D ymy do uzyskania wiod cej pozycji na mi dzynarodowym rynku demilitaryzacji, oferuj c kompletne i dostosowane do potrzeb Klienta rozwi zania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D ymy do uzyskania wiod cej pozycji na mi dzynarodowym rynku demilitaryzacji, oferuj c kompletne i dostosowane do potrzeb Klienta rozwi zania."

Transkrypt

1

2

3

4 O FIRMIE Misja Firmy Firma JAKUSZ, poprzez wdra anie nowoczesnych technologii, przyczynia si do zwi kszania bezpiecze stwa publicznego oraz stwarza warunki do optymalnego gospodarowania materia ami niebezpiecznymi, przy zapewnieniu najwy szych standardów ochrony rodowiska naturalnego. D ymy do uzyskania wiod cej pozycji na mi dzynarodowym rynku demilitaryzacji, oferuj c kompletne i dostosowane do potrzeb Klienta rozwi zania. Dzia alno firmy koncentruje si w nast puj cych obszarach: - Ochrona przed skutkami wybuchu (pojemniki przeciwwybuchowe), - Konstrukcje magazynowe do przechowywania materia ów niebezpiecznych, - Ochrona informacji i obiektów infrastruktury krytycznej, - Utylizacja rodków bojowych, - Szkolenia specjalistyczne. Firma JAKUSZ posiada w asne zaplecze konstrukcyjno-technologiczne, badawczo-rozwojowe oraz produkcyjne. Nowe rozwi zania technologiczne opracowywane s i testowane w laboratoriach zak adowych, m.in.: Laboratorium Os on Przeciwwybuchowych, Laboratorium eli Balistycznych, Laboratorium Kompatybilno ci Elektromagnetycznej. Badania - Wdro enia - Produkcja - Szkolenia ZA INNOWACYJNE PODEJ CIE DO UTYLIZACJI AMUNICJI FIRMA ZOSTA A LAUREATEM PROGRAMU GREENEVO AKCELERATOR ZIELONYCH TECHNOLOGI 1 JAKUSZ COMPANY WAS AWARDED IN PROGRAM GREENEVO - GREEN TECHNOLOGY ACCELERATOR FOR ITS INNOVATIVE APPROACH TO THE MUNITIONS DISPOSAL ABOUT US Mission Company JAKUSZ, through implementation of new technologies, contributes to increasing public safety and creates conditions for optimal hazardous materials handling, ensuring the highest standards of environmental protection. We strive to achieve a leading position in the international demilitarization market, offering complete and customized solutions. The company's activity is focused in the following areas: - Protection against explosion effects (explosion containment vessels), - Storage structures for storage of hazardous materials, - Information security and critical infrastructure protection, - Munitions disposal, - Specialized training. JAKUSZ has its own construction, Research & Development and production facilities. New technologies are being developed and tested in company's laboratories: Explo Lab, Ballistic Gel Lab, Electromagnetic Compatibility Lab. Research - Implementation - Manufacturing - Training

5 OFERTA STRONA 3 POJEMNIKI PRZECIWWYBUCHOWE EXPLOSION CONTAINMENT VESSELS OFFER PAGE 3 2 KONSTRUKCJE MAGAZYNOWE DO PRZECHOWYWANIA MATERIA ÓW NIEBEZPIECZNYCH STRONA 7 STRONA 11 OCHRONA INFORMACJI I INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ SPECIALIZED CONSTRUCTIONS FOR HAZARDOUS MATERIALS STORAGE INFORMATION SECURITY & CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION PAGE 7 PAGE 11 STRONA 13 STRONA 19 UTYLIZACJA RODKÓW BOJOWYCH SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE MUNITIONS DISPOSAL SPECIALIZED COURSES PAGE 13 PAGE 19

6 POJEMNIKI POJEMNIKI PRZECIWWYBUCHOWE EXPLOSION CONTAINMENT VESSELS CONTAI N ME N T

7 POJEMNIKI PRZECIWWYBUCHOWE OPIS Firma JAKUSZ zaprojektowa a rodzin pojemników przeznaczonych do transportowania i czasowego przechowywania niebezpiecznych przedmiotów zawieraj cych materia wybuchowy, a tak e substancji chemicznie i biologicznie czynnych. W przypadku detonacji pojemniki zapewniaj ochron ycia ludzkiego, infrastruktury oraz rodowiska naturalnego przed skutkami wybuchu. Pojemniki produkowane przez firm JAKUSZ mog by zainstalowane na poje dzie specjalnym, przyczepie, platformie transportowej lub mog by wyposa one we w asne podwozie. ZASTOSOWANIE PRZEMYS I LABORATORIA - bezpieczny transport próbek laboratoryjnych, depozytów s dowych o w a ciwo ciach wybuchowych, zapalników LOTNISKA I FORMACJE BEZPIECZE STWA PUBLICZNEGO - szybka i bezpieczna izolacja podejrzanych baga y i przesy ek; PATROLE SAPERSKIE - bezpieczny transport podj tych niewypa ów i niewybuchów na terenach zabudowanych TRANSPORT AMUNICJI - transport przestarza ych rodków bojowych. WENTYLOWANY POJEMNIK WIKTORIA DO TRANSPORTU MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH DO 10 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU Z ROBOTEM PRODUKOWANYM PRZEZ PRZEMYS OWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP GAZOSZCZELNY POJEMNIK AGATA DO TRANSPORTU MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH DO 0,5 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU Z SAPEREM 4 VENTILATED VESSEL WIKTORIA FOR TRANSPORT OF EXPLOSIVES UP TO 10 KG OF TNT EQUIVALENT WITH ROBOT PRODUCED BY INDUSTRIAL RESEARCH INSTITUTE FOR AUTOMATION AND MEASUREMENTS PIAP GAS-TIGHT VESSEL AGATA FOR TRANSPORT OF EXPLOSIVES UP TO 0,5 KG OF TNT EQUIVALENT WITH EOD TECHNICIAN GAZOSZCZELNY POJEMNIK PRZECIWWYBUCHOWY PAULA O ODPORNO CI NA WYBUCH ADUNKU O SILE 5 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU POJEMNIK PAULA Z OBRACAN CZ CI KORPUSU U ATWIAJ C ZA ADUNEK TOTAL EXPLOSION CONTAINMENT VESSEL PAULA WITH RESISTANCE UP TO 5 KG IN TNT EQUIVALENT PAULA VESSEL WITH ROTATING BODY FOR EASY ACCESS

8 EXPLOSION CONTAINMENT VESSELS DESCRIPTION JAKUSZ Company offers a range of vessels designed for safe transport and temporary storage of hazardous items containing explosives, chemical or biological agents. In case of detonation the vessels protect human life, infrastructure and natural environment against the effects of explosion. The vessels manufactured by JAKUSZ may be installed on specialized vehicles, trailers, transport platforms or may be equipped with its own chassis. APPLICATION INDUSTRY & LABORATORIES - safe transport of laboratory samples, judicial deposits of explosives, initiators. AIRPORTS & PUBLIC SECURITY - quick and safe isolation of suspected luggage and packages. EOD PATROLS - safe transport of collected UXO and misfires through inhabited areas. MUNITIONS TRANSPORT - safe transport of obsolete munitions. PRZYK AD POJEMNIKA PRZECIWWYBUCHOWEGO ZAINSTALOWANEGO NA SAMOCHODZIE PATROLU SAPERSKIEGO POJAZD SAPERSKI IRYS WYPOSA ONY W GAZOSZCZELNY POJEMNIK PRZECIWWYBUCHOWY 5 EXAMPLE OF EXPLOSION CONTAINMENT VESSEL INSTALLED ON THE VEHICLE OF EOD PATROL EOD VEHICLE IRYS EQUIPPED WITH GASTIGHT CONTAINMENT VESSEL POJAZD SAPERSKI ATENA Z WENTYLOWANYM POJEMNIKIEM PRZECIWWYBUCHOWYM O ODPORNO CI DO 10 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU EOD VEHICLE ATENA WITH VENTILATED EXPLOSION CONTAINENT VESSEL - RESISTANCE 10 KG TNT EQUIVALENT

9 GAZOSZCZELNY POJEMNIK ANKA DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH DO 20G W EKWIWALENCIE TROTYLU LUB 20 ZAPALNIKÓW POJEMNIK ANKA DO PRZECHOWYWANIA DEPOZYTÓW S DOWYCH LUB PRÓBEK LABORATORYJNYCH GAS-TIGHT CONTAINER ANKA FOR SAFE TRANSPORT AND TEMPORARY STORAGE OF EXPLOSIVES UP TO 20G OF TNT EQUIVALENT OR 20 IGNITERS ANKA CONTAINER CAN BE ALSO USED FOR TEMPORARY STORING OF LABORATORY SAMPLES OR JUDICIAL DEPOSITS PRZECIWWYBUCHOWY, WENTYLOWANY POJEMNIK VERA O ODPORNO CI NA WYBUCH DO 5 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU AMBULANS PIROTECHNICZNNY Z WENTYLOWANYM POJEMNIKIEM PRZECIWYBUCHOWYM O ODPORNO CI DO 5 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU 6 VENTILATED VESSEL VERA WITH RESISTANCE TO EXPLOSION UP TO 5 KG IN TNT EQUIVALENT EOD RESPONSE VEHICLE WITH VENTILATED EXPLOSION CONTAINMENT VESSEL RESISTANCE UP TO 5 KG IN TNT EQUIVALENT GAZOSZCZELNY POJEMNIK PRZECIWWYBUCHOWY EVA O ODPORNO CI NA WYBUCH DO 8 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU URZ DZENIE DO TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA RODKÓW BOJOWYCH STOLEM TOTAL EXPLOSION CONTAINMENT VESSEL EVA WITH RESISTANCE UP TO 8 KG IN TNT EQUIVALENT DEVICE FOR MUNITION TRANSPORT AND STORAGE STOLEM

10 KONSTRUKCJE TERIA Ó A W M N IA IE N B A E W Z Y PI W EC O Z H N C Y E C Z H KONSTRUKCJE MAGAZYNOWE DO PR MATERIA E LS AG S R TO SPECIALIZED CONSTRUCTIONS FOR E H G A A Z R A O R T D S O S U L S IA M R ATE

11 KONSTRUKCJE MAGAZYNOWE DO PRZECHOWYWANIA MATERIA ÓW NIEBEZPIECZNYCH OPIS Firma JAKUSZ opracowuje konstrukcje magazynowe, które umo liwiaj czasowe lub sta e przechowywanie przedmiotów i materia ów o w a ciwo ciach wybuchowych. Mobilne oraz stacjonarne magazyny zapewniaj ochron przed skutkami wybuchu takimi jak fala uderzeniowa i od amki. ZASTOSOWANIE PRZEMYS I LABORATORIA - substancji wra liwych o w a ciwo ciach wybuchowych stosowanych w ró nych ga ziach przemys u (np. farmacja, motoryzacja, pirotechnika widowiskowa), - próbek laboratoryjnych, depozytów s dowych, PATROLE SAPERSKIE I FORMACJE BEZPIECZE STWA - podj tych niewypa ów i niewybuchów do czasu ich zniszczenia, - rodków do prowadzenia szkole (amunicja strzelecka bojowa i wiczebna oraz rodki pozoracji pola walki), SK ADY AMUNICJI - materia ów wybuchowych, amunicji oraz jej komponentów. MOBILNE KONTENEROWE MAGAZYNY KMMW PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH ORAZ NIEWYPA ÓW I NIEWYBUCHÓW CZNIE DO 50 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU, A TAK E AMUNICJI I JEJ ELEMENTÓW 8 MOBILE CONTAINER DEPOTS KMMW FOR STORAGE OF EXPLOSIVES AND UXO OR MISFIRES UP TO 50 KG OF TNT EQUIVALENT IN TOTAL AS WELL AS AMMUNITION AND ITS COMPONENTS GNIAZDA W MAGAZYNIE KMMW DO PRZECHOWYWANIA MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH (DO 1,3 KG TROTYLU W KA DYM), KTÓRYCH KONSTRUKCJA ZAPOBIEGA PRZENIESIENIU DETONACJI NIEWYPA Y I NIEWYBUCHY PRZECHOWYWANE W SPECJALNYCH REGA ACH SKRZYNIOWYCH WYPE NIONYCH MIESZANIN PIASKU I TROCIN W MAGAZYNIE KMMW COMPARTMENS IN THE KMMW DEPOT FOR STORAGE OF EXPLOSIVES (UP TO 1,3 KG OF TNT PER EACH) WHICH CONSTRUCTION PREVENTS TRANSFER OF DETONATION UXO AND MISFIRED AMMUNITION STORED IN SPECIAL BOXES FILLED WITH MIXTURE OF SAND AND SAW DUST IN THE KMMW DEPOT

12 SPECIALIZED CONSTRUCTIONS FOR HAZARDOUS MATERIALS STORAGE DESCRIPTION JAKUSZ company develops storage constructions which allow temporary or permanent storage of explosives. Mobile and stationary depots provide protection against effects of an explosion such as a shock wave and fragments. APPLICATION INDUSTRY AND LABORATORIES - sensitive substances with explosive properties used by different industries (e.g. pharmaceutical, automotive, fireworks), - laboratory samples and judicial deposits, EOD PATROLS AND LAW ENFORCEMENT - collected UXO and misfires until they are destroyed, - means for combat purpose (combat and practice ammunition, battlefield simulators), MUNITIONS DEPOTS - explosives materials, ammunition and its components. INDYWIDUALNA ARAN ACJA WN TRZA MAGAZYNÓW KONTENEROWYCH 9 CUSTOMAIZED INTERIOR OF CONTAINERIZED DEPOTS MODU Y MAGAZYNOWE DO PRZECHOWYWANIA WRA LIWYCH SUBSTANCJI WYBUCHOWYCH (DO 2,5 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU W POJEDYNCZYM MODULE) - MODU Y MOG BY ZESTAWIANE W DOWOLNE KONFIGURACJE BEZ RYZYKA PRZENIESIENIA DETONACJI MODULES FOR STORAGE OF SENSITIVE EXPLOSIVE SUBSTANCES (UP TO 2,5 KG OF TNT EQUIVALENTIN SINGLE MODULE) MODULES MAY BE CONNECTED IN DIFFERENT CONFIGURATIONS WITHOUT RISK OF SYMPATHETIC DETONATION

13 MAGAZYN PIRO DO PRZECHOWYWANIA PIROTECHNIKI MAGAZYN KMMW DO PRZECHOWYWANIA RODKÓW BOJOWYCH PIRO DEPOT FOR PYROTECHNICS STORAGE KMMW DEPOT FOR MUNITIONS STORAGE BADANIA POLIGONOWE ODPORNO CI MAGAZYNU PIRO NA WYBUCH BADANIA POLIGONOWE ODPORNO CI MAGAZYNU KMMW NA WYBUCH (ODPORNO NA WYBUCH POCISKU HEF 152 MM) 10 RESISTANCE TO EXPLOSION TEST OF PIRO DEPOT AT MILITARY RANGE RESISTANCE TO EXPLOSION TEST OF KMMW DEPOT AT MILITARY RANGE (RESISTANT TO EXPOSION OF 152 MM HEF PROJECTILE) PRZYK ADY TRANSPORTU MAGAZYNÓW KONTENEROWYCH EXAMPLES OF CONTAINERIZED DEPOTS TRANSPORT

14 URZ DZENIA OCHRONY I OCHRONA INFORMACJI INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ INFORMATION SECURITY & CRITICA PROTE L IN F R A C STR U C TI T U R O E N

15 OCHRONA INFORMACJI I INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ Firma JAKUSZ oferuje technologie ochrony informacji, obiektów oraz instalacji maj cych newralgiczne znaczenie dla wewn trznego bezpiecze stwa kraju. Oferowane rozwi zania to przede wszystkim kabiny ekranuj ce (s u ce do ochrony informacji przed ulotem, podgl dem, pods uchem akustycznym i atakiem elektroma-gnetycznym) jak równie pomieszczenia specjalne projektowane dla uzyskania wysokich parametrów ochrony przed w amaniem, ostrza em lub dla zminimalizowania skutków wybuchu. OFERTA OBEJMUJE M.IN.: - Kabiny ekranuj ce i pomieszczenia ekranowane, które gwarantuj uzyskanie wysokich i trwa ych parametrów t umienno ci elektromagnetycznej o warto ciach zale nych od funkcji pomieszczenia i rodzaju chronionych informacji (do ci le tajnych w cznie). Firma JAKUSZ posiada zak adowe laboratorium akredytowane przez s u by ochrony pa stwa, które przeprowadza pomiary parametrów t umienno ci kabin. Pomiary mog by wykonane równie przez niezale n instytucj uznan przez U ytkownika. W przypadku ochrony informacji niejawnych pomieszczenia podlegaj certyfikacji przez s u by ochrony pa stwa. Bezpieczne sale konferencyjne pomieszczenia ekranowane mogą być wyposażone dodatkowo w systemy ochrony wibroakustycznej zapewniające ochronę przed zdalnym lub kontaktowym przechwyceniem treści prowadzonych rozmów (eliminacja możliwości podsłuchu zarówno przez ściany, stropy jak i podłogi,włącznie z ulotem akustycznym przez kanały wentylacyjne). Pomieszczenia wzmocnione i strefy specjalne projektujemy i wdrażamy technologie betonów specjalnych. Cienkościenne prefabrykowane panele betonowe charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością mogą być wykorzystane do wzmacniania pomieszczeń lub do łączenia technologii (np. obudowania kabin ekranujących). Różne rodzaje betonowych paneli ściennych stosuje się dla uzyskania ochrony przed włamaniem, ostrzałem lub dla zminimalizowania skutków wybuchu. Kompleksowość oferty i możliwości firmy (prowadzenie badań, opracowywanie projektów, własne zaplecze produkcyjne oraz specjalistyczna wiedza) pozwalają dostarczyć w pełni funkcjonalne rozwiązania pod klucz. STANOWISKO KOMPUTEROWE W KABINIE EKRANUJ CEJ BEZPIECZNA SALA KONFERENCYJNA 12 COMPUTER WORK STATION IN SHIELDED CHAMBER SAFE MEETING ROOM INFORMATION SECURITY & CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION JAKUSZ company offers information security technologies as well as technologies for protection of facilities and installations of critical importance for the internal security of the country. Key items in company's offer are shielding chambers (dedicated for information protection against unauthorized interception, electronic and acoustic eavesdropping, electromagnetic attack), reinforced rooms designed to achieve high level of protection against burglary, gunfire and minimizing the effects of an explosion. OUR OFFER INCLUDES: - Shielding chambers and shielded rooms, guarantying high and long-lasting parameters of electromagnetic attenuation, which are adjusted to room designation and type of classified information (up to top secret ). JAKUSZ Company owns electromagnetic compatibility laboratory, accredited by the Internal Security Agency, which conducts attenuation tests of shielding chambers. Such tests can be conducted also by an independent institution recognized by the User. In case of classified information processing, rooms are subject to certification by the Internal Security Agency. - Safe meeting rooms shielded rooms can be equipped additionally with vibro-acoustic protection systems to prevent remote or direct interception of conversations held inside (elimination of the possibility of eavesdropping both through walls, ceilings and floors, including interception through ventilation ducts). - Reinforced rooms and restricted zones - we design and implement special concrete technology. Thin-walled, p r e f a b r i c a t e d concrete panels are characterized by very high resistance; they may be used for reinforcing rooms or to combine technologies (e.g. encapsulation of shielding chambers). Different types of concrete panels are used to provide protection against burglary, gunfire or to minimize the effects of an explosion. The complexity of the offer and the possibilities of the company (research, project development, own manufacturing facilities and expertise) allows to deliver fully functional "turnkey" solutions.

16 UTYLIZACJA UTYLIZACJA RODKÓW BOJOWYCH MUNITIONS DISPOSAL MUNITIONS D I SPO S A L

17 UTYLIZACJA RODKÓW BOJOWYCH Dla podmiotów poszukuj cych rozwi zania problemu zalegaj cych i zb dnych rodków bojowych firma JAKUSZ projektuje oraz wdra a nowoczesne technologie demilitaryzacyjne przystosowane do bezpiecznego niszczenia ró nych typów amunicji, min, rakiet, amunicji specjalnej, a tak e adunków improwizowanych (IED). W zale no ci od uwarunkowa lokalnych projektujemy instalacje stacjonarne lub mobilne pozwalaj ce znacz co obni y koszty i ryzyka zwi zane z transportem materia ów do miejsca ich neutralizacji. Technologie Firmy Jakusz Wyró nia: BEZPIECZE STWO - wszystkie niebezpieczne operacje prowadzone s zdalnie we wzmocnionych kontenerach, WSZECHSTRONNO I ELASTYCZNO - modu owa budowa, mo liwo rozbudowy i rekonfiguracji systemu, - utylizacja ró nych rodków bojowych w szerokim zakresie kalibrów, OCHRONA RODOWISKA NATURALNEGO odzysk, recykling i ponowne u ycie surowców wtórnych (zgodnie z zasad R3 Recovery Recycle and Reuse), instalacje wyposa one w zaawansowane systemy oczyszczanie gazów, - utylizacja amunicji zawieraj cej bia y fosfor oraz rt, WYSOKA EFEKTYWNO EKONOMICZNA krótki czas wdro enia instalacji do u ytkowania, - minimalne wymagania dotycz ce przygotowania infrastruktury - przetwórstwo komponentów amunicji w formie odpowiedniej do dalszej odsprzeda y i wykorzystania w przemy le cywilnym. Firma JAKUSZ za innowacyjne podej cie do utylizacji amunicji zosta a laureatem programu GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii. Z O A ZB DNEJ, PRZESTARZA EJ AMUNICJI ZAPALNIKI PRZEZNACZONE DO ZNISZCZENIA W KOMORZE DETONACYJNEJ 14 STOCKS OF OLD, OBSOLETE AMMUNITION DETONATORS INTENDED FOR DISPOSAL IN DETONATION CHAMBER MUNITIONS DISPOSAL For entities seeking solution for obsolete and withdrawn from use munitions JAKUSZ company designs and implements new demilitarization technologies designed for secure destruction of various types and calibers of ammunition, mines, missiles, special ammunition and improvised explosive devices (IEDs). Depending on local conditions we design stationary or mobile installations allowing significantly to reduce the costs and risks associated with the transport of materials to the place of destruction. Jakusz Technology Unique Factors: SAFETY - all dangerous operations are conducted remotely in reinforced containers, VERSATILITY AND FLEXIBILITY - modular, upgradeable and reconfigurable system - disposal of wide range of calibers of different types of munitions, ENVIRONMENT PROTECTION - Recovery Recycle and Reuse (R3) of raw materials, - installations equipped with pollution abatement systems, - disposal of ammunition containing white phosphorus and mercury, HIGH ECONOMIC EFFICIENCY - short time of implementation of system in users facilities, - minimal infrastructure requirements, - processing of ammunition components in a form suitable for further sale and use in civil industry, JAKUSZ Company was awarded in program GreenEvo - Green Technology Accelerator for its innovative approach to the munitions disposal.

18 MOBILNA INSTALACJA JOWISZ DO NISZCZENIA AMUNICJI MA OKALIBROWEJ KOMORA DETONACYJNA ANDROMEDA MOBILE INSTALLATION JOWISZ FOR DESTRUCTION OF SMALL ARMS AMMUNITIONS DETONATION CHAMBER ANDROMEDA TECHNOLOGIE NISZCZENIA RODKÓW BOJOWYCH Utylizowane rodki bojowe poddawane s spalaniu, deflagracji lub s detonowane, a powsta e w tym procesie gazy powybuchowe s oczyszczane przez uk ad filtracji, który chroni rodowisko naturalne przed zanieczyszczeniami. Otrzymywany w procesie z om stalowy jest pozbawiony materia ów wybuchowych i mo e by odsprzedany do ponownego przetworzenia. Istnieje mo liwo wykorzystania energii cieplnej z procesu niszczenia amunicji do ogrzewania budynków. MUNITIONS DESTRUCTION TECHNOLOGIES Disposed munitions are either incinerated, deflagrated or detonated in a controlled way. All postexplosion gases are purified by filtration system that protects the environment against pollution. Steel scrap created in the process is free from explosives and can be resold for reprocessing. Additionally, the thermal energy from the destruction of ammunition can be used for heating buildings. 15 OBROTOWA KOMORA DETONACYJNA LUNAR DO NISZCZENIA ELEMENTÓW RODKÓW BOJOWYCH SYSTEM OCZYSZCZANIA GAZÓW POWYBUCHOWYCH ROTARY KILN LUNAR FOR BURNING MUNITIONS AND ITS ELEMENTS POLLUTION ABATEMENT SYSTEM

19 INSTALACJA SYRIUSZ DO ROZCALANIA AMUNICJI MA OKALIBROWEJ DEKOMPLETACJA AMUNICJI W INSTALACJI MERKURY INSTALLATION SYRIUSZ FOR SMALL ARMS DEBULLETING AMMUNITION DISASSEMBLING IN MERKURY INSTALLATION 16 TECHNOLOGIE DEKOMPLETACJI RODKÓW BOJOWYCH Technologie dekompletacji rodków bojowych opracowane s indywidualnie dla danego typu amunicji. Ich celem jest cz ciowa lub ca o ciowa rozbiórka amunicji po czona z odzyskiem jej poszczególnych komponentów. W zale no ci od wymaga oraz oczekiwanej wydajno ci mo liwe jest zastosowanie procesów manualnych lub zautomatyzowanych z wykorzystaniem robotów. Firma JAKUSZ opracowa a równie szereg instalacji pozwalaj cych na recykling materia ów wybuchowych pochodz cych z procesu dekompletacji, dzi ki czemu mog one by ponownie wykorzystane w przemy le cywilnym (np. w górnictwie skalnym). MUNITIONS DISMANTLING TECHNOLOGIES Munitions dismantling technologies are developed individually for each type of munitions. They serve for partial or total dismantling of munitions combined with the recovery of its individual components. Depending on the requirements and the expected performance it is possible to use manual or automated processes with the application of robots. JAKUSZ company has also developed a number of installations which allow to recycle explosive materials from the process of dismantling, so that they can be reused in civil industry (e.g. rock mining). DEKOMPLETACJA RAKIET M-21OF GRAD ROZCALARKA DO AMUNICJI DISASSEMBLING OF ROCKETS M-21OF GRAD AMMUNITION PULL APART MACHINE

20 CI CIE KORPUSU POCISKU Z TNT WYTOP TROTYLU PROJECTILE BODY CUTTING WITH TNT TNT MELTING OUT KONTENEROWY SYSTEM DEMILITARYZACYJNY PLANETARIUM 17 CONTAINERIZED DEMILITARIZATION PLANT PLANETARIUM WYTOP BIA EGO FOSFORU WYPALANIE KORPUSÓW POCISKÓW WHITE PHOSPHORUS MELTING OUT PROJECTILE BODIES BURNING STOVE

21 USKOWANIE TROTYLU PRASOWANIE POBUDZACZY TROTYLOWYCH TNT FLACKING TNT BOOSTERS PRESSING INSTALACJA DO WYTWARZANIA ELOWYCH MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH ELOWE MATERIA Y WYBUCHOWE 18 INSTALLATION FOR PRODUCTION OF GEL EXPLOSIVES GEL EXPLOSIVES ZROBOTYZOWANE STANOWISKO DO DEKOMPLETACJI AMUNICJI HERKULES DEKOMPLETACJA RAKIET S5 I S8 ROBOTIC STATION FOR AMMUNITION DISASSEMBLING HERKULES DISASSEMBLING OF S5 AND S8 ROCKETS

22 SZKOLENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE SPECIALIZED COURSES TRAINING

23 SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE Firma JAKUSZ oferuje szkolenia w ramach O rodka Szkolenia Saperów, który funkcjonuje na mocy: Rozporz dzenia Ministra Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia roku w sprawie szkolenia i egzaminowania osób maj cych dost p do materia ów wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego oraz Za wiadczenia Nr 4321-I/1/2009 z dn r. o wpisie do ewidencji placówek o wiatowych Starostwa Powiatowego w Ko cierzynie. OFERTA SZKOLENIOWA - szkolenia z zakresu oczyszczania terenów z materia ów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy u yciu materia ów wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego. Szkolenie okre la Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materia ach wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego (Dz.U. z dnia 25 lipca 2002 r.), ko czy si egzaminem przed pa stwow komisj WITU (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia). - szkolenia specjalistyczne skierowane do formacji bezpiecze - stwa pa stwa w kraju i zagranic. Tematyka mo e obejmowa nast puj ce zagadnienia: - bezpiecze stwo podczas prac z materia ami wybuchowymi, - improwizowane materia y wybuchowe, - ledztwo powybuchowe, - przeciwdzia anie terroryzmowi, Program szkolenia jest indywidualnie uzgadniany i dostosowywany do potrzeb Klienta. Zaplecze naukowo-techniczne - do wiadczona kadra wyk adowców, - szkoleniowa baza poligonowa umo liwiaj ca prac z materia ami wybuchowymi, - bogaty zbiór oryginalnych eksponatów (w tym cz przekrojów) takich jak: miny l dowe, pociski artyleryjskie, granaty, bomby, torpedy, naboje itp., obejmuj ce okres od czasów napoleo skich a po wspó czesne, stanowi cy skuteczn pomoc w poznawaniu budowy i w a ciwo ci przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego, - sprz t do transportowania, magazynowania i neutralizacji materia ów niebezpiecznych. SZKOLENIE SAPERÓW NA TERENIE OSS W KO CIERZYNIE FRAGMENT KOLEKCJI NIEWYPA ÓW I NIEWYBUCHÓW W MUZEUM OSS 20 EOD TECHNICIANS TRAINING ON THE EOD TTC PREMISES IN KO CIERZYNA PART OF UXO AND MISFIRES COLLECTION IN MUSEUM OF EOD TTC SPECIALIZED COURSES JAKUSZ Company offers specialized within its EOD Technicians Training Centre, which operates under: Ordinance of Minister of Economy of on the training and examination of persons with access to explosives for civil purposes; Statement of Ko cierski District Office no I/1/2009 of with entry to the registry of educational institutions. OFFER - training courses on land clearance of unexploded ordnance, including destruction using explosives for civil uses. This training is conducted in compliance with the Act of 21 June 2002 on explosive materials for civil uses (Dz.U. of 25 July 2002) and is concluded with the examination before a national commission WITU (Military Institute of Armament Technology). - specialized courses dedicated for national security services in Poland and abroad. This course may include the following topics: - safety issues required for explosive materials handling, - improvised explosive devices (IED), - explosion and bombing scene investigation - counter-terrorism. The training program can be tailored to customer specific needs. Educational capabilities - experienced staff, - training shooting range enabling work with explosives, - the extensive collection of original items (including some crosssections), such as land mines, artillery shells, grenades, bombs, torpedoes, shells, etc., covering the period from the Napoleonic era to the present, which is an effective aid in understanding the structure and properties of explosives of military origin, - equipment for detection, transport, storage and neutralization of hazardous materials.

24 E C E W O K S J O NTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI W I K O F I K A C JI DY

25

26

27

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW mgr Jakub Sza atkiewicz Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW W artykule przeanalizowano mo liwo

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim Anna Oniszk-Pop awska Mariusz Matyka Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim maj 2012 Przedmiotowe badanie zosta o zrealizowane

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 43 2201 Poz. 644 POROZUMIENIE

Monitor Polski Nr 43 2201 Poz. 644 POROZUMIENIE Monitor Polski Nr 43 2201 Poz. 644 644 POROZUMIENIE mi dzy Rzàdem Republiki Austrii reprezentowanym przez Federalnego Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Królestwa Belgii, Ministrem Obrony Republiki

Bardziej szczegółowo

Miłosz Raczyński Dr inż. arch.

Miłosz Raczyński Dr inż. arch. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ SZKLANEJ FASADY. W POSZUKIWANIU CIĄGŁOŚCI IDEI PROSTOPADŁOŚCIENNEJ FORMY. CZĘŚĆ PIĄTA 1. THE TYPES OF MODERN GLASS FACADE. IN SEARCH OF THE IDEA OF CONTINUITY OF THE CUBOIDAL FORM.

Bardziej szczegółowo