Podstawowe warunki i wymagania techniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe warunki i wymagania techniczne"

Transkrypt

1 Podstawowe warunki i wymagania techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Opis stanu aktualnego Miejski system ciepłowniczy w Sokołowie Podlaskim oparty jest na Kotłowni Miejskiej, z której wyprowadzona jest sieć cieplna obejmująca swym zasięgiem znaczną część miasta. Podstawowym przedsiębiorstwem ciepłowniczym na terenie miasta jest Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno- Komunalnych Sp. z o.o. PUIK jest właścicielem ciepłowni miejskiej, sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej i 26% węzłów cieplnych. Zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła wytwarzanego w swoim źródle dla większości odbiorców na terenie miasta. Działalność ciepłownicza prowadzona jest na podstawie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Poszczególnymi elementami miejskiego systemu ciepłowniczego są: 1. kotłownia - źródło produkcji (właściciel PUIK) 2. sieci ciepłownicze - przesył (właściciel PUIK) 3. węzły ciepłownicze - zmiana parametrów czynnika grzewczego (właściciel PUIK lub odbiorca) 4. instalacje wewnętrzne - odbiór (właściciel odbiorca) Kotłownia Miejska jest zlokalizowana w centrum miasta przy ul. Piłsudskiego 8. Czynnikiem grzewczym w miejskim systemie ciepłowniczym jest woda o parametrach 135/65 o C. W ciepłowni zainstalowane są kotły wodne z rusztami mechanicznymi i cyklonowymi odpylaczami spalin. Kotłownia pracuje przez cały rok, a kotły zasilane są miałem węglowym. W kotłowni pracują trzy kotły WR-5 o mocy 5,8 MW. Łączna moc ciepłowni wynosi 17,4 MW, a maksymalna wydajność trwała określona w koncesji wynosi 20,6 MW. Paliwem jest miał węgla kamiennego o średnich parametrach: wartość opałowa kj/kg zawartość popiołu - do 14% zawartość siarki - 0,8% Paliwo z placu węglowego do zasobników nad kotłami dostarczany jest przenośnikami taśmowymi. Odpopielanie kotłów odbywa się mechanicznie za pomocą odżużlaczy zgrzebłowych na poziomie odżużlania. Wygaszony żużel jest następnie transportowany przenośnikami taśmowymi. Woda uzupełniająca oczyszczana jest w nowoczesnej w pełni automatycznej stacji uzdatniania wody ze zmiękczaczami i odwróconą osmozą. Woda sieciowa oczyszczana jest w inercyjnych odmulaczach sieciowych starej konstrukcji o niskiej sprawności. Obieg wody sieciowej wymuszany jest przez zespół pomp. Temperatury wody przed kotłami oraz zasilania sieci regulowane są za pomocą pomp mieszania gorącego i zimnego. Wszystkie pompy są pompami nowymi produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp. Kotły wyposażone są w instalacje sztucznego ciągu i odpylania. W układzie odpylania zainstalowane są odpylacze cyklonowe i wentylatory wyciągowe indywidualne dla każdego kotła oraz wspólny komin stalowy o wysokości 60m. Praca kotłów sterowana jest ręcznie przez palaczy według wskazań termometrów. Stan techniczny kotłów jest zły i dlatego wymagają one ciągłych napraw i remontów. Moc zainstalowana - 17,4 MW Maksymalna wydajność trwała - 20,6 MW Moc zamówiona - 22,1 MW Roczne zużycie paliwa ,87 t Roczna produkcja energii cieplnej GJ/rok Sprzedaż energii cieplnej ,51 GJ/rok Sprawność wytwarzania - 78%

2 Emisje zanieczyszczeń dwutlenek siarki SO 2 tlenki azotu NO 2 pył tlenek węgla dwutlenek węgla - 73,89 t/rok - 30,79 t/rok - 207,82 t/rok - 76,97 t/rok ,43 t/rok 2. Opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych Przedmiotem projektu jest modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania biomasy. Modernizacja obejmie: 1. remont jednego istniejącego kotła WR-5, 2. montaż kotła gazowego o mocy 1,2 MW na potrzeby ciepłej wody w okresie letnim, 3. montażu układu ORC o mocy elektrycznej 1,68 MW, z kotłem pracującym na oleju termalnym opalanym biomasą o mocy 8,7 MW sezonowa produkcja energii elektrycznej. Kocioł na biomasę będzie pracował jako podstawowy przez sezon grzewczy. Kocioł WR-5 będzie kotłem szczytowym, natomiast kocioł gazowy będzie pracował w okresie letnim na potrzeby ciepłej wody. Układ ORC pracować będzie przez h rocznie ( w sezonie grzewczym) i będzie produkować energię cieplną na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Roczną produkcję energii cieplnej ze spalania biomasy szacuje się na GJ. Reszta energii cieplnej produkowana będzie w kotłach gazowych ( GJ/rok). Kotły węglowe stanowić będą zabezpieczenie szczytowe. W ramach budowy źródła ciepła przewidziano do wykonania następujące prace: 1) roboty demontażowe istniejących urządzeń technologicznych, demontaż kotła WR-5, prace rozbiórkowe w budynku ciepłowni, 2) zakup i montaż paleniska kotła olejowego opalanego zrębkami drzewnymi, 3) zakup i montaż układu grzania oleju termalnego spaliny - olej termalny o pmax 10 bar, Trob 300/250 C oraz układu odzysku ciepła technologicznego, 4) ekonomizer na oleju termalnym, temperatura oleju 250/257 C, temperatura spalin 365/280 C, 5) zakup i montaż układu odzysku ciepła technologicznego- ekonomizer na wodzie gorącej ECO T 350, temperatura wody 85/105 C, temperatura spalin 280/10 C wraz z automatycznym czyszczeniem ekonomizera kpl 1, 6) zakup i montaż bypass spalin., chłodnica awaryjna oleju termalnego., układ sprężonego powietrza kompresor do automatycznego czyszczenia rur kotła oraz akumulator sprężonego powietrza kpl. 1, osprzętu, 7) zakup i montaż układu transportu paliwa do kotła przenośnik łańcuchowy, podajnik hydrauliczny kpl. 1, 8) zakup i montaż urządzeń i armatury do układu przygotowania ciepłej wody kpl.1, 9) zakup i montaż skrubera, wyciągu spalin, systemu odpopielania dla kotła opalanego biomasą, kanałów spalin wraz z kominem, 10)zakup i montaż układu ORC o mocy elektrycznej 1,68 MWel, o mocy cieplnej paleniska 9,90 MW oraz mocy cieplnej w oleju 8,7 MW. W zakres dostawy układu ORC wchodzą następujące urządzenia: wyparka, regenerator, kondensator, podgrzewacz, turbina, generator, 11)zakup i montaż urządzeń automatyki, pomiarów i sterowania kotłownią, 12)wykonanie instalacji technologicznych elektrociepłowni. Zakup i montaż rurociągów, armatury oraz pozostałych urządzeń technologicznych, przebudowa przepompowni oraz malowanie i roboty izolacyjne. Wykonanie modernizacji budynku kotłowni budowa nowej części budynku

3 kotłowni. Budowa w budynku kotłowni pomieszczeń socjalnych, zaplecza technicznego elektrociepłowni, pomieszczenia sterowni, rozdzielni elektrycznej z transformatorem, 13)zakup i montaż stacji uzdatniania wody, 14)wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych w kotłowni i budynku wiaty, 15)budowa magazynu biomasy bez zabudowanych ścian o pow.1200m2 i kubaturze 7600m3, przykrytej blachą trapezową, budowa magazynu biomasy w formie żelbetowego silosu z ruchomą podłogą o wymiarach 12 x 7m, 16)zakup rębaka stacjonarnego z silnikiem elektrycznym 90 kw i wydajności 8000 kg/h wraz z urządzeniami do odbioru zrębków kpl.1., zakup koparko-ładowarki o mocy 95 KM, 17)wykonanie robót drogowych na placu, zagospodarowanie terenu wokół magazynowania przygotowania i składowania biomasy (betonowe podłoże na całej powierzchni, ogrodzenie, oświetlenie placu, doprowadzenie innych mediów), wykonanie podziemnej linii kablowej o parametrach pracy 1,5kV/50Hz do przesyłu wyprodukowanej energii elektrycznej, wykonanie stacji transformatorowej). 3. Zastosowana technologia wraz ze schematem funkcjonalnym 1) Układ pracy kotłów Założenia technologiczne określają, iż układ ORC będzie pracował po rozpoczęciu sezonu grzewczego, natomiast w przyszłości, w przypadku powiększenia letniego zapotrzebowania mocy, także w okresie letnim. Paleniska zasilane będą w biomasę z wydzielonego, zadaszonego składowiska (wiata). Zrębki z wiaty transportowane będą do palenisk przenośnikiem redlerowym. Do przemieszczania zrębków pod wiatą i podawania na ruchomą podłogę wykorzystywana będzie ładowarka kołowa. Żelbetowy silos od magazynowania i podawania biomasy przewiduje się zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie budynku elektrociepłowni. Układ opróżniania silosu służy do podawania biomasy z magazynu na układ przenośników transportujących paliwo do zasobnika przy kotle. Układ transportowy ruchomej podłogi składa się z kilku ram metalowych ślizgających się po podłodze. Ramy te, poruszane siłownikami hydraulicznymi sterowanymi przez układ automatyki kotła, przepychają paliwo na przenośnik poprzeczny i dalej do zbiornika zasypowego umieszczonego bezpośrednio przy kotle. Kocioł i układ ORC po stronie cieplnej będą włączone w ogólny układ cieplno-hydrauliczny istniejącego układu technologicznego kotłowni. 2) Kocioł na olej termalny z paleniskiem na biomasę Parametry techniczne: Moc cieplna paleniska 9,9 MW Moc w oleju termalnym 8,7 MW Sprawność 80-85% Moc na zaciskach generatora 1,68n MW e Moc termiczna instalacji grzewczej 7,95 MW th Medium olej termiczny 300/250 o C, ciśnienie maksymalne 5 bar Wielociągowe palenisko Przystosowany do spalania paliwa mokrego o wilgotności względnej maksymalnie 50% (100% wilgotności bezwzględnej) Palenisko z hydraulicznym rusztem ruchomym schodkowym, chłodzonym wodą Palenisko wymurowane cegłą szamotową i betonem żaroodpornym winno spełniać standardy emisyjne polskie i europejskie Wymagane wyposażenie instalacji kotła z olejem termicznym jako czynnikiem grzewczym: System podawania paliwa do kotła, składający się z następujących elementów: Hydrauliczny wygarniacz paliwa z silosu Przenośnik pochyło-poziomy Zbiornik pośredni z zasuwą ogniową Hydrauliczny podawacz Agregat hydrauliczny

4 Wentylatory z płynną regulacją wydajności (falowniki) dla powietrza pierwotnego i wtórnego Kanały odprowadzenia spalin Instalacja odpopielania i oczyszczania spalin Wentylator wyciągowy spalin z płynną regulacją wydajności (falownik) Instalacja recyrkulacji spalin z płynną regulacją wydajności (falownik) Ekonomizer do podgrzewu oleju termicznego wracającego do kotła Ekonomizer do podgrzewania powietrza spalania Szafa sterownicza wraz z programowanym sterownikiem Układ płynnej regulacji mocy w zakresie % Układ regulacji zawartości tlenu w spalinach z sondą Lambda Układ regulacji podciśnienia w palenisku Wizualizacja z możliwością zdalnego sterowania przez sieć informatyczną Komin Pompy obiegowe i zbiorniki zabezpieczające do instalacji oleju termicznego Przy zastosowaniu paliwa pochodzącego z biomasy drzewnej zakładane są następujące graniczne wartości emisji do atmosfery (przy zawartości 6% tlenu w spalinach): SO 2 poniżej 400 mg/nm 3 NO 2 poniżej 400 mg/nm 3 Pył poniżej 100 mg/nm 3 Zastosowany układ odpylania spalin daje gwarancję, że przy prawidłowej eksploatacji wielkości te nie zostaną przekroczone. 3) Turbogenerator ORC Ciepło w kotle opalanym biomasą jest przekazywane poprzez obwód oleju termalnego i wymiennik (parownik) do układu ORC. Przez wykorzystanie oleju termalnego jako pośredniego nośnika energii cieplnej możliwe jest zastosowanie kotła o obniżonym ciśnieniu i wysokiej wymaganej temperaturze czynnika ok C. Obieg ORC wytwarza energię elektryczną (średnie napięcie) i niskotemperaturowe ciepło w zamkniętym cyklu termodynamicznym ze specjalnym organicznym czynnikiem roboczym według zasady cyklu organicznego Rankina. W procesie ORC, zaprojektowanym jako cykl zamknięty, organiczne medium jest wstępnie podgrzewane w regeneratorze i podgrzewaczu wstępnym, a następnie odparowywane w wymienniku ciepła w obwodzie oleju termalnego. Wytworzona para medium roboczego jest rozprężana w turbinie napędzającej asynchroniczny generator. Po przejściu przez turbinę organiczne medium robocze (ciągle jest w stanie parowym) przechodzi przez regenerator. Pary organiczne są następnie kondensowane w głównym wymienniku podturbinowym dostarczając ciepło do obiegu wodnego sieci cieplnej. Po kondensacji medium robocze jest przepompowane pompą cyrkulacyjną do ciśnienia wymaganego do prawidłowej pracy turbiny, a następnie ogrzewane olejem termalnym w wewnętrznym wymienniku ciepła w celu ponownego odparowania i zamknięcia obiegu termodynamicznego. Schemat cieplny ORC z kotłem olejowym na biomasę

5 Praca obiektu ORC jest w pełni automatyczna zarówno w normalnych stanach operacyjnych, jak i w stanach awaryjnych, bez konieczności prowadzenia jakiegokolwiek nadzoru. W przypadku awarii obiekt ORC zostanie odłączony automatycznie od obwodu oleju termalnego i od sieci elektrycznej. W takim przypadku włączony zostanie awaryjny układ odbioru energii cieplnej wytwarzanej przez kocioł na olej termalny (bocznikowy wymiennik termalny / woda przekazujący bezpośrednio ciepło do sieci cieplnej. Parametry modułu ORC 1,68 MWel w układzie standardowym: Źródło energii: olej termiczny w obiegu zamkniętym Temperatury pracy oleju termicznego 300/250 0 C Temperatura pracy wody grzewczej (wlot/wylot) 60/80 0 C Moc elektryczna netto kw Moc cieplna kw Generator elektryczny: asynchroniczny, trzyfazowy Typ turbiny wolnoobrotowa, II stopniowa Wyposażenie instalacji bloku ORC: Parownik cieczy organicznej (wymiennik olej termiczny/ciecz organiczna) Turbina wolnoobrotowa, II stopniowa Regenerator substancji organicznej Kondensator substancji organicznej (wymiennik ciecz organiczna/woda grzewcza) Pompy obiegu cieczy organicznej Pompy obiegu oleju termalnego Zbiornik wyrównawczy oleju termalnego Urządzenia regulujące i zabezpieczające Generator asynchroniczny Sprzęgło System automatycznej regulacji i kontroli pracy turbozespołu, w tym układ automatycznej synchronizacji generatora z siecią Gospodarka olejowa olejami termicznym i silikonowym Gospodarka olejowa olejami termicznym i silikonowym Realizacja projektu podniesie sprawność i niezawodność techniczną Ciepłowni i całego sytemu, zapewni bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej oraz pozwoli na podłączenie nowych odbiorców, co obecnie z uwagi na stan techniczny kotłowni nie jest możliwe. Ponadto poprawi zdecydowanie rentowność przedsiębiorstwa. Efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków. Dzięki stworzeniu możliwości podłączenia nowych odbiorców modernizacja kotłowni będzie pozytywnie oddziaływać w dłuższej perspektywie na jakość

6 powietrza, a więc całego środowiska w rejonie miasta. Ponadto realizacja projektu zapewni niezawodność dostaw energii cieplnej poprzez pozostawienie kotła miałowego jako zimnej rezerwy. Stanowić on będzie jednocześnie szczytowe źródło zasilania (przy wystąpieniu niskich temperatur zewnętrznych). Istotnych argumentem jest również to, że miał węgla kamiennego, jak i biomasa są paliwami lokalnymi, produkowanym w kraju, a tym samym wpływają na zmniejszenie ryzyka przerw w dostawie paliwa, jak to miało miejsce ostatnio w przypadku dostaw gazu ziemnego. Ponadto argumentem przemawiającym za realizacją wariantu mieszanego modernizacji (tj. jako podstawowy układ kogenerecyjny opalany biomasą oraz jako szczytowy zmodernizowany kocioł miałowy) jest możliwość utrzymania niezbędnej mocy termicznej Ciepłowni (min. 20 MW t ), a tym samym sprzedaż nadwyżek CO 2. Da to dodatkowe wpływy przedsiębiorstwu w wysokości ok. 1 mln PLN rocznie. Poniższa tabela obrazuje pozytywny wpływ planowanej modernizacji na wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów do powietrza. Przedstawione wartości obrazują wielkość redukcji poszczególnych zanieczyszczeń po zastosowaniu technologii spalania biomasy (Wskaźniki emisji przyjęto wg materiałów informacyjno- instruktażowych MOŚZNiL 1/96). Stan istniejący Roczne zużycie węgla: 7 696,9 Mg/rok Zanieczyszczenie Wskaźniki emisji Emisja roczna [kg/mg] [Mg/rok] SO2 9,6 kg 73,89 NOx 4 kg 30,8 PYŁ ,8 CO 10 77,0 CO B-a-p 0,0016 0,01 Sadza 0,048 0,37 Stan po realizacji projektu Roczne zużycie gazu: 493,2 tys.m3/rok Roczne zużycie biomasy: ,3 Mg/rok Energia w paliwie biomasa: GJ/rok Wskaźniki emisji Zanieczyszczeni e gaz [kg/106m3 ] węgiel [kg/mg ] zrębki [kg/mg ] gaz Emisja roczna [Mg/rok] węgiel zrębk i Łącznie SO2 0,08 9,6 0,68 0,000 4,73 10,3 15,076 NOx g/gj 0,947 1,97 9,1 12,045 PYŁ 14,5 27 0,68 0,007 13,32 10,3 23,665 CO ,133 4,93 45,6 50,690 CO , ,7 2004,35 0, B-a-p 0, ,00 0,0 0,001 Sadza 0,06 0,05 0,03 0,8 0, Uwarunkowania lokalizacyjne charakterystyczne dla rodzaju przedsięwzięcia. Dostawcy pierwotnych nośników energii Aktualnie podstawowym paliwem dla ciepłowni jest węgiel kamienny. Po modernizacji głównym

7 surowcem służącym do produkcji energii w zmodernizowanej kotłowni będzie biomasa pod postacią trocin, zrębek i odpadów drzewnych w ilości ok. 15,2 tys. ton rocznie. Zaopatrzenie w taką ilość surowca jest konieczne w celu zapewnienia ciągłości pracy kotłowni. 5. Odbiorcy produkowanej energii cieplnej Rynek odbiorców energii cieplnej z terenu Sokołowa Podlaskiego jest rynkiem ustabilizowanym z tendencją wzrostową. Odbiór wytworzonej energii jest zapewniony stale rosnącymi potrzebami na terenie miasta. Rozkład sprzedaży na poszczególnych odbiorców jest nierównomierny. Odbiorcą, który wywiera znaczący wpływ na funkcjonowanie całego systemu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz budownictwo mieszkalne, komunalne. Według sprzedaży energii cieplnej najważniejszymi odbiorcami energii cieplnej w Sokołowie Podlaskim są: 1. Budownictwo mieszkaniowe - 79 % 2. Instytucje publiczne, szkoły, szpitale, urzędy, kościoły, itp % 3. Podmioty gospodarcze - 2 % Realizacja projektu podniesie sprawność i niezawodność techniczną Ciepłowni oraz całego sytemu, zapewni bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej oraz pozwoli na podłączenie nowych odbiorców, co obecnie z uwagi na stan techniczny kotłowni nie jest możliwe. Po realizacji projektu możliwa będzie także produkcja energii elektrycznej. Część energii będzie wykorzystywana na potrzeby własne, natomiast nadwyżka będzie sprzedawana do KSE. 6. Informacje dotyczące działki inwestycyjnej Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjny Położona jest w południowej części miasta Sokołów Podlaski przy ul. Piłsudskiego 8 i zajmuje powierzchnię 1,385 ha. Na terenie przedmiotowej działki znajduje się budynek główny ZEC, budynek magazynowy, budynek garażowy, budynek rozdzielni elektrycznej, stopy fundamentowe pod trójnóg komina, komin stalowy wolnostojący h = 60m, wentylatory wolnostojące oraz komora rozdzielcza c.o.. Teren działki posiada pełne uzbrojenie techniczne przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne wraz z kanalizacją wewnątrzzakładową, przyłącze NN, przyłącze WN, przyłącze telefoniczne, droga dojazdowa, parkingi, plac utwardzony oraz stałe ogrodzenie.

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Firma jak i jej pracownicy posiadają

Firma jak i jej pracownicy posiadają ISO 9001 Energika jako spółka jawna działa prężnie na rynku energetyki cieplnej w całym kraju. Podążając za tendencjami światowymi zmierzamy w kierunku działania na rzecz modernizacji gospodarki energetycznej

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel.+48/32/351-36-70, fax+48/32/351-36-75 tel.fax +048 / 32 / 250-37-33, 250-46-62 e-mail: biuro@.com.pl www..com.pl Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Codziennie z tą samą energią.

Codziennie z tą samą energią. Codziennie z tą samą energią. www.energetyka-ursus.pl Codziennie z tą samą energią Szanowni Państwo, Energetyka Ursus jest kompleksowym dostawcą mediów na terenie zachodniej części Warszawy. Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z eksploatacji suszarni osadów ściekowych oczyszczalni Orzegów w Rudzie Śląskiej

Doświadczenia z eksploatacji suszarni osadów ściekowych oczyszczalni Orzegów w Rudzie Śląskiej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej Oczyszczalnia ścieków Orzegów Doświadczenia z eksploatacji suszarni osadów ściekowych oczyszczalni Orzegów w Rudzie Śląskiej Mariusz

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie efektywności energetycznej poprzez akty prawa miejscowego, dotacje oraz przykłady inwestycji samorządowych w gminie mieście Ełk

Stymulowanie efektywności energetycznej poprzez akty prawa miejscowego, dotacje oraz przykłady inwestycji samorządowych w gminie mieście Ełk Podstawowe dane liczbowe charakteryzujące miasto przedstawiają się następująco (stan na grudzień 2009 r.): powierzchnia: 21,05 km 2 liczba mieszkańców: 59.021 gęstość zaludnienia: 2.804 os/km 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY. Oszczędność Nowoczesność Pewność Ekologia

LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY. Oszczędność Nowoczesność Pewność Ekologia lng - duon liderem LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY DUON dostarcza gaz ziemny skroplony (LNG) w obszarze całego kraju od 2002 r. i jest liderem o największym udziale w sprzedaży gazu ziemnego w postaci LNG (80%

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:

Zrealizowane inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: Zrealizowane inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: Park energii odnawialnej w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Parkowej 12 Zdj.1. Park energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa. Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż.

Opracowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa. Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Zespół autorski: 1 Opracowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa mgr inż. Agnieszka Bartocha mgr Marek Kuczer mgr inż. Maciej Kosielski mgr Wojciech Wahlig

Bardziej szczegółowo

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej Kraków, sierpień 2013 Pod Patronatem: Partnerzy Programu: www.cieplodlakrakowa.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo