LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II"

Transkrypt

1 LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 3 Temat: Utworzenie fabryki w systemie IFS Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce

2 Wprowadzanie danych do systemu. Definiowanie kodów ISO System IFS Applications umożliwia obsługę większej liczby przedsiębiorstw rozmieszczonych w różnych regionach kraju lub świata, których dane są umieszczone w jednej bazie danych. Przedsiębiorstwa te mogą mieć różne nazwy, struktury organizacyjne, wytwarzać różnego rodzaju produkty i dokonywać rozliczeń finansowych w różnych walutach. Dlatego pierwszą czynnością jaką należy wykonać rozpoczynając pracę z systemem IFS Applications, jest zdefiniowanie danych podstawowych dla prawidłowego działania systemu. Dane te są wykorzystywane przez wszystkie moduły zainstalowane w systemie. Dane te w systemie IFS Applications nazwane są kodami ISO. Definicje kodów ISO dokonuje się w folderze IFS/Obsługa aplikacji/menadżer/definicja Kodów ISO. Rys.1 Widok okna Nawigator IFS Applications W zakładce Kraj należy wybrać kody państw, które będą używane w aplikacji. Aby wybrany przez nas kraj były dostępne w systemie należy w kolumnie Używane w aplikacji zaznaczyć pole. Niektóre kraje są automatycznie zaznaczane już podczas instalacji systemu. Dla prawidłowego działania programu należy zapewnić, żeby pośród wybranych państw znalazły się kraje należące do Unii Europejskiej, 2

3 dodatkowo przy nich zaznaczamy pola w kolumnie Członek EU (Rys.2). Po dokonaniu wszystkich zmian należy je zapisać. Rys 2. Widok okna IFS/Applications Services/Menadżer/Def. Kodów ISO - Kraj W zakładce Waluta określamy wszystkie waluty, które mają być używane w systemie (Rys.3). W aplikacji będą dostępne tylko te waluty, dla których zastaną zaznaczone pola w kolumnie Używane w aplikacji. Dokonane zmiany należy zapisać. 3

4 Rys. 3. IFS/Obsługa aplikacji/menadżer/definicja Kodów ISO.- Waluta Zakładka Język służy do definiowania języków, które mają być dostępne w systemie. Aby języki zdefiniowane przez nas były używane w programie, należy w kolumnie Używane w aplikacji zaznaczyć odpowiednie pola. Dla poprawnego działania systemu w dalszej części wśród wybranych języków musi znajdować się język angielski (Rys.4). Dokonane zmiany należy zapisać. 4

5 Rys. 4. IFS/Obsługa aplikacji/menadżer/definicja Kodów ISO - Język W ostatniej zakładce Jednostka miar (Rys. 5) można wybrać z dostępnych predefiniowanych jednostek, te które powinny być dostępne w systemie. Istnieje również możliwość konwersji dostępnych już jednostek w nowe. Np. mając dostępną jednostkę podstawową dżul 1[J], można stworzyć nową jednostkę 1[kWh] kilowatogodzinę. W tym celu w kolumnie Kod jednostki wpisujemy 1kWh, w kolumnie Opis wpisujemy kilowatogodzina, w kolumnie Wsp. Przel. wpisujemy 3.6 x 10^16, natomiast w kolumnie jednostka podstawowa 1[J]. Jednostki zdefiniowane przez użytkownika są automatycznie zaznaczone jako używane w aplikacji. Aby jednostki predefiniowane były używane w aplikacji należy zaznaczyć przy nich pole w kolumnie Używane w aplikacji i zapisać dokonane zmiany. 5

6 Rys. 5. IFS/Obsługa aplikacji/menadżer/definicja Kodów ISO Jednostki miar Tworzenie firmy Kolejnym krokiem po zdefiniowaniu kodów ISO jest utworzenie firmy, dla której zostaną wygenerowane reguły księgowe oraz powiązania z innymi modułami. Stworzenie firmy jest możliwe w dwóch folderach: kontrahenci oraz reguły księgowe. W Instrukcji zostanie przedstawiony tryb postępowania przy tworzeniu firmy tylko dla folderu Kontrahenci. Aby tego dokonać należy otworzyć folder IFS/Kontrahenci/Firma/Instalator automatycznego generowania firmy (Rys.6). 6

7 Rys. 6 Widok okna Nawigator IFS Applications-Firma Po otworzeniu folderu Instalator automatycznego generowania firmy pojawi się okno, w którym należy wpisać kod firmy oraz jej nazwę. Jeżeli nasza firma została wcześniej utworzona w folderze Kontrahenci możemy wybrać ją z listy (Rys. 7). W procesie tworzenia firmy należy zwrócić uwagę na szczególną staranność. Raz utworzona firma z poziomu systemu jest właściwie nie do usunięcia! 7

8 Rys. 7. IFS/Kontrahenci/Firma/Instalator automatycznego generowania firmy W systemie IFS Applications 2003 istnieje możliwość utworzenia firmy w oparciu o szablony. Służy do tego wybór opcji Szablon na rys. 8. oraz wybór na rys.9. Rys. 8. IFS/Kontrahenci/Firma/Instalator automatycznego generowania firmy 8

9 Rys.9. IFS/Kontrahenci/Firma/Instalator automatycznego generowania firmy W następnym oknie, do którego można przejść po wyborze funkcji OK, należy podać takie parametry jak: domyślny język, który będzie używany w tworzonej firmie, kraj, walutę księgowania, datę, od której dana waluta ma obowiązywać oraz typ korekty. Dodatkowo możemy określić rodzaj waluty równolegle używanej w danej firmie wraz z datą, od której ma obowiązywać (Rys. 10). W kolejnym oknie jakie zostanie wyświetlone, po wybraniu funkcji Dalej, zebrane są wszystkie dane jakie wprowadzono wcześniej. Jest to ostatni moment, w którym można dokonać zmian lub poprawek. Aby je dokonać należy cofnąć się do odpowiedniego okna za pomocą funkcji Poprzedni. Jeżeli wszystkie dane są już prawidłowe wracamy do okna jak na rys 9. i wybieramy funkcję Zakończ. W tym momencie system ustawi automatycznie wszystkie połączenie z innymi modułami oraz poinformuje nas o zakończeniu generowania firmy komunikatem. 9

10 Rys. 10. IFS/Kontrahenci/Firma/Instalator automatycznego generowania firmy Ustawianie zmiennej globalnej Jak zostało już napisane wcześniej w systemie IFS Applications może być zdefiniowane wiele firm, ale w danej chwili można obsługiwać tylko jedną z nich. Dlatego wybraną firmę należy ustawić jako aktualnie aktywną zmienną globalną. Ustawienie zmiennej globalnej dokonuje się w menu Plik/Opcje/Zmienna Globalna. File/Options/Globals W wyświetlonym oknie w kolumnie Wartość z rozwijanej listy dostępnych firm w systemie wybieramy kod firmy, która ma być ustawiona jako domyślna. Po wybraniu kodu firmy wybieramy funkcję Zastosuj i zamykamy okno (Rys. 11). Należy się przelogować. 10

11 Umiejscowienia Rys.. 11 Widok okna Plik/Opcje/Zmienna Globalna Każda firma wprowadzona do systemu musi posiadać umiejscowienie, które informuje nas w jakim punkcie geograficznym znajduje się dana firma. Rejestrację umiejscowień umożliwia folder IFS/Dane podstawowe Dystrybucja i Produkcjia/Dane systemowe (Rys. 12). Po wejściu do folderu Dane systemowe w wyświetlonym oknie należy uaktywnić zakładkę Umiejscowienie. W zakładce tej wprowadzamy identyfikator umiejscowienia w kolumnie Umiejsc., kod firmy w kolumnie Firma oraz wybieramy z listy kalendarz dystrybucji i kalendarz produkcji. Jeżeli na liście dostępnych kalendarzy nie znajduje się odpowiedni kalendarz, można samemu stworzyć kalendarz dostosowany do potrzeb. W ćwiczeniu należy użyć kalendarza domyślnego (Rys. 13).. 11

12 Rys.12 Widok okna folder IFS/Dane podstawowe Dystrybucja i Produkcjia/Dane systemowe Umiejscowienie Rys 13 Widok okna na listy dostępnych kalendarzy dystrybucji i produkcji w systemie 12

13 Oprócz danych wprowadzonych powyżej, w zakładce Umiejscowienie, należy również określić różnicę o ile godzin, strefa czasowa naszego umiejscowienia różni się od strefy czasowej używanej w bazie danych. Dokonuje się tego w kolumnie Kompen. Stref czas.(godz.). Z punktu widzenia sterowania produkcją ważna jest jeszcze w tej zakładce kolumna Aktualizacja struktury. W kolumnie tej określa się jakie wartości mogą być zmieniane w strukturze produktu ze statusem Wykonawczy. W tym miejscu są do wyboru dwie opcje: Ograniczona: Modyfikować można jedynie: numer operacji, przesunięcie terminu realizacji, planowany termin realizacji, pozycję na rysunku, tekst notatki oraz jednostkę miary na wydruku. Nie ograniczona: Oprócz wyżej wymienionych danych modyfikować można dodatkowo: normę zużycia, stałe straty technologiczne, współczynnik strat technologicznych, typ zużycia pozycji, zużycie jak dla widma oraz pozycję fakturowaną.(można zmienić tylko jeśli do umiejscowienia jest przypisany użytkownik) Po dokonaniu wszystkich zmian w zakładce Umiejscowienia należy je zapisać. Użytkownik w firmach W folderze wifs/reguły księgowe/dane użytkownika/użytkownik w firmach (moduł IFS Finanse) dokonuje się rejestracji, modyfikacji i przeglądu danych na temat użytkowników mających dostęp do systemu IFS Applications. Rys. 14 Widok okna - IFS/Reguł księgowe/dane użytkownika/użytkownik w firmach 13

14 Po wejściu do folderu Użytkownik w firmie (Rys. 14) wyswietli się okno w krórym z rozwijanego pola Firma należy wybrać kod firmy, dla której definiowani są użytkownicy. Pole Opis zostanie automatycznie przez system. W tabeli poniżej system automatycznie wpisuje pierwszego użytkownika, jest to ten sam użytkownik, który został użyty na samym początku do zalogowania się do systemu. Jeśli chcemy zmienić lub dodać użytkowników w danej firmie, należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. Następnie wybrać z listy dostępnych użytkowników, tych, którzy maja być widoczni w firmie oraz zaznaczyć przy nich pole w kolumnie Firma domyślna. Po dokonaniu wszystkich zmian należy je zapisać. Umiejscowienie dla użytkownika. Przyporządkowując użytkownikowi umiejscowienie nadajemy mu równocześnie uprawnienia dostępu tylko do tego umiejscowienia. Użytkownik logując się, używając swojego kodu identyfikacyjnego i hasła, do programu IFS Applications będzie mógł dokonywać zmian tylko w obrębie przypisanego mu umiejscowienia. Jeden użytkownik w systemie IFS Applications może mieć nadane prawa dostępu do wielu umiejscowień. Przyporządkowanie użytkownikowi umiejscowienia dokonuje się w folderze IFS/Dane podstawowe Produkcja i dystrybucja/dane systemowe. Rys. 15 Widok okna Nawigator IFS Applications W folderze Dane systemowe (Rys. 15) uaktywniamy zakładkę Użytkownicy.. W rozwijanym polu Id_Użytkow należy wybrać jednego z dostępnych użytkowników w systemie 14

15 (jeśli użytkownika nie ma na liście to jego identyfikator należy dopisać) i przyporządkować mu umiejscowienia, do których ma mieć dostęp. Aby tego dokonać należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybierać polecenie Nowy oraz skorzystać z listy podpowiedzi.. Następnie należy w kolumnie Umiejscowienie wybrać polecenie Nowy i za pomocą listy uzyskać kod umiejscowienia. Kolumna Nazwa umiejscowienia zostanie automatycznie uzupełniona. Po dokonaniu wszystkich zmian należy je zapisać. Domyślne użytkownik. W tej samej formatce -IFS/Dane podstawowe Produkcja i dystrybucja/dane systemowe określamy domyślne wartości takie jak: branżysta i koordynator, które będą automatycznie przypisane danemu użytkownikowi w dalszej pracy z programem. Magazyn. Każdy materiał, półprodukt oraz produkt finalny w systemie IFS Applications musi mieć swoją lokalizację magazynową. Obecność magazynów w systemie wymaga m.in. metoda MRP (metoda planowania potrzeb materiałowych), która wykorzystuje dane o stanie zapasów oraz moduły finansowe, których jednym z zadań jest obliczanie kosztów magazynowych. Magazyny definiuje się w folderze IFS/Magazyn/Lokalizacje magazynowe (Rys. 16). Rys. 16 Widok okna Nawigator IFS Applications- Przegląd lokalizacje magazynowe. 15

16 Od tego miejsca będą wykorzystywane dane stałe przygotowywane podczas poprzednich ćwiczeń. W tym ćwiczeniu wprowadzone zostaną dane stałe kartoteki zapasów (pozycji materiałowych) oraz struktury wyrobów. W pierwszej kolejności należy zdefiniować grupy lokalizacji, które skupiają lokalizacje o tym samym typie np. jedna grupa lokalizacji przyjęć, druga dla lokalizacji zapasu stanowiskowego, a trzecia dla lokalizacji wydań. Aby tego dokonać należy w wyświetlonym oknie uaktualnić zakładkę Grupy lokalizacji i wybrać polecenie Nowe. W kolumnie Grupa lokalizacji należy wpisać kod grupy. Kod powinien być łatwy do zapamiętania i kojarzyć się z właściwościami danej grupy lokalizacji. Następnie w kolumnie Nazwa wprowadzić opis lub nazwę grupy. W ostatniej kolumnie definiowany jest typ lokalizacji. Do wyboru jest jeden z dwunastu typów dostępnych w systemie, są to wydanie, zapas stanowiskowy, kontrola jakości, paletowa, składowanie palet, bufor palet, przyjęcie palet, wysyłkowa, linia produkcyjna, rampa, rampa palet oraz kontrola jakości palet. Po utworzeniu grup lokalizacji kolejną czynnością, jaką należy wykonać jest utworzenie lokalizacji magazynowych. W tym celu należy uaktywnić zakładkę Lokalizacje. Z rozwijanego pola Umiejscowienie wybrać kod umiejscowienia, dla którego tworzone są lokalizacje magazynowe. Pole Nazwa umiejscowienia zostaje automatycznie wypełnione przez system. Następnie należy zaznaczyć pierwszy wiersz tabeli i wybrać polecenie Nowe. W kolumnie Nr lokalizacji wpisać kod lokalizacji lub jej numer, po którym będzie można identyfikować dany magazyn. W kolumnie Magazyn nadawana jest nazwa danemu magazynowi. Kolejną kolumną, którą należy wypełnić jest kolumna Grupa lokalizacji. Kolumnę tę wypełnia się za pomocą wyświetlanej listy, z której można wybrać wcześniej zdefiniowaną grupę lokalizacji. Kolumny Typ lokalizacji oraz Nr kolejny lokalizacji zostaną automatycznie uzupełnione prze system. Pozostałe kolumny należy wypełnić w zależności od aktualnych wymagań i potrzeb. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych należy je zapisać (Rys. 17). 16

17 Rys. 17 Widok okna folder IFS/Magazyny/Lokalizacjie magazynowe Lokalizacje Pozycje magazynowe. Kolejnym etapem jest zarejestrowanie w systemie wszystkich materiałów, półproduktów oraz gotowych produktów wytwarzanych w danej firmie. Rejestracji dokonuje się w folderze IFS/Pozycje magazynowe/pozycja magazynowa (Rys. 18). W folderze Pozycje magazynowe można rejestrować nowe pozycje magazynowe lub wyświetlać dane o już istniejących pozycjach magazynowych w celu ich zmiany lub skasowania. Wprowadzone dane w tym folderze będą w dalszej części ćwiczeń z systemem IFS Applications traktowane jako dane domyślne i większość z nich można będzie modyfikować. Aby zarejestrować nową pozycję magazynową należy w głównym oknie folderu Pozycje magazynowe, zaznaczyć pole Nr pozycji i wybrać polecenie Nowy, a następnie wpisać kod lub numer identyfikacyjny nowej pozycji. W polu Nazwa pozycji należy wpisać nazwę lub opis danej pozycji. Pole Umiejsc. zostanie automatycznie uzupełnione przez system wartością domyślną. 17

18 Rys. 18 Widok okna Nawigator IFS Applications W zakładce Ogólne określamy ogólne dane pozycji magazynowej, takie jak typ pozycji, planistę i jednostkę magazynową. W rozwijanym polu Typ poz. mamy do wyboru jeden z pięciu typów: Produkowana pozycja jest produkowana w naszej firmie Produk. (receptura) pozycja jest produkowana w naszej firmie i posiada recepturę. Zakupow. (surow) pozycja jest kupowana jako surowiec potrzebny do produkcji Zakupowa pozycja jest kupowana jako półprodukt lub komponent Kosztowa pozycja magazynowa zużywana w procesie produkcyjnym ale nie będąca częścią wytwarzanych wyrobów np. elektrody zużywane w procesie spawania karoserii. W polu Planista należy wybrać za pomocą listy kod osoby, która jest odpowiedzialna za daną pozycję. W polu J/M. określamy za pomocą listy lub wpisujemy kod jednostki magazynowej dla danej pozycji. Pola Klasa aktywów, Status poz., Kod ABC, Data utworzenia i Ostatnia zmiana są automatycznie uzupełniane przez system. Pozostałe pola w tej zakładce można uzupełnić w zależności od potrzeb. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych należy je zapisać (Rys. 18). 18

19 W zakładce Zaopatrzenie wprowadzamy dane o metodzie zaopatrzenia, czasach realizacji oraz innych tego typu danych. W polu Kod czasu realizacji zostaje automatycznie wyświetlony typ pozycji Zakupowa czy Produkcyjna. Od wyświetlonego typu zależy czy dla danej pozycji należy wprowadzić czas realizacji produkcji czy zakupu. W polu Czas zakupu, które jest aktywne, gdy typ pozycji jest zakupowy, określany jest czas realizacji zakupu, który obejmuje: Czas produkcji przez głównego dostawcę w rejestrze dostawcy pozycji zakupowych Czas dostawy głównego dostawcy w rejestrze dostawcy Czas wewnętrzny dostawy dla pozycji zakupu w rejestrze dostawcy Czas wewnętrznej kontroli jakości pozycji w rejestrze dostawcy pozycji zakupowych. W polu Czas produkcji jest określany dla wybranej pozycji czas jej wytworzenia. Na czas ten składa się: Czas oczekiwania Czas przezbrojenia Czas marszruty Czas transportu W polu Oczekiw. czas realizacji określamy w dniach czas po jakim pozycja jest dostępna w magazynie. Czas podany w tym polu może różnić się w niektórych przypadkach od czasu podanego w polu Czas produkcji. Ma to miejsce wtedy kiedy jeden z komponentów produkowanej przez nas elementu nie jest zarejestrowany w magazynie. Oczekiwany czas realizacji uwzględnia czas potrzebny na sprowadzenie tego komponentu, natomiast czas produkcji nie. Pole Okres ważn. (tyg.) jest automatycznie liczony na podstawie pola Okres ważn. (dni), w którym określamy okres ważności danej pozycji. W polu Poz. zastępowana wprowadzamy pozycję, która może być zastąpiona daną pozycją, natomiast w polu Poz. zastępująca określamy jaka pozycja może zastąpić daną pozycję. W rozwijanym polu Domyślna met. Zaopatrz. wybieramy jedną z dwóch metod Zam. Magazynowe czy Zam. Zakupu. Wybrana tutaj metoda będzie domyślną przy zamawianiu pozycji zakupowych. Pozostałe pola wypełniamy w zależności od aktualnych potrzeb. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać (Rys. 19). 19

20 Rys. 19 Widok okna folder IFS/Pozycje magazynowe/pozycja magazynowa Zapytania W zakładce Dane uzupełn. pozycji (Rys.20) wprowadzane są dane o kosztach dla pozycji magazynowych i inwentaryzacjach. Okno tej zakładki podzielone jest na dwie części: informacje o kosztach i informacje o inwentaryzacjach. Opisana zostanie tylko pierwsza część, która może sprawić większy problem. Wypełnianie danych o inwentaryzacji jest bardzo proste i intuicyjne. W polu Koszt zerowy określmy czy może istnieć koszt zerowy dla przesunięć między magazynami. Są w tym polu trzy możliwości: Zabroniony koszt zerowy, Dozwolony koszt zerowy lub Tylko koszt zerowy. W polu Szacowany koszt mat określa się szacowany koszt danej pozycji. Jeśli dana pozycja jest nowa to wartość z tego pola jest automatycznie kopiowana do pola Mag. koszt poz., w którym określa lub aktualizuje się dokładny koszt pozycji. W polach Ostatnia cena zakupu i Średnia cena zakupu należy wpisać po jakich cenach kupowane są dane pozycje. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 20

21 Rys. 20 Widok okna uzupełnienia folder IFS/Pozycje magazynowe/pozycja magazynowa Dane do W zakładce Dane planistyczne (Rys. 21) wprowadzane są dane planistyczne dla pozycji magazynowych, które są wykorzystywane w procesie planowania potrzeb materiałowych (MRP) oraz przy kalkulacji propozycji zamówień. W polu Kod zamówienia MRP, w którym za pomocą listy określane są, według jakiej metody będzie zamawiana dana pozycja magazynowa. W polach Min. wielkość partii. Maks. wielkość partii i Podst. wielkość partii określamy minimalną, maksymalną i podstawową wielkość partii, jaka może być zakupiona. W przypadku, kiedy kod zamówienia MRP jest typu D i zamówienie przekroczy maksymalną wielkość partii system podzieli zamówienia na odpowiednią ilość partii. Natomiast dla kodu zamówienia MRP A, D, G, K lub P minimalny poziom zamówienia nie może być mniejszy od określonego w polu Min. wielkość partii. W polu Wsp. złomow. (%) określa się skorygowaną procentową wartości po złomowaniu, po uwzględnieniu kontroli uszkodzeń, złej jakości, itp. W polu Wsp. osługi (%) podaje prawdopodobieństwo, że nie wystąpią braki pozycji w cyklu zamówieniowym. Pozycja otrzymuje domyślny współczynnik obsługi w zależności od grupy kosztowej. Jeśli nie określono dla pozycji grupy kosztowej, wtedy system sugeruje współczynnik w wysokości 50%. W polu Stand. wielk. Partii wpisuje się współczynnik, który służy do obliczania czasu realizacji pozycji. Wartość tego współczynnika jest wykorzystywana jako wielkość szacunkowa w kalkulacji kosztów operacji, jeśli nie została podana żadna inna wartość. W polu Narzut transp/magaz. Należy wpisać wskaźnik według, którego 21

22 jest liczony koszt magazynowania danej pozycji. W polu Zapas bezpieczeństwa określa się wielkość zapasów danej pozycji, po przekroczeniu którego zostaje utworzona propozycja zakupu lub produkcji. Propozycja zakupu powstaje tylko wtedy, gdy stan zapasów jest równy bądź mniejszy od określonego poziomu bezpieczeństwa i są już zaplanowane czynności, które spowodują dalsze zmniejszenie tych zapasów, kiedy żadne operacje nie są zaplanowane, to mimo nie przekroczenia zapasów bezpieczeństwa propozycja zakupów lub produkcji nie zostanie utworzona. Po określeniu wszystkich potrzebnych parametrów należy je zapisać. Rys. 21 Widok okna folder IFS/Pozycje magazynowe/pozycja magazynowa Dane planistyczne. W zakładce Domyślne lokalizacje (Rys. 22) definiowane są lokalizacje magazynowe, w których ma być przechowywana określona pozycja magazynowa. W systemie IFS Applications jeden typ pozycji magazynowych może być składowany w kilku lokalizacjach magazynowych. Aby przyporządkować danej pozycji lokalizację magazynową należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Nr lokalizacji za pomocą listy wybrać dostępne w systemie lokalizacje magazynowe. Pozostałe kolumny zostaną automatycznie uzupełnione wartościami wcześniej zdefiniowanymi dla wybranej lokalizacji magazynowej. Po przyporządkowaniu wszystkich lokalizacji do wybranej pozycji magazynowej należy wprowadzone dane zapisać. 22

23 Rys. 22 Widok okna folder IFS/Pozycje magazynowe/pozycja magazynowa Domyślna lokalizacja W zakładce Cechy (Rys. 23) łączymy poszczególne pozycje z trybutami szablony cech. W tej zakładce można też wyszukiwać pozycje o określonych cechach. W polu Szablon cech należy wybrać za pomocą listy kod identyfikacyjny szablony cech. Pole obok zostanie automatycznie uzupełnione wartością przypisaną do wybranego kodu. Tabela w dolnej części okna tej zakładki jest automatycznie wypełniana wartościami zapisanymi w wybranym szablonie. Opis tworzenia własnych szablonów cech został przedstawiony w dodatku. Po wybraniu odpowiedniego szablony cech należy wprowadzone dane zapisać. 23

24 Rys. 23 Widok okna folder IFS/Pozycje magazynowe/pozycja magazynowa Cechy W zakładce Wersje (Rys. 24) folderu IFS/Magazyn/Pozycje magazynowe/pozycja magazynowa modułu IFS Przygotowanie produkcji i konstruowania rejestrujemy i przeglądamy informacje o wersjach pozycji magazynowych. Aby zarejestrować nową wersję wybranej pozycji należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Nr wersji podajemy numer tworzonej wersji, jeśli dana pozycja miała już wcześniej utworzoną wersję, numer nowej wersji jest dopisywany automatycznie. W kolumnach Ważna od i Ważna do określamy przedział czasu, którym ma obowiązywać dana wersja. W polu Opis wersji wpisujemy dowolny opis wersji. Pola Status produkcyjny i Status napraw są automatycznie uzupełniane przez system wartością Nie obowiązujący, wartości te możemy zmienić na Obowiązujący. Pozostałe pola należy uzupełnić według potrzeb. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych należy je zapisać. 24

25 Rys. 24 Widok okna folder IFS/Pozycje magazynowe/pozycja magazynowa Wersja W zakładce Produkcja folderu IFS/Magazyn/Pozycje magazynowe/pozycja magazynowa (Rys. 25) modułu IFS Przygotowanie produkcji i konstruowania można wprowadzać lub modyfikować atrybuty dotyczące produkcji. W polu Łączny czas realiz. Określany jest łączny czas produkcji dla komponentów wchodzących w skład danej pozycji. W polu Okres między zlec. podajemy czas odstępu między zleceniami powstałymi w wyniku podzielenia zlecenia produkcyjnego stworzonego za pomocą propozycji zleceń produkcyjnych. Pole Gęstość należy uzupełnić współczynnikiem gęstości, jeśli jednostka magazynowa danej pozycji, jeśli jest podana w formie objętościowej. W polu Najniższy poziom podajemy najniższy poziom w strukturze wyrobów na jakim znajduje się dana pozycja. W polu J/M na wydruku należy podać na jaką jednostkę należy zmienić jednostki magazynowe podczas drukowania struktury. W polu Technolog należy wprowadzić za pomocą listy osobę odpowiedzialną za zmiany konstrukcyjne w danej pozycji. W polu Rozlicz. poz. ex post wybieramy jedno z dwóch dostępnych miejsc Wszystkie lokalizacje i Tylko zapas stanowiskowy, w których powinno nastąpić rozliczenia pozycji ex post. W polu Info o wersji kom. informujemy system czy użytkownik musi wprowadzać zmianę konstrukcyjną przy ręcznym tworzeniu nowej wersji danej pozycji. W polach Kryt. ważn. strukt. i Kryt. ważn. marszr. Należy określić czy kryterium ważności struktury i marszruty ma być data czy numer seryjny. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 25

26 Rys. 25 Widok okna folder IFS/Pozycje magazynowe/pozycja magazynowa Produkcja Struktura wyrobów Strukturę wyrobów określa się w folderze IFS/Standardy produkcji/struktury/struktura produktu. Strukturę wyrobów należy określać w momencie wprowadzenia danych o wszystkich pozycjach magazynowych. Struktura wyrobów jest budowana tylko dla wyrobów produkowanych. 26

27 Rys. 26 Widok okna Nawigator IFS Applications Pierwszą czynnością jaką należy wykonać po otworzeniu folderu Struktura produktowa (Rys. 26) jest wczytanie bazy danych. Wczytanie bazy danych spowoduje, że w rozwianym polu Nr pozycji będą dostępne wszystkie kody pozycji magazynowych dla firm do których ma dostęp dany użytkownik. W polu Nr pozycji są widoczne także pozycje zakupowe, ale dla nich system nie pozwala stworzyć struktury wyrobów Z rozwijanego pola Nr pozycji wybieramy, za pomocą myszki lub kursorów z klawiatury, kod pozycji magazynowej, dla której chcemy stworzyć strukturę produkową.. Pola Nazwa pozycji, Umiejscowienie, Nazwa umiejscowienia, Nr wersji, Opis wersji, Planista, Typ struktury zostaną automatycznie wypełnione przez system. Również automatycznie zostaje uaktywniona zakładka Struktura produktowa, w której są wypełnione pola Wariant i Status. Uwaga! Jeżeli po wczytaniu bazy danych zaznaczymy pole Nr pozycji i wybierzemy polecenie Nowy, a następnie sami wpiszemy lub wybierzemy z listy nr pozycji magazynowej dla której chcemy stworzyć strukturę wyrobu, zapisanie w ten sposób stworzonej struktury będzie niemożliwe. System IFS Applications wyświetli następujący komunikat obędzie. 27

28 Rys. 27. Okno z komunikatem o błędnym utworzeniu struktury. Aby zdefiniować komponenty wchodzące w skład wybranej pozycji magazynowej należy zaznaczyć wiersz tabeli i wybrać polecenie Nowy. Kolumna Lp. pozycji służy do numerowania kolejnych komponentów. W kolumnie Komponent wpisujemy lub wybieramy z listy kod pozycji magazynowej tworzącej pozycję nadrzędną. Sąsiednia kolumna jest automatycznie wypełniana, tak samo jak kolumna J/M.. W kolumnie Norma zużycia należy wprowadzić ilość danego komponentu potrzebną do wyprodukowania jednej pozycji nadrzędnej. Następną kolumną jest Nr operacji, kolumna ta służy do powiązania materiałów z określoną operacją. W kolumnie Stały odpad technologiczny należy wprowadzić stałą ilość komponentu, która za każdym razem stanowi odpad technologiczny. Jest to koszt przezbrojenia dla materiału. W kolumnie Współ. Strat technologicznych określamy procentowy współczynnik strat technologicznych. Ten odsetek określa ilość komponentu stanowiący odpad technologiczny przypadający na jednostkę wyprodukowanej pozycji nadrzędnej W kolumnie Typ zużycia pozycji system automatycznie wpisuje dla pozycji kosztowych Nie zużywana, dla pozostałych pozycji typ ten ustawiany jest na Zużywana. Użytkownik może zmienić te wartości według potrzeb. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych do struktury wyrobów należy je zapisać. Uwaga! Aby wprowadzona struktura wyrobu była widoczna w systemie podczas wystawiania zleceń produkcyjnych, należy zmienić jej status z Wstępny na Wykonawczy. Po zmianie statusu na wykonawczy możemy dokonywać zmian w strukturze produktu w ograniczony sposób. Sposób ten został wybrany wcześniej przy definiowaniu Umiejscowienia. Niemożliwe jest natomiast dodawanie lub usuwanie komponentów z istniejącej struktury przy statusie wykonawczym. Dlatego zaleca się dokładne sprawdzenie struktury przed zmianą statusu. Aby zmienić status na wykonawczy należy zaznaczyć pole Status i przycisnąć prawy klawisz myszy. Zostanie wyświetlone okno, z którego wybieramy funkcję Wykonawczy. System poinformuje nas o zmianie statusu wyświetlając komunikat. Rys. 28 Okno z komunikatem informacyjnym o zmianie statusu. 28

29 W zakładce Struktura produktowa jest również możliwość definiowania kilku wersji struktury wyrobu. Jest to konieczne, kiedy produkt nadrzędny posiada dwie lub więcej struktury różniące się komponentami wchodzącymi w ich skład lub chcemy zmodyfikować istniejącą już strukturę wyrobu ze statusem wykonawczym. Aby utworzyć nowy wariant struktury wyrobu należy w zakładce Struktura produktowa zaznaczyć pole Wariant i wybrać polecenie Nowy. W polu Wariant wpisujemy numer lub kod nowego wariantu, a w polu Nazwa wariantu jego nazwę lub opis. Nową strukturę wyrobu tworzymy w identyczny sposób jak zostało to opisane wcześniej. Aby nowa struktura była widoczna w systemie zamiast starej, należy jej status ustawić na Wykonawczy, a w pozostałych wariantach wybrać status Wycofany. W zakładce Zapytania Gdzie używana mamy możliwość zobaczenia w jakich pozycjach nadrzędnych jest wykorzystywana pozycja wskazana przez użytkownika jako komponent bezpośredni. Rys.29. Widok okna folder IFS/Standary produkcji/stryktury/struktura produktowa Zapytania Gdzie używana. W zakładce Zapytania Strukt. Wielopoz. można przeprowadzić analizę struktury wybranej pozycji, łącznie z częściami składowymi poszczególnych komponentów. 29

30 Rys.Rys. 30 Widok okna folder IFS/Standary produkcji/stryktury/struktura produktowa Zapytania Struk. wielopoz. W zakładce tej w formie tabeli przedstawiona jest cała struktura produktu nadrzędnego zawierająca następujące dane: poziom, na którym znajduje się dana pozycja, kod pozycji magazynowej wraz z nazwą, nr wersji, typ struktury, wariant danej struktury, komponent wchodzący w skład pozycji nadrzędnej i jego nazwa oraz normę jego zużycia Bardziej czytelny obraz struktury wyrobu jest przedstawiony w folderze IFS/Standarty produkcji/zapytania struktury/struktura produktowa graficznie w module IFS Przygotowanie produkcji i konstruowania (rys. 31). 30

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 4 Temat: Wprowadzanie struktury produkcyjnej i marszrut technologicznych. Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 Wydziały produkcyjne

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

IFS Applications Instrukcja I Utworzenie firmy oraz wprowadzenie danych podstawowych

IFS Applications Instrukcja I Utworzenie firmy oraz wprowadzenie danych podstawowych IFS Applications 2003 - Instrukcja I Utworzenie firmy oraz wprowadzenie danych podstawowych NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA UTWORZENIE NOWEJ FIRMY 1. GENEROWANIE NOWEJ FIRMY

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki. Studia Podyplomowe Techniki informatyczne w finansach

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki. Studia Podyplomowe Techniki informatyczne w finansach UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Studia Podyplomowe Techniki informatyczne w finansach Systemy rachunkowości prowadzący: dr inż. Grzegorz Zych grzegorz@ukw.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Produkcja

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Produkcja ROZDZIAŁ 6 RAKSSQL Produkcja Spis treści Wprowadzenie 6-1 Obieg informacji w module... 6-2 Zasoby produkcyjne 6-3 Wydziały produkcyjne... 6-3 Gniazda... 6-4 Grupy zawodowe... 6-5 Pracownik... 6-6 Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne.

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. W bieżącym numerze newslettera kontynuujemy temat usprawniania procesów logistycznych, w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5 / 6 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

System Oceny Uczniów

System Oceny Uczniów S t r o n a 2 System Oceny Uczniów System oceny uczniów dostępny jest tylko z poziomu menu nauczyciela (WLSI-N) i do prawidłowego funkcjonowania wymaga uruchamiania z kompanii przypisanej nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT 1. Zmiany w kartotece asortymentowej W celu ułatwienia przeprowadzania zmian w kartotece asortymentowej została przygotowana formatka tppzmienpa01, umożliwiająca grupową zmianę takich informacji jak: stawka

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9 POCZTA POLSKA (Moduł Magento) v.1.0.2 Strona 1 z 9 Spis treści Zgodny z Magento.... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 5 Konfiguracja cennika... 7 Tworzenie zamówienia.... 8 Wysyłka zamówień do placówki

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany w USOSweb instrukcja dla prowadzących zajęcia.

Sprawdziany w USOSweb instrukcja dla prowadzących zajęcia. Sprawdziany w USOSweb instrukcja dla prowadzących zajęcia. I. Wstęp Moduł Sprawdziany, służy do przekazywania w łatwy sposób, drogą elektroniczną zasad zaliczania przedmiotów oraz wyników kartkówek czy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Czynności Wychowawców

Czynności Wychowawców Czynności Wychowawców Przypisanie przedmiotów klasom W kartotece Przedmioty klas należy dokonać wyboru przedmiotów dla wybranej klasy. Przypisanie przedmiotów do klas polega na: - odpowiednim wyborze jednostki

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Magazyny i dokumenty magazynowe.

Magazyny i dokumenty magazynowe. Magazyny i dokumenty magazynowe. Obsługa magazynów. Program umożliwia elastyczne zarządzanie gospodarka magazynową firmy. Obsługa magazynów może być prowadzona albo w oderwaniu od księgowej części systemu,

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo