Instrukcja obsługi programu Opt!Kon

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi programu Opt!Kon"

Transkrypt

1 Complex Computers S.A. ul. Targowa 18, VI pitro ; Kielce tel. (41) fax. (41) Instrukcja obsługi programu Opt!Kon Wersja 2.6 Kielce 2005

2 )% + SPIS TRECI... 2 WSTP... 3 OPIS FUNKCJONALNY... 3 INSTALACJA... 3 PRACA Z PROGRAMEM... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 7 KONFIGURACJA PROGRAMU... 8 PRZETWARZANIE DANYCH Z PROGRAMÓW ZEWNTRZNYCH SŁOWNIK KONTRAHENTÓW WYSZUKIWANIE NIECISŁOCI WYNIKAJCYCH Z ZAOKRGLE ZMIANA FIRMY W KONTEKCIE KTÓREJ PRACUJEMY IMPORT ZAPISÓW KASOWYCH Z PROGRAMU FPP POMOC ZMIANY W PROGRAMIE USTAWIENIA PROGRAMU CDN OPTIMA DO WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM OPT!KON EKSPORT DANYCH W PROGRAMACH WSPÓŁPRACUJCYCH EKSPORT W PROGRAMIE SUBIEKT EKSPORT W PROGRAMIE SUBIEKT EKSPORT W PROGRAMIE SUBIEKT DLA WINDOWS EKSPORT W PROGRAMIE SUBIEKT GT EKSPORT W PROGRAMIE WF-MAG DLA DOS EKSPORT W PROGRAMIE CDN FPP (REJESTR VAT) EKSPORT W PROGRAMIE CDN FPP (ZAPISY KASOWE) ZMIANY W PROGRAMIE W KOLEJNYCH WERSJACH WERSJA 2.6 (LISTOPAD 2005) WERSJA 2.7 (12 GRUDNIA 2005)... 24

3 , -% Firma Complex Complex Computers S.A. działa na rynku od roku 1992 od samego pocztku współpracuje z firm Comarch S.A. sprzedajc i wdraajc jej produkty. Przez ten okres zdobylimy dowiadczenie we wdraaniu oprogramowania biznesowego co zaowocowało otrzymaniem statusu Złotego Partnera Comarch S.A.. Za wyrónieniami id całe rzesze zadowolonych klientów. Wraz z pojawieniem si na rynku nowego produktu firmy Comarch S.A., CDN Optima znajc potrzeby naszych klientów wyszlimy naprzeciw ich oczekiwaniom i stworzylimy produkt majcy na celu usprawnienie pracy tym klientom którzy potrzebuj przenoszenia dokumentów sprzeday i zakupu z innych systemów fakturujcych do programu CDN Optima. '%!". Podstawow funkcj programu Opt!Kon jest konwersja plików z dokumentami sprzeday i zakupów eksportowanych z programów takich jak : Subiekt 4, Subiekt 5, Subiekt dla Windows, Subiekt GT Wf-Mag dla DOS, Wf-Kaper, CDN FPP, do pliku z którego dane importowane s do programu CDN Optima. Program przetwarza take plik z danymi kasowymi z programu CDN FPP do formatu pozwalajcego na wprowadzenie tych danych do programu CDN Optima. " Programu instalujemy poprzez uruchomienie pliku instalacyjnego (np. OptiKonDemo.exe). Pokazuje nam si wizard instalacyjny przeprowadzajcy nas w prosty sposób w dziewiciu krokach poprzez etap instalacji. Poszczególne etapy pokazuj obrazy poniej

4 1. Wybór jzyka instalacji 2. Okno informacyjne Informuje o rozpoczciu procesu instalacji 3. Okno informacyjne. Zawiera opis licencji produktu nale zgodzi z jej warunkami.

5 4.Okno informuje nas co instalujemy. 5. Wybieramy miejsce instalacji, program domylnie chce si instalowa w katalogu C:\program Files\Optikon zalecane jest nie zmienianie tej lokalizacji 6. Wybieramy grup programów z paska programów do której mona dołczy skrót do instalowanego programu. Zalecane jest pozostawienie grupy domylnie narzuconej przez program.

6 7. Ostatnie okno przed procesem właciwej instalacji programu. Mona si jeszcze wycofa naciskajc przycisk Porzu, jeli jestemy pewni e wszystko 8. Okno właciwego procesu instalacji. 9. Okno informujce nas o zakoczeniu procesu instalacyjnego. Nacinici przycisku OK. koczy ten proces, program moemy uywa.

7 0*% && 12 &% & Program uruchamiamy albo Ikon z pulpitu Lub wybierajc z grupy programów paska programów Windows Jak wida na powyszym rysunku z tego miejsca dostpn mamy funkcj deinstalacji programu oraz dokumentacje programu zapisan w formacie.pdf. Po uruchomieniu programu pokazuje si okno logowania do bazy danych w systemie CDN Optima, program pyta dla której bazy w systemie CDN Optima bdziemy generowa plik importu danych. Pole zaznaczone na czerwono pełni rol lokatora zwajcego wybór, jeli zaczniemy wpisywa w nie nazw szukanej bazy program lokator na licie automatycznie zacznie wyszukiwa baz spełniajc warunek wpisywanej nazwy.!" # $% &'%( ") /*

8 "% & Po wybraniu bazy otwiera si okno właciwe programu Opt!Kon, naley skonfigurowa program do współpracy z konkretn baz w systemie CDN Optima naciskamy przycisk lub wybieramy z menu poziomego System -> Konfiguracja. Do skonfigurowania mamy nast. elementy w trzech polach. Rejestry /Kategorie Nazwa pola Rejestr przychodów Rejestr kosztów Kategoria przychodów Kategoria kosztów Opis Nazwa rejestru przychodów VAT w systemie CDN Optima do którego maja zosta zacignite dokumenty sprzedaowe (Faktury sprzeday). Rejestr musi istnie w systemie zanim rozpoczniemy proces importu danych. Nazwa rejestru zakupów VAT w systemie CDN Optima do którego maja zosta zacignite dokumenty zakupowe (PZ-etki). Rejestr musi istnie w systemie zanim rozpoczniemy proces importu danych. Kategoria jaka zostanie przypisana do nagłówków transakcji przychodowych (Faktury sprzeday) po zacigniciu dokumentów do systemu CDN Optima. Kategoria musi istnie w systemie zanim rozpoczniemy proces importu danych. Kategoria jaka zostanie przypisana do nagłówków transakcji zakupowych (PZ-ety) po zacigniciu dokumentów do systemu CDN Optima. Kategoria musi istnie w systemie zanim rozpoczniemy proces importu danych.

9 Pozostałe Kategorie dla elementów transakcji Nazwa pola Opis Kategoria przychodów Nazwa kategorii jaka ma zosta przypisana do elementów dokumentu sprzeday (Faktury sprzeda). Kategoria musi istnie w systemie zanim rozpoczniemy proces importu danych. Kategoria kosztów Nazwa kategorii jaka ma zosta przypisana do elementów dokumentu zakupu (PZ-etu). Kategoria musi istnie w systemie zanim rozpoczniemy proces importu danych. Płatnoci Nazwa pola Forma płatnoci dla transakcji gotówkowych Opis Wybieramy z listy form płatnoci pobranej z programu CDN Optima t form która ma zosta przypisana do płatnoci dokumentów gotówkowych. WANE!!! Wymogiem programu CDN Optima jest, aby importowany raport kasowy nie pokrywał si z ju istniej cym w systemie za dany okres dla tego samego typu płatnoci. Zalecane jest załoenie osobnej formy płatnoci gotówkowej tylko dla dokumentów importowanych do programu CDN Optima. Naley w tym celu załoy osobny rejestr kasowy dla zapisów importowanych i sprzon z nim form płatnoci gotówkowej. Podczas importu z pliku xml program CDN Optima bdzie zakładał raporty kasowe dla zapisów gotówkowych. Nazwa pola Generowanie automatycznych rozlicze do płatnoci gotówkowych Generowanie wolnych zapisów kasowych dla płatnoci gotówkowych Brak operacji kasowych dla płatnoci gotówkowych Opis Mona zaznaczy tylko jedn z tych opcji znacz one tyle co jest opisane. Czyli, e zapisy gotówkowe mog si generowa i rozlicza dokumenty automatycznie lub nie, albo mog si generowa i nie rozlicza dane dokumenty lub nie. Połczenie z CDN Optima Pola te mog pozostawa puste jeli nie naciniemy przycisku połczenie z baz MS SQL programu CDN Optima. sprawdzajcego!" # $% &'%( ") 3*

10 Pola wypełniaj si wtedy odpowiednimi wartociami opisanymi na rys. powyej, mona wtedy sprawdzi czy połczenie jest prawidłowe. Dopełnieniem konfiguracji programu jest wybranie trybu konwersji danych w jakim ma pracowa program. Tryb konwersji zmieniamy w zalenoci jakie pliki bdziemy przetwarza. Dokonujemy tego z menu poziomego: System -> Tryb konwersji -> Do wyboru mamy : Wf-Mag > OPTIMA (.dbf) Subiekt 4.x > OPTIMA (.es4) Subiekt 5.x > OPTIMA (.epp) Subiekt GT > OPTIMA (.epp) F++ > OPTIMA (VAT_R.txt) Wf-Kaper > OPTIMA (.dbf) KB F++ > OPTIMA ( KasaDoKH.txt) Jeli mamy wykupiony tylko jeden tryb konwersji to tylko jeden jest aktywny, natomiast jeli kilka wtedy mamy aktywne kilka wyborów i przed zaczytaniem danych nale wskaza z skd pochodz wczytywane dane (z jakich programów).

11 0**4.2*% &5*-*.2 Aby wczyta plik z którego maj zosta pobrane dane naley nacisn ikon menu poziomego Dane - > Odczyt Danych. Wybra plik lub wybra z Program Opt!Kon posiada funkcjonalno wizania kodów kontrahentów obowizujcych w programie CDN Optima do kodów obowizujcych w programie z którego importujemy dane. Połczenia te raz wskazana zapamitywane s w programie (w formie słownika) a do momentu ich wiadomej zmiany. Powizania takiego dokonujemy w trakcie odczytu pliku. Pierwszym oknem jakie si pojawia jest okno przypisania kontrahenta z pliku do kontrahenta z bazy CDN Optima lub załoenia nowej karty kontrahenta w programie CDN Optima. W lewym dolnym rogu pokazuj si dane pierwszego z pliku importowego kontrahenta który nie wystpuje w bazie CDN Optima na licie powyej mamy list kontrahentów z bazy CDN Optima a w prawym dolnym rogu wywietlaj si szczegółowe dana aktualnie podwietlonego rekordu z duej listy. Po wybraniu z bazy kontrahentów CDN Optima odpowiedniego kontrahenta moemy sparowa ze sob kontrahentów naciskajc przycisk Przypisz. Program zapamita to połczenie i podczas nastpnego zacigania danych ju automatycznie rozpozna kontrahenta z pliku importowego. Jeli natomiast jest to nowy kontrahent dla bazy CDN Optima naley nacisn przycisk Nowy wpisujc akronim dla niego w bazie CDN Optima załoy w niej nowego kontrahenta. Nowa kartoteka zostania załoona w programie CDN Optima po zacigniciu danych CDN Optima.

12 Panel przypisywania/zakładania kontrahentów )$!! 25 Okno zakładania nowego konrahenta Sparowanie kontrahentów pochodzcych z pliku importowego z kontrahentami z CDN Optima moemy podejrze i zmodyfikowa w Słowniku kontrahentów. Dostp do niego mamy naciskajc ikon z belki menu. Pojawia nam si lista jak poniej zawierajca z lewej strony akronim kontrahenta z pliku importowego a po prawej stronie akronim kontrahenta nadany w systemie CDN Optima. Naciskajc przycisk Usu moemy rozerwa to połczeniem, a naciskajc przycisk Modyfikuj zmieni je czyli do akronimu z pliku importowego przypisa innego kontrahenta w CDN Optimie.

13 ,. *!+ $ +.!"6.2**!67 Program Opt!Kon posiada funkcjonalno wyszukiwania zapisów w których istnieje rónica kwotowa wynikajca z zaokrgle podczas obliczania podatku VAT. Najczciej chodzi tu groszowe wartoci. Funkcja Dane -> Znajd błd pozwala na wyszukanie pierwszego na licie zapisu niecisłego natomiast funkcja Dane -> Filtruj błdy zawa list tylko do takich zapisów. Pozwala to na sprawdzenie dokumentów ródłowych i ewentualn popraw zapisów w programie CDN Optima. 8&&.!!+!5"%"&. wybra ikon CDN Optima. Aby zmieni baz w kontekcie której pracujemy w programie Opt!Kon naley. Pozwala to na przelogowanie si programu do kolejnej bazy programu &% *% 5!.2*% &900 Program posiada dodatkowo funkcje importu do programu CDN Optima zapisów kasowy z programu CDN FPP. Aby zapisy zaimportowały si prawidłowo naley zaznaczy w konfiguracji programu Opt!Kon Brak operacji kasowych dla płatnoci gotówkowych oraz tryb konwersji KB F++ -> OPT!MA, aby operacje kasowe nie były generowane automatycznie. 0 & Z pozycji Pomoc -> Pomoc dostpna pomoc do programu zawierajca dokumentacj uytkowania programu.

14 8&.% & Z pozycji Pomoc -> Zmiany w programie dostpna jest lista wszystkich zmian jakie miały miejsce w kolejnych wersjach programu Opt!Kon. 1 % &:;<'%&4 %5$%.* % &&'%( Do właciwej współpracy programu CDN Optima z programem Opt!Kon naley ustawi nast. parametry: 1. Konfiguracja -> Firma -> Ogólne-> Praca rozproszona - praca rozproszona ustawi na ksigowo; - w pole identyfikator ksigowoci wpisa KS1. 2. Konfiguracja -> Firma -> Ogólne -> Parametry - zaleca si wyłczenie sprawdzanie poprawnoci NIP, wówczas podczas importu CDN OPT!MA nie bdzie wywietlała komunikatów ostrzegawczych. Nie jest to jednak niezbdne, poniewa dokument i tak zostanie zaimportowany poprawnie. =! % 4.2% &2 %5$%"6.2 =! % % &)#! Domylnie Subiekt 4.x umieszcza wyeksportowane pliki w katalogu, z zainstalowanym programem i w podkatalogu \TEMP. Aby zmieni t domyln właciwo naley wej w opcj Administrator -> Róne -> Parametry techniczne -> Połoenie zbiorów i w pole Katalog z plikami do eksportu wpisa własn ciek np. C:\. W programie Subiekt 4.x wybra: Sprzedawca -> Róne -> Przesłanie dokumentów z okresu. Nastpnie ustawi dany zakres dat do eksportu oraz ustali nazw pliku do eksportu.

15 =! % % &)#! W celu uruchomienia modułu Komunikacja naley wej w opcj Administrator -> Róne -> Parametry systemu -> KOMUNIKACJA i w pole Kod podmiotu w komunikacji wpisa dowoln nazw, np.: PODMIOT1. Pozostałe opcje s bez znaczenia. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie schematu komunikacji. Operacj wykonujemy z poziomu Sprzedawca -> Róne -> Wykonanie według schematu. Klawiszem <Ins> dodajemy nowy schemat: - Opis - dowolna nazwa np.: Eksport do OPT!MA; - Kierunek komunikacji - wysyłanie danych; - Cel komunikacji - biuro rachunkowe (w przypadku formatu Subiekta 4.x - inny cel); - Zakres danych - dokumenty z okresu (tu wybra dany zakres dat); - Dane techniczne -> Format pliku - Format EDI++, (w przypadku formatu Subiekta 4.x - Plik wymiany Subiekta 4.es4) - Dane techniczne -> Zapis do pliku - dowolna cieka i nazwa pliku np.: C:\optima.es4.

16 W programie Subiekt dla DOS wybra: Sprzedawca -> Róne -> Komunikacja -> Wykonanie według schematu, nastpnie na wybranym schemacie wybra Popraw <F4> i ustawi dany zakres dat do eksportu. =! % % &)#!4,4 W celu zdefiniowania nowego schematu komunikacji wybieramy Inne -> Komunikacja. W oknie głównym modułu wybieramy funkcj Schemat -> Dodaj (lub <Ctrl-N>). a) zakładka Podstawowe: - Opis - dowolna nazwa np.: Eksport do OPT!MA; - Kierunek komunikacji - wysyłanie danych; - Cel komunikacji - biuro rachunkowe; - Zakres danych - podany okres;

17 b) zakładka Dane: - Okres - okrelamy zakres wysyłanych danych; c) zakładka Techniczne: - Format - Format EDI++; - Medium - dysk, dyskietka lub inny trwały nonik; - Połoenie -> Plik - np.: C:\Optima.epp.!" # $% &'%( ") /*

18 W programie Subiekt dla Windows wybra: Inne -> Komunikacja, nastpnie na wybranym schemacie wybra Popraw <Enter> i ustawi dany zakres dat do eksportu na zakładce Dane. Po wykonaniu tych czynnoci na wybranym schemacie wybra Komunikacja -> Wykonaj wg schematu.

19 =! % % &)#!> W programie Subiekt GT wybieramy Narzdzia->Komunikacja, a nastpnie w okienku Komunikacja-Wybór akcji zaznaczamy Wylij dane do biura rachunkowego. Nastpnie wybieramy dany zakres dat, zakres danych oraz miejsce wyeksportowania danych.!" # $% &'%( ") 3*

20 =! % % &,?4;') 1. Konfiguracja -> moduł Ksigowy - współpracowa z systemem ksigowym ustawi na Raks;

21 2. Konfiguracja systemu ksigowego - czy wersja 5.xx programu Raks - zaznaczone; - czy ksigowanie ma si odbywa na bieco - puste; - czy ksigowa paragony - puste; - nazwa pliku eksportowego do Raks'a - dowolna cieka i nazwa pliku np.: C:\RAKS\optima.dbf; - syntetyka konta Rozliczenia z odbiorcami ####-; - syntetyka konta Rozliczenia z dostawcami ####-; - automatyczne nadawanie analityki kontrahentom - bez znaczenia; - wariant ksigowania Przychód ze sprzeday - JEDNO KONTO PRZYCHODOWE; - WARIANT 1 -> Konto Przychód ze sprzeday ; - konto Rozrachunki z tytułu VAT-u naliczonego ; - konto Rozrachunki z tytułu VAT-u nalenego ; - konto Towary ; - konto Opakowania ; - konto Dostawy niefakturowane ; - konto Warto sprzeday w cenie zakupu ; - konto Kasa ; - konto Rachunek bankowy ;

22 W programie Wf-Mag dla DOS wybra: Inne->Eksport - import->do systemu FK. - ZAKRES - naley wybra zakres dat; - Zapis do pliku - dowolna cieka i nazwa np.: C:\optima.dbf - FAKTURY ZAKUPU - zaznaczone; - KOREKTY ZAKUPU - zaznaczone; - SPRZEDA-FAKTURY (RACHUNKI) - zaznaczone; - SPRZEDA-PARAGONY - wedle uznania; - KOREKTY SPRZEDAY - zaznaczone; - OPERACJE KASOWE, OPERACJE BANKOWE - bez znaczenia (na dzie dzisiejszy nie jest zaimplementowany import zapisów kasa/bank); - DOKUMENTY MAGAZ. - puste; - reszta parametrów bez znaczenia; =! % % W pierwszej kolejnoci ustawiamy parametry pliku zapisu danych i miejsce zapisu pliku. W konfiguracji programu wybieramy Dane zewntrzne i Wersja programy: STD Katalog : [cieka do katalogu gdzie zostanie utworzony plik z zapisami dokumentów sprzeday i zakupu] Nastpnie z listy dokumentów FA i PZ dokonujemy ksigowania naciskajc F7 powoduje to zaznaczenia takiego dokumentu znakiem * i wpis do pliku VAT_R.txt umieszczonego w ustawionym w konfiguracji katalogu.

23 =! % % &:;<900*%.! Wybieramy Transakcje -> Operacje KP i KW -> Eksport do Ksigowoci wybieramy okres, kas rodzaj zapisów (wszystkie lub rozliczone), odpowiednie transakcje oraz Eksport do pliku KASABUF (2000) : NIE Zbiór: [cieka do pliku] \ KasaDoKH.txt

24 8&.% &! ".2 "2, " %4 - podczas eksportu z niektórych programach magazynowych suma nagłówka dokumentu i jego elementów nie jest zgodna, co powoduje błdy podczas importu do OPT!MA. W zwizku z tym w konfiguracji dodano parametr Automatyczna korekta błdnych dokumentów. Korygowane s tylko dokumenty zawierajce jedn stawk VAT. Po wykonaniu tej operacji generowany jest odpowiedni raport zmian. Pozostałe błdne dokumenty naley skorygowa rcznie. Korekt mona przeprowadzi klikajc dwukrotnie na wybrany dokument lub naciskajc na nim klawisz Enter. UWAGA: Od wersji OptiKon 2.7 błdne dokumenty nie s eksportowane do programu OPT!MA. Po zakoczonej konwersji pojawia si raport błdów z którego odczytujemy rónice pomidzy nagłówkami a elementami poszczególnych dokumentów. Raport mona wydrukowa., "/4 - podczas generowania automatycznych płatnoci do transakcji gotówkowych wprowadzono moliwo wyboru typu płatnoci, na podstawie którego generowane bd raporty kasowe; - zmiana sposobu generowania automatycznych rozlicze dla transakcji gotówkowych. Wprowadzono trzy opcje: - Generowanie automatycznych rozlicze do płatnoci gotówkowych - program automatycznie generuje raporty kasowe oraz wie (rozlicza) poszczególne zapłaty z dokumentami w rejestrze VAT; - Generowanie 'wolnych' zapisów kasowych dla płatnoci gotówkowych - program generuje raporty kasowe dla transakcji gotówkowych nie wic automatycznie zapłat z zapisami w rejestrze VAT; - Brak operacji kasowych dla płatnoci gotówkowych - automatyczne zapisy kasowe nie s generowane.

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Ulotka v.16.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl Microsoft Windows, Microsoft SQL Server to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation WF-MAG dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-KaPeR dla Windows, WF-Fakturka to zastrzeżone znaki towarowe Asseco

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Manager SGT. Wersja 1.8.0.0

Manager SGT. Wersja 1.8.0.0 Manager SGT Wersja 1.8.0.0 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 3 Okno główne... 4 Konfiguracja... 6 Parametry połączenia z bazą danych... 6 Ustawienia kolektora danych... 8 Inne... 10 Towary... 13

Bardziej szczegółowo

Fakt Finanse i Księgowość

Fakt Finanse i Księgowość Fakt Finanse i Księgowość Spis treści I. WPROWADZENIE...3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. WERSJA CD... 3 2. WERSJA INTERNETOWA... 3 3. PROCES INSTALACJI PROGRAMU... 4 III. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. listopad 2012. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. listopad 2012. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE listopad 2012 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Wersja 2013.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP OPTIMA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE styczeń 2014 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec 2012 1 / 55 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt 5... 11 Small Business... 12 Raks SQL...

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel, Handel Plus

Moduł Handel, Handel Plus System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Handel, Handel Plus Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP OPTIMA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo