DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 1349 nr XXXVI/429/2010 z dnia 5 marca 2010 r. Rady Miasta Sopotu w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Sopot nr LIII/462/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr XLIV/378/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bytów nr XLIV/379/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Bytowie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych w domach stanowiących własność Gminy Bytów nr XLIV/367/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piasecznie nr XXXVI/323/2010 z dnia 30 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Łebie w sprawie zmiany uchwały Nr 135/XVII/2004 Rady Miejskiej w Łebie z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierzawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Łeba nr LIII/800/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/574/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów nr LIII/801/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr XLI/680/2010 z dnia 12 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 756/3 i 756/4 we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo UCHWAŁY RAD GMIN 1358 nr Nr XXVIII/240/2010 z dnia 15 marca 2010 r. Rady Gminy Chmielno określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nr 348/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. Rady Gminy Główczyce w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Główczyce gmina Główczyce (działki nr 79, 80/1, 80/2, 81, cz. 71) nr XXXV/246/2010 z dnia 29 marca 2010 r. Rady Gminy Kołczygłowy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołczygłowy

2 Województwa Pomorskiego Nr nr II/275/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Gminy Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna nr XXXVIII/259/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Gminy Lubichowo w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego na terenie Gminy Lubichowo nr XXXIX/351/2010 z dnia 24 marca 2010 r. Rady Gminy Luzino w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok nr XXIV/195/2010 z dnia 17 marca 2010 r. Rady Gminy Sulęczyno w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpostu nieczystosci ciekłych na terenie Gminy Suleczyno nr XLVI/446/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Gminy Szemud w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szemud nr XLVI/445/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szemud na lata nr XXXII/292/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. Rady Gminy Sztutowo w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo nr XXXIII/391/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rady Gminy Ustka w sprawie przyjęcia,,programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ustka na lata nr XXXV/215/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Gminy w Gardei w sprawie nadania Szkole Podstawowej w CYGANACH imienia JANA BRZECHWY nr XLIV/36/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Wicko w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych nr XLIV/37/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Wicko w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wicko nr XLIV/35/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Wicko w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nr XXXVIII/337/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Gminy Zblewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zblewo za 2009 rok ZARZĄDZENIA 1374 nr 367/10 z dnia 19 marca 2010 r. Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto Gdańsk na rok nr 436/10 z dnia 31 marca 2010 r. Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto gdańsk na rok

3 Województwa Pomorskiego Nr Poz nr 14/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Wójta Gminy Lubichowo w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubichowo za 2009 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego INFORMACJE 1377 z dnia 10 marca 2010 r. Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie założenia operatu geodezyjnego ewidencji budynków i lokali UCHWAŁA Nr XXXVI/429/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Sopot Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, zmiany; Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921, Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504) Rada Miasta Sopotu Uchwala co następuje 1 Uchwala się Statut Uzdrowiska Sopot, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Traci moc uchwała Nr XXXV/596/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego statutu uzdrowiska Sopot 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Sopotu Wieczesław Augustyniak Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/429/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 marca 2010 r. STATUT UZDROWISKA SOPOT 1 Dla Uzdrowiska Sopot ustanawia się niniejszy statut uzdrowiska obowiązujący w obszarze granic Miasta Sopotu, województwo pomorskie, zwany dalej statutem. 2 Na obszarze uzdrowiska wydziela się następujące strefy ochronne: 1. Strefa ochronna A, która podzielona jest na: 1) strefa A1 o powierzchni 114 ha, w granicach wyznaczonych następującymi odcinkami: Granicą wschodnią strefy A1 jest granica Sopotu z morskimi wodami wewnętrznymi na odcinku od granicy Sopotu i Gdyni do przedłużenia północnej granicy pasa drogowego ul. Hestii. Granica południowa strefy A1 biegnie od granicy Sopotu z morskimi wodami wewnętrznymi prostą na przedłużeniu północnej granicy pasa drogowego ul. Hestii w kierunku zachodnim, północną granicą tego pasa do granicy z działką 1/5 przy ul. Hestii 1. Dalej granica biegnie w kierunku północnym wschodnią granicą działki 1/45, następnie północną granicą działek 1/47 i 1/48 ark. mapy 43 i prostą na jej przedłużeniu przez pas drogowy ul. Bitwy pod Płowcami. Następnie zachodnią granicą pasa drogowego ul. Bitwy pod Płowcami granica dochodzi do północnej granicy pasa drogowego zachodniego odcinka ul. Hestii w kierunku zachodnim i biegnie dalej tą granicą i prostą na jej przedłużeniu (równolegle do południowej granicy ark. mapy 42) dochodząc do zachodniej granicy tego arkusza. Granica zachodnia strefy A1 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą arkusza mapy 42, dalej w kierunku wschodnim południową granicą pasa drogowego ul. Polnej na przedłużeniu północnej granicy

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz działki 1/1, następnie granica prowadzi w kierunku północnym wschodnią granicą pasa drogowego ul. Bitwy pod Płowcami, południową granicą pasa drogowego ul. Na Wydmach do wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Grunwaldzkiej. Dalej granica biegnie prosto w kierunku północnym wschodnią granicą pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, następnie wschodnią i północną granicą pasa drogowego ul. Powstańców W-wy. Dalej granica biegnie zachodnią granicą działek 10/4, 9/2 i 8/2 ark. mapy 14, zachodnią granicą działki 8/2 ark. mapy 5 i północną granicą działki 7/3 ark. mapy 5 do przedłużenia wschodniej granicy działki 15 ark. mapy 4, następnie wschodnią granicą działki 15 i zachodnią granicą działki 4/2 ark. mapy 4 do granicy Sopotu z Gdynią. Granicą północną strefy A1 jest granica Sopotu z Gdynią na odcinku od zachodniej granicy działki 4/2 do granicy morskich wód wewnętrznych, skąd rozpoczęto opis granic strefy A1. 2) strefa A2 o powierzchni 26 ha w granicach wyznaczonych następującymi odcinkami: Granicą strefy A2 jest granica oddziału 29 (Nadleśnictwo Gdańsk, obręb Oliwa). 2. Strefa ochronna B, która podzielona jest na: 1) strefa B1 o powierzchni 249 ha w granicach wyznaczonych następującymi odcinkami: Granica wschodnia strefy B1 biegnie od granicy Sopotu z m. Gdynią zachodnią granicą działki 4/2 ark. mapy 4, wschodnią granicą działki 15 i jej przedłużeniem do granicy działki 7/3 ark. mapy 5. Dalej granica biegnie północną granicą działki 7/3 w kierunku wschodnim, zachodnią granicą działki 8/2 ark. mapy 5, zachodnią granicą działek 10/4, 9/2 i 8/2 ark. mapy 14, północną i wschodnią granicą pasa drogowego ul. Powstańców W-wy, wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Grunwaldzkiej do południowej granicy pasa drogowego ul. Na Wydmach. Następnie w kierunku zachodnim południową granicą pasa drogowego ul. Na Wydmach, wschodnią granicą pasa drogowego ul. Bitwy pod Płowcami, południową granicą pasa drogowego ul. Polnej na przedłużeniu północnej granicy działki 1/1, zachodnią granicą arkusza mapy 42 do prostej na przedłużeniu północnej granicy pasa drogowego zachodniego odcinka ul. Hestii (równolegle do południowej granicy ark. mapy 42) i tą prostą do ul. Bitwy pod Płowcami. Dalej granica biegnie zachodnią granicą pasa drogowego ul. Bitwy pod Płowcami do przecięcia z prostą na przedłużeniu północnej granicy działek 1/47 i 1/48 ark. mapy 43, wschodnią granicą działki 1/45 i następnie północną granicą pasa drogowego ul. Hestii i jej przedłużeniem do granicy Sopotu z morskimi wodami wewnętrznymi. Dalej granica biegnie w kierunku południowym granicą morskich wód wewnętrznych do granicy Sopotu z Gdańskiem. Granica południowa strefy B1 biegnie od granicy morskich wód wewnętrznych w kierunku zachodnim granicą Sopotu i Gdańska, następnie wschodnią granicą ark. mapy 45, południową granicą ark. mapy 41 i dalej od punktu styku z zachodnią granicą działki 86 ark. mapy 41 do punktu na zachodniej granicy działki 88/6 odległego 100 m w linii prostej od granicy Sopotu i Gdańska. Granica biegnie dalej w kierunku zachodnim do punktu styku przedłużenia wschodniego lica budynku dużej ujeżdżalni na terenie Hipodromu z linią będącą przedłużeniem północnego lica dwóch równolegle usytuowanych budynków stajni w zespole ujeżdżalni, następnie tą linią do północno-zachodniego narożnika zachodniego budynku stajni i od tego punktu do punktu styku północnej i wschodniej granicy działki 2 ark. mapy 46. Dalej granica biegnie północną granicą działki 2 do punktu styku z zachodnią granicą arkusza mapy 46. Granica zachodnia strefy B1 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą arkusza mapy 40, zachodnią granicą pasa drogowego ul. Jana z Kolna, zachodnią granicą działek 122/1, 79/8 i 76/21 ark. mapy 35 do punktu styku z przedłużeniem północnej granicy działki 76/20. Dalej granica biegnie północną granicą działki 76/20 oraz wschodnią granicą działki 76/21 i jej przedłużeniem do granicy pasa drogowego ul. 3 Maja, następnie południową granicą tego pasa w kierunku wschodnim do ul. Kościuszki. Dalej granica biegnie wschodnią granicą pasa drogowego ul. Kościuszki, północną granicą pasa drogowego ul. Podjazd do terenów kolejowych, wschodnią granicą terenów kolejowych w kierunku północnym do wiaduktu Al. Niepodległości, następnie górną krawędzią skarpy Al. Niepodległości do ul. Haffnera i wschodnią granicą pasa drogowego Al. Niepodległości do granicy Sopotu z Gdynią. Granicą północną strefy B1 jest granica Sopotu z Gdynią na odcinku od punktu przecięcia z wschodnią granicą pasa drogowego Al. Niepodległości do zachodniej granicy działki 4/2 ark. mapy 4 skąd rozpoczęto opis granic strefy B1. 2) strefa B2 o powierzchni 840 ha w granicach wyznaczonych następującymi odcinkami: Granica wschodnia strefy B2 biegnie od południowej granicy działki 88 ark. mapy 13 w kierunku południowym zachodnią granicą pasa drogowego Al. Niepodległości, zachodnią granicą pasa drogowego ul. Armii Krajowej do ul. Reja, następnie północną granicą pasa drogowego ul. Reja do punktu przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki 168/30 ark. mapy 36 i dalej zachodnią granicą tej działki do granicy ark. mapy 39. Następnie granicą tego arkusza, zachodnią granicą działek 1/8 i 1/7 ark. mapy 39, północną granicą pasa drogowego ul. Leśnej i wschodnią granicą działek18/2 i 31/14. Dalej granica biegnie północną i wschodnią granicą działki 33/10, wschodnią granicą działek 50/6 i 53/4 ark. mapy 39 do ul. Smolnej. Granica południowa strefy B2 biegnie północną granicą ark. mapy 48 od punktu przecięcia z przedłużeniem wschodniej granicy działki 53/4 ark. mapy 39 i dalej zachodnią granicą tego arkusza mapy, wschodnią i południową granicą oddziału 62 (stanowiącą na fragmencie granicę Sopotu i Gdańska), południową granicą oddziałów 63, 58, 59 i 60 (Nadleśnictwo Gdańsk, obręb Oliwa) tzw. Drogą Nadleśniczych do punktu przecięcia z zachodnią granicą pododdziału 60d. Granica zachodnia strefy B2 biegnie od punktu przecięcia południowej granicy oddziału 60 z zachodnią granicą pododdziału 60 d (Nadleśnictwo Gdańsk, obręb Oliwa) drogą leśną w kierunku północnym przecinając pododdział 60 f, następnie fragmentem zachodniej granicy oddziału 60, zachodnią granicą oddziału 51 do drogi asfaltowej. Dalej granica biegnie w kierunku północnym wschodnią i północną granicą pododdziału 46 l, północną granicą pododdziału 46 m, wschodnią granicą pododdziałów 46 k, 46 j, 46 i, następnie drogą leśną w kierunku północnym przez pododdziały 46 g i 46 b, w kierunku wschodnim częściowo wzdłuż granicy pododdziału 46 a i przez ten pododdział do połu-

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz dniowej granicy oddziału 45 (ul. Reja) stanowiącej jednocześnie południową granicę ark. mapy 50, do granicy Sopotu z Gdynią. Następnie granica biegnie zachodnią granicą oddziału 45, zachodnią i północną granicą oddziału 36, zachodnią granicą oddziału 30 do granicy Sopotu i Gdyni i tą granicą do ul. Malczewskiego. Granica północna strefy B2 biegnie od punktu przecięcia granicy Sopotu i Gdyni z południową granicą pasa drogowego ul. Malczewskiego w kierunku wschodnim, północną granicą ark. mapy 7, północną granicą działki 2/10 ark. mapy 7, północną i fragmentem wschodniej granicy ark. mapy 7, następnie północną granicą działek 167/5, 166/7, 166/6 ark. mapy 6, północną i wschodnią granicą działki 21/89 ark. mapy 13, zachodnią granicą działki 21/88 i północną granicą działki 21/87 do Al. Niepodległości skąd rozpoczęto opis granic strefy B2. Z obszaru strefy B2 wyłącza się enklawę gruntów stanowiących obszar strefy A2. Granice tej enklawy pokrywają się z granicami oddziału 29 (Nadleśnictwo Gdańsk, obręb Oliwa). 3. strefę C o powierzchni 494 ha w granicach wyznaczonych następującymi odcinkami: Granica wschodnia strefy C biegnie od punktu od punktu przecięcia wschodniej granicy pasa drogowego Al. Niepodległości granicą Sopotu i Gdyni w kierunku południowym wschodnią granicą tego pasa, od skrzyżowania z ul. Haffnera górną krawędzią skarpy Al. Niepodległości do granicy terenów kolejowych. Następnie granica biegnie wschodnią granicą terenów kolejowych do ul. Podjazd, północną granicą pasa drogowego ul. Podjazd i wschodnią granicą pasa drogowego ul. Kościuszki do ul. 3 Maja. Dalej granica biegnie południową granicą tego pasa w kierunku zachodnim do punktu przecięcia z przedłużeniem wschodniej granicy działki 76/21, wschodnią granicą tej działki, północną granicą działki 76/20 i jej przedłużeniem do działki 76/19, następnie wschodnią granicą tej działki oraz działek 122/2 i 72/6 w kierunku południowym. Dalej granica biegnie zachodnią granicą pasa drogowego ul. Jana z Kolna, zachodnią i południową granicą arkusza mapy 40 do punktu styku ze wschodnią granicą działki 2 ark. mapy 46, następnie prostą łączącą ten punkt z północnozachodnim narożnikiem zachodniego budynku stajni w zespole ujeżdżalni na terenie Hipodromu i od tego punktu linią będącą przedłużeniem północnego lica dwóch równolegle usytuowanych budynków stajni do punktu przecięcia z linią będącą przedłużeniem wschodniego lica budynku dużej ujeżdżalni. Dalej granica biegnie w kierunku ulicy Łokietka do punktu na zachodniej granicy działki 88/6 odległego 100 m w linii prostej od granicy Sopotu i Gdańska, następnie do punktu styku południowej granicy ark. mapy 41 z zachodnią granicą działki 86 ark. mapy 41 i dalej wzdłuż północnej i wschodniej granicy ark. mapy 45 do granicy Sopotu i Gdańska. Od tego punktu granica strefy C biegnie w kierunku zachodnim i północnym granicą Sopotu i Gdańska, następnie Sopotu i Gdyni do punktu przecięcia wschodniej granicy pasa drogowego Al. Niepodległości granicą Sopotu i Gdyni skąd rozpoczęto opis granic strefy C. Strefa C obejmuje teren wyznaczony wyżej opisanymi granicami z wyłączeniem obszaru stanowiącego obszar strefy B2, którego granice opisano w pkt 4. 3 W strefach ochrony uzdrowiskowej A, B. C uzdrowiska Sopot, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167 poz z późn. zm.) obowiązują zapisane w tym artykule czynności zabronione. 1) W strefie ochronnej A zabrania się: a) lokalizacji zakładów przemysłowych, b) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem modernizacji obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni ich zabudowy c) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych i campingowych, d) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych i towarów o podobnym charakterze, w formach i miejscach wyznaczonych przez Gminę. e) trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r., o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz ze zm.) f) prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych, h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składów opału, i) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie j) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, k) organizowanie imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62, poz. 504) zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającym ciszę nocną w godz. od 22 do 6, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych, l) lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie ryb, garbarnie, m) wszystkich czynności zabronionych w wykazie dla strefy ochronnej B i C. 2) W strefie ochronnej B zabrania się: a) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami towarzyszącymi, c) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 500m od granicy obszaru strefy ochronnej A, uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów uciążliwych dla środowiska,

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz d) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych, e) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze, f) prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę istniejących stosunków gruntowo- wodnych, g) lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych i autobusów, h) wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej C 3) W strefie ochronnej C zabrania się: a) nieplanowanego wyrębu drzew, b) prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych, c) lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w tym zakładów przemysłowych, d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu. 4 W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa się szczegółowe czynności zabronione w strefach ochronnych w zakresie: 1) wymagań sanitarnych: a) stosowania w budownictwie materiałów zawierających azbest i inne składniki uznawane za szkodliwe dla zdrowia i środowiska (dotyczy całości obszaru Miasta) b) wyposażania nieruchomości w szamba oraz wprowadzania zanieczyszczonych wód opadowych poprzez systemy rozsączające do gruntu bez podczyszczenia (dotyczy całości obszaru Miasta) c) wyposażania nowych obiektów w systemy grzewcze wykorzystujące jako opał węgiel i koks (dotyczy całości obszaru Miasta) d) realizacji obiektów gastronomicznych bez toalet dostępnych dla użytkowników nie będących klientami tych obiektów(dotyczy całości obszaru Miasta) 2) ochrony przed hałasem: a) lokalizowania na zewnątrz lokali i obiektów gastronomicznych i handlowych głośników emitujących muzykę (dotyczy całości obszaru Miasta), 3) estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych: a) wykonania ogródków letnich, ustawiania sezonowych stoisk handlowych, tablic ogłoszeniowych, obiektów małej architektury itp. bez dokumentacji wymaganej na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy całości obszaru Miasta), b) budowania nośników reklamowych i umieszczanie reklam na budynkach za wyjątkiem systemowych nośników informacji miejskiej (dotyczy strefy ochronnej A ) c) wykonania wszelkich prac budowlanych, które są objęte obowiązkiem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, a które przyczyniają się do powstania nowego obiektu, każdej zmiany wyglądu elewacji obiektu istniejącego, a także wszelkich zmian, w tym zmiany zagospodarowania terenu, bez uprzedniego ich uzgodnienia z Urzędem Miasta w Sopocie, a w szczególności z Konserwatorem Zabytków Miasta Sopotu, oraz bez wymaganych przepisami prawnymi dokumentów, d) realizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem wymienionych w ppkt a) i dopuszczonych zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz obiektów substandardowych. 4) zakazu handlu obnośnego i obwoźnego w strefie A : a) prowadzenia handlu obnośnego i obwoźnego w rejonie obciążonym wzmożonym ruchem turystycznym 5) ochrony jakości i ilości naturalnych surowców leczniczych: a) nieprzestrzegania przepisów ochrony obszaru i terenu górniczego, określonych w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 5 W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnie nowo wydzielanych działek: 1) w strefie A, gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 75% powierzchni strefy, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek powinna być nie mniejsza niż 0,2 ha 2) w strefie B stanowiącej otulinę strefy A wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 55% powierzchni obszaru, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna być nie mniejsza niż 0,15ha. 3) w strefie C wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić od 30% dla wszystkich rodzajów zabudowy przy wielkościach minimalnych działek nie mniejszych niż 0,1 ha. 6 Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze: 1) 4,2% woda chlorkowo-sodowa (solanka), jodkowa. 7 W uzdrowisku prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych: 1) choroby ortopedyczno urazowe 2) choroby reumatologiczne 3) choroby kardiologiczne i nadciśnienie 4) choroby dolnych dróg oddechowych 5) osteoporoza 8 Nieprzestrzeganie zasad określonych niniejszym statutem podlega odpowiedzialności na zasadach ogólnych. 9 1) Zmiana Statutu uzdrowiska następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia 2) Zmiany w rejestrze zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz w wykazie pomników przyrody, nie wymagają zmiany niniejszego statutu 10 Załącznikami tekstowymi do statutu są: 1) wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego załącznik nr1 2) wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska załącznik nr2 11 Załącznikami graficznymi do statutu są: 1) mapa strefy A, B, C z naniesionymi w strefie A

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz istniejącymi zakładami lecznictwa uzdrowiskowego oraz urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego w skali 1:5 000, stanowiący załącznik nr 1 2) mapa obszaru i terenu górniczego w skali 1: 500, stanowiący załącznik nr 2 Załącznik tekstowy Nr 1 do Statutu Uzdrowiska Sopot WYKAZ ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWE- GO 1) Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium uzdrowiskowe HELIOS ul.bitwy pod Płowcami 63/65, Sopot. 2) Sanatorium uzdrowiskowe LEŚNIK - ul. 23 Marca 105, Sopot. 3) Sanatorium uzdrowiskowe PERŁA - ul. Bitwy pod Płowcami 62, Sopot. 4) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im.dr Jadwigi Titz Kosko Zakład Rehabilitacji Leczniczej ul. Grunwaldzka 1/3, Sopot. 5) Sanatorium Uzdrowiskowe KAMIENNY POTOK ul. Zamkowa Góra 25, Sopot. WYKAZ URZĄDZEŃ LECZNICTWA UZDROWISKOWE- GO 1) Grzybek inhalacyjny zlokalizowany jest w środkowej części Parku Południowego, naprzeciwko Łazienek Południowych. Sopocka solanka do fontanny dostarczana jest ze Zdroju Św.Wojciecha. Obiekt jest ogólnodostępny. 2) Pijalnia wody mineralnej znajduje się przed wejściem do Zakładu Balneologicznego Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego. W pijalni znajduje się 1 wylewka z zawartością 4,2% wody chlorkowo sodowej, jodkowej ze Zdroju Św. Wojciecha oraz 7 wylewek z 15 krotnie rozcieńczoną (0,3%) 3) Molo ostroga - dzięki swojemu położeniu i konstrukcji jest osłonięte od wiatrów z kierunków NE i E i jednocześnie znajduje się w zasięgu aerozoli wody morskiej. 4) Plaża nadmorska - o długości 400m., odcinek przystosowany dla osób niepełnosprawnych, zaopatrzony w toalety. Załącznik tekstowy Nr 2 do Statutu Uzdrowiska Sopot Wykaz pomników przyrody w Sopocie (2010 r.) Lp. Numer Rodzaj pomnika Obwód Lokalizacja rejestru WKP [m] topola biała 5,34 ul. Pułaskiego buk zwyczajny 5,02 Cmentarz Komunalny przy ul. Malczewskiego dąb szypułkowy 3,82 3,30 ul. Jagiełły 12 dąb szypułkowy daglezje zielone (aleja - 2,00 - L. Sopot, o. 43 i, j,k 15 drzew) 2., dąb czerwony 3,50 2,85 skwer przy ul. Kościuszki buk zwyczajny dąb szypułkowy Jerzy 5,50 ul. Kościuszki 1, teren plebani modrzew europejski L.Sopot,o.32a/d modrzew europejski żywotnik olbrzymi żywotnik olbrzymi 1,97 2,04 Cmentarz Komunalny przy ul. Malczewskiego sosna czarna 2,60 ul. Powstańców Warszawy sosna wejmutka 3,20 skwer w Parku Stawowie topola czarna 4,77 Park Południowy, przy ul;. Kordeckiego buk zwyczajny 3,66 ul. Haffnera, naprzeciwko Hotelu Jantar sosna wejmutka 2,18 L. Sopot, o. 48h, na zachód od stadionu lekkoatletycznego sosna zwyczajna 3,10 L. Sopot, o. 47a, Rezerwat Zajęcze Wzgórze szydlica japońska 0.98 ul. Powstańców Warszawy choina kanadyjska 0,38 ul. Sępia 22, w rejonie Hotelu Maryla głaz narzutowy 6,70 skwer przy ul. Obodrzyców vis a vis nr buk zwyczajny 3,17 ul. Powstańców Warszawy kasztanowiec biały 3,05 ul. Ceynowy 5/7, naprzeciwko kortów tenisowych miłorząb dwuklapowy 1.88 ul. Goyki żywotnik wschodni 1,16 ul. Chopina buk zwyczajny 4,10 ul. Haffnera 79

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz modrzew europejski 2,77 ul. Armii Krajowej buk zwyczajny 3,30 3,47 ul. Haffnera 71 buk zwyczajny buk zwyczajny, odmiana 3,14 ul. Wybickiego 23 czerwona wiąz szypułkowy 2,58 ul. Wybickiego wiąz szypułkowy 2,68 ul. Wybickiego sosna pospolita 3,20 3,20 L. Sopot o. 35c/b buk pospolity sosna pospolita 3,14 L. Sopot o. 65a modrzew europejski 3,03 L. Sopot o. 37a głaz narzutowy ob. 4,3 L. Sopot o. 32o sosna pospolita 3.17 L. Sopot, o. 48 d cyprysik nutkajski 1,75 ul. Obrońców Westerplatte 28

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik graficzny Nr 1 do Statutu Uzdrowiska Sopot

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik graficzny Nr 2 do Statutu Uzdrowiska Sopot

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr LIII/462/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm./oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm./uchwala się, co następuje: 1 1. Do istniejącej w Starogardzie Gdańskim drogi gminnej o nazwie ulica Słowackiego, włącza się nowo wydzielone działki nr: 167/4, 167/5 i 170/2 obr. 13 wskazane na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 2. Przebieg drogi gminnej ulicy Słowackiego, po włączeniu działek określonych w ustępie 1, przedstawia załącznik graficzny nr 2 do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański Piotr Cychnerski

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/462/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010 r.

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/462/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010 r.

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XLIV/378/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bytów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ), art. 7 ust. 3a w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz ) ) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje: 1 Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bytów, jest zobowiązany: 1. posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, w tym do odbioru i transportu odpadów zebranych selektywnie; ilość samochodów powinna zapewnić pełną i nieprzerwana obsługę planowanej liczby mieszkańców, z częstotliwością opróżniania pojemników określoną w Gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku, zwanym dalej Regulaminem; przedsiębiorca powinien dysponować pojemnikami do gromadzenia odpadów niesegregowanych, workami i pojemnikami na odpady zbierane selektywnie w ilości zapewniającej świadczenie usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem; 2. udokumentować prawo do dysponowania samochodami, pojemnikami, kontenerami poprzez przedstawienie dowodów zakupu lub umowy najmu, użyczenia, dzierżawy oraz dowodów rejestracyjnych samochodów wraz z ważnymi badaniami technicznymi; 3. posiadać prawo do dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie której będą garażowane środki transportu oraz przechowywane pojemniki i worki przeznaczone do świadczenia usług objętych zezwoleniem; 4. dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów, spełniającym wymagania ochrony środowiska lub umową z uprawniona firmą na wykonywanie tych usług; 5. oznakować kontenery, pojemniki i worki w sposób czytelny, umożliwiający identyfikacje przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów (nazwa firmy, nr telefonu) oraz określenie rodzaju zbieranych odpadów; 6. złożyć oświadczenie o utrzymywaniu czystości, porządku i właściwego stanu sanitarnego miejsc ładowania i tras transportu odpadów; 7. udokumentować gotowość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, wynikających z wojewódzkiego i gminnego planu gospodarki odpadami; 8. udokumentować gotowość odbioru odpadów innych niż wymienione w 1 pkt 7 niniejszych wymagań, przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów. 2 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 1. posiadać prawo do dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie której będą garażowane środki transportu przeznaczone do świadczenia usług objętych zezwoleniem; 2. dysponować środkami transportu odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności tj. pojazdami asenizacyjnymi, spełniającymi wymagania techniczne i sanitarno - porządkowe, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych; ilość pojazdów powinna zapewnić pełną i nieprzerwaną obsługę planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców z częstotliwością określoną w Regulaminie; 3. udokumentować prawo do dysponowania samochodami poprzez przedstawienie dowodów zakupu lub umowy najmu, użyczenia, dzierżawy oraz dowodów rejestracyjnych samochodów wraz z ważnymi badaniami technicznymi; 4. oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu); 5. dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, spełniającym wymagania ochrony środowiska lub umową z uprawniona firmą na wykonywanie tych usług; 6. udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną położoną w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu na terenie Gminy Bytów. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bytów. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Janusz Wiczkowski 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 1351, 1352, , Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz i z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz UCHWAŁA Nr XLIV/379/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych w domach stanowiących własność Gminy Bytów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 4, 5, 6, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 3, art. 70 ust. ust. 2, 3, art. 72, art. 73 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1 W uchwale Nr XXXIV/280/98 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych w domach stanowiących własność Gminy Bytów wprowadza się następujące zmiany: 1. w uchwale wyrazy lokale użytkowe zastępuje się wyrazami lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalnym w odpowiednich przypadkach; 2. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne osobom posiadającym ważne umowy najmu lub dzierżawy. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bytów. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Janusz Wiczkowski 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 42. poz. 335, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz i 1281 oraz Nr 206, poz UCHWAŁA Nr XLIV/367/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z 1 ust. 4 załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Nadaje się Szkole Podstawowej w Piasecznie imię księdza Jerzego Popiełuszki. 2. Ustala się pełną nazwę szkoły w następującym brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2010 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie Janusz Karzyński

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 1354, UCHWAŁA Nr XXXVI/323/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 135/XVII/2004 Rady Miejskiej w Łebie z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierzawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Łeba. Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Łebie uchwala, co następuje: 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 135/XVII/2004 r. Rady Miejskiej w Łebie z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Łeba, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Jan Kużel Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/323/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 marca 2010 r. Minimalne stawki czynszu netto za dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Łeba 1. Za dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele usługowo-handlowe: a) działalność całoroczna - 5,00 zł za 1m2 miesięcznie, b) działalność sezonowa w okresie od do każdego roku - 35,00 zł za 1 m 2 miesięcznie, w okresie od do każdego roku - 2,00 zł za 1m 2 miesięcznie, c) stoliki konsumpcyjne - 20,00 zł za 1 m 2 miesięcznie, 2. Za dzierżawę pól namiotowych i campingów - 0,40 zł za 1m 2 miesięcznie. 3. Za dzierżawę boisk sportowych, kortów tenisowych i placów zabaw - 0,50 zł za 1m2 miesięcznie. 4. Za dzierżawę parkingów: przy umowie do 1 roku - 3,00 zł za 1m 2 miesięcznie. przy umowie wieloletniej - 0,30 zł za 1m 2 miesięcznie. 5. Za dzierżawę garaży - 0,90 zł za 1m2 miesięcznie. 6. Za dzierżawę ogródków, wykorzystywanych wyłącznie do uprawy owoców, warzyw i kwiatów ozdobnych - 0,65 zł za 1m2 rocznie. 7. Za umieszczenie reklamy - 50,00 zł za 1m 2 reklamy miesięcznie w okresie od do i 20,00 zł miesięcznie w okresie od do każdego roku 8. Za dzierżawę nieruchomości pod działalność rozrywkową sezonową: cyrk zł - dziennie, imprezy promocyjne zł - dziennie, malowanie portretów i inna działalność artystyczna zł - miesięcznie. 9. Za dzierżawę placów składowych całorocznych - 0,10 zł za 1 m2 miesięcznie. 10. Za dzierżawę budynków magazynowych całorocznych - 1,50 zł za 1m 2 miesięcznie. 11. Za dzierżawę obiektów magazynowych tymczasowych (wiaty, hangary) - 0,50 zł za 1m 2 miesięcznie. 12. Wprowadza się obowiązkową kaucję celem zabezpieczenia sprzątania terenu po zakończonej dzierżawie w wymiarze: a) dla dzierżaw sezonowych oraz parkinów i garaży - 300,00 zł b) dla punktu 8 niniejszego załącznika ,00 zł 13. Dzierżawa terenów przeznaczonych pod instalację geotermicznych systemów grzewczych bez lokalizacji obiektów kubaturowych - 0,70 zł za 1 m 2 rocznie 14. Za dzierżawę terenów związanych z działalnością turystyczną - 0,50 zł/m 2 miesięcznie 15. Za dzierżawę domków wczasowych pod wynajem - 2,00 zł/m 2 miesięcznie 16. Za dzierżawę budynków toalet miejskich - 5,00 zł/m 2 miesięcznie 1355 UCHWAŁA Nr LIII/800/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/574/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów. Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547; z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760; z 2005 r. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159 poz. 1127, Nr 218 poz. 1592; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 112 poz. 766; z 2008 r. Nr 96 poz. 607, Nr 180 poz. 1111; z 2009 r. Nr 213 poz i poz. 1652) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 1355, W załączniku do uchwały Nr XLVI/574/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 45 poz. 2167; z 2004 r. Nr 61 poz. 1162; z 2006 r. Nr 78 poz. 1620) w opisie granic obwodów wprowadza się następujące zmiany: 1) w obwodzie Nr 11 dodaje się ulicę Kołobrzeska, 2) w obwodzie Nr 13 dodaje się ulicę Braille a, 3) w obwodzie Nr 21 dodaje się ulice Braci Staniuków, Zachodnia, 4) w obwodzie Nr 29 dodaje się ulicę Jana Pawła II, 5) w obwodzie Nr 36 dodaje się ulicę Druyffa, 6) w obwodzie Nr 38 dodaje się ulice Morska, Krakusa, 7) w obwodzie Nr 40 dodaje się ulice Hołdu Pruskiego, Rabina dr Maxa Josepha, 8) w obwodzie Nr 43 dodaje się ulice Leszczynowa, Świerkowa, 9) w obwodzie Nr 45 skreśla się ulicę Świerkowa. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisław Sołowin 1356 UCHWAŁA Nr LIII/801/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1999 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544; z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 57 poz. 507, Nr 130 poz. 1188; z 2004 r. Nr 25 poz. 219; z 2005 r. Nr 160 poz. 1346; z 2006 r. Nr 218 poz. 1592; z 2007 r. Nr 112 poz. 766; z 2008 r. Nr 171 poz. 1056, Nr 196 poz. 1218; z 2009 r. Nr 119 poz. 999, Nr 202 poz. 1547, Nr 213 poz i 1652) oraz postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65 poz. 405) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2. Odrębne obwody głosowania, o których mowa w ust. 1, ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisław Sołowin Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/801/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. Odrębne obwody głosowania Numer obwodu Granica obwodu i siedziba obwodowej komisji wyborczej 25. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Słupsk ul. Kopernika Areszt Śledczy Słupsk ul. Sądowa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" Słupsk ul. Leśna 8.

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XLI/680/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 756/3 i 756/4 we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo Na podstawie art. 20 ust 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje: 1 1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa w ust. 2 w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia r. z późn. zm. 2. W Uchwale Nr III/47/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 756/3 i 756/4, obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 45 poz. 674 z dnia 29 marca 2003 r, wprowadza się następującą zmianę: 2 ust. 1 pkt 1 ppkt h), otrzymuje następujące brzmienie: nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi KD 2 Integralnymi częściami uchwały są: załącznik nr 1 rysunek planu, załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu, załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 3 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo. 4 Niniejsza uchwała jest integralną częścią uchwały Nr III/47/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 756/3 i 756/4 we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo. Pozostałe ustalenia planu pozostają bez zmian. 5 Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Wojciech Kankowski

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/680/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 marca 2010 r.

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 1357, 1358 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/680/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 marca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 756/3 i 756/4 we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo. W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekt zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu od dnia r. do dnia r. i w terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia r. nie wniesiono uwag do wyłożonego projektu zmiany planu. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/680/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 marca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 756/3 i 756/4 we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo. W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) stwierdza się co następuje: Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy UCHWAŁA Nr Nr XXVIII/240/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 15 marca 2010 r. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje: 1 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Chmielno powinien spełniać następujące wymagania: 1) w zakresie wyposażenia technicznego: a) powinien posiadać sprzęt transportowy specjalistyczny który zapewnia możliwość realizacji systemu gospodarowania odpadami na obsługiwanym terenie. Pojazdy samochodowe winny posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych dla otoczenia woni, b) pojazdy powinny być zarejestrowane oraz posiadać potwierdzenie aktualnych badań technicznych dopuszczania do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikacje podmiotu świadczącego usługi tj. nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy d) powinien posiadać instalację, urządzenia i obiekty, które zapewniają możliwość odbioru i przetwarzania lub unieszkodliwiania wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi takimi instalacjami, urządzeniami i obiektami. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów biodegradalnych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych, e) powinien posiadać możliwości selekcjonowania odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym,

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/197/09 RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu uzdrowiska Horyniec-Zdrój

UCHWAŁA Nr XXX/197/09 RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu uzdrowiska Horyniec-Zdrój UCHWAŁA Nr XXX/197/09 RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu uzdrowiska Horyniec-Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca1999

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Sopotu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/407/09 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia statutu uzdrowiska Długopole-Zdrój

UCHWAŁA NR XLVI/407/09 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia statutu uzdrowiska Długopole-Zdrój UCHWAŁA NR XLVI/407/09 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia w sprawie ustanowienia statutu uzdrowiska Długopole-Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r.

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności:

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności: Uchwała Nr XXXIX/566/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U Z D R O W I S K A Ż E G I E S T Ó W

S T A T U T U Z D R O W I S K A Ż E G I E S T Ó W Załącznik do Uchwały Nr XLII /618/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Z dnia 31 marca 2010r. S T A T U T U Z D R O W I S K A Ż E G I E S T Ó W Dla Uzdrowiska Żegiestów ustala się niniejszy statut

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 7 grudnia 2011 r. o określeniu wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 151 40 / 06 z dnia 18 maja 2006r. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/242/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.

UCHWAŁA Nr XXIX/242/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. UCHWAŁA Nr XXIX/242/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XLII/381/10 RAY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów,

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:... NIP:... REGON:..

W N I O S E K. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:... NIP:... REGON:.. ... (miejscowości, data) Urząd Miasta-Gminy Stryków Ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków W N I O S E K O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXIII/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. UCHWAŁA NR XXIII/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2138, 2139

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2138, 2139 Województwa Pomorskiego Nr 105 11644 Poz. 2138, 2139 Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/62/2011 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30 maja 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/782/12 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r. Załącznik nr 14 do protokołu z sesji Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 6 września 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 6 września 2016 r. Projekt do pkt 12 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 6 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/336/2012 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 27 września 2012 r.

Gdańsk, dnia 7 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/336/2012 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 27 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 listopada 2012 r. Poz. 3488 UCHWAŁA NR XXVI/336/2012 RADY MIEJSKIEJ RUMI w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 663 UCHWAŁA NR VII/86/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 12 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 663 UCHWAŁA NR VII/86/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 12 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 663 UCHWAŁA NR VII/86/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Wola Batorska I w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 27 kwietnia 2009 r. Nr 25

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 27 kwietnia 2009 r. Nr 25 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 kwietnia 2009 r. Nr 25 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 682 Jarosławskiego Nr XXX/345/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 1681 UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 763 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 1) z dnia 26 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 763 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 1) z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 763 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 1) z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 2285 UCHWAŁA NR XXXVI/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI. z dnia 29 maja 2013 r.

Olsztyn, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 2285 UCHWAŁA NR XXXVI/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 2285 UCHWAŁA NR XXXVI/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu uzdrowisku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 21 listopada 2006 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 21 listopada 2006 roku ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1214 UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r. Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r. Projekt z dnia 8 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/860/14 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/860/14 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2014 r. Poz. 1742 UCHWAŁA NR XLI/860/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:

Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje: P R O J E K T UCHWAŁA NR... /.. /2012 RADY MIASTA USTKA z dnia...... 2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO BIS zatwierdzonego uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 13 lipca 2016 r.

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 13 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 3227 UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz z dnia 30 grudnia 2014 roku

Kraków, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz z dnia 30 grudnia 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/277/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 listopada 2008 r.

UCHWAŁA NR XXVI/277/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 listopada 2008 r. UCHWAŁA NR XXVI/277/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/35/09 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Szczawna-Zdroju

UCHWAŁA NR XLII/35/09 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Szczawna-Zdroju UCHWAŁA NR XLII/35/09 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Szczawna-Zdroju Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia

UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 9835 UCHWAŁA NR XLII/218/10 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA. z dnia 8 września 2010 r.

Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 9835 UCHWAŁA NR XLII/218/10 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA. z dnia 8 września 2010 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 9835 UCHWAŁA NR XLII/218/10 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/207/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów.

Uchwała Nr XXXII/207/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów. Uchwała Nr XXXII/207/09 w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów. Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/372/2004r. Rady Miasta Sopotu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XV.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka Projekt UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r. UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE z dnia.2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 809/LXX/2014 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 18 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 809/LXX/2014 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 18 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 809/LXX/2014 RADY MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/1/2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujacego teren wolny od zabudowy (przylegający do istniejacego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 maja 2016 r. Projekt Druk nr... UCHWAŁA NR XXX/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 2514. UCHWAŁA Nr XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 2514. UCHWAŁA Nr XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 5 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 2514 w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek UCHWAŁA Nr XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo