, Pl. Mickiewicza 17, 09-140 RaciąŜ BUDOWA: 09-140 RaciąŜ, Dz. Nr Ewid. 1012/2 oraz 1012/3 Konstrukcja: Jan Witold Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów str. 63 Spis treści: 1. INFORMACJA BIOZ 65 2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 68 3. ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa przepust na cieku bez nazwy w m. Płocochowo w km 53+711,27

Przebudowa przepust na cieku bez nazwy w m. Płocochowo w km 53+711,27 Projektant: C G M PROJEKT Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa Inwestor: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Zadanie inwestycyjne: ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI BIUROWEJ BUDYNKU CIEPŁOWNI Adres: Inwestor: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 95-040 Koluszki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zadanie: Inwestor: Remont pomieszczeń fizjoterapii budynku ZPEW przy ul. Parkowej 9 w Lwówku Śląskim Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

PLAN BIOZ. pracownia projektowa DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA PRZEBUDOWY DACHU WRAZ ZE ZMINA ELEWACJI BUDYNKU PRZYSTANKU W STEPNICY

PLAN BIOZ. pracownia projektowa DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA PRZEBUDOWY DACHU WRAZ ZE ZMINA ELEWACJI BUDYNKU PRZYSTANKU W STEPNICY pracownia projektowa PORTAL PP Sp. z o.o Spółka komandytowa 71-604 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9 tel./fax: 0 918122199 tel. kom. 0 695151542 biuro@pp-portal.pl, NIP 955-19-76-925 PLAN BIOZ temat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI.

OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: GMINA MIASTA ŚWINOUJŚCIE 72-600 ŚWINOUJŚCIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 OBIEKT: ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH ADRES BUDOWY: 72-600 ŚWINOUJŚCIE UL. PADEREWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla inwestycji polegającej na ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ STAREJ PLEBANII NA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w ZŁAKOWIE BOROWYM Adres budowy Zakres robót Inwestor : ZŁAKÓW BOROWY dz nr 1244,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Opis techniczny instalacji wentylacyjnej. 1.3.1. Układ wentylacyjny W1 1.3.2. Układ wentylacyjny W2 1.3.3.

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. imbudizol Sp. z o.o. 01-006 Warszawa ul. Nowolipki 23/103 tel./fax:(22)-8321990,kom: 0-602714290 imbudizol@op.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZABYTKOWYM BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ TYPOWEGO BOISKA Z ZAPLECZEM TYPU ORLIK 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388 7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo