D ymy do uzyskania wiod cej pozycji na mi dzynarodowym rynku demilitaryzacji, oferuj c kompletne i dostosowane do potrzeb Klienta rozwi zania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D ymy do uzyskania wiod cej pozycji na mi dzynarodowym rynku demilitaryzacji, oferuj c kompletne i dostosowane do potrzeb Klienta rozwi zania."

Transkrypt

1

2

3

4 O FIRMIE Misja Firmy Firma JAKUSZ, poprzez wdra anie nowoczesnych technologii, przyczynia si do zwi kszania bezpiecze stwa publicznego oraz stwarza warunki do optymalnego gospodarowania materia ami niebezpiecznymi, przy zapewnieniu najwy szych standardów ochrony rodowiska naturalnego. D ymy do uzyskania wiod cej pozycji na mi dzynarodowym rynku demilitaryzacji, oferuj c kompletne i dostosowane do potrzeb Klienta rozwi zania. Dzia alno firmy koncentruje si w nast puj cych obszarach: - Ochrona przed skutkami wybuchu (pojemniki przeciwwybuchowe), - Konstrukcje magazynowe do przechowywania materia ów niebezpiecznych, - Ochrona informacji i obiektów infrastruktury krytycznej, - Utylizacja rodków bojowych, - Szkolenia specjalistyczne. Firma JAKUSZ posiada w asne zaplecze konstrukcyjno-technologiczne, badawczo-rozwojowe oraz produkcyjne. Nowe rozwi zania technologiczne opracowywane s i testowane w laboratoriach zak adowych, m.in.: Laboratorium Os on Przeciwwybuchowych, Laboratorium eli Balistycznych, Laboratorium Kompatybilno ci Elektromagnetycznej. Badania - Wdro enia - Produkcja - Szkolenia ZA INNOWACYJNE PODEJ CIE DO UTYLIZACJI AMUNICJI FIRMA ZOSTA A LAUREATEM PROGRAMU GREENEVO AKCELERATOR ZIELONYCH TECHNOLOGI 1 JAKUSZ COMPANY WAS AWARDED IN PROGRAM GREENEVO - GREEN TECHNOLOGY ACCELERATOR FOR ITS INNOVATIVE APPROACH TO THE MUNITIONS DISPOSAL ABOUT US Mission Company JAKUSZ, through implementation of new technologies, contributes to increasing public safety and creates conditions for optimal hazardous materials handling, ensuring the highest standards of environmental protection. We strive to achieve a leading position in the international demilitarization market, offering complete and customized solutions. The company's activity is focused in the following areas: - Protection against explosion effects (explosion containment vessels), - Storage structures for storage of hazardous materials, - Information security and critical infrastructure protection, - Munitions disposal, - Specialized training. JAKUSZ has its own construction, Research & Development and production facilities. New technologies are being developed and tested in company's laboratories: Explo Lab, Ballistic Gel Lab, Electromagnetic Compatibility Lab. Research - Implementation - Manufacturing - Training

5 OFERTA STRONA 3 POJEMNIKI PRZECIWWYBUCHOWE EXPLOSION CONTAINMENT VESSELS OFFER PAGE 3 2 KONSTRUKCJE MAGAZYNOWE DO PRZECHOWYWANIA MATERIA ÓW NIEBEZPIECZNYCH STRONA 7 STRONA 11 OCHRONA INFORMACJI I INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ SPECIALIZED CONSTRUCTIONS FOR HAZARDOUS MATERIALS STORAGE INFORMATION SECURITY & CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION PAGE 7 PAGE 11 STRONA 13 STRONA 19 UTYLIZACJA RODKÓW BOJOWYCH SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE MUNITIONS DISPOSAL SPECIALIZED COURSES PAGE 13 PAGE 19

6 POJEMNIKI POJEMNIKI PRZECIWWYBUCHOWE EXPLOSION CONTAINMENT VESSELS CONTAI N ME N T

7 POJEMNIKI PRZECIWWYBUCHOWE OPIS Firma JAKUSZ zaprojektowa a rodzin pojemników przeznaczonych do transportowania i czasowego przechowywania niebezpiecznych przedmiotów zawieraj cych materia wybuchowy, a tak e substancji chemicznie i biologicznie czynnych. W przypadku detonacji pojemniki zapewniaj ochron ycia ludzkiego, infrastruktury oraz rodowiska naturalnego przed skutkami wybuchu. Pojemniki produkowane przez firm JAKUSZ mog by zainstalowane na poje dzie specjalnym, przyczepie, platformie transportowej lub mog by wyposa one we w asne podwozie. ZASTOSOWANIE PRZEMYS I LABORATORIA - bezpieczny transport próbek laboratoryjnych, depozytów s dowych o w a ciwo ciach wybuchowych, zapalników LOTNISKA I FORMACJE BEZPIECZE STWA PUBLICZNEGO - szybka i bezpieczna izolacja podejrzanych baga y i przesy ek; PATROLE SAPERSKIE - bezpieczny transport podj tych niewypa ów i niewybuchów na terenach zabudowanych TRANSPORT AMUNICJI - transport przestarza ych rodków bojowych. WENTYLOWANY POJEMNIK WIKTORIA DO TRANSPORTU MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH DO 10 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU Z ROBOTEM PRODUKOWANYM PRZEZ PRZEMYS OWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP GAZOSZCZELNY POJEMNIK AGATA DO TRANSPORTU MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH DO 0,5 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU Z SAPEREM 4 VENTILATED VESSEL WIKTORIA FOR TRANSPORT OF EXPLOSIVES UP TO 10 KG OF TNT EQUIVALENT WITH ROBOT PRODUCED BY INDUSTRIAL RESEARCH INSTITUTE FOR AUTOMATION AND MEASUREMENTS PIAP GAS-TIGHT VESSEL AGATA FOR TRANSPORT OF EXPLOSIVES UP TO 0,5 KG OF TNT EQUIVALENT WITH EOD TECHNICIAN GAZOSZCZELNY POJEMNIK PRZECIWWYBUCHOWY PAULA O ODPORNO CI NA WYBUCH ADUNKU O SILE 5 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU POJEMNIK PAULA Z OBRACAN CZ CI KORPUSU U ATWIAJ C ZA ADUNEK TOTAL EXPLOSION CONTAINMENT VESSEL PAULA WITH RESISTANCE UP TO 5 KG IN TNT EQUIVALENT PAULA VESSEL WITH ROTATING BODY FOR EASY ACCESS

8 EXPLOSION CONTAINMENT VESSELS DESCRIPTION JAKUSZ Company offers a range of vessels designed for safe transport and temporary storage of hazardous items containing explosives, chemical or biological agents. In case of detonation the vessels protect human life, infrastructure and natural environment against the effects of explosion. The vessels manufactured by JAKUSZ may be installed on specialized vehicles, trailers, transport platforms or may be equipped with its own chassis. APPLICATION INDUSTRY & LABORATORIES - safe transport of laboratory samples, judicial deposits of explosives, initiators. AIRPORTS & PUBLIC SECURITY - quick and safe isolation of suspected luggage and packages. EOD PATROLS - safe transport of collected UXO and misfires through inhabited areas. MUNITIONS TRANSPORT - safe transport of obsolete munitions. PRZYK AD POJEMNIKA PRZECIWWYBUCHOWEGO ZAINSTALOWANEGO NA SAMOCHODZIE PATROLU SAPERSKIEGO POJAZD SAPERSKI IRYS WYPOSA ONY W GAZOSZCZELNY POJEMNIK PRZECIWWYBUCHOWY 5 EXAMPLE OF EXPLOSION CONTAINMENT VESSEL INSTALLED ON THE VEHICLE OF EOD PATROL EOD VEHICLE IRYS EQUIPPED WITH GASTIGHT CONTAINMENT VESSEL POJAZD SAPERSKI ATENA Z WENTYLOWANYM POJEMNIKIEM PRZECIWWYBUCHOWYM O ODPORNO CI DO 10 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU EOD VEHICLE ATENA WITH VENTILATED EXPLOSION CONTAINENT VESSEL - RESISTANCE 10 KG TNT EQUIVALENT

9 GAZOSZCZELNY POJEMNIK ANKA DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH DO 20G W EKWIWALENCIE TROTYLU LUB 20 ZAPALNIKÓW POJEMNIK ANKA DO PRZECHOWYWANIA DEPOZYTÓW S DOWYCH LUB PRÓBEK LABORATORYJNYCH GAS-TIGHT CONTAINER ANKA FOR SAFE TRANSPORT AND TEMPORARY STORAGE OF EXPLOSIVES UP TO 20G OF TNT EQUIVALENT OR 20 IGNITERS ANKA CONTAINER CAN BE ALSO USED FOR TEMPORARY STORING OF LABORATORY SAMPLES OR JUDICIAL DEPOSITS PRZECIWWYBUCHOWY, WENTYLOWANY POJEMNIK VERA O ODPORNO CI NA WYBUCH DO 5 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU AMBULANS PIROTECHNICZNNY Z WENTYLOWANYM POJEMNIKIEM PRZECIWYBUCHOWYM O ODPORNO CI DO 5 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU 6 VENTILATED VESSEL VERA WITH RESISTANCE TO EXPLOSION UP TO 5 KG IN TNT EQUIVALENT EOD RESPONSE VEHICLE WITH VENTILATED EXPLOSION CONTAINMENT VESSEL RESISTANCE UP TO 5 KG IN TNT EQUIVALENT GAZOSZCZELNY POJEMNIK PRZECIWWYBUCHOWY EVA O ODPORNO CI NA WYBUCH DO 8 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU URZ DZENIE DO TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA RODKÓW BOJOWYCH STOLEM TOTAL EXPLOSION CONTAINMENT VESSEL EVA WITH RESISTANCE UP TO 8 KG IN TNT EQUIVALENT DEVICE FOR MUNITION TRANSPORT AND STORAGE STOLEM

10 KONSTRUKCJE TERIA Ó A W M N IA IE N B A E W Z Y PI W EC O Z H N C Y E C Z H KONSTRUKCJE MAGAZYNOWE DO PR MATERIA E LS AG S R TO SPECIALIZED CONSTRUCTIONS FOR E H G A A Z R A O R T D S O S U L S IA M R ATE

11 KONSTRUKCJE MAGAZYNOWE DO PRZECHOWYWANIA MATERIA ÓW NIEBEZPIECZNYCH OPIS Firma JAKUSZ opracowuje konstrukcje magazynowe, które umo liwiaj czasowe lub sta e przechowywanie przedmiotów i materia ów o w a ciwo ciach wybuchowych. Mobilne oraz stacjonarne magazyny zapewniaj ochron przed skutkami wybuchu takimi jak fala uderzeniowa i od amki. ZASTOSOWANIE PRZEMYS I LABORATORIA - substancji wra liwych o w a ciwo ciach wybuchowych stosowanych w ró nych ga ziach przemys u (np. farmacja, motoryzacja, pirotechnika widowiskowa), - próbek laboratoryjnych, depozytów s dowych, PATROLE SAPERSKIE I FORMACJE BEZPIECZE STWA - podj tych niewypa ów i niewybuchów do czasu ich zniszczenia, - rodków do prowadzenia szkole (amunicja strzelecka bojowa i wiczebna oraz rodki pozoracji pola walki), SK ADY AMUNICJI - materia ów wybuchowych, amunicji oraz jej komponentów. MOBILNE KONTENEROWE MAGAZYNY KMMW PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH ORAZ NIEWYPA ÓW I NIEWYBUCHÓW CZNIE DO 50 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU, A TAK E AMUNICJI I JEJ ELEMENTÓW 8 MOBILE CONTAINER DEPOTS KMMW FOR STORAGE OF EXPLOSIVES AND UXO OR MISFIRES UP TO 50 KG OF TNT EQUIVALENT IN TOTAL AS WELL AS AMMUNITION AND ITS COMPONENTS GNIAZDA W MAGAZYNIE KMMW DO PRZECHOWYWANIA MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH (DO 1,3 KG TROTYLU W KA DYM), KTÓRYCH KONSTRUKCJA ZAPOBIEGA PRZENIESIENIU DETONACJI NIEWYPA Y I NIEWYBUCHY PRZECHOWYWANE W SPECJALNYCH REGA ACH SKRZYNIOWYCH WYPE NIONYCH MIESZANIN PIASKU I TROCIN W MAGAZYNIE KMMW COMPARTMENS IN THE KMMW DEPOT FOR STORAGE OF EXPLOSIVES (UP TO 1,3 KG OF TNT PER EACH) WHICH CONSTRUCTION PREVENTS TRANSFER OF DETONATION UXO AND MISFIRED AMMUNITION STORED IN SPECIAL BOXES FILLED WITH MIXTURE OF SAND AND SAW DUST IN THE KMMW DEPOT

12 SPECIALIZED CONSTRUCTIONS FOR HAZARDOUS MATERIALS STORAGE DESCRIPTION JAKUSZ company develops storage constructions which allow temporary or permanent storage of explosives. Mobile and stationary depots provide protection against effects of an explosion such as a shock wave and fragments. APPLICATION INDUSTRY AND LABORATORIES - sensitive substances with explosive properties used by different industries (e.g. pharmaceutical, automotive, fireworks), - laboratory samples and judicial deposits, EOD PATROLS AND LAW ENFORCEMENT - collected UXO and misfires until they are destroyed, - means for combat purpose (combat and practice ammunition, battlefield simulators), MUNITIONS DEPOTS - explosives materials, ammunition and its components. INDYWIDUALNA ARAN ACJA WN TRZA MAGAZYNÓW KONTENEROWYCH 9 CUSTOMAIZED INTERIOR OF CONTAINERIZED DEPOTS MODU Y MAGAZYNOWE DO PRZECHOWYWANIA WRA LIWYCH SUBSTANCJI WYBUCHOWYCH (DO 2,5 KG W EKWIWALENCIE TROTYLU W POJEDYNCZYM MODULE) - MODU Y MOG BY ZESTAWIANE W DOWOLNE KONFIGURACJE BEZ RYZYKA PRZENIESIENIA DETONACJI MODULES FOR STORAGE OF SENSITIVE EXPLOSIVE SUBSTANCES (UP TO 2,5 KG OF TNT EQUIVALENTIN SINGLE MODULE) MODULES MAY BE CONNECTED IN DIFFERENT CONFIGURATIONS WITHOUT RISK OF SYMPATHETIC DETONATION

13 MAGAZYN PIRO DO PRZECHOWYWANIA PIROTECHNIKI MAGAZYN KMMW DO PRZECHOWYWANIA RODKÓW BOJOWYCH PIRO DEPOT FOR PYROTECHNICS STORAGE KMMW DEPOT FOR MUNITIONS STORAGE BADANIA POLIGONOWE ODPORNO CI MAGAZYNU PIRO NA WYBUCH BADANIA POLIGONOWE ODPORNO CI MAGAZYNU KMMW NA WYBUCH (ODPORNO NA WYBUCH POCISKU HEF 152 MM) 10 RESISTANCE TO EXPLOSION TEST OF PIRO DEPOT AT MILITARY RANGE RESISTANCE TO EXPLOSION TEST OF KMMW DEPOT AT MILITARY RANGE (RESISTANT TO EXPOSION OF 152 MM HEF PROJECTILE) PRZYK ADY TRANSPORTU MAGAZYNÓW KONTENEROWYCH EXAMPLES OF CONTAINERIZED DEPOTS TRANSPORT

14 URZ DZENIA OCHRONY I OCHRONA INFORMACJI INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ INFORMATION SECURITY & CRITICA PROTE L IN F R A C STR U C TI T U R O E N

15 OCHRONA INFORMACJI I INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ Firma JAKUSZ oferuje technologie ochrony informacji, obiektów oraz instalacji maj cych newralgiczne znaczenie dla wewn trznego bezpiecze stwa kraju. Oferowane rozwi zania to przede wszystkim kabiny ekranuj ce (s u ce do ochrony informacji przed ulotem, podgl dem, pods uchem akustycznym i atakiem elektroma-gnetycznym) jak równie pomieszczenia specjalne projektowane dla uzyskania wysokich parametrów ochrony przed w amaniem, ostrza em lub dla zminimalizowania skutków wybuchu. OFERTA OBEJMUJE M.IN.: - Kabiny ekranuj ce i pomieszczenia ekranowane, które gwarantuj uzyskanie wysokich i trwa ych parametrów t umienno ci elektromagnetycznej o warto ciach zale nych od funkcji pomieszczenia i rodzaju chronionych informacji (do ci le tajnych w cznie). Firma JAKUSZ posiada zak adowe laboratorium akredytowane przez s u by ochrony pa stwa, które przeprowadza pomiary parametrów t umienno ci kabin. Pomiary mog by wykonane równie przez niezale n instytucj uznan przez U ytkownika. W przypadku ochrony informacji niejawnych pomieszczenia podlegaj certyfikacji przez s u by ochrony pa stwa. Bezpieczne sale konferencyjne pomieszczenia ekranowane mogą być wyposażone dodatkowo w systemy ochrony wibroakustycznej zapewniające ochronę przed zdalnym lub kontaktowym przechwyceniem treści prowadzonych rozmów (eliminacja możliwości podsłuchu zarówno przez ściany, stropy jak i podłogi,włącznie z ulotem akustycznym przez kanały wentylacyjne). Pomieszczenia wzmocnione i strefy specjalne projektujemy i wdrażamy technologie betonów specjalnych. Cienkościenne prefabrykowane panele betonowe charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością mogą być wykorzystane do wzmacniania pomieszczeń lub do łączenia technologii (np. obudowania kabin ekranujących). Różne rodzaje betonowych paneli ściennych stosuje się dla uzyskania ochrony przed włamaniem, ostrzałem lub dla zminimalizowania skutków wybuchu. Kompleksowość oferty i możliwości firmy (prowadzenie badań, opracowywanie projektów, własne zaplecze produkcyjne oraz specjalistyczna wiedza) pozwalają dostarczyć w pełni funkcjonalne rozwiązania pod klucz. STANOWISKO KOMPUTEROWE W KABINIE EKRANUJ CEJ BEZPIECZNA SALA KONFERENCYJNA 12 COMPUTER WORK STATION IN SHIELDED CHAMBER SAFE MEETING ROOM INFORMATION SECURITY & CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION JAKUSZ company offers information security technologies as well as technologies for protection of facilities and installations of critical importance for the internal security of the country. Key items in company's offer are shielding chambers (dedicated for information protection against unauthorized interception, electronic and acoustic eavesdropping, electromagnetic attack), reinforced rooms designed to achieve high level of protection against burglary, gunfire and minimizing the effects of an explosion. OUR OFFER INCLUDES: - Shielding chambers and shielded rooms, guarantying high and long-lasting parameters of electromagnetic attenuation, which are adjusted to room designation and type of classified information (up to top secret ). JAKUSZ Company owns electromagnetic compatibility laboratory, accredited by the Internal Security Agency, which conducts attenuation tests of shielding chambers. Such tests can be conducted also by an independent institution recognized by the User. In case of classified information processing, rooms are subject to certification by the Internal Security Agency. - Safe meeting rooms shielded rooms can be equipped additionally with vibro-acoustic protection systems to prevent remote or direct interception of conversations held inside (elimination of the possibility of eavesdropping both through walls, ceilings and floors, including interception through ventilation ducts). - Reinforced rooms and restricted zones - we design and implement special concrete technology. Thin-walled, p r e f a b r i c a t e d concrete panels are characterized by very high resistance; they may be used for reinforcing rooms or to combine technologies (e.g. encapsulation of shielding chambers). Different types of concrete panels are used to provide protection against burglary, gunfire or to minimize the effects of an explosion. The complexity of the offer and the possibilities of the company (research, project development, own manufacturing facilities and expertise) allows to deliver fully functional "turnkey" solutions.

16 UTYLIZACJA UTYLIZACJA RODKÓW BOJOWYCH MUNITIONS DISPOSAL MUNITIONS D I SPO S A L

17 UTYLIZACJA RODKÓW BOJOWYCH Dla podmiotów poszukuj cych rozwi zania problemu zalegaj cych i zb dnych rodków bojowych firma JAKUSZ projektuje oraz wdra a nowoczesne technologie demilitaryzacyjne przystosowane do bezpiecznego niszczenia ró nych typów amunicji, min, rakiet, amunicji specjalnej, a tak e adunków improwizowanych (IED). W zale no ci od uwarunkowa lokalnych projektujemy instalacje stacjonarne lub mobilne pozwalaj ce znacz co obni y koszty i ryzyka zwi zane z transportem materia ów do miejsca ich neutralizacji. Technologie Firmy Jakusz Wyró nia: BEZPIECZE STWO - wszystkie niebezpieczne operacje prowadzone s zdalnie we wzmocnionych kontenerach, WSZECHSTRONNO I ELASTYCZNO - modu owa budowa, mo liwo rozbudowy i rekonfiguracji systemu, - utylizacja ró nych rodków bojowych w szerokim zakresie kalibrów, OCHRONA RODOWISKA NATURALNEGO odzysk, recykling i ponowne u ycie surowców wtórnych (zgodnie z zasad R3 Recovery Recycle and Reuse), instalacje wyposa one w zaawansowane systemy oczyszczanie gazów, - utylizacja amunicji zawieraj cej bia y fosfor oraz rt, WYSOKA EFEKTYWNO EKONOMICZNA krótki czas wdro enia instalacji do u ytkowania, - minimalne wymagania dotycz ce przygotowania infrastruktury - przetwórstwo komponentów amunicji w formie odpowiedniej do dalszej odsprzeda y i wykorzystania w przemy le cywilnym. Firma JAKUSZ za innowacyjne podej cie do utylizacji amunicji zosta a laureatem programu GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii. Z O A ZB DNEJ, PRZESTARZA EJ AMUNICJI ZAPALNIKI PRZEZNACZONE DO ZNISZCZENIA W KOMORZE DETONACYJNEJ 14 STOCKS OF OLD, OBSOLETE AMMUNITION DETONATORS INTENDED FOR DISPOSAL IN DETONATION CHAMBER MUNITIONS DISPOSAL For entities seeking solution for obsolete and withdrawn from use munitions JAKUSZ company designs and implements new demilitarization technologies designed for secure destruction of various types and calibers of ammunition, mines, missiles, special ammunition and improvised explosive devices (IEDs). Depending on local conditions we design stationary or mobile installations allowing significantly to reduce the costs and risks associated with the transport of materials to the place of destruction. Jakusz Technology Unique Factors: SAFETY - all dangerous operations are conducted remotely in reinforced containers, VERSATILITY AND FLEXIBILITY - modular, upgradeable and reconfigurable system - disposal of wide range of calibers of different types of munitions, ENVIRONMENT PROTECTION - Recovery Recycle and Reuse (R3) of raw materials, - installations equipped with pollution abatement systems, - disposal of ammunition containing white phosphorus and mercury, HIGH ECONOMIC EFFICIENCY - short time of implementation of system in users facilities, - minimal infrastructure requirements, - processing of ammunition components in a form suitable for further sale and use in civil industry, JAKUSZ Company was awarded in program GreenEvo - Green Technology Accelerator for its innovative approach to the munitions disposal.

18 MOBILNA INSTALACJA JOWISZ DO NISZCZENIA AMUNICJI MA OKALIBROWEJ KOMORA DETONACYJNA ANDROMEDA MOBILE INSTALLATION JOWISZ FOR DESTRUCTION OF SMALL ARMS AMMUNITIONS DETONATION CHAMBER ANDROMEDA TECHNOLOGIE NISZCZENIA RODKÓW BOJOWYCH Utylizowane rodki bojowe poddawane s spalaniu, deflagracji lub s detonowane, a powsta e w tym procesie gazy powybuchowe s oczyszczane przez uk ad filtracji, który chroni rodowisko naturalne przed zanieczyszczeniami. Otrzymywany w procesie z om stalowy jest pozbawiony materia ów wybuchowych i mo e by odsprzedany do ponownego przetworzenia. Istnieje mo liwo wykorzystania energii cieplnej z procesu niszczenia amunicji do ogrzewania budynków. MUNITIONS DESTRUCTION TECHNOLOGIES Disposed munitions are either incinerated, deflagrated or detonated in a controlled way. All postexplosion gases are purified by filtration system that protects the environment against pollution. Steel scrap created in the process is free from explosives and can be resold for reprocessing. Additionally, the thermal energy from the destruction of ammunition can be used for heating buildings. 15 OBROTOWA KOMORA DETONACYJNA LUNAR DO NISZCZENIA ELEMENTÓW RODKÓW BOJOWYCH SYSTEM OCZYSZCZANIA GAZÓW POWYBUCHOWYCH ROTARY KILN LUNAR FOR BURNING MUNITIONS AND ITS ELEMENTS POLLUTION ABATEMENT SYSTEM

19 INSTALACJA SYRIUSZ DO ROZCALANIA AMUNICJI MA OKALIBROWEJ DEKOMPLETACJA AMUNICJI W INSTALACJI MERKURY INSTALLATION SYRIUSZ FOR SMALL ARMS DEBULLETING AMMUNITION DISASSEMBLING IN MERKURY INSTALLATION 16 TECHNOLOGIE DEKOMPLETACJI RODKÓW BOJOWYCH Technologie dekompletacji rodków bojowych opracowane s indywidualnie dla danego typu amunicji. Ich celem jest cz ciowa lub ca o ciowa rozbiórka amunicji po czona z odzyskiem jej poszczególnych komponentów. W zale no ci od wymaga oraz oczekiwanej wydajno ci mo liwe jest zastosowanie procesów manualnych lub zautomatyzowanych z wykorzystaniem robotów. Firma JAKUSZ opracowa a równie szereg instalacji pozwalaj cych na recykling materia ów wybuchowych pochodz cych z procesu dekompletacji, dzi ki czemu mog one by ponownie wykorzystane w przemy le cywilnym (np. w górnictwie skalnym). MUNITIONS DISMANTLING TECHNOLOGIES Munitions dismantling technologies are developed individually for each type of munitions. They serve for partial or total dismantling of munitions combined with the recovery of its individual components. Depending on the requirements and the expected performance it is possible to use manual or automated processes with the application of robots. JAKUSZ company has also developed a number of installations which allow to recycle explosive materials from the process of dismantling, so that they can be reused in civil industry (e.g. rock mining). DEKOMPLETACJA RAKIET M-21OF GRAD ROZCALARKA DO AMUNICJI DISASSEMBLING OF ROCKETS M-21OF GRAD AMMUNITION PULL APART MACHINE

20 CI CIE KORPUSU POCISKU Z TNT WYTOP TROTYLU PROJECTILE BODY CUTTING WITH TNT TNT MELTING OUT KONTENEROWY SYSTEM DEMILITARYZACYJNY PLANETARIUM 17 CONTAINERIZED DEMILITARIZATION PLANT PLANETARIUM WYTOP BIA EGO FOSFORU WYPALANIE KORPUSÓW POCISKÓW WHITE PHOSPHORUS MELTING OUT PROJECTILE BODIES BURNING STOVE

21 USKOWANIE TROTYLU PRASOWANIE POBUDZACZY TROTYLOWYCH TNT FLACKING TNT BOOSTERS PRESSING INSTALACJA DO WYTWARZANIA ELOWYCH MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH ELOWE MATERIA Y WYBUCHOWE 18 INSTALLATION FOR PRODUCTION OF GEL EXPLOSIVES GEL EXPLOSIVES ZROBOTYZOWANE STANOWISKO DO DEKOMPLETACJI AMUNICJI HERKULES DEKOMPLETACJA RAKIET S5 I S8 ROBOTIC STATION FOR AMMUNITION DISASSEMBLING HERKULES DISASSEMBLING OF S5 AND S8 ROCKETS

22 SZKOLENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE SPECIALIZED COURSES TRAINING

23 SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE Firma JAKUSZ oferuje szkolenia w ramach O rodka Szkolenia Saperów, który funkcjonuje na mocy: Rozporz dzenia Ministra Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia roku w sprawie szkolenia i egzaminowania osób maj cych dost p do materia ów wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego oraz Za wiadczenia Nr 4321-I/1/2009 z dn r. o wpisie do ewidencji placówek o wiatowych Starostwa Powiatowego w Ko cierzynie. OFERTA SZKOLENIOWA - szkolenia z zakresu oczyszczania terenów z materia ów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy u yciu materia ów wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego. Szkolenie okre la Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materia ach wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego (Dz.U. z dnia 25 lipca 2002 r.), ko czy si egzaminem przed pa stwow komisj WITU (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia). - szkolenia specjalistyczne skierowane do formacji bezpiecze - stwa pa stwa w kraju i zagranic. Tematyka mo e obejmowa nast puj ce zagadnienia: - bezpiecze stwo podczas prac z materia ami wybuchowymi, - improwizowane materia y wybuchowe, - ledztwo powybuchowe, - przeciwdzia anie terroryzmowi, Program szkolenia jest indywidualnie uzgadniany i dostosowywany do potrzeb Klienta. Zaplecze naukowo-techniczne - do wiadczona kadra wyk adowców, - szkoleniowa baza poligonowa umo liwiaj ca prac z materia ami wybuchowymi, - bogaty zbiór oryginalnych eksponatów (w tym cz przekrojów) takich jak: miny l dowe, pociski artyleryjskie, granaty, bomby, torpedy, naboje itp., obejmuj ce okres od czasów napoleo skich a po wspó czesne, stanowi cy skuteczn pomoc w poznawaniu budowy i w a ciwo ci przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego, - sprz t do transportowania, magazynowania i neutralizacji materia ów niebezpiecznych. SZKOLENIE SAPERÓW NA TERENIE OSS W KO CIERZYNIE FRAGMENT KOLEKCJI NIEWYPA ÓW I NIEWYBUCHÓW W MUZEUM OSS 20 EOD TECHNICIANS TRAINING ON THE EOD TTC PREMISES IN KO CIERZYNA PART OF UXO AND MISFIRES COLLECTION IN MUSEUM OF EOD TTC SPECIALIZED COURSES JAKUSZ Company offers specialized within its EOD Technicians Training Centre, which operates under: Ordinance of Minister of Economy of on the training and examination of persons with access to explosives for civil purposes; Statement of Ko cierski District Office no I/1/2009 of with entry to the registry of educational institutions. OFFER - training courses on land clearance of unexploded ordnance, including destruction using explosives for civil uses. This training is conducted in compliance with the Act of 21 June 2002 on explosive materials for civil uses (Dz.U. of 25 July 2002) and is concluded with the examination before a national commission WITU (Military Institute of Armament Technology). - specialized courses dedicated for national security services in Poland and abroad. This course may include the following topics: - safety issues required for explosive materials handling, - improvised explosive devices (IED), - explosion and bombing scene investigation - counter-terrorism. The training program can be tailored to customer specific needs. Educational capabilities - experienced staff, - training shooting range enabling work with explosives, - the extensive collection of original items (including some crosssections), such as land mines, artillery shells, grenades, bombs, torpedoes, shells, etc., covering the period from the Napoleonic era to the present, which is an effective aid in understanding the structure and properties of explosives of military origin, - equipment for detection, transport, storage and neutralization of hazardous materials.

24 E C E W O K S J O NTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI W I K O F I K A C JI DY

25

26

27

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KONTENEROWY DO PRZECHOWYWANIA NIEBEZPIECZNYCH DEPOZYTÓW SĄDOWYCH

MAGAZYN KONTENEROWY DO PRZECHOWYWANIA NIEBEZPIECZNYCH DEPOZYTÓW SĄDOWYCH mjr mgr inż. Wojciech GORYCA* dr Henryk TERENOWSKI* Bogdan JAKUSZ** * Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.** Firma JAKUSZ MAGAZYN KONTENEROWY DO PRZECHOWYWANIA NIEBEZPIECZNYCH DEPOZYTÓW SĄDOWYCH Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM OEM Sektor produktów oryginalnych Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM Oferujemy Państwu, naszym partnerom B2B, innowacyjne, indywidualne rozwiązania dopasowane do konkretnych

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne przy sprzedaży fajerwerków ZAKAZ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW PIROTECHNICZNYCH OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM

Podstawowe wytyczne przy sprzedaży fajerwerków ZAKAZ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW PIROTECHNICZNYCH OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM Podstawowe wytyczne przy sprzedaży fajerwerków Wyroby pirotechniczne można sprzedawać wyłącznie osobom, które ukończyły osiemnasty rok życia. (proszę umieścić stosowną informację w miejscu sprzedaży) DZ.U.2001

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Ellipsis Sp. z o.o. 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje.

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje. Szkolenie ABI, ADO - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Danych Osobowych kurs oraz warsztaty wraz z umiejętnością przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji. Moduł I 8 godz.

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 dla przemysłu

HORYZONT 2020 dla przemysłu Warszawa, 15 marca 2016 Dzień Informacyjny HORYZONT 2020 dla przemysłu Marta Krutel Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN www.kpk.gov.pl W niniejszej

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 69-3759- Poz. 768 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami. Na podstawie art. 45 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Environmental Solutions Poland sp. z o.o. Ul. Traktorowa 196 91-218, Łódź,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

OPINIA NAUKOWA. przydatności instalacji BIONOR Sludge do utylizacji osadów w małych gminnych oczyszczalniach ścieków

OPINIA NAUKOWA. przydatności instalacji BIONOR Sludge do utylizacji osadów w małych gminnych oczyszczalniach ścieków Częstochowa, 27.02.2015 Prof. dr hab. inż. January Bień Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak Prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Kamizela Dr Anna Grobelak OPINIA NAUKOWA przydatności instalacji BIONOR Sludge

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS PRAWA JAZDY KAT. B I B+E) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r.

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer Pokonać Ransomware Grzegorz Ciołek Systems Engineer Agenda Historia Ransomware Analiza Ransomware:Jak to działa Trendy i statystyki z Laboratorium FortiGuard Jak żyć? 2 Co to jest Ransomware? Złośliwe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01. Białystok, dn. 24.04.2015 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie 24 A 15-276 Białystok do kontaktu : ul. Żurawia 14 15-540 Białystok tel. centr. 85-7409401 fax 7409600

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska Mirosław Musiel Departament Środowiska GDDKiA Każda realizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Technika automatyzacji... 2 IMS Industrial mechatronics system... 2 Individual components for mechatronics... 4 Medien zu IMS... 4

Technika automatyzacji... 2 IMS Industrial mechatronics system... 2 Individual components for mechatronics... 4 Medien zu IMS... 4 ... 1 Technika automatyzacji... 2 IMS Industrial mechatronics system... 2 Individual components for mechatronics... 4 Medien zu IMS... 4 Lucas-Nülle GmbH 1/6 www.lucas-nuelle.pl Technika automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE Prof. dr hab. inŝ. Joachim Kozioł, prof. zw. w Pol. Śl. Dyrektor Politechniki Śląskiej Centrum Kształcenia InŜynierów w Rybniku Kierownik Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo