Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz."

Transkrypt

1 Piwniczna Zdrój, Łomnica Zdrój, Kokuszka, Wierchomla, Młodów, Głębokie, Zubrzyk Pismo Samorządu Lokalnego ISSN podatek VAT-0% Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz. FOTO BARBARA PALUCH

2 Z wizyta u przyjació³ 4 maja 2005 roku delegacja piwniczañskiego samorz¹du z burmistrzami E.Bogaczykiem, z-c¹ Fr.Kotarb¹, przew. Rady A.Musialskim, reprezentami Rady MiG oraz przedstawicielami jednostek i zak³adów bud etowych uda³a siê do Lipan (S³owacja). Odbywa³y siê tam trójstronne rozmowy maj¹ce zapocz¹tkowaæ kolejny etap wspó³pracy miêdzy Lipanami, Muszyn¹ i Piwniczn¹. Gospodarze powitali przyby³ych goœci ciekawym programem artystycznym, nastêpnie primator Lipan - Eduard Vokal, burmistrz Muszyny - Waldemar Serwiñski i burmistrz Piwniczej Edward Bogaczyk podpisali umowê o wspó³pracy. Potem w grupach roboczych dyskutowano na temat wspólnych przedsiêwziêæ w dziedzinie: pozyskiwania funduszy, kultury i sportu oraz oœwiaty. Ten ostatni temat zdominowa³y problemy ekonomiczne, sposób finansowania nauki w poszczególnych miastach partnerskich, wymieniano pogl¹dy nt. sposobu organizacji placówek oœwiatowych. Dyskusjê zakoñczono wnioskiem o spotkanie robocze osób odpowiedzialnych w szko³ach za rozwój wspó³pracy. Podczas obrad Komisji Kultury ustalono wspólne, omawiane wczeœniej dzia³ania - m.in. imprezy pod nazw¹ Serca Trzech Miast, planowana na lato w 3 zaprzyjaÿnionych miastach, które zaprezentuj¹ swój dorobek kulturalny. Nast¹pi te w lipcu wymiana artystów i zespo³ów. /w³d/, B. Malik I Komunia Œw. w Piwnicznej Krakowiaki w Rynku B³ogos³awieñstwo rodziców przed wejœciem do koœcio³a Po zdemontowaniu malowniczego ale podniszczonego kwietnego wê a, na rynku piwniczañskim pojawi³y siê drewniane donice z kwitn¹cymi krakowiakami. Donice s¹ prezentem dla mieszkañców od p.r.k¹dzieli w³aœciciela firmy METAL-PARTS - tartaku w Piwnicznej. W³adze samorz¹dowe dziêkuj¹ za dar. W tartaku oprócz estetycznych donic na kwiaty produkowane s¹ tak e inne elementy architektury ogrodowej (huœtawki, budy dla psów i inne). /b/ Foto - B. Paluchowa

3 Czerwiec2005 Znad Popradu strona 3 Za drogie szko³y, za droga woda Podczas Komisji Rady MiG w dn. 10 V br. radni omawiali dwa bardzo wa ne dla nas wszystkich tematy. Pierwszy dotyczy³ szkolnictwa, g³ównie pracy kadry nauczycielskiej i mo liwoœci znalezienia oszczêdnoœci poprzez dalsz¹ reorganizacjê szkó³. Drugi to op³aty za wodê i œcieki. Przebieg dyskusji. Przewodnicz¹cy Rady Adam Musialski - nauczyciele pracuj¹ 18 g. (w S³owacji 23 g), z ustawowego 40 godz. czasu pracy 22 pozosta³e godziny powinni pracowaæ na rzecz szko³y. Tego nie ma. Œrednia pracy dziennej nauczycieli to 4,61 g, wyp³ata z góry, a dodatek motywacyjny wyp³acany jest z pensj¹. A.Korus - te 22 godziny powinny byæ wype³nione zajêciami pozalekcyjnymi. Czyli nie tylko 18 g (pensum). Dyr ZEAS K.Litwin - dodatek motywacyjny okreœla sprawy szkolnych zajêæ dodatkowych takich jak kó³ka zainteresowañ, sport itp. Radny Smyda - nauczyciel zarabia dobrze i powinien byæ ze swej pracy rozliczony. Wiceburmistrz Fr.Kotarba - wiêkszoœæ przepisów zawiera Karta Nauczyciela. Najwy szy czas aby to zmieniæ. A.Korus - w przysz³oœci koniecznoœci¹ bêdzie likwidacja Karty Nauczyciela, która jest wielk¹ bol¹czk¹ du ych i mniejszych gmin. S¹ ró ne sposoby na to, by udostêpniæ dzieciom wiêcej wiedzy. Zale y to od dyrektorów i zapisów w regulaminie szko³y. Burmistrz powinien kontrolowaæ w jaki sposób dyr ZEAS realizuje zadania oœwiatowe. Fr.Kotarba - przy szukaniu oszczêdnoœci nale y d¹ yæ do kompromisu. A.Musialski - bilansowaæ mo liwoœci i potrzeby. J.Wnêk - w jak du ej szkole potrzebny jest zastêpca dyrektora i w jakiej kwocie wp³aca siê mu dodatek funkcyjny. K.Litwin - te sprawy reguluje rozporz¹dzenie ministra. Stanowisko wicedyrektora wymagane jest w szko³ach, które maj¹ 12 lub wiêcej oddzia³ów. W naszej gminie pracuje 3 wicedyrektorów - w Szk.podst. w Piwnicznej, Gimnazjum w Piwnicznej i Szkole w omnicy Zdroju. Nauczyciel po zwolnieniu z pracy otrzymuje dziewiêciomiesiêczn¹ wyp³atê. Nale y pomyœleæ nad zmian¹ sieci szkó³. L.Lata³a-Ziêba - czy regulamin jaki maj¹ zatwierdziæ radni jest uzgodniony. A.Musialski - uczniów wci¹ ubywa, dlatego dyr ZEAS musi poszukaæ i stworzyæ nowy plan oszczêdnoœci. L.Lata³a-Ziêba - jakiego rzêdu kwota przeznaczona jest na nagrody dla dyrektorów. K.Litwin - jest to 1% funduszu prac (14-16tys.z³.) 80% z tego przekazywane jest szkole, a 20% przejmuje burmistrz na nagrody. A.Musialski - nie jest to zamach na oœwiatê. Nauczyciel powinien byæ wynagradzany za osi¹gniêcia, a nie za obecnoœæ w szkole. Wiêcej oddajemy ni przyjmujemy- mówi³ dyr RPGKiM W.Rams. Do protoko³u pokontrolnego dot. kosztów bezpoœrednich RPGK zaopatrzenia spo³eczeñstwa w wodê ustosunkowa³ siê przew. Komisji rewizyjnej A.Korus. Koszty te,które w roku 2003 wynios³y z³ w roku 2004 wzros³y do z³. Na op³atê sta³¹ (2.40 z³) sk³adaj¹ siê koszty obs³ugi przy³¹czy oraz wodomierza. Wyliczenie ceny za 1 m. szeœc. wody z³ i za 1 m. szeœc. œcieków z³ nie s¹ to wyliczenia niedok³adne. W roku 2004 odprowadzono 278 tys m. szeœc. oczyszczonej wody, a 109 tys. m. szeœc sprzedano. Wynika z tego, e 61% œcieków jest niewiadomego pochodzenia i e oczyszczalnia ma utrzymaæ 39% œcieków. P³acilibyœmy znacznie mniej ok z³ za 1 m. szeœc, gdyby ka dy z nas p³aci³by za œcieki. Najwiêkszym obci¹ eniem, które wp³ynê³o na koszty zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie œcieków by³y wynagrodzenia i pobory w RPGK. Komisja rewizyjna proponuje, by gmina dop³aca³a do oczyszczalni, co obni y³oby koszty jednostkowe. Czy by³aby to dop³ata sta³a czy inna, jest do ustalenia. A.Fr¹czek - czy w kosztach wynagrodzenia liczy siê tylko wynagrodzenie pracuj¹cych w dziale wody i œcieków, czy w ca³ym RPGK. W.Rams - powia³o sensacj¹. Pewne rzeczy wygl¹daj¹ doœæ groÿnie. Wpierwszej kolejnoœci nale y wykonaæ inwentaryzacjê sieci kanalizacyjnej. Koszty podwy sza nieszczelna instalacja, szczególnie na odcinku przylegaj¹cym do Nak³a. Niestety wiêkszoœæ instalacji zbudowana jest z rur kamionkowych, które uleg³y zniszczeniu. Kalkulacja op³aty sta³ej dotyczy miesiêcznego kosztu przy³¹cza. Oczyszczalnia, której obs³uga do tanich nie nale y ponios³a straty w wys. 84 tys. z³. Minimalizujemy koszty personalne, stosuj¹c np. umowy o pracê. Ale problemem nr 1 jest sprawa szczelnoœci i tzw. lewych przy³¹czy. Nowe taryfy za wodê i œcieki bêd¹ obowi¹zywaæ od 01.VII br. na okres jednego roku. /b/ * 7 maja goœci³a w Piwnicznej grupa dziennikarzy z gazet ogólnopolskich. Poznawali oni S¹decczyznê. W gminie Piwniczna obejrzeli Stacjê Narciarsk¹ w Wierchomli. Sp³ynêli równie ³odziami do Rytra. * 7 V w ¹cku odby³ siê warsztat C w ramach programu Lokalnego O ywienia Gospodarczego w powiecie nowos¹deckim i Nowym S¹czu. Uczestnicy warsztatu (ok. 80 osób), wœród których by³ wiceburmistrz Fr.Kotarba pracowali w 4 grupach nad stworzeniem propozycji projektów, które pobudz¹ rozwój gosp. spo³ecznoœci lokalnych. Ostatni z warsztatów - D - odbêdzie siê w tym miesi¹cu w Piwnicznej. Strona internetowa - -sacz.pl lub * Tematem konferencji jaka odby³a siê w Grybowie w dn V by³o has³o B¹dŸ przedsiêbiorc¹ - wsparcie i doradztwo dla przysz³ych mikroprzedsiêbiorców. Organizatorem konferencji, w której uczestniczy³ Fr.Kotarba by³a S¹decka Agencja Rozwoju Regionalnego. * Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rysunki planów zakoñczone zosta³y dla Kokuszki, Zubrzyka, M³odowa i G³êbokiego. Projekty poddane zosta³y uzgodnieniom z w³aœciwymi jednostkami od Ministerstwa do inst. na szczeblu powiatowym. Aktualnie po zokoñczonych ustaleniach rysowane s¹ projekty dla Wierchomli i omnicy. Przypomn. - plan sporz¹dza zesp. projektantów przy URSBUD z N.S¹cza. * Budynek Urzêdu MiG. Na og³oszony przetarg remontu Urzêdu (elewacja, konstrukcja i wymiana pokrycia dachowego) wp³ynê³y 4 oferty. Rozstrzygniêcie i podpisanie umowy w pierwszych dniach czerwca. * Projekt kanalizacji Wierchomli Ma³ej i Wielkiej z oczyszczalni¹ œcieków wykona w terminie do 30 paÿdziernika 2005 r. PROSPIN - Przeds. Doradztwa, Projektów i Realiz. Inwestycji w Krakowie za cenê z³. * Osiedla. P³yty drogowe betonowe u³o one zostan¹ do przysió³ka Zaczerczyk - 1 odcinek od strony Zamakowiska i drugi od strony Zaworówki. Zakupione p³yty ulepsz¹ drogê na odcinku pó³ km. W drodze na Podbukowiec i Trzeœniowy Groñ zrobione zosta³y 2 nowe przepusty. W czerwcu udro nione maj¹ byæ przepusty na potoczkach ko³o pijalni i liceum (DWD). W Kokuszce g³êbok¹ wyrwê k. drogi wype³niono mas¹ skaln¹ (20 ton wielkich g³azów). Po zimie za 10 tys.z³. PRDM w N.S¹czu naprawi³ ubytki w nawierzchniach asfaltowych dróg miejskich. Na powiatowej drodze w Wierchomli Wielkiej mimo drobnych napraw wczesn¹ wiosn¹ przez Pow. Zarz¹d Dróg dalej ze wzglêdu na dziury trudno jeÿdziæ. Natomiast pocz¹tkowy odcinek drogi zosta³ naprawiony za spraw¹ Zak³adu Górniczego ZR B, który sfinansowa³ now¹ nawierzchniê. * Wnioski o fundusze strukturalne. O dofinansowanie z Europ. Funduszu Rozwoju Regionalnego - INTERREG Polska - S³owacja. Z³o yliœmy wniosek na modernizacjê oraz wi- -zualizacjê linowej k³adki dla pieszych na granicznej rzece Poprad (Hanuszów). Wniosek na dofinansowanie budowy informacji wizualnej dla naturalnych z³ó wód mine-ralnych w Wierchomli i omnicy Zdroju z³o ony zosta³ w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoœciowego oraz rozwoju obszarów wiejskich. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europ. Fund. R.R. po ocenie merytoryczno - technicznej nasz wniosek o dofinansowanie termoizolacji i rozbudowy budynku o dÿwig osobowy do przewozu osób niepe³nosprawnych. /b/

4 strona 4 Znad Popradu Czerwiec 2005 Sesja Rady 28 IV 2005 r. Mi³¹ wiadomoœci¹ by³o, e burmistrz Edward Bogaczyk zosta³ uhonorowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy odznak¹ za zas³ugi dla rozwoju turystyki. Interpelacje: L.Wnêk prosi³a - mieszkañcy omnicy Zdroju zostali na ³amach prasy poinformowani, e 300 metrów drogi w tej wsi jest bardzo zniszone (wyrwy, dziury), a zatem wymaga po³o enia nowej asfaltowej nawierzchni. Radny Smyda z Kokuszki upomnia³ siê o barierki zabezpieczaj¹ce przy Popradzie. K.Sikorska poprosi³a aby cyt. dyrektorzy odpowiadali na wszystkie moje pytania a nie obra ali siê. Jestem od tego, aby pytaæ. Nie yczê sobie równie, aby kasztanowcy mówili o mojej osobie. St.Szkaradek - mieszkañcy prosz¹ o geodetê, który ustali granicê drogi Leœnej w celu zagospodarowania terenu. Na osiedlu nasili³ siê wandalizm. St.Gumulak - czy jest szansa, aby ul.chrobrego sta³a siê przejezdna? Z.Grucela przypomnia³ o koniecznoœci pilnego zajêcia siê k³adk¹ wisz¹c¹ na Hanuszowie. Radny Jamrozowicz poinformowa³, e w najbardziej niebezpiecznym miejscu we wsi, na zakrêcie, nie œwiec¹ siê 2 lampy. A.Korus mówi³ na temat strony internetowej miasta i gminy, jako jednej z najgorszych w Polsce. Wiêkszoœæ informacji jest nieaktualnych. St.Leœniak podziêkowa³ za sfinalizowanie zakupu wozu stra ackiego dla OSP. J.Kossowski nawi¹za³ do wykonania bud etu. Co siê mieœci w kwocie 937 tys.z³. na prace leœne. Jakich dróg dotyczy kwota przeznaczona na remonty dróg. Opracowano projekty inwestycji i siê ich nie realizuje. W ten sposób obni a siê standard centrum miasta. J.Kraj-Gabryœ skrytykowa³a dzia³alnoœæ MGOK. Brak zajêæ z jêzyków angielskiego i niemieckiego czy z informatyki. L.Wnêk zaapelowa³a do radnych aby siê wzajemnie szanowaæ i nie siliæ siê na z³oœliwoœci. B.Szczepanik pyta³a o realizacjê ustawy o stowarzyszeniach i mówi³a o niedostatecznej informacji spo³eczeñstwa. Nie tylko brakuje jej w internecie, ale równie w gablocie na Urzêdzie. Pewnie dlatego na spotkanie ze starost¹ przyby³o tak ma³o mieszkañców. Nastêpnie zabra³ g³os burmistrz Bogaczyk: Na bud et zawsze patrzymy z niepokojem, czy wszystko uda siê zrealizowaæ. Ostatni rok by³ dobry. Posz³y inwestycje: 1. Termomodernizacja szko³y w Piwnicznej tys.z³ (dotacja 185 tys.), 2. Kanalizacja Majerza tys.z³. (dot. 516 tys.), 3. Kanalizacja opadowa na Majerzu tys. z³. (dot. 40 tys.), 4. Wodoci¹g na Majerzu - 56 tys.z³. (udzia³ mieszkañców 14 tys.), 5. Modernizacja widowni i budynku socjalnego przy stadionie tys.z³. (dot. 46 tys.), 6. Zabezpieczenie drogi w Wierchomli Ma³ej tys.z³. (dot. 200 tys.), 7. Nawierzchnia betonowa drogi na Zamakowisko 455 m tys.z³. (dot. 150 tys.), 8. Remont ul. 3 Maja tys.z³. (dot. 114 tys.), 9. Remont dróg w kier. Zaczerczyka i Borownic - 24 tys.z³. (dot. 14 tys.), 10. Remont chodnika w kier. Majerza tys.z³. (dot. 106 tys.), 11. Nawierzchnie z p³yt betonowych dróg (ponad 2 km) - azy, Zabanie, Obidza, B³ankowa, Zaczerczyk, Jarzêbaki tys. z³. (dot. 116 tys.). ¹czna suma œrodków pozabud etowych jakie œci¹gnê³a gmina w r to kwota przekraczaj¹ca 4 mln z³. Wszystko to mogliœmy zrobiæ dziêki m¹drym decyzjom Rady. W moim przekonaniu, podsumowa³ burmistrz, bud et wykonany zosta³ prawid³owo. Radny Smyda - przepompownia na Majerzu to niepotrzebne koszty. Dlaczego 15 tys. z³. zaoszczêdzone w bud ecie szko³y przesz³y na kanalizacjê Majerza. Oczyszczalnia œcieków mia³a byæ ekonomiczna, tymczasem czekaj¹ nas cenowe zmiany na gorsze. Nie ponoœmy niepotrzebnych kosztów. Uwa am równie, e ka dy z radnych powinien wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za jak¹œ dzia³kê bud etu i skupiæ siê na konkretnej pracy. R.Polakiewicz - wyliczenie op³at za wodê i œcieki jest zawy one. I dlaczego nadal nie mamy programu TVP3. Dyskusja na temat bud etu. E.Bogaczyk - 15 tys.z³ na osiedle Majerz zamyka sprawê osiedla w zakresie kanalizacji, wody i burzówki. W ten sposób jedno zadanie zosta³o w 100% zakoñczone. Nasza praca jest czêsto kontrolowana. Ostatnia kontrola w ZEAS wypad³a b.dobrze, a pracê ksiêgowej Wandy omnickiej-dulak oceniono wg ocen szkolnych na 6. Cieszê siê, e radni czêsto mnie odwiedzaj¹; jest mo liwa dyskusja na ró ne wa ne dla gminy tematy. A.Korus - za b³êdnie zaprojektowan¹ oczyszczalniê w omnicy czêœæ kosztów powinno ponieœæ biuro projektowe. T.Musialska udzieli³a wyjaœnieñ na pytanie o prace leœne i remonty dróg. Obsadzono 63 ha (6 tys. sztuk sadzonek/ 1 ha). Naprawiono po zrywce drogi na Trzeœniowy Groñ, Zamakowisko i Fiedorówkê, Zaczerczyk, i Rewa³ówkê. W r.bie ¹cym ukoñczy siê drogê na Polanê. Nastêpnie na podstawie pozytywnych opinii wszystkich komisji o wykonaniu bud etu podjêto uchwa³ê w sprawie absolutorium dla burmistrza. Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie. Dyskusji cd. A.Korus - œrodki, które zosta³y z ubieg³ego roku w ZEAS-ie za pochodne od wynagrodzeñ musz¹ byæ wyp³acone i nie powinno siê ich przesuwaæ na inne cele. Natomiast œrodki z nadwy ki w bud ecie w wys. 134,210 z³ nale y podzieliæ nastêpuj¹co: 114 tys z³ na oœwiatê, 20 tys z³ na wywóz osadów z oczyszczalni. Wniosek zosta³ przyjêty. G³ówna ksiêgowa ZEAS Wanda omnicka-dulak wyjaœni³a, e z kwoty ponad 151 tys.z³ oko³o 130 tys. to œrodki na ZUS. Rewaloryzacja wyp³at nast¹pi³a. Radny Wnêk z Wierchomli: mamy projekt rozbudowy remizy OSP i koniecznie nale y go w terminie zrealizowaæ. Energetyka nie sprz¹ta po pracach jakie wykonuje. Czy zosta³ wykonany planowany program oszczêdnoœciowy w oœwiacie? J.ra³ka - nie chcemy robiæ krzywdy nauczycielom. Proponujê wzi¹æ kredyt, eby pewne œrodki nam nie uciek³y. Dyr.K.Litwin - nauczyciele opracuj¹ arkusze organizacyjne szkó³ (najwiêkszym wydatkiem s¹ p³ace i w tym zakresie mo emy szukaæ oszczêdnoœci). Arkusze zatwierdza burmistrz, ale radni równie mog¹ zg³osiæ swoje propozycje. W r zaoszczêdziliœym ok. 160 tys.z³. A.Korus - oszczêdnoœci w oœwiacie w wys. 2% to ok. 50 tys.z³. Nale y zastano- -wiæ siê nad wydatkami, remontami, p³acami i przedyskutowaæ to na dobrze przygotowanym roboczym spotkaniu. A.Musialski - za co dyrektorzy szkó³ dostali wysokie nagrody? K.Litwin - za œwietne wyniki i wyniki uczniów. Przyjêto uchwa³y: 1) w sprawie wspó³pracy transgranicznej 2) w sprawie planu zagospodarowania Kicarza 3) w sprawie przyst¹pieniea do Zwi¹zku Miêdzygminnego Per³y Popradu oraz kilka uchwa³ dotycz¹cychdzia³ek. Odpowiedzi na interpelacje: - Koszt zabezpieczenia brzegu Popradu jest znaczny, ponad 20 tys.z³. na bariery sprê yste. Na razie wykona siê zabezpieczenia z erdzi, które wymieni siê w miarê pozyskania œrodków. - Tak zwani kasztanowcy zawsze wiedz¹ wiêcej ni my tutaj na sali. Nie nale y siê specjalnie ws³uchiwaæ w to co mówi¹. - Wszyscy jednakowo p³acimy za wodê i œcieki. Nikomu siê nie dop³aca. - Z³o yliœmy wnioski o œrodki na remont k³adki na Hanuszowie. Czeka nas wiele uzgodnieñ z przys³owiowymi 26 œwiêtymi. - Ponad 10 tys.z³. p³aci gmina Zak³adowi Energetycznemu na konserwacjê, ale nie widaæ dba³oœci Zak³adu o oœwietlenie. - Zmiana strony internetowej miasta i gminy jest konieczna. Za aktualizacjê danych musi odpowiadaæ konkretna osoba. Równie za zawartoœæ informacyjn¹ gabloty na zewn¹trz Urzêdu MiG. - Burmistrz ma wp³yw na rzeczy gminne. Czy RZGW zgodzi siê na podjêcie prac na terenach zalewowych nie wiadomo, ale zorganizujemy spotkanie w tej sprawie. Zdaniem niektórych samorz¹dowców RZGW nale y rozwi¹zaæ, a œrodki przekazaæ gminom. - Droga pod Kicarzem to koszt ok. 6,5 mln. z³. to ogromne zadanie. Poza tym 2 osoby nie wyra aj¹ zgody na przybli enie siê do ich terenów. - St.Szkaradek (w uzupe³nieniu) - na ul.koœciuszki przy k³adce jest zag³êbienie - pu³apka na kierowców - w którym jest wieczna

5 Czerwiec2005 Znad Popradu strona 5 Pan Franciszek Kotarba Zastêpca Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój ka³u a. Skoro nie bêdzie remontu nawierzchni, nale y zlikwidowaæ tê uci¹ liwoœæ. - Pieni¹dze na usuwanie szkód powodziowych rozliczane s¹ prawid³owo. - Otrzymaliœmy 40 tys.z³. z funduszu SAPARD jako wk³ad w remont boiska sportowegoi szatni. - Propozycja kontroli policyjnej w miejscach szczególnie nara onych na wandalizm jest godna wziêcia pod uwagê. Ale to wszystkiego nie za³atwi. - Nie jest do koñca podstawny zarzut do kier. MGOK, e nie prowadzi zajêæ z jêzyków obcych, poniewa nie jest to statutowy obowi¹zek domu kultury. - Sprawa dofinansowania pracy kustosza le y w gestii MGOK. - Brak programu TV3. Ugrupowanie osób z Krynicy walczy o tê sprawê. Ponadto ka dy mo e indywidualnie zaskar yæ brak programu. Gmina nie ma takich mo liwoœci. - Sporna sprawa drogi Skorupy, Walczaki. Sprawê o ochronê w³asnoœci w³aœciciele po- -sesji z³o yli w s¹dzie. Jak zakoñczy siê spór nie wiadomo. Teren przez który biegnie droga nie jest w³asnoœci¹ gminy. Z³o ono nowy pozew o usuniêcie 2 pasów betonowych i skierowanie ruchu w inne miejsce. Ruch jest b.uci¹ liwy dla w³aœcicieli posesji. Pod koniec sesyjnych obrad g³os zabra³ komendant Policji Krzysztof Olszowski: Policjanci bêd¹ prewencyjnie pouczaæ i zwracaæ uwagê w³aœcicielom samochodów tarasuj¹cych ulicê Haln¹. Kilka spraw dotycz¹cych wandalizmu skierowano do s¹du. Wiêkszoœæ sprawców to nieletni. Zdumiewa postawa rodziców, którzy do upad³ego broni¹ swoje dzieci, chocia wiedz¹, e ich czyny s¹ karygodne. BAS Szanowny Panie. W nawi¹zaniu do Pañskiego pisma z dnia r. w sprawie odbioru programu regionalnego informujê, i obszar Piwnicznej obs³uguje przemiennik TVP2, który w paœmie roz³¹cznej Dwójki w godzinach retransmituje informacyjny program TVP3 redagowany w Krakowie. Poniewa na tym terenie nie ma mo liwoœci odbioru TVP3decyzja Zarz¹du o nieroz³¹czaniu TVP2 spowoduje ca³kowity brak odbioru programów informacyjnych z Krakowa. Maj¹c na uwadze brak wolnych czêstotliwoœci oraz ostatnie informacje Ministerstwa Infrastruktury, odbiór TVP3 na tym terenie bêdzie mo liwy dopiero po wprowadzeniu cyfrowej naziemnej sieci nadawczej DVB-T, co mo e nast¹piæ za ok. 5 lat. ¹czê pozdrowienia Bogus³aw Nowak Dyrektor Oddzia³u Szkoda, e tyle piszecie o œmieciach w Popradzie. Przecie to nikogo nie rusza, nikt siê tym nie interesuje, nie œciga winnych. Mam taki pomys³, nie, nie pomys³, pytanie. Czy by³oby to równie obojêtne, gdyby tak wysypaæ te sterty przed komisariatem Policji, przed magistratem albo komunalk¹? Mo e wtedy ruszy³oby kogoœ, zmusi³o do szukania winnych? NiegroŸny na szczêœcie wypadek na ul. Daszyñskiego powinien zmobilizowaæ odpowiednie czynniki do w³aœciwego oznakowania przejœæ, postawienia znaków ostrzegawczych i informacyjnych. Na alei Koœciuszki nie ma znaku, e w pobli u jest szko³a, e przechodz¹ dzieci. Chyba powinien byæ. W ró ny sposób ludzie niszcz¹ œrodowisko. Na Czerczu wzd³u potoku rosn¹ wierzby, co prawda ju próchniej¹ce. Ale skutecznie pomagaj¹ im amatorzy owego próchna, które skutecznie, do ywego wyskrobuj¹. Po co? Mo e do doniczek pod kwiaty - myœla³am. Ale jest to podobno doskona³y materia³ do poddymiania pszczó³ i to pszczelarze eksploatuj¹ próchno. Dobrze. Tylko oszczêdzajcie drzewa, nie wyskrobujcie wci¹ tych samych, bo w koñcu ich braknie. A kto jak kto, ale wasze pszczo³y bez roœlinnoœci wszelkiej nie bêd¹ u yteczne. Pora one i uschniête drzewa iglaste w parku przy azienkach powinny byæ natychmiast usuniête. Zanim zara ¹ siê nastêpne. Dobrze by³oby przyjrzeæ siê drzewostanowi w tym miejscu, bo chyba niektóre drzewa i krzewy wymagaj¹ pomocy - zadbania o ich stan. Wykonanie bud etu Zak³adu Leœno - Drzewnego za 2004 rok Dochody - wykonanie ,03 (100.30%). Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych (dzier awa gruntów, czynsz za mieszkanie) ,98 (102,82%) z planu; Wp³ywy z us³ug (wynajem pokoi OW Leœniczówka ,23; refaktury ,65) ,88 (102,41%); Wp³ywy ze sprzeda y sk³adników maj¹tkowych ,73 (100,19%) - sprzedano drewno ,78 m szeœc. za kwotê: ,09 z³. (fakturowane) - sprzedano ³uparkê do drewna, p³ug do odœnie ania, zbêdne czêœci z magazynu za ³¹czn¹ kwotê: 2.842,65 z³. Pozosta³e odsetki - % konta bankowego 2.166,49; odsetki za nieterminowe wyp³aty - 470,53 razem: 2.637,02 (109,88%); Wp³ywy z ró nych dochodów ,42 (101,20%); Wydatki wynios³y ,87 (95,86%) - w tym: Nagrody i wydatki niezaliczone do osobowego funduszu p³ac - 530,85 (88,48%); Wynagrodzenie osobowe pracowników (13 osób - 11 pe³nych etatów) ,24 (99,99%); Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 (97,25%); Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne ,99 (98,62%); Sk³adki na Fundusz Pracy ,05 (97,85%) Zakup materia³ów i wyposa enia ,02 (87,22%); Zakup energii ,76 (78,03%); Zakup us³ug remontowych - remont dróg po których prowadzono zrywkê drewna - droga Trzeœniowy Groñ i Duchówka, droga na Magóry, Zamakowisko, Rewa³ówka, Zaczerczyk, droga G³êbokie ,00 - konserwacja centrali telefonicznej, przegl¹d kas fiskalnych, remont pieca CO i alarmu ,15 Razem ,15 (84,86%). Zakup pozosta³ych us³ug ,10 (94,68%) - wydatki zwi¹zane z pozyskaniem drewna, hodowl¹ i ochron¹ lasu, przygotowaniem szlaków zrywkowych i odœnie aniem ,71. a) pozyskanie drewna Piwniczna ,15 m szeœc.; Wierchomla ,70; omnica - 350,17; Kokuszka - 270,99; Zubrzyk - 28,88. Razem ,89 m szeœciennych. b) hodowla lasu Odnowienia i dolesienia - 15,69 ha; poprawki i uzupe³nienia - 3,07; melioracje agrotechniczne - 14,37; pielêgnacje upraw - 39,25; pielêgnacje m³odników - 39,10 ha. c) ochrona lasu Zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem przez zwierzynê ha. Oraz inne op³aty i sk³adki w wys ,76 z³. Dyr. Zak³adu Leœno-Drzewnego in. Teofila Musialska

6 strona 6 Znad Popradu Czerwiec 2005 W naszych szko³ach Nauczyæ odpowiedzialnoœci Dzisiaj prezentacja ostatniej pi¹tej z kolei szko³y podstawowej w gminie. O szkole w Wierchomli Wielkiej rozmawia³am z dyrektork¹, z uczniami. Mgr Maria Marmuszewska ukoñczy³a pedagogikê i pedagogikê wczesnoszkoln¹, studia podyplomowe z organizacji i zarz¹dzania. Mê atka, trzech synów, do pracy doje d a z Cyganowic. Pracuje 19. rok, od pocz¹tku w szkole w Wierchomli. Od dwu lat jest dyrektork¹ szko³y, któr¹ przejê³a po p.danieli Szewczyk wygrywaj¹c konkurs. Wierchomla jest pewnie moim przeznaczeniem zawodowym. Tak to czujê. Jest mi tu dobrze, mam dobrych nauczycieli, wspó³pracuj¹cych ze szko³¹ rodziców, œwietne dzieciaki. Wszystko co robiê, chcê zrobiæ najlepiej dla mojej szko³y - powiedzia³a o sobie. M.L. - Jak ocenia Pani swojê szko³ê jako bazê kszta³cenia dzieci w tej wsi? Jest to przecie ambitna, rozwijaj¹ca siê wieœ, co widaæ choæby po nowoczesnej zabudowie. M.M. - Od 2 lat jestem dyrektork¹ szko³y. Mogê powiedzieæ z ca³¹ pewnoœci¹, e budynek jest dobrze utrzymany i wyposa ony, ma wystarczaj¹c¹ iloœæ pomieszczeñ, dobre warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci ucz¹cych siê w tej szkole. Budynek ogrzewany olejowo, nie zanieczyszcza œrodowiska. Wyposa enie w œrodki dydaktyczne dobre, jest wszystko, co do realizacji programów potrzebne, do wykonywania wszystkich funkcji szko³y - dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej. Nie mo e byæ bowiem mowy o dobrej pracy szko³y, jeœli któr¹œ z tych funkcji siê pomija albo nie w pe³ni realizuje. Oczywiœcie, e najwa niejsze jest nauczanie i do tej funkcji mam m³od¹, dobrze przygotowan¹ kadrê, nauczycieli, którzy nie traktuj¹ swoich obowi¹zków od dzwonka do dzwonka. Maj¹ wiele pomys³ów, inicjuj¹ ciekawe formy pracy dydaktycznej, wychowawczej, poœwiêcaj¹ wiele czasu swoim wychowankom. Owocuje to wieloma sukcesami naszych uczniów w konkursach, przegl¹dach zespo³ów itp. np. I miejsce w konkursie ortograficznym w Starym S¹czu zajê³a ucz. kl III Natalia Jojczyk przygotowana przez wychowawczyniê klasy Renatê Wnêk. W zesz³orocznym przegl¹dzie nasz teatrzyk otrzyma³ I miejsce za Legendê o œw. Kindze, przygotowa³y j¹ z dzieæmi nauczycielki klas I-III prowadz¹ce kó³ko teatralne. Aby rozwin¹æ, pog³êbiæ wiedzê uczniów organizujemy szkolne konkursy np. Znam baœnie Andersena, Wiem wszystko o Janie Pawle II, matematyczny, informatyczny, konkurs SKO i inne. Trosk¹ naszej szko³y jest nauczenie czytania ze zrozumieniem, a w zakresie rozwoju jêzyka pisanego doskonalenie ró nych form wypowiedzi. St¹d w ci¹gu ca³ego roku uczniowie maj¹ dodatkowe zajêcia z czytania i pisania stosownie do poziomu nauki. Potrzebê takich æwiczeñ zasugerowa³y wyniki testów zewnêtrznych i wewnêtrznych równie. Dzieciom wiejskim najtrudniej wypowiedzieæ siê pisemnie i my im pomagamy tê umiejêtnoœæ opanowaæ. Robi¹ to nauczycielki klas I-III i polonistka. Bardzo mi osobiœcie na tym zale y, a poniewa znam dobrze œrodowisko, mam rozeznanie w potrzebach uczniów w tym wzglêdzie. Nasz¹ bazê do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych wzbogaciliœmy ostatnio o k¹cik regionalny - to wa ny element w nauczaniu i wychowaniu naszych dzieci. M.L. - Pani dyrektor, s³yszy siê czêsto w mediach, czyta w prasie, e szko³y nie wychowuj¹. A Pani mówi o tej wa nej, nieod³¹cznej od kszta³cenia funkcji, daj¹c jej odpowiednie miejsce w ca³okszta³cie pracy. Przed chwil¹ by³a przerwa i prawie nie s³ychaæ dzieci, nie ma krzyków, ha³asu. To œwiadczy o pracy wychowawczej. Dyrektorka i super uczeñ szko³y, Iza Miejska Natalka w³aœnie odebra³a dyplom M.M. - Przyzwyczajamy dzieci do kulturalnego, spokojnego spêdzania przerw no i dodatkowo szepnê³am im, e mamy goœcia w szkole. Czy szko³a wychowuje? Oczywiœcie, e tak. Robi¹ to najlepiej rodzice, my wspó³dzia³amy z nimi, bo muszê powiedzieæ, e rozumiemy siê, wspó³pracujemy, nie ma rozbie noœci w uznawanych przez dom i szko³ê wartoœciach, którymi kierujemy siê wychowuj¹c nasze dzieci. Oczywiœcie, szko³a ma swoje plany wychowawcze, których podstawowym za³o eniem jest poszanowanie godnoœci w³asnej i drugiego cz³owieka. Nasz program wychowania oparty jest na wartoœciach chrzeœcijañskich - wspólne ustalenia rodziców, uczniów i nauczycieli i szko³a je realizuje, a jako kobieta, matka, nauczycielka i dyrektorka stwierdzam, e nie znam lepszych podstaw wychowania cz³owieka jak dekalog. Na cotygodniowych krótkich apelach omawiamy problemy wychowawcze, rozmawiamy, oceniamy na bie ¹co to, co siê dzieje. Przy ma³ej iloœci dzieci nie jest to trudne, bo ka de dziecko widzimy nie tylko na lekcji ale i przerwie, w czasie zabawy itd. Uczniowie opracowali kanon szko³y (wisi na korytarzu) i wed³ug jego wskazañ oceniaj¹ swoje postêpowanie, a my ich do tego przyzwyczajamy, uczymy odpowiedzialnoœci za swoje czyny, za swoje ycie. Uczymy te napra-wiania z³ych czynów, przepraszania, wybaczania sobie, to jest takie wa ne. e nam siê to w znacznej mierze udaje, to zas³uga rodziców, którzy m¹drze chowaj¹ swoje pociechy. Nauczycielom przypominam wielokrotnie, e musz¹ byæ dla uczniów wzorem takiej postawy, bo dziecko zawsze siê na kimœ wzoruje. Kiedy s³yszê pozytywne opinie o naszych uczniach w gimnazjum, o ich sukcesach w konkursach czy nauce, wiem, e idziemy dobr¹ drog¹. Myœlê, e nasze starania, by nasze wiejskie dzieci mia³y mo liwoœæ pokazania siê na zewn¹trz, s¹ potrzebne i owocuj¹. Staram siê, by ka dy sukces dziecka zosta³ dostrze ony, nagrodzony, eby o nim mówiæ, bo to te pouczaj¹cy przyk³ad dla innych. Pracê nauczycieli tej szko³y widaæ te w ka dej sali lekcyjnej, w ka dym miejscu szko³y. W bogatym wystroju wnêtrz wiele plastycznych prac dzieci, na korytarzach wisz¹ w ramkach za szk³em pejza e, architektura, stanowi¹c wartoœciow¹ dekoracjê. Wiele prac wykonuj¹ uczniowie na zajêciach kó³ zainteresowañ prowadzonych przez nauczycieli, którzy poœwiêcaj¹c swój czas, realizuj¹ swoje pasje jak Tomasz Baziak swoje ekologiczne zainteresowania przekazuj¹cy uczniom. To co dobre w tej szkole dyrektorka przypisuje nie tylko nauczycielom i sobie, maj¹ w tym udzia³ uczniowie, rodzice ze swoim zaanga owaniem w ycie szko³y. Poziom intelektualny uczniów i ich osi¹gniêcia dyrektorka ocenia jako dobry, co wskazuj¹ wewnêtrzne i zewnêtrzne badania wiedzy. By³am bardzo zaniepokojna, gdy mówi³o siê o likwidacji szko³y w Wierchomli - mówi³a dyrektorka p.m.marmuszewska - takie szko³y s¹ przyjazne dzieciom, sprzyjaj¹ prawid³owemu rozwojowi dziecka. W szko³ach - molochach dziecko czuje siê zagubione w t³umie. Tê oczywist¹ prawdê potwierdzi³a i potwierdza praktyka, a przecie nie ma wa niejszej sprawy jak kszta³cenie i wychowanie naszych dzieci. A dzieci w Wierchomli lubi¹ swoj¹ szko³ê, w której czuj¹ siê dobrze, bezpiecznie. Ewelina, Izabela i inne mówi³y o dobrych nauczycielach i fajnych kole ankach, weso³ych zabawach, tu jest mi³o i domowo - powiedzia³a przewodnicz¹ca Szkolnego Samorz¹du Izabela Miejska. Zaœ w planach na przysz³oœæ tej szko³y dyrektorka stawia na wiedzê i wychowanie. Cz³owiek maj¹cy zasady moralne i odpowiedni¹ wiedzê nie da sob¹ ³atwo kierowaæ, narzucaæ sobie pogl¹dów, zachowañ - powiedzia³a. Cyklem artyku³ów prezentowa³am szko³y w naszej gminie, szko³y pracuj¹ce w ró nych warunkach, ale z ogromn¹ trosk¹ o nasze dzieci, nasz¹ przysz³oœæ. Czy mo e to byæ temat niewa ny dla mieszkañców naszej gminy? Dla zespo³u redakcyjnego i przygotowuj¹cej materia³y o szko³ach - bardzo wa ny! Maria Lebdowiczowa

7 Czerwiec2005 Znad Popradu strona 7 Strony o dzieciach i m³odzie y, strony m³odzie y MARSZ YWYCH - Oœwiêcim, 5 maja 2005 roku Szliœmy razem z osiemnastoma tysi¹cami ydów z ca³ego œwiata, aby daæ œwiadectwo prawdzie o tragedii holokaustu i wyraziæ sw¹ solidarnoœæ w walce o pokój i równoœæ ludzi. Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór Z lasu do lasu, z pól do pól Wszêdzie nas pêdzi, wszêdzie gna Harcerska dola radosna... Tym razem w majowy d d ysty poranek dojechaliœmy do Oœwiêcimia, nie maj¹c pojêcia co tam zobaczymy i prze yjemy. Kolejka wchodz¹cych na teren obozu by³a bez koñca. Ludzie mówi¹cy we wszystkich jêzykach œwiata, powiewaj¹cy ró no-kolorowymi flagami, zagaduj¹cy, pytaj¹cy, uœmiechaj¹cy siê i czêsto dziêkuj¹cy harcerzom polskim, e s¹ tutaj, z nimi, w tym dniu. - Moja wnuczka te jest harcerk¹, ale w Izraelu - powiedzia³ starszy pan zatrzymuj¹c siê przy naszej grupie. - Ja przed wojn¹ by³am harcerk¹ w dru ynie w Bi³goraju - wspomnia³a z uœmiechem siwa pani, trzymaj¹c w rêku ma³¹ kanadyjsk¹ chor¹giewkê. A ca³y ten t³um ludzi m³odych i starszych okrywa³y jednakowe nieprzemakalne granatowe kurtki, jakby na znak jednoœci, solidarnoœci we wspólnej sprawie, wspólnym sprzeciwie wobec przemocy i niesprawiedliwoœci, terroryzmowi i wojnie. Niespe³na tydzieñ temu na zbiórce w harcówce Ola powiedzia³a: - Ale ja siê bojê ydów. - Dlaczego? - spyta³am zdziwiona. - Bo ydzi s¹ Ÿli. - Czemu tak myœlisz? Widzia³aœ kiedykolwiek yda? - Nie. Ale tak jakoœ mi siê kojarzy... Nasza rozmowa na tym siê nie skoñczy³a. Ola parê dni wczeœniej by³a wspó³organizatork¹ akademii szkolnej poœwiêconej ofiarom holokaustu, odgrywa³a w niej jedn¹ z g³ównych ról. A mimo to, usi³uj¹c wyt³umaczyæ jej bezpodstawnoœæ tego strachu i uprzedzenia, przytaczaj¹c znane ka demu dziecku przyk³ady z religii i wydarzenia historyczne czu³am, e nie osi¹gam sukcesu, e ta drzazga gdzieœ g³êboko w niej tkwi i ju. Przerazi³am siê, bo w tej chwili zrozumia³am, mia³am ywy obraz tego, jak rodzi siê rasizm. Ola ba³a siê niewiadomo dlaczego. S³owo yd kojarzy³o jej siê Ÿle bez wyraÿnego powodu. A od lêku do nienawiœci tylko jeden krok... Teraz otoczy³o nas tysi¹ce ydów z ró nych krajów œwiata. Rozgadani, zamyœleni, smutni, weseli, m³odzi, starzy, w ró nych strojach, modl¹cy siê, jedz¹cy, pytaj¹cy o drogê do WC - zwyczajnie, jak to ludzie. A Ola i inni harcerze przywo³ywali z pamiêci swój niewielki zasób angielskich zwrotów, machali rêkami chc¹c siê porozumieæ, uœmiechali siê, pozowali do zdjêæ i nie widzieli nic dziwnego w tym, e ten przystojny m³ody ch³opak, który ich zagadn¹³, mia³ na g³owie bia³¹ myckê, a pod granatow¹ kurtk¹ czarny fartuch. A wœród tych, co powiewali tak¹ fajn¹, kolorow¹ flag¹, by³o kilkoro z czarn¹ skór¹ i dziwnymi rysami twarzy. Wszyscy przyszliœmy tam w tym samym celu, wiêc prawie siê znaliœmy, lubi-liœmy siê, nie byliœmy sobie obcy. Tym razem w wielkim muzeum, jakim jest obóz w Oœwiêcimiu, wszystkie drzwi by³y otwarte dla zwiedzaj¹cych. Nie mieliœmy wiele czasu, tyle, by tylko rzuciæ okiem na to okropne œwiadectwo zbrodni ludzi przeciwko ludziom. Ale to wystarczy³o. Harcerze stanêli teraz przed ogromnym zdjêciem zag³odzonych dzieci: wystaj¹ce koœci, przezroczysta skóra, napuchniête twarze z wielkimi, szklistymi oczami i s³owa druhny: - Pamiêtajcie, je eli kiedykolwiek przyjdzie wam do g³owy wyrzuciæ jedzenie, chocia ma³y kawa³ek chleba, przypomnijcie sobie to zdjêcie. Powiewaj¹c bia³o-czerwonymi flagami, które czêsto spl¹tywa³y siê z bia³ym p³ótnem z niebiesk¹ gwiazd¹ Izraela, uczestniczyliœmy w Marszu ywych. Przeszliœmy w milczeniu drogê spod bramy z cynicznym has³em praca czyni wolnym obozu w Oœwiêcimiu do bramy obozu zag³ady w Brzezince. Ten niekoñcz¹cy siê pochód ludzi ca³ego œwiata by³ krzykiem: Dlaczego?, by³ rozkazem: Nigdy wiêcej!. Przechodz¹c o zmierzchu przez pusty ju teren obozu, harcerze zaczêli pytaæ: Jak to by³o?. Instruktorzy mówili, pokazywali: Tymi torami..., W tym baraku..., W tej ³aŸni..., W tym piecu..., a oni widzieli w wyobraÿni wje d aj¹cy za rampê poci¹g, otwieraj¹ce siê wagony, ludzi, dzieci wierz¹ce, e nie bêdzie im tutaj tak Ÿle, i to, co siê póÿniej z nimi dzia³o... i zobaczyli to na ywo, przedstawione symbolicznym obrazem profesjonalnego teatru dzieciêcego, gdy ju byli tak zmêczeni i g³odni po trudach ca³ego, pe³nego wra eñ dnia, e nie bardzo rozró niali fikcjê od rzeczywistoœci. 34 harcerki i harcerze (13-14 lat) z 4 Nowos¹deckiej Dru yny Harcerskiej ar, 7 NDH Echo i 1 NDH W³óczykije dzia³aj¹cych przy Szkole Podst. nr 1 w Piwnicznej - Zdroju i Szkole Podst. w omnicy - Zdroju, pod opiek¹ swoich dru ynowych druhny Ewy ywczak i przewodniczek: Moniki Kierczyñskiej i Magdaleny Kucaby po raz pierwszy uczestniczy³o w Marszu ywych, bêd¹c po raz pierwszy w hitlerowskim obozie zag³ady - Oœwiêcim - Brzezinka. Piêkno naszych lasów Nadleœnictwo Piwniczna zaprosi³o m³odzie gimnazjaln¹ z terenu gmin Piwniczna - Zdrój, Rytro i Muszyna do udzia³u w konkursie plastycznym Piêkno Lasów Beskidu S¹deckiego. W konkursie wziê³o udzia³ 23 dzieci z gimnazjów w Muszynie, Z³ockiem i omnicy - Zdroju. dzieci. Jury w sk³adzie: nadleœniczy Henryk ytkowicz, art. plastyk Barbara Paluchowa i Krzysztof Tomasiak przyzna³o nagrody: I - Iwona Garwol - Muszyna, II - El bieta Rychwa - Muszyna, III - And elina Tomasiak - Z³ockie. Wyró nienia: Angelika Król - omnica - Zdrój, Izabela Jakiel - Z³ockie, Wiktor Gwi d i dla najm³odszej uczestniczki konkursu z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie - szeœciolatki Justynki Hniatuk. Nagrodzeni dostali piêkne nagrody ksi¹ kowe o tematyce przyrodniczo - leœnej. K.T.

8 strona 8 Znad Popradu Czerwiec 2005 Tam umiej¹ byæ razem Do tego niewielkiego miasta pod Londynem œci¹gaj¹ ostatnimi czasy ca³kiem spore zastêpy naszych rodaków. Sk¹d taka popularnoœæ niczym specjalnym nie wyró niaj¹cej siê mieœciny? Podobno za promocjê tego miejsca wœród Polaków odpowiedzalna jest grupa oszustów, którzy w wydawanych w naszym kraju gazetach zamieszczali og³oszenia o dobrej pracy i tanim zakwaterowaniu. Grono oszukanych, czêsto równie okradzonych i pobitych ludzi, którzy w swoim zdesperowaniu pope³nili jeden grzech - grzech naiwnoœci, ros³o ka dego dnia. Pisaliœmy o nich niejednokrotnie na ³amach Dziennika. Je eli mieli doœæ si³, by dalej walczyæ z losem i nie wracali od razu do Polski, zaciskali zêby, znajdowali pracê, z regu³y u jakiegoœ lokalnego Hindusai powoli stawali na nogi. W Slough znalaz³ siê ktoœ, kto zdecydowa³ siê pomóc coraz wiêkszej grupie Polaków. Mieszkaj¹ca tu od 30 lat Krystyna Dulak-Kulej sama opracowa³a program zajêæ, poprosi³a miejscowego proboszcza o udostêpnienie koœcielnej sali i od kilku ju miesiêcy prowadzi lekcje jêzyka angielskiego, na które ka dej niedzieli przychodzi kilkadziesi¹t osób. - Pamiêtajcie, English is your bread! - mówi do swoich uczniów, przedstawicieli trzech pokoleñ, którzy przyjechali na Wyspy z wiar¹ w lepsz¹ przysz³oœæ. Angielski to wasz chleb i mas³o. Jest ju po dziewiêtnastej, ale w budynku koœcielnym nadal pali siê œwiat³o. W sali parafialnej kilkudziesiêciu Polaków pod okiem Krystyny Dulak-Kulej w³aœnie uczy siê angielskiego. Pomieszczenie jest przestronne, na antresoli stoj¹ w rzêdach pó³ki wype³nione ksi¹ kami. Gdyby by³a taka potrzeba, mog³oby tu spokojnie zmieœciæ siê du o wiecej osób. Zreszt¹ takie pomieszczenia w wielu innych parafiach, wype³nione b³og¹ cisz¹, mog³yby zacz¹æ pulsowaæ yciem, gdyby tylko by³o wiêcej takich ludzi jak Krystyna Dulek-Kulej i proboszcz w Slough, który zgodzi³ siê... pomagaæ innym. - Pamiêtajcie, e angielski jest waszym chlebem. Musicie siê uczyæ - mówi nauczycielka do wpatrzonych w ni¹ uczniów. Nie jest to jednak klasa, do jakiej wszyscy przywykliœmy w szko³ach. Tutaj w jednej ³awce szeœædziesiêciolatek siedzi razem ze œwie o upieczonym absolwentem zawodówki. Jakby nie patrzeæ - trzy pokolenia. Jedni przyjechali tu zostawiaj¹c w Polsce zad³u one mieszkania i oczekuj¹ce powrotu rodziny. Inni nie zostawili nic za sob¹, bo ich ycie tak naprawdê dopiero siê zaczyna. W ma³ych polskich miasteczkach czêsto nie da siê normalnie yæ, mo na tam co najwy ej wegetowaæ. - Tego czêsto nie s¹ w stanie zrozumieæ starzy emigranci, którzy zarzucj¹ nam, e bez powodu wyjechaliœmy z w³asnego kraju - mówi jeden z m³odszych uczniów pani Krystyny. - Mo e dlatego ci Polacy, którzy przyje d aj¹ tu do pracy, traktowani s¹ z du ym dystansem, raczej nieufnie. Ale nie wszyscy tak myœl¹, skoro zorganizowano w³aœnie dla nas kursy jêzykowe! - dodaje. Krystyna Dulak-Kulej cieszy siê wielk¹ sympati¹ osób, które bior¹ udzia³ w kursie. Nie tylko dlatego, e atmosfera ka dych zajêæ jest bardzo ciep³a i e, nie licz¹c kilku pensów na pr¹d, nie trzeba za nie p³aciæ. Wa niejsze jest chyba to, e do tej pory nikt w Slough specjalnie nie zaprz¹ta³ sobie g³owy coraz wiêksz¹ grup¹ Polaków, którzy sterroryzowani przez dzia³aj¹c¹ tu szajkê oszustów, nie potrafili odnaleÿæ siê w nowej rzeczywistoœci. Byli jednak na tyle zdeterminowani, e mimo wszystko nie chcieli wracaæ do kraju. - Jestem tu razem z mê em. Tak jak niemal wszyscy, my równie zostaliœmy oszukani przez ludzi, którzy obiecali nam pracê i mieszkanie. Ale powoli wszystko zaczyna siê jakoœ uk³adaæ. Nie mamy zamiaru wracaæ teraz do Polski. Razem z nami jest tu nasza córka. Skoñczy³a studia, ma dwa fakultety, ale w Polsce nie by³o dla niej pracy. Tu te nie jest szczêœliwa, e zmywa naczynia, ale wierzymy, e prêdzej czy póÿniej to siê zmieni. - A co siê mo e zmieniæ w najbli szej przysz³oœci w naszym kraju? - pyta kobieta w œrednim wieku, œciskaj¹ca w rêku notatki z w³aœnie zakoñczonej lekcji angielskiego. Ju nie s¹ naiwni. Zastêpy naszych rodaków znalaz³y siê w podlondyñskim Slough za spraw¹ grupy oszustów, którzy w wydawanych w Polsce gazetach zamieszczali og³oszenia o dobrej pracy i tanim zakwaterowaniu dla ka dego, kto tylko zdecyduje siê tu przyjechaæ. Grono oszukanych, czêsto równie okradzonych i pobitych ludzi, którzy w swoim zdesperowaniu pope³nili jeden grzech - grzech naiwnoœci. Teraz nie s¹ ju naiwni, ale bez znajomoœci jêzyka i tak skazani s¹ na pracê za mniej ni 200 funtów na tydzieñ i zale noœæ od poœrednika. W³aœnie dlatego Krystyna Dulak-Kulej uzna³a, e skoro zdecydowa³a siê pomóc swoim rodakom, to najlepszym sposobem bêdzie zorganizowanie dla nich kursu jêzykowego, bo ju podstawowa znajomoœæ angielskiego jest przepustk¹ do godziwego ycia. Niemal na ka dej lekcji kilkudziesiêciu podopiecznych pani Krystyny powtarza za ni¹: English is my bread. Kursy to jednak nie tylko jêzyk. Pracuj¹cy w Slough Polacy przestali byæ zatomizowan¹ i bez³adn¹ mas¹ obcych sobie osób. Teraz regularnie siê spotykaj¹, rozmawiaj¹ ze sob¹, wymieniaj¹ siê doœwiadczeniami i informacjami. S¹ razem. Staj¹ siê solidarni. - Gdybyœmy rzeczywiœcie potrafili siê zjednoczyæ, choæ brzmi to mo e górnolotnie, adna mafia oszustów nie by³aby w stanie nas tu teroryzowaæ - mówi z przekonaniem jeden z uczestników kursu. Dobro rodzi dobro. Pyta mnie pan, dlaczego wpad³am na pomys³ zorganizowania w naszej parafii tych kursów. Wierzê w prawdziwoœæ góralskiego porzekad³a: Uc sie uc, nie bedzie cie bida t³uc. Zreszt¹ sama mia³am bardzo oddanych nauczycieli, zarówno w szkole œredniej jak i póÿniej na studiach jêzykowych. Ci ludzie, jeœli tylko ktoœ tego chcia³, gotowi byli nieodp³atnie poœwiêcaæ swój wolny czas. Dobro poci¹ga za sob¹ kolejne dobro i ten projekt tak traktujê, jako pewnego rodzaju poœredni¹ formê odp³aty za to, czego sama zazna³am ze strony innych ludzi. Siedzimy w budynku nale ¹cym do parafii. Tu chybaw szczególnoœci powinno siê dostrzegaæ cz³owieka w potrzebie, bliÿniego. Nie mo na tu pomin¹æ pomocy Jadwigi Pober oraz wspó³pracy zadeklarowanej przez Annê Przedpe³sk¹ i Alê Wojas. Moim doœwiadczeniem, programem kursu i materia³ami, którymi dysponujê, bardzo chêtnie podzielê siê z ka dym, kto zechcia³by coœ podobnego zrobiæ w innym mieœcie, w swojej parafii - mówi pani Krystyna. Na razie pomys³ organizowania kursów jêzykowych uda³o siê jej sprzedaæ firmie, w której pracuje - British Airports Authority (BAA). Projekt kursu jêzyka angielskiego dla Polaków zg³osi³a na zorganizowany przez BAA konkurs wolontariacki. Dosta³a nagrodê i w ten sposób zdoby³a pierwsze 250 funtów na realizacjê swoich planów. Kolejne 250 funtów przeznaczy³ na ten cel dyrektor Terminal IV lotniska Heathrow, który bardzo yczliwie postrzega obecnoœæ Polaków w brytyjskiej gospodarce. - Dziêki tym pieni¹dzom bêdzie mo na kupiæ rzutnik, mikrofon, tablicê. To dla nas bardzo du o - cieszy siê pani Krystyna - jeœli dziêki kursom któremuœ z moich uczniów uda siê dostaæ dobr¹ pracê, np. na lotnisku, w firmie, w której sama jestem zatrudniona, proszê mi wierzyæ, bêdê bardzo szczêœliwa - zapewnia z uœmiechem na twarzy. Szymon Gurbin Przedruk: Dziennik Polski, marca 2005 Mistrzyni Polski w Poezji Laureaci - Mistrzowie Miêdzynarodowego Konkursu Mistrzostw Polski w Poezji: od lewej - w zastêpstwie nieobecnego Marka Baterowicza z Kensington w Australii jego córka, dalej - Barbara Paluchowa z Piwnicznej - Zdroju, Konrad Dobrowolski z Hrubieszowa, Wies³aw Gromadzki z Bia³ej Podlaskiej, oraz minister Jagieliñski, Starosta opoczyñski Andrzej Nasulewicz, kurator Ewa Zió³kowska - przedst. Wojewody ódzkiego, ks.kanonik proboszcz Bia³aczowa Henryk Wójcik, wiceprezes SAP - Zbigniew Gretka, burmistrz Opoczna Jan Wieruszewski, burmistrz Bia³aczowa Bogdan Cichowski, prezes Towarzystwa Przyjació³ W¹glan Waldemar JóŸwik, od 24 lat organizator konkursu. Kryszta³owe puchary z or³em w koronie i imienn¹ plakietk¹ ufundowa³ dla mistrzów prezydent Aleksander Kwaœniewski. Uroczystoœæ rozdania nagród i wyró nieñ odby³a siê w Pa³acu Ma³achowskich w Bia³aczowie, pod odzi¹. Jury przewodniczy³ Stanis³aw Stanik, cz³onek ZLP i SDP, pisarz, poeta, krytyk literacki z Warszawy.

9 Czerwiec2005 Znad Popradu strona 9 Dobre s³owo i dzia³anie L¹duj¹c 6. maja 2005 r. w Balicach w porcie im. Jana Paw³a II mia³am niez³omne przekonanie, e przez 35 lat ycia poza Polsk¹ jeszcze nigdy nie wje d a³am do tak uduchowionej ojczyzny. A mo e to ja patrzy³am na ni¹ bardziej uduchowionymi œmierci¹ Ojca Œwiêtego oczyma, w ka dym staraj¹c siê widzieæ swego brata czy siostrê w postkomunistycznej ojczyÿnie. Œmieræ Ojca œw. prze ywa³am chora, samotnie na dalekiej wyspie, choæ przed telewizorem. Myœl moja pod¹ a³a na dziedziniec piwniczañskiego koœcio³a. I oto sprawdzi³o siê, bo na zdjêciu w Znad Popradu widzê grz¹dkê œwiate³ i kwiatów przed koœcio³em, gdy w sercach poetek Wandy i Barbary pisa³y siê wiersze - wyraziciele odczuæ wszystkich piwniczan - W moim sercu wci¹ wschodzi ciep³y promieñ Twojego spojrzenia (W..D.). Pod¹ a³am te myœl¹ na staros¹deckie b³onia (1999) przywo³uj¹c w pamiêci zwroteczkê: Wrócicie Ojcze Œwiêty œwiat niesêcy w d³oni A nauce Wasy ludzkoœ sie pok³oni. Gdy Jan Pawe³ II mówi³ do milionów, a przemawia³ do ka dego z osobna, jakbyœmy wszyscy doznawali niewidzialnej prywatnej audiencji. Mnie osobiœcie przyœni³ siê wielekroæ, a najsymboliczniej w dniu, w noc swego pogrzebu. Zbieg³o siê to, œmiem wierzyæ, symbolicznie a wymownie, z za³o eniem przeze mnie w tym dniu fundacji Projekt jêzykowy - dobre s³owo nastawionej na pomoc jêzykowo bezradnym Polakom przyby³ym do Anglii za chlebem. Spotykamy siê po niedzielnej mszy œw. w polskim koœciele pod Londynem i zawi¹zujemy pewn¹ rodzinê wzajemnej pomocy, nie tylko duchowego wsparcia, ale i konkretnego szukania pracy w oparciu o garœæ angielskich s³ów i wyra eñ. Emigrantom w³oskim czy niemieckim jest pod tym wzglêdem ³atwiej. W tych jêzykach jak siê pisze tak siê mówi, a wiêc samouk sobie Jan Pawe³ II moim nauczycielem wartoœci w szkole ycia - konkurs Na konkurs zorganizowany przez Powiatow¹ i Miejsko-Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Starym S¹czu oraz Gimnazjum w Barcicach wp³ynê³o ogó³em 226 prac (II etap). W tym w poszczególnych kategoriach wiekowych: uczniowie szkó³ podstawowych - 121, uczniowie gimnazjów - 84, szkó³ ponadpodstawowych W poszczególnych formach oceniano: wiersze - 121, listy - 57, kartka pamiêtnika Jeden z nades³anych zestawów wierszy nie by³ punktowany ze wzglêdów regulaminowych. Po wnikliwym przeanalizowaniu prac konkursowych jury w sk³adzie: Wanda omnicka-dulak, Danuta Su³kowska, Beata Polakiewicz zebra³o siê na posiedzeniu w dniu 13 maja 2005 r. i przyzna³o nagrody oraz wyró nienia: A. Szko³y Podstawowe Wiersze: I m - Natalia Basta (Gródek nad Dunajcem) oraz Agnieszka Pachut (Jazowsko) wyró nienie - Katarzyna Ortyl (Piwniczna) Listy: I m - Krzysztof Pierzcha³a (Nawojowa) Pamiêtnik: I m. - Katarzyna Kurnyta (Kamionka Wielka) B. Gimnazja Wiersze: I m - Joanna D³ugosz (Piwniczna Zdrój) III m - Agnieszka Durlak oraz Magdalena Fr¹czek (Piwniczna Zdrój) wyró nienia - Aneta Maœlanka, Anna Mrówka, Justyna Kowalska, Patrycja Hyclak, Katarzyna Gumulak (Piwniczna Zdrój), Anna ywczak ( omnica Zdrój ) Listy: I m - Sylwia Drabik( Brzezna) Pamiêtnik: I nie przyznano II m - Anna Golonka (Nowy S¹cz) oraz Ewelina Kowalczyk (Brzezna) wyró nienie - Darek Jamrozowicz (Piwniczna Zdrój) dyplom - Beata Bo³oz ( omnica Zdrój) Konkurs przyniós³ bogate owoce w postaci prac odzwierciedlaj¹cych g³êbokoœæ przemyœleñ dzieci i m³odzie y, zarówno w prze ywaniu samego pontyfikatu jak i chwili odchodzenia Jana Paw³a II. Wiêkszoœæ prac cechuje du y ³adunek emocjonalny, wyra any w najró norodniejszych sformu³owaniach opisuj¹cych postaæ i nauczanie Papie a oraz stosunek m³odzie y do Ojca Œwiêtego. Ogromne znaczenie mia³ fakt og³oszenia konkursu bezpoœrednio po œmierci Jana Paw³a II, st¹d widoczne emocje: al, poczucie bezradnoœci, zadawane pytania. Obrady Komisji Konkursowej odbywa³y siê 13 maja 2005 roku. Dotychczas ten dzieñ kojarzy³ siê z kolejn¹ rocznic¹ zamachu na ycie Ojca Œwiêtego. Teraz bêdzie kojarzony z decyzj¹ obecnego papie a Benedykta XVI o rozpoczêciu procesu beatyfikacyjnego Jana Paw³a II. Wœród prac konkursowych pojawia³y siê utwory-modlitwy nie za, lecz do Ojca Œwiêtego: Ojcze œwiêty, który zasiadasz w niebie/ Tyœ jest dobrym pasterzem, bo kochasz owce swe/ Papie u, prawdziwy ycia chlebie/ Módl siê do Boga za mnie... (pisa³a Anna Jarzêbak z Piwnicznej), a Agnieszka Pachut z Jazowska swój wiersz zatytu³owa³a wymownie Kremówki u Pana Boga. W D poradzi, natomiast w angielskim czy francuskim pomoc nauczyciela przynajmniej w wymowie jest konieczna. Czêsto moim uczniom dajê przyk³ad m³odego Karola Wojty³y, który jêz.niemieckiego nauczy³ siê ju od ojca, jêz. francuskiego uczy³ siê od pani Kydryñskiej, przygarniêty do ich ciasnego gniazda w Krakowie w miesi¹cach najwiêkszego terroru okupacyjnego. Angielskie i hiszpañskie s³ówka nosi³ pewnie jak paciorki w kieszonkach. I tak opanowa³ kilka jêzyków, bez dostêpu, w tamtych latach, do p³yt, taœm czy wielojêzycznej telewizji - œrodków dziœ dostêpnych na wyci¹gniêcie rêki. Ciep³y promieñ papieskiego spojrzenia pad³ na mnie w listopadzie w Rzymie 2004 w bardzo nieoczekiwanym momencie. Otó po pamiêtnych nieszporach, na których boleœnie zamiera³ Mu g³os, nagle przy wychodzeniu z Bazyliki zrobi³o siê miejsce w g³ównej nawie i orszak papieski znalaz³ siê na oddech ode mnie. Z³apa³am ksiêdza Dziwisza za ramiê ycz¹c mu Szczêœæ Bo e i na pamiêtne mgnienie spotka³am wzrok Ojca œw. Wymowny, przejmuj¹cy, pozornie matowy bólem, ale promienny g³êbi¹. W niemieckim pallotyñskim domu pielgrzyma, w którym siê zatrzyma³am, przebywali te Polacy z Wybrze a, a wœród nich œmiertelnie chory na bia³aczkê ch³opczyk. Na apel lokalnej gazety ludzie siê z³o yli i spe³ni³o siê jego marzenie, by zobaczyæ Ojca œw. Opowiada³a mi o tym przy œniadaniu jego pielêgniarka, dla której ju brak³o miejsca na audiencji. Wiêc co dopiero ja, pomyœla³am, jak e bym œmia³a siê przepychaæ. A jednak wieczorem tego samego dnia dozna³am tego anonimowego momentu, który, powtarzaj¹c za poetk¹ wschodzi we mnie wci¹ ciep³ym promieniem dodaj¹c mi si³y na mi³oœæ bliÿniego czy to w Londynie (moja ty kochana wie o Babel) czy w pracy spo³ecznej. Krystyna Dulak-Kulej Jan Pawe³ II moim nauczycielem wartoœci w szkole ycia, pod takim has³em BPiMG w Starym S¹czu oraz Gimnazjum w Barcicach zorganizowa³y konkurs literacki, którego celem by³o uczczenie Ojca Œwiêtego, Jana Paw³a II. Konkurs adresowano do uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i œrednich w trzech kategoriach wiekowych. Konkurs odby³ siê na prze³omie kwietnia i maja br. w dwóch etapach (gminnym i powiatowym). Autorzy prac konkursowych mieli do wyboru jedn¹ z trzech wskazanych form (wiersz, list lub kartka z pamiêtnika ). W pierwszym etapie do BPiMG w Piwnicznej Zdroju wp³ynê³o 27 prac konkursowych (6 SP w Piwnicznej, 1 SP w Wierchomli, 20 Gimnazjum w Piwnicznej). Do drugiego etapu (fina³u) zakwalifikowano 25 najlepszych prac. Wœród uczestników zdecydowanie przewa a³y dziewczêta (24), a najczêœciej wybieran¹ form¹ by³ wiersz (21). Wszystkim, którzy przyst¹pili do konkursu (Joanna Bogucka, Joanna D³ugosz, Rajmund Dudczak, Magda Fr¹czek, Katarzyna Gumulak, Patrycja Hyclak, Dariusz Jamrozowicz, Justyna Jamrozowicz, Anna Jarzêbak, Aleksandra Kopyciñska, Justyna Kowalska, Katarzyna Leœniak, Aneta Maœlanka, Katarzyna Maœlanka, Anna Mrówka, Katarzyna Ortyl, Sylwia Ortyl, Patrycja Polakiewicz, Natalia Porêbska, Barbara Romañczuk, Ska³a, Marta Smyda, Justyna Stawiarska, Marta Szczurek, Karolina Tokarczyk, Jolanta ywczak, Martyna ywczak) organizatorzy dziêkuj¹, a zwyciêzcom - gratuluj¹.

10 69. sesja PSPL Red. Bogdan J.Balcerowicz donosi Tam, gdzie Poprad wartko p³ynie Beskid S¹decki Piwniczn¹ s³ynie Na zaproszenie Urzêdu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój 20-osobowa grupa dziennikarzy z Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej dniach kwietnia br. goœci³a w tym uroczym zak¹tku Beskidu S¹deckiego na kolejnej sesji warsztatowej. Gdy w pi¹tkowe przedpo³udnie, po ca³onocnej mêcz¹cej podró y z Warszawy, jad¹c od Tarnowa kolejowym szlakiem karpackim, wysiadam na przystanku w Piwnicznej Zdroju i po stromym podejœciu do Rynku spotykam na nim - jakby na zawo³anie - Basiê Paluchow¹ - naczeln¹ tut. mies. Znad Popradu - czujê siê ju swojsko. Ostatnio widzieliœmy siê w po³owie grudnia ubr. na sesji PSPL w Zakopanem i ju wtedy zapowiada³a swoje starania o to piwniczañskie spotkanie dziennikarzy prasy lokalnej z ca³ego kraju. Jedziemy do Kosarzysk, górskiej doliny Piwnicznej, przeciêtej potokiem Czercz, gdzie w Leœniczówce ma byæ nasza trzydniowa baza. Piwniczna lokowana by³a w 1348 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, a kolejni królowie sprawuj¹cy pieczê nad miastem nadawali mu nowe przywileje i rozszerzali ju istniej¹ce. Jednym z nich by³o istotne dla miasto prawo organizowania jarmarków w pierwszy dzieñ po œwiêcie, co przetrwa³o do dziœ w ka dy poniedzia³ek. Malownicze górskie krajobrazy, wspania³y klimat i wystêpuj¹ce w okolicy wody mineralne ju pod koniec XIX w. œci¹ga³y do Piwnicznej wczasowiczów i turystów. Ju w 1906 roku wytyczono tu pierwszy w Beskidach szlak turystyczny, a w 1932 roku dokonano pierwszego odwiertu wody mineralnej, powsta³y ³azienki mineralne i pijalnia - dziœ wschodnia czêœæ miasta w dzielnicy Zawodzie, otoczona piêknym Parkiem Zdrojowym. Tam te zlokalizowany jest zak³ad butelkowania wyœmienitej naturalnej wody mineralnej Piwniczanka. Piwniczna Zdrój jest dziœ jednym z 37 polskich uzdrowisk, po³o onym w malowniczej dolinie Popradu w pobli u przejœcia granicznego ze S³owacj¹. Jako uzdrowisko górskie specjalizuje siê w profilaktyce leczniczej uk³adu odechowego i trawiennego. To centrum turystyczne Nowos¹decczyzny, a zim¹ baza wypadowa do dwóch du ych stacji narciarskich - Suchej Doliny i Wierchomli. Uzdrowisko s³ynie z leczniczych Ÿróde³ wód mineralnych, czystego powietrza i piêknych krajobrazów. Po Leœnym Dworze tylko Limba pomo e Po zakwaterowaniu w Leœniczówce przechodzimy do pobliskiej rezydencji Leœny Dwór na smakowity obiad. Walory i zalety tej kuchni bêd¹ nam przyjemnie dra niæ podniebienia a do niedzielnego po egnania. To jest zreszt¹ doskona³e miejsce na organizacjê szkoleñ, konferencji, narad, sympozjów, spotkañ j u b i l e u s z o w y c h i zjazdów rodzinnych, dysponuj¹ce sal¹ na 150 osób, witra ow¹ sal¹ konferencyjn¹, sal¹ balow¹, a tak e apartamentami i pokojami do wynajêcia podczas imprez. Po po³udniu udajemy siê na zwiedzanie sanatorium Limba, po³o onego w dzielnicy Miêdzybrodzie, na cyplu malowniczego zakola Popradu wokó³ góry Kicarz. Z sanatoryjnym kompleksem, jego walorami i szerok¹ gam¹ zabiegów w wielu specjalistycznych gabinetach zapoznaj¹ nas jego dyrektor Jan Nobis i kierowniczka dzia³u lecznictwa Barbara Pancerz. Jest te z nami burmistrz Piwnicznej Zdroju - Edward Bogaczyk, który odt¹d bêdzie towarzyszy³ naszej grupie do zakoñczenia sesji. Sanatorium Limba, dysponuj¹ce nowoczeœnie wyposa onymi 200 miejscami pobytu, wykonuje dziennie oko³o 800 ró norodnych zabiegów zwi¹zanych przede wszystkim z dolegliwoœciami i schorzeniami górnych i dolnych dróg oddechowych, narz¹dów ruchu oraz przewodu trawienia. Nowoœci¹ s¹ masa e mechaniczne oraz jaskinia solna z unikalnym mikroklimatem. Œciany jaskini wy³o one s¹ sol¹ z K³odawy, a pod³oga sol¹ z Morza Martwego, sol¹ iwonick¹ i ³ugiem ciechociñskim. Pobyt w niej zaleca siê szczególnie astmatykom, alergikom i osobom zestresowanym. Chocia przez kilka minut, relaksuj¹c siê w niej na specjalnych le akach, mogliœmy poczuæ jej dobroczynny wp³yw na nasze samopoczucie. Sanatorium Limba zapewnia ca³odobow¹ opiekê lekarsk¹ (czterech lekarzy specjalistów) i pielêgniarsk¹ oraz wykwalifikowany personel obs³uguj¹cy tê ró norodn¹ bazê zabiegow¹, a rozleg³e tereny rekreacyjne wokó³ stwarzaj¹ dodatkowe walory doskona³ego wypoczynku podczas turnusów sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wczasach leczniczych. Dyskusja jaka siê przy tej okazji wywi¹za³a koncentrowa³a siê g³ównie wokó³ trudnoœci zdobycia przez przeciêtnego obywatela skierowania na leczenie sanatoryjne i ró nych innych ograniczeñ, w tym g³ównie finansowych. Burmistrz Edward Bogaczyk opowiada nam przy okazji krótko o historii i dniu dzisiejszym Piwnicznej Zdroju, bardziej szczegó³owe omówienie problemów z jakimi obecnie boryka siê gmina odk³adaj¹c na jutrzejsz¹ konferencjê prasow¹. Po kolacji w Leœnym Dworze przyszed³ czas na prze ycia artystyczne. Schodzimy do po³o onej ni ej du ej sali gdzie ywio³owy program regionalnego zespo³u czarnych górali Dolina Popradu rozgrzewa wszystkich pieœniami i tañcami, a dwie miejscowe poetki: Wanda omnicka-dulak (tak e tañcz¹ca i œpiewaj¹ca w zespole) i Basia Paluchowa, ubrana równie w tradycyjny strój, prezentuj¹ swoje utwory pisane góralsk¹ gwar¹. Zespó³ Dolina Popradu dzia³a nieprzerwanie od 1965 roku (za kilka miesiêcy bêdzie obchodzi³ swoje 40-lecie), kultywuj¹c w swoich bogatych programach i widowiskach folklor, zwyczaje i obyczaje górali nadpopradzkich, beskidzkich i pobliskiej S³owacji, do której wybieramy siê w niedzielê. Gdy nad Popradem wiosna rozkwita Na wysokim brzegu Piwniczna nas wita I ju sobota. Po œniadaniu zje d amy do Piwnicznej, nad Poprad, do flisackiej przystani. Czeka nas wyj¹tkowa atrakcja turystyczna - sp³yw ³odziami Dolin¹ Popradu a do Rytra. To dziesiêæ kilometrów rw¹cym o tej porze nurtem przy wysokim stanie wody w Popradzie. Ponad godzinny sp³yw, który koñczymy u podnó a góry z ruinami dawnej warowni i zamku w Rytrze, dostarczy³ wszystkim wielu emocji i okazji do serii pami¹tkowych zdjêæ. Stamt¹d wracamy busami na piwniczañski Rynek, aby w oœrodku kultury obejrzeæ zbiory muzeum regionalnego. Zgromadzono tam wiele ciekawych eksponatów i dokumentów z przesz³oœci miasta i regionu. S¹ stroje czarnych górali, sprzêty i urz¹dzenia zwi¹zane z rolnictwem, pasterstwem, kultur¹ materialn¹, precyzyjnie wykonane makiety dawnego m³yna, œwiderni, folusza. Jest te unikatowa w skali kraju kolekcja dawnych nart, pozwalaj¹ca przeœledziæ rozwój sprzêtu narciarskiego. Z Rynku wracamy na Kosarzyska - krainê sportu i rekreacji, pniemy siê busami wy ej, do Suchej Doliny a do bacówki na Obidzy (931 m n.p.m.) sk¹d wspania³a panorama na Piwniczn¹, Pasmo Radziejowej, z najwy szym szczytem Beskidu S¹deckiego

11 1262 m, a na po³udniowy wschód na Lubovniañskie Vrchoviny po s³owackiej stronie. Po drodze w ocienionych miejscach, rozpadlinach, górskich dolinach, pod œwierkami i w wysokich partiach gór widaæ jeszcze p³aty œniegu, którego nie roztopi³a z trudem przebijaj¹ca siê tego roku wiosna. W sercu radoœæ ci pop³ynie gdy znajdziesz siê w Suchej Dolinie W Suchej Dolinie dzia³a dziewiêæ wyci¹gów narciarskich, chocia s¹ ci¹g³e problemy z w³aœcicielami tamtejszych dzia³ek, którzy w swojej pazernoœci raczej przeszkadzaj¹ samorz¹dowi w rozwijaniu infrastruktury narciarskiej i turystyczno- -wypoczynkowej. Robimy jednak wszystko - powiedzia³ burmistrz Edward Bogaczyk - aby te problemy rozwi¹zywaæ z korzyœci¹ dla obu stron i naszych goœci. Przecie nasze bogactwo to walory krajobrazowe i klimatyczne. Dbamy o nie jak najlepiej i tylko bolejemy nad tym, e rz¹d nie pomaga takim gminom jak nasza. Sobotnie popo³udnie wype³nionego programu sesji rozpoczê³o siê w Leœnym Dworze konferencj¹ prasow¹ z udzia³em burmistrza Piwnicznej Zdroju Edwarda Bogaczyka, jego zastêpcy Franciszka Kotarby oraz przewodnicz¹cego Rady Adama Musialskiego. Piwniczna Zdrój - powiedzia³ na spotkaniu burmistrz - to centrum turystyczne ziemi nowos¹deckiej, zim¹ baza wypadowa do dwóch du ych stacji narciarskich: pobliskiej Suchej Doliny i odleg³ej o 15 km Wierchomli. Uzdrowisko s³ynie z leczniczych Ÿróde³ wód mineralnych, czystego powietrza i piêknych krajobrazów. Zrozumia³e wiêc, e gmina yje przede wszystkim z turystyki i w tym kierunku id¹ wszelkie starania w³adz samorz¹dowych. Podejmowane ró norodne dzia³ania proekologiczne, w tym rozbudowa kanalizacji, spowodowa³y, e gmina - sk³adaj¹ca siê z uzdrowiska, szeœciu wsi i dziewiêciu so³ectw - zosta³a wyró niona Œwiêto Ziemi w Wierchomli 22 kwietnia 2005 r. - z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej odby³a siê uroczysta akademia. w grudniu ubieg³ego roku odznak¹ Z³otego Klonu. W Piwnicznej spêdzisz piêkne chwile, spotykaj¹c wokó³ serdecznoœci tyle Wci¹ zadajemy sobie pytanie: jak uatrakcyjniæ Piwniczn¹? W planach rozwojowych rozdzieliœmy zadania na trzy czêœci dla miasta i dla poszczególnych wsi. Gmina jest w 67 proc. zalesiona - to 2,5 tys. hektarów. W rankingu tyg. Wspólnota zajmujemy 17 miejsce wœród najlepiej zagospodarowanych i gospodarzonych gmin w Polsce. A k³opoty? Ró norodne i podobne do tych z jakimi boryka siê wiêkszoœæ gmin w kraju. Niestety, mamy bardzo wysokie bezrobocie, oficjalnie siêgaj¹ce 29 proc. (z tym ukrytym znacznie wiêksze). Powa nym problemem jest te migracja ludzi m³odych. Naszych pytañ do gospodarzy miasta i gminy o k³opoty, plany i zamierzenia by³o wiele i spotkanie siê przeci¹ga³o. Ale przyszed³ te moment podsumowania i po- -dziêkowania za nasz pobyt. Skierowa³em do Gospodarzy i Organizatorów sesji mowê wi¹zan¹, a skoro zosta³a ciep³o przyjêta pozwalam j¹ sobie tutaj powtórzyæ: Prasy lokalnej rodzina trwa jak opoka gdy dla niej burmistrz Bogaczyk i prezes Sroka w odruchu serca wysi³ki swe z³¹czyli byœmy w Piwnicznej razem dzisiaj byli, poznaj¹c Beskidów urocze zak¹tki podejmowali w gazetach promocyjne w¹tki, e warto tutaj bywaæ nader czêsto, nawet gdy nad Popradem od turystów gêsto. Od œwiêta i w codziennej roku porze yczliwoœæ gospodarzy zawsze nas wspomo e. Teraz dziennikarzy weso³a gromadka liczy, e powstanie znów góralska gadka o licznych w Piwnicznej ciekawych zakamarkach i o Beskidu S¹deckiego przyrody podarkach.... i ju niedzielny poranek Graniczny Mnisek nad Popradom to zaledwie kilka kilometrów od Zaproszenie do czynnego udzia³u w zajêciach otrzyma³o Nadleœnictwo Piwniczna, które wspó³organizowa³o poszczególne konkursy dla dzieci o tematyce przyrodniczo leœnej. Krótk¹ pogadankê na temat przyczyn powstawania po arów w lasach oraz sposobów ich likwi- -dacji wyg³osi³ (z wykorzystaniem materia³ów pomocniczych - tablice magnetyczne) pracownik nadleœnictwa, mgr in. Krzysztof Tomasiak. Zosta³y przeprowadzone nastêpuj¹ce konkursy: 1. Konkurs dla uczniów klas V i VI - rozpoznawanie g³osów ptaków (8 uczestników) 2. Konkurs dla uczniów klas 0 - III - rozpoznawanie zwierz¹t z fotografii i ilustracji Piwnicznej. Niestety, nasze dwa busy têdy nie przejad¹. Stra graniczna rygorystycznie nie przepuszcza gdy po zimie s¹ tam skalne osuwiska, wyp³ukane fragmenty drogi... Odbywa siê jedynie ruch samochodów osobowych. Zmusza nas to do kilkudziesiêciu kilometrów okrê nej trasy przez egiestów, Andrzejówkê, Milik i Muszynê, wzd³u granicznego Popradu, do przejœcia w Leluchowie i przez Most Wyszechradzki do Starej Lubovni. Góruj¹cy nad Star¹ Lubovni¹, malowniczo po³o ony zamek, wzniesiono w XIV w., a potem wielokrotnie rozbudowywano w ró nych stylach. To w³aœnie tam w 1412 roku król Polski W³adys³aw Jagie³³o podpisa³ pakt o pokoju i przyjaÿni z królem Wêgier Zygmuntem Luksemburczykiem. Przez ponad 360 lat zamek by³ we w³adaniu polskich królów, szlacheckiego rodu Lubomirskich i magnatów Zamoyskich. Barokowy bastion, renesansowa wie a z bram¹, baszty, gotycki, barokowy i renesansowy pa³ac, gotycka wie a, barokowa kaplica, zabytkowe wnêtrza z wyposa eniem - wszystko to ogl¹daliœmy z zaciekawieniem gêsto fotografuj¹c. Szybki, po egnalny obiad by³ ju ostatnim akcentem naszego tutaj pobytu, a w s³owa po egnañ nostalgiczn¹ nut¹ wplata³o siê pragnienie powrotów, które u³o y³o siê w kolejn¹ rymowankê: Przyje d aj z ochot¹ w piwniczañskie strony. Warto! - bo zawsze bêdziesz zadowolony. Bogdan J.Balcerowicz (8 uczestników) 3. Konkurs na has³o ekologiczne dla klas IV - VI (22 uczestników) 4. Konkurs na plakat o tematyce ekologiczno- -przyrodniczej dla kl. 0 - III (25 uczestników) Uczestnikom konkursów zosta³y wrêczone nagrody w postaci ksi¹ ek, przewodników, broszur oraz drobnych upominków ufundowanych przez Nadleœnictwo Piwniczna. Ponadto nagrody otrzymali zwyciêzcy szkolnego konkursu zbierania surowców wtórnych (makulatura, puszki, baterie). Po zakoñczonej akademii uczniowie wraz z opiekunami wybrali siê sprz¹taæ teren wzd³u potoku Wierchomlanka (iloœæ uczestników: 85 osób w tym 7 doros³ych). W konkursach wziê³o udzia³ 63 uczniów. Czas trwania zajêæ - 2 godz. K. Tomasiak

12 strona 12 Znad Popradu Czerwiec 2005 Szuka³eœ mnie, wiêc jestem Schowana za witra em modlitwy wpatrujê siê w kolorowy promyk nadziei. Dziêki Tobie dostrzegam w nim cudown¹ wielobarwnoœæ œwiat³a. Ogrzana ci ep³em Twojej œwiêtoœci nie lêkam siê szatañskich zawiei. W biednym, chorym, zagubionym... w ka dym cz³owieku odnajdujê brata. Klêcz¹c na stopniach o³tarza egnam Ciê z alem mój Nauczycielu. G³êboki mój smutek, za spokój Twojej duszy z serca ofiarujê. Nie zapomnê, e wszystko jest darem i przyrzekam Ci, dotrê do celu. Obroniê i utrzymam moje Westerplatte - nie zdezerterujê. W ho³dzie Janowi Paw³owi II Joanna D³ugosz kl. III b Gimnazjum w Piwnicznej Zdroju L I S T Y, L I S T Y... Szanowna Redakcjo Znad Popradu Jesteœmy uczniami klasy III Szko³y Podstawowej w Kosarzyskach. W kwietniu br. opracowywaliœmy temat Dzieñ Ziemi ca³y rok. Wybraliœmy siê w pobliski teren, aby sprawdziæ stan czystoœci naszej miejscowoœci. To, co ujrzeliœmy bardzo nas zaniepokoi³o. Na przystanku autobusowym pe³no œmieci. Widaæ, e niektórzy mieszkañcy nie maj¹ w³asnych koszy, bo w koszu obok przystanku le a³y reklamówki pe³ne pampersów i opakowañ u ywanych w kuchni (np. konserwy). Niektórzy nie maj¹ te chyba ubikacji, bo swoje potrzeby fizjologiczne za³atwiaj¹ w³aœnie pod daszkiem przystanku. Poszliœmy nad potok. Obydwa jego brzegi upstrzone by³y œmieciami. Id¹c parê metrów w las natknêliœmy siê na œlady libacji alkoholowej - by³y to kubki plastikowe i pusta butelka po wódce. Nasi koledzy, którzy chodz¹ do domu przez las narzekaj¹, e turyœci bardzo du o œmieci zostawiaj¹ po biwakach i ogniskach. I nikt nie czuje siê za to odpowiedzialny. Uczniowie wszystkich szkó³ dwa razy w roku bior¹ udzia³ w Sprz¹taniu Ziemi. Niestety, nie tam czysto, gdzie wielu sprz¹taj¹cych, ale tam, gdzie ma³o œmiec¹cych. Wiemy, e w naszej gminie worki do segregacji otrzymuje siê za darmo. Prosimy wszystkich mieszkañców: segregujcie œmieci! Przecie to nie kosztuje! Prosimy dyrekcjê MZGKiM, aby zaplanowa³a za³o enie wiêkszej iloœci koszy lub kontenerów. Prosimy turystów - jeœli bêdziecie zaœmiecaæ nasze piêkne tereny to za kilka lat bêdziecie mogli co najwy ej spacerowaæ w lesie œmieci. Prosimy dzieci i m³odzie - nieb¹dÿcie bezmyœlni! Nie œmieæcie wokó³ siebie! Warto yæ w zgodzie z natur¹. Prosimy o wydrukowanie naszego listu - apelu. Chêtnie zapoznamy siê z propozycjami czytelników dot. problemu zaœmiecania œrodowiska. Uczniowie kl. III SP w Kosarzyskach Strony o dzieciach i m³odzie y, strony m³odzie y Rajd harcerski na Niemcow¹ W dniach od maja 2005 roku odby³ siê trzydniowy rajd na Niemcow¹, w którym wziê³o udzia³ 50 harcerzy z dru yn: 1 NDH W³óczykije, 4 NDH ar i 7 NDH Echo z Piwnicznej Zdroju, 8 NDH Zorza z Nowego S¹cza oraz dru yna z Hufca Zator. W pierwszym dniu po wspinaczce do schroniska harcerze wyruszyli na Przehybê przez Radziejow¹, uda³o siê im iœæ szlakami Papie a Jana Paw³a II. Wracaj¹c odnaleÿli ukryte pod Radziejow¹ Ÿróde³ko daj¹ce szczêœcie ka demu, kto skosztuje jego wody. Ta wêdrówka pe³na wspania³ych widoków i wra eñ da³a im mo liwoœæ zdobycia punktów do ksi¹ eczek GOT-u na odznaki turystyczne. W sobotê odby³a siê gra terenowa W poszukiwaniu œw.jerzego. Instruktorzy wcielili siê w postacie z legendy œw. Jerzego i historii harcerstwa. Zadaniem patroli by³o odnalezienie figurki œw.jerzego, patrona skautów na ca³ym œwiecie. 12 patroli czteroosobowych biega³o po Niemcowej zbieraj¹c potrzebne informacje, wykazuj¹c siê wiedz¹ i sprytem. Zwyciê y³ patrol w sk³adzie: Natalia Lis, Sabina Dulak, Kamil Ambro y z 1 NDH W³óczykije i Paulina Tomasiak z 7 NDH Echo z Piwnicznej Zdroju, patrol ten by³ naprawdê szybki. Po ciekawej grze harcerze piekli smaczne kie³baski. W sobotnie popo³udnie mo na by³o obejrzeæ sceny z ycia œw.jerzego przedstawiane w sposób dowcipny, gdzie harcerze wykazali siê pomys³owoœci¹ wykorzystuj¹c wszelkie mo liwe rekwizyty. W niedzielê w Kosarzyskach figurka zosta³a poœwiêcona na mszy œw. i umieszczona w Stanicy Harcerskiej, gdzie œw.jerzy bêdzie otacza³ opiek¹ swoich harcerzy. Rajd by³ udany pod ka dym wzglêdem, nawet pogody, to bardzo mi³y widok gdy id¹ zaprzyjaÿnione dru yny obok siebie, starszy harcerz pomaga m³odszemu i nie liczy siê wiek ani to z jakiej miejscowoœci jesteœ. Rajd przygotowa³y dru ynowe: IV Rejonowy Konkurs Matematyczny w Piwnicznej Zdroju IV Rejonowy Konkurs Matematyczny odby³ siê 21 maja 2005 roku w godzinach w œwietlicy Szko³y Podstawowej nr 1 w Piwnicznej Zdroju. W tegorocznym RKM udzia³ wziê³o 46 uczniów klas IV-VI z czterech szkó³ podstawowych: w omnicy Zdroju, Kosarzyskach, G³êbokiem i Piwnicznej Zdroju. Organizacj¹ 4 edycji konkursu zajê³y siê: mgr Monika Kierczyñska (SP 1 Piwniczna), mgr Magdalena Kucaba (SP omnica) i mgr Ewa ywczak (SP 1 Piwniczna). W ci¹gu roku szkolnego 2004/2005 organizatorzy konkursu pozyskali fundusze na jego organizacjê oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy RKM otrzymali w czasie trwania konkursu sok i ciastko oraz mieli zapewnione kartki do obliczeñ jako brudnopis. Laureaci konkursu otrzymaj¹ nagrody rzeczowe zakupione przez organizatorów za pozyskane pieni¹dze po konsultacji z zainteresowanymi oraz dyplomy pami¹tkowe wykonane przez organizatorów metod¹ komputerow¹. Magdalena Kucaba z 1 NDH W³óczykije, Ewa ywczak z 4 NDH ar, Monika Kierczyñska z 7 NDH Echo z Piwnicznej Zdroju, Edyta Szczepaniak z Pracowite Mrówki i Dorota Wolanin z 8 NDH Zorza z Nowego S¹cza oraz Ma³gorzata Obrzud z Z³ociste Promyki. Rajd nie by³by tak udany, gdyby nie wsparcie Komendanta Granicznej Placówki Kontrolnej Stra y Granicznej w Piwnicznej Zdroju kpt.adama Jopka i jego funkcjonariuszy. W imieniu organizatorów i harcerzy pragniemy im bardzo podziêkowaæ, szczególne podziêkowania sk³ada harcerz ze skrêconym kolanem, bo na Stra Graniczn¹ mo na zawsze liczyæ. Magdalena Kucaba Zwyciêski patrol w sk³adzie: Natalia Lis, Sabina Dulak, Kamil Ambro y z 1 NDH W³óczykije i Paulina Tomasiak z 7 NDH Echo z Piwnicznej Zdroju. Laureaci IV Rejonowego Konkursu Matematycznego: Klasa IV zwyciêzca - Wojtek Kopyciñski Sp 1 w Piwnicznej - 15 wyró nienia: Ania Kucaba SP w omnicy Zdroju - 14,5 Dagmara D¹browska SP 1 w Piwnicznej - 13 Justyna Jamrozowicz SP w G³êbokiem - 12 Dominik ro³ka SP w omnicy Zdroju - 11,5 Klasa V zwyciêzca Maciek Kucaba SP w omnicy Zdroju - 21 wyró nienia: Mateusz ywczak SP w omnicy Zdr Alicja Ciêciwa SP w G³êbokiem - 17,5 Maciek Talar SP 1 w Piwnicznej Zdroju - 17 Darek Korus SP 1 w Piwnicznej Zdroju - 17 Klasa VI zwyciêzca - Martyna ywczak SP 1 w Piwnicznej - 14 wyró nienia: Arek Dobosz SP 1 w Piwnicznej - 13,5 Paulina Maœlanka SP 1 w Piwnicznej - 12,5 Kasia Gumulak SP w Kosarzyskach - 12 Dawid Stelmach SP 1 w Piwnicznej - 11,5

13 Czerwiec2005 Znad Popradu strona 13 Roœnie dziennikarski narybek? - Fragmenty wywiadów przeprowadzonych przez m³odzie Zbiegam po schodach i mam zadyszkê Wywiad z polskim dyplomat¹ Krzysztofem Baranowskim - radc¹ gospodarczym na placówce w Meksyku. - Na czym polega praca radcy do spraw gospodarczych? - Najwa niejszym zadaniem ka dego reprezentanta spraw gospodarczych jest promowanie kraju, promowanie gospodarki, ze szczególnym uwzglêdnieniem eksportu. Czyli polski radca zajmuje siê eksportem, mniej importem, bo przecie nie bêdzie otwiera³ drzwi na obce towary. Jest to zbli enie oœrodków opiniotwórczych, gospodarczych do Polski. Ale przede wszystkim ³¹czy biznes. Biznes nie robi siê miêdzy ministerstwami, biznes robi siê miêdzy przedsiêbiorcami. Czyli, jeden chce kupiæ, drugi chce sprzedaæ. Ale eby do tego dosz³o, eby iskrzy³o cokolwiek, ci ludzie musz¹ coœ wiedzieæ. I w³aœnie po to jest placówka i inne instytucje pozarz¹dowe, które pomagaj¹./.../ - Jakie s¹ plusy i minusy pracy? Chyba, e jest idealna? - Nie, nie. Idea³u nigdzie nie ma. Pytanie jest bardzo zasadne i ciekawe. Ja zawsze siê spodziewa³em, e dyplomacja jest do swojej funcji dobrze przygotowana, z wieloma koncepcjami. Na ka dej placówce dyplomatycznej mamy dwie sprawy: reprezentacjê i sprawy merytoryczne. Teraz jedni chc¹ bardziej reprezentowaæ i nie pracowaæ, drudzy chc¹ bardzo pracowaæ i mniej reprezentowaæ, a inni w ogóle nie chc¹ tego ani tego. Wiêc jest ciê ko wywa yæ. Ka de pañstwo wysy³a cz³owieka za granicê, ale nie zawsze ten cz³owiek siê sprawdza. Dlaczego? Je eli strzelaj¹, je eli s¹ ekstremalne warunki, gdy chodzi np. o salmonellê czy o wodê, w Polsce cz³owiek wychodzi z pracy i trzaska drzwiami. Na placówce tego nie ma. Jest na niej wiele osób - szczególnie pracownicy merytoryczni, czy te np. kierowca, który ma dyspozycjê 24 godziny na dobê. I nie p³aci mu siê wiêcej. W zwi¹zku z czym pracê siê prze ywa i przynosi do domu. Czyli: je eli przychodzi faks, depesza - jedna informacja, potrafi zburzyæ harmonogram dnia czy tygodnia, bo s¹ nowe zadania. /.../ Zmiana kraju, obyczajów, jêzyka, a poza tym stres powoduj¹, e organizm inaczej siê zachowuje. Ja yjê na wysokoœci 2300 m i dlatego mam mniej tlenu - zbiegam po schodach i mam zadyszkê. Dyplomaci odpowiadaj¹ za pieni¹dze i ludzi, ktoœ, kto podejmuje tak¹ pracê musi liczyæ siê z ryzkiem i odpowiedzialnoœci¹. - Z czego jest Pan najbardziej dumny? Które osi¹gniêcie w yciu zawodowym jest najwa niejsze? - Moje ycie jest bardzo barwne, je eli chodzi o karierê zawodow¹, bo robi³em ró ne rzeczy. Od pracy na budowie przez rzemios³o, w³asny handel, skoñczywszy na dyplomacji. Dlatego te moje doœwiadczenia s¹ bardzo, bardzo panoramiczne. Je eli chodzi o sukcesy to trudno mi bêdzie okreœliæ, bo robi³em tak ró ne rzeczy, e s¹ one nieporównywalne. Jakiœ kontrakt, jakaœ produkcja, wyjazdy zagraniczne na ciekawe kontrakty. Z takich rzeczy mogê wspomnieæ, e uda³o siê (dziêki mojej aktywnoœci) podpisaæ kontrakt na eksport polskiego mleka w proszku. By³em poproszony o wytypowanie polskiej firmy, która eksportowa³aby 10 ts. ton tego mleka rocznie. /.../ - Jak wmeksyku postrzegani s¹ Polacy? - Polska nie jest zbyt dobrze znana w Meksyku, gdy Meksykanie, znaj¹cy oczywiœcie Europê, nie wchodz¹ w zaœciankowoœæ krajów. Dlatego te Polska reprezentowana jest przez papie a i Grzegorza Lato - pi³karza, który gra³ tam kilka lat i by³ znany, czy te Korzeniowskiego, który jest chodziarzem. /../ - Bardzo Panu dziêkujê za udzielenie wywiadu i yczê dalszych sukcesów. Rafa³ Sztuczka Gimnazjum w omnicy Zdroju Piszê dla ludzi wra liwych Wywiad przeprowadzony z pani¹ Barbar¹ Paluchow¹ poetk¹, malark¹ i redaktork¹ naczeln¹ gazety Znad Popradu - Jest pani znan¹ osob¹ w powiecie nowos¹deckim. Czym pani siê zajmuje? - Poch³aniaj¹ mnie zajêcia z ró nych dziedzin. Jestem absolwentk¹ Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie - zajmujê siê malarstwem, projektowaniem, fotografowaniem, poezj¹. A od 10 latjestem redaktorem naczlenym gazety Znad Popradu. /.../ Poœwiêcam czas na pisanie scenariuszy dla dzieci i m³odzie y, projektujê dla nich stroje, kostiumy, piszê wiersze. Czasu mam ma³o - ale czujê siê potrzebna. - Jak godzi pani pracê zawodow¹ z obowi¹zkami codziennymi? - Na szczêœcie dzieci moje ju siê usamodzielni³y. Kiedy by³am m³od¹ on¹ i mam¹ maleñkiej Ali i Artura - zajmowa³am siê domem. Wiedzia³am jak wa na jest rola mamy. Przez kilka lat nie udziela³am siê zawodowo. Kiedy mój syn poszed³ do szko³y, a córka mog³a pójœæ do przedszkola, podjê³am pracê w Nowym S¹czu jako Plastyk Miejski. Zajmujê siê te ogrodem, uprawiam roœliny ozdobne, troszczê siê o kota, który wabi siê po prostu Kot lub Kociuszko, oraz owczarka niemieckiego Tasmana, którego córka dosta³a w prezencie imieninowym od kolegów. To by³ piêkny szczeniaczek z czerwon¹ kokard¹. /.../ - Dla kogo pani pisze? - Piszê dla ludzi wra liwych. Z wra liwoœci¹ jest ró nie. Chcê budziæ wra liwoœæ na piêkno œwiata poprzez piêkne s³owo. Kiedy by³am ma³¹ dziewczynk¹ to ju w ochronce, (to takie dawne przedszkole) w Krynicy, a potem w Szkole Podstawowej kszta³towano we mnie wra liwoœæ w odpowiednim kierunku. Bêd¹c plastyczk¹ - widzê poprzez nieskoñczonoœæ barw piêkno œwiata, widzê te jego tragizm. Piszê dla dzieci, by mog³y poznawaæ ich ma³y œwiatek, a póÿniej du y. Chcê by poznawa³y ró ne rzeczy. Np. w ksi¹ eczce O Piotrusiu Ob artusiu dzieci poprzez ilustracje, historiê wierszowan¹ poznaj¹ uk³ad s³oneczny. - Czy mo na po³¹czyæ malarstwo z poezj¹? - O tak. To przenikaj¹ce siê dziedziny sztuk. Ale tego nie da siê wyt³umaczyæ w kilku zdaniach - Czy pani zdaniem ³atwiej pisaæ dla dzieci ni dla doros³ych? - Czy ³atwiej dla dzieci? - nie powiedzia³abym. Bêd¹c osob¹ doros³¹ mogê przewidywaæ - czy doros³y czytelnik myœli i czuje podobnie jak ja. A z dzieckiem bywa trudniej - mogê tylko próbowaæ rozumowaæ podobnie jak dziecko, patrzeæ jego oczyma na to co siê wokó³ niego dzieje. Tuwim, Brzechwa - doskonale rozumieli odczucia dzieci. - Ka dy ma wizjê swojego œwiata. Jak wygl¹da³by idealny œwiat wed³ug Barbary Paluchowej? - Po pierwsze niedopuszczalne jest, by co kilka minut ktoœ umiera³ z g³odu, a tak niestety jest. Œwiat idealny - to czysta utopia, ale skoro zapyta³eœ - to pragnê by nie by³o krzywdzenia cz³owieka w celu zdobycia pieniêdzy. Niedopuszczalne jest traktowanie drugiego cz³owieka jak rzeczy. Marzy mi siê œwiat przyzwoity, w miarê szczêœliwy. Niech ka dy cz³owiek yje spokojnie, dopóki bije jego zegar biologiczny. /.../ - Wielokrotnie pani¹ nagradzano. Która z nagród jest dla pani najcenniejsza? - Order Uœmiechu - to przebi³o wszystko, nawet Grand Prix w Krakowie za wiersz Daæ œwiadectwo. Czujê ciep³o orderu ca³y czas. To nagroda mojego ycia, bêdzie mi kiedyœ l ej umieraæ. - Czy mo e pani przytoczyæ jak¹œ zabawn¹ historiê z pani barwnego ycia? - Zaskoczy³eœ mnie... mam historiê trochê tragiczn¹, trochê zabawn¹ (œmiech). Bêd¹c w liceum wybraliœmy siê z grup¹ na wycieczkê rowerow¹. Jechaliœmy na Krzy ówkê. Wiesz to w okolicach Krynicy i w pewnym momencie spad³ mi ³añcuch. Grupa odjecha³a, jeden z kolegów chcia³ mi pomóc, ale nie chcia³am go zatrzymywaæ. Poradzi³am sobie sama. Na górze nale a³o zjechaæ wiejskim goœciñcem do Mochnaczki, a tu jak nie lunie. Szorujê w dó³, nagle trach! Ostatnie co zobaczy³am to tu przy twarzy b³oto i kamienie. Film mi siê urwa³.; Wyp³ywam z ciemnoœci. Jestem w obcej cha³upie, le ê na wyrku, przepraszam górali za k³opot, znowu ciemnoœæ i znowu powtarzam przepraszam za k³opot... powtarza³am to z 50 razy (tak mówili koledzy). Karetki nie by³o jak wezwaæ. Odzyskiwa³am i traci³am przytomnoœæ. Przyjaciele przywieÿli mnie do domu, postawili pod drzwiami, zapukali i uciekli. Mama stanê³a w drzwiach, przera ona krzyknê³a: Basiu! i zemdla³a. Brat j¹ chwyci³. Mia³am zdarty naskórek z lewego policzka i z czo³a, siñce potworne, w szoku nie czu³am bólu. Potem by³ szpital, zaniki pamiêci przez 3 dni. /.../ - Czy mo e pani zdradziæ swoje plany na przysz³oœæ? - Chcê wydaæ nastêpne ksi¹ ki: O Piotrusiu Ob artusiu i dla doros³ych Ró a na pustyni. Do Za co Babcia kocha Góry wci¹ dopisujê wiersze. - yczê realizacji wszystkich planów i dziêkujê za wywiad. Szymon Kêdzierski Gimnazjum w omnicy Zdroju

14 strona 14 Znad Popradu Czerwiec 2005 Coraz lepsze wyniki Walne zebranie przedstawicieli Banku Spó³dzielczego 15 V do DW Orlêta przyby³o na doroczne walne zebranie 39 delegatów BS (83% z 47). Obecny by³ równie dyr Oddzia³u Regionalnego BPS SA w Krakowie Mieczys³aw Maœlanka, wiceburmistrz Franciszek Kotarba i notariusz Stanis³aw Ci¹g³o, który czuwa³ nad podjêciem uchwa³y dotycz¹cej czêœciowej zmiany statutu banku. By³a te opiekunka SKO w SP w Wierchomli - Agnieszka Rusnak. W prezydium oprócz przewodnicz¹cego zebrania Aleksandra Lebdowicza zasiedli: prezes Zarz¹du BS Stanis³aw Mróz, sekretarz Kazimierz Maœlanka oraz cz³onkowie: Bronis³aw Lebdowicz i Józef Jarzêbak. Zebranie otworzy³ przew. Rady Nadzorczej banku Wies³aw ytkowicz. W sprawozdaniu z dzia³alnoœci Zarz¹du prezes St.Mróz mówi³ m.in.: Bank Spó³dzielczy w Piwnicznej Zdroju zbli a siê do historycznej daty tj. 100-lecia swojej dzia³alnoœci, a zrzeszony jest w Banku Polskiej Spó³dzielczoœci SA, którego równoczeœnie jestem akcjonariuszem. Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami Zarz¹d kieruje dzia³alnoœci¹ Banku i reprezentuje na zewnatrz, a bie ¹c¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ kieruje Prezes Zarz¹du. Zarz¹d sk³ada sie z czterech osób tj: Prezes - Stanis³aw Mróz, Zastêpca - Stanis³aw Dudziak, Cz³onkowie - Antoni Maœlanka i Bernadeta Ogórek. W 2004 r. Bank Spó³dzielczy zatrudnia³ 17 pracowników na 17 etatach, w tym 15 operacyjnych. Równoczeœnie Bank ma zawartych 6 umów zwi¹zanych z obs³ug¹ sprzêtu komputerowego, programu, obs³ug¹ prawn¹ itd. Na r. bilans Banku zamkn¹³ siê kwot¹ ,99 z³ i suma bilansowa wzros³a w stosunku do 2003 r. o 1,8%. Fundusze banku - kapita³ i rozmieszczenie œrodków bêd¹cych w dyspozycji banku. Na r. bank dysponowa³ funduszami oraz œrodkami zgromadzonymi w kwocie ,99 z³, z tego: fundusze w³asne stanowi¹ ,81 (15,1%), w tym - kapita³ (fundusz) udzia³owy ,57 (13,4%), œrodki na rachunkach bankowych i inne pasywa stanowi¹ ,18 (84,9%), w tym ludnoœci - 71%. Zobowi¹zania wobec klientów z tytu³u zgromadzonych œrodków zmniejszy³y siê w stosunku do 2003 r. o 1%, wobec ludnoœci wzros³y o 0,9%, a zobowi¹zania wobec sektora bud etowego zmniejszy³y siê w stosunku do 2003 r. o 23,9% i stanowiy tylko 9,7% sumy bilansowej. Jednym z mierników oceny dzia³alnoœci Banku jest wspó³czynnik wyp³acalnoœci, który na koniec roku wyniós³ 25,01% przy wymogu minimum 8%. Pragniemy zaznaczyæ, e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ka dy Bank Spó³dzielczy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ramach zrzeszenia powinien posiadaæ fundusze w³asne w wysokoœci 300 tys. euro wed³ug kursu euro 3,8544 z³. Fundusze w³asne BS na r. wynios³y z³ (470 tys. euro), a po podziale nadwy ki kapita³y w³asne wynios¹ ponad 500 tys. euro. Z przykroœci¹ musimy stwierdziæ, e fundusze nasze zmniejszane s¹ z tytu³u posiadania akcji w banku zrzeszaj¹cym, do którego przynale noœæ jest obowi¹zkowa. Zgodnie zobowi¹zuj¹cym prawem bankowym na koniec 2005 roku banki zobowi¹zane s¹ posiadaæ fundusze w³asne w wysokoœci minimum 500 tys. ero. Dzia³alnoœæ oszczêdnoœciowa. Na koniec 2004 r. stan wk³adów oszczêdnoœæiowych ludnoœci wyniós³ z³ na rachunkach. Lokaty terminowe stanowi³y 59% ogó³u wk³adów ludnoœci. W 2004 roku w naszych bankomatach zrealizowano czynnoœci. W 2004 r. wprowadzono mo liwoœæ dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego od nazw¹ Indywidualne Konto Emerytalne. Wp³acaj¹c miesiêcznie kwotê od 50 z³ do 303 lub jednorazowo z³ przez minimum 5-letni okres. Kwoty te zwolnione s¹ z podatku dochodowego w wysokoœci 19% przy najwy szym oprocentowaniu w BS 7%. Dzia³alnoœæ kredytowa. Wed³ug stanu na roku do dzia³alnoœci kredytowej zaanga owano 55,4% posiadanych œrodków. Przyznano z³ kredytów, wyp³acono z³, a do realizacji w 2005 r. pozosta³o z³ (kredyty inwestycyjne). W stosunku do 2003 roku wyp³acono wiêcej kredytów o 35%, przyznano o 59,6%, w tym najwiêcej w kredytach na pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, z tym jednak e 46,8% udzielono dla po yczkobiorców spoza terenu Miasta i Gminy Piwniczna i Gminy Rytro. Rozpatrzono a 1279 wniosków o kredyt - przeciêtny kredyt wyniós³ z³. W br. planujemy wzrost wyp³at kredytów w stosunku do wyp³at w 2004 r. o 31,4% tj z³. W ramach inwestycji ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœæi mog¹ byæ udzielane kredyty pomostowe Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, jak równie dla rolnictwa i jego otoczenia w ramach sektorowego programu operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoœci oraz rozwój obszarów wiejskich. W dalszym ci¹gu udzielane s¹ równie kredyty w ramach dotychczasowych linii kredytowych w ramach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przy kredytach konsumenckich (gotówkowych) w ni szych kwotach stosowane s¹ uproszczone formy zabezpieczenia. Bank w wiêkszym zakresie przyjmuje zabezpieczenie wekslowe z porêczeniem. Przy wiêkszych kredytach bêdzie stosowa³ zabezpieczenie hipoteczne i inne dotychczasowe formy, jak blokada posiadanych œrodków na rachunku bankowym itp. Wystêpuj¹cy o kredyt winni obowi¹zkowo uzyskaæ zgodê wspó³ma³ onka na zaci¹gniêcie kredytu. Dzia³alnoœæ rozliczeniowa i obrót pieniê ny. Po wejœciu do Unii Europejskiej, w³aœciciele, u ytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni powy ej 1 ha mogli ubiegaæ siê o dop³aty bezpoœrednie z funduszy UE oraz z bud etu pañstwa. W 2004 r. otworzyliœmy 564 rachunki dla rolników, na które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaza³a z³ dla 463 rolników, co przeciêtnie na jedno gospodarstwo wynios³o z³ (najni sza dop³ata 264 z³, najwy sza z³). Rolnicy, którzy dotychczas ni skorzystali z tej mo liwoœci, winni w najbli szym kresie otworzyæ rachunki w banku, a zarazem z³o yæ wnioski o dop³aty bezpoœrednie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nawojowej. Informujemy, e w dn r w naszym banku by³o czynnych rachunków klientów, w tym rolników 598. Obroty w banku za 2004 r wynios³y z³, w tym kasowe (wzrost o 26,2%). Obroty ogó³em do 2003 r. zwiêkszy³y siê o 27,7%. Przychody wynios³y ,00 z³, koszty ,00 z³. Zysk brutto wyniós³ ,04 z³, który stanowi 19,8% uzyskanych przychodów. Wypracowany zysk brutto wzrós³ w stosunku do roku ubieg³ego o 82,7%. W oparciu o nasz¹ inicjatywê w 2002 roku szkolnym rozpoczê³a dzia³alnoœæ

15 Czerwiec2005 Znad Popradu strona 15 Szkolna Kasa Oszczêdnoœci w Wierchomli, a w 2003 roku w Piwnicznej Zdroju, Kokuszce i omnicy. Nale y podkreœliæ aktywnoœæ poszczególnych SKO, jak równie opiekunów. Bank Spó³dzielczy w miarê swoich skromnych œrodków stara siê wspieraæ tê dzia³alnoœæ. Wszystkie Szkolne Kasy Oszczêdnoœci przyst¹pi³y do Ogólnopolskiego Konkursu SKO, którego podsumowanie na szczeblu naszego regionu nast¹pi w najbli szym okresie. Na zakoñczenie Zarz¹d Banku Spó³dzielczego pragnie podziêkowaæ Radzie Nadzorczej, pracownikom Banku oraz Szanownym Delegatom za pe³ne zaanga owanie w ca³okszta³t dzia³alnoœci Banku oraz utrzymywanie kontaktu z ludnoœci¹ z poszczególnych miejscowoœci. Finanse BS przedstawi³a Bernadeta Ogórek. Nastêpnie swymi uwagami, tak e krytycznymi podzieli³ siê z zebranymi Les³aw Majewski. Samorz¹d podobnie jak bank dzia³a wg przepisów. Nale y wspólnie dzia³aæ aby wynik³a z tego obopólna korzyœæ - mówi³ wiceburmistrz Kotarba. Pieni¹dz bêd¹cy towarem rz¹dzi siê prawami rynku, a plusem naszego banku jest to, e dzia³a elastycznie. Ciesz¹ wy sze obroty i zyski, a martwi to, e np. pieni¹dze pomocowe z UE nie le ¹, choæ powinny, w naszym banku. Dziêkujê pracownikom Banku za to, e w sytuacjach nadzwyczajnych nie szczêdz¹ swego czasu i yczê aby wspó³praca samorz¹du i BS chocia uk³ada siê prawid³owo, by³a jeszcze lepsza. Nastêpnie g³os zabra³ dyr M.Maœlanka: W Polsce dzia³a 596 banków spó³dz., które ciê k¹ prac¹ osi¹gaj¹ lepsze wyniki ekonomiczne od banków komercyjnych. Wzrost sumy bilansowej (w której dzia³alnoœæ banku stanowi 34,2% a depozytowa 80,2%) œwiadczy o tym, e bank siê rozwija. Pieni¹dz pracuje, nie le y w sejfie. Zadaniem nr jeden dla banku jest pozyskanie kapita³u w wys. 1 mln euro, gwarantuj¹cego niezale noœæ a tym samym mo liwoœæ samodzielnego dzia³ania banku. Na zakoñczenie dyr Maœlanka pogratulowa³ bankowi wyników. W trakcie dyskusji Józef Zieliñski prosi³ o wyjaœnienie, czy prawd¹ jest, e osoby po 75 roku ycia nie mog¹ korzystaæ z kredytu. Prezes wyjaœni³, e przy kredycie np. hipotecznym osoba po 75 roku ycia mo e po yczaæ, pod warunkiem, e bêdzie j¹ wspiera³ drugi kredytobiorca, osoba m³odsza ( ona, dzieci) z dochodem min. 860 z³ brutto. Nasz Bank - mówi³ prezes - chocia reprezentowany na szczeblu ogólnopolskim, dzia³a w œrodowisku lokalnym i tu zale y nam na reklamie. Nasz¹ g³ówn¹ rol¹ jest pozyskiwanie œrodków. Wkrótce zostan¹ wprowadzone karty kredytowe dla tych klientów banku, którzy posiadaj¹ na koncie przynajmniej 1500 z³ brutto. Wiceburmistrz Fr.Kotarba podkreœli³, e dobr¹ form¹ reklamy jest sponsoring, od którego nasz bank siê nie uchyla. Zaapelowa³ do Zarz¹du banku o jak najni sze koszty obs³ugi miejscowego samorz¹du. Krótkie wierszowane gratulacje wyg³osi³ delegat Józef Maœlanka. Nastêpnie podjêto uchwa³y, a wœród nich najwa niejsz¹ o udzielenie absolutorium cz³onkom Zarz¹du BS. Wspólny obiad zakoñczy³ zgromadzenie. BAS Bank Spó³dzielczy posiada 2 filie w Rytrze i Nowym S¹czu, 1116 udzia³owców, 2713 rachunków, 1021 rachunków kredytowych, 320 rach. podmiotów gosp. Suma bilansowa wynosi tys.z³.bank dzia³a na terenie by³ego woj. Ma³opolskiego, a w najbli szym czasie rozszerzy dzia³alnoœæ w powiecie brzeskim i tarnowskim. W sali g³ównej Banku Spó³dz. na mini wystawie mo na ogl¹daæ skarbonki wykonane przez dzieci. Sport w szkole - sukces! Turnieje minisiatkówki 8 V w hali krakowskiej Wis³y rozegrano Turniej Minisiatkówki czwórek dziewcz¹t (kl. VI) o Puchar Konstytucji 3 Maja. Organizatorem zawodów by³ Ma³opolski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej w Krakowie. W rywalizacji 36 najlepszych zespo³ów województwa ma³opolskiego bardzo dobre 3 miejsce zaj¹³ zespó³ Ogniwo Piwniczna w sk³adzie: Kinga Gardoñ, Anna Janeczek, Monika Klóska, Agnieszka Gumulak oraz Ola Fr¹czek. Zawody wygra³a dru yna Pogoñ Opatkowice, która bêdzie reprezentowa³a woj. ma³opolskie na Mistrzostwach Polski w Zabrzu. Równie udanie wystartowa³y dziewczêta SP nr 1 w Piwnicznej (kl. V) w XI Regionalnym Turnieju Minisiatkówki trójek 12 V w Nowym S¹czu. Nasz zespó³ zaj¹³ II miejsce ulegaj¹c nieznacznie (21 : 19) w finale rywalkom z Wojnarowej. W zawodach bra³o udzia³ 15 zespo³ów. Nasz zespó³ to: Anna Jurczyñska, Natalia Bogaczyk, Paulina Tomasiak, Angelika Soboñ. L. yczkowski Z omnicy Zdroju W dniu r. na sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego w omnicy Zdroju odby³ siê VI Halowy Otwarty turniej pi³ki no nej. Udzia³ w turnieju zg³osi³y Gimnazja z omnicy Zdroju, Starego S¹cza oraz Rytra, ³¹cznie szeœæ dru yn, po dwie grupy z ka dego gimnazjum. W grze udzia³ brali gimnazjaliœci z klasy pierwszej i drugiej. Dru yny sk³ada³y siê z piêciu zawodników (trzech graj¹cych + dwóch rezerwowych), zmiany zawodników na boisku odbywa³y siê jak w hokeju. Sêdzi¹ g³ównym turnieju by³ mgr Zbigniew Janeczek. Nagrody dla najlepszych dru yn ufundowa³ (ju po raz kolejny) Zak³ad Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej PIWNICZNKA. Klasyfikacja koñcowa przedstawia siê nastêpuj¹co: I miejsce - dru yna nr 1 Gimnazjum Stary S¹cz w sk³adzie: Hubert Wardêga, Jaros³aw Gorszko, S³awomir Wyrostek, Sylwester Tokarz, Tomasz Bednarczyk. II miejsce - dru yna nr 2 Gimnazjum Stary S¹cz III miejsce - dru yna nr 1 Gimnazjum w omnicy Zdroju. W czasie turnieju prowadzony by³ równie konkurs na najlepszego strzelca oraz najlepszego bramkarza. Najlepszym strzelcem zosta³ Hubert Wardêga ze Starego S¹cza, który zdoby³ 17 bramek. Najlepszym bramkarzem wybrano gimnazjalistê jednej z dru yn z Rytra. Poziom gry dru yn bior¹cych udzia³ w turnieju z roku na rok jest coraz wy szy, jest bardzo wyrównany, nie ma tzw. s³abeuszy, a walka jest zaciêta. Dziêkujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok. Zakoñczy³y siê rozgrywki X S¹deckiej Ligi Szkolnej Ch³opców klas III Gimnazjada 2004/2005. Tabela wyników: Miejsce Szko³a Punkty Sety 1 Gimnazjum nr 9 Nowy S¹cz : 1 2 Gimnazjum Stary S¹cz : 3 3 Gimnazjum omnica Zdrój 11 9 : 7 4 Gimnazjum Piwniczna 10 8 : 7 5 Gimnazjum Korzenna 10 8 : 9 6 Gimnazjum nr 5 Nowy S¹cz 10 7 : 9 7 Gimnazjum ukowica 6 2 : 12 8 Gimnazjum nr 3 Nowy S¹cz 6 0 : 12 Gimnazjum w omnicy Zdroju reprezentowali: Mariusz Dulak (kl. IIIa), ukasz Œmigowski (IIIa), Marek Lichoñ (IIIa), Jan Polañski (IIIa), Szymon Kêdzierski (IIIb), Mateusz Bia³owodzki (IIIa), Jakub Hyclak (IIa), ukasz Sopata (IIb), Rados³aw Gardoñ (IIb). Mariusz Lis

16 strona 16 Znad Popradu Czerwiec 2005 Y C Z E N I A PODZIÊKOWANIA Serdeczne podziêkowania za ufundowanie nagród na halowy otwarty turniej pi³ki no nej o mistrzostwo Gimnazjum Publicznego w omnicy Zdroju sk³ada Zak³adowi Butelkowania Wody Mineralnej Piwniczanka dyrektor oraz grono pedagogiczne Gimnazjum Publicznego w omnicy Zdroju. Drogiej przyjació³ce Marii Krasowskiej najserdeczniejsze yczenia urodzinowe i imieninowe sk³ada Marta P. Do yczeñ do³¹czaj¹ siê tak e przyjaciele z M³odowa, G³êbokiego i Potoku Witkowskiego. Uczniowie kl. I i III SP w Kosarzyskach oraz ich wychowawczynie serdecznie dziêkuj¹ ks.proboszczowi K.Grychowi za ufundowanie i pokrycie kosztów wycieczki autokarowej dla 5 osób oraz p.adamowi Musialskiemu za ufundowanie wycieczki dla 2 osób. Dziêki Wam mogliœmy podziwiaæ piêkno naszych Beskidów. Uczestnikom nabo eñstwa majowego w dniu 22 V 2005 r. a tak e cz³onkom Kwintetu Mandolinowego pod kier. p.antoniego Leœniaka za wspóln¹ modlitwê, œpiew i wspania³¹ oprawê muzyczn¹ serdeczne Bóg Zap³aæ Najbardziej pasuj¹ do Danki b³awatki i rumianki. I adne piosenki nie s¹ zakazane, w Dniu Imienin Danuty kochanej. Danusi Szaflarskiej, najserdeczniej, z yczeniami zdrowia i dalszych sukcesów na scenie i na ekranie k³ania siê Redakcja ZP Stowarzyszenie Promocji Kultury Liberum Arbitrium og³asza Konkurs Poetycki Bli ej Ziemi - Bli ej Nieba 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nades³anie na adres organizatora zestawu piêciu dot¹d nienagradzanych i niepublikowanych wierszy, w trzech czytelnych egzemplarzach. 2. Konkurs ma charakter otwarty dla poetów z kraju i zagranicy. 3. Ka d¹ stronê tekstu nale y oznaczyæ god³em autora, to samo god³o powinno wystêpowaæ na do³¹czonej zaklejonej kopercie zawieraj¹cej prawdziwe dane o autorze (imiê i nazwisko, adres do korespondencji, adres lub telefon). 4. Termin nadsy³ania utworów: 30 czerwca 2005 r. 5. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone na stronie internetowej Stowarzyszenia: www. liberum.prv.pl a laureaci imiennie zaproszeni na uroczystoœæ wrêczenia nagród. 6. Nagrody: - Literacka Nagroda Liberum Arbitrium oraz wydanie nagrodzonym autorom tomików lub arkuszy poetyckich, - wyró nienie drukiem w almanachu pokonkursowym. 7. Udzia³ w konkursie oznacza zgodê autora na publikacjê nades³anych tworów w zakresie zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ statutow¹ Stowarzyszenia Liberum Arbitrium. Organizatorzy konkursu zastrzegaj¹ sobie równie prawo do opracowania redakcyjnego materia³ów przeznaczonych do druku. Prace nale y przes³aæ na adres: Stowarzyszenie Promocji Kultury Liberum Arbitrium Zakliczyn nad Dunajcem, Rynek 1 /Ratusz/ (z wyraÿn¹ adnotacj¹ na kopercie: KONKURS ). Je eli chcesz dowiedzieæ siê wiêcej o konkursie, poznaæ nasze cele i szczegó³owe za³o enia konkursu, masz jakiekolwiek pytania - napisz - wyjaœnimy, odpowiemy. Nasz adres mejlowy: Mojej onie Ewuniu odesz³aœ tak szybko, tak cicho. Jak kwiatek z³amany, milcz¹cy bez s³owa. Ledwie minê³o, naszego ycia wieku po³owa Piwniczna Zdrój kwiecieñ 2005 Bohdan Wszystkim znajomym, bliskim i dalekim mieszkañcom Piwnicznej Zdroju, serdeczne staropolskie Bóg zap³aæ, a w szczególnoœci mieszkañcom ulicy G¹siorowskiego, za s³owa otuchy w tak ciê kich dla mnie chwilach sk³ada Bohdan Krajewski Podj¹³eœ pracê, chcesz wybraæ dobry fundusz emerytalny (II-gi filar). Zadzwoñ tel. kom Razem w Europie Pod has³em Razem w Europie w dn. 1 maja odby³o siê polsko-s³owackie sympozjum samorz¹dowe. Zgromadzeni w Pijalni samorz¹dowcy polscy i s³owaccy mówili o tym, co przyniós³ miejscowoœciom Euroregionu Tatry I rok w UE. Wœród obecnych byli,przedstawiciele powiatu m.in. starosta Jan Golonka, Antoni Nowak dyr. Biura Zwi¹zku Euroregionu Tatry, by³y burmistrz Krynicy Jan Golba i inni. Stronê s³owack¹ reprezentowa³ starosta Lubowni, Peter Burian przew. Zwi¹zku Euroregionu Tatry, europarlamentarzystka Zyta Prestinska i liczni reprezentanci samorz¹dów z terenu transgranicznego. Byli równie zaproszeni na to spotkanie samorz¹dowcy z centralnej a nawet pó³nocnej Polski (Ko³obrzeg). Spotkanie prowadzi³ pe³nomocnik starosty Edward Paszek. Samorz¹dowcy mówili o przygotowywanych programach, o wykorzystaniu funduszów europejskich. Jan Golba powiedzia³, e wiele obaw obali³ ten rok. Polskie przedsiêbiorstwa dobrze konkuruj¹ z zachodnimi, wyjazdy Polaków za granicê w poszukiwaniu pracy umiarkowane. 132 tys. gospodarstw skorzysta³o z dop³at, (6,5 mld) wiele wniosków czeka co prawda na realizacjê, ale s¹ na nie fundusze, Ma³opolska jest jednym z najmniej wykorzystuj¹cych fundusze unijne - tylko 71%. S¹ fundusze na zalesienia, samorz¹dy s¹ w stanie je przerobiæ, trzeba tylko dobrze przygotowaæ wnioski. Z wypowiedzi samorz¹dowców Polski i S³owacji wynika, e Republika S³owacka lepiej siê znalaz³a w nowych warunkach - w wiêkszym stopniu wykorzysta³a fundusze na programy rozwijaj¹ce turystykê m.in. œcie ka rowerowa wokó³ Tatr zaczêta i nadal realizowana - jest to wspólne przedsiêwziêcie z Polsk¹. Euroregion Tatry ³¹czy ludzi w dzia³aniach na rzecz œrodowisk lokalnych i regionu. Bardzo wa ne, e te dzia³anie - wspólne zgromadzenia, dyskusje, programy, spotkania - ³¹cz¹ ludzi. Pada³o wiele pytañ o ró ne sprawy zwi¹zane z tematem - pierwszy rok w UE. Ocena wypad³a pozytywnie, a zdobyte doœwiadczenia, szczególnie w sferze opracowania programów i sk³adania wniosków, wp³yn¹ korzystnie na rozwój regionu, na pomoc w realizacji inicjatyw lokalnych i indywidualnych. Eurodeputowana Zyta Prestinska odpowiedzia³a na pytanie, jak reprezentuje nasze kraje w parlamencie europejskim. Powia³o w UE œwie oœci¹, przedstawiciele dzisiêciu nowych pañstw prezentuj¹ Europê mniej znan¹ piêtnastce. Wnieœliœmy tam ducha chrzeœcijañskiego, wskazaliœmy na chrzeœcijañskie korzenie naszych narodów i pokazaliœmy, jak to wygl¹da w naszych krajach. Reprezentujê nasze wspólne polskie i s³owackie sprawy transgraniczne. Z jej wypowiedzi wynika³o te, e euroregiony maj¹ wiêksze szanse przebicia siê w parlamencie. Spotkanie w Piwnicznej by³o jednym z wielu omawiaj¹cych ró ne zagadnienia. Najbli sze poœwiêcone wymianie i wspó³pracy gospodarczej przygranicznych miejsowoœci odbywaæ siê bêdzie w Kie marku. mal

17 Czerwiec2005 Znad Popradu strona 17 Z ŻYCIA PARAFII * 30 kwietnia rozpoczêto uroczyœcie nabo eñstwa majowe, które odprawiano codziennie o godz. 19, w niedzielê o W maju msze œw. wieczorne odprawiano tylko w œrodê i sobotê. Komuniê œw. mo na by³o przyj¹æ w czasie nabo eñstwa. * Sumê odpustow¹ w œwiêto NMP Królowej Polski koncelebrowa³ ks.józef Sadowski - niedawny wieloletni katecheta naszej parafii. On te g³osi³ homiliê. Sumê zakoñczy³a procesja wokó³ koœcio³a. W promieniach majowego s³oñca i na tle m³odej zieleni drzew, piêknie wspó³gra³y wygl¹dem i nastrojem dzieci sypi¹ce kwiatki, feretrony i chor¹gwie niesione w procesji. * Mszê œw. za Ojczyznê, któr¹ w dn 3 maja odprawi³ o godz ks. pra³at Jan W¹troba, rozpocz¹³ m³odzie owy chór radosnym Gaude Mater Polonia - Ciesz siê Matko Polsko. Chór pod kierunkiem ks. Damiana œpiewa³ te w czasie Mszy œw., tym razem by³y to pieœni maryjne. Po zakoñczonej mszy œw. do figury Matki Bo ej w Ob³azie wyruszy³a procesja, w czasie której œpiewano pieœni i odmawiano ró aniec. Pod figur¹ odœpiewano litaniê loretañsk¹, a ks. Proboszcz w kazaniu mówi³ o roli Matki Bo ej Królowej Polski w dziejach naszego narodu. W nawi¹zaniu do Œlubów Jasnogórskich zwróci³ uwagê na ich realizacjê w yciu, na relacje pomiêdzy wyznawan¹ wiar¹ i realizacj¹ zasad wiary w praktyce ycia. * I sobota maja by³a dniem parafialnej modlitwy o liczne i œwiête powo³ania do kap³añstwa i ycia konsekrowanego. Jest to te dzieñ modlitwy o szybk¹ beatyfikacjê Ojca œw. Jana Paw³a II. Modlitwê adoracyjn¹ przed Najœw. Sakramentem prowadzili cz³onkowie parafialnego ogniwa Akcji Katolickiej. Mszê œw. o godz. 21 na zakoñczenie adoracji sprawowa³ ks. pra³at J.W¹troba. W homilii przybli y³ obecnym tajemnicê kap³añstwa i powo³añ do kap³añstwa akcentuj¹c rolê rodziny w kszta³towaniu powo³ania. Na tê modlitwê przysz³o niewielu parafian. * W niedzielê 8 maja dzieci z klas II przyst¹pi³y do I Komunii œw. Przygotowa³ je ks.jan Mirek w Piwnicznej i ks.wies³aw w Kokuszce. Sakrament Eucharystii przyjê³o ponad 50 dzieci. Pogoda nie by³a majowa - zimno, ale przynajmniej nie pada³o i chwilami dzieñ rozjaœnia³y promienie s³oñca. *Bia³y tydzieñ (od 8 do 15 maja) nabo eñstwa majowe odbywa³y siê o godz. 18. Dla dzieci by³y to dni specjalnej modlitwy po przyjêciu I Komunii œwiêtej. * W niedzielê Wniebowst¹pienia Pañskiego na odpustow¹ mszê œw. odprawion¹ przez ks.jana W¹trobê przy kapliczce na Fiedorku przysz³o sporo ludzi. Nie odstraszy³o wytrwa³ych zimno ani silnie wiej¹cy wiatr. * Œwiêto Zes³ania Ducha œw. koñczy okres wielkanocny. Przypomniano wiernym o koñcz¹cym siê okresie obowi¹zku spowiedzi wielkanocnej. * Na apel maryjny - papieski - w dn. 16 maja przysz³o sporo wiernych. Mo e to rezultat przypomnienia i komentarza, jaki do parafian skierowa³ ks.proboszcz. Zawsze najwa niejsza jest modlitwa, a mod-litwa wspólna ma specjaln¹ si³ê. Podczas apelu wyst¹pi³ chór m³odzie owy. * W Roku Eucharystycznym uroczystoœæ Bo ego Cia³a poprzedzi³o trzydniowe nabo eñstwo odprawiane wieczorem. W komunikacie Biskupa Diecezji zawarty by³ równie apel o liczny udzia³ w nabo eñstwach w czasie oktawy Bo ego Cia³a. * Dzieci klas trzecich obchodzi³y uroczyœcie w dn. 15 maja rocznicê swojej pierwszej Komunii œwiêtej. Z tej okazji pod opiek¹ siostry przygotowa³y piêkn¹ oprawê liturgiczn¹. Mszê œw. rocznicow¹ sprawowa³ ks.damian. Wiêkszoœæ dzieci uczci³a ten dzieñ równie bia³ym strojem. /m/ 14 maja po egnaliœmy na zawsze naszego szkolnego kolegê œp. Maæka Kotarbê ur. w 1963 r. Spêdziliœmy razem w Szkole Podstawowej w Piwnicznej osiem lat. Wspólnie poznawaliœmy œwiat, prze ywaliœmy radoœci i pierwsze pora ki, wyje d aliœmy na wycieczki, nawi¹zywaliœmy przyjaÿnie, poznawaliœmy to co dobre, m¹dre i piêkne, dorastaliœmy i uczyliœmy siê jak dobrze, m¹drze i po ytecznie yæ. Tak w³aœnie y³eœ Maæku. Dobrze i po ytecznie, z trosk¹ o czwórkê swoich dzieci, o rodzinê. Dla niej, dla swojej rodziny, zamierzy³eœ budowaæ w³asny dom. Ale Bóg postanowi³ inaczej - powo³a³ Ciê do Swego Domu w którym jest mieszkañ wiele. Z wiar¹, e Tam jesteœ, egnamy Ciê Maæku. al, e tak wczeœnie, e w pe³ni rozkwitu przyrody do nowego ycia. Bêdziemy pamiêtaæ Twoj¹ pogodê i uœmiech, Twoj¹ z nami obecnoœæ. Spoczywaj w Bogu. Kole anki i koledzy absolwenci klasy VIII a z 1978 roku z wychowawczyni¹ 4 dni razem w Warszawie -V Maciek Kotarba - stoi w II rzedzie 3 od lewej. Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój Informuje, e w dniu 1 czerwca 2005 r. na okres 21 dni, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój wywieszone zosta³y Wykazy Nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Miasta i Gminy Piwniczna przeznaczonych do sprzeda y - wykaz dotyczy sprzeda y w trybie bezprzetargowym na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej; dzia³ki ewid. po³o onej w Wierchomli Wielkiej oznaczonej nr 65/7 o pow. 0,1900 ha, objêtej ksiêg¹ wieczyst¹ nr W muzeum TMP jest dostêpna Ksiêga Pami¹tkowa poœwiêcona zmar³emu Papie owi Janowi Paw³owi II. Serdecznie zapraszamy do przelewania na papier swoich uczuæ. Ksiêga dostêpna w godzinach pracy muzeum. Poniedzia³ek, œroda, pi¹tek ( ) oraz niedziela ( ). Informacje USC - maj 2005 Urodzenia: Dziewczynki: Sandra, Klaudia, Patrycja, Katarzyna Ch³opcy: Dawid, Karol, Marcin, Dominik, Jakub, Pawe³ Ma³ eñstwa: 8 par zawar³o zwi¹zek ma³ eñski Zgony: 1. Maciej Kotarba ur r. z Piwnicznej Zdroju 2. Zbigniew Œciurka ur r. z Piwnicznej Zdroju 3. Stanis³aw Bryniak ur z Piwnicznej Zdroju

18 strona 18 Znad Popradu Czerwiec 2005 Pod znakiem MGOK Jak ten czas szybko mija, niedawno wita- -liœmy Nowy Rok, a tu ju koñczy siê maj. No w³aœnie maj. Piêkny miesi¹c rodz¹cej siê przyrody, choæ i ta trochê spóÿniona. W kulturze trudno mówiæ o czasie i przemijaniu, ka da pora jest dobra by coœ od siebie daæ. Tak te by³o w ten d³ugi majowy weekend. 1 maja, którz go nie pamiêta? Du a impreza na Rynku w Piwnicznej przywita³a goœci oraz mieszkañców ró norodnoœci¹. By³ folklor, muzyka country czyli coœ dla duszy i cia³a. Ale po kolei. G³ównym organizatorem przedsiêwziêcia by³o Starostwo Powiatowe w Nowym S¹czu (MGOK jako wspó³organizator). To w³aœnie Starostwo Powiatowe z dyr. Andrzejem Zarychem na czele zadba³o by u nas tyle rzeczy mo na by³o obejrzeæ. Od rana trwa³ Jarmark Rozmaitoœci, gdzie artyœci (nie tylko z Piwnicznej), twórcy ludowi mogli zaprezentowaæ swoje prace. Od godz , jako gospodarze, RZ Dolina Popradu przywitali wszystkich goœci. Jak zwykle wystêp cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem. Prowadz¹cy imprezê p.andrzej Krupczyñski i Wojciech Bogucki zachêcali do wziêcia udzia³u w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej oraz konkursie na najlepsz¹ potrawê regionaln¹. Prezentowa³y siê zespo³y ze S³owacji i Polski. A do kulinarnego konkursu stanê³y w szranki dwie kuchnie: s³owacka i polska. S³owacjê reprezentowa³ Sza³as u Franka ze Starej Lubowni, a Polskê wspania³y tandem tworzy³y Panie ze Stowarzyszenia Kobiet na rzecz rozwoju wsi M³odów. Przez ponad dwie godziny mo na by³o cieszyæ podniebienia próbuj¹c ró nych smako³yków, by potem wrzucaj¹c do urny swój g³os na najlepsz¹ potrawê. A by³o w czym wybieraæ: by³y s³owackie kluseczkiz bryndz¹, szpinakiem, piero ki ze s³onink¹, gulasz barani, oraz placki pasterskie, barszcz z krokietem, dziadki, kwaœnica. Wybór by³ trudny, wszystko smakowa³o. Najlepsz¹ s³owack¹ potraw¹ zosta³ gulasz barani, a polsk¹ - kwaœnica, umm palce lizaæ.. 2 maja - to dzieñ bardzo sportowy. Do Wierchomli zjechali zawodnicy i amatorzy kolarstwa górskiego. Dobrze przygotowan¹ ale trudn¹ trasê (10 km pêtla) zdecydowa³o siê pokonaæ ok. 150 zawodników. Dla dzieci specjalnie przygotowano krótszy i ³atwiejszy odcinek. Zawody w kolarstwie górskim ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem, rokrocznie przyje d a do nas coraz wiêcej uczestników nie tylko zrzeszonych w klubach. Najlepsi kolarze otrzymali puchary ufundowane przez Dziennik Polski, Stacjê Narciarsk¹ w Wierchomli, MGOK, który dodatkowo nagrodzi³ upominkami. 3 maja - œwiêto, piêkna pogoda, godz przyje d a 45 osobowy Chór im. Jana Paw³a II ze Strumian k/wieliczki. Piêknie ubrani, rozœpiewaj¹ siê na 1/2 godz przed wystêpem. I có siê okazuje - nie maj¹ przed kim wyst¹piæ. Na widowni - burmistrz MiG Piwniczna Zdrój, troje pracowników MGOK i... pusto. Chór œpiewa ca³y swój program bo kochaj¹ to co robi¹. Przychodzi mi walczyæ ze swoimi myœlami czy burmistrz jest m.in. po to by nas (mieszkañców Piwnicznej) reprezentowaæ?, ale sam sob¹, proszê mi wierzyæ, sali nie zape³ni. Dziêkujê p.burmistrzowi E.Bogaczykowi, e by³ i wys³ucha³ przepiêknego koncertu pieœni nie tylkosakralnych. Dziêkujê wszystkim, którzy pomagali przy organizacji imprez. Chylê wiêc czo³a przed: OSP z Wierchomli, G³êbokiego i Piwnicznej Zdroju, Stra y Granicznej, Policji. Dziêkujê p.tadeuszowi Jarzêbakowi, pani doktor Zofii y wa, p.micha³owi Tkaczykowi ze Stacji Narciarskiej w Wierchomli, p.maækowi Maœlance. A co w czerwcu? 1 czerwca 2005 r. przy Szkole Podstawowej w Kosarzyskach II Gminny Artystyczny Przegl¹d Szkó³ Podstawowych pn. Roztañczona Szko³a. B.Malik Og³oszenia * Dom w stanie surowym zamkniêtym. Pr¹d, woda, kanalizacja zrobiona. Liczniki zamontowane. Dzia³ka 11 arów. Piwniczna - centrum, ul.halna. Tel. (0-32) * Sprzedam kamerê video Panasonic, aparat fot. Canon, deck AKAI. Tel. (0-18) Witejcie. No wiosna jakosi barz ladaco w tem roku, wiêksom cêœ maja to nie by³o cuæ ciep³a ino to zimnisko. Moze teroz bedzie lepi - Wielkanoc by³a wcesno w tem roku to i juz po Wniebowst¹pieniui Zielonyf Œwi¹tkaf. To sie przecie zac¹³y ³odpusty - godom wom, mie to barz ci¹gnie zeby dziesi kajsi iœ na ³odpust, pomodliæ sie, cosi uwidzieæ, na kramaf kupiæ rózaniec cy te rózowe cukierecki. Ale nojbardzi to progne uwidzieæ sie z ludÿmi i z niemi se tak ³od serca pogodaæ. Tom sie juz bez pore roków zbiyra³a iœ na ten ³odpust - co to na góraf ³odprawiajom na Wniebowst¹pienie, ale tak sie jakosi sk³ada³o, ze abo nie by³o pogody, abom jo cosi kiepiyruwa³a i iœ ni mog³a. Noreœcie w tem roku ugoda³y my sie z kumoskom, pogoda, choæ nie barz pewno, jakosi œciyrpia³a i dos³a jem na ten ³odpust na góraf. Ej, godom wom, wys³a mi dusa na ramie, barz jem sie sciesy³a, ze mi Pon Bóg do³ takie Wniebowst¹pienie na góraf przezyæ. Ksiondz barz piyknie godo³ i s³ucha³o sie go jakosi inacy ni li na dole, jak wiater dziesi w jedlaf i bukaf zasumio³ - to kieby górskie ³organy zagra³y - jaz sie p³akaæ kcia³o. PóŸni jesce Matke Bosko my przy ³ognisku litanijom usanuwa³y, na Tatry banujêcy spopatruwa³y i sie by³o braæ ku cho³pie. No, ale wtencos sie dopiyro zac¹³o ³odpustuwanie, takie prowdziwe, po starodownemu - s³o sie na dó³ a tamok ludzie sprosa³y, pozdrowia³y barz grzecnie. No i moja drugo kumoska tyz. Tak sie wstêpuwa³o tu i tam, jesce nieznajêcy, kiej sie wychodziu³o to juz z serdecnoœciom zegnajêcy. Nie by³o tego lotanio, poœpiysanio, nifto nie patrzy³ na zygarek. Godom wom - inksy œwiat. Do cho³piny jem przys³a kawo³ w noc - ale ile scêœcio we mnie bu³o - jeden Pon Bóg wiy. To wom Bóg zap³oæ. Kunda z Potócka Sukces dzieci z omnicy 5 maja 2005 roku w Nowym S¹czu, w kinie Krokus odby³ siê I Wojewódzki Przegl¹d Szkolnej Twórczoœci Patriotycznej zorganizowany porzez Ma³oplskie Centrum Kultury Sokó³. Tematyka przygotowywanych przez grupy teatralne widowisk porusza³a treœci patriotyczne, a tak e te poœwiêcone patronom szkó³ i lokalnej tradycji. W³aœnie z programem dotycz¹cym tradycji patronalnej zwi¹zanej z imieniem szko³y wyst¹pi³a grupa uczniów ze Szko³y Podstawowej w omnicy Zdroju. Przygotowany przez nich program: Przywo³ajmy historiê po to, by jaœniej patrzeæ w przysz³oœæ zosta³ wyró niony i wraz z drugim nagrodzonym widowiskiem Wolnoœæ... wolnoœæ?... wolnoœæ!... przygotowanym przez Zespó³ Szkó³ w Ro nowie przedstawiony bêdzie ponownie w eliminacjach fina³owych, które odbêd¹ siê 21 czerwca w Krakowie, na deskach teatru Groteska. Poprzez piêkny wystêp uczniowie nie tylko pokazali e s¹ wytrawnymi, choæ ma³ymi aktorami, lecz dali wyraz swej patriotycznej postawy i szacunku jaki oddaj¹ kombatantom 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pu³ku Strzelców Podhalañskich Armii Krajowej. OdnaleŸli siê bardzo dobrze w przygotowanym specjalnie na tê okazjê autorskim programie, ubarwionym piêkn¹, nastrojow¹ muzyk¹ w wykonaniu nauczycielki sztuki p.joasi Gumulak. Uczniowie ju ciesz¹ siê na czerwcowy wyjazd, a my trzymamy za nich kciuki i yczymy udanych wystêpów na krakowskiej scenie. M.Miczulska

19 O ksiê ycu Tata nie wie o tym i mama te nie wie, e ksiê yc czasami wspina siê po drzewie! DZIEÑ DZIECKA Przychodzi cichutko na ³ó ku przysiada i bajki bez koñca dzieciom opowiada... Stanis³awa Widomska Muzykalne dzieci pañstwa El biety i Jana Wnêków z Wierchomli: Micha³ - saksofon, Jakub - akordeon, organy, Karolina - organy, tr¹bka. Foto - B. Paluchowa

20 ¹ckie jab³onie, placki pasterskie, artystyczne dzie³a i piwniczañska muzyka Dziêki pomocnym d³oniom: Zarz¹du Piwniczanki, Banku Spó³dzielczego oraz Paw³a Filipka - szefa Oœrodka Wczasowego Filarówka, które nie posk¹pi³y przys³owiowego grosza, po raz pierwszy promowano Ziemiê Piwniczañsk¹ w piêknej scenerii ³¹ckiego amfiteatru na Je owej. Œwiêto Kwitn¹cej Jab³oni przyci¹gnê³o wielu turystów, oficjalnych goœci oraz, co nie jest bez znaczenia dla promocji ¹cka i Piwnicznej, naczelnych redaktorów ogólnopolskich kolorowych czasopism. W bogatym programie znalaz³o siê miejsce na degustacjê regionalnych przysmaków ze S³owacji, ¹cka i naszej Gminy. Stowarzyszenie Kobiet z M³odowa w sk³adzie: Genowefa Smyda, Halina Jarzêbak, Stefania Nosal, Józefa Kulig i Maria Rogólska zosta³o zaproszone do udzia³u w imprezie przez Ma³opolsk¹ Organizacjê Turystyczn¹ w Krakowie oraz wójta ¹cka p.franciszka M³ynarczyka. Nasze stoisko, prócz s³ynnych placków pasterskich (ok. 200 rozdano), ko³aczy i ciast, folderów i informatorów turystycznych, uatrakcyjni³a wystawa ró norodnych prac artystycznych, które na nasz¹ proœbê przywioz³a p.marzena Drzewiñska w³aœcicielka Galerii Manisoon w Piwnicznej. Woda mineralna Piwniczanka by³a dodatkowym smakowitym atutem. Natomiast do serc przemawia³a muzyka p³yn¹ca z guzikówki, której mistrz Aleksander Lebdowicz nie pozwala³ na nadmierny odpoczynek. Pan Aleksander pomóg³ tak e w pozyskaniu funduszy. Powy szym Firmom i osobom sk³adam serdeczne s³owa uznania i podziêkowania. S³owa podziêkowania przekazujê tak e El biecie Polakiewicz - UMiG, Bronis³awowi Jarzêbakowi, Jerzemu Piwowarowi i Marianowi Tokarczykowi, Edwardowi Bogaczykowi, Józefie i Markowi Muchom, Danucie Kulig, Marii Kulig oraz pañstwu Tokarczykom - w³aœcicielom sklepu w M³odowie. Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia M.Pucha³a Dlaczego? W centrum miasteczka, w Rynku, wandale zniszczyli tablicê informacyjn¹ z histori¹ Piwnicznej. Jakby by³o ma³o zniszczenia trwa³ej ochrony, zniszczli karton, wyrwali kawa³ek tekstu. Ca³oœæ nadaje siê do wymiany. Tylko e wykonanie wszystkiego od nowa to kolejny niepotrzebny wydatek. Sezon turystyczny w pe³ni, zbli aj¹ siê dni Piwnicznej, chodzi pewnie komuœ o zrobienie z³ej s³awy turystycznej miejscowoœci. G³upotê, z³oœliwoœæ i jeszcze parê innych nie najpiêkniejszych cech wy³adowa³ ktoœ na przedmiocie, który s³u y³ ka demu - miejscowym i przyjezdnym. Tylko dlaczego mamy p³aciæ za to wszyscy? /r/ PISMO LOKALNE zrzeszone w PSPL ADRES REDAKCJI: Piwniczna tel , ZESPÓŁ REDAKCYJNY: B. Paluchowa - red. naczelny, grafik, foto, W. Łomnicka-Dulak, M. Lebdowicz, współpracuje K. Dulak-Kulej - Londyn, wpis komputerowy A. Lebdowicz, skład komputerowy i druk: Xenon Studio Nowy Sącz, ul. Pijarska 15, tel Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów. Za treść reklam i ogłoszeń nie odpowiadamy. Nie wszystkie z przedstawionych na łamach treści są zgodne z poglądami redakcji.

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 1/2010 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZWADZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZWADZY PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK Uchwała Nr XLIV / 330 / 09 z dnia 29 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. Uchwała Nr XVII/136/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14radnych

Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14radnych 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2005 z obrad XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 28 czerwca 2005 roku w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku Na stan 15 radnych na sesji obecnych

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo