DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 1349 nr XXXVI/429/2010 z dnia 5 marca 2010 r. Rady Miasta Sopotu w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Sopot nr LIII/462/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr XLIV/378/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bytów nr XLIV/379/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Bytowie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych w domach stanowiących własność Gminy Bytów nr XLIV/367/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piasecznie nr XXXVI/323/2010 z dnia 30 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Łebie w sprawie zmiany uchwały Nr 135/XVII/2004 Rady Miejskiej w Łebie z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierzawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Łeba nr LIII/800/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/574/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów nr LIII/801/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr XLI/680/2010 z dnia 12 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 756/3 i 756/4 we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo UCHWAŁY RAD GMIN 1358 nr Nr XXVIII/240/2010 z dnia 15 marca 2010 r. Rady Gminy Chmielno określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nr 348/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. Rady Gminy Główczyce w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Główczyce gmina Główczyce (działki nr 79, 80/1, 80/2, 81, cz. 71) nr XXXV/246/2010 z dnia 29 marca 2010 r. Rady Gminy Kołczygłowy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołczygłowy

2 Województwa Pomorskiego Nr nr II/275/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Gminy Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna nr XXXVIII/259/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Gminy Lubichowo w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego na terenie Gminy Lubichowo nr XXXIX/351/2010 z dnia 24 marca 2010 r. Rady Gminy Luzino w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok nr XXIV/195/2010 z dnia 17 marca 2010 r. Rady Gminy Sulęczyno w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpostu nieczystosci ciekłych na terenie Gminy Suleczyno nr XLVI/446/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Gminy Szemud w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szemud nr XLVI/445/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szemud na lata nr XXXII/292/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. Rady Gminy Sztutowo w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo nr XXXIII/391/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rady Gminy Ustka w sprawie przyjęcia,,programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ustka na lata nr XXXV/215/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Gminy w Gardei w sprawie nadania Szkole Podstawowej w CYGANACH imienia JANA BRZECHWY nr XLIV/36/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Wicko w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych nr XLIV/37/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Wicko w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wicko nr XLIV/35/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Wicko w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nr XXXVIII/337/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Gminy Zblewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zblewo za 2009 rok ZARZĄDZENIA 1374 nr 367/10 z dnia 19 marca 2010 r. Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto Gdańsk na rok nr 436/10 z dnia 31 marca 2010 r. Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto gdańsk na rok

3 Województwa Pomorskiego Nr Poz nr 14/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Wójta Gminy Lubichowo w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubichowo za 2009 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego INFORMACJE 1377 z dnia 10 marca 2010 r. Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie założenia operatu geodezyjnego ewidencji budynków i lokali UCHWAŁA Nr XXXVI/429/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Sopot Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, zmiany; Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921, Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504) Rada Miasta Sopotu Uchwala co następuje 1 Uchwala się Statut Uzdrowiska Sopot, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Traci moc uchwała Nr XXXV/596/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego statutu uzdrowiska Sopot 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Sopotu Wieczesław Augustyniak Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/429/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 marca 2010 r. STATUT UZDROWISKA SOPOT 1 Dla Uzdrowiska Sopot ustanawia się niniejszy statut uzdrowiska obowiązujący w obszarze granic Miasta Sopotu, województwo pomorskie, zwany dalej statutem. 2 Na obszarze uzdrowiska wydziela się następujące strefy ochronne: 1. Strefa ochronna A, która podzielona jest na: 1) strefa A1 o powierzchni 114 ha, w granicach wyznaczonych następującymi odcinkami: Granicą wschodnią strefy A1 jest granica Sopotu z morskimi wodami wewnętrznymi na odcinku od granicy Sopotu i Gdyni do przedłużenia północnej granicy pasa drogowego ul. Hestii. Granica południowa strefy A1 biegnie od granicy Sopotu z morskimi wodami wewnętrznymi prostą na przedłużeniu północnej granicy pasa drogowego ul. Hestii w kierunku zachodnim, północną granicą tego pasa do granicy z działką 1/5 przy ul. Hestii 1. Dalej granica biegnie w kierunku północnym wschodnią granicą działki 1/45, następnie północną granicą działek 1/47 i 1/48 ark. mapy 43 i prostą na jej przedłużeniu przez pas drogowy ul. Bitwy pod Płowcami. Następnie zachodnią granicą pasa drogowego ul. Bitwy pod Płowcami granica dochodzi do północnej granicy pasa drogowego zachodniego odcinka ul. Hestii w kierunku zachodnim i biegnie dalej tą granicą i prostą na jej przedłużeniu (równolegle do południowej granicy ark. mapy 42) dochodząc do zachodniej granicy tego arkusza. Granica zachodnia strefy A1 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą arkusza mapy 42, dalej w kierunku wschodnim południową granicą pasa drogowego ul. Polnej na przedłużeniu północnej granicy

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz działki 1/1, następnie granica prowadzi w kierunku północnym wschodnią granicą pasa drogowego ul. Bitwy pod Płowcami, południową granicą pasa drogowego ul. Na Wydmach do wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Grunwaldzkiej. Dalej granica biegnie prosto w kierunku północnym wschodnią granicą pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, następnie wschodnią i północną granicą pasa drogowego ul. Powstańców W-wy. Dalej granica biegnie zachodnią granicą działek 10/4, 9/2 i 8/2 ark. mapy 14, zachodnią granicą działki 8/2 ark. mapy 5 i północną granicą działki 7/3 ark. mapy 5 do przedłużenia wschodniej granicy działki 15 ark. mapy 4, następnie wschodnią granicą działki 15 i zachodnią granicą działki 4/2 ark. mapy 4 do granicy Sopotu z Gdynią. Granicą północną strefy A1 jest granica Sopotu z Gdynią na odcinku od zachodniej granicy działki 4/2 do granicy morskich wód wewnętrznych, skąd rozpoczęto opis granic strefy A1. 2) strefa A2 o powierzchni 26 ha w granicach wyznaczonych następującymi odcinkami: Granicą strefy A2 jest granica oddziału 29 (Nadleśnictwo Gdańsk, obręb Oliwa). 2. Strefa ochronna B, która podzielona jest na: 1) strefa B1 o powierzchni 249 ha w granicach wyznaczonych następującymi odcinkami: Granica wschodnia strefy B1 biegnie od granicy Sopotu z m. Gdynią zachodnią granicą działki 4/2 ark. mapy 4, wschodnią granicą działki 15 i jej przedłużeniem do granicy działki 7/3 ark. mapy 5. Dalej granica biegnie północną granicą działki 7/3 w kierunku wschodnim, zachodnią granicą działki 8/2 ark. mapy 5, zachodnią granicą działek 10/4, 9/2 i 8/2 ark. mapy 14, północną i wschodnią granicą pasa drogowego ul. Powstańców W-wy, wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Grunwaldzkiej do południowej granicy pasa drogowego ul. Na Wydmach. Następnie w kierunku zachodnim południową granicą pasa drogowego ul. Na Wydmach, wschodnią granicą pasa drogowego ul. Bitwy pod Płowcami, południową granicą pasa drogowego ul. Polnej na przedłużeniu północnej granicy działki 1/1, zachodnią granicą arkusza mapy 42 do prostej na przedłużeniu północnej granicy pasa drogowego zachodniego odcinka ul. Hestii (równolegle do południowej granicy ark. mapy 42) i tą prostą do ul. Bitwy pod Płowcami. Dalej granica biegnie zachodnią granicą pasa drogowego ul. Bitwy pod Płowcami do przecięcia z prostą na przedłużeniu północnej granicy działek 1/47 i 1/48 ark. mapy 43, wschodnią granicą działki 1/45 i następnie północną granicą pasa drogowego ul. Hestii i jej przedłużeniem do granicy Sopotu z morskimi wodami wewnętrznymi. Dalej granica biegnie w kierunku południowym granicą morskich wód wewnętrznych do granicy Sopotu z Gdańskiem. Granica południowa strefy B1 biegnie od granicy morskich wód wewnętrznych w kierunku zachodnim granicą Sopotu i Gdańska, następnie wschodnią granicą ark. mapy 45, południową granicą ark. mapy 41 i dalej od punktu styku z zachodnią granicą działki 86 ark. mapy 41 do punktu na zachodniej granicy działki 88/6 odległego 100 m w linii prostej od granicy Sopotu i Gdańska. Granica biegnie dalej w kierunku zachodnim do punktu styku przedłużenia wschodniego lica budynku dużej ujeżdżalni na terenie Hipodromu z linią będącą przedłużeniem północnego lica dwóch równolegle usytuowanych budynków stajni w zespole ujeżdżalni, następnie tą linią do północno-zachodniego narożnika zachodniego budynku stajni i od tego punktu do punktu styku północnej i wschodniej granicy działki 2 ark. mapy 46. Dalej granica biegnie północną granicą działki 2 do punktu styku z zachodnią granicą arkusza mapy 46. Granica zachodnia strefy B1 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą arkusza mapy 40, zachodnią granicą pasa drogowego ul. Jana z Kolna, zachodnią granicą działek 122/1, 79/8 i 76/21 ark. mapy 35 do punktu styku z przedłużeniem północnej granicy działki 76/20. Dalej granica biegnie północną granicą działki 76/20 oraz wschodnią granicą działki 76/21 i jej przedłużeniem do granicy pasa drogowego ul. 3 Maja, następnie południową granicą tego pasa w kierunku wschodnim do ul. Kościuszki. Dalej granica biegnie wschodnią granicą pasa drogowego ul. Kościuszki, północną granicą pasa drogowego ul. Podjazd do terenów kolejowych, wschodnią granicą terenów kolejowych w kierunku północnym do wiaduktu Al. Niepodległości, następnie górną krawędzią skarpy Al. Niepodległości do ul. Haffnera i wschodnią granicą pasa drogowego Al. Niepodległości do granicy Sopotu z Gdynią. Granicą północną strefy B1 jest granica Sopotu z Gdynią na odcinku od punktu przecięcia z wschodnią granicą pasa drogowego Al. Niepodległości do zachodniej granicy działki 4/2 ark. mapy 4 skąd rozpoczęto opis granic strefy B1. 2) strefa B2 o powierzchni 840 ha w granicach wyznaczonych następującymi odcinkami: Granica wschodnia strefy B2 biegnie od południowej granicy działki 88 ark. mapy 13 w kierunku południowym zachodnią granicą pasa drogowego Al. Niepodległości, zachodnią granicą pasa drogowego ul. Armii Krajowej do ul. Reja, następnie północną granicą pasa drogowego ul. Reja do punktu przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki 168/30 ark. mapy 36 i dalej zachodnią granicą tej działki do granicy ark. mapy 39. Następnie granicą tego arkusza, zachodnią granicą działek 1/8 i 1/7 ark. mapy 39, północną granicą pasa drogowego ul. Leśnej i wschodnią granicą działek18/2 i 31/14. Dalej granica biegnie północną i wschodnią granicą działki 33/10, wschodnią granicą działek 50/6 i 53/4 ark. mapy 39 do ul. Smolnej. Granica południowa strefy B2 biegnie północną granicą ark. mapy 48 od punktu przecięcia z przedłużeniem wschodniej granicy działki 53/4 ark. mapy 39 i dalej zachodnią granicą tego arkusza mapy, wschodnią i południową granicą oddziału 62 (stanowiącą na fragmencie granicę Sopotu i Gdańska), południową granicą oddziałów 63, 58, 59 i 60 (Nadleśnictwo Gdańsk, obręb Oliwa) tzw. Drogą Nadleśniczych do punktu przecięcia z zachodnią granicą pododdziału 60d. Granica zachodnia strefy B2 biegnie od punktu przecięcia południowej granicy oddziału 60 z zachodnią granicą pododdziału 60 d (Nadleśnictwo Gdańsk, obręb Oliwa) drogą leśną w kierunku północnym przecinając pododdział 60 f, następnie fragmentem zachodniej granicy oddziału 60, zachodnią granicą oddziału 51 do drogi asfaltowej. Dalej granica biegnie w kierunku północnym wschodnią i północną granicą pododdziału 46 l, północną granicą pododdziału 46 m, wschodnią granicą pododdziałów 46 k, 46 j, 46 i, następnie drogą leśną w kierunku północnym przez pododdziały 46 g i 46 b, w kierunku wschodnim częściowo wzdłuż granicy pododdziału 46 a i przez ten pododdział do połu-

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz dniowej granicy oddziału 45 (ul. Reja) stanowiącej jednocześnie południową granicę ark. mapy 50, do granicy Sopotu z Gdynią. Następnie granica biegnie zachodnią granicą oddziału 45, zachodnią i północną granicą oddziału 36, zachodnią granicą oddziału 30 do granicy Sopotu i Gdyni i tą granicą do ul. Malczewskiego. Granica północna strefy B2 biegnie od punktu przecięcia granicy Sopotu i Gdyni z południową granicą pasa drogowego ul. Malczewskiego w kierunku wschodnim, północną granicą ark. mapy 7, północną granicą działki 2/10 ark. mapy 7, północną i fragmentem wschodniej granicy ark. mapy 7, następnie północną granicą działek 167/5, 166/7, 166/6 ark. mapy 6, północną i wschodnią granicą działki 21/89 ark. mapy 13, zachodnią granicą działki 21/88 i północną granicą działki 21/87 do Al. Niepodległości skąd rozpoczęto opis granic strefy B2. Z obszaru strefy B2 wyłącza się enklawę gruntów stanowiących obszar strefy A2. Granice tej enklawy pokrywają się z granicami oddziału 29 (Nadleśnictwo Gdańsk, obręb Oliwa). 3. strefę C o powierzchni 494 ha w granicach wyznaczonych następującymi odcinkami: Granica wschodnia strefy C biegnie od punktu od punktu przecięcia wschodniej granicy pasa drogowego Al. Niepodległości granicą Sopotu i Gdyni w kierunku południowym wschodnią granicą tego pasa, od skrzyżowania z ul. Haffnera górną krawędzią skarpy Al. Niepodległości do granicy terenów kolejowych. Następnie granica biegnie wschodnią granicą terenów kolejowych do ul. Podjazd, północną granicą pasa drogowego ul. Podjazd i wschodnią granicą pasa drogowego ul. Kościuszki do ul. 3 Maja. Dalej granica biegnie południową granicą tego pasa w kierunku zachodnim do punktu przecięcia z przedłużeniem wschodniej granicy działki 76/21, wschodnią granicą tej działki, północną granicą działki 76/20 i jej przedłużeniem do działki 76/19, następnie wschodnią granicą tej działki oraz działek 122/2 i 72/6 w kierunku południowym. Dalej granica biegnie zachodnią granicą pasa drogowego ul. Jana z Kolna, zachodnią i południową granicą arkusza mapy 40 do punktu styku ze wschodnią granicą działki 2 ark. mapy 46, następnie prostą łączącą ten punkt z północnozachodnim narożnikiem zachodniego budynku stajni w zespole ujeżdżalni na terenie Hipodromu i od tego punktu linią będącą przedłużeniem północnego lica dwóch równolegle usytuowanych budynków stajni do punktu przecięcia z linią będącą przedłużeniem wschodniego lica budynku dużej ujeżdżalni. Dalej granica biegnie w kierunku ulicy Łokietka do punktu na zachodniej granicy działki 88/6 odległego 100 m w linii prostej od granicy Sopotu i Gdańska, następnie do punktu styku południowej granicy ark. mapy 41 z zachodnią granicą działki 86 ark. mapy 41 i dalej wzdłuż północnej i wschodniej granicy ark. mapy 45 do granicy Sopotu i Gdańska. Od tego punktu granica strefy C biegnie w kierunku zachodnim i północnym granicą Sopotu i Gdańska, następnie Sopotu i Gdyni do punktu przecięcia wschodniej granicy pasa drogowego Al. Niepodległości granicą Sopotu i Gdyni skąd rozpoczęto opis granic strefy C. Strefa C obejmuje teren wyznaczony wyżej opisanymi granicami z wyłączeniem obszaru stanowiącego obszar strefy B2, którego granice opisano w pkt 4. 3 W strefach ochrony uzdrowiskowej A, B. C uzdrowiska Sopot, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167 poz z późn. zm.) obowiązują zapisane w tym artykule czynności zabronione. 1) W strefie ochronnej A zabrania się: a) lokalizacji zakładów przemysłowych, b) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem modernizacji obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni ich zabudowy c) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych i campingowych, d) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych i towarów o podobnym charakterze, w formach i miejscach wyznaczonych przez Gminę. e) trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r., o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz ze zm.) f) prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych, h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składów opału, i) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie j) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, k) organizowanie imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62, poz. 504) zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającym ciszę nocną w godz. od 22 do 6, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych, l) lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie ryb, garbarnie, m) wszystkich czynności zabronionych w wykazie dla strefy ochronnej B i C. 2) W strefie ochronnej B zabrania się: a) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami towarzyszącymi, c) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 500m od granicy obszaru strefy ochronnej A, uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów uciążliwych dla środowiska,

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz d) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych, e) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze, f) prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę istniejących stosunków gruntowo- wodnych, g) lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych i autobusów, h) wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej C 3) W strefie ochronnej C zabrania się: a) nieplanowanego wyrębu drzew, b) prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych, c) lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w tym zakładów przemysłowych, d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu. 4 W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa się szczegółowe czynności zabronione w strefach ochronnych w zakresie: 1) wymagań sanitarnych: a) stosowania w budownictwie materiałów zawierających azbest i inne składniki uznawane za szkodliwe dla zdrowia i środowiska (dotyczy całości obszaru Miasta) b) wyposażania nieruchomości w szamba oraz wprowadzania zanieczyszczonych wód opadowych poprzez systemy rozsączające do gruntu bez podczyszczenia (dotyczy całości obszaru Miasta) c) wyposażania nowych obiektów w systemy grzewcze wykorzystujące jako opał węgiel i koks (dotyczy całości obszaru Miasta) d) realizacji obiektów gastronomicznych bez toalet dostępnych dla użytkowników nie będących klientami tych obiektów(dotyczy całości obszaru Miasta) 2) ochrony przed hałasem: a) lokalizowania na zewnątrz lokali i obiektów gastronomicznych i handlowych głośników emitujących muzykę (dotyczy całości obszaru Miasta), 3) estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych: a) wykonania ogródków letnich, ustawiania sezonowych stoisk handlowych, tablic ogłoszeniowych, obiektów małej architektury itp. bez dokumentacji wymaganej na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy całości obszaru Miasta), b) budowania nośników reklamowych i umieszczanie reklam na budynkach za wyjątkiem systemowych nośników informacji miejskiej (dotyczy strefy ochronnej A ) c) wykonania wszelkich prac budowlanych, które są objęte obowiązkiem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, a które przyczyniają się do powstania nowego obiektu, każdej zmiany wyglądu elewacji obiektu istniejącego, a także wszelkich zmian, w tym zmiany zagospodarowania terenu, bez uprzedniego ich uzgodnienia z Urzędem Miasta w Sopocie, a w szczególności z Konserwatorem Zabytków Miasta Sopotu, oraz bez wymaganych przepisami prawnymi dokumentów, d) realizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem wymienionych w ppkt a) i dopuszczonych zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz obiektów substandardowych. 4) zakazu handlu obnośnego i obwoźnego w strefie A : a) prowadzenia handlu obnośnego i obwoźnego w rejonie obciążonym wzmożonym ruchem turystycznym 5) ochrony jakości i ilości naturalnych surowców leczniczych: a) nieprzestrzegania przepisów ochrony obszaru i terenu górniczego, określonych w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 5 W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnie nowo wydzielanych działek: 1) w strefie A, gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 75% powierzchni strefy, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek powinna być nie mniejsza niż 0,2 ha 2) w strefie B stanowiącej otulinę strefy A wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 55% powierzchni obszaru, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna być nie mniejsza niż 0,15ha. 3) w strefie C wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić od 30% dla wszystkich rodzajów zabudowy przy wielkościach minimalnych działek nie mniejszych niż 0,1 ha. 6 Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze: 1) 4,2% woda chlorkowo-sodowa (solanka), jodkowa. 7 W uzdrowisku prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych: 1) choroby ortopedyczno urazowe 2) choroby reumatologiczne 3) choroby kardiologiczne i nadciśnienie 4) choroby dolnych dróg oddechowych 5) osteoporoza 8 Nieprzestrzeganie zasad określonych niniejszym statutem podlega odpowiedzialności na zasadach ogólnych. 9 1) Zmiana Statutu uzdrowiska następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia 2) Zmiany w rejestrze zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz w wykazie pomników przyrody, nie wymagają zmiany niniejszego statutu 10 Załącznikami tekstowymi do statutu są: 1) wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego załącznik nr1 2) wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska załącznik nr2 11 Załącznikami graficznymi do statutu są: 1) mapa strefy A, B, C z naniesionymi w strefie A

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz istniejącymi zakładami lecznictwa uzdrowiskowego oraz urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego w skali 1:5 000, stanowiący załącznik nr 1 2) mapa obszaru i terenu górniczego w skali 1: 500, stanowiący załącznik nr 2 Załącznik tekstowy Nr 1 do Statutu Uzdrowiska Sopot WYKAZ ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWE- GO 1) Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium uzdrowiskowe HELIOS ul.bitwy pod Płowcami 63/65, Sopot. 2) Sanatorium uzdrowiskowe LEŚNIK - ul. 23 Marca 105, Sopot. 3) Sanatorium uzdrowiskowe PERŁA - ul. Bitwy pod Płowcami 62, Sopot. 4) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im.dr Jadwigi Titz Kosko Zakład Rehabilitacji Leczniczej ul. Grunwaldzka 1/3, Sopot. 5) Sanatorium Uzdrowiskowe KAMIENNY POTOK ul. Zamkowa Góra 25, Sopot. WYKAZ URZĄDZEŃ LECZNICTWA UZDROWISKOWE- GO 1) Grzybek inhalacyjny zlokalizowany jest w środkowej części Parku Południowego, naprzeciwko Łazienek Południowych. Sopocka solanka do fontanny dostarczana jest ze Zdroju Św.Wojciecha. Obiekt jest ogólnodostępny. 2) Pijalnia wody mineralnej znajduje się przed wejściem do Zakładu Balneologicznego Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego. W pijalni znajduje się 1 wylewka z zawartością 4,2% wody chlorkowo sodowej, jodkowej ze Zdroju Św. Wojciecha oraz 7 wylewek z 15 krotnie rozcieńczoną (0,3%) 3) Molo ostroga - dzięki swojemu położeniu i konstrukcji jest osłonięte od wiatrów z kierunków NE i E i jednocześnie znajduje się w zasięgu aerozoli wody morskiej. 4) Plaża nadmorska - o długości 400m., odcinek przystosowany dla osób niepełnosprawnych, zaopatrzony w toalety. Załącznik tekstowy Nr 2 do Statutu Uzdrowiska Sopot Wykaz pomników przyrody w Sopocie (2010 r.) Lp. Numer Rodzaj pomnika Obwód Lokalizacja rejestru WKP [m] topola biała 5,34 ul. Pułaskiego buk zwyczajny 5,02 Cmentarz Komunalny przy ul. Malczewskiego dąb szypułkowy 3,82 3,30 ul. Jagiełły 12 dąb szypułkowy daglezje zielone (aleja - 2,00 - L. Sopot, o. 43 i, j,k 15 drzew) 2., dąb czerwony 3,50 2,85 skwer przy ul. Kościuszki buk zwyczajny dąb szypułkowy Jerzy 5,50 ul. Kościuszki 1, teren plebani modrzew europejski L.Sopot,o.32a/d modrzew europejski żywotnik olbrzymi żywotnik olbrzymi 1,97 2,04 Cmentarz Komunalny przy ul. Malczewskiego sosna czarna 2,60 ul. Powstańców Warszawy sosna wejmutka 3,20 skwer w Parku Stawowie topola czarna 4,77 Park Południowy, przy ul;. Kordeckiego buk zwyczajny 3,66 ul. Haffnera, naprzeciwko Hotelu Jantar sosna wejmutka 2,18 L. Sopot, o. 48h, na zachód od stadionu lekkoatletycznego sosna zwyczajna 3,10 L. Sopot, o. 47a, Rezerwat Zajęcze Wzgórze szydlica japońska 0.98 ul. Powstańców Warszawy choina kanadyjska 0,38 ul. Sępia 22, w rejonie Hotelu Maryla głaz narzutowy 6,70 skwer przy ul. Obodrzyców vis a vis nr buk zwyczajny 3,17 ul. Powstańców Warszawy kasztanowiec biały 3,05 ul. Ceynowy 5/7, naprzeciwko kortów tenisowych miłorząb dwuklapowy 1.88 ul. Goyki żywotnik wschodni 1,16 ul. Chopina buk zwyczajny 4,10 ul. Haffnera 79

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2010 r. Nr 214 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY POWIATU 3350 Rady Powiatu w Lubinie nr LV/362/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2014 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR 988/LV/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 284 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A RADY POWIATU 5275 Rady Powiatu Oleċnickiego nr XI/78/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lipca 2008 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁA RADY POWIATU 2068 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XIX/23/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/54 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo