u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U D o m y d z i e c k a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a"

Transkrypt

1 u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, P o z n a ń ; N I P ; R e g o n ; n r. r a c h u n k u P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N W E S T Y C J A P r z e b u d o w a w n ę t r z b u d y n k u J a c e k D o m u D z i e c k a A D R E S I N W E S T Y C J I u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n I N W E S T O R S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U P o w i a t P o z n a ń s k i, u l. J a c k o w s k i e g o 1 8, P o z n a ń B R A N ś A b u d o w l a n a K L A S Y F I K A C J A R O B Ó T W E D Ł U G W S P Ó L N E G O S Ł O W N I K A Z A M Ó W I E Ń ( C P V ) D o m y d z i e c k a R o b o t y r e m o n t o w e i r e n o w a c y j n e A U T O R Z Y I M I Ę I N A Z W I S K O N R U P R. P O D P I S mgr inŝ. Mikołaj Jankowski WKP/0168/POOK/05 mgr inŝ. arch. Danuta Rynkowska / / P / mgr inŝ. Jan Lekan 3 3 / 8 6 / P W mgr inŝ. Paweł Rzucidło D A T A c z e r w i e c E G Z E M P L A R Z / 4 N R K O N T R A K T U

2 1. SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Spis zawartości 2 2. Dokumenty formalno-prawne.4 3. Opis architektoniczno budowlany projektu przebudowy wnętrz budynku Rysunki Rys.A01 - Lokalizacja inwestycji na planie zagospodarowania terenu Rys. A02 Rzut piwnic Rys. A03 Rzut parteru Rys. A04 Rzut poddasza Rys. A05 Przekroje 2-2, 3-3 Rys. A06 Zestawienie stolarki Rys. K01 Rzut parteru Rys. K02 Rzut partery fundamenty, słupy, belki spocznikowe biegi schodowe, płyty spocznikowe Rys. K03 Stopy fundamentowe Rys. K04 Słupy Ŝelbetowe Rys. K05 Belki spocznikowe Rys. K06 Konstrukcja klatki schodowej Rys. I01 Rzut piwnicy Rys. I02 Rzut parteru Rys. I03 Rzut piętra Rys. I04 Rzut więźby dachowej Rys. I05 Rzut dachu Rys. I06 Przekrój A-A Rys. I07 Przekrój B-B

3 Rys. I08 Przekrój C-C Rys. I09 Przekrój D-D Rys. I10 Elewacja zachodnia Rys. I11 Elewacja wschodnia Rys. I12 Elewacja północna i południowa 5. Informacja dotycząca planu BIOZ

4 2. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

5

6

7 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Praw Budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) ja niŝej podpisana projektant oświadczam, Ŝe projekt budowlany przebudowy wnętrz budynku mieszkalnego Jacek Państwowego Domu Dziecka w Bninie, przy ul. BłaŜejewskiej 63 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant mgr inŝ. arch. Danuta Rynkowska

8

9

10

11

12 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Praw Budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) ja niŝej podpisany projektant oświadczam, Ŝe projekt budowlany przebudowy wnętrz budynku mieszkalnego Jacek Państwowego Domu Dziecka w Bninie, przy ul. BłaŜejewskiej 63 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant mgr inŝ. Mikołaj Jankowski

13

14

15

16 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Praw Budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) ja niŝej podpisany projektant oświadczam, Ŝe projekt budowlany przebudowy wnętrz budynku mieszkalnego Jacek Państwowego Domu Dziecka w Bninie, przy ul. BłaŜejewskiej 63 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant mgr inŝ. Jan Lekan

17 3. OPIS

18 3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: - zlecenie oraz wytyczne Inwestora - wizja lokalna i ocena stanu technicznego przedmiotowego budynku, - inwentaryzacja budynku, - obowiązujące przepisy prawa budowlanego, - uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoŝ, bhp, Sanepid - mapa zasadnicza do celów projektowych - umowy przyłączeniowe gestorów sieci - ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpoŝarowej rzeczoznawcy ds. ppoŝ i rzeczoznawcy ds. budowlanych budynku głównego, administracyjnego oraz pozostałych budynków mieszkalnych na terenie Domu Dziecka, opracowana przez bryg. w St. Sp. InŜ. Zenona Praczyka ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowa dokumentacja obejmuje przebudowę pomieszczeń budynku mieszkalnego Jacek na terenie Państwowego Domu Dziecka STAN PRAWNY OBIEKTU. Podmiotem zlecającym wykonanie projektu posiadającym prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu (60-509), ul. Jackowskiego STAN ISTNIEJĄCY Przedmiotowy obiekt budowlany zlokalizowany jest zespole zabudowy Państwowego Domu Dziecka, w bliskim sąsiedztwie Jeziora Bnińskiego, oraz porastającego jego zachodni brzeg lasu.

19 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Istniejąca zabudowa na terenie przedmiotowej posesji wyposaŝona jest w media zapewniające uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem: sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna NN, cieplna. Działka zapewniony ma odbiór śmieci komunalnych. Na terenie posesji nie przewiduje się składowania nieczystości. Inwestycja nie wpływa na pogorszenie się środowiska Omawiana działka znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego Inwestycja nie wpływa na zmiany w zakresie ochrony środowiska.

20 3.2 BUDYNEK MIESZKALNY JACEK STAN INWENTARYZACYJNY Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem uŝytkowym częściowo podpiwniczony wybudowany w technologii szkieletowej drewnianej, słuŝącym jako budynek mieszkalny dla dzieci zamieszkujących obiekty Państwowego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Budynek pochodzi z czasów II wojny światowej, wybudowany został przez Ŝołnierzy niemieckich i pierwotnie miał słuŝyć jako obiekt mieszkalny dla młodzieŝy niemieckiej zrzeszonej w organizacji młodzieŝowej Hitlerjugend. Pomimo, iŝ obiekt nie był przewidziany na tak długie uŝytkowanie, to dzięki regularnym remontom obecny stan zachowania budynku ocenia się jako dobry, Ściany Ściany piwnicy, będące jednocześnie ścianami fundamentowymi pod konstrukcję drewnianą budynku wykonane są w technologii murowanej, murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, wykończone tynkiem bądź malowane farbą w kolorze białym. Ściany zewnętrzne wystające powyŝej poziomu terenu wykończone są cegłą elewacyjną klinkierową. Ściany zewnętrzne parteru i poddasza wykonane są jako drewniane w konstrukcji szkieletowej wykonane ze słupków pionowych 8x8.5cm stęŝonych poprzeczkami poziomymi drewnianymi o wymiarach 8x8.5cm. Ściany obudowane są od wewnątrz deskami, przykrytymi płytą pilśniową oraz kolejno boazerią drewnianą lub tynkiem bądź płytkami ceramicznymi (pomieszczenia sanitarne). Od zewnątrz ściany ocieplone styropianem grubości 12cm i wykończone tynkiem mineralnym. Wypełnienie szkieletu stanowi wełna celulozowa o nieznanych cechach fizyczno-chemicznych z lat 40-tych. Ściany wewnętrzne parteru i poddasza wykonane są jako drewniane w konstrukcji szkieletowej wykonane ze słupków pionowych 8x8.5cm stęŝonych poprzeczkami poziomymi drewnianymi o wymiarach 8x8.5cm. Ściany obudowane są deskami oraz gdzieniegdzie płytami azbestowymi. Wykończenie ścian stanowi w większości boazeria, tynk oraz płytki ceramiczne (pomieszczenia sanitarne). Wypełnienie szkieletu stanowi wełna celulozowa o nieznanych cechach fizyczno-chemicznych z lat 40-tych. Stropy Strop nad piwnicą wykonany został w większości z belek drewnianych o przekroju 9,5x20,5cm. W części obiektu tzn w pomieszczeniach o numerach 1.3,1.4,1.5,1.6,1. oraz

21 części korytarza 1.2, strop stanowi płyta Ŝelbetowa oparta na belkach stalowych. Od spodu strop wykończony tynkiem na płytach wiórowo-cementowych suprema, wypełniony wełną, najprawdopodobniej celulozową z lat 40-tych. Pomieszczenie o numerze 1,14 jest pomieszczeniem niepodpiwniczonym i w miejscu stropu występuję podłogą na gruncie. Wykończenie stropu stanową od spodu deski drewniane kryte tynkiem w postaci supremy oraz od wierzchu deski drewniane wykończone wykładziną bądź płytkami ceramicznymi (pomieszczenia sanitarne). Strop na parterem drewniany, wykonany z belek o przekroju 10x21,5cm. W miejscu przebiegu ścian działowych na piętrze, belki drewniane zwiększają swój przekrój do 15,5x21,5cm. Dodatkowo belki te podparte są w postaci zastrzałów 13,5x17,5 biegnące po skosie przez parter aŝ do oparcia ich na belkach stropowych piwnicy w miejscy przebiegu ścian fundamentowych. Przez całą długość budynku części podpiwniczonej w miejscach podparcia belek przez zastrzały, dodatkowe podparcie dla wszystkich belek stropowych stanowi podciąg drewniany o przekroju 16x22,5. W części budynku niepodpiwniczonej belki stropowe oparte są na dwóch podciągach drewnianych o przekrojach około 19x20cm. Podciągi opierają się na słupach drewnianych, które z kolei oparte są na ścianach fundamentowych. Wykończenie stropu stanowią od spodu deskami drewniane kryte boazerią lub tynkiem oraz od wierzchu deski drewniane kryte wykładziną. Sufit nad piętrem stanowią jętki drewniane 6x18 cm, będące części konstrukcji więźby dachowej kryte od spodu deskami i wykończone boazerią bądź tynkiem w postaci supremy. Klatki schodowe W budynku funkcjonują dwie klatki schodowe o konstrukcji drewnianej stanowiące komunikację pomiędzy parterem a piętrem. Głowna klatka schodowa, jednobiegowa, znajduję się przy wejściu do obiektu od strony elewacji zachodniej. Druga klatka zlokalizowana jest przy wejściu od strony elewacji północnej. Ze względu na ograniczoną powierzchnie przeznaczoną na komunikację zastosowano w niej schody zabiegowe. Więźba dachowa Więźba dachowa drewniana w układzie krokwiowo-jętkowym, oparta na belkach i słupach drewnianych, ścianach wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących konstrukcję szkieletową budynku. Konstrukcje nośną stanowią słupy o przekroju w rozstawie około 3.30m. WzdłuŜ słupów, w osi budynku, przebiega płatew kalenicowa 13,5x15,5 podparta przy słupach mieczami o przekroju 10x13,5cm. Krokwie dachowe wykonane z przekroju 7,5x10,0 oparte są na płatwi kalenicowej oraz murłacie przy okapie budynku. Wszystkie krokwie stęŝone są parami za pomocą jętek o przekroju 6x18cm. Dodatkowo w miejscach usytuowania słupów krokwie połączone są kleszczami o przekoju 2x4,5x15. W konstrukcji więźby dachowej występuje 11 sztuk wykuszy, tzw. kaferków, wykonanych ze słupków 7,5x7,5 oraz krokwi 7,5x10 opartych na krokwiach dachowych

22 konstrukcji głównej. Dach Dach dwuspadowy, o spadku około 49, kryty dachówka ceramiczną, karpiówką, ocieplony wełną mineralną. Oprócz wspomnianych wcześniej wykuszy, w dachu występują 2 okna połaciowe. Obróbka blacharska dachu jest w bardzo dobrym stanie, tak jak i drabinki śniegowe, przewody instalacji odgromowej oraz rynny i rury spustowe. Przewody kominowej wykończone cegłą elewacyjną klinkierową. Instalacje Budynek wyposaŝony jest w media umoŝliwiające jego uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem: instalacje wodno - kanalizacyjne, elektryczne i gazowe. Budynek ogrzewany jest centralnym ogrzewaniem wodnym zasilanym z kotłowni gazowej w głównym budynku administracyjnym. W budynku nie został zmieniony główny układ komunikacyjny, ani kompozycja architektoniczna pierwotnej bryły. Konstrukcja budynku wymaga remontu i wzmocnień. Niniejsze opracowanie przewiduje równieŝ zmiany w układach belek stropowych w obrębie istniejących klatek schodowych PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU Przedmiotowy budynek uŝytkowany był dotychczas jako dom zamieszkania zbiorowego dla dzieci w kaŝdym wieku. Niniejszy projekt nie przewiduje zmiany jego funkcji a jedynie dostosowanie pomieszczeń do zmieniających się potrzeb funkcjonalnych oraz przepisów prawa budowlanego. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono niepokojących uszkodzeń konstrukcji budynku, które po wykonaniu przebudowy uniemoŝliwiły by uŝytkowanie go zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Gdyby w trakcie remontu wykonawca zauwaŝył powaŝniejsze uszkodzenia zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o nich projektanta ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Obecne wejście główne znajduje się w zachodniej elewacji budynku. Jego lokalizacja nie ulega zmianie. Dodatkowe wyjście ewakuacyjne z budynku znajduje się w ścianie szczytowej północnej. Niniejszy projekt przewiduje jego pozostawienie w celu zapewnienia wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków ewakuacyjnych. Na parterze zaprojektowano 5 pokoi dla łącznie dziesięciorga dzieci, pokój wypoczynkowy od południa oraz dwie osobne łazienki dla dziewcząt i chłopców. Do

23 pomieszczeń na poddaszu prowadzi klatka schodowa zlokalizowana przy wejściu głównym do budynku. Na wyŝszej kondygnacji usytuowano jadalnię z aneksem kuchennym do indywidualnego przygotowywania posiłków, pokój gościnny, gabinet pedagoga, pokój pielęgniarki, i otwarty na korytarz pokój cichej nauki oraz pomieszczenie gospodarcze pełniące rolę pralni z suszarnią. Nie projektuje się zasadniczych zmian w układzie pomieszczeń piwnicy. Przewiduje się jedynie zasypanie wtórnego przegłębienia, będącego miejscem umiejscowienia nieuŝywanego juŝ pieca Zestawienie powierzchni i kubatury: Powierzchnia zabudowy [nie ulega zmianie] 235,9m 2 Powierzchnia całkowita 554,72m 2 Powierzchnia schodów zewnętrznych 3,87m 2 Powierzchnia uŝytkowa w tym pow. podstawowa 475,81m 2 446,54m 2 powierzchnia pomocnicza (poniŝej 1,9m pomieszczenia na poddaszu) wewnątrz 29,27m 2 Kubatura [nie ulega zmianie] ~1540m 3 Wysokość całkowita [nie ulega zmianie] 8,05m Dane konstrukcyjno - materiałowe: Opis techniczny istniejącej konstrukcji został przedstawiony w dalszej części projektu w części inwentaryzacyjnej. Obliczenia statyczne przebudowy wnętrz zostały wykonane w oparciu o polskie normy i przepisy budowlane. Budynek będzie przebudowywany w technologii tradycyjnej z uwzględnieniem pierwotnego charakteru układu konstrukcyjnego szkieletowego.

24 Warunki gruntowo - wodne: Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono zarysowań w budynku wskazujących na zmianę warunków gruntowo wodnych przedmiotowego obiektu. Ściany budynku: W istniejących ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych naleŝy zlikwidować istniejące warstwy zewnętrzne ścian wykonanych z płyt azbestowo-cementowych, płyt pilśniowych i boazerii. Ponadto konieczna jest wymiana istniejącej wełny celulozowej wewnątrz szkieletu na wełnę mineralną gr.8cm. Następnie szkielet drewniany obudować naleŝy płytą OSB gr.22mm i wykończyć podwójna płytą GKF (grubość 2x12,5mm). Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie 2x płyta Fermacell grub. 12.5mm (bez płyty OSB). Projektowane ściany wewnętrzne i ściany działowe naleŝy wykonać z płyt 2xGKF na stelaŝu systemowym. W ścianach o wymaganej odporności ogniowej EI60 niezbędna jest podwójna płyta GKF (grubość 2x12,5mm) i od wewnątrz płyta OSB grub.2 2mm. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie 2x płyta Fermacell grub. 12.5mm (bez płyty OSB. Wnętrze ścian wypełniamy wełną mineralną grubości 10cm (o parametrach takich jak Rockwool Rockmin). Ze względów p.poŝ. przed wykonywaniem izolacji i warstw wykończeniowych ścian, odsłoniętą konstrukcję drewnianą naleŝy zabezpieczyć produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia Fobos M-4 do cechy NRO (nierozprzestrzenianie ognia). UWAGA: Konieczne jest, aby likwidacją i utylizacją płyt azbestowo-cementowych oraz wełny celulozowej zajęła się specjalistyczna firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenie tego rodzaju prac. Po utylizacji konieczne jest przedłoŝenie odpowiedniej dokumentacji świadczące o utylizacji w/w materiałów. NadproŜa drzwiowe: NadproŜa drewniane o wymiarach 8 x 12 cm z drewna sosnowego klasy C30. Strop Istniejąca drewniana konstrukcja stropu nad parterem i piwnicą zostanie uzupełniona równieŝ jako drewniana z drewna sosnowego klasy C-30. ewentualne wzmocnienia z profili stalowych według obliczeń statycznych (zgodnie z rysunkiem K01). NaleŜy zlikwidować od spodu stropów warstwy boazerii i innych materiałów drewnopochodnych. W ich miejsce zastosować naleŝy podwójna płytę GKF (grubość

25 2x12.5). Posadzkę wykonujemy z suchego jastrychu firmy Fermacell (grubość 2x12.5mm), połoŝonej na płycie OSB gr.22mm. Wewnątrz stropów wymienić naleŝy istniejącą izolację z wełny celulozowej na wełnę mineralną grubości 5cm (o parametrach takich jak Rockwool Rockmin) strop nad parterem, oraz 20cm strop na piwnicą. UWAGA: Konieczne jest, aby likwidacją i utylizacją wełny celulozowej zajęła się specjalistyczna firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenie tego rodzaju prac. Po utylizacji konieczne jest przedłoŝenie odpowiedniej dokumentacji świadczące o utylizacji w/w materiałów. Ze względów p.poŝ. przed wykonywaniem izolacji i warstw wykończeniowych stropów odsłoniętą konstrukcję drewnianą naleŝy zabezpieczyć produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia Fobos M-4 do cechy NRO (nierozprzestrzenianie ognia). Dach: Istniejąca konstrukcja dachu drewniana została wcześniej odremontowana, łącznie z wykonaniem ocieplenia i nowego pokrycia dachówką ceramiczną. Nie wprowadza się Ŝadnych zmian w obrębie konstrukcji dachu. Ze względów p.poŝ. odsłonięte elementy drewniane konstrukcji dachowej naleŝy zabezpieczyć produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia Fobos M-4 do cechy NRO. Kominy: Ewentualne uszkodzone partie muru naleŝy przemurować cegłą ceramiczną pełną, klasy 15. Po wykonaniu przemurowania kominów wykonać badania kominiarskie. Schody: Ze względu na warunki ochrony ppoŝ. projektuje się schody wewnętrzne [w miejscu istniejącej zabiegowej klatki schodowej] o konstrukcji Ŝelbetowej, wykończone płytkami ceramicznymi wg rysunku konstrukcyjnego (ZGODNIE Z RYSUNKIEM k06). Stolarka: Stolarka zewnętrzna została wcześniej wymieniona. W celu dostosowania do przepisów ochrony ppoŝ. NaleŜy wymienić drzwi zewnętrzne ewakuacyjne w ścianie szczytowej na wymagana szerokość 90cm. Stolarka drzwiowa wewnętrzna

26 drewniana bądź z płyciny z okleiną drewnopodobną do uzgodnienia. Drzwi do sanitariatów wyposaŝyć w otwory wentylacyjne. Wskazane trzy okna na korytarzu na poddaszu oraz dwa na klatce schodowej wyposaŝyć w instalację oddymiającą. W/w istniejące okna powinny posiadać odpowiednią aprobatę techniczną o moŝliwości wyposaŝenia je w instalacja oddymiającą. W przypadku braku takiej aprobaty wskazane okna wymienić na nowe ( z wymaganą aprobatą) nawiązujące wyglądem do demontowanych. Z uwagi na powierzchnie czynną kaŝdego z tych okien mniejszą od wymaganej przepisami ochrony ppoŝ. 0,9m projektant wystąpił do PSP z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo. Izolacje pomieszczeń sanitarnych: Izolacje naleŝy wykonać według rozwiązania systemowego wraz z montaŝem taśmy uszczelniającej na połączeniu ściany i posadzki. Armatura sanitarna. W pomieszczeniach zamontować sanitariaty według projektu na stelaŝach systemowych pod zabudowę. W łazienkach na parterze przewidziano po jednej umywalce na wysokości przystosowanej do korzystania z umywalki przez dzieci do lat 3. Roboty wykończeniowe: Tynki: Tynki wewnętrzne płyty GKF. W pomieszczeniach sanitarnych dodatkowo płytki granitogres. Posadzki: Na korytarzu na parterze, a takŝe na klatce schodowej, w kuchni z aneksem jadalnym, pomieszczeniu gospodarczym na poddaszu i w łazienkach na parterze: płytki granitogres. Wzór płytek zostanie uzgodniony na etapie wykonawczym. W posadzkach przy sanitariatach naleŝy wyprofilować spadki minimum 3% w kierunku odwodnienia kratkami ściekowymi.w pokojach i sypialniach: panele podłogowe w kolorze zbliŝonym do drzwi do tych pomieszczeń. Parapety: W pomieszczeniach mieszkalnych parapety z konglomeratów marmurowych lub drewniane.

27 Roboty malarskie: Wewnętrzne roboty malarskie farba zmywalną przygotować powierzchnie płyt poprzez wykonanie szpachlówki. Kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonawczym. Istniejące odprowadzenie wody z dachu: Rynny i rury spustowe stalowe OPIS WZMOCNIEŃ I NOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI POZ.1 SCHODY śelbetowe Ze względu na wymagania p.poŝ. dla drogi ewakuacyjnej jaką stanowi klatka schodowa, zaprojektowano nową konstrukcję schodów wraz z podestami i stropami jako konstrukcję Ŝelbetową. Istnieje niebezpieczeństwo rozparcia przez krokwie ścian zewnętrznych po rozebraniu istniejącej klatki schodowej ze stropem nad parterem. NaleŜy zastosować tymczasowe ściągi krokwi w poziomie murłaty stosując np. pręty Φ12 z nakrętkami rzymskimi (dla kaŝdego wiązara krokwiowo jętkowego. Murłaty i ściany zakotwić do płyty spocznikowej za pomocą kotew z pręta Φ12. Po zakotwieniu i uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości moŝna zdemontować tymczasowe ściągi. - Fundamenty (rys. K03) Zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 80x80cm pod kaŝdy słup. Beton klasy B20, stal zbrojeniowa klasy AIIIN (R500). Pod stopami fundamentowymi wykonać warstwę podbetonu o grubości 10 cm z betonu klasy B10. PoniewaŜ klatka schodowa przylega bezpośrednio do części budynku podpiwniczonego naleŝy zejść głębokością posadowienia do poziomu gruntu rodzimego. Ze względu niebezpieczeństwa naruszenia gruntu pod istniejącymi fundamentami wykopy naleŝy wykonywać pod ciągłym nadzorem (najlepiej wykonywać pojedyncze wykopy i przystępować do następnego wykopu pod kolejny słup, po wykonaniu poprzedniej stopy ze słupem i jej zasypaniu). Po wykonaniu wykopu zawiadomić Projektanta celem stwierdzenia zgodności istniejących warunków gruntowych z załoŝeniami projektowymi. - Słupy (rys K04) Słupy Ŝelbetowe o przekroju 25x25cm wykonane z betonu klasy B20 i stali klasy AIIIN (RB500). Przed zabetonowaniem stóp fundamentowych naleŝy zamontować zbrojenie słupów. - Biegi i podesty schodów (rys Ko5,K06)

28 Zaprojektowano biegi i podesty jako konstrukcje płytowe oparte na belkach spocznikowych. Bieg dolny, bieg górny oraz podest w poziomie stropu piętra są płytami grubości 12cm, a podest pośredni ma grubość 16cm. Beli spocznikowe o przekroju 25x25cm. Beton klasy B20 i stal klasy AIIIN (RB500). Po wykonaniu słupów całą konstrukcję schodów z podestami i belkami spocznikowymi naleŝy zabetonować w całości. Beton towarowy naleŝy podawać przez istniejące okno kaferka za pomocą pompy do betonu. POZ.2 STROP W MIEJSCU ZLIKWIDOWANEJ KLATKI SCHODOWEJ (rys K01) Zaprojektowano strop z belek 2x6/22 w rozstawie co 40cm. Istniejące belki stropowe stanowiące element wiązara krokwiowego pozostają. NaleŜy je spiąć poprzez obustronne nakładki z bali 6/22. Połączenie wykonać za pomocą gwoździ 45x120 bitych w dwóch rzędach w rozstawie 12cm. Po wykonaniu wzmocnienia stropu nad piętrem wg powyŝszego opisu, przystąpić do rozbiórki istniejących schodów i ścian parteru. Nowe ściany o konstrukcji szkieletowej ze słupków o przekroju 8x8cm w rozstawie 40cm. Podwaliny 8x8cm, oczepy i nadproŝe drzwiowe o przekroju 8/12cm. W połowie rozstawu wiązarów krokwiowych zamontować belki z podwójnych bali, o przekroju 2x6/22 zbijane gwoździami 4,5x125 bitych w dwóch rzędach w rozstawie 12cm. Drewno klasy C-30 strugane i wysuszone do 18% wilgotności. POZ.3 PODCIĄG NAD KORYTARZEM WZMOCNIONY 2 CEOWNIKAMI STALOWYMI (rys K01) NaleŜy wzmocnić podciąg drewniany na odcinku segmentu likwidowanej klatki schodowej za pomocą 2 ceowników 160 ze stali St3S. Łączniki w rozstawie 40cm stanowią śruby M12 łącznie z pierścieniami kolczastymi jednostronnymi typu BULLDOG d=50mm typ E50M12 firmy Simpson Strong Tie. POZ.4 ZASTRZAŁ WZMOCNIONY 2 CEOWNIKAMI STALOWYMI (rys K01) NaleŜy wzmocnić zastrzał drewniany w zlikwidowanej ścianie za pomocą 2 ceowników 160 ze stali St3S. Łączniki w rozstawie 40cm stanowią śruby M12 łącznie z pierścieniami kolczastymi jednostronnymi typu BULLDOG d=50mm typ E50M12 firmy Simpson Strong Tie. Podczas rozbiórki ściany naleŝy stwierdzić czy istniejąca konstrukcja jest zgodna z załoŝeniami przyjętymi w projekcie. W przypadku braku istniejącego zastrzału naleŝy go wykonać zgodnie z istniejącymi zastrzałami w korytarzu.

29 POZ.5 PODCIĄG NAD KORYTARZEM WZMOCNIONY ZA POMOCĄ NAKŁADEK Z BALI (rys K01) NaleŜy wzmocnić podciąg dwoma nakładkami o przekroju 3,8/22 na odcinkach pomiędzy zastrzałami. Połączenie wykonać za pomocą gwoździ 45x120 bitych w dwóch rzędach w rozstawie 12cm. Drewno klasy C-30 strugane i wysuszone do 18% wilgotności. POZ.6 STROP NAD KORYTARZEM WZMOCNIONY ZA POMOCĄ NAKŁADEK Z BALI (rys K01) NaleŜy wzmocnić belki stropowe nad piwnicą dwoma nakładkami o przekroju 6/20,5 na odcinkach podanych na rysunku. Połączenie wykonać za pomocą gwoździ 45x120 bitych w dwóch rzędach w rozstawie 12cm. Drewno klasy C-30 strugane i wysuszone do 18% wilgotności. POZ.7 JĘTKI W SUFICIE PODDASZA WZMOCNIONE ZA POMOCĄ NAKŁADEK Z BALI (rys K01) NaleŜy wzmocnić jętki w suficie poddasza dwoma nakładkami o przekroju 2,5/18 na całej długości. Połączenie wykonać za pomocą gwoździ 45x120 bitych w dwóch rzędach w rozstawie 12cm. Drewno klasy C-30 strugane i wysuszone do 18% wilgotności Warunki ochrony przeciwpoŝarowej: Warunki ochrony przeciwpoŝarowej opracowano na podstawie uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń st. bryg. inŝ. Józefem Modrzykiem. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagroŝenia ludzi ZL II. ODPORNOŚĆ POśAROWA. Dla budynku przyjęto klasę odporności poŝarowej B. W związku z powyŝszym stawia się następujące wymagania dla odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku: dla głównej konstrukcji nośnej R120, dla stropu REI60 i dla konstrukcji dachu R30, ściany zewnętrznej EI60 pas międzykondygnacyjny. Biegi i spoczniki klatce schodowej muszą mieć odporność ogniową R60 [malowanie farbą zabezpieczającą]. Biegi i spoczniki schodów wykonać w klasie odporności ogniowej R30, z materiałów niepalnych. Ponadto klatkę schodową wydzielić ścianami o odporności ogniowej REI60 [drzwi Ei30]. Poddasze uŝytkowe naleŝy oddzielić od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI30 (okładziny z płyty GKF).

30 Drewniane elementy konstrukcji więźby dachowej, stropów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych zabezpieczyć Fobosem M-4 do cechy NRO. Poziome obudowy dróg ewakuacyjnych (korytarze na parterze i poddaszu) naleŝy obudować w klasie EI30 odporności ogniowej. STREFY POśAROWE I ODDZIELENIA POśAROWE. Cały budynek znajduje się w jednej strefie poŝarowej. DROGI EWAKUACYJNE. Z pomieszczeń zapewniona jest moŝliwość ewakuacji o długościach nie przekraczających długości dopuszczalne: długość dojścia w poziomie : 10m. Długość dojścia na poddaszu została zwiększona o 50% - do 15,0m przy zastosowaniu instalacji oddymiania w oknach na przestrzał. Przyjęto szerokości drzwi w świetle stanowiące wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń: 0,9m. Drzwi wejściowe do budynku: 2,1 x 1,5m [główne skrzydło 0,9m]. Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze: 2,1m z lokalnymi przewęŝeniami. ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAśENIA STAŁEGO. Zabrania się stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. WYMAGANIA DLA INSTALACJI. Wewnątrz budynku przeprojektowano instalacje: elektryczną, gazową, wodno kanalizacyjną, oraz wentylację grawitacyjną. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŝarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów (dla REI60 EI60 i dla REI30 EI30) w tym celu naleŝy zastosować uszczelniania w systemie HILTI lub PROMAT. Budynek zostanie wyposaŝony w dwa hydranty po jednym na kaŝdej kondygnacji HP25 przy klatce schodowej. W budynku zaprojektowano instalację oddymiającą 3 okna wyposaŝone w siłowniki [5% powierzchni oddymiającej w stosunku od rzutu poziomego korytarza]. Ponadto w budynku wymagana jest instalacja odgromowa, oświetlenie ewakuacyjne oraz przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu. URZĄDZENIA PRZECIWPOśAROWE. Budynek naleŝy wyposaŝyć w jedną gaśnicę przenośną - proszkową ABC. USYTUOWANIE NA DZIAŁCE. Budynek zlokalizowany jest na działce w odległościach m od pozostałych budynków o tej samej funkcji. Dojazdy poŝarowe są zapewnione droga przy południowej ścianie zewnętrznej budynku.

31 WARUNKI BHP W budynku na parterze przewidziano pomieszczenia sanitarne: osobne toalety damska i męska (przy pisuarze umieścić kratkę ściekową i zawór ze złączką do węŝa). Na poddaszu będzie przebywać czasowo mniej niŝ 10 osób. Jadalnia z aneksem kuchennym znajduje się na poddaszu. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płytki do wys. 2m WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH Posadzka parteru w całym budynku na tym samym poziomie, wszystkie drzwi są bez progów CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Dla potrzeb decyzji o pozwoleniu na budowę została sporządzona charakterystyka energetyczna obiektu. Właściwości cieplne poszczególnych przegród budynku zostaną obliczone w oparciu o wymagania normy cieplnejpn-91/b CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU Zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wód deszczowych na teren własnej działki. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci, poprzez przebudowę istniejących instalacji. Emisja zanieczyszczeń brak. Emisja hałasu, wibracji i promieniowania brak. Brak wpływu na istniejący drzewostan. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonale i techniczne nie spowodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji. UWAGA Wszelkie zmiany z projektem uzgadniać z projektantem. Zastosowane w projekcie budowlanym wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone naleŝy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne

32 lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Dostawca jest zobowiązany posiadać odpowiedni certyfikat lub deklarację zgodności z kryteriami określonymi w polskich normach lub z aprobatą techniczną. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do informacji o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowiącej załącznik niniejszego opracowania. Projekt opracowano w oparciu o przeprowadzoną wizje lokalną i stanu technicznego istniejącego obiektu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III.

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 19 lutego 2013 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz numer sprawy:oaod.272-4/13/zp/pn S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo